Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych"

Transkrypt

1 Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski, Mariusz Strauchmann, Joanna Kolaska-Ło Data Sporzdzenia

2 Spis treci: Wstp...2 Streszczenie Model Biznesowy Granice systemowe Model tworzenia wartoci Otoczenie zewntrzne Cele strategiczne Kapitał Intelektualny - Status Quo Definicje Kapitał Ludzki Kapitał Strukturalny Kapitał Relacyjny Ocena Kapitał Ludzki Kapitał Strukturalny Mocne oraz słabe strony Wagi Kapitału Intelektualnego Pola interwencji...22 Aneks. Wskaniki - 1 -

3 Wstp Intellectual Capital Statement Made in Europe Aby uzyska i utrzyma przewag konkurencyjn na rynku europejskim małe i rednie przedsibiorstwa (MSP) powinny efektywnie wykorzystywa swoj wiedz oraz poprawi swój potencjał innowacji. Umiejtno przedstawiania w sposób systematyczny wartoci niematerialnych klientom, partnerom, inwestorom oraz poyczkodawcom stała si wanym czynnikiem decydujcym o pomylnym rozwoju przedsibiorstwa. Z tego powodu w organizacjach nastawionych na dalszy rozwój zarzdzanie kapitałem intelektualnym (KI) staje si coraz waniejsze. Stosowana dotychczas dokumentacja finansowa, jak bilans czy rachunek zysków i strat, nie odzwierciedla rzeczywistej wartoci firmy, gdy kapitał intelektualny przedsibiorstwa, na przykład w formie specyficznego know-how czy te dobrych relacji biznesowych, nie jest w takich dokumentach odnotowywany. Bilans Wartoci Niematerialnych (Intellectual Capital Statement - InCaS) to narzdzie do systematycznej oceny, raportowania oraz rozwoju kapitału intelektualnego przedsibiorstwa. W zwizku z rosncym zapotrzebowaniem na badania nad kapitałem intelektualnym przedsibiorstw Komisja Europejska zainicjowała w ramach 6.Programu Ramowego (EU 6th Framework Program) projekt InCaS Intellectual Capital Statement Made in Europe. Projekt InCaS jest prowadzony przez europejskie stowarzyszenie firm sektora MSP CEA- PME (z siedzib w Brukseli) oraz Fraunhofer IPK Departament Zarzdzania Korporacyjnego (z siedzib w Berlinie). Projekt badawczy ma na celu udostpni europejskim firmom sektora MSP dotychczasowe midzynarodowe dowiadczenia w obszarze zarzdzania kapitałem intelektualnym oraz tworzenia Bilansu Wartoci Niematerialnych. W Polsce projekt InCaS jest wdraany w piciu firmach sektora MSP, w tym w firmie NEXBAU mgr in. Roman Bauta. Wdroenie projektu jest koordynowane przez Polsk Konfederacj Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Biorce udział w projekcie firmy maj w szybki oraz efektywny sposób uzyska wgld w zgromadzony w przedsibiorstwie kapitał intelektualny. Dodatkowo powinny one naby umiejtno skutecznej komunikacji decydentom oraz partnerom biznesowym rezultatów opracowanego Bilansu Wartoci Niematerialnych. W rezultacie powinno to nie tylko umoliwi pozyskanie nowych klientów, partnerów, czy te pracowników, ale take ułatwi dostp do kapitału na dalszy rozwój przedsibiorstwa. Poniej przedstawiony jest model Bilansu Wartoci Niematerialnych. Wyjanione s równie podstawowe pojcia wykorzystane w raporcie. Ma to na celu ułatwi czytelnikowi zrozumienie poniszego raportu

4 Model Bilansu Wartoci Niematerialnych - Struktura (Szanse&zagroenia) Sytuacja pocztkowa Kapitał Kapitał Kapitał ludzki strukturalny relacyjny Inne zasoby Wpływ zewntrzny Wizja Strategia biznesowa rodki Sukces biznesowy Procesy wiedzy Struktura modelu Bilansu Wartoci Niematerialnych okrela ramy analizy KI. Przedstawiony powyej model pokrótce mona opisa w nastpujcy sposób. Strategia przedsibiorstwa wraz z analiz szans oraz zagroe w jego otoczeniu stanowi podstaw dla tworzenia Bilansu Wartoci Niematerialnych. W oparciu o te rozwaania MSP okrela wskaniki dla poszczególnych wymiarów kapitału intelektualnego. Kapitał Ludzki to m.in. kompetencje, umiejtnoci oraz motywacja pracowników. Kapitał Strukturalny reprezentuje instrumenty organizacyjne oraz infrastruktur, które wspieraj zarzd oraz pracowników w efektywnym wdraaniu procesów biznesowych. Kapitał Relacyjny to relacje z klientami, dostawcami oraz innymi partnerami, czyli z szeroko pojtym otoczeniem biznesowym. Bilans Wartoci Niematerialnych przedstawia faktyczn warto kapitału intelektualnego. Warto ta jest odnoszona do stopnia w jakim zgromadzony w przedsibiorstwie zasób KI wspiera osiganie wyznaczonych przez przedsibiorstwo celów strategicznych, a w rezultacie osignicie sukcesu biznesowego. W tym kontekcie przedstawione jest znaczenie poszczególnych czynników KI, ich mocne oraz słabe strony. Przeprowadzona analiza pomoe nam wskaza gdzie istnieje najwiksza konieczno interwencji, aby osignicie stawianych przez firm celów było moliwe

5 Streszczenie Strategiczne cele firmy NEXBAU mgr in. Roman Bauta dotycz poprawy działalnoci firmy w zakresie : jakoci, sprzeday w kraju, reklamy, eksportu, szkole pracowników, produkcji i eksportu. Poniej przedstawione zostan planowane w tych kategoriach działania. Z powodów oczywistych szczegółowe dane wskazane w strategii firmy, nie zostan tu zaprezentowane. JAKO Strategia firmy NEXBAU na najblisze 5 lat bdzie oparta na wysokiej jakoci oferowanych produktów i usług. W tym celu: do koca 2007 roku zostanie wprowadzona kontrola jakoci w kadym dziale w roku 2008 stworzony zostanie dział kontroli jakoci; Pozyskanie przewidzianej w strategii firmy okrelonej grupy klientów zwizane bdzie z: budow marki firmy promowaniem poszczególnych linii produktów Przy tych załoeniach NEXBAU chce pozosta jednak elastyczny, by móc dostosowa si do wymaga rynku. SPRZEDA W KRAJU Przez 5 najbliszych lat przewiduje si rozbudow sieci sprzeday. W tym celu: do koca 2007 r. utworzenie kolejnego biura terenowego powstanie znacznie wikszych BOK, bardziej prestiowych, odpowiednio usytuowanych, w których moliwa bdzie ekspozycja niemal wszystkich wyrobów firmy; REKLAMA Zostan zachowane dotychczasowe formy reklamy prasowej w prasie lokalnej. Stopniowo przewidywane s zmiany form reklamy, w tym z wykorzystaniem reklamy wielkoformatowej. Przewidywana jest reorganizacja działu marketingu, którego zaledwie namiastka działa w firmie; podjcie działa równie z zakresu public relations. SZKOLENIA Wysoka jako produktów i usług jest zalena od dobrze wyszkolonej kadry. W tym celu: wdroony zostanie plan szkole wewntrznych obowizkowych dla pracowników: raz na kwartał szkolenie pracowników BOK (produkty firmy, zmiany w oprogramowaniu, itp.) minimum raz w roku szkolenia ( warsztaty) marketingowe dla sprzedawców organizowanie spotka, na których pracownicy przekazuj sobie informacje zdobyte podczas szkole zewntrznych zachcanie pracowników do szkole zewntrznych (wnioski w tej sprawie kierownicy działów bd zgłasza na zebraniach z zarzdem firmy) wprowadzenie kadorazowo nowego produktu na rynek jest poprzedzone szkoleniem - 4 -

6 PRODUKCJA Wprowadzenie funkcji opiekun produktu ; wdroenie schematu jego działania: VII/VIII 2007 nowy produkt: okna drewniano-aluminiowe EKSPORT Pozyskanie nowych rynków zbytu poza granicami kraju. W tym celu: rozbudowa działu eksportu przeprowadzenie rozeznania poszczególnych rynków zagranicznych Przed przystpieniem do programu InCaS zdawano sobie spraw, i z powodu bardzo intensywnego rozwoju firmy w ostatnim czasie, słab stron przedsibiorstwa jest jego wewntrzna organizacja i przepływ informacji pomidzy pracownikami poszczególnych szczebli i działów. Mocn stron firmy na pewno jest fakt, i od 15 lat nieprzerwanie istnieje na rynku, cały czas intensywnie si rozwijajc. Przez wielu dostawców, klientów oraz instytucje zewntrzne postrzegana jest jako solidny partner. Moment rozwoju w jakim firma aktualnie si znalazła- intensywnie rozwijana infrastruktura, liczne inwestycje w wartoci materialne, wprowadzanie nowych produktów, rosnca liczba pracowników, był odpowiedni by zaj si zagadnieniami poruszanymi w programie InCaS. Podczas prac nad projektem powołano zespół projektowy, składajcy si z kierowników poszczególnych działów firmy. W pracach zespołu projektowego czynnie uczestniczył równie Zarzd firmy NEXBAU

7 1 Model Biznesowy 1.1 Granice systemowe 1.2 Model tworzenia wartoci 1.3 Otoczenie zewntrzne 1.4 Cele strategiczne - 6 -

8 2 Kapitał Intelektualny - Status Quo 2.1 Definicje Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki (KL) to typowe okrelenie dla kompetencji, umiejtnoci oraz motywacji pracowników. Pojcie to łczy w sobie wszystkie cechy szczególne oraz profesjonalne umiejtnoci, które pracownik wnosi do organizacji. Te umiejtnoci s jednak własnoci pracownika, a wic wraz z odejciem pracownika firma je traci. Nexbau: Lista czynników Kapitału Ludzkiego wraz z definicjami Kapitał ludzki HC- 1 HC- 2 HC- 2 HC- 2 HC- 2 HC- 2 Professional competence Sales competences Management skills Motivation Loyality Social comptences Kwalifikacje pracowników umiejtnoci sprzeday, mikkie umiejtnoci przywództwo motywacja pracownika Lojalno Kompetencje społeczne dowiadczenie i umiejtnoci zawodowe zdobyte w trakcie kariery pracownika w firmie lub poza firm, fachowo, kompetencja obsługi klienta umiejtnoci zarzdzania i motywowania pracowników, umijtno podejmowania decyzji, wiarygodno, konsekwencja, odpowiedzialno, oddelegowanie uprawnie przejrzysty system wynagrodze; identyfikacja pracowncowników jako cz organizacji; wiadomo budowania wartoci firmy, dostp do informacji; docenienie przez przełoonych wiadomo pracowników dlaczego pracuj w Nexbau, przywizanie do firmy, oddanie umiejtnoci współpracy z ludmi w zespole, komunikacji, budzenie zaufania, konstruktywne dyskusje - 7 -

9 2.1.2 Kapitał Strukturalny Kapitał Strukturalny (KS) okrela funkcjonujce w przedsibiorstwie struktury oraz mechanizmy wykorzystywane przez pracowników przy wdraaniu procesów biznesowych. Kapitał Strukturalny pozostaje własnoci firmy, rotacja pracowników pozostaje bez wpływu na zasób Kapitału Strukturalnego w firmie. Nexbau: Lista czynników Kapitału Strukturalnego wraz z definicjami Kapitał Strukturalny SC-1 SC-2 SC-3 SC-4 SC-5 IT (software & hardware) Management instruments Cooperation and transfer of knowladge Product and processes innovation Organizational structure Oprogramowanie / sprzt komputerowy Instrumenty zarzdzania (narzdzia) Współpraca wewntrz organizacyjna i transfer wiedzy Innowacyjno produktowa / procesowa Struktura organizacyjna CRM, systemy do zarzdzania firm, programy produkcyjne, wielojzyczna strona www, systemy mailingowe, komunikacja z klientem, informacja o nowociach, przejrzysty system wynagrodze; przejrzysta struktura organizacyjna, precyzyjny zakres kompentencji, praw i obowizków, procedury komunikacji wspólne przygotowanie projektów, przepływ informacji pomidzy działami, szkolenia wewntrzne/zewntrzne - przekazywanie wiedzy midzy pracownikami innowacyjne o duym znaczniu dla firmy produkty i usługi; opiekun produktu, analiza rynku pod ktem konkurencyjnoci, konkurencji; procedury zgłaszania nowych produków, rozwiza, rynków hierarchia / struktura jednostek organizacyjnych - 8 -

10 2.1.3 Kapitał Relacyjny Kapitał Relacyjny (KR) okrela wszystkie relacje firmy z otoczeniem zewntrznym, tj. klientami, dostawcami, innymi partnerami biznesowymi, a nawet ze społecznoci lokaln. Nexbau: Lista czynników Kapitału Relacyjnego wraz z definicjami Kapitał relacyjny RC-1 CRM Relacje z klientem (firmami) RC-2 Supliers Dostawcy RC-3 RC-4 Labour market Banks / investors Wykwalifikowani pracownicy / rynek pracy Relacje banki / inwestorzy klienci indywidualni, klienci stale współpracujcy (firmy budowlane / developerzy), klienci publiczni (przetargi), dealerzy, eksport, Relacje ze sprawdzonymi dostawcami, ze sprawdzon mark i pozycj na rynku pozyskiwanie pracowników wykwalifikowanych (technicznie): stolarz; dostp do rynku pracy / kompetentni pracownicy relacje z bankami / PARPem - 9 -

11 2.2 Ocena Kapitał Ludzki Nexbau: Wykres Słupkowy QQS: Kapitał Ludzki Wykres słupkowy QQS: Kapitał Ludzki (KL) HC-6 HC-5 HC-4 HC-3 HC-2 HC HC-6 Kompetencje społeczne HC-5 Lojalno HC-4 motywacja pracownika HC-3 przywództwo HC-2 umiejtnoci sprzeday, mikkie umiejtnoci HC-1 Kwalifikacje pracowników Systematyczno (%) Jako (%) Ilo (%)

12 Interpretacja wyników Kady z czynników KL został oceniony pod wzgldem : - systematycznoci - jakoci - iloci Członkowie zespołu projektowego oceniali indywidualnie kady z czynników w kadej kategorii. Oceny skrajnie rozbiene poddawano dyskusji. Podczas oceny okazało si jednak, i specyfika czynnika kompetencje społeczne nie pozwala na jego ocen pod wzgldem iloci. Najwysz ocen w zakresie jakoci otrzymały czynniki: kompetencje społeczne, lojalno, kwalifikacje pracowników oraz przywództwo. Uznano, e jako tych czynników jest wystarczajca, by osign cele strategiczne firmy. Warto podkreli zreszt, i ocena jakociowa jedynie w przypadku czynnika motywacja pracownika została oceniona nisko. Według kryterium ilociowego, najlepsze oceny otrzymał czynnik przywództwa. W tym przypadku ta wysza ocena ilociowa pokrywa si z ocen jakociow. We wszystkich czynnikach słabsze oceny pojawiły si przy kryterium systematycznoci. Czynnikiem ogólnie najsłabiej ocenionym jest motywacja pracowników oraz umiejtnoci sprzeday. Mona zatem wnioskowa, i wiele czynników KL jest w firmie wykorzystywanych w sposób niewłaciwy. Potencjał jaki firma posiada nie jest systematycznie rozwijany, wspierany. Podczas dokonywania oceny członkowie zespołu projektowego zwracali uwag na jedynie dorane zajmowanie si czynnikami KL. Jako słab stron przedsibiorstwa wykazano brak działa systematycznych w tej kwestii, które prowadziłyby do tworzenia procesów czy swego rodzaju szablonów postpowa

13 2.2.2 Kapitał Strukturalny Przykład: Wykres Słupkowy QQS: Kapitał Strukturalny Wykres słupkowy QQS: Kapitał Strukturalny (KS) SC-5 SC-4 SC-3 SC-2 SC SC-5 SC-4 SC-3 SC-2 SC-1 Struktura organizacyjna Innowacyjno produktowa / procesowa Współpraca wewntrz organizacyjna i transfer wiedzy Instrumenty zarzdzania (narzdzia) Oprogramowanie / sprzt komputerowy Systematyczno (%) Jako (%) Ilo (%) Interpretacja wyników: Podobnie jak w przypadku KL, take i tutaj nie wszystkie czynniki poddano ocenie w 3 kategoriach. Czynnikiem najwyej ocenionym jest oprogramowanie/sprzt komputerowy- i to we wszystkich 3 kryteriach. Nikt z członków zespołu projektowego nie miał zastrzee

14 co do tej oceny. W równym stopniu oceniono jako i ilo tego czynnika, zwracajc uwag, i realizacja strategii firmy bdzie wymagała zwikszenia iloci posiadanych stanowisk komputerowych oraz licencji programowych. Najwyej czynnik ten został oceniony pod wzgldem systematycznoci. Wysoko oceniono równie struktur organizacyjn firmy. Zgodnie z prezentowanymi ocenami struktura organizacyjna NEXBAU jest czytelna i dobrze oddaje relacje w firmie. Pojawiały si co prawda głosy, i naleałoby pewne kwestie doprecyzowa. Nisze oceny poszczególnych członków zespołu mog wiza si w tej kwestii z innym czynnikiem KS instrumenty/narzdzia zarzdzania. Mona wnioskowa, i czynnik struktura organizacyjna był jednak oceniany w kilku wypadkach przez pryzmat instrumentów/narzdzi zarzdzania. Instrumenty zarzdzania s czynnikiem najsłabiej ocenionym, ocenione równie nisko w kwestii jakoci oraz systematycznoci Na nisk ocen tego czynnika miał wpływ brak narzdzi zarzdzania przyznany kadrze kierowniczej niszego szczebla. Systematyczno oceniono równie nisko w przypadku czynnika innowacje procesowe, produktowe. Zespół projektowy stwierdził, i produkty innowacyjne nie s wdraane systematycznie, brakuje analizy pod ktem konkurencyjnoci oraz szkole wspierajcych wdraanie nowego produktu. Zbyt mał wag przywizuje si do przekazywania informacji o innowacyjnych procesach/produktach klientom i dealerom firmy. W przypadku czynnika współpraca wewntrzorganizacyjna i transfer wiedzy, jako poprawn oceniono jako. Pracownicy firmy czsto współpracuj ze sob przygotowujc np. projekty dla klientów. Brakuje jednak szkole wewntrznych, podczas których pracownicy mogliby sobie przekaza wiedz zdobyt podczas szkole zewntrznych, czy wymieni dowiadczenia zdobyte przy realizacji zamówie klientów

15 Kapitał Relacyjny Wykres słupkowy QQS: Kapitał Relacyjny (KR) RC-4 RC-3 RC-2 RC RC-4 RC-3 RC-2 RC-1 Relacje banki / inwestorzy Wykwalifikowani pracownicy / rynek pracy Dostawcy Relacje z klientem (firmami) Systematyczno (%) Jako (%) Ilo (%) Interpretacja wyników: Kapitał relacyjny został oceniony najwyej ze wszystkich 3 kapitałów. Zespół projektowy ocenił tutaj wysoko niemal wszystkie czynniki i to prawie we wszystkich kategoriach. Najlepiej postrzegane s relacje z dostawcami i bankami. W przypadku pierwszej grupy - firma posiada stałych, sprawdzonych dostawców, z którymi od wielu lat, bez problemów współpracuje. S to w wikszoci due, stabilne i solidnie działajce przedsibiorstwa. Natomiast w kwestii relacji z bankami, naley wskaza, i NEXBAU głównie współpracuje z jednym bankiem, który traktuje firm jako rzetelnego partnera. Nisz ocen przyznano czynnikowi wykwalifikowani pracownicy/rynek pracy. Zespół projektowy uznał, i by zrealizowa cele strategiczne, firma posiada zbyt mało

16 pracowników wykwalifikowanych. Zauwaono równie, e w zwizku z trudn sytuacj na rynku pracy, firma powinna podj aktywniejsze działania w celu pozyskiwania pracowników

17 Rozwój Kapitału Intelektualnego 2.3 Mocne oraz słabe strony Nexbau: Podsumowanie oceny QQS Streszczenie Ilo (%) Jako (%) Systematyczno (%) rednia warto (%) Mo liwo poprawy (%) Kapitał Ludzki Kapitał Strukturalny Kapitał Relacyjny Razem Interpretacja wyników: Najwikszy potencjał poprawy wykazuje KL. Relatywnie wysoko został oceniony KR. Naley przede wszystkim podj działania majce na celu popraw systematycznoci rozwijania, wspierania czynników KL. Mimo wyszej oceny, systematyczno jest równie słab stron KS. Naley wobec tego podj działania zmierzajce głownie do systematycznego rozwijania posiadanego KL. Czynniki KL powinny by rozwijane w sposób cykliczny, tak by pracownicy firmy mieli wiadomo tworzenia si procesów postpowania w poszczególnych kwestiach

18 Przegld QQS

19 Przegld QQS Typ KI ID Czynnik KI Kapital Ludzki HC-1 HC-2 HC-3 HC-4 HC-5 Kwalifikacje pracowników umiejtnoci sprzeday, mikkie umiejtnoci przywództwo motywacja pracownika Lojalno Ilo (%) Jako (%) Systematyczno (%) rednia warto (%) Moliwo poprawy (%) HC-6 Kompetencje społeczne SC-1 Oprogramowanie / sprzt komputerowy Kapitał Strukturalny SC-2 SC-3 SC-4 SC-5 Instrumenty zarzdzania (narzdzia) Współpraca wewntrz organizacyjna i transfer wiedzy Innowacyjno produktowa / procesowa Struktura organizacyjna RC-1 Relacje z klientem (firmami) Kapitał Relacyjny RC-2 RC-3 RC-4 Dostawcy Wykwalifikowani pracownicy / rynek pracy Relacje banki / inwestorzy

20 Interpretacja wyników: W ramach KL mocne strony przedsibiorstwa to kompetencje społeczne, lojalno pracowników oraz przywództwo. Najsłabszymi ogniwami KL s umiejtnoci sprzeday oraz motywacja pracownika. W przypadku tych włanie czynników wykazano najwysz moliwo poprawy. W ramach KS mocne strony NEXBAU to sprzt komputerowy/oprogramowanie oraz struktura organizacyjna. Słab stron okazał si tu by czynnik: instrumenty zarzdzania /narzdzia, w którym jednoczenie dostrzega si najwyszy potencjał poprawy. W ramach KR wikszo czynników stanowi mocne strony firmy, jedynie czynnik wykwalifikowani pracownicy/rynek pracy został oceniony niej. Warto jednak zwróci uwag, i wpływ na to moe mie aktualna sytuacja na rynku pracy. Zdecydowanie zatem, mocne strony firmy to relacje z bankami i dostawcami. NEXBAU posiada zatem odpowiednie zaplecze do rozwoju. Wskazanie słabych stron wród czynników KL, wskazuje, i jest to przedsibiorstwo rozbudowane, w którym do tej pory uwag zwracano głównie na inwestycje

21 2.4 Wagi Kapitału Intelektualnego Wagi Kapitału Intelektualnego Kapitał Relacyjny 15% Kapitał Strukturalny 36% Kapitał Ludzki 49% Interpretacja wyników: Najwiksz wag w KI ma Kapitał Ludzki 49%, nastpnie Kapitał Strukturalny 36%. Te dwa rodzaje kapitałów według zespołu projektowego maj najwiksze znaczenie dla prawidłowej realizacji procesów biznesowych i wymagaj najwikszych nakładów pracy. Kapitał relacyjny jako ten najlepiej aktualnie funkcjonujcy oceniono na 15%. Czynnikom KR przyznano najmniejsze wagi, poniewa ju teraz s one jak najbardziej poprawne. Zgodnie z opini zespołu projektowego utrzymanie tych czynników na dotychczasowym poziomie, gwarantuje osignicie celów strategicznych NEXBAU

22 Miary wa one 0,0% 0,0% Relacje banki / inwestorzy 0,8% Wykwalifikowani pracownicy / rynek pracy 4,5% Dostawcy 2,9% Relacje z klientem (firmami) 6,7% 0,0% Struktura organizacyjna 8,2% Innowacyjno produktowa / procesowa 5,8% Współpraca wewntrz organizacyjna i transfer wiedzy 7,5% Instrumenty zarzdzania (narzdzia) 11,1% Oprogramowanie / sprzt komputerowy 3,8% Kompetencje społeczne 6,8% Lojalno 5,0% motywacja pracownika 11,4% przywództwo 8,5% umiejtnoci sprzeday, mikkie umiejtnoci 7,9% Kwalifikacje pracowników 9,1% 0% 4% 8% 12% Interpretacja wyników: Najwysz wag przyznano czynnikowi KL motywacja pracownika oraz czynnikowi KS instrumenty zarzdzania. Za mniej istotne uznano czynniki KR, poniewa jak wielokrotnie wykazywano zdaniem zespołu projektowego s one mocn stron przedsibiorstwa. Utrzymanie ich zatem na dotychczasowym poziomie lub niewielka poprawa, umoliwi realizacj celów strategicznych NEXBAU. Wysokie miary waone otrzymały te czynniki, które s zwizane z organizacj wewntrz firmy, dotyczce przepływu informacji. Zdaniem zespołu projektowego do osignicia sukcesu biznesowego firmie NEXBAU brakuje koordynacji procesów wewntrznych

23 2.5 Pola interwencji NEXBAU: Portfel zarzdzania KI [ Miara Wa ona Portfel Zarzdzania KI Kapitał Ludzki Kapitał Strukturalny Kapitał Relacyjny 12,00% HC-4 SC-2 Stabilizacja Rozwój HC-1 HC-3 SC-5 HC-2 SC-3 RC-1 HC-6 SC-4 6,00% HC-5 RC-3 SC-1 RC-2 RC-4 Analiza Działania nie s konieczne 0,00% 20% 55% 90% rednia ocena HC-1 HC-2 HC-3 HC-4 HC-5 HC-6 SC-1 SC-2 SC-3 SC-4 SC-5 RC-1 RC-2 RC-3 RC-4 Kwalifikacje pracowników umiejtnoci sprzeday, mikkie umiejtnoci przywództwo motywacja pracownika Lojalno Kompetencje społeczne Oprogramowanie / sprzt komputerowy Instrumenty zarzdzania (narzdzia) Współpraca wewntrz organizacyjna i transfer wiedzy Innowacyjno produktowa / procesowa Struktura organizacyjna Relacje z klientem (firmami) Dostawcy Wykwalifikowani pracownicy / rynek pracy Relacje banki / inwestorzy O Y (Miara wa ona) O X (rednia ocena) Minimum Maksimum Interpretacja wyników: [ Niniejszy wykres pokazuje, i rozwoju wymagaj czynniki KL: motywacja pracownika, kwalifikacje pracowników, umiejtnoci sprzeday/mikkie umiejtnoci, przywództwo oraz KS: instrumenty zarzdzania/narzdzia, współpraca wewntrzorganizacyjna i transfer wiedzy i KR- relacje z klientem/firmami. Jest to rzetelny obraz sytuacji w firmie NEXBAU. Rzeczywicie czynniki KL to te, które s najmniej systematycznie rozwijane i wspierane. Jest to potencjał, z którego zespół projektowy podczas prac doskonale zdaje sobie spraw. Wszyscy s jednak zgodni, i naley znacznie zwikszy interwencj w tym obszarze. KL to ten typ kapitału, który został najniej oceniony, ale te wykazuje najwyszy potencjał poprawy. Na wykresie powyej wida to wyranie, e pola czerwone oznaczajce KL s bardzo liczne w polu rozwój. Równie czynniki KL takie jak kwalifikacje pracowników, umiejtnoci sprzeday/mikkie znalazły si w polu rozwój. Podjcie działa w tym

24 zakresie jest niezbdne by zgodnie z celami strategicznymi firmy pozyska now grup klientów oraz budowa wiadomo marki. Zespól projektowy uznał tutaj, i czynniki te s zdecydowanie zbyt mało rozwijane. Czynnikiem KL, który równie naley rozwija jest przywództwo. Biorc pod uwag sposób w jaki czynnik ten został zdefiniowany ( umiejtno zarzdzania i motywowania pracowników,, oddelegowanie uprawnie ) wida zwizek z innymi czynnikami KL, umieszczonymi take w polu rozwój. Mimo, i oceniano ten czynnik poprawnie w kategorii iloci i jakoci, to ocena systamtycznoci była znacznie nisza. Zdaniem zespołu projektowego uznano, i naley podj działania w celu rozwoju czynnika współpraca wewntrzorganizacyjna i transfer wiedzy. Pracownicy firmy współpracuj przy przygotowywaniu zamówie klientów, jednak słab stron NEXBAU jest przepływ informacji, zwłaszcza zdobytej wiedzy, pomidzy poszczególnymi osobami. Mimo, i jak wskazywano ju wielokrotnie, KR jest niewtpliwie najsilniejszym ogniwem firmy, to czynnik tego kapitału relacje z klientem/firmami znalazł si na powyszym wykresie w polu rozwój. Zrealizowanie bowiem jednego z podstawowych załoe strategii NEXBAU, jak jest rozbudowa sieci sprzeday, wymaga wypracowania nowych, lepszych standardów współpracy z klientem. Sporód czynników KS w polu rozwój znalazły si te, które mona uzna za najbardziej zwizane z czynnikami KL. Czynnik KS instrumenty zarzdzania/narzdzia, by moe został oceniony w taki a nie inny sposób, poniewa członkami zespołu projektowego byli kierownicy poszczególnych działów przedsibiorstwa. Z ich punktu widzenia, czynnik ten ma podstawowe znaczenie dla realizacji celów strategicznych przedsibiorstwa. Jego rozwój został uznany za warunek konieczny do sprostania zadaniom stawianym przez Zarzd. Czynnik współpraca wewntrzorganizacyjna i transfer wiedzy, rozumiany m.in. jako przepływ informacji midzy działami, przekazywanie wiedzy midzy pracownikami został wskazany take jako ten, który wymaga interwencji. Na powyszym wykresie w polu Działania nie s konieczne znalazły si czynniki KR oraz czynnik KS- oprogramowanie/sprzt komputerowy. Jest to odzwierciedlenie działa prowadzonych do tej pory przez NEXBAU. Przez wiele lat bowiem podejmowano głównie inwestycje w infrastruktur przedsibiorstwa, wyposaenie oraz budowano pozytywne relacje firmy z dostawcami. Wzmoony proces inwestycyjny wymagał z kolei dbania o poprawne relacje z bankami. S to mocne strony firmy, z których kady z członków zespołu projektowego zdaje sobie spraw. Dwa, sporód wszystkich czynników KI struktura organizacyjna(ks) i kompetencje społeczne (KL), znalazły si w polu stabilizacja. Mona zatem stwierdzi, i firma posiada swego rodzaju podstaw/baz zarówno w zakresie KL jak i KS, by przeprowadza interwencje w tych obszarach. Wysoko ocenione przez zespół projektowy kompetencje społeczne (definiowane jako umiejtno współpracy w

25 zespole, komunikacji, budzenie zaufania, konstruktywne dyskusje ) mog gwarantowa, i kadra NEXBAU pozytywnie podejdzie do proponowanych zmian. Analizie podda naley czynnik KR wykwalifikowani pracownicy/rynek pracy. Realizacja strategicznych załoe firmy wymaga bdzie zwikszenia zatrudnienia. NEXBAU powinien wobec tego przeanalizowa dotychczasowy sposób pozyskiwania pracowników, zwłaszcza w kontekcie aktualnej sytuacji na rynku pracy. Jak pokazuje wykres, analizie naleałoby podda równie czynnik KL lojalno. Jednak jest on na tyle mocno powizany z czynnikiem motywacja pracownika, i podjcie działa w tej kwestii, powinno przesun połoenie czynnika w kierunku prawej czci wykresu. Ciekawie na wykresie przedstawia si umiejscowienie czynnika KS innowacyjno produktowa/procesowa. Jest on bowiem umieszczony jeszcze w polu analiza, ale na granicy z polem rozwój. Specyfika produkowanych wyrobów sprawia, i innowacje s czsto odpowiedzi na potrzeby rynku. Zespół projektowy pozytywnie oceniał zatem ilo i jako innowacyjnoci procesowych/produktowych. Jednak za niewłaciwe uznano ich wykorzystywanie, informowanie o nich zarówno klientów, jak i samych pracowników. W efekcie prac zespołu projektowego zdecydowano si podj nastpujce działania zmierzajce do rozwoju czynników KI 1. W celu poprawy motywacji pracownika: a) zarzd firmy NEXBAU bezzwłocznie podjł prace nad stworzeniem przejrzystego systemu wynagrodze b) zaplanowano cykliczne spotkania Zarzdu z pracownikami produkcji, podczas których nastpowałoby podsumowanie działalnoci, wskazanie nowych kierunków rozwoju firmy ( pierwsze takie spotkania odbyły si w miesicu czerwcu) 2. W celu rozwoju instrumentów zarzdzania/narzdzi a) stworzenie precyzjynch, zaktualizowanych zakresów obowizków kierowników poszczególnych działów firmy, uwzgldniajcych przyznanie narzdzi do motywowania pracowników b) cykliczne spotkania z kierownikami działów firmy, na których omawiane sa biece sprawy 3. W celu rozwoju kwalifikacji pracowników oraz umiejtnoci sprzeda y/mikkich umiejtnoci

26 a) wprowadzenie funkcji menadera szkole - osoby odpowiedzialnej za przepływ informacji dotyczcych szkole zewntrznych dla pracowników oraz zajmujcej si organizacj szkole wewntrznych b) wprowadzenie szkole z zakresu technik sprzeday dla pracowników działu sprzeday maj by to cykliczne szkolenia przeprowadzane przez firmy zewntrzne 4. W celu rozwoju oraz poprawy innowacyjnoci procesowej/produktowej a) wprowadzenie funkcji opiekuna produktu - osoby odpowiedzialnej za wdroenie do produkcji nowego wyrobu b) stworzenie działu marketingu działu, który bdzie badał rynki, przyjmował informacje o potrzebie nowych produktów od pracowników 5. W celu poprawy relacji z klientami a) wypracowanie standardu obsługi klienta - stworzenie schematu (procedury) obsługi klienta ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych zada - od oferty do faktury b) wypracowanie schematu obsługi posprzedanej- stworzenie schematu zachowa wobec klienta, który zakupił wyroby powyej okrelonej kwoty

27 Aneks: Wskaniki Wskaniki Czynnik KI Wskanik Definicja Kwalifikacje pracowników wpowadzenie funkcji menadera szkole Jedno stka wprowadzenie funkcji menadera szkole - osoby odpowiedzialnej za przepływ informacji dotyczcych szkole zewntrznych dla pracowników oraz zajmujcej si organizacj szkole wewntrznych 0/1 Warto faktyc zna Warto planowan a 0 1 Uwagi 2007 Kapitał Ludzki Umiejtnoci sprzeday, mikkie umiejtnoci Przywództwo Motywacja pracownika Lojalno Kompetencje społeczne liczba pracowników z wyszym wykształceniem wprowadznie szkole z zakresu technik sprzeday dla pracowników działu sprzeday spotkania kadry zarzdzajcej najwyszego stopnia stworzenie przejrzystego systemu płac spotkania zarzdu z pracownikami produkcji liczba pracowników z wyszym wykształceniem zatrudniona w firmie w cigu roku kalendarzowego # cykliczne szkolenia z zakresu technik sprzeday przeprowadzane dla pracowników biur obsługi klienta, prowadzone przez firmy zewntrzne-współpracujce z NEXBAU, w ciagu roku kalendarzowego # spotkania kadry zarzdzajacej najwyszego stopnia w celu omówienia biecych spraw w firmie, w ciagu roku # stworzenie systemu wynagrodze, w którym kady z pracowników bdzie wiedział wg jakich zasad wyliczane jest jego wynagrodzenie, ze wskazaniem w jaki sposób wynagradzane s soboty, nadgodziny, itp. # spotkania zarzdu z pracownikami produkcji, podsumowujce etapy pracy, wskazujce kierunki rozwoju firmy, w ciagu roku kalendarzowego # / w roku w roku - 1 -

Anna Ujwary-Gil Zakład Zarządzania WSB-NLU

Anna Ujwary-Gil Zakład Zarządzania WSB-NLU Europejski Projekt InCaS jako próba wypracowania standardowego systemu pomiaru kapitału intelektualnego dla małych i średnich przedsiębiorstw VI Konferencja Kreator Innowacyjności 20 stycznia 2012 Anna

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych [Logo Przedsibiorstwa] Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych [Okres Sprawozdawczy] DANE KONTAKTOWE FIRMY: [Przedsibiorstwo] AK sp. z o.o. [Adres] ul. Okólnik 11, 00-368 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement. Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement. Bilans Wartoci Niematerialnych GARTEN POLSKA - SIE SKLEPÓW RETRO Intellectual Capital Statement Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 GARTEN POLSKA - SIE SKLEPÓW RETRO KRZYKOSY 52,62-650 KŁODAWA tel/fax 063/2731552,2731970

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ARR S.A. w Koninie

STRATEGIA ROZWOJU ARR S.A. w Koninie Agencja Rozwoju Regionalnego SA Siedziba Zarzdu ul. Makowa 8 62-502 Konin tel. (48 63) 245 69 71 fax (48 63) 245 69 70 Regionalna Instytucja Finansujca ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. (48 63) 245 30

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze 14.1. Wprowadzenie U ródeł genezy kapitału intelektualnego jest gospodarka oparta na wiedzy. Współczenie warto ekonomiczna powstaje w procesach tworzenia, dystrybucji i konsumpcji wiedzy oraz produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska

Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska KOMPETENCJA ZBIOROWA Rónorodno dowiadcze i wiedzy uczestników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013

STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013 STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013 Warszawa, maj 2006 Załoenia przyjte przy konstruowaniu Strategii Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: horyzont

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Formularz konkursowy Certyfikat ZPP GMINA, POWIAT OTWARTE NA FUNDUSZE STRUKTURALNE

Formularz konkursowy Certyfikat ZPP GMINA, POWIAT OTWARTE NA FUNDUSZE STRUKTURALNE Formularz konkursowy Certyfikat ZPP GMINA, POWIAT OTWARTE NA FUNDUSZE STRUKTURALNE Instrukcja wypełniania formularza konkursowego 1. Aby uzyska certyfikat naley uzyska minimum 70 punktów na 0 moliwych,

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A. ankiet od pracodawców. - stycze 2005 -

POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A. ankiet od pracodawców. - stycze 2005 - POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A ankiet od pracodawców - stycze 2005 - 2 Spis treci: Wstp I. Charakterystyka ankietowanych podmiotów II. Potrzeby zatrudnieniowe badanych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Test HCV. (Human Capital Value)

Test HCV. (Human Capital Value) Test HCV (Human Capital Value) PONIŻ SZY TEST DIAGNOZUJE POZIOM ROZWOJU NARZĘ DZI STRATEGICZNEGO ZARZĄ DZANIA KAPITAŁ EM LUDZKIM W PRZEDSIĘ BIORSTWIE. DOSTARCZA RÓWNIEŻ INFORMACJI O STOPNIU ICH WDROŻ ENIA.

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Urzd przyjazny obywatelom Kodeks Etyki Pracy w Urzdzie zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Warszawa 2006 1. Wprowadzenie Potrzeba opracowania i wdroenia w Urzdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

!"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&'

!#$%&'()*+,,-*.+,.+.*,/(!#$%&'()*+(*$(,&' !"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&' Kim jeste!my? 02 PMI (Project Management Institute) to wiod!ca mi"dzynarodowa organizacja non-profit zrzeszaj!ca profesjonalistów z dziedziny zarz!dzania projektami.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI 20/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI S. TKACZYK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo