UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO Z rlnio " 0 -* I'M l/i/lfa Ot- As*~/ I *1 I1*". Ulllcl j-j w sprawie akceptacji Zapotrzebowania na srodki z Pomoc Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacjnego na lata na rok 2014 w ramach Dziatania 6.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania oraz przznania dofinansowania na zadania zwia,zane z Dziataniem 6.1 realizowane przez Insttucje. Zarz^dzajaca^ LRPO.*> c i Na podstawie art. 41 ust. 1 ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z pozn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt. 10 ustaw z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia politki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pozn. zm.) uchwala si?, co nast?puje: 1. Akceptuje si? Zapotrzebowanie na srodki z Pomoc Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacjnego na lata na rok 2014 w ramach Dziatania 6.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania, More stanowi zalacznik do niniejszej uchwal. 2. Niniejsza uchwala stanowi deczj? Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w sprawie przznania dofinansowania na zadania zwiazane z Dzialaniem 6.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania o numerze UDA-RPLB / Wkonanie uchwaf powierza si? Marszafkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwala wchodzi w zcie z dniem podj?cia.

2 Zalacznik Zapotrzebowanie na srodki PT Zapotrzebowanie na srodki z Pomoc Technicznej LRPO* Informacje o umowie/deczji o dofinansowauie projektu Nr wniosku(sgn.) WND-RPLB /14 - Nr umoa/deczji1 UDA-RPLB /14-00 Nazwa insttucji zawierajqcej umow^ o dofmansowanie/wdaja^ deczj^ Urzqd MarszalkoAski Wojewodzt>a Lubuskiego Wartosc og61em ,00 / Wdatki kwalifikowalne ,00 Dofinansowanie ,00 Wklad wjasn ,00 " Data podpisan ia % dofinansowariia 85% Informacje ogolne Program Operacjn <Kod> Lubuski Regionaln Program Operacjn \/ Os priortetowa <Kod> 6. Pomoc Techniczna \ Dzialanie <Kod> 6.1 Wsparcie zarzqdzania i wdrazania Poddzialanie <Kod> <Nazwa> Ttul projektu Wsparcie zarzajdzania i wdrazania w 2014 roku. "*/ Data rozp. real r. Datazakon. real r. 7 WartoSc ogojem Wktad publiczn Wklad prwatn ,00^ ,00 ^ Miejsce realizacji projektu Projekt realize wan na tereiiie calego kraju Nie ^ Wojewodztwo Powiat Gmina Lnbuskie Klasfikacja projektu Zielonogorski Zielona Gora ^ I W przpadku zmian w polu b^dzie przechowwan numeraneksu lub numer deczji zmieniaj^cej NARODOWA STRATEGIA SPClJNOSCi Lubus^ie Wartezachodu UNIA EUROPEJ5KA EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 Zala_cznik Zapotrzebowanie na srodki PT Klasfikacja Temat priortetu Forma fmansowania Obszar realizacji Dzial gospodarki Kod Wartosc Przgotowanie, realizacja, i kontrola Pomoc bezzwrotna Nie dolcz Administracja pubiiczna monitorowanie Informacjc o beneficjencie Nazwa beneilcjeuta Wojewodztwo Lubuskie - Urza_d Marszaflcowski Wojewodztwa Lubuskiego Inforntacje teleadresowe beneficjenta Kod poczt. Adrcs siedzib (ulica, nr, lok.) Tclefon Faks Zielona Gora^x Ul. Podgoma 7 068' ^ Dodatkowe informacjc i dane idenrfikacjne NIP REGON Forma prawna beneficjenta Samorza^d tertorialn Tp beneficjenta Jednostka Samorza_du Tertorialnego 068^ Informacje o planie finansowm Plan finansow projektu Rok IkwartaJ2014r. IIkwartal2014r. O golem , ,00 ~ Ill kartal 2014 r ,00 I kwartal 2014 r. RAZEM , ,00 -,'.. Wdatki Kwalifikowalne , , ,00, , ,00 Niekwalifikowaroe 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 Z-rodJa finansowania Zrodto Kwota wdatkow og61em Kwota wdatkow JO ^T-^1^ Lubushfe ns$ S%SS?"l )MA ^^J*^ Wattezachodu ROZWOJU REG10NALNEGO *****

4 Zalacznik Zapotrzebowanie na srodki PT Srodki publiczne: - dofmansowanie LRPO - budzet jednostek samorzadu tertorialnego - inne krajowe srodki publiczne Prwatne suma ogolem w PLN: w tm: -EBI ,00 \ ,00 x , ,00 ' kwalifikowalnch , ,00 / ,00./ ,00 Lista mierzalnch wskaznikow projektu Wskaznik* produktu/rezultatu Nazwa wskaznika Liczba miejsc prac sfmansowanch ze srodkow programu (6,1) Liczba przeprowadzonch szkoleri, warsztatow, treningow, szt. wizt studjnch (6.1) \a zakupionch zestawow komputerowch (6.1) J. m. etatomiesiajs szt. WartQiSc bazowa Wartos docelowa Rcalizowanic zasad horzontalnch UE Projekt realizowane w ramach Pomoc Technicznej Lubuskiego Re.gionalnego Programu Operacjnego nie 53, sprzeczne z politkami horzontalnmi UE. *' Uwagi. Zapotrzebowanie nalez wpelnic osobno dla Dzialania 6.1 oraz dla Dzialania 6.2 Miejscowosc: Zielona Gora Sporza_dzil/a: Tomasz Kosowicz Sprawdzil/a: Agnieszka DYRE Podpis i pi Data: r. Data: r. Data: r. NARODGWA STRATEGIC, SP6JNOSCI Lubushie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKIFUNDU5Z ROZWOJU REG1ONALNEGO

5 Zalacznik 12,1.2 -Zapotrzebowanie na srodki z Pomoc technicznej - Dzialanie 6.1 Lp Kategoria wdatkow Zatrudnienie Szkolenia dla pracownikow ' Sprz^t komputerow/ Materiat ^/ oiurowe Delegacje Wposazenie / Proces wboru Drojektow / Organizacja <omitet6w monitorujqcch podkomitetow koszt , , , , , , , ,00 rozdziai paragraf kwota , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 i "J \ ' \/ ''' Lubusfcie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

6 Utrzmanie pomieszczert biurowch / / tlumaczenia/ \ koszt sadownicze samochod Kontrola PozostaJe - ; , ,00/ 10000,0(X" / ,00 Y 10000, ,00 750, , , , , , , , , , , , ,00 [ / \s\ \/ */ / " '' \/ *1 ' x 7, S / 1 Razem ,00 ^ Lubushie Wnrte zachodu UNIAEUROPEJSKA EUROPEJSK1 PUNOUSZ ROZWOJU REG1ONAI.NEGO

7 opis wdatkow 1. W ramach paragrafow: 4018, 4019, 4048, 4049, 4118, 4119, 4128, 4129 zaplanowano wdatk zwiazane z zatrudnieniem pracownikow zajmuj^cch sie. realizacja. LRPO. Sa. to: Wnagrodzenia osobowe pracownikow (paragraf 4018 i 4019), Dodatkowe wnagrodzenie roczne (paragraf ), Skladki na ubezpieczenia spoleczne (paragraf 4118 i 4119) oraz Skladki na Fundusz Prac (paragraf 4128 i 4129). Wnagrodzenia zostal oszacowane lajsznie dla 10$ pracownikow zatrudnionch na stanowiskach: Drektor - 1 etat, Zast^pca Drektora - 3 etat, Kierownik - 9 etatow, Glown Specjalista - 31 etatow, Inspektor - 51 etatow, Podinspektor - 11 etat6w; Pomoc administracjna - 2 etat. 2. W rarnach paragrafow 4708 i 4709 zaplanowano szkolenia dla pracownikow organizowane przez insttucje zewn^trzne w kwocie zl W ramach paragrafow 4178 i 4179 przewidziano oplaqefiie Wnagrodzenia osob prowadzajsch szkolenia dla pracownikow DFR w kwocie z\ Na paragrafach i zaplanowano kwot zf na sfinansowanie studiow podplomowch dla pracownikow oraz oplacenie kosztow organizacji szkoleh dla pracownikow DFR zr(np. wnajem sali, catering). W ramach paragrafow 4418 i 4419 zaplanowano oplacenie delegacji pracownikow DFR bioracch udzial w szkoleniach w kwocie zl. / 3. W ramach paragrafow i przewiduje si zakup urzajdzeri informatcznch (urza^dzen wielofunkcjnch, skanerow, drukarek, zestawow komputerowch, sprz^tu komputerowego, Iaptop6w o wartosci do zf) na fa^czna^ kwot zf oraz zakup akcesoriow komputerowch, w tm programow i licencji (tj. programow uztkowch, programu prawneg'o LEX} na kwot? zf. Na paragrafach 4278 i 4279 zabezpieczono rodki w wsokosci zl na zakup usfug remontowch zwiazanch z serwisem sprz^tu komputerowego. W ramach paragrafow 6068 i 6069 zaplanowano wdatki na fa^czna^kwot? 178 OOot, tj.: zakup Lokalnego Sstemu Informatcznego na potrzeb nowej perspektw finansowej , zakup urzajdzenia wielofunkcjnego (ksero, drukarka, skaner), zakup urzajdzeri sieciowch. 4. W ramach paragraf6w i planowan jest zakup materialow biurowch (m.in. tone/6w papierniczch do sprze.tu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznch na iajsznq, kwote Na paragrafach 4418 i 4419 przewidziane zostal wdatki zwiazane z podrozami siuzbowmi <rajowmi z'a na paragrafach 4428 i 4429 zaplanowano wdatki zwiazane z podrozami sfuzbowmi zagranicznmi -10 OOOzf. 6. W ramach paragrafow i planowan jest zakup mebli biuro^wch i wposazenia (np. szaf i regafow na dokumentacje, krzesef biurowch) na kwot zl. W ramach tej kategorii zaplanowano rowniez zakup artkuiow spozwczch i wod na potrzeb jpepartamentu LRPO (sekretariat, panele ekspertow, spotkania z beneficjentami) na kwot ztoraz zakup pras na potrzeb Departamentu LRPO na kwot 5 Lubusteie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG1ONALNEGO

8 7.Na paragrafach i zaplanowano kwot w wsokosci z'-f na obslug prawn$ Departamentu LRPO (m.in.: na opinie prawne zwiazane z wborem projektow oraz reprezentowaniem 1Z przed sa^dem) oraz na oplacenie uslug pocztowch dotczapch koresponencji; na potrzeb Departamentu LRPO. Na paragrafach 4398 i 4399 zabezpieczono zl rta zakup uslug obejmujapch wkonanie ekspertz i analiz w zakresie procesu wboru projekt6w w ramach L/RPO na lata Na paragrafach 4178 i 4179 zaplanowano kwot w wsokosci Qzl, ktor, zostanie przeznaczona na wnagrodzenia asesorow i czlonkow grup eksperckich dokonujacch ocen mertorcznej projektow skladanch przez beneficjentow w ramach LRPO, sporzajdzajacch opinie dotczape: zmian w projektach, wste.powania w projektach pornoc publicznej, oddzialwania przedsie.wzie.cia na srodowisko (opinie OO6), Wdatek jest niezbe.dn do zapewnienia rzetelnej bezstronnej ocen projektow w procesie wboru projektow do dofinansowania. Na paragrafach i w ramach tej kategorii zaplanowano kwote z\a obsfug techniczna^(tj.; wnajem pomieszczeh, catering) czterech posiedzeh Komitetu Monitorujapego LRPO. 9. Z paragrafow 4378 i 4379 uiszczane beda^ oplat za telefon stacjonarne w wsokosci zl natomiast z paragrafow 4368 i 4369 oplat za telefoni$ komorkowa, w wsokosci 5 OOoM;i Z paragrafow 4408 i 4409 dokonwane b^da^ oplat za wnajem powierzchnj." biurowej dla pracownikow zaangazowanch w realizacj LRPO, w lapznej wsokosci zt. Z paragrafow i finansowane beda^ koszt sprzqtania budnkow zajmowaqch przez Departament LRPO oraz koszt usuwania i utlizacji odpad6w w lacznej kwocie zl. Na paragrafach 4278 i 4279 zabezpieczono srodki w wsokosci zl na zakup uslug remontowch zwiazanch dostosowaniem budnku i remontem pomieszczen biurowch w nowej siedzibie Departamentu LRPO oraz serwisem sprzetu biurowego i urza_dzeri klimatzacjnch. Z paragrafow 4268 i 4269 opjacana o^dzie dostawa energii elektrcznej, gazu i wod w kwocie z\a na podstawie optat w 2013 r). W ramach paragrafow 4358 i 4359 zaplanowano kwote. w wsokosci 10 Q00 zl na zakup ustug dostepu do sieci Internet oraz zakup mobilnch dostepow do Internetu. 10. Na paragrafach 4388 i 4389 zabezpieczono srodki w kwocie zl na tlumaczenia w trakcie posiedzeh Komitetu Monitorujacego LRPO, tlumaczenia korespondencji z Komisjq Europejska^ w zakresie procesu realizacji LRPO oraz w zakresie przgotowah do nowej perspektw finansowej , / 11. W ramach paragrafow 4618 i 4619 na kwot zl zabezpieczono srodki finansowe na nieprzewidziane proces sa^dowe, ktore moga^zaistniec w trakcie roku budzetowego Na paragrafach i zarezerwowano srodki w kwocie zf na przeglajd i serwis samochodow sluzbowch uztkowanch na potrzeb Departamnetu LRPO oraz rncie i kompleksowe utrzmanie czstosci w tch samochodach. Na paragrafach i srodki w wsokosci zl urzeznaczone zostana^ na zakup cz^sci i paliwa do samochodow sluzbowch (spotkania z ueneficjentami, kontrole u beneficjenta) prz zafozeniu wkonania km. W ramach paragrafow 4278 i 4279 zabezpieczono kwot? zl na uslugi naprawcze samochodow siuzbowch. Srodki na paragrafach 4438 i 4439 w wsokosci zl przeznaczono na ubezpieczenie samochodow luzbowch. 13. Na paragrafach 4418 i 4419 zaplanowano kwot zl prz zaiozeniu przeprowadzenia 50 kontroli projektow u beneficjenta. Koszt kazdej kontroli na miejscu (koszt delegacji oraz ewentualne koszt zakwaterowania) oszacowano na kwot 200 zl (200 zl x 50 kontroli = zl). LUB«GO REGKOlKEGfi PRC6EAfell OPERACYJWGO Lubushie Warte zachodu UNIAEUROPEJSKA l:uropejsktfundusz KOZWOJU REGlONALNtGO PawefStugo'cfei

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

^^^^ Lubusfcie. Unia Europejska ~"-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr

^^^^ Lubusfcie. Unia Europejska ~-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr ^^^^ Lubusfcie Unia Europejska ~"-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr 3.3.2 Procedury zapewniajace wtasciw^ sciezkq audytu przez prowadzenie w formie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Ad. 3. Dzialanie 421 Wdrazanie projektów wspólpracy: 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO POIG/8.3/2013/nabór1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej Nie podpisany elektronicznie. pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Numer rejestru Ministerstwa: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo