ARCHITEKTURA I DŹWIĘK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHITEKTURA I DŹWIĘK"

Transkrypt

1 AKUSTYKA ARCHITEKTURA I DŹWIĘK Nr 2(16) - luty 2004 ISSN Architektura Wytyczne warunków pogłosowych dla kina domowego Technologie Dźwiękochłonne sufity bezspoinowe Obiekty Salon prezentacji kina domowego Media Markt Wrocław

2 TREESON Akustyka stylizowana drewnem

3 Redakcja Spis treści "AKUSTYKA, Architektura i Dźw ięk" ISSN Architektura Wydaw ca: Barbara Bielaw na, Jacek Danielew ski ul. Raw icka Poznań tel. (061) Kino domowe Budma 2004 Akustyka pomieszczeń biurowych. Cz.2 - Klimat akustyczny w biurze Kameralne kino domowe - Projekt 03 Dedykowane kino domow e - Projekt 04 Kino domowe i salon - Projekt 05 Wytyczne warunków pogłosowych dla kina domow ego REDAKTOR MERYTORYCZNY: Jacek Danielew ski REDAKTOR: Barbara Bielaw na Schemat kina domow ego o powierzchni m2 Projektor EPSON EMP S1 dla kina domow ego ZDJĘCIA: Barbara Bielaw na, Jacek Danielew ski Niezamówionych materiałów redakcja nie zw raca oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania lub nie publikow ania. Redakcja nie ponosi odpow iedzialności za treść ogłoszeń oraz nie udziela indyw idualnych porad Czytelnikom. copyright by Barbara Danielewski Wszystkie materiały są autorskim. Bielawna, objęte Jacek praw em Technologie Dźwiękochłonne sufity bezspoinowe Adaptacje akustyczne kabin tłumaczy symultanicznych Obiekty Salon prezentacji kina domow ego - Media Markt Wrocław Obciążenie hałasem domu

4 Od Redakcji Drugi zimowy miesiąc w tym roku i drugi numer magazynu. Zima jest okresem przygotow ań do sezonu budowanego. W styczniu odbyły się w Poznaniu Międzynarodow e Targi Budownictw a BUDMA. Na targach w ystaw iało się wielu wystawców z Polski i zagranicy. W dziedzinie akustyki wystawiało się kilka now ych firm polskich. Oferta specjalizowanych usług i produktów coraz częściej gości na stoiskach targow ych. Targi zamieniają sw oje oblicze dostosow ując się do oczekiwań rynku. Wśród wystawców nie zabrakło producentów, którzy w ostatnich latach nie wystawali się zmieniając sw oją politykę marketingową. Instytucja targów nie zaginie, jednak ciągle trwają spory, jakie mają być targi budow lane i jak często mają się odbywać. Wiele firm nie jest zainteresowanych coroczną imprezą i wolałoby brać w niej udział raz na dwa lata. Pozw ala to na lepsze przygotow anie się do wystawy i przedstawienie now ej oferty, której cykl tw orzenia jest dłuższy niż jeden rok. Zima to również okres przygotow ań inwestycji indywidualnych. W tym numerze znajdą Państw o artykuły pozwalająca na lepsze przygotowanie realizacji indyw idualnego kina domow ego w planow anej latem budow ie domu. Dobre kina domow e o wysokiej jakości warto budow ać od podstaw jako oddzielną część budynku. Barbara Bielaw na AKUSTYKA ARC HITEKTURA I DŹWIĘK nr 2 lutu 2004

5 Architektura BUDMA 2004 Pod koniec stycznia tradycyjnie odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Budownictw a BUDMA. Tegoroczna edycja Targów cieszyła się dużym zainteresowaniem zw iedzających. Na zauważenie zasługują małe, ale prężne firmy oferujące specjalistyczne produkty z dziedziny akustyki. Wibroakustyka Firma Wibroakustyka z Ostrowa W ielkopolskiego przedstawiła systemy natryskiwanych celulozow ych tynków dźw iękochłonnych. Produkt ma duże zastosowanie w obiektach, w których z pow odów technicznych nie można zastosować typowych rastrowych adaptacji akustycznych. Muraspec Muraspec oferuje tkaninow e systemy adaptacji akustycznych do kin komercyjnych i kin domowych. Napinane tkaniny tworzą specyficzne pokrycie, pod którym montowane są dźw iękochłonne panele. W tym systemie można uzyskać ciekaw e kolorystycznie i parametrycznie adaptacje akustyczne. Multi Poznańska firma Multi oferuje pełen system wykończeniow y dla nowoczesnych wnętrz. System drewnianych paneli tworzą dźw iękochłonne panele ścienne i sufitowe. System jest oferowany w szerokiej gamie dekorów drewna krajow ego i egzotycznego. Barwa System Firma Barwa System oferuje metalowe sufity dekoracyjne perforow ane i listw ow e z opcją wykonania jako sufit dźwiękochłonny. Sufity przeznaczone są dla wnętrz biurowych i użyteczności publicznej.

6 Architektura Akustyka pomieszczeń biurowych Cz.2 Klimat akustyczny w biurze Klimat akustyczny w środow isku biurow ym jest uzależniony od technologii pracy biura. Technologię narzuca przede w szystkim struktura samej firmy, kultura korporacyjna, strategia obsługi klienta, przepływ dokumentów, punkty decyzyjne. Komfort akustyczny jest w ypadkow ą tych czynników, które decydują już o szczegółach takich jak rozmieszczenie komórek funkcyjnych, układ stanow isk, wyposażenie techniczne, w ystrój wnętrza zw iązany z identyfikacją w izualną. W e w spółczesnych biurach istotny wpływ na komfort akustyczny ma wyposażenie pracow nika w urządzenia komunikacji i automatyzacji pracy biurow ej. Pow szechnie stosow ane urządzenia, takie jak telefony stacjonarne czy komórkowe, wykorzystują sygnał akustyczny w celu pow iadomienia posiadacza o nadchodzącej rozmow ie. Taki krótki sygnał jest typow ym dźwiękiem wybijającym. Przy dużej liczbie osób pracujących w jednej przestrzeni biurow ej i posiadających telefony może dojść do bardzo niekorzystnych sytuacji. Dzwonki z kolejnych telefonów pojawiają się co kilka minut. W takich w arunkach trudno o komfort pracy i możliw ość wykonywania czynności wymagających skupienia uwagi. Wpływ typu pomieszczenia biurowego na klimat akustyczny Pomieszczenie indywidualne Możliw ość dobrego izolow ania stanowisk pracy. Szczególna, dodatkowa adaptacjach akustyczna do eliminacji hałasu pogłosow ego nie jest w ymagania. Duży wpływ pracow nika na wew nętrzne źródła dźwięku, np. urządzenia audio. Poziom dźwięku kształtuje się na poziomie db (A). Biuro kombi Możliw ość dobrego izolow ania stanowisk pracy. Adaptacjach akustyczna do eliminacji hałasu pogłosowego może być potrzebna. W pływ pracownika na wewnętrzne źródła dźwięku. Większa ilość hałasującego wyposażenia technicznego. Poziom dźwięku kształtuje się na poziomie db (A). Wnętrza grupowe Słabsze możliwości izolow ania stanow isk pracy. Dla uzyskania odpow iedniego komfortu akustycznego wymagana jest analiza technologii działania biura. Dodatkow a adaptacja akustyczna jest niezbędna do eliminacji hałasu pogłosow ego i blokow ania dźw ięku. Poziom dźw ięku kształtuje się na poziomie db (A). Wpływ dźwięków chw ilow ych (przychodzących z jednego stanow iska na drugie) na komfort akustyczny. Wnętrza wielkoprzestrzenne Konieczność stawiania indyw idualnych ekranów dla stanow isk pracy. Bardzo duży wpływ technologii pracy, jak i w yposażenia technicznego na poziom dźw ięku w pomieszczeniu. Wymagane specjalistyczne rozw iązania (systemy maskow ania) dla podniesienia komfortu akustycznego. Pozom dźw ięku kształtuje się na poziomie db. Duża ilość dźwięków chw ilow ych. Typy biur i symbolika wg. Macieja Złowockiego

7 Architektura Akustyka pomieszczeń biurowy ch Cz.2 Klimat akustyczny w biurze Struktura firmy i kultura korporacyjna narzuca takie w ażne składowe technologii pracy jak kontakt wzrokowy pracow ników między sobą, forma nadzoru przełożonego, możliw ości i tw orzenie nieformalnych grup pracow niczych, forma obsługi klienta. Wszystkie te składowe wpływają na komfort akustyczny pracy. Każdy z tych czynników inaczej wpływ a na poziom dźwięku na stanowisku pracy, jak i na ogólny poziom hałasu w pomieszczeniu biurowym. Konieczność kontaktu w zrokow ego pracowników powoduje zmniejszenie w ysokości stanow iskow ych ekranów przeciwdźwiękow ych. Nadzór przełożonego może być realizow any z sali ogólnej, jak i z przytulnego, indywidualnego gabinetu. Zakres i forma obsługi klienta wymusza istnienie odpow iedniego pomieszczenia do negocjacji, salonu lub dobrze przygotowanego centrum telefonicznego, gdzie w dobrych warunkach rzeczow o i uprzejmie odpowiada się na pytania klientów. Miejsce i warunki obsługi klienta o wysokim komforcie akustycznym przekładają się na zysk firmy. Niestresow any hałasem pracow nik może dobrze opisać ofertę i rzeczowo odpow iedzieć na pytania. Klient w komfortowych warunkach nie czuje się zmuszany do podjęcia pochopnej decyzji. W kontaktach z klientem, z akustycznego punktu widzenia, w ażny jest nie tylko hałas, ale i zrozumiałość przekazu. Zakłócone hałasem pogłosowym słow a handlowca mogą zostać źle zrozumiane, a handlowiec oceniony jako osoba niekompetentna. Na klimat akustyczny w biurze duży wpływ ma "poziom zaludnienia", czyli ilość powierzchni biurowej przypadającej na pracownika. Człowiek jest jak źródło: mówi, porusza się, w ykonuje czynności, które są zawsze mniej lub bardziej hałaśliwe. Jeżeli przyjmiemy, że każdy pracownik ma komputer, który hałasuje, to głośniej jest w pomieszczeniu gęsto zaludnionym. W takim biurze na jednego pracow nika przypada kilka metrów kw adratowych i odległości między stanow iskami są mniejsze. W całokształcie pow oduje to większy (wzajemny) w pływ hałasu z jednego stanowiska pracy na komfort akustyczny na sąsiednim stanow isku. Jacek Danielewski

8 ZESPÓŁ PROJEKTOWO - POMIAROWY PROJEKTY EKSPERTYZY KONSULTING POMIARY AUDYT AKUSTYCZNY Fabryka Ciszy u.rawicka 67, Poznań (061)

9 Kino Domowe Kameralne kino domowe Projekt -03 Małe pomieszczenie wydzielone z części budynku jest pokojem dedykowanym do kina domow ego. Kilka foteli pozw ala na kameralne Pomieszczenie przeczone oglądanie w takim raczej dla filmów. stylu młodych jest ludzi. Telewizor plazmowy na ścianie nie jest najlepszym rozw iązaniem dla kina w domu. Jednak dla jednoczesnego oglądania telew izji w tym pokoju jest rozwiązaniem ekonomicznie. ciekawszym Pow odem jest zużyw anie się lampy w projektorze przy wielogodzinnej akustyczną poziome projekcji. pomieszczenia bonie. Adaptację stanow ią Kolorystyka całości wnętrza jest pastelow a. Meble fotele Model: Romeo Produkcja: Montis Projektant: Gijs Papavoine

10 M.Figaro HOME AUDIO

11 Kino Domowe Kino domowe Projekt -04 Dedykowane dla kina domowego pomieszczenie o powierzchni 38 m2. Takie kino domow e może zostać zrealizow ane poprzez przystosowanie jednego pomieszczenia w projektow anym budynku. Może też być oddzielnym budynkiem połączonym łącznikiem z budynkiem głównym. W pomieszczeniu tym system audio jest zabudowany, wkomponow any w całość wystroju wnętrza. wyposażenie pokojów Meble standardowe dziennych i stanow ią jak pozwalają dla na wygodne oglądanie filmów. Meble Model: Perkoz Produkcja: IKER Projektant: Marek Gawlik

12 DEKORACYJNE ADAPTACJE AKUSTYCZNE TH ARCHITECTURAL ACOUSTIC Doradztwo Techniczne: Fabryka Ciszy ul.rawicka Poznań (061) Autoryzowany wykonawca : AKUDOR ul.dobrogojskiego Poznań (061)

13 Kino Domowe Kino domowe i salon Projekt -05 Duży salon z wolnostojącym kinem domow ym. Pomieszczenie nie służy tylko do pokojem rodzina oglądania filmów, ale jest dziennym, w cała może siedzenia którym odpoczyw ać. zapew nia W ygodę zestaw elementem narożnikow ym. Ekran projekcji kinowej można z do tak zamontow ać, aby zasłaniał kominek. Meble Model: Quattro Produkcja:ELJOT Projektant: Jerzy Langier Zestaw głośników Model: M17w Produkcja: M.Figaro Projektant: Jacek Danielewski

14 Kino Domowe Schemat kina domowego o powierzchni m2 Schemat pomieszczenia dedykowanego na kino domow e o pow ierzchni m2 został stw orzony z myślą o osobach lubiących dobre kino w małym gronie. Pomieszczenie domow ego budynku. może Osoby kina być w ydzielone z posiadające budynek już części mieszkalny mogą w ybudować oddzielny obiekt połączony z budynkiem głów nym łącznikiem korytarzow ym. W schemacie uwzględniono układ głośników z głośnikami efektów bocznych. Najlepsze realizacje w edług tego schematu są dla kin z wbudow anymi zestawami głośnikow ymi. Dodatkow ym elementem, który nie występuje na rysunku, a zalecany jest do takich obiektów jest centralny system sterowania. System taki pozwala na sterow anie światłem, ekranem, czy windą do projektora. Realizując kino domowe jako pomieszczenie dedykowane już w fazie projektu budow lanego należy przew idzieć prowadzenie instalacji audio, video, jak i różne dodatki związane ze sterow aniem wyposażeniem technicznym.

15 Prefabrykowane Kino Domowe

16 Kino Domowe Projektor EPSON EMP S1 dla kina domowego EPSON EMP S1 pozwala na uzyskanie obrazu o przekątnej 60 cali z odległości zaledw ie 1,8 metra od ekranu. Projektor spraw dza się też w w iększych salach maksymalna przekątna obrazu to 741 cm. Rozdzielczość urządzenia wynosi 800x600 pikseli. Projektor może również prezentować obraz w panoramicznym formacie 16:9. EPSON EMP S1 dysponuje strumieniem światła o natężeniu 1200 ANSI lumenów i oferuje kontrast o w spółczynniku 400:1. Konstruktorzy urządzenia skupili się na maksymalnym uproszczeniu jego obsługi. Korekta efektu trapezow ego dokonuje się po wciśnięciu jednego przycisku. Użytkownicy mają do dyspozycji również 5 predefiniowanych trybów ustawień kolorów, dopasowanych do różnych typów zastosow ań. Do projektora są dołączane 2 piloty jeden standardowy z dostępem do ustaw ień sprzętu, drugi pełni funkcję bezprzew odowej myszki podczas prezentacji. Projektor dysponuje szeroką gamą w ejść oraz w yjściem monitorow ym. Charakteryzuje się cichą pracą natężenie hałasu nie przekracza 33 db. Wymiary to 265 x 370 x 114 mm (głęb. x szer. x w ys.), waga w ynosi około 3,2 kg. Nowy projektor EPSON to jednak nie tylko wysokie parametry i funkcjonalność, ale i estetyka na najwyższym poziomie. To szczególnie w ażne, gdy urządzenie stanowi element domowego w nętrza. Źródło informacji: AVC

17 PANEL SYSTEM nowoczesna zabudowa obiektów SUFITY DŹWIĘKOCHŁONNE AKUSTYCZNE PANELE ŚCIENNE

18 Technologie Dźwiękochłonne sufity bezspoinowe Sufity są miejscem, na którym najczęściej stosuje się materiały dźwiękochłonne. Powszechnie stosow ane dotychczas sufity z podziałem na pola nie zaspakajają wymagań architektów. Nie jest to zw iązane z parametrami akustycznymi, lecz z w alorami w izualnymi. Zainteresowanie sufitem gładkim, bez podziałów na kwadraty czy prostokąty jest duże. Taki sufit pozw ala na tw orzenie przestrzeni o oszczędnej formie. Ten w łasności rodzaj sufitu dźwiękochłonne. Pozw ala powinien to na rów nież posiadać rozw iązanie zadań architektonicznych z w ykorzystaniem jednego produktu. Dla skutecznej eliminacji hałasu pogłosowego sufity bezspoinow e powinny być w B lub C klasie pochłaniania dźw ięku. Gipsowy sufit Gładki sufit dźw iękochłonny bazuje na perforowanej płycie gipsow ej. Płyta gipsow a jest zgodna z normami "PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne" i "PN-B :1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne". Po zamontowaniu płyt na konstrukcji powierzchnię gipsow ą oklejamy flizeliną. Flizelina z włókna szklanego w zmacnia w arstw ę tynku. Na w arstwę flizeliny natryskiwany jest tynk na całą powierzchnię sufitową. natryskiw anego. W Barwa sufitu jest nadawana w masie tynku tego rodzaju suficie można osadzać opraw y oświetleniow e i inne. Sufit ten nie ma żadnej odporności ogniow ej. Sufity w tym systemie są w B klasie pochłaniania dźwięku. Panelowy podwieszany Panelowy sufit podwieszany jest montow any na konstrukcji stalow ej podobnie jak sufit gipsow y. Panel dźwiękochłonny jest wykonany z w ełny mineralnej o odpowiedniej grubości. Na panele bazowe naklejana jest flizelina z włókna szklanego, co przeciwdziała pojaw ianiu się rys na łączeniach paneli bazow ych. Na tak przygotow aną bazę natryskiwany jest tynk dekoracyjny. W tej technologii można uzyskać dźwiękochłonny w B i C klasie pochłaniania dźw ięku sufit o odporności ogniowej EI 30 i EI 45. Sufity takie wyśmienicie nadają się do eliminacji hałasu pogłosow ego w pomieszczeniach o surow ej formie. Sufit bezpośredni Panel z w ełny mineralnej jest bezpośrednio klejony do stropu. Dla uzyskania gładkiej pow ierzchni na w ełnę naklejana jest dw ukierunkowo flizelina. Na tak w ykończeniow y. przygotowaną Takie sufity bazę odznaczają natryskiwany się dużą jest tynk izolacyjnością termiczną i zdolnościami do eliminacji hałasu pogłosowego. Sufit ten można uzyskać w B i C klasie pochłaniania dźwięku. To rozwiązanie jest polecane dla podziemnych garaży, obiektów przemysłowych i dużych przestrzeni, w których konieczna jest eliminacja hałasu pogłosowego. Redakcja

19 Technologie Adaptacje akustyczne kabin tłumaczy symultanicznych W ejście do Unii Europejskiej stw arza nowy rynek dla polskich hotelów, ośrodków konferencyjnych czy obiektów targowych. Tym rynkiem jest lukratywny rynek konferencji czy spotkań międzynarodowych organizowanych przez firmy nie tylko z Polski, ale rów nież z zagranicy. Takie międzynarodow e spotkania mają jedną ważna cechę - konieczni są tłumacze. Komfort pracy tłumacza w takiej kabinie powinien być jak największy. Nie mówimy tyko o komforcie akustycznym, ale o całościowym komforcie pracy uwzględniającym wszystkie aspekty zdrowotne. Praca tłumacza w ymaga skupienia. Organizacje zawodowe zw iązane z tłumaczeniami prowadzą prace nad jakością w arunków tłumaczeń symultanicznych. Komitet Techniczny Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC) w raz ze W spólnotą Obsługi Tłumaczenia Konferencji (JSIC) od 1974 roku prowadzą działania w celu stworzenia normy dla kabin tłumaczy. W Polsce norma ta jest oznaczona numerem PN-ISO 260 Kabiny do tłumaczenia symultanicznego. Charakterystyka ogólna i wyposażenie. Norma ta opisuje parametry techniczne kabin lektorskich z uwzględnieniem wszelkich składow ych. Charakterystyczną cechą adaptacji akustycznej, jaka ma być stosow ana w kabinach, jest nie gromadzenie kurzu. Parametr pochłaniania dźw ięku w ymagany w kabinach można uzyskać poprzez stosując różne rozw iązania techniczne. Jednak warunek nie gromadzenia kurzu jest trudniej osiągnąć. Wszelkie niezabezpieczone materiały w łókniste mogą być siedliskiem roztoczy. Trudno uzyskać wyrób dźw iękochłonny, który jest jednocześnie nieporow aty. Istnieją systemy adaptacji akustycznej o w ysokich parametrach dźw iękochłonnych i nie gromadzące kurzu. Takim systemem jest system TH (w ww.th.akustyka.pl). Na bazow y panel dźwiękochłonny natryskiwana jest cienka w arstwa specjalnego tynku mineralnego. Tynk dobrze zabezpiecza porowaty panel przed kurzem. Obniżenie w łasności dźw iękochłonnych panelu bazow ego przez natrysk jest znaczne. W artość pogłosow ego w spółczynnika pochłaniania dźwięku wynosi 0.6 (100Hz), co jest w obszarze zalecanym przez normę. Adaptację akustyczną można łatwo czyścić mechanicznie lub ręcznie na sucho i na mokro. Inny systemem adaptacji akustycznych spełniającym w ymaganie nie gromadzenia kurzu jest system TREESON P (ww w.treeson.akustyka.pl). Są to dźw iękochłonne panele pow lekane laminatem drew nopodobnym. Dzięki cienkiej warstw ie laminatu dźw ięk nie odbija się od pow ierzchni zew nętrznej panelu, lecz dociera do w arstw y materiału dźwiękochłonnego, gdzie zamieniany jest na ciepło. Panele można wielokrotnie zmyw ać naw et z użyciem klasycznych środków czystości. Redakcja

20 TREESON Akustyka stylizowana drewnem

21 Obiekty Salon prezentacji kina domowego Media Markt Wrocław W systemie TH Architectural Acoustics (w ww.th.akustyka.pl) zrealizowany został salon pokazow y kina domowego w Media Markcie we W rocławiu. Pomieszczenie do prezentacji stw orzono w taki sposób, aby przybliżyć klientow i w arunki odsłuchowe, jakie mogą panować u niego w domu. Idea przybliżenia w arunków oceny sprzętu do w arunków domow ych prześw iecała w każdym punkcie. Dobór odpow iedniego oświetlenia i stworzenie trzech systemów jak w komercyjnych kinach pozwala na uzyskanie w yśmienitego komfortu optycznego. W arunki akustyczne i estetykę w nętrza uzyskano poprzez dekoracyjne adaptacje akustyczne w kolorze w ybranym przez inw estora. Warunki pogłosow e w pomieszczeniu kreują zastosowane na ścianach i suficie rozpraszające elementy. Projekt przew idywał wykonanie boni o grubości 5 cm co 20 cm. Realizacja projektu w ymagała dostosow ania adaptacji akustycznej do wymagań przepisów praw a budow lanego, między innymi ochrony przeciwpożarowej. Projekt adaptacji akustycznej został zrealizowany dając w pełni założone efekty akustyczne. Realizację adaptacji akustycznych w systemie TH Architectural Acoustics w ykonała poznańska firma AKUDOR.

22 DEKORACYJNE ADAPTACJE AKUSTYCZNE TH ARCHITECTURAL ACOUSTIC Doradztwo Techniczne: Fabryka Ciszy ul.rawicka Poznań (061) Autoryzowany wykonawca : AKUDOR ul.dobrogojskiego Poznań (061)

23 Obiekty Obciążenie hałasem domu Coraz częstsze są migracje ludzi z w ielkich miast do cichych lub cichszych rejonów. Duże miasta Indywidualny dom nie warunków Indyw idualny dom w lesie ma w iele zalet, do których mieszkaniowych i pracy. Powiększa się grupa ludzi należy spokój i wolność nienaruszana poprzez wzrok posiadających pewne zasoby finansowe, dla których nieznajomych. W takim domu, gdzie nikt nas nie podgląda, dojazd do pracy nie nastręcza wiele trudności, którzy czujemy się sw obodnie nie tylko w ewnątrz, ale rów nież w mają dosyć hałaśliwych i "pachnących spalinami" części centrów i sąsiadów i ruchliw ych autostrad nie jest narażony na przemysłowe "wyprow adzają się" z miast na ich hałas, staje się enklawą ciszy i spokoju, w której dobrze obrzeża z pow odu kosztów utrzymania i ceny siły w ypoczyw amy. roboczej. Siedziba pracodaw cy na peryferiach miasta w yłącznie samych zalet. Do w ad zaliczyć należy trudność lub za nim zmusza w ielu mieszkańców obszarów w zapew nieniu bezpieczeństw a, w iększą odległość od silnie obiektów oferują już bardzo miast. atrakcyjnych Również zurbanizowanych obiekty do biurow e opuszczania ich w ogrodow ej. Budynek Taki kultury, usytuow any sposób mieszkania utrudniony dojazd z nie do dala od posiada obiektów codziennej podroży do pracy. Przenoszenie "sypialń" handlowych. Budowa na terenie nieuzbrojonym nie należy do okolic podmiejskich upow szechniło się w raz z do rozwojem transportu łatw ych i wymaga zaawansow ania, często Wybierając dodatkow ych środków finansow ych. Współczesna technika mieszkanie poza miastem pojaw ia się kwestia jaką i rozw ój komunikacji powoli i skutecznie likwiduje te formę niedogodności. zamieszkania indyw idualnego. w ybrać, czy indyw idualny, wolnostojący w lesie dom czy jednak skorzystać z budynku w pow stających osiedlach podmiejskich. Osiedle podmiejskie Mieszkanie w bloku nie zadaw ala coraz w iększej w W takim osiedlu budynki stoją w "grupie", każdy w atrakcyjności niewielkiej odległości od sąsiada. Mieszkańcy są bardziej Bloki, z narażeni na hałas sąsiedzki i komunikacyjny. Osiedle ma o trasy dojazdow e i drogi w ew nętrzne, po których pow inien jednak odbywać się ruch lokalny bez tranzytow ego. Osiedle jest mieszkanie w bloku kosztuje w ięcej niż budow a miejscem znacznie bardziej hałaśliwym w porównaniu do domu. indyw idualnego domu w lesie, lecz oferuje pew ne w ygody, liczby, zw łaszcza młodych, budynkach zbiorow ych również powodów założenia z ludzi. straciło na finansowych. budownictw o niewygórowanym Mieszkanie standardzie, to niedrogie, teraz takie jak: uzbrojony teren pod budowę czy bliskość sklepów, a także większe, choć czasami pozorne poczucie bezpieczeństwa. Obie formy zamieszkania poza miastem są atrakcyjną alternatywą dla hałaśliw ych centrów miejskich, które stały się takimi z pow odu utraty tego, co stanowi podstawow ą zasadę prawdziwego miasta. Alternatyw ą dająca ciszę jest dom na wsi lub przyszłościow e kondominia. powstające pow oli bardzo

24 M.Figaro HOME AUDIO

FILHARMONIA PODKARPACKA Przebudowa, rozbudowa i remont. ROZŁOŻONE SKRZYDŁA Muzeum Lotnictwa Polskiego BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH 3 (10) / 2011

FILHARMONIA PODKARPACKA Przebudowa, rozbudowa i remont. ROZŁOŻONE SKRZYDŁA Muzeum Lotnictwa Polskiego BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH 3 (10) / 2011 3 (10) / 2011 ISSN: 2081-6413 FILHARMONIA PODKARPACKA Przebudowa, rozbudowa i remont ROZŁOŻONE SKRZYDŁA Muzeum Lotnictwa Polskiego BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH Niezawodny budynek Bezpieczeństwo w architekturze

Bardziej szczegółowo

LEKKOŚĆ PRZESTRZENI Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ING Banku Śląskiego w Katowicach. SIŁA PROSTYCH ROZWIĄZAŃ Osiedle Santorini w Warszawie

LEKKOŚĆ PRZESTRZENI Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ING Banku Śląskiego w Katowicach. SIŁA PROSTYCH ROZWIĄZAŃ Osiedle Santorini w Warszawie 12 (19) / 2011 ISSN: 2081-6413 LEKKOŚĆ PRZESTRZENI Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ING Banku Śląskiego w Katowicach SIŁA PROSTYCH ROZWIĄZAŃ Osiedle Santorini w Warszawie BUDYNEK INTELIGENTNY of stone.

Bardziej szczegółowo

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT)

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Projektowanie emocjonalne Nowe oblicze HR Work-life

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

str. 22 Widzisz lepiej str. MEDIC - oprawy do pomieszczeń czystych Oprawy downlight z ELGO SIMEN, ARION, MATIS Rodzina opraw drogowych str.

str. 22 Widzisz lepiej str. MEDIC - oprawy do pomieszczeń czystych Oprawy downlight z ELGO SIMEN, ARION, MATIS Rodzina opraw drogowych str. ADVISION str. 22 Widzisz lepiej MEDIC - oprawy do pomieszczeń czystych Oprawy downlight z ELGO SIMEN, ARION, MATIS str. 44 str. 34 ACRON 50, 100, 200 Rodzina opraw drogowych str. 28 ACRON Nowa rodzina

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi 05 (45) / 2014 ISSN: 2081-6413 Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Historia i science fi ction EC1 w Łodzi Pozornie najprostszy Cosmopolitan w Warszawie Fot. Lech

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

IDEA WIELOFUNKCYJNOŚCI Hala widowiskowo-sportowa w Częstochowie. PRZESTRZEŃ DLA HOSPITALIZACJI Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku

IDEA WIELOFUNKCYJNOŚCI Hala widowiskowo-sportowa w Częstochowie. PRZESTRZEŃ DLA HOSPITALIZACJI Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku 8 (26) / 2012 ISSN: 2081-6413 IDEA WIELOFUNKCYJNOŚCI Hala widowiskowo-sportowa w Częstochowie PRZESTRZEŃ DLA HOSPITALIZACJI Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku OBIEKTY SPORTOWE ARCHITEKTURA EMOCJI Nowość

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEWIN BRZESKI NA LATA 2010 2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEWIN BRZESKI NA LATA 2010 2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEWIN BRZESKI NA LATA 2010 2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 Lew in Brzeski 2010 ul. Niemodlińska 79, pok. 22, 23 45-864 Opole tel./fax. 77 454-07-10,

Bardziej szczegółowo

Strada di Architettura. W panteonie gwiazd architektury. Certyfikowane oznacza bardziej oszczędne. Nowości na targach to trzeba zobaczyć! 24-27.01.

Strada di Architettura. W panteonie gwiazd architektury. Certyfikowane oznacza bardziej oszczędne. Nowości na targach to trzeba zobaczyć! 24-27.01. FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2012 24-27.01. Poznań2012 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 W panteonie gwiazd architektury Certyfikowane oznacza bardziej oszczędne Nowości

Bardziej szczegółowo

Retail Trends Polska LISTOPAD GRUDZIEN

Retail Trends Polska LISTOPAD GRUDZIEN Retail Trends Polska LISTOPAD GRUDZIEN INDEX Raport Retail Design 2013 Trendy w aranżacji wnętrz sklepowych................................04 Agenda.......................................................08

Bardziej szczegółowo

Złącza z serii IE-Line

Złącza z serii IE-Line październik grudzień 2007/nr 4 kwartalnik FEGA Poland Sp. z o.o. Złącza z serii IE-Line Rozruch i ochrona silnika UPSy General Electric Rozdział mocy w najlepszej formie: Rittal Ri4Power Zgodne z PN 60439-1

Bardziej szczegółowo

RESOPAL INSPIROWANY SZTUKĄ

RESOPAL INSPIROWANY SZTUKĄ 7 / 2010 ISSN: 2081-6413 STADION LEGII Warszawska realizacja pracowni JSK Architekci NOWE SUKIENNICE Historia z teraźniejszością TAK ZNACZY WIĘCEJ Wywiad z Kai-Uwe Bergmannem WIĘCEJ NIŻ LAMINAT RESOPAL

Bardziej szczegółowo

Centrum Profilaktyki Nowotworów. Raport Oświetlenie w przemyśle str. 30. w Warszawie. Oprawy biurowe LED 600x600. Organiczne światło nad Narwią

Centrum Profilaktyki Nowotworów. Raport Oświetlenie w przemyśle str. 30. w Warszawie. Oprawy biurowe LED 600x600. Organiczne światło nad Narwią nr 08 lipiec wrzesień 2013 ISSN 2300-5158 cena 15 zł (w tym 8% vat) www.luxmagazyn pl Oprawy biurowe LED 600x600 CZASOPISMO OŚWIETLENIOWE str. 56 Organiczne światło nad Narwią str. 49 Technologia OLED

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU 2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413 NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA KSZTAŁTUJĄCE PRESTIŻOWĄ PRZESTRZEŃ Beton

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM MARZEC 2013 I Nr 3 (83) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT)

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM MARZEC 2013 I Nr 3 (83) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM MARZEC 2013 I Nr 3 (83) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Office Manager - zawód z przyszłością Wideokonferencje - oszczędność

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne soczewki okularowe. Zamawianie soczewek indywidualnych. Diament AR już rok na rynku

Specjalistyczne soczewki okularowe. Zamawianie soczewek indywidualnych. Diament AR już rok na rynku MAGAZYN INFORMACYJNY DLA OPTYKÓW OKULAROWYCH Nr 27 / październik 2010 E g z e m p l a r z b e z p ł a t n y Zamawianie soczewek indywidualnych Diament AR już rok na rynku Specjalistyczne soczewki okularowe

Bardziej szczegółowo

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody wnę trza budowa instalacje ogrody M A G A Z Y N B E Z P Ł A T N Y produktów i nowoêci budowlany 22011 (32) DWUMIESI CZNIK ISSN 1730-1904 www.ekspertbudowlany.pl Jakà wybraç bram Podłogi laminowane Jak

Bardziej szczegółowo

ZNIKAJĄCE CHMURY Biura zarządu Kopalni Bogdanka. PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ZNIKAJĄCE CHMURY Biura zarządu Kopalni Bogdanka. PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 4 (22) / 2012 ISSN: 2081-6413 ZNIKAJĄCE CHMURY Biura zarządu Kopalni Bogdanka PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej KSZTAŁTOWANIE ELEWACJI Od teraz

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Szanowni Państwo. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI. Szanowni Państwo. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny SPIS TREŚCI OD REDAKCJI SPIS TREŚCI NOWOŚCI Z BRAŃŻY PRZEMYSŁOWEJ WYDARZENIA I TRENDY TEMAT NUMERU Logistyczna obsługa klienta OPINIE Wady i zalety planów systematycznego inwestowania Czy firmy są gotowe na SEPA?

Bardziej szczegółowo

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA Technik poradnik eksperta 01/2014 forum FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA W NUMERZE 4 CENTRUM SZKOLENIOWE W KLESZCZOWIE 8 KREATYWNE MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA FASAD 12 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Trawertyn. II Mistrzostwa Glazurnicze. Rodzaje tynków cienkowarstwowych. Wyznaczanie i uszczelnianie fug dylatacyjnych

Trawertyn. II Mistrzostwa Glazurnicze. Rodzaje tynków cienkowarstwowych. Wyznaczanie i uszczelnianie fug dylatacyjnych II Mistrzostwa Glazurnicze Wyznaczanie i uszczelnianie fug dylatacyjnych Trawertyn Amerykanie bardzo szanują polskich pracowników Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Rodzaje tynków cienkowarstwowych 2

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA RYNEK ZARZĄDZANIE PRAWO

TECHNIKA RYNEK ZARZĄDZANIE PRAWO # 03 1_08 ISSN 1898-486X TECHNIKA RYNEK ZARZĄDZANIE PRAWO OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW z:a DOSTRZEGAĆ SIŁĘ PROFESJONALIZMU...... 10 PRESTIŻ ZAWODU A KOMPETENCJE....... 18 MONTAŻ ELEWACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA 5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413 PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA SPRAWDZONA JAKOŚĆ Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL Idealne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str.

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str. ACRON 100 Na dziś i na przyszłość VENEZ 30 Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. 28 str. 36 str. 40 str. 73 Złoty sponsor targów Spis

Bardziej szczegółowo

Halina Zielińska. Obsługa klientów

Halina Zielińska. Obsługa klientów Halina Zielińska Halina Zielińska Obsługa klientów Prowadzenie sprzedaży. Tom III Obsługa klientów Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo