Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim"

Transkrypt

1 Regulamin oceniania osiągnięć edukacyjnych z matematyki Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim Skala ocen stosowana na zajęciach celujący (6) bardzo dobry (5) dobry (4) dostateczny (3) dopuszczający (2) niedostateczny (1) Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: -prace klasowe i kartkówki, -odpowiedzi ustne, -zlecone przez nauczyciela prace samodzielne do wykonania w domu lub podczas lekcji, -projekty, -aktywność i zaangażowanie ucznia -udział w konkursach Kryteria i sposoby oceniania: 1. Sprawdziany - prace klasowe - Praca klasowa obejmuje większą partię materiału. Powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, zanotowana w dzienniku i poprzedzona lekcją powtórzeniową. 1

2 - Prace oceniane są punktowo. Za każde z zadań przyznawana jest określona liczba punktów, następnie punkty są sumowane i zmieniane na ocenę według wskaźników procentowych. Uczeń otrzymuje ocenę: celującą - powyżej 95% ogólnej liczby punktów i rozwiąże dodatkowe zadanie, bardzo dobrą - powyżej 90% ogólnej liczby punktów, dobrą - powyżej 75% ogólnej liczby punktów, dostateczną - powyżej 50% ogólnej liczby punktów, dopuszczającą - powyżej 33% ogólnej liczby punktów, niedostateczną - co najwyżej 33% ogólnej liczby punktów. 2. Kartkówki - Kartkówki obejmują zakres najwyżej trzech ostatnich lekcji. Nie wymagają wcześniejszych zapowiedzi. - Zadania są punktowane, a punkty przelicza się według takiego samego schematu jak przy pracach klasowych. Uczeń otrzymuje ocenę: bardzo dobrą - powyżej 90% ogólnej liczby punktów, dobrą - powyżej 75% ogólnej liczby punktów, dostateczną - powyżej 50% ogólnej liczby punktów, dopuszczającą - powyżej 33% ogólnej liczby punktów, niedostateczną - co najwyżej 33% ogólnej liczby punktów. 3. Odpowiedzi ustne - Odpowiedzi ustne oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem możliwości ucznia. 2

3 - Przy ocenie odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę: zawartość rzeczową (dobór przykładów, stopień trudności), posługiwanie się językiem matematycznym, sposób prezentacji. - Nauczyciel na prośbę ucznia uzasadnia wystawioną ocenę. 4. Prace domowe Praca ucznia wykonywana jest w domu (z dnia na dzień lub długoterminowa) Praca domowa jest obowiązkowa. Uczeń, który nie odrobi zadania domowego ma obowiązek uzupełnienia braku na następną lekcję. Brak pracy domowej jest odnotowywany w zeszycie/zeszycie ćwiczeń i w klasowej karcie nieprzygotowań". Nie zgłoszenie braku pracy domowej, na początku zajęć, skutkuje negatywną uwagą z zachowania w zeszycie uwag. Przy ocenie pracy domowej bierze się pod uwagę: zawartość rzeczową (dobór przykładów, stopień trudności), posługiwanie się językiem matematycznym, sposób prezentacji. 5. Nauczyciel ocenia również inne formy aktywności związane z realizacją ścieżek edukacyjnych. Sposoby poprawy osiągnięć: 1. Uczeń, który nie uczestniczył w zapowiedzianej formie sprawdzania osiągnięć z przyczyn usprawiedliwionych ma możliwość zaliczenia tej formy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 2. Poprawianie wyników z obowiązujących form sprawdzania jest dobrowolne. 3

4 6. Poprawa musi odbyć się (poza lekcjami matematyki) w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od momentu dokonania oceny. 7. Uczeń ma możliwość poprawienia każdej pracy klasowej, /tylko jeden raz dany sprawdzian/. 8.Poprawiana forma jest tak samo punktowana jak pierwotna. 9. Jeżeli uczeń uzyska wyższą ocenę niż w sprawdzianie pierwotnym to ją liczy się przy ustaleniu oceny końcowej. Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej 1. Ocena śródroczna ustalana jest na podstawie wszystkich ocen zdobytych przez ucznia w ciągu semestru z uwzględnieniem wagi poszczególnych ocen: Przy ustalaniu oceny za najistotniejsze uznaje się oceny z prac klasowych, w następnej kolejności oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek oraz z zadań domowych. 2. Ocena roczna ustalana jest na podstawie wszystkich ocen zdobytych przez ucznia w ciągu roku szkolnego z uwzględnieniem wagi poszczególnych ocen. Zasady ustalania oceny rocznej są takie, jak oceny śródrocznej. Warunki i tryb zmiany proponowanej oceny rocznej - Wg zapisu w statucie 4

5 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności te odnoszą się do sformułowanych w podstawie programowej wymagań szczegółowych. W przedstawionej dalej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym rozdziałom odnoszą się do poszczególnych ocen szkolnych zgodnie z przyjętymi w programie nauczania Matematyka z Pomysłem założeniami, aby ocenę: dopuszczającą otrzymywał uczeń, który nabył większość umiejętności sprzyjających osiągnięciu wymagań podstawowych i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych; dostateczną otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych; dobrą otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych, niektóre umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań ponadpodstawowych i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych; bardzo dobrą otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych i potrafi je wykorzystywać w sytuacjach nietypowych oraz nabył niektóre umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań ponadpodstawowych i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych; celującą otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych oraz ponadpodstawowych i potrafi je wykorzystywać w sytuacjach nietypowych Klasa IV Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) Dział 1. Liczby naturalne Uczeń: Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach (13.2); porządkuje dane (13.1); przedstawia dane w tabelach, na diagramach i wykresach (13.2); interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach w sytuacjach typowych (13.2); interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach w sytuacjach nietypowych (13.2); 5

6 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) Rzymski system zapisu liczb przedstawia w systemie dziesiątkowym liczby zapisane w systemie rzymskim w zakresie do 12 (1.5); przedstawia w systemie rzymskim liczby zapisane w systemie dziesiątkowym w zakresie do 12 (1.5); przedstawia w systemie dziesiątkowym liczby zapisane w systemie rzymskim w zakresie do 30 (1.5); przedstawia w systemie rzymskim liczby zapisane w systemie dziesiątkowym w zakresie do 30 (1.5); przedstawia w systemie dziesiątkowym liczby zapisane w systemie rzymskim w zakresie do 39 (R); przedstawia w systemie rzymskim liczby zapisane w systemie dziesiątkowym w zakresie do 39 (R); Obliczenia kalendarzowe wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach (12.4); wykonuje obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach w sytuacjach typowych (12.4); wykonuje obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach w sytuacjach nietypowych (12.4); Obliczenia zegarowe wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach (12.3); wykonuje obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach w sytuacjach typowych (12.3); wykonuje obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach w sytuacjach nietypowych (12.3); Liczby wielocyfrowe odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe do dziesięciu tysięcy (1.1); zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe do dziesięciu tysięcy (1.1); odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona (1.1); zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona (1.1); odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe (1.1); zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe (1.1); buduje liczby o podanych własnościach w postaci jednego warunku (1.1); buduje liczby o podanych własnościach w postaci wielu warunków (1.1); określa, ile jest liczb o podanych własnościach (1.1); 6

7 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) Porównywanie liczb odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej w sytuacjach typowych (1.2); porównuje liczby naturalne mniejsze od tysiąca (1.3); zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej w sytuacjach typowych (1.2); porównuje liczby naturalne mniejsze od miliona (1.3); porównuje liczby naturalne wielocyfrowe (1.3); odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej w sytuacjach nietypowych (1.2); zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej w sytuacjach nietypowych (1.2); wykorzystuje w sytuacjach problemowych porównywanie liczb naturalnych wielocyfrowych (1.2); Powtórzenie 1 Dział 2. Działania na liczbach naturalnych Uczeń: Kolejność wykonywania działań stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań (2.11); stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań w wyrażeniach o skomplikowanej budowie (2.11); Dodawanie w pamięci liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej (2.1); dodaje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe (2.1); dodaje w pamięci liczby wielocyfrowe w przypadkach, takich jak np (2.1); dodaje w pamięci kilka liczb naturalnych dwui jednocyfrowych (R); Odejmowanie w pamięci liczbę jednocyfrową odejmuje od dowolnej liczby naturalnej (2.1); odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe (2.1); odejmuje w pamięci liczby wielocyfrowe w przypadkach, takich jak np (2.1); 7

8 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) Mnożenie w pamięci mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w najprostszych przykładach) (2.3); stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia (2.5); mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (2.3); Dzielenie w pamięci dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w najprostszych przykładach) (2.3); stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia (2.5); dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (2.3); Dzielenie z resztą wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych (2.4); stosuje dzielenie z resztą liczb naturalnych w sytuacjach typowych (2.4); stosuje dzielenie z resztą liczb naturalnych w sytuacjach nietypowych (2.4); Porównywanie liczb. Ile razy mniej? Ile razy więcej? porównuje ilorazowo liczby naturalne (2.6); zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr (12.6); zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona (12.7); Porównywanie liczb. O ile, czy ile razy? porównuje różnicowo liczby naturalne (2.6); porównuje ilorazowo liczby naturalne (2.6); stosuje w sytuacjach problemowych porównywanie różnicowe i ilorazowe (2.6); Powtórzenie 2 8

9 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) Dział 3. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi Uczeń: Punkt, prosta, półprosta, odcinek rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek (7.1); mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 centymetra (7.4); mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra (7.4); prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr (12.6); zamienia jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr (12.6); Odcinki w skali oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali (12.8); oblicza długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość (12.8); stosuje własności odcinków przedstawionych w skali w sytuacjach typowych (12.8); stosuje własności odcinków przedstawionych w skali w sytuacjach nietypowych (12.8); wskazuje skalę, w której jeden odcinek jest obrazem drugiego (R); Wzajemne położenie prostych rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe (7.2); rysuje pary odcinków równoległych na kracie (7.3); rysuje pary odcinków prostopadłych na kracie lub za pomocą ekierki (7.3); rysuje pary odcinków prostopadłych za pomocą ekierki i linijki (7.3); rysuje pary odcinków równoległych za pomocą ekierki i linijki (7.3); Kąty. Mierzenie kątów wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek (8.1); mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia (8.2); rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni (8.3); 9

10 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) Rodzaje kątów rozpoznaje kąt prosty, ostry, rozwarty (8.4); rysuje kąt prosty (8.3); porównuje kąty (8.5); rozpoznaje kąt półpełny (R); Koło, okrąg wskazuje na rysunku średnicę oraz promień koła i okręgu (9.6); rysuje średnicę oraz promień koła i okręgu (9.6); wskazuje na rysunku cięciwę koła i okręgu (9.6); rysuje cięciwę koła i okręgu (9.6); Powtórzenie 3 Dział 4. Działania pisemne na liczbach naturalnych Uczeń: Dodawanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego Dodawanie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego Odejmowanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego (2.2); dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego (2.2); odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego (2.2); dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (2.2); 10

11 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) Odejmowanie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego (2.2); odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (2.2); Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie (2.3); Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie (2.3); Wyrażenia arytmetyczne stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań (2.11); stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia(2.5); do rozwiązywania prostych zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym (typowym) stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki (14.5); do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym (nietypowym) stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki (14.5); 11

12 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) (14.5); Powtórzenie 4 Dział 5. Wielokąty Uczeń: Wielokąty oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków (11.1); rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe (7.2); rozpoznaje podstawowe własności wielokąta; rysuje wielokąty o podanych własnościach; Kwadrat, prostokąt rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt (9.4); zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta (9.5); oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków (11.1); stosuje najważniejsze własności kwadratu, prostokąta (9.5); stosuje wzór na obwód kwadratu, prostokąta do obliczenia długości boku (11.1); stosuje wzór na obwód kwadratu, prostokąta w sytuacjach problemowych (11.1); Pole powierzchni oblicza pola wielokątów przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych (11.2); stosuje jednostki pola: m², cm² (bez zamiany jednostek w trakcie oblicza pole kwadratu przedstawionego na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych (11.2); zamienia jednostki oblicza pole kwadratu (11.2); dostrzega zależność między jednostkami pola: m², cm², km², mm², dm² (R); 12

13 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) obliczeń) (11.3); długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr (12.6); stosuje jednostki pola: km², mm², dm², (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń) (11.3); Pole prostokąta stosuje jednostki pola: m², cm² (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń) (11.3); oblicza pola: kwadratu, prostokąta przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych (11.2); stosuje jednostki pola: km², mm², dm² (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń) (11.3); stosuje wzór na pole kwadratu lub prostokąta do obliczenia długości jednego jego boku w sytuacjach typowych (11.2); stosuje wzór na pole kwadratu lub prostokąta do obliczenia długości jednego jego boku w sytuacjach nietypowych (11.2); stosuje wzór na pole kwadratu lub prostokąta w sytuacjach problemowych (11.2); Powtórzenie 5 zamienia jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr (12.6); Dział 6. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych Uczeń: 13

14 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) Ułamki zwykłe Obliczanie ułamka liczby naturalnej Porównywanie ułamków Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach opisuje część danej całości za pomocą ułamka (4.1); wskazuje opisaną ułamkiem część całości (4.1); opisuje część danej całości za pomocą ułamka (4.1); wskazuje opisaną ułamkiem część całości (4.1); porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach, korzystając z rysunku (4.12); przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych (4.2); przedstawia iloraz liczb naturalnych jako ułamek (4.2); przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych (4.2); przedstawia iloraz liczb naturalnych jako ułamek (4.2); oblicza ułamek danej liczby naturalnej (5.5); porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach (4.12); porównuje różnicowo ułamki (5.4); dodaje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach (5.1); odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach (5.1); Liczby mieszane przedstawia ułamki 14

15 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) wykraczające (ocena celująca) niewłaściwe w postaci liczby mieszanej (4.5); przedstawia liczby mieszane w postaci ułamków niewłaściwych (4.5); Powtórzenie 6 Zagadki matematyczne do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody (14.5); Zagadki matematyczne Uczeń: ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY V 15

16 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający ocena bardzo dobra (5) W wykraczający ocena celująca (6) 16

17 PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY V DZIAŁ PROGRAMOWY JEDNOSTK A LEKCYJNA JEDNOSTKA TEMATYCZN A CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: KATEGORIA B UCZEŃ ROZUMIE: KATEGORIA C UCZEŃ UMIE: KATEGORIA D UCZEŃ UMIE: 1 O czym będziemy się uczyli na lekcjach matematyki w klasie piątej? LICZBY I 2 3 Zapisywanie i pojęcie cyfry dziesiątkowy system zapisywać liczby za pomocą podać liczbę największą i DZAŁANIA porównywanie (K) pozycyjny (K) cyfr (K-P) najmniejszą w zbiorze (15 h) liczb. różnicę między cyfrą odczytywać liczby zapisane skończonym (P-R) a liczbą (K) cyframi(k) zapisywać liczby, których cyfry pojęcie osi liczbowej zapisywać liczby słowami (K-P) spełniają podane warunki (R-W) (K) porównywać liczby (K) tworzyć liczby przez zależność wartości porządkować liczby w dopisywanie cyfr do danej liczby liczby od położenia kolejności od najmniejszej do na początku i na końcu oraz jej cyfr (K) największej lub odwrotnie (K-P) porównywać utworzoną liczbę z przedstawiać liczby naturalne daną (D-W) na osi liczbowej (K) odczytywać współrzędne punktów na osi liczbowej (K-R) przedstawiać na osi liczby naturalne 17

18 spełniające określone warunki (P-R) ustalać jednostki na osiach liczbowych na podstawie współrzędnych danych punktów (P-R) 4 7 Rachunki nazwy działań i porównywanie pamięciowo dodawać i rozwiązywać nietypowe pamięciowe. ich elementów ilorazowe odejmować liczby: zadania tekstowe 2.1, ,2.1 (K) porównywanie - w zakresie 100 (K) wielodziałaniowe (D-W) 0 pojęcie różnicowe - powyżej 100 uzupełniać brakujące liczby w kwadratu i pamięciowo mnożyć liczby: wyrażeniu arytmetycznym, tak sześcianu liczby - dwucyfrowe przez by otrzymać ustalony wynik jednocyfrowe w zakresie 100 (K) (R-W) - powyżej trzycyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 1000 (P-R) pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe: - w zakresie 100 (K) - powyżej 100 dopełniać składniki do określonej sumy obliczać odjemną (odjemnik), gdy dane są różnica i odjemnik (odjemna) obliczać dzielną (dzielnik), gdy 18

19 dane są iloraz i dzielnik (dzielna) stosować prawo przemienności i łączności dodawania (R) wykonywać dzielenie z resztą (K-P) obliczać kwadraty i sześciany liczb zamieniać jednostki (P-R) : jednodziałaniowe wielodziałaniowe (R) 8 Sprytne korzyści płynące z zastąpić iloczyn prostszym stosować poznane metody rachunki. szybkiego liczenia iloczynem (P-R) szybkiego liczenia w życiu 2.1,2.3,2.5,2.6 korzyści płynące z mnożyć szybko przez 5 codziennym (D-R) zastąpienia rachunków zastępować iloczyn sumą proponować własne metody pisemnych rachunkami dwóch iloczynów (P-D) szybkiego liczenia (D-W) pamięciowymi zastępować iloczyn różnicą dwóch iloczynów (P-D) dzielić pamięciowo-pisemnie (D-R) 9 Szacowanie korzyści płynące z szacować wyniki działań (P-R) planować zakupy stosownie do wyników szacowania posiadanych środków (D-W) działań. związane z szacowaniem (R-D) Działania algorytmy potrzebę stosowania dodawać i odejmować odtwarzać brakujące cyfry w pisemne dodawania i dodawania i pisemnie liczby bez działaniach pisemnych (D-W) dodawanie i odejmowania odejmowania przekraczania progu 19

20 odejmowanie Działania pisemne mnożenie i dzielenie 2.3. pisemnego (K) pisemnego (K) dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego (K) dodawać i odejmować pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych sprawdzać odejmowanie za pomocą dodawania (K-P) powiększać lub pomniejszać liczby (K-R) odtwarzać brakujące cyfry w działaniach pisemnych (P-R) z zastosowaniem dodawania pisemnego (P-R) algorytmy potrzebę stosowania mnożyć i dzielić pisemnie mnożenia i mnożenia i dzielenia liczby dzielenia pisemnego (K) wielocyfrowe przez pisemnego (K) jednocyfrowe (K) mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez wielocyfrowe mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby zakończone zerami z zastosowaniem działań pisemnych (D) odtwarzać brakujące cyfry w działaniach pisemnych (D-W) z zastosowaniem działań pisemnych (D) 20

21 dzielić liczby zakończone zerami powiększać lub pomniejszać liczby n razy (K-R) Kolejność działań. 2.5,2.11 kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy (K) kolejność wykonywania działań, gdy występują obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych bez użycia nawiasów (K) obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów uzupełniać brakujące liczby w wyrażeniach arytmetycznych tak, by otrzymywać ustalone wyniki (R-D) wstawiać nawiasy tak, by otrzymywać żądane wyniki (D) stosować zasady dotyczące kolejności wykonywania działań (D) nawiasy (K) kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi (R) kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy, a są potęgi (R) obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych z uwzględnieniem kolejności działań, nawiasów i potęg (R-D) wstawiać nawiasy tak, by otrzymywać różne wyniki (P-R) tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartości (R-W) zapisywać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać ich wartości (R-D) Zadania 21

22 WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH (7 h) tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych (P-R) z zastosowaniem działań pamięciowych i pisemnych (K-R) dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych (D-W) z zastosowaniem działań pamięciowych i pisemnych (D-W) Praca klasowa i jej poprawa 21 Wielokrotności pojęcie pojęcie NWW liczb wskazywać lub podawać znajdować NWW trzech liczb. wielokrotności naturalnych wielokrotności liczb naturalnych naturalnych (W) liczby naturalnej (K) (K) wskazywać wielokrotności liczb z wykorzystaniem NWW (W) naturalnych na osi liczbowej (K) wskazywać wspólne z wykorzystaniem NWW trzech wielokrotności liczb naturalnych liczb naturalnych (W) (P-R) znajdować NWW dwóch liczb naturalnych (R-D) 22 Dzielniki. pojęcie pojęcie NWD liczb podawać dzielniki liczb znajdować NWD trzech liczb dzielnika liczby naturalnych naturalnych (K-P) naturalnych (W) naturalnej (K) wskazywać wspólne dzielniki znajdować liczbę, gdy dana danych liczb naturalnych (P-R) jest suma jej dzielników oraz znajdować NWD dwóch liczb jeden z nich (W) naturalnych (R-D) związane z dzielnikami liczb naturalnych (W) Cechy cechy korzyści płynące ze rozpoznawać liczby podzielne rozpoznawać liczby podzielne 22

23 podzielności podzielności znajomości cech przez przez 6, 12, 15 itp. (D-W) przez 2, 5, 10, przez 2, 3, 5, 9, podzielności -2, 5, 10, 100 (K) 100 oraz przez 10, 100-3, 6 związane z cechami 3 i 9. cechy -4(R) podzielności (D-W) 2.7 podzielności np. określać, czy dany rok jest przez 4, 6, 15 przestępny(r-d) (D-W) regułę związane z cechami obliczania lat podzielności(p-r) przestępnych (D) 25 Liczby pojęcie liczby że liczby 0 i 1 nie określać, czy dane liczby są obliczać liczbę dzielników pierwsze i pierwszej i liczby zaliczają się ani do pierwsze, czy złożone potęgi liczby pierwszej (R-W) liczby złożone. złożonej liczb pierwszych, ani wskazywać liczby pierwsze i 2.7,2.8 do złożonych liczby złożone obliczać NWW liczby pierwszej i liczby złożonej (P-D) podawać NWD liczby pierwszej i liczby złożonej (P-D) związane z liczbami pierwszymi złożonymi (P-R) Rozkład liczby sposób sposób rozkładu liczb rozkładać liczby na czynniki rozkładać na czynniki pierwsze na czynniki rozkładu liczb na na czynniki pierwsze pierwsze (P-D) liczby zapisane w postaci pierwsze. czynniki zapisywać rozkład liczb na iloczynu (D-W) 2.9 pierwsze czynniki pierwsze za pomocą algorytm potęg (R-D) z wykorzystaniem NWD trzech znajdowania zapisać liczbę, gdy znany jest liczb naturalnych (W) 23

24 NWD i NWW dwóch liczb na podstawie ich rozkładu na czynniki pierwsze (P-D) jej rozkład na czynniki pierwsze podawać wszystkie dzielniki liczby, znając jej rozkład na czynniki pierwsze (R-D) Sprawdzian. UŁAMKI Ułamki zwykłe pojęcie ułamka pojęcie ułamka jako opisywać części figur lub odczytywać zaznaczone ułamki ZWYKŁE i liczby jako części wynik podziału całości zbiorów skończonych za na osi liczbowej (D-W) (20 h) mieszane. całości (K) na równe części (K) pomocą ułamka (K-R) 4.1,4.5,4.7 budowę zaznaczać określoną ułamkiem związane z ułamkami zwykłymi ułamka część figury lub zbioru (D-W) zwykłego (K) skończonego (K-R) pojęcie liczby przedstawiać ułamki zwykłe na mieszanej (K) osi liczbowej (K-R) pojęcie ułamka przedstawiać liczby mieszane właściwego i na osi liczbowej (P-R) ułamka odczytywać zaznaczone ułamki niewłaściwego na osi liczbowej (K-R) odróżniać ułamki właściwe od algorytm ułamków niewłaściwych zamiany liczby zamieniać całości na ułamki mieszanej na niewłaściwe (K) ułamek zamieniać liczby mieszane na niewłaściwy ułamki niewłaściwe (P-R) 24

25 związane z ułamkami zwykłymi (R) 32 Ułamek jako pojęcie ułamka pojęcie ułamka jako przedstawiać ułamek zwykły w iloraz. jako ilorazu ilorazu dwóch liczb postaci ilorazu liczb naturalnych i związane z pojęciem ułamka 4.2 dwóch liczb naturalnych (K) odwrotnie (K) jako ilorazu liczb naturalnych naturalnych (K) stosować odpowiedniości: (D-W) algorytm dzielna licznik, dzielnik wyłączania mianownik, znak dzielenia całości z ułamka kreska ułamkowa (K) (R) wyłączać całości z ułamka niewłaściwego (P-R) przedstawiać ułamek niewłaściwy na osi liczbowej (R-D) związane z pojęciem ułamka jako ilorazu liczb naturalnych (R) Rozszerzanie i zasadę skracać (rozszerzać) ułamki, skracanie skracania i gdy dana jest liczba, przez którą związane z rozszerzaniem i ułamków. rozszerzania należy podzielić (pomnożyć) skracaniem ułamków (D-W) 4.3,4.4 ułamków licznik i mianownik (K) zwykłych (K) określać, przez jaką liczbę pojęcie ułamka należy podzielić lub pomnożyć nieskracalnego licznik i mianownik jednego ułamka, aby otrzymać drugi uzupełniać brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków (P-R) 25

26 zapisywać ułamki w postaci nieskracalnej (P-R) sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika sprowadzać ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika (R-D) związane z rozszerzaniem i skracaniem ułamków (R) 35 Porównywanie algorytm porównywać ułamki o równych ułamków. porównywania mianownikach (K) z zastosowaniem porównywania 4.3,4.4,.4.5,4.1 ułamków o porównywać ułamki o równych ułamków (D-W) 2 równych licznikach mianownikach porównywać ułamki o różnych z zastosowaniem porównywania (K) mianownikach (P-R) dopełnień ułamków do całości algorytm porównywać liczby mieszane (D-W) porównywania (P-R) znajdować liczby wymierne ułamków o dodatnie leżące między dwiema równych z zastosowaniem porównywania danymi na osi liczbowej (D-W) licznikach ułamków (R) algorytm porównywania ułamków o różnych mianownikach algorytm 26

27 porównywania ułamków do ½ (R) algorytm porównywania ułamków poprzez ustalenie, który z nich na osi liczbowej leży bliżej 1 (R) 36 Dodawanie i algorytm porównywanie dodawać i odejmować: porównywać ułamki, stosując odejmowanie dodawania i różnicowe ułamki o tych samych dodawanie i odejmowanie ułamków o odejmowania mianownikach (K) ułamków o jednakowych jednakowych ułamków liczby mieszane o tych samych mianownikach (R-D) mianownikach. zwykłych o mianownikach (K-P) 5.1 jednakowych powiększać ułamki o ułamki o z zastosowaniem dodawania i mianownikach tych samych mianownikach odejmowania ułamków (D-W) (K) (K-P) powiększać liczby mieszane o liczby mieszane o tych samych mianownikach (K) dopełniać ułamki do całości i odejmować od całości uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu ułamków o jednakowych mianownikach, tak aby otrzymać 27

28 ustalony wynik (P-R) z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków (P-R) Dodawanie i zasadę dodawać i odejmować: porównywać sumy (różnice) odejmowanie dodawania i ułamki zwykłe o różnych ułamków (R-D) ułamków o odejmowania mianownikach różnych ułamków liczby mieszane o różnych z zastosowaniem dodawania i mianownikach. zwykłych o mianownikach (P-R) odejmowania ułamków zwykłych 4.3,4.4, 5.1, 14 różnych ułamki i liczby mieszane o (D-W) mianownikach różnych mianownikach (R-D) (K) powiększać ułamki o ułamki o różnych mianownikach powiększać liczby mieszane o liczby mieszane o różnych mianownikach (P-R) uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu ułamków o różnych mianownikach, tak aby otrzymać ustalony wynik (R-D) z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków (P-R) Sprawdzian. 42 Mnożenie algorytm porównywanie mnożyć ułamki przez liczby wykonywać działania łączne na ułamków przez mnożenia ilorazowe naturalne (K) ułamkach zwykłych (P-D) 28

29 liczby ułamków przez mnożyć liczby mieszane przez naturalne. liczby naturalne liczby naturalne z zastosowaniem mnożenia 4.5,5.1 (K) powiększać ułamki n razy ułamków zwykłych i liczb algorytm powiększać liczby mieszane n mieszanych przez liczby mnożenia liczb razy (R) naturalne (D-W) mieszanych skracać ułamki przy mnożeniu uzupełniać brakujące liczby w przez liczby ułamków przez liczby naturalne iloczynie ułamków, tak aby naturalne (P-R) otrzymać ustalony wynik (R-D) z zastosowaniem mnożenia ułamków i liczb mieszanych przez liczby naturalne (P-R) 43 Obliczanie algorytm obliczać ułamki liczb ułamka danej obliczania naturalnych(r) z zastosowaniem obliczania liczby. ułamka z liczby ułamka liczby (W) 5.5,14 (R) z zastosowaniem obliczania ułamka liczby (R-D) Mnożenie algorytm mnożyć dwa ułamki zwykłe (K) porównywać iloczyny ułamków ułamków. mnożenia mnożyć ułamki przez liczby zwykłych (D-W) ułamków (K) mieszane lub liczby mieszane wykonywać działania łączne na 5.1,5.5,5.6 algorytm przez liczby mieszane ułamkach zwykłych (P-D) mnożenia liczb skracać przy mnożeniu mieszanych ułamków (P-R) z zastosowaniem mnożenia pojęcie stosować prawa działań w ułamków zwykłych i liczb odwrotności mnożeniu ułamków (R) mieszanych (D-W) liczby (K) uzupełniać brakujące liczby w mnożeniu ułamków lub liczb mieszanych, tak aby otrzymać 29

30 ustalony wynik (R-W) obliczać potęgi ułamków lub liczb mieszanych (P-R) podawać odwrotności ułamków i liczb naturalnych(k) podawać odwrotności liczb mieszanych z zastosowaniem mnożenia ułamków i liczb mieszanych (R) 47 Dzielenie algorytm porównywanie dzielić ułamki przez liczby wykonywać działania łączne na ułamków dzielenia ilorazowe naturalne (K) ułamkach zwykłych (P-D) przez liczby ułamków dzielić liczby mieszane przez naturalne. zwykłych liczby naturalne z zastosowaniem dzielenia 5.1 przez liczby pomniejszać ułamki zwykłe n ułamków zwykłych i liczb naturalne (K) razy mieszanych przez liczby algorytm pomniejszać liczby mieszane n naturalne (D-W) dzielenia liczb razy (R) mieszanych uzupełniać brakujące liczby w przez liczby dzieleniu ułamków (liczb naturalne mieszanych) przez liczby naturalne, tak aby otrzymać ustalony wynik (R-W) z zastosowaniem dzielenia ułamków i liczb mieszanych przez liczby naturalne (P-R) 30

31 48-50 Dzielenie algorytm dzielić ułamki zwykłe przez wykonywać działania łączne na ułamków. dzielenia ułamki zwykłe (K) ułamkach zwykłych (P-D) ułamków dzielić ułamki zwykłe przez uzupełniać brakujące liczby w 5.1 zwykłych (K) liczby mieszane i odwrotnie lub dzieleniu ułamków lub liczb algorytm liczby mieszane przez liczby mieszanych, tak aby otrzymać dzielenia liczb mieszane ustalony wynik (R-W) mieszanych z zastosowaniem dzielenia z zastosowaniem dzielenia ułamków zwykłych i liczb ułamków zwykłych i liczb mieszanych (P-R) mieszanych (D-W) 51 Powtórzenie wiadomości Praca klasowa i jej poprawa. FIGURY NA 54 Proste podstawowe rozpoznawać proste i odcinki określać wzajemne położenia PŁASZCZYŹ- prostopadłe i figury prostopadłe (równoległe) (K) prostych i odcinków na NIE (23 h) proste geometryczne kreślić proste i odcinki płaszczyźnie (R-D) równoległe. (K) prostopadłe (K) oraz proste i zapis odcinki równoległe związane z prostopadłością i symboliczny kreślić prostą prostopadłą równoległością prostych (D-W) podstawowych przechodzącą przez punkt figur nieleżący na prostej (K) geometrycznych kreślić prostą równoległą przechodzącą przez punkt zapis nieleżący na prostej symboliczny mierzyć odległość między prostych prostymi 31

32 prostopadłych i równoległych związane z prostopadłością i pojęcie równoległością prostych (P-R) odległości punktu od prostej pojęcie odległości między prostymi 55 Kąty. pojęcie kąta rozróżniać poszczególne rysować czworokąty o danych 8.1, 8.4 (K) rodzaje kątów (K-R) kątach (R-W) elementy rysować poszczególne rodzaje budowy kąta kątów (K-P) związane z zegarem (D-W) rodzaje katów: prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny (K) wypukły, wklęsły (R) zapis symboliczny kąta 56 Mierzenie jednostki miary mierzyć kąty (K-P) rozwiązywać zadania związane kątów. kątów: rysować kąty o danej mierze z zegarem (D-W) stopnie (K) stopniowej (K-P) minuty, określać miarę stopniową sekundy (R) poszczególnych rodzajów kątów 32

33 (P-R) podać miarę kąta wklęsłego (R) Kąty przyległe, pojęcia kątów: wskazywać poszczególne określać miary kątów wierzchołkowe przyległych (K) rodzaje kątów (K-P) przyległych, wierzchołkowych,. rysować poszczególne rodzaje odpowiadających i katów Kąty wierzchołkowyc kątów (K-P) utworzonych przez trzy proste utworzone h (K) określać miary kątów na podstawie rysunku lub treści prze trzy związki przyległych, wierzchołkowych i zadania (D-W) proste. miarowe katów utworzonych przez trzy. 8.6 poszczególnych proste na podstawie rysunku lub związane z kątami (D-W) rodzajów kątów treści zadania (K-R) (K-P) 59 Wielokąty. pojęcie wyróżniać wielokąty spośród dzielić wielokąty na części wielokąta (K) innych figur (K) spełniające podane warunki pojęcie rysować wielokąty o danej (D-W) wierzchołka, liczbie boków (K) porównywać obwody kąta, boku wskazywać boki, kąty i wielokątów (R-D) wielokąta (K) wierzchołki wielokątów (K) obliczać liczbę przekątnych pojęcie wskazywać punkty płaszczyzny n-kątów (D-W) przekątnej należące i nienależące do wielokąta (K) wielokąta (K) związane z wielokątami (D-W) pojęcie rysować przekątne wielokąta obwodu (K) wielokąta (K) obliczać obwody wielokątów: w rzeczywistości (K-P) w skali (P-R) obliczać długości boków kwadratów przy danych 33

34 obwodach obliczać długość boku prostokąta o danym obwodzie i długości drugiego boku (R) wskazywać figury o najmniejszym lub największym obwodzie (R-D) 60 Rodzaje rodzaje klasyfikację trójkątów wskazywać i rysować trójkątów. trójkątów (K-P) poszczególne rodzaje trójkątów związane z trójkątami (D-W) 9.1, 11.1 nazwy boków (K-P) położenie na płaszczyźnie w trójkącie określać rodzaje trójkątów na punktów będących równoramienny podstawie rysunków (K-P) wierzchołkami trójkąta (W) m obliczać obwód trójkąta nazwy boków o danych długościach boków w trójkącie (K) prostokątnym równoramiennego o danej długości podstawy i ramienia zależność obliczać długość boków między bokami trójkąta równobocznego, znając w trójkącie jego obwód równoramienny obliczać długość boku trójkąta, m znając obwód i długości pozostałych boków (R) obliczać długość podstawy (ramienia), znając obwód i długość ramienia (podstawy) trójkąta równoramiennego (R) 34

35 61 Konstruowanie konstruować trójkąty o trzech konstruować wielokąty trójkąta o danych bokach przystające do danych (W) danych konstruować trójkąt stwierdzać możliwość bokach. równoramienny o danych zbudowania trójkąta o danych 9.2 długościach podstawy i ramienia długościach boków (W) (R) konstruować trójkąt przystający do danego (R-D) 62 Miary kątów w sumę miar obliczać brakujące miary kątów trójkątach. kątów trójkąta (P-R) związane z miarami kątów w 8.6, 9.3, 11.6 wewnętrznych sprawdzać, czy kąty trójkąta trójkątach (D-W) trójkąta (K) mogą mieć podane miary obliczać sumy miar kątów miary kątów w obliczyć brakujące miary kątów wielokątów (W) trójkącie w trójkątach z wykorzystaniem równobocznym miar kątów przyległych (R-D) klasyfikować trójkąty, znając zależność miary ich kątów oraz podawać między bokami i miary kątów, znając nazwy między kątami w trójkątów (R-D) trójkącie równoramienny m 63 Prostokąty i pojęcia: wyróżniać spośród kwadraty. prostokąt, czworokątów prostokąty i związane z prostokątami, 7.2,7.3, 9.4, kwadrat (K) kwadraty (K) kwadratami i wielokątami (W) 9.5, 11.1 własności rysować prostokąt, kwadrat o rysować prostokąty, kwadraty, boków danych wymiarach lub mając dane: prostokąta i przystający do danego (K) długości przekątnych (D) 35

36 kwadratu (K) rysować przekątne jeden bok i jedną przekątną własności prostokątów i kwadratów (K) (W) przekątnych wskazywać równoległe i jeden wierzchołek i punkt prostokąta i prostopadłe boki prostokąta i przecięcia przekątnych (W) kwadratu kwadratu (K) obliczać obwody prostokątów i kwadratów (K-P) obliczać długość boku kwadratu przy danym obwodzie obliczać długość boku prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku (R) rysować prostokąty, kwadraty, mając dane: proste, na których leżą przekątne i jeden wierzchołek (R) proste, na których leżą przekątne i długość jednej przekątnej (R) rysować prostokąty, kwadraty na kratkach, korzystając z punktów kratowych (K-P) Równoległobo pojęcia: wyróżniać spośród ki i romby. równoległobok, czworokątów równoległoboki i związane z równoległobokami i 7.2, 7.3, romb (K) romby (K) rombami (W) 36

37 9.4,9.5, 11.1 własności boków równoległoboku i rombu (K) własności przekątnych równoległoboku i rombu wskazywać równoległe boki równoległoboków i rombów (K) rysować przekątne równoległoboków i rombów (K) rysować równoległoboki i romby na kratkach, korzystając z punktów kratowych rysować równoległoboki i romby, mając dane: długości boków dwa narysowane boki proste równoległe, na których leżą boki i dwa wierzchołki (R) proste, na których leżą przekątne i długości przekątnych (R) długości przekątnych (D) obliczać obwody równoległoboków i rombów (K-P) obliczać długości boków rombów przy danych obwodach obliczać długość boku równoległoboku przy danym jego obwodzie i długości drugiego boku (R-D) rysować równoległoboki i romby, mając dany jeden bok i jedną przekątną (W) 37

38 66 Miary kątów w sumę miar obliczać brakujące miary kątów obliczać brakujące miary kątów równoległobok kątów w równoległobokach (P-R) w równoległobokach (D) ach. wewnętrznych obliczać miary kątów 9.5, 11,6 równoległoboku równoległoboku, znając związane z miarami kątów w zależności pomiędzy nimi (R-D) równoległobokach i trójkątach własności miar (D-W) kątów równoległoboku 67 Trapezy. pojęcie trapezu wyróżniać spośród 7.2, 7.3, (K) czworokątów: związane z obwodami trapezów i 9.4, nazwy boków trapezy (K) trójkątów (W) w trapezie trapezy równoramienne rodzaje trapezy prostokątne trapezów rysować trapez, mając dane dwa boki wskazywać równoległe boki trapezu (K) kreślić przekątne trapezu (K) obliczać obwody trapezów (K-P) obliczać długość boku trapezu przy danym obwodzie i długościach pozostałych boków (R-D) 68 Miary kątów w sumę miar obliczać brakujące miary kątów trapezach. kątów trapezu w trapezach (P-R) związane z miarami kątów 9.5,11.6 obliczać miary kątów trapezu trapezu (R-W) 38

39 własności miar równoramiennego kątów trapezu (prostokątnego), znając związane z miarami kątów (R) zależności pomiędzy nimi (R-D) trapezu, trójkąta i czworokąta własności miar (D-W) kątów trapezu równoramienne go (R) Czworokąty nazwy klasyfikację nazywać czworokąty (P-R) rysować czworokąty podsumowani czworokątów (K) czworokątów (R) wskazywać na rysunku spełniające podane warunki e. własności poszczególne czworokąty (P-R) (D-W) czworokątów określać zależności między (P-R) czworokątami (R-D) 71 Figury pojęcie figur wskazywać figury przystające dzielić figurę na określoną przystające. przystających liczbę figur przystających (D-W) rysować figury przystające (P-R) Praca klasowa i jej omówienie. UŁAMKI 75 Zapisywanie dwie postaci pozycyjny układ zapisywać i odczytywać ułamki zapisywać i odczytywać ułamki DZIESIĘTNE ułamków ułamka dziesiątkowy z dziesiętne (K-P) dziesiętne z dużą liczbą miejsc (22 h) dziesiętnych. dziesiętnego (K) rozszerzeniem na zamieniać ułamki dziesiętne na po przecinku (D) 4.1, nazwy rzędów części ułamkowe zwykłe (K-P) przedstawiać ułamki dziesiętne po przecinku zamieniać ułamki zwykłe na na osi liczbowej (D) (K-P) dziesiętne poprzez rozszerzanie lub skracanie (P-R) 39

40 zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem nieistotnych zer zaznaczać część figury określoną ułamkiem dziesiętnym (P-R) zaznaczać ułamki dziesiętne na osi liczbowej oraz je odczytywać (P-R) 76 Porównywanie algorytm porównywać dwa ułamki o znajdować liczbę wymierną ułamków porównywania takiej samej liczbie cyfr po dodatnią leżącą między dwiema dziesiętnych. ułamków przecinku (K) danymi na osi liczbowej (P-R) 4.12, 14 dziesiętnych porównywać ułamki o różnej oceniać poprawność (K-P) liczbie cyfr po przecinku (P-R) porównania ułamków porządkować ułamki dziesiętne dziesiętnych, nie znając ich (P-R) wszystkich cyfr (D-W) wstawiać przecinki w liczbach naturalnych tak, by nierówność związane z porównywaniem była prawdziwa ułamków (D-W) związane z porównywaniem ułamków (R) Różne zależności możliwość wyrażać podane wielkości w sposoby pomiędzy przedstawiania różnych jednostkach (P-R) związane z różnym sposobem zapisywania jednostkami różnymi sposobami stosować ułamki dziesiętne do zapisywania długości i masy długości i masy i długości długości i masy zamiany wyrażeń (D-W) masy. (K-P) dwumianowanych 4.6, , na jednomianowane i odwrotnie 40

41 14 (P-R) porównywać długości (masy) wyrażone w różnych jednostkach (R) związane z różnym sposobem zapisywania długości i masy (R) Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. 5.1, 5.4, 14 algorytm dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych (K) interpretację dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych na osi liczbowej pamięciowo i pisemnie dodawać i odejmować ułamki dziesiętne: - o takiej samej liczbie cyfr po przecinku (K) - o różnej liczbie cyfr po przecinku (P-R) powiększać lub pomniejszać ułamki dziesiętne o ułamki dziesiętne (P-R) sprawdzać poprawność odejmowania (K-P) z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych (R) na porównywanie różnicowe (P-R) 81 Mnożenie algorytm porównywanie mnożyć ułamki dziesiętne ułamków mnożenia ilorazowe przez 10, 100, 1000,... (K-P) z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych (D-W) obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów (R-D) wstawiać znaki + i w wyrażeniach arytmetycznych, tak aby otrzymać ustalony wynik (D-W) 41

42 dziesiętnych ułamków powiększać ułamki dziesiętne przez 10, 100, dziesiętnych 10, 100, 1000,... razy 1000,... przez 10, 100, 5.2, ,... (K) z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,... (R) stosować przy zamianie jednostek mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,... (R-D) 82 Dzielenie algorytm dzielenie jako mnożyć i dzielić ułamki ułamków dzielenia działanie odwrotne do dziesiętne przez 10, 100, 1000,. z zastosowaniem mnożenia i dziesiętnych ułamków mnożenia (K).. (K-P) dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, dziesiętnych porównywanie powiększać lub pomniejszać przez 10, 100, 1000,... (D-W) 1000,... przez 10, 100, ilorazowe ułamki dziesiętne 10, 100, 1000, 5.2, ,... (K)... razy z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, (R) stosować przy zamianie jednostek mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,... (R-D) 83 Mnożenie algorytm obliczanie części pamięciowo i pisemnie mnożyć ułamków mnożenia liczby naturalnej(r) ułamki dziesiętne przez liczby z zastosowaniem mnożenia dziesiętnych ułamków naturalne (K-R) ułamków dziesiętnych przez przez liczby dziesiętnych powiększać ułamki dziesiętne n liczby naturalne (D-W) 42

43 naturalne. przez liczby razy (P-R) 5.2,5.5 naturalne (K) obliczać ułamek przedziału czasowego (P-R) z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (R) Mnożenie algorytm pamięciowo i pisemnie obliczać wartości wyrażeń ułamków mnożenia mnożyć: arytmetycznych zawierających dziesiętnych. ułamków - dwa ułamki dziesiętne o dwóch dodawanie, odejmowanie i 5.2,5.6 dziesiętnych (K) lub jednej cyfrze różnej od zera mnożenie ułamków dziesiętnych (K) z uwzględnieniem kolejności - kilka ułamków dziesiętnych działań i nawiasów (R-D) (P-R) odtwarzać brakujące cyfry w obliczać ułamki z liczb mnożeniu pisemnym ułamków wyrażonych ułamkami dziesiętnych (R-W) dziesiętnymi (R) wstawiać znaki działań, tak aby wyrażenie arytmetyczne miało z zastosowaniem mnożenia maksymalną wartość (W) ułamków dziesiętnych (R) obliczać wartości wyrażeń z zastosowaniem mnożenia arytmetycznych zawierających ułamków dziesiętnych (D-W) mnożenie ułamków dziesiętnych (R-D) 86 Dzielenie algorytm porównywanie pamięciowo i pisemnie dzielić obliczać średnią arytmetyczną ułamków dzielenia ilorazowe ułamki dziesiętne przez liczby kilku liczb (R) dziesiętnych ułamków naturalne: odtwarzać brakujące cyfry w 43

44 przez liczby dziesiętnych - jednocyfrowe (K) dzieleniu pisemnym ułamków naturalne. przez liczby - wielocyfrowe (P-R) dziesiętnych przez liczby 5.2 naturalne (K) pomniejszać ułamki dziesiętne naturalne (R-W) pojęcie n razy (P-R) średniej z zastosowaniem dzielenia arytmetycznej z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych przez kilku liczb ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (D-W) (R-D) liczby naturalne (R) Dzielenie algorytm dzielić ułamki dziesiętne przez ułamków dzielenia ułamki dziesiętne (P-R) z zastosowaniem dzielenia dziesiętnych. ułamków obliczać dzielną lub dzielnik z ułamków dziesiętnych (D-W) 5.2 dziesiętnych równania (R-D) z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych (R) z zastosowaniem porównywania ilorazowego (R) 89 Szacowanie szacować wyniki działań (R) wyników związane z szacowaniem (D-W) działań na związane z szacowaniem (R) wpisywać brakujące liczby w ułamkach porównywać wartości wyrażeń nierównościach (W) dziesiętnych. arytmetycznych, szacując je 5.9 (R-D) Działania na zasadę zamieniać ułamki dziesiętne obliczać wartości wyrażeń ułamkach zamiany ułamki zwykłe (K) arytmetycznych zawierających zwykłych i ułamków zamieniać ułamki ½, ¼ na działania na liczbach 44

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa IV Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca)

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby. Uczeń: 1. Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane; odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach,

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE LICZBY I DZAŁANIA porównywać liczby porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie przedstawiać liczby

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH KONIECZNE ocena dopuszczająca rozumie dziesiątkowy system pozycyjny umie zapisywać i odczytywać liczby cyframi i słownie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4 dopełniające

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie V

Kryteria ocen z matematyki w klasie V Uczeń musi umieć: Kryteria ocen z matematyki w klasie V na ocenę dopuszczającą: -odczytywać liczby zapisane cyframi -porównywać liczby naturalne, - przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej, - pamięciowo

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa V Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: dopuszczającą: pojęcie cyfry nazwy elementów działań kolejność wykonywania działań, gdy nie występują

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 0 1 5 / 0 1 6 Program nauczania: Matematyka z pomysłem, numery dopuszczenia podręczników 687/1/014,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Ocena dopuszczająca UCZEŃ: zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu umie pamięciowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM Opis założonych osiągnięć ucznia Wymagania programowe, które stanowią oczekiwane osiągnięcia uczniów zostały podzielone na wymagania podstawowe (bazowe dla przedmiotu) i wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie składnika, sumy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGOLNE OCENY W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGOLNE OCENY W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGOLNE OCENY W KLASIE IV I SEMESTR a) Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) Obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego dopuszczający (wymagania konieczne) odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000) zapisuje cyframi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. Ocena niedostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny Rozumie różnicę miedzy cyfrą

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka

Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Kryteria wymagań na poszczególne oceny matematyka Klasa V Uwaga : - wymagania na ocenę dostateczną obejmują także wymagania na ocenę dopuszczającą, - wymagania na ocenę dobrą obejmują także wymagania na

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY V *na ocenę śródroczną 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę między cyfrą a liczbą, pojęcie osi liczbowej, zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie V.

Wymagania programowe z matematyki w klasie V. Wymagania programowe z matematyki w klasie V. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe; interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa 4 rok szkolny 2017/2018 Danuta Górak Dział I Liczby naturalne część 1 Wymagania na poszczególne oceny 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu DKW 4014 138/99 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać

Bardziej szczegółowo

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI rok szkolny 2017/2018 KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WÓJTA KAZIMIERZA TOMASZEWSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIELICACH Liczby i działania Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V Na ocenę wyższą uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na ocenę (oceny) niższą. Dział programowy: LICZBY NATURALNE podać przykład liczby naturalnej czytać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną ocenę dobrą ocenę bardzo dobrą pojęcie cyfry nazwy działań i ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania konieczne ocena dopuszczająca: podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać zależność wartości liczby od położenia jej cyfr zapisywać liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV *na ocenę śródroczną: 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV zna pojęcie sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu rozumie rolę liczb

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) Uczeń: dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, odejmuje liczby w zakresie 100

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi. Działania pisemne na liczbach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka Matematyka z kluczem dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka Matematyka z kluczem dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka Matematyka z kluczem dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca (wymagania konieczne) Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA V LICZBY I DZIAŁANIA Zna pojęcie cyfry, nazwy działań i ich elementów. Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny, różnicę pomiędzy cyfrą a liczbą Rozumie pojęcie osi

Bardziej szczegółowo

dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze,

dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze, MATEMATYKA KLASA 4 Wymagania na poszczególne oceny Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE V Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie cyfry, rozumie różnice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE Zasady oceniania przedmiotowego opracowane zostały w oparciu o: 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV edukacyjne z matematyki w klasie IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Do uzyskania oceny dostatecznej uczeń musi spełniać kryteria wymagane na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018 Dział I Liczby naturalne część 1 odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V OCENA ŚRÓDROCZNA: DOPUSZCZAJĄCY uczeń potrafi: zapisywać i odczytywać liczby w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO. w SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO. w SZKOLE PODSTAWOWEJ Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV LICZBY I DZIAŁANIA Poziom K konieczny ocena dopuszczająca (2) zna pojęcie składnika i sumy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA 4. Ocena śródroczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA 4. Ocena śródroczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA 4 (do programu nauczania Matematyka z pomysłem, WSiP) Otrzymanie oceny wyższej oznacza spełnienie wymagań także na ocenę niższą Ocena śródroczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 4. Matematyka z plusem WYMAGANIA WYMAGANIA KONIECZNE. WYKRACZAJĄCE ocena ROZSZERZAJĄCE PODSTAWOWE

Kryteria ocen z matematyki w klasie 4. Matematyka z plusem WYMAGANIA WYMAGANIA KONIECZNE. WYKRACZAJĄCE ocena ROZSZERZAJĄCE PODSTAWOWE Kryteria ocen z matematyki w klasie 4 Matematyka z plusem DZIAŁ KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE ocena ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń zna: pojęcie cyfry (K) nazwy elementów

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) - klasa IV pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny szkolne w klasie piątej

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny szkolne w klasie piątej Wymagania z matematyki na poszczególne oceny szkolne w klasie piątej Dział I Liczby naturalne Dostateczna Zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej. Podaje dzielniki liczb naturalnych. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) 1 PSO i kontrakt z uczniami. 1 Matematyka w otaczającym nas świecie 1 Karta pracy 1 Po I etapie edukacyjnym 1 Ślimak gra edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE 5 Liczby i działania 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna pojęcie cyfry i rozumie różnicę między cyfrą a liczbą Rozumie zależność wartości liczby

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem, Szkoła podstawowa, klasy 4

Matematyka z kluczem, Szkoła podstawowa, klasy 4 Matematyka z kluczem, Szkoła podstawowa, klasy 4 Przedmiotowe zasady oceniania Wymagania konieczne (K) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V. Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W SMOLICACH KLASA V Poziom konieczny (K) ocena dopuszczająca zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE matematyka klasa IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE matematyka klasa IV WYMAGANIA EDUKACYJNE matematyka klasa IV I. Poziomy wymagań a ocena szkolna Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa V Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Poziomy wymagań Dział LICZBY I DZAŁANIA KONIECZNY PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY Stopień: DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział programu: LICZBY I DZIAŁANIA rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe dot. dodawania i pamięciowego dostrzegać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 5 Szkoły Podstawowej str. 1 Matematyka klasa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa V I. Liczby naturalne 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcie cyfry zna pojęcie liczby pierwszej i liczby złożonej rozumie dziesiątkowy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA IV Liczby naturalne SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy, czynnika

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem klasa 4. I. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

Matematyka z kluczem klasa 4. I. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej Matematyka z kluczem klasa 4 I. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej 1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 4 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 4 SP I. Liczby naturalne część 1 konieczne i umiejętności dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego, mnoży liczby jednocyfrowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie Zna kolejność działań bez użycia nawiasów Zna algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIAŁ I: LICZBY I DZAŁANIA (21 h) 1. O czym będziemy uczyli się na lekcjach matematyki w klasie piątej? 2-3. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne, tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV. (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV. (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO) Dział programowy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna (oprócz wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V DZIAŁ I : LICZBY I DZIAŁANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ : UCZEŃ zna pojęcie cyfry rozumie dziesiątkowy system pozycyjny rozumie różnicę między cyfrą a liczbą rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej Liczby naturalne Na ocenę dopuszczającą pojęcie składnika i sumy pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy pojęcie czynnika i iloczynu pojęcie dzielnej, dzielnika

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4

Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4 Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4 Kategorie zostały określone następująco: dotyczy wiadomości uczeń zna uczeń rozumie dotyczy przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V

Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V Załącznik 2 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE V Dział programu: LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania na ocenę celującą bardzo dobrą dobrą dostateczną dopuszczającą tworzyć liczby przez dopisywanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Wymagania edukacyjne Klasa 4

Matematyka z kluczem. Wymagania edukacyjne Klasa 4 Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne Klasa 4 LICZBY NATURALNE CZĘŚĆ I I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE I. Liczby i działania. Śródroczne Roczne pamięciowo mnożyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne dla klasy IV z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA - pojęcie składnika i sumy - pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy - pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie 4 sp. PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

Wymagania programowe z matematyki w klasie 4 sp. PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Wymagania programowe z matematyki w klasie 4 sp. Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu DKOW 5002-37/08 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku:

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. Dział programowy: DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB NATURALNYCH

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. Dział programowy: DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB NATURALNYCH MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Na ocenę wyższą uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na ocenę (oceny) niższą. Dział programowy: DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB NATURALNYCH dodawać w pamięci

Bardziej szczegółowo