OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 RAP Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI I. Definicje 1. Zintegrowany System Informatyczny zwany dalej ZSI system informatyczny wspomagający zarządzanie, który jest zorganizowany modułowo lub kompleksowo i obsługuje wszystkie obszary zarządzania. 2. Oprogramowanie komputerowe oprogramowanie aplikacyjne stanowiące część składową ZSI oraz Platform Sprzętowo-Programowych, które jest dostarczane przez Wykonawcę. 3. Platforma Sprzętowo-Programowa sprzęt komputerowy Uczelni oraz zakupiony w ramach projektu: serwery i Stacje Robocze o zalecanych parametrach technicznych wraz z systemami operacyjnymi oraz systemami baz danych ustalonymi jako wyposażenie dla ZSI, a także skanery, urządzenia wielofunkcyjne, kopiarka i czytniki - jako inne wyposażenie. 4. Stacja Robocza komputer osobisty. 5. System system składający się z ZSI i Platformy Sprzętowo-Systemowej w pełni zintegrowany w całym zakresie funkcjonalnym, określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 6. Analiza przedwdrożeniowa analiza w zakresie procesów biznesowych realizowanych u Zamawiającego, niezbędna w celu właściwej realizacji Wdrożenia Systemu oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości docelowego i pełnego korzystania z funkcjonalności Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści Umowy, w tym w ramach Opisu przedmiotu zamówienia. Produktem analizy jest dokument Analizy Wdrożeniowej. 7. Harmonogram ramowy terminy realizacji wdrożenia ZSI z podziałem na Etapy, sporządzony przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od podpisania umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego. 8. Harmonogram szczegółowy stanowić będzie element analizy przedwdrożeniowej, dokument określający szczegółowe terminy realizacji harmonogramu ramowego przedmiotu umowy opracowany przez Wykonawcę, zatwierdzony przez Zamawiającego. 9. Instalacja ZSI wykonanie prac informatycznych mających na celu techniczne przygotowanie ZSI do jego użytkowania. 10. SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 11. Wdrożenie ogół prac realizowanych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową, harmonogramem ramowym i szczegółowym, mających na celu oddanie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego Systemu ZSI. 12. Dni robocze - wszystkie dni z wyłączeniem dni ustawowo i dodatkowo wolnych od pracy. 1

2 13. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy wszelka dokumentacja, w tym dokumentacja techniczna i powdrożeniowa Systemu, dokumentacja użytkownika, dokumentacja testów oraz dokumentacja systemowa w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera wg stanu prawnego na dzień odbioru Systemu. 14. Proces biznesowy seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. 15. Szkolenia przeprowadzenie szkoleń z trzech obszarów tematycznych (system zarządzania finansami, model zarządzania majątkiem, model efektywnego wykorzystania zasobów uczelni) wraz z certyfikacją przeszkolonych osób na podstawie testu umiejętności obsługi oprogramowania. Osoby uczestniczące w szkoleniach zostaną wcześniej zrekrutowane przez Zamawiającego. 16. Etap ciąg działań związanych z wdrożeniem Systemu, wskazanych w umowie (w tym także w harmonogramie ramowym i szczegółowym) jako etap. 17. Projekt Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Umowa o dofinansowanie nr UDA.POKL /11-00 z dnia r. 18. Kierownik projektu osoba zarządzająca projektem z ramienia Zamawiającego zgodnie z zapisami Umowy i Wniosku o dofinansowanie projektu. 19. Koordynatorzy osoby zatrudnione przez Zamawiającego przy realizacji zadań nr 1, 3, 4, 6 projektu. 20. Kierownictwo projektu zespół zarządzający projektem ze strony Zamawiającego (Kierownik projektu i koordynatorzy poszczególnych zadań). 21. Wersja produkcyjna wersja nadająca się do użytkowania zgodnie z założeniami. 22. Asysta techniczna gwarantowana pomoc w eksploatacji oprogramowania, sprzętu komputerowego jak też innych urządzeń, udzielana Zamawiającemu przez Wykonawcę. 23. Uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 24. Opieka serwisowa (maintenance) nadzór autorski oraz świadczenie opieki umożliwiającej bieżącą eksploatację Systemu Informatycznego. 25. Kierownik Wykonawcy osoba zarządzająca projektem z ramienia Wykonawcy. II. Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia Zakres wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac związanych z Wdrożeniem ZSI będzie obejmował: 2

3 1. Prace przedwdrożeniowe w uzgodnieniu z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy: 1.1. sporządzenie harmonogramu ramowego, 1.2. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, której efektem będzie dokument - Analizy przedwdrożeniowej, zawierający min. następujące elementy: identyfikację procesów biznesowych - szczegółowość opisu procesu oraz sposób ich prezentacji ustalany jest z Zamawiającym, przy określaniu warunków realizacji analizy przedwdrożeniowej, proponowany zakres funkcjonalny wdrożenia - formalne ujęcie zidentyfikowanych procesów biznesowych, funkcji oraz informacji zalecanych do uwzględnienia pod kątem implementacji systemu, zakres organizacyjny wdrożenia - lista jednostek organizacyjnych Zamawiającego, które powinny być ujęte w pracach wdrożeniowych, harmonogram szczegółowy realizacji prac wdrożeniowych przedstawione etapy podzielone na działania, które mają umożliwić skuteczne uruchomienie postulowanego zakresu funkcjonalnego systemu w przewidzianym umową terminie. Harmonogram szczegółowy powinien uwzględniać harmonogram realizacji projektu pt.: Zarzadzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT, definiowanie danych słownikowych ZSI i schematów księgowych zgodnie z potrzebą Zamawiającego, definiowanie raportów ZSI, zgodnie z potrzebą Zamawiającego, podział prac na Etapy i działania wdrożeniowe uwzględniające ww. harmonogram, przegląd posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury techniczno-technologicznej oraz dostosowanie tych zasobów do implementacji systemu, 1.3. szczegółowe określenie funkcji ZSI, które będą wykorzystywane u Zamawiającego wraz ze sposobem ich wykorzystania zgodnie z funkcjonalnościami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, 1.4. propozycje zmian organizacyjnych celem optymalizacji wykorzystania ZSI. 2. Prace wdrożeniowe szczegółowo ustalone w trakcie wykonania Analizy przedwdrożeniowej, na podstawie harmonogramu szczegółowego będące jej integralną częścią: 2.1. dostawa niezbędnej nowej, niewadliwej Platformy Sprzętowo-Programowej zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, 2.2. dostawa niezbędnych licencji, pakietów oprogramowania, 2.3. instalacja oraz integracja ZSI w ramach Platformy Sprzętowo-Systemowej, na którą składać się będzie: instalacja i konfiguracja pod potrzeby ZSI serwerów bazodanowych, instalacja i konfiguracja pod potrzeby ZSI serwerów aplikacyjnych, instalacja i konfiguracja pod potrzeby ZSI serwerów kopii zapasowych, instalacja ZSI na serwerach wraz z wersją elektroniczną dokumentacji użytkowej, instalacja i konfiguracja pod potrzeby ZSI Stacji Roboczych, 3

4 zdefiniowanie administratorów ZSI i nadanie im uprawnień zgodnie z pisemną decyzją Zamawiającego Przeniesienie do ZSI danych z innych systemów informatycznych eksploatowanych przez Zamawiającego, zgodnie z zakresem i strukturą uzgodnionymi w trakcie wykonania Analizy przedwdrożeniowej oraz ustalonym standardem jakościowym plików przygotowanych do przeniesienia, przy czym: wykonawca wykona techniczną weryfikację poprawności przeniesionych danych, zamawiający wykona merytoryczną weryfikację poprawności przeniesionych danych Przeprowadzenie testów ZSI na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego scenariuszy testowych, a także scenariuszy zaproponowanych przez Zamawiającego Wykonanie prac szkoleniowych i konsultacyjno-wdrożeniowych dotyczących ZSI, na które składać się będzie w szczególności: przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie szczegółowym, wraz z certyfikacją przeszkolonych osób na podstawie testu umiejętności obsługi oprogramowania, konsultacje merytoryczne dotyczące ZSI, w zakresie, formie, terminie określonym w dokumencie analizy przedwdrożeniowej, nadzorowanie operatorów użytkownika przy wprowadzaniu dodatkowych danych słownikowych i schematów księgowych Konfiguracja i uruchomienie Platformy Sprzętowo-Programowej pod wymogi ZSI Wprowadzenie zmian i modyfikacji w ZSI niebędących wymogiem SIWZ, a wynikłe w trakcie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej. 3. Zarządzanie Wdrożeniem, które obejmować będzie: 3.1. koordynację wszystkich prac wdrożeniowych ze strony Wykonawcy, 3.2. udział w spotkaniach z Zamawiającym, 3.3. przygotowywanie okresowych raportów ze stanu Wdrożenia (zawierających m.in. zakres podjętych w ramach danych etapów działań, a w przypadku ich nie podjęcia uzasadnienie tego faktu, aktualne problemy związane z wdrożeniem, w tym istotne problemy i błędy zgłaszane przez Zamawiającego). 4. Asystę techniczną, która obejmować będzie: 4.1. pomoc w eksploatacji Systemu, 4.2. bieżące nanoszenie zmian wynikających z eksploatacji Systemu. 5. Usuwanie bieżących błędów, awarii Systemu w całym okresie trwania umowy. 6. Opiekę serwisową w okresie od podpisania końcowego protokołu odbioru Systemu, wynoszącą 24 miesiące, na którą składać się będzie: 6.1. sprawdzenie poprawności administrowania przez Zamawiającego ZSI; 6.2. diagnostyka Platformy Sprzętowo-Programowej, 4

5 6.3. wyjaśnianie bieżących problemów mogących powstać w trakcie eksploatacji, 6.4. wsparcie operatorów Zamawiającego w trakcie eksploatacji (dopuszcza się możliwość wsparcia zdalnego na zasadach i wymogach technicznych określonych przez Zamawiającego), 6.5. dostarczanie i instalacja uaktualnień ZSI, 6.6. usuwanie błędów oraz awarii w ciągu 24 h od zgłoszenia. 7. Okres stabilizacji (asysta po starcie produkcyjnym) 7.1. Usuwanie wad Systemu Produkcyjnego w warstwach aplikacyjnych, danych i sprzętowej, 7.2. Udzielanie wyjaśnień, użytkownikom kluczowym, dotyczących sposobu funkcjonowania Systemu Produkcyjnego, 7.3. Dostarczanie pakietów uaktualnień wersji Systemu Produkcyjnego, systemów i aplikacji dostarczonych wraz z wdrożeniem Systemu Produkcyjnego oraz dostarczenie instrukcji sposobu implementacji tych aktualizacji w Systemie Produkcyjnym i aplikacjach, 7.4. Aktualizacja i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i administracyjnej Wykonawca zapewni asystę po Starcie Produkcyjnym obejmującą 12 tygodni od momentu startu, 7.6. W trakcie okresu asysty po Starcie Produkcyjnym Konsultanci Wykonawcy będą obecni w siedzibie Zamawiającego co najmniej przez 10 Dni Roboczych w miesiącu, przez co najmniej 8 godzin w każdym z dni (w godzinach pracy Zamawiającego). Konsultanci będą bezpośrednio spotykać się z użytkownikami Zamawiającego przy ich stanowiskach pracy. III. Lista głównych procesów gospodarczych objętych wdrożeniem 1. Lista głównych procesów gospodarczych objętych wdrożeniem: 1.1. Wdrożenie systemu zarządzania finansami: Dostawa i wdrożenie pakietu finansowo-księgowego obejmującego moduły: księga główna, środki trwałe i wyposażenie, gospodarka magazynowa z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie pełnej dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa (maintenance) w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. o Wykonanie Analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie pełnej dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa (maintenance) w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI. 5

6 Dostawa i wdrożenie oprogramowania do budżetowania i controlingu z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie pełnej dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa (maintenance) w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie hurtowni danych integrującą dane z różnych systemów z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa (maintenance) w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa niezbędnego sprzętu Przeszkolenie 227 osób, oraz przeprowadzenie testu umiejętności obsługi oprogramowania wraz z certyfikacją Model zarządzanie majątkiem: Dostawa i wdrożenie oprogramowania ewidencji nieruchomości i gruntów o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania wyposażenia nieruchomości w powiązaniu z programem inwentaryzacyjnym oraz dokumentacją techniczną budynku i książką obiektu budowlanego o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania umowy najmu i wynajmu obiektów oraz umowy dotyczące eksploatacji nieruchomości o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI. 6

7 Dostawa i wdrożenie oprogramowania liczniki, rozliczenie wynajmu i najmu oraz rozliczenie eksploatacji o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania ewidencji i rozliczania telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania do rezerwacji sal i planowania zajęć dydaktycznych o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kształcenia w zakresie zarządzania Centrum Kongresowym w Pawłowicach o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania stacji roboczych z oprogramowaniem systemowym dla pracowników użytkujących oprogramowanie do zarządzania majątkiem Przeszkolenie 37 osób oraz przeprowadzenie testu umiejętności obsługi oprogramowania wraz z certyfikacją Doskonalenie modelu zarządzania kadrami Uczelni: Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania kadrami z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. 7

8 o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Wdrożenie efektywnego modelu wykorzystania zasobów uczelni: o Opracowanie strony www portalu do udostępnienia wewnętrznego zasobów. o Przeszkolenie 30 osób oraz przeprowadzenie testu umiejętności obsługi oprogramowania wraz z certyfikacją. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Instalację ZSI na serwerach i stacjach klienckich oraz inne usługi informatyczne związane z przekazaniem do eksploatacji przez Wykonawcę ZSI w pełni zgodnego z określoną w SIWZ funkcjonalnością (w tym w szczególności przeprowadzenie testów ZSI) Przystosowanie ZSI dla potrzeb Zamawiającego Migracja danych z obecnie używanych systemów do ZSI Transformacja procesów i zakresów obowiązków pracowników w jednostkach organizacyjnych objętych wdrożeniem nowego ZSI. 2. Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć System zgodnie z Umową, w szczególności przeprowadzić wdrożenie ZSI z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia: 2.1. nowoczesny, rozwojowy oraz zapewniający zaspokojenie potrzeb Zamawiającego określonych w SIWZ, 2.2. zabezpieczający poufność i bezpieczeństwo danych, 2.3. gwarantujący stabilną pracę, 2.4. umożliwiający integrację z już wykorzystywanymi systemami przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej zgodność ZSI z wymogami funkcjonalnymi Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Ocena zgodności ZSI z obowiązującym prawem będzie dokonywana w oparciu o stan prawny istniejący w chwili zgłoszenia ZSI do odbioru. 4. Ilekroć w Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązań Stron obliczane są w dniach kalendarzowych. 5. Wykonanie Wdrożenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich jego lokalizacjach, przy czym część prac w ramach Wdrożenia może być wykonana w siedzibie Wykonawcy jeśli jest to uzasadnione ze względu na ich charakter, w szczególności prace programistyczne i tworzenie Dokumentacji. 8

9 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację przedmiotu Umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: w porozumieniu z Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania końcowego z przeprowadzonego wdrożenia ZSI do r. IV. Liczba użytkowników. Przewidywana liczba użytkowników: V. Platforma sprzętowa wraz z niezbędnym wyposażeniem i licencjami. 1. Platforma sprzętowo-programowa 1: Komputer typ A - All In One - ekran 21,5" 14szt. Procesor osiągający wynik nie gorszy niż 4226pkt. w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: na dzień r. (w załączeniu do SIWZ wydruk ze strony z tej daty); Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Ekran 21,5" minimum 1920x1080 HDD minimum 500 GB, 7200 rpm RAM minimum 4 GB DDR MHz Karta graficzna zintegrowana DVD+/-RW, czytnik kart MMC, SD, SDHC, MS, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo LAN Ethernet 1 GB, WiFi bgn, Bluetooth Klawiatura komputerowa USB wyposażona w 104 klawisze, ze zintegrowanym czytnikiem Smart card, podłączana przewodem o długości ponad 2m do portu USB komputera, o wymiarach maksymalnych: wysokość do 35mm, głębokość do 185mm, szerokość do 457mm, front klawiatury wyposażony w zintegrowany trwale element ułatwiający pisanie zwany podnadgarstnikiem, o minimalnie 30 mm głębokości, umożliwiający swobodne oparcie nadgarstka na klawiaturze bez ryzyka wciśnięcia klawiszy. 9

10 mysz optyczna przewodowa kamera minimum 2.0 megapixel zainstalowany system operacyjny 64bit język polski z możliwością downgrade u zainstalowany pakiet biurowy z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym w języku polskim Komputer typ B - All In One - ekran 21,5" 1szt. Procesor osiągający wynik nie gorszy niż 5908pkt. w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: na dzień r. (w załączeniu do SIWZ wydruk ze strony z tej daty); Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Ekran 21,5" minimum 1920x1080 HDD minimum 500 GB RAM minimum 4 GB DDR MHz Karta graficzna zintegrowana DVD+/-RW LAN Ethernet 1 GB, WiFi bgn Klawiatura komputerowa USB wyposażona w 104 klawisze, ze zintegrowanym czytnikiem Smart card, podłączana przewodem o długości ponad 2m do portu USB komputera, o wymiarach maksymalnych: wysokość do 35mm, głębokość do 185mm, szerokość do 457mm, front klawiatury wyposażony w zintegrowany trwale element ułatwiający pisanie zwany podnadgarstnikiem, o minimalnie 30 mm głębokości, umożliwiający swobodne oparcie nadgarstka na klawiaturze bez ryzyka wciśnięcia klawiszy. mysz optyczna przewodowa zainstalowany system operacyjny 64bit język polski z możliwością downgrade u zainstalowany pakiet biurowy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i środowiskiem bazodanowym w języku polskim Laptop 15,6 Typ A 1szt. Wyświetlacz LED FHD 15,6" SuperBright 300 nitów (minimum 1920 x 1080), antyrefleksyjny Procesor osiągający wynik nie gorszy niż 3983pkt. w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: na dzień r. (w załączeniu do SIWZ wydruk ze strony z tej daty); Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Karta graficzna z pamięcią minimum 2 GB DDR3 oraz zintegrowana karta graficzna. Pamięć systemowa minimum 8 GB DDR3 przy MHz (BD 8GB) 1 SODIMM Dysk twardy minimum 1 TB S-ATAII (5 400 obr/min) Głośniki stereo (4 W x 2) Wbudowany cyfrowy podwójny mikrofon macierzowy Kamera internetowa minimum HD 720p Klawiatura typu wyspowego z klawiszami numerycznymi 10

11 (Klawiatura z podświetleniem) Clickpad WiFi: abg/n (maks. 300 Mb/s) Bluetooth w. 4.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000] Porty: 1 VGA,1 HDMI, 2 USB3.0, 2 USB2.0, 1 złącze combo (wyjście słuchawek / wejście mikrofonu), 1 RJ45 (LAN) Multimedialny czytnik kart 3 w 1 (SD, SDHC, SDXC) Czujnik oświetlenia Bateria minimum 8-ogniwowa (91 Wh) Wymiary maksimum: 376 x 249,9 x 20,9 mm Waga maksimum: 2,4 kg zainstalowany system operacyjny 64bit język polski z możliwością downgrade u zainstalowany pakiet biurowy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i środowiskiem bazodanowym w języku polskim Skaner Typ A 4szt. Technologia: CCD Źródło światła: Lampa z zimną katodą Rozdzielczość optyczna minimum 1200 dpi Szyba: 1200 x 1200 dpi Rozdzielczość maksymlna ADF: 600 x 600 dpi Pojemność podajnika ADF minimum 50 Kartek (A4/ Letter, 70 g/m2) Szybkość skanowania (ADF) minimum Obszar skanowania (szer. x dł.) 8 ppm (Kolor mode, 200 dpi, A4 portret) 15 ppm (Skala szarości mode, 200 dpi, A4 portret) 15 ppm (B&W mode, 200 dpi, A4 portret) Szyba: Maksymalny: 216 x 297 mm (8.5" x 11.69") Minimalny: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") ADF: Maksymalny: 216 x 356 mm (8.5" x 14") Minimalny: 12.7 x 12.7 mm (0.5 x 0.5 ) Dopuszczalny rozmiar papieru (szer. x dł.) Szyba: Maksymalny: 216 x 297 mm (8.5 x ) Minimalny: 12.7 x 12.7 mm (0.5 x 0.5 ) ADF: 11

12 Maksymalny: 220 x 356 mm (8.66 x 14 ) Minimalny: 90 x 114 mm (3.55 x 4.5 ) Akceptowalna waga papieru (grubość) 50 do 120 g/m2 Dzienna liczba skanowań (arkuszy) minimum 1500 Przycisk działania Scan, Copy, OCR, File, Custom Interfejs: USB 2.0 Waga maksymalna 4.8 Kg Wymiary maksymalne (szer. x dł. x wys.) Bez podajnika: 468 x 347 x 175 mm Z podajnikiem: 468 x 347 x 300 mm Protokół W pełni kompatybilny ze standardem TWAIN Pakiet oprogramowania OCR w wersji profesjonalnej Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne 1szt. Technologia wydruku: atramentowa Funkcje: drukowanie, kopiowanie w kolorze; kopiowanie/drukowanie dwustronne wbudowany duplex Prędkość druku: minimum 8 str./min; Rozdzielczość wydruku kolor: minimum 4800 x 1200 dpi; Rozdzielczość kopiowania: minimum 1200 x 600 dpi; Obsługiwane formaty: A3, A4, A5,A6, B4, B5,koperta C5 Pojemność podajnika: minimum 250 arkuszy Urządzenie wielofunkcyjne (monochromatyczne) 1szt. Technologia wydruku: laserowa LCD (ekran) Pojemność podajnika papieru: minimum 250 arkuszy Pojemność podajnika dokumentów ADF: minimum 35 arkuszy Pojemność odbiornik papieru: minimum 100 arkuszy Interfejs standardowy USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX Pamięć (RAM) standardowa: minimum 32 MB Funkcjonalność automatycznego dupleksu (druk) Prędkość druku dupleks mono minimum 10 str./min. Gramatura papieru g/m2 Czas wydruku pierwszej strony maksimum 8,5 sek. 12

13 Prędkość faksu minimum bps Rozsyłanie (broadcasting) minimum 258 stron Pamięć wg. stron minimum 400 stron Wybieranie jednoprzyciskowe minimum 8 pozycji Szybkie wybieranie minimum 200 pozycji Wybieranie grupowe minimum 8 grup Przekierowanie faksu Ręczny dupleks Rozdzielczość druku minimum 2400x600dpi Prędkość kopiowania minimum 26 kopie/min. Rozdzielczość kopiowania Skan minimum 600x600dpi Zmniejszanie/Powiększanie kopii % Rozdzielczość skanowania Optyczna minimum 600 x 2400 dpi Możliwość skanowania do Obrazu, OCR, a, Pliku, Serwera pocztowego, FTP Miesięczne obciążenie minimum str. Pobór mocy (druk) maksimum 445 Watt Poziom hałasu (drukowanie) maksimum 53 db Waga maksimum 11,6 Kg Wymiary maksimum (w x d x h) 405 x 399 x 316 mm Urządzenie wielofunkcyjne (kolor Typ A) 3szt. Kolorowa drukarka laserowa z funkcją druku dwustronnego Technologia Elektrofotograficzna drukarka laserowa (jednoprzebiegowa) Klasyfikacja lasera Produkt zawierający laser klasy 1 (IEC : 2007) Prędkość drukowania A4 minimum 28 stron na minutę (kolor i mono) Prędkość druku A4 (Dupleks) minimum 14 stron na minutę (7 arkuszy na minutę) (Kolor i Mono) Rozdzielczość druku minimum 2400 x 600 dpi Czas rozgrzewania maksymalnie 33 sekund (z trybu uśpienia) Czas wydruku pierwszej strony maksymalnie 16 sekund (z trybu gotowości) Emulacja BR-Script3 (emulacja języka PostScript 3) Czcionki rezydentne PCL6-66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek bitmapowych, 13 kodów kreskowych Postscript 3 - Zgodne czcionki: 66 Pojemność pamięci minimum 256 MB z możliwością rozszerzenia do 512 MB przy użyciu standardowego gniazda 1 x DDR2 (144 PIN) Interfejs Hi-Speed USB 2.0 Łatwa konfiguracja sieci 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Tryb infrastruktury/tryb Adhoc) Wyświetlacz 5 (12.6cm) panoramiczny kolorowy ekran dotykowy LCD Diody LED transferu danych (zielona) i błędu (pomarańczowa) Kolorowa kopiarka z funkcją kopiowania dwustronnego Szybkość kopiowania A4 minimum 28 kopii na minutę (Kolor i Mono) Rozdzielczość minimum x 600 dpi Czas wydruku pierwszej kopii maksymalnie 21 sekund (Kolor), 19 sekund (Mono) Kopiowanie wielokrotne minimum 99 kopii każdej strony Układanie / Sortowanie Zmniejszanie i powiększanie dokumentów w przedziale od 25 do 40% z dokładnością do 1% Kopiowanie N na 1 pozwala użytkownikowi zmieścić 2 lub 4 strony na jednym arkuszu A4. Kolorowy faks z funkcją faksowania dwustronnego Szybkość modemu minimum bps Super G3 13

14 Faksowanie internetowe bez korzystania z linii telefonicznej Przełączanie Faks/Tel, automatyczne rozpoznawanie faksów i odbieranie połączeń telefonicznych Wybieranie jednoprzyciskowe minimum 40 (20 x 2) numerów Szybkie wybieranie i wybieranie grupowe minimum 300 numerów szybkiego wybierania i minimum 20 grup Automatyczne ponowne wybieranie, automatyczne, ponowne wybieranie numeru przy sygnale zajętości Przekazywanie faksów do lub pobieranie z innego urządzenia faksowego Wysyłanie faksu z pamięci - minimum 500 stron (w oparciu o kartę testową ITU-T, w standardowej rozdzielczości) Odbiór faksu do pamięci w formacie JBIG Tryb korekcji błędów (ECM) Ponowne wysyłanie dokumentów zawierających błędy, jeśli ECM jest obsługiwane przez urządzenie wysyłające PC-FAX Wysyłanie i odbieranie faksów przez linię telefoniczną przy użyciu komputera Skaner kolorowy z funkcją skanowania dwustronnego Rozdzielczość minimum 1200x2400dpi (przy użyciu szyby skanera), minimum 1200x600dpi (przy użyciu ADF) Rozdzielczość (interpolowana) minimum x 19200dpi Skala szarości minimum 256 odcieni szarości dostępnych podczas faksowania, kopiowania i skanowania Głębia kolorów minimum 48-bitowa wewnętrzna, 24-bitowa zewnętrzna Skanowanie dokumentów do poczty , obrazu, OCR lub pliku. Gdy urządzenie jest użytkowane bezpośrednio w sieci możliwe jest także skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do FTP oraz skanowanie do serwera . Gdy urządzenie nie jest podłączone do komputera, można również skanować do pamięci USB. Dane techniczne nośników Rodzaje nośników - Standardowy /Opcjonalny podajnik papieru - Papier zwykły, Papier cienki, Papier makulaturowy, Podajnik wielofunkcyjny - Papier zwykły, Papier cienki, Papier gruby, Papier grubszy, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Papier Bond, Etykiety, Koperty (grube i cienkie) ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów) - Papier zwykły, Papier makulaturowy Pojemność i gramatura nośników Standardowy podajnik papieru na minimum 250 arkuszy g/m2 Opcjonalny podajnik papieru na minimum 500 arkuszy g/m2 Wielofunkcyjny podajnik papieru na minimum 50 arkuszy g/m2 ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów) na minimum 50 arkuszy od 64 do 90 g/m2 Rozmiary nośników: Standardowy / Opcjonalny podajnik papieru - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio, Wielofunkcyjny podajnik papieru - Szerokość 69.8 do 216mm, Długość 116 do 406.4mm Wyjście papieru na minimum 150 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu) 1 arkusz (wydrukiem do góry) - Prosta ścieżka papieru Funkcje sterownika drukarki Drukowanie N-stron, oszczędzanie papieru przez drukowanie 2, 4, 9, 16 lub 25 stron A4 na na 1 stronie A4 Powiększanie 1 strony A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4 Drukowanie znaków wodnych, można dodać do dokumentów wcześniej określony tekst lub tekst zdefiniowany przez użytkownika jako znak wodny Drukowanie dokumentów w formacie broszury A5 przy użyciu funkcji automatycznego druku dwustronnego Bezpieczne drukowanie (kod PIN) Możliwość edycji ustawień kolorów w sterowniku drukarki w celu uzyskania dokładnych kolorów przy każdym drukowaniu W celu kontroli kosztów, administrator może ograniczyć drukowanie w kolorze dla poszczególnych użytkowników Nagłówek i stopka: na dokumentach można drukować godzinę oraz datę i/lub ID użytkownika 14

OPIS TECHNICZNY PLATFORM I STACJI ROBOCZYCH PLATFORMA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA 1

OPIS TECHNICZNY PLATFORM I STACJI ROBOCZYCH PLATFORMA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA 1 RAP.272.10.2014 załącznik nr 7 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy/ów PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OPIS TECHNICZNY PLATFORM I STACJI ROBOCZYCH PLATFORMA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA 1 Komputer typ A - All In One

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER www.brother.pl O FIRMIE BROTHER Brother Group of Nagoya, Japonia jest międzynarodową firmą posiadającą swoje biura na całym świecie

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Brother Polska Sp. z o.o. ul. Garażowa 7, 02-61 Warszawa tel.: 22 607 76 60, fax: 22 607 76 63 www.brother.pl MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Wszystkie dane techniczne

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Brother Polska Sp. z o.o. ul. Garażowa 7, 02-61 Warszawa tel.: 22 607 76 60, fax: 22 607 76 63 www.brother.pl MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Wszystkie dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /5na5/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ]

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Wersja 1.0 Wyposażenie wszystkich izb celnych w sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Strona: 1 Spis treści Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 1 zamówienia Dostawa komputerów i urządzeń peryferyjnych 1. Notebooki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A ZESTAW KOMPUTEROWY SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WYMAGANIA MINIMALNE (24 SZTUKI) KOMPUTER Procesor Chłodzenie Procesora Pamięć 2 rdzeniowy, powinien osiągać w teście wydajności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/15/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zgodnie z projektem umowy 1 ust. 2 i 3 stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ w ramach każdego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: Działanie marketingowe Powiatu Kraśnickiego szansą na rozwój i promocję

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo