ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 0 samorzadz ie wojew6dztwa (t.j. Dz.U. z 201 3r. poz.596 z pozn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z pozn.zrn.), rozporzadzenia Ministra Finans6w dnia 2 marca roku w sprawie szczegolowej klasyfikacj i dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.l053 z pozn.zrn.) oraz uchwaly Nr III/36/14 Sejmiku Wojew6d ztwa Swietokrzys kiego z dnia 29 grudnia 20 14r., w sprawie uchw alenia budzetu wojew6dztwa na rok - uchwala sift, co nastepuje: l. Na podstawie podjetych uchwal Zarzadu Wojew6dztwa Nr: 313/15,314/15,315/15,316/15, 318/15, 320/15, , 322/15 przyjmuje sie plan finansowy Urzedu Marszalkowskiego w czesci, w kt6rej dokonano zmian na dzien 10 kwietnia 2015r. stanowiacy zalac znik do niniejszego zarzadzenia. 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. wz MARSZALKA WOJEW60zrNA Wicemarszatek l-ca Dyrektora rnentubuozetui Finans6w Rad Pre: '-my Urzedu M-- r zal: (1 skieqo

2 URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWI F;TOKRZYSKIEGO W 2015 ROK U DOCHODY 10 kwietnia 2015 Realizuje: Departament Nleruchornoscl, Geodezji i owania Przestrzennego Koordynuje: oepartam ent Nieructiornoscl, Geodezji i owania Przestrzennego Dzial150 - Przetworstwo przemyslowe Rozdzial Pozostala dzialalno sc - UMWS kwota w zl Wyszczegolnienie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie DOCHODY BIEZi\CE 0, , ,00 Pozostale dochody biezace 0, , ,00 Srodkiotrzymaneod pozostalych [jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na realizacje zadan biezacych , , ,00 jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych OGOLEM 30000, ,00

3 URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEW6DZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO W2015 ROK U DOCHODY 10 kwictnia 2015 Realiz uje: Woj ew6dzki Zarza d Transport u Koordynuje: Woj ew6dzki Zerzed Tran sportu Dzial Tran sport i laczno sc Rozdzial Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe - UMWS Wyszczcg61nicnic Przcd zmiana Zmnicjszcnic Zwiekszenie kwota w zl Po zmianic DOCHODY BIEZ1\CE , , ,28 Dotacje celowe , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne , ,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez sarnorzad wojewodztwa Pozostale dochody biezace 2700, , ,28 I Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa , , ,90. wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Dochodyjednostek sarnorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej , ,00 oraz innych zadan zleconych ustawami Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem , , ,38 procedur, 0 kt6rych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci OGOLEM , , ,28

4 URZF;DU MAR SZ ALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;T OKRZYSKIEGO W 2015 ROKU WYD ATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje: wojewodzkl Zarzad Transportu Koordynuje: Wojew6dzki Zerzed Transportu Dzial Transport i laczno sc Rozdzial Kraj owe pasazerskie przewozy autobusowe - UMWS kwota w z/ Wyszczeg61nienie Przed zrniana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZJ\CE , , ,28 Dotacje , , ,38 Dotacja przedmiotowa z budzetu d1a ~ e d n o s t e k niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ( 2210) , ,00 Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa , , ,38 wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie 1ub w nadmiernej wysokosci Wydatki zwiazane z realizacja zadan 5200, , ,90 statutowych Zakup uslug pozostalych ,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa , , ,90 wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych , ,00 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego , ,00 OGOLEM , , ,28

5 URZF;DU MA RSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwie tnia 2015 Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny Dzial Administracja publiczna Rozdzial Urzedy marszalkowskie - UMWS Wyszczegolnienic kwota w zl Przcd zmiana Zmnicjszenie Zw iekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZ1\CE ,00 933, ,00 Wydatki zwiazane z rea lizacja zadan ,00 933, ,00 statutowych Zakup material6w i wyposazenia , ,00 Zakup energii , ,00 Zakup uslug remontowych , ,00 Zakup uslug pozostalych , ,00 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych , ,00 I Zakup uslug obejrnujacych tlumaczenia , ,00 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,00 garazowe Podrozesluzbowe krajowe , ,00 Podroze sluzbowe zagraniczne , ,00 Rozne oplaty i skladki , ,00 Podatek od nieruchornosci ,00 933, ,00 Oplaty na rzecz budzetu panstwa , ,00 Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu pozostalych podatk6w i oplat Koszty postepowania sadowego i , , , ,00 prokuratorskiego , ,00 WYDATKI MAJJ\TKOWE , ,76 Inwestycje i zakupy inwestycyjn e , ,76

6 Wyszczeg61n ienie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenle Po zmianie Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Przebudowa czesci pomie szczen w , ,76 budynku C2 (I coi0) Wydatki na zakupy inwestycyjne [jednostek budzetowych Zakup drukar ek i urzqdzen , ,00 wielofu nkcyjnych (00033) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Rozbudowa i modern izacj a , ,00 irfrastruktury sieciowej i serwerowej (00034) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Zakup sprzetu komputerowego i , ,00 oprogramow ania (00032) OGOLEM ,76 933, ,76

7 URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje: Departament Wdra zania Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego Koordynuje: Departam ent Polityki Regionalnej Dzial Administracja publiczna Rozdzial Urzedy marszalkowskie - UMWS kwota w zl Wyszczegolnlenie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZl\CE , , , ,04 Wydatki biezace na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s , , , ,04 ust.i pkt 2 i 3 Wydatk i osobowe niezaliczone do wynagrodzen (srodki na RPO z UE Oz. 7.1 ) , ,00 Pomoc Techni czna (Ia034) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen (srodki na RPO z UE Dz. I 11.1 ) Pomo c Techniczna - Departament Wdraiania Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego (Ia / 95) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen (wsp6lfinansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz. 11.1) , ,00 Pomoc Technicz na - Departament Wdraiania Europejskiego Fundus zu Rozwoju Regiona/n ego (Ia/ 95) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , , , ,98 Pomoc Techniczna (la034) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (srodki na RPO z UE Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdraiania Europej skiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego (Ia / 95) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (wsp6lfinansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament Wdraiania Europ ej skiego Funduszu Rozwoju Regiona/nego (/ a / 95) Oodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00

8 (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) Pomoc Techniczna (la034) , ,98 Skladki na ubezpieczenia spoleczne (srodki na RPO z UE Oz. 7.1 ) , ,00 Skladki na ubezpieczenia spoleczne (srodki na RPO z UE Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdraiania Europejski ego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ia195) Skladki na ubezpieczenia spoleczne (wsp6lfinansowanie RPO z budzetu ~.s.t. Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (la I95) Skladki na Fundusz Pracy (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (la034) Skladki na Fundusz Pracy (srodki na RPO z UE Oz ) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ia195) Skladki na Fundusz Pracy (wsp6lfinansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdraiania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ia195)

9 Wyszczegolnic nie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie Wynagrodzenia bezosobowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna ( Ia034) Wynagrodzenia bezosobowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Pomoc Techniczna (l a034) Wynagrodzenia bezosobowe (srodki na RPO z UE Oz ) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdrazania Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionaln ego (Ia195) Wynagrodzenia bezosobowe (wsp61finansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz ) Pomoc Techniczna - Departament , ,00 Wdrai ania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln ego (Ia 195) Zakup material6w i wyposazenia (srodki na RPOz UE Oz. 7.1 ) , , ,00 Zakup material6w i wyposazenia (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Pomoc Techniczna (la034) Zakup energii (srodki na RPO z UE Oz. 7. 1) , ,00 Pomoc Techniczna ( Ia034) Zakup uslug remontowych (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (l a034) Zakup uslug pozostalych (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 I Pomoc Techniczna (I a034) Zakup uslug pozostalych (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) Budowa elektronicznego generatora wniosk6w 0 dofi nansowanie w ramach , ,08 Regionaln ego Progr amu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata (lai9 1) Zakup uslug pozostalych (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , , ,00 Pomoc Techniczn a (Ia034) Zakup uslug pozostalych (srodki na RPO z UE Oz. 11.1) Pomoc Techniczna - Departam ent , ,00 Wdrai ania Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionaln ego ( Ia195) Zakup uslug pozostalych (wsp61finansowanie RPO z budzetu j.s.t. Oz. 11.1) Pomoc Technicz na - Departament , ,00 Wdraiania Europejski ego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ia 195) Oplaty z tytulu zakupu uslug , ,00 telekomunikacyjnych (srodki na RPO z

10 UE Oz. 7.1) Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (Ja034) Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz,analiz i opinii (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , , ,00 Pomoc Techniczna (Ja034) Podroze sluzbowe krajowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.1 ) , ,00 Podroze sluzbowe krajowe (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) , ,00 Podroze sluzbowe zagraniczne (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Rozne oplaty i skladki (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Rozne oplaty i skladki (srodki na RPO z UE Oz. 7.2) ,00 500,00

11 Wyszczeg61nienie Przed zmiana Zmniejszcnic Zwiekszenie Po zmianie Oplaty na rzecz budzetu panstwa (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (I a034) Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,00 Pomoc Techniczna (I a034) WYDATKI MAJl\TKOWE 94345, ,50 Wydatki majatkowe na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s 94345, ,50 ust.i pkt 2 i 3 Wydatki na zakupy inwestycyjne [jednostek budzetowych (srodki na RPO z UE Oz. 7.1) , ,50 Pomoc Techniczna (I a034) OGOLEM , , , ,54

12 URZE;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIE;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje: Departament Polityki Regionalnej Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dzial Adrninistracja publiczna Rozdzial Prornocja jednostek samorzadu terytorialnego - UMWS I Wyszczeg61nienie kwota w zl Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZ1\CE ,00 933, ,00 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 26000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 26000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Swi etokrzyski Racj onalizator , ,00 (l c047) Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Wynagrod,zenia bezosobowe Nagrody Sw ietokrzyska Nagroda Jakosci (lc046) , ,00 Dotacje , ,00 Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojew6dztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozurnien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu , ,00 terytorialnego Dom Po/ski Wschodnej (I co/ 3) Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych Nagrody ~o n k u rs o we Nagrody Sw ietokrzys ki Racj onalizalor (lc047) Zakup materialow i wyposazenia Nagrody Swietokrzyska Nagroda Jakosci (l c046) ,00 933, , , , ,00 500,00 Zakup material6w i wyposazenia , ,00 Zakup u s l~ g pozostalych Nagrody Swie tokrzys ka Nagroda Jakosci (lc046) , ,00 Zakup uslug pozostalych ,00 933, ,00 Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia , ,00

13 Podroze sluzbowe zagraniczne , ,00 OGOLEM ,00 933, ,00

14 URZE;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIE;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuj e: Departament Budzetu i Flnansow Koordynuj e: Departam ent Budzetu i FinansDw Dzial Rozne rozliczenia Rozdzial Rezerwy og61ne i celowe - UMWS kwota w zl. Wyszczeg6lnicnic Przed zrniana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZl\CE , , ,33 Wydatki zwiazane z realizacja zadan , , ,33 statutowych Rezerwy , , ,33 WYDATKI MAJl\TKOWE , ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyj ne , ,00, OGOLEM , , ,33

15 URZF;DU MAR SZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;TOK RZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwictnia 2015 Realizuj e: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departam ent Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dzial801 - Oswiata i wychowanic Rozdzial Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS kwota w zl. Wyszczcg61nicnic Przcd zmiana Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zmianic WYDATKI BIEZJ\CE 73405, , ,23 Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych 73385, , ,00 Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej , , ,00 Wydatki biezace na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s ust.l 20,23 20,23 pkt 2 i 3 Pozostale odsetki ( platnosci ) ,23 20,23 ' OGOLEM 73405, , ,23

16 URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWI F;TOKRZYSKI EGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuj e: Swietokrzvski o srodek Adopcyjny Koordynuj e: Swietokrzvski Osrodek Adop cyjny Dzial Pomoc spoleczna Rozdzial Osrodki adopcyjne - UMWS Wyszczegolnienie kwota w zl Przed zmiana Zmniej szenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZJ\CE ,00 921,71 921, ,00 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ( 2210) Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 ( 2210) , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 8000, ,00 I Wynagrodzenia bezosobowe ( 2210) , ,00 Pochodne od wynagrodzen 47500, ,00. Skladki na ubezpieczenia spoleczne ( 2210) , ,00 Skladki na Fundusz Pracy ( 2210) , ,00 Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych ,00 921,71 921, ,00 Zakup material6w i wyposazenia ( 2210) , , ,71 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek ( 2210) , ,00 Zakup uslug pozostalych ( 2210) , ,00 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe , , ,29 ( 2210) OGOLEM ,00 921,71 921, ,00

17 URZF;DU MAR SZALKOWSKI EGO WOJ EWODZTWA SWIF;TOKRZYS KIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje : Regionalny o srcdek Polityki spotecznej Koordynuje: Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej Dzial Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Rozdzial Panstwowy Fundusz Rehabilit acji Osob Niepelnosprawnych - UMWS Wyszczegolnienle kwola w zl. Przed zrniana Zmnicjszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZJ\CE 6, , ,00 Dotacje 6,00 6,00 Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa w ,00 6,00 art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych 0, , ,00 I Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego , , ,00 OGOLEM 6, , ,00

18 URZF;DU MAR SZALKOWSKIEGO WOJ EWOOZTWA SWIF;TOKRZYS KIE GO W 2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje: Departament Rozwoju Obszarow Wiejskich i Srodowiska Koordynuje: Departament Rozwoju obszerow Wiejskich i Srodowiska Dzial Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial Wplywy i wydatki zwiazane z wprowadzen iem do obrotu baterii i akumulator6w - UMWS kwota w zl Wyszczegolnienie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZ1\CE 0, , ,00 Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych 0, , ,00 Zakup uslug pozostalych , , ,00 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego , , ,00 OGOLEM 4000, ,00

19 URZE;DU MAR SZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIE;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 10 kwietnia 2015 Realizuje : Departament Rozwoju Obszar6w Wiejskich i Srodowiska Koordynuje : Departament Rozwoju Obszar6w Wiejskich i Srodowiska Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial Pozostala dzialalnosc - UMWS Wyszczegolnienie kwota w zl. Przcd zrniana Zmniejszcnic Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZi\CE , , ,00 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 3000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Pochodne od wynagrodzen , ,00 Skladki na ubezpieczenia spoleczne , ,00 Skladki na Fundusz Pracy , ,00 Dotacje 45000, ,00 Dotacje celowe z budzetujednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do , ,00 realizacj i organizacjom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego Wydatki zwiazane z realizacja zadari , , ,00 statutowych Nagrody konkursowe , ,00 Zakup material6w i wyposazenia 4210 I 000, ,00

20 Wyszczegolnienle Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie Zakup uslug pozostalych , ,00 Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej , , ,00 WYDATKI MAJJ\TKOWE , ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Dostaw a i wdrozenie systemu , ,00 irformatycznego do obslugi zadan z zakresu ochrony srodowiska (IcI06) OGOLEM , , ,00

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budŝecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.64.2015 arządzenie Nr 714/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1488/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok

UCHWAŁA Nr 1488/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok UCHWAŁA Nr 1488/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok Na podstawie 14, ust.1 uchwały Nr XXII/382/08 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo