Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts"

Transkrypt

1 Repertorium: 277a/2011 Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L Berlin Niemcy tel.: +49(0) fax: +49(0) witryna: Jednostka uprawniona i notyfikowana zgodnie z artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) Członek EOTA EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA oryginał w języku niemieckim Nazwa handlowa Posiadacz aprobaty Gunnebo Industrier AB GUNNEBO SZWECJA Nazwa rodzajowa oraz zastosowanie wyrobu budowlanego Kotwy wklejane z prętem gwintowanym od M8 do M30 lub prętem zbrojeniowym od Ø8 do Ø32 do stosowania w betonie niezarysowanym Okres obowiązywania od 20 października 2010 do 13 listopada 2013 Zakład produkcyjny Gunnebo Industrier AB, Plant1 Niniejsza aprobata zawiera 22 strony włącznie z 14 stronami załączników EUROPEJSKA ORGANIZACJA DS. APROBAT TECHNICZNYCH

2 Repertorium: 277a/2011 Strona 2/22 Strona 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Deutsches Institut für Bautechnik zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 1, zmienioną dyrektywą Rady 93/68/EWG 2 ; oraz rozporządzeniem nr (WE) 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) z 28 kwietnia , ze zmianą wprowadzoną ustawą z 31 października ; - Wspólnymi zasadami proceduralnymi dotyczącymi składania wniosków, opracowywania i udzielania europejskich zatwierdzeń technicznych wymienionymi w Załączniku do Decyzji Komisji 94/23/WE 6 ; - Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych Kotwy metalowe do stosowania w betonie Część 5: Kotwy wklejane, ETAG nr Deutsches Institut für Bautechnik jest upoważniony do sprawdzania, czy są spełnione wymagania niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Sprawdzanie może odbywać się w zakładzie produkcyjnym. Niezależnie od tego odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego stosowania ponosi właściciel Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3. Prawa do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie mogą być przenoszone na producentów, przedstawicieli producentów ani zakłady produkcyjne nie wymienione na stronie 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może zostać cofnięta przez Deutsches Institut für Bautechnik, w szczególności po informacji Komisji Europejskiej w trybie art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5. Niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną można kopiować, również przy użyciu środków elektronicznych, jedynie w całości. Publikowanie części dokumentu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Deutsches Institut für Bautechnik. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą by sprzeczne z Europejską Aprobatą Techniczną. 6. Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana przez jednostkę aprobującą w języku urzędowym danej jednostki i w pełni odpowiada wersji uzgodnionej w ramach EOTA. Inne wersje językowe powinny zawierać informację, że są tłumaczeniami. II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis wyrobu i zakresu jego stosowania 1.1 Opis wyrobu budowlanego Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40, 11 lutego 1989, str. 12. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 220, 30 sierpnia 1993, str. 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284, 31 października 2003, str. 25. Bundesgesetzblatt Teil I 1998, str Bundesgesetzblatt Teil I 2006, str. 2407, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 17, 20 stycznia 1994, str. 34.

3 Repertorium: 277a/2011 Strona 3/22 Strona 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 "" to system osadzania kotew wklejanych złożony z pojemnika z zaprawą Gunnebo GTM-E oraz elementu stalowego. Elementem stalowym jest pręt gwintowany zgodny z Załącznikiem 3 o wymiarach od M8 do M30 lub pręt zbrojeniowy o średnicy od 8 do 32 mm zgodny z Załącznikiem 4. Element stalowy umieszcza się w wywierconym otworze, wypełnionym wstrzykniętą zaprawą. Zakotwienie następuje w wyniku wytworzenia wiązania pomiędzy elementem metalowym, zaprawą, a betonem. Produkt i jego zastosowanie przedstawiono w Załącznikach 1 i Zakres stosowania Kotwy przeznaczone są do stosowania w przypadku zakotwień wymagających wytrzymałości mechanicznej, stabilności i bezpieczeństwa użytkowania w rozumieniu zasadniczych wymogów 1 oraz 4 Dyrektywy Rady 89/106 EWG, gdzie wada zakotwienia utworzonego przy użyciu wymienionego produktu może spowodować niebezpieczeństwo dla życia człowieka i/lub spowodować znaczne szkody ekonomiczne. Odporność ogniowa (Zasadniczy Wymóg 2) nie jest objęta niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Kotwa winna być stosowana do zakotwień podlegających obciążeniom statycznym lub quasi-statycznym w betonie zwykłym zbrojonym i niezbrojonym o klasie od C20/25 do C50/60 według normy EN 206: Kotwy można stosować wyłącznie w betonie niezarysowanym. Kotwy można stosować zarówno w betonie suchym jak i mokrym. Kotwy o średnicy 8-16 mm można również stosować w otworach zalanych wodą. Kotwy można stosować w następujących zakresach temperatur. Zakres I: -40 C to +40 C (maksymalna temperatura dł ugotrwała +24 C maksymalna temperatura krótkotrwała +40 C) Zakres II: -40 C to +80 C (maksymalna temperatura d ługotrwała +50 C maksymalna temperatura krótkotrwała +80 C) Elementy wykonane ze stali ocynkowanej: Elementy wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie lub ogniowo mogą być stosowane wyłącznie w suchych warunkach wewnątrz budynków. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej , , : Elementy wykonane ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w suchych warunkach wewnątrz budynków, a także w konstrukcjach narażonych na zewnętrzne warunki atmosferyczne (również w środowisku przemysłowym i morskim), a także w trwale wilgotnych warunkach wewnątrz budynków, jeżeli nie występują warunki szczególnie agresywne. Szczególnie agresywne warunki to na przykład ciągłe, zmienne zanurzanie w wodzie morskiej lub spryskiwanie wodą morską, atmosfera zawierająca chlorki w krytych basenach, a także atmosfera o znacznym stopniu zanieczyszczenia (np. w zakładach odsiarczania, w tunelach drogowych, w których stosuje się środki usuwające lód). Elementy wykonane ze stali o podwyższonej odporności na korozję , : Elementy wykonane z wysokostopowych stali o podwyższonej odporności na korozję mogą być stosowane w suchych warunkach wewnątrz budynków, a także w konstrukcjach narażonych na zewnętrzne warunki atmosferyczne (również w środowisku przemysłowym i morskim), a także w trwale wilgotnych warunkach wewnątrz budynku, a także szczególnie agresywnych warunkach. Szczególnie agresywne warunki to na przykład ciągłe, zmienne zanurzanie w wodzie morskiej lub spryskiwanie wodą morską, atmosfera zawierająca chlorki w krytych basenach, a także atmosfera o znacznym stopniu zanieczyszczenia (np. w zakładach odsiarczania, w tunelach drogowych, w których stosuje się środki usuwające lód) Elementy wykonane z prętów zbrojeniowych:

4 Repertorium: 277a/2011 Strona 4/22 Strona 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Wklejane zakotwienia prętów zbrojeniowych mogą być stosowane wyłącznie jako kotwy zaprojektowane zgodnie z raportem technicznym EOTA TR 029. Zastosowania np. w nadlewkach, dyblach czy łączeniach ścian z fundamentami, podlegających głównie siłom ścinającym lub ściskającym, gdzie pręty zbrojeniowe działają jako dyble przejmujące siły ścinające. Łączenia przy użyciu wklejanych prętów zbrojeniowych w budowlach betonowych zaprojektowanych zgodnie z normą EN :2004 nie są objęte niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej przyjęte są na podstawie założonego okresu użytkowania wynoszącego 50 lat. Dane dotyczące szacunkowego okresu użytkowania nie mogą być rozumiane jako gwarancja udzielana przez producenta, a jedynie jako pomoc przy dobraniu właściwego produktu w aspekcie przewidywanego i gospodarczo uzasadnionego okresu użytkowania. 2 Charakterystyka wyrobu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka wyrobu Kotwy odpowiadają rysunkom i opisom podanym w Załącznikach 3 i 4. Właściwości materiałów, wymiary i tolerancje wymiarów, których nie podano w Załącznikach 3 i 4, powinny odpowiadać właściwościom materiałów, wymiarom i tolerancjom zawartym w dokumentacji technicznej 7 przedłożonej do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Wartości charakterystyczne dla projektowania zakotwień przedstawiono w Załącznikach Dwa składniki zaprawy iniekcyjnej są dostarczane w stanie niezmieszanym, we współosiowych pojemnikach o pojemnościach 150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380 ml, 410 ml i 420 ml, w pojemnikach łączonych o pojemnościach 235 ml, 345 ml i 825 ml lub w tubach z foliowymi wkładami o pojemnościach 165 ml i 300 ml zgodnie z Załącznikiem 2. Każdy pojemnik oznaczony jest nadrukiem "Gunnebo GTM-E" oraz instrukcją montażu, kodem partii produkcyjnej, terminem trwałości, kodami niebezpieczeństw, oraz czas osadzania (żelowania) i czas wiązania (utwardzania) masy w zależności do temperatury. Elementy wykonane z prętów zbrojeniowych winny być zgodne z Załącznikiem 4. Znaczniki głębokości osadzenia mogą być wykonane na miejscu montażu. 2.2 Metody weryfikacji Oceny przydatności kotew do zamierzonego stosowania pod względem nośności, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania w rozumieniu Wymagań Podstawowych 1 i 4 dokonano zgodnie z Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych - Kotwy metalowe do stosowania w betonie, Część 1: Kotwy zagadnienia ogólne oraz Część 5: Kotwy wklejane na podstawie Opcji 7. W uzupełnieniu do zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej szczegółowych zapisów, związanych z substancjami niebezpiecznymi, mogą obowiązywać inne wymagania z tego zakresu, odnoszące się do wyrobów objętych Europejską Aprobatą Techniczną (np. transponowane europejskie prawodawstwo, a także przepisy administracyjne, rozporządzenia i ustawy krajowe). W celu spełnienia postanowień Dyrektywy o wyrobach budowlanych, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie. 3 Ocena zgodności i oznakowanie CE 3.1 System oceny zgodności 7 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest przechowywana w Deutsches Institut für Bautechnik i może być udostępniona tylko jednostce zatwierdzonej, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla oceny zgodności.

5 Repertorium: 277a/2011 Strona 5/22 Strona 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Zgodnie z Decyzją Komisji 96/582/WE 8 (oznaczany jako System. stosowany jest system oceny zgodności 2(i) Niniejszy system zaświadczania o zgodności opisany jest w następujący sposób: System 1: Certyfikacja zgodności produktu przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą przewiduje: (a) (b) Zadania producenta: ( zakładowa kontrola produkcji, (2) uzupełniające badania próbek pobranych z produkcji przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań, Zadania jednostki notyfikowanej: (3) wstępne badanie typu, (4) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, (5) ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. Uwaga: Jednostki notyfikowane są również określane mianem jednostek zatwierdzonych. 3.2 Zakres odpowiedzialności Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent prowadzi stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy wymienionej kontroli, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta, są dokumentowane w sposób systematyczny, w formie pisemnych zasad i procedur, wraz z uzyskanymi wynikami. Przedstawiony system zakładowej kontroli produkcji zapewnia zgodność wyrobu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować wyłącznie materiały/surowce określone w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji dokonywana jest zgodnie z planem kontroli stanowiącym część dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan kontroli sporządzony jest w ramach systemu zakładowej kontroli produkcji stosowanego przez producenta i złożonego w Deutsches Institut für Bautechnik. 9 Wyniki zakładowej kontroli produkcji są zapisywane i oceniane zgodnie z planem kontroli Inne zadania producenta Producent, na podstawie umowy, zaangażuje jednostkę upoważnioną do wykonywania zadań wymienionych w punkcie 3.1 w zakresie kotew, w celu wykonania zadań wymienionych w punkcie W tym celu producent przekaże plan kontroli wymieniony w punktach oraz właściwej jednostce notyfikowanej. Producent winien sporządzić deklarację zgodności, stwierdzającą, że wymieniony produkt budowlany spełnia wymogi niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania jednostek notyfikowanych Jednostka notyfikowana przeprowadza: - wstępne badanie typu, - wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, - ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z planem kontroli. 8 9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 254 z 8 października Plan kontroli jest poufną częścią Europejskiej Aprobaty Technicznej i udostępniany jest jedynie jednostce notyfikowanej, uczestniczącej w procedurze oceny zgodności. Patrz punkt

6 Repertorium: 277a/2011 Strona 6/22 Strona 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Jednostka notyfikowana dokumentuje w pisemnym raporcie podstawowe etapy wyżej wymienionych działań, uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski. Zaangażowana przez producenta jednostka notyfikowana wystawia certyfikat zgodności WE potwierdzający, że wymieniony produkt spełnia wymogi niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. W przypadkach, gdy postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej i planu kontroli nie są przestrzegane, organ notyfikowany winien bezzwłocznie poinformować Deutsches Institut für Bautechnik oraz anulować certyfikat zgodności. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE powinno znajdować się na każdym opakowaniu. Po literach CE należy zamieścić numer jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy) oraz następujące informacje dodatkowe: - nazwa i adres posiadacza aprobaty (podmiotu odpowiedzialnego za produkcję), - ostatnie dwie cyfry roku, w którym nadano symbol CE, - numer certyfikatu zgodności WE danego produktu, - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, - numer Wytycznych do europejskich aprobat technicznych, - kategoria użytkowa (ETAG 001-1, Opcja 7), - rozmiar. 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1 Wytwarzanie Europejska Aprobata Techniczna wystawiana jest na dany produkt na podstawie ustalonych danych/informacji, zarejestrowanych w Deutsches Institut für Bautechnik, określających produkt i potwierdzających, że dokonano jego oceny. Zmiany w produkcie lub procesie wytwarzania, które mogą skutkować zmianą zarejestrowanych danych/informacji, należy zgłaszać Deutsches Institut für Bautechnik przed ich wprowadzeniem. Deutsches Institut für Bautechnik podejmie decyzję, czy proponowane zmiany wpłyną na aprobatę, a w rezultacie na ważność właściwego oznaczenia CE nadanego na podstawie aprobaty, oraz stwierdzi czy konieczne będzie przeprowadzenie dalszych badań i wprowadzenie zmian do aprobaty. 4.2 Projektowanie zakotwień Przydatność kotew do zamierzonego stosowania stwierdza się po spełnieniu następujących warunków: Zakotwienie zostało zaprojektowane zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" 10 pod nadzorem inżyniera posiadającego doświadczenie w zakresie zakotwień i betonowania. Wklejane pręty zbrojeniowe mogą być używane jako kotwy wyłącznie według projektu sporządzonego zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029. Wymagane jest przestrzeganie podstawowych założeń projektowania zgodnie z zasadami techniki zakotwień. Obejmują one uwzględnienie obciążeń ścinających i rozciągających, w tym obciążeń niszczących, a także założenie, że w przypadku, gdy zakotwienie zostanie obciążone aż do wystąpienia sił niszczących, to materiał podłoża (betonowy element konstrukcyjny) zasadniczo nie przekroczy stanu granicznego użytkowalności (zarówno w przypadku betonu 10 Raport Techniczny EOTA TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" opublikowano w języku angielskim na stronie internetowej EOTA:

7 Repertorium: 277a/2011 Strona 7/22 Strona 7 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 zarysowanego jak i niezarysowanego). Wymienione zastosowania to na przykład nadlewki z betonu lub łączenia przy pomocy dybli podlegających siłom ścinającym lub połączenia ścian z fundamentami obciążane głównie siłami ścinającymi i ściskającymi, gdzie pręty zbrojeniowe spełniają rolę dybli przejmujących siły ścinające. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie obejmuje połączeń przy użyciu prętów zbrojeniowych w konstrukcjach z betonu zaprojektowanych zgodnie z normą EN :2004 (np. połączeń ściany z fundamentem obciążonych siłami rozciągającymi w jednej warstwie zbrojenia). Uwzględniając obciążenia, jakim będzie podlegać zakotwienie, należy sporządzić rysunki i dające się zweryfikować obliczenia. Na rysunkach projektowych należy zaznaczyć pozycje kotew (np. pozycje kotew w stosunku do zbrojenia lub podpory, itp.) 4.3 Wykonywanie zamocowań Kotwy uznaje się za przydatne do zamierzonego stosowania, jeżeli przy montażu przestrzega się następujących zasad: - osadzanie prowadzone jest przez odpowiednio wyszkolony personel, pod nadzorem upoważnionej osoby, odpowiedzialnej na placu budowy za kwestie techniczne, - kotwy są osadzane zgodnie z zaleceniami i rysunkami producenta, z zastosowaniem narzędzi wymienionych w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, - stosowane są wyłącznie kotwy dostarczone przez producenta, bez podmieniania ich elementów, - możliwe jest stosowanie standardowych prętów gwintowanych, podkładek i nakrętek sześciokątnych, jeżeli spełnione są następujące wymogi: materiały, wymiary i parametry wytrzymałościowe części metalowych są zgodne ze specyfikacją zawartą w Załączniku 3, zgodność materiałów i parametrów wytrzymałościowych została potwierdzona certyfikatem 3.1 według normy EN-10204:2004, przy czym dokumenty te powinny być przechowywane, pręt został oznakowany znacznikiem głębokości osadzenia. Może to być wykonane przez producenta pręta lub personel na budowie, - kotwy są osadzane zgodnie z Załącznikiem 4, - przed umieszczeniem kotwy dokonano sprawdzenia, czy klasa betonu podłoża, w którym ma być osadzona kotwa, mieści się w odpowiednim zakresie i nie jest niższa niż klasa betonu, do której odnoszą się nośności charakterystyczne, - dokonano sprawdzenia, czy beton podłoża jest odpowiednio zagęszczony, np. czy nie występują w nim znaczne pustki powietrzne, - wyznaczono i zachowano odpowiednią głębokość zakotwienia, - zachowano odpowiednie odległości od krawędzi podłoża i pomiędzy kotwami, bez tolerancji ujemnych, - usytuowanie otworów w podłożu nie powoduje uszkodzenia zbrojenia, - otwory wywiercono narzędziami udarowo-obrotowymi, - w przypadku otworu, w którym nie osadzono kotwy, otwór został wypełniony zaprawą, - otwór w podłożu oczyszczono z urobku zgodnie z załącznikami 6 8, - temperatura komponentów podczas montażu kotwy powinna wynosić co najmniej -10 C. Podczas montażu i utwardzania zaprawy iniekcyjnej temperatura betonu nie może spaść poniżej temperatury podanej w Załączniku 7, Tabela 4.

8 Repertorium: 277a/2011 Strona 8/22 Strona 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października w celu wprowadzenia zaprawy zgodnie z Załącznikiem 8 w otwory o średnicy d 0 > 20 mm przy wstrzykiwaniu zaprawy w otwory w ścianach i w sufitach należy stosować wtyczkę tłokową, - momenty dokręcania nie są konieczne do właściwego osadzenia kotew, tym niemniej nie wolno przekraczać momentów dokręcania podanych w Załączniku 5. 5 Wskazówki dla producenta 5.1 Odpowiedzialność producenta Producent jest zobowiązany zapewnić użytkownikom dostępność informacji zawartych w postanowieniach szczegółowych podanych w punktach 1 i 2 oraz Załącznikach, wymienionych w punktach 4.2, 4.3 oraz 5.2. Informacje te mogą zostać sporządzone w formie kopii odpowiednich fragmentów Europejskiej Aprobaty Technicznej. Dodatkowo wszystkie dane dotyczące montażu powinny być zamieszczone w sposób czytelny na opakowaniu i/lub w załączonej instrukcji, jeśli to możliwe z odpowiednim rysunkiem/rysunkami. Minimalne wymagane dane obejmują: - średnicę wiertła, - głębokość otworu, - średnicę pręta kotwy, - minimalną skuteczną głębokość osadzenia, - informacje na temat montażu, z uwzględnieniem czyszczenia otworu przy pomocy właściwego sprzętu, jeżeli to możliwe z odpowiednimi rysunkami, - dopuszczalną temperaturę osadzanego elementu, - temperaturę betonu w trakcie osadzania kotew, - dopuszczalny czas żelowania zaprawy (czas osadzania), - zależny od temperatury betonu, czas utwardzania, po którym może nastąpić obciążenie kotwy, - maksymalny moment dokręcenia, oznaczenie partii produkcyjnej, Wszystkie dane powinny być przedstawione w sposób czytelny. 5.2 Zalecenia dotyczące pakowania, transportu i przechowywania Pojemniki z zaprawą powinny być zabezpieczone przed nasłonecznieniem oraz powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w warunkach suchych, w temperaturze nie niższej niż +5 C i nie wyższej niż +25 C. Nie można stosować pojemników z zaprawą, dla których minął termin ważności. Kotwy winny być pakowane i dostarczane jako komplety. Pojemniki z zaprawą mogą być pakowane niezależnie od części metalowych. Georg Feistel Kierownik Działu Zatwierdził: Lange

9 Repertorium: 277a/2011 Strona 9/22 Strona 9 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Pręt gwintowany M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 z podkładką i nakrętką sześciokątną Pręt zbrojeniowy Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32 zgodnie z Załącznikiem 4 Produkt (element stalowy) i montaż ZAŁĄCZNIK 1

10 Repertorium: 277a/2011 Strona 10/22 Strona 10 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Pojemniki z zaprawą Gunnebo GTM-E 150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380 ml, 410 ml oraz 420 ml (pojemniki dwukomorowe współosiowe) Zakrętka Nadruk: "Gunnebo GTM-E" instrukcja montażu, partia produktu, termin trwałości, kody niebezpieczeństw, czas wiązania, czas osadzania (w zależności do temperatury), skala zużycia zaprawy. Składnik B: Utwardzacz (komora wewnętrzna) Składnik A: Zaprawa iniekcyjna (komora zewnętrzna) 235 ml, 345 ml, 825 ml (pojemniki dwukomorowe z komorami umieszczonymi równolegle) Zakrętka Nadruk: "Gunnebo GTM-E" instrukcja montażu, partia produktu, termin trwałości, kody niebezpieczeństw, czas wiązania, czas osadzania (w zależności do temperatury), skala zużycia zaprawy. Składnik B: Utwardzacz Składnik A: Zaprawa iniekcyjna 165 ml oraz 300 ml (pojemnik typu tuba z foliowymi wkładami) Zakrętka Nadruk: "Gunnebo GTM-E" instrukcja montażu, partia produktu, termin trwałości, kody niebezpieczeństw, czas wiązania, czas osadzania (w zależności do temperatury), skala zużycia zaprawy. Składnik A: Zaprawa iniekcyjna oraz składnik B: Utwardzacz we wkładach foliowych Dysza mieszalnikowa Kategoria użytkowa: Zakres temperatur montaż w suchym i mokrym betonie (wszystkie średnice) oraz otworach zalanych (tylko od M8 do M16 oraz pręty zbrojeniowe od Ø8 do Ø16) instalacja w suficie -40 C to +40 C (maksymalna temperatura długotrwała +24 C maksymalna temperatura krótkotrwała +40 C) -40 C to +80 C (maksymalna temperatura długotrwała +50 C maksymalna temperatura krótkotrwała +80 C) ZAŁĄCZNIK 2 Produkt (zaprawa) i jego przeznaczenie

11 Repertorium: 277a/2011 Strona 11/22 Strona 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 1a: Materiały (pręt gwintowany) Lp. Część Materiał stal ocynkowana galwanicznie 5 µm wg EN ISO 4042 lub stal ocynkowana ogniowo 40 µm wg EN ISO 1461 i EN ISO Pręt kotwy stal, EN lub EN klasa 5.8, 8.8, EN ISO 898-1: Nakrętka sześciokątna, EN ISO 4032 klasa 5 (dla pręta klasy 5.8) EN klas 8 (dla pręta klasy 8.8) EN Podkładka EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093, lub EN ISO 7094 stal nierdzewna stal ocynkowana galwanicznie lub ogniowo 1 Pręt kotwy Materiał / / , EN :2005, >M24: klasa 50 EN ISO 3506 M24: klasa 70 EN ISO Nakrętka sześciokątna, EN ISO 4032 Materiał / / EN 10088, >M24: klasa 50 (dla pręta klasy 50) EN ISO 3506 M24: klasa 70 (dla pręta klasy 70) EN ISO Podkładka EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093, lub EN ISO 7094 stal o podwyższonej odporności na korozję Materiał , lub , EN Pręt kotwy materiał / , EN :2005, > M24: klasa 50 EN ISO 3506 M24: Klasa 70 EN ISO Nakrętka sześciokątna, EN ISO 4032 materiał / EN 10088, > M24: klasa 50 (dla pręta klasy 50) EN ISO 3506 M24: Klasa 70 (dla pręta klasy 70) EN ISO Podkładka EN ISO 887, EN ISO 7089, EN ISO 7093, lub EN ISO 7094 materiał / , EN Standardowe pręty gwintowane, spełniające następujące wymogi: - materiał, wymiary i parametry wytrzymałościowe zgodne ze specyfikacją zawartą w Tabeli 1a - certyfikat 3.1 według normy EN-10204:2004, - naniesiony znacznik głębokości osadzenia. Materiały (pręty gwintowane) ZAŁĄCZNIK 3

12 Repertorium: 277a/2011 Strona 12/22 Strona 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 1b: Materiały (pręt zbrojeniowy) Abstrakt normy EN Forma produktu Załącznik C. Tabela C.1. Własności zbrojenia Pręty zbrojeniowe i stal zbrojeniowa w kręgach Klasa B C Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie f yk lub f 0,2k(N/mm 2 ) Minimalna wartość k = (f t/f y) k 1,08 1,15 <1,35 Charakterystyczne rozciągnięcie przy maksymalnym obciążeniu ε uk (%) Wytrzymałość na zginanie 5,0 7,5 Badanie wytrzymałości na zginanie/rozginanie Maksymalne odchylenie od nominalnej masy (pojedynczy pręt) (%) Nominalna średnica pręta 8 >8 ±6,0 ±4,5 Abstrakt normy EN Załącznik C. Tabela C.2N. Własności zbrojenia Forma produktu Pręty zbrojeniowe i stal zbrojeniowa w kręgach Klasa B C Minimalna wysokość użebrowania f R,min Nominalna średnica pręta 8 do 12 >12 0,040 0,056 Wysokość żebra winna zawierać się w przedziale 0,05d h 0,07d (d: nominalna średnica pręta, h: wysokość żebra) Informacje na temat użycia pręta zbrojeniowego jako kotwy patrz punkt 4.2 Materiały (pręty zbrojeniowe) ZAŁĄCZNIK 4

13 Repertorium: 277a/2011 Strona 13/22 Strona 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 2: Parametry montażu prętów gwintowanych Rozmiar pręta M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Nominalna średnica wierconego otworu Głębokość zakotwienia i głębokość otworu Średnica otworu w mocowanym elemencie d 0 [mm]= h ef,min= h ef,max= d f [mm] Średnica szczotki stalowej d b [mm] Moment dokręcający T inst [Nm] Grubość mocowanego elementu t fix,min[mm]> 0 t fix,max[mm]< 1500 Minimalna grubość elementu betonowego h min [mm] h ef + 30 mm 100 mm h ef + 2d 0 Minimalny rozstaw kotew s min [mm] Minimalna odległość od krawędzi c min [mm] Tabela 3: Parametry montażu prętów zbrojeniowych Rozmiar pręta Ø8 10Ø Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Nominalna średnica wierconego otworu Głębokość zakotwienia i głębokość otworu d 0 [mm]= h ef,min= h ef,max= Średnica szczotki stalowej d b [mm] ,5 Minimalna grubość elementu betonowego h min [mm] h ef + 30 mm 100 mm h ef + 2d 0 Minimalny rozstaw kotew s min [mm] Minimalna odległość od krawędzi c min [mm] Parametry montażu ZAŁĄCZNIK 5

14 Repertorium: 277a/2011 Strona 14/22 Strona 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Instrukcja montażu 1. Przy pomocy wiertarki udarowej wywiercić w podłożu otwór o właściwej średnicy i głębokości w zależności od wybranej kotwy (Tabela 2 lub Tabela 3). 2a. Oczyścić otwór z urobku, przedmuchując co najmniej 4 razy, zaczynając od dna otworu przy pomocy sprężonego powietrza lub ręcznej pompki (Załącznik 8). Jeżeli nie można dosięgnąć dna otworu należy użyć przedłużki. lub Pompki ręcznej można używać w przypadku otworów o średnicy do 20 mm włącznie. W przypadku otworów o średnicy powyżej 20 mm lub głębszych niż 240 mm użycie sprężonego powietrza (min. 6 bar) jest obowiązkowe. 2b. Sprawdzić średnicę szczotki (Tabela 5) i zamocować do wiertarki lub wkrętarki akumulatorowej. Co najmniej 4 razy oczyścić cały otwór szczotką drucianą >d b,min (Tabela 5). Jeżeli nie można dosięgnąć dna otworu należy użyć przedłużki (Tabela 5). 2c. Następnie ponowienie oczyścić otwór, przedmuchując co najmniej 4 razy, zaczynając od dna otworu przy pomocy sprężonego powietrza lub ręcznej pompki (Załącznik 8). Jeżeli nie można dosięgnąć dna otworu należy użyć przedłużki. lub Pompki ręcznej można używać w przypadku otworów o średnicy do 20 mm włącznie. W przypadku otworów o średnicy powyżej 20 mm lub głębszych niż 240 mm użycie sprężonego powietrza (min. 6 bar) jest obowiązkowe. 3. Do pojemnika z zaprawą założyć dołączoną dyszę mieszalnikową, a następnie umieścić pojemnik w odpowiednim wyciskaczu. Przed użyciem odciąć foliowe zamknięcie. W przypadku użycia nowego pojemnika a także po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż zalecany czas osadzania (czas żelowania) (Tabela 4), należy założyć nową dyszę mieszalnikową. 4. Przed instalacją kotwy w wypełnionym zaprawą otworze należy zaznaczyć na pręcie głębokość osadzenia. co najmniej 3 pełne dawki 5. Przed wypełnieniem otworu zaprawą należy odrzucić co najmniej trzy pierwsze pełne dawki nie w pełni wymieszanej zaprawy. Zaprawę można stosować, gdy oba komponenty są całkowicie wymieszane. Wymieszanie komponentów zaprawy powinno być potwierdzone jednolitym szarym kolorem mieszanki wychodzącej z dyszy. Instrukcja montażu ZAŁĄCZNIK 6

15 Repertorium: 277a/2011 Strona 15/22 Strona 15 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Instrukcja montażu (ciąg dalszy) 6. Dyszę mieszalnikową wprowadzić do dna otworu i równomiernie wypełnić otwór zaprawą, aż otwór wypełni się do 2/3 głębokości. Dyszę wysuwać powoli w miarę wypełniania otworu, tak by uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza. W razie zakotwień dłuższych niż 190 mm należy zastosować przedłużkę dyszy. W przypadku montażu w suficie i pozycji poziomej w otworach o średnicy ponad 20 mm należy stosować wtyczkę tłokową i przedłużkę dyszy (Załącznik 8). Należy przestrzegać czasu żelowania (czas osadzania) podanego w Tabeli Wprowadzić pręt do otworu, do chwili osiągnięcia właściwej głębokości, z wykonaniem lekkiego obrotu, w celu uzyskania właściwego rozmieszczenia zaprawy. Kotwa powinna być wolna od brudu, smaru, oleju i innych ciał obcych. 8. Kotwa powinna być wprowadzona na całą długość otworu, tak by nadmiar zaprawy pojawił się przy podłożu, dookoła pręta. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, należy ponownie wypełnić otwór zaprawą. 9. Pozostawić kotwę bez ingerencji na czas konieczny do utwardzenia zaprawy. Nie przesuwać ani nie obciążać kotwy do chwili całkowitego utwardzenia (zgodnie z Tabelą 4). 10 Po całkowitym utwardzeniu zaprawy mocowany element można dokręcić kluczem dynamometrycznym maksymalnym wymaganym momentem dokręcającym (Tabela 2). Tabela 4: Minimalny czas utwardzania Temperatura betonu Czas żelowania/czas osadzania Minimalny czas utwardzania w suchym betonie 2) -10 C 90 min 24 h -5 C 90 min 14 h 0 C 45 min 7 h +5 C 25 min 2 h +10 C 15 min 80 min +20 C 6 min 45 min +30 C 4 min 25 min +35 C 2 min 20 min +40 C 1,5 min 15 min Temperatura pojemnika z zaprawą musi wynosić co najmniej +15 C 2) W mokrym betonie czas utwardzania musi być podwojony. Instrukcja montażu (ciąg dalszy) Czas utwardzania ZAŁĄCZNIK 7

16 Repertorium: 277a/2011 Strona 16/22 Strona 16 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Szczotka stalowa Tabela 5: Pręty gwintowane Parametry narzędzi do czyszczenia i montażu Pręty zbrojeniowe d 0 Ø wiertła d b Ø szczotki d b,min Ø min. szczotki L długość całkowita Wtyczka tłokowa (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (nr) M , M , M , , M , , M ,5 300 #24 M ,5 300 #28 M ,5 300 #32 M ,5 300 # ,5 40,5 300 #38 Pompka ręczna (poj. 750 ml) Średnica wiertła (d 0): 10 mm do 20 mm Pistolet do sprężonego powietrza (min 6 bar) Średnica wiertła (d 0): 10 mm do 40 mm Wtyczka tłokowa do montażu poziomego i w suficie Średnica wiertła (d 0): 24 mm do 40 mm Narzędzia do czyszczenia i montażu ZAŁĄCZNIK 8

17 Repertorium: 277a/2011 Strona 17/22 Strona 17 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 6: Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na wyrywanie z podłoża Pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Zniszczenie stali Nośność charakterystyczna stal w klasie własności mechanicznych 5.8 Nośność charakterystyczna stal w klasie własności mechanicznych 8.8 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N N Rk,s [kn] N Rk,s [kn] Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] stal nierdzewna A4 i HCR w klasie własności mechanicznych 50 (>M24) i 70 ( M24) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N 1,87 2,86 Zniszczenie przez wyrywanie kotwy i wyłamanie stożka betonowego Charakterystyczna przyczepność zaprawy w betonie niezarysowanym C20/25 Zakres temperatur I 5) : 40 C/24 C τ [N/mm2 Rk,uncr ] beton suchy i Zakres temperatur II 5) : mokry 80 C/50 C τ [N/mm2 Rk,uncr ] 7, ,5 7,5 6,5 Otwory zalane wodą Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zakres temperatur I 5) : 40 C/24 C Zakres temperatur II 5) : 80 C/50 C Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik zwiększający w betonie niezarysowanym Ψ c Zniszczenie przez rozłupanie γ Mc=γ Mp 1,50 1,5 2) 1,8 3) τ Rk,uncr [N/mm2 ] 7,5 8,5 8,5 8,5 τ Rk,uncr [N/mm2 ] 5,5 6,5 6,5 6,5 γ Mc=γ Mp Odległość od krawędzi C cr,sp [mm] 2,1 4) C30/37 1,04 C40/50 1,08 C50/60 1,10 niedopuszczalne h 1,0 hef 2 hef 2,5 2,4 h h ef Rozstaw kotew S cr,sp [mm] 2C cr,sp Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (beton suchy i mokry) γ Msp 1,5 2) 1,8 3) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (otwory zalane wodą) Gdy brak odmiennych wymagań krajowych. 2) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,0. 3) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,2. 4) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,4. 5) Objaśnienia patrz punkt 1.2. γ Msp 2,1 4) ef Stosowanie prętów gwintowanych Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na wyrywanie z podłoża ZAŁĄCZNIK 9

18 Repertorium: 277a/2011 Strona 18/22 Strona 18 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 7: Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na ścinanie Pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Zniszczenie stali bez dźwigni Nośność charakterystyczna stal w klasie własności mechanicznych 5.8 Nośność charakterystyczna stal w klasie własności mechanicznych 8.8 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V V Rk,s [kn] V Rk,s [kn] Nośność charakterystyczna V Rk,s [kn] stal nierdzewna A4 i HCR w klasie własności mechanicznych 50 (>M24) i 70 ( M24) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V 1,56 2,38 Zniszczenie stali z dźwignią Charakterystyczny moment zginający stal w klasie własności mechanicznych 5.8 Charakterystyczny moment zginający stal w klasie własności mechanicznych 8.8 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V 1,25 M 0 Rk,s [Nm] M 0 Rk,s [Nm] Charakterystyczny moment zginający stal nierdzewna A4 i HCR w klasie M 0 Rk,s [Nm] własności mechanicznych 50 (>M24) i 70 ( M24) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V 1,56 2,38 Zniszczenie betonu przez odłupanie Współczynnik k w równaniu (5.7) z raportu Technicznego TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mcp Zniszczenie krawędzi betonu Patrz punkt raportu Technicznego TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mc Gdy brak odmiennych wymagań krajowych. 2) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,0. 1,25 2,0 1,50 2) 1,50 2) Stosowanie prętów gwintowanych Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na ścinanie ZAŁĄCZNIK 10

19 Repertorium: 277a/2011 Strona 19/22 Strona 19 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 8: Przemieszczenie w przypadku wyrywania z podłoża Pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Zakres temperatur 40 C/24 C Przemieszczenie δ N0 [mm/n/mm 2 ] 0,021 0,023 0,026 0,031 0,036 0,041 0,045 0,049 Przemieszczenie δ N [mm/n/mm 2 ] 0,030 0,033 0,037 0,045 0,052 0,060 0,065 0,071 Zakres temperatur 80 C/50 C Przemieszczenie δ N0 [mm/n/mm 2 ] 0,050 0,056 0,063 0,075 0,088 0,100 0,110 0,119 Przemieszczenie δ N [mm/n/mm 2 ] 0,072 0,081 0,090 0,108 0,127 0,145 0,159 0,172 Sposób obliczenia przemieszczenia dla nośności obliczeniowej Przemieszczenie dla obciążenia krótkotrwałego = δ N0 τ Sd / 1,4 Przemieszczenie dla obciążenia długotrwałego = δ N τ Sd / 1,4 (τ Sd: przyczepność obliczeniowa) Tabela 9: Przemieszczenie w przypadku siły ścinającej 2) Pręt gwintowany M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Przemieszczenie δ v0 [mm/n/mm 2 ] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 Przemieszczenie δ V [mm/n/mm 2 ] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 2) Sposób obliczenia przemieszczenia dla nośności obliczeniowej Przemieszczenie dla obciążenia krótkotrwałego = δ V0 V d / 1,4 Przemieszczenie dla obciążenia długotrwałego = δ V V d / 1,4 (V d: obliczeniowa siła ścinająca) Stosowanie prętów gwintowanych Przemieszczenie ZAŁĄCZNIK 11

20 Repertorium: 277a/2011 Strona 20/22 Strona 20 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 10: Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na wyrywanie z podłoża Pręt zbrojeniowy Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Zniszczenie stali (własności wg Załącznika 4) Nośność charakterystyczna na N Rk,s [kn] :1986 lub E DIN 488-2:2006 6) wyrywanie Bst 500 S wg DIN 488- Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N Zniszczenie przez wyrywanie kotwy i wyłamanie stożka betonowego Charakterystyczna przyczepność zaprawy w betonie niezarysowanym C20/25 Zakres temperatur I 5) : 40 C/24 C τ [N/mm2 Rk,uncr ] 8, ,0 8,0 7,0 Zakres temperatur II 5) : 80 C/50 C τ [N/mm2 Rk,uncr ] 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,0 5,0 beton suchy i mokry otwory zalane wodą Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zakres temperatur I 5) : 40 C/24 C Zakres temperatur II 5) : 80 C/50 C Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Współczynnik zwiększający w betonie niezarysowanym Ψ c Zniszczenie przez rozłupanie γ Mc=γ Mp 1,40 1,5 2) 1,8 3) τ Rk,uncr [N/mm2 ] 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 τ Rk,uncr [N/mm2 ] 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 γ Mc=γ Mp Odległość od krawędzi C cr,sp [mm] C30/37 1,04 C40/50 1,08 C50/60 1,10 2,1 4) niedopuszczalne h 1,0 hef 2 hef 2,5 2,4 h h ef Rozstaw kotew S cr,sp [mm] 2C cr,sp Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (beton suchy i mokry) γ Msp 1,5 2) 1,8 3) γ Msp Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (otwory zalane wodą) 2,1 4) Gdy brak odmiennych wymagań krajowych. 2) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,0. 3) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,2. 4) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,4. 5) Objaśnienia patrz punkt ) W przypadku prętów zbrojeniowych, nie spełniających normy DIN 488, nośność charakterystyczną N Rk,s należy określić zgodnie z wzorem (5. w raporcie technicznym TR 029 Informacje na temat wykorzystania wklejanych prętów zbrojeniowych w charakterze kotew przedstawiono w punkcie 4.2. ef Stosowanie prętów zbrojeniowych Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na wyrywanie z podłoża ZAŁĄCZNIK 12

21 Repertorium: 277a/2011 Strona 21/22 Strona 21 Europejskiej Aprobaty Technicznej z 20 października 2010 Tabela 11: Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna na ścinanie Pręt zbrojeniowy Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Zniszczenie stali bez dźwigni (własności wg Załącznika 4) Nośność charakterystyczna na V Rk,s [kn] :1986 lub E DIN 488-2:2006 3) ścinanie Bst 500 S wg DIN 488- Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,V Zniszczenie stali z dźwignią (własności wg Załącznika 4) Charakterystyczny moment zginający Bst 500 S wg DIN 488-2:1986 lub E DIN 488-2:2006 4) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zniszczenie betonu przez odłupanie 0 M Rk,s [Nm] γ Ms,V Współczynnik k w równaniu (5.7) w raporcie technicznym TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Zniszczenie krawędzi betonu γ Mcp Patrz punkt raportu technicznego TR 029 "Projektowanie kotew wklejanych" Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Gdy brak odmiennych wymagań krajowych. 2) Uwzględniony częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,0. 3) 4) γ Mc 1,5 1,5 2,0 1,50 2) 1,50 2) W przypadku prętów zbrojeniowych, nie spełniających normy DIN 488, nośność charakterystyczną V Rk,s należy określić zgodnie z wzorem (5.5) w raporcie technicznym TR 029 W przypadku prętów zbrojeniowych, nie spełniających normy DIN 488, nośność charakterystyczną M 0 Rk,s należy określić zgodnie z wzorem (5.6b) w raporcie technicznym TR 029 Informacje na temat wykorzystania wklejanych prętów zbrojeniowych w charakterze kotew przedstawiono w punkcie 4.2. Stosowanie prętów zbrojeniowych Metoda projektowania A: Nośność charakterystyczna zamocowań na ścinanie ZAŁĄCZNIK 13

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo