EME BUDOWLANAAPROBATATECH}ITCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EME BUDOWLANAAPROBATATECH}ITCZNA"

Transkrypt

1 Emblemat EMI EMI Nonprofit Sp61ka Z 0.0. do Kontroli Jakosci i Innowacji w Budownictwie EMI NONPROFIT SPOLKA Z OGRANICZON1\ ODPOWIEDZIALNOSCI1\ DO KONTROLI JAKOSCI I INNOWACJI W BUDOWNICTWIE H-l113 Budapest, Di6szegi lit 37. Adres korespondencyjny: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1) Faks: +36 (1) Strona intemetowa: 'L p.. :' ~~~l.:1 u EM! NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING EM! SOCIETE A BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTROLE DE QUALITE ET L'INNOVATION DU BATIMENT, RESPONSABILITE LIMITEE EM! NON-PROFIT GESELLSCHAFT POR QUALITATSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN M!TBESCHRANKTER HAFTUNG Planowany obszar zastosowania wyrob6w: EME BUDOWLANAAPROBATATECH}ITCZNA Nanocement wodoszczelna (uszczelniajqca) domieszka do betonu Wnioskodawca: jako wlasciciel EME BioEkoTech Hungary Kft. (Sp. z 0.0.) 7030 Paks, Kurcsatov utca em. 8. Kod wyrob6w w EMI Nonprofit Kft.(Sp. Z 0.0.) (SZRJ): domieszka do betonu (SZRJ: ) J6zsef Attila Vida Dyrektor naczelny Budowlana Aprobata Techniczna zawiera 8 stron oraz 1 (niejawny) zal,!cznik.

2 I. REGULACJE PRAWNE I WARUNKI OGOLNE 1. Niniejsze EME zostalo wystawione przez Spolkt( z 0.0. Nonprofit do Kontroli Jakosci i Innowacji w Budownictwie na podstawie: - wspolnego rozporz~dzenia nr 3/2003. (25.1.) BM-GKM-KvVM 0 szczegolowych zasadach potwierdzania wymagan technicznych wyrobow, potwierdzania zgodnosci oraz wprowadzania do obrotu i stosowania, - oznaczenia zawartego w Komunikacie nr 16/1998. (IKK.8.) IKIM, - oceny wynikow wyszczegolnionych w Protokole Badan Przydatnosci 0 referencji i dacie identycznej z EME. 2. Wlascicielem EME jest ta osoba fizyczna lub prawna, ktora bezposrednio b~dz poprzez swojego przedstawiciela zwrocila sit( 0 EME i dla ktorej Sp6lka z 0.0. EMI Nonprofit Kft. wystawila EME - jest ona odpowiedzialna za to, aby wyrob byl zgodny z zapisami EME, ponadto, aby uzytkownik wyrobu otrzymal wszelkie informacje niezbt(dne do stosowania wyrobu w zaplanowanym celu. 3. Spolka z o. o. EMI Nonprofit Kft. jako organizacja zatwierdzaj~ca jest uprawniona do skontrolowania tego, czy przestrzegane s~ zapisy EME oraz czy wyrob jest zgodny ze specyfikacj~ techniczn~. Spolka z o. o. EMI Nonprofit Kft. na koszt wnioskodawcy przeprowadza kontrole dodatkowe w laboratorium, miejscu produkcji, w zakladzie wnioskodawcy oraz miejscu referencyjnej instalacji (wbudowania). 4. EME moze bye wykorzystywane jako specyfikacja techniczna do wystawiania potwierdzenia zgodnosci wyl~cznie przez jego wlasciciela/posiadacza EME. Posiadacz EME nie moze przeniese EME na kogos innego. EME dotyczy wyl~cznie wyrob6w wyprodukowanych w miejscach produkcji na nim podanych. 5. Jezeli w odniesieniu do wyrobu w okresie waznosci EME zostanie wydana zharmonizowana norma europejska, wowczas w mysl wsp61nego rozporz~dzenia 3/2003. (25.1.) BM-GKM- KvVM Spolka z 0.0. EM! Nonprofit Kft. musi wycofae EME w ci~gujednego roku od ogloszenia normy, za wyj~tkiem sytuacji, kiedy wyr6b znacznie rozni sit( od okreslonego w. "" normle. 6. Sp6lka z 0.0. EM! Nonprofit Kft. moze wycofae EME dotycz~ce wyrobu, jezeli nie moma wykonae kontroli dodatkowej lub wynik kontroli nie jest wlasciwy b~dzwyr6b nie nadaje sit( do planowanego celu przeznaczenia. Posiadacz EME ma obowi~ek zgloszenia zmiany parametrow wyrobu lub warunkow produkcji. Po tym Spolka z 0.0. EM! Nonprofit Kft. podejmuje decyzjt(, czy EME nadal obowi~zuje lub czy nalezy wszcz~e now~ procedurt( wycofuj~c EME. Jezeli do podjt(cia tej decyzji s~ potrzebne badania, Spolka z 0.0. EMI Nonprofit Kft. moze zawiesie na ten okres waznose EME. 7. Sp6lka z o. o. EMI Nonprofit Kft. wydaje EME w jt(zyku wt(gierskim ana wniosek wnioskodawcy moze r6wniez wydae je przetlumaczone na jt(zyk angielski, niemiecki, francuski lub ewentualnie na inny jt(zyk. Podstaw~ wa:lnosci jest wydanie wt(gierskojt(zyczne EME. 8. EME moze bye kopiowane lub wydane na innych Ilosnikach wyl~cznie w calosci. Do publikacji streszczenia (wyci~gu) potrzebnajest pisemna zgoda Sp6lki z 0.0. EMI Nonprofit Kft. W przypadku publikacji wyci~gu nalezy ten fakt podae. Trese i rysunki informacji reklamowych nie mog~ bye sprzeczne z tresci~ Budowlanej Aprobaty Technicznej oraz nie powinny stanowie powod6w do nieporozumien. 9. EME,jako specyfikacja techniczna nie zastt(puje innych zezwolen (np. zdrowotnych, organow budowlanych), certyfikatow (np. ochrony przeciwpozarowej, zaswiadcien 0 zgodnosci wyrobow) niezbt(dnych do dystrybucji, instalacji i stosowania wyrobow. 10. Zaswiadczenie dotycz~ce zgodnosci wydane na podstawie EME nie uprawnia ani producenta, ani dystrybutora do umieszczania na wyrobach lub ich opakowaniach oznaczenia zgodnosci CEo Emblemat EME KbiA-II-04.(A)

3 ~ /8 EME: A-217/l/201O. I. WARUNKI SZCZEGOLNE DOTYCZ1\CE BUDOWLANEJ APROBATY TECHNICZNEJ DANE.1. Miejsce produkcji wyrobu Podane zostalo w niejawnym zal~czniku nr Opis wyrol)u i planowanego zastosowania wyrobu Nanocement jest to wodoszczelny (uszczelniaj~cy) preparat do betonu, w postaci gotowej, fabrycznie wymieszanej domieszki do betonu. lege dozowanie: 10 kg! m 3 Mozliwe zastosowanie: jako domieszka do betonu wplywaj~ca na zwiykszenie wodoszczelnosci. PARAMETRY I METODY ICH BADANIAlOCENY :.1. Techniczne parametry wyrobow, ich zatwierdzone wartosci oraz metody ich badania/ ~--- Charakterystyka wyrobow i Wymagania Metoda badania/oceny jednostki miary Wymagania podstawowe 3ystosc nasypowa kg!m ± 180 MetodaEMI Efektywne cz~steczki skladu Zgodnie z pierwszym badaniem MSZ EN 480-6:2006 Spektroskopia w podczerwieni typu (IR podczerwien) - L~czna zawartosc chlork6w ~0,1 MSZ EN ISO 1158:2000 %masy L~czna zawartosc chlom (CO ~ 0,1 MSZ EN :2009 %masy lawartosc alkali6w (Na 2 O- <.5,0 MSZ EN :2006 r6wnowartosc) % masy lachowanie korozyjne - Przy maksymalnym dozowamu MSZ :1984 domieszki zapewnionajest ochrona antykorozyjna wklad6w stalowych Wymagania dodatkowe domieszki wodoszczelnej Wodoszczelnosc Wartosc mieszanki do badail to MSZ EN :2009 Przenikanie wody najwyzej 20 % wartosci kontrolowanej z betonem referencyjnym 0 skladzie rom mieszanki podanym przez producenta Wytrzymalosc na sciskanie w Wartosc mieszanki do badail to MSZ EN :2009 przynajmniej 100 % wartosci' okresie 28 dniowym N/rom' z betonem referencyjnym 0 skladzie kontrolowanej mieszanki podanym przez producenta Zawartosc powietrza w swiezym Wartosc mieszanki do badail to jest:s MSZ EN :2009 betonie % objytosci o 20 % objfiltosci wifilksza od wartosci z betonem referencyjnym 0 skladzie kontrolowanej mieszanki podanym przez producenta...

4 3.2. Zadania producenta Zakladowa kontrola produkcji (OGYE)\ ProducerIt ma obowi ek stworzyc, dokumentowac i obslugiwac taki system UGYE, kt6ry w spos6b mozliwy do potwierdzenia zapewnia ci,!ght zgodnosc wprowadzanych do obrotu wyrob6w z wymaganiami niniejszego EME. Jezeli system zarz,!dzaniajakosci,! producenta odpowiada normie EN ISO 9001 a producent uzupelni go zapisanymi w niniejszym EME i dotycz,!cymi kontroli produkcji wymaganiami, to moma uznac, ze system kontroli produkcji producenta odpowiada wymogom. Zadaniem producenta w odniesieniu do wyrob6w jest stworzenie, obsluga oraz kontrola takiego zakladowego systemu kontroli produkcji, kt6ry zapewnia ci,!gl,! zgodnosc wyrob6w. Zakladowy system kontroli produkcji powinien zawierac: - zadania niezb~dne w ramach procedury potwierdzania zgodnosci oraz odpowiedzialn,! za nie osob~, - regulacje dotycz,!ce kwalifikacji i szkolen pracownik6w, dotycz,!ce urz,!dzen produkcyjnych i kontrolnych, surowc6w, dostarczanych wyrob6w, procesu produkcji, obslugi zaistnialych niezgodnosci i reklamacji, przegl,!d6w zakladowego systemu kontroli produkcji dokonywanych przez producenta, - badania, kt6re nalezy wykonac w ramach zakladowej kontroli jakosci; ponizsza tabela zawiera wymagania dotycz,!ce ich cz~stotliwosci i metody badania: Tabela nr 1. Badane parametry wyrobu Metoda badawcza Cz~stotliwoscbadan Przyczepnosc podkladowej do warstwy '..~ Jednorazowo na wsad G~stosc nasypowa MetodaEMI produkcji Calkowita zawartosc chlom MSZ EN ISO 1158: razy na rok b Chlorki rozpuszczalne w wodzie MSZ EN : razy na rok b Zawartosc alkali6w MSZ EN : razy na rok b Co 1000 MT, najwyzej 3 razy Wodoszczelnosc MSZ EN :2009 narok Wytrzymalosc na sciskanie MSZ EN :2009" 1 raz narok b Uwaga: a Metoda badan zostala podana lub jest udokumentowanll b Jezeli w danym okresie wyr6b jest produkowany. metodll producenta. -por6wnanie wynik6w pierwszego badania typu z ocen'! wynik6w badafi przeprowadzonych w ramach zakladowej kontroli produkcji Pierwsze badanie typu W trakcie pierwszego badania typu przeprowadza wyrobu wedlug opisu w rozdziale 2.: si~ badanie ponizszych parametr6w

5 gyst6sc nasypowa; - efektywlle cz'lsteczki skladu ; - calkowita zawartosc chloro ; chlorki rozpuszczalne w wodzie ; zawartqsc alkali6w ; zachowania korozyjne ; - oddzialywanie na wodoszczelnosc ; oddzialywanie na wytrzymalosc na sciskanie ; oddzialywanie na zawartosc powietrza w swiezym betonie ; oddzialywanie na konsystencjy swiezego betonu. Producent przy wykorzystaniu wynik6w badail. przydatnosci wykonanych do wydania niniejszego EME moze skompletowac dokumentacjy pierwszego badania typu, 0 ile spelnione S'l zapisy zawarte w punkcie 2. L2.3. Podanie cech charakterystycznych - uzupelniaj'lcych dla wyrobu Na opakowaniu wyrobu lub dokumentach towarzysz'lcych wyrobowi nalezy podac wartosci nastypuj'lcych parametr6w wyrobu: calkowita zawartosc chloro ; chlorki rozpuszczalne w wodzie ; - zawartosc alkali6w ; - oddzialywanie na wodoszczelnosc ; oddzialywanie na wytrzymalosc na sciskanie ; oddzialywanie na zawartosc powietrza w swie:zym betonie ; oddzialywanie na konsystencjy swiezego betonu. Deklaracja wystawiana przez producenta powinna zawierac nastypuj'lce elementy: - Nazwy, oznaczenie identyfikacyjne (nazwy marki) i adres dostawcy (producenta, wprowadzaj'lcego do obrotu, dalszego dystrybutora) wyrobu budowlanego. - eel przeznaczenia (obszar stosowania) wyrobu budowlanego oraz dane niezbydne do Jego identyfikacji, daty produkcji i typ (rodzaj) wyrobu. - Nazwy, oznaczenie identyfikacyjne wyznaczonej organizacji, kt6rej certyfikat byl podstaw'l wydania deklaracji zgodnosci. - Aktualny identyfikator EME, kt6remu w spos6b potwierdzony badaniami odpowiada wyr6b budowlany. - Data waznosci deklaracji zgodnosci. - Nazwisko (czytelnie) oraz funkcja przedstawiciela upowaznionego do podpisywania deklaracji zgodnosci dostawcy, producenta, dystrybutora. - Numer identyfikacyjny deklaracji zgodnosci, data wydania, firmowy podpis wystawcy. Informacje dodatkowe : Spos6b uzycia dotycz'lcy wyrobu (przekazano /dostypny na stronie internetowej producenta, z itp. oznaczeniem). Formalne wymogi deklaracji zgodnosci: Do deklaracji nie jest przypisana zadna forma. Z reguly jest to samodzielne zaswiadczenie/certyfikat, celowe jest dol'lczenie deklaracji do d a~ lub do specyfikacji dostawy na czas transportu. ~" W A Lie "?' ~c,t.y J'~<r -'Y '\ KbiA-II-04.(A) ~"'''' ~'?' 1:, 'Ie~ Emblemat EME. ~ \. ~ c., ~ '] ~""Q 4- I j In I' /'11,,)J. o".)~\' ~ ~NR TPI2652/05~~~) i ~ t~ ''11 ;J;

6 Jej rozmiar i forma moze bye dostosowana do wygltldu innych dokument6w lub zaltlczonych do wyrobu przewodnik6w dotycztlcych instalacji, obslugi oraz stosowania Zadania wyznaczonej organizacji certyfikuj=!cej Badanie p6dstawowe kontroli produkcji Wstt(pna weryfikacja dokumentacji opisujtlcej zakladowy system kontroli produkcji. W jej ramach odbywa sit( weryfikacja sporztldzonych przez producenta dokument6w opisujtlcych dzialanie kontroli produkcji, proces produkcji oraz procedurt( zwi anych nimi kontroli i badan. Na podstawie weryfikacji ocenia sit(, czy regulacja dotycztlcajakosci wyrob6w jest wlasciwa oraz czy jest zgodna z wymaganiami opisanymi w punkcie z Badanie podstawowe kontroli produkcji na miejscu. W ramach badania podstawowego ocenia sit( i kontroluje, czy dzialalnose w zakladzie prowadzona jest zgodnie z dokumentacjtl dotycztlccl kontroli produkcji, ponadto, czy przeprowadzane przez producenta kontrole i badania stl wlasciwe do ustalenia zgodnosci wyrob6w. Badanie podstawowe moze bye poszerzone 0 ustalenie, czy producent dysponuje tymi srodkami, kt6re stl niezbt(dne do wytworzenia wyrob6w odpowiadajtlcych wymogom oraz czy istniejtl warunki osobowe i przedmiotowe do wykonania kontroli produkcji Wydanie certyfikatu zakladowej kontrolijakosci. Wyznaczona organizacja certyfikujtlca - w oparciu 0 wykonane i zlozone przez producenta badanie typu oraz ocent( badania podstawowego kontroli produkcji - poprzez wydanie CERTYFlKATU ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI potwierdza zgodnose wyrob6w Utrzymanie waznosci certyfikatu zaklado"w~jkonu:oli produkcji. Wyznaczona organizacja certyfikujtlca na podstawie citlglego nadzoru zakladowej kontroli produkcji utrzymuje waznose wydanego CERTYFIKATU ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI. Citlgly nadz6r zakladowej kontroli produkcji jest przeprowadzany raz do roku, jego zawartose jest zgodna z opisem badania podstawowego, z tym wyjtltkiem, ze weryfikacja (przegltld) dokument6w obejmuje tylko dokumenty zmienione od badania podstawowego. Wlasciwosci wodoszczelnej (uszczelniajtlcej) domieszki do betonu Nanocement powinny ositlgntle wartose wymagail podanych w punkcie 2.1.

7 Zadaniem producenta jest stworzenie b~di uruchomienie takiego systemu zarz~dzania jakosci~ i kontroli produkcji w zakladzie, ktory zagwarantuje wyrobom parametry spelniaj~ce wymagania specyfikacji technicznej. Zakladowy system kontroli produkcji powinien zawierae: - regularne przegl~dy urz~dzeil do produkcji, przegl~dy surowcow, dostarczanych materialow, procesu produkcji oraz oceny wynikow. - regularne przegl~dy i kontrole wyrobu koilcowego. Wyrob moze bye wprowadzony do obrotu z deklaracj~ zgodnosci potwierdzaj~c~ wymagania jakosciowe opisane w punkcie 2.1. Producent i dystrybutor ma obowi ek potwierdzenia zgodnosci wyrobu za pomoc~ CertyfIkatu Zakladowej Kontroli Produkcji oraz Deklaracji Zgodnosci Dostawcy w jyzyku wygierskim, zgodnie z dotycz~cym tego punk:tem (2+) Mozliwose pierwsza ii) zal~cznik nr 4 wspolnego rozporz~dzenia nr 3/2003 (25.1.) BM-GKM-KvVM. Dokument Deklaracji Zgodnosci Dostawcy, ktory zamierzamy stosowae, nalezy przeslae celem skontrolowania go do Naukowego Wydzialu Mechaniki Spolki z 0.0. EM! Nonprofit Kft. najpoiniej do 30 maja 2012 roku. Na podstawie zalecenia producenta dozowanie wodoszczelnej (uszczelniaj~cej) domieszki do betonu Nanocement wynosi 10 kg/m 3 Domieszky nalezy dozowae do betonu wraz z cementem niezbydnym do betonu.. Przy planowaniu urabiania betonu nalezy ':Uwzgryd~e oddzialywanie na obnizenie konsystencji wyrobu oraz zwiykszenie jego porow powietrza. Przy koilcowej obrobce betonu z zastosowaniem domieszki nalezy uwzglydnie jej wplyw na podniesienie pocz~tkowej temperatury wi ania wyrobu. przed zastosowaniem domieszki nalezy przeprowadzie probne mieszanie z ilosci~ dozowania podan~ przez producenta dla poszczegolnych mieszarek betonu w celu okreslenia. niezbydnego dozowania/ receptury dla uzyskania zarnierzonego efektu. Zastosowanie produktu powinno odbywae siy przy uwzglydnieniu opisu zawartego w informacji 0 produkcie. Wodoszczelna (uszczelniaj~ca) domieszka do betonu Nanocement jest wyrobem dostypnym w opakowaniu - worku (25 kg/worek). Wyroby nale:zy przechowywae w nienaruszonym fabrycznym opakowaniu, w suchym, chlodnym i chronionym od mrozow miejscu do 6 miesiycy od ich wyprodukowania. Na opakowaniu wyrobu (na worku) nalezy podae nazwy i ilose wyrobu, nazwy producenta, daty produkcji oraz sposob przechowywania i stosowania.

8 5.1. Kontrole dodatkowe do przeprowadzenia w trakcie obowi=tzywania EME Kontrole d6datkowe do przeprowadzenia w trakcie obowi ywania EME: 2 razy w ci=tgunast~pnych 5 lat Zlecenie przeprowadzenia kontroli dodatkowej nalezy przeslac do Sp61ki z 0.0. EMI Nonprofit Kft. po raz pierwszy do 31 marca 2014 r. W razie niedopelnienia obowi ku przeprowadzenia kontroli dodatkowej EME traci waznosc i zostaje wykreslone przez Sp61ky z 0.0. EMI Nonprofit Kft. z bazy danych obowi~j~cych Budowlanych Aprobat Technicznych. Balint Schwarczkopf iuzynier prowadz~cy badanie odpowiedzialny za temat Torokn Horvath Eva dyrektor oddzialu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a, Wieslawa Walichnowska, tlumacz przysiygly jyzyka wygierskiego wlasnorycznym podpisem stwierdzam godnosc przekladu z przedstawionym mi oryginalnym, wystawionym w jyzyku wygierskim dokumentem. " rep. 220/2012 Tlumaczyla: zystochowa, r.

PROTOKÓŁ Z OCENY PRZYDATNOŚCI POTRZEBNY DLA WYDANIA BUDOWLANEJ APROBATY TECHNICZNEJ

PROTOKÓŁ Z OCENY PRZYDATNOŚCI POTRZEBNY DLA WYDANIA BUDOWLANEJ APROBATY TECHNICZNEJ ÉMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NONPROFIT KONTROLA JAKOŚCI I INOWACJI W BUDOWNICTWIE H-1113 Budapeszt, ul. Diószegi nr 37. Adres do korespondencji: H-1518 Budapest, Pf: 69. Telefon: +36 (1)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 z dnia 22 sierpnia 2005r.

DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 z dnia 22 sierpnia 2005r. URZr\D DOZORU TECHNCZNEGO CZLONEK MErvBEROF MErvBREDU MTGLED DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 Na podstawie art. 10 ust.2 w zwi ku z art.9 ust.l, 2 i 4 oraz art.3 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze

Bardziej szczegółowo

do zbrojeflia betonu

do zbrojeflia betonu APROBATA TECHNICZNA ITS A T -15-67 40/2005 Stalowe prety i wa.lcówk'a zebrowana, CME B 500 SP do zbrojeflia betonu DDDD D D Instytut 00-611 Warszawo, Techniki ul. FiltrowoBudowlanej l, tel. 825-04-71 APROBATA

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 Nr DWU ZT2/1/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZT 2 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA.1d, ZA1f

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Instytutu Techniki Budowlanej

Instytutu Techniki Budowlanej 1.11 lnstytut Techniki Budowlanej 00-611 WARSZAWA lui. FllTROWA 1 I tel.: (48 22) 825 04 71, (4822) 825 76 55 I f a x: (48 22) 825 52 86 Czlonek Europejskiej Uni! Akceplacji Technicznej w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

,Uwierzytelnione tlumaczenie z jezyka niemieckiego. [godlo] BG Verkehr/ Stowarzyszenie ds. ubezpieczenia transportu, Jednostka

,Uwierzytelnione tlumaczenie z jezyka niemieckiego. [godlo] BG Verkehr/ Stowarzyszenie ds. ubezpieczenia transportu, Jednostka ~. - -.., ", -,_...,Uwierzytelnione tlumaczenie z jezyka niemieckiego.: '~25~,// [strona l z 2]-/- [godlo] BG Verkehr/ Stowarzyszenie ds. ubezpieczenia transportu, Jednostka odpowiadajaca za bezpieczenstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie 1 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wydawania identyfikatorow

Bardziej szczegółowo

Samokontrola producentów

Samokontrola producentów Samokontrola producentów Jan Bobrowicz Z-ca Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką Dariusz Stachura Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Barbara Dobosz NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

Ogólne Świadectwo Kontroli Nadzoru Budowlanego. regulatorów strumienia firmy Rüscho-Schotenröhr GmbH Art.-Nr. 238 PALL, Art.-Nr.

Ogólne Świadectwo Kontroli Nadzoru Budowlanego. regulatorów strumienia firmy Rüscho-Schotenröhr GmbH Art.-Nr. 238 PALL, Art.-Nr. Akredytowana jednostka certyfikująca zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025, nr rejestracji DAR: DAP-PL-1524.11 Certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 9001/14001 Ogólne Świadectwo Kontroli Nadzoru Budowlanego dla:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania Sebastian Wall Rozporządzenie UE nr 305/2011 () -odpowiedzi na często zadawane pytania Materiał opracowano w najlepszej wierze na podstawie dokumentów Unii Europejskiej, dostępnych wytycznych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -MB Gdansk, dnia 27 czerwca 2013 r. NZOZ Okulisci s.c. Edyta Radwan, Ilona Strauss ul. Warszawska 34/36 81-317 Gdyoia DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Technika betonu towarowego Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Technika betonu towarowego Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Technika betonu towarowego Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Definicja betonu towarowego wg krajowej normy branżowej BN-78/6736-02: Beton

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego

Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Numer świadectwa P - NDS04-687 Przedmiot świadectwa: Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa piana przeciwpożarowa i Piana przeciwpożarowa do pistoletów wg Listy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Nr sprawy: Informacja dotycz^ca zawiadamania Pafist^^ Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3040-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ISO 9001:2008 AQAP2110:2009 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA OUTSULATION 1 K identyfikacyjny typu wyrobu DRYVITETAOUTSULATION 2 Typ wyrobu i numer serii Patrz etykieta wyrobu 3 Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona PROTOKOL Egz. nr ^ \ kontroli problemowej zadah z zakresu geodezji i kartografli. Jednostka kontrolowana: Urzad Miejski w Prudniku, 48 200 Prudnik ul. Kosciuszki 3. 2. Podstawa prawna kontroli: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. AB 535 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogloszenia konkursu pod nazw'l "Najpopularniejsze obszary inwestycyjne Miasta Rzeszowa" organizowanego przez Gmin~

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej)

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej) 1 Wszystkie właściwości użytkowe, które producent chce zadeklarować w odniesieniu do zamierzonego zastosowania są objęte normą zharmonizowaną, dla której minął okres koegzystencji. Zgodnie z CPR producent

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/04/05/P

Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/04/05/P Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/04/05/P 1. Producent wyrobu budowlanego/ zakład produkcyjny: KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań Zakład Produkcyjny nr I, ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA 11 35-064 RZESZOW TEL. 17 875 4996 Adres wydzialu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. C1ioica Vitae Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - JWM/951-D Gdansk. dnia 25 czerwca 20 \3 r. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk DECYZJA or 204/2013

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/03/05/P

Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/03/05/P Deklaracja Zgodności WE nr WW/K/03/05/P 1. Producent wyrobu budowlanego/ zakład produkcyjny: KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań Zakład Produkcyjny nr I, ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA (wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym) INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa wnioskodawcy:... 2. Nazwa wyrobu(-ów):...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym ZarzCldzenie nr. 18/2015 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia 02.06.2015r. W sprawie obniienia ceny wywotawczej i ogtoszenia III przetargu nieograniczonego - ofertowego na sprzedai samochodu osobowego marki Seat

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r. Załącznik do zarządzenia Nr 3/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r. Zasady odbiorów technicznych elementów nawierzchni kolejowej przeznaczonych do zabudowy na liniach zarządzanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496 Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk. DECYZJA nr 1 12013

Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk. DECYZJA nr 1 12013 N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku znak: WO-ZRP/ 11~ - D Gdansk, dnia 13 lutego 2013 r. Intermedica Logistic sp. z 0.0. w Gdansku ul. Stanislawa Lema 21 80-126 Gdansk DECYZJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT156221/2003 2/13 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Postępowania w sprawie przyznawania. Znaku towarowego Leszczyńskie Smaki

PROCEDURA. Postępowania w sprawie przyznawania. Znaku towarowego Leszczyńskie Smaki Strona 1 z 6 Postępowania w sprawie przyznawania Znaku towarowego Leszczyńskie Smaki SPIS TREŚCI: 1. CEL 2 2. ZAKRES 2 3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 2 4. CERTYFIKAT - ZNAK 5 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 6 6. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Dokumentjest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Trese niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do kt6rych sifi odwofuje oraz prowadzona

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoscia zrecenzujemy przed publikacja wszelkie materialy promocyjne zwiazane z tymi wynikami oraz ocenami rodzajowymi.

Z przyjemnoscia zrecenzujemy przed publikacja wszelkie materialy promocyjne zwiazane z tymi wynikami oraz ocenami rodzajowymi. POSWDCZONE TLUMCZENE ZJEZYK NGELSKEGO N JEZYK POLSK [Dokument, przedlozony do tlumaczenia w formie skanu, sklada sie z 6 stron, z czego pielwsza strona zostal sporzadzona na papierze firmowym BRE GLOBL

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

1. Szkola moze udzielic uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za: a) wyniki w nauce, b) osiajmi?cia sportowe.

1. Szkola moze udzielic uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za: a) wyniki w nauce, b) osiajmi?cia sportowe. SZKOIA PODSTAWOWA Nr 24 im. Norberta Kroczka ul. Tarnopolska 85 41-807 ZABRZE.tel. 271-16-35 R coo727i&g^i^ihuprfyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osi^gni^cia sportowe w Szkole Podstawowej Nr

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 499 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: INFORMACJE OGÓLNE Oferty zawierające szczegółowe informacje dotyczące kursów, seminariów szkoleniowych oraz konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu: www.itb.pl w zakładce Konferencje/Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Mokre KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1 Materiały wykorzystane

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Posadzki Edycja 02.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 01 04 040 0 000001 1041 Wersja EN 1504 2: 2004 09 0620 EN 13813:2002 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT. Instytutu Elektrotechniki. w Warszawie

STATUT. Instytutu Elektrotechniki. w Warszawie ZATWIERDZAM Minister Gospodarki Warszawa, dnia STATUT Instytutu Elektrotechniki w Warszawie Instytut badawczy o nazwie Instytut Elektrotechniki, zwany dalej,,instytutem" dziala na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 1/15 Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r.

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR z dnia 30.03.2015 r. Uchwala nr 7/2015 Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulammu rozliczania kosztow inwestycji oraz ustalania czlonkowskiego kosztu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. ul. Jana Pawla II SO. DECYZJA nr 493/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. ul. Jana Pawla II SO. DECYZJA nr 493/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku WOIlRP - JWMl1218-D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Szpital SpecjaJistyczny Sw. Wojciecba Samodzielny Publiczny ZakJad Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2332 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH W ARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH W ARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) OLl2512/PN/lI13 SPECYFlKACJA ISTOTNYCH W ARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) Postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego pod nazw~ swiadczenie uslug pocztowych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym

Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym - 2016-07-15 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przedmiot i zakres stosowania wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Michał Hirsz GIG KD BARBARA

Michał Hirsz GIG KD BARBARA Jak przygotować deklarację zgodności UE Michał Hirsz GIG KD BARBARA 1 Deklaracja zgodności UE Czym jest deklaracja zgodności UE? 2 Co powinna zawierać Deklaracja zgodności UE? Opis produktu oraz szczegóły

Bardziej szczegółowo