Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart"

Transkrypt

1 Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

2 Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Oxford University Press The moral rights of the author have been asserted First published in No unauthorized photocopying All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the ELT Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer Links to third party websites are provided by Oxford in good faith and for information only. Oxford disclaims any responsibility for the materials contained in any third party website referenced in this work Printed in Spain by Just Colour Graphics S. L. This book is printed on paper from certified and well-managed sources. This Matura brochure is to accompany New Matura Solutions (Intermediate) written by Tim Falla and Paul A Davies. Cover Getty (Kloris sculpture by Zaha Hadid exhibited at Chatsworth House/ Christopher Furlong)

3 Contents All units contain four sections each: Use of English: Grammar Use of English: Vocabulary Use of English: Reacting to language Writing Unit 1 Caught on camera 4-5 Unit 2 Looking back 6-7 Unit 3 A good job 8-9 Unit 4 Body and mind Unit 5 Tomorrow s world Unit 6 Mystery Unit 7 Real relationships Unit 8 Globetrotters Unit 9 Money, money, money! Unit 10 Be creative 22-23

4 1 Caught on camera Use of English: Grammar Use of English: Vocabulary present tense contrast verb patterns Opposites 1 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 1 Hey, guess what! I now (belong) to a mountaineering club! 2 I can t help (think) that Jan doesn t realise that shirt is really gaudy. 3 The annual spring fashion show (start) at 3.00 tomorrow afternoon. 4 It s nearly lunchtime. Why don t we stop (have) something to eat and then finish the project? 5 At first I was sceptical about what Karl was saying, but now I (believe) him. 6 The celebrity categorically refused (answer) questions unrelated to her show. 7 Try (restart) your router or, if it doesn t work, contact your Internet provider. 2 M Do każdego zdania (1 5) wybierz odpowiedź A C, tak aby po zastąpieniu nią podkreślonego fragmentu powstało poprawne zdanie o tym samym znaczeniu, co zdanie wyjściowe. Zawsze upewnij się, że nowo utworzone zdanie jest poprawne pod względem gramatycznym i ma to samo znaczenie, co zdanie wyjściowe. 1 Don t let Alan interrupt just keep talking. A go on to talk B end up talking C go on talking 2 Bob never stops complaining about his appearance, which gets on my nerves. A is always complaining B is complaining C complains 3 What is your opinion on installing CCTV cameras in our school? A are you thinking about B do you consider C do you think about 4 Sorry, I forgot to give you your DVD back yesterday. A didn t remember giving B didn t remember to give C remembered not to give 5 Do you fancy going to see the band live on Saturday? A mean to go B like going C feel like going 1 Give opposites for each of the adjectives. 1 scruffy 4 honest 2 tight 5 obedient 3 long-sleeved 6 legal 2 M Wybierz właściwą odpowiedź (A C). Najpierw przeczytaj cały tekst, by zorientować się, jaki temat porusza. Wybierając odpowiedzi, nie decyduj się na pierwszą, która wydaje ci się poprawna. Sprawdź również te pozostałe. Po wybraniu wszystkich odpowiedzi przeczytaj cały tekst jeszcze raz, by upewnić się, że jest logiczny i poprawny gramatycznie. I bought four new things when I went clothes shopping yesterday. The first was a bit of an 1 purchase, as I don t know when I ll ever wear it. It s a 2 skirt with a bright flowery pattern. It might seem gaudy but it 3 on me. I also bought a 4 dress and some matching shoes. The only thing I m dissatisfied with are the smart stripy wool trousers I bought. I didn t want loose ones, but I think these are too 5. So, I might take them back and change them for something else. 1 A illegible B irrational C uncomfortable 2 A long-sleeved B high-heeled C full-length 3 A looks good B is looking good C is good-looking 4 A beautiful short blue cotton B short beautiful cotton blue C beautiful short cotton long 5 A baggy B tight C shiny Use of English: Reacting to language Photo description 1 Complete the sentences with the prepositions. You may use them each more than once. There is one preposition you do not need. in for at with 1 The man in the middle of the picture is standing behind the main group, the background. 2 You can see a dog the bottom left-hand corner. 3 The woman long black hair looks as if she s had a really bad shock. 4 The man a stylish suit looks like a film star. 5 Let me think about that a moment. 4 Get Ready for MATURA 2015

5 2 M Do każdej wypowiedzi w zdaniach 1 5 wybierz właściwą reakcję (A C). Przeczytaj uważnie pierwszą część dialogu i spróbuj przewidzieć pasujące odpowiedzi bez patrzenia na podane poniżej opcje. Dopiero potem przeanalizuj podane odpowiedzi i dokonaj wyboru. Sprawdź, czy uzupełniony dialog jest logiczny i poprawny gramatycznie. 1 X: Who do you think the man in the photo is? A He likes a security guard. B He looks at a security guard. C He looks like a security guard. 2 X: How do you think the woman is feeling? A Let s think for a moment. B Why didn t you let me think for a moment? C Let me think for a moment. 3 X: Which house in the photo do you think is the most expensive? A In the left corner. B To the left. C The one on the left. 4 X: Why do you think the boy in the photo has failed? A He looks sad. B He looks sadly. C He looks like he was sad. 5 X: Do you think smoking should be banned? A I m not really thinking about that. B I ve never really thought about that. C I won t really think about that. Writing: An informal introducing yourself 1 Read the exam task and answer the question. Właściciele anglojęzycznej strony internetowej poszukują nastolatków do pisania blogów w działach poświęconych sportowi i modzie. Napisz , w którym zgłosisz chęć udziału w tym projekcie. 1 Przedstaw się i napisz kilka słów o sobie. 2 Zgłoś chęć udziału w tym projekcie i uzasadnij, dlaczego jesteś dobrym kandydatem/dobrą kandydatką. 3 Opisz swoje zainteresowania. 4 Poproś o dodatkowe informacje dotyczące wymaganej długości tekstów i terminów wpisów. Which of the four points in the task will these phrases be used in? a) I d like to know b) I m mad about c) the right person to write these blogs d) I saw the advert e) Could you let me know f ) secondary school student 2 Read the example and check your answers to exercise 1. Why does Beata think she is the right person to write the blogs? Hi! My name s Beata. I m a 16-year-old secondary school student from Lublin, Poland. I saw the advert for a blogger on sport and fashion on your website. I think I d be the right person to write these blogs because I m really interested in both fashion and sport. I m in the school volleyball team and I m mad about tennis. I read fashion magazines and follow all the latest trends. I fancy writing both blogs. Could you let me know if that would be possible? Also, I d like to know how long the entries would have to be and how often I would have to write them. I hope to hear from you soon. Best wishes, Beata 3 Read the writing tip. Then read the in exercise 2 again and answer the questions below. W tekście nieoficjalnym stosuj potoczne zwroty i wyrażenia. Find words and expressions in Beata s with similar meanings to the words and expressions below. a) I really like b) I d like to 4 M Now do the exam task below. Kuzyn twojej brytyjskiej koleżanki przyjeżdża do Polski i zgodziłeś się/zgodziłaś się spędzić z nim trochę czasu. Napisz do niego , w którym: przedstawisz się i napiszesz kilka słów o sobie, opiszesz swoje zainteresowania, opowiesz, jak zamierzasz zorganizować czas waszego spotkania, poprosisz o informacje na temat jego zainteresowań i ulubionego sposobu spędzania czasu. Rozwiń każdy z czterech podpunktów. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Unit 1 5

6 2 Looking back Use of English: Grammar past tense contrast used to 1 Analyse the underlined phrases and find six mistakes, two in each extract. Correct the sentences. I was just having dinner in my kitchen when the phone was ringing. I went to answer it and when I came back my plate was empty. My cat ate all of my spaghetti. 1 2 It was a beautiful May evening. A wood fire burnt and soft music played. Suddenly, I heard a hysterical shriek and 3 4 Last night I was seeing someone climbing into a window of my neighbour s house. It turned out to be my neighbour himself. He just painted the front stairs and didn t want to walk on the fresh paint M W każdym zdaniu (1 5) wybierz odpowiedź A C, która jest najlepszym tłumaczeniem fragmentu w nawiasie i po wstawieniu jej w lukę utworzy poprawne zdanie. Przypomnij sobie różnice w zastosowaniu poszczególnych czasów przeszłych. Możesz wrócić do str. 15 w podręczniku. 1 (Nie padał deszcz) when I left home, so I didn t bring an umbrella with me. A It didn t rain B It wasn t raining C It hadn t rained 2 (Czy Paweł skończył) his homework before he went out? A Has Paweł finished B Was Paweł finishing C Had Paweł finished 3 (Czy czytałeś) a lot of comics when you were younger? A Did you use to read B Were you reading C Had you read 4 I was talking to Anna but I knew she (nie słuchała). A wasn t listening B didn t listen C hadn t listened 5 Jo (kiedyś nie była) so lazy what s happened to her? A didn t use to be B didn t get used to being C wasn t used to being Use of English: Vocabulary Adjectives for describing people 1 Complete the sentences by using the correct adjectives and adding a preposition. confused irritated scared ashamed relieved bored satisfied 1 Don t remind me about how badly I behaved. I m really it. 2 I get very Marc singing all the time when we re studying. It s so annoying! 3 This is really good work you ve done. I m totally it. 4 I didn t understand the instructions so I m what to do now. 5 I felt so the diagnosis. Luckily, the injury wasn t as serious as we had thought. 6 I ve been dogs since I was a child because my neighbour s dog bit me. 7 I was so the book that I nearly fell asleep. 2 M Wybierz właściwą odpowiedź (A C). Czytając opcje A, B, C, szczególnie uważnie przyjrzyj się przykładom, w których znajdują się wyrazy pokrewne (np. relieve, relieved, relief). Przeczytaj zdanie w tekście i zastanów się, jaką częścią mowy jest brakujący element. Przypomnij sobie przedrostki i przyrostki charakterystyczne dla rzeczowników, czasowników i przymiotników i na tej podstawie dokonaj wyboru. The Browns hadn t had any problems with their son until the incident last summer. Mrs Brown 1 in her garden when she heard a shout from Eric. She 2 inside to find the boy s room empty and the window open and her son nowhere to be seen in the garden or street outside. Worried and confused 3 Eric s disappearance, she immediately reported her son missing. To her 4, Eric was found a few hours later sound asleep in his father s shed in the back garden. The boy had no memory of how he had left his room. To make matters worse, he couldn t 5 his parents nor recall any information about himself. The symptoms disappeared after a week but he was diagnosed with temporary amnesia and a sleepwalking disorder. 1 A was reading B read C had read 2 A run B was running C ran 3 A about B with C of 4 A relieved B relieve C relief 5 A recognise B memorise C remind 6 Get Ready for MATURA 2015

7 Use of English: Reacting to language Narrating events 1 Put the words in the correct order. 1 did / tell / you / with / I / about / date / my / ever / first / Ed /? 2 all / home / go / eventually, / we / to / decided / early. 3 terrible / a / had / what / experience / you /! 4 to / last / guess / Sandra / week / happened / what /! 5 to / in / what / the / happened / end / you /? 2 M Do każdej wypowiedzi w zdaniach 1 5 wybierz właściwą reakcję (A C). Zanim dokonasz wyboru, przeczytaj wszystkie podane odpowiedzi. Zwróć uwagę na kontekst w każdym dialogu. Zadaj sobie następujące pytania: Gdzie znajdują się rozmówcy? O czym rozmawiają? Jaki może być cel rozmowy? Odpowiedzi na te pytania pomogą ci w dokonaniu właściwego wyboru. 1 X: Guess what happened to my sister the other day! A I don t know. Tell me! B I didn t know about that. C It s difficult to know really. 2 X: How do you think the people felt? A They were confusing. B They were confused. C There was confusion. 3 X: What toys did you use to play with when you were little? A I was playing with my favourite teddy bear. B I played with my favourite teddy bear. C I had played with my favourite teddy bear. 4 X: When did you last feel nervous? A For a month. B Since last month. C A month ago. 5 Why don t you like spiders? A I m scary. B They are scared. C I m scared of them. Writing: An informal letter narrating an event 1 Read the exam task and answer the questions. Napisz list do amerykańskiej koleżanki, w którym opowiesz jej o czymś ciekawym, co niedawno ci się przydarzyło. Przeproś za brak kontaktu i wyjaśnij powód. Opisz ciekawe zdarzenie. Podaj kilka szczegółów na temat osób biorących udział w tym zdarzeniu. Powiedz, jakie miałeś/miałaś odczucia w związku z tym zdarzeniem. 1 What information should the writer include at the beginning of the letter? 2 What tenses should the writer use in the letter? 3 What words can the writer use to describe his / her feelings about the event? 2 Read the example letter and check your answers to exercise 1. Who was the man on the cover of the game? Dear Jenny, Sorry I haven t written sooner. I ve been busy with school work, but I want to tell you about something exciting that happened recently. I was in a department store in town. It was unusually busy. I was browsing through computer games. I was looking at a football game when suddenly I noticed some tough men in suits walking towards me. When people started screaming, I got scared, but a few seconds later I saw someone I recognised behind them. It was the footballer on the cover of the game I was holding! He was there to advertise the game and the men were his bodyguards! I was so excited! I was even more pleased after I d managed to get his autograph and photo. Best wishes, Tomek 3 Read the writing tip. Then read the letter in exercise 2 again and answer the questions below. Gdy relacjonujesz przeszłe zdarzenie, używaj różnych czasów przeszłych. W zadaniu egzaminacyjnym oczekuje się również różnorodnych zwrotów ukazujących kolejność wydarzeń. 1 Which tenses does Tomek use: a) to set the scene in the store b) for actions that happened one after another c) for an action that interrupted a background event d) to describe an event that happened before another past event Underline examples of these tenses in the example letter. 2 Find time expressions with similar meanings to the expressions below. a) before now b) after three or four seconds 4 M Now do the exam task below. Napisz list do korespondencyjnego kolegi z Południowej Afryki. Opowiedz mu o czymś zabawnym, co ci się niedawno przydarzyło. Zapytaj kolegę, co u niego słychać i podaj przyczynę braku kontaktu z twojej strony. Opisz jakieś zabawne zdarzenie. Opisz swoje odczucia związane z tym zdarzeniem. Zapytaj kolegę, czy przydarzyło mu się kiedyś coś podobnego i jak by się zachował na twoim miejscu. Rozwiń każdy z czterech podpunktów. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Unit 2 7

8 3 A good job Use of English: Grammar defining and non-defining relative clauses 1 Choose the correct answer. 1 That s the boy who / whose mum works with mine. 2 We went to see Mark s father who /, who works in the shopping centre. 3 This is the man which / that helped me when I was lost. 4 Where is the thing that /, that opens bottles? 5 Is that the pool which / where you swim Saturdays? 2 M Przeczytaj zdania 1 5 i wybierz zdanie A, B lub C mające to samo znaczenie, co zdanie wyjściowe. O znaczeniu zdań względnych (relative clauses) decyduje zastosowanie zaimków względnych (who, which, whose itd.). Wyrazy te określają, którą osobę lub który przedmiot mamy na myśli. Przypomnij sobie różnice między poszczególnymi zaimkami względnymi. Powtórz także informacje o defining i non-defining relative clauses. 1 This is Tim s mother, whose garage we have band practice in. A We have band practice in Tim s mother s garage. B This is a garage where we have band practice with Tim and his mother. C This is Tim, whose mother has band practice in her garage. 2 The worker who usually brings the biscuits said she can t come today. A The only worker we have, who usually brings biscuits, said she can t come today B One of the workers, who usually brings biscuits, said she can t come today. C One of the workers who usually bring biscuits said she can t come today. 3 My father s car, which is parked outside, has a flat tyre. A My father has a car with a flat tyre, which is parked outside. B One of the cars with a flat tyre parked outside belongs to my father. C One of my father s cars parked outside has a flat tyre. 4 My uncle who lives in New Zealand has a farm. A One of my uncles lives in New Zealand and has a farm. B The only uncle I have lives in New Zealand and has a farm. C The farm belongs to one of my uncles living in New Zealand. 5 This is my friend whose dog we re going to look after. A My only friend has a dog we re going to look after. B This is a dog my friend is going to look after. C We re going to look after one of my friends dogs. Use of English: Vocabulary Work and qualities needed for jobs 1 Choose the three words or phrases that go with each verb. a salary s part-time energetic paperwork nine-to-five shift work the phone 10 an hour positive creative hard questions a manual job good money 1 answer,, 2 do,, 3 work,, 4 pay,, 5 be,, 2 M Przeczytaj zdania. Wybierz wyraz A, B lub C, tak aby pasował do wszystkich trzech zdań w każdym zestawie (1 5). Zakreśl właściwą literę. Zanim zapoznasz się z możliwymi odpowiedziami, przeczytaj trzy podane zdania. Wypisz wyrazy, które pasują w poszczególnych lukach i sprawdź, czy któryś z nich pasuje we wszystkich trzech zdaniach. Następnie sprawdź, czy ten wyraz jest jedną z podanych odpowiedzi. Pamiętaj, że poprawną odpowiedzią jest tylko ten wyraz lub to wyrażenie, które pasuje we wszystkich trzech zdaniach. 1 customers. the phone, Chris? A reply B answer C deal with 2 long hours. 6% interest last year. A earned B got C received 3 career path. A topic B question C subject 4 A sure B positive C enthusiastic 5 dealing with the... all the time. a disaster. A audience B public C customers 8 Get Ready for MATURA 2015

9 Use of English: Reacting to language A job interview 1 Complete the questions with question tags. 1 You can start work next month,? 2 There won t be a second interview,? 3 You haven t worked with a team before,? 4 The job will involve a lot of travelling,? 5 You don t have a driving licence,? 6 Your last job was as a sales representative,? 2 M Do każdej wypowiedzi w zdaniach 1 5 wybierz właściwą reakcję (A C). Zwróć uwagę na pozornie podobne wyrażenia (np. work i work out). Zastosowanie nieodpowiedniej formy całkowicie zmieni kontekst wypowiedzi. 1 X: How did you find out about the job? A An agency website found it. B I found it on an agency website. C I found out about an agency website. 2 X: You ve worked as a receptionist before, haven t you? A Yes, I have. B Yes, I was. C Yes, I did. 3 X: You haven t had much experience of working with children, have you? A Yes, working with children is a wonderful experience. B Yes, I have a lot of work experience. C Yes, but I look after my sisters often. 4 X: Did you find your last job very challenging? A Yes, I was very self-motivated. B Yes, though it was very enjoyable too. C Yes, I was extremely hard-working. 5 X: Could you begin working for us soon? A Yes, I could have begun working yesterday. B Yes, I could begin next month. C Yes, I would begin next month. Writing: A job application 1 Read the exam task and answer the questions. Znalazłeś/Znalazłaś w lokalnej gazecie ogłoszenie, w którym organizatorzy polskich wakacji dla brytyjskich dzieci poszukują ochotników do współpracy w charakterze opiekuna grupy. Napisz list, w którym zgłosisz chęć swojego udziału. Wymień cechy charakteru, które predestynują cię do roli opiekuna grupy. Wyjaśnij, jakie masz doświadczenie przydatne w tej pracy. Wyraź nadzieję, że jesteś odpowiednim kandydatem/ odpowiednią kandydatką i zaproponuj wysłanie referencji. Zgłoś chęć udziału w rozmowie kwalifikacyjnej i zapytaj o jej możliwy termin. a) What personality features might be useful when working with children? b) What kind of work experience might be useful in this kind of job. Give examples. 2 Read the example letter and check your answers to exercise 1. Why does the writer want to do this job? Dear Sir / Madam, I am writing to apply for the post of Summer Camp Volunteer. I consider myself to be an enthusiastic, energetic and trustworthy person. I am a keen athlete and I think I would be the ideal person to be in charge of sporting activities for the children. I assisted with summer sports programmes at my local leisure centre last year, and I enjoyed working as part of a team. I think this experience makes me a good candidate to work for your organisation. If required, I could provide a reference from the leisure centre manager. I would be grateful for the opportunity to attend an interview, preferably after school or on Saturdays. I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully, Justyna Barnaś W podaniu o pracę napisz o tym, skąd dowiedziałeś się/dowiedziałaś się o ofercie, dlaczego chcesz podjąć tę pracę, jakie masz doświadczenie oraz jakie cechy charakteru i jakie umiejętności czynią cię odpowiednim kandydatem/odpowiednią kandydatką. 3 Complete the sentences from memory and then look back at the letter and check your answers. 1 I am writing to the post of Summer Camp Volunteer. 2 I consider myself a trustworthy person. 3 I think I would be the to be in charge of sporting activities for the children. 4 I would be grateful for the opportunity an interview. 4 M Now do the exam task below. Znalazłeś/Znalazłaś ogłoszenie o pracy w charakterze przewodnika anglojęzycznych turystów. Napisz list, w którym wyrazisz chęć podjęcia współpracy z ogłaszającą się firmą. Wyjaśnij, dlaczego piszesz. Uzasadnij, dlaczego jesteś właściwą osobą na to stanowisko. Poproś o informacje związane z terminem rozmowy kwalifikacyjnej i podaj swoje preferencje. Poinformuj, kiedy najwcześniej możesz rozpocząć pracę i podaj przyczynę. Rozwiń każdy z czterech podpunktów. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Unit 3 9

10 4 Body and mind Use of English: Grammar past simple and present perfect contrast present perfect continuous 1 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 1 My eyes are tired because I (work) on the computer all day. 2 I (already write) six s this morning and it s only 8 a.m. 3 I (see) this film before I (see) it last year. 4 I (love) Superman films since I (be) a child. 5 You (play) that game for three hours! (not kill) all the aliens yet? 6 Paul and Annie (just, leave). They (go) about five minutes ago. 7 We (know) each other for many years. We (meet) at school. 2 M W każdym zdaniu (1 5) wybierz odpowiedź A C, która jest najlepszym tłumaczeniem fragmentu w nawiasie i po wstawieniu jej w lukę utworzy poprawne zdanie. Czytając zdania, zwróć uwagę na kontekst wypowiedzi i określenia czasu (already, since, as a child itd.), które pomogą ci w wyborze odpowiedniego czasu gramatycznego. 1 Eileen s bike isn t new she (ma go już) for six months. A had already had it B already has it C has already had it 2 As a child, she (nigdy nie spodziewała się) to become a supermodel. Now she is forty and still extremely popular. A never expected B has never expected C was never expected 3 She (nie zwykła jadać) seafood when she was younger. Now she s quite fond of it, especially shellfish. A hasn t been used to eating B wasn t eating C didn t use to eat 4 (Czy kiedykolwiek miałaś) driving lessons when you were a student? A Have you ever taken B Did you ever take C Had you ever taken 5 I (czekam) here for an hour. Where are you? A ve been waiting B ve waited C m waiting Use of English: Vocabulary The human body 1 Match the parts of the body that are found next to each other. waist scalp chin throat armpit eyelash wrist shin ankle 1 hand 6 neck 2 foot 7 mouth 3 hair 8 eyelid 4 calf 9 shoulder 5 stomach 2 M Wybierz właściwą odpowiedź (A C). Podane możliwe odpowiedzi często zawierają wyrazy o bardzo podobnym znaczeniu. O poprawnym wyborze często decyduje znajomość kolokacji i idiomów. Nie podejmuj pochopnych decyzji i postaraj się przypomnieć sobie stałe zwroty, w których występują podane wyrazy. My neighbour had 1 his wrist in a bicycle accident, so I offered to help him do his shopping. He had never been a huge fan of fizzy drinks because of the amount of 2 they contain. So I was surprised when he asked me to put twelve bottles of coke in the shopping trolley, but I didn t bat an 3 and did what he d asked. Then I carried six heavy bags of shopping to the car and eventually into his house. When I collapsed from exhaustion onto his sofa, I noticed him laughing hysterically and realised he had just been pulling my 4! I 5 coke since then. 1 A twisted B pulled C sprained 2 A fibre B fat C sugar 3 A eye B eyelash C eyelid 4 A arm B leg C foot 5 A haven t touched B haven t been touching C didn t touch 10 Get Ready for MATURA 2015

11 Use of English: Reacting to language Giving advice 1 Give two pieces of advice in response to each symptom. Use the words in bold and your own ideas. 1 I have a bad cough. SHOULD OUGHT 2 My ankle is swollen. GOOD IDEA IMPORTANT 3 I feel dizzy. POSITION IF I WERE YOU 2 M Do każdej wypowiedzi w zdaniach 1 5 wybierz właściwą reakcję (A C). Po wybraniu jednej z opcji (A, B lub C) ponownie przeczytaj dialog, by upewnić się, czy jest logiczny. 1 X: I m having trouble getting to sleep at night. A In your position, I would stop working late at night. B You should work late at night in this position. C You are in a position to work late at night. 2 X: I keep getting bad headaches. A How long did you have them? B How long were you having them? C How long have you had them? 3 X: How often should I take the antibiotics? A Don t forget about taking it twice a day. B Remember taking it twice a day. C Remember to take it twice a day. 4 X: When did the problem with your neck first start? A For two weeks. B Since last week. C Last week. 5 X: Do I need to come back for a check-up? A No, just don t carry anything heavy for a while. B No, you can t carry anything heavy for a while. C No, I want to make sure you didn t carry anything heavy for a while. Writing: An informal giving advice 1 Read the exam task and answer the questions. Twoja koleżanka wysłała ci z informacją o tym, że złamała nogę. Jest unieruchomiona i trochę się nudzi. Odpowiedz na jej . Wyraź swój żal w związku ze stanem zdrowia koleżanki i zapytaj o okoliczności wypadku. Opowiedz o podobnym zdarzeniu, które ci się przytrafiło. Poradź koleżance, co może robić, żeby się nie nudzić. Wyraź nadzieję, że wkrótce sytuacja ulegnie poprawie i obiecaj, że niedługo zadzwonisz. a) What happened to the reader of the ? b) What advice do you think the writer could give? 2 Read the example . What advice does Jason give Liz? Hi Liz! Thanks for your . I m really sorry to hear that you ve broken your leg. It sounds like you had quite a bad fall. How exactly did it happen? I m not surprised you ve been feeling bored! I broke my ankle two years ago and I found it so frustrating having to sit around all day until I could walk again. I really do feel sorry for you. If I were you, I d use the time to do things you ve been meaning to do for ages you could sort out all your photos, write some poems and watch all those DVDs you ve never had time for. I m sure that it won t be long before you re out and about again. I ll call you next week. Get well soon! Jason 3 Read the writing tip. Then read the in exercise 2 again and answer the questions below. Zanotuj zwroty, których można użyć w odpowiedzi na pytania w każdym z poniższych punktów. Pisząc pracę, używaj tych zwrotów i wykreślaj te, które już wykorzystałeś/wykorzystałaś. Ten zabieg sprawi, że twoja praca będzie zawierać zróżnicowane wyrażenia. 1 a) What phrases does Jason use to express sympathy? b) What other phrases for expressing sympathy do you know? 2 a) What phrases does Jason use to give advice? b) What other phrases for giving advice do you know? 3 a) How does Jason express certainty? b) What other ways of expressing certainty do you know? 4 M Now do the exam task below. Twój brytyjski kolega napisał do ciebie . Poinformował cię, że musi zrezygnować z jedzenia pewnych produktów ze względu na alergię. Odpowiedz na jego . Wyraź swój żal w związku z tą sytuacją i pociesz kolegę. Podziel się swoim doświadczeniem, gdy nie wolno ci było jeść pewnych produktów. Poradź koledze, jak powinien się odżywiać, by nie tracić przyjemności z jedzenia. Poproś kolegę, by powiadomił cię, jak radzi sobie z utrzymaniem diety. Rozwiń każdy z czterech podpunktów. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Unit 4 11

12 5 Tomorrow s world Use of English: Grammar Use of English: Vocabulary speculating and predicting future perfect and future continuous Science and technology 1 Choose the correct answer. 1 I m looking forward to Friday I ll have finished / ll be finishing this work by then. 2 If you use a short password, it could not / might not be safe enough. 3 I m not sure about this file if you download it, it will / might contain a virus. 4 You won t / don t need a computer if you buy that tablet. 5 Don t call me between 6.00 and I ll have done / ll be doing my homework. 6 I m sure that by 2020 we have found / ll have found a cure for cancer. 2 M Do każdego zdania (1 5) wybierz odpowiedź A C, tak aby po zastąpieniu nią podkreślonego fragmentu powstało poprawne zdanie o tym samym znaczeniu, co zdanie wyjściowe. Upewnij się, że zwrot, którym decydujesz się zastąpić podkreślony fragment zdania, przekazuje dokładnie tę samą informację. 1 It is possible that your parents will not agree to us going camping together. A Your parents will not B Your parents might not C Your parents probably won t 2 If we take that route, it could take a lot longer. A probably won t B may not C will possibly 3 Martin will finish painting the bedroom on Saturday. A won t have painted the bedroom by Saturday. B will have painted the bedroom by Saturday. C will be painting the bedroom on Saturday. 4 I don t think I can come to the picnic tomorrow. A may be able to B think I couldn t C probably won t 5 Don t call me in half an hour I ll be watching the football game. A the football game will have started. B the football game will be starting. C I ll have watched the football. 1 Complete the compounds using the words. hard user auto tape pod net web hot desk lip 1 complete 6 spot 2 top 7 drive 3 work 8 measure 4 name 9 cast 5 cam 10 stick 2 M Wybierz właściwą odpowiedź (A C). Upewnij się, że wyraz lub zwrot, który wstawiasz do luki, pasuje do zdania pod względem gramatycznym i logicznym. The Internet influences practically every aspect of our lives. Wi-fi hotspots are omnipresent, so you can stay connected to the Internet all the time. At work, all you need is your username and password to log on to the 1, where you can work on things together with your colleagues, often from all over the world. It is also extremely useful in learning links to interesting articles on every possible topic 2 by all educational portals, and file-sharing sites allow learners to exchange experiences and compare their work. Last but not least, the Internet 3 our vision of entertainment forever. If we are not able to watch the last episode of a favourite soap opera, all we need to do is to download a 4 from the producer s or TV channel s website and we can enjoy it whenever we have time. And can you imagine life without 5 sites, where we upload our photos and share our thoughts and daily lives with other users? 1 A network B channel C blog 2 A are offered B had been offered C could be offered 3 A will be changing B change C has changed 4 A browser B podcast C webcam 5 A social-networking B channel C web page Use of English: Reacting to language 1 Complete the sentences with the correct phrases. have a barbecue could watch playing tennis d like to go don t fancy going ve already got 1 I out this afternoon because it s freezing. 2 Maybe we a DVD later. 3 What about in the park? 12 Get Ready for MATURA 2015

13 4 I plans. 5 Let s on the beach. 6 I was wondering if you ice skating tomorrow? 2 M Do każdej wypowiedzi w zdaniach 1 5 wybierz właściwą reakcję (A C). Wszystkie trzy wypowiedzi są poprawne gramatycznie, dlatego skoncentruj się na wyborze tej, która sprawia, że dialog przebiega w sposób płynny i naturalny. 1 X: How about going swimming tomorrow afternoon? X: OK, another time maybe. A How about today? B That s a shame. C Sorry, I ve already got plans. 2 X: Someone told me the leisure centre is closed on Sundays. X: I agree. I ll ring and check. A That doesn t seem very likely. B I think I like it. C Would you like to go? 3 X: Maybe we could go for a hamburger after football? X: I ll ask Leo if he wants to come too. A OK, I ll call you. B OK, why not? C OK, I ll think about it later. 4 X: Let s go bowling on Friday. X: Why don t you think about it and let me know? A I m up for it. B I m sorry, I can t. Next time perhaps. C I m not sure I m up for it this Friday. 5 X: What shall we do in the afternoon? How about playing football in the park? X: Maybe we could watch the football on TV then? A I don t really fancy it. Let s speak again. B I don t really fancy it. I already have plans. C I don t really fancy it. I think I d prefer staying at home. Writing: An informal letter replying to an invitation 1 Read the exam task. Then read the writing tip and put the phrases in the order in which you think they will appear in the letter. Koleżanka z Irlandii zaprosiła cię w odwiedziny u niej. Odpowiedz na jej . Podziękuj za zaproszenie, wyjaśniając, dlaczego nie możesz go przyjąć. Zaproponuj koleżance odwiedziny u ciebie i wyjaśnij, dlaczego podany termin jest dogodny. Zaproponuj, co będziecie robić. Wyraź pewność, że miło spędzicie czas i zapytaj, co sądzi o tym pomyśle. Stres związany z upływającym czasem sprawia, że zdający często od razu przystępują do pisania pracy. Choć może się to wydawać stratą czasu, warto poświęcić kilka minut na zaplanowanie pracy. Pomoże ci to w ułożeniu tekstu, który będzie zgodny z tematem i różnorodny. a) Let me know what you think... b) I ll be training with the local swimming team... c) I m afraid I can t... d) But how about you come and visit me? e) Thanks for your letter... f) I d love to come... 2 Read the example letter. What phrases does Anna use to decline the invitation and to invite Emer to visit her? Hi Emer, Thanks for your letter, and for suggesting that I come and stay with you in Ireland in July. I d love to come, but I m afraid I can t. I ll be training with the local swimming team during the summer. But how about you come and visit me? My sister is going to the country to stay with my grandparents in August, so you could use her room. There s so much to do I m sure you d enjoy your time here. Write back soon and let me know what you think about this idea. Best wishes, Anna 3 Assign each phrase below to the correct category. 1 I m not sure I can. 4 I d really like to do that. 2 That would be great. 5 Shall we... 3 I was wondering if... 6 I don t really fancy it. Inviting Accepting Declining 4 M Now do the exam task below. Napisz list do koleżanki z Walii, która zaproponowała ci wspólne wakacje na kempingu. Przyjmij zaproszenie i wyraź nadzieję na miłe spędzenie wspólnych wakacji. Zaproponuj możliwy termin i uzasadnij, dlaczego jest dla ciebie dogodny. Opowiedz o reakcji swoich rodziców na ten pomysł oraz ich sugestii dotyczącej wyboru miejsca kempingu. Zasugeruj, co powinniście zabrać ze sobą, biorąc pod uwagę pogodę oraz wasze plany. Rozwiń każdy z czterech podpunktów. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Unit 5 13

14 6 Mystery Use of English: Grammar reported speech (statements and questions) 1 Write the direct speech. 1 They said they were going dancing that night. 2 She asked if she could come the next day. 3 He said he wouldn t be there the next week. 4 We asked him how many goals he d scored the day before. 5 They told us that the weather would be bad the next day. 6 They asked if I had been there before. 2 M Przeczytaj zdania 1 5 i wybierz zdanie A, B lub C mające to samo znaczenie, co zdanie wyjściowe. Zdanie, które wybierzesz, musi nie tylko przekazywać tę samą informację, ale również być zgodne pod względem gramatyki. 1 Penny said that her headaches had got worse that month. A My headaches get worse every month, said Penny. B My headaches have got worse this month, said Penny. C My headaches got worse last month, said Penny. 2 I haven t seen Will this month said Emma. A Emma told me that she wouldn t see Will that month. B Emma told me that she didn t see Will that month. C Emma told me that she hadn t seen Will that month. 3 Will you come and help me tomorrow as well? Tony asked. A Tony asked if I could go and help him tomorrow as well. B Tony asked if I would go and help him the next day as well. C Tony asked if I would have gone and helped him the next day as well. 4 Diana told me that she wasn t going to volleyball practice that night. A I won t go to volleyball practice tonight, Diana told me. B I m not going to volleyball practice tonight, Diana told me. C I wasn t going to volleyball practice tonight, Diana told me. 5 Have you all seen this film? Andy asked. A Andy asked if we all saw that film. B Andy asked if we had all seen this film. C Andy asked if we had all seen that film. Use of English: Vocabulary The home 1 Complete the sentences. 1 The house was very old and the squeaked when we stepped on them. 2 Come into the garden and I ll show you my new flower. 3 We ve got a really nice oil of my grandfather when he was young. 4 Look! There s a bird outside the window sitting on the window. 5 I think your book is over there on the coffee. 2 M Przeczytaj zdania. Wybierz wyraz A, B, C lub D, tak aby pasował do wszystkich trzech zdań w każdym zestawie (1 5). Zakreśl właściwą literę. Przeczytaj wszystkie trzy zdania i wstaw do każdego z nich na próbę każdy z podanych wyrazów. Następnie ustal, który wyraz pasuje do wszystkich trzech zdań. 1 Detective Smith had his suspicions and was determined to... into the matter. Do you happen to know where my keys are? Why don t you... for them in your room? After his parents tragic death in the accident, his aunt and uncle decided to... after him. A get B see C look D check 2 I... a really old photo of my parents when I was looking for something else. Alastair can... as very serious but he s good fun, really. As the bus... the bridge, I realised it wasn t the one I wanted. A came on B came to C came across D came up 3 We sell this model of armchairs together with a...stool. He is considered one of the best and the most controversial...ball players in history. Suddenly, we heard the sound of...steps on the stairs. A foot B floor C long D basket 4 Look at that... bed over there! The tulips look so gorgeous! There are a few... pots with plants on my windowsill. Jim visited the... shop to buy a bunch of roses for his girlfriend. A water B plant C wooden D flower 5 The accident happened because the driver in that car went through a red.... Let s replace this bulb with an energy-saving one. This... shade looks so old-fashioned. A fire B glass C line D light 14 Get Ready for MATURA 2015

15 Use of English: Reacting to language Speculating 1 Complete the sentences with could, might, must, can t and the verbs in brackets. 1 He (sleep) well tonight. He looks so tired. 2 I think Gina (go) into town, but she may also be at Jenny s. 3 I don t know who broke the window. It (be) anybody. 4 You ate that really quickly! You (enjoy) it. 2 M Do każdej wypowiedzi w zdaniach 1 5 wybierz właściwą reakcję (A C). Wstaw każde z podanych zdań i uważnie przeczytaj cały dialog. Następnie wybierz tę odpowiedź, która pasuje najlepiej. 1 X: I think Stephen s gone out. X: You re right. His bike is still outside. A He must have. B He can t have. C He might have. 2 X: Dad s back. His team must have won the cup final. X: But can t you see how happy he looks? A Really? B No way! C Yes, you re probably right. 3 X: You can t have lost your key. You had it a minute ago. X: Have another look in all your pockets. A Yes, I m probably right. B Yes, it s quite unlikely. C Yes, that s possible. 4 X: Do you want to watch this DVD? X: That s impossible. It only came out last week. A It might not be very good. B I might have seen it before. C I must have seen it before. 5 X: I didn t tell you about Mark s party because I didn t know about it. A You can t have known because you re Mark s friend. B You might have known because you went there. C But you must have known. Mark said you were invited. Writing: A semi-formal letter asking for information 1 Read the exam task and answer the questions below. Znalazłeś/Znalazłaś informację o tym, że brytyjska wytwórnia filmowa poszukuje w Polsce miejsca, w którym nakręci film kryminalny. Napisz list do producentów. Napisz, skąd się dowiedziałeś/dowiedziałaś o planach wytwórni i zapytaj, jakie miejsce jest poszukiwane. Opisz miejsce, które wydaje ci się odpowiednie. Wspomnij o pewnym problemie związanym z tym miejscem. Wyraź gotowość do współpracy i poproś o dodatkowe informacje na temat filmu. Which place would you recommend for such a film? What vocabulary / phrases would you use to describe it? Is there any other information you could provide? a location: b adjectives to describe it: c adjectives to recommend it: d extra information: 2 Read the example letter. What problem could there be with using the location? Dear Mr Steele, I ve read on your website that you are looking for a location for a crime film in my country. I d be interested to know what kind of place you are looking for. An ideal place for the underground headquarters of a criminal mastermind would be the Wieliczka Salt Mine, near Kraków. It s 300km long and has many rooms and a lake! It s filled with sculptures carved in salt, and the mysterious atmosphere would be perfect for a crime thriller. A friend told me that another film might have used this location, but I can t find any mention of it anywhere. I hope I can be of assistance to you with your film. I look forward to receiving more information about your project. Yours sincerely, Agnieszka Łazarska 3 Read the writing tip. Then look again at the example letter and underline the indirect statement in Agnieszka s letter. W listach oficjalnych i pół-oficjalnych nie zadajemy pytań bezpośrednich, np. How long will the project take? Stosujemy pytania pośrednie, np. I d like to know..., I m/i d be interested in.... Now rewrite the direct questions below as indirect questions. a) How many films have been made here? b) Do you organise cycling holidays in other countries? c) How many cycling routes are you looking for? d) Is there an age limit for people participating in your holidays? 4 M Now do the exam task below. Znalazłeś/Znalazłaś ogłoszenie brytyjskiego biura podróży, które poszukuje w Polsce atrakcyjnych miejsc do zorganizowania wycieczek rowerowych. Napisz list do tego biura podróży, w którym zaproponujesz możliwe trasy. Zaproponuj kilka tras rowerowych i opisz krótko każdą z nich. Podziel się swą opinią na temat tych tras. Wspomnij o problemie związanym z jedną z nich. Poproś o dodatkowe informacje na temat organizowanych wycieczek. Rozwiń każdy z czterech podpunktów. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Unit 6 15

16 7 Real relationships Use of English: Grammar comparison talking about imaginary situations (second conditional, I wish, If only, I d rather) 1 Choose the correct answer. 1 I really wish I would have / had blonde hair. 2 I m getting more and more lazier / lazy as I get older. 3 If you took / would take more time with your work, you d get better marks. 4 We d rather you left / would leave now. 5 I wish he would turn down / turned down that awful music. 2 M Przeczytaj zdania 1 5 i wybierz zdanie A, B lub C mające to samo znaczenie, co zdanie wyjściowe. Wszystkie trzy opcje są gramatycznie poprawne. Wybierz tę, która najlepiej przekazuje myśl w zdaniu wyjściowym. 1 Mike works less hard than I do. A I work harder than Mike. B I don t work as hard as Mike. C I work as hard as Mike. 2 I wish Jane wouldn t speak so quickly. A I wish Jane would speak faster. B I wish Jane didn t speak so slowly. C I want Jane to speak more slowly. 3 The more I exercise, the thinner I get. A I exercise more than thin people. B I m not as thin when I exercise. C I get thinner as I exercise more. 4 That s the least satisfying meal I ve had in this restaurant. A I ve had more satisfying meals in other restaurants. B I ve had meals that were less satisfying in this restaurant. C I ve never been less satisfied with a meal in this restaurant before. 5 The room is getting fuller and fuller. A The room is completely full. B More people keep coming into the room. C The room can t get any fuller. Use of English: Vocabulary 1 Complete the sentences with the correct word. made fancied got saw got chatted fell split 1 I in love with Zoe when I first met her. 2 Vicky knew she was going to marry Edmund the moment she him. 3 They had a terrible argument, but then they up. 4 We both on really well with Tony, so we often met up when we lived in London. 5 After he moved to New York, leaving her in Dallas, they up and found new partners. 6 I ve always Joanne and I m going on a date with her next week! 7 My husband me up on a trip to Kraków in high school. 8 Jo and Joe married in a lovely old church. 2 M Wybierz właściwą odpowiedź (A D). Zastanów się, co oznacza każda z podanych odpowiedzi i w jakim kontekście może być użyta. Po dokonaniu wyboru, upewnij się także, że pozostałe odpowiedzi są niepoprawne. Peter had been going out with Anne for a very long time before he decided to ask her to marry him. He planned this very carefully he bought a diamond ring and a bunch of roses and he booked a table in a romantic restaurant. When they 1 the restaurant, candles were burning at each of the tables and music was playing quietly in the background. 2 they sat at their table, the waiter appeared, carrying two glasses of champagne on a silver tray. Asking the big question in this atmosphere was almost a 3 experience. By the end of the evening, they were 4. Half a year 5 they got married. 1 A had entered B entered C have entered D enter 2 A After a few minutes B In the end C The moment D The same day 3 A informal B renowned C mystical D noisy 4 A engaged B getting on well C divorced D back together 5 A after B later C before D away Use of English: Reacting to language Presenting and contrasting arguments 1 Transform the sentences using the words in capital letters. The meaning of the new sentence has to be the same as in the original sentence. 1 It is a very trendy club, but unfortunately quite expensive. ON THE OTHER HAND 2 The inhabitants of the city support building the new road whereas the ecologists are strongly against it. IN CONTRAST 16 Get Ready for MATURA 2015

17 3 The camera is quite cheap. However, it takes fantastic pictures. ALTHOUGH 4 They fall out very often but they always manage to make up. HOWEVER 5 This app is easy to use. In contrast, with that one you need to read a lot of instructions. WHEREAS 2 M Do każdej wypowiedzi w zdaniach 1 5 wybierz właściwą reakcję (A C). Zanim przeczytasz możliwe odpowiedzi, zastanów się, jak sam odpowiedziałbyś/sama odpowiedziałabyś w tej sytuacji. Możliwe, że twoja reakcja będzie podobna do właściwej odpowiedzi. 1 X: Have you decided which leisure centre you prefer? A I think I m going to opt for the one in photo 2. B I think I wouldn t opt for the one in photo 2. C I think the one in photo 2 might be too crowded. 2 X: I check my Facebook page two or three times a day. A So do I, whereas it s a terrible waste of time. B So do I. In contrast, it s a terrible waste of time. C So do I, although it s a terrible waste of time. 3 X: It can be argued that making students pay for a university education is unfair. A On the other hand, students will eventually earn more because they ve been to university. B On the other hand, it is certainly unfair for the students from poor backgrounds. C On the other hand, it does make them consider whether they really want to do it. 4 X: It s clear that families need to have fewer children in the future. A That s right, but on the other hand we need to reduce the population. B That s right it s hard to deny that there are too many people on the planet. C That s right, and we re putting off having children for a few years. 5 X: This outfit looks very trendy. A It does, whereas it also looks very stylish. B On the other hand, that one looks very fashionable. C In contrast, that one looks a bit gaudy. Writing: An entry on an Internet forum 1 Read the exam task and answer the questions. Weź udział w dyskusji na temat szkolnej wycieczki. Napisz post na forum, w którym: przedstawisz swoją opinię na temat niektórych zaproponowanych miejsc, wyrazisz swoje oczekiwania względem potencjalnego miejsca wycieczki, zaproponujesz miejsce, w które chciałbyś/chciałabyś się udać i uzasadnisz swój wybór, poinformujesz, gdzie już byłeś/byłaś. 1 Who is the forum for? 2 Will the writer s entry be the first one on the forum? 3 Will all of the writer s suggestions be real possibilities? 2 Read the example Internet forum entry and check your answers to exercise 1. What school trips has Simon already been on? What does he think about them? Our teacher has asked us to suggest places for our next trip, so I've ended up here. The most appealing suggestion so far is the chocolate factory. I'm against the coal mining museum, mainly because I like the fresh air! Although the farm sounds quite interesting, I d prefer something less tiring. The activity centre in Wales sounds OK. On the other hand, the day in the New Forest learning survival skills sounds even better. I wish we could go the Alton Towers theme park because it would be most fun, but I know our teacher would say it s not educational enough. We ve been to the Shakespeare s Globe Theatre it was a bit too much like school. And we also went to the Jaguar factory last year, which was surprisingly good. Simon 3 Read the writing tip. Then read the example Internet forum entry again and put the underlined linking words into the correct category (1 4). Then add to them the linking words below. Pamiętaj o łączeniu zdań i akapitów za pomocą właściwych wyrazów i wyrażeń. Sprawią one, że twoja praca będzie bardziej spójna. in addition as a result in order to because furthermore however 1 to add points 3 to express a result 2 to express contrast 4 to express a reason 4 M Now do the exam task below. Bierzesz udział w dyskusji na forum internetowym. Uczestnicy omawiają, jak i gdzie warto uczcić osiemnaste urodziny. Napisz post na forum, w którym: wyrazisz swoje wątpliwości w odniesieniu do niektórych zaproponowanych miejsc, powiesz, jak twoi znajomi planują uczcić swoje osiemnaste urodziny, podasz swoją propozycję wraz z uzasadnieniem, poprosisz o opinię na temat twojej propozycji i wyjaśnisz, dlaczego inny punkt widzenia jest dla ciebie ważny. Rozwiń każdy z czterech podpunktów. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Unit 7 17

18 8 Globetrotters Use of English: Grammar the passive indefinite pronouns (some-, any-, no-, every-) 1 Chose the correct answer. 1 When we got home we realised that the house had burgled / had been burgled. 2 Has someone / anyone seen my bag? I can t find it. 3 More Rolls Royce cars have been sold / were sold in China in 2012 than anywhere else. 4 Toyota cars are produced / are being produced in Japan. 5 When washing-up time came, Peter was anywhere / nowhere to be seen. 6 George is a great Madonna fan. He knows something / everything about her. 2 M W każdym zdaniu (1 5) wybierz odpowiedź A, B lub C, która jest najlepszym tłumaczeniem fragmentu w nawiasie i po wstawieniu jej w lukę utworzy poprawne zdanie. Przed wybraniem odpowiedzi, przeczytaj całe zdanie, nie tylko jego fragment w języku polskim. Sens całego zdania może mieć wpływ na wybór właściwej odpowiedzi. Po dokonaniu wyboru przeczytaj całe zdanie jeszcze raz, by upewnić się, że jest logiczne. 1 Only two new types of antibiotics (wynaleziono) since A have been invented B were invented C are invented 2 Where do you think the 2020 Olympic Games (się odbędą)? A are held B are being held C will be held 3 (Nikt niczego nie kupił) when we all went shopping this morning! A Nobody bought everything B Nobody bought nothing C Nobody bought anything 4 Audio cassettes (wciąż były sprzedawane) in A were still being sold B have still been sold C had still been sold 5 Around 140 million bananas (są zjadane) in the UK every week. A are eating B have been eaten C are eaten Use of English: Vocabulary Travel 1 Write the compound nouns for the definitions. 1 The place where you pick up your suitcase when you arrive at the airport. 2 The thing you have to wear in a car or plane. 3 The part of a train where you can buy food and drink. 4 The part of the motorway you drive onto if your car breaks down. 5 The place where you can sit until your train comes. 6 The place where you can buy cheaper goods at the airport. 2 M Wybierz właściwą odpowiedź (A C). Dokonując wyboru, warto przeczytać nie tylko wyrazy i wyrażenia bezpośrednio przed luką i po niej. Wyrażenie będące wskazówką może się czasem znaleźć nawet w poprzednim lub kolejnym zdaniu. My backpacking trip started well when I met a fellow traveller in the 1 at the airport I was flying from. Then the bad news came a two-hour flight delay, but at least it 2. Then came the 3 15-hour flight to Bangkok, and believe me, when you re as tall as I am, it s no fun sitting in economy class! When we got there, I didn t need to wait around at the 4 because my backpack was small enough to take on as hand baggage. I went straight outside and found myself in a busy street. There were crowds of people everywhere: in the shops, on the buses and in the street. Somehow I managed 5 a taxi and we headed off through the busy streets. 1 A waiting room B arrivals hall C departure lounge 2 A wasn t cancelled B isn t cancelled C won t be cancelled 3 A gruelling B convenient C relaxing 4 A passport control B check-in desk C baggage reclaim 5 A finding B to have found C to find 18 Get Ready for MATURA 2015

19 Use of English: Reacting to language Making a complaint 1 Put the words in the correct order. 1 why / unhappy / this / understand / about / you re / don t / I 2 there s / sorry / problem / hear / I m / to / a 3 afraid / can / there s / do / nothing / I m / it / I / about 4 everything / can / sort / I ll / it / to / I / do / out / 5 be / something / about / done / needs / this / to 2 M Do każdej wypowiedzi w zdaniach 1 5 wybierz właściwą reakcję (A C). Po wybraniu jednej z opcji przeczytaj jeszcze raz cały dialog, by upewnić się, że jest logiczny. 1 X: I can t get a good Internet connection in my room. Y: That s beyond our control, I m afraid. X: A That s just not acceptable. B That s just not a problem. C That s just a disgrace. 2 X: I want to make a complaint about how unhelpful the staff are here. Y: I m very sorry to hear that. X: A There is nothing I can do about it. B I m very sorry about it. C Something needs to be done about it. 3 X: The towels in my room are still dirty. X: Well that s just not good enough. A I m sorry, the maid might have forgotten to change them. B I m sorry, the maid must have forgotten to change them. C I m sorry, the maid can t have forgotten to change them. 4 X: I m really not happy about this. X: Well, it s just not acceptable. A Do you want to complain about it? B If I were you, I d complain. C It s really beyond my control. 5 X: You ve forgotten to clean my room twice. I m afraid this just isn t good enough. X: Yes, it really is a disgrace. A I m running out of patience. B I apologise. I admit that you ve had a very bad experience here. C I d be grateful if you could tell me what the problem is. Writing: A travel blog entry 1 Read the exam task and answer the questions. Prowadzisz blog na anglojęzycznej stronie poświęconej podróżom. Zredaguj wpis dotyczący ciekawych miejsc w Polsce, które właśnie zwiedzasz. Przypomnij czytelnikom, jaki jest cel twojej podróży. Opowiedz o miejscach, w których już byłeś/byłaś. Wyraź swą opinię na ich temat. Przedstaw plany na dalszą część podróży. 1 Where is the writer travelling? 2 Who will be reading the blog? 3 What words can the writer use to express their feelings about the places they have seen? 2 Read the example blog entry and check your answer to question 3 in exercise 1. What kind of places is the writer aiming to visit? wild place is with the high sand dunes, you can pretend you re in the Sahara desert! night, where I ate somewhere highly unusual. In the Dark Restaurant you can t see anything at all! It makes eating a bit of a challenge, but you appreciate the taste of the food more. Everyone found it hilarious and I loved it! Forest, home to 800 bison! Then I m hoping to go rafting down the Dunajec river. Bye for now! 3 Read the writing tip. Then read the example blog entry again and do the exercise below. Gdy opisujesz wydarzenia, skup się na dwóch, trzech najważniejszych. Warto też użyć ciekawych wyrażeń i określeń opisujących te wydarzenia. Find words and expressions in the example blog entry with similar meanings to the words and expressions below. 1 not easy to say 5 enjoy the quality of 2 incredible 6 very funny 3 very different 7 I m going 4 quite difficult 8 very old 4 M Now do the exam task below. Wraz z grupą znajomych podróżujesz po jednym z ościennych krajów. Napisz wpis na blogu podróżniczym. Wyjaśnij, dlaczego udaliście się w tę podróż. Opowiedz o miejscach, w których już byliście. Wyraź opinię swoją i twoich znajomych o tych miejscach. Przedstaw plany na dalszą część waszej podróży. Rozwiń każdy z czterech podpunktów. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Unit 8 19

20 9 Money, money, money! Use of English: Grammar Use of English: Vocabulary have something done third conditional Shopping and services 1 Complete the sentences with the correct form of the verb or phrase in brackets. 1 I (fix) my bike yesterday. It didn t take me very long. 2 I wouldn t have told Roberta if I (know) she d tell everyone else. 3 If you (come) on the sponsored walk, you d have had a great time! 4 I m going to go to the dentist to (whiten my teeth). I ll look like a film star! 5 A lot of students (their money steal) from their bags yesterday. 6 If she d taken her smartphone with her, she (get) lost. 2 M Przeczytaj zdania 1 5 i wybierz zdanie A, B lub C mające to samo znaczenie, co zdanie wyjściowe. Po wykonaniu całego zadania jeszcze raz sprawdź wybrane opcje, aby upewnić się, że są poprawne. 1 I wouldn t have cooked steak if I d known you were vegetarian. A I cooked steak because I didn t know you were vegetarian. B I didn t cook steak because I knew you were vegetarian. C I cooked steak because I knew you were vegetarian. 2 I had my window broken by some vandals last week. A Some vandals had broken my window last week. B Some vandals had my window broken last week. C Some vandals broke my window last week. 3 I fell out with Miranda because she lied to me. A I would have fallen out with Miranda if she had lied to me. B I wouldn t have fallen out with Miranda if she had lied to me. C I wouldn t have fallen out with Miranda if she hadn t lied to me. 4 I m having my computer serviced on Tuesday. A Someone will service my computer on Tuesday. B Someone is servicing my computer on Tuesday. C I m servicing my computer on Tuesday. 5 We wouldn t have had the house painted if it hadn t been so cheap. A We didn t have the house painted because it was too cheap. B We wouldn t have painted the house if it had not been so cheap. C We had the house painted because it wasn t so cheap. 1 Complete the sentences with the correct words. till clearance offer reductions receipt bargain 1 This shirt only cost 10. It s a! 2 Amazing prices in our massive stock! 3 We can exchange this if you have the. 4 I m afraid this is closed. Could you go to the next one, please? 5 There were huge in their end-of-season sale. 6 You can get three for the price of two at the moment it s a special. 2 M W każdym zdaniu (1 5) wybierz odpowiedź A C, która jest najlepszym tłumaczeniem fragmentu w nawiasie i po wstawieniu jej w lukę utworzy poprawne zdanie. Spróbuj najpierw zastanowić się nad tłumaczeniem fragmentu bez patrzenia na podane opcje. Ułatwi ci to później wybór właściwej odpowiedzi. 1 I m sorry, but these hard drives are (wyprzedane) at the moment. A out of stock B in stock C stocked 2 If we d had the money, we (roztrwonilibyśmy je na) things like partying. A would have paid it on B would have wasted it on C would have spent it on 3 (Zamierzam oddać) the money I owe my sister. A I m planning to give up B I intend to give for C I m going to give back 4 I (pożyczyłem mu trochę pieniędzy) yesterday. A borrowed him some money B lent him some money C paid him some money 5 My friends and I are waiting for January. It s the time when you can get (wiele okazji) in the winter sales. A a lot of bargains B a lot of reductions C a lot of occasions 20 Get Ready for MATURA 2015

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM nazwa szkoły/pieczątka JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM /2011/2012 PK nr 2 semestr I Uwaga! Strona tytułowa stanowi integralną część pracy kontrolnej. Adres ucznia Wypełnij wszystkie pola czytelnie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

Present Simple (czas teraźniejszy)

Present Simple (czas teraźniejszy) TENSES CZASY GRAMATYCZNE Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the East.) - przyzwyczajenia (I

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. Język angielski. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM, Gazetą Wyborczą i ritish ouncil KRYTERI OENINI ODPOWIEDZI POZIOM PODSTWOWY Zdający rozumie proste, typowe wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA]

[LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA] 20150208 [LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Słowniczek... 5 Gramatyka... 6 Ćwiczenie... 7 Tłumacznie... 8 Kontakt... 9 2 WSTĘP Jednym z częstym tematem konwersacji są

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Etap Wojewódzki

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Etap Wojewódzki Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok pieczątka WKK DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Etap Wojewódzki Drogi Uczniu Witaj na III etapie konkursu języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Wstep Testy klasyfikacyjne Testy klasyfikacyjne (Placement Tests) pomagają nauczycielom

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

1.9 Czas Present Perfect Simple: just, already, yet, since, for, it s the first time

1.9 Czas Present Perfect Simple: just, already, yet, since, for, it s the first time 1.9 Czas Present Perfect Simple: just, already, yet, since, for, it s the first time Czasu Present Perfect Simple często używamy z następującymi wyrażeniami: a) just dopiero co I ve just cleaned the floor.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły Rozdział 3 Czasy Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy mówiąc o codziennych sytuacjach i czynnościach, które co jakiś czas się powtarzają. Stosowany jest do opisywania czynności

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie wyrazy z ramki. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.

Zadanie 2. Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie wyrazy z ramki. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania. JĘZYK ANGIELSKI - PRACA DŁUGOTERMINOWA NR3 Termin oddania-22.12.2011r. Zadanie 1. Połącz nazwy sklepów z odpowiednimi artykułami. 1. butcher s 2. chemist s 3. baker s 4. stationery 5. greengrocer s 6.

Bardziej szczegółowo

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l People People My Picture Dictionary Appearance adjectives 1 Podpisz obrazki. 1 f a t a l / t d - l 6 h o / o g Uzupełnij krzyżówkę wyrazami z ramki. good-looking fat short thin young old ugly tall 8 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku. 2014-10-22 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test 20.1. Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom,

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct.

I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct. Imię: Nazwisko:.. I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct. 1. Price per night: 200 single room A. in a museum 350 double room B. in a police station C. in a hotel

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY . /pieczątka nagłówkowa szkoły/. kod pracy ucznia KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na I etapie konkursu. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: 1. Czasy i inne zagadnienia gramatyczne: a) Present Simple vs. Present Continuous (budowa zd. twierdz. i pytania, przeczenia; użycie, porównanie) b) Simple

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo