Program CDIO v2.0 (opracowanie Crawley, MIT) Czerwiec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program CDIO v2.0 (opracowanie Crawley, MIT) Czerwiec 2011"

Transkrypt

1 Program CDIO v2.0 (opracowanie Crawley, MIT) Czerwiec WIEDZA I MYŚLENIE PRZEDMIOTOWE (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY WIEDZIEĆ) 1.1 WIEDZA O PODSTAWOWYCH ZAGADNIENIACH MATEMATYKI I NAUK ŚCISŁYCH [3a] Matematyka (łącznie ze statystyką) Fizyka Chemia Biologia 1.2 PODSTAWY WIEDZY O GŁÓWNYCH ZAGADNIENIACH INŻYNIERII / TECHNIKI [3a] 1.3 PODSTAWY WIEDZY O ZAAWANSOWANYCH ZAGADNIENIACH INŻYNIERII / TECHNIKI, METODY I NARZĘDZIA [3k] 2 OSOBOWE I ZAWODOWE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY BYĆ) 2.1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW [3e] Rozpoznanie i określenie problemu Dane i symptomy Założenia i źródła uprzedzeń Uszeregowanie kwestii pod względem ważności w kontekście ogólnych celów Plan ataku (model inkorporujący, rozwiązania analityczne i numeryczne, przeprowadzanie badań i analiza ryzyka) Modelowanie Założenia w celu uproszczenia złożonych systemów i środowiska Modele konceptualne i jakościowe Modele ilościowe i symulacje Analiza szacunkowa i jakościowa Rzędy wielkości, ograniczeń i trendów Testy na zgodność i błędy (granice, jednostki itp.) Uogólnienie rozwiązań analitycznych Analiza ryzyka Informacje niekompletne i niejednoznaczne Probabilistyczne i statystyczne modele zdarzeń i następstw Inżynieryjna/ techniczna analiza zysków i strat Analiza decyzji Marginesy i rezerwy Rozwiązania i zalecenia Rozwiązania problemów Istotne wyniki rozwiązań i danych testowych / dane testowe Rozbieżności w wynikach Zalecenia zawarte w podsumowaniu Możliwe udoskonalenia w procesie rozwiązywania problemów 2.2 PROWADZENIE DOŚWIADCZEŃ, DOCHODZENIE I ODKRYWANIE WIEDZY [3b] Sformułowanie hipotezy Decydujące kwestie do zbadania Hipotezy do sprawdzenia Kontrole i grupy kontrolne

2 2.2.2 Badanie literatury drukowanej i elektronicznej Strategia badań literatury i mediów Szukanie i określanie informacji za pomocą biblioteki, narzędzi internetowych i baz danych Wydzielanie i klasyfikowanie podstawowych informacji Jakość i wiarygodność informacji Kwestie zasadnicze i innowacje zawarte w informacjach Pytania badawcze pozostające bez odpowiedzi Odniesienia do źródeł Dochodzenie doświadczalne Pojęcie i strategia doświadczenia Środki ostrożności konieczne, gdy w doświadczeniach wykorzystywani są ludzie Badania oparte na metodach wykorzystywanych w naukach społecznych Struktura doświadczenia Protokoły testowe i procedury doświadczalne Pomiary wykorzystywane w doświadczeniach Dane doświadczalne Dane doświadczalne a dostępne modele Badanie i obrona hipotezy Statystyczna ważność danych Ograniczenia użytych danych Wnioski poparte danymi, potrzebami i wartościami Możliwe udoskonalenia w procesie odkrywania wiedzy 2.3 MYŚLENIE SYSTEMOWE Myślenie holistyczne/całościowe System, jego funkcja, działanie i elementy Podejścia transdyscyplinarne gwarantujące rozumienie systemu ze wszystkich właściwych perspektyw Kontekst systemu: społeczny, przedsiębiorstwa i techniczny Interakcje zewnętrzne w stosunku do systemu i wpływ systemu na zachowanie Powstawanie i interakcje w systemach Abstrakcje konieczne do zdefiniowania i modelowania jednostek lub elementów systemu Istotne relacje, interakcje i interfejsy pomiędzy elementami Właściwości funkcjonalne i behawioralne (zamierzone i niezamierzone), które pochodzą z systemu Przystosowanie ewolucyjne z upływem czasu Określanie priorytetów i przedmiotu zainteresowania Wszystkie czynniki związane z systemem w całości Czynniki decydujące wybrane z całości Przydział energii i zasobów w celu rozwiązania decydujących kwestii Rozwiązanie - kompromisy, ocena i równowaga Napięcia/ kwestie sporne i czynniki do uzgodnienia poprzez kompromisy Rozwiązania, które równoważą różne czynniki, rozwiązują napięcia / kwestie sporne i optymalizują system jako całość Rozwiązania elastyczne kontra optymalne w okresie istnienia systemu Możliwe udoskonalenia stosowane w myśleniu systemowym 2.4 POSTAWY, MYŚLENIE I NAUKA Inicjatywa i gotowość do podejmowania decyzji w obliczu ryzyka Zapotrzebowania i możliwości do podejmowania inicjatywy Kierownictwo / zarządzanie / przywództwo w nowych przedsięwzięciach, z nastawieniem na odpowiednie działanie

3 Decyzje w podejmowane w oparciu o dostępne informacje Rozwinięcie przebiegu działania Potencjalne korzyści i ryzyka wypływające z (podjęcia) danego działania lub decyzji Wytrwałość, pilna potrzeba i wola do wypełniania podjętych zobowiązań, zaradność i elastyczność Poczucie odpowiedzialności za wyniki Wiara w siebie, odwaga i entuzjazm Determinacja w osiąganiu celów Znaczenie ciężkiej pracy, intensywności i zwracania uwagi na szczegóły Działanie ostateczne, ogłoszenie wyników i sprawozdania z podjętych działań Przystosowanie do zmian Pomysłowe wykorzystanie pomocy naukowych w określonej sytuacji lub grupie Gotowość, ochota i umiejętność samodzielnej pracy Gotowość do pracy z innymi oraz rozważania i przyjmowania różnych punktów widzenia Przyjęcie informacji zwrotnej, krytyki i gotowość do refleksji i odpowiedzi Równowaga między życiem osobistym i zawodowym Myślenie twórcze Konceptualizacja i abstrakcja Synteza i generalizacja Proces inwencji Rola kreatywności w sztuce, nauce, naukach humanistycznych i technice Myślenie krytyczne Cel i określenie problemu lub sprawy Założenia Logiczne argumenty (i błędne przekonania) oraz rozwiązania Wspomagające dowody, fakty i informacje Punkty widzenia i teorie Wnioski i sugestie Refleksja na temat jakości myślenia Samoświadomość, metapoznanie i integracja wiedzy Własne umiejętności, zainteresowania, mocne i słabe strony Zakres własnych umiejętności i odpowiedzialności za udoskonalanie siebie w celu przezwyciężania istotnych słabości Znaczenie zarówno głębi jak i rozległości wiedzy Określanie stopnia efektywności i sposobu własnego myślenia Łączenie wiedzy w jedną całość oraz określanie struktury wiedzy Kształcenie i nauka ustawiczna [3i] Motywacja do kontynuowania samokształcenia Umiejętności samokształcenia Własne style uczenia się Stosunki z mentorem Umożliwienie nauki innym Zarządzanie czasem i zasobami Ustalanie pierwszeństwa zadań Stopień ważności lub/i pilności zadań Skuteczne wykonanie zadań 2.5 ETYKA, RÓWNOŚĆ I INNE ZOBOWIĄZANIA [3f] Etyka, uczciwość i odpowiedzialność społeczna Własne standardy i zasady etyczne Odwaga cywilna do postępowania według zasad wbrew przeciwnościom

4 Możliwość konfliktu między zawodowymi imperatywami etycznymi Zaangażowanie w służbę Prawdomówność Zobowiązanie do pomagania innym i społeczeństwu w szerszym zakresie Zachowanie zawodowe Postawa zawodowa Uprzejmość zawodowa Międzynarodowe obyczaje i normy dotyczące kontaktów międzyludzkich Wizja i zamierzenia sprzyjające aktywnemu życiu Osobista wizja własnej przyszłości Dążenie do wykorzystania swoich możliwości jako leader Własne portfolio umiejętności zawodowych Rozważanie swojego wkładu w społeczeństwo Inspirowanie innych Pozostawiane na bieżąco w świecie techniki Potencjalny wpływ nowych odkryć naukowych Społeczny i techniczny wpływ nowych technologii i innowacji Znajomość bieżących praktyk / technologii w dziedzinie inżynierii/ technice Związki między teorią i praktyką w dziedzinie inżynierii/ technice Równość i różnorodność postaw, opinii Zaangażowanie w traktowanie innych na równych zasadach Przyjmowanie różnorodności postaw, opinii w grupach i wśród zatrudnionych Uwzględnianie zróżnicowanego pochodzenia Zaufanie i lojalność Lojalność w stosunku do współpracowników i zespołu Zauważanie i podkreślanie wkładu innych Praca na rzecz sukcesu innych 3 ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE: PRACA ZESPOŁOWA I KOMUNIKACJA (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY ŻYĆ WSPÓLNIE) 3.1 PRACA ZESPOŁOWA [3d] Tworzenie skutecznych zespołów Etapy tworzenia zespołu i jego cykl życia Zadania i procesy w zespole Role i odpowiedzialności w zespole Cele, potrzeby i charakterystyka (style pracy, różnice kulturowe) poszczególnych członków zespołu Mocne i słabe strony zespołu i jego członków Ogólne zasady dotyczące norm w kwestiach zaufania, odpowiedzialności i inicjatywy w zespole Działanie zespołu Cele i program Planowanie i negocjacje skutecznych zebrań Ogólne zasady funkcjonowania zespołu Skuteczna komunikacja (aktywne słuchanie, współpraca, przekazywanie i otrzymywanie informacji) Pozytywna i skuteczna informacja zwrotna (feedback) Planowanie, sporządzenie harmonogramu i wykonanie projektu Rozwiązania problemów (kreatywność zespołu i jego proces podejmowania decyzji) Mediacje, negocjacje i rozwiązanie konfliktów

5 Udzielanie upoważnień / władzy osobom z zespołu Rozwój i ewolucja zespołu Strategie stosowane do refleksji, oceny (działań) innych oraz siebie Umiejętności stosowane w utrzymaniu i rozwoju zespołu Umiejętności dla osiągnięcia indywidualnego rozwoju wewnątrz zespołu Strategie stosowane w komunikacji i składaniu raportów w zespole Przywództwo w zespole Cele zespołu Zarządzanie procesem zespołu / w zespole Style przywództwa i mediacji (zarządzanie, coaching, wsparcie, zlecanie zadań) Podejścia do motywacji (premie, przykład, uznanie, itp.) Reprezentowanie zespołu przed innymi Mentoring i doradztwo Tworzenie i praca w zespołach składających się z osób z dziedziny techniki i wielu dyscyplin Praca w różnych rodzajach zespołów: Zespoły łączące różne dziedziny wiedzy (włączając nie-inżynierów) Mały zespół kontra wielki zespół Środowisko zdalne, rozproszone i elektroniczne Techniczna współpraca między członkami zespołu Praca z członkami i zespołami nietechnicznymi 3.2 FORMY KOMUNIKACJI [3g] Strategia komunikacji Sytuacja, w jakiej zachodzi komunikacja Cele komunikacji Potrzeby i charakter odbiorców Kontekst komunikacji Strategia komunikacji Odpowiednie połączenie środków przekazu Styl komunikacji (proponowanie, recenzowanie, współpraca, dokumentowanie, nauczanie) Zawartość i organizacja Struktura komunikacji Logiczne, przekonujące argumenty Właściwa struktura i związek pomiędzy pomysłami Odpowiednie, wiarygodne i precyzyjne dowody wspomagające Zwięzłość, rzeczowość, precyzja i klarowność języka wypowiedzi Czynniki retoryczne (np. nastawienie odbiorców) Interdyscyplinarna komunikacja międzykulturowa Komunikacja pisemna Wartkość i spójność pisania Pisanie z zastosowaniem prawidłowych zasad pisowni, interpunkcji i gramatyki Formatowanie dokumentu Pisanie tekstów technicznych (Technical writing) Różne style pisania (nieoficjalny, oficjalne notatki służbowe, raporty, życiorys itp.) Komunikacja elektroniczna / multimedialna Przygotowywanie prezentacji elektronicznych Normy związane z wykorzystaniem poczty elektronicznej, poczty głosowej i wideokonferencji Różne style elektroniczne (wykresy, sieć itp.) Komunikacja graficzna

6 Tworzenie szkiców i rysunków Tworzenie tabel, wykresów i diagramów Formalne rysunki techniczne i wypełnianie powierzchni (renderowanie) Wykorzystanie narzędzi graficznych Prezentacja ustna Przygotowanie prezentacji i pomocniczych środków przekazu z zastosowaniem odpowiedniego języka, stylu, wyczucia czasu i wartkości Odpowiednie formy komunikacji niewerbalnej (gestykulacja, kontakt wzrokowy, opanowanie) Wyczerpujące udzielanie odpowiedzi na pytania Zapytanie, słuchanie i dialog Uważne słuchanie innych, z zamiarem zrozumienia Zadawanie wnikliwych pytań Przetwarzanie odmiennych punktów widzenia Dialog konstruktywny Wyrażanie uznania dla pomysłów, które mogą być lepsze od własnych Negocjacje, kompromis i rozwiązywanie konfliktów Określanie potencjalnych płaszczyzn niezgody, spięć lub konfliktów Negocjowanie w celu znalezienia zadowalających rozwiązań Osiąganie porozumienia bez sprzeniewierzenia się zasadom fundamentalnym Rozprzestrzenianie konfliktów Obrona swojego punktu widzenia Jasne objaśnianie swojego punktu widzenia Objaśnianie sposobu, w jaki doszło się do konkretnych interpretacji lub wniosków Ocena stopnia, do jakiego zostało się zrozumianym Dostosowanie podejścia do obrony swojego punktu widzenia do cech odbiorców Ustanawianie różnorodnych powiązań i sieci kontaktów Docenianie osób o różnych umiejętnościach, doświadczeniach lub pochodzących z różnych kultur Angażowanie i łączenie różnorodnych osób Tworzenie rozbudowanych sieci kontaktów społecznych Podejmowanie i wykorzystywanie sieci kontaktów społecznych dla osiągnięcia określonych celów 3.3 KOMUNIKACJA W JĘZYKACH OBCYCH Formy komunikacji w języku angielskim Formy komunikacji w językach regionalnego handlu i przemysłu Formy komunikacji w innych językach 4 TWORZENIE, PROJEKTOWANIE, WDRAŻANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW W KONTEKŚCIE PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA - PROCES INNOWACJI (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY DZIAŁAĆ) 4.1 KONTEKST ZEWNĘTRZNY, SPOŁECZNY I ŚRODOWISKOWY [3h] Role i odpowiedzialność inżynierów Cele i role w zawodzie inżyniera Odpowiedzialność inżynierów wobec społeczeństwa i zrównoważonej przyszłości Wpływ inżynierii/ techniki na społeczeństwo i środowisko Wpływ inżynierii/ techniki na systemy środowiskowe, społeczne, naukowe i gospodarcze w nowoczesnej kulturze Kontrola inżynierii/ techniki przez społeczeństwo Rola społeczeństwa i jego przedstawicieli na kontrolowanie inżynierii/ techniki

7 Sposób, w jaki systemy prawne i polityczne kontrolują i wpływają na inżynierię/ technikę Jak środowiska zawodowe udzielają zezwoleń i ustanawiają standardy Jak tworzy się, używa i broni własności intelektualnej Kontekst historyczny i kulturowy Zróżnicowany charakter i historia społeczeństw oraz ich tradycji literackich, filozoficznych i artystycznych Dyskurs i analiza właściwe dla dyskusji o języku, myśli i wartościach Współczesne kwestie i wartości [3j] Ważne współczesne kwestie i wartości polityczne, społeczne, prawne i środowiskowe Procesy, przez które tworzą się współczesne wartości, oraz rola danej osoby w tych procesach Mechanizmy do ekspansji i rozprzestrzeniania wiedzy Rozwinięcie perspektywy globalnej Umiędzynarodowienie ludzkiej działalności Podobieństwa i różnice różnych kultur w kwestiach norm politycznych, społecznych, gospodarczych, handlowych i technicznych Porozumienia i sojusze międzynarodowe i międzyrządowe Zrównnoważenie i potrzeba zrównoważonego rozwoju Definicja zrównoważenia Cele i waga zrównoważenia Zasady zrównoważenia Potrzeba zastosowania zasad zrównoważenia w przedsięwzięciach technicznych 4.2 KONTEKST PRZEDSIĘBIORSTWA I BIZNESOWY Docenianie różnych kultur przedsiębiorstw Różnice w procesie, kulturze i metrykach sukcesu w różnych kulturach przedsiębiorstw: Korporacyjne kontra akademickie kontra rządowe kontra organizacji pozarządowych Kierowane potrzebami rynku kontra polityką (firmy) Wielkie kontra małe Scentralizowane kontra rozproszone Badawczo-rozwojowe kontra eksploatacyjne / operacyjne Dojrzałe kontra w fazie wzrostu kontra przedsiębiorcze Z dłuższym kontra szybszym cyklem rozwoju Z udziałem kontra bez udziału zorganizowanej siły roboczej / pracy Udziałowcy, strategia i cele przedsiębiorstwa Udziałowcy i beneficjenci przedsiębiorstwa (właściciele, pracownicy, klienci itp.) Zobowiązania w stosunku do udziałowców Misja, zakres (działań) i cele przedsiębiorstwa Strategia przedsiębiorstwa i przydzielanie zasobów Główny zakres kompetencji i rynki przedsiębiorstwa Stosunki z kluczowymi współpracownikami i dostawcami Przedsiębiorczość techniczna / w dziedzinie techniki Możliwości przedsiębiorcze, do których może być skierowana technika / technologia Technologie / Techniki, które mogą tworzyć nowe produkty i systemy Finanse i organizacja przedsiębiorstwa Praca w organizacjach Funkcja zarządu Rozmaite role i zakresy odpowiedzialności w organizacji Role organizacji funkcjonalnych i programowych Skuteczna praca w obrębie hierarchii i organizacji Zmiana, dynamika i ewolucja w organizacjach Praca w organizacjach międzynarodowych

8 Kultura i tradycja przedsiębiorstwa jako odzwierciedlenie kultury narodowej Równoważność kwalifikacji i stopni / tytułów naukowych Regulacja rządowa pracy międzynarodowej Rozwój i ocena nowej technologii Proces badań i rozwoju technologii Określanie i ocenianie technologii Mapy drogowe rozwoju technologii Własność intelektualna - reżim i patenty Finanse i ekonomika projektu inżynierskiego / technicznego Cele i metryki dotyczące finansów i zarządzania Finanse projektu - inwestycje, zysk, koordynacja w czasie Finansowe planowanie i kontrola Wpływ projektów na finanse, dochód i gotówkę 4.3 TWORZENIE, INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM[3c] Rozumienie potrzeb i ustanawianie celów Potrzeby i możliwości Potrzeby klientów a potrzeby rynku Możliwości pochodzące z nowej technologii lub ukrytych potrzeb Potrzeby środowiskowe Czynniki tworzące kontekst dla celów systemu Cele, strategie, możliwości i sojusze Konkurenci i informacje z analizy porównawczej (benchmarking) Wpływy etyczne, społeczne, środowiskowe, prawne i regulujące / regulacyjne Prawdopodobieństwo zmiany w czynnikach, które mają wpływ na system, jego cele i dostępne zasoby Cele i wymagania systemu Język / format celów i wymagań Początkowe cele docelowe (oparte na potrzebach, możliwościach i innych wpływach) Kompletność i spójność wymagań Definiowanie funkcji, pojęcia i architektury Potrzebne funkcje systemu (i specyfikacje behawioralne) Pojęcia systemu / systemowe Zastosowanie odpowiedniego poziomu technologii Kompromisy pomiędzy pojęciami i ich rekombinacja Forma i struktura architektury wysokopoziomowej Rozkład formy na elementy, przydział funkcji elementom i definicja interfejsów Inżynieria, modelowanie i interfejsy systemu Odpowiednie modele wykonania technicznego i innych atrybutów Znaczenie wdrażania i eksploatacji Wartość i koszty okresu żywotności (projekt, wzdrażanie, eksploatacja, możliwości itp..) Kompromisy między rozmaitymi celami, funkcjami, pojęciem i strukturą oraz iteracja do osiągnięcia konwergencji / powtarzanie do osiągnięcia zbieżności Plany na zarządzanie interfejsem Zarządzanie projektem rozwoju Kontrola projektu nad kosztami, wykonaniem i harmonogramem Odpowiednie punkty przejścia / przemiany i przeglądy Zarządzanie konfiguracją i (jej) dokumentacja Wykonanie w porównaniu z punktem odniesienia Zdobyte uznanie wartości Oszacowanie i przydział zasobów

9 Ryzyko i alternatywy Możliwe udoskonalenia / postępy w procesie rozwoju 4.4 PROJEKTOWANIE [3c] Proces projektowania Wymagania dla każdego elementu lub części składowej wynikające z celów i wymagań poziomu systemu Alternatywy w projektowaniu Projekt wstępny Uwzględnienie okresu żywotności w projekcie Prototypy eksperymentalne i symulatory w rozwoju projektu Odpowiednia optymalizacja w obecności ograniczeń Itreacja do konwergencji Projekt ostateczny Dostosowanie zmieniających się wymagań Fazy i podejścia do rozwoju projektu Czynności w fazach projektu systemu (np. projekt koncepcyjny, wstępny i szczegółowy) Modele procesu właściwe dla konkretnych projektów rozwoju (kaskadowy, spiralny, współbieżny itp.) Proces dla produktów pojedynczych, platformowych i pochodnych Wykorzystanie wiedzy w projekcie Wiedza techniczna i naukowa Tryby myślenia (rozwiązywanie problemów, dochodzenie do informacji, myślenie systemowe, myślenie twórcze i krytyczne) Wcześniejsza praca w danej dziedzinie, standaryzacja i ponowne wykorzystanie projektów (łącznie z inżynierią wsteczną i refaktoryzacją oraz zmianą projektową) Utrwalenie wiedzy dotyczącej projektu Projekt w obrębie dziedziny / dyscypliny Odpowiednie techniki, narzędzia i procesy Kalibrowanie narzędziowe projektu i atestacja Analiza ilościowa alternatyw Modelowanie, symulacja i testowanie Analityczne odświeżanie projektu Projekt multidyscyplinarny / wielodziedzinowy / w obrębie wielu dziedzin / dyscyplin Interakcje między różnymi dziedzinami Odmienne konwencje i założenia Różnice w dojrzałości modeli dyscyplinowych Środowiska projektu multidyscyplinarnego Projekt multidyscyplinarny w obrębie wielu dziedzin / dyscyplin Projektowanie w kontekście zrównoważenia, bezpieczeństwa, estetyki, zdolności do działania i innych celów Projektowanie w kontekście: Wydajności, jakości, solidności, kosztów i wartości okresu żywotności Zrównoważenia Bezpieczeństwa i ochrony Estetyki Czynników ludzkich, wzajemnych stosunków / interakcji i nadzoru Wzdrażania, weryfikacji, testowania i zrównoważonego rozwoju środowiska Eksploatacji Konserwowalności, niezawodności i solidności Ewolucji i udoskonalania produktu

10 Wycofania produktu, przydatności do wielokrotnego użycia i recyklingu 4.5 WDRAŻANIE [3c] Planowanie procesu zrównoważonego wdrażania Cele i metryki działania, kosztu i jakości wdrażania Projekt systemu wdrażania: Przydzielanie zadań i plan komórki / jednostki Natężenie / Przebieg / Intensywność pracy Kwestie ludzkiego użytkownika / operatora Kwestie zrównoważenia Proces produkcji sprzętu Produkcja przemysłowa części Składanie części w większe konstrukcje Tolerancje, zmienność, kluczowe właściwości oraz statystyczna kontrola procesu Proces wdrażania oprogramowania Rozkład elementów wysokopoziomowych na projekty modułów (włączając algorytmy i struktury danych) Algorytmy (struktury danych, przepływ sterowania, przepływ danych) Język progamowania i paradygmaty Projektowanie niskopoziomowe (kodowanie) Prototyp systemu Integracja sprzętu z oprogramowaniem Integracja oprogramowania w sprzęcie elektronicznym (wielkość procesora, łączność itp.) Integracja oprogramowania z sensorem, urządzeniami uruchamiającymi i sprzętem mechanicznym) Funkcja i bezpieczeństwo sprzętu / oprogramowania Testowanie, weryfikacja, atestacja i certyfikacja / homologacja Procedury testowania i analizy (sprzęt a oprogramowanie, przyjęcie a zastrzeżenia / zgodność z normą) Weryfikacja wydajności w odniesieniu do wymagań systemowych Atestacja wydajności w odniesieniu do potrzeb klientów Certyfikacja / homologacja w odniesieniu do standardów Zarządzanie wdrażaniem Organizacja i struktura do celów wdrażania Sourcing and partnerstwo Łańcuchy dostawy i logistyka Kontrola kosztu, wydajności i harmonogramu wdrażania Zapewnienie jakości Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi Ochrona środowiska Możliwe udoskonalenia procesu wzdrażania 4.6 EKSPLOATACJA [3c] Projektowanie i optymalizacja zrównoważonej i bezpiecznej eksploatacji Cele i metryki w celu osiągnięcia wydajności, kosztu i wartości eksploatacji Eksploatacja zrównoważona Bezpieczna i chroniona eksploatacja Architektura i rozwój procesu eksploatacji Analiza i modelowanie eksploatacji (i misji/ strategii/ zadania) Szkolenie i eksploatacja Szkolenie do celów profesjonalnego użytkowania: Symulacja

11 Instrukcja i programy Procedury Edukacja w celu użytkowania (sprzętu) przez klienta Procesy eksploatacji Interakcje procesu eksploatacji Utrzymanie okresu żywotności systemu Konserwacja i logistyka Wydajność i niezawodność okresu żywotności Wartość i koszty okresu żywotności Informacje zwrotne (feedback) dla uproszczenia procesu udoskonalania systemu Udoskonalanie i ewolucja systemu Udoskonalanie produktu zaplanowane wstępnie Udoskonalenia oparte na potrzebach wynikających z obserwacji użytkowania Ewolucyjne ulepszanie wersji istniejącego systemu (system upgrades) Udoskonalenia / rozwiązania przy pojawieniu się ewentualności wynikających z konieczności użytkowania Kwestie utylizacji i koniec okresu żywotności Koniec użytecznego okresu żywotności Opcje utylizacji Szczątkowa wartość pod koniec okresu żywotności Utylizacja a wzgląd na środowisko naturalne Zarządzanie eksploatacją Organizacja i struktura do celów eksploatacji Partnerstwo i współpraca Kontrola kosztu, wydajności i planowania eksploatacji Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa Możliwe udoskonalenia procesu eksploatacji Zarządzanie okresem żywotności Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi Ochrona środowiska

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY PRACOWNIKA

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY PRACOWNIKA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia procedury oceny pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister inżynier 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY WYKAZ KRYTERIÓW OCENY Załącznik nr 1 do Zasad dokonywania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi KRYTERIA OBOWIĄZKOWE: Kryterium Opis kryterium 1. Sumienność Wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 5 Definicja systemu

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 5 Definicja systemu Inżynieria wymagań Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia Część 5 Definicja systemu Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ480: Mastering Requirements Management with Use

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo