EME BUDOWLANAAPROBATATECH}ITCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EME BUDOWLANAAPROBATATECH}ITCZNA"

Transkrypt

1 Emblemat EMI EMI Nonprofit Sp61ka Z 0.0. do Kontroli Jakosci i Innowacji w Budownictwie EMI NONPROFIT SPOLKA Z OGRANICZON1\ ODPOWIEDZIALNOSCI1\ DO KONTROLI JAKOSCI I INNOWACJI W BUDOWNICTWIE H-l113 Budapest, Di6szegi lit 37. Adres korespondencyjny: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) Faks: +36 (1) Strona intemetowa: 'L p.. :' ~~~l.:1 u EM! NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING EM! SOCIETE A BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTROLE DE QUALITE ET L'INNOVATION DU BATIMENT, RESPONSABILITE LIMITEE EM! NON-PROFIT GESELLSCHAFT POR QUALITATSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN M!TBESCHRANKTER HAFTUNG Planowany obszar zastosowania wyrob6w: EME BUDOWLANAAPROBATATECH}ITCZNA Nanocement wodoszczelna (uszczelniajqca) domieszka do betonu Wnioskodawca: jako wlasciciel EME BioEkoTech Hungary Kft. (Sp. z 0.0.) 7030 Paks, Kurcsatov utca em. 8. Kod wyrob6w w EMI Nonprofit Kft.(Sp. Z 0.0.) (SZRJ): domieszka do betonu (SZRJ: ) J6zsef Attila Vida Dyrektor naczelny Budowlana Aprobata Techniczna zawiera 8 stron oraz 1 (niejawny) zal,!cznik.

2 I. REGULACJE PRAWNE I WARUNKI OGOLNE 1. Niniejsze EME zostalo wystawione przez Spolkt( z 0.0. Nonprofit do Kontroli Jakosci i Innowacji w Budownictwie na podstawie: - wspolnego rozporz~dzenia nr 3/2003. (25.1.) BM-GKM-KvVM 0 szczegolowych zasadach potwierdzania wymagan technicznych wyrobow, potwierdzania zgodnosci oraz wprowadzania do obrotu i stosowania, - oznaczenia zawartego w Komunikacie nr 16/1998. (IKK.8.) IKIM, - oceny wynikow wyszczegolnionych w Protokole Badan Przydatnosci 0 referencji i dacie identycznej z EME. 2. Wlascicielem EME jest ta osoba fizyczna lub prawna, ktora bezposrednio b~dz poprzez swojego przedstawiciela zwrocila sit( 0 EME i dla ktorej Sp6lka z 0.0. EMI Nonprofit Kft. wystawila EME - jest ona odpowiedzialna za to, aby wyrob byl zgodny z zapisami EME, ponadto, aby uzytkownik wyrobu otrzymal wszelkie informacje niezbt(dne do stosowania wyrobu w zaplanowanym celu. 3. Spolka z o. o. EMI Nonprofit Kft. jako organizacja zatwierdzaj~ca jest uprawniona do skontrolowania tego, czy przestrzegane s~ zapisy EME oraz czy wyrob jest zgodny ze specyfikacj~ techniczn~. Spolka z o. o. EMI Nonprofit Kft. na koszt wnioskodawcy przeprowadza kontrole dodatkowe w laboratorium, miejscu produkcji, w zakladzie wnioskodawcy oraz miejscu referencyjnej instalacji (wbudowania). 4. EME moze bye wykorzystywane jako specyfikacja techniczna do wystawiania potwierdzenia zgodnosci wyl~cznie przez jego wlasciciela/posiadacza EME. Posiadacz EME nie moze przeniese EME na kogos innego. EME dotyczy wyl~cznie wyrob6w wyprodukowanych w miejscach produkcji na nim podanych. 5. Jezeli w odniesieniu do wyrobu w okresie waznosci EME zostanie wydana zharmonizowana norma europejska, wowczas w mysl wsp61nego rozporz~dzenia 3/2003. (25.1.) BM-GKM- KvVM Spolka z 0.0. EM! Nonprofit Kft. musi wycofae EME w ci~gujednego roku od ogloszenia normy, za wyj~tkiem sytuacji, kiedy wyr6b znacznie rozni sit( od okreslonego w. "" normle. 6. Sp6lka z 0.0. EM! Nonprofit Kft. moze wycofae EME dotycz~ce wyrobu, jezeli nie moma wykonae kontroli dodatkowej lub wynik kontroli nie jest wlasciwy b~dzwyr6b nie nadaje sit( do planowanego celu przeznaczenia. Posiadacz EME ma obowi~ek zgloszenia zmiany parametrow wyrobu lub warunkow produkcji. Po tym Spolka z 0.0. EM! Nonprofit Kft. podejmuje decyzjt(, czy EME nadal obowi~zuje lub czy nalezy wszcz~e now~ procedurt( wycofuj~c EME. Jezeli do podjt(cia tej decyzji s~ potrzebne badania, Spolka z 0.0. EMI Nonprofit Kft. moze zawiesie na ten okres waznose EME. 7. Sp6lka z o. o. EMI Nonprofit Kft. wydaje EME w jt(zyku wt(gierskim ana wniosek wnioskodawcy moze r6wniez wydae je przetlumaczone na jt(zyk angielski, niemiecki, francuski lub ewentualnie na inny jt(zyk. Podstaw~ wa:lnosci jest wydanie wt(gierskojt(zyczne EME. 8. EME moze bye kopiowane lub wydane na innych Ilosnikach wyl~cznie w calosci. Do publikacji streszczenia (wyci~gu) potrzebnajest pisemna zgoda Sp6lki z 0.0. EMI Nonprofit Kft. W przypadku publikacji wyci~gu nalezy ten fakt podae. Trese i rysunki informacji reklamowych nie mog~ bye sprzeczne z tresci~ Budowlanej Aprobaty Technicznej oraz nie powinny stanowie powod6w do nieporozumien. 9. EME,jako specyfikacja techniczna nie zastt(puje innych zezwolen (np. zdrowotnych, organow budowlanych), certyfikatow (np. ochrony przeciwpozarowej, zaswiadcien 0 zgodnosci wyrobow) niezbt(dnych do dystrybucji, instalacji i stosowania wyrobow. 10. Zaswiadczenie dotycz~ce zgodnosci wydane na podstawie EME nie uprawnia ani producenta, ani dystrybutora do umieszczania na wyrobach lub ich opakowaniach oznaczenia zgodnosci CEo Emblemat EME KbiA-II-04.(A)

3 ~ /8 EME: A-217/l/201O. I. WARUNKI SZCZEGOLNE DOTYCZ1\CE BUDOWLANEJ APROBATY TECHNICZNEJ DANE.1. Miejsce produkcji wyrobu Podane zostalo w niejawnym zal~czniku nr Opis wyrol)u i planowanego zastosowania wyrobu Nanocement jest to wodoszczelny (uszczelniaj~cy) preparat do betonu, w postaci gotowej, fabrycznie wymieszanej domieszki do betonu. lege dozowanie: 10 kg! m 3 Mozliwe zastosowanie: jako domieszka do betonu wplywaj~ca na zwiykszenie wodoszczelnosci. PARAMETRY I METODY ICH BADANIAlOCENY :.1. Techniczne parametry wyrobow, ich zatwierdzone wartosci oraz metody ich badania/ ~--- Charakterystyka wyrobow i Wymagania Metoda badania/oceny jednostki miary Wymagania podstawowe 3ystosc nasypowa kg!m ± 180 MetodaEMI Efektywne cz~steczki skladu Zgodnie z pierwszym badaniem MSZ EN 480-6:2006 Spektroskopia w podczerwieni typu (IR podczerwien) - L~czna zawartosc chlork6w ~0,1 MSZ EN ISO 1158:2000 %masy L~czna zawartosc chlom (CO ~ 0,1 MSZ EN :2009 %masy lawartosc alkali6w (Na 2 O- <.5,0 MSZ EN :2006 r6wnowartosc) % masy lachowanie korozyjne - Przy maksymalnym dozowamu MSZ :1984 domieszki zapewnionajest ochrona antykorozyjna wklad6w stalowych Wymagania dodatkowe domieszki wodoszczelnej Wodoszczelnosc Wartosc mieszanki do badail to MSZ EN :2009 Przenikanie wody najwyzej 20 % wartosci kontrolowanej z betonem referencyjnym 0 skladzie rom mieszanki podanym przez producenta Wytrzymalosc na sciskanie w Wartosc mieszanki do badail to MSZ EN :2009 przynajmniej 100 % wartosci' okresie 28 dniowym N/rom' z betonem referencyjnym 0 skladzie kontrolowanej mieszanki podanym przez producenta Zawartosc powietrza w swiezym Wartosc mieszanki do badail to jest:s MSZ EN :2009 betonie % objytosci o 20 % objfiltosci wifilksza od wartosci z betonem referencyjnym 0 skladzie kontrolowanej mieszanki podanym przez producenta...

4 3.2. Zadania producenta Zakladowa kontrola produkcji (OGYE)\ ProducerIt ma obowi ek stworzyc, dokumentowac i obslugiwac taki system UGYE, kt6ry w spos6b mozliwy do potwierdzenia zapewnia ci,!ght zgodnosc wprowadzanych do obrotu wyrob6w z wymaganiami niniejszego EME. Jezeli system zarz,!dzaniajakosci,! producenta odpowiada normie EN ISO 9001 a producent uzupelni go zapisanymi w niniejszym EME i dotycz,!cymi kontroli produkcji wymaganiami, to moma uznac, ze system kontroli produkcji producenta odpowiada wymogom. Zadaniem producenta w odniesieniu do wyrob6w jest stworzenie, obsluga oraz kontrola takiego zakladowego systemu kontroli produkcji, kt6ry zapewnia ci,!gl,! zgodnosc wyrob6w. Zakladowy system kontroli produkcji powinien zawierac: - zadania niezb~dne w ramach procedury potwierdzania zgodnosci oraz odpowiedzialn,! za nie osob~, - regulacje dotycz,!ce kwalifikacji i szkolen pracownik6w, dotycz,!ce urz,!dzen produkcyjnych i kontrolnych, surowc6w, dostarczanych wyrob6w, procesu produkcji, obslugi zaistnialych niezgodnosci i reklamacji, przegl,!d6w zakladowego systemu kontroli produkcji dokonywanych przez producenta, - badania, kt6re nalezy wykonac w ramach zakladowej kontroli jakosci; ponizsza tabela zawiera wymagania dotycz,!ce ich cz~stotliwosci i metody badania: Tabela nr 1. Badane parametry wyrobu Metoda badawcza Cz~stotliwoscbadan Przyczepnosc podkladowej do warstwy '..~ Jednorazowo na wsad G~stosc nasypowa MetodaEMI produkcji Calkowita zawartosc chlom MSZ EN ISO 1158: razy na rok b Chlorki rozpuszczalne w wodzie MSZ EN : razy na rok b Zawartosc alkali6w MSZ EN : razy na rok b Co 1000 MT, najwyzej 3 razy Wodoszczelnosc MSZ EN :2009 narok Wytrzymalosc na sciskanie MSZ EN :2009" 1 raz narok b Uwaga: a Metoda badan zostala podana lub jest udokumentowanll b Jezeli w danym okresie wyr6b jest produkowany. metodll producenta. -por6wnanie wynik6w pierwszego badania typu z ocen'! wynik6w badafi przeprowadzonych w ramach zakladowej kontroli produkcji Pierwsze badanie typu W trakcie pierwszego badania typu przeprowadza wyrobu wedlug opisu w rozdziale 2.: si~ badanie ponizszych parametr6w

5 gyst6sc nasypowa; - efektywlle cz'lsteczki skladu ; - calkowita zawartosc chloro ; chlorki rozpuszczalne w wodzie ; zawartqsc alkali6w ; zachowania korozyjne ; - oddzialywanie na wodoszczelnosc ; oddzialywanie na wytrzymalosc na sciskanie ; oddzialywanie na zawartosc powietrza w swiezym betonie ; oddzialywanie na konsystencjy swiezego betonu. Producent przy wykorzystaniu wynik6w badail. przydatnosci wykonanych do wydania niniejszego EME moze skompletowac dokumentacjy pierwszego badania typu, 0 ile spelnione S'l zapisy zawarte w punkcie 2. L2.3. Podanie cech charakterystycznych - uzupelniaj'lcych dla wyrobu Na opakowaniu wyrobu lub dokumentach towarzysz'lcych wyrobowi nalezy podac wartosci nastypuj'lcych parametr6w wyrobu: calkowita zawartosc chloro ; chlorki rozpuszczalne w wodzie ; - zawartosc alkali6w ; - oddzialywanie na wodoszczelnosc ; oddzialywanie na wytrzymalosc na sciskanie ; oddzialywanie na zawartosc powietrza w swie:zym betonie ; oddzialywanie na konsystencjy swiezego betonu. Deklaracja wystawiana przez producenta powinna zawierac nastypuj'lce elementy: - Nazwy, oznaczenie identyfikacyjne (nazwy marki) i adres dostawcy (producenta, wprowadzaj'lcego do obrotu, dalszego dystrybutora) wyrobu budowlanego. - eel przeznaczenia (obszar stosowania) wyrobu budowlanego oraz dane niezbydne do Jego identyfikacji, daty produkcji i typ (rodzaj) wyrobu. - Nazwy, oznaczenie identyfikacyjne wyznaczonej organizacji, kt6rej certyfikat byl podstaw'l wydania deklaracji zgodnosci. - Aktualny identyfikator EME, kt6remu w spos6b potwierdzony badaniami odpowiada wyr6b budowlany. - Data waznosci deklaracji zgodnosci. - Nazwisko (czytelnie) oraz funkcja przedstawiciela upowaznionego do podpisywania deklaracji zgodnosci dostawcy, producenta, dystrybutora. - Numer identyfikacyjny deklaracji zgodnosci, data wydania, firmowy podpis wystawcy. Informacje dodatkowe : Spos6b uzycia dotycz'lcy wyrobu (przekazano /dostypny na stronie internetowej producenta, z itp. oznaczeniem). Formalne wymogi deklaracji zgodnosci: Do deklaracji nie jest przypisana zadna forma. Z reguly jest to samodzielne zaswiadczenie/certyfikat, celowe jest dol'lczenie deklaracji do d a~ lub do specyfikacji dostawy na czas transportu. ~" W A Lie "?' ~c,t.y J'~<r -'Y '\ KbiA-II-04.(A) ~"'''' ~'?' 1:, 'Ie~ Emblemat EME. ~ \. ~ c., ~ '] ~""Q 4- I j In I' /'11,,)J. o".)~\' ~ ~NR TPI2652/05~~~) i ~ t~ ''11 ;J;

6 Jej rozmiar i forma moze bye dostosowana do wygltldu innych dokument6w lub zaltlczonych do wyrobu przewodnik6w dotycztlcych instalacji, obslugi oraz stosowania Zadania wyznaczonej organizacji certyfikuj=!cej Badanie p6dstawowe kontroli produkcji Wstt(pna weryfikacja dokumentacji opisujtlcej zakladowy system kontroli produkcji. W jej ramach odbywa sit( weryfikacja sporztldzonych przez producenta dokument6w opisujtlcych dzialanie kontroli produkcji, proces produkcji oraz procedurt( zwi anych nimi kontroli i badan. Na podstawie weryfikacji ocenia sit(, czy regulacja dotycztlcajakosci wyrob6w jest wlasciwa oraz czy jest zgodna z wymaganiami opisanymi w punkcie z Badanie podstawowe kontroli produkcji na miejscu. W ramach badania podstawowego ocenia sit( i kontroluje, czy dzialalnose w zakladzie prowadzona jest zgodnie z dokumentacjtl dotycztlccl kontroli produkcji, ponadto, czy przeprowadzane przez producenta kontrole i badania stl wlasciwe do ustalenia zgodnosci wyrob6w. Badanie podstawowe moze bye poszerzone 0 ustalenie, czy producent dysponuje tymi srodkami, kt6re stl niezbt(dne do wytworzenia wyrob6w odpowiadajtlcych wymogom oraz czy istniejtl warunki osobowe i przedmiotowe do wykonania kontroli produkcji Wydanie certyfikatu zakladowej kontrolijakosci. Wyznaczona organizacja certyfikujtlca - w oparciu 0 wykonane i zlozone przez producenta badanie typu oraz ocent( badania podstawowego kontroli produkcji - poprzez wydanie CERTYFlKATU ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI potwierdza zgodnose wyrob6w Utrzymanie waznosci certyfikatu zaklado"w~jkonu:oli produkcji. Wyznaczona organizacja certyfikujtlca na podstawie citlglego nadzoru zakladowej kontroli produkcji utrzymuje waznose wydanego CERTYFIKATU ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI. Citlgly nadz6r zakladowej kontroli produkcji jest przeprowadzany raz do roku, jego zawartose jest zgodna z opisem badania podstawowego, z tym wyjtltkiem, ze weryfikacja (przegltld) dokument6w obejmuje tylko dokumenty zmienione od badania podstawowego. Wlasciwosci wodoszczelnej (uszczelniajtlcej) domieszki do betonu Nanocement powinny ositlgntle wartose wymagail podanych w punkcie 2.1.

7 Zadaniem producenta jest stworzenie b~di uruchomienie takiego systemu zarz~dzania jakosci~ i kontroli produkcji w zakladzie, ktory zagwarantuje wyrobom parametry spelniaj~ce wymagania specyfikacji technicznej. Zakladowy system kontroli produkcji powinien zawierae: - regularne przegl~dy urz~dzeil do produkcji, przegl~dy surowcow, dostarczanych materialow, procesu produkcji oraz oceny wynikow. - regularne przegl~dy i kontrole wyrobu koilcowego. Wyrob moze bye wprowadzony do obrotu z deklaracj~ zgodnosci potwierdzaj~c~ wymagania jakosciowe opisane w punkcie 2.1. Producent i dystrybutor ma obowi ek potwierdzenia zgodnosci wyrobu za pomoc~ CertyfIkatu Zakladowej Kontroli Produkcji oraz Deklaracji Zgodnosci Dostawcy w jyzyku wygierskim, zgodnie z dotycz~cym tego punk:tem (2+) Mozliwose pierwsza ii) zal~cznik nr 4 wspolnego rozporz~dzenia nr 3/2003 (25.1.) BM-GKM-KvVM. Dokument Deklaracji Zgodnosci Dostawcy, ktory zamierzamy stosowae, nalezy przeslae celem skontrolowania go do Naukowego Wydzialu Mechaniki Spolki z 0.0. EM! Nonprofit Kft. najpoiniej do 30 maja 2012 roku. Na podstawie zalecenia producenta dozowanie wodoszczelnej (uszczelniaj~cej) domieszki do betonu Nanocement wynosi 10 kg/m 3 Domieszky nalezy dozowae do betonu wraz z cementem niezbydnym do betonu.. Przy planowaniu urabiania betonu nalezy ':Uwzgryd~e oddzialywanie na obnizenie konsystencji wyrobu oraz zwiykszenie jego porow powietrza. Przy koilcowej obrobce betonu z zastosowaniem domieszki nalezy uwzglydnie jej wplyw na podniesienie pocz~tkowej temperatury wi ania wyrobu. przed zastosowaniem domieszki nalezy przeprowadzie probne mieszanie z ilosci~ dozowania podan~ przez producenta dla poszczegolnych mieszarek betonu w celu okreslenia. niezbydnego dozowania/ receptury dla uzyskania zarnierzonego efektu. Zastosowanie produktu powinno odbywae siy przy uwzglydnieniu opisu zawartego w informacji 0 produkcie. Wodoszczelna (uszczelniaj~ca) domieszka do betonu Nanocement jest wyrobem dostypnym w opakowaniu - worku (25 kg/worek). Wyroby nale:zy przechowywae w nienaruszonym fabrycznym opakowaniu, w suchym, chlodnym i chronionym od mrozow miejscu do 6 miesiycy od ich wyprodukowania. Na opakowaniu wyrobu (na worku) nalezy podae nazwy i ilose wyrobu, nazwy producenta, daty produkcji oraz sposob przechowywania i stosowania.

8 5.1. Kontrole dodatkowe do przeprowadzenia w trakcie obowi=tzywania EME Kontrole d6datkowe do przeprowadzenia w trakcie obowi ywania EME: 2 razy w ci=tgunast~pnych 5 lat Zlecenie przeprowadzenia kontroli dodatkowej nalezy przeslac do Sp61ki z 0.0. EMI Nonprofit Kft. po raz pierwszy do 31 marca 2014 r. W razie niedopelnienia obowi ku przeprowadzenia kontroli dodatkowej EME traci waznosc i zostaje wykreslone przez Sp61ky z 0.0. EMI Nonprofit Kft. z bazy danych obowi~j~cych Budowlanych Aprobat Technicznych. Balint Schwarczkopf iuzynier prowadz~cy badanie odpowiedzialny za temat Torokn Horvath Eva dyrektor oddzialu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a, Wieslawa Walichnowska, tlumacz przysiygly jyzyka wygierskiego wlasnorycznym podpisem stwierdzam godnosc przekladu z przedstawionym mi oryginalnym, wystawionym w jyzyku wygierskim dokumentem. " rep. 220/2012 Tlumaczyla: zystochowa, r.

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-02

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-02 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-02 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH I HYDRANTÓW Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 Podręcznik dostawcy 04.03.2011 FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 fax: +48 (0) 33 8741377 www.fideltronik.com.pl Ten podręcznik jest

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności FoodContact Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością Wydanie z 2 września 2012 r. Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 EEggi iss PPool laanndd SSpp.. zz oo..oo.. Deeppaarrt taameennt t PPrrooj jeekkt

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

GMP w przemyśle farmaceutycznym

GMP w przemyśle farmaceutycznym GMP w przemyśle farmaceutycznym Jadwiga Marczewska, Krystyna Mysłowska* GMP (ang. Good Manufacturing Practice) Dobra Praktyka Wytwarzania, to połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo