Początek uwierzytelnionego tłumaczenia z języka niemieckiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Początek uwierzytelnionego tłumaczenia z języka niemieckiego"

Transkrypt

1 Początek uwierzytelnionego tłumaczenia z języka niemieckiego Stan na dzień /- Ogólne warunki sprzedaży, płatności i dostawy dla przedsiębiorstw DLK Ventilatoren GmbH, Berlichingen i Pollrich Ventilatoren GmbH, Mönchengladbach. -/- I. -/- 1. Warunki ogólne -/ Nasze ogólne warunki handlowe obowiązują wyłącznie dla wszystkich kontaktów handlowych z naszymi klientami. Innych warunków wobec klienta nie uznajemy, chyba, że pisemne wyraziliśmy na nie zgodę. Nasze ogólne warunki handlowe są również wiążące wtedy, gdy mimo odmiennych warunków handlowych klienta my w pełni wykonamy dostawę. Nasze warunki handlowe obowiązują również w przypadku dalszych kontaktów handlowych z naszymi klientami, nawet, gdy nie zostały one ponownie uzgodnione. -/ Te warunki obwiązują przedsiębiorców, osoby prawne prawa publicznego oraz podmioty odrębnego majątku publiczno prawnego. -/- 2. Oferty i zawarcie umowy -/- 2.1 Nasze oferty są niewiążące, chyba, że z samej oferty wynika coś innego. Milczenie klienta nie oznacza przyjęcia oferty. -/- 2.2 Umowa dostawy dochodzi do skutku dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu zlecenia. W przypadku nie udzielenia takiego potwierdzenia, obowiązuje nasze potwierdzenie odbioru dostawy jako potwierdzenie zlecenia. Ustne uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia z naszej strony. -/- 2.3 Podane w naszych katalogach, prospektach, cennikach lub ofertach miary, wagi, rysunki, opisy i inne dane służą jako niezobowiązująca podstawa, a następnie stają się z zastrzeżeniem ewentualnych zmian przedmiotem umowy, jeżeli my wyrazimy pisemnie na to zgodę. -/- 2.4 Dane właściwości oraz trwałości uznawane są jako gwarancja tylko wtedy, gdy wyraźnie zostało to zaznaczone. To samo dotyczy przyjęcia ryzyka nabycia. -/- 1

2 2.5 Dla rodzaju i zakresu świadczenia miarodajne jest nasze pisemne potwierdzenie zlecenia. Jesteśmy upoważnieni do wykonywania świadczeń częściowych, o ile jest do możliwe w stosunku do danego klienta. Późniejsze zmiany wprowadzone przez klienta stają się częścią umowy, jeżeli my pisemnie potwierdziliśmy taka możliwość techniczną. Doliczamy wtedy koszty związane z dokonaniem zmian. -/- 2.6 Pracownicy, podróżujący lub przedstawiciele naszej firmy nie mają pełnomocnictwa do inkasa chyba, że posiadają oni na to nasze pisemne zlecenie. -/- 3. Dostawa -/- 3.1 Terminy dostawy są przybliżone, o ile nie zostały one uzgodnione pisemnie jako zobowiązujące. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem naszego potwierdzenia zlecenia, jednak nie przed terminem wyjaśnienia wszelkich pytań koniecznych do wykonania zlecenia lub przed dokonaniem przez kupującego wpłaty zaliczki. W przypadku obsługi klienta metodą zapłaty z góry, termin dostawy rozpoczyna się dopiero w momencie wpłynięcia do nas kwoty z góry. Późniejsze zmiany przez klienta skutkują przerwą w terminie dostawy. Po porozumieniu w sprawie zmian termin dostawy rozpoczyna się od nowa lub zostaje on na nowo uzgodniony. -/- 3.2 Termin dostawy zostaje zachowany, gdy przed jego upływem przedmiot dostawy opuścił naszą fabrykę lub potwierdziliśmy naszą gotowość do wysłania towaru, a on bez naszej winy nie został wysłany na czas. -/ Zwłoka w dostawie i świadczeniu z powodu sił wyższych lub z powodu zdarzeń od nas niezależnych, jak i z powodu istotnych spraw zakładowych upoważnia nas do przesunięcia dostawy lub świadczenia o czas, w którym dane utrudnienie wystąpiło. Podobnie jest, gdy takie wydarzenia mają miejsce podczas dostawy lub podczas istniejącego już opóźnienia. Jeżeli utrudnienia trwają dłużej niż 3 miesiące, zarówno klient jak i my możemy odstąpić od umowy w zakresie niewykonanych świadczeń. O początku oraz zakończeniu utrudnień informujemy klienta w najszybszym z możliwych terminów. -/- 3.4 W przypadku zwłoki zapłaty ze strony klienta za wcześniejsze dostawy jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od dalszych dostaw, przy czym powstałymi w wyniku tego kosztami obciążamy klienta. -/- 2

3 3.5 Zamówienia na żądanie muszą zostać odebrane najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po pierwszej częściowej dostawie. Po upływnie tego terminu jesteśmy upoważnieni do wysłania zamówionego towaru. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru lub naruszenia obowiązku współdziałania, upoważnieni jesteśmy do żądania pokrycia powstałej szkody. Dochodzenie dalszych roszczeń pozostaje nienaruszone. -/- 4. Ceny -/- 4.1 Pod pojęciem ceny rozumie się koszt dostawy plus opakowanie, cło, ubezpieczenie, koszty instalacyjne i instruktażowe, koszy wysyłki oraz podatek VAT. -/- 4.2 Przy obniżce lub podwyżce kosztów spowodowanych wzrostem cen materiału lub podwyższeniem lub zmianą płac, które wystąpiły po zawarciu umowy zastrzegamy sobie możliwość obliczenia miarodajnej ceny dostawy towaru, w przypadku, gdy wydanie towaru nastąpiło później niż 4 miesiące od daty naszego potwierdzenia zlecenia. Zmiana kosztów może zostać udokumentowana na życzenie klienta. -/- 4.3 Zastrzegamy sobie prawo do nowej kalkulacji możliwej do zaakceptowania przez klienta, gdy przedmiot umowy został ulepszony technicznie po podpisaniu umowy. -/- 4.4 Dla zleceń na żądanie liczy się zawsze cenę z dnia wydania towaru lub z dnia wymagalności odbioru towaru. -/- 4.5 Przy mniejszych zamówieniach zastrzegamy sobie możliwość doliczenia dopłaty pokrywającej nasze koszty lub zmniejszenia rabatu. Przy zleceniach o wartości poniżej 100 Euro, możemy na rachunku przedstawić wartość tego towaru jako towar o wartości przynajmniej 100 Euro. -/- 5. Płatności 5.1 O ile nie podano inaczej, wszelkie nasze rachunki należy rozliczyć w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku bez żadnych potrąceń. Przy płatnościach gotówkowych lub czekowych oraz przy przelewie w ciągu 10 dni od wystawienia rachunku dopuszczamy skonto w wysokości 2%. Taka sytuacja nie ma miejsca, gdy wcześniejsze rachunki w całości lub częściowo nie zostały zapłacone. W przypadku dostaw klienta na podstawie płatności z góry, dopuszczamy skonto w wysokości 3%. Przy rachunkach za prace montażowe, prace uruchamiania sprzętu lub podobne świadczenia nie udziela się skonta. -/- 3

4 5.2 W przypadku opóźnień w płatnościach klienta dolicza się odsetki w wysokości 8 punktów procentowych rocznie powyżej stawki bazowej ( 247 kodeksu cywilnego). Zastrzega się możliwość udowodnienia daleko idących szkód powstałych w wyniku opóźnień. -/- 5.3 Weksle przyjmujemy po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu. Kosztami związanymi z wykupem weksla obciążony jest klient. -/- 5.4 Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego upoważnieni jesteśmy do pobierania za dalsze świadczenia płatności z góry lub do zajęcia zabezpieczenia, w przypadku, gdy klient zalega z ustalonymi płatnościami lub podczas podstawowych czynności bankowych pojawią się wątpliwości co do zdolności płatniczej klienta. Poza tym jesteśmy upoważnieni do wymagania weksli niezależnie od czasu trwania i zażądania zabezpieczeń. -/ Klient może wystąpić tylko z takimi roszczeniami, które zostały przez nas uznane jako niepodważalne i prawomocne. -/- 5.6 Wykonanie prawa do zatrzymania jest przez klienta możliwe wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne bazuje na tym samym stosunku umowy. -/- 5.7 W przypadku udzielenia klientowi płatności ratalnej, jesteśmy upoważnieni do zażądania całej kwoty, gdy klient zalega z płatnościami, które wynoszą więcej niż 10% całej kwoty zakupu. -/- 6. Pakowanie i wysyłka 6.1 Pakowanie następuje zgodnie z przepisami handlowymi według naszego uznania. Są to opakowania jednorazowe, tanie i bezzwrotne. -/- 6.2 Staramy się zawsze wybierać najkorzystniejszy sposób wysyłki, o ile wcześniej nie uzgodniono specjalnego sposobu wysyłki. W przypadku powstania dodatkowych kosztów związanych z wyborem sposobu wysyłki przez klienta, koszty ponosi klient. Na żądanie ubezpieczamy każdą przesyłkę na jego koszt na wypadek kradzieży, od zniszczenia, od szkód przy transporcie, od ognia i wody. -/- 6.3 Nasze dostawy, bez opakowania, wychodzą z fabryki. Koszty opakowania i dostarczenia towaru z fabryki do miejsca docelowego ponosi klient. -/- 7. Przejście ryzyka 4

5 7.1 Ryzyko przechodzi na klienta, w momencie, gdy towar opuści naszą fabrykę lub magazyn. Ta zasada obowiązuje również w przypadku, gdy my przejęliśmy dodatkowe świadczenia tj. przeładunek, transport, rozładunek. W wyniku opóźnień w świadczeniach z winy klienta, przechodzi na niego ryzyko zapłaty ceny na dzień gotowości doręczenia. Jesteśmy w tym przypadku upoważnieni do składowania towaru na koszt oraz ryzyko klienta według własnego uznania i policzyć jako towar dostarczony z fabryki. -/- 8. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej 8.1 Zastrzegamy sobie własność do towaru aż do czasu całkowitego uregulowania wszelkich należności. To samo dotyczy również uznania salda. -/- 8.2 Klient jest upoważniony do dalszego zbycia dostarczonego towaru w sposób odpowiedni stosunkom handlowym oraz w przypadku, gdy nie ma zaległości płatniczych. Odstępuje on jednak wierzytelności w wysokości końcowej faktury (wraz z ustawowym podatkiem VAT), która mu przysługuje z tytułu dalszej sprzedaży nabywcom lub osobom trzecim niezależnie od tego czy towar został sprzedany bez lub po przeróbce. Upoważniamy jednak klienta do odwołania zajęcia ściągniętej należności. Nasze upoważnienie do pobrania pozostaje jednak nienaruszone. My zobowiązujemy się jednak do nie pobierania wierzytelności dopóki klient wywiązuje się ze swoich płatności z uzyskanego dochodu, nie zwleka z płatnościami, a w szczególności nie złożył wniosku o postępowanie ugodowe lub upadłościowe dotyczące majątku klienta, i gdy jest wypłacalny. W takim przypadku klient jest zobowiązany do przedłożenia na żądanie odroczonych wierzytelności i podania dłużników, do udzielania wymaganych danych, wydania związanych z nimi dokumentacji oraz do zawiadomienia dłużnika (osób trzecich) -/- 8.3 Przeróbka lub przekształcanie przedmiotu dostawy przez klienta następuje zawsze przez nas jako producenta, bez zobowiązania nas do tego. W przypadku przeróbki przedmiotu dostawy wraz z innymi do nas nie należącymi przedmiotami, przejmujemy współwłasność nowej rzeczy o wartości przedmiotu dostawy (faktura końcowa wraz z podatkiem VAT) do innych rzeczy użytych do przeróbki. Wobec przekształconego przedmiotu obowiązują regulacje z zastrzeżeniem dostarczonego przedmiotu. -/- 8.4 W przypadku, gdy przedmiot zakupu zmieszany zostanie wraz z innymi, do nas nie należącymi przedmiotami to przejmujemy współwłasność nowej rzeczy w stosunku 5

6 wartości przedmiotu dostawy do innych rzeczy użytych w momencie zmieszania (faktura końcowa wraz z podatkiem VAT). W przypadku dokonania wymieszania tak, że przedmiot klienta widoczny będzie jako główny przedmiot, ustala się, że klient przekaże odpowiednie współudziały. Niniejsze ustalenia obowiązują nadal w sprawie zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej dostarczonej jako przedmiot zakupu. -/- 8.5 O ile otrzymaliśmy ze sprzedanego towaru zastrzeżonego współwłasność zgodnie z niniejszymi zasadami, odstępuje klient od swoich żądań w wysokości współudziału. Klient odstępuje nam również te roszczenia jako zabezpieczenie, powstałe w wyniku połączenia towaru zastrzeżonego z parcelą wobec osób trzecich. Te odstępstwa są teraz przez nas przyjmowane. -/- 8.6 Klient zachowuje zastrzeżenie własności w myśl niniejszej regulacji względnie bezpłatnie przekaże nam je w sposób przepisowy w stosunkach handlowych. -/- 8.7 Klient jest zobowiązany do traktowania przedmiotu dostawy z poszanowaniem i utrzymywać go w dobrym stanie tak długo, aż przedmiot nie stanie się jego własnością. Do tego momentu klient jest zobowiązany, na naszą korzyść ubezpieczać ten przedmiot na wypadek kradzieży, od ognia, wody i innych zdarzeń losowych, a na nasze żądanie przedłożyć stosowne ubezpieczenia. Przeprowadzenie koniecznych prac konserwacyjnych i inspekcyjnych zleca klient na własny koszt. -/- 8.8 Nie mogą mieć miejsca dalsze dyspozycje dotyczące towaru zastrzeżonego, jak również ewentualne wierzytelności ze strony klienta. W przypadku, gdy z towaru zastrzeżonego lub zamiennie z jego żądania skorzysta osoba trzecia poprzez zajęcie lub konfiskatę, to klient ma upoważnienie do niezwłocznego poinformowania nas o tym, abyśmy mogli zadbać o nasze prawo w stosunku do osób trzecich. Klient ręczy również za powstały u nas deficyt, za sądowe i poza sądowe koszty wobec osób trzecich i ma je do nas zwracać. -/- 8.9 Na żądanie klienta oddajemy przedmiot dostawy w takim stanie, gdy nasz interes został już uwzględniony. Jest to przypadek, gdy realizowana wartość przedmiotu dostawy przekracza granicę pokrycia w 110% zabezpieczonej należności. Przyjmuje się, że wartość pokrycia zostaje osiągnięta w momencie, gdy wartość szacunkowa w czasie dopuszczenia odpowiada 150% zabezpieczonej należności. Klient ma prawo przedłożyć dokument innej zrealizowanej wartości przedmiotu dostawy. -/- 6

7 8.10 Jesteśmy uprawnieni w przypadku sprzecznego z umową zachowania klienta, w szczególności przy zwłoce w płatnościach, jak i w przypadku zagrożenia naszych płatności poprzez pogorszenie się zdolności kredytowej klienta (patrz wyżej) po upływie bezskutecznego terminu późniejszego, do cofnięcia towaru zastrzeżonego. Jesteśmy również upoważnieni do sprzedaży z wolnej ręki towaru lub do wystawienia go na licytację. Dochód z tego wraz z innymi zobowiązaniami klienta rozliczone będą po potrąceniu kosztów przeliczenia. Klient ręczy nadal za roszczenie z tytułu uzyskania niższego przychodu. -/- 9. Gwarancja, obowiązki klienta przy wystąpieniu usterki, zwrot nakładów, odpowiedzialność cywilna 9.1 Domaganie się roszczeń z tytułu usterek wobec nas zakłada, że klient wypełniał obowiązki kontrolne i zakwestionowania towaru. ( 377 kodeksu handlowego) -/- To obowiązuje również w momencie, gdy klient dalej zbywa towar. Przy oczywistych usterkach oraz niekompletności towaru należy nam je niezwłocznie zgłosić na piśmie w ciągu 8 dni od dostawy wraz z dokładnym opisem błędu oraz numerem zlecenia. Na żądanie z naszej strony należy przedłożyć dokumentację, wzór, kwit i/lub odesłać towar do nas. W przypadku niewykonania tych obowiązków wyklucza się żądania klienta z tytułu wad lub niekompletności świadczenia. -/- Po przeprowadzeniu ustalonego odbioru wyklucza się wskazanie usterek wynikających z obowiązku zakwestionowania towaru, które przy odbiorze mogłyby zostać stwierdzone. -/- 9.2 Ryzyko przydatności i zastosowania rzeczy zakupionej ponosi wyłącznie klient. My przejmujemy tylko wtedy odpowiedzialność za określone zastosowanie lub określoną przydatność, o ile zostało do pisemnie uzgodnione. Klient jest zobowiązany do zachowania technicznych warunków ramowych ujętych w załączonej dokumentacji i / lub dokumentach dodatkowych. Klient ma te oraz inne przez nas podane ograniczenia w zastosowaniu podawać swoim odbiorcom. -/- 9.3 Nie uznajemy usterek w przedmiocie dostawy, gdy usterka powstała w wyniku niezachowania podanych przez nas warunków technicznych, ujętych w dokumentacji i/lub 7

8 dokumentacji dodatkowej. Nie odpowiadamy również w przypadku naturalnego zużycia przedmiotu dostawy, błędnego lub niedbałego korzystania z niego, zmian, montażu jak i obsługi. Dotyczy to również błędnego doradzania lub wskazówek przez klienta lub osoby trzecie, nadmiernego zaabsorbowania, niewłaściwego miejsca ustawienia, niewłaściwych środków operacyjnych lub niewłaściwego zabezpieczenia prądowego, chemicznego, elektrochemicznego lub oddziaływania elektrycznego, wpływu pogody lub innych zjawisk przyrodniczych na przedmiot dostawy. -/ W przypadku wykazania usterek w towarze możemy w późniejszym terminie je usunąć lub dostarczyć sprawny zamiennik. Dopiero, gdy i tym razem ponownie coś by nie działało lub miałoby to być dla klienta uciążliwe, a wykonanie tego miałoby być niemożliwe, klient upoważniony jest przepisami do odstąpienia lub do obniżenia ceny z tytułu wady towaru. -/- Roszczenia o odszkodowanie przysługują klientów zgodnie z punktem 9.7. Odnośnie świadczeń zastępczych lub prac udoskonalających termin gwarancji określa się na 3 miesiące od dostawy względnie wykonania usługi, który rozpoczyna się po upływie terminu gwarancyjnego na nasze pierwotne świadczenie zgodnie z punktem /- 9.5 Klient jest zobowiązany do udzielenia nam czasu na wykonanie ulepszeń i dokonania dostaw części zamiennych. W przeciwnym razie jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za powstałe w ten sposób skutki. Jeżeli klient nalega na pracownika technicznego lub przeprowadzenie prac poza normalnym czasem pracy w trybie pilnym, to ponosi on koszty dodatkowe z tym związane (np. dodatek za nadgodziny, dłuższa droga dojazdu). -/- 9.6 O ile w ramach działań naprawczych zastąpimy części, są one naszą własnością. Za części zamienne odpowiadamy tylko według warunków dostawy i sprzedaży, patrz punkt 9.4 -/- 9.7 Ręczymy za odszkodowanie w przypadku wyraźnego przejęcia gwarancji lub ryzyka nabycia, jak i w przypadku umyślnych lub rażąco niedbałych naruszeń obowiązków. Przy rażącym zaniedbaniu odszkodowanie za szkodę jest przewidywalne, typowe i ograniczone. Nienaruszona pozostaje rękojmia z tytułu umyślnego narażenia utraty życia, kalectwa i zdrowia jak i korzystania z usług zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt. -/- Za niewielkie szkody rzeczowe i majątkowe ręczymy w przypadku naruszenia znaczących obowiązków wynikających z umowy tzn. obowiązków, których zachowanie i spełnienie 8

9 zostało uniemożliwione. Jednak zostało to ograniczone do szkód przewidywalnych typowych dla umów ujętych przy podpisaniu umowy. -/- 9.8 Roszczenia z tytułu wad fizycznych i prawnych przedawniają się w ciągu roku od przejęcia ryzyka. To nie dotyczy roszczeń z tytułu wad w myśl 438 ust 1 nr 2 kodeksu cywilnego. Przy umyślnym i nieostrożnym naruszeniu obowiązków; przy przejęciu ryzyka, przy braku cech gwarantowanych jak i naruszeniu wobec osób obowiązują ustawowe terminy przedawniające. -/- 9.9 Dla wszelkich roszczeń, które nie podlegają przedawnieniu z powodu wad fizycznych, obowiązuje sześciomiesięczny termin zawity/prekluzyjny, który zaczyna się od ujawnienia wady i osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie. Ta regulacja nie obowiązuje w przypadku roszczeń o odszkodowanie, które bazują na zamierzonym lub nieostrożnym postępowaniu z naszej strony. -/ Jeżeli klient przyśle nam przedmiot dostawy a my stwierdzimy że zgłoszenie jest niestosowne i nie mogą zaistnieć roszczenia z tytułu gwarancji, to zobowiązany jest on do odbioru towaru w ciągu 4 tygodni od dostarczenie informacji o odbiorze towaru lub o pisemne wyjaśnienie, że ma on zostać na koszt klienta odesłany lub naprawiony. -/ Daleko idąca odpowiedzialność za odszkodowanie niż przewidywana z punkcie 9, jest bez względu na naturę prawną wykluczona. To obowiązuje w szczególności roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej z winy powstałej przy zawarciu umowy, z powodu innych naruszeń obowiązków lub z powodu deliktowych roszczeń o odszkodowanie zgodnie z 823 kodeksu cywilnego. To ograniczenie obowiązuje również, gdy klient zamiast roszczenia rekompensaty za szkody zażąda zamiast świadczenia bezskutecznych kosztów. Nienaruszalna zostaje daleko idąca odpowiedzialność z naszej strony za świadome przemilczenie usterki. -/ Niniejsze regulacje obowiązują również przy naruszeniu obowiązku obserwacji przez producenta produktu wprowadzonego na rynek. Normalna żywotność dostarczonych przez nas produktów określona jest w dokumentacji i /lub w dokumentacji uzupełniającej. -/- 9

10 9.13 Niniejsze ograniczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązują na zasadach i w wysokości na rzecz naszych reprezentantów, pracowników umysłowych, pracobiorców, pracowników i innych osób wykonujących zobowiązania. -/- 10. Wybór prawa, miejsce wykonania zobowiązania i jurysdykcja 10.1 Dla wszelkich sporów wynikających z umowy, gdy klient jest kupcem, osobą prawną publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publiczno prawnego lub w kraju nie posiada ogólnej jurysdykcji, ustala się jako jurysdykcję również w sprawach weksli, dokumentów i czeków. Jesteśmy upoważnieni, do pozwania klienta także w miejscu jego jurysdykcji. -/ W stosunkach prawnych pomiędzy krajowymi partnerami umowy znajduje zastosowanie prawo niemieckie. Wyklucza się stosowanie prawa konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. -/ Miejscem wykonania zobowiązania jest miejscowość dostawy, o ile z naszego potwierdzenia zlecenia nic innego nie wynika. -/- 10

11 II Dodatkowe ogólne warunki handlowe dotyczące napraw i innych usług Ogólnie: PollrichDLK Fan Factories dokonuje m.in. usług tj. konserwacji, uruchomienia i pomiarów technicznych na wentylatorach, w celu utrzymania, a w szczególności utrzymania niezawodności eksploatacji. Dla niniejszych zleconych świadczeń obowiązują niniejsze ogólne warunki handlowe jak i uzupełnione następujące dodatkowe ustalenia. -/- 1. Terminy wykonania Ustalone terminy napraw i ich wykonania są tylko wtedy zobowiązujące, gdy ich dotrzymanie nie jest uzależnione od zwłoki wynikającej z naruszenia obowiązku współdziałania klienta lub gdy jest to przez niego uniemożliwiane. Za taką sytuacje uznaje się niepełny, oraz całkowity brak dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zlecenia. -/- 2. Koszty za niewykonane zlecenia Naruszy klient swój obowiązek współdziałania lub zlecenie nie może zostać przez nas przeprowadzone ponieważ: 1. zakwestionowany błąd nie mógł zostać technicznie stwierdzony 2. klient przegapił ustalony termin z własnej winy 3. zlecenie zostało odwołane w trakcie przeprowadzenia prac to klient zobowiązany jest do rekompensaty powstałych i udokumentowanych kosztów w szczególności powstałych podczas szukaniu błędu. -/- 3. Dodatkowe nakłady powstałe w wyniku usterek eksploatacyjnych My próbujemy utrzymać koszty naszych usług na najniższym poziomie. Dlatego kalkulując cenę usługi wliczmy do niej rzetelną obsługę i pomoc techniczną naszych klientów na miejscu. W ten sposób klient rekompensuje dodatkowe nakłady tj. np. - za wadliwe lub błędne wskazania wentylatorów, urządzeń lub miejsca wykonywanych prac - błędną obsługę na miejscu - brak współpracy lub odmówienie udzielenia pomocy - nie zachowane ustalonych terminów 4. Kosztorys 11

12 Jeżeli na zlecenie klienta tworzy się kosztorys, można klienta obciążyć kosztami jego powstania, niezależnie od tego, czy zlecenia napraw zostaną zlecone czy też nie. Klienta należy poinformować o możliwości narzucenia opłaty za wykonany kosztorys. -/- 5. Kompetencja sądu Uzgadnia się kompetencję sądu dla wszelkich teraźniejszych i przyszłych roszczeń w ramach naszego zlecenia konserwacji, napraw i innych świadczeń, o ile zleceniodawcą jest rzemieślnik w myśl ustawowych ustaleń, jak i osoba prawna prawa publicznego lub podmiot odrębnego majątku publiczno-prawnego. Jesteśmy również upoważnieni do zaskarżenia klienta w jego nowej siedzibie. -/- ************************* Koniec tłumaczenia ********************************* Prawidłowość powyższego tłumaczenia, przedstawionego mi w oryginale w języku niemieckim, dokumentu niniejszym potwierdzam. Numer tłumaczenia 280/2012 Uwagi: Napisy o treści niemerytorycznej nie zostały przetłumaczone. Tłumaczenie zawiera znaków co daje 21 stron rozliczeniowych. (1125 znaków za stronę rozliczeniową) Zabrze, dnia

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein Warunki Zakupu firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein 1 Warunki ogólne i zakres obowiązywania (1) Zamówienie BTN następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert)

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

I. Zakres obowiązywania. II. Oferta i ceny

I. Zakres obowiązywania. II. Oferta i ceny I. Zakres obowiązywania Poniższe ogólne warunki handlowe stanowią podstawę wszelkich obecnych i przyszłych dostaw i usług świadczonych przez Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. Niniejsze postanowienia dotyczą

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu

Ogólne Warunki Zakupu Ogólne Warunki Zakupu 1 Zakres obowiązywania (1) Wszystkie sprzedaże, dostawy, usługi oraz oferty naszych Dostawców podlegają niniejszym ogólnym warunkom dostawy. Ogólne Warunki Zakupu są integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o:

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: Ogólne Warunki Zakupu 1. Zakres zastosowania 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: a) AHC należy przez to rozumieć AHC Technologia Powierzchni Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops)

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops) Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops) 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane również dalej OWSD) są wiążące, o

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

ALU-S.V. Sp. z o. o. 55-095 Mirkow, Długołęka, ul. Wrocławska 33d

ALU-S.V. Sp. z o. o. 55-095 Mirkow, Długołęka, ul. Wrocławska 33d OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAW ALU - S.V. Spółka z o.o. w Mirkowie Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, zwane w dalszej części OWSiD stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kc i są

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe Firmy Expo Messesysteme.de GmbH. I. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Handlowe Firmy Expo Messesysteme.de GmbH. I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Handlowe Firmy Expo Messesysteme.de GmbH 1. Następujące warunki Firmy Expo Messesysteme.de GmbH odnoszą się do wszystkich transakcji z klientami, w których nie jest

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe OWH

Ogólne Warunki Handlowe OWH Ogólne Warunki Handlowe OWH Struers Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Jasnogórska 44 31-358 Kraków I. Informacje ogólne 1. Nasze dostawy i usługi także przyszłe realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Ogólne Warunki Handlowe 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie OWH ) obowiązują dla wszystkich zawieranych również w przyszłości umów dostaw i usług, zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw. Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. oraz. Biesterfeld Polska Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw. Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. oraz. Biesterfeld Polska Sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o. oraz Biesterfeld Polska Sp. z o.o. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (zwane dalej: OWS) obowiązują w odniesieniu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Poniższe ogólne warunki umów sprzedaży obejmują wszelkie obecne i przyszłe stosunki prawne wynikające

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

a) Wszystkie dostawy, świadczenia, sprzedaż i oferty następują wyłącznie b) Sprzedający odrzuca warunki ogólne kupującego, jeśli są w sprzeczności

a) Wszystkie dostawy, świadczenia, sprzedaż i oferty następują wyłącznie b) Sprzedający odrzuca warunki ogólne kupującego, jeśli są w sprzeczności Warunki dostaw i płatności 1. Zakres obowiązywania warunków a) Wszystkie dostawy, świadczenia, sprzedaż i oferty następują wyłącznie na podstawie niniejszych warunków dostaw i płatności. Mają one zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. str. 1/5 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Zakres obowiązywania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej Data wydania: 01 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

(zwaną w dalszej części także C- I), Bornerheimer Landstr. 8, D- 55237 Flonheim

(zwaną w dalszej części także C- I), Bornerheimer Landstr. 8, D- 55237 Flonheim Stan na dzień: 01. października 2013 Ogólne Warunki Handlowe Champions- Implants GmbH (zwaną w dalszej części także C- I), Bornerheimer Landstr. 8, D- 55237 Flonheim HRB 40730, Sąd Rejonowy w Mainz www.champions-

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług dokonywanych przez DAM-ROB S.A. z siedzibą w Zalewie (wersja aktualna)

Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług dokonywanych przez DAM-ROB S.A. z siedzibą w Zalewie (wersja aktualna) Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług dokonywanych przez DAM-ROB S.A. z siedzibą w Zalewie (wersja aktualna) 1. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży i świadczenia usług dokonywanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji. 3K TECH Tomasz Kubacki Poznań ul. Radziwoja 3

Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji. 3K TECH Tomasz Kubacki Poznań ul. Radziwoja 3 Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji 3K TECH Tomasz Kubacki 61-057 Poznań ul. Radziwoja 3 I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY. HYDAC Sp. z o.o. ul. Reymonta Mikołów

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY. HYDAC Sp. z o.o. ul. Reymonta Mikołów OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HYDAC Sp. z o.o. ul. Reymonta 17 43-190 Mikołów wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099959, o kapitale zakładowym w wysokości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Do umów handlowych, w ramach których Trans Project Rybicki Sp.j. zwana dalej Zamawiającym", nabywa od dostawców towary i/lub usługi (dalej: Umowa),

Bardziej szczegółowo

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o.

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY LUMENIA D.O.O. Definicje i interpretacje: Sprzedawca lub dostawca oznacza Lumenia d.o.o. Nabywca lub klient oznacza firmę kupującą produkt od Lumenia d.o.o. Produkt oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o.

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. 1. Zastosowanie 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży części i akcesoriów (dalej jako Regulamin ) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Eltrans Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez:

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez: Umowa agencyjna zawarta w dniu w pomiędzy: zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP : 2) 3) Imię i nazwisko:, reprezentowaną przez: Stanowisko: zwaną dalej Dającym zlecenie, a zam. w

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy i Płatności firmy Crespel & Deiters GmbH & Co. KG

Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy i Płatności firmy Crespel & Deiters GmbH & Co. KG Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy i Płatności firmy Crespel & Deiters GmbH & Co. KG I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki obowiązują wyłącznie wobec osób fizycznych lub prawnych lub wobec spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy: Albeco Sp. z o.o. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos

Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos Stan z dnia 7.4.2010 1. Umowa 1.1. Poniższe warunki regulują regulują stosunki (cywilnoprawne) między wynajmującym dom lub mieszkanie wakacyjne

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1.5 OWU obowiązują wyłącznie wobec Sprzedających będących przedsiębiorcami.

1.5 OWU obowiązują wyłącznie wobec Sprzedających będących przedsiębiorcami. Ogólne Warunki Zakupu spółki ACTEGA Colorchemie Polska sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWU ) spółki ACTEGA Colorchemie Polska sp. z o.o. (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ATUT Andrzej Rutkowski

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ATUT Andrzej Rutkowski 1 Postanowienia ogólne Ogólne warunki dostawy obowiązujące w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym ATUT Andrzej Rutkowski 1.1.Ogólne warunki dostawy ( dalej w skrócie OWD) normują zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji Parker Hannifin Sales Poland Sp. z.o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji Parker Hannifin Sales Poland Sp. z.o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji Parker Hannifin Sales Poland Sp. z.o.o. I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo