Darmowy fragment

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Darmowy fragment www.bezkartek.pl"

Transkrypt

1

2 Jakosc tlumacz rozdz.qxd 24/3/09 10:58 Page 2

3

4 Jakosc tlumacz rozdz.qxd 24/3/09 10:58 Page IV JakoÊç i ocena t umaczenia pod redakcjà Andrzeja Kopczyƒskiego i Magdaleny Kizeweter Copyright by the authors and for this edition by Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2009 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie w ca oêci lub we fragmentach jakàkolwiek technikà bez pisemnej zgody wydawcy zabronione Edytor wydania: Andrzej ab dzki Korekta: Agnieszka Kiliƒska Projekt ok adki: Piotr el Projekt typograficzny, amanie i przygotowanie do druku: Mater Redakcja techniczna: Ma gorzata Chmielewska ISBN Wydanie I Wydawca: Wydawnictwo Szko y Wy szej Psychologii Spo ecznej Academica ul. Chodakowska 19/ Warszawa tel. (+48 22)

5 Jakosc tlumacz rozdz.qxd 24/3/09 10:58 Page V SPIS TREÂCI Wst p ROZDZIA I Ogólne problemy oceny t umaczenia ANDRZEJ KOPCZY SKI Kryteria jakoêci i oceny t umaczenia PIOTR BLUMCZY SKI O jakoêciowej przewadze przek adu nad orygina em IZABELA SZYMA SKA Functional assessment in literary translation MAGDALENA KIZEWETER Przepis na przypis o przypisach na podstawie wybranych przek adów angloj zycznej literatury pi knej na j zyk polski EWA KOÂCIA KOWSKA-OKO SKA Quality and criteria of its evaluation in conference interpreting MAGDALENA BART OMIEJCZYK JakoÊç w asnego oraz cudzego t umaczenia symultanicznego w ocenie studentów ROZDZIA II T umaczenie specjalistyczne IZABELA J DRZEJOWSKA Specyfika przek adu tekstów prawnych a wybory t umacza na przyk adzie angielskich t umaczeƒ tekstów ustaw JOANNA GRZYBEK Pragmatyczne i kulturowe aspekty oceny t umaczenia dokumentów z zakresu prawa cywilnego

6 Jakosc tlumacz rozdz.qxd 24/3/09 10:58 Page VI VI Wst p DANUTA KIERZKOWSKA i ZOFIA RYBI SKA Ocena jakoêci t umaczenia kandydata na t umacza przysi g ego PAWE D. MADEJ T umaczenie napisów filmowych i jego weryfikacja MARTA PIKOR-NIEDZIA EK Cultural and pragmatic aspects of translating National Geographic articles BARRY KEANE On translating Anna Stanis awska s Transakcja, albo Opisanie ca ego ycia jednej sieroty, przez a osne treny od tej e samej pisane roku ROZDZIA III B dy w t umaczeniu KRZYSZTOF HEJWOWSKI Klasyfikacja b dów t umaczeniowych teoria i praktyka

7 Jakosc tlumacz rozdz.qxd 24/3/09 10:58 Page 7 WST P Niniejsza ksià ka jest zbiorem artyku ów na temat jakoêci oraz oceny t umaczenia zebranych z inicjatywy redaktorów wydania. W ten sposób przedstawiamy poglàdy i opinie wielu specjalistów z dziedziny t umaczenia z ca ej Polski na jeden z tematów interesujàcych Êrodowisko t umaczy, a niezbyt cz sto podejmowanych kompleksowo. Tradycjà naukowà w humanistyce jest raczej próba opisania danego zjawiska, a rzadziej zjawiska poddawane sà ocenie w obawie przed subiektywizmem. I rzeczywiêcie: wydajàc jakiekolwiek opinie na temat danego zjawiska, trudno pozbyç si subiektywizmu. Ale czy to jest a taka wada? Nie bójmy si osobistych opinii, je eli dysponujemy w aêciwymi argumentami. Owszem, nale y dà yç do wypracowania generalizacji i obiektywnych kryteriów. Humanistyka, która z trudem daje si kodyfikowaç, narzuca nam dodatkowy wymóg argumentacja nie tylko musi byç logiczna, ale równie elegancko przedstawiona. Bo w humanistyce liczy si pi kne s owo. Mamy nadziej, e niektóre ze wspomnianych wymogów w niniejszym wydaniu artyku ów zosta y spe nione. Materia zosta podzielony na trzy dzia y: 1. Ogólne problemy oceny t umaczenia, gdzie podj to problemy kryteriów jakoêci w ró nych typach t umaczenia: t umaczenie pisemne i ustne, literackie, nieliterackie, relacje orygina u do t umaczenia. 2. T umaczenie specjalistyczne, gdzie przymiotnik specjalistyczne odnosi si zarówno do specjalistycznej dziedziny, którà si t umaczy, jak równie do specjalnych problemów zwiàzanych z tego typu t umaczeniem. 3. B dy w t umaczeniu. Analiza b dów jest nieod àcznym elementem oceny t umaczenia. Poza swojà oczywistà szkodliwoêcià, b dy mogà równie s u yç jako narz dzie badaƒ nad procesami t umaczeniowymi, gdy odkrywajà sposób myêlenia t umacza. Mamy nadziej, e niniejsza ksià ka b dzie stanowiç po yteczny wk ad do dyskusji nad coraz bardziej popularnà dziedzinà, którà jest dziê t umaczenie. Andrzej Kopczyƒski Magdalena Kizeweter

8 Jakosc tlumacz rozdz.qxd 24/3/09 10:58 Page 8

9 Jakosc tlumacz rozdz.qxd 24/3/09 10:58 Page 9 OGÓLNE PROBLEMY OCENY T UMACZENIA ROZDZIA 1 KRYTERIA JAKOÂCI I OCENY T UMACZENIA ANDRZEJ KOPCZY SKI Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Warszawa Zacznijmy od definicji jakoêci. Istniejà co najmniej dwie takie definicje. JakoÊç to stopieƒ doskona oêci dzie a. Przy tej definicji nale y sobie zadaç pytanie, co to jest ta doskona oêç? Czy istniejà uniwersalne twierdzenia na temat jakoêci t umaczenia? (np. t umaczenie, aby by o dobre, musi byç takie a takie). JakoÊç to stopieƒ zgodnoêci dzie a z przyj tà normà. Wed ug tej definicji nale y okreêliç, co to jest ta norma. Mo e wynika ona z samej definicji t umaczenia? Rozpatrzmy kilka takich definicji. Jean-René Ladmiral (1979) twierdzi, e t umaczenie to ka da postaç mediacji mi dzyj zykowej pozwalajàcej na wymian informacji mi dzy u ytkownikami ró nych j zyków. Jest to podejêcie pragmatyczne t umaczenie rozpatrywane jest w kontekêcie komunikacyjnym. Aleksander Ludskanow (1973) twierdzi, e t umaczenie to przekszta cenie znaków, z których sk ada si dany komunikat, jednego kodu w znaki innego kodu z zachowaniem informacji inwariantnej. Jest to uj cie semiotyczne, gdzie jakoêç mierzy si stopieniem zachowania informacji inwariantnej. Pytanie: co to jest ta informacja inwariantna? Olgierd A. Wojtasiewicz (1957) definiuje t umaczenie jako operacj, która polega na sformu owaniu w pewnym j zyku odpowiednika wypowiedzenia sformu owanego uprzednio w innym j zyku. JakoÊç mierzona jest tu odpowiednioêcià t umaczenia. Pytanie: co to jest ten odpowiednik? Eugene A. Nida (1964) twierdzi, e t umaczenie polega na odtworzeniu w j zyku przek adu komunikatu zawartego w j zyku êród owym za pomocà najbli szego i najbardziej naturalnego odpowiednika

10 Jakosc tlumacz rozdz.qxd 24/3/09 10:58 Page Rozdzia 1 Ogólne problemy oceny t umaczenia nade wszystko w odniesieniu do sensu, a nast pnie w odniesieniu do stylu. JakoÊç mierzona jest tu odpowiednioêcià plus kryteria treêci i formy. PodkreÊlony jest prymat treêci nad formà. KRYTERIUM TREÂCI I FORMY T UMACZENIA TreÊç a forma to odwieczny problem i kontrowersja we wszelkich dyskusjach nad t umaczeniem. Ju staro ytni Grecy i Rzymianie mówili bàdê o t umaczeniu s owo do s owa, bàdê sens do sensu. Przez d ugie lata uwa ano, e dobre t umaczenie to takie, które oddaje treêç orygina u, a nie jego form. Formy nie oddaje si z powodów j zykowych (nieprzekraczalne ró nice mi dzy j zykami) czy kontekstualnych (ró ne wersje w zale noêci od uwarunkowaƒ t umaczenia, patrz poni ej poj cia kongruencji i korespondencji/odpowiednioêci). Wa noêç tych dwóch elementów zale y te od typu t umaczonego tekstu. Typy tekstów wg Kathariny Reiss (1977). Oparte na funkcjach Karla Bühlera (1934) obracajàcych si wokó poj ç: JA TO TY. JA: wyra amy w asnà osobowoêç, szczególnie emocje: funkcja ekspresywna. TO: informujemy o Êwiecie zewn trznym: funkcja informatywna. TY: próbujemy wp ynàç na ciebie lub ci zmieniç: funkcja apelatywna. Stàd teksty ekspresywne, informatywne i apelatywne. W tekstach ekspresywnych wyra amy emocje i cz sto zwiàzane z nimi efekty estetyczne (szczególnie w literaturze, poezji). W tych tekstach forma staje si bardzo wa na i niekiedy góruje nad treêcià, dlatego zmiana treêci w t umaczeniu mo e byç uzasadniona: np. w oryginale wiersza mówi si o kwiatkach, a w t umaczeniu o ptaszkach, bo rymujà si one w j zyku docelowym. Jednym s owem: teksty literackie dopuszczajà zmian treêci ze wzgl du na efekty estetyczne. Podobnie jest z tekstami apelatywnymi, gdzie liczy si efekt. Na przyk ad, reklama takich samych towarów, gdzie liczy si ich kupno, dopuszcza zmiany treêci i tonu reklamy w zale noêci od charakteru odbiorców: gdy adresatem sà dzieci, wa ny jest prosty j zyk, kolory, obrazki itp. Zatem w tekstach informatywnych (w tym naukowych), gdzie liczy si prawda, a nie efekt, treêç ma znaczenie kapitalne, forma natomiast mniejsze.

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 12 2009 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 17 18 2011 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 26 27 2013 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski Prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapita u Spo ecznego (KPIKS) wst pna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa

Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapita u Spo ecznego (KPIKS) wst pna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 1 2 (10) 67 77 ISSN 1896-1800 Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapita u Spo ecznego (KPIKS) wst pna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo