Ogólne świadectwo dozoru budowlanego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne świadectwo dozoru budowlanego"

Transkrypt

1 Ogólne świadectwo dozoru budowlanego Numer świadectwa P - NDS Przedmiot świadectwa: Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa piana przeciwpożarowa i Piana przeciwpożarowa do pistoletów wg Listy przepisów budowlanych A część 2 wydanie 2012/2 Lfd. nr jako niełatwopalny materiał budowlany (klasa B1) wg DIN : Zamawiający: Hanno-Werk GmbH & Co. KG Industriestrasse Himberg Austria Data wystawienia: 25. maja 2011 r. Ważny do: 31. maja 2016 r. Na podstawie niniejszego Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego niniejszy przedmiot może być użytkowany zgodnie niemieckim Krajowym Prawem Budowlanym.*) Niniejsze Ogólne świadectwo dozoru budowlanego liczy 5 stron. Zamówienie nr: *) Niniejsze świadectwo zastępuje Ogólne świadectwo dozoru budowlanego nr P-NDS z dnia 8. maja 2008 r. Przedmiotowi świadectwa po raz pierwszy numer świadectwa przydzielono dnia 8. maja 2008 r.

2 Strona 2 Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego P-NDS z dnia 25. maja 2011 r. A Postanowienia ogólne B Niniejsze Ogólne świadectwo dozoru budowlanego stanowi świadectwo przydatności przedmiotu świadectwa w rozumieniu Krajowego Prawa Budowlanego. Niniejsze Ogólne świadectwo dozoru budowlanego nie zastępuje pozwoleń, atestów i świadectw wymaganych na mocy prawa do realizacji projektu budowlanego. Udzielenie niniejszego Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prywatnych praw chronionych. Producent i sprzedawca przedmiotu świadectwa musi użytkownikowi przedmiotu świadectwa dostarczyć kopię niniejszego Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego i musi poinformować go, że powinien niniejsze Ogólne świadectwo dozoru budowlanego mieć do dyspozycji w miejscu użytkowania przedmiotu świadectwa. Kopię niniejszego Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego należy przedłożyć na żądanie właściwych urzędów. Niniejsze Ogólne świadectwo dozoru budowlanego może być powielane wyłącznie w całości. Jego opublikowanie w formie skróconej wymaga zgody Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. Treść i wykresy materiałów reklamowych nie mogą być sprzeczne z niniejszym Ogólnym świadectwem dozoru budowlanego. Przekłady niniejszego Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego muszą zawierać klauzulę o treści: Przekład sporządzony został z oryginału w języku niemieckim bez kontroli Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. Niniejsze Ogólne świadectwo dozoru budowlanego może być anulowane. Postanowienia niniejszego Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego mogą być uzupełniane lub zmieniane, w szczególności jeśli wymaga tego nowa wiedza techniczna. Postanowienia szczególne 1 Przedmiot świadectwa i zakres zastosowania 1.1 Przedmiot świadectwa Uszczelniająca pianka montażowa Montażowa pianka przeciwpożarowa i Pianka przeciwpożarowa do pistoletów jako niełatwopalny materiał budowlany (klasa palności materiału budowlanego DIN 4102-B1) wg DIN : wg Listy przepisów budowlanych A część 2 wydanie 2010/2 Lfd. nr Zakres zastosowania Uszczelniającą piankę montażową można stosować między masywnymi mineralnymi lub metalowymi materiałami budowlanymi w szczelinach o szerokości do 30 mm Uszczelniająca pianka montażowa nie może być wystawiona na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych Powierzchnię uszczelniającej pianki montażowej można dodatkowo pomalować farbą dyspersyjną wg DINEN 13300: Niniejsze Ogólne świadectwo dozoru budowlanego jest ważne wyłącznie w przypadku przestrzegania wymogów Listy przepisów budowlanych A część 2 wydanie 2010/2 Lfd. nr Udokumentowanie pozostałych wymogów dozoru budowlanego nie jest przedmiotem Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego. W tym celu należy okazać pozostałe/inne dokumenty.

3 Strona 3 Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego P-NDS z dnia 25. maja 2011 r. 2 Wymogi dotyczące produktu budowlanego 2.1 Własności i skład Jednoskładnikowa uszczelniająca pianka montażowa musi być wyprodukowana z poliuretanu uwolnionego do ciekłego gazu. Gęstość materiału w adapterze piankowym musi wynosić ok. 24kg/m 3, gęstość materiału w aplikatorze piany musi wynosić ok. 20 kg/m Gotowy produkt budowlany musi spełniać wymogi dla niełatwopalnych materiałów budowlanych (klasa DIN 4102-B1) wg DIN : Skład produktu budowlanego musi odpowiadać składowi zgłoszonemu w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej w Hanowerze Do udzielenia Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego wykorzystane zostały następujące dokumenty dotyczące odporności ogniowej: Pisemny wynik testów MPA BAU HANNOVER nr z dnia r. Pisemny wynik testów MPA BAU HANNOVER nr z dnia r. Pisemny wynik testów MPA BAU HANNOVER nr z dnia r. 2.2 Produkcja i oznaczanie Produkcja Podczas produkcji produktu muszą być przestrzegane postanowienia rozdziałów do Oznakowanie Producent poza znakiem CE zgodnie z normą DIN EN musi oznakować produkt budowlany także znakiem zgodności (znak Ü) zgodnie z dyrektywami niemieckich landów w sprawie oznaczania zgodności. Produkt może być oznakowany w ten sposób, jeśli spełnione są warunki określone w ust. 3. Oznakowanie musi zawierać także następujące informacje, które muszą być dobrze czytelne: - Nazwa produktu - Nazwa producenta - Znak zgodności (znak Ü), w tym - Zakład produkcyjny - Numery świadectw - Nazwa organu certyfikującego - Niełatwopalny materiał budowlany (DIN 4102-B1) między masywnymi mineralnymi lub metalowymi materiałami budowlanymi

4 Strona 4 Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego P-NDS z dnia 25. maja 2011 r. 3 Świadectwo zgodności 3.1 Postanowienia ogólne Potwierdzenie zgodności produktów budowlanych z postanowieniami niniejszego Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego musi być dla każdego zakładu produkcyjnego przeprowadzone z wykorzystaniem świadectwa zgodności na podstawie wewnątrzzakładowej kontroli i regularnej kontroli zewnętrznej, włącznie z pierwszą kontrolą produktów przeprowadzoną zgodnie z postanowieniami następujących przepisów. Do celów przyznania certyfikatu deklaracji zgodności oraz do celów kontroli zewnętrznej, w tym na potrzeby odpowiednich badań produktu, producent musi wyznaczyć uznany organ certyfikacyjny i uznany organ kontroli. 3.2 Wewnątrzzakładowa kontrola produkcji W każdym zakładzie produkcyjnym musi być powołana i prowadzona wewnątrzzakładowa kontrola produkcji wg DIN 18200: Przez wewnątrzzakładową kontrolę produkcji rozumie się ciągłą kontrolę produkcji, którą producent musi prowadzić, aby zapewnić, że produkowany przez niego produkt budowlany odpowiadał będzie postanowieniom niniejszego Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego. Realizacja wewnątrzzakładowej kontroli produkcji podlega Dyrektywom dotyczącym świadectwa zgodności 1). Wyniki wewnątrzzakładowej kontroli produkcji muszą być odnotowywane i poddawane ocenie. Adnotacje te muszą zawierać co najmniej następujące informacje: - nazwa produktu budowlanego, - rodzaj kontroli, - data produkcji i badania produktu budowlanego, - wynik kontroli i badań i - jeśli to możliwe - porównanie z wymogami, - podpis osoby odpowiedzialnej za wewnątrzzakładową kontrolę produkcji. Adnotacje o wewnątrzzakładowej kontroli produkcji muszą być przechowywane co najmniej przez okres pięciu lat i muszą być przedkładane urzędowi ds. kontroli do kontroli zewnętrznej. W razie nieodpowiednich wyników badania producent musi niezwłocznie wdrożyć odpowiednie środki w celu wyeliminowania wad produktu, a produkty niespełniające wymogów musi wycofać. W ramach wewnątrzzakładowej kontroli produkcji należy zapewnić, aby produkty budowlane, które nie spełniają wymogów, nie były oznakowane znakiem Ü i aby wykluczona była jakakolwiek możliwość ich pomylenia z produktami pełnowartościowymi. Po usunięciu wady należy niezwłocznie powtórzyć dane badanie. 1) Dyrektywy w sprawie świadectw zgodności niełatwopalnych materiałów budowlanych (klasa 4102-B1) wg Ogólnego pozwolenia urzędu budowlanego opublikowane są w Biuletynach Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 1. kwietnia 1997 r.

5 Strona 5 Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego P-NDS z dnia 25. maja 2011 r. 3.3 Kontrola zewnętrzna W każdym zakładzie produkcyjnym musi być prowadzona regularna kontrola zewnętrzna wewnątrzzakładowej kontroli produkcji, tj. co najmniej raz na rok. Realizacja kontroli zewnętrznej podlega Dyrektywom w sprawie świadectwa zgodności 1). W ramach kontroli zewnętrznej musi być przeprowadzona pierwsza kontrola produktu budowlanego, podczas której mogą być pobrane próbki do kontroli wyrywkowej. Pobranie tych próbek i przeprowadzenie badań należy zawsze do kompetencji uznanego organu kontroli. Wyniki certyfikacji i wyniki kontroli zewnętrznej muszą być przechowywane zawsze przez okres co najmniej 5 lat. Organ certyfikujący, ewentualnie organ kontroli musi je na żądanie przedłożyć właściwemu najwyższemu urzędowi dozoru budowlanego. 4 Podstawa prawna Niniejsze Ogólne świadectwo dozoru budowlanego przyznawane jest na podstawie 25a Prawa Budowlanego Dolnej Saksonii (NBauO) z dnia r., ostatnia zmiana na mocy art. 3 ustawy z dnia r. wraz z Listą przepisów budowlanych (Bauregelliste) A część 2 wydanie 2010/2. 5 Pouczenie o środkach naprawczych Od niniejszego Ogólnego świadectwa dozoru budowlanego przysługuje wniesienie zarzutów do jednego miesiąca od jego wydania. Zarzuty te można wnieść pisemnie lub załączyć do protokołu w dyrekcji Instytutu Kontroli Materiałów Budowlanych Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Nienburger Straβe 3, Hannover. Hannover, dnia 25. maja 2011 r. Kierownik organu kontroli:

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo