Pan Lesław Michnowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Lesław Michnowski"

Transkrypt

1 Pan Lesław Michnowski Proszę państwa, chciałbym mówić o potrzebie myśli strategicznej, jako warunku bezpieczeństwa, zarówno w szerokim, jak i wąskim znaczeniu. W tym celu potrzebne nam jest przyswojenie pojęcia backcasting. Backcasting to wizyjne wieloetapowe programowanie strategiczne. Metodą wolnego rynku nie można byłoby ulokować człowieka na księżycu, Program Apollo nie był realizowany metodą wolnego rynku, lecz metodą backcasting. Jak powinna być kształtowana wizja w ramach backcasting? Wizja musi być realizowana nie w sposób woluntarystyczny, lecz na zasadzie wiedzy o logice, fazach i etapach rozwoju społeczności, jako systemów życia, w ujęciu opracowanej przez mnie cybernetyki rozwoju. Rozwój społeczności definiuję jako tę część procesu jej życia, która skutkuje wzrostem trwałości danej społeczności oraz jakości życia stanowiących ją osób. Rozwój trwały byłby rozwojem polegającym na osiąganiu, przez powiększającą się wraz z rozwojem społeczność, granic jej wzrostu w ramach aktualnego sposobu jej uorganizowania i rozwojowym przekraczaniu tych granic. A więc rozwój trwały prowadziłby do coraz to większych struktur społecznogospodarczych, zaś docelowo, w przyszłości, do ekspansji człowieka w kosmos. Zgodnie z logiką rozwoju (patrz: zał. 1, slajd 7) możemy porównać rozwój społeczności do rozwoju organizmu ludzkiego, a więc: (a) - pojawienie się spontaniczne organizmu w okresie płodowym, (b) preferowane ukształtowanie mózgu (niejako elity kształtującej się osoby) jako układu sterowania ludzkim organizmem, (c) następnie. harmonijny rozwój całego organizmu, (d) aż wreszcie, osiągnięcie zdolności i podjęcie działania dojrzałego zgodnie z aksjologią dobra wspólnego. Fizycznie i etycznie dojrzały człowiek działa na rzecz dobra własnego i warunkującego jego życie środowiska społecznoprzyrodniczego. W świetle powyższego, obecny patologiczny proces rozwoju światowej społeczności jest skutkiem tego, iż ludzkość kryzysogennie zatrzymała się na poziomie rozwoju elitarnego, nie dokończyła budowy zintegrowanej światowej

2 elity i wraz z tym w sposób nowotworowy przekroczyła granicę wzrostu elitarnego. Zamiast, aby zintegrowana światowa elita podjęła trud strategicznej dalekowzroczności oraz ekohumanistycznego upodmiotowiania nie-elity, czyli przywódczego kształtowanie ekospołecznie użytecznych form życia całego gatunku ludzkiego, mamy do czynienia z niesprawiedliwym mnożeniem bogactwa i tworzeniem coraz większego społecznego rozwarstwienia. Przy tym dostęp do bogactw został oderwany od ekospołecznie użytecznej aktywności bogacących się osób i organizacji. Stan taki prowadzi do wyczerpywania źródeł aktualnie dostępnych zasobów naturalnych, bezwzględnej degradacji środowiska przyrodniczego, a wraz z tym do globalnej katastrofy. W wyniku takiej patologii mamy ewidentnie realizowaną - przez nowotworowo pomnażaną tym razem już pseudoelitę - antyhumanitarną koncepcję oszczędzającego zasoby doprowadzenia ludzkości do jednego miliarda osób - w ramach zdegenerowanej koncepcji darwinizmu społecznego.. Tę jakościowo nową formę darwinizmu (jak to już na poprzednich spotkaniach określałem), proponuję nazywać neodarwinizmem społecznym. Jego istota polega na fizycznym eliminowaniu przez najsilniejszą część światowej społeczności, nieco słabszych konkurentów do źródeł deficytowych zasobów naturalnych i przyrodniczych.. Co jest potrzebne, aby rozwojowo przezwyciężyć kryzys globalny? Potrzeba po pierwsze poprawnie rozpoznać jego istotę. Ten obecny kryzys został już przed laty - w roku 1972, w Raporcie Granice wzrostu - określony jako kryzys globalny (patrz: zał.1, slajd 9). Ten kryzys spowoduje, iż pozostawiając ówczesną formę stosunków społecznych - będziemy mieli do czynienia z patologicznym, krótkotrwałym wzrostem gospodarczym. Wzrost taki będzie prowadził do wyczerpania źródeł zasobów naturalnych, zniszczenia środowiska, eksplozji demograficznej i w połowie obecnego stulecia załamania się światowej gospodarki. Ta metodą monitoringu dynamicznego wypracowania (zał. 1, slajd 6) - prognoza ostrzegawcza Meadows ów pozornie ukazuje zagrożenie eksplozją demograficzną, a wobec tego implikuje prymitywny wniosek: za dużo ludzi, trzeba zmniejszyć zaludnienie Ziemi. Moim zdaniem jest to błędne odczytanie tej prognozy, Proponuję te ostrzegawczą prognozę odczytać radykalnie odmiennie. Moim zdaniem poprawnym jest twierdzenie, że w wyniku rozwoju nauki i techniki

3 weszliśmy jako ludzkość w stan zmian i ryzyka. W tej jakościowo nowej życiowej sytuacji potrzebujemy opanować zdolność myślenia strategicznego, wyprzedzającego rozpoznawania i eliminowania nadchodzących zagrożeń oraz zrozumienie potrzeby budowania rezerw zasobów materialno-intelektualnych. Wszak nie wszystko w ramach dalekosiężnej strategii można przewidzieć, gdyż procesy społeczno-gospodarczo-przyrodnicze nie są w pełni zdeterminowane. Na obecny kryzys, który jest zatem elementem kryzysu globalnego, należy - w świetle cybernetyki rozwoju - patrzeć jako na skutek nowotworowego przekroczenia granic wzrostu elitarnego światowej społeczności. Związany z tym niedorozwój powoduje, iż nie jesteśmy w stanie ukształtować zdolności do życia i rozwoju w warunkach wysoko rozwiniętej nauki i techniki, czyli w stanie zmian i ryzyka. Jeżeli zatem nie odrzucimy koncepcji tego patologicznego wzrostu elitarnego, nieuchronnie spowodujemy globalną katastrofę. Głównym czynnikiem globalnego kryzysu - w świetle wyników systemowych badań, które tutaj prezentuję - nie jest przeludnienie ziemi, lecz moralna destrukcja dotychczasowych form życia (już niezgodnych z nowymi uwarunkowaniami), coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki postępująca, a nieprzezwyciężana z odpowiednim wyprzedzeniem. Jako odpowiedź na moralnie już zdegradowany darwinizm społeczny, a zwłaszcza społeczny neodarwinizm, proponuję globalną, ekohumanistyczną współpracę. Ekohumanizm (zał. 1, slajd 14) to warunek życia w stanie zmian i ryzyka. Polega on na kooperacyjnym rozwiązywaniu problemów globalnych, ale - co najważniejsze - z zastosowaniem powszechnego wspomagania nauką i wysoką techniką oraz kulturą informacyjną. W stanie zmian i ryzyka powszechnie dostępny globalny prognostyczny system wiedzy o kompleksowych skutkach działalności społeczno-gospodarczej oraz innych zmian w uwarunkowaniach życia staje się niezbędnym warunkiem kierowania się aksjologią dobra wspólnego, aksjologią ekohumanistyczną. Jakie wobec tego są antykryzysowe propozycje? Co robić? Zbliża się Rio+20. Proponuje się przeto, aby z pomocą tego kolejnego Szczytu Ziemi - doprowadzić do przebudowy systemu światowego w sposób zapewniający zdolność ekohumanistycznego funkcjonowania światowej społeczności.

4 Proponuje się w tym celu, aby w ramach ONZ-u powołać, na wzór Rady Bezpieczeństwa, Radę Trwałego Rozwoju. Przy tej Radzie utworzyć Światowe Centrum Strategii Trwałego Rozwoju wspomagane przez Centrum Globalnego Monitoringu Dynamicznego (w tym prognozowania ostrzegawczego). W ramach Unii Europejskiej należy wzmocnić Eurostat poprzez ukształtowanie Europejskiego Centrum Monitoringu Dynamicznego. (Ten rysunek, który pokazywałem jako efekt prac Raportu Granice wzrostu (1972) Meadows ów to był efekt monitoringu dynamicznego, Monitoring dynamiczny (efekt symulacji komputerowej) ukazuje. co będzie się działo jeżeli nie będziemy interweniowali w dokonujący się przebieg życia społczno-gospodarczego, czyli gdy obserwowane procesy będą biegły dotychczasowych torem.), W Polsce proponuje się powołać profesjonalne, od aktualnego rządu niezależne, Centrum Strategii Trwałego Rozwoju Polski informacyjnie wspomagane prognozowaniem ostrzegawczym przez Główny Urząd Statystyki i Monitoringu Dynamicznego (w tym prognozowania ostrzegawczego). Proponowane Centra powinny działać na zasadzie sieciowej, poprzez organizowanie zdalnej współpracy odpowiednich istniejących placówek naukowo-badawczych oraz specjalistów, z wykorzystaniem w celach symulacyjnych, metodą światowego GRID/cloud computing - już istniejących, a niezbędnych tu systemów komputerowych oraz powszechnie dostępnych baz danych i wiedzy. Główną metodą wypracowywania warunkującej bezpieczeństwo strategii trwałego rozwoju powinna być metoda programowania wizyjnego backcasting, o którym mówiłem na wstępie wspomagana metodami symulacji komputerowej skutków realizacji strategicznych zamierzeń. Powyższe propozycje są zgodne z Listem do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wystosowanym przez Forum Społeczeństwo Informacyjne Trwałego Rozwoju, wnioskującym o przedłożenie ich podczas Szczytu Ziemi Rio+20, w dniach czerwca w przyszłym roku (patrz: zał. 3). Te propozycje są zgodne z antykryzysowymi watykańskimi zaleceniami. Benedykt XVI proponuje utworzenie prawdziwej władzy światowej, kierującej się zasadami dobra wspólnego, solidarności i pomocniczości (Enc. CIV)., W ślad za tym Watykań proponuje utworzenie Centralnego Banku Światowego (zgodnie z propozycjami Kongregacji Iustitia et Pax).

5 Dziękuję uprzejmie. Pan Lesław Michnowski (w podsumowaniu dyskusji) Proszę państwa, proszę przeanalizować, czy postulowana przez mnie koncepcja ekohumanizmu jest utopią czy też w sytuacji coraz wyższego poziomu rozwoju nauki i techniki - warunkiem przeżycia? Chciałbym w tym celu przypomnieć wypowiedź Tofflera z książki Szok przyszłości i jego pojecie praktopia. Przed laty Toffler stwierdził, że weszliśmy, jako ludzkość w zupełnie nową erę: zmian szybko zachodzących w uwarunkowaniach życia, a nasza cywilizacja jest niedostosowana do życia w tych jakościowo nowych warunkach. Jako zalecenie w działaniach na rzez dostosowania form ludzkiego życia do tej nowej sytuacji zalecił on poszukiwanie takiej utopii, która ma szanse realizacyjne, czyli praktopii. Ta koncepcja praktopii została podtrzymana przez Meadows ów (których pierwszy raport, Granice wzrostu, poprzednio omawiałem), w raporcie Beyond the Limits (1992) i w 2004 roku w kolejnym wydaniu Granic wzrostu. Stwierdzili oni wówczas, że warunkiem przezwyciężenia globalnego kryzysu jest m. in. po pierwsze, przemiana aksjologiczna od egoizmu do loving, do miłości zaś po drugie, potrzeba wizji, a więc tej koncepcji praktopii, o której mówił Toffler. I ja państwu w postaci ekohumanizmu, ekohumanistycznego upodmiotowienia nie-elity oraz innych, zwłaszcza informacyjnych, uwarunkowań trwałego rozwoju - przedstawiłem pewną antykryzysową praktopię, pewną moim zdaniem realizowalną - utopię. Co to znaczy, aby uwzględnić uwagi Tofflera, że musimy nauczyć się żyć w sytuacji szybko zachodzących zmian powodowanych rozwojem nauki i techniki? Wprowadziłem pojecie moralna destrukcja. A także sformułowałem strategiczną tezę,, że nie przeludnienie jest główną przyczyną obecnego kryzysu (a więc tego kryzysu globalnego, który był już w 70 roku rozpoznany) tylko jest nią szybko postępująca i nie przezwyciężana moralna destrukcja. Moralną destrukcję można zilustrować na przykładzie medycyny. Zmiana uwarunkowań życia powoduje utratę zdolności regeneracyjnych m.in. różnorodnych lekarstw. Lekarstwa i zalecenia lekarskie były wszak wypracowane w warunkach, gdy mieliśmy materiały budowlane określonego gatunku, gdy

6 mieliśmy pole elektromagnetyczne bez anten telewizyjnych i telefonii komórkowej, gdy mieliśmy całe środowisko bez GMO i przy zupełnie odmiennym składzie innych środowiskowych elementów oraz związanych z nimi oddziaływań na organizm ludzki. W momencie, gdy to wszystko się zmienia, musimy się liczyć z tym, że padnie nam zatem m.in. tradycyjna medycyna farmakologiczna, wypracowana dla innych, już nie istniejących, warunków środowiskowych. Ta utrata zdolności wspomagania życia do niedawna skutecznymi metodami nazywam moralną destrukcją dotychczasowych, do niedawna poprawnych rozwiązań, lecz które były wypracowane dla innych środowiskowych warunków funkcjonowania człowieka. Jakie mogą z tego wynikać wnioski? Pierwszy wniosek jest taki: jeżeli uznamy, że faktycznie brak zdolności dostosowywania się do tej tak współcześnie szybko postępującej zmienności uwarunkowań życia stanowi podstawowe zagrożenie, to musimy określić, jak należy przebudować nasze formy życia stosunki społeczne, aksjologię, edukację, system ekonomiczny, informacyjną infrastrukturę, technikę, itp. aby można było skutecznie eliminować negatywne następstwa tej moralnej destrukcji. W kształtowaniu tych nowych form życia musimy uwzględnić zarówno z natury dużą bezwładności współczesnych struktur społeczno-gospodarczych, jak i zależność tempa zmian w omawianych uwarunkowaniach życia od poziomu rozwoju nauki i techniki, oraz natężenia ludzkiej aktywności społecznogospodarczej. Ostrzegawcza prognoza Raportu Granice wzrostu (zał. 1, slajd 9) ukazuję tę wielką bezwładność światowej społeczności. Zgodnie z tą prognozą system światowy załamie się dopiero w połowie XXI wieku. Warunkiem skutecznego eliminowania negatywnych następstw moralnej destrukcji jest dalszy rozwój nauki i techniki. Tego konsekwencją jest dalszy wzrost tempa środowiskowych zmian, a wraz z tym i natężenia moralnej destrukcji. Uwzględniając omawianą inercję, przy pewnym odpowiednio dużym tempie zmian nie można rozpoczynać przebudowę form życia na zasadzie post

7 fatum po stwierdzeniu w praktyce, iż dotychczasowe formy życia już utraciły zdolność jego podtrzymywania. Przebudowę form życia należy zatem współcześnie oprzeć na przewidywaniu zmian w uwarunkowaniach życia, i rozpoczynać z takim wyprzedzeniem, aby ją zakańczać wraz z ukształtowaniem się tych nowych uwarunkowań. Aby tak przezwyciężać obecny kryzys globalny, trzeba m.in. radykalnie przebudować system ekonomiczny i edukacyjny, zmienić stosunki własności wiedzy, a wraz z tym odpowiednio ukształtować informacyjne podstawy prowadzenia polityki i działalności społeczno-gospodarczej. Trzeba w tym celu m.in. opanować omawiany backcasting. A wiec także zbudować struktury państwowe i międzynarodowe zdolne do rozpoznawania i eliminowania dopiero nadchodzących zagrożeń, czyli realizacji dalekosiężnych obronno-rozwojowych strategii. Ale żeby przewidywać zagrożenie trzeba teoretycznie całą wiedzę, jaką posiada ludzkość, wprowadzić do sieci supermegakomputerów. A ta wiedza - jak mi zwrócono uwagę w Nijmegen na Konferencji System Dynamics Society w 2006 roku - jest w kapitalizmie wykorzystywana do realizowania małych interesów lub egoistycznych strategii obronnych, a nie do tego, żeby tę wiedzę przekazać, uspołecznić i wykorzystywać do globalnego prognozowania ostrzegawczego. Jeżeli tej wiedzy nie będziemy w stanie wykorzystywać do prognozowania ostrzegawczego, a musimy to uczynić, nie będziemy w stanie z wyprzedzeniem rozwiązywać problemów, zagrożeń i nie będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwa, o którym tutaj na ten naszej konferencji mówimy. Jeżeli nie zrealizujemy tego, zostaje nam koncepcja neodarwinizmu społecznego. Powtórzmy jeszcze raz, co to jest ten neodarwinizm społeczny? W warunkach nadmiaru zasobów w środowisku i braku zagrożeń ekologicznych, walka o przetrwanie polegała na tym, że silniejsi brali pod but słabszych i wymuszali na nich pracę na swoją rzecz, bądź zabierali im ich naturalne zasoby (jak na przykład w Afryce czy w Peru - gdzie kopalnie złota są eksploatowane przez wielkie

8 korporacje, a skutki trucia środowiska związanego z wydobywaniem złota są pozostawiane tubylcom.). W warunkach, gdy nie rozwiążemy problemu kooperacji a proszę zobaczyć o kooperacji mówi Jan Paweł II, o kooperacji mówi Benedykt XVI, o kooperacji mówią prawie wszystkie komunikaty po spotkaniach G20. Wszędzie tam stwierdza się, iż przywracanie Światu zdolności rozwoju musi być dokonywane metodami kooperacyjnymi. Co szczególnie ważne, również Chiny, prezydent Hu Jintao, mówi o potrzebie przezwyciężania kryzys metodą win-win, inaczej dobra wspólnego lub solidarności. Jeżeli nie pójdziemy drogą kooperacji, to powtórzę: współczesny darwinizm nie będzie polegał na tym, że bogaci, społeczności najsilniejsze, będą coraz to większą ilość biednych, słabszych narodów, włączali w proces pracy na ich rzecz. W warunkach narastania deficytu zasobów naturalnych i zagrożenia środowiskowego, w tym klimatycznego, neodarwinizm będzie powodował fizyczne eliminowanie konkurentów do źródeł deficytowych zasobów naturalnych i przyrodniczych. Jakie wobec tego, w warunkach neodarwinizmu społecznego, mogą być antykryzysowe uderzenia? Po pierwsze w Układ Warszawski. Układ Warszawski został rozbity, gospodarka została zniszczona, populacja pomniejszona, a wraz z tym zmniejszono radykalnie zużycie zasobów i degradację przyrody przez społeczności zgromadzone w Układzie Warszawskim. Do niedawna drugim układem zużywającym wielkie ilości zasobów była Japonia. Japonia już w tej chwili jest faktycznie - w taki czy inny sposób z walki konkurencyjnej o te zasoby wyeliminowana. Trzecim układem w tej chwili są Chiny.. Zaś czwartym układem, moim zdaniem, jest Unia Europejska. Powstaje przeto pytanie, czy to, co się w tej chwili z Unią Europejską dzieje jest jedynie przypadkiem lub głupotą naszych pazernych polityków, którzy koniecznie chcieli nasze kraje zadłużać, czy też jest skutkiem wielce wyrafinowanego prowadzenia polityki neodarwinizmu społecznego, mającego na celu wyeliminowanie potężnego strumienia zużycia zasobów przez Unię Europejską.

9 Zauważmy przy tym,iż jeżeli rozbijemy Unię Europejską, to nastąpi uderzenie w Chiny, gdyż Chiny mają duży eksport do Unii Europejskiej. Inną metodą, jeżeli chce się zniszczyć Chiny, może być wywołanie takiej inflacji, która umożliwi aby zabrać im pieniądze, które Chiny posiadają w walorach dolarowych. Lecz jeżeli będzie się tylko drukowało nadmiar pieniędzy dolarowych, to wówczas nastąpi przerzucanie pieniędzy do Europy przez te państwa, które posiadają duże ilości walorów dolarowych. Wobec tego aby metodą inflacyjną osłabić Chiny - musi być uderzenie inflacyjne nie tylko poprzez dewaluację dolara, ale także dewaluację euro. Taka działalność to neo-darwinizm społeczny. Tą drogą idziemy w zupełnie innym aniżeli do rozwoju światowej społeczności kierunku. Idziemy drogą destrukcji, drogą niszczenia potencjału intelektualnego ludzkości, a nie drogą kooperacyjnego rozwiązywania problemów - na zasadzie dobra wspólnego/win-win. Przypominam to, co dzisiaj mówiliśmy na temat degradacji polskiego przemysłu. Wyjście z obecnego kryzysu nie może być dokonywane poprzez schładzanie gospodarki, i zaciskanie pasa przez najsłabszych. Przezwyciężenia kryzysu wymaga ekospołecznie użytecznego uruchomienie mocy produkcyjnych, uruchomienia potencjału intelektualnego polskiej gospodarki, przywrócenie instytutów naukowo-badawczych, wprowadzenia specjalizacji w układzie międzynarodowym. A więc nie poprzez zwiększanie bezrobocia. Wyrzucanie 2 milionów ludzi z Polski na emigrację za chlebem to też jest polskie bezrobocie. Mówimy, że w przyszłym roku będziemy mieli jedynie 12,5 procent bezrobocia (jedynie tych, którzy nie wyjechali). Jak wielkie jest to marnotrawstwo polskiego potencjału twórczego!. Zwalczanie kryzysu poprzez zwiększające bezrobocie schładzanie gospodarki, jest błędną socjal-darwinistyczną koncepcja. Trzeba ją wnikliwie przeanalizować i odrzucić. A także uwierzyć zarówno w koncepcję watykańską dobra wspólnego, koncepcję chińską win-win, jak i koncepcje G20, mówiące, że jedynie poprzez

10 kooperację jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo i rozwój. A iwięc przywrócić rozwojowy ład światowy. Dziękuję uprzejmie. Załączniki: 1. Prezentacja panelowego wystąpienia pt: Backcasting w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczno-rozwojowego, podczas debaty nt: Problemy współczesnego wymiaru bezpieczeństwa, w Klubie Dobro Wspólne Ponad Podziałami przy Instytucie Lecha Wałęsy, w dn 16 grudnia 2011 roku: 2, Prezentacja referatu pt: Kryzys globalny (zagrożenie i szansa). Społeczny neodarwinizm albo ekohumanizm/win-win, wygłoszonego podczas zebrania Klubu Twórców Ekorozwoju oraz Forum Społeczeństwo Informacyjne Trwałego Rozwoju, w dn. 8 lutego br, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej: PPT - PDF List Stowarzyszenia Forum Społeczeństwo Innowacyjne Trwałego Rozwoju do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z prośbą o objęcie patronatem proponowanych działań na rzecz stworzenia informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju (sustainable development) dla polskiej, europejskiej i światowej społeczności: ;

EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH

EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH Lesław Michnowski, Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk EKONOMIKA ERY ZMIAN KLIMATYCZNYCH budować RAZEM, jeśli chce się uniknąć ZAGŁADY WSZYSTKICH Jan Paweł II

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

DROGA POLSKI DO ROKU 2025

DROGA POLSKI DO ROKU 2025 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" DROGA POLSKI DO ROKU 2025 ZAŁOŻENIA DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII W ŚWIETLE STUDIÓW KOMITETU PROGNOZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POLAND'S ROAD

Bardziej szczegółowo

Szansę i zagrożenia integracji europejskiej

Szansę i zagrożenia integracji europejskiej Lesław Michnowski 1. Wstęp Szansę i zagrożenia integracji europejskiej Globalizacja i związana z nią europejska integracja stawiają jakościowo nowe zadania nie tylko przed politykami, lecz także przed

Bardziej szczegółowo

Kryzys globalny (zagrożenie i szansa) Społeczny neo-darwinizm albo ekohumanizm/win-win

Kryzys globalny (zagrożenie i szansa) Społeczny neo-darwinizm albo ekohumanizm/win-win Kryzys globalny (zagrożenie i szansa) Społeczny neo-darwinizm albo ekohumanizm/win-win Lesław Michnowski B. (1993-2011) członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk http://www.kte.psl.pl

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu

EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej (...) dla zarządzania ekonomią światową ( ) zasady pomocniczości i solidarności ( ) dobra

Bardziej szczegółowo

Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego

Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego Artur Michałowski ZMN przy Komitecie Prognoz Polska 2000 Plus PAN Konferencja naukowa Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania Augustów 3-4

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Marcin Łuszczyk Politechnika Opolska KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Marcin Łuszczyk Politechnika Opolska KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Marcin Łuszczyk Politechnika Opolska KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO 1. Koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

EPISTEME 25(2002) UNIA EUROPEJSKA Geneza - rozwój - perspektywy. pod redakcją Józefa Marcelego Dołęgi

EPISTEME 25(2002) UNIA EUROPEJSKA Geneza - rozwój - perspektywy. pod redakcją Józefa Marcelego Dołęgi EPISTEME 25(2002) UNIA EUROPEJSKA Geneza - rozwój - perspektywy pod redakcją Józefa Marcelego Dołęgi Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis Olecko 2002 Spis treści Słowo Jana

Bardziej szczegółowo

KULTURA INFORMACYJNA W PRZEZWYCIĘŻANIU KRYZYSU GLOBALNEGO 1

KULTURA INFORMACYJNA W PRZEZWYCIĘŻANIU KRYZYSU GLOBALNEGO 1 Lesław Michnowski KULTURA INFORMACYJNA W PRZEZWYCIĘŻANIU KRYZYSU GLOBALNEGO 1 1. Wstęp Nie potwierdzają się optymistyczne zapowiedzi zakończenia ujawnionego w latach 2008-2009 światowego kryzysu społeczno-gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu

EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej (...) dla zarządzania ekonomią światową ( ) zasady pomocniczości i solidarności ( ) dobra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela i Wicemarszałek Województwa. Kraków, 17 czerwca 2011 r.

Roman Ciepiela i Wicemarszałek Województwa. Kraków, 17 czerwca 2011 r. Roman Ciepiela i Wicemarszałek Województwa Małopolskiegoł lk Kraków, 17 czerwca 2011 r. Sieć Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego polityka rozwoju Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stanisław Kawula PEDAGOGIKA SPOŁECZNA DZISIAJ I JUTRO

Stanisław Kawula PEDAGOGIKA SPOŁECZNA DZISIAJ I JUTRO Stanisław Kawula PEDAGOGIKA SPOŁECZNA DZISIAJ I JUTRO 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Po co studiować pedagogikę społeczną? Pedagogika społeczna przedmiotem debaty dawniej i dzisiaj CZĘŚĆ PIERWSZA PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY Nowe wyzwania Zbigniew Kąkol Idea Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO WSTĘP Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem wyznaczający najistotniejsze kierunku rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone pola i cele

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone planowanie gospodarka, bezpieczeństwo, środowisko

Zrównoważone planowanie gospodarka, bezpieczeństwo, środowisko Zrównoważone planowanie gospodarka, bezpieczeństwo, środowisko Jadwiga Ronikier - kierownik projektu SOOŚ PZRP FORUM WODNE Warszawa, 9-10 czerwca 2015 r. Zrównoważony rozwój, czyli (?) Pojęcie zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Procedury oceny oddziaływania na środowisko Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 1 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r. ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wyzwani; w warun OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2009

Wyzwani; w warun OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 Wyzwani; w warun o OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 Spis treści Wstęp 11 Władysław Szymański 1. Niekompletny proces globalizacji i jego skutki 15 1.1. Wprowadzenie 15

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu)

Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu) Wyzwania na nową perspektywę - projekty środowiskowe a aspekty gospodarcze (model projektu) IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów Nasza polisa na życie, nasze

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów Nasza polisa na życie, nasze Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów Nasza polisa na życie, nasze dziedzictwo przyrodnicze: strategia różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Podstawy pedagogiki leśnej od Edukacji Środowiskowej do Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bjørn Helge Bjørnstad

Podstawy pedagogiki leśnej od Edukacji Środowiskowej do Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bjørn Helge Bjørnstad Podstawy pedagogiki leśnej od Edukacji Środowiskowej do Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju Bjørn Helge Bjørnstad Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Zbliżenie na ludzkie zachowania i interakcje z

Bardziej szczegółowo

Powstrzymad III Wojnę Światową

Powstrzymad III Wojnę Światową Powstrzymad III Wojnę Światową Częśd II Ekohumanizm albo globalna katastrofa https://www.youtube.com/watch?v=wdpvpq45x-o Lesław Michnowski Wieloletni (1993-2011) członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych 1 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju O projekcie Podstawowe przesłania Idea projektu Uczestnicy Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń.

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Marszałek, Panie Marszałku, Panie Komisarzu, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, dziękuję za

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ

SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS Lesław Michnowski SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ Cybernetyczne spojrzenie na przyszłość świata

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska dla każdego

Cyfrowa Polska dla każdego Cyfrowa Polska dla każdego Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań cellary@kti.ae.poznan.pl http://www.kti.ae.poznan.pl/ (c) W. Cellary

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD

POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD Lesław Michnowski POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD Na konferencji OECD 1, która obradowała w czerwcu 2005 r., poświęconej gospodarce zasobami naturalnymi i odpadami

Bardziej szczegółowo

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Dagmara Walada Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Plan prezentacji 1. Pojęcie bezrobocia 2. Stopa Bezrobocia i bezrobotni 3. Przyczyny bezrobocia 4. Bezrobocie w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY YOUTH 4 EARTH MŁODZI DLA ŚWIATA Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej i Miasta Częstochowy WARSZTATY OPEN BOOK AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY MIESZKANIEC domu, miejscowości, kraju, kontynentu,

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim przemyśle stalowym Wnioski i zalecenia Kwiecień 2015 1 Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty segregacji i recyklingu

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty segregacji i recyklingu Ekonomiczne i ekologiczne aspekty segregacji i recyklingu Dr Wojciech Piontek X SPOTKANIE FORUM: Dobre praktyki w gospodarce odpadami WARSZAWA - 26 KWIETNIA 2012 Czemu służy polityka środowiskowa (klimatyczna,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Edukacja ekologiczna Ecological Education Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe elementy wniosłaby ona do obecnego podejścia do spójności gospodarczej i społecznej w formie, którą praktykuje się w Unii Europejskiej?

Jakie nowe elementy wniosłaby ona do obecnego podejścia do spójności gospodarczej i społecznej w formie, którą praktykuje się w Unii Europejskiej? Artur Prażniewski Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego 1. Definicja Spójność terytorialna przynosi coraz to nowe zagadnienia oraz stawia istniejące problemy w nowym świetle.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013 1963-2013 ocena netto mijającego roku Niemal od początków swojej działalności badawczej OBOP teraz TNS Polska zwykle pod koniec roku zwracał się do Polaków z prośbą o podsumowanie starego roku. Pytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce. dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r.

Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce. dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r. Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce dr inż. Romuald Talarek Katowice, 16 maja 2012 r. Tezy 1. Rynek stali i usług z jej udziałem jest rynkiem globalnym. Walka konkurencja przekracza granice

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT WARTOŚCI DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

ŚWIAT WARTOŚCI DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ ŚWIAT WARTOŚCI DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ Jolanta Malanowska Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej WYCHOWANIE DLA WARTOŚCI Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym potrzebuje punktu

Bardziej szczegółowo

Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze.

Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze. Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze. Hydrosfera składa się z kilku wyraźnie różniących się od siebie elementów będących zarazem etapami cyklu obiegu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Plan rozwoju eksportu produktów turystycznych na wybranych rynkach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku LIDIA GRONEK Ekspert ds. środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Cel analizy: Uzyskanie odpowiedzi na pytania 1. Czy ogólne kształcenie

Bardziej szczegółowo

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej?

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Dlaczego zadawać? 1. utrwalanie w pamięci nabytej wiedzy, 2. lepsze zrozumienia materiału 3. kształtują umiejętność krytycznego myślenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA Klasa III GOSPODARKA WOLNORYNKOWA wyjaśnić, skąd wynika rzadkość dóbr i jak wpływa na działalność gospodarczą ludzi wymienić i zilustrować czynniki wytwórcze wykorzystywane przy produkcji różnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska. Platforma Biznes i Bioróżnorodność

Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska. Platforma Biznes i Bioróżnorodność Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska Platforma Biznes i Bioróżnorodność 1 Plan prezentacji I. Unijna polityki bioróżnorodności II. III. Unijna Inicjatywa Biznes i Bioróżnorodność

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Podstawy etyki Kod przedmiotu: ETK Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYKŁAD INAUGURACYJNY BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP - UMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Stanisław Koziej Szef 1 CEL Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP dla Polaków

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Konkurencja w szkolnictwie wyższym a wyrównywanie wnywanie szans edukacyjnych. Krzysztof Pawłowski Prezydent WSB-NLU

Konkurencja w szkolnictwie wyższym a wyrównywanie wnywanie szans edukacyjnych. Krzysztof Pawłowski Prezydent WSB-NLU Konkurencja w szkolnictwie wyższym a wyrównywanie wnywanie szans edukacyjnych Krzysztof Pawłowski Prezydent WSB-NLU Łódź,, Konferencja FEP, 25-26.06.2009 26.06.2009 r. Uwagi wstępne i definicje autora:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY Klasa IV - przyroda STOPIEŃ CELUJĄCY 6 otrzymuje uczeń, który: 1) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wiedzy i umiejętności ucznia klasy 4, - zaplanować,

Bardziej szczegółowo

Ekologia wyk. 1. wiedza z zakresu zarówno matematyki, biologii, fizyki, chemii, rozumienia modeli matematycznych

Ekologia wyk. 1. wiedza z zakresu zarówno matematyki, biologii, fizyki, chemii, rozumienia modeli matematycznych Ekologia wyk. 1 wiedza z zakresu zarówno matematyki, biologii, fizyki, chemii, rozumienia modeli matematycznych Ochrona środowiska Ekologia jako dziedzina nauki jest nauką o zależnościach decydujących

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo