Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wuj.pl Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ Recenzent prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski Projekt serii Jolanta Olszowska Projekt okładki Anna Sadowska Publikacja dofinansowana przez Politechnikę Częstochowską Copyright by Aleksandra Radziszewska & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2012 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN ISSN X Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 Spis treści Wstęp Przekład specjalistyczny jako przedmiot współczesnych badań translatorycznych Tłumaczenie dosłowne i funkcjonalne w przekładzie specjalistycznym Współczesne poglądy na ekwiwalencję w przekładzie specjalistycznym Krytyka przekładu tekstów specjalistycznych Lingwistyczne i terminologiczne aspekty przekładu terminów specjalistycznych z dziedziny zarządzania Współczesne znaczenie języków specjalistycznych Zróżnicowanie terminologii w tekstach specjalistycznych Analiza semantyczno-leksykalna terminologii języka biznesu Skrótowce Specjalistyczne grupy wyrazowe Terminologizacja specjalistyczne użycie słowa potocznego Metaforyka Metonimia Opisowa terminologizacja Zapożyczenia obcojęzyczne w terminologii ekonomicznej Pragmatyka leksykalna terminologii z dziedziny zarządzania i jej wpływ na wybór strategii translatorskiej Pragmatyczne aspekty przekładu ekonomicznego Tłumaczenie terminologii z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Przekład terminologii marketingowej Tłumaczenie terminów związanych z zarządzaniem międzynarodowym Przekład terminologii prawno-finansowej Pragmatyczne determinanty wyboru strategii translatorskiej w przekładzie ekonomicznym Strategie przekładu terminów specjalistycznych z dziedziny zarządzania z języka niemieckiego na język polski Strategie translatorskie w przekładzie terminów specjalistycznych z dziedziny zarządzania próba klasyfikacji

7 Tłumaczenie przez odpowiedniki Zapożyczenie Kalka jako technika przekładowa Substytucja przez uznany odpowiednik Tłumaczenie przez ekwiwalenty Rodzaje ekwiwalencji w przekładzie ekonomicznym Przekształcenie semantyczno-syntaktyczne terminu specjalistycznego Ekwiwalent funkcjonalny Ekwiwalent opisowy Nieprzekładalność terminów specjalistycznych Próba pragmatycznej oceny strategii translatorskich w tłumaczeniu terminologii specjalistycznej z dziedziny zarządzania Podsumowanie Bibliografia Glosariusz

8 Wstęp Tłumaczenie jest dziedziną działalności człowieka, która zawsze towarzyszyła procesom rozwoju cywilizacyjnego i w dużej mierze je stymulowała. Związek przyczynowo- -skutkowy między rozwojem działalności przekładowej a rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw jest szczególnie wyraźny i oczywisty w przypadku tłumaczenia tekstów specjalistycznych, naukowych i naukowo-technicznych. Rozwój przemysłu, postęp naukowo-techniczny, globalizacja gospodarki i wymuszony przez nią wzrost i intensyfikacja międzynarodowych kontaktów handlowych i naukowych sprawiły, że wzrosło też zainteresowanie przekładem tekstów specjalistycznych. Próba zdefiniowania, czym jest tłumaczenie, była podejmowana przez wielu wybitnych językoznawców i teoretyków przekładu. Roman Jakobson rozróżniał trzy typy tłumaczenia: tłumaczenie interlingwalne czyli właściwe, w którym tłumaczy się dany znak językowy na inny znak językowy języka przekładu; tłumaczenie intralingwalne tłumaczenie znaku językowego na inny znak językowy w obrębie tego samego języka; tłumaczenie intersemiotyczne tłumaczenie z jednego systemu znaków na inny system znaków 1. Wolfram Wilss, jeden z przedstawicieli naukowej szkoły przekładu (Übersetzungswissenschaft), definiuje tłumaczenie jako proces językowego formułowania tekstu, polegający na reprodukcji oryginału za pomocą operacji zamiany kodów w celu udostępnienia go odbiorcy 2. Olgierd Wojtasiewicz określa przekład jako operację sformułowania w pewnym języku odpowiednika wypowiedzenia sformułowanego uprzednio w innym języku 3. Z lingwistycznego punktu widzenia tłumaczenie można opisać jako przekodowanie lub substytucję, w ramach której elementy języka wyjściowego zostają zastąpione elementami języka docelowego 4. Tłumaczenie jest też określane jako przekształcenie 1 R. Jacobson: On Linguistic Aspects of Translation. W: R.A. Brower (ed.): On Translation. Cambridge: Harvard University Press, 1959, s W. Wilss: Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977, s O. Wojtasiewicz: Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957, s W. Koller: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg Wiesbaden: Quelle & Meyer Verlag, 2001, s. 69.

9 8 łańcucha jednostek języka wyjściowego w łańcuch ekwiwalentnych jednostek danego języka docelowego 5. Inne pojmowanie przekładu stawia w centrum uwagi pojęcie tekstu. Tekst źródłowy będzie zastąpiony w tłumaczeniu przez tekst docelowy, przy czym kryterium substytucji polega na osiągnięciu ekwiwalencji 6. W tym ujęciu przekład to oddanie denotatywnej zawartości tekstu za pomocą środków lingwistycznych danego języka 7. W szerszym znaczeniu przekład oznacza każdą postać mediacji międzyjęzykowej, pozwalającej na wymianę informacji między użytkownikami różnych języków. Przekład powoduje przejście komunikatu sformułowanego w języku źródłowym do języka przekładu 8. Eugene Nida pojmuje tłumaczenie jako odtworzenie w języku przekładu komunikatu zawartego w języku źródłowym za pomocą najbliższego i najbardziej naturalnego odpowiednika, przede wszystkim w odniesieniu do sensu, a następne w odniesieniu do stylu 9. Jako czynność, w której należy uwzględnić także aspekty pozalingwistyczne, traktuje tłumaczenie Christiane Nord: Sinnvoller scheint es zu sein Übersetzen als eine Tätigkeit zu betrachten, die Bearbeitung von Texten grundsätzlich einschließt, z.b., die Anpassung von lexikalischen oder syntaktischen Strukturen an System und Norm der Zielsprache mit Übersetzungsverfahren Modulation und Transposition oder die Anpassung von Textkonventionen an die Norm der Zielkultur durch Paraphrasen oder die Anpassung des Verhältnisses von verbalisierten und nichtverbalisierten Informationen an das Vorwissen des Zielempfängers durch Expansion bzw. Reduktion 10. Gert Jäger uważa natomiast, że istotą przekładu jest zapewnienie komunikacji: Das Wesen der Translation besteht darin, die Kommunikation zu sichern, und zwar auf die spezielle, sie von der heterovalenten Sprachmittlung abgrenzender Weise, dass der Kommunikative Wert eines Textes z.b. einer Sprache bei der Umkodierung in Zielsprache erhalten bleibt, so dass beide Texte kommunikativ äquivalent sind. Das Wesen der Translation wie der Kommunikation überhaupt liegt somit im Extralinguistischen, im linguistischen Bereich vollzieht sich aber die Translation: Sie ist in ihrer Erscheinungsform ein sprachlicher Prozess, bei dem Text einer Sprache ein Text anderer Sprache zugeordnet wird, der dem Text der Ausgangssprache kommunikativ äquivalent ist M. Snell-Hornby: Übersetzungswissenschaft und Fremdsprachenunterricht. München: Carl Hanser Verlag, 1989, s J. Pieńkos: Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s T. Lewandowski: Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag, 1976, s J. Pieńkos: Podstawy przekładoznawstwa..., s E. Nida: The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill, 1982, s Ch. Nord: Textanalyse und Übersetzungsauftrag. München: Fink Verlag, 1989, s G. Jäger: Translation und Translationslinguistik. Halle: VEB Max Niemeyer Verlag, 1975, s. 36.

10 9 Niezależnie od tego, którą koncepcję translatoryczną przyjmie się za punkt odniesienia przy definiowaniu, czym jest tłumaczenie, należy stwierdzić, że stanowi ono formę pośrednictwa językowego, komunikacyjnego i kulturowego. Nie jest działaniem czysto językowym, ponieważ musi uwzględniać wiele czynników komunikacyjnych, często także natury pozalingwistycznej 12. Proces translacji wymaga zastosowania licznych operacji kognitywnych i językowych. Jest on dokonywany za pomocą strategii i technik na poziomie syntaktycznym, syntagmatycznym i leksykalnym 13. Terminy, technika i strategia obejmują różne jakościowo pojęcia. Strategia to preferowany sposób postępowania tłumacza w całym tekście lub w jego znaczących fragmentach. Technika to wybór pewnego rozwiązania konkretnego problemu napotkanego w trakcie procesu tłumaczenia 14. W odniesieniu do przekładu specjalistycznego strategią tłumaczenia można określić takie operacje kognitywno-językowe, które umożliwiają przełożenie terminu specjalistycznego lub specjalistycznej grupy wyrazowej z jednego języka na drugi, zachowując ich funkcję desygnacyjną i kryterium uzualności 15. Badanie strategii przekładu zaowocowało powstaniem licznych taksonomii procedur translatorskich. Jednej z takich klasyfikacji dokonali Jean-Paul Vinay i Jean Darbelnet 16, którzy wyodrębnili siedem podstawowych typów procedur translatorskich: zapożyczenie, kalkę, substytucję, transpozycję, modulację, ekwiwalencję i adaptację. Zapożyczenie jest przejęciem wyrazów lub połączeń wyrazowych z innego języka. Z czasem zapożyczenie może przyjąć rodzimą pisownię i fleksję. Zapożyczenie choć może być traktowane jako zaniechanie tłumaczenia jest niewątpliwie posunięciem przekładowym w sensie decyzji, jaką podejmuje tłumacz. Kalka to zapożyczenie połączeń wyrazowych przez ich dosłowny przekład, oznacza ona tłumaczenie leksemiczne poszczególnych składowych wyrażenia. Substytucja to tłumaczenie dosłowne, literalne, które polega na zastąpieniu struktur składniowych języka oryginału strukturami składniowymi języka translatu o podobnej liczbie składników mających zbliżone znaczenie. Dopuszczalne są jedynie zmiany wymuszone przez reguły składni docelowej 17. Adekwatne tłumaczenie dosłowne jest raczej wyjątkiem niż regułą. Dotyczy to także przekładu specjalistycznego. Mimo że teksty fachowe są bardziej podatne na tłumaczenie dosłowne, nie eliminuje to ryzyka zmiany sensu oryginału. Tekst przekładu może również nie odpowiadać wymogom stylistycznym języka docelowego. Kolejne z wymienionych w tej systematyce procedur translatorskich są związane z tłumaczeniem niedosłownym. Transpozycja oznacza tłumaczenie syntagmatyczno-semantyczne, 12 B. Kielar: O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. W: B. Kielar (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, 2000, s L. Wille: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002, s K. Hejwowski: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s U. Kokot: Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s P.-J. Vinay, J. Darbelnet: Stylistique comparée du franças et de l anglais. Paris: Didier, L. Wille: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu..., s. 114.

11 10 któremu towarzyszy zmiana kategorii wyrazowych. Polega ona na oddaniu partii tekstu czy wyrażenia w języku oryginału za pomocą ekwiwalentnej partii tekstu w języku docelowym, różniącej się jednak pod względem kategorii wyrazowych i struktur. Modulacja obejmuje zmiany podyktowane docelowym kontekstem sytuacyjnym, o charakterze semantycznym lub syntagmatycznym. Ekwiwalencja to wprowadzenie zmian gwarantujących osiągnięcie celu komunikacyjnego porównywalnego z celem oryginału, z uwzględnieniem docelowych norm syntagmatycznych. Oznacza ona osiągnięcie odpowiedniości sytuacyjnej, przy której tekst oryginału i tekst docelowy dotyczą tej samej sytuacji, ale opisują ją innymi środkami stylistycznymi i strukturalnymi. Adaptacja to zmiany w warstwie syntaktycznej i semantycznej dostosowane do celu tłumaczenia. W przypadku adaptacji dochodzi się do granic przekładalności ze względu na to, że w języku przekładu nie występuje sformułowanie opisujące sytuację, którą odzwierciedla oryginał. W przekładzie należy więc wyrazić analogiczny globalny sens przez odniesienie tekstu translatu do sytuacji uznanej za podobną. Określanie szóstej z wymienionych tu procedur przekładowych mianem ekwiwalencji nie jest zbyt trafne, gdyż w każdym procesie przekładu bez względu na rodzaj stosowanej strategii dąży się do osiągnięcia ekwiwalencji tekstu przekładu w stosunku do tekstu oryginału 18. Pierwsze cztery typy procedur przekładowych w klasyfikacji zaproponowanej przez Vinaya i Darbelneta mają charakter lingwistyczny, natomiast trzy pozostałe interpretacyjno-kulturowy 19. Taka systematyka strategii translatorskich budzi jednak wiele zastrzeżeń i wątpliwości. Przedmiotem krytyki jest przede wszystkim druga grupa strategii translatorskich, dotycząca tłumaczenia niedosłownego i mająca charakter interpretacyjno- -kulturowy. Pojawiające się wątpliwości odnoszą się przede wszystkim do ekwiwalencji i adaptacji. Ekwiwalencja, definiowana jako porównywalność komunikacyjna tekstu oryginału i transatu, dotyczy ogółu czynności przekładowych, które zawsze zmierzają do komunikatywnego i zrozumiałego przedstawienia sytuacji wyjściowej w języku docelowym. W każdym procesie przekładu dąży się do osiągnięcia ekwiwalencji za pomocą wybranej w konkretnym przypadku strategii translatorskiej. Ekwiwalencję należałoby zaliczyć raczej do kategorii związanych z krytyką przekładu, a nie procedur translatorskich 20. Także adaptacja dotyczy ogółu działalności przekładowej i może zostać zaaplikowana w procedurze oceny przekładu. Wolfram Wilss proponuje własną zmodyfikowaną klasyfikację procedur translatorskich, w której procedury natury semantycznej są łącznie określane mianem modulacji. Dzieli on procedury przekładowe na dwie główne grupy: tłumaczenie dosłowne (substytucję) i tłumaczenie niedosłowne. W ramach pierwszej grupy procedur translatorskich Wilss wyróżnia: zapożyczenie (kalkę), tłumaczenie słowo w słowo oraz tłumaczenie. Natomiast strategie obejmujące tłumaczenie niedosłowne to: transpozycja i modulacja. Istnienie określonych procedur i strategii stosowanych przez tłumaczy w praktyce translatorskiej jest też dostrzegane w innych pracach dotyczących teorii przekładu. Tłumacz rozwiązując trudności 18 B. Kielar: Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne..., s L. Wille: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu..., s W. Wilss: Übersetzungswissenschaft..., s

12

13 Bibliografi a Źródła Benes G.: Qualitätsmanagement als interdiszipinäres Problem. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, Binnert H.F.: Prozeßorientierte TQM-Umsetzung. München: Carl-Hanser Verlag, Bünting H.: Organisatorische Effektivität von Unternehmungen. Ein zielorientierter Ansatz. Wiesbaden: Gabler Verlag, Frese E., Werder A.: Organisatorische Formen und Effizienzbeurteilung. Wiesbaden: Gabler Verlag, Herberg Ch.: Messung von Efffizienz von Total Quality Management. Hamburg: Verlag Dr Kovac, Lisiecka K.: Systemy zarządzania jakością i kryteria pomiaru ich efektywności. Problemy Jakości 2001, 9, s North K.: Wissensorentierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen. Wiesbaden: Gabler Verlag, Müller-Stewens G., Lechner Ch.: Strategisches Management. Stuttgart: Schäfer-Poeschel Verlag, Oelsnitz D., Hahmann M.: Wissensmanagement. Strategie und Lernen in wissensbasierten Unternehmen. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, Probst G., Raub S., Romhardt K.: Wissen managen: wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag, Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Stührenberg L., Streich D., Henke J.: Wertorientierte Unternehmensführung. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, Vollmuth H.J.: Controlling Instrumente von A bis Z. Planegg: WRS Verlag Wirtschaft, Recht und Steuern, Vollmuth H.J.: Controlling instrumenty od A do Z. Warszawa: Wydawnictwo Placet, Yip G.: Total Global Strategy. New York: Pearson Education, Yip G.: Strategia globalna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004.

14 180 Słowniki Alisch A., Wojtala A.: Niemiecko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Białecki K., Drogosz A., Januszkiewicz W.: Słownik handlu zagranicznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Hatała G., Ratajczak P. (red.): Słownik biznesmena. Zielona Góra: Wydawnictwo Kanion, Langenscheidts Wörterbuch. Polnisch-Deutsch. Deutsch-Polnisch. München: Langenscheidt Verlag, Słownik Reutera. Międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe. Warszawa: Powszechna Agencja Informacyjna, Wielki słownik niemiecko-polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 2001, t. I i II. Studia i monografi e Albrecht J.: Übersetzung und Linguistik. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Arntz R., Eydam E.: Zum Verhältnis von Sprach- und Sachwissen beim Übersetzen von Fachtexten. W: Bungarten T. (Hrsg.): Fachsprachentheorie. Tostedt: Attikon Verlag, Arnz R., Picht H.: Einführung in die übersetzungsbezogene Terminologiearbeit. Hildesheim: Olms Verlag, Baumann H.D.: Der Versuch einer integrativen Betrachtung des linguistischen Phänomens Fachtext. Deutsch als Fremdsprache 1986, 2, s Bahns J.: Kollokationen als lexikogrphisches Problem. Eine Analyse allgemeiner ud spezieller Wörterbücher des Englischen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Bassnett-McGuire S.: Translation Studies. London New York: Methuen, Bausch K.R.: Sprachmittlung: Überseten und Dolmetschen. W: Lexikon der germanistischen Linguistik. Tübingen: Althaus Verlag, Beier R.: Fachexterne Kommunikation im Englischen. Umrisse eines forschungsbedürftigten Verwendungsbereichs der Sprache. W: Schlieben-Lange B., Kreutzer H. (Hrsg.): Fachsprache und Fachliteratur. Göttingen: Vandenhoeck-Ruprecht Verlag, Beier R.: Englische Fachsprache. Stuttgart: Klett Verlag Braun P., Schäder B., Vollmert J. (Hrsg.): Internationalismen. Studien zur interlingualen Lexikologie und Lexikographie. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Bregenholtz H., Tarp S.: Manual of specialised lexicography. Amsterdam Philadelphia: John Benjamins, 2000.

15 Bungarten T.: Beiträge zur Fachsprachenforschung: Sprache in Wissenschaft und Technik, Wirtschaft und Rechtswesen. Berlin: Beuth Verlag, Burkhanow I.: Translation: Theoretical prerequisites. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Conrad R. (Hrsg.): Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini. Lipsk: Enzyklopädie Verlag, Comrie B.: Language Universals and Linguistic Typology. Oxford: Blackwell, Chomsky N.: Zagadnienia teorii składni. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Drozd L., Seibicke W.: Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache. Bestandsaufnahme Theorie Geschichte. Wiesbaden: Brandstetter Verlag, Dzierżanowska H.: Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Eisenreich H.: Zur Ermittlug und Bedeutung von Sachwortschätzen für den fachbezogenen Texten. Deutsch als Fremdsprache 1967, 5, s Fluck H.R.: Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik. Heidelberg: Julius Groos Verlag, Fluck H.R.: Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. Tübingen: Francke Verlag, Frohne G.: Die Internationalisierungstendenz des Wortschatzes und die sogenannten Internationalismen. Fremdsprachenunterricht 1989, 2, s Gläser R.: Fachsprache und Funktionalstile. Fachsprachen 1998, 2, s Gläser R.: Fachtextsorten im Englischen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Göpferich S.: Textsorten in Naturwissenschaft und Technik. Pragmatische Typologie Kontrastierung Translation. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Grucza F.: Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Grucza F.: Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Hahn W. (Hrsg.): Fachsprachen. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, Hejwowski K.: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Heller K.: Der Wortschatz unter dem Aspekt des Fachwortes Versuch einer Systematik. W: Hahn W. (Hrsg.): Fachsprachen. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, Hoffmann L.: Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Hoffmann L.: Syntaltische und morphologische Eigenschaften von Fachsprachen, HSK Fachsprachen 1998, 3, s Holenstein E.: Sprachliche Universalien. Eine Untersuchung zur Natur des menschlichen Geistes. Bochum: Brockmeyer Verlag, Holz-Mänttäri J.: Translatorische Handeln. Theorie und Methode. Helsinki: Suomalainen tiedaekatemia, House J.: A Model of Translation Quality Assessment. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Hönig H.: Kussmaul P.: Strategie der Übersetzung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Hundt M.: Typologien der Wirtschaftssprache: Spekulation oder Notwendigkeit. Fachsprache International Journal 1998, 3, s Jakobson R.: On Linguistic Aspects of Translation. W: Brower R.A. (ed.): On Translation. Cambridge: Harvard University Press, 1959, s Jäger G.: Translation und Translationslinguistik. Halle: VEB Max Niemeyer Verlag,

16 182 Jäger G.: Die sprachliche Bedeutungen das zentrale Problem bei der Translation. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Jäger G., Neubert A.: Äquivalenz bei der Translation. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Jumpelt R.W.: Übersetzung naturwissenschaftlicher und technischer Literatur. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, Kade O.: Die Sprachmittlung als gesellschaftliche Erscheinung und Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Kade O.: Kommunikationswissenshaftliche Probleme der Translation. W: Neubert A. (Hrsg.): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Kade O.: Probleme des übersetzungswissenschaftlichen Textvergleichs. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Kade O.: Zu Fall und Gesetzmässigkeit in der Übersetzung. Beiheft zur Zeitschrift Fremdsprachen 1968, 1, s Kade O. (Hrsg.): Vermittelte Kommunikation, Sprachmittlung, Translation. Leipzig: VEB Enzyklopädie Verlag, Kielar B.: Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kielar B.: O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. W: Kielar B. (red.): Problemy komunikacji międzykultrowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Graf Punkt. Oficyna Wydawnicza, Kielar B. (red.): Problemy komunikacji międzykultrowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Graf Punkt. Oficyna Wydawnicza, Kierzkowska D.: Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS, Klaverkämper H.: Fachexterne Kommunikation als Maßstab einer Fachsprachen-Hermeneutik. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Klaverkämper H.: Rahmenbedingungen für die Fachkommunikation. HSK-Fachsprachen 1998, 3, s Klaverkämper H., Weinrich H.: Deutsch als Wissenschaftssprache. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Klaverkämper H.: Textuelle Fachsprachen Linguistik und Aufgabe. W: Fachsprache und Fachliteratur. Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht Verlag, Kokot U.: Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Koller W.: Einführung in die Übersetzugswissenschaft. Heidelberg Wiesbaden: Quelle & Meyer Verlag, Komissarov V.: Zur Theorie der linguistischen Übersetzungsanalyse. W: Kade O. (Hrsg.): Vermittelte Kommunikation, Sprachmittlung, Translation. Leipzig: VEB Enzyklopädie Verlag, Komissarov V.: Linguistische Modelle des Übersetzungsprozesses. W: W. Wilss: Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Kretschmer E.: Spezifische Aspekte der konfrontativen Analyse von Fachwortschätzen. Tübingen: Franke Verlag, Krings H.P.: Was in den Köpfen von Übersetzern vorgeht. Eine empirische Untersuchung zur Struktur des Übersetzungsprozesses. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Krzeszowski T.: Fałszywi przyjaciele, konie trojańskie, tymczasowi imigranci: o niektórych podstępnych zapożyczeniach językowych. W: Kielar B. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, 2000.

17 Lewandowski T.: Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg: Julius Groos Verlag, Levý J.: Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt Bonn: Athäneum Verlag, Levý J.: Übersetzung als Entscheidungsprozess. W: Wilss W. (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Lipczuk R.: Problem internacjonalizmów ze szczególnym uwzględnieniem wyrazów międzynarodowych w prawie handlowym. W: Kielar B. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Graf Punkt, Lipiński K.: Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea, Lukszyn J., Zmarzer W.: Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Lukszyn J.: Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Maliszewski J.: Pragmatyka leksykalna w przekładzie prawnym i prawniczym. Wokół zagadnień prawniczego języka specjalistycznego. W: Wybrane aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Maliszewski J.: Niemieckojęzyczne przekłady współczesnej liryki polskiej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Maliszewski J.: Zum Problem der Unübersetzlichkeit in der literarischen Translation. W: Training of Translators and Interpreters II. Częstochowa: Wydawnictwo Educator, Maliszewski J.: Tłumacz z tarczą. Rzecz o specjalistycznym przygotowaniu tłumacza do pracy z tekstem prawnym, prawniczym i ekonomicznym. W: Maliszewski J. (red.): Strategie translatoryczne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w biznesie. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Maliszewski J. (red.): Strategie translatoryczne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w biznesie. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Maliszewski J.: Warsztatowe problemy tłumaczeń specjalistycznych. W: Płusa P. (red.): Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe WSP, Mentrup W.: Überlegungen zur lexikographischen Erfassung der Gemeinsprache und der Fachsprachen. Sprache der Gegenwart 1978, 45, s Mikus R.: The Language Expert and the Emergence of Global Financial English. An Essay of Financial and Linguistic Features. W: Corporate Language Policy. Nottingham: Professional Press, Mounin G.: Die Übersetzung. Geschichte, Theorie, Anwendung. München: Nymphenburg Verlag, Möhn D.: Zum Fortgang der germanistischen Fachsprachenforschung in den 70er Jahren. Zeitschrift für Germanistische Linguistik 1980, 4, s Müller B.: Das Französische der Gegenwart. Varietäten Strukturen, Tendenzen. Heidelberg: Winter Verlag, Neubert A.: Pragmatische Aspekte der Übersetzung. W: Neubert A. (Hrsg.): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Neubert A. (Hrsg.): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, Newmark P.: Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press,

18 184 Newmark P.: A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall, Nida E.: The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill, Nord Ch.: Textanalyse und Übersetzungsauftrag. München: Carl Hanser Verlag Nord Ch.: Einführung in das funktionale Übersetzen. Tübingen: Francke Verlag, Picht W.H.: Wirtschaftslinguistik: ein historischer Überblick. HSK-Fachsprachen 1998, 2, s Pieńkos J.: Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie Prawo w języku. Warszawa: Wydawnictwo Muza, Pieńkos J.: Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, Pisarska A., Tomaszkiewicz T.: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Płusa P. (red.): Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe WSP, Reinhard W.: Deutsche Fachsprache der Technik. Ein Ratgeber für Sprachpraxis. 2. Auflage. Leipzig: Enzyklopädie Verlag, Reiss K.: Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Kronberg: Scriptor Verlag, Reiss K.: Adequadhet und Äquivalenz. W: Wilss W., Thome G. (Hrsg.): Die Theorie des Übersetzens und ihr Aufschlusswert für die Übersetzungsdidaktik. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Reiss K.: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. München: Max Hueber Verlag, Reiss K., Vermeer H.J.: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer Verlag, Sandrini P.: Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Sapir E.: Kultura, język, osobowość. Warszawa: Wydawnictwo PWN, Sarcevic S.: New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International, Schleiermacher F.: Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens. Berlin: Reimer Verlag Schmidt W.: Deutsche Sprachkunde. Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag, Schmied W.: Charakter und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprachen. Sprachpfelge 1969, 18, s Schmitt P. A.: Translation und Technik. Tübingen: Stauffenburg Verlag, Schmitt P.: Anglismen in den Fachsprachen. Eine pragmatische Studie am Beispiel der Kerntechnik. Heidelberg: Julius Groos Verlag, Schlieben-Lange B., Kreutzer H. (Hrsg.): Fachsprache und Fachliteratur. Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht Verlag, Snell-Hornby M.: Übersetzungswissenchaft und Fremdsprachenunterricht. München: Carl Hanser Verlag Snell-Hornby M.: Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen: Francke Verlag, Stolze R.: Die Fachübersetzung. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Stolze R.: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Stolze R.: Grundlagen der Textübersetzung. Heidelberg: Julius Groos Verlag, Stolze R.: Hermeneutisches Übersetzen. Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Übersetzen. Tübingen: Gunter Narr Verlag 1992.

19 Szulc A.: Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Urlich W.: Wörterbuch. Linguistische Grundbegriffe. Heidelberg: Julius Groos Verlag. Vermeer H.: Skopos und Translationsauftrag. Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag, Vinay J.-P., Darbelnet J.: Stylistique comprée du français et de l anglais. Paris: Didier, Voellnagel A.: Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS, Wille L.: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wilss W. (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Wilss W.: Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Stuttgart: Klett Verlag, Wilss W.: Fachsprache und Übersetzen. W: Wüster E. (Hrsg.): Terminologie als angewandte Sprachwissenschaft. München: Felber Verlag, Wilss W., Thome G. (Hrsg.): Die Theorie des Übersetzens und ihr Aufschlusswert für die Übersetzungsdidaktik. Tübingen: Gunter Narr Verlag, Wojtasiewicz O.: Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wüster E. (Hrsg.): Terminologie als angewandte Sprachwissenschaft. München: Felber Verlag,

20

www.wuj.pl Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ

www.wuj.pl Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ Seria: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich Redaktor serii dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ Recenzent prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski Projekt serii Jolanta Olszowska Projekt okładki Anna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS Nazwa przedmiotu Język w kontekście społecznym Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej UR Kod przedmiotu ---------------------------

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE / MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

ANGEWANDTE LINGUISTIK FÜR VERSCHIEDENE SPRACHKOMBINATIONEN Angebot des Lehrstuhls für Angewandte Linguistik 2016/17

ANGEWANDTE LINGUISTIK FÜR VERSCHIEDENE SPRACHKOMBINATIONEN Angebot des Lehrstuhls für Angewandte Linguistik 2016/17 ANGEWANDTE LINGUISTIK FÜR VERSCHIEDENE SPRACHKOMBINATIONEN Angebot des Lehrstuhls für Angewandte Linguistik 2016/17 1. Sprache - Deutsch mit Englisch 2. Sprache - Englisch mit Deutsch Bachelor-Studium

Bardziej szczegółowo

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Historia napisana po angielsku, a potem przełożona na polski, jest jak symfonia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH Załącznik nr 7 do pisma z dnia 17 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH 1) Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe dla Kandydatów

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

POLSKI KODEKS PRACY ± ±³ ± Ç ³ k ± ± ± ±

POLSKI KODEKS PRACY ± ±³ ± Ç ³ k ± ± ± ± POLSKI KODEKS PRACY POLSKI KODEKS PRACY Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego RECENZENT prof. dr hab. Zofia Berdychowska

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia T E O R I A I P R A K T Y K A T ŁŁ U M A C Z EŃ Kod przedmiotu: 09.4-WH-FA-TPT-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: angielski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jolanta Osękowska-Sandecka Prowadząc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1) Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego (=SPKTJN) 2) Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 -

Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Język bez granic WARSZAWA 2011 - 1 - Koło Naukowe BAJT Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Język bez granic WARSZAWA 2011-1 - Redaktor tomu Język bez granic Dr Marek Łukasik Projekt okładki Marzena Łukasik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE I ARTYKUŁY I ROZPRAWY. Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria:

ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE I ARTYKUŁY I ROZPRAWY. Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria: ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE I ARTYKUŁY I ROZPRAWY Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria: 1. Musi być wynikiem samodzielnych badań (wraz z artykułem

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA GŁOŚNEGO MYŚLENIA W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OJCZYSTY NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM

TECHNIKA GŁOŚNEGO MYŚLENIA W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OJCZYSTY NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM y 10 2015 ISSN 1896 4362 Izabela Bawej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy TECHNIKA GŁOŚNEGO MYŚLENIA W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OJCZYSTY NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM DOI: http://dx.doi.org/10.12775/rp.2015.015

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. Wymiar zajęć 30. prof. dr hab.

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. Wymiar zajęć 30. prof. dr hab. Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji:

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji: Magister Monika Hernik Młodzianowska, ur. 1977 w Zielonej Górze, studia filologii germańskiej na Uniwersytecie m, od września 2001 asystentka w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie m; od 2007

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze dr Michał Smułczyński Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego i Pracowni Skandynawistyki pok. 202 tel.: +48 71 3752 240 e-mail: michal.smulczynski@uwr.edu.pl Biogram naukowy 2002-2007 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Język a a komunikacja 2628 Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Kraków 2010 Spis treści Słowo wstępne.................................

Bardziej szczegółowo

Oferta seminariów przedmiotowych

Oferta seminariów przedmiotowych Oferta seminariów przedmiotowych Rok akademicki 2014/2015 - semestr letni 1. Seminarium przedmiotowe metodyczne Prowadzący: dr Sebastian Chudak Tematyka zajęć: Miejsca pamięci narodowej w nauczaniu języków

Bardziej szczegółowo

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne TS: prawnicze i unijne TS: uwierzytelnione i poświadczone TS: ekonomiczne TS: techniczne TS: medyczne TS: literatura, sztuka, media TS: narzędzia komputerowe CAT TS: handlowe i biznesowe TS: tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TEKSTÓW PARALELNYCH PRZY TŁUMACZENIU WYROKÓW W PROCESIE CYWILNYM

WYKORZYSTANIE TEKSTÓW PARALELNYCH PRZY TŁUMACZENIU WYROKÓW W PROCESIE CYWILNYM WYKORZYSTANIE TEKSTÓW PARALELNYCH PRZY TŁUMACZENIU WYROKÓW W PROCESIE CYWILNYM Zofia Krzysztoforska-Weisswasser Po ukończeniu filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz germanistyki i slawistyki

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

DEPARTMENT OF BUSINESS ENGLISH INSTITUTE OF NEOPHILOLOGY SCHOOL OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN NYSA

DEPARTMENT OF BUSINESS ENGLISH INSTITUTE OF NEOPHILOLOGY SCHOOL OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN NYSA JULIAN MALISZEWSKI Full professor of humanities (professor ordinarius) Postdoctoral degree (habilitation) in literary studies Ph.D. in literary studies Ph.D. in Russian studies SPECIALISATIONS AND AREAS

Bardziej szczegółowo

JULIAN MALISZEWSKI. SPECJALNOŚĆ NAUKOWA przekładoznawstwo literaturoznawstwo językoznawstwo języki specjalistyczne

JULIAN MALISZEWSKI. SPECJALNOŚĆ NAUKOWA przekładoznawstwo literaturoznawstwo językoznawstwo języki specjalistyczne JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Artur Dariusz Kubacki (2015)

Artur Dariusz Kubacki (2015) N O W O Ś Ć Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher Artur Dariusz Kubacki (2015) Wybór

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOS C : TRANSLATORYKA STUDIA 2 STOPNIA NIESTACJONARNE SPECJALNOS C PROWADZONA W JĘZYKU NIEMIECKIM

SPECJALNOS C : TRANSLATORYKA STUDIA 2 STOPNIA NIESTACJONARNE SPECJALNOS C PROWADZONA W JĘZYKU NIEMIECKIM SPECJALNOS C : TRANSLATORYKA STUDIA 2 STOPNIA NIESTACJONARNE SPECJALNOS C PROWADZONA W JĘZYKU NIEMIECKIM Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A I P R A K T Y K A T Ł U M

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI

SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI Tomasz Kubalica SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI Zagadnienia 1 1. Wprowadzenie do problemu metafizyki 2. Johannes Volkelt wobec filozofii Kanta 3. Problem metafizyki

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze a) zakończone

Biogram naukowy. Projekty badawcze a) zakończone dr Małgorzata Czarnecka Starszy wykładowca w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 326 tel.: +48 71 37 52 454 e-mail: malgorzataczarnecka4@gmail.com Biogram naukowy 1990-1995: studia na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV I. KARTA PRZEDMIOTU: CEL PRZEDMIOTU C1 zapoznanie z zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

INTERFEJS DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU INTERFEJS DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU Model kognitywny i przykład dobrej praktyki pod redakcją Izabeli Gatkowskiej, Wiesława Lubaszewskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego INTERFEJS DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze dr Magdalena Białek Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 330 tel.: +48 71 3752 452 e-mail: magdalena.bialek@uni.wroc.pl Biogram naukowy 1997-2000: Studia licencjackie w Instytucie Filologii Germańskiej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik Przekładoznawczy Rocznik Przekładoznawczy Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 6 2011 Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska, Polens Wirtschafts- und Rechtssystem, t. 2: Wirtschaftsordnung, Spracharbeitsbuch,

Bardziej szczegółowo

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH Kod przedmiotu: Rok: II 2012/2013 Semestr: zimowy Ilość godzin 30 Typ zajęć: do wyboru ECTS 3 Forma zajęć: seminarium Język: polski i angielski

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. Kod przediotu Nazwa przediotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polski w języku angielski M4/3/10 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Probleatyka tłuaczenia tekstów specjalistycznych w turystyce i biznesie

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Krzysztof Nycz dr Krzysztof Nycz, adiunkt e-mail: knycz@univ.rzeszow.pl BIOGRAM PRACA MAGISTERSKA: 1998: Crash, Boom, Bang oder Hits & Flops der deutschen Finanzmärkte. Börsenbericht - eine linguistische

Bardziej szczegółowo

TRANSLATIONSFORSCHUNG

TRANSLATIONSFORSCHUNG Studia Translatorica TRANSLATIONSFORSCHUNG METHODEN, ERGEBNISSE, PERSPEKTIVEN 5 Herausgegeben von Iwona Bartoszewicz und Anna Małgorzewicz Wrocław Dresden 2014 Studia Translatorica Vol. 5: Translationsforschung:

Bardziej szczegółowo

Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne ( ) Analiza terminograficzna

Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne ( ) Analiza terminograficzna UNIWERSYTET WARSZAWSKI KATEDRA JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH M a r e k Ł u k a s i k Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990-2006) Analiza terminograficzna Warszawa 2007-1 - Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza. Próba zdefiniowania celów translodydaktyki akademickiej

Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza. Próba zdefiniowania celów translodydaktyki akademickiej Niniejsza publikacja jest dostępną na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. A 1.3. A 1.4. B Zadanie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION 1 2 Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE 3(11) Jan Boć, Konrad Nowacki, Lothar Knopp, Wolfgang

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE / MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-j.obcy- 16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Architektura

Bardziej szczegółowo

TEKST W UKŁADZIE TRANSLACYJNYM. PROJEKT TYPOLOGII METAFRASTYCZNEJ

TEKST W UKŁADZIE TRANSLACYJNYM. PROJEKT TYPOLOGII METAFRASTYCZNEJ Weronika Szemińska Uniwersytet Warszawski TEKST W UKŁADZIE TRANSLACYJNYM. PROJEKT TYPOLOGII METAFRASTYCZNEJ Niniejszy artykuł stawia sobie za cel poddać pod dyskusję projekt metafrastycznej typologii tekstów,

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki II - opis przedmiotu

Język niemiecki II - opis przedmiotu Język niemiecki II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język niemiecki II Kod przedmiotu 09.0-WP-PEDP-JO2-N_pNadGenIE1OT Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013

Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013 Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013 Institut für Slawistik der HU, Boeckh-Haus, Dorotheenstr. 65, Raum 5.57 & Universitätsbibliothek, Grimm-Zentrum,

Bardziej szczegółowo

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Das Entscheider-Magazin für den polnischen Arbeitsschutz MEDIADATEN Titelporträt Kurzcharakteristik Arbeitsschutz in Polen Verstärkte Initiativen

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE GDAŃSK 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) 1.1. Entscheide, / Triff

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-3k10-2013LS-N IHFIL-L-3k10-2013FA-N

IHFIL-L-3k10-2013LS-N IHFIL-L-3k10-2013FA-N Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane IHFIL-L-3k10-013L-N IHFIL-L-3k10-013FA-N Pozycja planu: C10 1 Nazwa przedmiotu Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu 8 Redakcja Monika Krajewska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2013 ... 11 Joanna Albin Między uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia ROK I [rok akad. 2014/2015] konw. godzin Moduł podstawowy zal. ECTS Filozofia w. I 30 zal./o 3 09-FILO-ILS-12 W-F I 30 zal./o 1 32-WF

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Pracy...

Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Pracy... SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Część 1 Artykuły i rozprawy TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU Anna Bączkowska Językoznawstwo kognitywne i korpusowe w badaniach nad przekładem języka prawnego na przykładzie Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-4k11-2013LS-S IHFIL-L-4k11-2013FA-S

IHFIL-L-4k11-2013LS-S IHFIL-L-4k11-2013FA-S Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane IHFIL-L-4k11-013L- IHFIL-L-4k11-013FA- Pozycja planu: C11 1 Nazwa przedmiotu Tłumaczenie pisemne polsko-angielskie Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

PRZELICZ TO NA PIENIĄDZE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

PRZELICZ TO NA PIENIĄDZE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl PRZELICZ TO NA PIENIĄDZE W serii Recepta na biznes Jeffrey J. Fox napisał następujące książki: 1. Jak zostać mistrzem marketingu, czyli o zasadach, dzięki którym dzwoni kasa 2. Jak zarobić duże pieniądze

Bardziej szczegółowo

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie REKLAMA PRASOWA ADS Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie Uniwersytet Śląski Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Biblioteka Uniwersytecka Mikołaja Kopernika w Toruniu BIBLIOTAKA UNIWERSYTECKA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C E

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka niemieckiego języka specjalistycznego prawa i ekonomii w praktyce. Koncepcja serii podręczników Polens Wirtschafts- und Rechtssystem

Dydaktyka niemieckiego języka specjalistycznego prawa i ekonomii w praktyce. Koncepcja serii podręczników Polens Wirtschafts- und Rechtssystem Lingwistyka Stosowana nr 3: 2010 209 Magdalena OLPIŃSKA-SZKIEŁKO Uniwersytet Warszawski Dydaktyka niemieckiego języka specjalistycznego prawa i ekonomii w praktyce. Koncepcja serii podręczników Polens

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych

Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@.edu.pl język system znaków słownych skoro system, to musi być w tym jakiś porządek;

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH. Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH. Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Umysł-język-świat 2012

Umysł-język-świat 2012 Umysł-język-świat 2012 Wykład II: Od behawioryzmu lingwistycznego do kognitywizmu w językoznawstwie Język. Wybrane ujęcia [Skinner, Watson i behawioryzm] Język jest zespołem reakcji na określonego typu

Bardziej szczegółowo

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA Harenberg Lexikon der Sprichwörter und Zitate : Mit 50 000 Einträgen das umfassendste Werk in deutscher Sprache / Brigitte Beier, Matthias Herkt, Bernhard Pollmann. - Dortmund

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Germańskiej dr Zygmunt Tęcza, st. wykładowca e-mail: tecza@univ.rzeszow.pl homepage: www.zygmunt-tecza.rzeszow.pl BIOGRAM PRACA dyplomowa / MAGISTERSKA: 1989: Zur Problematik der konnotativen

Bardziej szczegółowo

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. Wytyczne redakcyjne

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. Wytyczne redakcyjne Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics Wytyczne redakcyjne Wszystkie publikacje winny być sprawdzone pod względem poprawności językowej przez rdzennego użytkownika języka; prosimy

Bardziej szczegółowo

Rocznik Przek adoznawczy

Rocznik Przek adoznawczy Rocznik Przek adoznawczy Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu8 ISSN 1896 4362 2013 Katarzyna Siewert, Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA III Tom 2: Konteksty przekładowe (seria: Język a komunikacja 8)

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA III Tom 2: Konteksty przekładowe (seria: Język a komunikacja 8) Słowo wstępne Od Redakcji Konteksty literackie Maciej Drynda Przekład literacki jako otwarty ciąg tłumaczeń: Hölderlin po polsku Anna Ginter Kilka uwag o problemach przekładu A Clockwork Orange A. Burgessa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna INFORMATOLOGIA PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna TROCHĘ HISTORII PRAPOCZĄTKI Katalogi - od starożytności Katalogi centralne - od późnego średniowiecza, np. bibliotek klasztornych Bibliografie - od XV w.

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM

ŚRODKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM Marek Prengel ŚRODKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM EINE RECHTSVERGLEICHENDE ERFASSUNG DER BEKÄMPFUNGSMITTEL DER GELDWÄSCHEKRIMINALITÄT Toruń 2003 SPIS TREŚCI -

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia przekładu i ich użyteczność w glottodydaktyce

Wybrane zagadnienia przekładu i ich użyteczność w glottodydaktyce A n n a M a j k i e w i c z Wybrane zagadnienia przekładu i ich użyteczność w glottodydaktyce Nauczanie języków obcych jest nierozerwalnie związane z dialogiem międzykulturowym. Oba te procesy wzajemnie

Bardziej szczegółowo