T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego"

Transkrypt

1 Europejska Aprobata Techniczna T³umaczenie na jêzyk polski T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego

2 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L Berlin Niemcy Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Upowa niony i notyfikowany zgodnie z Artyku³em 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli- enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administra cyjnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych wyrobów budowlanych (89/106/EWG) Cz³onek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Angielskie t³umaczenie przygotowane przez DIBt - Wersja oryginalna w jêzyku niemieckim Nazwa handlowa Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Posiadacz aprobaty Rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego KOELNER S.A. Kwidzyñska Wroc³aw POLSKA Tworzywowy ³¹cznik wbijany do mocowania z³o onych systemów ociepleñ œcian zewnêtrznych z wyprawami tynkarskimi na pod³o ach betonowych i murowanych Okres wa noœci: od do Zak³ad produkuj¹cy 13 wrzeœnia wrzeœnia 2011 KOELNER S.A. Kwidzyñska Wroc³aw POLSKA Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera 16 stron ³¹cznie z 7 za³¹cznikami Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych European Organisation for Technical Approvals

3 Strona 2 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) I PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza europejska aprobata techniczna wydawana jest przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: - dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŝenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EWG 2 oraz Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r 3 ; - ustawą o wprowadzaniu do obrotu oraz o wolnym obrocie towarowym wyrobów budowlanych mającą na celu wdroŝenie dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbliŝenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych oraz innych aktów prawnych Wspólnot Europejskich (Ustawa o produktach budowlanych BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmienioną przez ustawę z dnia ; - wspólnymi zasadami proceduralnymi w sprawie ubiegania się, opracowywania i udzielania europejskich aprobat technicznych, ustanowionymi w Załączniku do decyzji Komisji 94/23/WE 6 ; - wytycznymi do europejskich aprobat technicznych: ETAG 014 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. 2. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej upowaŝniony jest do sprawdzenia, czy spełnione są przepisy niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Sprawdzenie to moŝe odbywać się w zakładzie produkującym. Niemniej jednak odpowiedzialność za zgodność wyrobów z europejską aprobatą techniczną i za ich przydatność do zamierzonego zastosowania spoczywa na posiadaczu europejskiej aprobaty technicznej. 3. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie moŝe być przekazywana producentom lub ich pośrednikom innym aniŝeli tym wskazanym na stronie 1, lub zakładom produkcyjnym innym niŝ te wskazane na stronie 1 niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moŝe być wycofywana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, w szczególności zgodnie z informacją otrzymaną od Komisji na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 89/106/EWG. 5. Powielanie niniejszej europejskiej aprobaty technicznej, włącznie z przekazywaniem drogą elektroniczną, odbywa się w całości. JednakŜe częściowe powielanie moŝe odbyć się za pisemną zgodą Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. W takim przypadku częściowe powielanie musi być traktowane jako takie. Teksty i rysunki pism reklamujących nie mogą być sprzeczne lub uŝyte niezgodnie z europejską aprobatą techniczną. 6. Europejska aprobata techniczna wydawana jest przez organ zatwierdzający w jego urzędowym języku. Wersja ta powinna odpowiadać w pełni wersji stosowanej przez EOTA przy obrocie wyrobami. W przypadku tłumaczeń na inne języki powinno być zaznaczone, Ŝe są to tłumaczenia. 1 Dz.U. L 40 z dnia , s Dz.U. L 220 z dnia , s.1 3 Dz.U. L 284 z dnia , s Federalny Dziennik Urzędowy I, s Federalny Dziennik Urzędowy I, s. 2, 15 6 Dz.U. L 17 z dnia , s. 34

4 Strona 3 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) II. WARUNKI SPECYFICZNE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Definicja wyrobu i zamierzone stosowanie 1.1 Definicja wyrobu Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M jest łącznikiem wbijanym, który składa się z tworzywowej części wykonanej z polipropylenu i dołączonego specjalnego trzpienia wykonanego ze stali ocynkowanej. Łeb trzpienia posiada dodatkową powłokę z tworzywa. Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M moŝe być dodatkowo stosowane w połączeniu z talerzykami dociskowymi KWL 90, KWL 110 oraz KWL 140. Zamocowany łącznik jest zaprezentowany w Załączniku Zamierzone zastosowanie Łącznik jest przeznaczony do zastosowania w zamocowaniach, dla których będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa wykorzystania w rozumieniu zasadniczego wymogu numer 4 dyrektywy Rady 89/106/EWG, a usterka zamocowania wykonanego przy uŝyciu tego łącznika będzie stanowiła niskie zagroŝenie dla Ŝycia ludzkiego. Łącznik naleŝy stosować jedynie jako wielopunktowe zamocowanie przy montaŝu klejonych złoŝonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) zgodnie z wytycznymi ETAG 004 w technologiach docieplania ścian betonowych i murowanych. PodłoŜe powinno składać się ze zbrojonego lub niezbrojonego betonu zwykłego o minimalnej klasie wytrzymałościowej C12/15, a maksymalnej klasie wytrzymałościowej C50/60. W przypadku, gdy podłoŝe stanowią ściany murowane, ich charakterystyka powinna odpowiadać wartościom przedstawionym w tabeli 4, załącznik 4. Łącznik ten moŝe być stosowany jedynie do przenoszenia obciąŝeń siły ssącej wiatru i nie moŝe być stosowany do przenoszenia obciąŝeń statycznych zewnętrznego złoŝonego systemu izolacji cieplnej. ObciąŜenia statyczne powinny być przenoszone poprzez spoiwo zewnętrznego złoŝonego systemu izolacji cieplnej. Przepisy niniejszej europejskiej aprobaty technicznej ustanowione są w oparciu o zakładaną trwałość uŝytkową łącznika, która wynosi 25 lat. Wskazania dotyczące trwałości uŝytkowej nie mogą być interpretowane jako gwarancja dawana przez producenta, ale powinny być uwaŝane jedynie jako wskazówka mająca na celu umoŝliwienie wyboru właściwych wyrobów w zaleŝności od spodziewanej, ekonomicznie uzasadnionej trwałości uŝytkowej konstrukcji. 2. Charakterystyka wyrobu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka wyrobu Charakterystykę łącznika przedstawiają rysunki i informacje zawarte w załącznikach 2 i 3. Własności dotyczące wartości materiałowych, wymiarów oraz tolerancji łącznika nie zawarte w wymienionych załącznikach przedstawiają odpowiednie wartości zapisane w dokumentacji technicznej 7 niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Wartości charakteryzujące projekt łączników są podane w załącznikach 2 i 3. KaŜdy łącznik powinien posiadać znak identyfikacyjny oraz mieć oznaczenia określające typ i długość łącznika. Powinna być oznaczona minimalna efektywna głębokość osadzenia. Łącznik powinien być pakowany i dostarczany w postaci kompletnego zestawu. 7 Dokumentacja techniczna niniejszej europejskiej aprobaty technicznej jest przechowywana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej i zawarte w niej informacje są podawane wyłącznie do wiadomości upowaŝnionym organom zatwierdzającym, zaangaŝowanym w procedurę atestacji zgodności, jeŝeli jest to niezbędne dla ich prac.

5 Strona 4 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) 2.2 Metody weryfikacji Ocena przydatności łącznika do zamierzonego zastosowania w związku z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa wykorzystania w rozumieniu zasadniczego wymogu numer 4 została dokonana zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych: ETAG 014 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych, w oparciu o kategorie uŝytkowe A, B i C. Oprócz określonych zapisów dotyczących niebezpiecznych substancji umieszczonych w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej mogą istnieć inne wymagania mające zastosowanie do wyrobów, które niniejsza europejska aprobata techniczna obejmuje (np. transponowane prawodawstwo europejskie i prawodawstwo krajowe, rozporządzenia i przepisy administracyjne). W miejscach i okolicznościach, gdzie wymienione wyŝej wymagania mają zastosowanie, muszą być one spełnione w celu zapewnienia zgodności z przepisami dyrektywy o wyrobach budowlanych. 3. Ocena i atestacja zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System atestacji zgodności Zgodnie z decyzją Komisji 97/463/EWG 8 zastosowanie ma system atestacji zgodności 2(ii), zwany dalej systemem 2+. Niniejszy system atestacji zgodności opisany jest w następujący sposób. System 2+: deklaracja przez producenta zgodności wyrobu na podstawie: (a) zadania producenta 1) wstępne badanie typu wyrobu; 2) zakładowa kontrola produkcji; 3) badanie pobranych w zakładzie próbek przez producenta, prowadzone zgodnie z ustalonym planem badania. (b) zadania upowaŝnionej jednostki 4) certyfikacja zakładowej kontroli produkcji na podstawie: - wstępnego audytu zakładu i zakładowej kontroli produkcji; - ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 3.2 Obowiązki Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent ma obowiązek prowadzić stałą zakładową kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i zasady przyjęte przez producenta naleŝy systematycznie pisemnie dokumentować w postaci procedur postępowania i polityki jakości, włącznie z rejestrem uzyskanych wyników. Taki system kontroli produkcji zapewnia zgodność wyrobu z niniejszą europejską aprobatą techniczną. Producent moŝe stosować jedynie surowce określone w dokumentacji niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. 8 Dz.U. L 198 z dnia

6 Strona 5 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) Zakładowa kontrola produkcji jest przeprowadzana zgodnie z planem kontroli z dnia 13 września 2006, który jest częścią technicznej dokumentacji niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Plan ten jest ustalony w kontekście zakładowego systemu kontroli produkcji prowadzonego przez producenta i jest przechowywany przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji są rejestrowane i oceniane zgodnie z zasadami planu kontroli Inne zadania producenta Producent zobowiązuje się, na podstawie umowy, Ŝe zaangaŝuje organ, który jest upowaŝniony do zadań, o których mowa w sekcji 3.1 w zakresie łączników, aby ten podjął działania wymienione w sekcji W tym celu plan kontroli, o którym mowa w sekcjach oraz jest przekazywany przez producenta upowaŝnionemu organowi, który zostanie zaangaŝowany. Producent składa deklarację zgodności, stwierdzającą, Ŝe dany produkt budowlany jest zgodny z zasadami niniejszej europejskiej aprobaty technicznej Zadania upowaŝnionej jednostki Do zadań upowaŝnionej jednostki naleŝą: - wstępny audytu zakładu i zakładowej kontroli produkcji; - ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z zasadami ustalonymi w planie kontroli. Zadaniem upowaŝnionej jednostki jest zachowanie istotnych informacji dotyczących wymienionych wyŝej czynności i złoŝenie pisemnego sprawozdania dotyczącego uzyskanych wyników oraz wyciągniętych wniosków. UpowaŜniony organ zatwierdzający zaangaŝowany przez producenta ma za zadanie wydać certyfikat CE o zgodności zakładowej kontroli produkcji potwierdzający zgodność niniejszej europejskiej aprobaty technicznej z zakładową kontrolą produkcji. W przypadkach, kiedy zasady europejskiej apropaty technicznej i powiązanego z nią planu kontroli nie są przestrzegane, organ zatwierdzający jest zobowiązany do wycofania certyfikatu zgodności i niezwłocznego powiadomienia Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE umieszcza się na kaŝdym opakowaniu łącznika. W stosownych przypadkach po literach CE umieszcza się numer identyfikacyjny upowaŝnionego organu zatwierdzającego. Razem z literami CE umieszczone są następujące dodatkowe informacje: - nazwa i adres producenta (osoby prawnej odpowiedzialnej za producenta), - dwie ostatnie cyfry roku, w którym dokonano oznakowania CE, - numer świadectwa szkolenia WE dla zakładowej kontroli produkcji, - numer europejskiej aprobaty technicznej, - numer wytycznych do europejskich aprobat technicznych, - kategorię uŝytkowania A, B i C. 9 Plan kontroli jest poufną częścią dokumentacji europejskiej aprobaty technicznej, ale nie jest publikowany razem z nią, a jedynie podawany do wiadomości upowaŝnionym organom zatwierdzającym, zaangaŝowanym w procedurę atestacji zgodności.

7 Strona 6 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) 4 ZałoŜenia, zgodnie z którymi dokonano pozytywnej oceny przydatności wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1 Wykonanie Europejska aprobata techniczna jest wydawana na wyrób na podstawie wspólnie ustalonych danych i informacji, które są przechowywane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej i które stanowią dane identyfikacyjne wyrobu, który został sprawdzony i oceniony. Zmiany w wyrobie lub w procesie produkcyjnym, które mogłyby spowodować sytuację, Ŝe przechowywane dane staną się nieprawidłowe, powinny być zgłoszone Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zdecyduje czy zmiany te mają wpływ na europejską aprobatę techniczną oraz, co za tym idzie, na waŝność oznaczenia CE wydanego na podstawie europejskiej aprobaty technicznej. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zdecyduje równieŝ, czy niezbędna jest ponowna ocena wyrobu lub zmiany w europejskiej aprobacie technicznej. 4.2 Instalowanie Projekt łączników Informacje ogólne Europejska aprobata techniczna ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do produkcji i zastosowania łącznika. Weryfikacja trwałości systemów ociepleń ścian zewnętrznych wraz z działaniem obciąŝeń na łącznik i na dodatkowy talerzyk dociskowy nie jest przedmiotem niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Przydatność łącznika do zamierzonego zastosowania jest określona w oparciu o następujące warunki: Projekt łączników jest wykonany zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych ETAG 014 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych pod nadzorem inŝyniera doświadczonego w kwestii łączników. Zapisy dotyczące weryfikowalnych kalkulacji oraz rysunki są przygotowane w taki sposób, Ŝe brane są pod uwagę obciąŝenia, na które są naraŝone łączniki, właściwości fizyczne i wytrzymałość materiałów podłoŝa, grubość warstwy termoizolacyjnej, wymiary elementów łącznika oraz odpowiednie tolerancje. Przeprowadzono próby dotyczące zastosowania bezpośrednich miejscowych obciąŝeń materiałów podłoŝa. Łącznik jest stosowany jedynie do przenoszenia obciąŝeń związanych z siłą ssącą wiatru. Wszelkie pozostałe rodzaje obciąŝeń, takie jak obciąŝenia statyczne oraz spręŝenia są przenoszone przez spojenie danego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych Wytrzymałość Wartości wytrzymałości charakterystycznej na obciąŝenie rozciągające podane są w tabeli 4, w załączniku 4. Jeśli wartości charakterystyczne materiału podłoŝa nie są zgodne z tabelą 4 lub ma być uŝyty podobny materiał podłoŝa kategorii B lub C, niezbędne są badania na placu budowy i ustalenie wartości wytrzymałości charakterystycznej na obciąŝenie rozciągające Wartości charakterystyczne, rozstaw i wymiary elementów łącznika Wymagane jest zachowanie minimalnego rozstawu oraz wymiarów elementów łącznika zgodnie z załącznikiem Przemieszczanie W betonie zwykłym, przy obciąŝeniu do przewidzianej w projekcie wartości wytrzymałości, spodziewane jest przemieszczenie o przybliŝonej wartości 0,6 mm w kierunku obciąŝenia. W murze wykonanym z cegieł ceramicznych lub pełnych cegieł sylikatowych, przy obciąŝeniu do przewidzianej w projekcie wartości wytrzymałości, spodziewane jest przemieszczenie o przybliŝonej wartości 0,5 mm w kierunku obciąŝenia.

8 Strona 7 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) W murze wykonanym z sylikatowych cegieł dziurawek, ceramicznych cegieł dziurawek, bloczków pełnych z betonu lekkiego czy pustaków z betonu lekkiego, przy obciąŝeniu do przewidzianej w projekcie wartości wytrzymałości, spodziewane jest przemieszczenie o przybliŝonej wartości 0,2 mm w kierunku obciąŝenia Osadzanie łącznika Przydatność do stosowania łącznika moŝna stwierdzić, jedynie jeśli spełnione są następujące warunki: - Osadzanie łącznika jest wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne na placu budowy. - Stosowanie łącznika ma miejsce jedynie w formie dostarczonej przez producenta, bez zamiany jakichkolwiek elementów łącznika na inne. - Osadzanie łącznika następuje zgodnie ze specyfikacją producenta i rysunkami przygotowanymi do tego celu, przy uŝyciu narzędzi wskazanych w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej. - Przed osadzeniem łącznika dokonuje się sprawdzenia, czy wartości charakterystyczne materiału podłoŝa, w którym łącznik ma zostać osadzony, są identyczne z wartościami obowiązujących obciąŝeń charakterystycznych. - Stosowane są odpowiednie metody nawiercania otworów (Otwory w murach wykonanych z cegły dziurawki, bloczków pełnych z betonu lekkiego czy pustaków z betonu lekkiego mogą nawiercane jedynie przy uŝyciu wiertarki obrotowej bez udaru. Inne metody wiercenia otworów mogą być zastosowane, jeśli badania wykonane na placu budowy, zgodnie z punktem pozwolą ocenić wpływ zastosowania wiertarki udarowej.) - Nawiercanie otworów nie powoduje uszkodzenia zbrojenia. - Temperatura podczas osadzania łącznika jest nie mniejsza niŝ 0 st.c. - Wystawienie łącznika niezabezbieczonego wyprawą tynkową na działanie promieniowania UV związanego z promieniowaniem słonecznym nie przekracza 6 tygodni Badania na placu budowy Wytrzymałość charakterystyczna łącznika na obciąŝenie rozciągające moŝe być ustalona poprzez przeprowadzenie badań na wyrywanie z materiału podłoŝa, w którym łącznik ma zostać zastosowany, jeśli wytrzymałość charakterystyczna dla materiału podłoŝa nie jest znana (na przykład mury wykonane z innych pełnych elementów, pustaków lub cegieł dziurawek). Wytrzymałość charakterystyczną łącznika ustala się przeprowadzając co najmniej 15 badań na wyrywanie przeprowadzonych na placu budowy, przykładając do łącznika osiowe obciąŝenie wyrywające. Badania te są równieŝ moŝliwe do wykonania w laboratorium, przy zachowaniu tych samych warunków. Przeprowadzeniem badań, oceną wyników, jak równieŝ opracowaniem sprawozdań z badań i określeniem wytrzymałości charakterystycznej powinny zająć się upowaŝnione laboratoria badawcze lub całość badań powinna nadzorować osoba odpowiedzialna za wykonanie robót na budowie. Liczbę i umiejscowienie łączników przeznaczonych do badań naleŝy dostosować do określonych warunków rozpatrywanego obiektu budowlanego i na przykład w przypadku podłoŝy ukrytych lub dla duŝych powierzchni, liczbę tę naleŝy zwiększyć, Ŝeby moŝna było uzyskać wiarygodne dane dotyczące wytrzymałości charakterystycznej łącznika osadzonego w badanym materiale podłoŝa. W badaniach tych naleŝy uwzględnić najbardziej niekorzystne warunki w praktyce Osadzanie Badany łącznik naleŝy osadzić w ten sam sposób (np. przygotowanie wywierconego otworu, stosowane narzędzie do wiercenia, wiertło) oraz z zachowaniem takiego samego rozstawu i odległości od krawędzi, jak przewidziano w planach mocowania złoŝonego systemu izolacji cieplnej.

9 Strona 8 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) W zaleŝności od narzędzia do wiercenia i zgodnie z ISO 5468 naleŝy stosować odpowiednio wiertła z końcówką z twardego metalu udarowo-obrotowe lub udarowe. Ich średnica powinna być równa górnemu wymiarowi granicznemu Przeprowadzenie badań Sztywny element mocujący stosowany do badań na wyrywanie powinien umoŝliwić ciągły, powolny wzrost obciąŝenia kontrolowany za pomocą kalibrowanego czytnika. ObciąŜenie powinno działać prostopadle do powierzchni podłoŝa i być przenoszone na łącznik za pomocą przegubu. Reakcje powinny być przenoszone na podłoŝe w odległości co najmniej 15 cm od łącznika. ObciąŜenie naleŝy stopniowo zwiększać aŝ do osiągnięcia obciąŝenia niszczącego, po upływie około 1 minuty. NaleŜy zarejestrować wartość obciąŝenia niszczącego (N 1 ) Raport z badań Raport z badań powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do oceny nośności badanego łącznika. Raport ten naleŝy dołączyć do dokumentacji budowy. Wymagane jest podanie co najmniej następujących danych: Obiekt budowlany, właściciel budynku; data i miejsce badań, temperatura otoczenia, typ elementu złoŝonego systemu izolacji cieplnej Elementy murowe (typ cegły, klasa wytrzymałości, wszystkie wymiary cegieł, rodzaj zaprawy murarskiej); wizualna ocena elementów murowych (wiązania spoin, grubość spoin, regularność) Łącznik tworzywowy i specjalny trzpień; średnica końcówki skrawającej wiertła udarowego, wartość zmierzona przed wierceniem i po wierceniu Sztywny element mocujący; wyniki badań zawierające wskazania wartości N 1 Podpis osoby prowadzącej lub nadzorującej badania Ocena wyników badań Nośność charakterystyczną N Rk1 oblicza się na podstawie wartości N 1 mierzonych według następującego wzoru: N Rk1 = 0,6 N 1 1,5 kn N 1 = średnia wartość z pięciu najniŝszych zmierzonych wartości przy obciąŝeniu niszczącym Odpowiedzialność producenta Producent jest odpowiedzialny za przekazanie informacji dotyczących określonych warunków zgodnie z punktami 1 i 2 włącznie z załącznikami, o których mowa w 4.2.1, oraz 5 osobom zainteresowanym. Przekazanie tych informacji moŝe nastąpić poprzez reprodukcję odpowiednich części europejskiej aprobaty technicznej. Ponadto dane dotyczące osadzania powinny być podane wyraźnie na opakowaniu i/lub załączonej instrukcji, najlepiej na rysunkach. Wymagane jest podanie co najmniej następujących danych: - materiał podłoŝa do zamierzonego stosowania, - średnica wiertła, - maksymalna grubość warstwy systemu izolacji cieplnej, - minimalna efektywna głębokość osadzenia, - minimalna głębokość otworu, - informacja dotycząca procedury osadzania, - oznaczenia partii produkcyjnej. Wszystkie dane powinny być podane w sposób jasny i czytelny.

10 Strona 9 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) 5 Wskazania dla producenta 5.1 Pakowanie, transport i składowanie Łącznik naleŝy pakować i dostarczać jako kompletny zestaw. Łącznik naleŝy przechowywać w normalnych warunkach klimatycznych. Przed instalacją nie naleŝy go nadmiernie suszyć ani mrozić. Dipl.-Ing Erich Jasch zatwierdził: Scheller

11 Strona 10 europejskiej aprobaty technicznej Zamierzone stosowanie Pod³o e Warstwa izolacyjna ocieplenia œciany zewnêtrznej z wypraw¹ tynkow¹ efektywna g³êbokoœæ osadzenia gruboœæ materia³u pod³o a g³êbokoœæ wywierconego otworu gruboœæ materia³u termoizolacyjnego gruboœæ warstwy wyrównuj¹cej lub pow³oki nienoœnej Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Wyrób i zamierzone stosowanie Za³¹cznik 1 europejskiej aprobaty technicznej

12 Strona 11 europejskiej aprobaty technicznej Oznakowanie: znak identyfikacyjny Typ ³¹cznika (KI8M x) D³ugoœæ ³¹cznika (np. 130) Oznaczenie efektywnej g³êbokoœci osadzenia Tabela 1: Wymiary Typ ³¹cznika Tuleja ³¹cznika Towarzysz¹cy trzpieñ rozporowy Dopuszczalne s¹ ró ne d³ugoœci ³¹cznika: Sposób wyznaczenia maksymalnej gruboœci materia³u termoizolacyjnego: Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Wymiary Za³¹cznik 2 europejskiej aprobaty technicznej

13 Strona 12 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 2: Materia³y Nazwa Materia³y Tuleja ³¹cznika Trzpieñ rozporowy Polipropylen TIPPLEN K99 kolor: bia³y Stal, ocynkowana elektrolitycznie Zgodnie z: Tabela 3: Parametry instalowania Typ ³¹cznika Œrednica nawierconego otworu Œrednica koñcówki skrawaj¹cej wiert³a G³êbokoœæ nawierconego otworu Efektywna g³êbokoœæ osadzenia Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Materia³y Parametry instalowania Za³¹cznik 3 europejskiej aprobaty technicznej

14 Strona 13 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 4: Wytrzyma³oœæ charakterystyczna na rozci¹ganie N RK w pod³o ach betonowych i murowanych dla pojedynczego ³¹cznika w kn Typ ³¹cznika Materia³ pod³o a Gêstoœæ pozorna Minimalna wytrzyma³oœæ na œciskanie Uwagi ogólne Beton C 12/15 Beton C 20/25 Beton C 50/60 Ceg³a ceramiczna np. zgodnie z DIN 105, Mz Perforacja pionowa do 15% Ceg³a wapienno-piaskowa pe³na (krzemian wapnia) np. zgodnie z DIN 106, KS Perforacja pionowa do 15% Ceg³a dziurawka wapienno-piaskowa (krzemian wapnia) np. zgodnie z DIN 106, KSL Ceg³a dziurawka ceramiczna np. zgodnie z DIN 105 HLZ Bloczki pe³ne z betonu lekkiego DIN 18152, V Perforacja pionowa powy ej 15%, gruboœæ œcianki zewnêtrznej co najmniej 20 mm Perforacja pionowa powy ej 15% i mniej ni 50% Proporcja otworu na uchwyt do powierzchni styku do 10%, maksymalny wymiar otworu na uchwyt: 110x45 mm Pustaki z betonu lekkiego DIN 18151, Hbl Zgodnie z za³¹cznikiem 6 1) stosowaæ w przypadku braku przepisów krajowych Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Wytrzyma³oœæ charakterystyczna Za³¹cznik 4 europejskiej aprobaty technicznej

15 Strona 14 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 5: Odstêpy miêdzy ³¹cznikami i wymiary elementów Typ ³¹cznika Minimalny rozstaw Minimalna odleg³oœæ od krawêdzi Minimalna gruboœæ elementu Schemat odleg³oœci i rozstawu Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Minimalna gruboœæ elementów Minimalny rozstaw i odleg³oœci od krawêdzi Za³¹cznik 5 europejskiej aprobaty technicznej

16 Strona 15 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 6: Sposób mocowania ³¹cznika - geometria pustaków z lekkiego betonu zgodnie z DIN Geometria Gruboœæ pustaka d [mm] Gruboœæ œcianki zewnêtrznej a [mm] Typ ³¹cznika KI8M ¹cznik nale y umieœciæ w taki sposób, aby czêœæ rozpieraj¹ca by³a osadzona w œciance pustaka Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Sposób mocowania ³¹cznika - pustaki z betonu lekkiego Za³¹cznik 6 europejskiej aprobaty technicznej

17 Strona 16 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 7: Dodatkowe talerzyki dociskowe, œrednica i materia³y Talerzyk Œrednica Kolor Materia³y Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Talerzyk dociskowy stanowi¹cy dodatkow¹ czêœæ mocowania KOELNER KI8M Za³¹cznik 7 europejskiej aprobaty technicznej

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0336

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0336 Strona 1 wydanej 16. Kwietnia 2008 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0026

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0026 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

ETA-09/0182 z 17/09/2014

ETA-09/0182 z 17/09/2014 Cz³onek EOTA Europejska Ocena Techniczna z 17/09/2014 ¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ œcian zewnêtrznych w pod³o u betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225 WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing of external

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013

Tłumaczenie z języka angielskiego Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013 Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 18 16 maja 2013 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0171

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0171 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Niemiecki

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9140/2013 Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-12/0208

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-12/0208 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Niemiecki

Bardziej szczegółowo

Specjalista w zakresie techniki zamocowań. Wkręt do betonu

Specjalista w zakresie techniki zamocowań. Wkręt do betonu Wkręt do betonu 135 Wkręty do betonu F-TEC Wkręty do betonu F-TEC zostały opracowane do bezpośredniego zamocowania bez użycia kołków rozporowych w litych podłożach, takich jak beton i mur. Wkręty posiadają

Bardziej szczegółowo

fischer termoz SV II ecotwist Innowacyjny kołek dociepleniowy zagłębiany w w izolacji Kołek ETICS do wszystkich rodzajów ocieplenia.

fischer termoz SV II ecotwist Innowacyjny kołek dociepleniowy zagłębiany w w izolacji Kołek ETICS do wszystkich rodzajów ocieplenia. fischer termoz SV II ecotwist Innowacyjny kołek dociepleniowy zagłębiany w w izolacji Kołek ETICS do wszystkich rodzajów ocieplenia. Teraz kręci się z powodzeniem: jeden kołek do wszystkich grubości ocieplenia.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Członek EOTA Member of EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Nazwa handlowa Trade name Właściciel aprobaty

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-7476/2012 2/21 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 0.1. S.T. - 03.00.01. - OSADZENIE KOTEW CEM TIE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 03.00.01. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usunięcia uszkodzeń oraz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 PR 07.01-03-01 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 1. Złącze KW, KWK (zdjęcie, rysunek, rysunek montażowy) MATERIAŁ: PP(kopolimer)/stal węglowa ZASTOSOWANIE: Do zamocowań mechanicznych

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

EJOT TRIO JEDEN DLA WSZYSTKICH. EJOT TRIO - kołek do dociepleń UNIWERSALNY WSZECHSTRONNY BEZPIECZNY OSZCZĘDNY

EJOT TRIO JEDEN DLA WSZYSTKICH. EJOT TRIO - kołek do dociepleń UNIWERSALNY WSZECHSTRONNY BEZPIECZNY OSZCZĘDNY JEDEN DLA WSZYSTKICH EJOT TRIO - kołek do dociepleń UNIWERSALNY WSZECHSTRONNY BEZPIECZNY OSZCZĘDNY Uniwersalny - jedna tuleja trzy trzpienie EJOT TRIO, to najbardziej uniwersalny kołek do dociepleń. Składa

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9339/2014 Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 TERMO DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR TB 10 1. Niepowtarzalny kod identyfikacji wyrobu: SYSTEMY DOCIEPLEŃ TERMO BRAVO 2. Numer typu, partii umożliwiający identyfikację wyrobu Numer partii umieszczony

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Członek EOTA Member of EOTA

Członek EOTA Member of EOTA ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet www.etadanmark.dk Autoryzowany i notyfikowany na podstawie Artykułu 10 Dyrektywy Rady z 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE archiwalny Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny

Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny Anna Panek Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny Seminarium ITB Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0080

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0080 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd Certyfikacji Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Urząd Kontroli ds. Inżynierii Budowlanej Instytucja prawa publicznego prowadzona wspólnie przez państwo kraje

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ISO 9001:2008 AQAP2110:2009 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA OUTSULATION 1 K identyfikacyjny typu wyrobu DRYVITETAOUTSULATION 2 Typ wyrobu i numer serii Patrz etykieta wyrobu 3 Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ul. Leszczyńskiego SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.02. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

PRACE WYKOŃCZENIOWE B.05.00.11 ( CPV 45 450000-6)

PRACE WYKOŃCZENIOWE B.05.00.11 ( CPV 45 450000-6) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZADANIA: NAZWA ROBÓT: ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HOTELU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDU I BUDOWĄ PARKINGU

Bardziej szczegółowo

ETA-14/0332 z 30/09/2014

ETA-14/0332 z 30/09/2014 Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0332 z 30/09/2014 EKOSPAN DACH/EKOSPAN ROOF Kompozytowe płyty warstwowe do stosowania w przekryciach dachowych i sufitach Self-supporting composite panel

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Mocowanie ciężkich przedmiotów do ścian

Mocowanie ciężkich przedmiotów do ścian Mocowanie ciężkich przedmiotów do ścian To trzeba wiedzieć Wybór kotka zależy od podtoża, na którym zamocowany będzie przedmiot (grubość ściany i materiał, z jakiego jest wykonana). Wiertło należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A 219 Mocowanie rusztowań Zamocowanie do rusztowań S 14 ROE + GS 12... strona 220 Śruba oczkowa do rusztowań FI G... strona 222 Zaślepka... strona 222 Nakrętka oczkowa RI... strona 223 Wkręt oczkowy do rusztowań

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7. Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0361 THERMOMUR TH-7 Izolacyjne elementy dachowe pełniące funkcję nośną pod dachówki Roof insulation supporting roof tiles Europejska aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanychzwiązanych ze zmianą sposobu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 1. W S T Ę P 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 tel.( 071 ) 312-70-25, fax (071) 312-70-68 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0423 English

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I DBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I DBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I DBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 04.00 CPV 45421000-4 instalowanie ścianki działowej z drzwiami z profili PCV Autor opracowania: inŝ.alina Zarębska Koszalin,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA-PORÓWNANIE

INFORMACJA-PORÓWNANIE INFORMACJA-PORÓWNANIE WODOMIERZE WPROWADZANE NA RYNEK W OPARCIU O DYREKTYWĘ 2004/22/EC MID (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE) / a wodomierze produkowane wg poprzedniej regulacji prawnej (GUM) *Przedstawione

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 czerwca 2013 r. AC 013 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Mocowania do materiałów izolacyjnych

Mocowania do materiałów izolacyjnych 245 Mocowania do materiałów Kołek do izolacji DHK...strona 246 Kołek do izolacji DHM...strona 247 Talerzyki mocujące...strona 249 Kołek do izolacji DIPK...strona 250 Talerzyk mocujący FATB...strona 251

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R. INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R. 1. Podstawy prawne Kontrole wyrobów budowlanych w 2011 r. prowadzone były w oparciu o przepisy regulujące sprawy nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo