Początek uwierzytelnionego tłumaczenia z języka niemieckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Początek uwierzytelnionego tłumaczenia z języka niemieckiego"

Transkrypt

1 Początek uwierzytelnionego tłumaczenia z języka niemieckiego Stan na dzień /- Ogólne warunki sprzedaży, płatności i dostawy dla przedsiębiorstw DLK Ventilatoren GmbH, Berlichingen i Pollrich Ventilatoren GmbH, Mönchengladbach. -/- I. -/- 1. Warunki ogólne -/ Nasze ogólne warunki handlowe obowiązują wyłącznie dla wszystkich kontaktów handlowych z naszymi klientami. Innych warunków wobec klienta nie uznajemy, chyba, że pisemne wyraziliśmy na nie zgodę. Nasze ogólne warunki handlowe są również wiążące wtedy, gdy mimo odmiennych warunków handlowych klienta my w pełni wykonamy dostawę. Nasze warunki handlowe obowiązują również w przypadku dalszych kontaktów handlowych z naszymi klientami, nawet, gdy nie zostały one ponownie uzgodnione. -/ Te warunki obwiązują przedsiębiorców, osoby prawne prawa publicznego oraz podmioty odrębnego majątku publiczno prawnego. -/- 2. Oferty i zawarcie umowy -/- 2.1 Nasze oferty są niewiążące, chyba, że z samej oferty wynika coś innego. Milczenie klienta nie oznacza przyjęcia oferty. -/- 2.2 Umowa dostawy dochodzi do skutku dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu zlecenia. W przypadku nie udzielenia takiego potwierdzenia, obowiązuje nasze potwierdzenie odbioru dostawy jako potwierdzenie zlecenia. Ustne uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia z naszej strony. -/- 2.3 Podane w naszych katalogach, prospektach, cennikach lub ofertach miary, wagi, rysunki, opisy i inne dane służą jako niezobowiązująca podstawa, a następnie stają się z zastrzeżeniem ewentualnych zmian przedmiotem umowy, jeżeli my wyrazimy pisemnie na to zgodę. -/- 2.4 Dane właściwości oraz trwałości uznawane są jako gwarancja tylko wtedy, gdy wyraźnie zostało to zaznaczone. To samo dotyczy przyjęcia ryzyka nabycia. -/- 1

2 2.5 Dla rodzaju i zakresu świadczenia miarodajne jest nasze pisemne potwierdzenie zlecenia. Jesteśmy upoważnieni do wykonywania świadczeń częściowych, o ile jest do możliwe w stosunku do danego klienta. Późniejsze zmiany wprowadzone przez klienta stają się częścią umowy, jeżeli my pisemnie potwierdziliśmy taka możliwość techniczną. Doliczamy wtedy koszty związane z dokonaniem zmian. -/- 2.6 Pracownicy, podróżujący lub przedstawiciele naszej firmy nie mają pełnomocnictwa do inkasa chyba, że posiadają oni na to nasze pisemne zlecenie. -/- 3. Dostawa -/- 3.1 Terminy dostawy są przybliżone, o ile nie zostały one uzgodnione pisemnie jako zobowiązujące. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem naszego potwierdzenia zlecenia, jednak nie przed terminem wyjaśnienia wszelkich pytań koniecznych do wykonania zlecenia lub przed dokonaniem przez kupującego wpłaty zaliczki. W przypadku obsługi klienta metodą zapłaty z góry, termin dostawy rozpoczyna się dopiero w momencie wpłynięcia do nas kwoty z góry. Późniejsze zmiany przez klienta skutkują przerwą w terminie dostawy. Po porozumieniu w sprawie zmian termin dostawy rozpoczyna się od nowa lub zostaje on na nowo uzgodniony. -/- 3.2 Termin dostawy zostaje zachowany, gdy przed jego upływem przedmiot dostawy opuścił naszą fabrykę lub potwierdziliśmy naszą gotowość do wysłania towaru, a on bez naszej winy nie został wysłany na czas. -/ Zwłoka w dostawie i świadczeniu z powodu sił wyższych lub z powodu zdarzeń od nas niezależnych, jak i z powodu istotnych spraw zakładowych upoważnia nas do przesunięcia dostawy lub świadczenia o czas, w którym dane utrudnienie wystąpiło. Podobnie jest, gdy takie wydarzenia mają miejsce podczas dostawy lub podczas istniejącego już opóźnienia. Jeżeli utrudnienia trwają dłużej niż 3 miesiące, zarówno klient jak i my możemy odstąpić od umowy w zakresie niewykonanych świadczeń. O początku oraz zakończeniu utrudnień informujemy klienta w najszybszym z możliwych terminów. -/- 3.4 W przypadku zwłoki zapłaty ze strony klienta za wcześniejsze dostawy jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od dalszych dostaw, przy czym powstałymi w wyniku tego kosztami obciążamy klienta. -/- 2

3 3.5 Zamówienia na żądanie muszą zostać odebrane najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po pierwszej częściowej dostawie. Po upływnie tego terminu jesteśmy upoważnieni do wysłania zamówionego towaru. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru lub naruszenia obowiązku współdziałania, upoważnieni jesteśmy do żądania pokrycia powstałej szkody. Dochodzenie dalszych roszczeń pozostaje nienaruszone. -/- 4. Ceny -/- 4.1 Pod pojęciem ceny rozumie się koszt dostawy plus opakowanie, cło, ubezpieczenie, koszty instalacyjne i instruktażowe, koszy wysyłki oraz podatek VAT. -/- 4.2 Przy obniżce lub podwyżce kosztów spowodowanych wzrostem cen materiału lub podwyższeniem lub zmianą płac, które wystąpiły po zawarciu umowy zastrzegamy sobie możliwość obliczenia miarodajnej ceny dostawy towaru, w przypadku, gdy wydanie towaru nastąpiło później niż 4 miesiące od daty naszego potwierdzenia zlecenia. Zmiana kosztów może zostać udokumentowana na życzenie klienta. -/- 4.3 Zastrzegamy sobie prawo do nowej kalkulacji możliwej do zaakceptowania przez klienta, gdy przedmiot umowy został ulepszony technicznie po podpisaniu umowy. -/- 4.4 Dla zleceń na żądanie liczy się zawsze cenę z dnia wydania towaru lub z dnia wymagalności odbioru towaru. -/- 4.5 Przy mniejszych zamówieniach zastrzegamy sobie możliwość doliczenia dopłaty pokrywającej nasze koszty lub zmniejszenia rabatu. Przy zleceniach o wartości poniżej 100 Euro, możemy na rachunku przedstawić wartość tego towaru jako towar o wartości przynajmniej 100 Euro. -/- 5. Płatności 5.1 O ile nie podano inaczej, wszelkie nasze rachunki należy rozliczyć w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku bez żadnych potrąceń. Przy płatnościach gotówkowych lub czekowych oraz przy przelewie w ciągu 10 dni od wystawienia rachunku dopuszczamy skonto w wysokości 2%. Taka sytuacja nie ma miejsca, gdy wcześniejsze rachunki w całości lub częściowo nie zostały zapłacone. W przypadku dostaw klienta na podstawie płatności z góry, dopuszczamy skonto w wysokości 3%. Przy rachunkach za prace montażowe, prace uruchamiania sprzętu lub podobne świadczenia nie udziela się skonta. -/- 3

4 5.2 W przypadku opóźnień w płatnościach klienta dolicza się odsetki w wysokości 8 punktów procentowych rocznie powyżej stawki bazowej ( 247 kodeksu cywilnego). Zastrzega się możliwość udowodnienia daleko idących szkód powstałych w wyniku opóźnień. -/- 5.3 Weksle przyjmujemy po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu. Kosztami związanymi z wykupem weksla obciążony jest klient. -/- 5.4 Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego upoważnieni jesteśmy do pobierania za dalsze świadczenia płatności z góry lub do zajęcia zabezpieczenia, w przypadku, gdy klient zalega z ustalonymi płatnościami lub podczas podstawowych czynności bankowych pojawią się wątpliwości co do zdolności płatniczej klienta. Poza tym jesteśmy upoważnieni do wymagania weksli niezależnie od czasu trwania i zażądania zabezpieczeń. -/ Klient może wystąpić tylko z takimi roszczeniami, które zostały przez nas uznane jako niepodważalne i prawomocne. -/- 5.6 Wykonanie prawa do zatrzymania jest przez klienta możliwe wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne bazuje na tym samym stosunku umowy. -/- 5.7 W przypadku udzielenia klientowi płatności ratalnej, jesteśmy upoważnieni do zażądania całej kwoty, gdy klient zalega z płatnościami, które wynoszą więcej niż 10% całej kwoty zakupu. -/- 6. Pakowanie i wysyłka 6.1 Pakowanie następuje zgodnie z przepisami handlowymi według naszego uznania. Są to opakowania jednorazowe, tanie i bezzwrotne. -/- 6.2 Staramy się zawsze wybierać najkorzystniejszy sposób wysyłki, o ile wcześniej nie uzgodniono specjalnego sposobu wysyłki. W przypadku powstania dodatkowych kosztów związanych z wyborem sposobu wysyłki przez klienta, koszty ponosi klient. Na żądanie ubezpieczamy każdą przesyłkę na jego koszt na wypadek kradzieży, od zniszczenia, od szkód przy transporcie, od ognia i wody. -/- 6.3 Nasze dostawy, bez opakowania, wychodzą z fabryki. Koszty opakowania i dostarczenia towaru z fabryki do miejsca docelowego ponosi klient. -/- 7. Przejście ryzyka 4

5 7.1 Ryzyko przechodzi na klienta, w momencie, gdy towar opuści naszą fabrykę lub magazyn. Ta zasada obowiązuje również w przypadku, gdy my przejęliśmy dodatkowe świadczenia tj. przeładunek, transport, rozładunek. W wyniku opóźnień w świadczeniach z winy klienta, przechodzi na niego ryzyko zapłaty ceny na dzień gotowości doręczenia. Jesteśmy w tym przypadku upoważnieni do składowania towaru na koszt oraz ryzyko klienta według własnego uznania i policzyć jako towar dostarczony z fabryki. -/- 8. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej 8.1 Zastrzegamy sobie własność do towaru aż do czasu całkowitego uregulowania wszelkich należności. To samo dotyczy również uznania salda. -/- 8.2 Klient jest upoważniony do dalszego zbycia dostarczonego towaru w sposób odpowiedni stosunkom handlowym oraz w przypadku, gdy nie ma zaległości płatniczych. Odstępuje on jednak wierzytelności w wysokości końcowej faktury (wraz z ustawowym podatkiem VAT), która mu przysługuje z tytułu dalszej sprzedaży nabywcom lub osobom trzecim niezależnie od tego czy towar został sprzedany bez lub po przeróbce. Upoważniamy jednak klienta do odwołania zajęcia ściągniętej należności. Nasze upoważnienie do pobrania pozostaje jednak nienaruszone. My zobowiązujemy się jednak do nie pobierania wierzytelności dopóki klient wywiązuje się ze swoich płatności z uzyskanego dochodu, nie zwleka z płatnościami, a w szczególności nie złożył wniosku o postępowanie ugodowe lub upadłościowe dotyczące majątku klienta, i gdy jest wypłacalny. W takim przypadku klient jest zobowiązany do przedłożenia na żądanie odroczonych wierzytelności i podania dłużników, do udzielania wymaganych danych, wydania związanych z nimi dokumentacji oraz do zawiadomienia dłużnika (osób trzecich) -/- 8.3 Przeróbka lub przekształcanie przedmiotu dostawy przez klienta następuje zawsze przez nas jako producenta, bez zobowiązania nas do tego. W przypadku przeróbki przedmiotu dostawy wraz z innymi do nas nie należącymi przedmiotami, przejmujemy współwłasność nowej rzeczy o wartości przedmiotu dostawy (faktura końcowa wraz z podatkiem VAT) do innych rzeczy użytych do przeróbki. Wobec przekształconego przedmiotu obowiązują regulacje z zastrzeżeniem dostarczonego przedmiotu. -/- 8.4 W przypadku, gdy przedmiot zakupu zmieszany zostanie wraz z innymi, do nas nie należącymi przedmiotami to przejmujemy współwłasność nowej rzeczy w stosunku 5

6 wartości przedmiotu dostawy do innych rzeczy użytych w momencie zmieszania (faktura końcowa wraz z podatkiem VAT). W przypadku dokonania wymieszania tak, że przedmiot klienta widoczny będzie jako główny przedmiot, ustala się, że klient przekaże odpowiednie współudziały. Niniejsze ustalenia obowiązują nadal w sprawie zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej dostarczonej jako przedmiot zakupu. -/- 8.5 O ile otrzymaliśmy ze sprzedanego towaru zastrzeżonego współwłasność zgodnie z niniejszymi zasadami, odstępuje klient od swoich żądań w wysokości współudziału. Klient odstępuje nam również te roszczenia jako zabezpieczenie, powstałe w wyniku połączenia towaru zastrzeżonego z parcelą wobec osób trzecich. Te odstępstwa są teraz przez nas przyjmowane. -/- 8.6 Klient zachowuje zastrzeżenie własności w myśl niniejszej regulacji względnie bezpłatnie przekaże nam je w sposób przepisowy w stosunkach handlowych. -/- 8.7 Klient jest zobowiązany do traktowania przedmiotu dostawy z poszanowaniem i utrzymywać go w dobrym stanie tak długo, aż przedmiot nie stanie się jego własnością. Do tego momentu klient jest zobowiązany, na naszą korzyść ubezpieczać ten przedmiot na wypadek kradzieży, od ognia, wody i innych zdarzeń losowych, a na nasze żądanie przedłożyć stosowne ubezpieczenia. Przeprowadzenie koniecznych prac konserwacyjnych i inspekcyjnych zleca klient na własny koszt. -/- 8.8 Nie mogą mieć miejsca dalsze dyspozycje dotyczące towaru zastrzeżonego, jak również ewentualne wierzytelności ze strony klienta. W przypadku, gdy z towaru zastrzeżonego lub zamiennie z jego żądania skorzysta osoba trzecia poprzez zajęcie lub konfiskatę, to klient ma upoważnienie do niezwłocznego poinformowania nas o tym, abyśmy mogli zadbać o nasze prawo w stosunku do osób trzecich. Klient ręczy również za powstały u nas deficyt, za sądowe i poza sądowe koszty wobec osób trzecich i ma je do nas zwracać. -/- 8.9 Na żądanie klienta oddajemy przedmiot dostawy w takim stanie, gdy nasz interes został już uwzględniony. Jest to przypadek, gdy realizowana wartość przedmiotu dostawy przekracza granicę pokrycia w 110% zabezpieczonej należności. Przyjmuje się, że wartość pokrycia zostaje osiągnięta w momencie, gdy wartość szacunkowa w czasie dopuszczenia odpowiada 150% zabezpieczonej należności. Klient ma prawo przedłożyć dokument innej zrealizowanej wartości przedmiotu dostawy. -/- 6

7 8.10 Jesteśmy uprawnieni w przypadku sprzecznego z umową zachowania klienta, w szczególności przy zwłoce w płatnościach, jak i w przypadku zagrożenia naszych płatności poprzez pogorszenie się zdolności kredytowej klienta (patrz wyżej) po upływie bezskutecznego terminu późniejszego, do cofnięcia towaru zastrzeżonego. Jesteśmy również upoważnieni do sprzedaży z wolnej ręki towaru lub do wystawienia go na licytację. Dochód z tego wraz z innymi zobowiązaniami klienta rozliczone będą po potrąceniu kosztów przeliczenia. Klient ręczy nadal za roszczenie z tytułu uzyskania niższego przychodu. -/- 9. Gwarancja, obowiązki klienta przy wystąpieniu usterki, zwrot nakładów, odpowiedzialność cywilna 9.1 Domaganie się roszczeń z tytułu usterek wobec nas zakłada, że klient wypełniał obowiązki kontrolne i zakwestionowania towaru. ( 377 kodeksu handlowego) -/- To obowiązuje również w momencie, gdy klient dalej zbywa towar. Przy oczywistych usterkach oraz niekompletności towaru należy nam je niezwłocznie zgłosić na piśmie w ciągu 8 dni od dostawy wraz z dokładnym opisem błędu oraz numerem zlecenia. Na żądanie z naszej strony należy przedłożyć dokumentację, wzór, kwit i/lub odesłać towar do nas. W przypadku niewykonania tych obowiązków wyklucza się żądania klienta z tytułu wad lub niekompletności świadczenia. -/- Po przeprowadzeniu ustalonego odbioru wyklucza się wskazanie usterek wynikających z obowiązku zakwestionowania towaru, które przy odbiorze mogłyby zostać stwierdzone. -/- 9.2 Ryzyko przydatności i zastosowania rzeczy zakupionej ponosi wyłącznie klient. My przejmujemy tylko wtedy odpowiedzialność za określone zastosowanie lub określoną przydatność, o ile zostało do pisemnie uzgodnione. Klient jest zobowiązany do zachowania technicznych warunków ramowych ujętych w załączonej dokumentacji i / lub dokumentach dodatkowych. Klient ma te oraz inne przez nas podane ograniczenia w zastosowaniu podawać swoim odbiorcom. -/- 9.3 Nie uznajemy usterek w przedmiocie dostawy, gdy usterka powstała w wyniku niezachowania podanych przez nas warunków technicznych, ujętych w dokumentacji i/lub 7

8 dokumentacji dodatkowej. Nie odpowiadamy również w przypadku naturalnego zużycia przedmiotu dostawy, błędnego lub niedbałego korzystania z niego, zmian, montażu jak i obsługi. Dotyczy to również błędnego doradzania lub wskazówek przez klienta lub osoby trzecie, nadmiernego zaabsorbowania, niewłaściwego miejsca ustawienia, niewłaściwych środków operacyjnych lub niewłaściwego zabezpieczenia prądowego, chemicznego, elektrochemicznego lub oddziaływania elektrycznego, wpływu pogody lub innych zjawisk przyrodniczych na przedmiot dostawy. -/ W przypadku wykazania usterek w towarze możemy w późniejszym terminie je usunąć lub dostarczyć sprawny zamiennik. Dopiero, gdy i tym razem ponownie coś by nie działało lub miałoby to być dla klienta uciążliwe, a wykonanie tego miałoby być niemożliwe, klient upoważniony jest przepisami do odstąpienia lub do obniżenia ceny z tytułu wady towaru. -/- Roszczenia o odszkodowanie przysługują klientów zgodnie z punktem 9.7. Odnośnie świadczeń zastępczych lub prac udoskonalających termin gwarancji określa się na 3 miesiące od dostawy względnie wykonania usługi, który rozpoczyna się po upływie terminu gwarancyjnego na nasze pierwotne świadczenie zgodnie z punktem /- 9.5 Klient jest zobowiązany do udzielenia nam czasu na wykonanie ulepszeń i dokonania dostaw części zamiennych. W przeciwnym razie jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za powstałe w ten sposób skutki. Jeżeli klient nalega na pracownika technicznego lub przeprowadzenie prac poza normalnym czasem pracy w trybie pilnym, to ponosi on koszty dodatkowe z tym związane (np. dodatek za nadgodziny, dłuższa droga dojazdu). -/- 9.6 O ile w ramach działań naprawczych zastąpimy części, są one naszą własnością. Za części zamienne odpowiadamy tylko według warunków dostawy i sprzedaży, patrz punkt 9.4 -/- 9.7 Ręczymy za odszkodowanie w przypadku wyraźnego przejęcia gwarancji lub ryzyka nabycia, jak i w przypadku umyślnych lub rażąco niedbałych naruszeń obowiązków. Przy rażącym zaniedbaniu odszkodowanie za szkodę jest przewidywalne, typowe i ograniczone. Nienaruszona pozostaje rękojmia z tytułu umyślnego narażenia utraty życia, kalectwa i zdrowia jak i korzystania z usług zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt. -/- Za niewielkie szkody rzeczowe i majątkowe ręczymy w przypadku naruszenia znaczących obowiązków wynikających z umowy tzn. obowiązków, których zachowanie i spełnienie 8

9 zostało uniemożliwione. Jednak zostało to ograniczone do szkód przewidywalnych typowych dla umów ujętych przy podpisaniu umowy. -/- 9.8 Roszczenia z tytułu wad fizycznych i prawnych przedawniają się w ciągu roku od przejęcia ryzyka. To nie dotyczy roszczeń z tytułu wad w myśl 438 ust 1 nr 2 kodeksu cywilnego. Przy umyślnym i nieostrożnym naruszeniu obowiązków; przy przejęciu ryzyka, przy braku cech gwarantowanych jak i naruszeniu wobec osób obowiązują ustawowe terminy przedawniające. -/- 9.9 Dla wszelkich roszczeń, które nie podlegają przedawnieniu z powodu wad fizycznych, obowiązuje sześciomiesięczny termin zawity/prekluzyjny, który zaczyna się od ujawnienia wady i osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie. Ta regulacja nie obowiązuje w przypadku roszczeń o odszkodowanie, które bazują na zamierzonym lub nieostrożnym postępowaniu z naszej strony. -/ Jeżeli klient przyśle nam przedmiot dostawy a my stwierdzimy że zgłoszenie jest niestosowne i nie mogą zaistnieć roszczenia z tytułu gwarancji, to zobowiązany jest on do odbioru towaru w ciągu 4 tygodni od dostarczenie informacji o odbiorze towaru lub o pisemne wyjaśnienie, że ma on zostać na koszt klienta odesłany lub naprawiony. -/ Daleko idąca odpowiedzialność za odszkodowanie niż przewidywana z punkcie 9, jest bez względu na naturę prawną wykluczona. To obowiązuje w szczególności roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej z winy powstałej przy zawarciu umowy, z powodu innych naruszeń obowiązków lub z powodu deliktowych roszczeń o odszkodowanie zgodnie z 823 kodeksu cywilnego. To ograniczenie obowiązuje również, gdy klient zamiast roszczenia rekompensaty za szkody zażąda zamiast świadczenia bezskutecznych kosztów. Nienaruszalna zostaje daleko idąca odpowiedzialność z naszej strony za świadome przemilczenie usterki. -/ Niniejsze regulacje obowiązują również przy naruszeniu obowiązku obserwacji przez producenta produktu wprowadzonego na rynek. Normalna żywotność dostarczonych przez nas produktów określona jest w dokumentacji i /lub w dokumentacji uzupełniającej. -/- 9

10 9.13 Niniejsze ograniczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązują na zasadach i w wysokości na rzecz naszych reprezentantów, pracowników umysłowych, pracobiorców, pracowników i innych osób wykonujących zobowiązania. -/- 10. Wybór prawa, miejsce wykonania zobowiązania i jurysdykcja 10.1 Dla wszelkich sporów wynikających z umowy, gdy klient jest kupcem, osobą prawną publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publiczno prawnego lub w kraju nie posiada ogólnej jurysdykcji, ustala się jako jurysdykcję również w sprawach weksli, dokumentów i czeków. Jesteśmy upoważnieni, do pozwania klienta także w miejscu jego jurysdykcji. -/ W stosunkach prawnych pomiędzy krajowymi partnerami umowy znajduje zastosowanie prawo niemieckie. Wyklucza się stosowanie prawa konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. -/ Miejscem wykonania zobowiązania jest miejscowość dostawy, o ile z naszego potwierdzenia zlecenia nic innego nie wynika. -/- 10

11 II Dodatkowe ogólne warunki handlowe dotyczące napraw i innych usług Ogólnie: PollrichDLK Fan Factories dokonuje m.in. usług tj. konserwacji, uruchomienia i pomiarów technicznych na wentylatorach, w celu utrzymania, a w szczególności utrzymania niezawodności eksploatacji. Dla niniejszych zleconych świadczeń obowiązują niniejsze ogólne warunki handlowe jak i uzupełnione następujące dodatkowe ustalenia. -/- 1. Terminy wykonania Ustalone terminy napraw i ich wykonania są tylko wtedy zobowiązujące, gdy ich dotrzymanie nie jest uzależnione od zwłoki wynikającej z naruszenia obowiązku współdziałania klienta lub gdy jest to przez niego uniemożliwiane. Za taką sytuacje uznaje się niepełny, oraz całkowity brak dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zlecenia. -/- 2. Koszty za niewykonane zlecenia Naruszy klient swój obowiązek współdziałania lub zlecenie nie może zostać przez nas przeprowadzone ponieważ: 1. zakwestionowany błąd nie mógł zostać technicznie stwierdzony 2. klient przegapił ustalony termin z własnej winy 3. zlecenie zostało odwołane w trakcie przeprowadzenia prac to klient zobowiązany jest do rekompensaty powstałych i udokumentowanych kosztów w szczególności powstałych podczas szukaniu błędu. -/- 3. Dodatkowe nakłady powstałe w wyniku usterek eksploatacyjnych My próbujemy utrzymać koszty naszych usług na najniższym poziomie. Dlatego kalkulując cenę usługi wliczmy do niej rzetelną obsługę i pomoc techniczną naszych klientów na miejscu. W ten sposób klient rekompensuje dodatkowe nakłady tj. np. - za wadliwe lub błędne wskazania wentylatorów, urządzeń lub miejsca wykonywanych prac - błędną obsługę na miejscu - brak współpracy lub odmówienie udzielenia pomocy - nie zachowane ustalonych terminów 4. Kosztorys 11

12 Jeżeli na zlecenie klienta tworzy się kosztorys, można klienta obciążyć kosztami jego powstania, niezależnie od tego, czy zlecenia napraw zostaną zlecone czy też nie. Klienta należy poinformować o możliwości narzucenia opłaty za wykonany kosztorys. -/- 5. Kompetencja sądu Uzgadnia się kompetencję sądu dla wszelkich teraźniejszych i przyszłych roszczeń w ramach naszego zlecenia konserwacji, napraw i innych świadczeń, o ile zleceniodawcą jest rzemieślnik w myśl ustawowych ustaleń, jak i osoba prawna prawa publicznego lub podmiot odrębnego majątku publiczno-prawnego. Jesteśmy również upoważnieni do zaskarżenia klienta w jego nowej siedzibie. -/- ************************* Koniec tłumaczenia ********************************* Prawidłowość powyższego tłumaczenia, przedstawionego mi w oryginale w języku niemieckim, dokumentu niniejszym potwierdzam. Numer tłumaczenia 280/2012 Uwagi: Napisy o treści niemerytorycznej nie zostały przetłumaczone. Tłumaczenie zawiera znaków co daje 21 stron rozliczeniowych. (1125 znaków za stronę rozliczeniową) Zabrze, dnia

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług firmy UNTHA Polska sp. z o.o. - niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzadaży Towarów i Usług stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego PAECH Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie I. DEFINICJE a) Sprzedający - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PAECH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów 1.1 Wszelkie wykonywane przez nas dostawy, świadczenia oraz oferty następują wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży. Niniejsze warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów tego rodzaju zawieranych przez Spółkę ArcelorMittal Construction Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Następujące Ogólne Warunki Umowy zastępują Ogólne Warunki Umowy z dnia 15.04.2011, godz. 16:00 i wchodzą w życie od dnia 02.08.2013, godz. 16:00. I. Warunki ogólne, prawo właściwe 4. Prawo właściwe Znajduje

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostaw Monier Braas Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Dostaw Monier Braas Sp. z o.o. Ogólne Warunki Dostaw Monier Braas Sp. z o.o. Obowiązujące od dnia 01 marca 2014 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Dostaw określają zasady współpracy w obszarze zamówień, odbiorów i dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo