INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA ODPISÓW DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA ODPISÓW DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA ODPISÓW DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY Działając na podstawie 6 ust. 5 zarządzenia Nr 58/2013 Rektora AGH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz zasad ich sporządzania, 7, 9 i 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) oraz 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), oraz 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), w zw. z uchwałą nr 247/2012 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów AGH oraz art. 12 pkt 15) Statutu AGH z dnia 28 września 2011 r. z późn. zm., ustalam, co następuje. 1 Niniejsza Instrukcja określa zasady sporządzania odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język: niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski, według wzoru dyplomu, w tym także wzoru dyplomu z wyróżnieniem, określonego uchwałą nr 247/2012 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów AGH Nadzór nad tłumaczeniem nazw kierunków i specjalności wpisywanych na dyplom ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy sprawuje Dział Nauczania. 2. W przypadku utworzenia nowego kierunku lub specjalności należy zgłosić drogą mailową do Działu Nauczania propozycję tłumaczenia bądź wystąpić z wnioskiem o dokonanie oficjalnego tłumaczenia nazwy Zasady sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język francuski określa załącznik nr 1 do Instrukcji. 2. Zasady sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język hiszpański określa załącznik nr 2 do Instrukcji. 3. Zasady sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język niemiecki określa załącznik nr 3 do Instrukcji. 4. Zasady sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język rosyjski określa załącznik nr 4 do Instrukcji. PROREKTOR AGH DS. KSZTAŁCENIA prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko

2 Załącznik nr 1 do Instrukcji ZASADY SPORZĄDZANIA ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W TŁUMACZENIU NA JĘZYK FRANCUSKI W przypadku sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język francuski dyplom należy wypełnić treściami według następujących zasad: 1) Monsieur/Madame dane osobowe dotyczące absolwenta umieszczone na dyplomie muszą być identyczne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym. Jeżeli w dowodzie osobistym widnieją dwa imiona, to powinny być one umieszczone zarówno na protokole egzaminu dyplomowego, jak i na dyplomie. W przypadku studentów zagranicznych dane umieszczone na dyplomie muszą być zgodne z danymi widniejącymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość danej osoby; 2) date de naissance zob. uwaga jak w pkt 1; datę należy wpisać według następującego wzoru: le 1er mai 1989, pozostałe dni miesiąca: np. le 2 septembre 1988 ; tłumaczenia nazw miesięcy należy wpisać zgodnie z poniższą tabelą: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień francuskie tłumaczenie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 3) lieu de naissance zob. uwaga jak w pkt 1; nazwa polskiej miejscowości winna być wpisana w formie nieodmienionej, w oryginalnym brzmieniu, np. Kraków ; UWAGA: obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać w oryginalnym brzmieniu lub w tłumaczeniu na język francuski; w przypadku studentów, u których miejsce urodzenia w dokumencie potwierdzającym tożsamość wpisane zostało alfabetem innym niż łaciński (np. cyrylicą), należy zastosować jego transliterację. Pomocne w tym zakresie mogą być publikacje Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dostępne na stronie internetowej ; 4) a obtenu à la należy wpisać nazwę Wydziału w tłumaczeniu na język francuski: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej francuskie tłumaczenie Faculté des Mines et de Géo-ingénierie Faculté de Métallurgie et d'informatique Industrielle Faculté d'électrotechnique, d'automatique, d'informatique et

3 Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Odlewnictwa Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Wydział Zarządzania Wydział Energetyki i Paliw Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Humanistyczny d Ingénierie Biomédicale Faculté d Informatique, d Électronique et de Télécommunication Faculté d Ingénierie Mécanique et de Robotique Faculté de Géologie, de Géophysique et de Protection de l'environnement Faculté de Géodésie des Mines et d'ingénierie de l'environnement Faculté d Ingénierie des Matériaux et de Céramique Faculté de Fonderie Faculté des Métaux non-ferreux Faculté de Forage, de Pétrole et de Gaz Faculté de Gestion Faculté d Énergétique et de Combustibles Faculté de Physique et d'informatique Appliquée Faculté de Mathématiques Appliquées Faculté des Lettres 5) les qualifications należy wpisać odpowiednio: w przypadku pierwszego stopnia - de premier cycle w przypadku drugiego stopnia - de deuxième cycle 6) sous forme należy wpisać odpowiednio: w przypadku studiów stacjonarnych - d études à temps complet w przypadku studiów niestacjonarnych - d études à temps partiel 7) dans le domaine de należy wpisać nazwę kierunku z dużej litery w tłumaczeniu na język francuski: Automatyka i Robotyka Budownictwo Ceramika Chemia Budowlana Edukacja Techniczno-Informatyczna Ekologiczne Źródła Energii Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Energetyka Fizyka Medyczna Fizyka Techniczna Geodezja i Kartografia Geofizyka Górnictwo i Geologia Informatyka Informatyka i Ekonometria Informatyka Stosowana Inżynieria Akustyczna Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Materiałowa Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa francuskie tłumaczenie Automatique et Robotique Bâtiment et Travaux Publics Céramique Chimie du Bâtiment Éducation Technique et Informatique Sources d Énergie Écologiques Électronique et Télécommunications Électrotechnique Energétique Physique Médicale Physique et Technique Géodésie et Cartographie Géophysique Géologie et Mines Informatique Informatique et Économétrie Informatique Appliquée Ingénierie Acoustique Ingénierie Biomédicale Ingénierie des Matériaux Ingénierie Mécanique et des Matériaux

4 Inżynieria Naftowa i Gazownicza Inżynieria Obliczeniowa Inżynieria Środowiska Kulturoznawstwo Matematyka Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronika Metalurgia Ochrona Środowiska Socjologia Technologia Chemiczna Teleinformatyka Turystyka i Rekreacja Wirtotechnologia Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Ingénierie Pétrolier et du Gaz Ingénierie Informatique Ingénierie de l Environnement Connaissances de la Culture Mathématiques Mécanique et Construction de Machines Mécatronique Métallurgie Protection de l'environnement Sociologie Technologie Chimique Téléinformatique Tourisme et Récréation Technologie Virtuelle Gestion Gestion et Ingénierie de la Production 8) spécialité należy wpisać francuskojęzyczną nazwę specjalności w brzmieniu zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału UWAGA: w przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie kształcenia należy umieścić poziomą kreskę ; 9) en matière de należy wpisać odpowiednio, zgodnie z właściwą uchwałą Senatu AGH w sprawie określenia efektów kształcenia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, z małej litery, w tłumaczeniu na język francuski: nauk humanistycznych nauk społecznych nauk ścisłych nauk przyrodniczych nauk technicznych francuska nazwa sciences des humaines sciences sociales sciences exactes sciences naturelles sciences techniques UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę ; 10) profil universitaire należy wpisać odpowiednio: w przypadku profilu ogólnoakademickiego - général w przypadku profilu praktycznego - pratique UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164

5 poz z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę ; 11) avec la mention należy wpisać słownie, w formie nieodmienionej, z małej litery, w tłumaczeniu na język francuski, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów AGH: bardzo dobry plus dobry dobry plus dostateczny dostateczny francuska nazwa très bien bien plus bien suffisant plus suffisant 12) conférant le titre de należy wpisać w formie nieodmienionej, z małej litery, w języku polskim, zgodnie z tytułem zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu (nazwa tytułu zawodowego nie jest tłumaczona), np. licencjat, inżynier, magister, magister inżynier ; 13) le należy wpisać datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, według następującego wzoru: 15 mai 2014 ; 14) Numéro du diplôme: słowa Numéro du diplôme: nie są widoczne na wzorze dyplomu, lecz są drukowane automatycznie wraz z pozostałymi treściami do wypełnienia, w lewym dolnym rogu, pod miejscem na pieczęć urzędową Uczelni; należy wpisać numer dyplomu nadany przez Dział Nauczania; numer dyplomu na oryginale i na odpisach musi być identyczny; wpisywany jest także do suplementu; 15) Miejscowość i data wydania dyplomu zwrot nie podlega tłumaczeniu i nie jest widoczny na wzorze dyplomu; w prawym dolnym rogu dyplomu należy wpisać miejsce i datę w układzie: dzień-miesiąc-rok, według następującego wzoru: Kraków, le 30 juin 2014 ; UWAGA: data wydania odpisów musi być zgodna z datą wydania oryginału dyplomu, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w 10 zarządzenia Rektora, uzasadniające wymianę odpisu.

6 PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE TREŚCI DYPLOMU W JĘZYKU FRANCUSKIM: (COPIE) Monsieur/Madame Katarzyna Nowak date de naissance le 16 janvier 1989 lieu de naissance Kraków a obtenu à la les qualifications sous forme dans le domaine de spécialité en matière de profil universitaire avec la mention conférant le titre de Faculté d Énergétique et de Combustibles de premier cycle d études à temps complet Technologie Chimique sciences techniques général très bien inżynier le 30 juin 2014 Numéro du diplôme: Kraków, le 30 juin 2014

7 Załącznik nr 2 do Instrukcji ZASADY SPORZĄDZANIA ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W TŁUMACZENIU NA JĘZYK HISZPAŃSKI W przypadku sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język hiszpański dyplom należy wypełnić treściami według następujących zasad: 1) Don/Doña dane osobowe dotyczące absolwenta umieszczone na dyplomie muszą być identyczne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym. Jeżeli w dowodzie osobistym widnieją dwa imiona, to powinny być one umieszczone zarówno na protokole egzaminu dyplomowego, jak i na dyplomie. W przypadku studentów zagranicznych dane umieszczone na dyplomie muszą być zgodne z danymi widniejącymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość danej osoby; 2) fecha de nacimiento zob. uwaga jak w pkt 1; datę należy wpisać według następującego wzoru: 10 de septiembre de 1988 (dzień cyfrą + de + nazwa miesiąca + de + rok cyfrą); tłumaczenia nazw miesięcy należy wpisać zgodnie z poniższą tabelą: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień hiszpańskie tłumaczenie enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 3) lugar de nacimiento zob. uwaga jak w pkt 1; nazwa polskiej miejscowości winna być wpisana w formie nieodmienionej, w oryginalnym brzmieniu, np. Kraków ; UWAGA: obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać w oryginalnym brzmieniu lub w tłumaczeniu na język hiszpański; w przypadku studentów, u których miejsce urodzenia w dokumencie potwierdzającym tożsamość wpisane zostało alfabetem innym niż łaciński (np. cyrylicą), należy zastosować jego transliterację. Pomocne w tym zakresie mogą być publikacje Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dostępne na stronie internetowej ; 4) ha superado en la należy wpisać nazwę Wydziału w tłumaczeniu na język hiszpański: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Elektrotechniki, Automatyki, hiszpańskie tłumaczenie Facultad de Minería e Ingeniería Geológica Facultad de Ingeniería de Metales e Informática Industrial Facultad de Electrotecnia, Automática,

8 Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Odlewnictwa Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Wydział Zarządzania Wydział Energetyki i Paliw Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Humanistyczny Informática e Ingeniería Biomédica Facultad de Informática, Electrónica y Telecomunicación Facultad de Ingeniería Mecánica y Robótica Facultad de Geología, Geofísica y Protección del Medio Ambiente Facultad de Geodesia Minera e Ingeniería Ambiental Facultad de Ciencia de Materiales y Cerámica Facultad de Fundición Facultad de Metales No Ferrosos Facultad de Perforación de Pozos, Petróleo y Gas Facultad de Gestión Facultad de Energética y Combustibles Facultad de Física e Informática Aplicada Facultad de Matemáticas Aplicadas Facultad de Humanidades 5) los estudios universitarios należy wpisać odpowiednio: w przypadku pierwszego stopnia - de primer ciclo w przypadku drugiego stopnia - de segundo ciclo 6) en la forma de estudios należy wpisać odpowiednio: w przypadku studiów stacjonarnych - presenciales w przypadku studiów niestacjonarnych - presenciales de fin de semana 7) en la carrera de należy wpisać nazwę kierunku z dużej litery w tłumaczeniu na język hiszpański: Automatyka i Robotyka Budownictwo Ceramika Chemia Budowlana Edukacja Techniczno-Informatyczna Ekologiczne Źródła Energii Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Energetyka Fizyka Medyczna Fizyka Techniczna Geodezja i Kartografia Geofizyka Górnictwo i Geologia Informatyka Informatyka i Ekonometria Informatyka Stosowana Inżynieria Akustyczna Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Materiałowa Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa hiszpańskie tłumaczenie Automática y Robótica Ingeniería Civil: Construcción Cerámica Química de la Construcción Educación Tecnológica e Informática Fuentes de Energía Ecológicas Electrónica y Telecomunicación Ingeniería Eléctrica Ingeniería Energética Física Médica Física Técnica Geodesia y Cartografía Geofísica Minería y Geología Informática Informática y Econometría Informática Aplicada Ingeniería Acústica Ingeniería Biomédica Ingeniería de Materiales Ingeniería Mecánica y Ciencia de Materiales

9 Inżynieria Naftowa i Gazownicza Inżynieria Obliczeniowa Inżynieria Środowiska Kulturoznawstwo Matematyka Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronika Metalurgia Ochrona Środowiska Socjologia Technologia Chemiczna Teleinformatyka Turystyka i Rekreacja Wirtotechnologia Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Ingeniería de Petróleo y Gas Ingeniería Computacional Ingeniería Ambiental Ciencias de la Cultura Matemáticas Mecánica y Construcción Máquinas Ingeniería Mecatrónica Metalurgia Protección del Medio Ambiente Sociología Tecnología Química Teleinformática Turismo y Ocio Virtotecnología Gestión y Administración Gestión e Ingeniería de la Producción 8) especialidad należy wpisać hiszpańskojęzyczną nazwę specjalności w brzmieniu zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału UWAGA: w przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie kształcenia należy umieścić poziomą kreskę ; 9) área należy wpisać odpowiednio, zgodnie z właściwą uchwałą Senatu AGH w sprawie określenia efektów kształcenia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, z małej litery, w tłumaczeniu na język hiszpański: nauk humanistycznych nauk społecznych nauk ścisłych nauk przyrodniczych nauk technicznych hiszpańskie tłumaczenie ciencias humanas ciencias sociales ciencias exactas ciencias naturales ciencias técnicas UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę ; 10) perfil należy wpisać odpowiednio: w przypadku profilu ogólnoakademickiego - académico general w przypadku profilu praktycznego - práctico UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164

10 poz z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę ; 11) calificación final należy wpisać słownie, w formie nieodmienionej, z małej litery, w tłumaczeniu na język hiszpański, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów AGH: bardzo dobry plus dobry dobry plus dostateczny dostateczny hiszpańskie tłumaczenie sobresaliente notable bien suficiente aprobado 12) título profesional należy wpisać w formie nieodmienionej, z małej litery, w języku polskim, zgodnie z tytułem zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu (nazwa tytułu zawodowego nie jest tłumaczona), np. licencjat, inżynier, magister, magister inżynier ; 13) con fecha należy wpisać datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, według następującego wzoru: 15 de julio de 2014 ; 14) Número de diploma: słowa Número de diploma: nie są widoczne na wzorze dyplomu, lecz są drukowane automatycznie wraz z pozostałymi treściami do wypełnienia, w lewym dolnym rogu, pod miejscem na pieczęć urzędową Uczelni; należy wpisać numer dyplomu nadany przez Dział Nauczania; numer dyplomu na oryginale i na odpisach musi być identyczny; wpisywany jest także do suplementu; 15) Miejscowość i data wydania dyplomu zwrot nie podlega tłumaczeniu i nie jest widoczny na wzorze dyplomu; w prawym dolnym rogu dyplomu należy wpisać miejsce i datę w układzie: dzień-miesiąc-rok, według następującego wzoru: Kraków, 30 de junio de 2014 ; UWAGA: data wydania odpisów musi być zgodna z datą wydania oryginału dyplomu, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w 10 zarządzenia Rektora, uzasadniające wymianę odpisu.

11 PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE TREŚCI DYPLOMU W JĘZYKU HISZPAŃSKIM: (COPIA) Don/Doña Katarzyna Nowak fecha de nacimiento 15 de mayo de 1988 lugar de nacimiento Skarżysko-Kamienna ha superado en la los estudios universitarios en la forma de estudios en la carrera de especialidad área perfil calificación final título profesional Facultad de Electrotecnia, Automática, Informática e Ingeniería Biomédica de primer ciclo presenciales de fin de semana Educación Técnico- Informativa ciencias técnicas académico general sobresaliente inżynier con fecha 30 de julio de 2014 Número de diploma: Kraków, 30 de junio de 2014

12 Załącznik nr 3 do Instrukcji ZASADY SPORZĄDZANIA ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W TŁUMACZENIU NA JĘZYK NIEMIECKI W przypadku sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język niemiecki dyplom należy wypełnić treściami według następujących zasad: 1) Herr/Frau dane osobowe dotyczące absolwenta umieszczone na dyplomie muszą być identyczne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym. Jeżeli w dowodzie osobistym widnieją dwa imiona, to powinny być one umieszczone zarówno na protokole egzaminu dyplomowego, jak i na dyplomie. W przypadku studentów zagranicznych dane umieszczone na dyplomie muszą być zgodne z danymi widniejącymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość danej osoby; 2) Geburtsdatum zob. uwaga jak w pkt 1; datę należy wpisać według następującego wzoru: 10. Semptember 1988 (dzień cyfrą z kropką + nazwa miesiąca z dużej litery + rok cyfrą); tłumaczenia nazw miesięcy należy wpisać zgodnie z poniższą tabelą: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień niemieckie tłumaczenie Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 3) Geburtsort zob. uwaga jak w pkt 1; nazwa polskiej miejscowości winna być wpisana w formie nieodmienionej, w oryginalnym brzmieniu, np. Kraków ; UWAGA: obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać w oryginalnym brzmieniu lub w tłumaczeniu na język niemiecki; w przypadku studentów, u których miejsce urodzenia w dokumencie potwierdzającym tożsamość wpisane zostało alfabetem innym niż łaciński (np. cyrylicą), należy zastosować jego transliterację. Pomocne w tym zakresie mogą być publikacje Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dostępne na stronie internetowej ; 4) hat an der należy wpisać nazwę Wydziału w tłumaczeniu na język niemiecki: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji niemieckie tłumaczenie Fakultät für Bergbau und Geoingenieurwesen Fakultät für Metalltechnik und Industrieinformatik Fakultät für Elektrotechnik, Automation, Informatik und Biomedizinische Technik Fakultät für Informatik, Elektronik und Telekommunikation

13 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Odlewnictwa Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Wydział Zarządzania Wydział Energetyki i Paliw Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Humanistyczny Fakultät für Maschinenbau und Robotik Fakultät für Geologie, Geophysik und Umweltschutz Fakultät für Markscheidewesen und Umwelttechnik Fakultät für Werkstoffkunde und Keramik Fakultät für Gießereitechnik Fakultät für Nichteisenmetalle Fakultät für Bohrtechnik, Erdöl und Erdgas Fakultät für Management Fakultät für Energiewirtschaft und Brennstoffe Fakultät für Physik und Angewandte Informatik Fakultät für Angewandte Mathematik Humanistische Fakultät 5) folgende Qualifikationen erlangt należy wpisać odpowiednio: w przypadku pierwszego stopnia - Abschluss des Studiums des ersten Grades w przypadku drugiego stopnia - Abschluss des Studiums des zweiten Grades 6) Studienform należy wpisać odpowiednio: w przypadku studiów stacjonarnych - Vollzeitstudium w przypadku studiów niestacjonarnych - Teilzeitstudium 7) Studiengang należy wpisać nazwę kierunku z dużej litery w tłumaczeniu na język niemiecki: Automatyka i Robotyka Budownictwo Ceramika Chemia Budowlana Edukacja Techniczno-Informatyczna Ekologiczne Źródła Energii Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Energetyka Fizyka Medyczna Fizyka Techniczna Geodezja i Kartografia Geofizyka Górnictwo i Geologia Informatyka Informatyka i Ekonometria Informatyka Stosowana Inżynieria Akustyczna Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Materiałowa Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa niemieckie tłumaczenie Automatik und Robotik Bauwesen Keramik Bauchemie Technisch-informatische Bildung Ökologische Energiequellen Elektronik und Telekommunikation Elektrotechnik Energiewirtschaft Medizinische Physik Technische Physik Vermessungskunde und Kartographie Geophysik Bergbau und Geologie Informatik Informatik und Ökonometrie Angewandte Informatik Akustik und Schalltechnik Biomedizinische Technik Werkstoffkunde Mechanische Technik und

14 Inżynieria Naftowa i Gazownicza Inżynieria Obliczeniowa Inżynieria Środowiska Kulturoznawstwo Matematyka Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronika Metalurgia Ochrona Środowiska Socjologia Technologia Chemiczna Teleinformatyka Turystyka i Rekreacja Wirtotechnologia Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Werkstoffkunde Erdöl- und Erdgastechnik Rechnergestütztes Ingenieurwesen Umwelttechnik Kulturwissenschaften Mathematik Mechanik und Maschinenbau Mechatronik Metallurgie Umweltschutz Soziologie Chemische Technologie Teleinformatik Tourismus und Rekreation Virtual Technology Management Management und Produktionstechnik 8) Fachbereich należy wpisać niemieckojęzyczną nazwę specjalności w brzmieniu zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału UWAGA: w przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie kształcenia należy umieścić poziomą kreskę ; 9) Studiengebiet należy wpisać odpowiednio, zgodnie z właściwą uchwałą Senatu AGH w sprawie określenia efektów kształcenia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, z dużej litery, w tłumaczeniu na język niemiecki: nauk humanistycznych nauk społecznych nauk ścisłych nauk przyrodniczych nauk technicznych niemieckie tłumaczenie Humanistische Wissenschaften Sozialwissenschaften Exakte Wissenschaften Naturwissenschaften Technikwissenschaften UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę ; 10) Studienprofil należy wpisać odpowiednio: w przypadku profilu ogólnoakademickiego - allgemeinakademisches w przypadku profilu praktycznego - praktisches UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by

15 prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę ; 11) Gesamtergebnis należy wpisać słownie, w formie nieodmienionej, z małej litery, w tłumaczeniu na język niemiecki, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów AGH: bardzo dobry plus dobry dobry plus dostateczny dostateczny niemieckie tłumaczenie sehr gut gut plus gut genügend plus genügend 12) Berufstitel należy wpisać w formie nieodmienionej, z małej litery, w języku polskim, zgodnie z tytułem zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu (nazwa tytułu zawodowego nie jest tłumaczona), np. licencjat, inżynier, magister, magister inżynier ; 13) am należy wpisać datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, według następującego wzoru: 30. Juni 2014 ; 14) Diplomnummer: słowa Diplomnummer: nie są widoczne na wzorze dyplomu, lecz są drukowane automatycznie wraz z pozostałymi treściami do wypełnienia, w lewym dolnym rogu, pod miejscem na pieczęć urzędową Uczelni; należy wpisać numer dyplomu nadany przez Dział Nauczania; numer dyplomu na oryginale i na odpisach musi być identyczny; wpisywany jest także do suplementu; 15) Miejscowość i data wydania dyplomu zwrot nie podlega tłumaczeniu i nie jest widoczny na wzorze dyplomu; w prawym dolnym rogu dyplomu należy wpisać miejsce i datę w układzie: dzień-miesiąc-rok, według następującego wzoru: Kraków, 1 Juli 2014 ; UWAGA: data wydania odpisów musi być zgodna z datą wydania oryginału dyplomu, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w 10 zarządzenia Rektora, uzasadniające wymianę odpisu.

16 PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE TREŚCI DYPLOMU W JĘZYKU NIEMIECKIM: (ABSCHRIFT) Herr/Frau Katarzyna Nowak Geburtsdatum 15. Mai 1988 Geburtsort Skarżysko-Kamienna hat an der folgende Qualifikationen erlangt Studienform Studiengang Fakultät für Elektrotechnik, Automation, Informatik und Biomedizinische Technik den Abschluss des Studiums ersten Grades Teilzeitstudium Technik und Informatik Fachbereich Studiengebiet Technikwissenschaften Studienprofil allgemeinakademisches Gesamtergebnis sehr gut Berufstitel inżynier am 30. Juni 2014 Diplomnummer: Kraków, 1. Juli 2014

17 Załącznik nr 4 do Instrukcji ZASADY SPORZĄDZANIA ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W TŁUMACZENIU NA JĘZYK ROSYJSKI W przypadku sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język rosyjski dyplom należy wypełnić treściami według następujących zasad: 1) Господин/Госпожа dane osobowe dotyczące absolwenta umieszczone na dyplomie muszą być identyczne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym. Jeżeli w dowodzie osobistym widnieją dwa imiona, to powinny być one umieszczone zarówno na protokole egzaminu dyplomowego, jak i na dyplomie. W przypadku studentów zagranicznych dane umieszczone na dyplomie muszą być zgodne z danymi widniejącymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość danej osoby; 2) дата рождения zob. uwaga jak w pkt 1; datę należy wpisać według następującego wzoru: np. 10 сентября 1988 г. ; tłumaczenia nazw miesięcy należy wpisać w odmianie zgodnie z poniższą tabelą: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień rosyjskie tłumaczenie января февраля марma апреля мая июня июля августa cентября октября ноября декабря 3) место рождения zob. uwaga jak w pkt 1; nazwa polskiej miejscowości winna być wpisana w formie nieodmienionej, w oryginalnym brzmieniu, np. Kraków ; UWAGA: obcojęzyczne nazwy miejscowości należy wpisać w oryginalnym brzmieniu lub w tłumaczeniu na język rosyjski; w przypadku studentów, u których miejsce urodzenia w dokumencie potwierdzającym tożsamość wpisane zostało alfabetem innym niż łaciński (np. cyrylicą), należy zastosować jego transliterację. Pomocne w tym zakresie mogą być publikacje Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dostępne na stronie internetowej ; 4) получил(а) на należy wpisać nazwę Wydziału w tłumaczeniu na język rosyjski: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydział Informatyki, Elektroniki rosyjskie tłumaczenie Факультете горного дела и геоинженерии Факультете инженерии металлов и промышленной информатики Факультете электротехники, автоматики, информатики и биомедицинской инженерии Факультете информатики, электроники

18 i Telekomunikacji Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Odlewnictwa Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Wydział Zarządzania Wydział Energetyki i Paliw Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Humanistyczny и телекоммуникаций Факультете механической инженерии и робототехники Факультете геологии, геофизики и охраны окружающей среды Факультете геодезии в горном деле и инженерии окружающей среды Факультете инженерии материалов и керамики Факультете литейного производства Факультете цветных металлов Факультете бурения, нефти и газа Факультете менеджмента Факультете энергетики и топлива Факультете физики и прикладной информатики Факультете прикладной математики Гуманитарном факультете 5) квалификацию należy wpisać odpowiednio: w przypadku pierwszego stopnia - первой ступени w przypadku drugiego stopnia - второй ступени 6) в форме należy wpisać odpowiednio: w przypadku studiów stacjonarnych - очной w przypadku studiów niestacjonarnych - заочной 7) по направлению należy wpisać nazwę kierunku z dużej litery w tłumaczeniu na język rosyjski: Automatyka i Robotyka Budownictwo Ceramika Chemia Budowlana Edukacja Techniczno-Informatyczna Ekologiczne Źródła Energii Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Energetyka Fizyka Medyczna Fizyka Techniczna Geodezja i Kartografia Geofizyka Górnictwo i Geologia Informatyka Informatyka i Ekonometria Informatyka Stosowana Inżynieria Akustyczna Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Materiałowa Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa Inżynieria Naftowa i Gazownicza rosyjskie tłumaczenie Автоматика и робототехника Строительство Керамика Строительная химия Технико-информационная подготовка Экологические источники энергии Электроника и телекоммуникации Электротехника Энергетика Медицинская физика Техническая физика Геодезия и картография Геофизика Горное дело и геология Информатика Информатика и эконометрия Прикладная информатика Акустическая инженерия Биомедицинская инженерия Инженерия материалов Механическая инженерия и материаловедение Нефтяная и газовая инженерия

19 Inżynieria Obliczeniowa Inżynieria Środowiska Kulturoznawstwo Matematyka Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronika Metalurgia Ochrona Środowiska Socjologia Technologia Chemiczna Teleinformatyka Turystyka i Rekreacja Wirtotechnologia Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Вычислительная инженерия Инженерия окружающей среды Культуроведение Математика Механика и машиностроение Мехатроника Металлургия Охрана окружающей среды Социология Химическая технология Телеинформатика Туризм и рекреация Технология виртуализации Менеджмент Управление и производственная инженерия 8) по специальности należy wpisać rosyjskojęzyczną nazwę specjalności w brzmieniu zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału UWAGA: w przypadku braku specjalności na danym kierunku i poziomie kształcenia należy umieścić poziomą kreskę ; 9) в области należy wpisać odpowiednio, zgodnie z właściwą uchwałą Senatu AGH w sprawie określenia efektów kształcenia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, z małej litery, w tłumaczeniu na język rosyjski: nauk humanistycznych nauk społecznych nauk ścisłych nauk przyrodniczych nauk technicznych rosyjskie tłumaczenie гуманитарных наук общественных наук точных наук естественных наук технических наук UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę ; 10) по профилю należy wpisać odpowiednio: w przypadku profilu ogólnoakademickiego - общеакадемическoму w przypadku profilu praktycznego - практическoму UWAGA: należy wypełnić tylko w przypadku absolwentów, którzy zrealizowali program kształcenia opracowany na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; w przypadku absolwentów kierunków studiów, którzy zrealizowali program nauczania opracowany w oparciu o standardy kształcenia (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. z 2007 r. Nr 164

20 poz z późn. zm.) albo w oparciu o program autorski w ramach tzw. kierunków unikatowych, należy umieścić poziomą kreskę ; 11) с результатом należy wpisać słownie, w formie nieodmienionej, z małej litery, w tłumaczeniu na język rosyjski, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów AGH: bardzo dobry plus dobry dobry plus dostateczny dostateczny rosyjskie tłumaczenie отлично хорошо с плюсом хорошо удовлетворительно с плюсом удовлетворительно 12) профессиональное звание należy wpisać w formie nieodmienionej, z małej litery, w języku polskim, zgodnie z tytułem zawodowym wpisanym w oryginale dyplomu (nazwa tytułu zawodowego nie jest tłumaczona), np. licencjat, inżynier, magister, magister inżynier ; 13) дата należy wpisać datę złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, według następującego wzoru: 30 июля 2014 г. ; 14) Номер диплома: słowa Номер диплома: nie są widoczne na wzorze dyplomu, lecz są drukowane automatycznie wraz z pozostałymi treściami do wypełnienia, w lewym dolnym rogu, pod miejscem na pieczęć urzędową Uczelni; należy wpisać numer dyplomu nadany przez Dział Nauczania; numer dyplomu na oryginale i na odpisach musi być identyczny; wpisywany jest także do suplementu; 15) Miejscowość i data wydania dyplomu zwrot nie podlega tłumaczeniu i nie jest widoczny na wzorze dyplomu; w prawym dolnym rogu dyplomu należy wpisać miejsce i datę w układzie: dzień-miesiąc-rok, według następującego wzoru: Kraków, 1 июля 2014 г. ; UWAGA: data wydania odpisów musi być zgodna z datą wydania oryginału dyplomu, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w 10 zarządzenia Rektora, uzasadniające wymianę odpisu.

Pismo okólne nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2011 roku

Pismo okólne nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2011 roku DO-0132/8/2011 Pismo okólne nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. Zał. nr 4 do zarządzenia nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Bardziej szczegółowo

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Witamy w AGH InŜynier potrzebny od zaraz (od 2008 roku) Największa przeszkodą

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dziennik Ustaw Nr 201 11399 Poz. 1188 1188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego określające procedurę wystawiania przez Uniwersytet Wrocławski zaświadczeń dla studentów i doktorantów do pożyczek i kredytów studenckich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 lutego 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 lutego 2011 roku Zarządzenie Nr 21/2010/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki oraz zasad wyłaniania

Bardziej szczegółowo

podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r. (M.P. z dnia 16 kwietnia 2009 r.)

podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r. (M.P. z dnia 16 kwietnia 2009 r.) M.P.09.23.299 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów, tytułów

Bardziej szczegółowo