Program CDIO v2.0 (opracowanie Crawley, MIT) Czerwiec 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program CDIO v2.0 (opracowanie Crawley, MIT) Czerwiec 2011"

Transkrypt

1 Program CDIO v2.0 (opracowanie Crawley, MIT) Czerwiec WIEDZA I MYŚLENIE PRZEDMIOTOWE (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY WIEDZIEĆ) 1.1 WIEDZA O PODSTAWOWYCH ZAGADNIENIACH MATEMATYKI I NAUK ŚCISŁYCH [3a] Matematyka (łącznie ze statystyką) Fizyka Chemia Biologia 1.2 PODSTAWY WIEDZY O GŁÓWNYCH ZAGADNIENIACH INŻYNIERII / TECHNIKI [3a] 1.3 PODSTAWY WIEDZY O ZAAWANSOWANYCH ZAGADNIENIACH INŻYNIERII / TECHNIKI, METODY I NARZĘDZIA [3k] 2 OSOBOWE I ZAWODOWE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY BYĆ) 2.1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW [3e] Rozpoznanie i określenie problemu Dane i symptomy Założenia i źródła uprzedzeń Uszeregowanie kwestii pod względem ważności w kontekście ogólnych celów Plan ataku (model inkorporujący, rozwiązania analityczne i numeryczne, przeprowadzanie badań i analiza ryzyka) Modelowanie Założenia w celu uproszczenia złożonych systemów i środowiska Modele konceptualne i jakościowe Modele ilościowe i symulacje Analiza szacunkowa i jakościowa Rzędy wielkości, ograniczeń i trendów Testy na zgodność i błędy (granice, jednostki itp.) Uogólnienie rozwiązań analitycznych Analiza ryzyka Informacje niekompletne i niejednoznaczne Probabilistyczne i statystyczne modele zdarzeń i następstw Inżynieryjna/ techniczna analiza zysków i strat Analiza decyzji Marginesy i rezerwy Rozwiązania i zalecenia Rozwiązania problemów Istotne wyniki rozwiązań i danych testowych / dane testowe Rozbieżności w wynikach Zalecenia zawarte w podsumowaniu Możliwe udoskonalenia w procesie rozwiązywania problemów 2.2 PROWADZENIE DOŚWIADCZEŃ, DOCHODZENIE I ODKRYWANIE WIEDZY [3b] Sformułowanie hipotezy Decydujące kwestie do zbadania Hipotezy do sprawdzenia Kontrole i grupy kontrolne

2 2.2.2 Badanie literatury drukowanej i elektronicznej Strategia badań literatury i mediów Szukanie i określanie informacji za pomocą biblioteki, narzędzi internetowych i baz danych Wydzielanie i klasyfikowanie podstawowych informacji Jakość i wiarygodność informacji Kwestie zasadnicze i innowacje zawarte w informacjach Pytania badawcze pozostające bez odpowiedzi Odniesienia do źródeł Dochodzenie doświadczalne Pojęcie i strategia doświadczenia Środki ostrożności konieczne, gdy w doświadczeniach wykorzystywani są ludzie Badania oparte na metodach wykorzystywanych w naukach społecznych Struktura doświadczenia Protokoły testowe i procedury doświadczalne Pomiary wykorzystywane w doświadczeniach Dane doświadczalne Dane doświadczalne a dostępne modele Badanie i obrona hipotezy Statystyczna ważność danych Ograniczenia użytych danych Wnioski poparte danymi, potrzebami i wartościami Możliwe udoskonalenia w procesie odkrywania wiedzy 2.3 MYŚLENIE SYSTEMOWE Myślenie holistyczne/całościowe System, jego funkcja, działanie i elementy Podejścia transdyscyplinarne gwarantujące rozumienie systemu ze wszystkich właściwych perspektyw Kontekst systemu: społeczny, przedsiębiorstwa i techniczny Interakcje zewnętrzne w stosunku do systemu i wpływ systemu na zachowanie Powstawanie i interakcje w systemach Abstrakcje konieczne do zdefiniowania i modelowania jednostek lub elementów systemu Istotne relacje, interakcje i interfejsy pomiędzy elementami Właściwości funkcjonalne i behawioralne (zamierzone i niezamierzone), które pochodzą z systemu Przystosowanie ewolucyjne z upływem czasu Określanie priorytetów i przedmiotu zainteresowania Wszystkie czynniki związane z systemem w całości Czynniki decydujące wybrane z całości Przydział energii i zasobów w celu rozwiązania decydujących kwestii Rozwiązanie - kompromisy, ocena i równowaga Napięcia/ kwestie sporne i czynniki do uzgodnienia poprzez kompromisy Rozwiązania, które równoważą różne czynniki, rozwiązują napięcia / kwestie sporne i optymalizują system jako całość Rozwiązania elastyczne kontra optymalne w okresie istnienia systemu Możliwe udoskonalenia stosowane w myśleniu systemowym 2.4 POSTAWY, MYŚLENIE I NAUKA Inicjatywa i gotowość do podejmowania decyzji w obliczu ryzyka Zapotrzebowania i możliwości do podejmowania inicjatywy Kierownictwo / zarządzanie / przywództwo w nowych przedsięwzięciach, z nastawieniem na odpowiednie działanie

3 Decyzje w podejmowane w oparciu o dostępne informacje Rozwinięcie przebiegu działania Potencjalne korzyści i ryzyka wypływające z (podjęcia) danego działania lub decyzji Wytrwałość, pilna potrzeba i wola do wypełniania podjętych zobowiązań, zaradność i elastyczność Poczucie odpowiedzialności za wyniki Wiara w siebie, odwaga i entuzjazm Determinacja w osiąganiu celów Znaczenie ciężkiej pracy, intensywności i zwracania uwagi na szczegóły Działanie ostateczne, ogłoszenie wyników i sprawozdania z podjętych działań Przystosowanie do zmian Pomysłowe wykorzystanie pomocy naukowych w określonej sytuacji lub grupie Gotowość, ochota i umiejętność samodzielnej pracy Gotowość do pracy z innymi oraz rozważania i przyjmowania różnych punktów widzenia Przyjęcie informacji zwrotnej, krytyki i gotowość do refleksji i odpowiedzi Równowaga między życiem osobistym i zawodowym Myślenie twórcze Konceptualizacja i abstrakcja Synteza i generalizacja Proces inwencji Rola kreatywności w sztuce, nauce, naukach humanistycznych i technice Myślenie krytyczne Cel i określenie problemu lub sprawy Założenia Logiczne argumenty (i błędne przekonania) oraz rozwiązania Wspomagające dowody, fakty i informacje Punkty widzenia i teorie Wnioski i sugestie Refleksja na temat jakości myślenia Samoświadomość, metapoznanie i integracja wiedzy Własne umiejętności, zainteresowania, mocne i słabe strony Zakres własnych umiejętności i odpowiedzialności za udoskonalanie siebie w celu przezwyciężania istotnych słabości Znaczenie zarówno głębi jak i rozległości wiedzy Określanie stopnia efektywności i sposobu własnego myślenia Łączenie wiedzy w jedną całość oraz określanie struktury wiedzy Kształcenie i nauka ustawiczna [3i] Motywacja do kontynuowania samokształcenia Umiejętności samokształcenia Własne style uczenia się Stosunki z mentorem Umożliwienie nauki innym Zarządzanie czasem i zasobami Ustalanie pierwszeństwa zadań Stopień ważności lub/i pilności zadań Skuteczne wykonanie zadań 2.5 ETYKA, RÓWNOŚĆ I INNE ZOBOWIĄZANIA [3f] Etyka, uczciwość i odpowiedzialność społeczna Własne standardy i zasady etyczne Odwaga cywilna do postępowania według zasad wbrew przeciwnościom

4 Możliwość konfliktu między zawodowymi imperatywami etycznymi Zaangażowanie w służbę Prawdomówność Zobowiązanie do pomagania innym i społeczeństwu w szerszym zakresie Zachowanie zawodowe Postawa zawodowa Uprzejmość zawodowa Międzynarodowe obyczaje i normy dotyczące kontaktów międzyludzkich Wizja i zamierzenia sprzyjające aktywnemu życiu Osobista wizja własnej przyszłości Dążenie do wykorzystania swoich możliwości jako leader Własne portfolio umiejętności zawodowych Rozważanie swojego wkładu w społeczeństwo Inspirowanie innych Pozostawiane na bieżąco w świecie techniki Potencjalny wpływ nowych odkryć naukowych Społeczny i techniczny wpływ nowych technologii i innowacji Znajomość bieżących praktyk / technologii w dziedzinie inżynierii/ technice Związki między teorią i praktyką w dziedzinie inżynierii/ technice Równość i różnorodność postaw, opinii Zaangażowanie w traktowanie innych na równych zasadach Przyjmowanie różnorodności postaw, opinii w grupach i wśród zatrudnionych Uwzględnianie zróżnicowanego pochodzenia Zaufanie i lojalność Lojalność w stosunku do współpracowników i zespołu Zauważanie i podkreślanie wkładu innych Praca na rzecz sukcesu innych 3 ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE: PRACA ZESPOŁOWA I KOMUNIKACJA (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY ŻYĆ WSPÓLNIE) 3.1 PRACA ZESPOŁOWA [3d] Tworzenie skutecznych zespołów Etapy tworzenia zespołu i jego cykl życia Zadania i procesy w zespole Role i odpowiedzialności w zespole Cele, potrzeby i charakterystyka (style pracy, różnice kulturowe) poszczególnych członków zespołu Mocne i słabe strony zespołu i jego członków Ogólne zasady dotyczące norm w kwestiach zaufania, odpowiedzialności i inicjatywy w zespole Działanie zespołu Cele i program Planowanie i negocjacje skutecznych zebrań Ogólne zasady funkcjonowania zespołu Skuteczna komunikacja (aktywne słuchanie, współpraca, przekazywanie i otrzymywanie informacji) Pozytywna i skuteczna informacja zwrotna (feedback) Planowanie, sporządzenie harmonogramu i wykonanie projektu Rozwiązania problemów (kreatywność zespołu i jego proces podejmowania decyzji) Mediacje, negocjacje i rozwiązanie konfliktów

5 Udzielanie upoważnień / władzy osobom z zespołu Rozwój i ewolucja zespołu Strategie stosowane do refleksji, oceny (działań) innych oraz siebie Umiejętności stosowane w utrzymaniu i rozwoju zespołu Umiejętności dla osiągnięcia indywidualnego rozwoju wewnątrz zespołu Strategie stosowane w komunikacji i składaniu raportów w zespole Przywództwo w zespole Cele zespołu Zarządzanie procesem zespołu / w zespole Style przywództwa i mediacji (zarządzanie, coaching, wsparcie, zlecanie zadań) Podejścia do motywacji (premie, przykład, uznanie, itp.) Reprezentowanie zespołu przed innymi Mentoring i doradztwo Tworzenie i praca w zespołach składających się z osób z dziedziny techniki i wielu dyscyplin Praca w różnych rodzajach zespołów: Zespoły łączące różne dziedziny wiedzy (włączając nie-inżynierów) Mały zespół kontra wielki zespół Środowisko zdalne, rozproszone i elektroniczne Techniczna współpraca między członkami zespołu Praca z członkami i zespołami nietechnicznymi 3.2 FORMY KOMUNIKACJI [3g] Strategia komunikacji Sytuacja, w jakiej zachodzi komunikacja Cele komunikacji Potrzeby i charakter odbiorców Kontekst komunikacji Strategia komunikacji Odpowiednie połączenie środków przekazu Styl komunikacji (proponowanie, recenzowanie, współpraca, dokumentowanie, nauczanie) Zawartość i organizacja Struktura komunikacji Logiczne, przekonujące argumenty Właściwa struktura i związek pomiędzy pomysłami Odpowiednie, wiarygodne i precyzyjne dowody wspomagające Zwięzłość, rzeczowość, precyzja i klarowność języka wypowiedzi Czynniki retoryczne (np. nastawienie odbiorców) Interdyscyplinarna komunikacja międzykulturowa Komunikacja pisemna Wartkość i spójność pisania Pisanie z zastosowaniem prawidłowych zasad pisowni, interpunkcji i gramatyki Formatowanie dokumentu Pisanie tekstów technicznych (Technical writing) Różne style pisania (nieoficjalny, oficjalne notatki służbowe, raporty, życiorys itp.) Komunikacja elektroniczna / multimedialna Przygotowywanie prezentacji elektronicznych Normy związane z wykorzystaniem poczty elektronicznej, poczty głosowej i wideokonferencji Różne style elektroniczne (wykresy, sieć itp.) Komunikacja graficzna

6 Tworzenie szkiców i rysunków Tworzenie tabel, wykresów i diagramów Formalne rysunki techniczne i wypełnianie powierzchni (renderowanie) Wykorzystanie narzędzi graficznych Prezentacja ustna Przygotowanie prezentacji i pomocniczych środków przekazu z zastosowaniem odpowiedniego języka, stylu, wyczucia czasu i wartkości Odpowiednie formy komunikacji niewerbalnej (gestykulacja, kontakt wzrokowy, opanowanie) Wyczerpujące udzielanie odpowiedzi na pytania Zapytanie, słuchanie i dialog Uważne słuchanie innych, z zamiarem zrozumienia Zadawanie wnikliwych pytań Przetwarzanie odmiennych punktów widzenia Dialog konstruktywny Wyrażanie uznania dla pomysłów, które mogą być lepsze od własnych Negocjacje, kompromis i rozwiązywanie konfliktów Określanie potencjalnych płaszczyzn niezgody, spięć lub konfliktów Negocjowanie w celu znalezienia zadowalających rozwiązań Osiąganie porozumienia bez sprzeniewierzenia się zasadom fundamentalnym Rozprzestrzenianie konfliktów Obrona swojego punktu widzenia Jasne objaśnianie swojego punktu widzenia Objaśnianie sposobu, w jaki doszło się do konkretnych interpretacji lub wniosków Ocena stopnia, do jakiego zostało się zrozumianym Dostosowanie podejścia do obrony swojego punktu widzenia do cech odbiorców Ustanawianie różnorodnych powiązań i sieci kontaktów Docenianie osób o różnych umiejętnościach, doświadczeniach lub pochodzących z różnych kultur Angażowanie i łączenie różnorodnych osób Tworzenie rozbudowanych sieci kontaktów społecznych Podejmowanie i wykorzystywanie sieci kontaktów społecznych dla osiągnięcia określonych celów 3.3 KOMUNIKACJA W JĘZYKACH OBCYCH Formy komunikacji w języku angielskim Formy komunikacji w językach regionalnego handlu i przemysłu Formy komunikacji w innych językach 4 TWORZENIE, PROJEKTOWANIE, WDRAŻANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW W KONTEKŚCIE PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA - PROCES INNOWACJI (UNESCO: UCZYĆ SIĘ, ABY DZIAŁAĆ) 4.1 KONTEKST ZEWNĘTRZNY, SPOŁECZNY I ŚRODOWISKOWY [3h] Role i odpowiedzialność inżynierów Cele i role w zawodzie inżyniera Odpowiedzialność inżynierów wobec społeczeństwa i zrównoważonej przyszłości Wpływ inżynierii/ techniki na społeczeństwo i środowisko Wpływ inżynierii/ techniki na systemy środowiskowe, społeczne, naukowe i gospodarcze w nowoczesnej kulturze Kontrola inżynierii/ techniki przez społeczeństwo Rola społeczeństwa i jego przedstawicieli na kontrolowanie inżynierii/ techniki

7 Sposób, w jaki systemy prawne i polityczne kontrolują i wpływają na inżynierię/ technikę Jak środowiska zawodowe udzielają zezwoleń i ustanawiają standardy Jak tworzy się, używa i broni własności intelektualnej Kontekst historyczny i kulturowy Zróżnicowany charakter i historia społeczeństw oraz ich tradycji literackich, filozoficznych i artystycznych Dyskurs i analiza właściwe dla dyskusji o języku, myśli i wartościach Współczesne kwestie i wartości [3j] Ważne współczesne kwestie i wartości polityczne, społeczne, prawne i środowiskowe Procesy, przez które tworzą się współczesne wartości, oraz rola danej osoby w tych procesach Mechanizmy do ekspansji i rozprzestrzeniania wiedzy Rozwinięcie perspektywy globalnej Umiędzynarodowienie ludzkiej działalności Podobieństwa i różnice różnych kultur w kwestiach norm politycznych, społecznych, gospodarczych, handlowych i technicznych Porozumienia i sojusze międzynarodowe i międzyrządowe Zrównnoważenie i potrzeba zrównoważonego rozwoju Definicja zrównoważenia Cele i waga zrównoważenia Zasady zrównoważenia Potrzeba zastosowania zasad zrównoważenia w przedsięwzięciach technicznych 4.2 KONTEKST PRZEDSIĘBIORSTWA I BIZNESOWY Docenianie różnych kultur przedsiębiorstw Różnice w procesie, kulturze i metrykach sukcesu w różnych kulturach przedsiębiorstw: Korporacyjne kontra akademickie kontra rządowe kontra organizacji pozarządowych Kierowane potrzebami rynku kontra polityką (firmy) Wielkie kontra małe Scentralizowane kontra rozproszone Badawczo-rozwojowe kontra eksploatacyjne / operacyjne Dojrzałe kontra w fazie wzrostu kontra przedsiębiorcze Z dłuższym kontra szybszym cyklem rozwoju Z udziałem kontra bez udziału zorganizowanej siły roboczej / pracy Udziałowcy, strategia i cele przedsiębiorstwa Udziałowcy i beneficjenci przedsiębiorstwa (właściciele, pracownicy, klienci itp.) Zobowiązania w stosunku do udziałowców Misja, zakres (działań) i cele przedsiębiorstwa Strategia przedsiębiorstwa i przydzielanie zasobów Główny zakres kompetencji i rynki przedsiębiorstwa Stosunki z kluczowymi współpracownikami i dostawcami Przedsiębiorczość techniczna / w dziedzinie techniki Możliwości przedsiębiorcze, do których może być skierowana technika / technologia Technologie / Techniki, które mogą tworzyć nowe produkty i systemy Finanse i organizacja przedsiębiorstwa Praca w organizacjach Funkcja zarządu Rozmaite role i zakresy odpowiedzialności w organizacji Role organizacji funkcjonalnych i programowych Skuteczna praca w obrębie hierarchii i organizacji Zmiana, dynamika i ewolucja w organizacjach Praca w organizacjach międzynarodowych

8 Kultura i tradycja przedsiębiorstwa jako odzwierciedlenie kultury narodowej Równoważność kwalifikacji i stopni / tytułów naukowych Regulacja rządowa pracy międzynarodowej Rozwój i ocena nowej technologii Proces badań i rozwoju technologii Określanie i ocenianie technologii Mapy drogowe rozwoju technologii Własność intelektualna - reżim i patenty Finanse i ekonomika projektu inżynierskiego / technicznego Cele i metryki dotyczące finansów i zarządzania Finanse projektu - inwestycje, zysk, koordynacja w czasie Finansowe planowanie i kontrola Wpływ projektów na finanse, dochód i gotówkę 4.3 TWORZENIE, INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM[3c] Rozumienie potrzeb i ustanawianie celów Potrzeby i możliwości Potrzeby klientów a potrzeby rynku Możliwości pochodzące z nowej technologii lub ukrytych potrzeb Potrzeby środowiskowe Czynniki tworzące kontekst dla celów systemu Cele, strategie, możliwości i sojusze Konkurenci i informacje z analizy porównawczej (benchmarking) Wpływy etyczne, społeczne, środowiskowe, prawne i regulujące / regulacyjne Prawdopodobieństwo zmiany w czynnikach, które mają wpływ na system, jego cele i dostępne zasoby Cele i wymagania systemu Język / format celów i wymagań Początkowe cele docelowe (oparte na potrzebach, możliwościach i innych wpływach) Kompletność i spójność wymagań Definiowanie funkcji, pojęcia i architektury Potrzebne funkcje systemu (i specyfikacje behawioralne) Pojęcia systemu / systemowe Zastosowanie odpowiedniego poziomu technologii Kompromisy pomiędzy pojęciami i ich rekombinacja Forma i struktura architektury wysokopoziomowej Rozkład formy na elementy, przydział funkcji elementom i definicja interfejsów Inżynieria, modelowanie i interfejsy systemu Odpowiednie modele wykonania technicznego i innych atrybutów Znaczenie wdrażania i eksploatacji Wartość i koszty okresu żywotności (projekt, wzdrażanie, eksploatacja, możliwości itp..) Kompromisy między rozmaitymi celami, funkcjami, pojęciem i strukturą oraz iteracja do osiągnięcia konwergencji / powtarzanie do osiągnięcia zbieżności Plany na zarządzanie interfejsem Zarządzanie projektem rozwoju Kontrola projektu nad kosztami, wykonaniem i harmonogramem Odpowiednie punkty przejścia / przemiany i przeglądy Zarządzanie konfiguracją i (jej) dokumentacja Wykonanie w porównaniu z punktem odniesienia Zdobyte uznanie wartości Oszacowanie i przydział zasobów

9 Ryzyko i alternatywy Możliwe udoskonalenia / postępy w procesie rozwoju 4.4 PROJEKTOWANIE [3c] Proces projektowania Wymagania dla każdego elementu lub części składowej wynikające z celów i wymagań poziomu systemu Alternatywy w projektowaniu Projekt wstępny Uwzględnienie okresu żywotności w projekcie Prototypy eksperymentalne i symulatory w rozwoju projektu Odpowiednia optymalizacja w obecności ograniczeń Itreacja do konwergencji Projekt ostateczny Dostosowanie zmieniających się wymagań Fazy i podejścia do rozwoju projektu Czynności w fazach projektu systemu (np. projekt koncepcyjny, wstępny i szczegółowy) Modele procesu właściwe dla konkretnych projektów rozwoju (kaskadowy, spiralny, współbieżny itp.) Proces dla produktów pojedynczych, platformowych i pochodnych Wykorzystanie wiedzy w projekcie Wiedza techniczna i naukowa Tryby myślenia (rozwiązywanie problemów, dochodzenie do informacji, myślenie systemowe, myślenie twórcze i krytyczne) Wcześniejsza praca w danej dziedzinie, standaryzacja i ponowne wykorzystanie projektów (łącznie z inżynierią wsteczną i refaktoryzacją oraz zmianą projektową) Utrwalenie wiedzy dotyczącej projektu Projekt w obrębie dziedziny / dyscypliny Odpowiednie techniki, narzędzia i procesy Kalibrowanie narzędziowe projektu i atestacja Analiza ilościowa alternatyw Modelowanie, symulacja i testowanie Analityczne odświeżanie projektu Projekt multidyscyplinarny / wielodziedzinowy / w obrębie wielu dziedzin / dyscyplin Interakcje między różnymi dziedzinami Odmienne konwencje i założenia Różnice w dojrzałości modeli dyscyplinowych Środowiska projektu multidyscyplinarnego Projekt multidyscyplinarny w obrębie wielu dziedzin / dyscyplin Projektowanie w kontekście zrównoważenia, bezpieczeństwa, estetyki, zdolności do działania i innych celów Projektowanie w kontekście: Wydajności, jakości, solidności, kosztów i wartości okresu żywotności Zrównoważenia Bezpieczeństwa i ochrony Estetyki Czynników ludzkich, wzajemnych stosunków / interakcji i nadzoru Wzdrażania, weryfikacji, testowania i zrównoważonego rozwoju środowiska Eksploatacji Konserwowalności, niezawodności i solidności Ewolucji i udoskonalania produktu

10 Wycofania produktu, przydatności do wielokrotnego użycia i recyklingu 4.5 WDRAŻANIE [3c] Planowanie procesu zrównoważonego wdrażania Cele i metryki działania, kosztu i jakości wdrażania Projekt systemu wdrażania: Przydzielanie zadań i plan komórki / jednostki Natężenie / Przebieg / Intensywność pracy Kwestie ludzkiego użytkownika / operatora Kwestie zrównoważenia Proces produkcji sprzętu Produkcja przemysłowa części Składanie części w większe konstrukcje Tolerancje, zmienność, kluczowe właściwości oraz statystyczna kontrola procesu Proces wdrażania oprogramowania Rozkład elementów wysokopoziomowych na projekty modułów (włączając algorytmy i struktury danych) Algorytmy (struktury danych, przepływ sterowania, przepływ danych) Język progamowania i paradygmaty Projektowanie niskopoziomowe (kodowanie) Prototyp systemu Integracja sprzętu z oprogramowaniem Integracja oprogramowania w sprzęcie elektronicznym (wielkość procesora, łączność itp.) Integracja oprogramowania z sensorem, urządzeniami uruchamiającymi i sprzętem mechanicznym) Funkcja i bezpieczeństwo sprzętu / oprogramowania Testowanie, weryfikacja, atestacja i certyfikacja / homologacja Procedury testowania i analizy (sprzęt a oprogramowanie, przyjęcie a zastrzeżenia / zgodność z normą) Weryfikacja wydajności w odniesieniu do wymagań systemowych Atestacja wydajności w odniesieniu do potrzeb klientów Certyfikacja / homologacja w odniesieniu do standardów Zarządzanie wdrażaniem Organizacja i struktura do celów wdrażania Sourcing and partnerstwo Łańcuchy dostawy i logistyka Kontrola kosztu, wydajności i harmonogramu wdrażania Zapewnienie jakości Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi Ochrona środowiska Możliwe udoskonalenia procesu wzdrażania 4.6 EKSPLOATACJA [3c] Projektowanie i optymalizacja zrównoważonej i bezpiecznej eksploatacji Cele i metryki w celu osiągnięcia wydajności, kosztu i wartości eksploatacji Eksploatacja zrównoważona Bezpieczna i chroniona eksploatacja Architektura i rozwój procesu eksploatacji Analiza i modelowanie eksploatacji (i misji/ strategii/ zadania) Szkolenie i eksploatacja Szkolenie do celów profesjonalnego użytkowania: Symulacja

11 Instrukcja i programy Procedury Edukacja w celu użytkowania (sprzętu) przez klienta Procesy eksploatacji Interakcje procesu eksploatacji Utrzymanie okresu żywotności systemu Konserwacja i logistyka Wydajność i niezawodność okresu żywotności Wartość i koszty okresu żywotności Informacje zwrotne (feedback) dla uproszczenia procesu udoskonalania systemu Udoskonalanie i ewolucja systemu Udoskonalanie produktu zaplanowane wstępnie Udoskonalenia oparte na potrzebach wynikających z obserwacji użytkowania Ewolucyjne ulepszanie wersji istniejącego systemu (system upgrades) Udoskonalenia / rozwiązania przy pojawieniu się ewentualności wynikających z konieczności użytkowania Kwestie utylizacji i koniec okresu żywotności Koniec użytecznego okresu żywotności Opcje utylizacji Szczątkowa wartość pod koniec okresu żywotności Utylizacja a wzgląd na środowisko naturalne Zarządzanie eksploatacją Organizacja i struktura do celów eksploatacji Partnerstwo i współpraca Kontrola kosztu, wydajności i planowania eksploatacji Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa Możliwe udoskonalenia procesu eksploatacji Zarządzanie okresem żywotności Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi Ochrona środowiska

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne Wersja 1.0 Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 1 3. Kompetencje wg IPMA... 2 4. Wymagania kompetencyjne

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo