Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wuj.pl Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ Recenzent prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski Projekt serii Jolanta Olszowska Projekt okładki Anna Sadowska Publikacja dofinansowana przez Politechnikę Częstochowską Copyright by Aleksandra Radziszewska & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2012 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN ISSN X Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 Spis treści Wstęp Przekład specjalistyczny jako przedmiot współczesnych badań translatorycznych Tłumaczenie dosłowne i funkcjonalne w przekładzie specjalistycznym Współczesne poglądy na ekwiwalencję w przekładzie specjalistycznym Krytyka przekładu tekstów specjalistycznych Lingwistyczne i terminologiczne aspekty przekładu terminów specjalistycznych z dziedziny zarządzania Współczesne znaczenie języków specjalistycznych Zróżnicowanie terminologii w tekstach specjalistycznych Analiza semantyczno-leksykalna terminologii języka biznesu Skrótowce Specjalistyczne grupy wyrazowe Terminologizacja specjalistyczne użycie słowa potocznego Metaforyka Metonimia Opisowa terminologizacja Zapożyczenia obcojęzyczne w terminologii ekonomicznej Pragmatyka leksykalna terminologii z dziedziny zarządzania i jej wpływ na wybór strategii translatorskiej Pragmatyczne aspekty przekładu ekonomicznego Tłumaczenie terminologii z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Przekład terminologii marketingowej Tłumaczenie terminów związanych z zarządzaniem międzynarodowym Przekład terminologii prawno-finansowej Pragmatyczne determinanty wyboru strategii translatorskiej w przekładzie ekonomicznym Strategie przekładu terminów specjalistycznych z dziedziny zarządzania z języka niemieckiego na język polski Strategie translatorskie w przekładzie terminów specjalistycznych z dziedziny zarządzania próba klasyfikacji

7 Tłumaczenie przez odpowiedniki Zapożyczenie Kalka jako technika przekładowa Substytucja przez uznany odpowiednik Tłumaczenie przez ekwiwalenty Rodzaje ekwiwalencji w przekładzie ekonomicznym Przekształcenie semantyczno-syntaktyczne terminu specjalistycznego Ekwiwalent funkcjonalny Ekwiwalent opisowy Nieprzekładalność terminów specjalistycznych Próba pragmatycznej oceny strategii translatorskich w tłumaczeniu terminologii specjalistycznej z dziedziny zarządzania Podsumowanie Bibliografia Glosariusz

8 Wstęp Tłumaczenie jest dziedziną działalności człowieka, która zawsze towarzyszyła procesom rozwoju cywilizacyjnego i w dużej mierze je stymulowała. Związek przyczynowo- -skutkowy między rozwojem działalności przekładowej a rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw jest szczególnie wyraźny i oczywisty w przypadku tłumaczenia tekstów specjalistycznych, naukowych i naukowo-technicznych. Rozwój przemysłu, postęp naukowo-techniczny, globalizacja gospodarki i wymuszony przez nią wzrost i intensyfikacja międzynarodowych kontaktów handlowych i naukowych sprawiły, że wzrosło też zainteresowanie przekładem tekstów specjalistycznych. Próba zdefiniowania, czym jest tłumaczenie, była podejmowana przez wielu wybitnych językoznawców i teoretyków przekładu. Roman Jakobson rozróżniał trzy typy tłumaczenia: tłumaczenie interlingwalne czyli właściwe, w którym tłumaczy się dany znak językowy na inny znak językowy języka przekładu; tłumaczenie intralingwalne tłumaczenie znaku językowego na inny znak językowy w obrębie tego samego języka; tłumaczenie intersemiotyczne tłumaczenie z jednego systemu znaków na inny system znaków 1. Wolfram Wilss, jeden z przedstawicieli naukowej szkoły przekładu (Übersetzungswissenschaft), definiuje tłumaczenie jako proces językowego formułowania tekstu, polegający na reprodukcji oryginału za pomocą operacji zamiany kodów w celu udostępnienia go odbiorcy 2. Olgierd Wojtasiewicz określa przekład jako operację sformułowania w pewnym języku odpowiednika wypowiedzenia sformułowanego uprzednio w innym języku 3. Z lingwistycznego punktu widzenia tłumaczenie można opisać jako przekodowanie lub substytucję, w ramach której elementy języka wyjściowego zostają zastąpione elementami języka docelowego 4. Tłumaczenie jest też określane jako przekształcenie 1 R. Jacobson: On Linguistic Aspects of Translation. W: R.A. Brower (ed.): On Translation. Cambridge: Harvard University Press, 1959, s W. Wilss: Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977, s O. Wojtasiewicz: Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957, s W. Koller: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg Wiesbaden: Quelle & Meyer Verlag, 2001, s. 69.

9 8 łańcucha jednostek języka wyjściowego w łańcuch ekwiwalentnych jednostek danego języka docelowego 5. Inne pojmowanie przekładu stawia w centrum uwagi pojęcie tekstu. Tekst źródłowy będzie zastąpiony w tłumaczeniu przez tekst docelowy, przy czym kryterium substytucji polega na osiągnięciu ekwiwalencji 6. W tym ujęciu przekład to oddanie denotatywnej zawartości tekstu za pomocą środków lingwistycznych danego języka 7. W szerszym znaczeniu przekład oznacza każdą postać mediacji międzyjęzykowej, pozwalającej na wymianę informacji między użytkownikami różnych języków. Przekład powoduje przejście komunikatu sformułowanego w języku źródłowym do języka przekładu 8. Eugene Nida pojmuje tłumaczenie jako odtworzenie w języku przekładu komunikatu zawartego w języku źródłowym za pomocą najbliższego i najbardziej naturalnego odpowiednika, przede wszystkim w odniesieniu do sensu, a następne w odniesieniu do stylu 9. Jako czynność, w której należy uwzględnić także aspekty pozalingwistyczne, traktuje tłumaczenie Christiane Nord: Sinnvoller scheint es zu sein Übersetzen als eine Tätigkeit zu betrachten, die Bearbeitung von Texten grundsätzlich einschließt, z.b., die Anpassung von lexikalischen oder syntaktischen Strukturen an System und Norm der Zielsprache mit Übersetzungsverfahren Modulation und Transposition oder die Anpassung von Textkonventionen an die Norm der Zielkultur durch Paraphrasen oder die Anpassung des Verhältnisses von verbalisierten und nichtverbalisierten Informationen an das Vorwissen des Zielempfängers durch Expansion bzw. Reduktion 10. Gert Jäger uważa natomiast, że istotą przekładu jest zapewnienie komunikacji: Das Wesen der Translation besteht darin, die Kommunikation zu sichern, und zwar auf die spezielle, sie von der heterovalenten Sprachmittlung abgrenzender Weise, dass der Kommunikative Wert eines Textes z.b. einer Sprache bei der Umkodierung in Zielsprache erhalten bleibt, so dass beide Texte kommunikativ äquivalent sind. Das Wesen der Translation wie der Kommunikation überhaupt liegt somit im Extralinguistischen, im linguistischen Bereich vollzieht sich aber die Translation: Sie ist in ihrer Erscheinungsform ein sprachlicher Prozess, bei dem Text einer Sprache ein Text anderer Sprache zugeordnet wird, der dem Text der Ausgangssprache kommunikativ äquivalent ist M. Snell-Hornby: Übersetzungswissenschaft und Fremdsprachenunterricht. München: Carl Hanser Verlag, 1989, s J. Pieńkos: Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s T. Lewandowski: Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag, 1976, s J. Pieńkos: Podstawy przekładoznawstwa..., s E. Nida: The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill, 1982, s Ch. Nord: Textanalyse und Übersetzungsauftrag. München: Fink Verlag, 1989, s G. Jäger: Translation und Translationslinguistik. Halle: VEB Max Niemeyer Verlag, 1975, s. 36.

10 9 Niezależnie od tego, którą koncepcję translatoryczną przyjmie się za punkt odniesienia przy definiowaniu, czym jest tłumaczenie, należy stwierdzić, że stanowi ono formę pośrednictwa językowego, komunikacyjnego i kulturowego. Nie jest działaniem czysto językowym, ponieważ musi uwzględniać wiele czynników komunikacyjnych, często także natury pozalingwistycznej 12. Proces translacji wymaga zastosowania licznych operacji kognitywnych i językowych. Jest on dokonywany za pomocą strategii i technik na poziomie syntaktycznym, syntagmatycznym i leksykalnym 13. Terminy, technika i strategia obejmują różne jakościowo pojęcia. Strategia to preferowany sposób postępowania tłumacza w całym tekście lub w jego znaczących fragmentach. Technika to wybór pewnego rozwiązania konkretnego problemu napotkanego w trakcie procesu tłumaczenia 14. W odniesieniu do przekładu specjalistycznego strategią tłumaczenia można określić takie operacje kognitywno-językowe, które umożliwiają przełożenie terminu specjalistycznego lub specjalistycznej grupy wyrazowej z jednego języka na drugi, zachowując ich funkcję desygnacyjną i kryterium uzualności 15. Badanie strategii przekładu zaowocowało powstaniem licznych taksonomii procedur translatorskich. Jednej z takich klasyfikacji dokonali Jean-Paul Vinay i Jean Darbelnet 16, którzy wyodrębnili siedem podstawowych typów procedur translatorskich: zapożyczenie, kalkę, substytucję, transpozycję, modulację, ekwiwalencję i adaptację. Zapożyczenie jest przejęciem wyrazów lub połączeń wyrazowych z innego języka. Z czasem zapożyczenie może przyjąć rodzimą pisownię i fleksję. Zapożyczenie choć może być traktowane jako zaniechanie tłumaczenia jest niewątpliwie posunięciem przekładowym w sensie decyzji, jaką podejmuje tłumacz. Kalka to zapożyczenie połączeń wyrazowych przez ich dosłowny przekład, oznacza ona tłumaczenie leksemiczne poszczególnych składowych wyrażenia. Substytucja to tłumaczenie dosłowne, literalne, które polega na zastąpieniu struktur składniowych języka oryginału strukturami składniowymi języka translatu o podobnej liczbie składników mających zbliżone znaczenie. Dopuszczalne są jedynie zmiany wymuszone przez reguły składni docelowej 17. Adekwatne tłumaczenie dosłowne jest raczej wyjątkiem niż regułą. Dotyczy to także przekładu specjalistycznego. Mimo że teksty fachowe są bardziej podatne na tłumaczenie dosłowne, nie eliminuje to ryzyka zmiany sensu oryginału. Tekst przekładu może również nie odpowiadać wymogom stylistycznym języka docelowego. Kolejne z wymienionych w tej systematyce procedur translatorskich są związane z tłumaczeniem niedosłownym. Transpozycja oznacza tłumaczenie syntagmatyczno-semantyczne, 12 B. Kielar: O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. W: B. Kielar (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, 2000, s L. Wille: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002, s K. Hejwowski: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s U. Kokot: Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s P.-J. Vinay, J. Darbelnet: Stylistique comparée du franças et de l anglais. Paris: Didier, L. Wille: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu..., s. 114.

11 10 któremu towarzyszy zmiana kategorii wyrazowych. Polega ona na oddaniu partii tekstu czy wyrażenia w języku oryginału za pomocą ekwiwalentnej partii tekstu w języku docelowym, różniącej się jednak pod względem kategorii wyrazowych i struktur. Modulacja obejmuje zmiany podyktowane docelowym kontekstem sytuacyjnym, o charakterze semantycznym lub syntagmatycznym. Ekwiwalencja to wprowadzenie zmian gwarantujących osiągnięcie celu komunikacyjnego porównywalnego z celem oryginału, z uwzględnieniem docelowych norm syntagmatycznych. Oznacza ona osiągnięcie odpowiedniości sytuacyjnej, przy której tekst oryginału i tekst docelowy dotyczą tej samej sytuacji, ale opisują ją innymi środkami stylistycznymi i strukturalnymi. Adaptacja to zmiany w warstwie syntaktycznej i semantycznej dostosowane do celu tłumaczenia. W przypadku adaptacji dochodzi się do granic przekładalności ze względu na to, że w języku przekładu nie występuje sformułowanie opisujące sytuację, którą odzwierciedla oryginał. W przekładzie należy więc wyrazić analogiczny globalny sens przez odniesienie tekstu translatu do sytuacji uznanej za podobną. Określanie szóstej z wymienionych tu procedur przekładowych mianem ekwiwalencji nie jest zbyt trafne, gdyż w każdym procesie przekładu bez względu na rodzaj stosowanej strategii dąży się do osiągnięcia ekwiwalencji tekstu przekładu w stosunku do tekstu oryginału 18. Pierwsze cztery typy procedur przekładowych w klasyfikacji zaproponowanej przez Vinaya i Darbelneta mają charakter lingwistyczny, natomiast trzy pozostałe interpretacyjno-kulturowy 19. Taka systematyka strategii translatorskich budzi jednak wiele zastrzeżeń i wątpliwości. Przedmiotem krytyki jest przede wszystkim druga grupa strategii translatorskich, dotycząca tłumaczenia niedosłownego i mająca charakter interpretacyjno- -kulturowy. Pojawiające się wątpliwości odnoszą się przede wszystkim do ekwiwalencji i adaptacji. Ekwiwalencja, definiowana jako porównywalność komunikacyjna tekstu oryginału i transatu, dotyczy ogółu czynności przekładowych, które zawsze zmierzają do komunikatywnego i zrozumiałego przedstawienia sytuacji wyjściowej w języku docelowym. W każdym procesie przekładu dąży się do osiągnięcia ekwiwalencji za pomocą wybranej w konkretnym przypadku strategii translatorskiej. Ekwiwalencję należałoby zaliczyć raczej do kategorii związanych z krytyką przekładu, a nie procedur translatorskich 20. Także adaptacja dotyczy ogółu działalności przekładowej i może zostać zaaplikowana w procedurze oceny przekładu. Wolfram Wilss proponuje własną zmodyfikowaną klasyfikację procedur translatorskich, w której procedury natury semantycznej są łącznie określane mianem modulacji. Dzieli on procedury przekładowe na dwie główne grupy: tłumaczenie dosłowne (substytucję) i tłumaczenie niedosłowne. W ramach pierwszej grupy procedur translatorskich Wilss wyróżnia: zapożyczenie (kalkę), tłumaczenie słowo w słowo oraz tłumaczenie. Natomiast strategie obejmujące tłumaczenie niedosłowne to: transpozycja i modulacja. Istnienie określonych procedur i strategii stosowanych przez tłumaczy w praktyce translatorskiej jest też dostrzegane w innych pracach dotyczących teorii przekładu. Tłumacz rozwiązując trudności 18 B. Kielar: Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne..., s L. Wille: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu..., s W. Wilss: Übersetzungswissenschaft..., s

12

13 Bibliografi a Źródła Benes G.: Qualitätsmanagement als interdiszipinäres Problem. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, Binnert H.F.: Prozeßorientierte TQM-Umsetzung. München: Carl-Hanser Verlag, Bünting H.: Organisatorische Effektivität von Unternehmungen. Ein zielorientierter Ansatz. Wiesbaden: Gabler Verlag, Frese E., Werder A.: Organisatorische Formen und Effizienzbeurteilung. Wiesbaden: Gabler Verlag, Herberg Ch.: Messung von Efffizienz von Total Quality Management. Hamburg: Verlag Dr Kovac, Lisiecka K.: Systemy zarządzania jakością i kryteria pomiaru ich efektywności. Problemy Jakości 2001, 9, s North K.: Wissensorentierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen. Wiesbaden: Gabler Verlag, Müller-Stewens G., Lechner Ch.: Strategisches Management. Stuttgart: Schäfer-Poeschel Verlag, Oelsnitz D., Hahmann M.: Wissensmanagement. Strategie und Lernen in wissensbasierten Unternehmen. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, Probst G., Raub S., Romhardt K.: Wissen managen: wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag, Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Stührenberg L., Streich D., Henke J.: Wertorientierte Unternehmensführung. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, Vollmuth H.J.: Controlling Instrumente von A bis Z. Planegg: WRS Verlag Wirtschaft, Recht und Steuern, Vollmuth H.J.: Controlling instrumenty od A do Z. Warszawa: Wydawnictwo Placet, Yip G.: Total Global Strategy. New York: Pearson Education, Yip G.: Strategia globalna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004.

14 180 Słowniki Alisch A., Wojtala A.: Niemiecko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Białecki K., Drogosz A., Januszkiewicz W.: Słownik handlu zagranicznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Hatała G., Ratajczak P. (red.): Słownik biznesmena. Zielona Góra: Wydawnictwo Kanion, Langenscheidts Wörterbuch. Polnisch-Deutsch. Deutsch-Polnisch. München: Langenscheidt Verlag, Słownik Reutera. Międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe. Warszawa: Powszechna Agencja Informacyjna, Wielki słownik niemiecko-polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 2001, t. I i II. Studia i monografi e Albrecht J.: Übersetzung und Linguistik. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Arntz R., Eydam E.: Zum Verhältnis von Sprach- und Sachwissen beim Übersetzen von Fachtexten. W: Bungarten T. (Hrsg.): Fachsprachentheorie. Tostedt: Attikon Verlag, Arnz R., Picht H.: Einführung in die übersetzungsbezogene Terminologiearbeit. Hildesheim: Olms Verlag, Baumann H.D.: Der Versuch einer integrativen Betrachtung des linguistischen Phänomens Fachtext. Deutsch als Fremdsprache 1986, 2, s Bahns J.: Kollokationen als lexikogrphisches Problem. Eine Analyse allgemeiner ud spezieller Wörterbücher des Englischen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Bassnett-McGuire S.: Translation Studies. London New York: Methuen, Bausch K.R.: Sprachmittlung: Überseten und Dolmetschen. W: Lexikon der germanistischen Linguistik. Tübingen: Althaus Verlag, Beier R.: Fachexterne Kommunikation im Englischen. Umrisse eines forschungsbedürftigten Verwendungsbereichs der Sprache. W: Schlieben-Lange B., Kreutzer H. (Hrsg.): Fachsprache und Fachliteratur. Göttingen: Vandenhoeck-Ruprecht Verlag, Beier R.: Englische Fachsprache. Stuttgart: Klett Verlag Braun P., Schäder B., Vollmert J. (Hrsg.): Internationalismen. Studien zur interlingualen Lexikologie und Lexikographie. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Bregenholtz H., Tarp S.: Manual of specialised lexicography. Amsterdam Philadelphia: John Benjamins, 2000.

15 Bungarten T.: Beiträge zur Fachsprachenforschung: Sprache in Wissenschaft und Technik, Wirtschaft und Rechtswesen. Berlin: Beuth Verlag, Burkhanow I.: Translation: Theoretical prerequisites. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Conrad R. (Hrsg.): Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini. Lipsk: Enzyklopädie Verlag, Comrie B.: Language Universals and Linguistic Typology. Oxford: Blackwell, Chomsky N.: Zagadnienia teorii składni. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Drozd L., Seibicke W.: Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache. Bestandsaufnahme Theorie Geschichte. Wiesbaden: Brandstetter Verlag, Dzierżanowska H.: Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Eisenreich H.: Zur Ermittlug und Bedeutung von Sachwortschätzen für den fachbezogenen Texten. Deutsch als Fremdsprache 1967, 5, s Fluck H.R.: Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik. Heidelberg: Julius Groos Verlag, Fluck H.R.: Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. Tübingen: Francke Verlag, Frohne G.: Die Internationalisierungstendenz des Wortschatzes und die sogenannten Internationalismen. Fremdsprachenunterricht 1989, 2, s Gläser R.: Fachsprache und Funktionalstile. Fachsprachen 1998, 2, s Gläser R.: Fachtextsorten im Englischen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Göpferich S.: Textsorten in Naturwissenschaft und Technik. Pragmatische Typologie Kontrastierung Translation. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Grucza F.: Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Grucza F.: Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Hahn W. (Hrsg.): Fachsprachen. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, Hejwowski K.: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Heller K.: Der Wortschatz unter dem Aspekt des Fachwortes Versuch einer Systematik. W: Hahn W. (Hrsg.): Fachsprachen. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, Hoffmann L.: Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Hoffmann L.: Syntaltische und morphologische Eigenschaften von Fachsprachen, HSK Fachsprachen 1998, 3, s Holenstein E.: Sprachliche Universalien. Eine Untersuchung zur Natur des menschlichen Geistes. Bochum: Brockmeyer Verlag, Holz-Mänttäri J.: Translatorische Handeln. Theorie und Methode. Helsinki: Suomalainen tiedaekatemia, House J.: A Model of Translation Quality Assessment. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Hönig H.: Kussmaul P.: Strategie der Übersetzung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Hundt M.: Typologien der Wirtschaftssprache: Spekulation oder Notwendigkeit. Fachsprache International Journal 1998, 3, s Jakobson R.: On Linguistic Aspects of Translation. W: Brower R.A. (ed.): On Translation. Cambridge: Harvard University Press, 1959, s Jäger G.: Translation und Translationslinguistik. Halle: VEB Max Niemeyer Verlag,

16 182 Jäger G.: Die sprachliche Bedeutungen das zentrale Problem bei der Translation. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Jäger G., Neubert A.: Äquivalenz bei der Translation. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Jumpelt R.W.: Übersetzung naturwissenschaftlicher und technischer Literatur. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, Kade O.: Die Sprachmittlung als gesellschaftliche Erscheinung und Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Kade O.: Kommunikationswissenshaftliche Probleme der Translation. W: Neubert A. (Hrsg.): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Kade O.: Probleme des übersetzungswissenschaftlichen Textvergleichs. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Kade O.: Zu Fall und Gesetzmässigkeit in der Übersetzung. Beiheft zur Zeitschrift Fremdsprachen 1968, 1, s Kade O. (Hrsg.): Vermittelte Kommunikation, Sprachmittlung, Translation. Leipzig: VEB Enzyklopädie Verlag, Kielar B.: Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kielar B.: O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. W: Kielar B. (red.): Problemy komunikacji międzykultrowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Graf Punkt. Oficyna Wydawnicza, Kielar B. (red.): Problemy komunikacji międzykultrowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Graf Punkt. Oficyna Wydawnicza, Kierzkowska D.: Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS, Klaverkämper H.: Fachexterne Kommunikation als Maßstab einer Fachsprachen-Hermeneutik. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Klaverkämper H.: Rahmenbedingungen für die Fachkommunikation. HSK-Fachsprachen 1998, 3, s Klaverkämper H., Weinrich H.: Deutsch als Wissenschaftssprache. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Klaverkämper H.: Textuelle Fachsprachen Linguistik und Aufgabe. W: Fachsprache und Fachliteratur. Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht Verlag, Kokot U.: Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Koller W.: Einführung in die Übersetzugswissenschaft. Heidelberg Wiesbaden: Quelle & Meyer Verlag, Komissarov V.: Zur Theorie der linguistischen Übersetzungsanalyse. W: Kade O. (Hrsg.): Vermittelte Kommunikation, Sprachmittlung, Translation. Leipzig: VEB Enzyklopädie Verlag, Komissarov V.: Linguistische Modelle des Übersetzungsprozesses. W: W. Wilss: Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Kretschmer E.: Spezifische Aspekte der konfrontativen Analyse von Fachwortschätzen. Tübingen: Franke Verlag, Krings H.P.: Was in den Köpfen von Übersetzern vorgeht. Eine empirische Untersuchung zur Struktur des Übersetzungsprozesses. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Krzeszowski T.: Fałszywi przyjaciele, konie trojańskie, tymczasowi imigranci: o niektórych podstępnych zapożyczeniach językowych. W: Kielar B. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, 2000.

17 Lewandowski T.: Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg: Julius Groos Verlag, Levý J.: Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt Bonn: Athäneum Verlag, Levý J.: Übersetzung als Entscheidungsprozess. W: Wilss W. (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Lipczuk R.: Problem internacjonalizmów ze szczególnym uwzględnieniem wyrazów międzynarodowych w prawie handlowym. W: Kielar B. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Graf Punkt, Lipiński K.: Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea, Lukszyn J., Zmarzer W.: Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Lukszyn J.: Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Maliszewski J.: Pragmatyka leksykalna w przekładzie prawnym i prawniczym. Wokół zagadnień prawniczego języka specjalistycznego. W: Wybrane aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Maliszewski J.: Niemieckojęzyczne przekłady współczesnej liryki polskiej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Maliszewski J.: Zum Problem der Unübersetzlichkeit in der literarischen Translation. W: Training of Translators and Interpreters II. Częstochowa: Wydawnictwo Educator, Maliszewski J.: Tłumacz z tarczą. Rzecz o specjalistycznym przygotowaniu tłumacza do pracy z tekstem prawnym, prawniczym i ekonomicznym. W: Maliszewski J. (red.): Strategie translatoryczne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w biznesie. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Maliszewski J. (red.): Strategie translatoryczne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w biznesie. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Maliszewski J.: Warsztatowe problemy tłumaczeń specjalistycznych. W: Płusa P. (red.): Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe WSP, Mentrup W.: Überlegungen zur lexikographischen Erfassung der Gemeinsprache und der Fachsprachen. Sprache der Gegenwart 1978, 45, s Mikus R.: The Language Expert and the Emergence of Global Financial English. An Essay of Financial and Linguistic Features. W: Corporate Language Policy. Nottingham: Professional Press, Mounin G.: Die Übersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung. München: Nymphenburg Verlag, Möhn D.: Zum Fortgang der germanistischen Fachsprachenforschung in den 70er Jahren. Zeitschrift für Germanistische Linguistik 1980, 4, s Müller B.: Das Französische der Gegenwart. Varietäten Strukturen, Tendenzen. Heidelberg: Winter Verlag, Neubert A.: Pragmatische Aspekte der Übersetzung. W: Neubert A. (Hrsg.): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Neubert A. (Hrsg.): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Newmark P.: Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press,

18 184 Newmark P.: A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall, Nida E.: The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill, Nord Ch.: Textanalyse und Übersetzungsauftrag. München: Carl Hanser Verlag Nord Ch.: Einführung in das funktionale Übersetzen. Tübingen: Francke Verlag, Picht W.H.: Wirtschaftslinguistik: ein historischer Überblick. HSK-Fachsprachen 1998, 2, s Pieńkos J.: Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie Prawo w języku. Warszawa: Wydawnictwo Muza, Pieńkos J.: Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, Pisarska A., Tomaszkiewicz T.: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Płusa P. (red.): Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe WSP, Reinhard W.: Deutsche Fachsprache der Technik. Ein Ratgeber für Sprachpraxis. 2. Auflage. Leipzig: Enzyklopädie Verlag, Reiss K.: Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Kronberg: Scriptor Verlag, Reiss K.: Adequadhet und Äquivalenz. W: Wilss W., Thome G. (Hrsg.): Die Theorie des Übersetzens und ihr Aufschlusswert für die Übersetzungsdidaktik. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Reiss K.: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. München: Max Hueber Verlag, Reiss K., Vermeer H.J.: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer Verlag, Sandrini P.: Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Sapir E.: Kultura, język, osobowość. Warszawa: Wydawnictwo PWN, Sarcevic S.: New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International, Schleiermacher F.: Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens. Berlin: Reimer Verlag Schmidt W.: Deutsche Sprachkunde. Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag, Schmied W.: Charakter und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprachen. Sprachpfelge 1969, 18, s Schmitt P. A.: Translation und Technik. Tübingen: Stauffenburg Verlag, Schmitt P.: Anglismen in den Fachsprachen. Eine pragmatische Studie am Beispiel der Kerntechnik. Heidelberg: Julius Groos Verlag, Schlieben-Lange B., Kreutzer H. (Hrsg.): Fachsprache und Fachliteratur. Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht Verlag, Snell-Hornby M.: Übersetzungswissenchaft und Fremdsprachenunterricht. München: Carl Hanser Verlag Snell-Hornby M.: Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen: Francke Verlag, Stolze R.: Die Fachübersetzung. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Stolze R.: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Stolze R.: Grundlagen der Textübersetzung. Heidelberg: Julius Groos Verlag, Stolze R.: Hermeneutisches Übersetzen. Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Übersetzen. Tübingen: Gunter Narr Verlag 1992.

19 Szulc A.: Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Urlich W.: Wörterbuch. Linguistische Grundbegriffe. Heidelberg: Julius Groos Verlag. Vermeer H.: Skopos und Translationsauftrag. Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag, Vinay J.-P., Darbelnet J.: Stylistique comprée du français et de l anglais. Paris: Didier, Voellnagel A.: Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS, Wille L.: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wilss W. (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Wilss W.: Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Stuttgart: Klett Verlag, Wilss W.: Fachsprache und Übersetzen. W: Wüster E. (Hrsg.): Terminologie als angewandte Sprachwissenschaft. München: Felber Verlag, Wilss W., Thome G. (Hrsg.): Die Theorie des Übersetzens und ihr Aufschlusswert für die Übersetzungsdidaktik. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Wojtasiewicz O.: Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wüster E. (Hrsg.): Terminologie als angewandte Sprachwissenschaft. München: Felber Verlag,

20

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1.1. Kontinuum sporu tłumaczeniowego bliżej nadawcy czy odbiorcy? Pojęcie ekwiwalencji odgrywa w translatoryce kluczową rolę, jednakże jest przez poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych 45-052 Opole, Pl. Staszica 1 tel./ faks (0-77) 4527380; e-mail: ifg@uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO A NORMA I JAKOŚĆ PRZEKŁADU TEKSTÓW PRAWNYCH ORAZ PRAWNICZYCH

EGZAMIN NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO A NORMA I JAKOŚĆ PRZEKŁADU TEKSTÓW PRAWNYCH ORAZ PRAWNICZYCH Rocznik Przekładoznawczy Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 6 2011 Lech Zieliński Toruń EGZAMIN NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO A NORMA I JAKOŚĆ PRZEKŁADU TEKSTÓW PRAWNYCH ORAZ PRAWNICZYCH Zarys

Bardziej szczegółowo

TRANSLATORYKA KORPUSOWA

TRANSLATORYKA KORPUSOWA y 10 2015 ISSN 1896 4362 Łucja Biel Uniwersytet Warszawski TRANSLATORYKA KORPUSOWA DOI: http://dx.doi.org/10.12775/rp.2015.001 Zarys treści: Celem artykułu jest omówienie założeń translatoryki korpusowej

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Połomski Właściwości języka prawnego rozważania definicyjne

Dr Tomasz Połomski Właściwości języka prawnego rozważania definicyjne Dr Tomasz Połomski Właściwości języka prawnego rozważania definicyjne Język to system znaków (prymarnie dźwiękowych, wtórnie pisanych i innych), który służy do porozumiewania się w obrębie danej społeczności.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Instytut Języka Polskiego CLAUDIO SALMERI Style przekładu w perspektywie komunikacji międzykulturowej (angielskie i włoskie tłumaczenie Trans-Atlantyku

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OKREŚLENIA KATEGORII GRAMATYCZNEJ IMIESŁÓW. STUDIUM TYPOLOGICZNE ZJAWISKA W JĘZYKU NIEMIECKIM I POLSKIM

PRÓBA OKREŚLENIA KATEGORII GRAMATYCZNEJ IMIESŁÓW. STUDIUM TYPOLOGICZNE ZJAWISKA W JĘZYKU NIEMIECKIM I POLSKIM Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 123 (2006) Instytut Filologii Germańskiej PRÓBA OKREŚLENIA KATEGORII GRAMATYCZNEJ IMIESŁÓW. STUDIUM TYPOLOGICZNE ZJAWISKA W JĘZYKU NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TERMINOLOGICZNE TEORII I PRAKTYKI CORPORATE GOVERNANCE

PROBLEMY TERMINOLOGICZNE TEORII I PRAKTYKI CORPORATE GOVERNANCE Czesław Mesjasz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PROBLEMY TERMINOLOGICZNE TEORII I PRAKTYKI CORPORATE GOVERNANCE Wprowadzenie Jednym ze znaczących elementów reform gospodarczych realizowanych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu

Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti Katedra za poljski jezik i književnost Ivan Fosin Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, MARKETINGU W TEORII I PRAKTYCE JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OTOCZENIU ORGANIZACJI

NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, MARKETINGU W TEORII I PRAKTYCE JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OTOCZENIU ORGANIZACJI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 678 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 20 NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, MARKETINGU W TEORII I PRAKTYCE JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY ZACHODZĄCE

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy 9 Magdalena Olpińska-Szkiełko Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku pod redakcją Erharda Cziomera Kraków 2008 Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI

Bardziej szczegółowo

ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI *

ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI * Marek M. Dziekan Uniwersytet Łódzki ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI * ABSTRACT: In the article, the author attempts to

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Badania jakościowe w naukach społecznych

Badania jakościowe w naukach społecznych Badania jakościowe w naukach społecznych NR 3048 Stanisław Juszczyk Badania jakościowe w naukach społecznych Szkice metodologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1 Artykuł dotyczy wypowiedzi autora do publikacji po seminarium: pt. Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego, w dniu 30 marca 2015. Autor tekstu: Dr Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Potrzeba

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Radosław Zyzik 17 Dlaczego zmęczenie decyzyjne może być zagrożeniem dla niezawisłości sędziego?

Radosław Zyzik 17 Dlaczego zmęczenie decyzyjne może być zagrożeniem dla niezawisłości sędziego? numer 3 (23) 2014 Spis treści wywiad 3 Prawnik nowoczesny a hermeneutyka? Wywiad z prof. Guido Alpa artykuły Wojciech Dajczak 7 Poprzez prawo rzymskie ponad komparatystykę Radosław Zyzik 17 Dlaczego zmęczenie

Bardziej szczegółowo

Języki Obce w Szkole TIK. Tekst literacki w podejściu zadaniowym Strategie uczenia się. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 3/2011.

Języki Obce w Szkole TIK. Tekst literacki w podejściu zadaniowym Strategie uczenia się. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 3/2011. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 3/2011 Języki Obce w Szkole W numerze: TIK a także: Tekst literacki w podejściu zadaniowym Strategie uczenia się Spis treści Autonomia uczenia się Agnieszka Pawłowska

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE POLITYKI TERMINOLOGICZNEJ. Kształtowanie i realizowanie polityki terminologicznej społeczności językowych

WYTYCZNE POLITYKI TERMINOLOGICZNEJ. Kształtowanie i realizowanie polityki terminologicznej społeczności językowych Tłumaczenie z oryginału w języku angielskim: Elżbieta Gołębiowska, Mariusz Górnicz, Agnieszka Hein, Danuta Kierzkowska, Elżbieta Łyszkowska, Joanna Miler-Cassino, Zofia Rybińska, Anna Setkowicz-Ryszka,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk

WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM. Joanna Banasiuk WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI W PRAWIE AUTORSKIM Joanna Banasiuk Warszawa 2012 Stan prawny na 1 marca 2012 r. Redakcja serii Janusz Barta Ryszard Markiewicz Alicja Pollesch Wydawca Monika Pawłowska Redaktor

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS. Sylvia A. Liseling Nilsson Stockholm Slavic Studies 41

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS. Sylvia A. Liseling Nilsson Stockholm Slavic Studies 41 ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS Sylvia A. Liseling Nilsson Stockholm Slavic Studies 41 Kod kulturowy a przekład Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów Sylvia A. Liseling

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Redaktorzy naukowi Jerzy

Bardziej szczegółowo