REGULAMIN POŻYCZKA W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POŻYCZKA W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM"

Transkrypt

1 REGULAMIN POŻYCZKA W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Dla celów niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają: Bank - Bank Ochrony Środowiska S.A., pożyczka - pożyczka udzielana w formie linii odnawialnej na potrzeby konsumpcyjne nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, Pożyczkobiorca - posiadacz / współposiadacze rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, którym udzielono pożyczki, placówka Banku - oddział, oddział operacyjny Banku, prolongata - wydłużenie okresu kredytowania, rachunek o charakterze bieżącym - rachunek prowadzony dla osoby fizycznej, na który systematycznie wpłacano kwoty z tytułu uzyskiwanych dochodów lub zyski z działalności gospodarczej (w szczególności: rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek a vista), z wyjątkiem rachunku prowadzonego na rzecz przedsiębiorcy, rachunek oszczędnościowo - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w Banku, rozliczeniowy Taryfa - Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Klientów Indywidualnych, Umowa - Umowa pożyczki, zawarta z posiadaczem/ współposiadaczami rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, Wnioskodawca - posiadacz lub współposiadacze rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, wnioskujący o udzielenie pożyczki, zdolność kredytowa - zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie określonym w Umowie Pożyczki udzielane są przez placówki Banku. 2. Pożyczka posiada formę linii odnawialnej. Każda spłata pożyczki powoduje odnowienie przyznanego limitu o kwotę dokonanej spłaty, co oznacza, że pożyczka może być wielokrotnie wykorzystywana do wysokości przyznanego limitu, do dnia spłaty określonego w Umowie. 3. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem 15. Strona 1/8

2 3 1. Pożyczka oprocentowana jest: 1) według zmiennej stopy procentowej, ustalanej przez Bank i podawanej do publicznej wiadomości w lokalach placówek Banku w formie komunikatu lub 2) według stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesiecznych, zwanej dalej stopą bazową, powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę Banku, w zależności od rodzaju rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego. 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, oprocentowanie pożyczki ulega zmianie: 1) raz w roku, 1 września, w przypadku wzrostu albo spadku cen, ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy. Procentowy poziom zmiany stawki oprocentowania jest równy procentowemu poziomowi wzrostu albo spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, 2) w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa, regulujących sektor bankowy lub świadczenie usług bankowych, jeśli zmiany te wpływają na koszt pozyskania pieniądza, przy czym zmiana stawki oprocentowania nie może być wyższa niż zmiana, wynikająca bezpośrednio ze zmian przepisów prawa. 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, do ustalenia stopy procentowej na pierwszy okres jako stopę bazową przyjmuje się stawkę WIBOR 6M notowaną na 2 dni robocze przed podpisaniem Umowy. Zmiana stopy bazowej następuje po okresie 6 miesięcy, ale nie wcześniej niż w dniu pierwszej spłaty. Do ustalenia stopy procentowej na następne okresy jako stopę bazową przyjmuje się stawkę WIBOR 6M notowaną na 2 dni robocze przed zakończeniem poprzedniego okresu. 4.W przypadku zmiany oprocentowania, o którym mowa w ust.2 pkt 2, Bank doręczy Pożyczkobiorcy i ewentualnym Poręczycielom, listem zwykłym lub na adres informację o zmianie oprocentowania. Rozdział 2 Rozdział 2 Zasady udzielania pożyczki 4 Wysokość limitu pożyczki ustalana jest przez Bank indywidualnie dla każdego Pożyczkobiorcy, i uzależniona jest w szczególności od: 1) okresu posiadania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, 2) wysokości i systematyczności wpływów na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy z tytułu uzyskiwanych przez Pożyczkobiorcę dochodów, 3) prawidłowości korzystania z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, kart płatniczych oraz innych instrumentów płatniczych wydanych przez Bank, 4) terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku i innych banków, 5) zabezpieczenia spłaty pożyczki Pożyczka może być udzielona Pożyczkobiorcy, który: 1) posiada rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, a) na który dokonano co najmniej jednego wpływu bezpośrednio ze źródła dochodu, b) przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę, z zastrzeżeniem 6, 2) nie spowodował na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym nieuprawnionego debetu przez okres ostatnich 6 miesięcy (lub przez okres prowadzenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w przypadku, gdy okres prowadzenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego jest krótszy niż 6 miesięcy), 3) systematycznie zasila rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy wpływami z tytułu dochodów pochodzących ze źródeł akceptowanych przez Bank, 4) posiada: a) zdolność kredytową do spłaty pożyczki, b) pełną zdolność do czynności prawnych, c) zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, Strona 2/8

3 d) dowód osobisty lub kartę pobytu w Polsce z wpisanym numerem PESEL. 2. Za systematyczne uważa się zasilanie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego bezpośrednio ze źródła dochodu co najmniej raz na: 1) 1 miesiąc w przypadku wynagrodzenia, lub renty/emerytury, lub stypendium (z wyłączeniem miesięcy, w których ustawowo nie przysługuje stypendium), 2) 3 miesiące w przypadku pozostałych źródeł dochodów Do okresu prowadzenia ROR zalicza się okres prowadzenia rachunku o charakterze bieżącym prowadzonego przez Bank lub inny bank. 2. W przypadku rachunku w innym banku warunkiem zaliczenia, o którym mowa w ust. 1, i podjęcia przez Bank decyzji kredytowej, jest przedstawienie przez Wnioskodawcę wydruku z serwisu internetowego banku lub potwierdzonej przez bank dotychczas prowadzący rachunek historii rachunku o charakterze bieżącym za okres ostatnich 6 miesięcy wraz z informacją o źródłach wpływów. 3. Bank może uzależnić udzielenie pożyczki od przedstawienia innych, niż wymienione w ust. 2, dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki. 7 Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi: 1) zawarte w Umowie pełnomocnictwo dla Banku do pobrania środków na spłatę zadłużenia z rachunków Pożyczkobiorcy prowadzonych przez Bank, 2) poręczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy (nie stosuje się w przypadku, gdy: Pożyczkobiorca nie pozostaje w związku małżeńskim, pozostaje w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem i przedłoży akt notarialny albo prawomocny odpis orzeczenia sądu w tej sprawie), oraz 3) dodatkowe zabezpieczenie wymagane w przypadku, gdy kwota pożyczki przekracza wartości ustalone przez Bank dla zabezpieczenia określonego w pkt Bank może uzależnić udzielenie pożyczki od przedłożenia dodatkowych dokumentów, niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego, lub ustanowienia dodatkowego akceptowanego przez Bank prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. 2. W przypadku podjęcia decyzji o nieudzieleniu pożyczki, na pisemny wniosek Wnioskodawcy placówka Banku zwróci oryginały dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, osobiście lub listem poleconym. 3. Oryginał wniosku o udzielenie pożyczki oraz kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku pozostają w aktach Banku. Rozdział 3 Tryb udzielania pożyczki 9 1. Ubiegając się o pożyczkę Wnioskodawca składa w placówce Banku: 1) dowód osobisty lub kartę pobytu z wpisanym numerem PESEL (do wglądu), 2) wniosek o udzielenie pożyczki, 3) Kartę informacyjną, 4) inne dokumenty niezbędne do oceny ryzyka kredytowego, jeżeli są wymagane przez Bank, 5) dokumenty niezbędne do ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, jeżeli ustanowienie zabezpieczenia Strona 3/8

4 jest wymagane przez Bank. 2. W przypadku, gdy prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi poręczenie osoby fizycznej, poręczyciel składa dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i Bank uzależnia udzielenie pożyczki od: 1) przedłożenia przez Wnioskodawcę określonych przez Bank dokumentów i udzielenia informacji, niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego, 2) posiadania przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej, 3) zaakceptowania przez Bank prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, 4) złożenia przez Wnioskodawcę i inne osoby zobowiązane wobec Banku z tytułu udzielonej pożyczki oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 2. Wnioskodawca oraz inne osoby zobowiązane wobec Banku z tytułu udzielonej pożyczki powinny podać do wiadomości placówki Banku numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. 11 Jeżeli: 1) wartość zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonej pożyczki ulegnie znacznemu zmniejszeniu, lub 2) Pożyczkobiorca spowoduje powstanie nieuprawnionego debetu na ROR, 3) spłata pożyczki przebiega nieterminowo, lub 4) nastąpiło zagrożenie terminowej spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca, na pierwsze żądanie Banku, ma obowiązek ustanowić dodatkowe, akceptowane przez Bank zabezpieczenie spłaty pożyczki lub dokonać spłaty odpowiedniej części pożyczki, pod rygorem wypowiedzenia Umowy Po podjęciu decyzji o przyznaniu limitu placówka Banku podpisuje z Pożyczkobiorcą Umowę. 2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zgłosi się do placówki Banku celem podpisania Umowy po upływie 1 miesiąca od daty podjęcia decyzji, Bank ponownie oblicza limit pożyczki na podstawie złożonych przez Wnioskodawcę aktualnych dokumentów, o których mowa w Bank uruchamia pożyczkę po: 1) podpisaniu Umowy, 2) ustanowieniu przez Pożyczkobiorcę zaakceptowanego przez Bank prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, 3) pobraniu prowizji przygotowawczej. 2. Bank odstępuje od Umowy i odmawia uruchomienia pożyczki, jeżeli przed uruchomieniem pożyczki: 1) zaszły okoliczności nieznane Bankowi w dniu podpisania Umowy, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty pożyczki, 2) osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy nie złożyły oświadczenia o podaniu się egzekucji, 3) Pożyczkobiorca naruszył warunki Umowy, 4) Pożyczkobiorca lub inna osoba, będąca dłużnikiem Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy, zmarła, w terminie 14 dni od powzięcia przez Bank informacji o zajściu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych powyżej. 14 Strona 4/8

5 1. Pożyczkobiorca może w trakcie spłaty pożyczki wnioskować o podwyższenie lub obniżenie limitu pożyczki. 2. W przypadku złożenia wniosku o podwyższenie limitu pożyczki zastosowanie mają odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia pożyczki. 3. W przypadku podjęcia przez Bank, na wniosek Pożyczkobiorcy, decyzji o zmianie wysokości limitu Bank zawiera z Pożyczkobiorcą aneks do Umowy. 4. Na podwyższenie limitu wymagana jest zgoda poręczycieli oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy. Rozdział 4 PROLONGATA Umowa jest prolongowana na następny 12-miesięczny okres z zachowaniem dotychczasowego limitu, bez konieczności zawarcia do niej aneksu, o ile spełnione są, z zastrzeżeniem ust.2, następujące warunki: 1) sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy wskazuje, że limit może zostać utrzymany, a w szczególności: a) systematyczne wpływy na ROR nie uległy obniżeniu, b) na ROR nie występował nieuprawniony debet w okresie ostatnich 6 miesięcy, i jednocześnie: 2) Pożyczkobiorca najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty pożyczki określony w Umowie, nie zawiadomi pisemnie placówki Banku o rezygnacji z prolongowania Umowy, 3) w dniu prolongaty pożyczki na rachunku znajdują się środki na pokrycie prowizji za prolongatę Umowy, 4) nie wygasło prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki (jeżeli było wymagane) lub wartość zabezpieczenia spłaty pożyczki nie uległa obniżeniu. 2. Bank może uzależnić prolongowanie pożyczki od przedłożenia dodatkowych, określonych przez Bank dokumentów, niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. 3. Bank może prolongować Umowę z obniżonym limitem, jeżeli sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy wskazuje, że dotychczasowy limit nie może zostać utrzymany. 4. W przypadku podjęcia decyzji o prolongowaniu pożyczki z obniżonym limitem lub nie prolongowaniu pożyczki Bank wysyła listem poleconym do Pożyczkobiorcy, nie później niż na 14 dni przed pierwotnym terminem spłaty pożyczki, informację o możliwości prolongowania Umowy z obniżonym limitem lub o odmowie prolongowania Umowy. 5. W przypadku prolongowania Umowy z obniżonym limitem, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty w pierwotnym terminie różnicy między istniejącym zadłużeniem a obniżonym limitem. 6. Pożyczka prolongowana z obniżonym limitem może być wykorzystywana w kolejnym 12-miesięcznym okresie, o ile najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy Pożyczkobiorca zawrze z Bankiem aneks do Umowy. 7. W przypadku nieprolongowania Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia w terminie spłaty pożyczki. 8. Nieodebranie przez Pożyczkobiorcę listu zawierającego zawiadomienie o obniżeniu wysokości limitu lub odmowie prolongaty nie zwalnia Pożyczkobiorcy od spłaty pożyczki w terminie określonym w Umowie Bank może obniżyć limit w okresie ważności Umowy, jeżeli sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy wskazuje, że limit nie może zostać utrzymany. 2. O podjęciu decyzji o obniżeniu limitu Bank powiadamia Pożyczkobiorcę listem poleconym, wskazując: 1) termin, od którego obowiązuje obniżony limit, 2) 30-dniowy termin, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty różnicy między istniejącym zadłużeniem a obniżonym limitem. 3. Obniżenie limitu przez Bank nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 17 Strona 5/8

6 W przypadku, gdy nastąpiło zagrożenie terminowej spłaty pożyczki, Bank może zażądać od Pożyczkobiorcy przedłożenia aktualnych dokumentów określających źródło i wysokość dochodów oraz aktualnych oświadczeń/zaświadczeń o wysokości i źródle zobowiązań, pod rygorem wypowiedzenia Umowy. Rozdział 5 SPŁATA POŻYCZKI I ODSETEK Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty pożyczki, za okres od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 2. Bank nalicza i pobiera odsetki co miesiąc, w ostatnim roboczym dniu miesiąca, obciążając rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy i: 1) pomniejszając środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym lub 2) powiększając zadłużenie w ramach przyznanego limitu pożyczki, w zależności od wysokości salda rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego. 3. W przypadku zmiany stopy procentowej Bank doręcza Pożyczkobiorcy i ewentualnym Poręczycielom, osobiście, listem zwykłym lub na adres , zawiadomienie o zmianie oprocentowania informując jednocześnie o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia (w przypadku korespondencji wysyłanej elektronicznie przesyłkę uznaje się za doręczoną w dniu jej zarejestrowania w komputerze adresata), ze skutkami określonymi w ust Nieodebranie przez Pożyczkobiorcę lub Poręczyciela zawiadomienia o zmianie wysokości oprocentowania nie zwalnia Pożyczkobiorcy od zapewnienia na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym środków lub kwoty niewykorzystanego limitu pożyczki w wysokości umożliwiającej pobranie odsetek w terminie wymagalności w pełnej kwocie. 5. Niewypowiedzenie Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 3 oznacza zaakceptowanie zmiany oprocentowania. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy w związku z niezaakceptowaniem przez Pożyczkobiorcę zmian o których mowa w ust. 3, do upływu okresu wypowiedzenia obowiązuje dotychczasowe oprocentowanie. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami i innymi należnościami Banku. W przypadku braku spłaty Bank może przystąpić do dochodzenia swych wierzytelności z prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki i majątku Pożyczkobiorcy. 19 Spłaty należności Banku z tytułu umowy pożyczki Bank zalicza na: 1) koszty windykacji, 2) prowizje i opłaty bankowe, 3) odsetki od kapitału przeterminowanego naliczone od dnia jego powstania do dnia spłaty, 4) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, 5) kapitał Zadłużenie powstałe w wyniku: 1) obciążenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego powodującego przekroczenie limitu pożyczki i/lub 2) braku spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki w terminie określonym w Umowie traktowane jest jako zadłużenie przeterminowane, w tym kwota kapitału jako kapitał przeterminowany. 2. Od kapitału przeterminowanego Bank pobiera odsetki w wysokości jak dla zadłużenia przeterminowanego. 3. Odsetki, w wysokości określonej w ust. 2 naliczane są od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego jego spłatę. Strona 6/8

7 4. Od dnia złożenia w sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wystawionemu przez Bank bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, lub od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy, Bank pobiera odsetki w wysokości określonej w ust. 2 od całości zadłużenia przeterminowanego (tj. kapitału przeterminowanego, odsetek i należnych Bankowi prowizji i opłat bankowych). Rozdział 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Powołanie Pożyczkobiorcy do odbycia czynnej służby wojskowej nie powoduje zastosowania postanowień art. 131 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; w takim przypadku Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty zadłużenia na zasadach określonych w Umowie. 2. Postanowienie ust. 1 stosuje się także w stosunku do małżonków żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, jeżeli żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 3. W przypadku zajęcia na rachunku lub niedotrzymania warunków Umowy, Bank zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania wypłaty pożyczki. W tym czasie każdy wpływ na rachunek będzie zaliczany w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki Za wykonywanie czynności związanych z udzielaniem i obsługą pożyczki Bank pobiera prowizje i opłaty bankowe określone w Taryfie stanowiącej wzorzec Umowy pożyczki w zakresie ustalania ceny za czynności w niej wymienione. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawki opłaty / prowizji określonej w Taryfie, nie częściej niż dwa razy w roku, w przypadku zaistnienia, licząc od dnia ostatniej zmiany tej stawki opłaty / prowizji przynajmniej jednej z wymienionych poniżej przyczyn: 1) wzrostu cen ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, 3) zmiany którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, 4) zmiany stawki WIBOR, LIBOR, EURIBOR lub WIBID, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, 5) zmiany ponoszonych przez Bank kosztów energii, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych lub opłat stosowanych przez inne banki lub instytucje, z pomocą których Bank wykonuje czynności bankowe, jeśli wpływają one na koszt obsługi produktów lub świadczenia usług, których dotyczy opłata lub prowizja, o co najmniej 1%, przy czym procentowy poziom zmiany stawki opłaty lub prowizji nie może być wyższy niż 10-krotność procentowego poziomu faktycznej zmiany, wynikającego bezpośrednio z jednej z przyczyn, o których mowa w pkt. 1-5, której poziom zmiany był najwyższy. Jeśli od ostatniej zmiany stawki opłaty /prowizji upłynął okres dłuższy niż 24 miesiące, przyjmuje się, że ostatnia zmiana nastąpiła 24 miesiące temu. 3. Ponadto Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizji i opłat określonych w Taryfie, w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa, regulujących sektor bankowy lub świadczenie usług bankowych, 2) wydania lub zmiany wytycznych, zaleceń, rekomendacji, dobrych praktyk lub decyzji instytucji nadzorczych, 3) konieczności dostosowania Taryfy do wymogów związanych z ochroną konsumentów, przy czym zmiana każdej stawki opłaty lub prowizji nie może być wyższa niż faktyczny wzrost kosztów obsługi produktów lub świadczenia usług, których dotyczy dana opłata lub prowizja, wynikający z jednej z przyczyn, o których mowa w pkt Zasady zmiany, o których mowa w ust. 2-3 nie dotyczą sytuacji, gdy dotychczasowa opłata lub prowizja była opłatą lub prowizją promocyjną. W przypadku opłat lub prowizji promocyjnych, warunki zmiany określane są odrębnie. 5. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia stawki opłaty lub prowizji za czynności, za które dotychczas nie pobierał opłaty lub prowizji, przy czym wysokość opłaty / prowizji Bank określa z uwzględnieniem poziomu ponoszonych kosztów, stopnia pracochłonności oraz poziomu opłat pobieranych za daną czynność przez inne banki. 6. W przypadku podwyższenia cen za czynności wymienione w Taryfie lub wprowadzenia nowych prowizji i opłat Bank doręczy Pożyczkobiorcy osobiście, listem zwykłym lub na adres , nowy wyciąg z Taryfy. W przypadku korespondencji wysyłanej elektronicznie przesyłkę uznaje się za doręczoną w dniu jej zarejestrowania w komputerze adresata. 7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w trakcie trwania Umowy, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przyczyn: 1) zmiany przepisów prawa, regulujących sektor bankowy lub świadczenie usług bankowych, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, 2) wydania lub zmiany wytycznych, zaleceń, rekomendacji, dobrych praktyk lub decyzji instytucji nadzorczych, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, 3) konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumentów, 4) zmiany sposobu świadczenia usług przez banki lub instytucje, z udziałem których Bank świadczy usługi, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, 5) rezygnacji z niektórych produktów lub usług albo zmiany dostępności usług lub funkcjonalności produktów lub usług świadczonych przez Bank, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, Strona 7/8

8 6) zmiany systemu informatycznego Banku, powodującej usprawnienie pracy systemu, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. 8. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Bank doręczy Pożyczkobiorcy osobiście, listem zwykłym lub na adres nowy Regulamin. W przypadku korespondencji wysyłanej elektronicznie przesyłkę uznaje się za doręczoną w dniu jej zarejestrowania w komputerze adresata. 9. W przypadku niezaakceptowania zmian w niniejszym Regulaminie i/lub w Taryfie, Pożyczkobiorcy przysługuje, w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia zawierającego Regulamin / wyciąg z Taryfy, o którym mowa w ust. 6 i 8, prawo do wypowiedzenia Umowy, ze skutkami określonymi w 18 ust Niewypowiedzenie Umowy w podanym terminie oznacza zaakceptowanie zmiany Taryfy i/lub Regulaminu. 11. W przypadku wypowiedzenia Umowy w związku z niezaakceptowaniem przez Pożyczkobiorcę zmian, o którym mowa w ust. 9, do upływu okresu wypowiedzenia obowiązują stawki określone w dotychczasowej Taryfie i/lub postanowienia dotychczasowego Regulaminu. 23 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawo bankowe i kodeks cywilny. Strona 8/8