T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego"

Transkrypt

1 Europejska Aprobata Techniczna T³umaczenie na jêzyk polski T³umaczenie na jêzyk polski wykonano z jêzyka angielskiego

2 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L Berlin Niemcy Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Upowa niony i notyfikowany zgodnie z Artyku³em 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli- enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administra cyjnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych wyrobów budowlanych (89/106/EWG) Cz³onek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Angielskie t³umaczenie przygotowane przez DIBt - Wersja oryginalna w jêzyku niemieckim Nazwa handlowa Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Posiadacz aprobaty Rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego KOELNER S.A. Kwidzyñska Wroc³aw POLSKA Tworzywowy ³¹cznik wbijany do mocowania z³o onych systemów ociepleñ œcian zewnêtrznych z wyprawami tynkarskimi na pod³o ach betonowych i murowanych Okres wa noœci: od do Zak³ad produkuj¹cy 13 wrzeœnia wrzeœnia 2011 KOELNER S.A. Kwidzyñska Wroc³aw POLSKA Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera 16 stron ³¹cznie z 7 za³¹cznikami Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych European Organisation for Technical Approvals

3 Strona 2 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) I PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza europejska aprobata techniczna wydawana jest przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: - dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŝenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EWG 2 oraz Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r 3 ; - ustawą o wprowadzaniu do obrotu oraz o wolnym obrocie towarowym wyrobów budowlanych mającą na celu wdroŝenie dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbliŝenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych oraz innych aktów prawnych Wspólnot Europejskich (Ustawa o produktach budowlanych BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmienioną przez ustawę z dnia ; - wspólnymi zasadami proceduralnymi w sprawie ubiegania się, opracowywania i udzielania europejskich aprobat technicznych, ustanowionymi w Załączniku do decyzji Komisji 94/23/WE 6 ; - wytycznymi do europejskich aprobat technicznych: ETAG 014 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. 2. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej upowaŝniony jest do sprawdzenia, czy spełnione są przepisy niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Sprawdzenie to moŝe odbywać się w zakładzie produkującym. Niemniej jednak odpowiedzialność za zgodność wyrobów z europejską aprobatą techniczną i za ich przydatność do zamierzonego zastosowania spoczywa na posiadaczu europejskiej aprobaty technicznej. 3. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie moŝe być przekazywana producentom lub ich pośrednikom innym aniŝeli tym wskazanym na stronie 1, lub zakładom produkcyjnym innym niŝ te wskazane na stronie 1 niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moŝe być wycofywana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, w szczególności zgodnie z informacją otrzymaną od Komisji na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 89/106/EWG. 5. Powielanie niniejszej europejskiej aprobaty technicznej, włącznie z przekazywaniem drogą elektroniczną, odbywa się w całości. JednakŜe częściowe powielanie moŝe odbyć się za pisemną zgodą Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. W takim przypadku częściowe powielanie musi być traktowane jako takie. Teksty i rysunki pism reklamujących nie mogą być sprzeczne lub uŝyte niezgodnie z europejską aprobatą techniczną. 6. Europejska aprobata techniczna wydawana jest przez organ zatwierdzający w jego urzędowym języku. Wersja ta powinna odpowiadać w pełni wersji stosowanej przez EOTA przy obrocie wyrobami. W przypadku tłumaczeń na inne języki powinno być zaznaczone, Ŝe są to tłumaczenia. 1 Dz.U. L 40 z dnia , s Dz.U. L 220 z dnia , s.1 3 Dz.U. L 284 z dnia , s Federalny Dziennik Urzędowy I, s Federalny Dziennik Urzędowy I, s. 2, 15 6 Dz.U. L 17 z dnia , s. 34

4 Strona 3 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) II. WARUNKI SPECYFICZNE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Definicja wyrobu i zamierzone stosowanie 1.1 Definicja wyrobu Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M jest łącznikiem wbijanym, który składa się z tworzywowej części wykonanej z polipropylenu i dołączonego specjalnego trzpienia wykonanego ze stali ocynkowanej. Łeb trzpienia posiada dodatkową powłokę z tworzywa. Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M moŝe być dodatkowo stosowane w połączeniu z talerzykami dociskowymi KWL 90, KWL 110 oraz KWL 140. Zamocowany łącznik jest zaprezentowany w Załączniku Zamierzone zastosowanie Łącznik jest przeznaczony do zastosowania w zamocowaniach, dla których będą spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa wykorzystania w rozumieniu zasadniczego wymogu numer 4 dyrektywy Rady 89/106/EWG, a usterka zamocowania wykonanego przy uŝyciu tego łącznika będzie stanowiła niskie zagroŝenie dla Ŝycia ludzkiego. Łącznik naleŝy stosować jedynie jako wielopunktowe zamocowanie przy montaŝu klejonych złoŝonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) zgodnie z wytycznymi ETAG 004 w technologiach docieplania ścian betonowych i murowanych. PodłoŜe powinno składać się ze zbrojonego lub niezbrojonego betonu zwykłego o minimalnej klasie wytrzymałościowej C12/15, a maksymalnej klasie wytrzymałościowej C50/60. W przypadku, gdy podłoŝe stanowią ściany murowane, ich charakterystyka powinna odpowiadać wartościom przedstawionym w tabeli 4, załącznik 4. Łącznik ten moŝe być stosowany jedynie do przenoszenia obciąŝeń siły ssącej wiatru i nie moŝe być stosowany do przenoszenia obciąŝeń statycznych zewnętrznego złoŝonego systemu izolacji cieplnej. ObciąŜenia statyczne powinny być przenoszone poprzez spoiwo zewnętrznego złoŝonego systemu izolacji cieplnej. Przepisy niniejszej europejskiej aprobaty technicznej ustanowione są w oparciu o zakładaną trwałość uŝytkową łącznika, która wynosi 25 lat. Wskazania dotyczące trwałości uŝytkowej nie mogą być interpretowane jako gwarancja dawana przez producenta, ale powinny być uwaŝane jedynie jako wskazówka mająca na celu umoŝliwienie wyboru właściwych wyrobów w zaleŝności od spodziewanej, ekonomicznie uzasadnionej trwałości uŝytkowej konstrukcji. 2. Charakterystyka wyrobu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka wyrobu Charakterystykę łącznika przedstawiają rysunki i informacje zawarte w załącznikach 2 i 3. Własności dotyczące wartości materiałowych, wymiarów oraz tolerancji łącznika nie zawarte w wymienionych załącznikach przedstawiają odpowiednie wartości zapisane w dokumentacji technicznej 7 niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Wartości charakteryzujące projekt łączników są podane w załącznikach 2 i 3. KaŜdy łącznik powinien posiadać znak identyfikacyjny oraz mieć oznaczenia określające typ i długość łącznika. Powinna być oznaczona minimalna efektywna głębokość osadzenia. Łącznik powinien być pakowany i dostarczany w postaci kompletnego zestawu. 7 Dokumentacja techniczna niniejszej europejskiej aprobaty technicznej jest przechowywana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej i zawarte w niej informacje są podawane wyłącznie do wiadomości upowaŝnionym organom zatwierdzającym, zaangaŝowanym w procedurę atestacji zgodności, jeŝeli jest to niezbędne dla ich prac.

5 Strona 4 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) 2.2 Metody weryfikacji Ocena przydatności łącznika do zamierzonego zastosowania w związku z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa wykorzystania w rozumieniu zasadniczego wymogu numer 4 została dokonana zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych: ETAG 014 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych, w oparciu o kategorie uŝytkowe A, B i C. Oprócz określonych zapisów dotyczących niebezpiecznych substancji umieszczonych w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej mogą istnieć inne wymagania mające zastosowanie do wyrobów, które niniejsza europejska aprobata techniczna obejmuje (np. transponowane prawodawstwo europejskie i prawodawstwo krajowe, rozporządzenia i przepisy administracyjne). W miejscach i okolicznościach, gdzie wymienione wyŝej wymagania mają zastosowanie, muszą być one spełnione w celu zapewnienia zgodności z przepisami dyrektywy o wyrobach budowlanych. 3. Ocena i atestacja zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System atestacji zgodności Zgodnie z decyzją Komisji 97/463/EWG 8 zastosowanie ma system atestacji zgodności 2(ii), zwany dalej systemem 2+. Niniejszy system atestacji zgodności opisany jest w następujący sposób. System 2+: deklaracja przez producenta zgodności wyrobu na podstawie: (a) zadania producenta 1) wstępne badanie typu wyrobu; 2) zakładowa kontrola produkcji; 3) badanie pobranych w zakładzie próbek przez producenta, prowadzone zgodnie z ustalonym planem badania. (b) zadania upowaŝnionej jednostki 4) certyfikacja zakładowej kontroli produkcji na podstawie: - wstępnego audytu zakładu i zakładowej kontroli produkcji; - ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 3.2 Obowiązki Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent ma obowiązek prowadzić stałą zakładową kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i zasady przyjęte przez producenta naleŝy systematycznie pisemnie dokumentować w postaci procedur postępowania i polityki jakości, włącznie z rejestrem uzyskanych wyników. Taki system kontroli produkcji zapewnia zgodność wyrobu z niniejszą europejską aprobatą techniczną. Producent moŝe stosować jedynie surowce określone w dokumentacji niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. 8 Dz.U. L 198 z dnia

6 Strona 5 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) Zakładowa kontrola produkcji jest przeprowadzana zgodnie z planem kontroli z dnia 13 września 2006, który jest częścią technicznej dokumentacji niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Plan ten jest ustalony w kontekście zakładowego systemu kontroli produkcji prowadzonego przez producenta i jest przechowywany przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji są rejestrowane i oceniane zgodnie z zasadami planu kontroli Inne zadania producenta Producent zobowiązuje się, na podstawie umowy, Ŝe zaangaŝuje organ, który jest upowaŝniony do zadań, o których mowa w sekcji 3.1 w zakresie łączników, aby ten podjął działania wymienione w sekcji W tym celu plan kontroli, o którym mowa w sekcjach oraz jest przekazywany przez producenta upowaŝnionemu organowi, który zostanie zaangaŝowany. Producent składa deklarację zgodności, stwierdzającą, Ŝe dany produkt budowlany jest zgodny z zasadami niniejszej europejskiej aprobaty technicznej Zadania upowaŝnionej jednostki Do zadań upowaŝnionej jednostki naleŝą: - wstępny audytu zakładu i zakładowej kontroli produkcji; - ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z zasadami ustalonymi w planie kontroli. Zadaniem upowaŝnionej jednostki jest zachowanie istotnych informacji dotyczących wymienionych wyŝej czynności i złoŝenie pisemnego sprawozdania dotyczącego uzyskanych wyników oraz wyciągniętych wniosków. UpowaŜniony organ zatwierdzający zaangaŝowany przez producenta ma za zadanie wydać certyfikat CE o zgodności zakładowej kontroli produkcji potwierdzający zgodność niniejszej europejskiej aprobaty technicznej z zakładową kontrolą produkcji. W przypadkach, kiedy zasady europejskiej apropaty technicznej i powiązanego z nią planu kontroli nie są przestrzegane, organ zatwierdzający jest zobowiązany do wycofania certyfikatu zgodności i niezwłocznego powiadomienia Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE umieszcza się na kaŝdym opakowaniu łącznika. W stosownych przypadkach po literach CE umieszcza się numer identyfikacyjny upowaŝnionego organu zatwierdzającego. Razem z literami CE umieszczone są następujące dodatkowe informacje: - nazwa i adres producenta (osoby prawnej odpowiedzialnej za producenta), - dwie ostatnie cyfry roku, w którym dokonano oznakowania CE, - numer świadectwa szkolenia WE dla zakładowej kontroli produkcji, - numer europejskiej aprobaty technicznej, - numer wytycznych do europejskich aprobat technicznych, - kategorię uŝytkowania A, B i C. 9 Plan kontroli jest poufną częścią dokumentacji europejskiej aprobaty technicznej, ale nie jest publikowany razem z nią, a jedynie podawany do wiadomości upowaŝnionym organom zatwierdzającym, zaangaŝowanym w procedurę atestacji zgodności.

7 Strona 6 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) 4 ZałoŜenia, zgodnie z którymi dokonano pozytywnej oceny przydatności wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1 Wykonanie Europejska aprobata techniczna jest wydawana na wyrób na podstawie wspólnie ustalonych danych i informacji, które są przechowywane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej i które stanowią dane identyfikacyjne wyrobu, który został sprawdzony i oceniony. Zmiany w wyrobie lub w procesie produkcyjnym, które mogłyby spowodować sytuację, Ŝe przechowywane dane staną się nieprawidłowe, powinny być zgłoszone Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zdecyduje czy zmiany te mają wpływ na europejską aprobatę techniczną oraz, co za tym idzie, na waŝność oznaczenia CE wydanego na podstawie europejskiej aprobaty technicznej. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zdecyduje równieŝ, czy niezbędna jest ponowna ocena wyrobu lub zmiany w europejskiej aprobacie technicznej. 4.2 Instalowanie Projekt łączników Informacje ogólne Europejska aprobata techniczna ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do produkcji i zastosowania łącznika. Weryfikacja trwałości systemów ociepleń ścian zewnętrznych wraz z działaniem obciąŝeń na łącznik i na dodatkowy talerzyk dociskowy nie jest przedmiotem niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Przydatność łącznika do zamierzonego zastosowania jest określona w oparciu o następujące warunki: Projekt łączników jest wykonany zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych ETAG 014 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych pod nadzorem inŝyniera doświadczonego w kwestii łączników. Zapisy dotyczące weryfikowalnych kalkulacji oraz rysunki są przygotowane w taki sposób, Ŝe brane są pod uwagę obciąŝenia, na które są naraŝone łączniki, właściwości fizyczne i wytrzymałość materiałów podłoŝa, grubość warstwy termoizolacyjnej, wymiary elementów łącznika oraz odpowiednie tolerancje. Przeprowadzono próby dotyczące zastosowania bezpośrednich miejscowych obciąŝeń materiałów podłoŝa. Łącznik jest stosowany jedynie do przenoszenia obciąŝeń związanych z siłą ssącą wiatru. Wszelkie pozostałe rodzaje obciąŝeń, takie jak obciąŝenia statyczne oraz spręŝenia są przenoszone przez spojenie danego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych Wytrzymałość Wartości wytrzymałości charakterystycznej na obciąŝenie rozciągające podane są w tabeli 4, w załączniku 4. Jeśli wartości charakterystyczne materiału podłoŝa nie są zgodne z tabelą 4 lub ma być uŝyty podobny materiał podłoŝa kategorii B lub C, niezbędne są badania na placu budowy i ustalenie wartości wytrzymałości charakterystycznej na obciąŝenie rozciągające Wartości charakterystyczne, rozstaw i wymiary elementów łącznika Wymagane jest zachowanie minimalnego rozstawu oraz wymiarów elementów łącznika zgodnie z załącznikiem Przemieszczanie W betonie zwykłym, przy obciąŝeniu do przewidzianej w projekcie wartości wytrzymałości, spodziewane jest przemieszczenie o przybliŝonej wartości 0,6 mm w kierunku obciąŝenia. W murze wykonanym z cegieł ceramicznych lub pełnych cegieł sylikatowych, przy obciąŝeniu do przewidzianej w projekcie wartości wytrzymałości, spodziewane jest przemieszczenie o przybliŝonej wartości 0,5 mm w kierunku obciąŝenia.

8 Strona 7 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) W murze wykonanym z sylikatowych cegieł dziurawek, ceramicznych cegieł dziurawek, bloczków pełnych z betonu lekkiego czy pustaków z betonu lekkiego, przy obciąŝeniu do przewidzianej w projekcie wartości wytrzymałości, spodziewane jest przemieszczenie o przybliŝonej wartości 0,2 mm w kierunku obciąŝenia Osadzanie łącznika Przydatność do stosowania łącznika moŝna stwierdzić, jedynie jeśli spełnione są następujące warunki: - Osadzanie łącznika jest wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne na placu budowy. - Stosowanie łącznika ma miejsce jedynie w formie dostarczonej przez producenta, bez zamiany jakichkolwiek elementów łącznika na inne. - Osadzanie łącznika następuje zgodnie ze specyfikacją producenta i rysunkami przygotowanymi do tego celu, przy uŝyciu narzędzi wskazanych w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej. - Przed osadzeniem łącznika dokonuje się sprawdzenia, czy wartości charakterystyczne materiału podłoŝa, w którym łącznik ma zostać osadzony, są identyczne z wartościami obowiązujących obciąŝeń charakterystycznych. - Stosowane są odpowiednie metody nawiercania otworów (Otwory w murach wykonanych z cegły dziurawki, bloczków pełnych z betonu lekkiego czy pustaków z betonu lekkiego mogą nawiercane jedynie przy uŝyciu wiertarki obrotowej bez udaru. Inne metody wiercenia otworów mogą być zastosowane, jeśli badania wykonane na placu budowy, zgodnie z punktem pozwolą ocenić wpływ zastosowania wiertarki udarowej.) - Nawiercanie otworów nie powoduje uszkodzenia zbrojenia. - Temperatura podczas osadzania łącznika jest nie mniejsza niŝ 0 st.c. - Wystawienie łącznika niezabezbieczonego wyprawą tynkową na działanie promieniowania UV związanego z promieniowaniem słonecznym nie przekracza 6 tygodni Badania na placu budowy Wytrzymałość charakterystyczna łącznika na obciąŝenie rozciągające moŝe być ustalona poprzez przeprowadzenie badań na wyrywanie z materiału podłoŝa, w którym łącznik ma zostać zastosowany, jeśli wytrzymałość charakterystyczna dla materiału podłoŝa nie jest znana (na przykład mury wykonane z innych pełnych elementów, pustaków lub cegieł dziurawek). Wytrzymałość charakterystyczną łącznika ustala się przeprowadzając co najmniej 15 badań na wyrywanie przeprowadzonych na placu budowy, przykładając do łącznika osiowe obciąŝenie wyrywające. Badania te są równieŝ moŝliwe do wykonania w laboratorium, przy zachowaniu tych samych warunków. Przeprowadzeniem badań, oceną wyników, jak równieŝ opracowaniem sprawozdań z badań i określeniem wytrzymałości charakterystycznej powinny zająć się upowaŝnione laboratoria badawcze lub całość badań powinna nadzorować osoba odpowiedzialna za wykonanie robót na budowie. Liczbę i umiejscowienie łączników przeznaczonych do badań naleŝy dostosować do określonych warunków rozpatrywanego obiektu budowlanego i na przykład w przypadku podłoŝy ukrytych lub dla duŝych powierzchni, liczbę tę naleŝy zwiększyć, Ŝeby moŝna było uzyskać wiarygodne dane dotyczące wytrzymałości charakterystycznej łącznika osadzonego w badanym materiale podłoŝa. W badaniach tych naleŝy uwzględnić najbardziej niekorzystne warunki w praktyce Osadzanie Badany łącznik naleŝy osadzić w ten sam sposób (np. przygotowanie wywierconego otworu, stosowane narzędzie do wiercenia, wiertło) oraz z zachowaniem takiego samego rozstawu i odległości od krawędzi, jak przewidziano w planach mocowania złoŝonego systemu izolacji cieplnej.

9 Strona 8 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) W zaleŝności od narzędzia do wiercenia i zgodnie z ISO 5468 naleŝy stosować odpowiednio wiertła z końcówką z twardego metalu udarowo-obrotowe lub udarowe. Ich średnica powinna być równa górnemu wymiarowi granicznemu Przeprowadzenie badań Sztywny element mocujący stosowany do badań na wyrywanie powinien umoŝliwić ciągły, powolny wzrost obciąŝenia kontrolowany za pomocą kalibrowanego czytnika. ObciąŜenie powinno działać prostopadle do powierzchni podłoŝa i być przenoszone na łącznik za pomocą przegubu. Reakcje powinny być przenoszone na podłoŝe w odległości co najmniej 15 cm od łącznika. ObciąŜenie naleŝy stopniowo zwiększać aŝ do osiągnięcia obciąŝenia niszczącego, po upływie około 1 minuty. NaleŜy zarejestrować wartość obciąŝenia niszczącego (N 1 ) Raport z badań Raport z badań powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do oceny nośności badanego łącznika. Raport ten naleŝy dołączyć do dokumentacji budowy. Wymagane jest podanie co najmniej następujących danych: Obiekt budowlany, właściciel budynku; data i miejsce badań, temperatura otoczenia, typ elementu złoŝonego systemu izolacji cieplnej Elementy murowe (typ cegły, klasa wytrzymałości, wszystkie wymiary cegieł, rodzaj zaprawy murarskiej); wizualna ocena elementów murowych (wiązania spoin, grubość spoin, regularność) Łącznik tworzywowy i specjalny trzpień; średnica końcówki skrawającej wiertła udarowego, wartość zmierzona przed wierceniem i po wierceniu Sztywny element mocujący; wyniki badań zawierające wskazania wartości N 1 Podpis osoby prowadzącej lub nadzorującej badania Ocena wyników badań Nośność charakterystyczną N Rk1 oblicza się na podstawie wartości N 1 mierzonych według następującego wzoru: N Rk1 = 0,6 N 1 1,5 kn N 1 = średnia wartość z pięciu najniŝszych zmierzonych wartości przy obciąŝeniu niszczącym Odpowiedzialność producenta Producent jest odpowiedzialny za przekazanie informacji dotyczących określonych warunków zgodnie z punktami 1 i 2 włącznie z załącznikami, o których mowa w 4.2.1, oraz 5 osobom zainteresowanym. Przekazanie tych informacji moŝe nastąpić poprzez reprodukcję odpowiednich części europejskiej aprobaty technicznej. Ponadto dane dotyczące osadzania powinny być podane wyraźnie na opakowaniu i/lub załączonej instrukcji, najlepiej na rysunkach. Wymagane jest podanie co najmniej następujących danych: - materiał podłoŝa do zamierzonego stosowania, - średnica wiertła, - maksymalna grubość warstwy systemu izolacji cieplnej, - minimalna efektywna głębokość osadzenia, - minimalna głębokość otworu, - informacja dotycząca procedury osadzania, - oznaczenia partii produkcyjnej. Wszystkie dane powinny być podane w sposób jasny i czytelny.

10 Strona 9 europejskiej aprobaty technicznej, wydanej 13 września 2006 Angielskie tłumaczenie wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) 5 Wskazania dla producenta 5.1 Pakowanie, transport i składowanie Łącznik naleŝy pakować i dostarczać jako kompletny zestaw. Łącznik naleŝy przechowywać w normalnych warunkach klimatycznych. Przed instalacją nie naleŝy go nadmiernie suszyć ani mrozić. Dipl.-Ing Erich Jasch zatwierdził: Scheller

11 Strona 10 europejskiej aprobaty technicznej Zamierzone stosowanie Pod³o e Warstwa izolacyjna ocieplenia œciany zewnêtrznej z wypraw¹ tynkow¹ efektywna g³êbokoœæ osadzenia gruboœæ materia³u pod³o a g³êbokoœæ wywierconego otworu gruboœæ materia³u termoizolacyjnego gruboœæ warstwy wyrównuj¹cej lub pow³oki nienoœnej Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Wyrób i zamierzone stosowanie Za³¹cznik 1 europejskiej aprobaty technicznej

12 Strona 11 europejskiej aprobaty technicznej Oznakowanie: znak identyfikacyjny Typ ³¹cznika (KI8M x) D³ugoœæ ³¹cznika (np. 130) Oznaczenie efektywnej g³êbokoœci osadzenia Tabela 1: Wymiary Typ ³¹cznika Tuleja ³¹cznika Towarzysz¹cy trzpieñ rozporowy Dopuszczalne s¹ ró ne d³ugoœci ³¹cznika: Sposób wyznaczenia maksymalnej gruboœci materia³u termoizolacyjnego: Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Wymiary Za³¹cznik 2 europejskiej aprobaty technicznej

13 Strona 12 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 2: Materia³y Nazwa Materia³y Tuleja ³¹cznika Trzpieñ rozporowy Polipropylen TIPPLEN K99 kolor: bia³y Stal, ocynkowana elektrolitycznie Zgodnie z: Tabela 3: Parametry instalowania Typ ³¹cznika Œrednica nawierconego otworu Œrednica koñcówki skrawaj¹cej wiert³a G³êbokoœæ nawierconego otworu Efektywna g³êbokoœæ osadzenia Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Materia³y Parametry instalowania Za³¹cznik 3 europejskiej aprobaty technicznej

14 Strona 13 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 4: Wytrzyma³oœæ charakterystyczna na rozci¹ganie N RK w pod³o ach betonowych i murowanych dla pojedynczego ³¹cznika w kn Typ ³¹cznika Materia³ pod³o a Gêstoœæ pozorna Minimalna wytrzyma³oœæ na œciskanie Uwagi ogólne Beton C 12/15 Beton C 20/25 Beton C 50/60 Ceg³a ceramiczna np. zgodnie z DIN 105, Mz Perforacja pionowa do 15% Ceg³a wapienno-piaskowa pe³na (krzemian wapnia) np. zgodnie z DIN 106, KS Perforacja pionowa do 15% Ceg³a dziurawka wapienno-piaskowa (krzemian wapnia) np. zgodnie z DIN 106, KSL Ceg³a dziurawka ceramiczna np. zgodnie z DIN 105 HLZ Bloczki pe³ne z betonu lekkiego DIN 18152, V Perforacja pionowa powy ej 15%, gruboœæ œcianki zewnêtrznej co najmniej 20 mm Perforacja pionowa powy ej 15% i mniej ni 50% Proporcja otworu na uchwyt do powierzchni styku do 10%, maksymalny wymiar otworu na uchwyt: 110x45 mm Pustaki z betonu lekkiego DIN 18151, Hbl Zgodnie z za³¹cznikiem 6 1) stosowaæ w przypadku braku przepisów krajowych Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Wytrzyma³oœæ charakterystyczna Za³¹cznik 4 europejskiej aprobaty technicznej

15 Strona 14 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 5: Odstêpy miêdzy ³¹cznikami i wymiary elementów Typ ³¹cznika Minimalny rozstaw Minimalna odleg³oœæ od krawêdzi Minimalna gruboœæ elementu Schemat odleg³oœci i rozstawu Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Minimalna gruboœæ elementów Minimalny rozstaw i odleg³oœci od krawêdzi Za³¹cznik 5 europejskiej aprobaty technicznej

16 Strona 15 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 6: Sposób mocowania ³¹cznika - geometria pustaków z lekkiego betonu zgodnie z DIN Geometria Gruboœæ pustaka d [mm] Gruboœæ œcianki zewnêtrznej a [mm] Typ ³¹cznika KI8M ¹cznik nale y umieœciæ w taki sposób, aby czêœæ rozpieraj¹ca by³a osadzona w œciance pustaka Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Sposób mocowania ³¹cznika - pustaki z betonu lekkiego Za³¹cznik 6 europejskiej aprobaty technicznej

17 Strona 16 europejskiej aprobaty technicznej Tabela 7: Dodatkowe talerzyki dociskowe, œrednica i materia³y Talerzyk Œrednica Kolor Materia³y Mocowanie termoizolacji KOELNER KI8M Talerzyk dociskowy stanowi¹cy dodatkow¹ czêœæ mocowania KOELNER KI8M Za³¹cznik 7 europejskiej aprobaty technicznej

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 i nr 2 Lokalizacja: Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego / ul. Słońska Inwestor: Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Bema 23a 87-720

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU DOKUMENTACJA DO PRZETARGU Obiekt: Hala basenowa Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 Rodzaj robót budowlanych Podstawowe: CPV 45421100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo