Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹"

Transkrypt

1 Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci gospodarczej, odnoszone do zarz¹dzania. Spo³eczeñstwa przemys³owe staj¹ siê spo³eczeñstwami wiedzy. W dzisiejszych czasach staje siê oczywiste, e kapita³ intelektualny i zarz¹dzanie wiedz¹ œciœle wi¹ ¹ siê z konkurencyjnymi strategiami, organizacyjnymi strukturami i kultur¹ organizacyjn¹. Zarz¹dzanie wiedz¹ wymaga zmian w metodach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, wspomagania ze strony innych procesów w organizacji (szczególnie polityki personalnej) i wypracowania procedur dotycz¹cych pozyskiwania, nabywania, tworzenia i stosowania wiedzy w przedsiêbiorstwie. W zarz¹dzaniu wiedz¹ wykorzystuje siê nowe technologie. Niektóre z nich prezentowane s¹ w artykule. Zarz¹dzanie wiedz¹ nie mo e byæ tylko specyficzn¹ form¹ kreatywnoœci, ma przyczyniaæ siê do osi¹gania wymiernych efektów i do rozwoju ludzi w organizacji. Czym jest zarz¹dzanie wiedz¹? Lata 90. XX wieku to pocz¹tek nowej jakoœciowo ery ery wczesnej wiedzy, kiedy zgromadzona przez przedsiêbiorstwo wiedza, umiejêtnoœci pracowników, ich doœwiadczenia i kompetencje stanowi¹ o jego przewadze konkurencyjnej. W czasach, gdy mamy do czynienia z ci¹g³¹ niepewnoœci¹, burzliwoœci¹ otoczenia, brakiem przewidywalnoœci przysz³oœci, tylko wiedza zgromadzona w organizacji pozwala siê jej stwarzaæ na nowo, redefiniowaæ rynki i przystosowaæ lub nawet kreowaæ rzeczywistoœæ. W XXI wieku wkroczyliœmy w erê ludzkiego intelektu. Sukces przedsiêbiorstwa zale y przede wszystkim od umiejêtnoœci cz³owieka. Wiedza, bardziej ni kapita³ i praca, determinuje d³ugoœæ ycia firmy oraz wzrost jej dochodów [Jab³oñski, 2002]. * prof. dr hab. Gra yna Gierszewska jest wyk³adowc¹ w Wy szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im. L. KoŸmiñskiego w Warszawie

2 32 Gra yna Gierszewska Zarz¹dzanie wiedz¹ jest procesem, przy pomocy którego organizacja generuje bogactwo dziêki intelektualnym aktywom organizacyjnym: ludziom, marce, wizerunków organizacji, osobistej wiedzy pracowników, w³asnoœci intelektualnej, strukturom zwi¹zanym z wiedz¹, takim jak np.: banki danych, technologie, powi¹zania wewn¹trzorganizacyjne i z otoczeniem. Wiedza jest zasobem wyj¹tkowym. W porównaniu do innych zasobów przedsiêbiorstwa nie ubywa jej w miarê u ywania i jest silnie powi¹zana z osob¹ j¹ posiadaj¹c¹. Szybko siê jednak dezaktualizuje. Dla przyk³adu wiedza niezbêdna do przyswojenia przez lekarza na starcie jego kariery zawodowej po 10 latach ulega dezaktualizacji w 50%, a w stomatologii czas ten jest jeszcze krótszy. B³êdem jest uto samianie informacji z wiedz¹, gdy informacje to tylko zbiór nieuporz¹dkowanych faktów, na podstawie których nie mo na podejmowaæ trafnych decyzji. Wiedza jest natomiast umiejêtnoœci¹ wykorzystywania przetworzonych informacji (czyli danych) do trafnych i ekonomicznie op³acalnych przedsiêwziêæ. Paradoksem wspó³czesnoœci jest to, e mimo zalewu informacji i ³atwoœci ich uzyskania poziom wiedzy organizacyjnej nie zwiêksza siê w sposób proporcjonalny. T.H. Davenport i L. Prusac [1998] uwa aj¹, e wiedza to p³ynne po³¹czenie doœwiadczenia, wartoœci, odpowiednio dobranych informacji i eksperckiego wgl¹du w konkretne zagadnienie. Wszystko to zapewnia ramy do oceny i w³¹czenia nowych doœwiadczeñ i informacji. W ten sposób rodzi siê w umys³ach ludzi wiedza i dopiero wtedy mo e byæ stosowana. W organizacjach zawiera siê ona tak e w normach, procedurach, dokumentach i praktykach 1. W zarz¹dzaniu wiedz¹ zwraca siê uwagê na aspekt techniczny i spo³eczny problemu. Aspekt spo³eczny odnosi siê do wiedzy indywidualnej, postaw i zaanga owania pracowników, ich doœwiadczenia i profesjonalizmu w wykonywaniu swoich obowi¹zków. Pracownicy stanowi¹ bowiem kapita³ ludzki od dawna uznawany za zasób strategiczny przedsiêbiorstwa. Aspekt techniczny to rozwi¹zania informatyczne, telekomunikacyjne, szeroko okreœlane mianem IT, które dostarczaj¹ narzêdzi do zbierania informacji, ich kodyfikacji, segregacji, analizy, dziêki czemu mog¹ one byæ pozyskane przez odpowiednich ludzi w przedsiêbiorstwie. Zarz¹dzanie wiedz¹ wymaga wdro enia w przedsiêbiorstwie czterech procesów: tworzenia wiedzy na podstawie w³asnych doœwiadczeñ i eksperymentów nabywania wiedzy z zewn¹trz zachowywania wiedzy, zarówno tej wytworzonej wewn¹trz firmy, jak i pozyskanej z zewn¹trz rozprzestrzeniania wiedzy w przedsiêbiorstwie. 1 [http://www.knowledgebusibess.com]

3 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 33 W zarz¹dzaniu wiedz¹ w przedsiêbiorstwie nale y traktowaæ zasoby wiedzy jako takie, które s¹ kluczowe zarówno w realizacji dzia³añ strategicznych, d³ugofalowych, jak i dzia³añ bie ¹cych. Nale y gromadziæ i umiejêtnie wykorzystywaæ kapita³ intelektualny organizacji. Konieczne jest stwarzanie mo liwoœci kreowania wiedzy poprzez motywowanie pracowników i budowanie wzorców pobudzaj¹cych do generowania nowych rozwi¹zañ. W zarz¹dzaniu wiedz¹ identyfikuje siê zasoby wiedzy, aktualizuje siê je, weryfikuje, zbiera, kodyfikuje i transferuje. Wa ne jest stworzenie takich warunków organizacyjnych i technicznych, aby zapewniæ pracownikom szybki dostêp do posiadanych zasobów wiedzy. Metody kierowania ludÿmi musz¹ stymulowaæ do dzielenia siê wiedz¹ i wykorzystywania jej dla poprawy efektywnoœci dzia³añ. Jak to siê robi w wielu przedsiêbiorstwach, pokazuj¹ A. Põyhõnen i A. Smelund [2004]. Skuteczne tworzenie i wykorzystywanie kapita³u intelektualnego wymagaj¹ budowania trzech rodzajów sieci powi¹zañ: produkcyjnych miêdzy przedsiêbiorstwami nastawionych na wspólny rozwój, opartych na dzieleniu siê wiedz¹ i najlepszymi praktykami prowadz¹cymi do procesu wspólnego uczenia siê innowacyjnych, których celem jest kreowanie nowej wiedzy. Przy budowaniu strategii zarz¹dzania wiedz¹ nale y uporaæ siê z trzema mitami dotycz¹cymi tej dziedziny [Szaban, 2002]. Pierwszym mitem jest za³o enie, e technologie zarz¹dzania wiedz¹ same z siebie zapewni¹ dostarczenie informacji w³aœciwym osobom w przedsiêbiorstwie, drugim wiara, e technologie informacyjne s¹ w stanie przechowywaæ ludzk¹ inteligencjê i doœwiadczenie, trzecim zaœ przeœwiadczenie o mo liwoœciach rozprzestrzeniania inteligencji ludzkiej przy pomocy technologii. Warunkiem koniecznym do powodzenia zarz¹dzania wiedz¹ w przedsiêbiorstwie jest wpisanie jej w szeroki kontekst zarz¹dzania, formu³owania i wdra ania strategii, budowania kultury organizacyjnej. aden bowiem system informatyczny, nawet najdoskonalszy, nie zapewni zbierania, przetwarzania i powiêkszania zasobów informacyjnych organizacji, ani tym bardziej nie zatroszczy siê o rozprzestrzenianie wiedzy. Wewnêtrzni eksperci firmy Xerox twierdz¹, e 80% projektowanych systemów zarz¹dzania wiedz¹ wi¹ e siê z adaptowaniem ich miejsca pracy, a tylko 20% dotyczy technologii samej w sobie [Hickins, 1999]. Problemy, jakie najczêœciej siê pojawiaj¹, to nieprzyjazne oprogramowanie lub jego brak, brak koordynacji miêdzy narzêdziami. Dopasowanie odpowiedniego pod wzglêdem technicznym narzêdzia jest du o ³atwiejsze od umieszczenia w nim odpowiedniej zawartoœci, przydatnej dla u ytkownika. Oznacza to, e przedsiêbiorstwa powinny kontrolowaæ jakoœæ wk³adów i ich treœæ. Inicjatywy i programy zarz¹dzania wiedz¹ powinny pochodziæ od najwy szego kierownictwa w organizacji. Jest to konieczne dla synchronizacji dzia³añ oraz zmian w kulturze organizacyjnej i strategii przedsiêbiorstwa. Rola naczelnego kierownictwa w zbudo-

4 34 Gra yna Gierszewska waniu odpowiedniego klimatu i systemu, który bêdzie wspiera³ tworzenie nowej wiedzy i dzielenie siê z ni¹ ze wspó³pracownikami, jest nie do przecenienia. Gunnar Glave, prezes Skanska-Exbud, uwa a, e sposób, w jaki zarz¹d firmy podchodzi do swoich podw³adnych, w du ym stopniu wp³ywa na ich sk³onnoœæ do zg³aszania pomys³ów, eksperymentowania i wspó³pracy. Bez okazania pracownikom zaufania i pewnej tolerancji dla b³êdów nie mo na oczekiwaæ, e bêd¹ oni szybko i sprawnie odpowiadaæ na stoj¹ce przed firm¹ wyzwania [Rudolf, 2002]. Przyk³adem jest dzielenie siê wiedz¹ przez kadrê kierownicz¹ w British Petroleum (BP). Tu mened erowie wystêpuj¹ w podwójnej roli: s¹ odpowiedzialni za wyniki swoich jednostek strategicznych, zgodnie z zasadami hierarchii i odpowiedzialnoœci pionowej, ale jednoczeœnie s¹ gotowi przekazywaæ swoje umiejêtnoœci innych cz³onkom organizacji ponad tradycyjnymi podzia³ami hierarchicznymi. W firmie obowi¹zuje zakaz obecnoœci prze³o onych na spotkaniach specjalistów z danej dziedziny dzia³alnoœci. Prace zespo³ów roboczych s¹ w zwi¹zku z tym bardziej konstruktywne, pracownicy bardziej kreatywni, rozwi¹zuje siê znacznie wiêcej problemów, powstaje wiêcej pomys³ów. Ludzie nie boj¹ siê negatywnych ocen, a zasada ma swoje uzasadnienie w psychologii zachowañ indywidualnych. Praca zespo³ów jest wyraÿnie ukierunkowana na mierzalne rezultaty dla korporacji. Zasada ta d³ugo siê rodzi³a i ewoluowa³a w czasie, gdy odpowiednie zachowania musia³y byæ stopniowo przyswajane przez ludzi. Starano siê zachowaæ równowagê miêdzy porz¹dkiem spotkañ, niepo ¹danym ryzykiem biurokratyzacji i po ¹danym poziomem kreatywnoœci. Przyjêto przejrzyste zachêty do dzielenia siê wiedz¹. Samotni gwiazdorzy, nawet jeœli zapewniali swoim jednostkom organizacyjnym wysokie wyniki finansowe, nie mogli liczyæ na awans lub inn¹ formê uznania ze strony kierownictwa, je eli nie chcieli dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ z innymi cz³onkami organizacji. W strategii przedsiêbiorstwa spedycyjnego Spedpol, bêd¹cego w Grupie Kapita³owej Schenker, przyjêto, e sukces zale y od wiedzy kadry zarz¹dzaj¹cej, jej wykszta³cenia i umiejêtnoœci w poszukiwaniu nowych Ÿróde³ wiedzy, a tak e od sposobów zachowywania wiedzy. Kadra zarz¹dzaj¹ca w ramach wymiany doœwiadczeñ poznaje praktyki stosowane w przedsiêbiorstwach z grupy z ró nych krajów w ramach procesu dzielenia siê wiedz¹ [Górski, 2003]. ilia Grupy Schenker w inlandii szczyci siê znakomit¹ organizacj¹ produkcji i wzorcow¹ wspó³prac¹ miêdzy dzia³ami produkcji i sprzeda y, dziêki czemu uzyskuje wysok¹ rentownoœæ. inowie uznawani s¹ te za mistrzów w prostych i efektywnych rozwi¹zaniach organizacyjnych. Schenker w Norwegii ma ciekawe doœwiadczenia w wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania danych i we wspó³pracy z konkurencj¹ w poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ przynosz¹cych obni kê kosztów. W Szwecji przedsiêbiorstwa z tej grupy kapita³owej udowodni³y, jak du e znaczenie ma kultura organizacyjna i kultura zarz¹dzania nastawiona na partnerstwo, w której jest miejsce na uczenie siê tak e na b³êdach. Pracownicy maj¹ prawo do oceny swoich

5 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 35 prze³o onych i jest to jeden z elementów ogólnej oceny skutecznoœci mened erów. Od Szwedów mo na siê tak e nauczyæ efektywnoœci kosztowej, wysokiej wydajnoœci i sposobów obni ania kosztów administracyjnych. Od Niemców inni mened erowie ucz¹ siê zastosowañ e-biznesu, narzêdzi controllingu i organizacji dystrybucji ³adunków na wielk¹ skalê, przy efektywnym wykorzystaniu przestrzeni terminali. Duñczycy ucz¹ innych, jak wspó³pracowaæ z klientem i wspólnie okreœlaæ najwa niejsze czynniki sukcesu oraz doprowadziæ do automatycznego monitorowania odchyleñ jakoœciowych przy obs³udze globalnych klientów. Mo liwoœæ dzielenia siê wiedz¹ w Grupie Schenker stwarzaj¹ tak e spotkania specjalistów (informatyków, szefów personalnych, kontrolerów finansowych i innych), które odbywaj¹ siê kilka razy w roku. Zespo³y pracuj¹ wspólnie nad ró nymi projektami, aby je póÿniej wdra aæ w przedsiêbiorstwach, z uwzglêdnieniem ró nic w poszczególnych filiach. W Grupie s¹ tak e pracownicy wiedzy, którzy w razie pojawienia siê trudnych do rozwi¹zania problemów mog¹ dokonaæ diagnozy na miejscu w przedsiêbiorstwie [Górski, 2003]. Przyk³ady systemów wspomagania zarz¹dzanie wiedz¹ Do systemów informacyjnych wspomagaj¹cych zarz¹dzanie wiedz¹ we wspó³czesnych przedsiêbiorstwach nale y miêdzy innymi zaliczyæ: e-learning, ERP i CRM, internet, mapy wiedzy, kompendia wiedzy, intranet. E-learning E-learning to sposób uczenia siê i nauczania z wykorzystaniem noœników elektronicznych, takich jak np.: komputer, sieæ informatyczna, cyfrowa telewizja kablowa, telefoniczna sieæ komórkowa itp. [Tworzyñski, 2003]. Zatem nie jest to wy³¹cznie nauka za pomoc¹ internetu, lecz dziêki zastosowaniu wielu nowoczesnych narzêdzi zwi¹zanych z technologi¹ informatyczn¹. Technologie informatyczne wystêpuj¹ce w tej metodzie s¹ wa nym, lecz nie najwa niejszym czynnikiem, dziêki któremu metoda jest relatywnie tania i pozwala na dzia³anie w du ej skali. ormy e-learningu s¹ ró norodne, poczynaj¹c od wyk³adów na CD lub wideo, a na listach dyskusyjnych koñcz¹c [Bielecki, 2003]. E-learning nie ogranicza siê tylko do wykorzystania technik informatycznych i zaawansowanych technologii, poniewa jego celem jest przekazanie wiedzy w jak najbardziej efektywny i przystêpny sposób, w zale noœci od indywidualnych mo liwoœci odbiorców. Mo na tê metodê wykorzystywaæ te w postaci tradycyjnej pracy w grupach, odgrywania ról i przeprowadzania symulacji, wideokonferencji, prezentacji multimedialnych online, list dyskusyjny. Zalecane s¹ jednak spotkania uczestników szkoleñ e-learningowych z ko-

6 36 Gra yna Gierszewska ordynatorem w celu zdobycia dodatkowych umiejêtnoœci, jak sztuka negocjacji, autoprezentacji, które nie s¹ mo liwe do przekazania drog¹ elektroniczn¹. W firmie Xerox w latach dziêki technikom sieciowym stworzono wirtualne œrodowisko kszta³cenia. Zawarto w nim formalne programy szkoleniowe i nieformalne narzêdzia dzielenia siê wiedz¹. Kana³ telewizyjny Xerox XTV zosta³ zainstalowany we wszystkich oddzia³ach przedsiêbiorstwa na œwiecie i przekazuje rocznie oko³o 25 programów. Narzêdziem dzielenia siê wiedz¹ jest aplikacja DocuShare oparta na intranecie. Umo liwia ona dostêp do ca³ej wiedzy zgromadzonej w korporacji na temat technologii, produktów, procedur itd., a tak e informacje zwrotne. Wirtualny program indywidualnego podnoszenia kwalifikacji i pozyskiwania informacji przydatnych w wykonywaniu zadañ w firmie Xerox ma tak e na celu zachêcanie pracowników do dokonywania samooceny i zdobywania niezbêdnych kompetencji. Program pokazuje, e ka dy mened er powinien mieæ siedem kompetencji ka d¹ na jednym z siedmiu poziomów. Jedn¹ z nich jest umiejêtnoœæ dzielenia siê wiedz¹ na poziomie 5. Jeœli kierownik dysponuje t¹ kompetencj¹ na poziomie 3, to powinien podnieœæ jej poziom w drodze samokszta³cenia, zaliczenia okreœlonych szkoleñ to, w jakim zakresie powinien uzupe³niæ kwalifikacje, podpowiada mu system [Gestern, 2004]. ERP i CRM Enterprise Resource Planning ERP oznacza zarz¹dzanie zasobami przedsiêbiorstwa. Stawia za cel integracjê wszystkich komórek organizacyjnych i funkcji w firmie w jeden system, który ma zaspokajaæ ró ne potrzeby dzia³ów. Customer RelationshipManagement -CRM, czyli zarz¹dzanie relacjami z klientami, zajmuje siê szeroko rozumian¹ obs³ug¹ klienta. W systemie ERP dokonuje siê oceny ró nych wariantów dzia³ania przedsiêbiorstwa, co umo liwia podjêcie optymalnej decyzji przez kadrê kierownicz¹. Podstaw¹ systemu jest jedna baza danych, umo liwiaj¹ca kontrolê procesów nawet w organizacji globalnej. ERP sk³ada siê z wielu modu³ów, przyk³adowo: zaopatrzeniowego, kadrowego, magazynowego, produkcyjnego, ksiêgowego. Jest to zgodne z definicj¹ T.J. Davenporta [1998], który uwa a, e ERP to komercyjny pakiet informatyczny umo liwiaj¹cy integracjê wszystkich informacji przep³ywaj¹cych przez przedsiêbiorstwo. CRM wykorzystuje natomiast zdobyt¹ wiedzê do doskonalenia strategii przedsiêbiorstwa i jak najlepszego zaspokajania potrzeb klienta. Stawia na indywidualne potrzeby, lojalnoœæ nabywców i dzia³ania firmy dostosowane do otoczenia. Presja na rozwój relacji z klientami powoduje ewolucjê CRM od odrêbnej aplikacji do ogólnoorganizacyjnej inicjatywy. Ma to œcis³y zwi¹zek z nowymi formami pracy handlowców z klientami. Pracownik kontaktuj¹cy siê z klientem domaga siê aktualnej i natychmiastowej informacji dotycz¹cej klienta: wartoœci i czêstotliwoœci jego zakupów, preferencji zakupowych, gdy

7 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 37 dziêki takim informacjom mo e lepiej dopasowaæ ofertê i natychmiast reagowaæ na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê. CRM to coraz bardziej rozbudowane bazy danych o klientach i coraz bardziej wyrafinowane procesy obs³ugi klienta. Rozwój przedsiêwziêæ internetowych ma równie ogromny wp³yw na du ¹ popularnoœæ technologii CRM, która musi spe³niaæ takie parametry, jak: personalizacja oferty, szybkoœæ dotarcia do klienta, zdobycie wiedzy o klientach, zindywidualizowany przekaz marketingowy i wiele innych. Przedsiêbiorcy widz¹ w CRM narzêdzie, które pomaga uporz¹dkowaæ informacje dotycz¹ce historii kontaktów z klientami i dzia³añ, jakie zosta³y podjête, oraz u³atwienie obs³ugi klienta, co przek³ada siê na zwiêkszenie jego zadowolenia. CRM stwarza sprzyjaj¹ce warunki do podejmowania szybkich i optymalnych decyzji sprzeda owych i posprzeda owych oraz jest narzêdziem sprawnym w monitorowaniu klientów i pozyskiwaniu o nich informacji [Strategie..., 2005]. Badania w Polsce na du ej próbie przedsiêbiorstw pokazuj¹, e zaledwie w 25% przedsiêbiorstw wdro ono CRM [Rozumiemy..., 2002]. Jakkolwiek zarz¹dzaj¹cy firmami zdaj¹ sobie sprawê, e klient jest najwa niejszy, e relacje z klientami stanowi¹ najwa niejsze Ÿród³o przewagi konkurencyjnej, a niewykorzystanie nowoczesnych metod to utrata szans rynkowych. Klient powinien byæ w³¹czony w proces projektowania nowych produktów i us³ug, a temu w³aœnie mo e s³u yæ CRM. CRM sk³ada siê z trzech warstw, z których ka da jest odpowiedzialna za inny z wy ej wymienionych segmentów zarz¹dzania wiedz¹. Pierwsz¹ warstw¹ jest komunikowanie siê z klientami poprzez ró nego rodzaju kana³y komunikacji, tj. sprzedawców w punktach sprzeda y, call center, internet, SMS-y. Dziêki temu organizacja zdobywa wiedzê, przekazuj¹ do CRM oraz po przetworzeniu wykorzystuje w stosunku do innych klientów. Informacje w ten sposób zdobyte s¹ przekazywane do kolejnej warstwy CRM, gdzie gromadzone s¹ dane dotycz¹ce klientów i produktów. Jest to baza wiedzy pozwalaj¹ca na wyci¹gniêcie wniosków co do preferencji i gustów klientów oraz mo liwoœci ich zmian w przysz³oœci. Dwie wymienione warstwy CRM nie mog¹ istnieæ bez trzeciej, analitycznej, gdzie dokonywana jest ocena klienta. Na tej podstawie podejmowane s¹ decyzje, jaki produkt, us³ugê lub informacjê przekazaæ klientowi. Jest to czêœæ CVM (Customer Value Management), a dane s¹ przekazywane do istotnych czêœci organizacji, np. magazyn, produkcja, zaopatrzenie, sprzeda, serwis, czyli CIM (Customer Interaction Management). Rola CVM sprowadza siê do okreœlenia profilu klienta i wartoœci, jak¹ przyniesie on firmie, dziêki czemu powstaje specyficzna wiedza na temat preferencji i zachowañ klientów, która pozwala przewidzieæ je w przysz³oœci. Oferta, która bêdzie najbardziej odpowiadaæ gustom klientów, jest konstruowana przez CIM. Automatycznie uruchamia to okreœlone czêœci przedsiêbiorstwa odpowiedzialne za dostarczenie na rynek gotowego produktu (zaopatrzenie), jak i bezpoœredni¹ obs³ugê klienta (sprzeda, serwis). To, czy analityczna czêœæ CRM (czyli

8 38 Gra yna Gierszewska po³¹czone CVM i CIM) przetworzy³a zebrane informacje na wiedzê i czy wiedza ta zosta³a efektywnie wykorzystana, zostanie zweryfikowane przez reakcje klientów na nowo zaoferowane produkty i us³ugi. CRM nie jest narzêdziem uniwersalnym. Jest ono przydatne przede wszystkim tam, gdzie pierwszorzêdn¹ rolê odgrywaj¹ masowi klienci, których grupowe zachowania s¹ ³atwe do zanalizowania. U yteczne jest w przedsiêbiorstwach, gdzie o walce rynkowej w du ej mierze decyduje marketingowe podejœcie do oczekiwañ klientów. Przyk³adem wykorzystywania CRM jest Citibank-Bank Handlowy S.A. Narzêdzie to jest w ka dym oddziale banku, a dane w nim zgromadzone s¹ przesy³ane do centrali, gdzie zgodnie z wy ej wymienionym schematem dzia³ania przetwarzane s¹ na wiedzê pozwalaj¹c¹ na podejmowanie i planowanie dzia³añ marketingowych wobec klientów banku. W CRM w banku gromadzone s¹ dane dotycz¹ce cech klientów, np. wielkoœæ miejscowoœci, z której pochodzi klient, wysokoœæ dochodów, historia rachunków klienta, Nastêpnie po przeanalizowaniu przez system komputerowy s¹ dostarczane w postaci gotowych raportów, na podstawie których podejmowane s¹ decyzje dotycz¹ce produktów bankowych. Internet Internet jest narzêdziem wszechobecnie stosowanym we wspó³czesnym œwiecie. Jego podstawow¹ funkcj¹ jest u³atwienie dostêpu do informacji i jej przep³ywu. Poni ej prezentowane s¹ dwa zastosowania tego narzêdzia w zarz¹dzaniu wiedz¹, które zosta³y przedstawione w raporcie firmy doradczej Bernard Brunhes Polska [Tomczak, Markowski, 2004], wirtualne grupy dyskusyjne, system dystrybucji zapytañ. Ka dy z pracowników firmy mo e w ramach wirtualnej grupy dyskusyjnej korzystaæ z dowolnie wybranych list tematycznych, zorganizowanych wed³ug sprecyzowanych zagadnieñ. Umo liwia to wyszukiwanie informacji i zwracanie siê do innych z proœb¹ o radê. W takiej sytuacji w ci¹gu maksymalnie 2 dni pojawia siê sugestia rozwi¹zania problemu, poszukiwana informacja, czy te kontakt do osoby kompetentnej w danym zakresie. Rozwi¹zanie to sprawdza siê, poniewa zainteresowani, poszukuj¹c informacji, jednoczeœnie czytaj¹ pojawiaj¹ce siê pytania. Przy wiêkszych projektach zostaj¹ wyznaczeni moderatorzy, którzy odpowiadaj¹ za to, aby ka de pytanie zosta³o rozpatrzone. Systemy dystrybucji zapytañ wykorzystywane s¹ w globalnych firmach konsultingowych. Ka dy pracownik mo e w dowolnym momencie umieœciæ w systemie zapytanie dotycz¹ce problemu, który usi³uje rozwi¹zaæ. Jest ono, zgodnie z decyzj¹ pytaj¹cego, kierowane b¹dÿ do wszystkich pracowników firmy, b¹dÿ do grupy odbiorców zawê onej za pomoc¹ dwóch kryteriów: geograficznego i funkcyjnego (obszar profesjonalnych zainteresowañ). Je eli w ci¹gu okreœlonego czasu (maksymalnie doby) aden z odbiorców nie odpowie, do akcji wkracza grupa szybkiego reagowania. Wyznacza ona osoby

9 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 39 zobligowane do pomocy w danym problemie i podaje autorowi pytania kontakt do nich. Regu³¹ jest, e wskazane osoby bardzo szybko dziel¹ siê wiedz¹, gdy grupa szybkiego reagowania jest jednostk¹ centraln¹ w strukturze firmy, wobec czego pozosta³e komórki organizacyjne jej podlegaj¹ [Strojny, 2001]. Nowym Ÿród³em wiedzy o klientach staj¹ siê blogi (coœ w rodzaju dzienników czy pamiêtników internautów). Czêsto jêzyk autorów blogów jest nie do przyjêcia, s¹ w nich pe³ne jadu komentarze polityczne i analizy przypad³oœci wspó³czesnych spo³eczeñstw, ale s¹ one dla firm kopalni¹ wiedzy o gustach, potrzebach, oczekiwaniach, wartoœciach potencjalnych klientów, jakiej adne przedsiêbiorstwo nie jest w stanie pozyskaæ w badaniach marketingowych. Wiele firm dodaje ju do blogów swoje reklamy [Baker, Greek, 2005]. Na internet nale y spojrzeæ od strony miliarda ludzi ju do niego pod³¹czonych. To oni ze swoj¹ wiedz¹, któr¹ dziel¹ siê z innymi, kontaktami spo³ecznymi, reputacj¹, któr¹ wielu z nich zdoby³o w sieci, staj¹ siê wielk¹ si³¹ o nieznanych dot¹d wp³ywach. Programiœci pracuj¹cy wspólnie nad Linuksem zaniepokoili potê ny Microsoft. Blogi wielu internautów doprowadzi³y do upadku gwiazdê stacji telewizyjnej CBS. Wirtualne superkomputery powsta³e z po³¹czenia mo liwoœci pecetów milionów ludzi pomagaj¹ przewidywaæ zmiany globalnego klimatu, analizowaæ choroby genetyczne, odkrywaæ nowe gwiazdy i planety [Hof, 2005]. To wymaga tak e nowego spojrzenia na zarz¹dzanie wiedz¹. Mapy wiedzy i wewnêtrzne kompendia wiedzy Narzêdziami zarz¹dzania wiedz¹ niekoniecznie musz¹ byæ tylko bardzo zaawansowane, nowoczesne technologie, wymagaj¹ce dodatkowego przeszkolenia. Mog¹ byæ tak e proste narzêdzia, jak mapy wiedzy i wewnêtrzne kompendia wiedzy, np. graficzne odwzorowania zale noœci miêdzy pracownikami a zastosowaniem ich wiedzy, czy te listy ekspertów podzielonych wed³ug kategorii. Rozwi¹zania tego typu, nazywane mapami wiedzy, czêsto daj¹ mo liwoœæ przeszukiwania pod k¹tem okreœlonego tematu. Wewnêtrznym kompendium wiedzy jest platforma interaktywna McWisdom dla globalnej sieci firmy McCann, w której znajduj¹ siê informacje o klientach, rynkach, analizy konkurencji, raporty, prognozy, aktualnie prowadzone projekty, za³o enia kampanii. Jakie s¹ korzyœci? Ogromne oszczêdnoœci kosztów i czasu, gdy ograniczono podró e s³u bowe. Zarz¹dzaj¹cy oddzia³ami krajowymi spotykaj¹ siê raz na pó³ roku. Oszczêdnoœci w zatrudnieniu (szeœciokrotnie mniej ludzi). Wad¹ jest niew¹tpliwie to, e trudno jest zbudowaæ wiêzi miêdzyludzkie przy takim systemie pracy [Podró uj¹cy..., 2005]. Wœród narzêdzi wspomagaj¹cych zarz¹dzanie wiedz¹ znajduj¹ siê równie rozwi¹zania, do których niepotrzebny jest komputer. Przyk³adem jest firma ubezpieczeniowa Zurich inancial Services, w której wszelkie informacje przydatne pracownikom, maj¹cym

10 40 Gra yna Gierszewska kontakt z klientem, zosta³y zebrane w Kompendium agenta, obejmuj¹cym zarówno przepisy i regulacje prawne w zakresie ubezpieczeñ oraz zawierania umów, jak i opisy technik sprzeda y i sposobów rozmowy z klientem. Innym przyk³adem mo e byæ Zintegrowany System Zarz¹dzania Produkcj¹ w Hucie Stalowa Wola, który stanowi tak e bazê wspó³pracy z innymi aplikacjami. Dla sprawnego jego dzia³ania stworzono kilka modu³ów, takich jak: konstrukcja, technologia, kalkulacja. Modu³y pozwalaj¹ na szybkie dotarcie do ka dej czêœci niezbêdnej do stworzenia wyrobu, technologii wykorzystywanych w hucie, pozwala na prace nad indywidualnymi zamówieniami od klientów. Jednoczeœnie zapisywane s¹ nowe pomys³y, ka dy nowy projekt i zmiany w sposobie konstrukcji wyrobu, a dokumenty s¹ archiwizowane i udostêpniane przy kolejnych pracach projektowych czy zamówieniach ich konkretnych produktów. Intranet Intranet jest coraz szerzej wykorzystywany w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Zasoby dostêpne w intranecie mog¹ byæ bardzo zró nicowane, od danych teleadresowych poszczególnych pracowników, informacji dotycz¹cych produktów, a po dane umieszczane przez pracowników dotycz¹ce specyficznych dziedzin dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Zasiêg intranetu zale y od zasiêgu dzia³alnoœci firm. Mo e on obejmowaæ tylko komputery znajduj¹ce siê w kilkuosobowej firmie lokalnej albo w przedsiêbiorstwie globalnym tworzyæ intranet o zasiêgu œwiatowym. Intranet jest nie tylko narzêdziem u³atwiaj¹cym komunikacjê wewn¹trz firmy, ale s³u y równie jako Ÿród³o wiedzy. Badania przeprowadzone przez firmê Ernst&Young pokaza³y, e przedsiêbiorstwa buduj¹ intranety po to, by po³¹czyæ wiedzê swoich pracowników w system informacyjny i udostêpniæ im wiedzê, ale zrobi³y niewiele, by j¹ wykorzystaæ przy tworzeniu produktów i us³ug. Podobne wnioski formu³uje M.H. Zack [1999] zwi¹zek miêdzy zarz¹dzaniem wiedz¹ a strategi¹ firmy, rozwojem produktów, wchodzeniem na nowe rynki jest czêsto wspominany, ale w praktyce czêsto ignorowany. W najbardziej rozbudowanych formach intranet jest obszarem, gdzie gromadzi siê i zamieszcza kluczowe dokumenty, które mog¹ byæ przydatne dla innych pracowników firmy przy pracy nad kolejnymi projektami [Strojny, 2001]. U³atwia to dostêp do baz danych porozrzucanych na œwiecie oraz bezpoœredni¹ komunikacjê miêdzy pracownikami, co pozwala na skuteczniejsze dzielenie siê wiedz¹ i doœwiadczeniami. Tak rozbudowany system spe³nia dwie podstawowe funkcje, konferencji i biblioteki. Konferencja umo liwia bezpoœredni¹ komunikacjê pracowników, natomiast biblioteka to dostêp do informacji na temat klientów i wielu u ytecznych dokumentów. Takie skomplikowane narzêdzie wspieraj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ funkcjonuje w firmie konsultingowej KPMG, pod nazw¹ KWorld i jest wykorzystywane w codziennej pracy konsultantów. Dziêki niemu pracownicy maj¹ u³atwiony dostêp do szeroko groma-

11 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 41 dzonych przez innych zasobów wiedzy o samej firmie, na temat klientów obecnych i potencjalnych, o zrealizowanych lub realizowanych projektach [Strojny, 2001]. W innym globalnym przedsiêbiorstwie, jakim jest Citibank-Bank Handlowy S.A., intranet nie jest tak bardzo rozbudowany jak w KPMG. Traktowany jest bardziej jako wygodne narzêdzie wspomagaj¹ce dostarczanie i korzystanie z wiedzy tam zgromadzonej ni jako specjalistyczny instrument niezbêdny do pracy konsultanta. System intranetowy nazywa siê ród³o i zawiera przydatne informacje u³atwiaj¹ce wykonywanie codziennych obowi¹zków, zaczynaj¹c od danych telelokalizacyjnych pracowników, przez informacje na temat bie ¹cych wydarzeñ w banku, a na instrukcjach dla dzia³ów obs³ugi klienta koñcz¹c. ród³o jest typowym przyk³adem firmowego intranetu, który ma za zadanie dostarczyæ okreœlonych informacji pracownikom i dziêki temu wspomóc ich pracê, gdy s¹ one zgromadzone w jednym dostêpnym dla wszystkich pracowników miejscu. Jako typowe narzêdzie wspieraj¹ce przep³yw wiedzy, ród³o jest wykorzystywane zw³aszcza przez dzia³y, które s¹ bezpoœrednio odpowiedzialne za obs³ugê klienta. Dla nich informacje zamieszczane w ródle s¹ kluczowymi wskazówkami dotycz¹cymi dalszych dzia³añ. Przez intranet dzia³y odpowiedzialne za bie ¹ce monitorowanie i planowanie poczynañ detalicznych banku komunikuj¹ siê z dzia³ami obs³uguj¹cymi klienta. S¹ tam umieszczane materia³y szkoleniowe, najœwie sze warunki dotycz¹ce produktów oferowanych przez bank, a tak e aktualne opisy poszczególnych produktów [Bukowski, 2005]. Badania w polskich przedsiêbiorstwach wskazuj¹, e potencja³ technologii informacyjnych nie jest jeszcze dostatecznie wykorzystany. Jak wynika z analiz przeprowadzonych w SGH w Warszawie, tylko 66% przedsiêbiorstw wykorzystuje intranet w zarz¹dzaniu wiedz¹ [Rozumiemy..., 2002]. S¹ jednak przedsiêbiorstwa, które rozwijaj¹ i doskonal¹ istniej¹ce systemy informacyjne. Przyk³adem jest firma Sanitec Ko³o, producent ceramiki ³azienkowej, która stworzy³a system na kszta³t ekstranetu. Daje on mo liwoœci klientom, np. architektom, instalatorom, dostêpu do informacji technicznych i handlowych, jednoczeœnie umo liwiaj¹c konsultacje i zamieszczanie uwag [Mierzejewska, 2002]. Szpital Hackensack University Medical Center w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych jest dowodem na to, e najnowoczeœniejsze technologie nie znaj¹ granic sektorowych. Intranet w szpitalu pozwala logowaæ siê lekarzom z dowolnego peceta i sprawdzaæ wyniki badañ swoich pacjentów (nawet wyniki przeœwietleñ), mo liwe s¹ konsultacje lekarzy ró nych specjalnoœci online. Baza danych o pacjentach pozwala rejestrowaæ ca³y przebieg leczenia nie tylko w aktualnej sytuacji, ale tak e pokazuje historiê choroby. W szpitalu jest te robot Mr. Rounder (ubrany w szpitalny kitel i zaopatrzony w stetoskop), który pozwala lekarzowi z ka dego miejsca na œwiecie uczestniczyæ w codziennym obchodzie, wys³aæ go do odpowiedniej sali do pacjenta, aby poinformowaæ go o jego stanie zdrowia.

12 42 Gra yna Gierszewska Zakoñczenie Informatycy pracuj¹ nad programami, które bêd¹ mog³y obserwowaæ ludzi przy pracy, a potem dawaæ sugestie co do powi¹zanych z ni¹ tematów czy pomys³ów. Nawet jeœli program siê pomyli, jego podpowiedÿ wci¹ mo e byæ cenna, jest bowiem szansa, e ktoœ dziêki niej wpadnie na nowy pomys³. Specjaliœci czyni¹ tak e postêpy w przygotowaniu inteligentnych programów informatycznych, które odgadn¹ potrzeby u ytkownika i dostarcz¹ mu odpowiedniej informacji dok³adnie na czas. Jest to pocz¹tek ³¹czenia wiedzy z ró nych dziedzin i tworzenie wiedzy przez komputery [Gates, 2005]. Nawet najnowoczeœniejsze technologie nie pomog¹ przedsiêbiorstwu, jeœli pracownicy nie bêd¹ chcieli z nich korzystaæ, by dzieliæ siê wiedz¹. W zwi¹zku z tym wraz z wdra- aniem np. portali korporacyjnych trzeba zbudowaæ takie systemy kierowania ludÿmi, przede wszystkim w obszarze motywowania, aby ludzie mieli przekonanie, e warto przekazywaæ dalej to, co siê samemu wie i umie. Konieczne jest tak e zbudowanie kultury organizacyjnej, promuj¹cej takie zachowania, opartej na partnerstwie i wspó³pracy. Przewidywana od lat wizja nadejœcia czasów spo³eczeñstwa i gospodarki wiedzy staje siê rzeczywistoœci¹. Potwierdzeniem tego s¹ sukcesy rynkowe i dynamiczny wzrost takich firm, jak, Microsoft, Google, Oracle czy SAP twórców oprogramowania, którzy bazuj¹ na wiedzy w zarz¹dzaniu. Do tych przedsiêbiorstw nale y zaliczyæ tak e takie, które uchodzi³y do niedawna za tradycyjne przedsiêbiorstwa przemys³owe General Electric, Xerox, Nucor Steel, uznawane za prekursorów we wdra aniu zarz¹dzania wiedz¹. Organizacje inteligentne czerpi¹ wartoœæ dodan¹ z wiedzy, a nie z zasobów materialnych. Kluczow¹ rolê odgrywaj¹ w nich innowacje, pozwalaj¹ce nadawaæ zasobom nowe mo liwoœci, oparte na wiedzy, wyzwalaj¹cej twórcze zdolnoœci pracowników na ró nych szczeblach struktury organizacyjnej. Nowa gospodarka i budowanie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa opieraj¹ siê g³ównie na zasobach niematerialnych, a w³aœciwe wykorzystanie nowoczesnych technologii wymaga wysokich kwalifikacji. Przys³owiowy hydraulik, potrafi¹cy w swej pracy wykorzystaæ najnowsze osi¹gniêcia techniczne, jest bardziej wydajny ni ten, który pracuje przy u yciu tradycyjnych metod. Wysokie i ró norodne kwalifikacje pozwalaj¹ jednostce na wybór miejsca pracy czy jej charakteru. Im wiêkszy kapita³ ludzki, tym lepiej przedsiêbiorstwo dostosowuje siê do otoczenia, a pracownicy do zmian, i tym ³atwiej im zdobywaæ now¹ wiedzê i myœleæ twórczo. Z kapita³u ludzkiego czerpi¹ korzyœci ca³e spo³eczeñstwa. Interakcje miêdzy ludÿmi wykszta³conymi u³atwiaj¹ zdobywanie wiedzy. Kapita³ intelektualny jest w po³¹czeniu z nowoczesnymi technologiami g³ównym motorem rozwoju gospodarczego. Pomna anie zaœ tego kapita³u przez jednostkê odbywa siê przez ca³e ycie, ale w przedsiêbiorstwach cz³owiek nabywa od jednej trzeciej do po³owy umiejêtnoœci.

13 Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ 43 Proces budowy zarz¹dzania wiedz¹ wymaga przyjêcia innego punktu widzenia ni przy wdra aniu tradycyjnych systemów zarz¹dzania. Przed zaprojektowaniem systemu nale y uznaæ za kluczowe zasady dotycz¹ce wiedzy: wiedza jest wszechobecna i dostêpna w zasadzie dla wszystkich wiedza nie jest mod¹ jest koniecznoœci¹ dla ka dego przedsiêbiorstwa, które chce przetrwaæ i rozwijaæ siê wiedza jest wartoœci¹ tylko wtedy, gdy jest aktualna i wykorzystywana nie wystarczy zdobyæ wiedzê, trzeba j¹ wykorzystaæ i zrobiæ to wczeœniej, ni zrobi¹ to konkurenci [Majcherczyk, 2003]. Przy projektowaniu systemu zarz¹dzania wiedz¹ nale y zdawaæ sobie sprawê, e budujemy wielowymiarowy œwiat relacji. Budowane s¹ nowe struktury nazywane hipertekstowe czy wyobra eniowe. Organizacja pracy opiera siê na systemie projektowym i zespo³owym. Przep³yw wiedzy mo na okreœliæ jako logistykê nowej ekonomii, gdzie roœnie znaczenie komunikacji i nowych jej œrodków. Pracownicy wiedzy s¹ jak bogowie organizacji. Mo na te mówiæ o walce o wspó³pracê, której skutkiem jest powstawanie konsorcjów przedsiêbiorstw w celu tworzenia i lepszego wykorzystywania wiedzy [ azlagiæ]. Do budowy systemu zarz¹dzania wiedz¹ w przedsiêbiorstwie niezbêdne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej bazy danych, sieci komputerowej, programów i ca³ej infrastruktury organizacyjnej, na któr¹ sk³adaj¹ siê programy motywacyjne, kultura organizacyjna i kapita³ intelektualny. Na efektywny sposób pozyskiwania, opracowywania, zachowywania i dzielenia siê wiedz¹ istotny wp³yw ma technologia, która dostarcza narzêdzi s³u ¹cych doskonaleniu systemu zarz¹dzania wiedz¹. Literatura Baker S., Greek H. [2005], Blogi zmieniaj¹ twoj¹ firmê, BusinessWeek, No. 10. Bielecki W. (2003), Za³o enia dla systemów e-learning [w:] Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, Materia³y konferencyjne, pod red. J. Kisielnickiego, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa, s Bukowitz W.R., Williams R.L. (1999), The Knowledge Management ieldbook, inancial Times Prentice Hall, Edinburgh London. Bukowski M. (2005), Sposób na wiedzê, CXO Magazyn Kadry Zarz¹dzaj¹cej maj. Davenport T.H., Prusac L. (1998), Working Knowledge: Managing What Your Organization Knows, Harvard Business School Press, Boston, MA. Davenport E. (2001), Knowledge management issues for online organizations: Communities of practice as an exploratory framework, Journal of Documentation, Vol. 57, No. 1, January. Davenport T.H. (1998), Putting the Enterprise Into the Enterprise System, Harvard Business Review July-August, p. 35.

14 44 Gra yna Gierszewska Drucker P. (2000), Managing Knowledge Means Managing Oneself, Leader to Leader, No. 16, Spring. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapita³ intelektualny. Poznaj prawid³ow¹ wartoœæ swego przedsiêbiorstwa odnajduj¹c jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, seria Przedsiêbiorczoœæ, Warszawa. azlagiæ A. (2003), Jaka struktura dla przedsiêbiorstw zarz¹dzaj¹cego wiedz¹? marzec. Gates B. (2005), Program przysz³oœci, Newsweek, Gestern A. (2004), Indywidualny program nauki, Rzeczpospolita, Górski J. (2003), Zarz¹dzanie wiedz¹ a przewaga konkurencyjna, Rzeczpospolita Hickins M. (1999), Xerox Shares Its Knowledge, Management Review September, Vol. 88, p. 43. Hof R.D. (2005), Si³a grupy. Globalna wspó³praca internautów zmienia oblicze biznesu, BusinessWeek, No. 14. Jab³oñski M. (2002), Postawiæ na intelekt, Personel, 1-31 sierpnia. Majcherczyk M. (2003), Zarz¹dzanie wiedz¹ zmienia rolê mened era, Manager, marzec. Mierzejewska B. (2002), Czy tylko modny temat, Rzeczpospolita, Podró uj¹cy w sieci, orbes (2005) nr 1. Põyhõnen A., Smelund A. (2004), Assessing Intellectual Capital Creation In Regional Clusters, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5. (2002) Rozumiemy, ale nie zawsze stosujemy, Rzeczpospolita Rudolf T. (2002), O krok przed konkurencj¹. Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich firmach, Personel, 1 31 lipca. Szaban J. (2002), Miejsce i rola zarz¹dzania wiedz¹ w teorii organizacji, Wspó³czesne Zarz¹dzanie, nr 1. (2005) Strategie przedsiêbiorstw a zarz¹dzanie wiedz¹, pod red. J. D¹browskiego, G. Gierszewskiej, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa. Strojny M. (2004), Zarz¹dzanie wiedz¹ w Polsce. Wyniki projektu badawczego KPMG. Strojny M. (2001), Budowanie strategii zarz¹dzania wiedz¹ w KPMG [w:] Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, Materia³y konferencyjne, Polska undacja Promocji Kadr, Warszawa, s. 85, 89. Tomczak P., Markowski P. (2004), Gdybyœmy wiedzieli co wiemy, Efektywne zarz¹dzanie wiedz¹ organizacji, raport Bernard Brunhes Polska, Warszawa, lipiec. Tworzyñski J. (2003), Metoda McGrawhill lifetime learning (MHLL) [w:] Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie. Materia³y konferencyjne, s Zack M.H. (1999), Developing Knowledge Strategy, California Management Review, Vol. 41., No. 3, Spring. [http://www.knowledgebusibess.com] [www.hsw.pl.] listopad 2005

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i Senior Trainer Sabre Reservations (w/m) Twoje zadania: Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i angielskim Ewaluacja wyników treningu Przygotowanie i opieka

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Badania i zasady certyfikacji produktów kosmetycznych i farmakognostycznych T.D1.11 Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów

Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów Miejsce: Warszawa Termin: 26-27.12015, czwartek (09.00-16.00) piątek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Regresja logistyczna

Szkolenie Regresja logistyczna Szkolenie Regresja logistyczna program i cennik Łukasz Deryło Analizy statystyczne, szkolenia www.statystyka.c0.pl Szkolenie Regresja logistyczna Co to jest regresja logistyczna? Regresja logistyczna pozwala

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ PROGRAM SESJI:

PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ PROGRAM SESJI: PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ : 1. Analiza potrzeb szkolenowych jako pierwszy etap przygotowania. 2. Narzędzia i metody stosowane w analizie potrzeb szkoleniowych: Kwestionariusz,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Niniejsza Rozdzia³ pozycja 1. Wprowadzenie adresowana jest do czytelników, którzy zainteresowani s¹ zagadnieniami zwi¹zanymi z dziedzin¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Kierujê

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Adam Dusiñski* Metody zmieniania kultury organizacyjnej: Hutmen S.A.

Adam Dusiñski* Metody zmieniania kultury organizacyjnej: Hutmen S.A. ORUM LIDERÓW Adam Dusiñski* Metody zmieniania kultury organizacyjnej: Hutmen S.A. orum liderówartyku³ przedstawia kszta³towanie siê kultury organizacyjnej w polskich realiach na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Zarządzanie projektami"

Szkolenie Zarządzanie projektami Szkolenie "Zarządzanie projektami" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/8320/3581 Cena netto 1 290,00 zł Cena brutto 1 586,70 zł Cena netto za godzinę 92,14 zł Cena brutto za godzinę 113,34 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo