Raport. Roczny Annual. Report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. Roczny Annual. Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange

2

3 Raport Roczny Annual Report Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange

4

5 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Spistreści Table of contents List Prezesa Rady Nadzorczej 4 5 Letter from the President of the Exchange Supervisory Board List Prezesa Zarządu 6 7 Letter from the President of the Exchange Management Board Organizacja i władze Giełdy Rok rekordów Na tle Europy Dynamiczny rynek pierwotny Dwa lata dobrych praktyk Zmiany wśród uczestników obrotu Przyszłość rynku i Giełdy Promocja i edukacja rynkowa Lista notowanych spółek Lista członków Giełdy Oświadczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dotyczące zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i wynikające z niego informacje Exchange Organisation and Authorities A Year of Records Position in Europe The Dynamic Primary Market Two Years of Best Practices Changes among Investors and Brokers The Future Promotion and Education List of Issuers List of Exchange Members Declaration by WSE on Compliance with Principles of Corporate Governance and Related Information Sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 62 WSE Financial Statements 3

6 List Prezesa Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Rok 2004 należy zaliczyć do najbardziej udanych w historii Giełdy. Dobra koniunktura gospodarcza połączona z efektami wejścia Polski do Unii Europejskiej wyzwoliła impuls, który na rynku kapitałowym zyskał wyraz zarówno we wzrostach notowań i indeksów, jak i w znaczącej liczbie debiutów nowych spółek. Należy podkreślić, iż istotny wkład w rozwój rynku miały decyzje Ministra Skarbu Państwa, efektem których było szereg dużych prywatyzacji, w tym największa w historii GPW i druga co do wielkości w Europie w 2004 r., oferta akcji PKO BP. Niewątpliwie więc ubiegły rok zbliżył polski rynek kapitałowy, włączając w to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, do celu strategicznego, jakim jest osiągnięcie pozycji niekwestionowanego lidera giełd Europy Środkowo-Wschodniej w ramach strategii Warsaw City W tym świetle rola Giełdy w 2004 r. była szczególnie istotna. Jednym z widocznych efektów koniunktury na rynku kapitałowym są bardzo dobre wyniki finansowe Giełdy. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,4 mln zł, i był o prawie 60% wyższy niż w roku Zysk netto w 2004 r. wyniósł natomiast 23,2 mln zł. Rezultaty te Giełda osiągnęła mimo obniżek opłat transakcyjnych, dzięki m.in. racjonalizacji kosztów operacyjnych. Łącznie w 2004 r. Giełda powitała na parkiecie 36 spółek. Tak wysoka liczba debiutów (drugie miejsce w Europie w 2004 r.) połączona z atrakcyjnymi cenami oferowanych akcji prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa spowodowała istotny wzrost inwestycji nie tylko zagranicznych inwestorów instytucjonalnych ale, co cieszy w szczególności, także polskich inwestorów indywidualnych. Równie istotne były działania Giełdy zmierzające do uatrakcyjnienia rynku poprzez zwiększenie jego przejrzystości, czego jednym z efektów było i jest aktywne zaangażowanie się Giełdy w przestrzeganie oraz rozwój zasad dobrych praktyk. W tym zakresie na podkreślenie zasługuje wdrożenie zmodyfikowanej wersji zasad dobrych praktyk, zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych Wysiłek i pozycja Giełdy zostały docenione również za granicą i to nie tylko przez inwestorów, ale również zagraniczne spółki, które uznały nasz parkiet za atrakcyjne miejsce notowań swoich papierów wartościowych, oraz zdalnych brokerów. Cieszę się, że rok 2004 był rokiem, po którym Giełda wyszła silniejsza finansowo i organizacyjnie, gotowa do wyzwań, jakie staną przed nią w najbliższym czasie. Jest to obecnie szczególnie istotne, gdyż najbliższe lata rozstrzygną prawdopodobnie o kształcie rynku kapitałowego w Europie. W tym świetle silna pozycja Giełdy w Europie Środkowo-Wschodniej, a w szczególności prywatyzacja GPW może stać się czynnikiem decydującym o stworzeniu w Warszawie centrum finansowego naszego regionu Europy. Mam w związku z tym nadzieję, iż rok 2005 pozwoli zrealizować zakładane, trudne, ale kluczowe dla przyszłości rynku kapitałowego w Polsce decyzje strategiczne dotyczące prywatyzacji i ewentualnego aliansu strategicznego, co pozwoli aktywnie i bez obaw uczestniczyć w konsolidacji rynków kapitałowych w Europie. Życzę, aby Giełda osiągnęła ten sukces jak najszybciej, z korzyścią dla całego polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki. Warszawa, maj 2005 Jacek Bartkiewicz Prezes Rady Giełdy 4

7 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Letter from the President of the Exchange Supervisory Board Dear Readers, The year 2004 was one of the most successful ones in the history of the Exchange. The good economic situation, together with Poland's entry into the European Union, sent out a signal which not only resulted in the capital market witnessing a growth in turnover and indices, but also a significant number of new listings. It must be emphasized that decisions made by the Minister of the State Treasury resulting in a number of significant privatisations, including the largest new listing on the WSE as well as the second largest in size throughout Europe in the year 2004 PKO BP, had a significant impact on the growth of the market. Without a doubt, last year brought the Polish capital market, including the Warsaw Stock Exchange, closer to the strategic goal of becoming the unquestioned leader among all stock exchanges in Central and Eastern Europe as part of the Warsaw City 2010 strategy. From this perspective, the role of the Exchange in the year 2004 was very significant. Excellent financial results achieved by the Exchange are one of the visible results of a good economic situation on the capital market. Operating profit amounted to PLN 17.4 million and was almost 60% higher than in the year Net income in the year 2004 amounted to PLN 23.2 million. The Exchange was able to achieve these results despite a reduction in transaction fees thanks, for instance, to rationalisation of operating costs. Overall, 36 new companies were listed on the WSE in the year Such a significant number of debuts (second place in Europe in the year 2004), accompanied by attractive prices being offered for stocks of State Treasury companies being privatised, resulted in a significant growth in investments, not only by foreign institutional investors but also, which is especially encouraging by Polish individual investors. Efforts undertaken by the Exchange aimed at increasing the transparency of the market were also very important, with one of the effects of such actions being active involvement of the Exchange in the observance and development of the best practice principles. In this respect, implementation of a modified set of good practice principles defined in the document "Best Practices in Public Companies 2005" should be emphasized. The position of the Exchange as well as efforts undertaken by it have also been appreciated abroad, not only by investors, but also by foreign companies which viewed our floor as an attractive place on which to list their securities as well as by remote brokers. I am very happy that the Exchange ended the year 2004 stronger, both financially as well as organisationally, ready to take on challenges facing it in the near future. This is extremely important now as the upcoming years will probably decide about the shape of the European capital market. From this perspective, the Exchange's strong position in Central and Eastern Europe, in particular privatisation of the WSE, may become a decisive factor in the creation of a financial centre for this part of Europe in Warsaw. I therefore hope that the year 2005 will make it possible to fulfil the planned and difficult strategic decisions, which are of key importance for the future of the capital market in Poland, regarding privatisation as well as the possible creation of a strategic alliance that will allow the Exchange to actively participate without fear in the consolidation of European capital markets. I wish that the Exchange attain this success as soon as possible, for the benefit of both the entire Polish capital market as well as the Polish economy. Jacek Bartkiewicz President of the Exchange Supervisory Board Warsaw, May

8 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Nie ma rzeczy niemożliwych. Do takiego stwierdzenia skłaniają wydarzenia na naszej Giełdzie z ubiegłego roku. U jego progu wydawało się, że trudno będzie przebić dobrą passę, która rozpoczęła się w połowie 2003 r. Tymczasem powodów do zadowolenia mamy jeszcze więcej gospodarka ma się dobrze, spółki osiągają coraz lepsze wyniki finansowe, na parkiecie pojawiła się duża grupa nowych spółek, a giełda w coraz większym stopniu wypełnia funkcję finansowania gospodarki: wskaźnik kapitalizacji spółek krajowych do PKB na koniec 2004 roku wyniósł 24,24%. Ubiegłoroczna dynamika wzrostu głównych wskaźników rynku daje powód do satysfakcji. Rok 2004 bardzo wzmocnił rynek giełdowy i pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem. Koniunktura na rynku przełożyła się na bardzo dobre wyniki finansowe Giełdy. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,4 mln zł i był o 6,5 mln zł wyższy niż rok wcześniej. Ten wynik osiągnęliśmy mimo obniżek opłat transakcyjnych, które od lat systematycznie wprowadzamy, aby podwyższyć opłacalność inwestowania i zwiększyć popyt. Zysk netto Giełdy wyniósł 23,2 mln zł. Zeszłoroczna koniunktura była wypadkową trzech czynników: korzystnej sytuacji w gospodarce i coraz lepszych wyników finansowych przedsiębiorstw, zwiększających atrakcyjność akcji, akcesji do Unii Europejskiej, która poprawiła wizerunek naszego kraju wśród zagranicznych inwestorów oraz decyzji Ministra Skarbu Państwa, owocujących dużymi ofertami prywatyzacyjnymi. Był to także wyjątkowy rok pod względem liczby wchodzących na giełdę firm. 36 nowych spółek dało naszej Giełdzie bardzo dobre drugie miejsce w Europie pod względem liczby debiutów. To wszystko trafiło jednak na solidnie przygotowany grunt. Organizacja i infrastruktura naszego rynku jest bardzo dobrze oceniana przez jego uczestników, czego ostatnim dowodem jest zainteresowanie działaniem na naszej giełdzie pierwszych zdalnych brokerów. Jesienią 2004 r. infrastruktura GPW została jeszcze raz gruntownie zweryfikowana przy okazji debiutu giełdowego akcji PKO BP gdy do obrotu wprowadzaliśmy największą w historii Giełdy (i w 2004 r. drugą co do wartości w Europie) ofertę publiczną. Od lat dokładamy starań, by zwiększyć przejrzystość działania notowanych na parkiecie spółek. Temu służą wszystkie nasze działania dotyczące zasad ładu korporacyjnego. Cieszy to, że sami emitenci przywiązują coraz większą wagę do ich przestrzegania. Taką opinię potwierdza podjęcie przez spółki działań porządkujących kwestie ładu korporacyjnego i systematyczne zwiększanie zakresu stosowanych zasad. I wreszcie ważne kwestie strategiczne. Ubiegły rok jak żaden inny obfitował w bardzo ważne decyzje dotyczące przyszłości Giełdy i całego rynku kapitałowego. W kwietniu 2004 r. formalnie rozpoczął się długo oczekiwany proces prywatyzacji Giełdy, który, mam nadzieję, w możliwie krótkim czasie zakończy się decyzją Ministra Skarbu Państwa gwarantującą optymalny rozwój Giełdy i jej otoczenia. Od początku istnienia Giełdy nie miałem wątpliwości co do zasadności wyboru takiej drogi rozwoju rynku giełdowego. Prywatyzacja Giełdy jest potrzebna, bo bez niej nie osiągniemy dobrego miejsca na tworzącym się jednolitym europejskim rynku finansowym i nie stworzymy warunków do zwiększenia efektywności funkcjonalnej i biznesowej, a tym samym konkurencyjności naszego rynku. To także krok sprzyjający budowie w Warszawie centrum finansowego naszego regionu Europy, którego powstanie zakłada przyjęty przez rząd w ubiegłym roku projekt rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw City Przed nami kolejne wyzwania - ważne decyzje strategiczne w sprawie prywatyzacji i ewentualnego aliansu strategicznego, przesądzające, nie waham się tego powiedzieć, o dalszym losie Giełdy i rynku. Wierzę, że, zgodnie z założeniami Agendy, decyzje podjęte wkrótce przez Ministerstwo Skarbu pozwolą nam w przyszłości cieszyć się rynkiem stanowiącym prężne europejskie centrum finansowe. Warszawa, kwiecień 2005 dr Wiesław Rozłucki Prezes Zarządu 6

9 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Letter from the President of the Exchange Management Board Dear Readers, They say that nothing is impossible. That view is certainly borne out by the events which have taken place on the Warsaw Stock Exchange in the past year. To begin with it seemed that it would be difficult to surpass the run of success which began in mid In fact we now have an even greater number of reasons to be satisfied - the economy is healthy, companies are producing better and better financial results, many new companies have debuted on the market, and the exchange is increasing in importance as a source of financing for the economy. At the end of 2004, the total market capitalisation of domestic companies amounted to 24.24% of GDP. The growth in the main market indicators recorded last year is highly satisfying. The year 2004 greatly strengthened the market and gives much cause for optimism about the future. The favourable market situation led to very good financial results for the WSE itself. It achieved an operating profit of PLN 17.4 million, which was PLN 6.5 million up on the previous year. We attained this result in spite of the reductions in transaction fees, which we have been making consistently for many years in order to make investing more profitable and to stimulate demand. The WSE's net income amounted to PLN 23.2 million. Last year's boom can be ascribed to three factors: the favourable economic situation (with companies recording better and better results, thus making their shares more attractive), European Union membership (which improved Poland's image among foreign investors), and decisions made by the Minister of the State Treasury to conduct major privatisation offers. It was also an exceptional year as regards the number of newly-listed companies. A total of 36 new companies gave the WSE a very satisfying second place in Europe in terms of the number of debuts. All these seeds of success fell on very well prepared ground. Our organisation and infrastructure is highly regarded by market participants, as has been demonstrated most recently by the interest shown in our exchange by the first remote brokers. In the autumn of 2004 the WSE's infrastructure was again put to the test on the occasion of the debut of PKO BP shares, when the Exchange handled the largest public offering in its history (and the second most valuable in Europe in 2004). For many years we have been striving to improve the transparency of listed companies' operations. This is the objective of all of our activities relating to the principles of corporate governance. It is encouraging that the issuers themselves are coming to attach an ever greater importance to observance of those principles. This opinion is supported by the actions taken by companies to improve the rules of corporate governance and the constant increase in the number of companies complying with them. Finally I would like to discuss some key strategic issues. Last year more than any other was a time when many critical decisions had to be taken concerning the future of the Exchange and of the capital market as a whole. April 2004 saw the formal launch of the long-awaited process of privatisation of the WSE, which I hope will conclude in as short a time as possible with a decision from the Ministry of the State Treasury guaranteeing optimum development of the Exchange and its environment. Ever since the Exchange came into existence I have had no doubt that this is the appropriate way for the market to develop. Privatisation is essential, because without it we will not achieve a good position in the developing single European financial market, and we will not create conditions in which our market can increase its functional and business effectiveness, and thereby its competitiveness. It is also a step towards the creation in Warsaw of a financial centre for our region of Europe, which is the aim of the Agenda Warsaw City 2010 project for development of the capital market, approved by the government last year. There are further challenges ahead: important strategic decisions concerning privatisation and a possible strategic alliance - decisions which, I have no hesitation in saying, are key to the future of the WSE and the market itself. I believe that, in accordance with the Agenda objectives, decisions to be taken shortly by the Ministry of the Treasury will enable us in the future to boast of a market which functions as a flourishing European financial centre. Dr Wiesław Rozłucki President of the Management Board Warsaw, April

10 Organizacja i władze Giełdy Exchange Organisation and Authorities

11 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Kapitał akcyjny spółki wynosi zł i podzielony jest na akcji imiennych o wartości nominalnej 700 zł każda. Akcjonariuszami Giełdy mogą być domy maklerskie, Skarb Państwa, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na giełdzie. Na koniec 2004 r. akcjonariuszami Giełdy było 39 podmiotów. 98,8% kapitału należało do Skarbu Państwa. The Warsaw Stock Exchange (WSE) is a joint-stock company founded by the Polish State Treasury, with share capital of PLN divided into registered shares each with a face value of PLN 700. Shares in the WSE may be held by brokerage houses, the State Treasury, banks, investment fund companies, pension funds, insurers and issuers of listed securities. At the end of 2004 there were 39 shareholders, with a 98.8% stake in the Exchange remaining in the hands of the State Treasury. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najważniejszym organem Giełdy. Prawo do udziału w nim mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do jego kompetencji należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy. The General Meeting of Shareholders is the WSE's highest authority. It can be attended by all WSE shareholders, and its powers include amending the Company Statutes and electing members of the Exchange Supervisory Board. Rada Nadzorcza (Rada Giełdy) liczy 12 osób przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb gospodarczych i emitentów. Do jej obowiązków należy przede wszystkim nadzór nad działalnością spółki, w tym określanie kierunków rozwoju, decyzje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy i in. The Exchange Supervisory Board (Exchange Council) consists of 12 persons: representatives of banks, brokerage houses, financial institutions, chambers of commerce and issuers. Its main duty is to oversee the company's operations, which includes determining directions of development, taking decisions to award or revoke membership of the exchange, and other tasks. Skład Rady Giełdy w roku 2004 The Exchange Supervisory Board in 2004: Krzysztof Opawski Jacek Bartkiewicz Marek Wierzbowski Zofia Bielecka Maria Dobrowolska Mirosław Dusza Raimondo Eggink Krzysztof Grabowski Stefan Krajewski Krzysztof Lis Edmund Pietrzak Henryka Rupik Anna Rapacka Marek Słomski prezes do 12 maja / President until 12 May prezes od 12 maja / President from 12 May wiceprezes / Vice-President do 12 maja / until 12 May od 23 czerwca / from 23 June od 12 stycznia / from 12 January Wiesław Rozłucki Ryszard Czerniawski Włodzimierz Magiera Andrzej Sopoćko Piotr Szeliga Zarząd Giełdy w 2004 r. The Exchange Management Board in 2004: prezes / President wiceprezes / Vice-President wiceprezes / Vice-President wiceprezes / Vice-President wiceprezes / Vice-President 9

12 WALNE ZGROMADZENIE GENERAL MEETING DZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO STRATEGIC PLANNING DEPARTMENT RADA GIEŁDY EXCHANGE SUPERVISORY BOARD ZARZĄD GIEŁDY MANAGEMENT BOARD DORADCY ZARZĄDU ADVISORS TO THE MANAGEMENT BOARD ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ INTERNAL AUDIT SEKRETARZ GENERALNY SECRETARY GENERAL DZIAŁ PROMOCJI MARKET PROMOTION DEPARTMENT DZIAŁ NOTOWAŃ I ROZWOJU RYNKU TRADING AND MARKET DEVELOPMENT DZIAŁ INFORMATYKI INFORMATION TECHNOLOGY BIURO GIEŁDY BUREAU OF THE EXCHANGE ZESPÓŁ PROMOCJI PROMOTION ZESPÓŁ NADZORU SESJI GIEŁDOWYCH MARKET SURVEILLANCE ZESPÓŁ SYSTEMÓW GIEŁDOWYCH TRADING SYSTEMS SEKRETARIAT GIEŁDY SECRETARIAT OF THE EXCHANGE ZESPÓŁ PUBLIKACJI I INTERNETU PUBLICATIONS AND INTERNET ZESPÓŁ ROZWOJU SYSTEMU OBROTU MARKET DEVELOPMENT ZESPÓŁ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OPERATING SYSTEMS ZESPÓŁ DOKUMENTACJI REGISTRATION OFFICE ZESPÓŁ PUBLIC & INTERNATIONAL RELATIONS PUBLIC AND INTERNATIONAL RELATIONS ZESPÓŁ HELP DESK HELP DESK ZESPÓŁ BAZ DANYCH DATABASES ZESPÓŁ ZATRUDNIENIA I PŁAC HUMAN RESOURCES ZESPÓŁ INDEKSÓW I STATYSTYKI INDICES AND STATISTICS ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SIECI NETWORK ADMINISTRATION ZESPÓŁ PRODUKTÓW INFORMACYJNYCH INFORMATION PRODUCTS ZESPÓŁ KIEROWANIA PRODUKCJĄ PRODUCTION MANAGEMENT ZESPÓŁ CZŁONKÓW GIEŁDY EXCHANGE MEMBERS ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM TELEINFORMATYCZNYM INFORMATION SYSTEMS SECURITY ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH DERIVATIVES 10 SAMODZIELNY SPECJALISTA ds. NADZORU CZŁONKÓW GIEŁDY SPECIALIST FOR SUPERVISION OF EXCHANGE MEMBERS

13 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Struktura organizacyjnagpw Organisational Structure of the Exchange DZIAŁ PRAWNY LEGAL DEPARTMENT DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY FINANCIAL DEPARTMENT DZIAŁ EMITENTÓW LISTING DEPARTMENT DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- -TECHNICZNY ADMINISTRATION DEPARTMENT ZESPÓŁ REGULACJI i DOPUSZCZEŃ REGULATIONS AND ADMISSIONS ZESPÓŁ RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ FINANCIAL ACCOUNTING ZESPÓŁ ds. EMITENTÓW ISSUER RELATIONS RADCOWIE PRAWNI LEGAL COUNSELLORS ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI FINANCIAL MANAGEMENT ZESPÓŁ DOPUSZCZEŃ I OPERACJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ADMISSIONS AND CORPORATE ACTIONS GŁÓWNY SPECJALISTA ds. PODATKOWYCH CHIEF SPECIALIST FOR TAXATION ZESPÓŁ KONTROLI ZARZĄDCZEJ CONTROLLING GŁÓWNY SPECJALISTA ds. REGULACJI MIĘDZYNARODOWYCH CHIEF SPECIALIST FOR INTERNATIONAL REGULATIONS Stan na koniec 2004 r. End of

14

15 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Rok rekordów of Records A Year Rok 2004 był na naszej Giełdzie niezwykły nie tylko ze względu na dobrą koniunkturę i związane z tym możliwości osiągania przez inwestorów wysokich zysków. Był to prawdziwy rok rekordów: indeksy osiągały historyczne wartości, nigdy w przeszłości nie notowano tak dużych obrotów, ani nie przeprowadzono większej oferty publicznej. For the WSE, 2004 was an exceptional year not only because of the good economic situation which gave investors the opportunity to enjoy large profits. It was truly a year of records: the indices recorded all-time highs, turnover reached record levels, and the largest ever public offering was carried through. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem roku 2004 było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. I choć przyszłość Polski w zjednoczonej Europie budziła w niektórych środowiskach obawy, dziś już wiadomo, że decyzja ta pozytywnie wpłynęła na rozwój gospodarki, kondycję przedsiębiorstw i samej Giełdy. Wzrost PKB w 2004 roku wyniósł 5,4% wobec 3,8% w roku 2003 i średnio 4,8% dla dziesiątki nowych członków Unii Europejskiej. Jak dobry jest to wynik, niech świadczy choćby dynamika rozwoju gospodarczego w krajach Piętnastki, która w tym samym okresie wyniosła średnio 2,2%. Dzięki nowym impulsom wynikającym z członkostwa w Unii i korzystnej koniunktury wiele spośród wskaźników giełdowych osiągnęło w roku 2004 najwyższe w historii wartości. Undoubtedly the most important event of 2004 was Poland's accession to the European Union. Although there were concerns in some circles about Poland's future in a united Europe, it is clear today that the decision has had a positive effect on the economy, on businesses and on the stock exchange itself. GDP growth in 2004 reached 5.4%, compared with 3.8% in 2003 and an average of 4.8% for the ten new EU member states. The merit of that result is further emphasized when it is compared with the figure of just 2.2% obtained by the fifteen old member states in the same period. Thanks to new stimuli resulting from EU membership and the favourable economic situation, many of the market indicators reached record levels during

16 Rok rekordów A Year of Records Łączna kapitalizacja spółek krajowych zwiększyła się w roku ubiegłym prawie o 53% (do 214,3 mld zł), zaś łącznie ze spółkami zagranicznymi - o 74% (do 291,7 mld zł). To ogromny wzrost, który był wynikiem zarówno wzrostu notowań obecnych już na parkiecie spółek, jak i wejścia na Giełdę ponad trzydziestu nowych podmiotów. The total capitalisation of domestic companies increased last year by almost 53% (to reach PLN billion), and when foreign companies are included the capitalisation figure rose by 74% (to PLN billion). This enormous growth was a result of both increases in the share prices of companies already present on the market and the listing of more than thirty new companies. Kapitalizacja spółek krajowych i indeks WIG w 2004 roku Capitalisation of domestic companies and the WIG index in 2004 WIG (pkt.) WIG index (pts) Kapitalizacja (mld zł) Capitalisation (PLN bn) Ożywieniu na rynku pierwotnym towarzyszyła znacząco większa aktywność inwestorów na rynku wtórnym i to mimo wprowadzenia od początku roku 2004 podatku od zysków giełdowych. W połowie grudnia 2004 r. przekroczony został wynoszący 103,7 mld zł rekord rocznych obrotów akcjami (z 2000 r.), a do końca roku obroty na rynku akcji wyniosły 118,5 mld zł, co dało średnio 464,8 mln zł na sesję (46% więcej niż w 2003 r.). The resurgence of the primary market was accompanied by much greater investor activity on the secondary market, in spite of the fact that 2004 saw the introduction of a capital gains tax. By mid-december 2004 the record for annual equity turnover (PLN billion, set in 2000) had already been broken, and the final figure for the year was PLN billion, equivalent to an average turnover of PLN million per trading session (46% higher than in 2003). Obroty akcjami (miesięcznie, średnio na sesję) w 2004 roku Equity trading in 2004 (monthly, session average) 1000 (mln zł / PLN m)

17 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Również indeksy osiągały najwyższe w swej historii wartości. Rekordowy poziom odnotowały WIG, WIG-PL, MIDWIG, WIRR. W pierwszej połowie roku w centrum zainteresowania znajdowały się głównie spółki o średnich rozmiarach i 28 kwietnia z wartością 1824,5 pkt. swoje historyczne maksimum osiągnął indeks tych spółek MIDWIG. Do jesieni utrzymała się bardzo dobra koniunktura w segmencie małych firm i 5 października WIRR dotarł do 5054,12 pkt, ustanawiając swój rekord wszech czasów. Koniec roku był bardzo udany dla całego rynku - indeks WIG zakończył rok ustanowieniem nowego historycznego maksimum ,19 pkt. Records were also broken by the stock indices, with alltime highs being recorded by the WIG, WIG-PL, MIDWIG and WIRR. In the first half of the year it was mainly medium-sized companies which found themselves the centre of investors' attention, with their index (the MIDWIG) reaching a record level of points on 28 April. There was also favourable development in the small companies segment, lasting until the autumn, and the WIRR index reached its highest ever value ( points) on 5 October. The end of the year was very successful for the whole market, with the WIG index ending the year at a record level of points. Wzrost indeksów w roku 2004 (%) Increases in the value of indices in 2004 (%) WIG20 24,6 MIDWIG 36,3 WIG 27,9 WIG-PL 27,4 TechWIG 16,5 WIRR 72,9 NIF 66,8 Tych wszystkich osiągnięć nie byłoby bez coraz lepszych wyników finansowych spółek, które znakomicie wykorzystały sprzyjającą koniunkturę i potencjał wzrostu. Zdecydowana większość firm zakończyła rok 2004 na plusie. Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w ich wycenie spółki zamknęły rok dodatnią stopą zwrotu. Od 2002 r. rośnie także liczba spółek płacących dywidendę, jak i sumy przeznaczane przez spółki dla akcjonariuszy. Znakomite wyniki osiągnęły giełdowe blue chipy. Spółki z indeksu WIG20 uzyskały najwyższy w dotychczasowej historii zysk wynoszący ponad 10 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił on niecałe 4 mld zł. Ze względu na dużą aktywność inwestorów na rynku akcji, osłabło nieco zainteresowanie rynkiem terminowym. Wolumen obrotu kontraktami na główny indeks giełdowy wyniósł blisko 3,5 mln szt. (w roku ponad 4,1. mln), co dało naszej giełdzie dziewiąte miejsce w Europie. None of this would have been possible without the continuing improvement in the results posted by companies, which took full advantage of the economic upturn and growth potential. The great majority of companies ended 2004 in the black. This was reflected in their share prices: 153 companies provided investors with a positive rate of return over the year. Since 2002 there has also been a rise in the number of companies paying dividends, and also in the amounts paid out to shareholders. Particularly good results were returned by the exchange's blue-chip companies. The total profits of the companies whose shares are included in the WIG20 index set a new record at over PLN 10 billion, compared with just under PLN 4 billion a year previously. In view of the intense activity of investors in the equity market, there was a slight slackening of interest in futures. The trading volume in futures based on the main stock market index (WIG20) was just under 3.5 million contracts (compared with over 4.1 million in 2003), which gave the WSE the ninth place among all European exchanges. Struktura obrotów według instrumentów w 2004 roku Turnover structure by instrument in 2004 Pozostałe 1% Other Obligacje 3% Bonds Kontrakty terminowe 48% Futures contracts Akcje Equities 48% Jak w poprzednich latach, w roku 2004 prowadziliśmy intensywne prace nad poszerzeniem oferty produktowej, przede wszystkim o kontrakty terminowe na obligacje. Ten nowy produkt skierowany jest przede wszystkim do banków, które uzyskały możliwość bezpośredniego działania na naszym rynku. Do obrotu nowe kontrakty zostały wprowadzone w lutym 2005 r. As in previous years, in 2004 we worked hard to expand the range of products on offer, above all by the introduction of T-note futures. This new product is aimed chiefly at banks, which are now able to trade directly on the exchange. The new futures were launched in February

18

19 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT Na tleeuropy Position in Europe Osiągnięciami 2004 r. możemy się pochwalić również w międzynarodowym gronie giełda umocniła pozycję lidera wśród giełd nowych krajów Unii Europejskiej, zaś dynamiką wzrostu nie ustępowała dojrzałym giełdom europejskim. W porównaniu z innymi giełdami odnotowała duży wzrost kapitalizacji, a liczba debiutów i wartość ofert publicznych uplasowały nas w ścisłej europejskiej czołówce. We can also boast achievements in 2004 at an international level - the WSE strengthened its position as leader among the exchanges of the new EU member countries, while its rate of growth was no worse than that of the long-established European exchanges. Compared with other exchanges the WSE recorded a large increase in capitalisation, while the numbers of debuts and size of public offerings put us among the leading European exchanges. Te wszystkie informacje wskazują na postępujący wzrost atrakcyjności warszawskiego rynku, którą w dużym stopniu można wiązać z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Z perspektywy inwestorów efekty członkostwa pojawiły się bardzo szybko wzrost wiarygodności naszego kraju, dodatkowe zainteresowanie towarzyszące krajom wstępującym do Unii i nadzieje związane z utrzymaniem przez nie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego - zachęciły zagraniczny kapitał do większego zainteresowania inwestycjami. All this demonstrates the ever increasing attractiveness of the Warsaw exchange, which can to a large extent be ascribed to Poland's accession to the European Union. From investors' point of view the benefits of membership have appeared very rapidly - thanks to the increased confidence and interest shown towards the new EU member states and hopes that they will maintain a high rate of economic growth, greater amounts of foreign investment capital have been attracted here. 17

20 Na tle Europy Position in Europe Nowe spółki oraz wzmacniający się złoty spowodowały, że kapitalizacja naszej Giełdy liczona w euro wzrosła w ciągu roku o blisko 77% (do 52 mld euro). Jeszcze rok wcześniej kapitalizacja wiedeńskiego parkietu, największej giełdy w naszym regionie Europy, była 50% wyższa od kapitalizacji warszawskiej giełdy, a na koniec roku 2004 różnica zmniejszyła się do jednej czwartej. New listings and the strength of the zloty meant that the WSE's capitalisation calculated in euro rose by almost 77% in the course of the year (reaching 52bn). Just a year previously the capitalisation of the Vienna exchange, the largest in this part of Europe, had been 50% higher than that of the WSE, but by the end of 2004 this difference had been reduced to just one quarter. Kapitalizacja wybranych giełd europejskich na koniec 2004 ( spółki krajowe ) Market capitalisation of selected European exchanges - end of 2004 ( domestic companies ) (mld euro / EUR bn) London Euronext Frankfurt Vienna Warsaw Prague Budapest Bratislava 3 Źródło / Source: FESE Wyjątkową pozycję warszawski parkiet uzyskał pod względem liczby debiutów i wartości ofert. Ponad trzydzieści nowych spółek dało naszej giełdzie drugie miejsce w Europie pod względem liczby debiutów (po giełdzie w Londynie). Według danych Pricewaterhouse Coopers pod względem wartości ofert w IV kwartale 2004 r. wyprzedziła nas tylko giełda w Londynie, zaś w skali całego roku zajęliśmy trzecie miejsce (po sojuszu giełd Euronext i giełdzie londyńskiej). Jednocześnie sprzedaż walorów PKO BP była drugą pod względem wartości ofertą publiczną w Europie. The Warsaw exchange also achieved an enviable position as regards the number of new listings and the value of offers. With 36 new companies listed, the WSE took second place in Europe (behind London) in terms of the number of debuts. According to data from PricewaterhouseCoopers, as far as the value of offerings is concerned we were again second only to London in the fourth quarter of 2004, while over the year as a whole we were in third place (behind the Euronext alliance and London). The PKO BP public offering was the second most valuable in the whole of Europe. 18

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents

Spis treści. Table of contents Spis treści Table of contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2009 Spis treści Index 04-27 Getin Noble Bank 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Supervisory Board Chairman 06 List p.o.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo