Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB"

Transkrypt

1 Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB Uwagi ogólne: 1. Podstawowym celem niniejszej instrukcji edytorsko bibliograficznej jest ułatwienie osobom przygotowującym w Instytucie Historii prace pisemne (zaliczeniowe, roczne, licencjackie, magisterskie i doktorskie) opracowanie tekstu od strony technicznej. 2. Instrukcja składa się z 3 części: - uwag dotyczących edycji tekstu - wyjaśnień dot. stosowania opisu bibliograficznego, opracowania przypisów etc. - bibliografii uzupełniającej Uwagi edytorskie:

2 1. Praca pisemna (zaliczeniowa, roczna czy dyplomowa - licencjacka, magisterska i doktorska) powinna przyjąć następującą postać graficzną: tekst pracy - zależnie od wymogów prowadzącego zajęcia, opiekuna, promotora - powinien mieć formę wydruku lub formę elektroniczną; wersja elektroniczna powinna być w formacie *.rtf, *.doc, *.docx, *.odt, *.mellel, *.pdf (ten ostatni format [pdf] najpełniej zapewnia stabilność układu graficznego tekstu i jest szczególnie godny polecenia); czcionka w obrębie tekstu głównego i w bibliografii: 12 punktów Times New Roman; w przypisach: 10 punktów Times New Roman; interlinia: 1,5 wiersza - zarówno w tekście głównym, w przypisach, jak i w bibliografii załącznikowej; marginesy w obrębie całej pracy: 2,5 cm (góra, dół, prawy i lewy margines), wyrównanie (justowanie) do prawej i lewej strony w obrębie całej pracy (także w bibliografii i przypisach); druk jednostronny (w wypadku wydruku pracy); przypisy - odnośniki (zalecamy posługiwanie się cyframi arabskimi) w indeksie górnym (zarówno w tekście głównym, jak i na dole strony) wstawiane przed kropką kończącą zdanie, poza sytuacjami, gdy zdanie kończy się skrótem - np.: r., w. czy etc. - w tej sytuacji numer przypisu wstawiany jest po kropce; ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja) na dole strony - cyfry arabskie; bibliografia załącznikowa na końcu pracy podzielona (zazwyczaj) na 2 części - źródła i opracowania. cytaty wprowadzane są albo poprzez wyróżnienie ich kursywą, lub w cudzysłowie - wybrany system stosuje się konsekwentnie w całym tekście; obcojęzyczne cytaty ze źródeł wprowadzamy albo w języku oryginału [zapis oryginalny?], albo w transkrypcji łacińskiej dodając - wedle zasad krytyki tekstu jest to część interpretacji - tłumaczenie na język polski; transkrypcja tekstów pisanych alfabetem innym niż łaciński (grecki, alfabety cyrylickie [białoruski, bułgarski, macedoński, rosyjski, serbsko chorwacki i ukraiński]) odbywa się według normy międzynarodowej (ISO 9:1995); tablica transliteracyjna dla alfabetów cyrylickich jest dostępna na stronie Instytutu

3 Historii: obcojęzyczne cytaty z opracowań (stosownie do potrzeb) można cytować w oryginale, zaopatrywać tłumaczeniem lub podawać samo tłumaczenie - za każdym razem odsyłając (o ile to możliwe) do wydania tekstu oryginalnego. uwagi uzupełniające: - znaki przestankowe (przecinki, kropki, średniki, znaki zapytania) i inne znaki graficzne (np. nawiasy) - poza myślnikiem - są stawiane zaraz po poprzedzającym je słowie czy innych znakach graficznych - np. "Jaś, który szedł rano do miasta (Białystok), nie zabrał ze sobą brata - Adama." - średnik - ; - jest znakiem twardszego podziału niż przecinek, stąd używa się go np. dla rozdzielenia różnych pozycji bibliograficznych w przypisie - por. Kowalski 2002; Wasilewski 2004, 23-24; Samsonowicz 1987, s ale już nie powinno się go stosować przy rozdzielaniu części jednego opisu bibliograficznego (Samsonowicz; 2004; s. 3-45); w stosowaniu znaków przestankowych mamy być konsekwentni (nie zmieniamy znaczenia znaku w trakcie tekstu, bo utrudnia to lekturę i niepotrzebnie zatrzymuje uwagę czytelnika) i posługiwać się (wspólnymi dla wszystkich) zasadami języka polskiego; - wyrazy dwuczłonowe łączy się myślnikiem bez spacji - np. "porozumienie polsko-niemieckie", myślnik ze spacją między wyrazami służy innym celom; - sposób przywoływania autorów w tekście głównym: za pierwszym razem podajemy pełne imię i nazwisko, za drugim i następnym samo nazwisko. Po dłuższej przerwie raczej znów podajemy imię i nazwisko. W nauce polskiej unika się podawania inicjału imienia w tekście głównym jako elementu "nieładnego" stylistycznie. Stosowanie podanych (jednolitych) zasad ułatwi pracę promotorom i recenzentom oceniającym prace. OPIS BIBLIOGRAFICZNY

4 Informacje ogólne: Opisy bibliograficzne powinno się podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu w obrębie całej pracy. Można wyróżnić kilka podstawowych zasad tworzenia opisu bibliograficznego: - zasada minimum: głównym celem tworzenia takiej, a nie innej formy opisu bibliograficznego jest chęć zawarcia w nim jak najmniejszej ilości niezbędnych (dla odbiorcy) elementów opisu danego tekstu; stąd rezygnujemy np. z podawania pełnych imion redaktorów prac zbiorowych czy w ogóle informacji o redaktorach czasopism jako elementów nieistotnych dla identyfikacji tekstu; - zasada identyfikacji: ów minimalny opis ma zawierać wszystkie elementy niezbędne do jak najszybszej identyfikacji tekstu (artykuł z czasopisma czy z pracy zbiorowej? źródło czy opracowanie?) i łatwego dotarcia do niego w bibliotece (wciąż jeszcze różne typy tekstów mogą być w różnych katalogach - np. czasopisma - choć katalog w postaci cyfrowej bazy danych [z wyszukiwarką] częściowo problem rozwiązuje); - obie powyższe zasady a przypisy: w tym wypadku powyższe zasady idą jeszcze dalej, bowiem przy pierwszym cytowaniu danego tekstu w przypisie podajemy jego pełny opis bibliograficzny (wedle obu powyższych zasad i zgodnie z opisem stosowanym przez nas w bibliografii załącznikowej - bez szyku przestawnego przy danych o autorze), jednak już przy następnych odwołaniach (o czym będzie jeszcze mowa obszerniej w części dot. przypisów) podajemy jedynie skrótowy odsyłacz do pełnego opisu - np. nazwisko autora i fragment tytułu - który pozwala na szybką identyfikację z opisem pełnym; w tym wypadku nie chodzi tyle o rozpoznanie typu tekstu i np. jego objętości, ile o najkrótsze możliwe powiązanie odsyłacza z pełnym opisem użytym gdzieś we wcześniejszej części naszej pracy; - zasada tożsamości grupowej: warto posługiwać się opisem będącym w powszechnym użyciu, wspólnym grupie zakładanych odbiorców (np. historyków, humanistów), gdyż ułatwia to szybką i bezproblemową identyfikację tekstu przez jak

5 największą grupę czytelników i rozpoznanie naszej formy opisu jako oznaki akceptacji zasad funkcjonowania danej wspólnoty (naukowej); Podstawowe elementy każdego opisu to: - autor, - tytuł, - miejsce wydania lub instytucja sprawcza (odpowiedzialna za wydanie tekstu), - rok wydania. W zależności od typu tekstu pojawiają się także inne elementy - np.: - redaktor (przy pracach zbiorowych), - tytuł czasopisma lub serii wydawniczej, - numery stron - w wypadku artykułu stanowiącego część większej całości (pracy zbiorowej, czasopisma). W nauce polskiej przyjęte jest, że tytuły książek, rozdziałów w książkach i artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych piszemy kursywą, natomiast tytuły czasopism piszemy czcionką prostą i umieszczamy w cudzysłowie. Jeżeli publikacja zbiorowa lub artykuł w czasopiśmie jest w języku obcym przy jego opisie można albo zachować pisownię oryginału lub - co jest lepszym rozwiązaniem ze względu na jednolitość opisów - dostosować terminologię do wzorca opisu bibliograficznego w języku polskim. Stąd angielskie skróty Ed. lub Eds. (editor, editors) zastępujemy polskim skrótem red. pisanym małą literą; In przez (w:), pp. przez s., vol. polskim skrótem t. (tom). Analogiczne słowa tłumaczymy na język polski również przy publikacjach w innych językach. W nauce zachodniej inaczej stosuje się również kursywę i cudzysłów w opisie bibliograficznym. Charakterystyczne jest zwłaszcza stosowanie druku prostego i cudzysłowu do wszystkich tekstów, które są w obrębie innych tekstów - chodzi tu zwłaszcza o tytuły artykułów publikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych. Z

6 kolei tytuł czasopisma jest zazwyczaj pisany kursywą. Przyjętą normą jest, że w bibliografii polskiej dostosowujemy te opisy do przyjętych przez nas standardów - wedle przyjętego wzorca. przykłady: zapis oryginalny - praca zbiorowa: Griffith M., "Greek lyric and the place of humans in the world", In: Cambridge Companion to Greek Lyric, ed. F. Budelmann, Cambridge 2008, pp po zamianie: Griffith M., Greek lyric and the place of humans in the world, (w:) Cambridge Companion to Greek Lyric, red. F. Budelmann, Cambridge 2009, s zapis oryginalny - czasopismo: Griffith M., "Gods and Humans", Arethusa 22.2 (2008), po zamianie: Griffith M., Gods and Humans, "Arethusa" t. 22, nr 2 (2008), s Cechą charakterystyczną opisu bibl. w bibliografii załącznikowej - w odróżnieniu od odwołań do różnego typu tekstów w przypisach - jest stosowanie szyku przestawnego przy podaniu imienia i nazwiska autora. W bibliografii załącznikowej typowy opis zaczyna się od nazwiska autora, po którym wstawia się inicjał lub pełne imię - np.: - Bartol K., Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s lub: - Bartol Krystyna, Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s Taka forma opisu - zwłaszcza kolejność nazwiska i inicjału/imienia - ma ułatwić poruszanie się czytelnika po bibliografii i szybką identyfikację potrzebnego tekstu. W przypisach taka zamiana kolejności imienia i nazwiska nie jest konieczna, istotna jest jednak z kolei oszczędność miejsca, stąd opis zaczynamy od inicjału i nazwiska autora - np. - 2 Por. K. Bartol, Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I.

7 Lewandowski, Poznań 1995, s Nazwisko autora można także wyróżnić italikiem lub w ogóle dużą literą - np.: - BARTOL K., Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s Każdy przypis i opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej przyjmuję formę zdania, stąd na końcu opisu stawiamy kropkę źródła: - red. - opr. (opracowanie) - ten skrót stosowany jest zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z - tł. a) źródła antyczne: b) źródła obcojęzyczne poantyczne: c) źródła rękopiśmienne: Acta Nuntiaturae Polonae, t. 15: Germanicus Malaspina ( ), vol. 1: (1 XII XII 1592), wyd. L. Jarmiński, Cracoviae 2000, s Opisy archiwaliów i rękopisów modernizujemy zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych (Kraków 1925) oraz Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku (Wrocław 1953).

8 Opisy starodruków nie są modernizowane. d) (inne) archiwalia: Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, Studia Źródłoznawcze t. 1, 1957, s przypomnienie: źródła cytujemy w języku oryginału lub w transliteracji łacińskiej - w większości wypadków podanie informacji o wydaniu, za którym cytujemy tekst, jest niezbędnym elementem analizy; bibliografia załącznikowa: Bibliografia załącznikowa jest typem bibliografii, którą umieszczamy na końcu tekstu rozprawy - rodzajem bibliograficznego uzupełnienia analizy narracyjnej. OPRACOWANIA Najczęściej mamy do czynienia z następującymi typami tekstów naukowych: książka - monografia: Danielewicz J., Morfologia hymnu antycznego, Poznań Data wydania jest ważna na wypadek wydań zmienionych i poprawionych; zbiór (różnych) tekstów jednego autora:

9 - opr. (opracowanie) - ten skrót stosowany jest zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z książka tłumaczona: nn książka kilku autorów: mamy praca wielotomowa: praca zbiorowa: Gdy mamy zamiar przywołać całą pracę zbiorową umieszczamy go w bibliografii w następującej formie: Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań Najpierw zatem podaje się tytuł, następnie redaktora/redaktorów, miejsce i rok wydania. W bibliografii umieszczamy tom pod literą, od której zaczyna się tytuł. W wypadku prac zbiorowych, które mają 2 redaktorów podajemy inicjały i nazwiska obu, gdy jednak mamy więcej niż 2 redaktorów, piszemy inicjał i nazwisko pierwszego z nich oraz skrót i in.. Pamiętajmy oczywiście, że w wypadku redaktora nie obowiązuje już szyk przestawny (zatem inicjał i nazwisko: red. J. Lewandowski), a poza tym nie musimy podawać pełnego imienia redaktora/-ów, gdyż dla identyfikacji i oceny tekstu są oni postaciami drugorzędnymi. praca zbiorowa tłumaczona: Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, tł. P. Bravo, Warszawa tekst z pracy zbiorowej: Tekst z pracy zbiorowej poza podstawowymi informacjami (autor, tytuł) powinien

10 zawierać także informację o redaktorze/redaktorach tomu i numerach stron, na których znajduje się artykuł - taka informacja (wszak jest różnica między tekstem 3 i 50- stronicowym) może wskazać np. na zakres informacji, których możemy się spodziewać w tekście (krótka notka czy pogłębiona analiza?). Bartol K., Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s hasło z encyklopedii etc.:... Biogramy w Polskim słowniku biograficznym traktujemy jak artykuły w wielotomowej pracy zbiorowej, np.: M. Zgórniak, Haller Cezary, PSB, t. 9, Wrocław , s artykuł z czasopisma: Opis artykułu z czasopisma poza podstawowymi danymi wspólnymi dla wszystkich opisów bibl. (autor, tytuł tekstu) zawiera również informację o tytule periodyku, a także dane identyfikacyjne danego zeszytu/numeru. Jako że czasopisma wychodzą z bardzo różną regularnością (miesięczniki, kwartalniki, półroczniki, roczniki i inne nieregularniki) także ich numeracja może być różnorodna. Jednak w większości wypadków mamy do czynienia z podziałem na większą jednostkę (tom, rocznik) i podkategorię (zeszyt, numer). Z takim systemem mamy do czynienia zwłaszcza w sytuacji, gdy czasopismo wychodzi kilka razy w roku. Kwestia numeracji stron jest ważna podobnie jak w wypadku tekstu z pracy zbiorowej - por. powyżej. Danielewicz J., Nowo odczytane teksty Safony i Archilocha, "Meander" r. 60, nr 2 (2005), s lub: Danielewicz J., Deixis in Greek Choral Lyric, QUCC n.s. 34 (1990), s Ten opis wskazuje, że gdy stosujemy skrót nazwy czasopisma nie posługujemy się

11 cudzysłowem. Skrót n.s. (wł. nuova seria - nowa seria) wskazuje, że nastąpiła istotna zmiana w wydawaniu czasopisma (zazwyczaj powiązana ze zmianami w redakcji i/lub miejscem wydawania) i rozpoczęto numerowanie tomów od początku. Taka sytuacja nie zdarza się zbyt często, jednak przytrafiło się to np. kilku ważnym czasopismom starożytniczym (właśnie Quaderni Urbinati di Cultura Classica czy Classical Quaterly ). lub: Kądziela Ł., Opcja grodzieńska, "Kwartalnik Historyczny" r. 98, nr 1 (1991), s Ten sam tekst może mieć w opisie inną kolejność danych dot. numeru, roku wydania etc., np. wedle opisu stosowanego prze sam "Kwartalnik Historyczny" powinien on wyglądać następująco: Kądziela Ł., Opcja grodzieńska, KH r. 98, (1991), nr 1, s Przy opisie tekstu z pracy zbiorowej stosowane są następujące skróty (zależnie od potrzeb): - t. - r. -z. - nr. W wypadku tłumaczenia tekstu wydanego w czasopiśmie należy podać informację o tłumaczu odpowiedzialnym za przekład tekstu - np. w taki sposób: Brown P., Śmierć Cezara, (tł. J. Kowalski) "Meander" r. 37, nr 3 (2004), s artykuł z prasy codziennej: tekst z serii wydawniczej: Przykład opisu:

12 Kostuch L., Kilka uwag o wyprawie Amazonek na Attykę, (w:) Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. K. Nawotka, M. Pawlak ("Antiquitas" 29), s "Antiquitas" nie jest czasopismem, ale serią wydawaną w ramach "Acta Universitatis Wratislaviensis", ma też odrębny tytuł i redaktorów tomu. Użyteczna jest również informacja, że tom ma zarówno numer ISBN jak i ISSN - przy czym czasopisma mają tylko ISSN, a publikacje zwarte (książki): ISBN. Informacja jest o tyle istotna, że w większości bibliotek serie wydawnicze znajdują się albo razem z czasopismami, albo w (odrębnym) katalogu odsyłającym do działu czasopism. - zapewne warto byłoby stworzyć listę polskich serii wydawniczych... recenzja: kk Praca niepublikowana: Kowalski B., Okoliczności śmierci cesarza Hadriana, (niepublikowana rozprawa doktorska), Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Praca przygotowana do druku, ale jeszcze nie wydana: Kowalski B., Okoliczności śmierci cesarza Hadriana, Białystok 2010 (publikacja przygotowana do druku???) opis bibliograficzny tekstu dostępnego na stronie www: Preferowany sposób cytowania tesktu w bibliografii załącznikowej wedle polskich standardów bibliograficznych: Zanker P., The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity, Berkeley 1995 (strona Word Wide Web - [dostęp dnia ]).

13 Jak widać opis tekstu dostępnego w internecie może być oparty na standardowym opisie z dodatkiem adresu www i informacji o czasie dostępu do tekstu - ze względu na możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian na serwerze - te informacje umieszczamy zazwyczaj na końcu opisu opis bibliograficzny źródła zachowanego w postaci cyfrowej (film, muzyka etc.): W wypadku filmów W wypadku nagrań muzycznych W wypadku zapisów dźwiękowych... OPIS BIBLIOGRAFICZNY - przypisy: Opis bibliograficznego tekstu przywołanego w przypisie w zasadzie powiela wzorzec z bibliografii załącznikowej; poza jednym elementem - tekst cytujemy podając najpierw inicjał, a potem nazwisko autora (a zatem bez szyku przestawnego typowego dla ułożonej alfabetycznie bibliografii załącznikowej). Pełna wersja opisu, przy pierwszym przywołaniu tekstu, wygląda następująco: 2 W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s Dla wygody czytelnika nazwisko można rozstrzelić lub podać w całości wielką literą, np. tak: 2 W. LENGAUER, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s Gdy cytujemy artykuł z pracy zbiorowej czy czasopisma staramy się podać przedział stron, na których znajduje się artykuł, a odnośną stronę wprowadzamy przez "a zwł. s. 305" czyli a zwłaszcza s poniżej przykład: 2 K. Bartol, Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej (w:) Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, s , a zwł s. 22. lub:

14 , a zwł. s J. Danielewicz, Nowo odczytane teksty Safony i Archilocha, "Meander" r. 60, nr 2 (2005), s. Wersja skrócona przy drugim przywołaniu za jakiś czas: (drugie odwołanie do tego samego tekstu: nazwisko, skrót tytułu, strona) 22 W. Lengauer, Religijność..., s albo (nazwisko, skrót [polski lub łaciński] wskazujący, że tekst był już wcześniej cytowany): 22 W. Lengauer, dz. cyt., s albo: 22 W. Lengauer, op. cit., s Zapis 2 i 3 jest odrobinę mniej komunikatywny (brak tytułu), dla czytelnika bardziej czasochłonny (konieczność odszukania pełnego przypisu) i może powodować komplikacje (pomiędzy przypisem z pełnym zapisem bibliograficznym pracy Włodzimierza Lengauera, a wersją skróconą nie może się pojawić w przypisach inna praca Lengauera. Jeśli taka się pojawia, musimy użyć zapisu ze skróconym tytułem). Stąd zalecane byłoby stosowanie stosowania opisu skrótowego z podaniem części tytułu. Jeżeli drugie odwołanie jest natychmiast po pierwszym, należy odwołać się jeszcze krócej - np.: 21 W. LENGAUER, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994, s Tamże, s lub (jeśli stosujemy w pracy terminologię łacińską): 22 Ibidem, s Uwagi dodatkowe: Każdy przypis jest zdaniem i kończy się kropką. Przypisy - uwagi ogólne:

15 Przypisy - skróty: Skrót polski Skrót łaciński Znaczenie zob. vide zobacz (odsyłamy do tekstu, z którym się zgadzamy) por. cf. porównaj (tekst wyraża inne stanowisko niż nasze) - obecnie skrót stosowany jest neutralnie i odnosi się zarówno do tekstów, z którymi się zgadzamy jak i do tych, z którymi się nie zgadzamy dz. cyt. op. cit. dzieło cytowane; zawsze poprzedzone nazwiskiem autora, odsyła do jego ostatniej wspomnianej pozycji; źle wypada przy artykule. wyd. ed. nazwisko wydawcy określonego tekstu (po jego autorze i tytule) i in. et al. i inni (zastępuje nazwiska współpracowników, współredaktorów itp.) tamże ibidem w tym samym miejscu, tzn. w pozycji wzmiankowanej w poprzednim przypisie; jeśli nie podano nowej strony,

16 chodzi o tę samą. cyt. za: tekst nie cytowany z oryginału, lecz za pośrednictwem innej publikacji (stosowne jedynie wobec tekstów trudno dostępnych, np. pozostających w rękopisie, nie przetłumaczonych itp.); w odsyłaczu stosujemy samo za: tenże, taż idem, eadem zamiast nazwiska autora/autorki, gdy jest ono powtórzone za poprzednim przypisem hasło: s.v. (sub voce) cytujemy hasło ze słownika s. 7 n./ s.7 nn.; s. 7 sq./s. 7 sqq. strona 7 i następna/ następne i dalej (stara konwencja, którą można spotkać w pracach historyków) wielokrotnie passim zamiast numerów stron; dana informacja pojawia się we wspominanym tekście zbyt często, by było warto odsyłać do konkretnych stron (czasami także: pamiętam, że było na ten temat, ale nie chcę sprawdzać ) t. t. tom z. zeszyt (dotyczy czasopisma, którego rocznik stanowi całość) przyp. cytujemy przypis lub

17 odsyłamy do niego (tak!) (sic!) w nawiasie w tekście cytowanym, na oznaczenie dostrzeżonego tam błędu [...] pomijamy fragment cytatu (także na początku cytatu, gdy zaczyna się on od końca zdania) *Tabelka jest zapożyczona - kkk - i uzupełniona o część skrótów i wyjaśnień. BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA Bielec E., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków Boć J., Jak pisać pracę magisterską? Wrocław Borcz L., Vademecum pracy dyplomowej, Bytom Eco U., Immm, tł., Warszawa. Gambarelli G., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? tł.???, Kraków Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa Rozpondek M., Poradnik dyplomanta i absolwenta, Gliwice Urban S., Ładoński, W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Kraków Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa Wójcik K., Piszę pracę magisterską, Warszawa 1999.

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ Zasady opisu bibliograficznego i redagowania przypisów /Z.Szkutnik/ 1 Opis bibliograficzny dokumentów drukowanych i specjalnych Opis bibliograficzny

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne Instrukcja realizacji pracy dyplomowej pisemnej licencjackiej i magisterskiej dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 KOSZALIN 2007 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Zasady ogólne... 6 2.1. Format prac...

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) na kierunku matematyka Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej 1 Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej bądź w oknie formatowania akapitu). Nie należy używać

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

MAŁY PORADNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

MAŁY PORADNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ MAŁY PORADNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ opracował Andrzej Sztando dla uczestników mojego seminarium wersja 1.0 z dnia 02. 01. 2010. 1 Moje miłe seminarzystki (i seminarzyści teŝ, ale dalej będę zwracał

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Zasady ogólne 1. Studia licencjackie na kierunku ekonomia kończą się napisaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie

Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie I. Uwagi wstępne i wybór tematu pracy Celem pracy magisterskich i

Bardziej szczegółowo

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Umberto Eco o pracach dyplomowych

Umberto Eco o pracach dyplomowych Jarosław Zieliński Umberto Eco o pracach dyplomowych Dzieło Umberto Eco Jak napisać pracę dyplomową ukazało się po raz pierwszy we Włoszech w 1977 roku; polskie wydanie ukazało się w 2007, trzydzieści

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH 1

Metodyka pisania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH 1 Metodyka pisania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH 1 1 Opracowano na podstawie książki: Jan Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1994 r. 1. Ogólne wymogi stawiane pracy

Bardziej szczegółowo