Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹"

Transkrypt

1 Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci gospodarczej, odnoszone do zarz¹dzania. Spo³eczeñstwa przemys³owe staj¹ siê spo³eczeñstwami wiedzy. W dzisiejszych czasach staje siê oczywiste, e kapita³ intelektualny i zarz¹dzanie wiedz¹ œciœle wi¹ ¹ siê z konkurencyjnymi strategiami, organizacyjnymi strukturami i kultur¹ organizacyjn¹. Zarz¹dzanie wiedz¹ wymaga zmian w metodach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, wspomagania ze strony innych procesów w organizacji (szczególnie polityki personalnej) i wypracowania procedur dotycz¹cych pozyskiwania, nabywania, tworzenia i stosowania wiedzy w przedsiêbiorstwie. W zarz¹dzaniu wiedz¹ wykorzystuje siê nowe technologie. Niektóre z nich prezentowane s¹ w artykule. Zarz¹dzanie wiedz¹ nie mo e byæ tylko specyficzn¹ form¹ kreatywnoœci, ma przyczyniaæ siê do osi¹gania wymiernych efektów i do rozwoju ludzi w organizacji. Czym jest zarz¹dzanie wiedz¹? Lata 90. XX wieku to pocz¹tek nowej jakoœciowo ery ery wczesnej wiedzy, kiedy zgromadzona przez przedsiêbiorstwo wiedza, umiejêtnoœci pracowników, ich doœwiadczenia i kompetencje stanowi¹ o jego przewadze konkurencyjnej. W czasach, gdy mamy do czynienia z ci¹g³¹ niepewnoœci¹, burzliwoœci¹ otoczenia, brakiem przewidywalnoœci przysz³oœci, tylko wiedza zgromadzona w organizacji pozwala siê jej stwarzaæ na nowo, redefiniowaæ rynki i przystosowaæ lub nawet kreowaæ rzeczywistoœæ. W XXI wieku wkroczyliœmy w erê ludzkiego intelektu. Sukces przedsiêbiorstwa zale y przede wszystkim od umiejêtnoœci cz³owieka. Wiedza, bardziej ni kapita³ i praca, determinuje d³ugoœæ ycia firmy oraz wzrost jej dochodów [Jab³oñski, 2002]. * prof. dr hab. Gra yna Gierszewska jest wyk³adowc¹ w Wy szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im. L. KoŸmiñskiego w Warszawie

2 32 Gra yna Gierszewska Zarz¹dzanie wiedz¹ jest procesem, przy pomocy którego organizacja generuje bogactwo dziêki intelektualnym aktywom organizacyjnym: ludziom, marce, wizerunków organizacji, osobistej wiedzy pracowników, w³asnoœci intelektualnej, strukturom zwi¹zanym z wiedz¹, takim jak np.: banki danych, technologie, powi¹zania wewn¹trzorganizacyjne i z otoczeniem. Wiedza jest zasobem wyj¹tkowym. W porównaniu do innych zasobów przedsiêbiorstwa nie ubywa jej w miarê u ywania i jest silnie powi¹zana z osob¹ j¹ posiadaj¹c¹. Szybko siê jednak dezaktualizuje. Dla przyk³adu wiedza niezbêdna do przyswojenia przez lekarza na starcie jego kariery zawodowej po 10 latach ulega dezaktualizacji w 50%, a w stomatologii czas ten jest jeszcze krótszy. B³êdem jest uto samianie informacji z wiedz¹, gdy informacje to tylko zbiór nieuporz¹dkowanych faktów, na podstawie których nie mo na podejmowaæ trafnych decyzji. Wiedza jest natomiast umiejêtnoœci¹ wykorzystywania przetworzonych informacji (czyli danych) do trafnych i ekonomicznie op³acalnych przedsiêwziêæ. Paradoksem wspó³czesnoœci jest to, e mimo zalewu informacji i ³atwoœci ich uzyskania poziom wiedzy organizacyjnej nie zwiêksza siê w sposób proporcjonalny. T.H. Davenport i L. Prusac [1998] uwa aj¹, e wiedza to p³ynne po³¹czenie doœwiadczenia, wartoœci, odpowiednio dobranych informacji i eksperckiego wgl¹du w konkretne zagadnienie. Wszystko to zapewnia ramy do oceny i w³¹czenia nowych doœwiadczeñ i informacji. W ten sposób rodzi siê w umys³ach ludzi wiedza i dopiero wtedy mo e byæ stosowana. W organizacjach zawiera siê ona tak e w normach, procedurach, dokumentach i praktykach 1. W zarz¹dzaniu wiedz¹ zwraca siê uwagê na aspekt techniczny i spo³eczny problemu. Aspekt spo³eczny odnosi siê do wiedzy indywidualnej, postaw i zaanga owania pracowników, ich doœwiadczenia i profesjonalizmu w wykonywaniu swoich obowi¹zków. Pracownicy stanowi¹ bowiem kapita³ ludzki od dawna uznawany za zasób strategiczny przedsiêbiorstwa. Aspekt techniczny to rozwi¹zania informatyczne, telekomunikacyjne, szeroko okreœlane mianem IT, które dostarczaj¹ narzêdzi do zbierania informacji, ich kodyfikacji, segregacji, analizy, dziêki czemu mog¹ one byæ pozyskane przez odpowiednich ludzi w przedsiêbiorstwie. Zarz¹dzanie wiedz¹ wymaga wdro enia w przedsiêbiorstwie czterech procesów: tworzenia wiedzy na podstawie w³asnych doœwiadczeñ i eksperymentów nabywania wiedzy z zewn¹trz zachowywania wiedzy, zarówno tej wytworzonej wewn¹trz firmy, jak i pozyskanej z zewn¹trz rozprzestrzeniania wiedzy w przedsiêbiorstwie. 1 [http://www.knowledgebusibess.com]

3 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 33 W zarz¹dzaniu wiedz¹ w przedsiêbiorstwie nale y traktowaæ zasoby wiedzy jako takie, które s¹ kluczowe zarówno w realizacji dzia³añ strategicznych, d³ugofalowych, jak i dzia³añ bie ¹cych. Nale y gromadziæ i umiejêtnie wykorzystywaæ kapita³ intelektualny organizacji. Konieczne jest stwarzanie mo liwoœci kreowania wiedzy poprzez motywowanie pracowników i budowanie wzorców pobudzaj¹cych do generowania nowych rozwi¹zañ. W zarz¹dzaniu wiedz¹ identyfikuje siê zasoby wiedzy, aktualizuje siê je, weryfikuje, zbiera, kodyfikuje i transferuje. Wa ne jest stworzenie takich warunków organizacyjnych i technicznych, aby zapewniæ pracownikom szybki dostêp do posiadanych zasobów wiedzy. Metody kierowania ludÿmi musz¹ stymulowaæ do dzielenia siê wiedz¹ i wykorzystywania jej dla poprawy efektywnoœci dzia³añ. Jak to siê robi w wielu przedsiêbiorstwach, pokazuj¹ A. Põyhõnen i A. Smelund [2004]. Skuteczne tworzenie i wykorzystywanie kapita³u intelektualnego wymagaj¹ budowania trzech rodzajów sieci powi¹zañ: produkcyjnych miêdzy przedsiêbiorstwami nastawionych na wspólny rozwój, opartych na dzieleniu siê wiedz¹ i najlepszymi praktykami prowadz¹cymi do procesu wspólnego uczenia siê innowacyjnych, których celem jest kreowanie nowej wiedzy. Przy budowaniu strategii zarz¹dzania wiedz¹ nale y uporaæ siê z trzema mitami dotycz¹cymi tej dziedziny [Szaban, 2002]. Pierwszym mitem jest za³o enie, e technologie zarz¹dzania wiedz¹ same z siebie zapewni¹ dostarczenie informacji w³aœciwym osobom w przedsiêbiorstwie, drugim wiara, e technologie informacyjne s¹ w stanie przechowywaæ ludzk¹ inteligencjê i doœwiadczenie, trzecim zaœ przeœwiadczenie o mo liwoœciach rozprzestrzeniania inteligencji ludzkiej przy pomocy technologii. Warunkiem koniecznym do powodzenia zarz¹dzania wiedz¹ w przedsiêbiorstwie jest wpisanie jej w szeroki kontekst zarz¹dzania, formu³owania i wdra ania strategii, budowania kultury organizacyjnej. aden bowiem system informatyczny, nawet najdoskonalszy, nie zapewni zbierania, przetwarzania i powiêkszania zasobów informacyjnych organizacji, ani tym bardziej nie zatroszczy siê o rozprzestrzenianie wiedzy. Wewnêtrzni eksperci firmy Xerox twierdz¹, e 80% projektowanych systemów zarz¹dzania wiedz¹ wi¹ e siê z adaptowaniem ich miejsca pracy, a tylko 20% dotyczy technologii samej w sobie [Hickins, 1999]. Problemy, jakie najczêœciej siê pojawiaj¹, to nieprzyjazne oprogramowanie lub jego brak, brak koordynacji miêdzy narzêdziami. Dopasowanie odpowiedniego pod wzglêdem technicznym narzêdzia jest du o ³atwiejsze od umieszczenia w nim odpowiedniej zawartoœci, przydatnej dla u ytkownika. Oznacza to, e przedsiêbiorstwa powinny kontrolowaæ jakoœæ wk³adów i ich treœæ. Inicjatywy i programy zarz¹dzania wiedz¹ powinny pochodziæ od najwy szego kierownictwa w organizacji. Jest to konieczne dla synchronizacji dzia³añ oraz zmian w kulturze organizacyjnej i strategii przedsiêbiorstwa. Rola naczelnego kierownictwa w zbudo-

4 34 Gra yna Gierszewska waniu odpowiedniego klimatu i systemu, który bêdzie wspiera³ tworzenie nowej wiedzy i dzielenie siê z ni¹ ze wspó³pracownikami, jest nie do przecenienia. Gunnar Glave, prezes Skanska-Exbud, uwa a, e sposób, w jaki zarz¹d firmy podchodzi do swoich podw³adnych, w du ym stopniu wp³ywa na ich sk³onnoœæ do zg³aszania pomys³ów, eksperymentowania i wspó³pracy. Bez okazania pracownikom zaufania i pewnej tolerancji dla b³êdów nie mo na oczekiwaæ, e bêd¹ oni szybko i sprawnie odpowiadaæ na stoj¹ce przed firm¹ wyzwania [Rudolf, 2002]. Przyk³adem jest dzielenie siê wiedz¹ przez kadrê kierownicz¹ w British Petroleum (BP). Tu mened erowie wystêpuj¹ w podwójnej roli: s¹ odpowiedzialni za wyniki swoich jednostek strategicznych, zgodnie z zasadami hierarchii i odpowiedzialnoœci pionowej, ale jednoczeœnie s¹ gotowi przekazywaæ swoje umiejêtnoœci innych cz³onkom organizacji ponad tradycyjnymi podzia³ami hierarchicznymi. W firmie obowi¹zuje zakaz obecnoœci prze³o onych na spotkaniach specjalistów z danej dziedziny dzia³alnoœci. Prace zespo³ów roboczych s¹ w zwi¹zku z tym bardziej konstruktywne, pracownicy bardziej kreatywni, rozwi¹zuje siê znacznie wiêcej problemów, powstaje wiêcej pomys³ów. Ludzie nie boj¹ siê negatywnych ocen, a zasada ma swoje uzasadnienie w psychologii zachowañ indywidualnych. Praca zespo³ów jest wyraÿnie ukierunkowana na mierzalne rezultaty dla korporacji. Zasada ta d³ugo siê rodzi³a i ewoluowa³a w czasie, gdy odpowiednie zachowania musia³y byæ stopniowo przyswajane przez ludzi. Starano siê zachowaæ równowagê miêdzy porz¹dkiem spotkañ, niepo ¹danym ryzykiem biurokratyzacji i po ¹danym poziomem kreatywnoœci. Przyjêto przejrzyste zachêty do dzielenia siê wiedz¹. Samotni gwiazdorzy, nawet jeœli zapewniali swoim jednostkom organizacyjnym wysokie wyniki finansowe, nie mogli liczyæ na awans lub inn¹ formê uznania ze strony kierownictwa, je eli nie chcieli dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ z innymi cz³onkami organizacji. W strategii przedsiêbiorstwa spedycyjnego Spedpol, bêd¹cego w Grupie Kapita³owej Schenker, przyjêto, e sukces zale y od wiedzy kadry zarz¹dzaj¹cej, jej wykszta³cenia i umiejêtnoœci w poszukiwaniu nowych Ÿróde³ wiedzy, a tak e od sposobów zachowywania wiedzy. Kadra zarz¹dzaj¹ca w ramach wymiany doœwiadczeñ poznaje praktyki stosowane w przedsiêbiorstwach z grupy z ró nych krajów w ramach procesu dzielenia siê wiedz¹ [Górski, 2003]. ilia Grupy Schenker w inlandii szczyci siê znakomit¹ organizacj¹ produkcji i wzorcow¹ wspó³prac¹ miêdzy dzia³ami produkcji i sprzeda y, dziêki czemu uzyskuje wysok¹ rentownoœæ. inowie uznawani s¹ te za mistrzów w prostych i efektywnych rozwi¹zaniach organizacyjnych. Schenker w Norwegii ma ciekawe doœwiadczenia w wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania danych i we wspó³pracy z konkurencj¹ w poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ przynosz¹cych obni kê kosztów. W Szwecji przedsiêbiorstwa z tej grupy kapita³owej udowodni³y, jak du e znaczenie ma kultura organizacyjna i kultura zarz¹dzania nastawiona na partnerstwo, w której jest miejsce na uczenie siê tak e na b³êdach. Pracownicy maj¹ prawo do oceny swoich

5 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 35 prze³o onych i jest to jeden z elementów ogólnej oceny skutecznoœci mened erów. Od Szwedów mo na siê tak e nauczyæ efektywnoœci kosztowej, wysokiej wydajnoœci i sposobów obni ania kosztów administracyjnych. Od Niemców inni mened erowie ucz¹ siê zastosowañ e-biznesu, narzêdzi controllingu i organizacji dystrybucji ³adunków na wielk¹ skalê, przy efektywnym wykorzystaniu przestrzeni terminali. Duñczycy ucz¹ innych, jak wspó³pracowaæ z klientem i wspólnie okreœlaæ najwa niejsze czynniki sukcesu oraz doprowadziæ do automatycznego monitorowania odchyleñ jakoœciowych przy obs³udze globalnych klientów. Mo liwoœæ dzielenia siê wiedz¹ w Grupie Schenker stwarzaj¹ tak e spotkania specjalistów (informatyków, szefów personalnych, kontrolerów finansowych i innych), które odbywaj¹ siê kilka razy w roku. Zespo³y pracuj¹ wspólnie nad ró nymi projektami, aby je póÿniej wdra aæ w przedsiêbiorstwach, z uwzglêdnieniem ró nic w poszczególnych filiach. W Grupie s¹ tak e pracownicy wiedzy, którzy w razie pojawienia siê trudnych do rozwi¹zania problemów mog¹ dokonaæ diagnozy na miejscu w przedsiêbiorstwie [Górski, 2003]. Przyk³ady systemów wspomagania zarz¹dzanie wiedz¹ Do systemów informacyjnych wspomagaj¹cych zarz¹dzanie wiedz¹ we wspó³czesnych przedsiêbiorstwach nale y miêdzy innymi zaliczyæ: e-learning, ERP i CRM, internet, mapy wiedzy, kompendia wiedzy, intranet. E-learning E-learning to sposób uczenia siê i nauczania z wykorzystaniem noœników elektronicznych, takich jak np.: komputer, sieæ informatyczna, cyfrowa telewizja kablowa, telefoniczna sieæ komórkowa itp. [Tworzyñski, 2003]. Zatem nie jest to wy³¹cznie nauka za pomoc¹ internetu, lecz dziêki zastosowaniu wielu nowoczesnych narzêdzi zwi¹zanych z technologi¹ informatyczn¹. Technologie informatyczne wystêpuj¹ce w tej metodzie s¹ wa nym, lecz nie najwa niejszym czynnikiem, dziêki któremu metoda jest relatywnie tania i pozwala na dzia³anie w du ej skali. ormy e-learningu s¹ ró norodne, poczynaj¹c od wyk³adów na CD lub wideo, a na listach dyskusyjnych koñcz¹c [Bielecki, 2003]. E-learning nie ogranicza siê tylko do wykorzystania technik informatycznych i zaawansowanych technologii, poniewa jego celem jest przekazanie wiedzy w jak najbardziej efektywny i przystêpny sposób, w zale noœci od indywidualnych mo liwoœci odbiorców. Mo na tê metodê wykorzystywaæ te w postaci tradycyjnej pracy w grupach, odgrywania ról i przeprowadzania symulacji, wideokonferencji, prezentacji multimedialnych online, list dyskusyjny. Zalecane s¹ jednak spotkania uczestników szkoleñ e-learningowych z ko-

6 36 Gra yna Gierszewska ordynatorem w celu zdobycia dodatkowych umiejêtnoœci, jak sztuka negocjacji, autoprezentacji, które nie s¹ mo liwe do przekazania drog¹ elektroniczn¹. W firmie Xerox w latach dziêki technikom sieciowym stworzono wirtualne œrodowisko kszta³cenia. Zawarto w nim formalne programy szkoleniowe i nieformalne narzêdzia dzielenia siê wiedz¹. Kana³ telewizyjny Xerox XTV zosta³ zainstalowany we wszystkich oddzia³ach przedsiêbiorstwa na œwiecie i przekazuje rocznie oko³o 25 programów. Narzêdziem dzielenia siê wiedz¹ jest aplikacja DocuShare oparta na intranecie. Umo liwia ona dostêp do ca³ej wiedzy zgromadzonej w korporacji na temat technologii, produktów, procedur itd., a tak e informacje zwrotne. Wirtualny program indywidualnego podnoszenia kwalifikacji i pozyskiwania informacji przydatnych w wykonywaniu zadañ w firmie Xerox ma tak e na celu zachêcanie pracowników do dokonywania samooceny i zdobywania niezbêdnych kompetencji. Program pokazuje, e ka dy mened er powinien mieæ siedem kompetencji ka d¹ na jednym z siedmiu poziomów. Jedn¹ z nich jest umiejêtnoœæ dzielenia siê wiedz¹ na poziomie 5. Jeœli kierownik dysponuje t¹ kompetencj¹ na poziomie 3, to powinien podnieœæ jej poziom w drodze samokszta³cenia, zaliczenia okreœlonych szkoleñ to, w jakim zakresie powinien uzupe³niæ kwalifikacje, podpowiada mu system [Gestern, 2004]. ERP i CRM Enterprise Resource Planning ERP oznacza zarz¹dzanie zasobami przedsiêbiorstwa. Stawia za cel integracjê wszystkich komórek organizacyjnych i funkcji w firmie w jeden system, który ma zaspokajaæ ró ne potrzeby dzia³ów. Customer RelationshipManagement -CRM, czyli zarz¹dzanie relacjami z klientami, zajmuje siê szeroko rozumian¹ obs³ug¹ klienta. W systemie ERP dokonuje siê oceny ró nych wariantów dzia³ania przedsiêbiorstwa, co umo liwia podjêcie optymalnej decyzji przez kadrê kierownicz¹. Podstaw¹ systemu jest jedna baza danych, umo liwiaj¹ca kontrolê procesów nawet w organizacji globalnej. ERP sk³ada siê z wielu modu³ów, przyk³adowo: zaopatrzeniowego, kadrowego, magazynowego, produkcyjnego, ksiêgowego. Jest to zgodne z definicj¹ T.J. Davenporta [1998], który uwa a, e ERP to komercyjny pakiet informatyczny umo liwiaj¹cy integracjê wszystkich informacji przep³ywaj¹cych przez przedsiêbiorstwo. CRM wykorzystuje natomiast zdobyt¹ wiedzê do doskonalenia strategii przedsiêbiorstwa i jak najlepszego zaspokajania potrzeb klienta. Stawia na indywidualne potrzeby, lojalnoœæ nabywców i dzia³ania firmy dostosowane do otoczenia. Presja na rozwój relacji z klientami powoduje ewolucjê CRM od odrêbnej aplikacji do ogólnoorganizacyjnej inicjatywy. Ma to œcis³y zwi¹zek z nowymi formami pracy handlowców z klientami. Pracownik kontaktuj¹cy siê z klientem domaga siê aktualnej i natychmiastowej informacji dotycz¹cej klienta: wartoœci i czêstotliwoœci jego zakupów, preferencji zakupowych, gdy

7 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 37 dziêki takim informacjom mo e lepiej dopasowaæ ofertê i natychmiast reagowaæ na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê. CRM to coraz bardziej rozbudowane bazy danych o klientach i coraz bardziej wyrafinowane procesy obs³ugi klienta. Rozwój przedsiêwziêæ internetowych ma równie ogromny wp³yw na du ¹ popularnoœæ technologii CRM, która musi spe³niaæ takie parametry, jak: personalizacja oferty, szybkoœæ dotarcia do klienta, zdobycie wiedzy o klientach, zindywidualizowany przekaz marketingowy i wiele innych. Przedsiêbiorcy widz¹ w CRM narzêdzie, które pomaga uporz¹dkowaæ informacje dotycz¹ce historii kontaktów z klientami i dzia³añ, jakie zosta³y podjête, oraz u³atwienie obs³ugi klienta, co przek³ada siê na zwiêkszenie jego zadowolenia. CRM stwarza sprzyjaj¹ce warunki do podejmowania szybkich i optymalnych decyzji sprzeda owych i posprzeda owych oraz jest narzêdziem sprawnym w monitorowaniu klientów i pozyskiwaniu o nich informacji [Strategie..., 2005]. Badania w Polsce na du ej próbie przedsiêbiorstw pokazuj¹, e zaledwie w 25% przedsiêbiorstw wdro ono CRM [Rozumiemy..., 2002]. Jakkolwiek zarz¹dzaj¹cy firmami zdaj¹ sobie sprawê, e klient jest najwa niejszy, e relacje z klientami stanowi¹ najwa niejsze Ÿród³o przewagi konkurencyjnej, a niewykorzystanie nowoczesnych metod to utrata szans rynkowych. Klient powinien byæ w³¹czony w proces projektowania nowych produktów i us³ug, a temu w³aœnie mo e s³u yæ CRM. CRM sk³ada siê z trzech warstw, z których ka da jest odpowiedzialna za inny z wy ej wymienionych segmentów zarz¹dzania wiedz¹. Pierwsz¹ warstw¹ jest komunikowanie siê z klientami poprzez ró nego rodzaju kana³y komunikacji, tj. sprzedawców w punktach sprzeda y, call center, internet, SMS-y. Dziêki temu organizacja zdobywa wiedzê, przekazuj¹ do CRM oraz po przetworzeniu wykorzystuje w stosunku do innych klientów. Informacje w ten sposób zdobyte s¹ przekazywane do kolejnej warstwy CRM, gdzie gromadzone s¹ dane dotycz¹ce klientów i produktów. Jest to baza wiedzy pozwalaj¹ca na wyci¹gniêcie wniosków co do preferencji i gustów klientów oraz mo liwoœci ich zmian w przysz³oœci. Dwie wymienione warstwy CRM nie mog¹ istnieæ bez trzeciej, analitycznej, gdzie dokonywana jest ocena klienta. Na tej podstawie podejmowane s¹ decyzje, jaki produkt, us³ugê lub informacjê przekazaæ klientowi. Jest to czêœæ CVM (Customer Value Management), a dane s¹ przekazywane do istotnych czêœci organizacji, np. magazyn, produkcja, zaopatrzenie, sprzeda, serwis, czyli CIM (Customer Interaction Management). Rola CVM sprowadza siê do okreœlenia profilu klienta i wartoœci, jak¹ przyniesie on firmie, dziêki czemu powstaje specyficzna wiedza na temat preferencji i zachowañ klientów, która pozwala przewidzieæ je w przysz³oœci. Oferta, która bêdzie najbardziej odpowiadaæ gustom klientów, jest konstruowana przez CIM. Automatycznie uruchamia to okreœlone czêœci przedsiêbiorstwa odpowiedzialne za dostarczenie na rynek gotowego produktu (zaopatrzenie), jak i bezpoœredni¹ obs³ugê klienta (sprzeda, serwis). To, czy analityczna czêœæ CRM (czyli

8 38 Gra yna Gierszewska po³¹czone CVM i CIM) przetworzy³a zebrane informacje na wiedzê i czy wiedza ta zosta³a efektywnie wykorzystana, zostanie zweryfikowane przez reakcje klientów na nowo zaoferowane produkty i us³ugi. CRM nie jest narzêdziem uniwersalnym. Jest ono przydatne przede wszystkim tam, gdzie pierwszorzêdn¹ rolê odgrywaj¹ masowi klienci, których grupowe zachowania s¹ ³atwe do zanalizowania. U yteczne jest w przedsiêbiorstwach, gdzie o walce rynkowej w du ej mierze decyduje marketingowe podejœcie do oczekiwañ klientów. Przyk³adem wykorzystywania CRM jest Citibank-Bank Handlowy S.A. Narzêdzie to jest w ka dym oddziale banku, a dane w nim zgromadzone s¹ przesy³ane do centrali, gdzie zgodnie z wy ej wymienionym schematem dzia³ania przetwarzane s¹ na wiedzê pozwalaj¹c¹ na podejmowanie i planowanie dzia³añ marketingowych wobec klientów banku. W CRM w banku gromadzone s¹ dane dotycz¹ce cech klientów, np. wielkoœæ miejscowoœci, z której pochodzi klient, wysokoœæ dochodów, historia rachunków klienta, Nastêpnie po przeanalizowaniu przez system komputerowy s¹ dostarczane w postaci gotowych raportów, na podstawie których podejmowane s¹ decyzje dotycz¹ce produktów bankowych. Internet Internet jest narzêdziem wszechobecnie stosowanym we wspó³czesnym œwiecie. Jego podstawow¹ funkcj¹ jest u³atwienie dostêpu do informacji i jej przep³ywu. Poni ej prezentowane s¹ dwa zastosowania tego narzêdzia w zarz¹dzaniu wiedz¹, które zosta³y przedstawione w raporcie firmy doradczej Bernard Brunhes Polska [Tomczak, Markowski, 2004], wirtualne grupy dyskusyjne, system dystrybucji zapytañ. Ka dy z pracowników firmy mo e w ramach wirtualnej grupy dyskusyjnej korzystaæ z dowolnie wybranych list tematycznych, zorganizowanych wed³ug sprecyzowanych zagadnieñ. Umo liwia to wyszukiwanie informacji i zwracanie siê do innych z proœb¹ o radê. W takiej sytuacji w ci¹gu maksymalnie 2 dni pojawia siê sugestia rozwi¹zania problemu, poszukiwana informacja, czy te kontakt do osoby kompetentnej w danym zakresie. Rozwi¹zanie to sprawdza siê, poniewa zainteresowani, poszukuj¹c informacji, jednoczeœnie czytaj¹ pojawiaj¹ce siê pytania. Przy wiêkszych projektach zostaj¹ wyznaczeni moderatorzy, którzy odpowiadaj¹ za to, aby ka de pytanie zosta³o rozpatrzone. Systemy dystrybucji zapytañ wykorzystywane s¹ w globalnych firmach konsultingowych. Ka dy pracownik mo e w dowolnym momencie umieœciæ w systemie zapytanie dotycz¹ce problemu, który usi³uje rozwi¹zaæ. Jest ono, zgodnie z decyzj¹ pytaj¹cego, kierowane b¹dÿ do wszystkich pracowników firmy, b¹dÿ do grupy odbiorców zawê onej za pomoc¹ dwóch kryteriów: geograficznego i funkcyjnego (obszar profesjonalnych zainteresowañ). Je eli w ci¹gu okreœlonego czasu (maksymalnie doby) aden z odbiorców nie odpowie, do akcji wkracza grupa szybkiego reagowania. Wyznacza ona osoby

9 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 39 zobligowane do pomocy w danym problemie i podaje autorowi pytania kontakt do nich. Regu³¹ jest, e wskazane osoby bardzo szybko dziel¹ siê wiedz¹, gdy grupa szybkiego reagowania jest jednostk¹ centraln¹ w strukturze firmy, wobec czego pozosta³e komórki organizacyjne jej podlegaj¹ [Strojny, 2001]. Nowym Ÿród³em wiedzy o klientach staj¹ siê blogi (coœ w rodzaju dzienników czy pamiêtników internautów). Czêsto jêzyk autorów blogów jest nie do przyjêcia, s¹ w nich pe³ne jadu komentarze polityczne i analizy przypad³oœci wspó³czesnych spo³eczeñstw, ale s¹ one dla firm kopalni¹ wiedzy o gustach, potrzebach, oczekiwaniach, wartoœciach potencjalnych klientów, jakiej adne przedsiêbiorstwo nie jest w stanie pozyskaæ w badaniach marketingowych. Wiele firm dodaje ju do blogów swoje reklamy [Baker, Greek, 2005]. Na internet nale y spojrzeæ od strony miliarda ludzi ju do niego pod³¹czonych. To oni ze swoj¹ wiedz¹, któr¹ dziel¹ siê z innymi, kontaktami spo³ecznymi, reputacj¹, któr¹ wielu z nich zdoby³o w sieci, staj¹ siê wielk¹ si³¹ o nieznanych dot¹d wp³ywach. Programiœci pracuj¹cy wspólnie nad Linuksem zaniepokoili potê ny Microsoft. Blogi wielu internautów doprowadzi³y do upadku gwiazdê stacji telewizyjnej CBS. Wirtualne superkomputery powsta³e z po³¹czenia mo liwoœci pecetów milionów ludzi pomagaj¹ przewidywaæ zmiany globalnego klimatu, analizowaæ choroby genetyczne, odkrywaæ nowe gwiazdy i planety [Hof, 2005]. To wymaga tak e nowego spojrzenia na zarz¹dzanie wiedz¹. Mapy wiedzy i wewnêtrzne kompendia wiedzy Narzêdziami zarz¹dzania wiedz¹ niekoniecznie musz¹ byæ tylko bardzo zaawansowane, nowoczesne technologie, wymagaj¹ce dodatkowego przeszkolenia. Mog¹ byæ tak e proste narzêdzia, jak mapy wiedzy i wewnêtrzne kompendia wiedzy, np. graficzne odwzorowania zale noœci miêdzy pracownikami a zastosowaniem ich wiedzy, czy te listy ekspertów podzielonych wed³ug kategorii. Rozwi¹zania tego typu, nazywane mapami wiedzy, czêsto daj¹ mo liwoœæ przeszukiwania pod k¹tem okreœlonego tematu. Wewnêtrznym kompendium wiedzy jest platforma interaktywna McWisdom dla globalnej sieci firmy McCann, w której znajduj¹ siê informacje o klientach, rynkach, analizy konkurencji, raporty, prognozy, aktualnie prowadzone projekty, za³o enia kampanii. Jakie s¹ korzyœci? Ogromne oszczêdnoœci kosztów i czasu, gdy ograniczono podró e s³u bowe. Zarz¹dzaj¹cy oddzia³ami krajowymi spotykaj¹ siê raz na pó³ roku. Oszczêdnoœci w zatrudnieniu (szeœciokrotnie mniej ludzi). Wad¹ jest niew¹tpliwie to, e trudno jest zbudowaæ wiêzi miêdzyludzkie przy takim systemie pracy [Podró uj¹cy..., 2005]. Wœród narzêdzi wspomagaj¹cych zarz¹dzanie wiedz¹ znajduj¹ siê równie rozwi¹zania, do których niepotrzebny jest komputer. Przyk³adem jest firma ubezpieczeniowa Zurich inancial Services, w której wszelkie informacje przydatne pracownikom, maj¹cym

10 40 Gra yna Gierszewska kontakt z klientem, zosta³y zebrane w Kompendium agenta, obejmuj¹cym zarówno przepisy i regulacje prawne w zakresie ubezpieczeñ oraz zawierania umów, jak i opisy technik sprzeda y i sposobów rozmowy z klientem. Innym przyk³adem mo e byæ Zintegrowany System Zarz¹dzania Produkcj¹ w Hucie Stalowa Wola, który stanowi tak e bazê wspó³pracy z innymi aplikacjami. Dla sprawnego jego dzia³ania stworzono kilka modu³ów, takich jak: konstrukcja, technologia, kalkulacja. Modu³y pozwalaj¹ na szybkie dotarcie do ka dej czêœci niezbêdnej do stworzenia wyrobu, technologii wykorzystywanych w hucie, pozwala na prace nad indywidualnymi zamówieniami od klientów. Jednoczeœnie zapisywane s¹ nowe pomys³y, ka dy nowy projekt i zmiany w sposobie konstrukcji wyrobu, a dokumenty s¹ archiwizowane i udostêpniane przy kolejnych pracach projektowych czy zamówieniach ich konkretnych produktów. Intranet Intranet jest coraz szerzej wykorzystywany w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Zasoby dostêpne w intranecie mog¹ byæ bardzo zró nicowane, od danych teleadresowych poszczególnych pracowników, informacji dotycz¹cych produktów, a po dane umieszczane przez pracowników dotycz¹ce specyficznych dziedzin dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Zasiêg intranetu zale y od zasiêgu dzia³alnoœci firm. Mo e on obejmowaæ tylko komputery znajduj¹ce siê w kilkuosobowej firmie lokalnej albo w przedsiêbiorstwie globalnym tworzyæ intranet o zasiêgu œwiatowym. Intranet jest nie tylko narzêdziem u³atwiaj¹cym komunikacjê wewn¹trz firmy, ale s³u y równie jako Ÿród³o wiedzy. Badania przeprowadzone przez firmê Ernst&Young pokaza³y, e przedsiêbiorstwa buduj¹ intranety po to, by po³¹czyæ wiedzê swoich pracowników w system informacyjny i udostêpniæ im wiedzê, ale zrobi³y niewiele, by j¹ wykorzystaæ przy tworzeniu produktów i us³ug. Podobne wnioski formu³uje M.H. Zack [1999] zwi¹zek miêdzy zarz¹dzaniem wiedz¹ a strategi¹ firmy, rozwojem produktów, wchodzeniem na nowe rynki jest czêsto wspominany, ale w praktyce czêsto ignorowany. W najbardziej rozbudowanych formach intranet jest obszarem, gdzie gromadzi siê i zamieszcza kluczowe dokumenty, które mog¹ byæ przydatne dla innych pracowników firmy przy pracy nad kolejnymi projektami [Strojny, 2001]. U³atwia to dostêp do baz danych porozrzucanych na œwiecie oraz bezpoœredni¹ komunikacjê miêdzy pracownikami, co pozwala na skuteczniejsze dzielenie siê wiedz¹ i doœwiadczeniami. Tak rozbudowany system spe³nia dwie podstawowe funkcje, konferencji i biblioteki. Konferencja umo liwia bezpoœredni¹ komunikacjê pracowników, natomiast biblioteka to dostêp do informacji na temat klientów i wielu u ytecznych dokumentów. Takie skomplikowane narzêdzie wspieraj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ funkcjonuje w firmie konsultingowej KPMG, pod nazw¹ KWorld i jest wykorzystywane w codziennej pracy konsultantów. Dziêki niemu pracownicy maj¹ u³atwiony dostêp do szeroko groma-

11 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 41 dzonych przez innych zasobów wiedzy o samej firmie, na temat klientów obecnych i potencjalnych, o zrealizowanych lub realizowanych projektach [Strojny, 2001]. W innym globalnym przedsiêbiorstwie, jakim jest Citibank-Bank Handlowy S.A., intranet nie jest tak bardzo rozbudowany jak w KPMG. Traktowany jest bardziej jako wygodne narzêdzie wspomagaj¹ce dostarczanie i korzystanie z wiedzy tam zgromadzonej ni jako specjalistyczny instrument niezbêdny do pracy konsultanta. System intranetowy nazywa siê ród³o i zawiera przydatne informacje u³atwiaj¹ce wykonywanie codziennych obowi¹zków, zaczynaj¹c od danych telelokalizacyjnych pracowników, przez informacje na temat bie ¹cych wydarzeñ w banku, a na instrukcjach dla dzia³ów obs³ugi klienta koñcz¹c. ród³o jest typowym przyk³adem firmowego intranetu, który ma za zadanie dostarczyæ okreœlonych informacji pracownikom i dziêki temu wspomóc ich pracê, gdy s¹ one zgromadzone w jednym dostêpnym dla wszystkich pracowników miejscu. Jako typowe narzêdzie wspieraj¹ce przep³yw wiedzy, ród³o jest wykorzystywane zw³aszcza przez dzia³y, które s¹ bezpoœrednio odpowiedzialne za obs³ugê klienta. Dla nich informacje zamieszczane w ródle s¹ kluczowymi wskazówkami dotycz¹cymi dalszych dzia³añ. Przez intranet dzia³y odpowiedzialne za bie ¹ce monitorowanie i planowanie poczynañ detalicznych banku komunikuj¹ siê z dzia³ami obs³uguj¹cymi klienta. S¹ tam umieszczane materia³y szkoleniowe, najœwie sze warunki dotycz¹ce produktów oferowanych przez bank, a tak e aktualne opisy poszczególnych produktów [Bukowski, 2005]. Badania w polskich przedsiêbiorstwach wskazuj¹, e potencja³ technologii informacyjnych nie jest jeszcze dostatecznie wykorzystany. Jak wynika z analiz przeprowadzonych w SGH w Warszawie, tylko 66% przedsiêbiorstw wykorzystuje intranet w zarz¹dzaniu wiedz¹ [Rozumiemy..., 2002]. S¹ jednak przedsiêbiorstwa, które rozwijaj¹ i doskonal¹ istniej¹ce systemy informacyjne. Przyk³adem jest firma Sanitec Ko³o, producent ceramiki ³azienkowej, która stworzy³a system na kszta³t ekstranetu. Daje on mo liwoœci klientom, np. architektom, instalatorom, dostêpu do informacji technicznych i handlowych, jednoczeœnie umo liwiaj¹c konsultacje i zamieszczanie uwag [Mierzejewska, 2002]. Szpital Hackensack University Medical Center w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych jest dowodem na to, e najnowoczeœniejsze technologie nie znaj¹ granic sektorowych. Intranet w szpitalu pozwala logowaæ siê lekarzom z dowolnego peceta i sprawdzaæ wyniki badañ swoich pacjentów (nawet wyniki przeœwietleñ), mo liwe s¹ konsultacje lekarzy ró nych specjalnoœci online. Baza danych o pacjentach pozwala rejestrowaæ ca³y przebieg leczenia nie tylko w aktualnej sytuacji, ale tak e pokazuje historiê choroby. W szpitalu jest te robot Mr. Rounder (ubrany w szpitalny kitel i zaopatrzony w stetoskop), który pozwala lekarzowi z ka dego miejsca na œwiecie uczestniczyæ w codziennym obchodzie, wys³aæ go do odpowiedniej sali do pacjenta, aby poinformowaæ go o jego stanie zdrowia.

12 42 Gra yna Gierszewska Zakoñczenie Informatycy pracuj¹ nad programami, które bêd¹ mog³y obserwowaæ ludzi przy pracy, a potem dawaæ sugestie co do powi¹zanych z ni¹ tematów czy pomys³ów. Nawet jeœli program siê pomyli, jego podpowiedÿ wci¹ mo e byæ cenna, jest bowiem szansa, e ktoœ dziêki niej wpadnie na nowy pomys³. Specjaliœci czyni¹ tak e postêpy w przygotowaniu inteligentnych programów informatycznych, które odgadn¹ potrzeby u ytkownika i dostarcz¹ mu odpowiedniej informacji dok³adnie na czas. Jest to pocz¹tek ³¹czenia wiedzy z ró nych dziedzin i tworzenie wiedzy przez komputery [Gates, 2005]. Nawet najnowoczeœniejsze technologie nie pomog¹ przedsiêbiorstwu, jeœli pracownicy nie bêd¹ chcieli z nich korzystaæ, by dzieliæ siê wiedz¹. W zwi¹zku z tym wraz z wdra- aniem np. portali korporacyjnych trzeba zbudowaæ takie systemy kierowania ludÿmi, przede wszystkim w obszarze motywowania, aby ludzie mieli przekonanie, e warto przekazywaæ dalej to, co siê samemu wie i umie. Konieczne jest tak e zbudowanie kultury organizacyjnej, promuj¹cej takie zachowania, opartej na partnerstwie i wspó³pracy. Przewidywana od lat wizja nadejœcia czasów spo³eczeñstwa i gospodarki wiedzy staje siê rzeczywistoœci¹. Potwierdzeniem tego s¹ sukcesy rynkowe i dynamiczny wzrost takich firm, jak, Microsoft, Google, Oracle czy SAP twórców oprogramowania, którzy bazuj¹ na wiedzy w zarz¹dzaniu. Do tych przedsiêbiorstw nale y zaliczyæ tak e takie, które uchodzi³y do niedawna za tradycyjne przedsiêbiorstwa przemys³owe General Electric, Xerox, Nucor Steel, uznawane za prekursorów we wdra aniu zarz¹dzania wiedz¹. Organizacje inteligentne czerpi¹ wartoœæ dodan¹ z wiedzy, a nie z zasobów materialnych. Kluczow¹ rolê odgrywaj¹ w nich innowacje, pozwalaj¹ce nadawaæ zasobom nowe mo liwoœci, oparte na wiedzy, wyzwalaj¹cej twórcze zdolnoœci pracowników na ró nych szczeblach struktury organizacyjnej. Nowa gospodarka i budowanie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa opieraj¹ siê g³ównie na zasobach niematerialnych, a w³aœciwe wykorzystanie nowoczesnych technologii wymaga wysokich kwalifikacji. Przys³owiowy hydraulik, potrafi¹cy w swej pracy wykorzystaæ najnowsze osi¹gniêcia techniczne, jest bardziej wydajny ni ten, który pracuje przy u yciu tradycyjnych metod. Wysokie i ró norodne kwalifikacje pozwalaj¹ jednostce na wybór miejsca pracy czy jej charakteru. Im wiêkszy kapita³ ludzki, tym lepiej przedsiêbiorstwo dostosowuje siê do otoczenia, a pracownicy do zmian, i tym ³atwiej im zdobywaæ now¹ wiedzê i myœleæ twórczo. Z kapita³u ludzkiego czerpi¹ korzyœci ca³e spo³eczeñstwa. Interakcje miêdzy ludÿmi wykszta³conymi u³atwiaj¹ zdobywanie wiedzy. Kapita³ intelektualny jest w po³¹czeniu z nowoczesnymi technologiami g³ównym motorem rozwoju gospodarczego. Pomna anie zaœ tego kapita³u przez jednostkê odbywa siê przez ca³e ycie, ale w przedsiêbiorstwach cz³owiek nabywa od jednej trzeciej do po³owy umiejêtnoœci.

13 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 43 Proces budowy zarz¹dzania wiedz¹ wymaga przyjêcia innego punktu widzenia ni przy wdra aniu tradycyjnych systemów zarz¹dzania. Przed zaprojektowaniem systemu nale y uznaæ za kluczowe zasady dotycz¹ce wiedzy: wiedza jest wszechobecna i dostêpna w zasadzie dla wszystkich wiedza nie jest mod¹ jest koniecznoœci¹ dla ka dego przedsiêbiorstwa, które chce przetrwaæ i rozwijaæ siê wiedza jest wartoœci¹ tylko wtedy, gdy jest aktualna i wykorzystywana nie wystarczy zdobyæ wiedzê, trzeba j¹ wykorzystaæ i zrobiæ to wczeœniej, ni zrobi¹ to konkurenci [Majcherczyk, 2003]. Przy projektowaniu systemu zarz¹dzania wiedz¹ nale y zdawaæ sobie sprawê, e budujemy wielowymiarowy œwiat relacji. Budowane s¹ nowe struktury nazywane hipertekstowe czy wyobra eniowe. Organizacja pracy opiera siê na systemie projektowym i zespo³owym. Przep³yw wiedzy mo na okreœliæ jako logistykê nowej ekonomii, gdzie roœnie znaczenie komunikacji i nowych jej œrodków. Pracownicy wiedzy s¹ jak bogowie organizacji. Mo na te mówiæ o walce o wspó³pracê, której skutkiem jest powstawanie konsorcjów przedsiêbiorstw w celu tworzenia i lepszego wykorzystywania wiedzy [ azlagiæ]. Do budowy systemu zarz¹dzania wiedz¹ w przedsiêbiorstwie niezbêdne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej bazy danych, sieci komputerowej, programów i ca³ej infrastruktury organizacyjnej, na któr¹ sk³adaj¹ siê programy motywacyjne, kultura organizacyjna i kapita³ intelektualny. Na efektywny sposób pozyskiwania, opracowywania, zachowywania i dzielenia siê wiedz¹ istotny wp³yw ma technologia, która dostarcza narzêdzi s³u ¹cych doskonaleniu systemu zarz¹dzania wiedz¹. Literatura Baker S., Greek H. [2005], Blogi zmieniaj¹ twoj¹ firmê, BusinessWeek, No. 10. Bielecki W. (2003), Za³o enia dla systemów e-learning [w:] Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, Materia³y konferencyjne, pod red. J. Kisielnickiego, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa, s Bukowitz W.R., Williams R.L. (1999), The Knowledge Management ieldbook, inancial Times Prentice Hall, Edinburgh London. Bukowski M. (2005), Sposób na wiedzê, CXO Magazyn Kadry Zarz¹dzaj¹cej maj. Davenport T.H., Prusac L. (1998), Working Knowledge: Managing What Your Organization Knows, Harvard Business School Press, Boston, MA. Davenport E. (2001), Knowledge management issues for online organizations: Communities of practice as an exploratory framework, Journal of Documentation, Vol. 57, No. 1, January. Davenport T.H. (1998), Putting the Enterprise Into the Enterprise System, Harvard Business Review July-August, p. 35.

14 44 Gra yna Gierszewska Drucker P. (2000), Managing Knowledge Means Managing Oneself, Leader to Leader, No. 16, Spring. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapita³ intelektualny. Poznaj prawid³ow¹ wartoœæ swego przedsiêbiorstwa odnajduj¹c jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, seria Przedsiêbiorczoœæ, Warszawa. azlagiæ A. (2003), Jaka struktura dla przedsiêbiorstw zarz¹dzaj¹cego wiedz¹? marzec. Gates B. (2005), Program przysz³oœci, Newsweek, Gestern A. (2004), Indywidualny program nauki, Rzeczpospolita, Górski J. (2003), Zarz¹dzanie wiedz¹ a przewaga konkurencyjna, Rzeczpospolita Hickins M. (1999), Xerox Shares Its Knowledge, Management Review September, Vol. 88, p. 43. Hof R.D. (2005), Si³a grupy. Globalna wspó³praca internautów zmienia oblicze biznesu, BusinessWeek, No. 14. Jab³oñski M. (2002), Postawiæ na intelekt, Personel, 1-31 sierpnia. Majcherczyk M. (2003), Zarz¹dzanie wiedz¹ zmienia rolê mened era, Manager, marzec. Mierzejewska B. (2002), Czy tylko modny temat, Rzeczpospolita, Podró uj¹cy w sieci, orbes (2005) nr 1. Põyhõnen A., Smelund A. (2004), Assessing Intellectual Capital Creation In Regional Clusters, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5. (2002) Rozumiemy, ale nie zawsze stosujemy, Rzeczpospolita Rudolf T. (2002), O krok przed konkurencj¹. Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich firmach, Personel, 1 31 lipca. Szaban J. (2002), Miejsce i rola zarz¹dzania wiedz¹ w teorii organizacji, Wspó³czesne Zarz¹dzanie, nr 1. (2005) Strategie przedsiêbiorstw a zarz¹dzanie wiedz¹, pod red. J. D¹browskiego, G. Gierszewskiej, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa. Strojny M. (2004), Zarz¹dzanie wiedz¹ w Polsce. Wyniki projektu badawczego KPMG. Strojny M. (2001), Budowanie strategii zarz¹dzania wiedz¹ w KPMG [w:] Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, Materia³y konferencyjne, Polska undacja Promocji Kadr, Warszawa, s. 85, 89. Tomczak P., Markowski P. (2004), Gdybyœmy wiedzieli co wiemy, Efektywne zarz¹dzanie wiedz¹ organizacji, raport Bernard Brunhes Polska, Warszawa, lipiec. Tworzyñski J. (2003), Metoda McGrawhill lifetime learning (MHLL) [w:] Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie. Materia³y konferencyjne, s Zack M.H. (1999), Developing Knowledge Strategy, California Management Review, Vol. 41., No. 3, Spring. [http://www.knowledgebusibess.com] [www.hsw.pl.] listopad 2005

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

%*$*+ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie. Aldona Ma³gorzata Dereñ

%*$*+ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie. Aldona Ma³gorzata Dereñ Handel elektroniczny zarz¹dzanie relacjami z klientem w Internecie Aldona Ma³gorzata Dereñ Konsumpcja jest Ÿrenic¹ w oku i celem ca³ej produkcji, a w interesie producenta le y dostosowywanie i zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji

Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji Marian Zarz¹dzanie Dobrzyñski, ludÿmi Artyku³ a Krzysztof TI przedstawia automatyzacja Klincewicz

Bardziej szczegółowo