Program CDIO v2.0 (opracowanie Crawley, MIT) Czerwiec 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program CDIO v2.0 (opracowanie Crawley, MIT) Czerwiec 2011"

Transkrypt

1 Program CDIO v2.0 (opracowanie Crawley, MIT) Czerwiec WIEDZA I MYŚLENIE PRZEDMIOTOWE (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY WIEDZIEĆ) 1.1 WIEDZA O PODSTAWOWYCH ZAGADNIENIACH MATEMATYKI I NAUK ŚCISŁYCH [3a] Matematyka (łącznie ze statystyką) Fizyka Chemia Biologia 1.2 PODSTAWY WIEDZY O GŁÓWNYCH ZAGADNIENIACH INŻYNIERII / TECHNIKI [3a] 1.3 PODSTAWY WIEDZY O ZAAWANSOWANYCH ZAGADNIENIACH INŻYNIERII / TECHNIKI, METODY I NARZĘDZIA [3k] 2 OSOBOWE I ZAWODOWE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY BYĆ) 2.1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW [3e] Rozpoznanie i określenie problemu Dane i symptomy Założenia i źródła uprzedzeń Uszeregowanie kwestii pod względem ważności w kontekście ogólnych celów Plan ataku (model inkorporujący, rozwiązania analityczne i numeryczne, przeprowadzanie badań i analiza ryzyka) Modelowanie Założenia w celu uproszczenia złożonych systemów i środowiska Modele konceptualne i jakościowe Modele ilościowe i symulacje Analiza szacunkowa i jakościowa Rzędy wielkości, ograniczeń i trendów Testy na zgodność i błędy (granice, jednostki itp.) Uogólnienie rozwiązań analitycznych Analiza ryzyka Informacje niekompletne i niejednoznaczne Probabilistyczne i statystyczne modele zdarzeń i następstw Inżynieryjna/ techniczna analiza zysków i strat Analiza decyzji Marginesy i rezerwy Rozwiązania i zalecenia Rozwiązania problemów Istotne wyniki rozwiązań i danych testowych / dane testowe Rozbieżności w wynikach Zalecenia zawarte w podsumowaniu Możliwe udoskonalenia w procesie rozwiązywania problemów 2.2 PROWADZENIE DOŚWIADCZEŃ, DOCHODZENIE I ODKRYWANIE WIEDZY [3b] Sformułowanie hipotezy Decydujące kwestie do zbadania Hipotezy do sprawdzenia Kontrole i grupy kontrolne

2 2.2.2 Badanie literatury drukowanej i elektronicznej Strategia badań literatury i mediów Szukanie i określanie informacji za pomocą biblioteki, narzędzi internetowych i baz danych Wydzielanie i klasyfikowanie podstawowych informacji Jakość i wiarygodność informacji Kwestie zasadnicze i innowacje zawarte w informacjach Pytania badawcze pozostające bez odpowiedzi Odniesienia do źródeł Dochodzenie doświadczalne Pojęcie i strategia doświadczenia Środki ostrożności konieczne, gdy w doświadczeniach wykorzystywani są ludzie Badania oparte na metodach wykorzystywanych w naukach społecznych Struktura doświadczenia Protokoły testowe i procedury doświadczalne Pomiary wykorzystywane w doświadczeniach Dane doświadczalne Dane doświadczalne a dostępne modele Badanie i obrona hipotezy Statystyczna ważność danych Ograniczenia użytych danych Wnioski poparte danymi, potrzebami i wartościami Możliwe udoskonalenia w procesie odkrywania wiedzy 2.3 MYŚLENIE SYSTEMOWE Myślenie holistyczne/całościowe System, jego funkcja, działanie i elementy Podejścia transdyscyplinarne gwarantujące rozumienie systemu ze wszystkich właściwych perspektyw Kontekst systemu: społeczny, przedsiębiorstwa i techniczny Interakcje zewnętrzne w stosunku do systemu i wpływ systemu na zachowanie Powstawanie i interakcje w systemach Abstrakcje konieczne do zdefiniowania i modelowania jednostek lub elementów systemu Istotne relacje, interakcje i interfejsy pomiędzy elementami Właściwości funkcjonalne i behawioralne (zamierzone i niezamierzone), które pochodzą z systemu Przystosowanie ewolucyjne z upływem czasu Określanie priorytetów i przedmiotu zainteresowania Wszystkie czynniki związane z systemem w całości Czynniki decydujące wybrane z całości Przydział energii i zasobów w celu rozwiązania decydujących kwestii Rozwiązanie - kompromisy, ocena i równowaga Napięcia/ kwestie sporne i czynniki do uzgodnienia poprzez kompromisy Rozwiązania, które równoważą różne czynniki, rozwiązują napięcia / kwestie sporne i optymalizują system jako całość Rozwiązania elastyczne kontra optymalne w okresie istnienia systemu Możliwe udoskonalenia stosowane w myśleniu systemowym 2.4 POSTAWY, MYŚLENIE I NAUKA Inicjatywa i gotowość do podejmowania decyzji w obliczu ryzyka Zapotrzebowania i możliwości do podejmowania inicjatywy Kierownictwo / zarządzanie / przywództwo w nowych przedsięwzięciach, z nastawieniem na odpowiednie działanie

3 Decyzje w podejmowane w oparciu o dostępne informacje Rozwinięcie przebiegu działania Potencjalne korzyści i ryzyka wypływające z (podjęcia) danego działania lub decyzji Wytrwałość, pilna potrzeba i wola do wypełniania podjętych zobowiązań, zaradność i elastyczność Poczucie odpowiedzialności za wyniki Wiara w siebie, odwaga i entuzjazm Determinacja w osiąganiu celów Znaczenie ciężkiej pracy, intensywności i zwracania uwagi na szczegóły Działanie ostateczne, ogłoszenie wyników i sprawozdania z podjętych działań Przystosowanie do zmian Pomysłowe wykorzystanie pomocy naukowych w określonej sytuacji lub grupie Gotowość, ochota i umiejętność samodzielnej pracy Gotowość do pracy z innymi oraz rozważania i przyjmowania różnych punktów widzenia Przyjęcie informacji zwrotnej, krytyki i gotowość do refleksji i odpowiedzi Równowaga między życiem osobistym i zawodowym Myślenie twórcze Konceptualizacja i abstrakcja Synteza i generalizacja Proces inwencji Rola kreatywności w sztuce, nauce, naukach humanistycznych i technice Myślenie krytyczne Cel i określenie problemu lub sprawy Założenia Logiczne argumenty (i błędne przekonania) oraz rozwiązania Wspomagające dowody, fakty i informacje Punkty widzenia i teorie Wnioski i sugestie Refleksja na temat jakości myślenia Samoświadomość, metapoznanie i integracja wiedzy Własne umiejętności, zainteresowania, mocne i słabe strony Zakres własnych umiejętności i odpowiedzialności za udoskonalanie siebie w celu przezwyciężania istotnych słabości Znaczenie zarówno głębi jak i rozległości wiedzy Określanie stopnia efektywności i sposobu własnego myślenia Łączenie wiedzy w jedną całość oraz określanie struktury wiedzy Kształcenie i nauka ustawiczna [3i] Motywacja do kontynuowania samokształcenia Umiejętności samokształcenia Własne style uczenia się Stosunki z mentorem Umożliwienie nauki innym Zarządzanie czasem i zasobami Ustalanie pierwszeństwa zadań Stopień ważności lub/i pilności zadań Skuteczne wykonanie zadań 2.5 ETYKA, RÓWNOŚĆ I INNE ZOBOWIĄZANIA [3f] Etyka, uczciwość i odpowiedzialność społeczna Własne standardy i zasady etyczne Odwaga cywilna do postępowania według zasad wbrew przeciwnościom

4 Możliwość konfliktu między zawodowymi imperatywami etycznymi Zaangażowanie w służbę Prawdomówność Zobowiązanie do pomagania innym i społeczeństwu w szerszym zakresie Zachowanie zawodowe Postawa zawodowa Uprzejmość zawodowa Międzynarodowe obyczaje i normy dotyczące kontaktów międzyludzkich Wizja i zamierzenia sprzyjające aktywnemu życiu Osobista wizja własnej przyszłości Dążenie do wykorzystania swoich możliwości jako leader Własne portfolio umiejętności zawodowych Rozważanie swojego wkładu w społeczeństwo Inspirowanie innych Pozostawiane na bieżąco w świecie techniki Potencjalny wpływ nowych odkryć naukowych Społeczny i techniczny wpływ nowych technologii i innowacji Znajomość bieżących praktyk / technologii w dziedzinie inżynierii/ technice Związki między teorią i praktyką w dziedzinie inżynierii/ technice Równość i różnorodność postaw, opinii Zaangażowanie w traktowanie innych na równych zasadach Przyjmowanie różnorodności postaw, opinii w grupach i wśród zatrudnionych Uwzględnianie zróżnicowanego pochodzenia Zaufanie i lojalność Lojalność w stosunku do współpracowników i zespołu Zauważanie i podkreślanie wkładu innych Praca na rzecz sukcesu innych 3 ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE: PRACA ZESPOŁOWA I KOMUNIKACJA (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY ŻYĆ WSPÓLNIE) 3.1 PRACA ZESPOŁOWA [3d] Tworzenie skutecznych zespołów Etapy tworzenia zespołu i jego cykl życia Zadania i procesy w zespole Role i odpowiedzialności w zespole Cele, potrzeby i charakterystyka (style pracy, różnice kulturowe) poszczególnych członków zespołu Mocne i słabe strony zespołu i jego członków Ogólne zasady dotyczące norm w kwestiach zaufania, odpowiedzialności i inicjatywy w zespole Działanie zespołu Cele i program Planowanie i negocjacje skutecznych zebrań Ogólne zasady funkcjonowania zespołu Skuteczna komunikacja (aktywne słuchanie, współpraca, przekazywanie i otrzymywanie informacji) Pozytywna i skuteczna informacja zwrotna (feedback) Planowanie, sporządzenie harmonogramu i wykonanie projektu Rozwiązania problemów (kreatywność zespołu i jego proces podejmowania decyzji) Mediacje, negocjacje i rozwiązanie konfliktów

5 Udzielanie upoważnień / władzy osobom z zespołu Rozwój i ewolucja zespołu Strategie stosowane do refleksji, oceny (działań) innych oraz siebie Umiejętności stosowane w utrzymaniu i rozwoju zespołu Umiejętności dla osiągnięcia indywidualnego rozwoju wewnątrz zespołu Strategie stosowane w komunikacji i składaniu raportów w zespole Przywództwo w zespole Cele zespołu Zarządzanie procesem zespołu / w zespole Style przywództwa i mediacji (zarządzanie, coaching, wsparcie, zlecanie zadań) Podejścia do motywacji (premie, przykład, uznanie, itp.) Reprezentowanie zespołu przed innymi Mentoring i doradztwo Tworzenie i praca w zespołach składających się z osób z dziedziny techniki i wielu dyscyplin Praca w różnych rodzajach zespołów: Zespoły łączące różne dziedziny wiedzy (włączając nie-inżynierów) Mały zespół kontra wielki zespół Środowisko zdalne, rozproszone i elektroniczne Techniczna współpraca między członkami zespołu Praca z członkami i zespołami nietechnicznymi 3.2 FORMY KOMUNIKACJI [3g] Strategia komunikacji Sytuacja, w jakiej zachodzi komunikacja Cele komunikacji Potrzeby i charakter odbiorców Kontekst komunikacji Strategia komunikacji Odpowiednie połączenie środków przekazu Styl komunikacji (proponowanie, recenzowanie, współpraca, dokumentowanie, nauczanie) Zawartość i organizacja Struktura komunikacji Logiczne, przekonujące argumenty Właściwa struktura i związek pomiędzy pomysłami Odpowiednie, wiarygodne i precyzyjne dowody wspomagające Zwięzłość, rzeczowość, precyzja i klarowność języka wypowiedzi Czynniki retoryczne (np. nastawienie odbiorców) Interdyscyplinarna komunikacja międzykulturowa Komunikacja pisemna Wartkość i spójność pisania Pisanie z zastosowaniem prawidłowych zasad pisowni, interpunkcji i gramatyki Formatowanie dokumentu Pisanie tekstów technicznych (Technical writing) Różne style pisania (nieoficjalny, oficjalne notatki służbowe, raporty, życiorys itp.) Komunikacja elektroniczna / multimedialna Przygotowywanie prezentacji elektronicznych Normy związane z wykorzystaniem poczty elektronicznej, poczty głosowej i wideokonferencji Różne style elektroniczne (wykresy, sieć itp.) Komunikacja graficzna

6 Tworzenie szkiców i rysunków Tworzenie tabel, wykresów i diagramów Formalne rysunki techniczne i wypełnianie powierzchni (renderowanie) Wykorzystanie narzędzi graficznych Prezentacja ustna Przygotowanie prezentacji i pomocniczych środków przekazu z zastosowaniem odpowiedniego języka, stylu, wyczucia czasu i wartkości Odpowiednie formy komunikacji niewerbalnej (gestykulacja, kontakt wzrokowy, opanowanie) Wyczerpujące udzielanie odpowiedzi na pytania Zapytanie, słuchanie i dialog Uważne słuchanie innych, z zamiarem zrozumienia Zadawanie wnikliwych pytań Przetwarzanie odmiennych punktów widzenia Dialog konstruktywny Wyrażanie uznania dla pomysłów, które mogą być lepsze od własnych Negocjacje, kompromis i rozwiązywanie konfliktów Określanie potencjalnych płaszczyzn niezgody, spięć lub konfliktów Negocjowanie w celu znalezienia zadowalających rozwiązań Osiąganie porozumienia bez sprzeniewierzenia się zasadom fundamentalnym Rozprzestrzenianie konfliktów Obrona swojego punktu widzenia Jasne objaśnianie swojego punktu widzenia Objaśnianie sposobu, w jaki doszło się do konkretnych interpretacji lub wniosków Ocena stopnia, do jakiego zostało się zrozumianym Dostosowanie podejścia do obrony swojego punktu widzenia do cech odbiorców Ustanawianie różnorodnych powiązań i sieci kontaktów Docenianie osób o różnych umiejętnościach, doświadczeniach lub pochodzących z różnych kultur Angażowanie i łączenie różnorodnych osób Tworzenie rozbudowanych sieci kontaktów społecznych Podejmowanie i wykorzystywanie sieci kontaktów społecznych dla osiągnięcia określonych celów 3.3 KOMUNIKACJA W JĘZYKACH OBCYCH Formy komunikacji w języku angielskim Formy komunikacji w językach regionalnego handlu i przemysłu Formy komunikacji w innych językach 4 TWORZENIE, PROJEKTOWANIE, WDRAŻANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW W KONTEKŚCIE PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA - PROCES INNOWACJI (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY DZIAŁAĆ) 4.1 KONTEKST ZEWNĘTRZNY, SPOŁECZNY I ŚRODOWISKOWY [3h] Role i odpowiedzialność inżynierów Cele i role w zawodzie inżyniera Odpowiedzialność inżynierów wobec społeczeństwa i zrównoważonej przyszłości Wpływ inżynierii/ techniki na społeczeństwo i środowisko Wpływ inżynierii/ techniki na systemy środowiskowe, społeczne, naukowe i gospodarcze w nowoczesnej kulturze Kontrola inżynierii/ techniki przez społeczeństwo Rola społeczeństwa i jego przedstawicieli na kontrolowanie inżynierii/ techniki

7 Sposób, w jaki systemy prawne i polityczne kontrolują i wpływają na inżynierię/ technikę Jak środowiska zawodowe udzielają zezwoleń i ustanawiają standardy Jak tworzy się, używa i broni własności intelektualnej Kontekst historyczny i kulturowy Zróżnicowany charakter i historia społeczeństw oraz ich tradycji literackich, filozoficznych i artystycznych Dyskurs i analiza właściwe dla dyskusji o języku, myśli i wartościach Współczesne kwestie i wartości [3j] Ważne współczesne kwestie i wartości polityczne, społeczne, prawne i środowiskowe Procesy, przez które tworzą się współczesne wartości, oraz rola danej osoby w tych procesach Mechanizmy do ekspansji i rozprzestrzeniania wiedzy Rozwinięcie perspektywy globalnej Umiędzynarodowienie ludzkiej działalności Podobieństwa i różnice różnych kultur w kwestiach norm politycznych, społecznych, gospodarczych, handlowych i technicznych Porozumienia i sojusze międzynarodowe i międzyrządowe Zrównnoważenie i potrzeba zrównoważonego rozwoju Definicja zrównoważenia Cele i waga zrównoważenia Zasady zrównoważenia Potrzeba zastosowania zasad zrównoważenia w przedsięwzięciach technicznych 4.2 KONTEKST PRZEDSIĘBIORSTWA I BIZNESOWY Docenianie różnych kultur przedsiębiorstw Różnice w procesie, kulturze i metrykach sukcesu w różnych kulturach przedsiębiorstw: Korporacyjne kontra akademickie kontra rządowe kontra organizacji pozarządowych Kierowane potrzebami rynku kontra polityką (firmy) Wielkie kontra małe Scentralizowane kontra rozproszone Badawczo-rozwojowe kontra eksploatacyjne / operacyjne Dojrzałe kontra w fazie wzrostu kontra przedsiębiorcze Z dłuższym kontra szybszym cyklem rozwoju Z udziałem kontra bez udziału zorganizowanej siły roboczej / pracy Udziałowcy, strategia i cele przedsiębiorstwa Udziałowcy i beneficjenci przedsiębiorstwa (właściciele, pracownicy, klienci itp.) Zobowiązania w stosunku do udziałowców Misja, zakres (działań) i cele przedsiębiorstwa Strategia przedsiębiorstwa i przydzielanie zasobów Główny zakres kompetencji i rynki przedsiębiorstwa Stosunki z kluczowymi współpracownikami i dostawcami Przedsiębiorczość techniczna / w dziedzinie techniki Możliwości przedsiębiorcze, do których może być skierowana technika / technologia Technologie / Techniki, które mogą tworzyć nowe produkty i systemy Finanse i organizacja przedsiębiorstwa Praca w organizacjach Funkcja zarządu Rozmaite role i zakresy odpowiedzialności w organizacji Role organizacji funkcjonalnych i programowych Skuteczna praca w obrębie hierarchii i organizacji Zmiana, dynamika i ewolucja w organizacjach Praca w organizacjach międzynarodowych

8 Kultura i tradycja przedsiębiorstwa jako odzwierciedlenie kultury narodowej Równoważność kwalifikacji i stopni / tytułów naukowych Regulacja rządowa pracy międzynarodowej Rozwój i ocena nowej technologii Proces badań i rozwoju technologii Określanie i ocenianie technologii Mapy drogowe rozwoju technologii Własność intelektualna - reżim i patenty Finanse i ekonomika projektu inżynierskiego / technicznego Cele i metryki dotyczące finansów i zarządzania Finanse projektu - inwestycje, zysk, koordynacja w czasie Finansowe planowanie i kontrola Wpływ projektów na finanse, dochód i gotówkę 4.3 TWORZENIE, INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM[3c] Rozumienie potrzeb i ustanawianie celów Potrzeby i możliwości Potrzeby klientów a potrzeby rynku Możliwości pochodzące z nowej technologii lub ukrytych potrzeb Potrzeby środowiskowe Czynniki tworzące kontekst dla celów systemu Cele, strategie, możliwości i sojusze Konkurenci i informacje z analizy porównawczej (benchmarking) Wpływy etyczne, społeczne, środowiskowe, prawne i regulujące / regulacyjne Prawdopodobieństwo zmiany w czynnikach, które mają wpływ na system, jego cele i dostępne zasoby Cele i wymagania systemu Język / format celów i wymagań Początkowe cele docelowe (oparte na potrzebach, możliwościach i innych wpływach) Kompletność i spójność wymagań Definiowanie funkcji, pojęcia i architektury Potrzebne funkcje systemu (i specyfikacje behawioralne) Pojęcia systemu / systemowe Zastosowanie odpowiedniego poziomu technologii Kompromisy pomiędzy pojęciami i ich rekombinacja Forma i struktura architektury wysokopoziomowej Rozkład formy na elementy, przydział funkcji elementom i definicja interfejsów Inżynieria, modelowanie i interfejsy systemu Odpowiednie modele wykonania technicznego i innych atrybutów Znaczenie wdrażania i eksploatacji Wartość i koszty okresu żywotności (projekt, wzdrażanie, eksploatacja, możliwości itp..) Kompromisy między rozmaitymi celami, funkcjami, pojęciem i strukturą oraz iteracja do osiągnięcia konwergencji / powtarzanie do osiągnięcia zbieżności Plany na zarządzanie interfejsem Zarządzanie projektem rozwoju Kontrola projektu nad kosztami, wykonaniem i harmonogramem Odpowiednie punkty przejścia / przemiany i przeglądy Zarządzanie konfiguracją i (jej) dokumentacja Wykonanie w porównaniu z punktem odniesienia Zdobyte uznanie wartości Oszacowanie i przydział zasobów

9 Ryzyko i alternatywy Możliwe udoskonalenia / postępy w procesie rozwoju 4.4 PROJEKTOWANIE [3c] Proces projektowania Wymagania dla każdego elementu lub części składowej wynikające z celów i wymagań poziomu systemu Alternatywy w projektowaniu Projekt wstępny Uwzględnienie okresu żywotności w projekcie Prototypy eksperymentalne i symulatory w rozwoju projektu Odpowiednia optymalizacja w obecności ograniczeń Itreacja do konwergencji Projekt ostateczny Dostosowanie zmieniających się wymagań Fazy i podejścia do rozwoju projektu Czynności w fazach projektu systemu (np. projekt koncepcyjny, wstępny i szczegółowy) Modele procesu właściwe dla konkretnych projektów rozwoju (kaskadowy, spiralny, współbieżny itp.) Proces dla produktów pojedynczych, platformowych i pochodnych Wykorzystanie wiedzy w projekcie Wiedza techniczna i naukowa Tryby myślenia (rozwiązywanie problemów, dochodzenie do informacji, myślenie systemowe, myślenie twórcze i krytyczne) Wcześniejsza praca w danej dziedzinie, standaryzacja i ponowne wykorzystanie projektów (łącznie z inżynierią wsteczną i refaktoryzacją oraz zmianą projektową) Utrwalenie wiedzy dotyczącej projektu Projekt w obrębie dziedziny / dyscypliny Odpowiednie techniki, narzędzia i procesy Kalibrowanie narzędziowe projektu i atestacja Analiza ilościowa alternatyw Modelowanie, symulacja i testowanie Analityczne odświeżanie projektu Projekt multidyscyplinarny / wielodziedzinowy / w obrębie wielu dziedzin / dyscyplin Interakcje między różnymi dziedzinami Odmienne konwencje i założenia Różnice w dojrzałości modeli dyscyplinowych Środowiska projektu multidyscyplinarnego Projekt multidyscyplinarny w obrębie wielu dziedzin / dyscyplin Projektowanie w kontekście zrównoważenia, bezpieczeństwa, estetyki, zdolności do działania i innych celów Projektowanie w kontekście: Wydajności, jakości, solidności, kosztów i wartości okresu żywotności Zrównoważenia Bezpieczeństwa i ochrony Estetyki Czynników ludzkich, wzajemnych stosunków / interakcji i nadzoru Wzdrażania, weryfikacji, testowania i zrównoważonego rozwoju środowiska Eksploatacji Konserwowalności, niezawodności i solidności Ewolucji i udoskonalania produktu

10 Wycofania produktu, przydatności do wielokrotnego użycia i recyklingu 4.5 WDRAŻANIE [3c] Planowanie procesu zrównoważonego wdrażania Cele i metryki działania, kosztu i jakości wdrażania Projekt systemu wdrażania: Przydzielanie zadań i plan komórki / jednostki Natężenie / Przebieg / Intensywność pracy Kwestie ludzkiego użytkownika / operatora Kwestie zrównoważenia Proces produkcji sprzętu Produkcja przemysłowa części Składanie części w większe konstrukcje Tolerancje, zmienność, kluczowe właściwości oraz statystyczna kontrola procesu Proces wdrażania oprogramowania Rozkład elementów wysokopoziomowych na projekty modułów (włączając algorytmy i struktury danych) Algorytmy (struktury danych, przepływ sterowania, przepływ danych) Język progamowania i paradygmaty Projektowanie niskopoziomowe (kodowanie) Prototyp systemu Integracja sprzętu z oprogramowaniem Integracja oprogramowania w sprzęcie elektronicznym (wielkość procesora, łączność itp.) Integracja oprogramowania z sensorem, urządzeniami uruchamiającymi i sprzętem mechanicznym) Funkcja i bezpieczeństwo sprzętu / oprogramowania Testowanie, weryfikacja, atestacja i certyfikacja / homologacja Procedury testowania i analizy (sprzęt a oprogramowanie, przyjęcie a zastrzeżenia / zgodność z normą) Weryfikacja wydajności w odniesieniu do wymagań systemowych Atestacja wydajności w odniesieniu do potrzeb klientów Certyfikacja / homologacja w odniesieniu do standardów Zarządzanie wdrażaniem Organizacja i struktura do celów wdrażania Sourcing and partnerstwo Łańcuchy dostawy i logistyka Kontrola kosztu, wydajności i harmonogramu wdrażania Zapewnienie jakości Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi Ochrona środowiska Możliwe udoskonalenia procesu wzdrażania 4.6 EKSPLOATACJA [3c] Projektowanie i optymalizacja zrównoważonej i bezpiecznej eksploatacji Cele i metryki w celu osiągnięcia wydajności, kosztu i wartości eksploatacji Eksploatacja zrównoważona Bezpieczna i chroniona eksploatacja Architektura i rozwój procesu eksploatacji Analiza i modelowanie eksploatacji (i misji/ strategii/ zadania) Szkolenie i eksploatacja Szkolenie do celów profesjonalnego użytkowania: Symulacja

11 Instrukcja i programy Procedury Edukacja w celu użytkowania (sprzętu) przez klienta Procesy eksploatacji Interakcje procesu eksploatacji Utrzymanie okresu żywotności systemu Konserwacja i logistyka Wydajność i niezawodność okresu żywotności Wartość i koszty okresu żywotności Informacje zwrotne (feedback) dla uproszczenia procesu udoskonalania systemu Udoskonalanie i ewolucja systemu Udoskonalanie produktu zaplanowane wstępnie Udoskonalenia oparte na potrzebach wynikających z obserwacji użytkowania Ewolucyjne ulepszanie wersji istniejącego systemu (system upgrades) Udoskonalenia / rozwiązania przy pojawieniu się ewentualności wynikających z konieczności użytkowania Kwestie utylizacji i koniec okresu żywotności Koniec użytecznego okresu żywotności Opcje utylizacji Szczątkowa wartość pod koniec okresu żywotności Utylizacja a wzgląd na środowisko naturalne Zarządzanie eksploatacją Organizacja i struktura do celów eksploatacji Partnerstwo i współpraca Kontrola kosztu, wydajności i planowania eksploatacji Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa Możliwe udoskonalenia procesu eksploatacji Zarządzanie okresem żywotności Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi Ochrona środowiska

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY PRACOWNIKA

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY PRACOWNIKA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia procedury oceny pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Efekty kształcenia dla kierunku: LOGISTYKA Wydział: ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA nazwa kierunku studiów: Logistyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K1A_W01

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Administracja - studia II stopnia WP-AD-2, WP-ADZ-2 studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne magister. 120 pkt.

Administracja - studia II stopnia WP-AD-2, WP-ADZ-2 studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne magister. 120 pkt. Załącznik nr 3 do uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA II STOPNIA. Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr.

Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr. Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr. We współczesnym świecie bardzo szybko zmieniają się zarówno warunki pracy, jak i sposoby działania firm. Rosną wymagania wobec pracowników, pojawiają

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo