Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex"

Transkrypt

1 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega na czas Nowoœci firmy Torex 2 ELFA-INFO 1/2003

2 Dzia³ Obs³ugi Klienta tel. (0...22) Fax (0...22) Wydawca: ELFA, SE Järfälla, Szwecja. Tel.: , Faks: Produkty, które oznaczone s¹ niniejszym symbolem opisane s¹ w bardziej szczegó³owy sposób w katalogu internetowym ELFA, w jêzyku angielskim lub szwedzkim. Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (0...22) Fax (0...22) Internet: ELFA zastrzega sobie mo liwoœci zmian cen, opisów produktów i innych informacji zawartych w Warunkach sprzeda y 2002 firmy ELFA Polska Sp. z o.o. punkt 2. ELFA prowadzi dzia³alnoœæ w Szwecji, Norwegii, Polsce, Finlandii oraz posiada przedstawicieli w Estonii, na otwie, Litwie i w Rosji. Biuro w Polsce: ELFA Polska Sp. z o.o. ul. Ogrodowa Warszawa Tel. (0...22) Fax (0...22) Wygoda Œciemniacz mo e byæ obs³ugiwany dotykowo lub dowolnym pilotem na podczerwieñ. ¹czna moc odci¹ enia to arówki do 300 W lub konwencjonalny transformator o VA. Œciemniacz nadaje siê te do symulowania obecnoœci ludzi w domu. Typ Kolor Nr artyku³u Cena/szt. E IR Biel polarna ,00 Bez halogenków Kana³y kablowe firmy Thorsman. Rozmiar 20x10 i 20x17 mm, d³ugoœæ 2,5 m. Co 100 mm zaœlepione otwory monta owe. Bez halogenków, co powoduje, e w razie po aru kana³y i akcesoria nie wydzielaj¹ adnych gazów truj¹cych ani korozyjnych. Producent: Eljo Producent: Thorsman Typ Wymiary Nr artyku³u Cena/szt Kana³ 20x10 mm , Kana³ 20x17 mm , Naro nik wewnêtrzny 20x10 mm , Naro nik wewnêtrzny 20x17 mm , Naro nik zewnêtrzny 20x10 mm , Naro nik zewnêtrzny 20x17 mm , Kolanko 20x10 mm , Kolanko 20x17 mm , Koñcówka 20x10 mm , Koñcówka 20x17 mm ,88 Mêskie eñskie eñskie Mêskie Seria z³¹czy koncentrycznych z odwrócon¹ biegunowoœci¹. Wtyki s¹ wyposa one w gniazda, a gniazda we wtyki. Do wykorzystania np. w zastosowaniach WLAN. Wszystkie z³¹cza s¹ zaciskane i maj¹ impedancjê 50 omów. Producent: Amphenol Model Typ kabla Nr artyku³u Cena/szt. BNC, wtyk RG58C/U ,40 BNC, gniazdo RG58C/U ,00 BNC, gniazdo monta owe RG58C/U ,30 TNC, wtyk RG58C ,40 RG ,40 RG58C/U/k¹towy ,50 TNC, gniazdo RG58C/U ,00 TNC, gniazdo monta owe RG58C/U ,10 RG ,00 SMA, wtyk RG58C ,40 RG58C/U/k¹towy ,40 RG ,40 SMA, gniazdo monta owe RG ,90 N, wtyk RG58C/U ,70 N, gniazdo RG58C/U ,10 ELFA-INFO 1/2003 3

3 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Trzy w jednym Rozga³êziacz Eurotriplex do do³¹czania 3 wtyków Eurostick do jednego wyjœcia. Atesty: S, N i FI, 16 A, 250 V. Sondy testowe do systemów 2 mm Sonda testowa z oszlifowan¹ koñcówk¹, pasuj¹ca do wtyków laboratoryjnych 2 mm. Zestaw kabli pomiarowych do systemów 2 mm Producent: Hirschmann Nr artyku³u Cena/szt ,43 Lampki LED T5,5 Prod. EAO, typ StarLED. Lampka LED w oprawce T5,5. Zbudowana z jednej diody. Niski pobór pr¹du i d³uga ywotnoœæ. Dowolna polaryzacja. Mo e byæ u ywana zarówno do pr¹du zmiennego, jak i sta³ego. Producent: EAO Napiêcie: 12 lub 24 V sta³e/zmienne Napiêcie sta³e: 14 ma Napiêcie zmienne: 7 ma Kolor: Czerw. ó³ty Ziel. Nieb. Bia³y Si³a œwiat³a mcd: Napiêcie Kolor Nr artyku³u Cena/szt. Trzonek T5,5 12 V Czerwony ,90 12 V ó³ty ,50 12 V Zielony ,80 12 V Niebieski ,30 12 V Bia³y ,30 24 V Czerwony ,90 24 V ó³ty ,50 24 V Zielony ,80 24 V Niebieski ,30 24 V Bia³y ,30 Trzonek T1¾ Midget Groove 12 V Czerwony ,40 12 V ó³ty ,00 12 V Zielony ,50 12 V Niebieski ,80 12 V Bia³y ,80 24 V Czerwony ,40 24 V ó³ty ,00 24 V Zielony ,50 24 V Niebieski ,80 24 V Bia³y ,80 Napiêcie znamionowe: 60 V= Zakres temperatur: 25 do +60 C D³ugoœæ ca³kowita: 86 mm Producent: Hirschmann Kolor Nr artyku³u Cena/szt. Czarny ,70 Czerwony ,70 Wykrywacz ruchu 230 V~ Luxomat LC140 IR do automatycznego w³¹czania oœwietlenia w pomieszczeniach i na zewn¹trz. Uruchamia siê wtedy, gdy na obszarze dzia³ania pojawi siê cz³owiek, zwierzê, samochód lub inne poruszaj¹ce siê Ÿród³o ciep³a. Oœwietlenie wy³¹cza siê po ustawionym czasie. Zasiêg: 12 m K¹t widzenia: 140 Napiêcie zasilania: 230 V~ (+6, -10 %) Hz Funkcja styków: 1-biegunowe, zwierne Zdolnoœæ prze³¹czania: 10 A 230 V~, 2300 VA (cos=1) 5 A 230 V~, 1150 VA (cos=0,5) Obudowa: poliwêglan ze stabilizacj¹ UV Klasa szczelnoœci: IP44 / klasa II Zakres temperatur: 20 do +50 C Wymiary: mm Cena/szt. Typ Nr artyku³u 1 10 Luxomat LC ,00 129:00 Nak³adana os³ona Otwierane os³ony do kabli. Mo na je wykorzystaæ wtedy, gdy chcemy os³oniæ istniej¹ce kable lub planujemy wymianê os³ony w przysz³oœci. Os³ona jest wykonana z czarnego polipropylenu i nie zawiera halogenków. Œred.wewn. Nr artyku³u Cena/m 10 mm ,20 14 mm ,50 20 mm ,90 23 mm ,10 Prosta z³¹czka do powy szych os³on 10 mm ,10 14 mm ,10 20 mm ,00 23 mm ,00 Zawiera - 2 kable pomiarowe typu MVL 2/100 z izolacj¹ PVC i wtykami laboratoryjnymi 2 mm, d³ugoœæ 1 m - 2 izolowane krokodylki typu MA 1 do wtyków laboratoryjnych 2 mm - 2 szpilki testowe z chwytakiem typu KLEPS 2BU do wtyków laboratoryjnych 2 mm - 2 szpilki testowe typu MPS 1 z oszlifowanymi koñcówkami do wtyków laboratoryjnych 2 mm Nr artyku³u Cena/szt ,00 Dziêki regulowanej czu³oœci na œwiat³o wykrywacza mo na u ywaæ tak e w dzieñ. Obszar dzia³ania mo na zmniejszaæ u ywaj¹c os³onek (znajduj¹ siê w zestawie). UWAGA Urz¹dzenie mo e instalowaæ wy³¹cznie upowa niony elektryk. Styki przekaÿnika nie s¹ bezpotencja³owe, wiêc urz¹dzenia nie mo na u ywaæ do prze³¹czania niskiego napiêcia. Producent: B.E.G 4 ELFA-INFO 1/2003

4 Dzia³ Obs³ugi Klienta tel. (0...22) Fax (0...22) Klasyczny kszta³t, nowa technika Typ Dulux El Classic Longlife. Œwietlówka w kszta³cie zwyk³ej arówki na trzonku E27. Przeznaczona do lamp, w których arówka jest widoczna. Daje przyjemne œwiat³o o ciep³ym odcieniu. Du a si³a œwiat³a w porównaniu do mocy daje mo liwoœæ zast¹pienia zwyk³ej arówki œwietlówk¹ Classic o 4 razy mniejszej mocy. Pracuje w temperaturze do -30 C. Producent: Osram Trzonek: E27 Napiêcie: 230 V~ ywotnoœæ: h Dulux-EL Classic: 5 W 7 W 10 W Równowa na arówka: 20 W 35 W 50 W Cena/szt. Moc W Str. œwietlny Œrednica D³ugoœæ Nr artyku³u lm 60 mm 111 mm ,90 38, lm 60 mm 111 mm ,90 38,10 10* 500 lm 60 mm 124 mm ,90 38,10 * Plastikowy klosz Miejsce na b³yskotliwe idee Typ LED. Szyld œwietlny z 4 diodami LED. Du a jasnoœæ, równo oœwietlona powierzchnia, niski pobór mocy, niewielke wydzielanie ciep³a, du a trwa³oœæ. Do wykorzystania jako podœwietlenie tekstu (na przyk³ad przenoœnej, œwiec¹cej plakietki z nazwiskiem), œwiat³o informacyjne lub wskazuj¹ce itp. W zestawie bateria. Napiêcie zasilania: 9 12 V= Pobór pr¹du (9 V) czerwony, pomarañczowy: 20 ma zielony, niebieski, bia³y: 40 ma Zakres temperatur: 10 do +45 C Wymiary: 71,5 38,5 9,5 (13,3) mm Okienko: 52,0 22,0 mm Producent: Osram Luminancja D³ugoœæ Cena/szt. Typ Kolor cd/m 2 fali nm Nr artyku³u OS-ML90A-S Czerwony ,00 110:00 98,50 OS-ML90A-O Pomarañczowy ,00 110:00 98,50 OS-ML90A-T Zielony ,00 110:00 98,50 OS-ML90A-B Niebieski ,00 110:00 98,50 OS-ML90-W Bia³y ,00 110:00 98,50 Laserowa linka do znakowania Elektroniczny znacznik liniowy, rzucaj¹cy widzialn¹ wi¹zkê laserow¹ o d³. 10 m na wiêkszoœæ powierzchni, tak e nierównych. Dwa pojemniki z pêcherzykiem powietrza do ustawienia poziomu lub pionu. atwa do zaczepienia na gipsowym lub drewnianym pod³o u za pomoc¹ wysuwanej ig³y. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa ABS z gumowymi wk³adkami dla dobrego chwytu. Zasilana dwiema bateriami LR6 (zamawiane osobno). Producent: Strait-Line Moc œwietlna: 1 mw, klasa 2 Dioda laserowa: Czerwona, 635 nm Baterie: 2 szt 1,5 V LR6 Czas pracy: 60 godz. stale Zakres temp: 1 do +40 C Wymiary: 120x42x78 mm Masa: 180 g Cena/szt. Typ Nr artyku³u 1 5 Strait-Line ,00 262,00 Wodoszczelna ³adowarka do akumulatorów o³owiowych Mascot 2140 to wodoszczelna (IP67), odporna na uderzenia i ciep³o, trójstopniowa ³adowarka do akumulatorów, odpowiednia do montowania w pojazdach i w innych miejscach, w których mo e byæ nara ona na oddzia³ywania mechaniczne. Charakterystyka ³adowania odpowiednia do pracy cyklicznej i ³adowania podtrzymuj¹cego. Napiêcie wejœciowe: V~ Zakres temperatur: 10 do +40 C Atest medyczny: wg EN Napiêcie/ Typ pr¹d Nr artyku³u Cena/szt. 2140/12 12 V/4 A , /24 24 V/2 A ,00 Poz³acane kable wideo Bardzo wysokiej jakoœci kable Scart z metalow¹ obudow¹ na wszystkich z³¹czach. Poz³acane styki oraz posrebrzane przewody i ekran w celu zapewnienia jak najlepszego przekazu. Producent: QED D³ugoœæ Nr artyku³u Cena/szt. S-wideo-scart 2,0 m ,00 5,0 m ,00 Scart-scart 0,5 m ,00 1,0 m ,00 2,0 m ,00 3,0 m ,00 5,0 m ,00 ELFA-INFO 1/2003 5

5 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Producent: Weller Od 0 do 350 w 12 sekund! Nowa miniaturowa lutownica w kszta³cie pióra firmy Weller Nowa, ma³a, elegancka i szybka lutownica, która pasuje do wszystkich cyfrowych transformatorów 80 W firmy Weller i oczywiœcie wszystkich du ych stacji naprawczych, takich jak WMD 3. Element grzejny jest umieszczony bardzo blisko grotu, dziêki czemu ciep³o rozchodzi siê niezwykle szybko. Cokó³ grotu wchodzi do uchwytu, a sto kowy kszta³t zapewnia optymalne przekazywanie ciep³a miêdzy elementem grzejnym a grotem. Element grzejny nowego typu zbudowany jest ze zwiniêtego drutu srebrnego, ciep³o szybciej wiêc przechodzi do grotu ni w przypadku konwencjonalnych elementów. Krótko mówi¹c, nowa lutownica WMP firmy Weller jest szybsza, bezpieczniejsza i bardziej elegancka ni te, które Weller oferowa³ wczeœniej. Lutownica jest wykonana z zabezpieczeniem ESD. W zestawie znajduje siê stojak WPHM z g¹bk¹ do czyszczenia oraz standardowy grot NT1. Lutownicê mo na kupiæ osobno ze stojakim, by do³¹czyæ j¹ do ju posiadanego transformatora cyfrowego, mo na te kupiæ 2 kompletne stacje lutownicze. Kompletne stacje WSL stacja lutownicza z wyœwietlaczem cyfrowym, razem z now¹ lutownic¹ WMP. W zestawie transformator z wyœwietlaczem cyfrowym PUD 81 i lutownica WMP, grot NT1, stojak WPHM i g¹bka czyszcz¹ca. WSL2 stacja lutownicza z wyœwietlaczem cyfrowym z 2 lutownicami, które mo na u ywaæ jednoczeœnie. W zestawie transformator z wyœwietlaczem cyfrowym PUD 161 i lutownice: WMP z grotem NT1 i stojakiem WPHM oraz WSP 80 z grotem LT-B i stojakiem WPH 80, s¹ te g¹bki czyszcz¹ce WSL Zakres temperatur, regulowany: C Transformator PUD 81: 230 V/24 V/80 W Wymiary (SzxD³xWys): 166x115x101 mm Masa 2,6 kg WSL2 Zakres temperatur, regulowany: C Transformator PUD 161: 230 V/24 V/160 W Wymiary (SzxD³xWys): 166x115x101 mm, masa 2,9 kg Lutownica WMP: 24 V/65 W D³ugoœæ ca³kowita: 160 mm Masa: 39 g Typ Opis Nr artyku³u Cena/szt. WMP Lutownica ,00 WSL Kompletna stacja ,00 WSL 2 Podwójna stacja ,00 Stara jak nowa Masz star¹ lampê czo³ow¹ Petzl Duo? W³ó do niej nowy modu³ LED! Znane lampy Duo s¹ teraz dostêpne w wersji LED. Mo na stosowaæ modu³y LED z 5 lub 8 diodami albo lampê halogenow¹. Unowoczeœnienie starej lampy Duo jest Producent: Petzl bardzo proste wystarczy wymieniæ wk³ad reflektora na nowy w wersji LED i skrêciæ z powrotem lampê. Diody maj¹ ywotnoœæ godzin œwiecenia. Zale nie od baterii i typu lampy, czas u ytkowania na jednym zestawie baterii siêga 240 godzin. Lampa jest wywa ona reflektor znajduje siê z przodu, a baterie z ty³u g³owy. Lampa DuoBelt jest wyposa ona w wiêksze opakowanie baterii, mocowane do paska. Baterie zamawia siê osobno. ród³a œwiat³a: 6,0 V halogen, 6,0 V 5/8 LED Baterie: DUO LED 5/8, 4 x LR6. DuoBelt LED 5, 4 x LR14 Zasiêg: Halogen: 100 m, LED: 10 m Czas pracy: Halogen: 3 h, LED: h. Masa: 200 g bez baterii. Gwarancja: 3 lata Typ Nazwa Nr artyku³u Cena/szt. E69 Duo LED ,00 E73 DuoBelt LED ,00 E71 Duo LED ,00 E60220 modu³ LED ,00 E60900 modu³ LED ,00 Przenoœne oœwietlenie Defender Uplight to nowy typ oœwietlenia przenoœnego o bardzo mocnej konstrukcji. Doskonale nadaje siê do placów budowy, warsztatów samochodowych i niektórych prac na wolnym powietrzu. Uplight daje silne i wygodne œwiat³o. Jest ³atwy w transporcie, obs³udze i przechowywaniu. Dziêki stabilnej podstawie lampê jest bardzo trudno przewróciæ. Podstawê mo na wype³niæ suchym piaskiem, lampa bêdzie wtedy sama wstawaæ. Obudowa jest wykonana z odpornego na uderzenia poliwêglanu, co gwarantuje du ¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹. Lampa ma wbudowany, zdejmowany reflektor aluminiowy kiedy jest zamontowany, k¹t œwiecenia wynosi 180, a kiedy zdjêty 360. Ka da lampa ma szeregowe wyjœcie i jest wyposa ona w kabel o d³ugoœci 5 m. Mo liwe jest szeregowe po³¹czenie do 69 lamp. Zakres temperatur: od 25 do + 50 C. Dwie ró ne wysokoœci. Klasa IP-44. Napiêcie zasilania V~ 50/60 Hz. Wysokoœæ/moc Nr artyku³u Cena/szt. 60 cm/ 18 W , cm/ 36 W ,00 6 ELFA-INFO 1/2003

6 Dzia³ Obs³ugi Klienta tel. (0...22) Fax (0...22) Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie ELFA z dum¹ prezentuje asortyment efektywnych kluczy. Spe³niaj¹ one najwy sze wymagania jakoœciowe stawiane przez profesjonalnych serwisantów i konserwatorów. Za jakoœæ odpowiada producent Kabo Tool Company który ma 27-letnie doœwiadczenie w projektowaniu i produkcji narzêdzi, ponad setkê miêdzynarodowych patentów i doskona³¹ kontrolê jakoœci. Jako dowód wysokiej jakoœci, ELFA daje na wszystkie narzêdzia Kabo Tool Company gwarancjê do ywotni¹. Asortyment obejmuje klucze blokowe (krótkie i d³ugie, z blokad¹ i bez) oraz kilka uchwytów z blokad¹. Klucze mo na kupiæ osobno lub w zestawach. Wszystkie narzêdzia s¹ polerowane na g³adko i wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Klucze sta³e s¹ wyposa one w uchwyt Round Corner zapewniaj¹cy pewny chwyt. Modele Non-slip znakomicie spisuj¹ siê przy pracy z uszkodzonymi i zaokr¹glonymi œrubami i nakrêtkami zaokr¹glenie mo e siêgaæ 75 %. Wszystkie klucze z funkcj¹ blokady maj¹ wbudowan¹ 72-stopniow¹ zêbatkê, która do zadzia³ania wymaga zaledwie 5-stopniowego przesuniêcia. Dostêpna jest te unikatowa seria kluczy z blokad¹ ciern¹, która wymaga przesuniêcia 3- stopniowego. Ca³y asortyment mo na znaleÿæ w naszym katalogu internetowym, producent Kabo. Gwarancja do ywotnia Gwarancja do ywotnia, której ELFA udziela na wszystkie produkty Kabo Tool Company, obejmuje wszystkie wady, które uniemo liwiaj¹ korzystanie z narzêdzia, a które s¹ spowodowane przez wady materia³u, produkcji lub konstrukcji. Gwarancja nie obejmuje normalnego zu ycia, z³ego przechowywania, u ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem ani zmian wprowadzanych w narzêdziu. Wadliwe narzêdzie nale y przes³aæ do ELFA do kontroli reklamacyjnej przed ewentualn¹ wymian¹. Producent: Sundove Nowy asortyment dobrych, choæ tanich wkrêtaków Obejmuje najpopularniejsze rozmiary wkrêtaków p³askich, krzy owych i Torx, a tak e najczêœciej u ywane izolowane wkrêtaki do napiêæ siêgaj¹cych 1000 V. Wszystkie wkrêtaki maj¹ ergonomiczne, wygodne uchwyty. Trwa³e oznakowanie kodem kolorowym u³atwia wybór odpowiedniej koñcówki. Narzêdzia wykonane s¹ z dwóch materia³ów: z tworzywa ABS i gumy neoprenowej. S¹ odporne na ró ne oleje i kwasy. Elementy metalowe wykonano ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, z hartowan¹, chromowan¹ matowo koñcówk¹ magnetyczn¹. Wszystkie koñcówki spe³niaj¹ wymagania normy ISO 2380 co do kszta³tu i wytrzyma³oœci. Producent: Kabo Stacja lutownicza SR-976 ESD Stacja lutownicza z elektronicznie kontrolowan¹ i p³ynnie reulowan¹ temperatur¹ w zakresie C. Wyposa ona w diodê œwiec¹c¹ wskazuj¹c¹ ustawion¹/osi¹gniêt¹ temperaturê. Lutownica z ceramiczn¹ grza³k¹ szybko nagrzewaj¹c¹ grot. Powierzchnia grotu wykonana metod¹ piaskowania aluminium daj¹c¹ specjaln¹ warstwê, która zapewnia mu d³ug¹ ywotnoœæ. Odporna na ESD. Dostarczana z lutownic¹ z cynowanym, spiczastym grotem 0,5 mm oraz z podstawk¹ i g¹bk¹ czyszcz¹c¹ Producent: Solomon Typ Nr artyku³u Cena/szt. SR-976 ESD ,00 Moc: 50 W Czêœci zamienne Typ Opis Nr artyku³u Cena/szt. Napiêcie zasil: 230 V~/50 Hz 976ESD-I Lutownica 50 W ,20 Wymiary: Sz175 G³103 W90 mm 976H Grza³ka ceramiczna ,50 Masa: 870 g 976S G¹bka czyszcz¹ca ,63 Groty lutownicze Typ Kszta³t Szer. koñcówki Nr artyku³u Cena/szt. 976T-B-AB Sto kowy 0,5 mm ,10 976T-BC-AB Œciêty 1,0 mm ,10 976T-3D-AB Sto kowy 3,0 mm ,10 976T-4C-AB Œciêty 4,0 mm ,10 ELFA-INFO 1/2003 7

7 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Modu³y przemys³owe do mierzenia, sterowania i kontroli przez sieæ lokaln¹ ADAM-6000 to seria przemys³owych modu³ów kontrolno-pomiarowych, które mo na ³atwo do³¹czyæ do istniej¹cej sieci (Ethernet). Oznacza to prost¹ i tani¹ instalacjê, poniewa w fabrykach i budynkach biurowych lokalne sieci s¹ zwykle dobrze rozbudowane. Monta na szynie DIN lub bezpoœrednio na œcianie. Standardowy interfejs Ethernet 10/100 BaseT Po³¹czenie Plug & play bezpoœrednio do komputera lub huba/switcha. Napiêcie zasilania: V= Obs³uga urz¹dzenia ADAM-6000 jest bardzo prosta: 1. Instalacja okablowania sieciowego, zasilania i do³¹czonego oprogramowania 2. Ustawienie odpowiedniego adresu IP i maski podsieci dla modu³u ADAM 3. Komunikacja przez program demonstracyjny lub w³asny W zestawie dysk CD z angielsk¹ instrukcj¹ obs³ugi, oprogramowaniem i kontrolkami Active-X Bez przewodów GD-01 to przezroczysty modem GSM, umo liwiaj¹cy sterowanie, nadzorowanie i kontrolowanie urz¹dzeñ bez po³¹czenia kablowego. Modem jest idealny do komunikacji ze sprzêtem umieszczonym w odleg³ych miejscach. Potrafi te wysy³aæ komunikaty SMS na zaprogramowany numer, po podaniu zewnêtrznego sygna³u (DTR). Mo na to wykorzystaæ na przyk³ad do przekazywania alarmu z bezza³ogowych stacji. Sieæ GSM: 900/1800 MHz Przepustowoœæ danych do 14,4 kbit/s Z³¹cze RS-232 przez DB9 lub listwê zaciskow¹ Konfiguracja komendami AT Monta na szynie DIN Napiêcie zasilania: V= W zestawie instrukcja po angielsku, CD, antena z magnetyczn¹ podstaw¹ i kabel 2,5 m. Oznaczenie Funkcja Nr artyku³u Cena/szt. ADAM wejœæ analogowych /2 DO ,00 ADAM DI/6 DO ,00 ADAM DI/2 DO z izolacj¹ ,00 ADAM przekaÿników/6 DI ,00 Wyposa enie dodatkowe Oznaczenie Funkcja Nr artyku³u Cena/szt. ADAM-6510 Hub 4-portowy 10Mbps ,00 ADAM-6520 Switch 5-portowy 10/100MBPS ,00 Odpowiednie okablowanie to kat. 5 UTP. Przy ³¹czeniu bezpoœrednio z komputerem stosuje siê kable z przeplotem, a z hubem/switchem bez przeplotu. UWAGA! Konieczne jest posiadanie odpowiedniego abonamentu u operatora sieci GSM. Nie mo e to byæ zwyk³a karta. Typ Nr artyku³u Cena/szt. GD ,00 Ekran 15 TFT do wbudowania, z wejœciem komputerowym i wideo P³aski monitor TFT firmy Samsung. Ma gruboœæ zaledwie 18 mm i jest wyposa ony w wejœcie komputerowe (rozdzielczoœæ XGA), composite wideo i s-wideo. Dziêki niewielkim wymiarom ekran mo na wbudowaæ w œcianê, panel, maszynê lub wszêdzie tam, gdzie jest ograniczona g³êbokoœæ monta u. Parametry ustawia siê u ywaj¹c funkcji On screen display (OSD). Rozdzielczoœæ: maks x 768 pikseli Kontrast: 300: 1 Czas prze³¹czania: 25 ms Si³a œwiat³a: 250 cd/m^2 Powierzchnia: 304 x 228 mm Wymiary zewnêtrzne: 332 x 256 x 18 mm Temperatura pracy: 0 do +50 C K¹t widzenia: H 65, V 50 stopni Otwory monta owe: 4 po 3,2 mm Typ Opis Nr artyku³u Cena/szt. LTM150XI-V01 Samsung 15 TFT ,00 DB Kable do LTM150XI-V ,00 AD 4512 Adapter sieciowy do LTM150XI ,00 8 ELFA-INFO 1/2003

8 Dzia³ Obs³ugi Klienta tel. (0...22) Fax (0...22) Przetwornica z sinusoidalnym napiêciem wyjœciowym Przetwornica, która przekszta³ca napiêcie sta³e 12 V lub 24 V (np. z akumulatora samochodowego) na sinusoidalne napiêcie przemienne 230 V. Doskona³a do zasilania TV/ wideo, komputerów, narzêdzi elektrycznych i innych urz¹dzeñ sieciowych z akumulatorów, np. w samochodzie. Dziêki sinusoidalnemu kszta³towi fali mo liwe jest do³¹czanie urz¹dzeñ, które Ÿle znosz¹ fale prostok¹tne, wystêpuj¹ce w zwyk³ych przetwornicach. Przetwornica wyposa ona jest w zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe oraz ochronê przed spadkiem napiêcia akumulatora. Typ Nap. wejœciowe Nr artyku³u Cena/szt V (10 15 V) , V (20 30 V) , V (10 15 V) , V (20 30 V) , V (10 15 V) , V (20 30 V) , V (10 15 V) , V (20 30 V) ,00 Typ Moc ci¹g³a Moc chwilowa Wymiary Z³¹cze W 300 W 190x150x65 mm, klema akumulatorowa+ wtyk do gniazda zapalniczki W 500 W 285x150x65 mm, klema akumulatorowa W 1000 W 335x263x83 mm, listwa zaciskowa W 2000 W 395x263x83 mm, listwa zaciskowa Dr X ostrzega, zanim bêdzie za póÿno Dr X to seria czujników, które reaguj¹ na zmiany w procesie w stosunku do warunków normalnych. Mo na na przyk³ad zamontowaæ Dr X na maszynie, ustawiæ pokrêt³o czu³oœci tak, by lampa sygna³owa zgas³a. Jeœli po jakimœ czasie jedno z ³o ysk zu yje siê i w maszynie pojawi¹ siê nieco silniejsze wibracje, Dr X wyczuje zmianê i poinformuje, e czas na serwis, zanim nast¹pi awaria. Jest to tanie zabezpieczenie przed nieoczekiwanym przestojem. Seria obejmuje kilka modeli do ró nych zastosowañ. Sygnalizuj¹ czerwon¹ diod¹ œwiec¹c¹, maj¹ te przekaÿnik, który mo e doprowadziæ jeœli jest taka potrzeba sygna³ do centrali. Dr Hiss Wczeœnie ostrzega o wyciekach p³ynów lub gazach pod ciœnieniem lub pró ni. Mo e z wyprzedzeniem informowaæ o uszkodzeniu uszczelki. Wykrywa ultradÿwiêki lub dÿwiêki o wysokiej czêstotliwoœci, które powstaj¹ przy nieszczelnoœciach w powy szych zastosowaniach. Mo e tak e wykrywaæ charakterystyczne dÿwiêki powstaj¹ce przy drobnych przebiciach wysokiego napiêcia, informuj¹c o niedostatecznej izolacji w stacji wysokiego napiêcia. Dane wspólne: WskaŸnik optyczny: Zielona/czerwona dioda LED Zasilanie: V=, 20 ma Klasa szczelnoœci: IP65 Wyjœcie: izolowany styk zwierny maks. 48 V, 100 ma Monta : Œruby 2xM4 Wielkoœæ: 18x53x97 Dr Vibe Wczeœnie ostrzega o wzroœcie niskoczêstotliwoœciowych wibracji np. na transporterach taœmowych, w kompresorach, turbinach, silnikach itp. Ostrzega o zu ywaniu siê tulejek gumowych lub innych elementów t³umi¹cych wibracje. Zakres pomiarowy od 0,6 do 2,7 g, do 300 Hz. Dr Knock Wczeœnie ostrzega o luÿnych czêœciach w maszynach, które wydaj¹ stukaj¹ce dÿwiêki np. poluÿnione œruby i nakrêtki. Typ Nr artyku³u Cena/szt. Dr Rumble ,00 Dr Knock ,00 Dr Vibe ,00 Dr Cool ,00 Dr Heat ,00 Dr Hiss ,00 Dr Cool Wykrywa i informuje o nag³ym spadku temperatury. Zakres pomiarowy 25 do +85 C. Dr Heat Wykrywa i informuje o nag³ym wzroœcie temperatury. Zakres pomiarowy 25 do +85 C. Dr Rumble Wczeœnie ostrzega o zu ytych elementach ³o yskowych w maszynach wiruj¹cych. Wykrywa charakterystyczny wysokoczêstotliwoœciowy szum emitowany przez zu yte ³o yska. ELFA-INFO 1/2003 9

9 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Zdalne sterowanie i nadzór za pomoc¹ produktów SIKOM GSM Urz¹dzenia te pozwalaj¹ na sterowanie i kontrolowanie przez sieæ GSM na przyk³ad: komputerów (doskona³e do resetowania) sprzêtu do pomiarów i poboru próbek alarmu przeciww³amaniowego, regulatora ogrzewania. ogólnego nadzoru i sterowania np. pompami, urz¹dzeniami do ch³odzenia, ogrzewania itp. Programowanie, sterowanie i odczyt stanu odbywa siê z u yciem telefonu zwyk³ego lub komórkowego. Alarm jest wysy³any w postaci SMS do wybranego telefonu GSM. Produkty dostarczane s¹ z anten¹ pokojow¹, lecz bez karty SIM. Mo liwoœæ u ycia karty gotówkowej. SIKOM GSM AC Alarm Controller Terminal GSM do zdalnego sterowania, nadzorowania alarmów i kontroli temperatury, przeznaczony do monta u na szynie DIN. 4 wejœcia alarmowe, np. do detektorów podczerwieni, dymu i wilgoci. Alarm przez SMS Lokalne wyjœcie do syreny, aktywowane przez 2 wejœcia alarmowe, jednoczeœnie wysy³any jest te SMS Kontrola temperatury, odczyt bie ¹cej temperatury, mo liwoœæ ustawienia alarmu górnego i dolnego Wbudowana funkcja informowania o mrozie 3 wyjœcia steruj¹ce, bezpotencja³owe styki (16 A 230 V~, 1 prze³¹czaj¹ce, 2 zwierne) Wbudowana bateria zasilaj¹ca w wypadku zaniku zasilania (alarm SMS po godzinie od zaniku napiêcia) Zasilanie 230 VAC lub VDC SIKOM GSM AC-1 to pakiet obejmuj¹cy terminal GSM AC, 1 detektor IR, 1 syrenê alarmow¹, 1 tablicê manewrow¹, antenê pokojow¹ i czujnik temperatury. SIKOM GSM AC-2, tak jak AC-1, jednak bez IR, syreny i tablicy manewrowej. SIKOM GSM AC-4 12/24 V Alarm Controller Terminal GSM do zdalnego sterowania, nadzorowania alarmów i kontroli temperatury. 4 wejœcia alarmowe, np. do detektorów podczerwieni, dymu i wilgoci Kontrola temperatury, odczyt bie ¹cej temperatury, mo liwoœæ ustawienia alarmu górnego i dolnego. 2 wyjœcia steruj¹ce, bezpotencja³owe styki (1 prze³¹czaj¹ce 16 A 230 VAC, 1 zwierne 16 A 230 VAC) Zasilanie 12 lub 24 V= SIKOM GSM FIXI Terminal GSM w obudowie DIN, przeznaczony do sterowania i kontroli temperatury. 2 wyjœcia steruj¹ce, 1 prze³¹czaj¹ce i 1 zwierne, przekaÿniki bezpotencja³owe (16 A 230 V~) Kontrola temperatury, odczyt bie ¹cej temperatury, mo liwoœæ ustawienia alarmu górnego i dolnego. Modu³ podrzêdny GS-33 daje kolejne 3 prze³¹czaj¹ce bezpotencja³owe styki (16 A 230 V~) Zasilanie 230 VAC lub VDC. Rejestruje liczbê przerwañ pr¹du. SIKOM GSM MAXI Prze³¹cznik zdalnie sterowany przez sieæ GSM. Prosty w instalacji. Pod³¹czany bezpoœrednio do gniazda sieciowego. Zdalnie sterowane urz¹dzenie do³¹cza siê kablem do GSM MAXI. Sterowanie czasowe mo na ustawiaæ w odstêpach co 1 godzinê (1 99 h) Kontrola temperatury, odczyt bie ¹cej temperatury, mo liwoœæ ustawienia alarmu górnego i dolnego. Typ Nr artyku³u Cena/szt. GSM AC ,00 GSM AC ,00 GSM AC ,00 GSM FIXI ,00 PrzekaŸnik GS ,00 GSM MAXI ,00 10 ELFA-INFO 1/2003

10 Dzia³ Obs³ugi Klienta tel. (0...22) Fax (0...22) Nowe rozmiary baterii litowych Pastylkowe baterie litowe. Napiêcie: 3V Nowe akumulatory do telefonów komórkowych Pasuje do Typ Pojemnoœæ mah Nr artyku³u Cena/szt. Siemens SL45 Li-Ion ,00 Ericsson T68 Li-Ion ,00 Ericsson R310s Li-Ion ,00 Typ Wym. mm Nr artyku³u Cena/szt. CR x2, ,00 BR x2, ,50 CR x3, ,50 CR x1, ,00 CR x7, ,00 Stojce baterie litowe Stoj¹ce, pastylkowe baterie litowe do monta u w obwodach drukowanych. Napiêcie: 3V Cena/szt. Typ Iloœæ nó ek Nr artyku³u 1 10 CR2032-VE1H ,40 11,50 CR2032-VJ2H ,10 11,30 Bezprzewodowe s³uchawki Surround daj¹ fantastyczn¹ moc i wolnoœæ Hearo 777 Quadra to doskona³e technicznie i estetycznie s³uchawki, które wykorzystuj¹ technologiê Logic 7 w po³¹czeniu z technik¹ AKG IVA, dziêki czemu mo liwe jest symulowanie 8 g³oœników! Oznacza to fantastyczn¹ moc i efekty przy s³uchaniu œcie ek dÿwiêkowych filmów i gier komputerowych. Sto kowy nadajnik mo e dzia³aæ w trybie Dolby Surround Pro Logic Decoder, Logic 7 Decoder, AKG IVA i stereo. Automatycznie wykrywa sygna³y analogowe i cyfrowe (TV, wideo, DVD, DVD audio, SADC). S³uchawki maj¹ regulowan¹ taœmê, a baterie odbiornika mo na ³adowaæ wystarczaj¹ na oko³o 20 godzin. Typ Nr artyku³u Cena/szt. AKG Hearo 777 Quadra delux ,00 Mikrofony AKG, seria Emotion AKG to znany producent mikrofonów. Poni ej przedstawiamy kilka profesjonalnych modeli przeznaczonych do instrumentów, mowy, chórów i œpiewu solowego. Mikrofony dostarczane s¹ z uchwytami i futera³ami, bez kabla. Standardowe gniazdo 3-P XLR. D880S to doskona³y mikrofon do œpiewu solowego lub innych zastosowañ, w których wa na jest dobra jakoœæ g³osu. Wyposa one w wy³¹cznik on/off. D660S to znakomity w swojej klasie cenowej mikrofon o charakterystyce dookólnej, do mowy i œpiewu. Mocna konstrukcja, znosz¹ca ostre traktowanie. Wyposa ony w wy³¹cznik on/off. Model Nr artyku³u Cena/szt. D880S ,00 D660S ,00 D ,00 D770 to mikrofon o charakterystyce dookólnej, przeznaczony do œpiewu solowego, instrumentów dêtych, gitary, basu i perkusji. Nie ma wy³¹cznika, poniewa u ywa siê go przede wszystkim do instrumentów. ELFA-INFO 1/

11 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Szeroki wyœwietlacz TFT 7 Szeroki wyœwietlacz 7, do urz¹dzeñ przenoœnych. Bardzo wyraÿny, czytelny i ostry obraz. Wi¹zka sygna³u wideo. Typ Nr artyku³u Cena/szt. FD ,00 Ekran: 7 LCD, matryca aktywna TFT System: PAL/NTSC (prze³¹czany) Rozdzielczoœæ: 1440(W)x234(H) pikseli Format ekranu (stosunek boków):16: 9 Napiêcie zasilania: 12 VDC Zakres temperatur: 0 do +60 C Wymiary: 182x110x29 mm Oscyloskopy i analizatory widma Firma Pico Technology oferuje szeroki wybór profesjonalnych instrumentów opartych na komputerze PC, daj¹cych takie same funkcje, jak konwencjonalne urz¹dzenia testowe (DSO cyfrowy oscyloskop z pamiêci¹, analizatory widma i DMM), a tak e dodatkowe mo liwoœci, którymi nie dysponuj¹ urz¹dzenia w tej klasie cenowej. Komputerowe oscyloskopy zastêpuj¹ du e i drogie urz¹dzenia do przeprowadzania testów, pozwalaj¹ oszczêdziæ pieni¹dze i miejsce. Zmiana urz¹dzenia jest prosta i ³atwa. Oscyloskopy firmy Pico Technology s¹ ³atwiejsze w obs³udze od tradycyjnych instrumentów: wygodne oprogramowanie i pomoc ekranowa w kilka minut zrobi¹ z ka dego eksperta. Dziêki zintegrowaniu funkcji kilku urz¹dzeñ, komputerowy oscyloskop mo na zabraæ w teren razem z laptopem. Do³¹cza siê go do portu równoleg³ego. Trudno wybraæ prosty oscyloskop? OdwiedŸ stronê applications.html. Proste oscyloskopy Te jedno- i dwukana³owe urz¹dzenia niskiej czêstotliwoœci oferuj¹ wszystkie funkcje konwencjonalnych oscyloskopów, a tak e wiele nowych, za u³amek ceny zwyk³ego sto³owego instrumentu. Oscyloskopy te nie potrzebuj¹ zewnêtrznego zasilania. Pobieraj¹ pr¹d bezpoœrednio z portu równoleg³ego komputera. Niezwykle u³atwia to pracê w terenie z laptopem. Produkt Opis Nr artyku³u Cena/szt. ADC ks/s 8 bitów ,00 ADC ks/s 12 bitów ,00 ADC ks/s 12 bitów, 2 kana³y ,00 Oscyloskop wysokiej rozdzielczoœci ADC-212 i ADC-216 to wysokiej rozdzielczoœci, precyzyjne oscyloskopy. W odró nieniu od tradycyjnych, sto³owych oscyloskopów DSO, które zwykle maj¹ 8-bitow¹ rozdzielczoœæ i niezbt dobr¹ dok³adnoœæ DC, te urz¹dzenia charakteryzuj¹ siê b³êdem maks. 1 % i rozdzielczoœci¹ 12 lub 16 bitów. Nadaj¹ siê wiêc idealnie do mierzenia sygna³ów audio, szumów i wibracji. Dziêki du ej dynamice analizatora widma ADC-212 i ADC-216 s¹ idealnym narzêdziem do mierzenia szumów w uk³adach analogowych. ADC-216 jest trudny do pobicia jako analizator widma audio. Ma dynamikê pomiaru 96 db, mo na wiêc na przyk³ad testowaæ sygna³y stopni koñcowych, odtwarzaczy CD i MP3. ADC-212 to model, który zalecamy do pomiarów w pojazdach. Szybki oscyloskop wysokiej rozdzielczoœci ADC-212/50 i ADC-212/100 to najlepsze oscyloskopy Pico. Dysponuj¹ analogow¹ szerokoœci¹ pasma odpowiednio 25 i 50 MHz. Ju nie musisz wybieraæ miêdzy wysok¹ rozdzielczoœci¹ a szerokim pasmem tu masz jedno i drugie! 50 lub 100 MSa/s, 5 GSa/s dla sygna³ów powtarzalnych. Analizator widma 50 MHz, 12-bitowa rozdzielczoœæ, 128 K pamiêci, dynamika 80 db. Produkt Opis Nr artyku³u Cena/szt. ADC ks/s 16 bitów ,00 ADC-212/3 3 MS/s 12 bitów ,00 Szybkie oscyloskopy Oscyloskopy o znakomitych osi¹gach, idealnie zastêpuj¹ tradycyjne oscyloskopy sto³owe. Maj¹ wszystkie zwyk³e funkcje plus wiele nowych, dostêpnych dziêki mo liwoœci pod³¹czenia do PC i zaawansowanemu oprogramowaniu. Pojemna pamiêæ i zaawansowane funkcje wyzwalania sprawiaj¹, e mo liwe jest mierzenie i zbieranie du ych iloœci z³o onych danych przy stosunkowo du ych szybkoœciach. Produkt Opis Nr artyku³u Cena/szt. ADC-212/50 50 MSa/s 12 bitów 2 kana³y ,00 ADC-212/ MSa/s 12 bitów 2 kana³y ,00 Produkt Opis Nr artyku³u Cena/szt. ADC-200/20 20 MS/s 8 bitów 2 kana³y ,00 ADC-200/50 50 MS/s 8 bitów 2 kana³y ,00 ADC-200/ MS/s 8 bitów 2 kana³y ,00 12 ELFA-INFO 1/2003

12 Dzia³ Obs³ugi Klienta tel. (0...22) Fax (0...22) Miniaturowy miernik wilgotnoœci Testo 605-H1 Stabilny czujnik, na którego wskazania nie wp³ywa kondensacja. Ruchoma g³owica dla optymalnego odczytu. Mierzy te temperaturê i mo e obliczaæ punkt rosy. Termometr/higrometr z du ym wyœwietlaczem Dok³adny termohigrometr do ci¹g³ego mierzenia wilgotnoœci, temperatury i punktu rosy. Kondensacja nie wp³ywa na pracê czujnika wilgotnoœci. Zakres pomiarowy: Dok³adnoœæ: Rozdzielczoœæ: 5 do 95 % RH 0 do +50 C +/- 3 % RH +/-0,5 C 0,1 % RH 0,1 C Zakres pomiarowy: Dok³adnoœæ: Rozdzielczoœæ: Wielkoœæ: 10 do 95 % RH 0 do +50 C +/- 3 % RH +/-0,5 C 0,1 % RH 0,1 C 111x90x40 mm Model Nr artyku³u Cena/szt. Testo 605-H ,00 Model Nr artyku³u Cena/szt. Testo 608-H ,00 Zbieraj, rejestruj, drukuj i analizuj na miejscu dane szybko i efektywnie Ma³e i dok³adne rejestratory temperatury, wilgotnoœci, napiêcia i pr¹du. Wszystkie modele wyposa one w wyœwietlacz zapewniaj¹ szybkie informacje o bie ¹cej mierzonej wartoœci, wartoœci ostatnio zapamiêtanej, minimalnej i maksymalnej, a tak e liczbie przypadków przekroczenia wartoœci granicznej. Idealnie nadaj¹ siê do d³ugotrwa³ych pomiarów we wszelkich zastosowaniach, w których trzeba kontrolowaæ temperaturê, wilgotnoœæ lub inne sygna³y. Rejestrator Testo 580 i szybka drukarka 575 daj¹ szereg nowych mo liwoœci obróbki danych pomiarowych w terenie mo na zatrzymywaæ, programowaæ i opró niaæ rejestry danych. Pasuj¹ do wszystkich modeli serii 175 i 177. Wszystkie modele mo na kalibrowaæ. Wyjœcie multimedialne do komputera/tv/radia Wyjœcie multimedialne pasuj¹ce m.in. do szerokopasmowej sieci TV kablowej Comhem. Typ Opis Nr artyku³u Cena/szt. Testo 175-T1, rejestrator temperatury, jeden kana³, 35 do +70 C, 7800 wartoœci pomiarowych, IP ,00 Testo 175-T3, rejestrator temperatury, dwa kana³y, zewnêtrzny czujnik typu T/K, 200 do C (typ K), wartoœci pomiarowych, IP ,00 Testo 177-T4, rejestrator temperatury, cztery kana³y, zewnêtrzny czujnik typu T/K, 100 do C (typ K), wartoœci pomiarowych, IP ,00 Testo 175-H2, rejestrator temperatury i wilgotnoœci, od 0 do 100 % RH, 20 do +70 C, wartoœci pomiarowych ,00 Testo 175-S1, rejestrator pr¹du/napiêcia, jeden kana³, od 0 do 1V/0 do 10 V lub od 0 do 20 ma/4 do 20 ma, wartoœci pomiarowych ,00 Testo 575, szybka drukarka ,00 Rejestrator danych, pamiêæ wartoœci pomiarowych ,00 Oprogramowanie Comsoft 3 Basic, interfejs i uchwyt sto³owy. Comsoft 3 pasuje do Testo ,00 Comsoft 3 pasuje do Testo ,00 Miniaturowy rejestrator temperatury Testo 174 Efektywny, ma³y i niedrogi. Klasa szczelnoœci IP65, uchwyt œcienny z blokad¹, czytelny wyœwietlacz, ³atwe opró nianie przy u yciu stacji dokowania. Zakres pomiarowy 30 do +70 C 3900 wartoœci pomiarowych Typ Nr artyku³u Cena/szt. Rejestrator danych Testo ,00 Rejestrator danych Testo ,00 z oprogramowaniem Zakres czêstotliwoœci We/wy, dane Wyjœcie TV Wyjœcie radiowe Kana³ zwrotny MHz MHz i MHz MHz 5 65 MHz Typ Nr artyku³u Cena/szt. MMCTV 8 db ,50 MMCTV 10 db ,50 MMCTV 13 db ,50 MMCTV 15 db ,50 MMCTV 17 db ,50 ELFA-INFO 1/

13 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Instrumenty pomiarowe do TV satelitarnej dostosowane do wszystkich potrzeb Emitor to szwedzka firma, która konstruuje i produkuje proste i zaawansowane instrumenty pomiarowe, przeznaczone przede wszystkim do instalacji TV satelitarnej i kablowej. Cech¹ charakterystyczn¹ urz¹dzeñ firmy Emitor jest ich dostosowanie do potrzeb i metod pracy u ytkowników. W ofercie ELFA pojawi³y siê opisane poni ej nowe modele, a inne mo na znaleÿæ w katalogu ELFA nr 51. Satlook Digital MHz Satlook Digital przeznaczony jest dla osób instaluj¹cych i reguluj¹cych instalacje satelitarne. Pe³ne widmo, zwyk³e lub poszerzone Wykres konstelacji QPSK Czarno-bia³y monitor 4,5 PAL/NTSC/SECAM Identyfikacja satelity Z³¹cze RS232 do po³¹czenia z komputerem i oprogramowanie do dokumentacji Wbudowany akumulator. adowarka w zestawie. Tylko 5 kg wraz z torb¹ TVlook MHz TVlook jest przeznaczony przede wszystkim dla osób zajmuj¹cych siê instalacj¹ i regulacj¹ instalacji telewizji kablowej. Wyj¹tkow¹ cech¹ TVlook jest wysoka dok³adnoœæ oraz obs³uga sygna³ów kana³u zwrotnego (6 65 MHz). Pe³ne widmo Bardzo du a dok³adnoœæ +/- 1 db (przy 20 C) Teletext Czarno-bia³y monitor 4,5 S/V i ekran LCD 64x128 Z³¹cze RS232 do po³¹czenia z komputerem i oprogramowanie do dokumentacji Wbudowany akumulator. adowarka w zestawie. Tylko 6 kg wraz z torb¹ Model Nr artyku³u Cena/szt. Satlook Digital ,00 Satbeeper Prosty przyrz¹d u³atwiaj¹cy ustawianie anteny satelitarnej czêstotliwoœæ dÿwiêku zmienia siê wraz z si³¹ sygna³u. W³¹cza siê miêdzy antenê a odbiornik, zasilanie z odbiornika satelitarnego. Model Nr artyku³u Cena/szt. TVlook ,00 Digisat LCD MHz Tak zwany Satfinder z dodatkowymi funkcjami. DiSEqC, 22 khz, 13/18 V i wyœwietlanie ma Wbudowany akustyczny wskaÿnik si³y sygna³u Mo na do³¹czyæ zewnêtrzne napiêcie z zestawu baterii, by mo na by³o u ywaæ LNB bez odbiornika Istnieje wersja dwuportowa Digisat Pro do urz¹dzeñ dwug³owicowych Model Nr artyku³u Cena/szt. Satbeeper ,50 Model Nr artyku³u Cena/szt. Digisat LCD ,00 Digisat Pro ,00 Precyzyjny zasilacz laboratoryjny QL to seria zasilaczy laboratoryjnych dla tych, którzy potrzebuj¹ czegoœ wiêcej ni standard. Urz¹dzenia maj¹ bardzo dobr¹ rozdzielczoœæ (dok³adnoœæ ustawiania 1 mv/1 ma) i dok³adnoœæ, dostêpne s¹ te w wersjach ze zdalnym sterowaniem przez interfejsy GPIB, RS232 lub USB (model P). Mo na dokupiæ k¹towniki do monta u w szafie. Modele z pojedynczym lub potrójnym napiêciem. Producent: TTi Typ Maks. V/ Maks. A Maks. moc Nr artyku³u Cena/szt. QL V/5 A 105 W ,00 QL355-P 35 V/5 A 105 W ,00 QL V/4 A 112 W ,00 QL564-P 56 V/4 A 112 W ,00 QL355T 2 X 35 V/5 A plus 2,7/3,3/5 V 215 W ,00 QL355T-P 2 X 35 V/5 A plus 2,7/3,3/5 V 215 W ,00 14 ELFA-INFO 1/2003

14 Dzia³ Obs³ugi Klienta tel. (0...22) Fax (0...22) Zwiêksz zasiêg bezprzewodowej sieci Anteny do WLAN 2,4 GHz, opracowane i wyprodukowane w Szwecji, dziêki którym mo na zwiêkszyæ zasiêg bezprzewodowej sieci, na przyk³ad w du ym magazynie lub przy po³¹czeniach miêdzy budynkami itp. Kabel i akcesoria pasuj¹ce miêdzy innymi do sprzêtu Orinoco, Avaya, BreezeCom, Cisco, Symbol, Linksys, D-Link itp. Patrz plik PDF dla w celu uzyskania danych odnoœnie kabli i adapterów. Typ Opis Nr artyku³u Cena/szt. VO5/24 Antena o charakterystyce ko³owej z os³on¹, ,00 5 dbi, z³¹cze eñskie SMA VO6/24 Antena wszechkierunkowa do u ytku na zewn¹trz, ,00 6 dbi, z³¹cze eñskie N VP165/24 Antena panelowa dla klienta, 9 dbi, z³¹cze eñskie SMA ,00 VP470/24 Antena panelowa dla punktu dostêpowego, 70 stopni, ,00 14 dbi, z³¹cze eñskie N CA27/24 Antena kierunkowa 270 mm, 14 dbi, z³¹cze eñskie SMA ,00 SP45/24 Antena paraboliczna 450 mm, 18 dbi, z³¹cze eñskie N ,00 SP60/24 Antena paraboliczna 600 mm, 21 dbi, z³¹cze eñskie N ,00 Anteny CA27, SP45, SP60 mo na montowaæ dla polaryzacji pionowej lub poziomej. Pozosta³e maja polaryzacjê pionow¹. Kabel z³¹cze mêskie SMA z³¹cze mêskie SMA, LowLoss, 5 m ,00 Kabel z³¹cze mêskie SMA z³¹cze mêskie SMA, LowLoss, 10 m ,00 Kabel z³¹cze mêskie SMA z³¹cze mêskie SMA, LowLoss, 14 m ,00 Kabel z³¹cze mêskie SMA z³¹cze mêskie N, LowLoss, 10 m ,00 Kabel z³¹cze mêskie SMA z³¹cze mêskie N, LowLoss, 20 m ,00 Kabel z³¹cze mêskie RP-SMA z³¹cze mêskie SMA, LowLoss, 3 m ,00 Kabel z³¹cze mêskie RP-SMA z³¹cze mêskie SMA, LowLoss, 10 m ,00 Kabel przejœciowy MCcard monta owe z³¹cze eñskie SMA, RGD316, 0,3 m (pasuje do Orinoco, Avaya itp.) ,00 Kabel przejœciowy MCcard monta owe z³¹cze eñskie N, RGD316, 0,3 m (pasuje do Orinoco, Avaya itp.) ,00 Kabel przejœciowy RP-TNC monta owe z³¹cze eñskie N, RG58, 0,3 m (pasuje do Cisco itp.) ,00 Kabel przejœciowy RP-SMA monta owe z³¹cze eñskie N, RG58, 0,3 m (pasuje do D-Link itp.) ,00 Modu³ GPS do komputera Wa ne do kana³owy modu³ GPS do pod³¹czenia do komputera. Interfejs RS232 lub USB. Pasuje do wiêkszoœci programów map z wejœciem GPS. Wodoszczelna obudowa (IP67) z magnetyczn¹ stopk¹. Zasilany z komputera. Walcz z robotem SumoBot Typ Pod³¹czenie Nr artyku³u Cena promocyjna Cena normalna GM-305WP RS ,00 463,00 GM-307WP USB ,00 554,00 Kompletny 12 kana³owy modu³ GPS przeznaczony przede wszystkim do nawigacji w samochodach, okreœlania miejsca pobytu pojazdów i do innych podobnych zastosowañ. U ywa zaawansowanych algorytmów w celu wskazamia dok³adnych danych pozycji nawet przy bardzo trudnych warunkach odbioru sygna³ów. Typ Nr artyku³u Cena promocyjna Cena normalna EB-X ,00 425,00 Robot zakwalifikowany do zawodów minisumo. Jest zbudowany na mocnym podwoziu aluminiowym. Kó³ka sterowane dwoma zmodyfikowanymi standardowymi serwomechanizmami. Kierowaniem zajmuje siê Basic Stamp 2, zainstalowany na p³ytce drukowanej. Dwa detektory refleksyjne dbaj¹ o to, by robot utrzyma³ siê na macie. Bardzo ³atwy w monta u zestaw zawiera wszystkie elementy mechaniczne, p³ytkê drukowan¹ z miejscem na w³asne konstrukcje, 2 serwomechanizmy, uchwyt baterii, zestaw elementów, instrukcjê w jêzyku angielskim, oprogramowanie i kabel szeregowy. Robot jest zasilany 4 bateriami R6. Cena/szt. Typ Nr artyku³u 1 2 SumoBot ,00 534,00 ELFA-INFO 1/

15 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Bystre narzêdzia do komputerów jednouk³adowych Atmela Nowoœci na pó³kach ELFA Karta ATSTK501 Atmel Karta umo liwiaj¹ca pod³¹czenie uk³adów w obudowie 64-pin do pakietu uruchomieniowego AVR Starter. AVR ISP Programator ISP dostosowany do wszystkich procesorów AVR posiadajcych funkcjê ISP. Dostarczany z okablowaniem, dokumentacj¹ i AVR Studio. Niska cena w stosunku do mo liwoœci. AVR JTAG ICE Emulator czasu rzeczywistego dostosowany do procesorów AVR z interfejsem JTAG. Emuluje wszystkie funkcje on-chip, zarówno analogowe jak i cyfrowe. Mo e równie programowaæ modele AVR wyposa one w ISP. Tytu³ Jêzyk Iloœæ stron Nr artyku³u Cena/szt. Fixed B b Wireless Access Networks Angielski ,00 Hack Attacks Revealed Angielski ,00 Handbook of Wireless Networks Angielski ,00 Introduct to Wireless Systems Angielski ,00 Mobile Communication Systems Angielski ,00 Services for UTMS Angielski ,00 Pro.Net networking progr Angielski ,00 Pro ASP.NET 1.0 web servi Angielski ,00 ADO.NET Programmers ref Angielski ,00 ASP.NET Security Angielski ,00 Understanding the.net framework Angielski ,00 Java database programming bible Angielski ,00 Microsoft project 2002 bible Angielski ,00 Microsoft SQL server 2000 bible Angielski ,00 My SQL bible Angielski ,00 Photoshop 7 bible Angielski ,00 Red Hat linux 8 bible Angielski ,00 TCP/IP bible Angielski ,00 MS Win 2000 Adm. Pocket Angielski ,00 MS Win XP professional adm Angielski ,00 Modu³y LCD po konkurencyjnych cenach Modu³y LCD wykonane w technice TN. Dostêpne s¹ w wersjach z podœwietleniem LED i bez. Liczba znaków od 8x1 do 40x4. Wiêcej opisów technicznych i informacji o wyœwietlaczach znaleÿæ mo na na stronie ICE50 Bardzo zaawansowane narzêdzie rozwojowe z kompletn¹ emulacj¹ ICE (In-Circuit Emul) wszystkich nowszych procesorów AVR, w czasie rzeczywistym. Bufer Trace o wielkoœci 128 Kx144 bitów. Typ Nr artyku³u Cena/szt. ATSTK ,00 AVR ISP ,00 AVR JTAG ICE ,00 ICE ,00 Cena/szt. Znaki Wielkoœæ (mm) TN/STN Podœwietlenie Nr artyku³u x1 84x44x10 TN Nie ,90 36,20 8x1 84x44x14,5 TN Tak ,10 49,10 8x2 58x32x10 TN Nie ,50 28,90 8x2 58x32x14,5 TN Tak ,30 40,50 16x1 80x36x10,5 TN Nie ,30 25,30 16x1 80x36x14,5 TN Tak ,60 35,40 16x2 80x36x11 TN Nie ,00 30,40 16x2 80x36x14,5 TN Tak ,70 44,80 16x2 122x44x10 TN Nie ,20 43,40 16x2 122x44x14,5 TN Tak ,00 87,40 16x4 87x60x10 TN Nie ,10 49,10 16x4 87x60x14,5 TN Tak ,00 67,90 20x2 116x37x10 TN Nie ,80 39,00 20x2 116x37x14,5 TN Tak ,00 58,50 20x4 98x60x11 TN Nie ,00 58,50 20x4 98x60x14,5 TN Tak ,00 85,20 40x2 182x35x10,5 TN Nie ,00 65,00 40x2 182x35x14,5 TN Tak ,00 37,60 40x4 190x55x10,5 STN Nie ,00 133,00 40x4 190x55x14,5 STN Tak ,00 181,00 16 ELFA-INFO 1/2003

16 Dzia³ Obs³ugi Klienta tel. (0...22) Fax (0...22) Torex to japoñski producent uk³adów do urz¹dzeñ zasilaj¹cych (power management). Produkty Torex charakteryzuj¹ siê niskim poborem mocy i niewielkimi rozmiarami. Doskonale nadaj¹ siê do urz¹dzeñ zasilanych bateriami, w których du e znaczenie maj¹ rozmiary fizyczne i ma³y pobór pr¹du. Torex opracowuje i produkuje uk³ady scalone od roku 1968, jest dziœ jednym z najwiêkszych japoñskich producentów uk³adów CMOS. Liniowy regulator napiêcia, XC6202 Regulator do napiêæ wejœciowych do 20 V. Napiêcie wejœciowe: 20 V (maks.) Napiêcie wyjœciowe: patrz odpowiedni artyku³ Pr¹d wyjœciowy: 150 ma (typ) Pobór pr¹du: 10,0 µa (typ) Spadek napiêcia (drop-out): 200 mv przy 30 ma XC9802 Powielacz napiêcia Step-up XC9802 umo liwia zwiêkszenie napiêcia (step-up) przy u yciu zaledwie 2 kondensatorów. Typowe zastosowanie to zasilanie bia³ych wyœwietlaczy LED. Dobrze spisuje siê te przy podwajaniu napiêcia. Typ Nap. wyj. Obudowa Nr artyku³u XC6202P302MR 3 V SOT ,18 3,12 XC6202P302PR 3 V SOT ,18 3,12 XC6202P332MR 3,3 V SOT ,18 3,12 XC6202P332PR 3,3 V SOT ,18 3,12 XC6202P502MR 5 V SOT ,18 3,12 XC6202P502PR 5 V SOT ,18 3,12 Liniowy regulator napiêcia XC6203 Regulator do pr¹dów do 400 ma. Napiêcie wejœciowe: 8 V (maks.) Napiêcie wyjœciowe: patrz odpowiedni artyku³ Pr¹d wyjœciowy: 400 ma Pobór pr¹du: 8,0 µa (typ) Spadek napiêcia (drop-out): 150 mv przy 100 ma Napiêcie wejœciowe: 1,8 5,5 V Czêstotliwoœæ prze³¹czania: 300 khz Pr¹d wyjœciowy: 100 ma (maks.) Pobór pr¹du: 80 µa, w trybie spoczynkowym: 2 µa(maks.) Typ Nap. wyj. Obudowa Nr artyku³u XC9802B303KR 3,0 V MSOP-8A ,90 15,40 XC9802B503KR 5,0 V MSOP-8A ,90 15,40 Liniowy regulator napiêcia, XC6201 Regulator w ma³ej obudowie, o bardzo ma³ym poborze pr¹du. Mo e wspó³pracowaæ z kondensatorami tantalowymi lub ceramicznymi. Napiêcie wejœciowe: 10 V (maks.) Napiêcie wyjœciowe: patrz odpowiedni artyku³ Pr¹d wyjœciowy: 250 ma (typ) Pobór pr¹du: 2,0 µa (typ) Spadek napiêcia (drop-out) 160 mv przy 100 ma Typ Nap. wyj. Obudowa Nr artyku³u XC6201P182MR 1,8 V SOT ,18 3,12 XC6201P182PR 1,8 V SOT ,18 3,12 XC6201P252MR 2,5 V SOT ,18 3,12 XC6201P252PR 2,5 V SOT ,18 3,12 XC6201P282MR 2,8 V SOT ,18 3,12 XC6201P282PR 2,8 V SOT ,18 3,12 XC6201P302MR 3 V SOT ,18 3,12 XC6201P302PR 3 V SOT ,18 3,12 XC6201P332MR 3,3 V SOT ,18 3,12 XC6201P332PR 3,3 V SOT ,18 3,12 XC6201P502MR 5 V SOT ,18 3,12 XC6201P502PR 5 V SOT ,18 3,12 Typ Nap. wyj. Obudowa Nr artyku³u XC6203E332FR 3,3 V SOT ,18 3,12 XC6203E502FR 5 V SOT ,18 3,12 Liniowy regulator napiêcia, XC6204 Bardzo dobre w³asnoœci szumowe i ma³y spadek napiêcia. Nie wymaga kondensatora bocznikuj¹cego. Napiêcie wejœciowe: 10 V (maks.) Napiêcie wyjœciowe: patrz odpowiedni artyku³ Pr¹d wyjœciowy: 150 ma Pobór pr¹du: 70,0 µa w trybie aktywnym, 0,1 µa w trybie spoczynkowym Spadek napiêcia (drop-out): 60 mv przy 30 ma Szum: 30 µrms Têtnienia: 70 µa (typ) Obudowa: SOT-25 Typ Nap. wyj. Obudowa Nr artyku³u XC6204B182MR 1,8 V SOT ,18 3,12 XC6204B252MR 2,5 V SOT ,18 3,12 XC6204B282MR 2,8 V SOT ,18 3,12 XC6204B302MR 3 V SOT ,18 3,12 XC6204B332MR 3,3 V SOT ,18 3,12 XC6204B502MR 5 V SOT ,18 3,12 Nowe pó³przewodniki Rozszerzamy asortyment pó³przewodników o 60 nowych, regulowanych napiêciem uk³adów scalonych, stabilizatorów, odnoœników i uk³adów nadzorujcych. Ca³a lista dostêpna jest pod adresem ELFA-INFO 1/

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88 ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków SERIA P WYŚWIETLACZE CENOWE DO PYLONÓW Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące superjasne,

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką KDL-40R550C 102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka Łączność z doskonałą rozrywką Dostępne wersje z ekranem 102 cm (40") Technologia Clear Resolution Enhancer Wbudowana technologia Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE 1) VM-3240VA VM-3240VA jest to wielofunkcyjny wzmacniacz przeznaczony do montażu w szafie rackowej (3-u). Wzmacniacz zawiera w sobie moduły wejść muzyki tła, wyjścia głośnikowe na sześć niezależnych stref.

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o.

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o. KWADA LED 1195/01 IP0 Wymiary oprawy 130 KWADA LED P - podtynkowa 104 75,5 96 oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie Zadaniem oprawy KWADA LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dostêpne s¹ wykonania oprawy

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE WY CZNIKI TERMICZNE Bezpieczniki Bezpieczniki cylindryczne 5 x 0 7 - Bezpieczniki cylindryczne,3 x 3 7 - Bezpieczniki cylindryczne x 3 Bezpieczniki cylindryczne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia ofert sprzedaży niżej wyspecyfikowanego sprzętu elektronicznego:

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace Uninterruptible Power Supply UPS Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace. () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () W³¹cznik / Wy³¹cznik () Stan poprawnej pracy () Stan niskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Technika sygnalizacyjna - lampy LED

Technika sygnalizacyjna - lampy LED Lampa LED serii: LT Mo liwoœæ pracy w trybie ci¹g³ym lub b³yskaj¹cym (sterowane z zewn¹trz) Dostêpna w wielu wersjach napiêciowych Emisja b³ysku w obrêbie 360 3 lata gwarancji producenta! Kompaktowa lampa

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo