PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 20 maja 2011r. Do wszystkich Wykonawców: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją telefonów komórkowych oraz netbooków dla Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ Szanowni Państwo, Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Pytanie 1: Wzór Umowy par 1 ust 7. Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów w przetargu, że niezmienność stawek w ofercie nie dotyczy połączeń międzynarodowych oraz roamingu, gdyż stawki te są uzależnione od aktualnych stawek za połączenia międzynarodowe u operatorów zagranicznych i odpowiednich do przedmiotu zamówienia regulacji Komisji Unii Europejskiej. Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż niezmienność stawek odnosi się do stawek zaproponowanych w ofercie Wykonawcy, tj. stawek na połączenia krajowe. Zgodnie z zapisem pkt 3.4. (pkt 3.7 przy poprawionej numeracji) Załącznika A do SIWZ skorzystanie przez Zamawiającego z usługi nie będącej przedmiotem zamówienia, rozliczone zostanie w sposób odrębny na podstawie obowiązujących cenników dla firm w sieci Wykonawcy na dzień skorzystania z tej usługi. Ponadto, Zamawiający zgodnie z zapisem pkt 3.6 Załącznika A do SIWZ przewiduje korzystanie z usług roamingu na zasadach przyjętych dla sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy. Pytanie 2: Wzór Umowy par 3 ust 2. Wnosimy o wyrażenie zgody - na wszystkich kartach sim przeznaczonych do dostępu do Internetu - na włączenie blokady wszelkich usług niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania takich jak np. połączenia głosowe, SMS, MMS, roaming itd.. Zamawiający wymaga stałej ceny za świadczoną usługę dostępu do Internetu, natomiast karty sim zapewniane przez Wykonawców pozwalają korzystać z wszystkich usług świadczonych przez operatora komórkowego, a wszelkie koszty powstałe w przypadku wykorzystania takiej karty sim do innej usługi mogłoby narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty lub Wykonawcę na potencjalne straty finansowe. Wnosimy o wyrażenie zgody na powyższe. Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z systematyką umowy 3 Wzoru Umowy odnosi się do usług w zakresie telefonii komórkowej, z kolei 5 odnosi się do usług mobilnego dostępu do Internetu. Tym samym z treści umowy nie wynika możliwość wykorzystania karty SIM przeznaczonej do dostępu do Internetu dla jakichkolwiek innych usług telekomunikacyjnych. Zamawiający Strona 1 z 8

2 dopuszcza jednak możliwość technicznej blokady świadczenia innych usług telekomunikacyjnych dla kart SIM aktywowanych w taryfie mobilnego dostępu do Internetu. Pytanie 3: Wzór Umowy par 3 ust 3. Wnosimy o rezygnację z tego zapisu. Zgodnie z Wzorem Umowy par 6 ust 1 Zamawiający wymaga przekazania na własność sprzętu z chwilą dostarczenia. Zapis w obecnym brzmieniu może narazić Wykonawców na straty finansowe. W przypadku braku zgody wnosimy o dodanie do umowy zapisu : w sytuacji rozwiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych / rezygnacji z aktywacji, Zamawiający będzie miał obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty równej wartości przyznanych ulg w stosunku do standardowej oferty oraz na zakup sprzętu, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia jej rozwiązania. Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż wykreśla 3 ust. 3 z Wzoru Umowy. Pytanie 4: Wzór Umowy par 4 ust 4. Informujemy, iż Wykonawca nie wiedząc jaki aparat telefoniczny wybierze Zamawiający, nie może zapewnić iż możliwe technicznie będzie zdjęcie blokady simlock. Wnosimy o doprecyzowanie iż blokada będzie usunięta z terminali, na którym będzie możliwość techniczna usunięcia takiej blokady. Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, iż wprowadza 4 ust. 4 w następującym brzmieniu: Żaden z dostarczonych aparatów telefonicznych nie może posiadać blokady uniemożliwiającej używania karty innego operatora (simlock), z wyjątkiem aparatów, które nie posiadają takiej możliwości technicznej przewidzianej przez producenta. Pytanie 5: Wzór Umowy par 5 ust 1 oraz par 3 ust 1. Wnosimy o wyjaśnienie, czy zapisy te oznaczają iż Zamawiający ma dowolność w terminach aktywacji nowych kart sim? Wnosimy o wyjaśnienie ile kart sim zostanie aktywowanych po podpisaniu umowy na okres minimum 24 miesięcy, oraz jak należy rozumieć wspomniane tu zapisy? Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż przewiduje dokonać wszystkich aktywacji, zarówno w taryfie transmisji głosu jak i transmisji danych w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia podpisania Umowy Głównej. Pytanie 6: Wzór Umowy par 6 ust 1. Zgodnie z zapisami wzoru umowy par 4 ust 3 Zamawiający akceptuje warunki cenowe zakupu terminali Wykonawcy. Sprzęt zgodnie z ogólnie dostępnymi cennikami jest w cenach promocyjnych, co oznacza iż Wykonawcy kupują go w pełnej cenie, natomiast odzyskują tą kwotę w formie abonamentów tzn. sprzęt spłaca się Wykonawcy dopiero po okresie trwania umowy. Zapis w obecnym brzmieniu naraża Wykonawców na możliwe straty - wnosimy o jego wykreślenie lub dodanie do umowy zapisu: w sytuacji rozwiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych / rezygnacji z aktywacji, Zamawiający będzie miał obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty równej wartości przyznanych ulg w stosunku do standardowej oferty oraz na zakup sprzętu, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia jej rozwiązania. Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Pytanie 7: Wzór Umowy par 6 ust 2. Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez określenie iż okres gwarancji dla terminali wyniesie 24 mies, dla akcesoriów 12 mies, bateria 6 mies, nośniki pamięci 90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple nie udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Polski) oraz Blackberry (firma RIM udziela gwarancji na okres 12 miesięcy) Strona 2 z 8

3 Takie okresy gwarancji określają producenci tychże terminali, Wykonawca nie może sam wydłużyć tych terminów - gdyż to nie on określa warunki ewentualnych napraw (koszty napraw są po stronie producenta sprzętu jako gwaranta). Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem 6 ust. 2 Wzoru Umowy Zamawiający wymaga co najmniej 24-miesięcznej gwarancji producenta na oferowane aparaty telefoniczne, natomiast pozostałe akcesoria powinny być objęte gwarancją na zasadach określonych przez producenta urządzenia. Jednocześnie zmianie ulega zapis pkt 3)4 SIWZ zgodnie z zapisem zawartym we Wzorze Umowy. Pytanie 8: Wzór Umowy par 6 ust 6. Ponieważ to nie Wykonawca udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne producenta, czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta terminali i to, aby proces przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej? Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem 6 ust. 2 Wzoru Umowy Wykonawca udziela gwarancji na warunkach określonych przez producenta, jednakże Zamawiający życzy sobie, żeby Wykonawca był podmiotem pośredniczącym w przekazaniu uszkodzonego sprzętu pomiędzy Zamawiającym a serwisem danego producenta. Pytanie 9: Wzór Umowy par 7 ust 1. Informujemy iż niemożliwe techniczne jest blokowanie netbooków, wnosimy o rezygnację z tego zapisu Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, iż wprowadza zapis 7 w następującym brzmieniu: Na żądanie Zamawiającego lub pracownika Zamawiającego będącego użytkownikiem danego numeru Wykonawca zablokuje natychmiast kartę SIM w aparacie telefonicznym lub netbooku w przypadku jego zagubienia lub kradzieży. Pytanie 10: Wzór Umowy par 8 ust 5. Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia? Taki sposób zapisania terminu płatności zapewnia finansowe bezpieczeństwo Zamawiającego, który nie będzie mógł zostać przez Wykonawcę obciążony za nieterminową zapłatę faktury VAT w przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie Zamawiającemu doręczona. Jednocześnie podkreślam tutaj bezsporny fakt, że postępowanie Zamawiającego i Wykonawców zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, nie może powodować jednocześnie konfliktu z innymi obowiązującymi ustawami, takimi jak Prawo telekomunikacyjne, czy też ustawa o podatku od towarów i usług. Odpowiedź 10: Strona 3 z 8

4 Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis 8 ust. 5 Wzoru Umowy i tym samym nadaje mu następujące brzmienie: Termin płatności wszystkich faktur wynosi 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty jej wystawienia. Pytanie 11: Wzór Umowy par 8 ust 8. Czy Zamawiający, od swoich dłużników, również akceptuje datę płatności jako datę złożenia przez nich dyspozycji przelewu, a nie datę wpływu środków na swoje konto? Zgodnie z art.454 par 1 Kodeksu Cywilnego uznanie zapłaty należności następuje z chwilą postawienia środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela - w tej sytuacji Wykonawcy. Zapis ten w bieżącej formie stoi w sprzeczności z tym artykułem - wnosimy o modyfikację poprzez określenie iż za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. Odpowiedź 11: Zamawiający informuje, iż zapis 8 ust. 8 nie stoi w sprzeczności z art Kodeksu Cywilnego z uwagi na jego dyspozytywny charakter oraz możliwość odmiennego uregulowania kwestii miejsca spełnienia świadczenia przez strony umowy. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany powołanego przepisu Wzoru Umowy. Pytanie12: Wzór Umowy par 11. Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postepowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291). Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Odpowiedź 12: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby naliczanie kar umownych było poprzedzone procedurą reklamacyjną wynikającą z bezwzględnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postepowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291). Pytanie 13: Załącznik nr 7 do formularz oferty. Wnosimy o wyjaśnienie precyzyjne kierunku wykonywanych połączeń, które należy wycenić w tym formularzu - informujemy iż koszt połączeń w roamingu zależny jest nie tylko od strefy docelowej (kraju do którego wykonywane jest połączenie) ale również od strefy z której wykonujemy połączenia. Wnosimy zatem o podanie z jakiego kraju wykonywane są połączenia do USA, Japonii itd. które należy wycenić? Odpowiedź 13: Zamawiający informuje, iż dla przeprowadzenia właściwej kalkulacji oferowanej usługi należy przyjąć, iż krajem połączeń wychodzących jest Polska. Pytanie 14: Załącznik A do SIWZ pkt 3.2 n. O jakim limicie kwotowym wartości usług jest tu mowa? Wnosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o łączny limit dla wszystkich usług na danej karcie sim, czy też o ustalaniu oddzielnych limitów dla poszczególnych usług? Informujemy iż drugi z przypadków jest niemożliwy technicznie do spełnienia. Odpowiedź 14: Zamawiający informuje, iż usługa limitu kwotowego wartości usługi powinna dotyczyć łącznego limitu wartości usług wynikających z danego planu taryfowego. Pytanie 15: Strona 4 z 8

5 Załącznik A do SIWZ pkt Wnosimy o wyjaśnienie ilu minut domaga się Zamawiający - czy zapisy w tym punkcie oznaczają iż Wykonawca ma zapewnić w Taryfie I łącznie 900 minut (5 x 180 min), 20 SMS, 20 MMS oraz 2 GB danych? Czy dla każdego z tych kierunków minuty mają być taryfikowane oddzielnie? Wymóg taki byłby niemożliwy do spełnienia technicznie. Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, iż Wykonawca w oferowanym planie taryfowym musi zapewnić świadczenie usług na poziomie określonym przez Zamawiającego w SIWZ, tj. min. 900 minut do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne, 20 SMS, 20 MMS, 2GB transmisji danych, przy czym nie jest zobowiązany do oddzielnego taryfikowania usług w zależności od kierunku wykonywanej usługi. Wykonawca zobowiązany jest jednakże dla potrzeb właściwej kalkulacji oferty do uwzględnienia przedstawionej przez Zamawiającego struktury usługi zarówno przy oferowaniu pakietów wartościowych jak i pakietów minutowych. Pytanie 16: Załącznik A do SIWZ pkt Wnosimy o wyjaśnienie ilu minut domaga się Zamawiający - czy zapisy w tym punkcie oznaczają iż Wykonawca ma zapewnić w Taryfie I łącznie 500 minut (5 x 100 min), 20 SMS, 20 MMS oraz 2 GB danych? Czy dla każdego z tych kierunków minuty mają być taryfikowane oddzielnie? Wymóg taki byłby niemożliwy do spełnienia technicznie Odpowiedź 16: Zamawiający informuje, iż Wykonawca w oferowanym planie taryfowym musi zapewnić świadczenie usług na poziomie określonym przez Zamawiającego w SIWZ, tj. min. 500 minut do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne, 20 SMS, 20 MMS, 2GB transmisji danych, przy czym nie jest zobowiązany do oddzielnego taryfikowania usług w zależności od kierunku wykonywanej usługi. Wykonawca zobowiązany jest jednakże dla potrzeb właściwej kalkulacji oferty do uwzględnienia przedstawionej przez Zamawiającego struktury usługi zarówno przy oferowaniu pakietów wartościowych jak i pakietów minutowych. Pytanie 17: Załącznik A do SIWZ pkt 3.10.Czy poprzez te wymogi sprzętu dodatkowego, którego nie ma w komplecie, Zamawiający akceptuje ceny zakupu akcesoriów Wykonawcy? Informujemy iż większość terminali nie jest wyposażona w ładowarkę samochodową, słuchawkę bluetooth, zestaw głośno mówiący, uchwyt samochodowy. Odpowiedź 17: Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wybrany aparat telefoniczny nie będzie posiadał w zestawie wymienionych akcesoriów Zamawiający przewiduje ich zakup dla określonych terminali w oparciu o Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy: Warunki cenowe zakupu aparatów telefonicznych, netbooków i akcesoriów. Pytanie 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na drukach umów zapewnionych przez Wykonawcę, które stanowić będą integralną część umowy której wzór sporządzony został w SIWZ? Informujemy iż Wykonawca stosuje druki umów 4 częściowe, z których 3 części podpisywane są w momencie zawierania umowy (wyszczególnione tu są warunki na których zawierana jest umowa oraz dane stron zawierających umowę), część 4 (tzw Bon Aktywacyjny) jest dostarczana razem z terminalami i jest podstawą do uruchomienia kart sim. Terminale dostarczane są na koszt Wykonawcy firmą kurierską, która dla potwierdzenia wywiązania się z umowy z Wykonawcą MUSI posiadać podpisany przez Zamawiającego Bon Aktywacyjny. Wnosimy o zgodę na zastosowanie powyższego rozwiązania. Odpowiedź 18: Zamawiający informuje, iż Umowa Główna w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta przy uwzględnieniu zapisów Wzoru Umowy zawartych w SIWZ. Na podstawie Umowy Głównej będą zawierane indywidualne Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, sporządzane wg wzorów Wykonawców i na podstawie obowiązujących ich Strona 5 z 8

6 przepisów, przy zastrzeżeniu, iż postanowienia UoŚUT nie mogą stać w sprzeczności oraz być mniej korzystne od postanowień zawartych w Umowie Głównej i SIWZ. Pytanie 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości umowy w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT? Wnosimy o doprecyzowanie iż w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto - wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian Odpowiedź 19: Zamawiający informuje, iż zgodnie z 15 ust. 1 lit. e) w związku z 1 ust. 7, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia aneksu do umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy przy niezmiennej wysokości wynagrodzenia netto. Pytanie 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług, których dostarczenia wymaga w SIWZ? Informujemy iż wewnętrzne procedury Wykonawcy wymagają oddzielnych - pisemnych - zleceń aktywacji tychże usług, podpisanych przez zlecającego, w tym przypadku, Zamawiającego. Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na takie rozwiązanie. Pytanie 21: Wnosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy za pomocą kart sim, działających w sieci Wykonawcy, kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów komórkowych i stacjonarnych, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe. Zamawiający nie ma również prawa, bez zgody Wykonawcy, udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyższe powinna być udokumentowana sporządzeniem stosownego aneksu do umowy, pod warunkiem iż postanowienia tego aneksu będą zgodne z ustawą Prawo Telekomunikacyjne. Odpowiedź 21: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy powyższego zapisu. Pytanie 22: Wnosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Wykonawcy, wybranemu w wyniku tego postepowania, fotokopii lub co najmniej odpisów dokumentów formalnych Zamawiającego (NIP, REGON, KRS lub Statut) oraz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (dowód osobisty). Informujemy, iż procedury w sieciach operatorów wymagają załączenia formalnych dokumentów do podpisanych druków umów, dla zachowania ich ważności. Brak zgody na niniejsze uniemożliwi zawarcie umowy każdemu Wykonawcy, a zatem uczyni udział w niniejszym postępowaniu bezcelowym, jeżeli nie będzie można w jego konsekwencji zawrzeć umowy wiążącej dla obu stron Odpowiedź 22: Zamawiający informuje, iż Narodowe Centrum Nauki jest agencja wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnie 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 z 2010r.) w związku z czym posiada osobowość prawną nadaną na podstawie ustawy. Tym samym Zamawiający odsyła Wykonawców do aktów prawnych regulujących działalność i status prawny Narodowego Centrum Nauki, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej NCN pod adresem Jednocześnie Zamawiający deklaruje, iż w przypadku konieczności potwierdzenia danych dotyczących statusu prawnego oraz osób uprawnionych do reprezentacji NCN, przed podpisaniem umowy przedłoży Wykonawcy kopie niezbędnych dokumentów. Pytanie 23: Wnosimy o doprecyzowanie iż wszelkie ceny, których podania wymaga Zamawiający w Formularzu Ofertowym dotyczą połączeń w ruchu krajowym Strona 6 z 8

7 Odpowiedź 23: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie ceny zawarte w Załączniku nr 4 do formularza oferty dotyczą połączeń w ruchu krajowym. Pytanie 24: Co należy wpisać w formularzu ofertowym, jeśli Wykonawca oferuje bezpłatnie jakąś usługę? Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie w formularzu ofertowym ceny jednostkowej netto 0? I czy w związku z tym dla takiej pozycji może zostać wpisana wartość brutto 0? Odpowiedź 24: Zamawiający informuje, iż przypadku oferowania bezpłatnej usługi w formularzu ofertowym należy wpisać 0,00 zł. Pytanie 25 SIWZ Rozdział 3 pkt. 4: Zamawiający wymaga, aby gwarancja na telefony oraz akcesoria wynosiła minimum 24 miesiące. Gwarancja nie jest określona przez Wykonawcę tylko przez Producenta i wynosi 24 miesiące na aparaty, 12 miesiące na akcesoria i 6 miesięcy na baterię. Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta i to, aby proces przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej? Odpowiedź 25 Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi 7. Pytanie 26 WZÓR UMOWY Par. 3 ust. 1: Na ile miesięcy najpóźniej przed końcem obowiązywania umowy zamawiający zamierza kupować aktywacje ze sprzętem? Informacja jest potrzebna do skalkulowania oferty. Odpowiedź 26 Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi 5. Pytanie 27 WZÓR UMOWY Par. 3 ust. 2 tiret 2: Zamawiający wymaga, aby połączenia były naliczane sekundowo, prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o połączenia krajowe. Połączenia roamingowe, jako wykonywane w sieciach obcych operatorów są taryfikowane zgodnie z zasadami taryfikacji stosowanymi przez danego operatora. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby połączenia międzynarodowe oraz roamingowe taryfikowane były zgodnie z cennikiem operatora? Odpowiedź 27 Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 3.2 lit. o) Załącznika A do SIWZ naliczanie sekundowe nie dotyczy połączeń w roamingu. Pytanie 28 WZÓR UMOWY Par. 8 ust. 5: Zamawiający wymaga, aby termin płatności wszystkich faktur wynosił 14 dni od daty otrzymania wystawionej faktury VAT. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury i od tej daty powinien być liczony termin płatności faktury. Czy zamawiający dopuszcza zmianę na w terminie 28 dni licząc od daty wystawienia faktury? Odpowiedź 28 Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi 10. Pytanie 29 WZÓR UMOWY Par. 11 ust. 2: Kary umowne mogą zostać naliczone i rozliczone po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego. Zamawiający musi dopuścić ustawową drogę reklamacji, tak aby zapisy umowy zgodne były z ustawą Prawo Telekomunikacyjne. Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przedstawienia swojej argumentacji i dowodów, tak żeby naliczenie kar umownych miało miejsce tylko i wyłącznie w sytuacjach zawinionych przez wykonawcę. W związku z powyższym prosimy o stosowną modyfikację treści SIWZ oraz wzoru umowy. Odpowiedź 29 Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi 12. Pytanie Strona 7 z 8

8 Wykonawca Nalicza VAT od poszczególnych pozycji, czyli stawka VAT naliczana jest od sumarycznej wartości zdarzeń w konkretnej usłudze, czyli np. pod pozycją SMS, Jeśli Klient prześle 1000 sms-ów podatek VAT będzie naliczony po zsumowaniu kwoty netto wszystkich sms-ów, czy zamawiający dopuszcza takie naliczanie podatku VAT? Odpowiedź 30 Zamawiający informuje, iż dopuszcza taką możliwość. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Otrzymują: 1.Uczestnicy postępowania; 2.Strona internetowa NCN; 3.a/a. Z poważaniem, Joanna Kamińska Strona 8 z 8

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych Kowala d. 10.05.2011 r. Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 1. SIWZ pkt III ppkt 2 - przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych - przepustowość od abonenta

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego.

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Warszawa 03 grudnia 2013 r. Znak sprawy: TELEFON/13 Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Zamawiający -

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r.

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup usług telefonii komórkowej. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 29.02.2012r. PZP.271.2.2012

Białystok, dn. 29.02.2012r. PZP.271.2.2012 Białystok, dn. 29.02.2012r. PZP.271.2.2012 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GWI Tychy, dn Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie treści siwz/zmiany treści siwz

Znak sprawy: GWI Tychy, dn Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie treści siwz/zmiany treści siwz Urząd Miasta Tychy Wydział Informatyki Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy Znak sprawy: GWI.271.9.2011 Tychy, dn. 1.03.2011 Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie treści siwz/zmiany treści siwz Szanowni

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE Nr sprawy: A-232-Zp-11/12 Warszawa, 2012-07-18 Wszyscy oferenci dotyczy przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ad. 3. W myśl postanowień zmienionej SIWZ (20110606 zmieniona SIWZ.. pdf) oraz zmienionych DRUKÓW SIWZ (20110606 zmienione DRUKI SIWZ doc).

ad. 3. W myśl postanowień zmienionej SIWZ (20110606 zmieniona SIWZ.. pdf) oraz zmienionych DRUKÓW SIWZ (20110606 zmienione DRUKI SIWZ doc). URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ul. Ząbkowska 41; 03-736 Warszawa; tel. +48 22 492-11-00; fax +48 22 492-11-09 NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 UR.GDG.DGZ.2141.22.2011.SC.01

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ Do wszystkich wykonawców Kraków, dnia 10 lutego 2011r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r.

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r. Miasto Łowicz Stary Rynek 1 99 400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców Numer ogłoszenia (postępowania): 288653-2014 Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej 2015-2016 SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:... ST.GT /11 Kraków, dnia 9 maja 2011 r.

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:... ST.GT /11 Kraków, dnia 9 maja 2011 r. Straż Miejska Miasta Krakowa Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:...... ST.GT.271-06/11 Kraków, dnia 9 maja 2011 r. Sprawa: ST.GT.271 06/11- postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, Ustka NIP: Tel. (059) do 46 Fax.: (059) Wykonawcy

Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, Ustka NIP: Tel. (059) do 46 Fax.: (059) Wykonawcy IG.271.53.1.2014.MA. Ustka, dnia 07 stycznia 2015 r. Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka NIP: 839 00 30 153 Tel. (059) 814 60 44 do 46 Fax.: (059) 814 42 57 Wykonawcy Zapytania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie. ZZ-2380-59/12 Szczecin, dnia 27.04.2012.

Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie. ZZ-2380-59/12 Szczecin, dnia 27.04.2012. Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie ZZ-2380-59/12 Szczecin, dnia 27.04.2012. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 upzp Zamawiający przekazuje odpowiedzi do pytań zemieszczonych na stronie

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 15.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi. OI.271.1.0025.2012 Pawłowice, dn. 13.06.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dla oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej Warszawa, 25.11.2013 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej (sprawa: KZP/12/2013). Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DOA-ZP-VII Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dnia r. DOA-ZP-VII Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Łódź, dnia 02.05.2016r. DOA-ZP-VII.271.31.2016 Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY komórkowej wraz z dostawą telefonów dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Lubin - Referat Zamówień Publicznych ul. Władysława Łokietka 6a, Lubin, tel.76/ , ,fax 76/ ,

Urząd Gminy Lubin - Referat Zamówień Publicznych ul. Władysława Łokietka 6a, Lubin, tel.76/ , ,fax 76/ , ZP.271.21.2014 Lubin, dnia 24.10.2014 r. WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1: Szczecin 2016.07.28 Akademia Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin poniżej udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. W Gliwicach ul. Chorzowska Gliwice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. W Gliwicach ul. Chorzowska Gliwice Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. W Gliwicach ul. Chorzowska 150. 44-100 Gliwice Gliwice, dnia 16.11.2012r. Dotyczy: Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Odpowiedź: Pytanie 2. Odpowiedź: Pytanie 3. Odpowiedź:

Pytanie 1. Odpowiedź: Pytanie 2. Odpowiedź: Pytanie 3. Odpowiedź: Pytanie 1. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10 - w związku z tym, że nie wszyscy operatorzy spełniają wymóg posiadania jednego numeru na dwóch kartach, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu lub

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych

Do wszystkich zainteresowanych UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85 064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax. 52 360 82 06 NIP 5542647568 REGON 340057695 www.ukw.edu.pl BZP 05/2/2012 Bydgoszcz, 13.02.2012

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów Nr sprawy PN/110/ZP/U/2010 Łódź, dn. 29.12.2010 r. Do wszystkich uczestników postępowania Pytania i modyfikacje

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika

350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 10 czerwca 2015r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Tak. Bezpłatne korzystanie z poczty głosowej dotyczy obszaru Polski.

Odpowiedź: Tak. Bezpłatne korzystanie z poczty głosowej dotyczy obszaru Polski. Wrocław, dnia 26 sierpnia 2011 r. PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Bułgarska 69/73 60-320 Poznań Wszyscy, którzy pobrali SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Żyrardów, dnia 17.11.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Numer ogłoszenia (postępowania): 369986-2014 Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 17 marca 2015 roku. Numer sprawy: 9/2015

Łódź, dnia 17 marca 2015 roku. Numer sprawy: 9/2015 Łódź, dnia 17 marca 2015 roku Numer sprawy: 9/2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Piotrkowska 149 90-440 Łódź Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1 Kamieńsk, dnia 10.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ogłoszonego w BZP pod numerem 367454 2014 dn. 06.11.2014

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 53 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 24.09.2013r. DZPi Z 271-261/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej wraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa energii elektrycznej.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa energii elektrycznej. GMINA NIDZICA PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Nidzica, 18 października 2016r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 271.6.2016 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016 Minikowo, 11.04.2016r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-2-947/2016 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii.

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii. Gdańsk, 22 maja 2014 r. IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU SO / 251-0001 / 14 Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie WYJAŚNIENIE do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015

ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015 ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 18.03.2015r. Modyfikacje i Wyjaśnienia

Wałbrzych, dnia 18.03.2015r. Modyfikacje i Wyjaśnienia Wałbrzych, dnia 18.03.2015r. Modyfikacje i Wyjaśnienia Dotyczące w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. Uczestnicy postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr pn.: Zakup energii elektrycznej )

Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr pn.: Zakup energii elektrycznej ) Sprawa nr 271.6.2012 Kampinos, dnia 9 listopada 2012 r. Informacja- Wyjaśnienie Przedsiębiorstwo WOD- INŻ. Sp. z o. o. ul. Modlińska 270 03 152 Warszawa Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-43/17 Kraków, 19 września 2017 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Pełnomocnik Zamawiającego New Power Sp. z o.o. Ul. Chełmżyńska 180a 04-464 Warszawa Reprezentujący Gminę Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko Warszawa, dnia 24.08.2015 r. Uczestnicy postępowania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Nr 1 Zmiana nr 3 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia Nr 1 Zmiana nr 3 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 05.05.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2014 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 12 kwietnia 2011 r. D.ZP-2820/6/11 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. Dostawy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Do: Wykonawców w postępowaniu.

Do: Wykonawców w postępowaniu. Warszawa, dn. 09.11.2012 r. DO-250-37 TA/12 Do: Wykonawców w postępowaniu. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż energii elektrycznej na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DZPZ / 333 / 44 PN / 2011 Olsztyn, dnia 8 grudnia 2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

DZPZ / 333 / 44 PN / 2011 Olsztyn, dnia 8 grudnia 2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.11.2014 r.

Warszawa, dnia 25.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-15/13 Kraków, 17.05.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania ZP/32/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP

Dotyczy: postępowania ZP/32/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. Warszawa 2011-09-01 r. Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pytania dot. przetargu: 1. Zał. nr 5 do SIWZ par 7 ust 3 - Zamawiający wymaga podania w umowie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej Warszawa, 08.01.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej (sprawa: KZP/01/2014). Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Kostrzyn nad Odrą, 14 października 2014r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak sprawy: ZP.271.31.2014.EK WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł.

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł. 1. taryfy głosowej A. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie telekomunikacyjne - aparat typu 4 (oraz karty SIM bez aparatów) B. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

Odpowiedź na zapytania Wykonawców Gmina Radzionków 10-10-2017 r. Uczestnicy postępowania przetargowego Odpowiedź na zapytania Wykonawców Gmina Radzionków prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP

Dotyczy: postępowania ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo