ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 0 samorzadz ie wojew6dztwa (t.j. Dz.U. z 201 3r. poz.596 z pozn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z pozn.zrn.), rozporzadzenia Ministra Finans6w dnia 2 marca roku w sprawie szczegolowej klasyfikacj i dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.l053 z pozn.zrn.) oraz uchwaly Nr III/36/14 Sejmiku Wojew6d ztwa Swietokrzys kiego z dnia 29 grudnia 20 14r., w sprawie uchw alenia budzetu wojew6dztwa na rok - uchwala sift, co nastepuje: l. Na podstawie podjetych uchwal Zarzadu Wojew6dztwa Nr: 313/15,314/15,315/15,316/15, 318/15, 320/15, , 322/15 przyjmuje sie plan finansowy Urzedu Marszalkowskiego w czesci, w kt6rej dokonano zmian na dzien 10 kwietnia 2015r. stanowiacy zalac znik do niniejszego zarzadzenia. 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. wz MARSZALKA WOJEW60zrNA Wicemarszatek l-ca Dyrektora rnentubuozetui Finans6w Rad Pre: '-my Urzedu M-- r zal: (1 skieqo

2 URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWI F;TOKRZYSKIEGO W 2015 ROK U DOCHODY 10 kwietnia 2015 Realizuje: Departament Nleruchornoscl, Geodezji i owania Przestrzennego Koordynuje: oepartam ent Nieructiornoscl, Geodezji i owania Przestrzennego Dzial150 - Przetworstwo przemyslowe Rozdzial Pozostala dzialalno sc - UMWS kwota w zl Wyszczegolnienie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie DOCHODY BIEZi\CE 0, , ,00 Pozostale dochody biezace 0, , ,00 Srodkiotrzymaneod pozostalych [jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na realizacje zadan biezacych , , ,00 jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych OGOLEM 30000, ,00

3 URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEW6DZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO W2015 ROK U DOCHODY 10 kwictnia 2015 Realiz uje: Woj ew6dzki Zarza d Transport u Koordynuje: Woj ew6dzki Zerzed Tran sportu Dzial Tran sport i laczno sc Rozdzial Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe - UMWS Wyszczcg61nicnic Przcd zmiana Zmnicjszcnic Zwiekszenie kwota w zl Po zmianic DOCHODY BIEZ1\CE , , ,28 Dotacje celowe , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne , ,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez sarnorzad wojewodztwa Pozostale dochody biezace 2700, , ,28 I Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa , , ,90. wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Dochodyjednostek sarnorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej , ,00 oraz innych zadan zleconych ustawami Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem , , ,38 procedur, 0 kt6rych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci OGOLEM , , ,28

4 URZF;DU MAR SZ ALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;T OKRZYSKIEGO W 2015 ROKU WYD ATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje: wojewodzkl Zarzad Transportu Koordynuje: Wojew6dzki Zerzed Transportu Dzial Transport i laczno sc Rozdzial Kraj owe pasazerskie przewozy autobusowe - UMWS kwota w z/ Wyszczeg61nienie Przed zrniana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZJ\CE , , ,28 Dotacje , , ,38 Dotacja przedmiotowa z budzetu d1a ~ e d n o s t e k niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ( 2210) , ,00 Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa , , ,38 wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie 1ub w nadmiernej wysokosci Wydatki zwiazane z realizacja zadan 5200, , ,90 statutowych Zakup uslug pozostalych ,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa , , ,90 wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych , ,00 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego , ,00 OGOLEM , , ,28

5 URZF;DU MA RSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwie tnia 2015 Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny Dzial Administracja publiczna Rozdzial Urzedy marszalkowskie - UMWS Wyszczegolnienic kwota w zl Przcd zmiana Zmnicjszenie Zw iekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZ1\CE ,00 933, ,00 Wydatki zwiazane z rea lizacja zadan ,00 933, ,00 statutowych Zakup material6w i wyposazenia , ,00 Zakup energii , ,00 Zakup uslug remontowych , ,00 Zakup uslug pozostalych , ,00 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych , ,00 I Zakup uslug obejrnujacych tlumaczenia , ,00 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,00 garazowe Podrozesluzbowe krajowe , ,00 Podroze sluzbowe zagraniczne , ,00 Rozne oplaty i skladki , ,00 Podatek od nieruchornosci ,00 933, ,00 Oplaty na rzecz budzetu panstwa , ,00 Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu pozostalych podatk6w i oplat Koszty postepowania sadowego i , , , ,00 prokuratorskiego , ,00 WYDATKI MAJJ\TKOWE , ,76 Inwestycje i zakupy inwestycyjn e , ,76

6 Wyszczeg61n ienie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenle Po zmianie Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Przebudowa czesci pomie szczen w , ,76 budynku C2 (I coi0) Wydatki na zakupy inwestycyjne [jednostek budzetowych Zakup drukar ek i urzqdzen , ,00 wielofu nkcyjnych (00033) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Rozbudowa i modern izacj a , ,00 irfrastruktury sieciowej i serwerowej (00034) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup sprzetu komputerowego i , ,00 oprogramow ania (00032) OGOLEM ,76 933, ,76

7 URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje: Departament Wdra zania Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego Koordynuje: Departam ent Polityki Regionalnej Dzial Administracja publiczna Rozdzial Urzedy marszalkowskie - UMWS kwota w zl Wyszczegolnlenie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZl\CE , , , ,04 Wydatki biezace na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s , , , ,04 ust.i pkt 2 i 3 Wydatk i osobowe niezaliczone do wynagrodzen (srodki na RPO z UE Oz. 7.1 ) , ,00 Pomoc Techni czna (Ia034) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen (srodki na RPO z UE Dz. I 11.1 ) Pomo c Techniczna - Departament Wdraiania Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego (Ia / 95) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen (wsp6lfinansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz. 11.1) , ,00 Pomoc Technicz na - Departament Wdraiania Europejskiego Fundus zu Rozwoju Regiona/n ego (Ia/ 95) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , , , ,98 Pomoc Techniczna (la034) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (srodki na RPO z UE Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdraiania Europej skiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego (Ia / 95) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (wsp6lfinansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament Wdraiania Europ ej skiego Funduszu Rozwoju Regiona/nego (/ a / 95) Oodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00

8 (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) Pomoc Techniczna (la034) , ,98 Skladki na ubezpieczenia spoleczne (srodki na RPO z UE Oz. 7.1 ) , ,00 Skladki na ubezpieczenia spoleczne (srodki na RPO z UE Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdraiania Europejski ego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ia195) Skladki na ubezpieczenia spoleczne (wsp6lfinansowanie RPO z budzetu ~.s.t. Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (la I95) Skladki na Fundusz Pracy (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (la034) Skladki na Fundusz Pracy (srodki na RPO z UE Oz ) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ia195) Skladki na Fundusz Pracy (wsp6lfinansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdraiania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ia195)

9 Wyszczegolnic nie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie Wynagrodzenia bezosobowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna ( Ia034) Wynagrodzenia bezosobowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Pomoc Techniczna (l a034) Wynagrodzenia bezosobowe (srodki na RPO z UE Oz ) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdrazania Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionaln ego (Ia195) Wynagrodzenia bezosobowe (wsp61finansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz ) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdrai ania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln ego (Ia 195) Zakup material6w i wyposazenia (srodki na RPOz UE Oz. 7.1 ) , , ,00 Zakup material6w i wyposazenia (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Pomoc Techniczna (la034) Zakup energii (srodki na RPO z UE Oz. 7. 1) , ,00 Pomoc Techniczna ( Ia034) Zakup uslug remontowych (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (l a034) Zakup uslug pozostalych (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 I Pomoc Techniczna (I a034) Zakup uslug pozostalych (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) Budowa elektronicznego generatora wniosk6w 0 dofi nansowanie w ramach , ,08 Regionaln ego Progr amu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata (lai9 1) Zakup uslug pozostalych (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , , ,00 Pomoc Techniczn a (Ia034) Zakup uslug pozostalych (srodki na RPO z UE Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departam ent , ,00 Wdrai ania Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionaln ego ( Ia195) Zakup uslug pozostalych (wsp61finansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz. 11.1) Pomoc Technicz na - Departament , ,00 Wdraiania Europejski ego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ia 195) Oplaty z tytulu zakupu uslug , ,00 telekomunikacyjnych (srodki na RPO z

10 UE Oz. 7.1) Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (Ja034) Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz,analiz i opinii (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , , ,00 Pomoc Techniczna (Ja034) Podroze sluzbowe krajowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.1 ) , ,00 Podroze sluzbowe krajowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Podroze sluzbowe zagraniczne (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Rozne oplaty i skladki (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Rozne oplaty i skladki (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) ,00 500,00

11 Wyszczeg61nienie Przed zmiana Zmniejszcnic Zwiekszenie Po zmianie Oplaty na rzecz budzetu panstwa (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (I a034) Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (I a034) WYDATKI MAJl\TKOWE 94345, ,50 Wydatki majatkowe na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s 94345, ,50 ust.i pkt 2 i 3 Wydatki na zakupy inwestycyjne [jednostek budzetowych (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,50 Pomoc Techniczna (I a034) OGOLEM , , , ,54

12 URZE;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIE;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje: Departament Polityki Regionalnej Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dzial Adrninistracja publiczna Rozdzial Prornocja jednostek samorzadu terytorialnego - UMWS I Wyszczeg61nienie kwota w zl Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZ1\CE ,00 933, ,00 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 26000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 26000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Swi etokrzyski Racj onalizator , ,00 (l c047) Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Wynagrod,zenia bezosobowe Nagrody Sw ietokrzyska Nagroda Jakosci (lc046) , ,00 Dotacje , ,00 Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojew6dztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozurnien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu , ,00 terytorialnego Dom Po/ski Wschodnej (I co/ 3) Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych Nagrody ~o n k u rs o we Nagrody Sw ietokrzys ki Racj onalizalor (lc047) Zakup materialow i wyposazenia Nagrody Swietokrzyska Nagroda Jakosci (l c046) ,00 933, , , , ,00 500,00 Zakup material6w i wyposazenia , ,00 Zakup u s l~ g pozostalych Nagrody Swie tokrzys ka Nagroda Jakosci (lc046) , ,00 Zakup uslug pozostalych ,00 933, ,00 Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia , ,00

13 Podroze sluzbowe zagraniczne , ,00 OGOLEM ,00 933, ,00

14 URZE;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIE;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuj e: Departament Budzetu i Flnansow Koordynuj e: Departam ent Budzetu i FinansDw Dzial Rozne rozliczenia Rozdzial Rezerwy og61ne i celowe - UMWS kwota w zl. Wyszczeg6lnicnic Przed zrniana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZl\CE , , ,33 Wydatki zwiazane z realizacja zadan , , ,33 statutowych Rezerwy , , ,33 WYDATKI MAJl\TKOWE , ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyj ne , ,00, OGOLEM , , ,33

15 URZF;DU MAR SZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;TOK RZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwictnia 2015 Realizuj e: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departam ent Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dzial801 - Oswiata i wychowanic Rozdzial Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS kwota w zl. Wyszczcg61nicnic Przcd zmiana Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zmianic WYDATKI BIEZJ\CE 73405, , ,23 Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych 73385, , ,00 Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej , , ,00 Wydatki biezace na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s ust.l 20,23 20,23 pkt 2 i 3 Pozostale odsetki ( platnosci ) ,23 20,23 ' OGOLEM 73405, , ,23

16 URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWI F;TOKRZYSKI EGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuj e: Swietokrzvski o srodek Adopcyjny Koordynuj e: Swietokrzvski Osrodek Adop cyjny Dzial Pomoc spoleczna Rozdzial Osrodki adopcyjne - UMWS Wyszczegolnienie kwota w zl Przed zmiana Zmniej szenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZJ\CE ,00 921,71 921, ,00 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ( 2210) Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 ( 2210) , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 8000, ,00 I Wynagrodzenia bezosobowe ( 2210) , ,00 Pochodne od wynagrodzen 47500, ,00. Skladki na ubezpieczenia spoleczne ( 2210) , ,00 Skladki na Fundusz Pracy ( 2210) , ,00 Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych ,00 921,71 921, ,00 Zakup material6w i wyposazenia ( 2210) , , ,71 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek ( 2210) , ,00 Zakup uslug pozostalych ( 2210) , ,00 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe , , ,29 ( 2210) OGOLEM ,00 921,71 921, ,00

17 URZF;DU MAR SZALKOWSKI EGO WOJ EWODZTWA SWIF;TOKRZYS KIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje : Regionalny o srcdek Polityki spotecznej Koordynuje: Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej Dzial Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Rozdzial Panstwowy Fundusz Rehabilit acji Osob Niepelnosprawnych - UMWS Wyszczegolnienle kwola w zl. Przed zrniana Zmnicjszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZJ\CE 6, , ,00 Dotacje 6,00 6,00 Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa w ,00 6,00 art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych 0, , ,00 I Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego , , ,00 OGOLEM 6, , ,00

18 URZF;DU MAR SZALKOWSKIEGO WOJ EWOOZTWA SWIF;TOKRZYS KIE GO W 2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje: Departament Rozwoju Obszarow Wiejskich i Srodowiska Koordynuje: Departament Rozwoju obszerow Wiejskich i Srodowiska Dzial Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial Wplywy i wydatki zwiazane z wprowadzen iem do obrotu baterii i akumulator6w - UMWS kwota w zl Wyszczegolnienie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZ1\CE 0, , ,00 Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych 0, , ,00 Zakup uslug pozostalych , , ,00 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego , , ,00 OGOLEM 4000, ,00

19 URZE;DU MAR SZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIE;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje : Departament Rozwoju Obszar6w Wiejskich i Srodowiska Koordynuje : Departament Rozwoju Obszar6w Wiejskich i Srodowiska Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial Pozostala dzialalnosc - UMWS Wyszczegolnienie kwota w zl. Przcd zrniana Zmniejszcnic Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZi\CE , , ,00 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 3000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Pochodne od wynagrodzen , ,00 Skladki na ubezpieczenia spoleczne , ,00 Skladki na Fundusz Pracy , ,00 Dotacje 45000, ,00 Dotacje celowe z budzetujednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do , ,00 realizacj i organizacjom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego Wydatki zwiazane z realizacja zadari , , ,00 statutowych Nagrody konkursowe , ,00 Zakup material6w i wyposazenia 4210 I 000, ,00

20 Wyszczegolnienle Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie Zakup uslug pozostalych , ,00 Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej , , ,00 WYDATKI MAJJ\TKOWE , ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Dostaw a i wdrozenie systemu , ,00 irformatycznego do obslugi zadan z zakresu ochrony srodowiska (IcI06) OGOLEM , , ,00

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 327 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 329 3267 3269 41 44 411 4117 4119 412 4127 4129 413 417 4177 4179 421 4217 4219 423 424 4247 4249 426 427

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00 ( Jzial Rozdzial Paragraf -l- 80146 Tresc 3020 4040 4240 4260 -- 2"'/...'2J... 80195 2580 CentraksztaJce praktycznegoofaz: zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne materialów

Bardziej szczegółowo

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$or"c-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'--

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$orc-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, firirz*fhti.r, J I't*--'-- 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'-- ztl\gu Sri Fi, r,r i M iunz I DE[{TYFIKAffi Rr 0oi,oeodgz LARZADZENTE NR OPS.02LJ.G.2013 DYREKTORA OSRODKA POMOCY SPOI,NCZNN.I W SANDOMIERZU z

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r.

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. ".. ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budzetu Gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00

WYDATKI BIEŻĄCE ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe WYDATKI BIEŻĄCE 40 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 30 000,00 Wydatki związane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' w"k."" "pow""ho',o',t"~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' wk. powho',o',t~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op 4300 UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 860/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r. 010 ~i 9220(),Op 01005 Prace geodezyjno-urza na -J 92200,00 rolnictwa

Bardziej szczegółowo

5 1. Zatwierdza siq zestawienie zbiorcze planow finansowych jednostek budzetowych powiatu ropczycko-s~dziszowskiego na 2013 rok.

5 1. Zatwierdza siq zestawienie zbiorcze planow finansowych jednostek budzetowych powiatu ropczycko-s~dziszowskiego na 2013 rok. Uchwala Nr LXXIV/582/2013 Zarzqdu Bowiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawach: finansowych. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 roku o samorzqdzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 191 500,00 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

WYDATKI BIEŻĄCE 191 500,00 Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe WYDATKI BIEŻĄCE 191 500,00 Wydatki bieżące na programy związane z 191 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ( płatności ) 4017 28 773,83 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK UCHWAŁA NR 644/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI ZARZADZENIE NR BP.0050.167.2015 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Warka na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

5 1.Ustala siq plan finansowy zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrqbnymi ustawami:

5 1.Ustala siq plan finansowy zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrqbnymi ustawami: 1 1 UCHWALA Nr XLl31612015 Zarzqdu Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: planu finansowego zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz wielkoic dochodow zwiqzanych z

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA ŁAZ. z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA ŁAZ. z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2016. ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA ŁAZ z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2016. Na podstawie art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ Miasta i Gminy Zawichost

BURMISTRZ Miasta i Gminy Zawichost woj gwiqtokrzyskie Zarzqdzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta I Gminy Zawichost z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadañ z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadañ zieconych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 pazdziernika 2006 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/825/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

u c " wal a Nr XVIIII 09108

u c  wal a Nr XVIIII 09108 u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r. Zalacznik nr 3 Do uchwaly Nr XXX/249/5 z dz. 28.9.25r. Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od 1.1.25 do 31.12.25r. 1. Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial 1 5 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwala or XXXIXl304/2013 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 2013 roku

Uchwala or XXXIXl304/2013 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 2013 roku -,:.1 RADA MIAST A MARKI AI. -J. P il., ud ~' kiego 95 5-27 MARKI tel. (()-~~) 781-1 - 3 Fax 7 8 1-1 3-78 UJoj. Mazowieckie Uchwala or XXXIXl34/213 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 213 roku zmieoiaj~ca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku WÓJT GMINYOLSZANKA 49-332 Olszanka 16 woj. opolskie Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XXXV/216/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR 101/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2014 ROK Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2010 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2010 r. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY na 2010 rok Listopad 2009 Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Iława Nr 0151-113/2009 z dnia 9.11.2009r.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 146

Katowice, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 146 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIA: 210 Prezydenta Bytomia wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia - miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl ZARZADZENIE NR 50/2009 WÓJTA GMINY W STARYM LUBOTYNIU Z DNIA 26 LISTOPADA 2009R w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2009 rok. Na podstawie art 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZ4DZENIE NR 88M.0050,2.201 3 BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZ4DZENIE NR 88M.0050,2.201 3 BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK z dnia 7 stycznia 2013 r. BURMISTRZ Miasra sulei6wek woj mxzowieokjc ZARZ4DZENIE NR 88M.0050,2.201 3 BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie: opracowania planu linansowego zadari z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo