Raport. Roczny Annual. Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. Roczny Annual. Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange

2

3 Raport Roczny Annual Report Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange

4

5 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Spistreści Table of contents List Prezesa Rady Nadzorczej 4 5 Letter from the President of the Exchange Supervisory Board List Prezesa Zarządu 6 7 Letter from the President of the Exchange Management Board Organizacja i władze Giełdy Rok rekordów Na tle Europy Dynamiczny rynek pierwotny Dwa lata dobrych praktyk Zmiany wśród uczestników obrotu Przyszłość rynku i Giełdy Promocja i edukacja rynkowa Lista notowanych spółek Lista członków Giełdy Oświadczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dotyczące zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i wynikające z niego informacje Exchange Organisation and Authorities A Year of Records Position in Europe The Dynamic Primary Market Two Years of Best Practices Changes among Investors and Brokers The Future Promotion and Education List of Issuers List of Exchange Members Declaration by WSE on Compliance with Principles of Corporate Governance and Related Information Sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 62 WSE Financial Statements 3

6 List Prezesa Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Rok 2004 należy zaliczyć do najbardziej udanych w historii Giełdy. Dobra koniunktura gospodarcza połączona z efektami wejścia Polski do Unii Europejskiej wyzwoliła impuls, który na rynku kapitałowym zyskał wyraz zarówno we wzrostach notowań i indeksów, jak i w znaczącej liczbie debiutów nowych spółek. Należy podkreślić, iż istotny wkład w rozwój rynku miały decyzje Ministra Skarbu Państwa, efektem których było szereg dużych prywatyzacji, w tym największa w historii GPW i druga co do wielkości w Europie w 2004 r., oferta akcji PKO BP. Niewątpliwie więc ubiegły rok zbliżył polski rynek kapitałowy, włączając w to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, do celu strategicznego, jakim jest osiągnięcie pozycji niekwestionowanego lidera giełd Europy Środkowo-Wschodniej w ramach strategii Warsaw City W tym świetle rola Giełdy w 2004 r. była szczególnie istotna. Jednym z widocznych efektów koniunktury na rynku kapitałowym są bardzo dobre wyniki finansowe Giełdy. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,4 mln zł, i był o prawie 60% wyższy niż w roku Zysk netto w 2004 r. wyniósł natomiast 23,2 mln zł. Rezultaty te Giełda osiągnęła mimo obniżek opłat transakcyjnych, dzięki m.in. racjonalizacji kosztów operacyjnych. Łącznie w 2004 r. Giełda powitała na parkiecie 36 spółek. Tak wysoka liczba debiutów (drugie miejsce w Europie w 2004 r.) połączona z atrakcyjnymi cenami oferowanych akcji prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa spowodowała istotny wzrost inwestycji nie tylko zagranicznych inwestorów instytucjonalnych ale, co cieszy w szczególności, także polskich inwestorów indywidualnych. Równie istotne były działania Giełdy zmierzające do uatrakcyjnienia rynku poprzez zwiększenie jego przejrzystości, czego jednym z efektów było i jest aktywne zaangażowanie się Giełdy w przestrzeganie oraz rozwój zasad dobrych praktyk. W tym zakresie na podkreślenie zasługuje wdrożenie zmodyfikowanej wersji zasad dobrych praktyk, zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych Wysiłek i pozycja Giełdy zostały docenione również za granicą i to nie tylko przez inwestorów, ale również zagraniczne spółki, które uznały nasz parkiet za atrakcyjne miejsce notowań swoich papierów wartościowych, oraz zdalnych brokerów. Cieszę się, że rok 2004 był rokiem, po którym Giełda wyszła silniejsza finansowo i organizacyjnie, gotowa do wyzwań, jakie staną przed nią w najbliższym czasie. Jest to obecnie szczególnie istotne, gdyż najbliższe lata rozstrzygną prawdopodobnie o kształcie rynku kapitałowego w Europie. W tym świetle silna pozycja Giełdy w Europie Środkowo-Wschodniej, a w szczególności prywatyzacja GPW może stać się czynnikiem decydującym o stworzeniu w Warszawie centrum finansowego naszego regionu Europy. Mam w związku z tym nadzieję, iż rok 2005 pozwoli zrealizować zakładane, trudne, ale kluczowe dla przyszłości rynku kapitałowego w Polsce decyzje strategiczne dotyczące prywatyzacji i ewentualnego aliansu strategicznego, co pozwoli aktywnie i bez obaw uczestniczyć w konsolidacji rynków kapitałowych w Europie. Życzę, aby Giełda osiągnęła ten sukces jak najszybciej, z korzyścią dla całego polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki. Warszawa, maj 2005 Jacek Bartkiewicz Prezes Rady Giełdy 4

7 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Letter from the President of the Exchange Supervisory Board Dear Readers, The year 2004 was one of the most successful ones in the history of the Exchange. The good economic situation, together with Poland's entry into the European Union, sent out a signal which not only resulted in the capital market witnessing a growth in turnover and indices, but also a significant number of new listings. It must be emphasized that decisions made by the Minister of the State Treasury resulting in a number of significant privatisations, including the largest new listing on the WSE as well as the second largest in size throughout Europe in the year 2004 PKO BP, had a significant impact on the growth of the market. Without a doubt, last year brought the Polish capital market, including the Warsaw Stock Exchange, closer to the strategic goal of becoming the unquestioned leader among all stock exchanges in Central and Eastern Europe as part of the Warsaw City 2010 strategy. From this perspective, the role of the Exchange in the year 2004 was very significant. Excellent financial results achieved by the Exchange are one of the visible results of a good economic situation on the capital market. Operating profit amounted to PLN 17.4 million and was almost 60% higher than in the year Net income in the year 2004 amounted to PLN 23.2 million. The Exchange was able to achieve these results despite a reduction in transaction fees thanks, for instance, to rationalisation of operating costs. Overall, 36 new companies were listed on the WSE in the year Such a significant number of debuts (second place in Europe in the year 2004), accompanied by attractive prices being offered for stocks of State Treasury companies being privatised, resulted in a significant growth in investments, not only by foreign institutional investors but also, which is especially encouraging by Polish individual investors. Efforts undertaken by the Exchange aimed at increasing the transparency of the market were also very important, with one of the effects of such actions being active involvement of the Exchange in the observance and development of the best practice principles. In this respect, implementation of a modified set of good practice principles defined in the document "Best Practices in Public Companies 2005" should be emphasized. The position of the Exchange as well as efforts undertaken by it have also been appreciated abroad, not only by investors, but also by foreign companies which viewed our floor as an attractive place on which to list their securities as well as by remote brokers. I am very happy that the Exchange ended the year 2004 stronger, both financially as well as organisationally, ready to take on challenges facing it in the near future. This is extremely important now as the upcoming years will probably decide about the shape of the European capital market. From this perspective, the Exchange's strong position in Central and Eastern Europe, in particular privatisation of the WSE, may become a decisive factor in the creation of a financial centre for this part of Europe in Warsaw. I therefore hope that the year 2005 will make it possible to fulfil the planned and difficult strategic decisions, which are of key importance for the future of the capital market in Poland, regarding privatisation as well as the possible creation of a strategic alliance that will allow the Exchange to actively participate without fear in the consolidation of European capital markets. I wish that the Exchange attain this success as soon as possible, for the benefit of both the entire Polish capital market as well as the Polish economy. Jacek Bartkiewicz President of the Exchange Supervisory Board Warsaw, May

8 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Nie ma rzeczy niemożliwych. Do takiego stwierdzenia skłaniają wydarzenia na naszej Giełdzie z ubiegłego roku. U jego progu wydawało się, że trudno będzie przebić dobrą passę, która rozpoczęła się w połowie 2003 r. Tymczasem powodów do zadowolenia mamy jeszcze więcej gospodarka ma się dobrze, spółki osiągają coraz lepsze wyniki finansowe, na parkiecie pojawiła się duża grupa nowych spółek, a giełda w coraz większym stopniu wypełnia funkcję finansowania gospodarki: wskaźnik kapitalizacji spółek krajowych do PKB na koniec 2004 roku wyniósł 24,24%. Ubiegłoroczna dynamika wzrostu głównych wskaźników rynku daje powód do satysfakcji. Rok 2004 bardzo wzmocnił rynek giełdowy i pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem. Koniunktura na rynku przełożyła się na bardzo dobre wyniki finansowe Giełdy. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,4 mln zł i był o 6,5 mln zł wyższy niż rok wcześniej. Ten wynik osiągnęliśmy mimo obniżek opłat transakcyjnych, które od lat systematycznie wprowadzamy, aby podwyższyć opłacalność inwestowania i zwiększyć popyt. Zysk netto Giełdy wyniósł 23,2 mln zł. Zeszłoroczna koniunktura była wypadkową trzech czynników: korzystnej sytuacji w gospodarce i coraz lepszych wyników finansowych przedsiębiorstw, zwiększających atrakcyjność akcji, akcesji do Unii Europejskiej, która poprawiła wizerunek naszego kraju wśród zagranicznych inwestorów oraz decyzji Ministra Skarbu Państwa, owocujących dużymi ofertami prywatyzacyjnymi. Był to także wyjątkowy rok pod względem liczby wchodzących na giełdę firm. 36 nowych spółek dało naszej Giełdzie bardzo dobre drugie miejsce w Europie pod względem liczby debiutów. To wszystko trafiło jednak na solidnie przygotowany grunt. Organizacja i infrastruktura naszego rynku jest bardzo dobrze oceniana przez jego uczestników, czego ostatnim dowodem jest zainteresowanie działaniem na naszej giełdzie pierwszych zdalnych brokerów. Jesienią 2004 r. infrastruktura GPW została jeszcze raz gruntownie zweryfikowana przy okazji debiutu giełdowego akcji PKO BP gdy do obrotu wprowadzaliśmy największą w historii Giełdy (i w 2004 r. drugą co do wartości w Europie) ofertę publiczną. Od lat dokładamy starań, by zwiększyć przejrzystość działania notowanych na parkiecie spółek. Temu służą wszystkie nasze działania dotyczące zasad ładu korporacyjnego. Cieszy to, że sami emitenci przywiązują coraz większą wagę do ich przestrzegania. Taką opinię potwierdza podjęcie przez spółki działań porządkujących kwestie ładu korporacyjnego i systematyczne zwiększanie zakresu stosowanych zasad. I wreszcie ważne kwestie strategiczne. Ubiegły rok jak żaden inny obfitował w bardzo ważne decyzje dotyczące przyszłości Giełdy i całego rynku kapitałowego. W kwietniu 2004 r. formalnie rozpoczął się długo oczekiwany proces prywatyzacji Giełdy, który, mam nadzieję, w możliwie krótkim czasie zakończy się decyzją Ministra Skarbu Państwa gwarantującą optymalny rozwój Giełdy i jej otoczenia. Od początku istnienia Giełdy nie miałem wątpliwości co do zasadności wyboru takiej drogi rozwoju rynku giełdowego. Prywatyzacja Giełdy jest potrzebna, bo bez niej nie osiągniemy dobrego miejsca na tworzącym się jednolitym europejskim rynku finansowym i nie stworzymy warunków do zwiększenia efektywności funkcjonalnej i biznesowej, a tym samym konkurencyjności naszego rynku. To także krok sprzyjający budowie w Warszawie centrum finansowego naszego regionu Europy, którego powstanie zakłada przyjęty przez rząd w ubiegłym roku projekt rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw City Przed nami kolejne wyzwania - ważne decyzje strategiczne w sprawie prywatyzacji i ewentualnego aliansu strategicznego, przesądzające, nie waham się tego powiedzieć, o dalszym losie Giełdy i rynku. Wierzę, że, zgodnie z założeniami Agendy, decyzje podjęte wkrótce przez Ministerstwo Skarbu pozwolą nam w przyszłości cieszyć się rynkiem stanowiącym prężne europejskie centrum finansowe. Warszawa, kwiecień 2005 dr Wiesław Rozłucki Prezes Zarządu 6

9 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Letter from the President of the Exchange Management Board Dear Readers, They say that nothing is impossible. That view is certainly borne out by the events which have taken place on the Warsaw Stock Exchange in the past year. To begin with it seemed that it would be difficult to surpass the run of success which began in mid In fact we now have an even greater number of reasons to be satisfied - the economy is healthy, companies are producing better and better financial results, many new companies have debuted on the market, and the exchange is increasing in importance as a source of financing for the economy. At the end of 2004, the total market capitalisation of domestic companies amounted to 24.24% of GDP. The growth in the main market indicators recorded last year is highly satisfying. The year 2004 greatly strengthened the market and gives much cause for optimism about the future. The favourable market situation led to very good financial results for the WSE itself. It achieved an operating profit of PLN 17.4 million, which was PLN 6.5 million up on the previous year. We attained this result in spite of the reductions in transaction fees, which we have been making consistently for many years in order to make investing more profitable and to stimulate demand. The WSE's net income amounted to PLN 23.2 million. Last year's boom can be ascribed to three factors: the favourable economic situation (with companies recording better and better results, thus making their shares more attractive), European Union membership (which improved Poland's image among foreign investors), and decisions made by the Minister of the State Treasury to conduct major privatisation offers. It was also an exceptional year as regards the number of newly-listed companies. A total of 36 new companies gave the WSE a very satisfying second place in Europe in terms of the number of debuts. All these seeds of success fell on very well prepared ground. Our organisation and infrastructure is highly regarded by market participants, as has been demonstrated most recently by the interest shown in our exchange by the first remote brokers. In the autumn of 2004 the WSE's infrastructure was again put to the test on the occasion of the debut of PKO BP shares, when the Exchange handled the largest public offering in its history (and the second most valuable in Europe in 2004). For many years we have been striving to improve the transparency of listed companies' operations. This is the objective of all of our activities relating to the principles of corporate governance. It is encouraging that the issuers themselves are coming to attach an ever greater importance to observance of those principles. This opinion is supported by the actions taken by companies to improve the rules of corporate governance and the constant increase in the number of companies complying with them. Finally I would like to discuss some key strategic issues. Last year more than any other was a time when many critical decisions had to be taken concerning the future of the Exchange and of the capital market as a whole. April 2004 saw the formal launch of the long-awaited process of privatisation of the WSE, which I hope will conclude in as short a time as possible with a decision from the Ministry of the State Treasury guaranteeing optimum development of the Exchange and its environment. Ever since the Exchange came into existence I have had no doubt that this is the appropriate way for the market to develop. Privatisation is essential, because without it we will not achieve a good position in the developing single European financial market, and we will not create conditions in which our market can increase its functional and business effectiveness, and thereby its competitiveness. It is also a step towards the creation in Warsaw of a financial centre for our region of Europe, which is the aim of the Agenda Warsaw City 2010 project for development of the capital market, approved by the government last year. There are further challenges ahead: important strategic decisions concerning privatisation and a possible strategic alliance - decisions which, I have no hesitation in saying, are key to the future of the WSE and the market itself. I believe that, in accordance with the Agenda objectives, decisions to be taken shortly by the Ministry of the Treasury will enable us in the future to boast of a market which functions as a flourishing European financial centre. Dr Wiesław Rozłucki President of the Management Board Warsaw, April

10 Organizacja i władze Giełdy Exchange Organisation and Authorities

11 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Kapitał akcyjny spółki wynosi zł i podzielony jest na akcji imiennych o wartości nominalnej 700 zł każda. Akcjonariuszami Giełdy mogą być domy maklerskie, Skarb Państwa, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na giełdzie. Na koniec 2004 r. akcjonariuszami Giełdy było 39 podmiotów. 98,8% kapitału należało do Skarbu Państwa. The Warsaw Stock Exchange (WSE) is a joint-stock company founded by the Polish State Treasury, with share capital of PLN divided into registered shares each with a face value of PLN 700. Shares in the WSE may be held by brokerage houses, the State Treasury, banks, investment fund companies, pension funds, insurers and issuers of listed securities. At the end of 2004 there were 39 shareholders, with a 98.8% stake in the Exchange remaining in the hands of the State Treasury. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najważniejszym organem Giełdy. Prawo do udziału w nim mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do jego kompetencji należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy. The General Meeting of Shareholders is the WSE's highest authority. It can be attended by all WSE shareholders, and its powers include amending the Company Statutes and electing members of the Exchange Supervisory Board. Rada Nadzorcza (Rada Giełdy) liczy 12 osób przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb gospodarczych i emitentów. Do jej obowiązków należy przede wszystkim nadzór nad działalnością spółki, w tym określanie kierunków rozwoju, decyzje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy i in. The Exchange Supervisory Board (Exchange Council) consists of 12 persons: representatives of banks, brokerage houses, financial institutions, chambers of commerce and issuers. Its main duty is to oversee the company's operations, which includes determining directions of development, taking decisions to award or revoke membership of the exchange, and other tasks. Skład Rady Giełdy w roku 2004 The Exchange Supervisory Board in 2004: Krzysztof Opawski Jacek Bartkiewicz Marek Wierzbowski Zofia Bielecka Maria Dobrowolska Mirosław Dusza Raimondo Eggink Krzysztof Grabowski Stefan Krajewski Krzysztof Lis Edmund Pietrzak Henryka Rupik Anna Rapacka Marek Słomski prezes do 12 maja / President until 12 May prezes od 12 maja / President from 12 May wiceprezes / Vice-President do 12 maja / until 12 May od 23 czerwca / from 23 June od 12 stycznia / from 12 January Wiesław Rozłucki Ryszard Czerniawski Włodzimierz Magiera Andrzej Sopoćko Piotr Szeliga Zarząd Giełdy w 2004 r. The Exchange Management Board in 2004: prezes / President wiceprezes / Vice-President wiceprezes / Vice-President wiceprezes / Vice-President wiceprezes / Vice-President 9

12 WALNE ZGROMADZENIE GENERAL MEETING DZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO STRATEGIC PLANNING DEPARTMENT RADA GIEŁDY EXCHANGE SUPERVISORY BOARD ZARZĄD GIEŁDY MANAGEMENT BOARD DORADCY ZARZĄDU ADVISORS TO THE MANAGEMENT BOARD ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ INTERNAL AUDIT SEKRETARZ GENERALNY SECRETARY GENERAL DZIAŁ PROMOCJI MARKET PROMOTION DEPARTMENT DZIAŁ NOTOWAŃ I ROZWOJU RYNKU TRADING AND MARKET DEVELOPMENT DZIAŁ INFORMATYKI INFORMATION TECHNOLOGY BIURO GIEŁDY BUREAU OF THE EXCHANGE ZESPÓŁ PROMOCJI PROMOTION ZESPÓŁ NADZORU SESJI GIEŁDOWYCH MARKET SURVEILLANCE ZESPÓŁ SYSTEMÓW GIEŁDOWYCH TRADING SYSTEMS SEKRETARIAT GIEŁDY SECRETARIAT OF THE EXCHANGE ZESPÓŁ PUBLIKACJI I INTERNETU PUBLICATIONS AND INTERNET ZESPÓŁ ROZWOJU SYSTEMU OBROTU MARKET DEVELOPMENT ZESPÓŁ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OPERATING SYSTEMS ZESPÓŁ DOKUMENTACJI REGISTRATION OFFICE ZESPÓŁ PUBLIC & INTERNATIONAL RELATIONS PUBLIC AND INTERNATIONAL RELATIONS ZESPÓŁ HELP DESK HELP DESK ZESPÓŁ BAZ DANYCH DATABASES ZESPÓŁ ZATRUDNIENIA I PŁAC HUMAN RESOURCES ZESPÓŁ INDEKSÓW I STATYSTYKI INDICES AND STATISTICS ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SIECI NETWORK ADMINISTRATION ZESPÓŁ PRODUKTÓW INFORMACYJNYCH INFORMATION PRODUCTS ZESPÓŁ KIEROWANIA PRODUKCJĄ PRODUCTION MANAGEMENT ZESPÓŁ CZŁONKÓW GIEŁDY EXCHANGE MEMBERS ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM TELEINFORMATYCZNYM INFORMATION SYSTEMS SECURITY ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH DERIVATIVES 10 SAMODZIELNY SPECJALISTA ds. NADZORU CZŁONKÓW GIEŁDY SPECIALIST FOR SUPERVISION OF EXCHANGE MEMBERS

13 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Struktura organizacyjnagpw Organisational Structure of the Exchange DZIAŁ PRAWNY LEGAL DEPARTMENT DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY FINANCIAL DEPARTMENT DZIAŁ EMITENTÓW LISTING DEPARTMENT DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- -TECHNICZNY ADMINISTRATION DEPARTMENT ZESPÓŁ REGULACJI i DOPUSZCZEŃ REGULATIONS AND ADMISSIONS ZESPÓŁ RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ FINANCIAL ACCOUNTING ZESPÓŁ ds. EMITENTÓW ISSUER RELATIONS RADCOWIE PRAWNI LEGAL COUNSELLORS ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI FINANCIAL MANAGEMENT ZESPÓŁ DOPUSZCZEŃ I OPERACJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ADMISSIONS AND CORPORATE ACTIONS GŁÓWNY SPECJALISTA ds. PODATKOWYCH CHIEF SPECIALIST FOR TAXATION ZESPÓŁ KONTROLI ZARZĄDCZEJ CONTROLLING GŁÓWNY SPECJALISTA ds. REGULACJI MIĘDZYNARODOWYCH CHIEF SPECIALIST FOR INTERNATIONAL REGULATIONS Stan na koniec 2004 r. End of

14

15 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Rok rekordów of Records A Year Rok 2004 był na naszej Giełdzie niezwykły nie tylko ze względu na dobrą koniunkturę i związane z tym możliwości osiągania przez inwestorów wysokich zysków. Był to prawdziwy rok rekordów: indeksy osiągały historyczne wartości, nigdy w przeszłości nie notowano tak dużych obrotów, ani nie przeprowadzono większej oferty publicznej. For the WSE, 2004 was an exceptional year not only because of the good economic situation which gave investors the opportunity to enjoy large profits. It was truly a year of records: the indices recorded all-time highs, turnover reached record levels, and the largest ever public offering was carried through. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem roku 2004 było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. I choć przyszłość Polski w zjednoczonej Europie budziła w niektórych środowiskach obawy, dziś już wiadomo, że decyzja ta pozytywnie wpłynęła na rozwój gospodarki, kondycję przedsiębiorstw i samej Giełdy. Wzrost PKB w 2004 roku wyniósł 5,4% wobec 3,8% w roku 2003 i średnio 4,8% dla dziesiątki nowych członków Unii Europejskiej. Jak dobry jest to wynik, niech świadczy choćby dynamika rozwoju gospodarczego w krajach Piętnastki, która w tym samym okresie wyniosła średnio 2,2%. Dzięki nowym impulsom wynikającym z członkostwa w Unii i korzystnej koniunktury wiele spośród wskaźników giełdowych osiągnęło w roku 2004 najwyższe w historii wartości. Undoubtedly the most important event of 2004 was Poland's accession to the European Union. Although there were concerns in some circles about Poland's future in a united Europe, it is clear today that the decision has had a positive effect on the economy, on businesses and on the stock exchange itself. GDP growth in 2004 reached 5.4%, compared with 3.8% in 2003 and an average of 4.8% for the ten new EU member states. The merit of that result is further emphasized when it is compared with the figure of just 2.2% obtained by the fifteen old member states in the same period. Thanks to new stimuli resulting from EU membership and the favourable economic situation, many of the market indicators reached record levels during

16 Rok rekordów A Year of Records Łączna kapitalizacja spółek krajowych zwiększyła się w roku ubiegłym prawie o 53% (do 214,3 mld zł), zaś łącznie ze spółkami zagranicznymi - o 74% (do 291,7 mld zł). To ogromny wzrost, który był wynikiem zarówno wzrostu notowań obecnych już na parkiecie spółek, jak i wejścia na Giełdę ponad trzydziestu nowych podmiotów. The total capitalisation of domestic companies increased last year by almost 53% (to reach PLN billion), and when foreign companies are included the capitalisation figure rose by 74% (to PLN billion). This enormous growth was a result of both increases in the share prices of companies already present on the market and the listing of more than thirty new companies. Kapitalizacja spółek krajowych i indeks WIG w 2004 roku Capitalisation of domestic companies and the WIG index in 2004 WIG (pkt.) WIG index (pts) Kapitalizacja (mld zł) Capitalisation (PLN bn) Ożywieniu na rynku pierwotnym towarzyszyła znacząco większa aktywność inwestorów na rynku wtórnym i to mimo wprowadzenia od początku roku 2004 podatku od zysków giełdowych. W połowie grudnia 2004 r. przekroczony został wynoszący 103,7 mld zł rekord rocznych obrotów akcjami (z 2000 r.), a do końca roku obroty na rynku akcji wyniosły 118,5 mld zł, co dało średnio 464,8 mln zł na sesję (46% więcej niż w 2003 r.). The resurgence of the primary market was accompanied by much greater investor activity on the secondary market, in spite of the fact that 2004 saw the introduction of a capital gains tax. By mid-december 2004 the record for annual equity turnover (PLN billion, set in 2000) had already been broken, and the final figure for the year was PLN billion, equivalent to an average turnover of PLN million per trading session (46% higher than in 2003). Obroty akcjami (miesięcznie, średnio na sesję) w 2004 roku Equity trading in 2004 (monthly, session average) 1000 (mln zł / PLN m)

17 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Również indeksy osiągały najwyższe w swej historii wartości. Rekordowy poziom odnotowały WIG, WIG-PL, MIDWIG, WIRR. W pierwszej połowie roku w centrum zainteresowania znajdowały się głównie spółki o średnich rozmiarach i 28 kwietnia z wartością 1824,5 pkt. swoje historyczne maksimum osiągnął indeks tych spółek MIDWIG. Do jesieni utrzymała się bardzo dobra koniunktura w segmencie małych firm i 5 października WIRR dotarł do 5054,12 pkt, ustanawiając swój rekord wszech czasów. Koniec roku był bardzo udany dla całego rynku - indeks WIG zakończył rok ustanowieniem nowego historycznego maksimum ,19 pkt. Records were also broken by the stock indices, with alltime highs being recorded by the WIG, WIG-PL, MIDWIG and WIRR. In the first half of the year it was mainly medium-sized companies which found themselves the centre of investors' attention, with their index (the MIDWIG) reaching a record level of points on 28 April. There was also favourable development in the small companies segment, lasting until the autumn, and the WIRR index reached its highest ever value ( points) on 5 October. The end of the year was very successful for the whole market, with the WIG index ending the year at a record level of points. Wzrost indeksów w roku 2004 (%) Increases in the value of indices in 2004 (%) WIG20 24,6 MIDWIG 36,3 WIG 27,9 WIG-PL 27,4 TechWIG 16,5 WIRR 72,9 NIF 66,8 Tych wszystkich osiągnięć nie byłoby bez coraz lepszych wyników finansowych spółek, które znakomicie wykorzystały sprzyjającą koniunkturę i potencjał wzrostu. Zdecydowana większość firm zakończyła rok 2004 na plusie. Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w ich wycenie spółki zamknęły rok dodatnią stopą zwrotu. Od 2002 r. rośnie także liczba spółek płacących dywidendę, jak i sumy przeznaczane przez spółki dla akcjonariuszy. Znakomite wyniki osiągnęły giełdowe blue chipy. Spółki z indeksu WIG20 uzyskały najwyższy w dotychczasowej historii zysk wynoszący ponad 10 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił on niecałe 4 mld zł. Ze względu na dużą aktywność inwestorów na rynku akcji, osłabło nieco zainteresowanie rynkiem terminowym. Wolumen obrotu kontraktami na główny indeks giełdowy wyniósł blisko 3,5 mln szt. (w roku ponad 4,1. mln), co dało naszej giełdzie dziewiąte miejsce w Europie. None of this would have been possible without the continuing improvement in the results posted by companies, which took full advantage of the economic upturn and growth potential. The great majority of companies ended 2004 in the black. This was reflected in their share prices: 153 companies provided investors with a positive rate of return over the year. Since 2002 there has also been a rise in the number of companies paying dividends, and also in the amounts paid out to shareholders. Particularly good results were returned by the exchange's blue-chip companies. The total profits of the companies whose shares are included in the WIG20 index set a new record at over PLN 10 billion, compared with just under PLN 4 billion a year previously. In view of the intense activity of investors in the equity market, there was a slight slackening of interest in futures. The trading volume in futures based on the main stock market index (WIG20) was just under 3.5 million contracts (compared with over 4.1 million in 2003), which gave the WSE the ninth place among all European exchanges. Struktura obrotów według instrumentów w 2004 roku Turnover structure by instrument in 2004 Pozostałe 1% Other Obligacje 3% Bonds Kontrakty terminowe 48% Futures contracts Akcje Equities 48% Jak w poprzednich latach, w roku 2004 prowadziliśmy intensywne prace nad poszerzeniem oferty produktowej, przede wszystkim o kontrakty terminowe na obligacje. Ten nowy produkt skierowany jest przede wszystkim do banków, które uzyskały możliwość bezpośredniego działania na naszym rynku. Do obrotu nowe kontrakty zostały wprowadzone w lutym 2005 r. As in previous years, in 2004 we worked hard to expand the range of products on offer, above all by the introduction of T-note futures. This new product is aimed chiefly at banks, which are now able to trade directly on the exchange. The new futures were launched in February

18

19 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Na tleeuropy Position in Europe Osiągnięciami 2004 r. możemy się pochwalić również w międzynarodowym gronie giełda umocniła pozycję lidera wśród giełd nowych krajów Unii Europejskiej, zaś dynamiką wzrostu nie ustępowała dojrzałym giełdom europejskim. W porównaniu z innymi giełdami odnotowała duży wzrost kapitalizacji, a liczba debiutów i wartość ofert publicznych uplasowały nas w ścisłej europejskiej czołówce. We can also boast achievements in 2004 at an international level - the WSE strengthened its position as leader among the exchanges of the new EU member countries, while its rate of growth was no worse than that of the long-established European exchanges. Compared with other exchanges the WSE recorded a large increase in capitalisation, while the numbers of debuts and size of public offerings put us among the leading European exchanges. Te wszystkie informacje wskazują na postępujący wzrost atrakcyjności warszawskiego rynku, którą w dużym stopniu można wiązać z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Z perspektywy inwestorów efekty członkostwa pojawiły się bardzo szybko wzrost wiarygodności naszego kraju, dodatkowe zainteresowanie towarzyszące krajom wstępującym do Unii i nadzieje związane z utrzymaniem przez nie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego - zachęciły zagraniczny kapitał do większego zainteresowania inwestycjami. All this demonstrates the ever increasing attractiveness of the Warsaw exchange, which can to a large extent be ascribed to Poland's accession to the European Union. From investors' point of view the benefits of membership have appeared very rapidly - thanks to the increased confidence and interest shown towards the new EU member states and hopes that they will maintain a high rate of economic growth, greater amounts of foreign investment capital have been attracted here. 17

20 Na tle Europy Position in Europe Nowe spółki oraz wzmacniający się złoty spowodowały, że kapitalizacja naszej Giełdy liczona w euro wzrosła w ciągu roku o blisko 77% (do 52 mld euro). Jeszcze rok wcześniej kapitalizacja wiedeńskiego parkietu, największej giełdy w naszym regionie Europy, była 50% wyższa od kapitalizacji warszawskiej giełdy, a na koniec roku 2004 różnica zmniejszyła się do jednej czwartej. New listings and the strength of the zloty meant that the WSE's capitalisation calculated in euro rose by almost 77% in the course of the year (reaching 52bn). Just a year previously the capitalisation of the Vienna exchange, the largest in this part of Europe, had been 50% higher than that of the WSE, but by the end of 2004 this difference had been reduced to just one quarter. Kapitalizacja wybranych giełd europejskich na koniec 2004 ( spółki krajowe ) Market capitalisation of selected European exchanges - end of 2004 ( domestic companies ) (mld euro / EUR bn) London Euronext Frankfurt Vienna Warsaw Prague Budapest Bratislava 3 Źródło / Source: FESE Wyjątkową pozycję warszawski parkiet uzyskał pod względem liczby debiutów i wartości ofert. Ponad trzydzieści nowych spółek dało naszej giełdzie drugie miejsce w Europie pod względem liczby debiutów (po giełdzie w Londynie). Według danych Pricewaterhouse Coopers pod względem wartości ofert w IV kwartale 2004 r. wyprzedziła nas tylko giełda w Londynie, zaś w skali całego roku zajęliśmy trzecie miejsce (po sojuszu giełd Euronext i giełdzie londyńskiej). Jednocześnie sprzedaż walorów PKO BP była drugą pod względem wartości ofertą publiczną w Europie. The Warsaw exchange also achieved an enviable position as regards the number of new listings and the value of offers. With 36 new companies listed, the WSE took second place in Europe (behind London) in terms of the number of debuts. According to data from PricewaterhouseCoopers, as far as the value of offerings is concerned we were again second only to London in the fourth quarter of 2004, while over the year as a whole we were in third place (behind the Euronext alliance and London). The PKO BP public offering was the second most valuable in the whole of Europe. 18

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 1 WIG20 na koniec roku 2654,95 1960,57 35,4% 2 WIG na koniec roku 35600,79 26636,19 33,7% 3 MIDWIG na koniec roku 2207,74 1730,1 27,6% 4 TechWIG na koniec

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2011) listopad 2011 (11/2011) Nov 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Wstęp Celem opracowania jest określenie miejsca Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (03/2012) Marzec 2012 (03/2012) March 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2012) lipiec 2012 (07/2012) July 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2013) wrzesień 2013 (09/2013) September 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (12/2013) grudzień 2013 (12/2013) December 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (04/2008) kwiecień 2008 (04/2008) April 2008 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2011) wrzesień 2011 (09/2011) Sep 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Warsaw, 11 January 2016 TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Summary of trading activity on the electricity, natural gas and property rights markets

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin wrzesień 2009 September 2009 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2013) listopad 2013 (11/2013) November 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (04/2009) kwiecień 2009 (04/2009) April 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

1 z 10 09-12-04 11:47

1 z 10 09-12-04 11:47 RB: Korekta raportu półrocznego Kredyt Inkaso S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 r. Data: 2009-12-01 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3.

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 1 861 46,77% 1 178 492 67,88% 3 992 166 43,13% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 454 002 13,03%

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 211 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Sytuacja ekonomiczna Banku oraz BRE Banku SA a wynagrodzenia członków zarządów tych banków w latach 27

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce Koniunktura na rynku nieruchomości ci w USA i jej wpływ na światową gospodarkę,, w szczególno lności na rynek nieruchomości ci w Polsce Subprime problem 1. Zbyt aktywna polityka FEDu w latach 2002-2005

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo