Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB"

Transkrypt

1 Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB Uwagi ogólne: 1. Podstawowym celem niniejszej instrukcji edytorsko bibliograficznej jest ułatwienie osobom przygotowującym w Instytucie Historii prace pisemne (zaliczeniowe, roczne, licencjackie, magisterskie i doktorskie) opracowanie tekstu od strony technicznej. 2. Instrukcja składa się z 3 części: - uwag dotyczących edycji tekstu - wyjaśnień dot. stosowania opisu bibliograficznego, opracowania przypisów etc. - bibliografii uzupełniającej Uwagi edytorskie:

2 1. Praca pisemna (zaliczeniowa, roczna czy dyplomowa - licencjacka, magisterska i doktorska) powinna przyjąć następującą postać graficzną: tekst pracy - zależnie od wymogów prowadzącego zajęcia, opiekuna, promotora - powinien mieć formę wydruku lub formę elektroniczną; wersja elektroniczna powinna być w formacie *.rtf, *.doc, *.docx, *.odt, *.mellel, *.pdf (ten ostatni format [pdf] najpełniej zapewnia stabilność układu graficznego tekstu i jest szczególnie godny polecenia); czcionka w obrębie tekstu głównego i w bibliografii: 12 punktów Times New Roman; w przypisach: 10 punktów Times New Roman; interlinia: 1,5 wiersza - zarówno w tekście głównym, w przypisach, jak i w bibliografii załącznikowej; marginesy w obrębie całej pracy: 2,5 cm (góra, dół, prawy i lewy margines), wyrównanie (justowanie) do prawej i lewej strony w obrębie całej pracy (także w bibliografii i przypisach); druk jednostronny (w wypadku wydruku pracy); przypisy - odnośniki (zalecamy posługiwanie się cyframi arabskimi) w indeksie górnym (zarówno w tekście głównym, jak i na dole strony) wstawiane przed kropką kończącą zdanie, poza sytuacjami, gdy zdanie kończy się skrótem - np.: r., w. czy etc. - w tej sytuacji numer przypisu wstawiany jest po kropce; ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja) na dole strony - cyfry arabskie; bibliografia załącznikowa na końcu pracy podzielona (zazwyczaj) na 2 części - źródła i opracowania. cytaty wprowadzane są albo poprzez wyróżnienie ich kursywą, lub w cudzysłowie - wybrany system stosuje się konsekwentnie w całym tekście; obcojęzyczne cytaty ze źródeł wprowadzamy albo w języku oryginału [zapis oryginalny?], albo w transkrypcji łacińskiej dodając - wedle zasad krytyki tekstu jest to część interpretacji - tłumaczenie na język polski; transkrypcja tekstów pisanych alfabetem innym niż łaciński (grecki, alfabety cyrylickie [białoruski, bułgarski, macedoński, rosyjski, serbsko chorwacki i ukraiński]) odbywa się według normy międzynarodowej (ISO 9:1995); tablica transliteracyjna dla alfabetów cyrylickich jest dostępna na stronie Instytutu

3 Historii: obcojęzyczne cytaty z opracowań (stosownie do potrzeb) można cytować w oryginale, zaopatrywać tłumaczeniem lub podawać samo tłumaczenie - za każdym razem odsyłając (o ile to możliwe) do wydania tekstu oryginalnego. uwagi uzupełniające: - znaki przestankowe (przecinki, kropki, średniki, znaki zapytania) i inne znaki graficzne (np. nawiasy) - poza myślnikiem - są stawiane zaraz po poprzedzającym je słowie czy innych znakach graficznych - np. "Jaś, który szedł rano do miasta (Białystok), nie zabrał ze sobą brata - Adama." - średnik - ; - jest znakiem twardszego podziału niż przecinek, stąd używa się go np. dla rozdzielenia różnych pozycji bibliograficznych w przypisie - por. Kowalski 2002; Wasilewski 2004, 23-24; Samsonowicz 1987, s ale już nie powinno się go stosować przy rozdzielaniu części jednego opisu bibliograficznego (Samsonowicz; 2004; s. 3-45); w stosowaniu znaków przestankowych mamy być konsekwentni (nie zmieniamy znaczenia znaku w trakcie tekstu, bo utrudnia to lekturę i niepotrzebnie zatrzymuje uwagę czytelnika) i posługiwać się (wspólnymi dla wszystkich) zasadami języka polskiego; - wyrazy dwuczłonowe łączy się myślnikiem bez spacji - np. "porozumienie polsko-niemieckie", myślnik ze spacją między wyrazami służy innym celom; - sposób przywoływania autorów w tekście głównym: za pierwszym razem podajemy pełne imię i nazwisko, za drugim i następnym samo nazwisko. Po dłuższej przerwie raczej znów podajemy imię i nazwisko. W nauce polskiej unika się podawania inicjału imienia w tekście głównym jako elementu "nieładnego" stylistycznie. Stosowanie podanych (jednolitych) zasad ułatwi pracę promotorom i recenzentom oceniającym prace. OPIS BIBLIOGRAFICZNY

4 Informacje ogólne: Opisy bibliograficzne powinno się podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu w obrębie całej pracy. Można wyróżnić kilka podstawowych zasad tworzenia opisu bibliograficznego: - zasada minimum: głównym celem tworzenia takiej, a nie innej formy opisu bibliograficznego jest chęć zawarcia w nim jak najmniejszej ilości niezbędnych (dla odbiorcy) elementów opisu danego tekstu; stąd rezygnujemy np. z podawania pełnych imion redaktorów prac zbiorowych czy w ogóle informacji o redaktorach czasopism jako elementów nieistotnych dla identyfikacji tekstu; - zasada identyfikacji: ów minimalny opis ma zawierać wszystkie elementy niezbędne do jak najszybszej identyfikacji tekstu (artykuł z czasopisma czy z pracy zbiorowej? źródło czy opracowanie?) i łatwego dotarcia do niego w bibliotece (wciąż jeszcze różne typy tekstów mogą być w różnych katalogach - np. czasopisma - choć katalog w postaci cyfrowej bazy danych [z wyszukiwarką] częściowo problem rozwiązuje); - obie powyższe zasady a przypisy: w tym wypadku powyższe zasady idą jeszcze dalej, bowiem przy pierwszym cytowaniu danego tekstu w przypisie podajemy jego pełny opis bibliograficzny (wedle obu powyższych zasad i zgodnie z opisem stosowanym przez nas w bibliografii załącznikowej - bez szyku przestawnego przy danych o autorze), jednak już przy następnych odwołaniach (o czym będzie jeszcze mowa obszerniej w części dot. przypisów) podajemy jedynie skrótowy odsyłacz do pełnego opisu - np. nazwisko autora i fragment tytułu - który pozwala na szybką identyfikację z opisem pełnym; w tym wypadku nie chodzi tyle o rozpoznanie typu tekstu i np. jego objętości, ile o najkrótsze możliwe powiązanie odsyłacza z pełnym opisem użytym gdzieś we wcześniejszej części naszej pracy; - zasada tożsamości grupowej: warto posługiwać się opisem będącym w powszechnym użyciu, wspólnym grupie zakładanych odbiorców (np. historyków, humanistów), gdyż ułatwia to szybką i bezproblemową identyfikację tekstu przez jak

5 największą grupę czytelników i rozpoznanie naszej formy opisu jako oznaki akceptacji zasad funkcjonowania danej wspólnoty (naukowej); Podstawowe elementy każdego opisu to: - autor, - tytuł, - miejsce wydania lub instytucja sprawcza (odpowiedzialna za wydanie tekstu), - rok wydania. W zależności od typu tekstu pojawiają się także inne elementy - np.: - redaktor (przy pracach zbiorowych), - tytuł czasopisma lub serii wydawniczej, - numery stron - w wypadku artykułu stanowiącego część większej całości (pracy zbiorowej, czasopisma). W nauce polskiej przyjęte jest, że tytuły książek, rozdziałów w książkach i artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych piszemy kursywą, natomiast tytuły czasopism piszemy czcionką prostą i umieszczamy w cudzysłowie. Jeżeli publikacja zbiorowa lub artykuł w czasopiśmie jest w języku obcym przy jego opisie można albo zachować pisownię oryginału lub - co jest lepszym rozwiązaniem ze względu na jednolitość opisów - dostosować terminologię do wzorca opisu bibliograficznego w języku polskim. Stąd angielskie skróty Ed. lub Eds. (editor, editors) zastępujemy polskim skrótem red. pisanym małą literą; In przez (w:), pp. przez s., vol. polskim skrótem t. (tom). Analogiczne słowa tłumaczymy na język polski również przy publikacjach w innych językach. W nauce zachodniej inaczej stosuje się również kursywę i cudzysłów w opisie bibliograficznym. Charakterystyczne jest zwłaszcza stosowanie druku prostego i cudzysłowu do wszystkich tekstów, które są w obrębie innych tekstów - chodzi tu zwłaszcza o tytuły artykułów publikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych. Z

6 kolei tytuł czasopisma jest zazwyczaj pisany kursywą. Przyjętą normą jest, że w bibliografii polskiej dostosowujemy te opisy do przyjętych przez nas standardów - wedle przyjętego wzorca. przykłady: zapis oryginalny - praca zbiorowa: Griffith M., "Greek lyric and the place of humans in the world", In: Cambridge Companion to Greek Lyric, ed. F. Budelmann, Cambridge 2008, pp po zamianie: Griffith M., Greek lyric and the place of humans in the world, (w:) Cambridge Companion to Greek Lyric, red. F. Budelmann, Cambridge 2009, s zapis oryginalny - czasopismo: Griffith M., "Gods and Humans", Arethusa 22.2 (2008), po zamianie: Griffith M., Gods and Humans, "Arethusa" t. 22, nr 2 (2008), s Cechą charakterystyczną opisu bibl. w bibliografii załącznikowej - w odróżnieniu od odwołań do różnego typu tekstów w przypisach - jest stosowanie szyku przestawnego przy podaniu imienia i nazwiska autora. W bibliografii załącznikowej typowy opis zaczyna się od nazwiska autora, po którym wstawia się inicjał lub pełne imię - np.: - Bartol K., Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s lub: - Bartol Krystyna, Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s Taka forma opisu - zwłaszcza kolejność nazwiska i inicjału/imienia - ma ułatwić poruszanie się czytelnika po bibliografii i szybką identyfikację potrzebnego tekstu. W przypisach taka zamiana kolejności imienia i nazwiska nie jest konieczna, istotna jest jednak z kolei oszczędność miejsca, stąd opis zaczynamy od inicjału i nazwiska autora - np. - 2 Por. K. Bartol, Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I.

7 Lewandowski, Poznań 1995, s Nazwisko autora można także wyróżnić italikiem lub w ogóle dużą literą - np.: - BARTOL K., Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s Każdy przypis i opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej przyjmuję formę zdania, stąd na końcu opisu stawiamy kropkę źródła: - red. - opr. (opracowanie) - ten skrót stosowany jest zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z - tł. a) źródła antyczne: b) źródła obcojęzyczne poantyczne: c) źródła rękopiśmienne: Acta Nuntiaturae Polonae, t. 15: Germanicus Malaspina ( ), vol. 1: (1 XII XII 1592), wyd. L. Jarmiński, Cracoviae 2000, s Opisy archiwaliów i rękopisów modernizujemy zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych (Kraków 1925) oraz Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku (Wrocław 1953).

8 Opisy starodruków nie są modernizowane. d) (inne) archiwalia: Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, Studia Źródłoznawcze t. 1, 1957, s przypomnienie: źródła cytujemy w języku oryginału lub w transliteracji łacińskiej - w większości wypadków podanie informacji o wydaniu, za którym cytujemy tekst, jest niezbędnym elementem analizy; bibliografia załącznikowa: Bibliografia załącznikowa jest typem bibliografii, którą umieszczamy na końcu tekstu rozprawy - rodzajem bibliograficznego uzupełnienia analizy narracyjnej. OPRACOWANIA Najczęściej mamy do czynienia z następującymi typami tekstów naukowych: książka - monografia: Danielewicz J., Morfologia hymnu antycznego, Poznań Data wydania jest ważna na wypadek wydań zmienionych i poprawionych; zbiór (różnych) tekstów jednego autora:

9 - opr. (opracowanie) - ten skrót stosowany jest zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z książka tłumaczona: nn książka kilku autorów: mamy praca wielotomowa: praca zbiorowa: Gdy mamy zamiar przywołać całą pracę zbiorową umieszczamy go w bibliografii w następującej formie: Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań Najpierw zatem podaje się tytuł, następnie redaktora/redaktorów, miejsce i rok wydania. W bibliografii umieszczamy tom pod literą, od której zaczyna się tytuł. W wypadku prac zbiorowych, które mają 2 redaktorów podajemy inicjały i nazwiska obu, gdy jednak mamy więcej niż 2 redaktorów, piszemy inicjał i nazwisko pierwszego z nich oraz skrót i in.. Pamiętajmy oczywiście, że w wypadku redaktora nie obowiązuje już szyk przestawny (zatem inicjał i nazwisko: red. J. Lewandowski), a poza tym nie musimy podawać pełnego imienia redaktora/-ów, gdyż dla identyfikacji i oceny tekstu są oni postaciami drugorzędnymi. praca zbiorowa tłumaczona: Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, tł. P. Bravo, Warszawa tekst z pracy zbiorowej: Tekst z pracy zbiorowej poza podstawowymi informacjami (autor, tytuł) powinien

10 zawierać także informację o redaktorze/redaktorach tomu i numerach stron, na których znajduje się artykuł - taka informacja (wszak jest różnica między tekstem 3 i 50- stronicowym) może wskazać np. na zakres informacji, których możemy się spodziewać w tekście (krótka notka czy pogłębiona analiza?). Bartol K., Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s hasło z encyklopedii etc.:... Biogramy w Polskim słowniku biograficznym traktujemy jak artykuły w wielotomowej pracy zbiorowej, np.: M. Zgórniak, Haller Cezary, PSB, t. 9, Wrocław , s artykuł z czasopisma: Opis artykułu z czasopisma poza podstawowymi danymi wspólnymi dla wszystkich opisów bibl. (autor, tytuł tekstu) zawiera również informację o tytule periodyku, a także dane identyfikacyjne danego zeszytu/numeru. Jako że czasopisma wychodzą z bardzo różną regularnością (miesięczniki, kwartalniki, półroczniki, roczniki i inne nieregularniki) także ich numeracja może być różnorodna. Jednak w większości wypadków mamy do czynienia z podziałem na większą jednostkę (tom, rocznik) i podkategorię (zeszyt, numer). Z takim systemem mamy do czynienia zwłaszcza w sytuacji, gdy czasopismo wychodzi kilka razy w roku. Kwestia numeracji stron jest ważna podobnie jak w wypadku tekstu z pracy zbiorowej - por. powyżej. Danielewicz J., Nowo odczytane teksty Safony i Archilocha, "Meander" r. 60, nr 2 (2005), s lub: Danielewicz J., Deixis in Greek Choral Lyric, QUCC n.s. 34 (1990), s Ten opis wskazuje, że gdy stosujemy skrót nazwy czasopisma nie posługujemy się

11 cudzysłowem. Skrót n.s. (wł. nuova seria - nowa seria) wskazuje, że nastąpiła istotna zmiana w wydawaniu czasopisma (zazwyczaj powiązana ze zmianami w redakcji i/lub miejscem wydawania) i rozpoczęto numerowanie tomów od początku. Taka sytuacja nie zdarza się zbyt często, jednak przytrafiło się to np. kilku ważnym czasopismom starożytniczym (właśnie Quaderni Urbinati di Cultura Classica czy Classical Quaterly ). lub: Kądziela Ł., Opcja grodzieńska, "Kwartalnik Historyczny" r. 98, nr 1 (1991), s Ten sam tekst może mieć w opisie inną kolejność danych dot. numeru, roku wydania etc., np. wedle opisu stosowanego prze sam "Kwartalnik Historyczny" powinien on wyglądać następująco: Kądziela Ł., Opcja grodzieńska, KH r. 98, (1991), nr 1, s Przy opisie tekstu z pracy zbiorowej stosowane są następujące skróty (zależnie od potrzeb): - t. - r. -z. - nr. W wypadku tłumaczenia tekstu wydanego w czasopiśmie należy podać informację o tłumaczu odpowiedzialnym za przekład tekstu - np. w taki sposób: Brown P., Śmierć Cezara, (tł. J. Kowalski) "Meander" r. 37, nr 3 (2004), s artykuł z prasy codziennej: tekst z serii wydawniczej: Przykład opisu:

12 Kostuch L., Kilka uwag o wyprawie Amazonek na Attykę, (w:) Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. K. Nawotka, M. Pawlak ("Antiquitas" 29), s "Antiquitas" nie jest czasopismem, ale serią wydawaną w ramach "Acta Universitatis Wratislaviensis", ma też odrębny tytuł i redaktorów tomu. Użyteczna jest również informacja, że tom ma zarówno numer ISBN jak i ISSN - przy czym czasopisma mają tylko ISSN, a publikacje zwarte (książki): ISBN. Informacja jest o tyle istotna, że w większości bibliotek serie wydawnicze znajdują się albo razem z czasopismami, albo w (odrębnym) katalogu odsyłającym do działu czasopism. - zapewne warto byłoby stworzyć listę polskich serii wydawniczych... recenzja: kk Praca niepublikowana: Kowalski B., Okoliczności śmierci cesarza Hadriana, (niepublikowana rozprawa doktorska), Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Praca przygotowana do druku, ale jeszcze nie wydana: Kowalski B., Okoliczności śmierci cesarza Hadriana, Białystok 2010 (publikacja przygotowana do druku???) opis bibliograficzny tekstu dostępnego na stronie www: Preferowany sposób cytowania tesktu w bibliografii załącznikowej wedle polskich standardów bibliograficznych: Zanker P., The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity, Berkeley 1995 (strona Word Wide Web - [dostęp dnia ]).

13 Jak widać opis tekstu dostępnego w internecie może być oparty na standardowym opisie z dodatkiem adresu www i informacji o czasie dostępu do tekstu - ze względu na możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian na serwerze - te informacje umieszczamy zazwyczaj na końcu opisu opis bibliograficzny źródła zachowanego w postaci cyfrowej (film, muzyka etc.): W wypadku filmów W wypadku nagrań muzycznych W wypadku zapisów dźwiękowych... OPIS BIBLIOGRAFICZNY - przypisy: Opis bibliograficznego tekstu przywołanego w przypisie w zasadzie powiela wzorzec z bibliografii załącznikowej; poza jednym elementem - tekst cytujemy podając najpierw inicjał, a potem nazwisko autora (a zatem bez szyku przestawnego typowego dla ułożonej alfabetycznie bibliografii załącznikowej). Pełna wersja opisu, przy pierwszym przywołaniu tekstu, wygląda następująco: 2 W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s Dla wygody czytelnika nazwisko można rozstrzelić lub podać w całości wielką literą, np. tak: 2 W. LENGAUER, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s Gdy cytujemy artykuł z pracy zbiorowej czy czasopisma staramy się podać przedział stron, na których znajduje się artykuł, a odnośną stronę wprowadzamy przez "a zwł. s. 305" czyli a zwłaszcza s poniżej przykład: 2 K. Bartol, Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s , a zwł s. 22. lub:

14 , a zwł. s J. Danielewicz, Nowo odczytane teksty Safony i Archilocha, "Meander" r. 60, nr 2 (2005), s. Wersja skrócona przy drugim przywołaniu za jakiś czas: (drugie odwołanie do tego samego tekstu: nazwisko, skrót tytułu, strona) 22 W. Lengauer, Religijność..., s albo (nazwisko, skrót [polski lub łaciński] wskazujący, że tekst był już wcześniej cytowany): 22 W. Lengauer, dz. cyt., s albo: 22 W. Lengauer, op. cit., s Zapis 2 i 3 jest odrobinę mniej komunikatywny (brak tytułu), dla czytelnika bardziej czasochłonny (konieczność odszukania pełnego przypisu) i może powodować komplikacje (pomiędzy przypisem z pełnym zapisem bibliograficznym pracy Włodzimierza Lengauera, a wersją skróconą nie może się pojawić w przypisach inna praca Lengauera. Jeśli taka się pojawia, musimy użyć zapisu ze skróconym tytułem). Stąd zalecane byłoby stosowanie stosowania opisu skrótowego z podaniem części tytułu. Jeżeli drugie odwołanie jest natychmiast po pierwszym, należy odwołać się jeszcze krócej - np.: 21 W. LENGAUER, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s Tamże, s lub (jeśli stosujemy w pracy terminologię łacińską): 22 Ibidem, s Uwagi dodatkowe: Każdy przypis jest zdaniem i kończy się kropką. Przypisy - uwagi ogólne:

15 Przypisy - skróty: Skrót polski Skrót łaciński Znaczenie zob. vide zobacz (odsyłamy do tekstu, z którym się zgadzamy) por. cf. porównaj (tekst wyraża inne stanowisko niż nasze) - obecnie skrót stosowany jest neutralnie i odnosi się zarówno do tekstów, z którymi się zgadzamy jak i do tych, z którymi się nie zgadzamy dz. cyt. op. cit. dzieło cytowane; zawsze poprzedzone nazwiskiem autora, odsyła do jego ostatniej wspomnianej pozycji; źle wypada przy artykule. wyd. ed. nazwisko wydawcy określonego tekstu (po jego autorze i tytule) i in. et al. i inni (zastępuje nazwiska współpracowników, współredaktorów itp.) tamże ibidem w tym samym miejscu, tzn. w pozycji wzmiankowanej w poprzednim przypisie; jeśli nie podano nowej strony,

16 chodzi o tę samą. cyt. za: tekst nie cytowany z oryginału, lecz za pośrednictwem innej publikacji (stosowne jedynie wobec tekstów trudno dostępnych, np. pozostających w rękopisie, nie przetłumaczonych itp.); w odsyłaczu stosujemy samo za: tenże, taż idem, eadem zamiast nazwiska autora/autorki, gdy jest ono powtórzone za poprzednim przypisem hasło: s.v. (sub voce) cytujemy hasło ze słownika s. 7 n./ s.7 nn.; s. 7 sq./s. 7 sqq. strona 7 i następna/ następne i dalej (stara konwencja, którą można spotkać w pracach historyków) wielokrotnie passim zamiast numerów stron; dana informacja pojawia się we wspominanym tekście zbyt często, by było warto odsyłać do konkretnych stron (czasami także: pamiętam, że było na ten temat, ale nie chcę sprawdzać ) t. t. tom z. zeszyt (dotyczy czasopisma, którego rocznik stanowi całość) przyp. cytujemy przypis lub

17 odsyłamy do niego (tak!) (sic!) w nawiasie w tekście cytowanym, na oznaczenie dostrzeżonego tam błędu [...] pomijamy fragment cytatu (także na początku cytatu, gdy zaczyna się on od końca zdania) *Tabelka jest zapożyczona - kkk - i uzupełniona o część skrótów i wyjaśnień. BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA Bielec E., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków Boć J., Jak pisać pracę magisterską? Wrocław Borcz L., Vademecum pracy dyplomowej, Bytom Eco U., Immm, tł., Warszawa. Gambarelli G., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? tł.???, Kraków Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa Rozpondek M., Poradnik dyplomanta i absolwenta, Gliwice Urban S., Ładoński, W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Kraków Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa Wójcik K., Piszę pracę magisterską, Warszawa 1999.

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

Założenia redakcyjne

Założenia redakcyjne Założenia redakcyjne Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia w języku angielskim (maksymalna objętość: 900 znaków ze spacjami). Nie wymagamy bibliografii. W tekście przygotowanego artykułu należy

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego ZASADY EDYCJI TEKSTÓW NAUKOWYCH Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej I. Formatowanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ

Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ Zasady redagowania tekstu Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Slawistyki UJ Redakcja Studenckich Zeszytów Naukowych Instytutu UJ prowadzi nabór tekstów dotyczących obszaru Słowiańszczyzny południowej

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów Kwartalnik Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania Poniższe wskazówki obowiązują autorów publikacji od nr III/2012(3) I. Redakcja przyjmuje do recenzji i ewentualnej publikacji materiały do

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE 0 Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN Załącznik Nr 3 UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje w nowoczesnych organizacjach Ekonomiczne i społeczne efekty Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Uprzejmie prosimy Autorów o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami edytorskimi i stosowanie ich w pracy, co pozwoli usprawnić proces wydawniczy. 1. Dokument należy zapisać do pliku

Bardziej szczegółowo

W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne

W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG 1. Liczba znaków Wszystkie teksty należy pisać czcionką TIMES NEW

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx.

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. WYMOGI EDYTORSKIE Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. Objętość tekstu: artykuł naukowy: do 1/2 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (1/2 ark. = 20 000 znaków ze spacjami,

Bardziej szczegółowo

Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka. Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji

Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka. Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji 1. Informacje ogólne 1.1. Rocznik Łubowicki jest miejscem publikacji oryginalnych

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNA PRACA DYPLOMOWA

TEORETYCZNA PRACA DYPLOMOWA TEORETYCZNA PRACA DYPLOMOWA Wymagania szczegółowe: Wymagania regulaminowe: - Praca jest napisana samodzielnie, pod kierunkiem promotora. - Praca przed dopuszczeniem do egzaminu jest sprawdzana pod kątem

Bardziej szczegółowo

refleksje pismo naukowe studentów i doktorantów

refleksje pismo naukowe studentów i doktorantów http://.edu.pl @.edu.pl Wymogi techniczne i redakcyjne dla tekstów kierowanych do publikacji 1. Formy i objętość nadsyłanych tekstów Artykuł naukowy, esej do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona=1800

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Redakcja czasopisma przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana w języku obcym lub w innej formie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism)

Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism) Załącznik 2c dla autora artykułu Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism) E L E M E N T Y S K Ł A D O W E A R T Y K U

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Gorzów Wielkopolski 2012 Spis treści Zasady ogólne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne Instrukcja realizacji pracy dyplomowej pisemnej licencjackiej i magisterskiej dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH

ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH WYMOGI OGÓLNE 1. Objętość pracy, wraz ze stronami tytułowymi i bibliografią, powinna wynosić: dla prac licencjackich ok. 45 stron,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu "Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja"

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002 Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Przypis (notka) to zasadniczy element aparatu naukowego książki. Przypisy

Bardziej szczegółowo

Jak napisać bibliografię

Jak napisać bibliografię Spis treści: Jak napisać bibliografię 1. Informacje ogólne 1.1 Wyjaśnienie terminów 1.2. Stosowane normy 2. Opis bibliograficzny 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Opis książki 2.3. Opis czasopisma 2.4. Opis dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA?

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: - biblion (biblos) - książka - graphein - pisać, opisywać BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany (alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

2. Przy przygotowywaniu pracy do wydania prosimy o korzystanie z szablonów (pliki do pobrania na stronie internetowej Wydawnictwa).

2. Przy przygotowywaniu pracy do wydania prosimy o korzystanie z szablonów (pliki do pobrania na stronie internetowej Wydawnictwa). Instrukcja przygotowania prac przeznaczonych do dalszego opracowania w Wydawnictwie Akademii Morskiej w Gdyni (monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki, skrypty) Uprzejmie prosimy o przygotowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Do pracy naukowej, magisterskiej bądź licencjackiej powinna być dołączona bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uczelniane Wymagania dla składanych publikacji

Wydawnictwo Uczelniane Wymagania dla składanych publikacji Wydawnictwo Uczelniane Wymagania dla składanych publikacji UWAGA! 10 stron (9 punktów) MS Word ustawienia strony: papier A4!!! Marginesy: górny 3 cm dolny 6,7 cm prawy 4,2 cm lewy 4,2 cm nagłówek 2 cm

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wydawnicza

Instrukcja wydawnicza 1 Instrukcja wydawnicza 1. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiału głównego Tekst główny plik tekstowy powinien być zapisany w formacie *.rtf lub *.doc (Word 95 lub wyższy, fonty specjalne,

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

MPaR 11 wymagania redakcyjne i instrukcja formatowania tekstu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

MPaR 11 wymagania redakcyjne i instrukcja formatowania tekstu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach MPaR 11 wymagania redakcyjne i instrukcja formatowania tekstu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Formatowanie tekstu: o Ustawienia strony: A4. Marginesy: góra - 3 cm; dół - 6.7 cm; lewy

Bardziej szczegółowo

Normy typograficzne i metodologiczne artykułów w Roczniku Teologii Katolickiej

Normy typograficzne i metodologiczne artykułów w Roczniku Teologii Katolickiej Normy typograficzne i metodologiczne artykułów w Roczniku Teologii Katolickiej 1. Zasady publikowania Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe w języku polskim i językach kongresowych (angielskim,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1. Uwagi ogólne Artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych WSZiB są recenzowane,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia I stopnia

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia I stopnia KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia I stopnia Student roku dyplomowego zobowiązany jest wykonać recital dyplomowy w terminie letniej sesji egzaminacyjnej, tzn. do dnia 29.05.2015 r. Na dwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 01/13. Dziekana Wydziału Zarządzania. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. z dnia 16 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 01/13 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2013 roku Na podstawie 23 Statutu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymogi edycyjne. Część I: Edycja ogólna

Wymogi edycyjne. Część I: Edycja ogólna Wymogi edycyjne Część I: Edycja ogólna Prosimy o zachowanie poniższych wymogów edytorskich, co usprawni przygotowanie tekstów do druku. Teksty niespełniające wymogów będą bezwzględnie odrzucane. 1. edytor

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE WYTYCZNE EDYTORSKIE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW W JĘZYKU POLSKIM

ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE WYTYCZNE EDYTORSKIE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW W JĘZYKU POLSKIM ZWIERCIADŁO ETNOLOGICZNE Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego WYTYCZNE EDYTORSKIE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW W JĘZYKU POLSKIM Prosimy o przygotowanie artykułów w formie

Bardziej szczegółowo

1), 1. * W

1), 1. * W Przypisy PRZYPIS jest to objaśnienie, komentarz lub uwaga dodana przez autora lub wydawcę do tekstu pracy, umieszczana zwykle: u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu pracy. ODNOŚNIK (odsyłacz)

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP 1. Tematyka publikacji W Kwartalniku Prawa Prywatnego publikowane są artykuły, materiały oraz recenzje dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.) XVII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych 20-24 września 2009r., Krynica INSTRUKCJA DLA AUTORÓW Imię i nazwisko autora(-ów) 1) STRESZCZENIE Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu przygotowania

Bardziej szczegółowo

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002)

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002) Styl APA Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów ze względu na ich funkcje. Są to: przypisy uzupełniające podstawowe informacje zawarte głównym oraz przypisy informujące o prawach autorskich. Należy do niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Przypisy. W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001, s. 19.

Przypisy. W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001, s. 19. Przypisy 1) Książka zwarta: - tytuł pracy (kursywa) - miejsce i data wydania - numer strony (lub przedział stron np. 14 16) O. Sacks, Zobaczyć głos, Poznań 2011, s. 54. 2) Praca zbiorowa: - tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Strona tytułowa Wzór na ostatniej stronie. Ad. 3 Strona trzecia OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY

Ad. 2 Strona tytułowa Wzór na ostatniej stronie. Ad. 3 Strona trzecia OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY FORMALNE ZASADY PISANIA PRAC MAGISTERSKICH Spis treści: 1. Oprawa 2. Strona tytułowa 3. Opis bibliograficzny pracy. Abstrakt. Słowa kluczowe 4. Spis treści 5. Wstęp i Zakończenie 6. Rozdziały 7. Przypisy

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA

1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA ZASADY REDAGOWANIA PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH I PRAC DYPLOMOWYCH 1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA Pracę dyplomową i projekt przejściowy, nazywane dalej opracowaniem, należy przygotować do wydruku o formacie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master Załącznik D do Regulaminu CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie NGO Master 1. Zakres tematyczny Praca powinna zawierać co najmniej następujące treści:

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym GORZÓW WIELKOPOLSKI, 2014 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego. PROCEDURA DYPLOMOWA na kierunku PEDAGOGIKA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie studia niestacjonarne I Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów ZPSB wymogiem uzyskania dyplomu jest

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik].

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH. Wskazówki dla autorów publikujących w Serii Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH. Wskazówki dla autorów publikujących w Serii Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Wskazówki dla autorów publikujących w Serii Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Format pliku:.doc lub.docx (format

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA AUTORÓW Formatowanie tekstu

WYTYCZNE DLA AUTORÓW Formatowanie tekstu WYTYCZNE DLA AUTORÓW Organizatorzy przewidują wydanie artykułów zgłoszonych na konferencję w formie wydawnictwa zwartego recenzowanej publikacji konferencyjnej. Referaty będą recenzowane i kwalifikowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDYTORSKIE dla publikacji Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM

WYMOGI EDYTORSKIE dla publikacji Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM WYMOGI EDYTORSKIE dla publikacji Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM Postanowienia ogólne Edytor tekstu Word (format doc. lub docx.), Styl czcionki: Times New Roman, Wielkość czcionki

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym Akademia im. Jakuba z Paradyża Wydział Ekonomiczny STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Ekonomicznym 1 1. ZAKRES MERYTORYCZNY PRACY DYPLOMOWEJ Praca dyplomowa to odpowiednio na studiach pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE I ARTYKUŁY I ROZPRAWY. Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria:

ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE I ARTYKUŁY I ROZPRAWY. Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria: ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE I ARTYKUŁY I ROZPRAWY Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria: 1. Musi być wynikiem samodzielnych badań (wraz z artykułem

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE MAKROEKONOMII US I. Wymagania merytoryczne i regulaminowe 1. Praca jest opracowana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora.

Bardziej szczegółowo