ARCHITEKTURA I DŹWIĘK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHITEKTURA I DŹWIĘK"

Transkrypt

1 AKUSTYKA ARCHITEKTURA I DŹWIĘK Nr 2(16) - luty 2004 ISSN Architektura Wytyczne warunków pogłosowych dla kina domowego Technologie Dźwiękochłonne sufity bezspoinowe Obiekty Salon prezentacji kina domowego Media Markt Wrocław

2 TREESON Akustyka stylizowana drewnem

3 Redakcja Spis treści "AKUSTYKA, Architektura i Dźw ięk" ISSN Architektura Wydaw ca: Barbara Bielaw na, Jacek Danielew ski ul. Raw icka Poznań tel. (061) Kino domowe Budma 2004 Akustyka pomieszczeń biurowych. Cz.2 - Klimat akustyczny w biurze Kameralne kino domowe - Projekt 03 Dedykowane kino domow e - Projekt 04 Kino domowe i salon - Projekt 05 Wytyczne warunków pogłosowych dla kina domow ego REDAKTOR MERYTORYCZNY: Jacek Danielew ski REDAKTOR: Barbara Bielaw na Schemat kina domow ego o powierzchni m2 Projektor EPSON EMP S1 dla kina domow ego ZDJĘCIA: Barbara Bielaw na, Jacek Danielew ski Niezamówionych materiałów redakcja nie zw raca oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania lub nie publikow ania. Redakcja nie ponosi odpow iedzialności za treść ogłoszeń oraz nie udziela indyw idualnych porad Czytelnikom. copyright by Barbara Danielewski Wszystkie materiały są autorskim. Bielawna, objęte Jacek praw em Technologie Dźwiękochłonne sufity bezspoinowe Adaptacje akustyczne kabin tłumaczy symultanicznych Obiekty Salon prezentacji kina domow ego - Media Markt Wrocław Obciążenie hałasem domu

4 Od Redakcji Drugi zimowy miesiąc w tym roku i drugi numer magazynu. Zima jest okresem przygotow ań do sezonu budowanego. W styczniu odbyły się w Poznaniu Międzynarodow e Targi Budownictw a BUDMA. Na targach w ystaw iało się wielu wystawców z Polski i zagranicy. W dziedzinie akustyki wystawiało się kilka now ych firm polskich. Oferta specjalizowanych usług i produktów coraz częściej gości na stoiskach targow ych. Targi zamieniają sw oje oblicze dostosow ując się do oczekiwań rynku. Wśród wystawców nie zabrakło producentów, którzy w ostatnich latach nie wystawali się zmieniając sw oją politykę marketingową. Instytucja targów nie zaginie, jednak ciągle trwają spory, jakie mają być targi budow lane i jak często mają się odbywać. Wiele firm nie jest zainteresowanych coroczną imprezą i wolałoby brać w niej udział raz na dwa lata. Pozw ala to na lepsze przygotow anie się do wystawy i przedstawienie now ej oferty, której cykl tw orzenia jest dłuższy niż jeden rok. Zima to również okres przygotow ań inwestycji indywidualnych. W tym numerze znajdą Państw o artykuły pozwalająca na lepsze przygotowanie realizacji indyw idualnego kina domow ego w planow anej latem budow ie domu. Dobre kina domow e o wysokiej jakości warto budow ać od podstaw jako oddzielną część budynku. Barbara Bielaw na AKUSTYKA ARC HITEKTURA I DŹWIĘK nr 2 lutu 2004

5 Architektura BUDMA 2004 Pod koniec stycznia tradycyjnie odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Budownictw a BUDMA. Tegoroczna edycja Targów cieszyła się dużym zainteresowaniem zw iedzających. Na zauważenie zasługują małe, ale prężne firmy oferujące specjalistyczne produkty z dziedziny akustyki. Wibroakustyka Firma Wibroakustyka z Ostrowa W ielkopolskiego przedstawiła systemy natryskiwanych celulozow ych tynków dźw iękochłonnych. Produkt ma duże zastosowanie w obiektach, w których z pow odów technicznych nie można zastosować typowych rastrowych adaptacji akustycznych. Muraspec Muraspec oferuje tkaninow e systemy adaptacji akustycznych do kin komercyjnych i kin domowych. Napinane tkaniny tworzą specyficzne pokrycie, pod którym montowane są dźw iękochłonne panele. W tym systemie można uzyskać ciekaw e kolorystycznie i parametrycznie adaptacje akustyczne. Multi Poznańska firma Multi oferuje pełen system wykończeniow y dla nowoczesnych wnętrz. System drewnianych paneli tworzą dźw iękochłonne panele ścienne i sufitowe. System jest oferowany w szerokiej gamie dekorów drewna krajow ego i egzotycznego. Barwa System Firma Barwa System oferuje metalowe sufity dekoracyjne perforow ane i listw ow e z opcją wykonania jako sufit dźwiękochłonny. Sufity przeznaczone są dla wnętrz biurowych i użyteczności publicznej.

6 Architektura Akustyka pomieszczeń biurowych Cz.2 Klimat akustyczny w biurze Klimat akustyczny w środow isku biurow ym jest uzależniony od technologii pracy biura. Technologię narzuca przede w szystkim struktura samej firmy, kultura korporacyjna, strategia obsługi klienta, przepływ dokumentów, punkty decyzyjne. Komfort akustyczny jest w ypadkow ą tych czynników, które decydują już o szczegółach takich jak rozmieszczenie komórek funkcyjnych, układ stanow isk, wyposażenie techniczne, w ystrój wnętrza zw iązany z identyfikacją w izualną. W e w spółczesnych biurach istotny wpływ na komfort akustyczny ma wyposażenie pracow nika w urządzenia komunikacji i automatyzacji pracy biurow ej. Pow szechnie stosow ane urządzenia, takie jak telefony stacjonarne czy komórkowe, wykorzystują sygnał akustyczny w celu pow iadomienia posiadacza o nadchodzącej rozmow ie. Taki krótki sygnał jest typow ym dźwiękiem wybijającym. Przy dużej liczbie osób pracujących w jednej przestrzeni biurow ej i posiadających telefony może dojść do bardzo niekorzystnych sytuacji. Dzwonki z kolejnych telefonów pojawiają się co kilka minut. W takich w arunkach trudno o komfort pracy i możliw ość wykonywania czynności wymagających skupienia uwagi. Wpływ typu pomieszczenia biurowego na klimat akustyczny Pomieszczenie indywidualne Możliw ość dobrego izolow ania stanowisk pracy. Szczególna, dodatkowa adaptacjach akustyczna do eliminacji hałasu pogłosow ego nie jest w ymagania. Duży wpływ pracow nika na wew nętrzne źródła dźwięku, np. urządzenia audio. Poziom dźwięku kształtuje się na poziomie db (A). Biuro kombi Możliw ość dobrego izolow ania stanowisk pracy. Adaptacjach akustyczna do eliminacji hałasu pogłosowego może być potrzebna. W pływ pracownika na wewnętrzne źródła dźwięku. Większa ilość hałasującego wyposażenia technicznego. Poziom dźwięku kształtuje się na poziomie db (A). Wnętrza grupowe Słabsze możliwości izolow ania stanow isk pracy. Dla uzyskania odpow iedniego komfortu akustycznego wymagana jest analiza technologii działania biura. Dodatkow a adaptacja akustyczna jest niezbędna do eliminacji hałasu pogłosow ego i blokow ania dźw ięku. Poziom dźw ięku kształtuje się na poziomie db (A). Wpływ dźwięków chw ilow ych (przychodzących z jednego stanow iska na drugie) na komfort akustyczny. Wnętrza wielkoprzestrzenne Konieczność stawiania indyw idualnych ekranów dla stanow isk pracy. Bardzo duży wpływ technologii pracy, jak i w yposażenia technicznego na poziom dźw ięku w pomieszczeniu. Wymagane specjalistyczne rozw iązania (systemy maskow ania) dla podniesienia komfortu akustycznego. Pozom dźw ięku kształtuje się na poziomie db. Duża ilość dźwięków chw ilow ych. Typy biur i symbolika wg. Macieja Złowockiego

7 Architektura Akustyka pomieszczeń biurowy ch Cz.2 Klimat akustyczny w biurze Struktura firmy i kultura korporacyjna narzuca takie w ażne składowe technologii pracy jak kontakt wzrokowy pracow ników między sobą, forma nadzoru przełożonego, możliw ości i tw orzenie nieformalnych grup pracow niczych, forma obsługi klienta. Wszystkie te składowe wpływają na komfort akustyczny pracy. Każdy z tych czynników inaczej wpływ a na poziom dźwięku na stanowisku pracy, jak i na ogólny poziom hałasu w pomieszczeniu biurowym. Konieczność kontaktu w zrokow ego pracowników powoduje zmniejszenie w ysokości stanow iskow ych ekranów przeciwdźwiękow ych. Nadzór przełożonego może być realizow any z sali ogólnej, jak i z przytulnego, indywidualnego gabinetu. Zakres i forma obsługi klienta wymusza istnienie odpow iedniego pomieszczenia do negocjacji, salonu lub dobrze przygotowanego centrum telefonicznego, gdzie w dobrych warunkach rzeczow o i uprzejmie odpowiada się na pytania klientów. Miejsce i warunki obsługi klienta o wysokim komforcie akustycznym przekładają się na zysk firmy. Niestresow any hałasem pracow nik może dobrze opisać ofertę i rzeczowo odpow iedzieć na pytania. Klient w komfortowych warunkach nie czuje się zmuszany do podjęcia pochopnej decyzji. W kontaktach z klientem, z akustycznego punktu widzenia, w ażny jest nie tylko hałas, ale i zrozumiałość przekazu. Zakłócone hałasem pogłosowym słow a handlowca mogą zostać źle zrozumiane, a handlowiec oceniony jako osoba niekompetentna. Na klimat akustyczny w biurze duży wpływ ma "poziom zaludnienia", czyli ilość powierzchni biurowej przypadającej na pracownika. Człowiek jest jak źródło: mówi, porusza się, w ykonuje czynności, które są zawsze mniej lub bardziej hałaśliwe. Jeżeli przyjmiemy, że każdy pracownik ma komputer, który hałasuje, to głośniej jest w pomieszczeniu gęsto zaludnionym. W takim biurze na jednego pracow nika przypada kilka metrów kw adratowych i odległości między stanow iskami są mniejsze. W całokształcie pow oduje to większy (wzajemny) w pływ hałasu z jednego stanowiska pracy na komfort akustyczny na sąsiednim stanow isku. Jacek Danielewski

8 ZESPÓŁ PROJEKTOWO - POMIAROWY PROJEKTY EKSPERTYZY KONSULTING POMIARY AUDYT AKUSTYCZNY Fabryka Ciszy u.rawicka 67, Poznań (061)

9 Kino Domowe Kameralne kino domowe Projekt -03 Małe pomieszczenie wydzielone z części budynku jest pokojem dedykowanym do kina domow ego. Kilka foteli pozw ala na kameralne Pomieszczenie przeczone oglądanie w takim raczej dla filmów. stylu młodych jest ludzi. Telewizor plazmowy na ścianie nie jest najlepszym rozw iązaniem dla kina w domu. Jednak dla jednoczesnego oglądania telew izji w tym pokoju jest rozwiązaniem ekonomicznie. ciekawszym Pow odem jest zużyw anie się lampy w projektorze przy wielogodzinnej akustyczną poziome projekcji. pomieszczenia bonie. Adaptację stanow ią Kolorystyka całości wnętrza jest pastelow a. Meble fotele Model: Romeo Produkcja: Montis Projektant: Gijs Papavoine

10 M.Figaro HOME AUDIO

11 Kino Domowe Kino domowe Projekt -04 Dedykowane dla kina domowego pomieszczenie o powierzchni 38 m2. Takie kino domow e może zostać zrealizow ane poprzez przystosowanie jednego pomieszczenia w projektow anym budynku. Może też być oddzielnym budynkiem połączonym łącznikiem z budynkiem głównym. W pomieszczeniu tym system audio jest zabudowany, wkomponow any w całość wystroju wnętrza. wyposażenie pokojów Meble standardowe dziennych i stanow ią jak pozwalają dla na wygodne oglądanie filmów. Meble Model: Perkoz Produkcja: IKER Projektant: Marek Gawlik

12 DEKORACYJNE ADAPTACJE AKUSTYCZNE TH ARCHITECTURAL ACOUSTIC Doradztwo Techniczne: Fabryka Ciszy ul.rawicka Poznań (061) Autoryzowany wykonawca : AKUDOR ul.dobrogojskiego Poznań (061)

13 Kino Domowe Kino domowe i salon Projekt -05 Duży salon z wolnostojącym kinem domow ym. Pomieszczenie nie służy tylko do pokojem rodzina oglądania filmów, ale jest dziennym, w cała może siedzenia którym odpoczyw ać. zapew nia W ygodę zestaw elementem narożnikow ym. Ekran projekcji kinowej można z do tak zamontow ać, aby zasłaniał kominek. Meble Model: Quattro Produkcja:ELJOT Projektant: Jerzy Langier Zestaw głośników Model: M17w Produkcja: M.Figaro Projektant: Jacek Danielewski

14 Kino Domowe Schemat kina domowego o powierzchni m2 Schemat pomieszczenia dedykowanego na kino domow e o pow ierzchni m2 został stw orzony z myślą o osobach lubiących dobre kino w małym gronie. Pomieszczenie domow ego budynku. może Osoby kina być w ydzielone z posiadające budynek już części mieszkalny mogą w ybudować oddzielny obiekt połączony z budynkiem głów nym łącznikiem korytarzow ym. W schemacie uwzględniono układ głośników z głośnikami efektów bocznych. Najlepsze realizacje w edług tego schematu są dla kin z wbudow anymi zestawami głośnikow ymi. Dodatkow ym elementem, który nie występuje na rysunku, a zalecany jest do takich obiektów jest centralny system sterowania. System taki pozwala na sterow anie światłem, ekranem, czy windą do projektora. Realizując kino domowe jako pomieszczenie dedykowane już w fazie projektu budow lanego należy przew idzieć prowadzenie instalacji audio, video, jak i różne dodatki związane ze sterow aniem wyposażeniem technicznym.

15 Prefabrykowane Kino Domowe

16 Kino Domowe Projektor EPSON EMP S1 dla kina domowego EPSON EMP S1 pozwala na uzyskanie obrazu o przekątnej 60 cali z odległości zaledw ie 1,8 metra od ekranu. Projektor spraw dza się też w w iększych salach maksymalna przekątna obrazu to 741 cm. Rozdzielczość urządzenia wynosi 800x600 pikseli. Projektor może również prezentować obraz w panoramicznym formacie 16:9. EPSON EMP S1 dysponuje strumieniem światła o natężeniu 1200 ANSI lumenów i oferuje kontrast o w spółczynniku 400:1. Konstruktorzy urządzenia skupili się na maksymalnym uproszczeniu jego obsługi. Korekta efektu trapezow ego dokonuje się po wciśnięciu jednego przycisku. Użytkownicy mają do dyspozycji również 5 predefiniowanych trybów ustawień kolorów, dopasowanych do różnych typów zastosow ań. Do projektora są dołączane 2 piloty jeden standardowy z dostępem do ustaw ień sprzętu, drugi pełni funkcję bezprzew odowej myszki podczas prezentacji. Projektor dysponuje szeroką gamą w ejść oraz w yjściem monitorow ym. Charakteryzuje się cichą pracą natężenie hałasu nie przekracza 33 db. Wymiary to 265 x 370 x 114 mm (głęb. x szer. x w ys.), waga w ynosi około 3,2 kg. Nowy projektor EPSON to jednak nie tylko wysokie parametry i funkcjonalność, ale i estetyka na najwyższym poziomie. To szczególnie w ażne, gdy urządzenie stanowi element domowego w nętrza. Źródło informacji: AVC

17 PANEL SYSTEM nowoczesna zabudowa obiektów SUFITY DŹWIĘKOCHŁONNE AKUSTYCZNE PANELE ŚCIENNE

18 Technologie Dźwiękochłonne sufity bezspoinowe Sufity są miejscem, na którym najczęściej stosuje się materiały dźwiękochłonne. Powszechnie stosow ane dotychczas sufity z podziałem na pola nie zaspakajają wymagań architektów. Nie jest to zw iązane z parametrami akustycznymi, lecz z w alorami w izualnymi. Zainteresowanie sufitem gładkim, bez podziałów na kwadraty czy prostokąty jest duże. Taki sufit pozw ala na tw orzenie przestrzeni o oszczędnej formie. Ten w łasności rodzaj sufitu dźwiękochłonne. Pozw ala powinien to na rów nież posiadać rozw iązanie zadań architektonicznych z w ykorzystaniem jednego produktu. Dla skutecznej eliminacji hałasu pogłosowego sufity bezspoinow e powinny być w B lub C klasie pochłaniania dźw ięku. Gipsowy sufit Gładki sufit dźw iękochłonny bazuje na perforowanej płycie gipsow ej. Płyta gipsow a jest zgodna z normami "PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne" i "PN-B :1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne". Po zamontowaniu płyt na konstrukcji powierzchnię gipsow ą oklejamy flizeliną. Flizelina z włókna szklanego w zmacnia w arstw ę tynku. Na w arstwę flizeliny natryskiwany jest tynk na całą powierzchnię sufitową. natryskiw anego. W Barwa sufitu jest nadawana w masie tynku tego rodzaju suficie można osadzać opraw y oświetleniow e i inne. Sufit ten nie ma żadnej odporności ogniow ej. Sufity w tym systemie są w B klasie pochłaniania dźwięku. Panelowy podwieszany Panelowy sufit podwieszany jest montow any na konstrukcji stalow ej podobnie jak sufit gipsow y. Panel dźwiękochłonny jest wykonany z w ełny mineralnej o odpowiedniej grubości. Na panele bazowe naklejana jest flizelina z włókna szklanego, co przeciwdziała pojaw ianiu się rys na łączeniach paneli bazow ych. Na tak przygotow aną bazę natryskiwany jest tynk dekoracyjny. W tej technologii można uzyskać dźwiękochłonny w B i C klasie pochłaniania dźw ięku sufit o odporności ogniowej EI 30 i EI 45. Sufity takie wyśmienicie nadają się do eliminacji hałasu pogłosow ego w pomieszczeniach o surow ej formie. Sufit bezpośredni Panel z w ełny mineralnej jest bezpośrednio klejony do stropu. Dla uzyskania gładkiej pow ierzchni na w ełnę naklejana jest dw ukierunkowo flizelina. Na tak w ykończeniow y. przygotowaną Takie sufity bazę odznaczają natryskiwany się dużą jest tynk izolacyjnością termiczną i zdolnościami do eliminacji hałasu pogłosowego. Sufit ten można uzyskać w B i C klasie pochłaniania dźwięku. To rozwiązanie jest polecane dla podziemnych garaży, obiektów przemysłowych i dużych przestrzeni, w których konieczna jest eliminacja hałasu pogłosowego. Redakcja

19 Technologie Adaptacje akustyczne kabin tłumaczy symultanicznych W ejście do Unii Europejskiej stw arza nowy rynek dla polskich hotelów, ośrodków konferencyjnych czy obiektów targowych. Tym rynkiem jest lukratywny rynek konferencji czy spotkań międzynarodowych organizowanych przez firmy nie tylko z Polski, ale rów nież z zagranicy. Takie międzynarodow e spotkania mają jedną ważna cechę - konieczni są tłumacze. Komfort pracy tłumacza w takiej kabinie powinien być jak największy. Nie mówimy tyko o komforcie akustycznym, ale o całościowym komforcie pracy uwzględniającym wszystkie aspekty zdrowotne. Praca tłumacza w ymaga skupienia. Organizacje zawodowe zw iązane z tłumaczeniami prowadzą prace nad jakością w arunków tłumaczeń symultanicznych. Komitet Techniczny Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC) w raz ze W spólnotą Obsługi Tłumaczenia Konferencji (JSIC) od 1974 roku prowadzą działania w celu stworzenia normy dla kabin tłumaczy. W Polsce norma ta jest oznaczona numerem PN-ISO 260 Kabiny do tłumaczenia symultanicznego. Charakterystyka ogólna i wyposażenie. Norma ta opisuje parametry techniczne kabin lektorskich z uwzględnieniem wszelkich składow ych. Charakterystyczną cechą adaptacji akustycznej, jaka ma być stosow ana w kabinach, jest nie gromadzenie kurzu. Parametr pochłaniania dźw ięku w ymagany w kabinach można uzyskać poprzez stosując różne rozw iązania techniczne. Jednak warunek nie gromadzenia kurzu jest trudniej osiągnąć. Wszelkie niezabezpieczone materiały w łókniste mogą być siedliskiem roztoczy. Trudno uzyskać wyrób dźw iękochłonny, który jest jednocześnie nieporow aty. Istnieją systemy adaptacji akustycznej o w ysokich parametrach dźw iękochłonnych i nie gromadzące kurzu. Takim systemem jest system TH (w ww.th.akustyka.pl). Na bazow y panel dźwiękochłonny natryskiwana jest cienka w arstwa specjalnego tynku mineralnego. Tynk dobrze zabezpiecza porowaty panel przed kurzem. Obniżenie w łasności dźw iękochłonnych panelu bazow ego przez natrysk jest znaczne. W artość pogłosow ego w spółczynnika pochłaniania dźwięku wynosi 0.6 (100Hz), co jest w obszarze zalecanym przez normę. Adaptację akustyczną można łatwo czyścić mechanicznie lub ręcznie na sucho i na mokro. Inny systemem adaptacji akustycznych spełniającym w ymaganie nie gromadzenia kurzu jest system TREESON P (ww w.treeson.akustyka.pl). Są to dźw iękochłonne panele pow lekane laminatem drew nopodobnym. Dzięki cienkiej warstw ie laminatu dźw ięk nie odbija się od pow ierzchni zew nętrznej panelu, lecz dociera do w arstw y materiału dźwiękochłonnego, gdzie zamieniany jest na ciepło. Panele można wielokrotnie zmyw ać naw et z użyciem klasycznych środków czystości. Redakcja

20 TREESON Akustyka stylizowana drewnem

21 Obiekty Salon prezentacji kina domowego Media Markt Wrocław W systemie TH Architectural Acoustics (w ww.th.akustyka.pl) zrealizowany został salon pokazow y kina domowego w Media Markcie we W rocławiu. Pomieszczenie do prezentacji stw orzono w taki sposób, aby przybliżyć klientow i w arunki odsłuchowe, jakie mogą panować u niego w domu. Idea przybliżenia w arunków oceny sprzętu do w arunków domow ych prześw iecała w każdym punkcie. Dobór odpow iedniego oświetlenia i stworzenie trzech systemów jak w komercyjnych kinach pozwala na uzyskanie w yśmienitego komfortu optycznego. W arunki akustyczne i estetykę w nętrza uzyskano poprzez dekoracyjne adaptacje akustyczne w kolorze w ybranym przez inw estora. Warunki pogłosow e w pomieszczeniu kreują zastosowane na ścianach i suficie rozpraszające elementy. Projekt przew idywał wykonanie boni o grubości 5 cm co 20 cm. Realizacja projektu w ymagała dostosow ania adaptacji akustycznej do wymagań przepisów praw a budow lanego, między innymi ochrony przeciwpożarowej. Projekt adaptacji akustycznej został zrealizowany dając w pełni założone efekty akustyczne. Realizację adaptacji akustycznych w systemie TH Architectural Acoustics w ykonała poznańska firma AKUDOR.

22 DEKORACYJNE ADAPTACJE AKUSTYCZNE TH ARCHITECTURAL ACOUSTIC Doradztwo Techniczne: Fabryka Ciszy ul.rawicka Poznań (061) Autoryzowany wykonawca : AKUDOR ul.dobrogojskiego Poznań (061)

23 Obiekty Obciążenie hałasem domu Coraz częstsze są migracje ludzi z w ielkich miast do cichych lub cichszych rejonów. Duże miasta Indywidualny dom nie warunków Indyw idualny dom w lesie ma w iele zalet, do których mieszkaniowych i pracy. Powiększa się grupa ludzi należy spokój i wolność nienaruszana poprzez wzrok posiadających pewne zasoby finansowe, dla których nieznajomych. W takim domu, gdzie nikt nas nie podgląda, dojazd do pracy nie nastręcza wiele trudności, którzy czujemy się sw obodnie nie tylko w ewnątrz, ale rów nież w mają dosyć hałaśliwych i "pachnących spalinami" części centrów i sąsiadów i ruchliw ych autostrad nie jest narażony na przemysłowe "wyprow adzają się" z miast na ich hałas, staje się enklawą ciszy i spokoju, w której dobrze obrzeża z pow odu kosztów utrzymania i ceny siły w ypoczyw amy. roboczej. Siedziba pracodaw cy na peryferiach miasta w yłącznie samych zalet. Do w ad zaliczyć należy trudność lub za nim zmusza w ielu mieszkańców obszarów w zapew nieniu bezpieczeństw a, w iększą odległość od silnie obiektów oferują już bardzo miast. atrakcyjnych Również zurbanizowanych obiekty do biurow e opuszczania ich w ogrodow ej. Budynek Taki kultury, usytuow any sposób mieszkania utrudniony dojazd z nie do dala od posiada obiektów codziennej podroży do pracy. Przenoszenie "sypialń" handlowych. Budowa na terenie nieuzbrojonym nie należy do okolic podmiejskich upow szechniło się w raz z do rozwojem transportu łatw ych i wymaga zaawansow ania, często Wybierając dodatkow ych środków finansow ych. Współczesna technika mieszkanie poza miastem pojaw ia się kwestia jaką i rozw ój komunikacji powoli i skutecznie likwiduje te formę niedogodności. zamieszkania indyw idualnego. w ybrać, czy indyw idualny, wolnostojący w lesie dom czy jednak skorzystać z budynku w pow stających osiedlach podmiejskich. Osiedle podmiejskie Mieszkanie w bloku nie zadaw ala coraz w iększej w W takim osiedlu budynki stoją w "grupie", każdy w atrakcyjności niewielkiej odległości od sąsiada. Mieszkańcy są bardziej Bloki, z narażeni na hałas sąsiedzki i komunikacyjny. Osiedle ma o trasy dojazdow e i drogi w ew nętrzne, po których pow inien jednak odbywać się ruch lokalny bez tranzytow ego. Osiedle jest mieszkanie w bloku kosztuje w ięcej niż budow a miejscem znacznie bardziej hałaśliwym w porównaniu do domu. indyw idualnego domu w lesie, lecz oferuje pew ne w ygody, liczby, zw łaszcza młodych, budynkach zbiorow ych również powodów założenia z ludzi. straciło na finansowych. budownictw o niewygórowanym Mieszkanie standardzie, to niedrogie, teraz takie jak: uzbrojony teren pod budowę czy bliskość sklepów, a także większe, choć czasami pozorne poczucie bezpieczeństwa. Obie formy zamieszkania poza miastem są atrakcyjną alternatywą dla hałaśliw ych centrów miejskich, które stały się takimi z pow odu utraty tego, co stanowi podstawow ą zasadę prawdziwego miasta. Alternatyw ą dająca ciszę jest dom na wsi lub przyszłościow e kondominia. powstające pow oli bardzo

24 M.Figaro HOME AUDIO

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Ogłoszenia 007/LA/AŚ/204 Zestaw nr I: szt. - RE Bełchatów Opis przedmiotu zamówienia LP. 2 3 Elementy zestawu Projektor multimedialny EPSON EH-TW600 wraz z dopasowaną torbą / walizką, umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695

Bardziej szczegółowo

A K U S T Y K A ARCHITEKTURA I DŹWIĘK

A K U S T Y K A ARCHITEKTURA I DŹWIĘK A K U S T Y K A ARCHITEKTURA I DŹWIĘK Nr 1(15) - styczeń 2004 ISSN 1640-4416 Architektura Wytyczne warunków pogłosowych hal sportowych Technologie TREESON - Akustyka stylizowana drewnem Obiekty Radio EMAUS

Bardziej szczegółowo

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Różnorodność połączeń, estetyka starannie dobranych materiałów oraz charakterystyka techniczna pozwalają na skrócenie czasu realizacji projektów,

Bardziej szczegółowo

ŚCIANA Z POMYSŁEM NOWA INSPIRACJA

ŚCIANA Z POMYSŁEM NOWA INSPIRACJA ŚCIANA Z POMYSŁEM Decorativos jest źródłem inspiracji dla poszukujących oryginalnych rozwiązań ściennych w architekturze i wyposażeniu wnętrz. NOWA INSPIRACJA Panele dekoracyjne. Okładziny oraz materie

Bardziej szczegółowo

Jakie krawędzie wykończenia mają sufity podwieszane?

Jakie krawędzie wykończenia mają sufity podwieszane? Warszawa, 28.05.2015 r. Jakie krawędzie wykończenia mają sufity podwieszane? Sufity podwieszane różnią się nie tylko materiałem mogą być mineralne, drewniane lub metalowe. Różne mają także krawędzie wykończenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY-POZNAŃ. Oferta:

PROJEKTORY-POZNAŃ. Oferta: Projektory Poznań PROJEKTORY-POZNAŃ Oferta: O NAS: Jesteśmy grupą pasjonatów zajmujących się przede wszystkim wizerunkiem, prezentacją firm głównie na rynku polskim. Wykorzystując doświadczenie zdobyte

Bardziej szczegółowo

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane

SUFITOWE I ŚCIENNE SYSTEMY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. Sufity. drewniane SYSTEMY SUFITOWE I ŚCIENNE Z nami zrealizujesz swoje pomysły d Sufity drewniane Sufity drewniane firmy Armstrong Drewno to wyjątkowy materiał, ceniony ze względu na swoje naturalne piękno i ciepło, jakie

Bardziej szczegółowo

Innovative Design. works. Innovative design Innovative design Innovative design

Innovative Design. works. Innovative design Innovative design Innovative design Innovative Design works Innovative design Innovative design Innovative design I ŚCIANKI DZIAŁOWE ABCD INTERNATIONAL 1. Pełnej wysokości...4 2. Bezramowe...6 3. Trzy czwarte wysokości...8 4. Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PEŁNE WYZWAŃ I PASJI 2BIURA

PEŁNE WYZWAŃ I PASJI 2BIURA 2BIURA PEŁNE WYZWAŃ I PASJI Nowoczesne, surowe, industrialne, a przy tym gustowne i eleganckie. Doprawione szczyptą designu z najwyższej półki. Architekci z biura Grid zaprojektowali przestrzeń, w której

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przy projektowaniu nowoczesnych sal konferencyjnych

Wyzwania przy projektowaniu nowoczesnych sal konferencyjnych Wyzwania przy projektowaniu nowoczesnych sal konferencyjnych Kompleksowe rozwiązania Szkolenia Usługi dodatkowe Lider kompleksowych rozwiązań VoIP w Polsce Wsparcie techniczne Agenda Profesjonalna sala

Bardziej szczegółowo

Czas płynie... Odnowa...

Czas płynie... Odnowa... Villa Park MED&SPA Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty usług konferencyjno-bankietowych czterogwiazdkowego Hotelu Villa Park MED&SPA należącego do grupy MPM Hotele SPA. Hotel Villa Park MED&SPA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A System montażu T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji 1 6

Bardziej szczegółowo

Ekspozycje w salonie sprzedaży

Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Seria Premium A716 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Seria Premium A716 A716A A716F

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OGNIOODPORNOŚĆ PANELI GUSTAFS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

OGNIOODPORNOŚĆ PANELI GUSTAFS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE! OGNIOODPORNOŚĆ PANELI GUSTAFS NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE! Z dumą informujemy, że panele Gustafs otrzymały nową klasyfikację odporności ogniowej. Zgodnie z normą EN 13501:1 fornirowane lub malowane panele Gustafs

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Absorbery ścienne AMF Line Akustyka i design na ścianie SYSTEMY SUFITOWE. Więcej przestrzeni dla nowości MADE IN GERMANY

Absorbery ścienne AMF Line Akustyka i design na ścianie SYSTEMY SUFITOWE. Więcej przestrzeni dla nowości MADE IN GERMANY SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości Absorbery ścienne AMF Line Akustyka i design na ścianie MADE IN GERMANY 138550_Prospekt Wandabsorber_PL.indd 1 Elementy akustyczne na ścianie czy nie wystarczy

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy ścian i sufitów na miarę potrzeb

Systemy ścian i sufitów na miarę potrzeb Systemy ścian i sufitów na miarę potrzeb Rigips Systemy ścian i sufitów na miarę potrzeb GŁADKOŚĆ Rigips to wiodący dostawca systemów suchej zabudowy, dopasowanych do konkretnych potrzeb danego projektu.

Bardziej szczegółowo

PODWIESZANE SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. db, OP, Standard. Rozwiązania akustyczne dla każdego wnętrza. www.armstrong.

PODWIESZANE SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. db, OP, Standard. Rozwiązania akustyczne dla każdego wnętrza. www.armstrong. SUFITY PODWIESZANE Z nami zrealizujesz swoje pomysły db, OP, Standard Rozwiązania akustyczne dla każdego wnętrza www.armstrong.pl/sufity Armstrong zapewnia rozwiązania akustyczne do każdego wnętrza ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT. IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT. IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych Baffle Panele okładzinowe Ekrany przestawne Obudowa akustyczna Tłumiki żaluzjowe Industrial Acoustic System to grupa produktów

Bardziej szczegółowo

Temat: Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjną

Temat: Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjną Temat: Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjną Nowoczesne rozwiązania w budownictwie komunikacyjnym Wykonał: inż. Damian Pochroń II BBDU BiUD Konsultował: mgr inż. Mateusz Szarata Ekran akustyczny I

Bardziej szczegółowo

METAL PERFOROWANY W BUDOWNICTWIE I ARCHITEKTURZE

METAL PERFOROWANY W BUDOWNICTWIE I ARCHITEKTURZE BLACHY PERFOROWANE ELEWACJE, SUFITY, PANELE METAL PERFOROWANY W BUDOWNICTWIE I ARCHITEKTURZE Nowoczesne rozwiązania w budownictwie, powstające w głowach architektów, stanowią niemałe wyzwanie dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Oferta dla biznesu. sale szkoleniowe, treningowe wysokiej klasy wyposażenie innowacyjna infrastruktura

Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Oferta dla biznesu. sale szkoleniowe, treningowe wysokiej klasy wyposażenie innowacyjna infrastruktura Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu Oferta dla biznesu sale szkoleniowe, treningowe wysokiej klasy wyposażenie innowacyjna infrastruktura WSFH w Toruniu Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w

Bardziej szczegółowo

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com Dokumentacja techniczna www.novatop-system.com DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI NOVATOP ACOUSTIC Panele akustyczne Arkusz danych... 3 Formaty standardowe... 4 Próbki testowe... 5-8 Specyfikacja materiału

Bardziej szczegółowo

Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań

Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY

PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY JANOWSKI OŚRODEK KULTURY Ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA I MODERNIZACJA SALI KONFE- RENCYJNEJ W JANOWSKIM OŚRODKU KULTURY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA I MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PODWIESZANE SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. db, OP, Standard. Rozwiązania akustyczne dla każdego wnętrza. www.armstrong.

PODWIESZANE SUFITY. Z nami zrealizujesz swoje pomysły. db, OP, Standard. Rozwiązania akustyczne dla każdego wnętrza. www.armstrong. SUFITY PODWIESZANE Z nami zrealizujesz swoje pomysły db, OP, Standard Rozwiązania akustyczne dla każdego wnętrza www.armstrong.pl/sufity Armstrong zapewnia rozwiązania akustyczne do każdego wnętrza ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

Nie musisz zaciemniać pomieszczenia, by prowadzić prezentację lub obejrzeć swój

Nie musisz zaciemniać pomieszczenia, by prowadzić prezentację lub obejrzeć swój PROJEKTOR MULTIMEDIALNY EPSON EB-S92 Epson EB-S92 to : Połączenie przystępnej ceny, niewielkiej wagi i ogromnej funkcjonalności sprawia, że to idealny projektor dla biura i domu. Nie musisz zaciemniać

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranów oraz projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

CO MOŻEMY ZYSKAĆ MAJĄC PROJEKTANTA WNĘTRZ?

CO MOŻEMY ZYSKAĆ MAJĄC PROJEKTANTA WNĘTRZ? ROLA PROJEKTANTA W WYKOŃCZENIU WNĘTRZA CO MOŻEMY ZYSKAĆ MAJĄC PROJEKTANTA WNĘTRZ? Wiele osób przeprowadzających remont lub wykańczających mieszkanie decyduje się na zatrudnienie projektanta wnętrz. Inwestują

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

MINIMUM STANDARD PREMIUM

MINIMUM STANDARD PREMIUM Aranżacje prezentowane na portalu wnetrza24.com dostępne są w trzech pakietach: pakiecie MINIMUM, STANDARD i PREMIUM. Pakiety różnią się od siebie zakresem projektu oraz ceną. Poniżej przedstawiamy wszystkie

Bardziej szczegółowo

System ścian działowych

System ścian działowych System ścian działowych 02 03 Harmonia Tworzymy przyjazną, otwartą przestrzeń dla dobrej atmosfery pracy. Elegancja i uporządkowana forma wnętrza umożliwia efektywne i twórcze myślenie. Służymy naszą wiedzą

Bardziej szczegółowo

KASOgroup. Przenośne kabiny do tłumaczenia symultanicznego. Kabiny symultaniczne. Translation Solutions

KASOgroup. Przenośne kabiny do tłumaczenia symultanicznego. Kabiny symultaniczne. Translation Solutions Przenośne kabiny do tłumaczenia symultanicznego Nasze kabiny produkowane są od 1999 r. Cieszą się dużym powodzeniem w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Według opinii firm oraz tłumaczy, którzy korzystają

Bardziej szczegółowo

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy DSO Dźwiękowy System Ostrzegawcze Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). Zdając sobie sprawę ze szczególnych zadań, jakie spełniają DSO

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Halogenowy promiennik podczerwieni IRCF

Halogenowy promiennik podczerwieni IRCF Halogenowy promiennik podczerwieni 1500 3000 4500 3 1500-4500 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Halogenowy promiennik podczerwieni Ogrzewanie miejscowe dużych budynków Zastosowanie Promiennik jest specjalnie

Bardziej szczegółowo

Hush Pads akustyka + design + funkcjonalność

Hush Pads akustyka + design + funkcjonalność Hush Pads Hush Pads akustyka + design + funkcjonalność Hush Pads to atrakcyjne wzorniczo panele pochłaniające dźwięk, które łączą w sobie perfekcyjne właściwości akustyczne, design oraz funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

SIGMA. WPT to miejsce dla Ciebie! Dane techniczne

SIGMA. WPT to miejsce dla Ciebie! Dane techniczne WPT to miejsce dla Ciebie! SIGMA Dane techniczne Kondygnacje naziemne: 5 Powierzchnia użytkowa: 5 335,30 m 2 Powierzchnia biurowa: 2 548,80 m 2 Powierzchnia laboratoryjna: 995,90 m 2 Kubatura: 25 273,00

Bardziej szczegółowo

Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne

Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne Założenia: Sala pełniąca funkcję sali widowiskowej i konferencyjnej. W sali przewidziano 226 sztuk foteli ze składanym siedziskiem stanowiących element akustyczny

Bardziej szczegółowo

Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM

Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM jakość wytrzymałość Materiały silikatowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej CICHY DOM Grupa SILIKATY Sp. z o.o. Kruki, ul. Nowowiejska 33 07-415 Olszewo-Borki Skuteczna ochrona przed hałasem

Bardziej szczegółowo

S E M I N A R I U M nt.

S E M I N A R I U M nt. Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników w Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (157) 2011 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (157) 2011 Anna lżewska* CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

99613 KS 12,5 x 1200 x 2600 10,8 124,8 40 1348 68,20 23% 92375 KS 15,0 x 1200 x 2400 13,5 115,2 40 1555 78,50 23% Zawartość w opakowaniu

99613 KS 12,5 x 1200 x 2600 10,8 124,8 40 1348 68,20 23% 92375 KS 15,0 x 1200 x 2400 13,5 115,2 40 1555 78,50 23% Zawartość w opakowaniu Luty 2015 Strona 5 2. Systemy specjalne nida NIDA (Typ GMFH1I) 1 NIDA. Płyty te zapewniają zmniejszone wchłanianie wody nasiąkliwość poniżej 3%. Dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych i długookresowo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji:

Podsumowanie konsultacji: Wariant I (układ podany przez Klienta): Podsumowanie konsultacji: Zalety danego rozwiązania: - powstaje przestrzeń na nową gablotę oraz ewentualne pozostawienie kwietnika w aktualnym miejscu, - telewizor

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH dr inż. Witold Mikulski, inż. Izabela Jakubowska wimik@ciop.pl, izjak@ciop.pl Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program edukacyjny i materiały szkoleniowe w zakresie: KSZTAŁTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ecophon Solo Rectangle na ścianie

Ecophon Solo Rectangle na ścianie Ecophon Solo Rectangle na ścianie By zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczenia, Ecophon Solo Rectangle można zainstalować także na ścianie. Panele mogą być mocowane warstwowo, jeden na drugim, mogą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu 3 3000 6000 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Przemysłowy promiennik podczerwieni Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu Zastosowanie Promiennik nadaje się do kompleksowego lub uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE. > 16 C podłoga strop. sufit 8 C < t i

WYTYCZNE PROJEKTOWE. > 16 C podłoga strop. sufit 8 C < t i WYTYCZNE PROJEKTOWE OCIEPLENIE STROPU PROJEKTUJEMY, GDY TEMPERATURA: t i > 16 C podłoga t i > 16 C podłoga strop strop t i < 8 C sufit 8 C < t i < 16 C sufit Dwuwarstwowo, np. nad garażem, piwnicą nieogrzewaną

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

www.grzejniki-dekoracyjne.pl Odczuwaj przyjemne ciepło Oszczędzaj na ogrzewaniu

www.grzejniki-dekoracyjne.pl Odczuwaj przyjemne ciepło Oszczędzaj na ogrzewaniu Odczuwaj przyjemne ciepło Oszczędzaj na ogrzewaniu Grzejnik INFRAenergy model 800-50 kolor czarny połysk INFAenergy INFRAenergy to nowoczesna firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie systemów grzewczych

Bardziej szczegółowo

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne 3 1000 2000 W Grzałki elektryczne 6 modele(i) Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne Zastosowanie Halogeninfra IH to mocne

Bardziej szczegółowo

VECTOR. dla efektu sufitu monolitycznego z minimalnie widocznym rusztem Mineralne - Metalowe - Drewniane SUFITY PODWIESZANE. www.armstrong.

VECTOR. dla efektu sufitu monolitycznego z minimalnie widocznym rusztem Mineralne - Metalowe - Drewniane SUFITY PODWIESZANE. www.armstrong. CI/SfB (35) Xy 10/2009 SUFITY PODWIESZANE Z nami zrealizujesz swoje pomysły VECTOR dla efektu sufitu monolitycznego z minimalnie widocznym rusztem Mineralne - Metalowe - Drewniane www.armstrong.pl/sufity

Bardziej szczegółowo

FASADY KOMUNIKUJĄCE SIĘ Z OTOCZENIEM.

FASADY KOMUNIKUJĄCE SIĘ Z OTOCZENIEM. PŁYTY WARSTWOWE PAROC AST. FASADY KOMUNIKUJĄCE SIĘ Z OTOCZENIEM. W kompozytach jakimi są płyty warstwowe PAROC AST mozliwe jest efektywne wykorzystanie interakcji między materiałami składowymi. Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ KREATYWNA K2 do wynajęcia. Wydarzenia specjalne Spotkania merytoryczne Konferencje Plany zdjęciowe Coworking

PRZESTRZEŃ KREATYWNA K2 do wynajęcia. Wydarzenia specjalne Spotkania merytoryczne Konferencje Plany zdjęciowe Coworking PRZESTRZEŃ KREATYWNA K2 do wynajęcia Wydarzenia specjalne Spotkania merytoryczne Konferencje Plany zdjęciowe Coworking Siedziba K2 to unikatowa, kreatywna przestrzeń w samym sercu biznesowej części Mokotowa,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY D E C Y Z J A. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Kraków, dnia ( )r., Sygn. akt MP/OZ 04/12 D E C Y Z J A Na podstawie art. 25, art. 11 i art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY.

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. 1 OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. I. WPROWADZENIE Oświetlenie dzienne i sztuczne stanowi jeden z podstawowych składników środowiska pracy, jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

www.sassc.com.pl panel akustyczne

www.sassc.com.pl panel akustyczne www.sassc.com.pl panel e akustyczne p a n e l e akustyczne www.sassc.com.pl ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU AKUSTYKI WNĘTRZ SŁOWO WSTĘPNE Projektowanie rozwiązań zapewniających dobrą akustykę, w szczególności w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

Widownia powierzchnia szer./głęb./wys. liczba miejsc -------------- ------------ 803 Scena 297m 2 18,5m/16m/20m --------------

Widownia powierzchnia szer./głęb./wys. liczba miejsc -------------- ------------ 803 Scena 297m 2 18,5m/16m/20m -------------- OPERA NOVA I KRĄG Sala Widowiskowa Sala widowiskowa Opery Nova to doskonałe miejsce do organizacji kongresów, konferencji i spotkań okolicznościowych. Efektowne wnętrza stanowią wyjątkową i niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Bohaterów Września 82 ul. Piasta Kołodzieja

Kraków os. Bohaterów Września 82 ul. Piasta Kołodzieja Kraków os. Bohaterów Września 82 ul. Piasta Kołodzieja COLUMBUS O BUDYNKU Columbus Office Center to wysokiej klasy obiekt biurowo-handlowy zlokalizowany w północnej części Krakowa, w dzielnicy Mistrzejowice,

Bardziej szczegółowo

Przykładowa oferta instalacji nowoczesnych mediów Audio/Video/Internet w domku parterowym.

Przykładowa oferta instalacji nowoczesnych mediów Audio/Video/Internet w domku parterowym. Przykładowa oferta instalacji nowoczesnych mediów Audio/Video/Internet w domku parterowym. Ofertę skalkulowano dla budynku parterowego o powierzchni 100mkw w którym wydzielono następujące pomieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wynajmowanej sali. Dane dodatkowe. Wynajmujący Grupa II. podmioty i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Rodzaj wynajmowanej sali. Dane dodatkowe. Wynajmujący Grupa II. podmioty i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Mysłowicki Ośrodek Kultury proponuje Państwu wynajem wielofunkcyjnych sal dopasowanych do preferencji i działalności wynajmującego. W ramach wynajmu oferujemy: ustawienie stołów i krzeseł wedle upodobań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

13. Podatek dochodowy

13. Podatek dochodowy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 13. Podatek dochodowy 13. Podatek

Bardziej szczegółowo

StoSilent Modular Żaglowe panele akustyczne

StoSilent Modular Żaglowe panele akustyczne Akustyka StoSilent Modular StoSilent Modular Żaglowe panele akustyczne Akustyka i estetyka System StoSilent Modular skutecznie redukuje poziom hałasu także na dużych przestrzeniach, takich jak na przykład

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI Możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych Przykładowe konfiguracje

SPIS TREŚCI. 4. WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI Możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych Przykładowe konfiguracje SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2. DOBÓR MIEJSCA MONTAŻU 3. DOBÓR MODELU TELEWIZORA AquaTV Rozmiar odbiornika Kolorystyka Głośniki wbudowane czy zewnętrzne Panel sterujący AquaTV 4. WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Od 1999 roku z zaangażowaniem i pasją zajmujemy się tworzeniem ciekawych i praktycznych rozwiązań w dziedzinie aranżacji okien.

Od 1999 roku z zaangażowaniem i pasją zajmujemy się tworzeniem ciekawych i praktycznych rozwiązań w dziedzinie aranżacji okien. Nasza Firma Od 1999 roku z zaangażowaniem i pasją zajmujemy się tworzeniem ciekawych i praktycznych rozwiązań w dziedzinie aranżacji okien. Dekoracja jest ważnym elementem wystroju domu, dlatego z ogromną

Bardziej szczegółowo

OGRZEWANIE ŚCIENNE DO SUCHEJ ZABUDOWY/ KLIMATYZACJA oraz OGRZEWANIE SUFITOWE/KLIMATYZACJA Modułowa ściana. Modułowy sufit.

OGRZEWANIE ŚCIENNE DO SUCHEJ ZABUDOWY/ KLIMATYZACJA oraz OGRZEWANIE SUFITOWE/KLIMATYZACJA Modułowa ściana. Modułowy sufit. www.variotherm.at OGRZEWANIE ŚCIENNE DO SUCHEJ ZABUDOWY/ KLIMATYZACJA oraz OGRZEWANIE SUFITOWE/KLIMATYZACJA Modułowa ściana. Modułowy sufit. OGRZEWANIE. KLIMATYZACJA. DOBRE SAMOPOCZUCIE. SUCHA ZABUDOWA

Bardziej szczegółowo

Thermocassette HP Dyskretny Thermocassette do montażu zewnętrznego lub w zabudowie

Thermocassette HP Dyskretny Thermocassette do montażu zewnętrznego lub w zabudowie Thermocassette 300 600 W Grzałki elektryczne 4 modele(i) Thermocassette Dyskretny Thermocassette do montażu zewnętrznego lub w zabudowie Zastosowanie Thermocassette służy do dyskretnego ogrzewania w biurach,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: oraz bezpośredniego kontaktu.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:  oraz bezpośredniego kontaktu. Szanowni Państwo, Nadrzędnym zadaniem TRIGONY ARCHITECTURE & BRANDING jest urzeczywistnienie idei projektowej, stanowiącej istotę każdej realizacji architektonicznej. Celem naszej działalności jest tworzenie

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik planowania REWOLUCJI W BIURZE

Twój przewodnik planowania REWOLUCJI W BIURZE Twój przewodnik planowania REWOLUCJI W BIURZE W jaki sposób doprowadzić do tej rewolucji Z użyciem produktów Framery można w innowacyjny sposób zaprojektować własne biuro. Umieszczenie kabiny w środku

Bardziej szczegółowo

Cennik rozwiązań akustycznych sufitów podwieszanych i paneli ściennych z dnia 01 lipca 2012 r.

Cennik rozwiązań akustycznych sufitów podwieszanych i paneli ściennych z dnia 01 lipca 2012 r. Cennik rozwiązań akustycznych sufitów podwieszanych i paneli ściennych z dnia 01 lipca r. Spis treści Strona Krawędź A B C /AEX E G M X Multiflex Bc Be Pacific Color-all Tropic Koral Koral Activity 0mm

Bardziej szczegółowo

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA MODELU AKUSTYCZENEGO TEATRU 3. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Kolekcja 2012 Gravity Meble sypialniane o unikalnym kształcie oraz charakterystycznie zaokrąglonymi krawędziami, które nadają wizualnej swobody. Przedstawianą

Bardziej szczegółowo

PPPRZYKŁADOWY PROJEKT ARANŻACJI SALONU I KUCHNI

PPPRZYKŁADOWY PROJEKT ARANŻACJI SALONU I KUCHNI PPPRZYKŁADOWY PROJEKT ARANŻACJI SALONU I KUCHNI Poniżej przedstawiamy przykładowy projekt aranżacji mieszkania MICHGAN wykonany w pakiecie SUPER PLUS. Pakiet SUPER zawiera: 1. RZUT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szanowni Państwo,

Oferta. Szanowni Państwo, PHU Schodowa -Winda Hanna Wieczorek ul. Smolna 20/24 00-375 Warszawa Tel.: 664 992 381 502 819 625 Email: www.schodowa-winda.pl info@schodowa-winda.pl Oferta Szanowni Państwo, Nasza firma zajmuje się sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Przeznaczony do stosowania w halach sportowych innych pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko oddziaływania mechanicznego. Ecophon Super G Plus A ma solidną konstrukcję nośną

Bardziej szczegółowo

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu ATENA - STUDIO FOKUSOWE i SALE KONFERENCYJNE w Warszawie

Oferta wynajmu ATENA - STUDIO FOKUSOWE i SALE KONFERENCYJNE w Warszawie Oferta wynajmu ATENA - STUDIO FOKUSOWE i SALE KONFERENCYJNE w Warszawie PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE Od lat działamy w obszarze badawczo konsultingowym, dlatego wiemy czego potrzeba, aby w profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Patroni: empik school, Ecophon, Office & Facility, SARP

Patroni: empik school, Ecophon, Office & Facility, SARP KONKURS SZKOŁA JĘZYKOWA Patroni: empik school, Ecophon, Office & Facility, SARP 1. Recepcja Funkcja. Recepcja jest wizytówką szkoły strategicznym miejscem stanowiącym o charakterze i atmosferze hallu wejściowego

Bardziej szczegółowo

lokalizacja, centrum Warszawy otwarta kuchnia, dwie sale restauracyjne znakomite jedzenie oraz wybór wina wszystkie pomieszczenia multimedialne

lokalizacja, centrum Warszawy otwarta kuchnia, dwie sale restauracyjne znakomite jedzenie oraz wybór wina wszystkie pomieszczenia multimedialne nasze sale Restauracja Private Room Sala konferencyjna DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ orgynalne wnętrze - industrialny klimat studyjne kino Czary znakomite jedzenie oraz wybór wina lokalizacja, centrum Warszawy

Bardziej szczegółowo

BRAMY ROLETY OGRODZENIA

BRAMY ROLETY OGRODZENIA BRAMY ROLETY OGRODZENIA Biuro handlowe PILS, 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 26, biuro: tel/fax 12 642 36 08 www.bramykrakow.com.pl www.roletykrakow.pl BRAMY GARAŻOWE Uk= 1,07 2 W/m x K Rc= 25dB 2 W/m

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy sufit podwieszany

Aluminiowy sufit podwieszany Strona 1 / 6 Aluminiowy sufit podwieszany typu EUROPLAST EUROPLAST SP. Z O.O. 35-210 Rzeszów ul. Instalatorów 3 www.europlast.pl Listopad 2004r. Sufit kasetonowy z elementów aluminiowych. Strona 2 / 6

Bardziej szczegółowo

Kolekcja GASA. dąb sonoma

Kolekcja GASA. dąb sonoma Kolekcja GASA Gasa to nowoczesna kolekcja o prostych geometrycznych kształtach znajdująca zastosowanie, jako wyposażenie pokoju dziennego, jadalni i biura. Niezwykłe połączenie szafek i otwartych półek

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

oscar projekt: Stanisław Charaziak audytoria obiekty kultury

oscar projekt: Stanisław Charaziak audytoria obiekty kultury oscar projekt: Stanisław Charaziak audytoria obiekty kultury Sztuka w dobrej formie projekt: Stanisław Charaziak Jest absolwentem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo