W dialogu j~zyk6w i kultur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dialogu j~zyk6w i kultur"

Transkrypt

1 KONFERENCJA NAUKOWA W dialogu j~zyk6w i kultur LINGWISTYCZNA SZKOLA WYZSZA W WARSZAWIE stycznia 2007

2 Dr Artur Dariusz Kubacki Uniwe~et SI ki w Katowicach Ksztateenie kandydat6w na ttumaczy przysi~gtych w Polsce Celem artykulu jest przeprowadzenie analizy system6w ksztalcenia kandydat6w (filologow i niefilolog6w) na tlumaezy przysi~glyeh w wybranyeh polskieh osrodkaeh (nie)akademickieh. Om6wione w nim zostanl:! m.in. takie kwestie, jak nab6r kandydat6w, system ksztalcenia, kadra, baza dydaktyezna, programy j metody nauezania oraz egzaminowanie umiej~tnosci teoretyezno-praktyeznych. Ponadto analizy systemu ksztalcenia adeptow do zawodu tlumaeza przysi~glego dokonano na tie wymagan egzaminaeyjnyeh Panstwowej Komisji Egzarninaeyjnej (PKE) dla kandydat6w na tlumaeza przysi~glego. I. Status tlumacza przysi~glego w swietle wymog6w ustawowych Nowa ustawa 0 zawodzie tlumaeza przysi~glego z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 273, poz z poin. zm.) zasadniezo zmienila status prawny tlumaczy przysi~glyeh. Obeenie obowiqzujl:! nowe zasady nabywania uprawnien do wykonywania tego zawodu. Zgodnie z powolanl:! powyzej ustawll tlumaczem przysi~glym moze zostac osoba, kt6ra: 1. rna obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z panstw ezlonkowskieh VE lub EFTA - stron umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarezymlub, na zasadaeh wzajemnosci, obywatelstwo innego panstwa; 2. zna jyzyk polski; 3. rna pelnll zdolnosc do ezynnosei prawnyeh; 4. nie byla karana za przest~pstwo umyslne, przestypstwo skarbowe lub za nieumyprzestypstwo przeeiwko bezpieezenstwu obrotu gospodarezego; 5. ukonezyla magisterskie studia wyzsze na kierunku filologia lub ukonczyla magisterskie studia wyzsze na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tlumaezeodpowiednie dla danego j~zyka; 6. zlozyla z wynikiem pozytywnym egzarnin z urniej~tnosci tlumaezenia z j. pol '''1\.lC;~~U na j. obey oraz z j. obeego na j. polski. Na stronie intemetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci umieszczono informaej~ dla U/;,'V;)L'V pragn~eyeh uzyskae prawo do wykonywania zawodu tlumaeza przysi~glego. Wyz niej, ze kazdy, kto ehee zdobyc takie uprawnienia, musi spelnic llleznie wszystkie i/;/'n()wv'7~-"p, wymagania, a zatem kolejnosc nie odgrywa zadnej roli (mozna najpierw zdac egzamin przed PKE, a potem uzupelnic wyksztalcenie). Po spelnieniu wszystkieh wymazainteresowany musi jeszcze zlozyc Slubowanie i dokonac wpisu na listy tlumaezy V<pr2cYSllygilyeh, a po uzyskaniu pieezyci urzydowej z Mennicy Panstwowej moze pelnoprawnie wykonywac nowy zaw6d. Nalezy podkreslic, ze ustawa nie przewiduje dla nikogo mozliwosci zwolnienia z proeedury egzaminaeyjnej (takze dla praeownik6w ze

3 238 J('zykoznawstwo stopniem lub tytulem naukowym) ani tei odstypstw od wymogu legitymowania siy odpowiednim wyksztalceniem. Dotyezy to rowniei osob posiadajqeyeh uprawnienia Humacza przysiyglego uzyskane w innyeh krajaeh. Zasady przeprowadzania egzaminu zostaly okreslone w akeie wykonawczym do ustawyl. \Viedz;;: kandydata weryfikuje egzamin pisemny i ustny, skladany przed zespolem egzaminacyjnym wyznaczonym przez Przewodniczqcego PKE 2, ktorq powolal r. ;\'Iinister Sprawiedliwosci. W jej sklad wehodzi 11 osob posiadajqcych gruntownq wiedzy z zakresu jyzykow obcych i technik tlumaczeniowych. W trakcie egzaminu ustnego zabronione jest korzystanie przez egzaminowanego z materialow pomoeniczych, takich jak slowniki, podryczniki i inne opracowania, a takze z pomocy innyeh kandydatow. Jedynie w czasie egzaminu pisemnego egzaminowany moze korzystae z przyniesionych przez siebie slownik6w. CZysc pisemna egzaminu trwa 4 godziny i obejmuje tlumaczenie 4 tekstow: dwoch z j. polskiego na j. obcy, w tym jednego, ktory jest pismem sqdowym, urzydowym albo tekstem prawniczym, a takze dw6ch z j. obcego naj. polski, w tym rowniez jednego nalez'lcego do kategorii pism sqdowych, urzydowych bqdi tekstow prawniczych. Do czysci ustnej egzaminu dopuszcza siy kandydatow, ktorzy uzyskali oceny pozytywn'l z czysci pisemnej. CZysc ustna egzaminu obejmuje tlumaczenie konsekutywne dwoch tekstow zj. polskiego naj. obcy. S'l one odczytywane przez egzaminatora lub odtwarzane za pomoq urz'ldzenia elektronicznego. Jeden z nich musi bye pismem s'ldowym, urzydowym albo tekstem prawniczym. Ponadto kandydat dokonuje tlumaczenia technikq a vista dwoch tekstow z j. obcego na j. polski, z ktorych jeden takze stanowi pismo sqdowe, urzydowe bqdi tekst prawniczy. CZysc ustna egzaminu jest utrwalana na plycie CD. CZysc pisemnq egzaminu kandydaci zdajq tego samego dnia w tych samyeh godzinacho CZysc ustna przeprowadzana jest natomiast w terminach wyznaczonych przez Przewodniczqcego Komisji, nie wczesniej jednak niz po uplywie 7 dni od dnia zakonczenia czysci pisemnej egzaminu. Jedynie w wyjqtkowych wypadkach Przewodniczqcy Komisji moze wyznaczyc termin czysci ustnej egzarninu w terminie kr6tszym niz 7 dnl Zgodnie z zaleceniarni PKE dlugose tekst6w przeznaczonych do pisemnego egzaminu oblicza siy wg formuly: 2 x 120 min x 3 wyrazy samoznaczqce (nie zalicza siy do nich rodzajnikow, przedimkow i przyimkow). Tekst przeznaczony na egzamin ustny obejmuje ok. 1 strony tlumaczenia poswiadczonego wg znakow przeliczeniowych (l strana = 1125 znakow). W czysci pisemnej i ustnej egzaminu zespol egzaminacyjny ustala jego wynik osobno dla kazdego z ezterech tekst6w. Stanowi on sumy punktow przyznawanych za poniisze elementy oceny: 1) do 10 punktow za zgodnosc tresci przekazanej w tlumaczeniu z tresciq oryginalu, 2) do 15 punktow za terminologiy i frazeologiy subjyzyka specjalistycznego, 3) do 10 punktow za poprawnosc gramatyczn'l, ortograficznq i leksykalnq (leksyka niespecjalistyczna)3, I Rozpori'ldzenic Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawic szczcg610wcgo sposobu przeprowadzania egzarninu na t1umacza przysi~glego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 129), 2 Rozporz'ldzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie l'anstwowcj KomisJi Egzarninacyjncj do przeprowadzania egzarninu na tlumacza przysil(glcgo (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz, 127). 3 W Rozporz'ldzcniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczeg610wcgo spasobu przcprowadzania egzaminu na tlumacza przysil(glego (Dz. U. z 2005 r. Nr IS. poz, 129) oryginalne brzmienie par. 11 ust. 1 pkt. 3 to: "do 10 punkt6w za poprawnosc grarnatyczn'l. ortograficznll i leksykaln'l

4 Jlfizykoznawstwo 239 -fl' du 10 punktow za zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) jyzyka wlasciwego dla danego rodzaju tekstu, 5) do 5 punlaow' za znajomosc forrnalnych zasad wykonywania tlumaczen uwierzy1elnionych w przypadku egzaminu piseiiulego, natomiast w przypadku egzaminu ustnego - za popra\l.110sc fonetyczno-intonacyjn'l, dykcj~i plynnosc wypowiedzi. Maksymalna liezba punktow mozliwych do uzyskania z kaidej cz~sci egzarninu wynosi 200, LaS oceny pozytywnq z danej cz~sci egzaminu otrzymuje kandydat, ktory uzyskal z tej cz~sci CO najiiuliej 150 punktow (75%). Celem egzarninu jest zatem stwierclzenie, czy jakosc llumaczen wykonywanyeh przez kandydata na tlumacza przysiyglego.. pdpowiada pod wzgl em translacyjnym oraz formalnym wymaganiom stawianym tlu maczeniom poswiadczonym i sqdowym i ezy w zwiqzku z tym kandydatowi mozna wyx,, stawic ocen~ pozyty\.\ti'l, uprawniaj'lc'l do wpisania go na list~ tlumaczy przysiyglych :;l1i't\~ :';: ):..., prowadzonq przez Ministra Sprawiedliwosci.!;;:,~; Te prawnie okreslone kryteria oceny dotyczqce umiej~tnosci tlumaczenia wyznacza ;..t >~1~o~o~:~f:~;:~li~:~: ~]~:f:~~o:::e:z:~i~~~z:~o=~;n~m~:;:~ w zycie nowych regulacji dla tego zawodu, rome osrodki w Polsce zacz~ly oferowac kursy specjalistyczne w ramach studiow ftlo]ogicznych oraz studia podyplomowe przygotowujqce do pracy w zawodzie tlumacza przysi~glego, tym bardziej, ze ustawodawca rozszerzyl kr lg os6b mogl\:cych go wykonywac 0 osoby niemajqce wyksztalcenia ftlologicznego. II. Ksztalcenie adept6w do zawodu tlumacza przysi~glego w swietle obowillzujllcych przepis6w prawnych W obowiqzuj'lcych obecnie rozporz'ldzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego wzgl~dnie Ministra Edukacji Narodowej nie rna zadnej wzmianki 0 ksztalceniu adeptow tlumaczenia przysi~glego. W zakresie ksztalcenia filologicznego na studiach,pierwszego stopnia w osrodkach kolegialnych przewidziano jedynie ksztalcenie urniej~tnosci tlumaczeniajako takiego w ramach bloku praktycznej naukij~zyka obcego. Wsr6d przedmiotow obejmuj'lcych ksztalcenie jyzykowe lakonicznie wymieniono r6wniez tlu 'rnaczenie4. TakZe w zakresie ksztalcenia filologicznego na studiaeh pierwszego i drugiego stopnia w osrodkach akadernickich nie rna zadnych konkretnych wytycznych dotycz'lcych nauczania tlumaczenia w projektowanym rozporz'ldzeniu ministerialnym dotyezqcym kierunku filologia 5. W informacji na temat kwalifikacji absolwenta(1icencjat) mowa jest jedynie 0 umiej~tnosciach poslugiwania si~ j~zykiem na poziomie zbli :lonym do Cl ESOKJ oraz urniej~tnosciach poslugiwania si~ j~zykiem specjalistycznym {leksyka niespecjalistyczna)". Warto nadmienic, ze nie rna rnozliwosci oceny poprawnosci ortograficznej w przypadku egzaminu ustnego. Jest to zatern oczywista pornylka w redagowaniu tego punktu. Podobnie rna si\\ rzecz z oczywistll pornylkll w tyrn samyrn paragrafie, w ust. 2 cytowanego rozporzlldzenia, w kt6ryrn jest mowa 0 rnaksymalnej liczbie punkt6w rnozliwych do uzyskania przez kandydata z cz\\sci pisemnej egzaminu, "l! wynik dotyczy przeciez cz\\sci ustnej. 4 por. Rozporzlldzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standard6w ksztalcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiach j\\zyk6w obcych 'j (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 897)., 5 por. projekt rozporzlldzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie standard6w ksztalcenia nauczycieli:

5 240 Jf;zykoZ/Ulwstwo \\i stopniu niezb~dnym do wykonywania zawodu. Natomiast absolwent studi6w drugiego stopnia (magister) opr6cz wysokich kompetencji j~zykowych powinien posiadac zdaniem ministra - gruntownq i wszechstronnq wiedz~ z zakresu wybranej specjalnosci. Jest tu mowa 0 specjalnosci przekladoznawczej, po kt6rej absolwent powinien bye przygotowany do pracy tlumacza. W ramach ksztalcenia j~zykowego przewidziano w rozporzqdzeniu jedynie nauk~ j~zyka specjalistycznego. Nie rna tei zadnych wytycznych dotyczqcych ksztalcenia tlumaczy i sprawnosci tlumaczenia w nadal obowiqzujqcym Rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzesnia 2004 r. w sprawie standard6w ksztalcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2110). Jak widae wyrainie z przytoczonych tu akt6w prawnych, ministerstwo oswiaty nie dostrzega potrzeby regulacji przygotowywania do zawodu, kt6ry jest niezwykle wazny w dobie globalizacji i funkcjonowania naszego kraju w strukturach unijnych. Z obserwacji naukowc6w wynika, ie ksztalcenie filologiczne w obr~bie specjalnosci nauczycielskiej nasycilo rynek oswiatowy. Natomiast w firmach polskich i zagranicznych brakuje dobrze przygotowanych tlumaczy, kt6rych - ze wzgl~du na specyfik~ ich pracy - nie s<} w stanie przygotowae studia nauczycielskie.. Inaczej kwestia ksztalcenia tlumaczy przysi~glych wygl<}da w DE. Stworzono tam programy ED Grotius 98/GR/131 oraz 200llGRP/015, w kt6rych opracowano standardy w zakresie dohoru tlumaczy przysi~glych, ich ksztalcenia, kwalifikowania, ustanawiania i rejestracji oraz przestrzegania przez nich kodeksu etyki zawodowej. Wiedza specjalistyczna, jakq powinien legitymowac si~ przedstawiciel tego zawodu, rna obejmowac nie tylko umiej~tnosci lingwistyczne, ale takie znajomosc systemu prawnego. Ponadto przyszly tlumacz powinien miee za sobq wizyty w sqdach, na posterunkach policji i w wi~zieniach6. Ill. Warunki ksztalcenia kandydat6w oa tlumaczy przysi~glych w Polsce W zwi ku z brakiem wytycznych odnosnie do ksztalcenia przyszlych tlumaczy przysi~glych osrodki szkoleniowe tworzq wlasne programy oraz metody nauczania. Na przykladzie kilku polskich osrodk6w akademickich i prywatnych ksztalc'lcych w ramach studi6w podyplomowych chcialbyrn pokazac, jak wygl<}daj'l w nich warunki przyj~ia kandydat6w, czas trwania nauki, tresci i metody nauczania, sytuacja bazowo-kadrowa oraz ustalic, czy na koniec studi6w przeprowadza si~ w nich egzamin teoretyczno-praktyczny. Jak wynika z ustawy 0 zawodzie tlumacza przysi~glego, osoby chcqce zostac tlumaczami przysi~glymi musz'l spelniac okreslone wyrnogi formalne w zakresie wyksztalcenia 7. Zgodnie z ustaw'l wym6g ten uwaia si~ za spelniony, gdy dana osoba ukonczyla 6 por. Kierzkowska, D.: Kodeks tlumacza przysirg1ego z komentarzem, Wydawniclwo n~pis, Warszawa 2005, oraz Kubacki, A.D., Wowro, 1: Europejskie modele ustanawiania tlumaczy przysirg1ych oraz kryteria dopuszczajqce do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej. W: Rozw6j 10 kalny i regionalny po wejsciu Polski do Unii Europejskiej Tom 2. Praca zbiorowa pod redakcjq Anny Barcik i Ryszarda Barcika, Wydawnictwo Naukowe ATH, Biclsko-Biala 2006, W publikowanym na temat ustawy 0 zawodzie t1umacza przysi~glego pi mienniclwie (np. Dostalni G.: Komentarz do ustawy 0 zawodzie tlumacza przysirg1ego, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa 2(05) podkrc Ia si~, ii okre Ienie "studia filologiezne" nalciy rozumiec bardzo szeroko i zaliczyc do nich lakie lingwislykf( SlOSOwanlj oraz kierunki j~zykowo-kulturoznaweze. W zwiljzku z tym Wydzial Tlumaezy Przysi~glyeh w Ministerstwie SprawiedIiwo ei uznal za wyslarezajljce m.in. wyksztalcenie wyisze na kierunku stosunki mi~dzynarodowe 0 speejalno ci t1urnaczeniowej ezy tei ukonezenie studi6w magisterskieh na innym kicrunku nii filologia, 0 ile kandydat uzyskal stopien doktora nauk filologieznyeh odpowiednich dla danego jf(zyka.

6 '0 w J~zykoznawstwo _._------~_. 241 roagisterskie studia wyisze na kierunku filologia lub magisterskie studia wyisze na innyid kierunku i studia podyplomowe w zakresie tlumaczenia, odpowiednie dla danego jyzyka. W zwiqzku z t~~ is~niej<j:.dwie scieiki ks~talcenia: uk~nczeni~ jedn~litych lub dwustopniowych studlow fllologlcznych alba wyzszych studlow maglstersklch na do. - wolnym kierunkll, (nie wystarczy ukonczenie studi6w zawodowych z tytulem licencjata) Coraz studi6w podyplomowych w zakresie tlumaczenia. Na sa-onie intemetowej Og61noj,ijlt!;polskiego Centrum Obslugi Tlumaczy OCOT w zakladce "Szkoly dla tlumaczy" wyliszczeg6lniono 25 osrodk6w szkoleniowych przygotowuj<j:cych do pracy tlumacza, urnie, ';lajqc przy kaidym z nich kr6tk<j: inforrnacjy dotycz<j:c'l osrodka. Blisko 90% z nich,~ynika z ponizszej tabeli - przygotowuje do zawodu tlumacza przysiyglego. ~tdwienie Tahela nr 1: wybranych osrodk6w ksztalcenia tlumaczy w Polsce (opracowanie wlasne) Europejska Szkola T1umaczy Akademii Polonijnej w Czystochowie (studia I i II stopnia) Instytut Filologii Romanskiej przy Collegium Paderevianum IJJnivvers:yte'tu Jagiel1onskiego w Krakowie (studia lin stopnia) Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (studia I i IT stopnia) I~terdyscyplinarne Podyplomowe Studium Ksztalcenia '1;ltimaczy przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW o Jnterdyscyplinarne Podyplomowe Studia dla Tlumaczy Col1egium Polonicum w Siubicach Fl<atedra UNESCO do Badail nad Przekladem i Komunikacj'i ~iydzykulturow:t przy VI w Krakowie (studia podyplomowe) "', Lingwistyka Stosowana na Uniwersytecie Marii Curie- Sldodowskiej w Lublinie ai II stopnia) ~gwistyka Stosowana w Wyiszej Szkole Europejskiej im. ks. lpzefa Tischnera w Krakowie (studia I stopnia i podyplomowe) ic c Osrodek Badail i Studi6w Przekladowych Uniwersytetu y. L6dzkiego (do r.) ] Podyplomowe Studium Translacji Uniwersytetu LOdzkiego ';c. Podyplomowe Studia dla Tlumaczy Jyzyka Rosyjskiego ;wzakresie przekladu s'idowego i prawniczego Uniwersytetu Warminsko-Mazufskiego w Olsztynie 8 Skr6ty jyzykow obcych wg polskiej normy ISO uiywane jako kody bibliograficzne.

7 242 Podyplomowe Studium Ksztalcenia TIumaczy J~zyka Niemieclciego IFG Uniwersytetu Wroclawskiego Podyplomowe Studium Ksztalcenia TIumaczy Jyzyka )iiemieckiego ILS Uniwen;ytetu Adama Miclciewicza w Poznaniu Podyplomowe Studia TIumaczen Ekonomiczno-Prawnych Jyzyka Angielslciego, Niemieckiego WSB we Wroclawiu Podyplomowe Studia TIumaczen Ekonomiczno-Prawnych Jyzyka Angielslciego Wyiszej Szkoly Bankowej (WSB) w Toruniu Podyplomowe Studia TIumaczen Ustnych w Kolegium Jyzyka Biznesu w Sosnowcu Podyplomowe Studia TIumaczy Jyzyka Angielslciego Wydzialu Filologicznego Instytutu Jyzyka Angielslciego u.s w Katowicach Podyplomowe Studium przekladu IFA Uniwersytetu Wroclawskiego Studia Translatologiczne lfg Uniwersytetu Rzeszowskiego Studium TIumaczy w Szkole Jyzyk6w Obcych English Unlimited w Gdansku Szkola TIumaczy i Jyzyk6w Obcych UAM w Poznaniu Trzyletnie Zaoczne Studia Licencjaclcie w zakresie rosyjslciego jyzyka biznesu i translatorylci lnstytutu Filologii Siowianslciej UG Wyisza Szkola Filologiczna we Wroclawiu (studia 1stopnia oraz studia podyplomowe) Wyisza Szkola Jyzyk6w Obcych Avans (obecnie LSW) w Warszawie (studia I stopnia i studia podyplomowe) Wyisza Szkola Lingwistyczna w Czystochowie (studia 1i IT stopnia oraz studia podyplomowe) Analiza tabeli prowadzi takze do innych wniosk6w. Po pierwsze, najwiycej osrodk6w, bo ai 18, przygotowuje do zawodu tlumacza w zakresie jyzyka angielskiego; 16 z nich - w zakresie jyzyka niemieckiego, 11 - rosyjskiego, 8 - hiszpaiiskiego i francuskiego,s - wloskiego, 1 - rumunskiego, niderlandzkiego i portugalskiego. A co z innymi, wcale nie tak rzadkimi jyzykami, jak: chociaiby dunski, szwedzki, czeski czy slowacki? Czy nie ustanawia siy w Polsce tlumaczy przysiyglych tych jyzyk6w? Po drugie, z tabeli wynika r6wniei:, ii: tlumaczy przysiyglych ksztalci siy przede wszystkim na studiach podyplomowych, rzadziej natomiast w ramach studi6w pierwszego i/lub drugiego stopnia. Po trzecie, wymienione osrodki dziaiaj'l zwykle przy znanych jednostkach akademickich rozlokowanych w calej Polsce. Zatem kandydaci na tlumaczy przysiyglych

8 J Czylwznawstwo ----~ pochodzqcy z r6znych obszar6w geograficznych Polski nie majq trudnosci z dostypern do wybranego osrodka (Gdansk, Slubice, Wroclaw, Warszawa, Czystochowa, Krak6w, Katowice, Rzesz6w), pod warunkiem ze interesuje ich jyzyk angielski lub nierniecki. Po czwarte wreszcie, niepok6j budzi fakt, ze czysc osrodk6w wprawdzie posiada ciekawq oferty w zakresie ksztalcenia pis (rnnego dla kandydat6w na tlurnaczy przysiyglych, ale nie uwzglydnia ksztalcenia sprawnosci przysiyglego tlurnaczenia ustnego. Mirno wyrainego rozr6znienia w translatoryce na tlurnaczy ustnych i pisernnych ustawodawca, tworzqc zaw6d tlurnacza przysiyglego, nie spelnil oczekiwari. srodowiska tlurnaczy, kt6re od dawna postuluje oddzielenie tych dw6ch r6znych zawod6w. W zwiqzku z tyrn nalezy pamiytac 0 ksztalceniu dwutorowym. Wiykszosc plac6wek zawartych w tabeli (75%) na swoich stronach intemetowych nie podaje szczeg610wych informacji na temat zalozeri. programowych, w tym tresci i sposob6w ksztalcenia os6b zainteresowanych zdobyciem nowego zawodu. Dziwi to tym bardziej, ze ich oferta skierowana jest zwykle do tych, kt6rzy uzyskali juz tytul zawodowy rnagistra. Osoby takie z pewnosciq oczekujq konkretnych informacji 0 poszczeg6lnych rnodulach studi6w podyplomowych. Tak jest m.in. w przypadku Podyplornowych Studi6w Translacji VE., gdzie w planie dwuletnich studi6w podyplomowych wymieniono warsztaty przekladowe z podstaw tlumaczenia tekst6w specjalistycznych (tlumaczenie prawnicze, dyplornatyczne oraz tekst6w handlowych po 30 godz. w calym toku ksztalcenia), a ich opis sklada siy zaledwie z informacji 0 tyrn, ze Sq to ewiczenia praktyczne z tlumaczenia dokurnent6w z danej dziedziny oraz ze polegajq one na zaznajomieniu z funkcjonowaniem struktury prawno-administracyjnej danego obszaru jyzykowego, a takie z terminologiq, tekstologiq i uzusem kulturowym. Zaledwie kilka osrodk6w (25%) zamiescilo w internecie nieco szersze inforrnacje na temat oferty modul6w ksztalcenia tlumaczy przysiyglych. W celu ich wizualizacji przygotowano dwie tabele. Pierwsza z nich uwzglydnia organizacjy studi6w, tj. nab6r i;karldvda1~6w (warunki przyjycia), system ksztalcenia, lqcznq Bose godzin dydaktycznych, i bazy dydaktycznq, druga natorniast rodzaj kursu, liczby godzin, tematyky nauczaegzamin z nabytych umiejytnosci lub jego brak. Tabela nr 2: Zestawienie wybranych osrodkow oraz informacji na temat organizacji studiow ksztalcenia tlumaczy przysifglych w Polsce (opracowanie wlasne) Katedra UNESCO UJKrak6w dyplorn dowolnych studi6w licencjackich lub magisterskich, sprawdzian praktycznej znajomosci j. obcego, rozmowa kwalifikacyjna w j. obcym 2 sernestry, studia wieczorowe, 280 godz. t1urnacze praktycy oraz naukowcy teoretycy UJ, innych uczelni polskich oraz goscie z zagranicy, wielofunkcyjne laboratoria j zykowe

9 244 J~zykoznawstwo Pooyplomowe Studium Ksztakenia Tlumaczy Itzyka Niemi~ckiego ILS UA;\1 Poznan dyplom dowolnych studi6w licencjackich lub magisterskich. test kwalifikacyjny w przypadku absolwent6w kierunk6w niefilologicznych i lingwistyki stosowanej 2 semestry, studia zaoczne. 300 godz. wysoko wykwalifikowana kadra ILS, w tym t1umacze przysiygli Podyplomowe dyplom dowolnych wykiadowcy akademicey, Studia TIumaczeti studi6w licencjackich tlumacze przysiygli 2 semestry, Ekonomiczno lub magisterskich. z wieloletniq praktykq studia zaoczne. -Prawnych dyplom albo certyfikat i duzym doswiadczeniem 186 godz. Jyzyka Angielskiego kwalifikacji jyzykowych w tlum. ekonom. WSB Toruti lub test je sprawdzajqcy i prawnym Podyplomowe Studia TIumaczy Jyzyka Angielskiego WFIJA US Katowice Podyplomowe Studium PrzekIadu lfa UWr WSL CZystochowa (studia podyplomowe) dyplom dowolnych studi6w magisterskich lub licencjackich studi6w jyzykowych. test i rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim dyplom licencjata lub magistra filologii angielskiej lub ukonczenia dowolnego kierunku i certyfikat CPE dyplom wyzszych studi6w filologicznych lub innych studi6w wyzszych oraz certyfikat potwierdzajqcy znajomose jyzyka obcego na poziomie C2 ESOKJ 4 semestry, studia zaoczne. ok. 300 godz. 2 semestry, studia zaoczne, 180 godz. 2 semestry, studia zaoczne lub wieczorowe, 360 godz. (180 godz. w kabinach) pracownicy naukowi US, tlumacze praktycy z okreslonych dziedzin, laboratoria do tlumaczen ustnych pracownicy akademiccy UWr, czynni tlumacze tekst6w specjalistycznych oraz slowa zywego pracownicy WSL, US oraz praktykujqcy t1umacze konferencyjni, laboratorium do ewiczen fonetyczno-translacyjnych Z przeprowadzonej kwerendy wynika, iz wszystkie wymienione powyzej osrodki przyjmuj<t na studia podyplomowe absolwent6w studi6w wyzszych, zar6wno licencjackieh, jak i magisterskich, niezaleznie oct ieh kierunku. W przypadku studi6w niefilologicznych wymagane jest udokumentowanie bardzo dobrej znajomosci j~zyka obeego poprzez zdanie testu kwalifikaeyjnego lub przedlozenie certyfikatu potwierdzaj<tcego umiej~tnosei j~zykowe na poziornie C2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztil1eenia J~zykowego (ESOKJ) Rady Europy. Organizatorzy studi6w podyplomowyeh na UJ oraz US wymagaj<t, aby wszysey kandydaei poddali si~ testowi sprawdzaj'leemu przygotowanie j~zykowe oraz odbyli rozmow~ kwalifikaeyjn'l w j~zyku obcym. Prawie wszystkie osrodki oferuj<t studia dwusemestralne w systemie zaoeznym. Iedynie studia na Uniwersyteeie Sl<tskim trwaj'l eztery semestry, a studia w Katedrze UNE SCO Uniwersytetu Jagiellonskiego realizowane s'l w trybie wieezorowym. Hose godzin dydaktyeznyeh w wi~kszosei osrodk6w wynosi od 280 do 360. Tylko Uniwersytet Wrodawski i Wyzsza Szkola Bankowa w Toruniu oferuj<t ponizej 200 godzin.

10 Jr;zykoznawstwo _--._---_.~ ~.-' _.,-- JeSli chodzi 0 bazt( dydaktycznq, to wit(kszosc osradkow dysponuje nowoczesnymi laboratoriami do nauki przekladu ustnego. Kadra dydaktyczna rekrutuje si«glownie z osob parajqcych sit( naukowo i praktycznie przekladem pisemnym i ustnym. Punkt ei«z '. kosci polozony jest na 'zajt(cia 0 eharakterze praktycznym, tj. cwiezenia laboratoryjne, warsztaty, konsultaeje, a w niewielkim stopniu na przygotowanie teoretyczne (wyklady). W kolejnej tabeli - jak wspomniano powyzej - uwagt( skupiono na rodzaju kursu, i ilosci godzin dydaktyeznych, tematyce oraz (nie)przeprowadzaniu egzaminu na zakon czenie studiow (patrz nastt(pna strana).,ft1" Przedstawione tabelarycznie informacje prowadzq do niepokojqeego wniosku, ze.,. nie wszystkie osradki dwutorowo przygotowujq kandydatow do egzarninu na t1umacza "":przysit(glego. Wymogi ministerialne mowiq wyrainie 0 egzaminie pisernnym i ustnym, aw przypadku tego drugiego 0 konkretnych technikach t1umaezenia. W Katedrze UNEsco UJ oferuje sit( studia podyplomowe dla t1umaczy tekstow speejalistycznych, na kt6rych nie przewidziano bloku ksztalcenia t1umaczenia ustnego. Wprawdzie osrodek praponuje odrt(bne roczne studia podyplomowe dla t1umaczy konferencyjnyeh obejmuj'lce 380 godz. dydaktycznych, ale Sq one przede wszystkim ukierunkowane na t1umaczenia ustne wykonywane na potrzeby Unii Europejskiej. R6wniez Podyplomowe Studium Przekladu na Uniwersyteeie Wroclawskim nie przewidzialo - z niewiadomych przyczyn - inodulu kszta1cenia t1umaczenia ustnego. Cieszy wszelako fakt, ze wszystkie analizowane osrodki szkoleniowe ksztalcq ~:SgUiwllie praktycznie, 0 czym swiadczy chociaiby ilosc godzin zajt(c praktycznych w stodo ilosci godzin blok6w teoretycznyeh, np. "podyplom6wka" w Poznaniu przeaeza tylko 20 godz. na blok teoretyczny obejmujqcy wprowadzenie do teorii tlumaezeoraz zapoznanie z problemami przekladu pisemnego i ustnego oraz metodami ich wiqzywania, natomiast blokpraktyczny przewiduje 280 godz. cwiczen w zakresie t1uitf;1:.'?m:a,cz,enia ustnego i pisemnego. Niekt6re z osrodk6w w swojej ofercie za cel ksztalceniajednoznacznie stawiaj'l soprzygotowanie do egzaminu na tlumaczy przysit(glych (np. osrodki w Poznaniu, Krai:r;k()wie i CZt(stochowie). Celem wiod'lcym jest zatem przekazanie uczestnikom studi6w,li};u,ini(~jt(ltnosci w zakresie technik ustnego i pisemnego t1umaczenia specjalistycznego, tym tekstow s'ldowych i policyjnyeh, prawnych i prawniczych oraz ekonomicznych, if;"?sporz'l:dz,aniatlumaczenia poswiadczonego zj. obcego i naj. obcy, przeprowadzania ana ";;;JIf.V dokument6w ir6dlowych oraz wykorzystania tekstow paralelnych w warsztacie t1u ;i~. ;rna(;zaprzysi«glego. Ponadto nauczanie obejmuje przedstawienie zasad etyki zawodowej podstaw prawnych zawodu t1umacza przysit(glego w swietle nowej ustawy regulu jego wykonywanie. Wszystkie osrodki szkolqce starajq sit( zapoznac sluchaczy z r6znymi gatunkami te a przede wszystkim takimi, ktore s'!: przedmiotem egzaminu w Ministerstwie prawiedliwosci. S'!: to zatem pisma sqdowe, urzt(dowe lub prawnieze. Prawie na wszytkich studiach uwzgl«dniono t1umaczenie dokument6w notarialnych, s,!:dowych i poliyjnych. Niekt6re z nich poszerzyly tematykt( 0 dokumenty USC,koscielne, szkolne oraz,andlowe. Na pochwalt( zasluguje fakt, ze kilka osrodk6w wspomaga proces ksztaicenia przy '~~"7~,utlumaczy przysi«glyeh, proponujqc im dodatkowe moduly poswit(cone zagadnieistoty j. prawnego, prawniezego, ekonomicznego ezy edycji komputerowej (WSB "2" >'''"',', US), gramatyce i stylistyce polskiej (Ul, UWr, WSB Toruil), gramatyce kontra

11 Nazwa i siedziba osrodka. Rodzaj kursu Podyplomowe Studia Tlumaczy I) Tlumaczenie tekst6w specjalistycznych 30 J~zyka 2) Tlumaczenie przysi~gle i s'ldowe IO Angielskiego 3) Tlumaczenie konsekutywne 20 WFIJA US 4) Tlumaczenie ustne tekst6w pisemnych 10 Katowice Praktyka tlumaezenia pisemnego w zakresie wybranyeh dziedzin specjalistyeznyeh. Tlumaczenie r6znego typu dokument6w 0 eharakterze instytucjonalnym, symulacja pracy tlumaeza slldowego. Cwiezenia praktyezne obejmujq tlumaezenie ustne z j. obcego i na j. obey wraz ze sporzqdzaniem notatek oraz bez ich sporzqdzania, a takze tlumaezenie a vista. TAK (plus praea dypl.) ~ ~ ~ C1... Q ~" Praktyezna nauka przekladu dokllment6w wymagajqcyeh uwierzytelnienia. Zapoznanie z formalnymi zasadami przekladu poswiadezonego. Zapoznanie I) Tlumaczenie przysi~gle (Przedmioty 30 z terminologiq 5 grup dokument6w: szkolne (dyplom, swiadeetwa, indeks, Podyplomowe wspomagajqce) poswiadczenie kwalifikaeji zawodowyeh), koscielne (swiadectwo nauki religii, Studium Przekladu 2) Temtinologia handlowa 30 TAK zaswiadezenia), USC (akty urodzenia, malzenstwa, zgonu), notarialne (akt sprze IFA UWr 3) PrzekJad um6w 30 dazy nieruehomosei, protok61 walnego zgromadzenia akcjonariuszy, pelnomoe 4) Korespondencja handlowa 30 nictwo, testament) oraz sqdowe (pozew, wyrok, wpis do rejestru, wezwanie, wycillg z rejestru handlowego). Praktyczna nauka przekladu dokument6w wymagaj,!eyeh tlumaezenia I) Tlumaczenie pisemne tekst6w przysi~- 40 przysi~glego. Zapoznanie z formalnymi zasadami przekjadu poswiadezonego. WSL Cz~stochowa glych PrzekJad 5 tych samyeh grup dokumentow jak powyzej z podaniem tyeh samyeh (stlldia podyplo- 2) TIumaezenie konsekutywne 36 przykjad6w. Tlumaezenie konsekutywne uwzgl~dnia zr6znieowane rejestry TAK mowe) 3) TIumaezenie konsekutywne z notaejll 36 j~zykowe, dialekty, slang oraz zakresy tematyezne, jak np. ekonomia, prawo, ~ konsekutywnq medyeyna, media. Nauezane jest bez wykorzystania teehniki sporzqdzania notatek oraz z ich wykorzystaniem. '0 ':!' '"

12 l'-., Tabela nr 3: ~I Zestawienie wybranych osrodk6w oraz informacji na temat ksztalcenia tlumaczy przysifiglych w Polsce (opracowanie wlasne) i I I IIKatedra UNESCO I VI Krakow I I I 0' ~I Podyplomowe Studillm ~I il Ksztalcenia Tlumaczy Jyzyka Niemleckiego lls I UAM Poznan I Podyplomowe Studia Tlumaczen I I, Ekonomiezno- ' Prawnych Jl(zyka i Angielskiego WSB I TOJUn I 11) l1umaezenie specjalistyezne pisemne 100 2) Terminologia speejalistyczna 20 1) Riok teoretyezny I 20 2) Rlok praktyczny (tlllmaczenie pisemne i 280 ustne z r6inyeh dziedzin, takie z technik"l notaeji) 1) Jl(zyk prawny, prawniezy i ekonom. I 4 2) Cwiezcnia w tlumaczeniu tekst6w 44 prawnyeh i prawniczych 3) Cwiczcnia w tlumaczeniu tekst6w eko- I 46 nomicznych i handlowych 4) Tlulllaezenja u.tne wraz z tcchnikami I 54 we,rhalnymi Tlumaezenie uwierzytelnione: analiza dokumentow, zasad ich t1umaezenia, sporz"ldzanie tlumaezenia uwierzytelnionego zj. obeego i na j, obey; cwiczenia na materiaiaeh autentycznyeh, jak np. akty zaioiycielskie sp6lek, protokoly wainego zgromadzenia, protokoly polieyjne itd. Rola i zadania t1umaeza we wsp6lezesnym swiecie, zasady etyki i praktyki zawodowej, kwalifikaeje i war.ztat t1umacza przysii(glego. Przeklad korespondeneji handlowej, tekstow speejalistyeznyeh, w tym dokument6w wysti(pujqeyeh w praktyee t1umaeza przysii(glego, np. akt6w Ilotarialnyeh, dokument6w s"ldowyeh i polieyjnyeh. Analiza skladni i stylistyki jl(zyka prawnego i prawniczego, a takie ekonomieznego oraz korespondeneji handlowej. Zakres: ustawy i inne akty prawne, traktaty i rozporz'ldzellia, postanowienia i dyrektywy, dokumenty sporz'ldzone w formie aktow notariainyeh (umowy, darowizny), opinie prawne, wyroki, deeyzje, orzeczenia, wezwania, nakazy. Zakres: rocznesprawozdanie finansowe, raehunek zysk6w i strat, bilanse, przeplywy got6wki, dokumenty bankowe, deklaracje wekslowe, protokoly walnyeh zgromadzen, uehwaiy itd. (na stronie intemetowej osrodka szezeg610wa lista dokument6w). Tlumaezenie konsekutywne przesluehania, oswiadezenia, komunikatu, spotkania, zebrania. TAK TAK TAK (plus praea dypl.)

13 248 Jf?zykoznawstwo stywnej (US), emisji glosu (WSB Torun, UJ), fonetyce (WSL Czystochowa) oraz terminologii specjalistycznej j. obcego (UJ, US, WSB Torun, WSL Czystochowa). Wiedza ta - ze wzgl u na zrozumienie materii - znacznie ulatwia analizy tekstu do tlumaczenia. Przydaje siy takie przy redagowaniu tekstu, przygotowywaniu go do druku oraz podezas wielogodzinnycfi rozpraw sqdowych. Nalezy dodae, ze wiykszose osrodkow prowadzi ewiczenia z wykorzystaniem autentycznycfi tekstow pocfiodzqcych z praktyki tlumaezy przysiyglycfi oraz innych powszechnie dostypnycfi materialow dydaktycznych (zbiory dokumentow paralelnyeh, tlumaczonych tekstow ustaw, rozprawa s,!dowa Kellgrena - film szkoleniowy ukazuj,!ey przebieg rozprawy s,!dowej w j. polskim z udzialem tlumacza etc.). Poszerzenie zakresu tematycznego studiow wspolgra z zaprezentowanq przez Kierzkowsk,! (2005: 82) koncepcj,! idealnego tlumaeza przysiyglego. Jej zdaniem kwalifikacje takiej osoby "powinny bye syntezll kilku specjalnosci translatorskich: tlumaczenia pisernnego i ustnego oraz wiedzy z wielu dziedzin zycia, nauki i techniki, zas proces ksztalcenia, a wlasciwie samoksztalcenia, powinien bye nieustanny". IV. Podsumowanie Jeszcze w 2002 r. niewielu bylo w Polsce tlumaczy, ktorzy ukonczyli studia podyplomowe w zakresie tlumaczenia. Ankieta z tego roku wykazala, ze 76% stanowili absolwenci studiow filologicznych, 18% - absolwenci innych kierunk6w na roznych uczelniach wyzszych, a 6% absolwenci lingwistyki stosowanej9. Po wejsciu w zycie ustawy 0 zawodzie tlumacza przysiyglego wprowadzajllcej egzamin uprawniajqey do wykonywania tej profesji podyplomowe studia przygotowujllce do niej staly siy bardzo populame. Niezmiemie ciekawe byloby uzyskanie informacji od ich sluchaezy, ezy zdali. egzamin, gdyz tym samym moglibysmy okreslic skuteczdose nauczania. Dlatego warto, aby osrodki dydaktyczne gromadzily takie informacje. Na koniec mozna by pokusie siy 0 stworzenie idealnego programu ksztalcenia tlumaczy przysiyglych. Program taki, moim zdaniem, powinien uwzglydniac oprocz przedstawionej powyzej standardowej oferty nastypujqce aspekty: - poszerzenie zakresu tekst6w specjalistycznych omawianych podczas zajye 0 teksty medyczne; techniczne oraz ksiygowo-finansowe; praktykujllcy tlumacze przysiygli wiedzq, ze dokumenty tego rodzaju nierzadko pojawiaj,! siy wsr6d zleceii, - uzupelnienie oferty ksztalcenia 0 przedmioty wyposazajqce kandydata w podstawy wiedzy ekonomicznej, prawoznawczej oraz zapoznaj '!ee go z podstawowymi pojyciarni medycznymi, - zapewnienie elementamej wiedzy zwiqzanej ze stron,! proceduraln,!: rozprawy s'!: dowej i pracq sydziego (cywilisty i kamisty), a takze policji i prokuratury, - obligatoddne ksztalcenie tlumaczenia ustnego, ktore stwarza najwiykszll teudnose na egzaminie; punkt ciyzkosci nalezy polozye na tlumaczenie ustne wszystkich etapow rozprawy s,!:dowej, - zapoznanie sluchaczy z programami wspomagaj,!cymi pracy tlumaeza pisemnego typu CAT, np. Trados, a takze mozliwosciarni wymiany doswiadczen na forach intemetowych, np. KudoZ. 9 por. Kierzkowska, D.: Status polskich tlumaczy sqdowych w 2003 r. - artykul dla Slav File, czasopi sma American Translators Association, dos~pny na stronie inlernetowej

14 ~----- JFykoznawstwo 249 'c. Tworzitc idealny program nauczania, warto zastosowac sit( do wytycznych Polskie ~o Towarzystwa Tlumaczy Przysiyglych i Specjalistycznych TEPIS, ktore w 2005 r. bpracowalo minimum programowe w zakresie ksztalcenia kandydatow na tlumaczy zysiyglych. Jego wprowadzenie w zycie pozwala uczelniom uzyskac "Certyfikat prakuiytecznosci programu ksztakenia adept6w zawodu tlumacza przysit(glego", w rezultacie znaczitco usprawnic proces nauczania. Do tej pory przyznano go czteuczelniom.

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO A NORMA I JAKOŚĆ PRZEKŁADU TEKSTÓW PRAWNYCH ORAZ PRAWNICZYCH

EGZAMIN NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO A NORMA I JAKOŚĆ PRZEKŁADU TEKSTÓW PRAWNYCH ORAZ PRAWNICZYCH Rocznik Przekładoznawczy Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 6 2011 Lech Zieliński Toruń EGZAMIN NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO A NORMA I JAKOŚĆ PRZEKŁADU TEKSTÓW PRAWNYCH ORAZ PRAWNICZYCH Zarys

Bardziej szczegółowo

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365)

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) wersje oczekujace: 2013-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2013-01-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2012-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 brzm ienie od 2012-01-01 do 2012-10-01 Prawo

Bardziej szczegółowo

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra grudzien 1999 Swi~to Nauki 15 listopada 1999 Tegoroczne Swi((to Nauki Wrodawskiej mialo szczeg6lnie uroczysty, og6lnokrajowy charakter. Symbolizowala to obecnosc az dw6ch minis trow: prof. Miroslawa Handkego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 1 II.A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Instytuty: Języka Angielskiego (IJA) oraz Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,...

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,... ...,... l I { 86 NADEZDAPELCOVA [14] Peskovä J., Cile humanitniho vzdelani V soucasne dobe u nas, [w:] Vybrane spisy Jaroslavy Peskove, red. A. Hogenovä, D. Krämsk;l, D. Rybäk, Pedagogickä fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

Biegli sądowi w Polsce

Biegli sądowi w Polsce Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny Współpraca naukowa: dr Adam Bodnar Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 2 SPIS TREŚCI Tezy... 3 Wstęp... 4 Metodologia Raportu... 5 1.Aktualny stan prawny... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo