Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2014/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2014/S 098-170813"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2014/S Warszawski Uniwersytet Medyczny w imieniu, którego postępowanie prowadzi jako pełnomocnik Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska, ul. Narbutta 40/12, Warszawa02-541, POLSKA. Tel.: /71. Faks: (, , 2014/S ) Przedmiot zamówienia: CPV:, , , , , Urządzenia medyczne Aparatura rentgenowska Urządzenia do angiografii Urządzenia do tomografii Defibrylatory Jednostki rezonansu magnetycznego Zamiast: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 1. System rezonansu magnetycznego 3T 1 szt. 2. Wyposażenie sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych 3. Wyposażenie sali do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji 4. Tomograf komputerowy wielorzędowy 1 szt. 5. Aparat RTG typu Telekomando 1 szt. 6. Aparat RTG typu Telekomando wraz ze statywem i zawieszeniem sufitowym 1 szt. 7. Cyfrowy przewoźny aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych 3 szt. 8. Aparat cyfrowy RTG kostno-płucny -1 szt. 9. Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C- 2 szt. 10. Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C o ruchu izocentrycznym, z detektorem cyfrowym oraz z obrazowaniem 3D -1 szt. 11. Tomograf komputerowy wiązki stożkowej - 1 szt. 12. Sufitowa dwukopułowa lampa operacyjna LED główna i satelita, z kamerą HD na dodatkowym ramieniu 13 szt. 13. Lampa zabiegowa z kamerą SD 5 szt. 14. Stół operacyjny na mobilnej kolumnie z wymiennym blatem (8 szt. kolumna stołu, 16 blatów) 15. Mobilny stół operacyjny 2 szt. 16. Mobilny stół operacyjny ginekologiczny 3 szt. 17. Kolumna chirurgiczna na SOR 2 szt. 18. Kolumna chirurgiczna 11 szt. 19. Kolumna anestezjologiczna z windą na aparat 10 szt. 20. Kolumna anestezjologiczna bez windy na aparat 8 szt. 21. Most medyczny jednostanowiskowy 15 szt. 22. Most medyczny dwustanowiskowy 1 szt. S98 1/12

2 2/ Most medyczny trzystanowiskowy 9 szt. 24. Most medyczny intensywnej terapii jednostanowiskowy 21 szt. 25. Most medyczny intensywnej terapii dwustanowiskowy 16 szt. 26. Most medyczny intensywnej terapii pięciostanowiskowy 1 szt. Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: System rezonansu magnetycznego 3T dostawa 1 szt. systemu rezonansu magnetycznego 3T dostawa 1 szt. systemu rezonansu magnetycznego 3T Część nr: 2 Nazwa: dostawa wyposażenia sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych oraz sali do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji Część 2 zamówienia obejmuje dostawę: - wyposażenia sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych - wyposażenia sali do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji Część 2 zamówienia obejmuje dostawę: - wyposażenia sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych - wyposażenia sali do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji Część nr: 3 Nazwa: Tomograf komputerowy wielorzędowy dostawa 1 szt. tomografu komputerowego wielorzędowego dostawa 1 szt. tomografu komputerowego wielorzędowego Część nr: 4 Nazwa: Aparaty RTG - 1 szt. aparatu RTG typu Telekomando - 1 szt. aparatu RTG typu Telekomando wraz ze statywem i zawieszeniem sufitowym - 3 szt. cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych S98 2/12

3 3/12-1 szt. aparatu RTG typu Telekomando - 1 szt. aparatu RTG typu Telekomando wraz ze statywem i zawieszeniem sufitowym - 3 szt. cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych Część nr: 5 Nazwa: dostawa aparatów RTG oraz tomografu - aparatu cyfrowego RTG kostno-płucnego -1 szt. - śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C- 2 szt. - śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C o ruchu izocentrycznym, z detektorem cyfrowym oraz z obrazowaniem 3D -1 szt. - tomografu komputerowego wiązki stożkowej - 1 szt , aparatu cyfrowego RTG kostno-płucnego -1 szt. - śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C- 2 szt. - śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C o ruchu izocentrycznym, z detektorem cyfrowym oraz z obrazowaniem 3D -1 szt. - tomografu komputerowego wiązki stożkowej - 1 szt. Część nr: 6 Nazwa: dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych - sufitowej dwukopułowej lampy operacyjnej LED główna i satelita, z kamerą HD na dodatkowym ramieniu 13 szt. - lampy zabiegowej z kamerą SD 5 szt. - sufitowej dwukopułowej lampy operacyjnej LED główna i satelita, z kamerą HD na dodatkowym ramieniu 13 szt. - lampy zabiegowej z kamerą SD 5 szt. Część nr: 7 Nazwa: dostawa stołów operacyjnych - stołu operacyjnego na mobilnej kolumnie z wymiennym blatem (8 szt. kolumna stołu, 16 blatów) - mobilnego stołu operacyjnego 2 szt. - mobilnego stołu operacyjnego ginekologicznego 3 szt. S98 3/12

4 4/12 - stołu operacyjnego na mobilnej kolumnie z wymiennym blatem (8 szt. kolumna stołu, 16 blatów) - mobilnego stołu operacyjnego 2 szt. - mobilnego stołu operacyjnego ginekologicznego 3 szt. Część nr: 8 Nazwa: dostawa kolumn i mostów medycznych - kolumny chirurgicznej na SOR 2 szt. - kolumny chirurgicznej 11 szt. - kolumny anestezjologicznej z windą na aparat 10 szt. - kolumny anestezjologicznej bez windy na aparat 8 szt. - mostu medycznego jednostanowiskowego 15 szt. - mostu medycznego dwustanowiskowego 1 szt. - mostu medycznego trzystanowiskowego 9 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii jednostanowiskowego 21 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii dwustanowiskowego 16 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii pięciostanowiskowego 1 szt. - kolumny chirurgicznej na SOR 2 szt. - kolumny chirurgicznej 11 szt. - kolumny anestezjologicznej z windą na aparat 10 szt. - kolumny anestezjologicznej bez windy na aparat 8 szt. - mostu medycznego jednostanowiskowego 15 szt. - mostu medycznego dwustanowiskowego 1 szt. - mostu medycznego trzystanowiskowego 9 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii jednostanowiskowego 21 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii dwustanowiskowego 16 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii pięciostanowiskowego 1 szt. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Ustala się następującą wysokość wadium dla poszczególnych części zamówienia: Część 1 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Część 2 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) Część 3 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) Część 4 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Część 5 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) Część 6 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) S98 4/12

5 5/12 Część 7 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) Część 8 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie III.2.3) Kwalifikacje techniczne 1.Dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do dokumentacji przetargowej, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dowody Zamawiający uzna oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z r. poz. 231). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do dokumentacji przetargowej. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje: Dla części 1 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 1 system rezonansu magnetycznego 3T. Dla części 2 zamówienia: 1 lub 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, obejmujące łącznie dostawę, montaż i instalację urządzeń i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych i wyposażenie do sali badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji. Dla części 3 zamówienia: S98 5/12

6 6/12 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 1 tomograf komputerowy wielorzędowy Dla części 4 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 2 aparaty RTG typu Telekomando. Dla części 5 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 2 aparaty RTG. Dla części 6 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 10 lamp operacyjnych lub zabiegowych. Dla części 7 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 10 stołów operacyjnych. Dla części 8 zamówienia: 1 lub 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, obejmujące łącznie dostawę, montaż i instalację urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 10 chirurgicznych mostów medycznych i 10 kolumn chirurgicznych. 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują lub będą dysponowali co najmniej: Dla części 1,3,4, 5, 6,7,8 zamówienia co najmniej 2 osobami tj.: a) Projektantem, posiadającym wyższe wykształcenie techniczne oraz doświadczenie polegające na co najmniej 2- krotnym wykonaniu projektów wykonawczych robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń do montażu i instalacji urządzeń i aparatury w obiektach ochrony zdrowia. b) Instalatorem do pełnienia funkcji instalatora urządzeń i aparatury który posiada minimum 2-letnie doświadczenie w instalacji urządzeń i aparatury medycznej Dla części 2 zamówienia: a) 1 instalatorem do pełnienia funkcji instalatora urządzeń i aparatury który posiada minimum 2-letnie doświadczenie w instalacji urządzeń i aparatury medycznej. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (12:15) Powinno być: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 1. System rezonansu magnetycznego 3T 1 szt. 2. Wyposażenie sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych 3. Wyposażenie sali do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji 4. Tomograf komputerowy wielorzędowy 1 szt. 5. Aparat RTG typu Telekomando 1 szt. 6. Aparat RTG typu Telekomando wraz ze statywem i zawieszeniem sufitowym 1 szt. 7. Cyfrowy przewoźny aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych 3 szt. 8. Aparat cyfrowy RTG kostno-płucny -1 szt. S98 6/12

7 7/12 9. Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C- 2 szt. 10. Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C o ruchu izocentrycznym, z detektorem cyfrowym oraz z obrazowaniem 3D -1 szt. 11. Tomograf komputerowy wiązki stożkowej - 1 szt. 12. Sufitowa dwukopułowa lampa operacyjna LED główna i satelita, z kamerą HD na dodatkowym ramieniu 13 szt. 13. Lampa zabiegowa z kamerą SD 5 szt. 14. Stół operacyjny na mobilnej kolumnie z wymiennym blatem (8 szt. kolumna stołu, 16 blatów) 15. Mobilny stół operacyjny 2 szt. 16. Mobilny stół operacyjny ginekologiczny 3 szt. 17. Kolumna chirurgiczna na SOR 2 szt. 18. Kolumna chirurgiczna 11 szt. 19. Kolumna anestezjologiczna z windą na aparat 10 szt. 20. Kolumna anestezjologiczna bez windy na aparat 8 szt. 21. Most medyczny jednostanowiskowy 16 szt. 22. Most medyczny dwustanowiskowy 2 szt. 23. Most medyczny trzystanowiskowy 8 szt. 24. Most medyczny intensywnej terapii jednostanowiskowy 21 szt. 25. Most medyczny intensywnej terapii dwustanowiskowy 16 szt. 26. Most medyczny intensywnej terapii pięciostanowiskowy 1 szt. 27. Most medyczny czterostanowiskowy 1 szt. Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: System rezonansu magnetycznego 3T dostawa 1 szt. systemu rezonansu magnetycznego 3T dostawa 1 szt. systemu rezonansu magnetycznego 3T Część nr: 2 Nazwa: dostawa wyposażenia sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych oraz sali do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji Część 2 zamówienia obejmuje dostawę: - wyposażenia sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych - wyposażenia sali do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji Część 2 zamówienia obejmuje dostawę: - wyposażenia sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych - wyposażenia sali do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji Część nr: 3 Nazwa: Tomograf komputerowy wielorzędowy S98 7/12

8 8/12 dostawa 1 szt. tomografu komputerowego wielorzędowego dostawa 1 szt. tomografu komputerowego wielorzędowego Część nr: 4 Nazwa: Aparaty RTG - 1 szt. aparatu RTG typu Telekomando - 1 szt. aparatu RTG typu Telekomando wraz ze statywem i zawieszeniem sufitowym - 3 szt. cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych szt. aparatu RTG typu Telekomando - 1 szt. aparatu RTG typu Telekomando wraz ze statywem i zawieszeniem sufitowym - 3 szt. cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych Część nr: 5 Nazwa: dostawa aparatów RTG oraz tomografu - aparatu cyfrowego RTG kostno-płucnego -1 szt. - śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C- 2 szt. - śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C o ruchu izocentrycznym, z detektorem cyfrowym oraz z obrazowaniem 3D -1 szt. - tomografu komputerowego wiązki stożkowej - 1 szt , aparatu cyfrowego RTG kostno-płucnego -1 szt. - śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C- 2 szt. - śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C o ruchu izocentrycznym, z detektorem cyfrowym oraz z obrazowaniem 3D -1 szt. - tomografu komputerowego wiązki stożkowej - 1 szt. Część nr: 6 Nazwa: dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych S98 8/12

9 9/12 - sufitowej dwukopułowej lampy operacyjnej LED główna i satelita, z kamerą HD na dodatkowym ramieniu 13 szt. - lampy zabiegowej z kamerą SD 5 szt. - Kolumny chirurgicznej na SOR 2 szt. - Kolumny chirurgicznej na blok operacyjny 11 szt. - Kolumny anestezjologicznej z windą na aparat-10 szt. - Kolumny anestezjologicznej bez windy na aparat -8szt. - sufitowej dwukopułowej lampy operacyjnej LED główna i satelita, z kamerą HD na dodatkowym ramieniu 13 szt. - lampy zabiegowej z kamerą SD 5 szt. - Kolumny chirurgicznej na SOR 2 szt. - Kolumny chirurgicznej na blok operacyjny 11 szt. - Kolumny anestezjologicznej z windą na aparat-10 szt. - Kolumny anestezjologicznej bez windy na aparat -8szt. Część nr: 7 Nazwa: dostawa stołów operacyjnych - stołu operacyjnego na mobilnej kolumnie z wymiennym blatem (8 szt. kolumna stołu, 16 blatów) - mobilnego stołu operacyjnego 2 szt. - mobilnego stołu operacyjnego ginekologicznego 3 szt. - stołu operacyjnego na mobilnej kolumnie z wymiennym blatem (8 szt. kolumna stołu, 16 blatów) - mobilnego stołu operacyjnego 2 szt. - mobilnego stołu operacyjnego ginekologicznego 3 szt. Część nr: 8 Nazwa: dostawa kolumn i mostów medycznych - mostu medycznego jednostanowiskowego 16 szt. - mostu medycznego dwustanowiskowego 2 szt. - mostu medycznego trzystanowiskowego 8 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii jednostanowiskowego 21 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii dwustanowiskowego 16 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii pięciostanowiskowego 1 szt. - mostu medycznego czterostanowiskowego 1 szt. S98 9/12

10 10/12 - mostu medycznego jednostanowiskowego 16 szt. - mostu medycznego dwustanowiskowego 2 szt. - mostu medycznego trzystanowiskowego 8 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii jednostanowiskowego 21 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii dwustanowiskowego 16 szt. - mostu medycznego intensywnej terapii pięciostanowiskowego 1 szt. - mostu medycznego czterostanowiskowego 1 szt. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Ustala się następującą wysokość wadium dla poszczególnych części zamówienia: Część 1 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Część 2 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) Część 3 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) Część 4 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Część 5 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) Część 6 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) Część 7 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) Część 8 zamówienia: w wysokości: ,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) 2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie III.2.3) Kwalifikacje techniczne 1.Dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do dokumentacji przetargowej, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dowody Zamawiający uzna oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z r. poz. 231). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do dokumentacji przetargowej. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne S98 10/12

11 11/12 zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje: Dla części 1 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 1 system rezonansu magnetycznego 3T. Dla części 2 zamówienia: 1 lub 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, obejmujące łącznie dostawę, montaż i instalację urządzeń i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie sal kardiologicznych zabiegów hybrydowych i wyposażenie do sali badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji. Dla części 3 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 1 tomograf komputerowy wielorzędowy Dla części 4 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 2 aparaty RTG typu Telekomando. Dla części 5 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 2 aparaty RTG. Dla części 6 zamówienia: 1 lub 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegały na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmujące łącznie co najmniej 20 sztuk sprzętu takiego jak lampy operacyjne, zabiegowe, kolumny chirurgiczne lub anestezjologiczne Dla części 7 zamówienia: 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, które polegało na dostawie, montażu i instalacji urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej 10 stołów operacyjnych. Dla części 8 zamówienia: 1 lub 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, obejmujące łącznie dostawę, montaż i instalację co najmniej 10 mostów medycznych 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują lub będą dysponowali co najmniej: Dla części 1,3,4, 5, 6,7,8 zamówienia co najmniej 2 osobami tj.: a) Projektantem, posiadającym wyższe wykształcenie techniczne oraz doświadczenie polegające na co najmniej 2- krotnym wykonaniu projektów wykonawczych robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń do montażu i instalacji urządzeń i aparatury w obiektach ochrony zdrowia. S98 11/12

12 12/12 b) Instalatorem do pełnienia funkcji instalatora urządzeń i aparatury który posiada minimum 2-letnie doświadczenie w instalacji urządzeń i aparatury medycznej Dla części 2 zamówienia: a) 1 instalatorem do pełnienia funkcji instalatora urządzeń i aparatury który posiada minimum 2-letnie doświadczenie w instalacji urządzeń i aparatury medycznej. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (12:15) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. S98 12/12

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65863-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2014/S 040-065863 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi internetowe 2015/S 171-311637

Polska-Warszawa: Usługi internetowe 2015/S 171-311637 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311637-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi internetowe 2015/S 171-311637 Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71050-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 Transportowy Dozór

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Komputery osobiste 2016/S

Polska-Lublin: Komputery osobiste 2016/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170588-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Komputery osobiste 2016/S 095-170588 Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Mikroskopy optyczne 2015/S

Polska-Szczecin: Mikroskopy optyczne 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173440-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Mikroskopy optyczne 2015/S 096-173440 Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

WZÓR OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213275-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 120-213275 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Całodobowa, stała ochrona fizyczna mienia na terenie posesji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273932-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 2016/S

Polska-Poznań: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121791-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 2016/S 070-121791 Zakład Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S

Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359805-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S 208-359805 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Kraków: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238726-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty budowlane 2015/S 130-238726 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17236-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360071-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Tynkowanie 2015/S 123-224401

Polska-Warszawa: Tynkowanie 2015/S 123-224401 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224401-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Tynkowanie 2015/S 123-224401 Akademia Obrony Narodowej, al. Gen. A. Chruściela

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S

Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350898-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2013/S 203-350898 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane. Nr sprawy: AZ-21/2013 Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego 9 61 745 Poznań tel. 61/ 8 568 117; fax.: 61/ 8 568 156 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane. I. Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306919-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.pl Warszawa: Świadczenie usług serwisowych dla systemu informatycznego zapewniającego,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Usługi związane z odpadami 2016/S

Polska-Legnica: Usługi związane z odpadami 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174242-2016:text:pl:html Polska-Legnica: Usługi związane z odpadami 2016/S 097-174242 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 2016/S

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154270-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99177-2016:text:pl:html Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne 2016/S 059-099177 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156325-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi pocztowe 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi pocztowe 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386816-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi pocztowe 2013/S 222-386816 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-02 09:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy i profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Polska-Otwock: Aparatura rentgenowska 2017/S

Polska-Otwock: Aparatura rentgenowska 2017/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264637-2017:text:pl:html Polska-Otwock: Aparatura rentgenowska 2017/S 129-264637 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl Tychy: Świadczenie usług ochrony imprez sportowych Numer ogłoszenia: 358152-2011;

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S

PL-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90461-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 56-090461

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 036-061538. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 036-061538. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61538-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2015/S 036-061538 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi prawnicze 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Warszawa: Usługi prawnicze 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236324-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi prawnicze 2016/S 131-236324 Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2014/S

Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2014/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125225-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2014/S 073-125225 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Warszawa: Świadczenie usługi szkoleniowej - nr sprawy CSIOZ-WZP-6151/4/10 Numer ogłoszenia: 76868-2010; data zamieszczenia: 18.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 250-459540. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.12.2015, 2015/S 236-429463)

Polska-Gdańsk: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 250-459540. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.12.2015, 2015/S 236-429463) 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459540-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 250-459540 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 2017/S Sprostowanie

Polska-Opole: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 2017/S Sprostowanie 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:304281-2017:text:pl:html Polska-Opole: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 2017/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Remont wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

PL-Płock: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Płock: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148767-2012:text:pl:html PL-Płock: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 90-148767 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow Gorzów Wielkopolski: Adaptacja budynku przy ul. Myśliborskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2014/S 246-434562. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2014/S 246-434562. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:434562-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2014/S

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Nr postępowania: KPDA/2015/WNP-003559 Osoba

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Pojazdy do transportu odpadów 2016/S 007-007910. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Pojazdy do transportu odpadów 2016/S 007-007910. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7910-2016:text:pl:html Polska-Radom: Pojazdy do transportu odpadów 2016/S 007-007910 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66209-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 039-066209 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zakopane: Dostawa respiratorów do intensywnej terapii dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Numer ogłoszenia: 8185-2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Urządzenia medyczne 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Urządzenia medyczne 2011/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1394-2011:text:pl:html PL-Płock: Urządzenia medyczne 2011/S 1-001394 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Meble biurowe 2012/S 224-368152

PL-Warszawa: Meble biurowe 2012/S 224-368152 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368152-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Meble biurowe 2012/S 224-368152 Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

Bardziej szczegółowo

PL-Kędzierzyn-Koźle: Roboty budowlane 2012/S

PL-Kędzierzyn-Koźle: Roboty budowlane 2012/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:391049-2012:text:pl:html PL-Kędzierzyn-Koźle: Roboty budowlane 2012/S 238-391049 Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73a, 51- Page 1 of 6 Wrocław: Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody typu Culligan MFP 800 wraz z linią dystrybucji wody na Stacji Dializ Numer ogłoszenia: 48728-2011; data zamieszczenia: 18.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tarnów Opolski

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi woj. nr 226 -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie medycyny pracy Numer ogłoszenia: 345259-2010; data zamieszczenia: 02.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235474-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Komputerowe jednostki do przechowywania 2014/S 076-131422. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Komputerowe jednostki do przechowywania 2014/S 076-131422. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131422-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Komputerowe jednostki do przechowywania 2014/S 076-131422 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 154-284502. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 154-284502. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284502-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 154-284502 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo