STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 94 W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 94 W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 94 W KRAKOWIE Tekst ujednolicony z dnia r. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole nosi nazwę : Samorządowe Przedszkole Nr. 94 im. Janka Muzykanta w Krakowie 2. Adres przedszkola : Kraków os. Ogrodowe 3 3. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu, na pieczęciach używany jest skrót w brzmieniu ; Samorządowe Przedszkole Nr 94 os. Ogrodowe 3, Kraków 4. Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi: Samorządowe Przedszkole Nr. 94 im. Janka Muzykanta w Krakowie os. Ogrodowe 3 5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kraków. 6. Przedszkole jest zakładem budżetowym i jednostką organizacyjną gminy. 7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 8. Przedszkole jest placówką publiczną, która : 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 2) realizuje podstawę programową w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 4) nie prowadzi działalności gospodarczej

2 II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 2 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności w zakresie : 1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej, 2) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, 3) zapewnienia opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb, także niepełnosprawnym, 4) współdziałania z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki szkolnej, 5) umożliwiania dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 6) rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz innych grup społecznych, 7) wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej dzieci, 8) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz podnoszenia dyscypliny w przedszkolu. 2. Powyższe cele i zadania przedszkole realizuje poprzez: 1) zapewnienie opieki pedagogicznej i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, 2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, 3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 4) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk, zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, 5) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, 6) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, 7) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, kształtowanie zachowań prozdrowotnych i bezpiecznego postępowania, 8) stwarzanie ciekawych sytuacji edukacyjnych z całą grupą i w małych zespołach. 3. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno - pedagogiczną, realizowaną we współpracy z poradnią :

3 1) pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana jest przez wspomaganie rozwoju dziecka, a w szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych oraz eliminowanie przyczyn, 2) badania psychologiczne dziecka mogą być prowadzone tylko za zgodą rodziców, 3) realizowanie orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznej, 4) współdziałanie z innymi specjalistami. 4. Rodzice mają prawo do: 1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka, 2) obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć i zabaw, 3) wyrażenia i przekazania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu, 4) uczestniczenia w spotkaniach organizowanych zgodnie z planem współpracy z rodzicami. 5. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem dzieci pozostają pod opieką nauczyciela. 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 3. W pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela lub woźna. 4. W czasie wycieczek nauczyciel zapewnia opiekę dzieciom zgodnie z odrębnymi przepisami. 6. Dyrektor organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców. 4 Przedszkole organizuje następujące zajęcia dodatkowe: 1.Zajęcia dodatkowe opłacane przez gminę: 1)zgodnie z Ustawą o systemie oświaty na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 2)gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w małych grupach, przez nauczyciela

4 posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 3)zajęcia logopedyczne i inne zajęcia terapeutyczne. 2. W ramach opłat ustalonych przez Radę Gminy w przedszkolu mogą być organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe. Osoby prowadzące te zajęcia powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia zgodne z odrębnymi przepisami. 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 1. dla dzieci w wieku 3 4 lata - nie mniej niż 15 minut, 2. dla dzieci w wieku 5 6 lat - nie mniej niż 30 minut, 5 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 1) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu, 2) rodzice lub prawni opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osobie dyżurującej, 3) dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe pisemnie upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów, 4) przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko np. upojenie alkoholowe, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, 5) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel powinien podjąć wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola lub jego zastępcę, 6) w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola nauczyciel powinien zapewnić opiekę w placówce, a w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców lub opiekunów skontaktować się z właściwą instytucją zapewniającą opiekę dziecku.

5 III ORGANY PRZEDSZKOLA 7 1. Organami przedszkola są : 1) Dyrektor Przedszkola, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców z chwilą jej powołania Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący przedszkole zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych. 3. Dyrektor przedszkola w szczególności 1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego, 4) tworzy właściwą atmosferę pracy, 5) zapewnia wszystkim pracownikom odpowiednie warunki bhp i właściwą organizację pracy przedszkola, 6) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i instytucjami, 7) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania : 1) diagnozuje i ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola, 2) gromadzi informacje o pracy nauczycieli niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy, 3) systematycznie kontroluje przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, 4) wspomaga nauczycieli poprzez różnorodne formy: szkolenia, narady, przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych, inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami i placówkami. 5. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy :

6 1) prowadzi hospitacje, bada wybrany zakres działalności przedszkola oraz kontroluje dokumentację pedagogiczną, 2) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 3) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego, 4) wspiera nauczycieli w realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, 5) inspiruje nauczycieli do twórczych działań pedagogicznych w tym do opracowywania własnych programów nauczania Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach : 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom, 3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników. 2. Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia. 3. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym. 2. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji. 3. Umożliwia współdziałanie organów przedszkola Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie. 2. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m.in.: 1) organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki, 2) sporządza arkusz organizacyjny przedszkola, 3) wspólnie z nauczycielami opracowuje plan rozwoju przedszkola.

7 12 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, który jest członkiem rady. 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 5 Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 8. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy : 1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola, 2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce, 3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, 4) uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie zmian w jego postanowieniach, 5) uchwalenie regulaminów o charakterze wewnętrznym. 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności : 1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 2) projekt planu finansowego przedszkola, 3) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, 5) kandydata na stanowisko kierownicze w przedszkolu, 6) pracę dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej. 3. Rada pedagogiczna wnioskuje: 1) do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu dnia przedszkola, 2) o zorganizowanie zebrania rady na wniosek co najmniej 1/3 jej członków,

8 3) do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu, 5) o wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola, 6) o powołanie komisji problemowych w razie takiej potrzeby Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do placówki 2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci z przedszkola. 3. W wyborach, o których mowa w ustępie 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności : 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad. 5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

9 18 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki. 2. Do kompetencji rady rodziców należy : 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną, a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców. 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki. 4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z rada pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust,2 pkt 1 lit a lub b, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 5. Może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 6. Na wniosek dyrektora może zaopiniować pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin jej działalności. 3. Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inne organizacje w szczególności organizacji harcerskich wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

10 20 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 2. W celu wymiany bieżących informacji organy przedszkola spotykają się zgodnie z planem pracy poszczególnych organów. 3. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania dyrektor jest zobowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym terminie Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola. 2. Zapewniają one bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez : 1) organizowanie wspólnych zebrań 2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania, 3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji. 2. Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez : 1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron, 2) podejmowanie próby wyjaśnienia nieporozumień, 3) mediacje, 3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 4. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, a organami przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 6. Rozstrzygnięcie sporu przez organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

11 IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia ich niepełnosprawności. 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać Praca wychowawczo dydaktyczna prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć muzycznych, tanecznych, nauki języka obcego, religii, gimnastyki korekcyjnej, i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić : 1) dla dzieci w wieku 3 4 lata około 15 minut, 2) dla dzieci w wieku 5 6 lat około 30 minut Sposób prowadzenia dokumentacji przedszkola określają odrębne przepisy. 6. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona : 1) przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, 2) rodzicom ( prawnym opiekunom ) wychowanków na życzenie, w części dotyczącej informacji o dziecku, 3) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora w zakresie dotyczącym prowadzonych badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora. 2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po pozytywnej opinii rady pedagogicznej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności : 1) liczbę oddziałów, 2) liczbę pracowników przedszkola,

12 3) czas pracy przedszkola, 4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, 5) kwalifikacje nauczycieli Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców. 2. Szczegółowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 2. Rok szkolny trwa od 1 września każdego roku do 31 sierpnia roku następnego. 3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący. 4. Przedszkole jest czynne w zależności od potrzeb rodziców. 5. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest, nie krótszy niż 5 godzin. 6. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu określone są uchwałą Rady Miasta Krakowa z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 7. Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 8. Dzienną stawkę żywieniową oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami, a Rada Rodziców zatwierdza w drodze uchwały. 9. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia w przedszkolu na zasadach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

13 V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału. 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków. 2. Nauczyciel współdziała z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programów wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 3. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zapewnienie potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje. 4. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej nad dziećmi. 5. Systematycznie podnosi wiedzę i umiejętności poprzez różnorodne formy doskonalenia oraz dokształcania. 6. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego. 7. Wybrany program wychowania przedszkolnego, a także program własny nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej. 8. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, biorąc pod uwagę możliwości dzieci. 9. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 30 czerwca odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

14 10. Zestaw programów nauczania obowiązuje przez trzy lata szkolne. 11. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 12. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Nauczyciel wspiera rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole Przedszkole zatrudnia innych pracowników administracyjno obsługowych, są nimi : 1) intendent 2) referent, 3) woźne, 4) pomoc nauczyciela, 5) kucharka, 6) pomoce kucharza, 7) robotnik do prac ciężkich. 2. Pracownicy administracyjno obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo - opiekuńczym m.in. poprzez : 1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, 2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej, 3) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci. 3. Do obowiązków pracowników przedszkola należy : 1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola, 2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, 3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy, 4) przestrzeganie dyscypliny pracy, 5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą. 4. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki. 5. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor w przydziale czynności. 6. Dyrektor dokonuje kontroli wewnętrznej pracy pracowników. 7. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. VII WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

15 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 6. Obowiązek, o którym mowa w ust.5 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 7. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie. 34 Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się według następujących zasad: 1. Przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola. 2. Kryteria przyjęć do przedszkola realizowane są przez system elektronicznej rekrutacji w oparciu o przepisy Ustawy o Systemie Oświaty. 3. Zapisy do przedszkola prowadzi się. 4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz Umowa cywilno prawna podpisana pomiędzy rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola. 5. Dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, która dokonuje rekrutacji. a) Przedstawicieli rady pedagogicznej b) Pracownika administracji 6. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy osoba wskazana przez dyrektora. 7. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. 8. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci, które spełniają kryteria określone w Ustawie o Systemie Oświaty, kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego określa uchwala Rady Miasta Krakowa 9. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy. 10. Rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

16 VIII PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem : 1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, 2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny, 3) stwarza atmosferę akceptacji, 4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu Dziecko ma prawo do : 1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy, 2) akceptacji i poszanowania godności osobistej, 3) wyboru form odpoczynku i zabawy, zdrowego żywienia, 4) życzliwego traktowania, 5) otrzymywania pomocy dorosłych, 6) zdrowego i smacznego jedzenia, 7) aktywnego kształtowania własnej osobowości, 8) zabawy i wyboru partnera zabawy, 9) odpoczynku, 10) ochrony przed wszelkimi formami przemocy, 11) swobodnego wyrażania własnych poglądów. 2. Do obowiązków dziecka należy : 1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych, 2) uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie, 3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku : 1) nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców przyczyn nieobecności,

17 2) nie uiszczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole przez okres ustalony przez organ prowadzący. 3) kiedy dziecko przez dłuższy czas swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci narażając je na utratę życia lub zdrowia. W tym wypadku jest to decyzja administracyjna dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. IX GOSPODARKA FINANSOWA Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania. 2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia. 3. Przedszkole korzystające z obsługi świadczonej na mocy odrębnych przepisów jednostki obsługi ekonomiczno administracyjnej przedszkola, jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi przedszkola w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa w ust. 2 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole ponosi dyrektor. 4. Zasady przewidziane w ust. 1 3 stosuje się odpowiednio do wprowadzenia zmian w rocznym planie finansowym przedszkola. 5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola. 6. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust.5 dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za : 1) prawidłowe, t.j. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola, 2) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych, 3) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organu, 4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego przedszkole objętych rocznym planem finansowym przedszkola. 7. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowej rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola. 8. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 5 7 dyrektor podlega nadzorowi organu prowadzącego przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 9. Przedszkole może tworzyć środki specjalne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

18 X POSTANOWIENIA KOŃCOWE Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami Rada Pedagogiczna uchwałą nr 2 /2016. z dnia zatwierdziła jednolity tekst statutu po wprowadzonych zmianach.

19

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE I Postanowienia ogólne : Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ I PRZYJACIELE 1. zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 49 1. Siedzibą oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chełmie jest budynek Szkoły Podstawowej w Chełmie. 2.Oddział

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 25 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 25 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. NAZWA PRZEDSZKOLA Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia. STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 25 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. NAZWA PRZEDSZKOLA 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Za łącznik do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XLVIII/318/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W MIĘDZYRZECZU

Za łącznik do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XLVIII/318/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W MIĘDZYRZECZU Za łącznik do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XLVIII/318/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W MIĘDZYRZECZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Statut niniejszy stanowi podstawowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SPECJALNEGO NR 53 Iskierka W OPOLU (tekst jednolity z dnia 14.09.2015r.) Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 3. Organy I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU 1 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty, art. 40, 41, 42, 43, 44 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ulimiu. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256 2004r. poz.2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

S T A T U T. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH S T A T U T LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH Postanowienia wstępne 1. 1. Statut określa cele i zasady organizacji pracy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 2. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 8266 UCHWAŁA NR XXXI/530/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 2 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 8266 UCHWAŁA NR XXXI/530/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 2 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 8266 UCHWAŁA NR XXXI/530/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia z mocy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU

REGULAMIN. RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU 1 Na podstawie art. 40 ust.1 i art.43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie 1. 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiadającym wraz z dyrektorem szkoły za realizację programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PROWADZONEGO PRZEZ FUNDACJE ROZWÓJ DLA PRZYSZŁOSCI W GMINIE PIEKOSZÓW. Rozdział 1 Nazwa i typ przedszkola

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PROWADZONEGO PRZEZ FUNDACJE ROZWÓJ DLA PRZYSZŁOSCI W GMINIE PIEKOSZÓW. Rozdział 1 Nazwa i typ przedszkola STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PROWADZONEGO PRZEZ FUNDACJE ROZWÓJ DLA PRZYSZŁOSCI W GMINIE PIEKOSZÓW Rozdział 1 Nazwa i typ przedszkola 1 Niepubliczne Przedszkole Fundacji Rozwój dla Przyszłości z oddziałami

Bardziej szczegółowo

Zakres: Dyrektorzy znajdujących się na terenie Gminy Turawa Publicznych Przedszkoli, Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum.

Zakres: Dyrektorzy znajdujących się na terenie Gminy Turawa Publicznych Przedszkoli, Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum. Załącznik do Zarządzenia nr OB.0050.106/2014 Wójta Gminy Turawa z dnia 10.12.2014 Procedura postępowania w procesie oceny pracy dyrektorów Publicznych Przedszkoli, Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 326 / 04 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 326 / 04 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 326 / 04 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 27 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 27 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia. STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 27 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkół nr 2 Samorządowe Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 330 /2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 330 /2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 330 /2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie załoŝenia Przedszkola Specjalnego w Sopocie przy ul. Polnej 16/20. Na podstawie art.5 ust.2 pkt 1 i ust. 5 w związku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie ROZDZIAŁ VIII Przyjmowanie dzieci do przedszkola 28 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Załącznik do Uchwały Nr 3/2007 REGULAMIN Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2015

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w GŁUSZYCY

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w GŁUSZYCY Załącznik do Uchwały Nr XLIII/236/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w GŁUSZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Samorządowe w Głuszycy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TARNOWSKICH GÓRACH

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TARNOWSKICH GÓRACH STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TARNOWSKICH GÓRACH Nazwa przedszkola 1. Przedszkole nr 23 w Tarnowskich Górach ul. Jagodowa 72. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Tarnowskie Góry 2. Nazwa przedszkola

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi. nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku z dnia 01.03.2013r.

Zarządzenie dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi. nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku z dnia 01.03.2013r. Zarządzenie dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku z dnia 01.03.2013r. PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE STATUT Załącznik Nr 1 ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE Statut Oddziału Przedszkolnego został opracowany w oparciu o następujące dokumenty zasadnicze: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie, Filia w Limerick Rozdzia I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez blizszego okre

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BŁONIU

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BŁONIU STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BŁONIU I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole jest placówką publiczną. 2. Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa Gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W HUCIE JÓZEFÓW

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W HUCIE JÓZEFÓW STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W HUCIE JÓZEFÓW 1 NAZWA PRZEDSZKOLA l 1. Przedszkole jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

STATUT PIERWSZEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO

STATUT PIERWSZEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO STATUT PIERWSZEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organem założycielskim Pierwszego Przedszkola Integracyjnego z oddziałami integracyjnymi w Pucku, zwanego dalej Przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO. w CHORZELOWIE

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO. w CHORZELOWIE STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w CHORZELOWIE 1 1. Przedszkole nosi nazwę : Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Chorzelowie. 2. Przedszkole mieści się w budynku Zespołu Szkół w Chorzelowie. 3. Organem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2156 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

3) przedszkole inicjuje, organizuje i prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z potrzebami i możliwościami placówki

3) przedszkole inicjuje, organizuje i prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z potrzebami i możliwościami placówki Statut Nazwa Przedszkola 1 1. Przedszkole nosi nazwę : Przedszkole Publiczne Nr 10 2. Przedszkole nie ma nadanego imienia. 3. Terenem działania przedszkola jest Miasto Czeladź a siedziba jego znajduje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIBICACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIBICACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIBICACH 1. Cele świetlicy szkolnej. 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych. 2. Stworzenie bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zasad przyjmowania uczniów do Szkoły.

Dotyczy: Zasad przyjmowania uczniów do Szkoły. Aneks nr 1/2014/2015 wprowadzający zmianę do Statutu Szkoły Podstawowej nr 293 w Warszawie Dotyczy: Zasad przyjmowania uczniów do Szkoły. W Dziale V Uczniowie, Rozdział 2 zasady rekrutacji do oddziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. przedszkolnego w oddziale przedszkolnym znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej odpowiedzialnej za realizacje tego obowiązku;

1 Zasady ogólne. przedszkolnego w oddziale przedszkolnym znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej odpowiedzialnej za realizacje tego obowiązku; Załącznik nr1 Do Zarządzenia Dyrektora ZSG w Wiązownie nr 7/2015/2016 z dnia 29 lutego 2016r. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17 ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17 Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli miejskich oraz oddziałów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hajduczek, zwany dalej punktem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba punktu znajduje się w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej 62 3. Organem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Rady Rodziców nr 5/2015-16/RR z dnia 28.01.2016r. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie 1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Załącznik do uchwały nr 8/2013/2014 RP ZSP w Pszowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w Lenartowicach (tekst jednolity)

Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w Lenartowicach (tekst jednolity) Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH w Lenartowicach (tekst jednolity) 1. Nazwa Zespołu Szkół Publicznych. 1. Zespół Szkół Publicznych nosi nazwę: Zespół Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

STATU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SZKOTOWIE

STATU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SZKOTOWIE Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej Uchwała Rady Pedagogicznej z 21. 03. 2011 r. STATU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SZKOTOWIE 1 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach. Rozdział I Podstawa prawna.

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach. Rozdział I Podstawa prawna. Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach. Rozdział I Podstawa prawna. 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 W Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców. Art. 2 Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Przyrowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Przyrowie REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Przyrowie Rozdział I. 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm. Art.53 i 54). 2. Statut Zespołu

Bardziej szczegółowo