OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 RAP Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI I. Definicje 1. Zintegrowany System Informatyczny zwany dalej ZSI system informatyczny wspomagający zarządzanie, który jest zorganizowany modułowo lub kompleksowo i obsługuje wszystkie obszary zarządzania. 2. Oprogramowanie komputerowe oprogramowanie aplikacyjne stanowiące część składową ZSI oraz Platform Sprzętowo-Programowych, które jest dostarczane przez Wykonawcę. 3. Platforma Sprzętowo-Programowa sprzęt komputerowy Uczelni oraz zakupiony w ramach projektu: serwery i Stacje Robocze o zalecanych parametrach technicznych wraz z systemami operacyjnymi oraz systemami baz danych ustalonymi jako wyposażenie dla ZSI, a także skanery, urządzenia wielofunkcyjne, kopiarka i czytniki - jako inne wyposażenie. 4. Stacja Robocza komputer osobisty. 5. System system składający się z ZSI i Platformy Sprzętowo-Systemowej w pełni zintegrowany w całym zakresie funkcjonalnym, określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 6. Analiza przedwdrożeniowa analiza w zakresie procesów biznesowych realizowanych u Zamawiającego, niezbędna w celu właściwej realizacji Wdrożenia Systemu oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości docelowego i pełnego korzystania z funkcjonalności Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści Umowy, w tym w ramach Opisu przedmiotu zamówienia. Produktem analizy jest dokument Analizy Wdrożeniowej. 7. Harmonogram ramowy terminy realizacji wdrożenia ZSI z podziałem na Etapy, sporządzony przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od podpisania umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego. 8. Harmonogram szczegółowy stanowić będzie element analizy przedwdrożeniowej, dokument określający szczegółowe terminy realizacji harmonogramu ramowego przedmiotu umowy opracowany przez Wykonawcę, zatwierdzony przez Zamawiającego. 9. Instalacja ZSI wykonanie prac informatycznych mających na celu techniczne przygotowanie ZSI do jego użytkowania. 10. SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 11. Wdrożenie ogół prac realizowanych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową, harmonogramem ramowym i szczegółowym, mających na celu oddanie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego Systemu ZSI. 12. Dni robocze - wszystkie dni z wyłączeniem dni ustawowo i dodatkowo wolnych od pracy. 1

2 13. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy wszelka dokumentacja, w tym dokumentacja techniczna i powdrożeniowa Systemu, dokumentacja użytkownika, dokumentacja testów oraz dokumentacja systemowa w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera wg stanu prawnego na dzień odbioru Systemu. 14. Proces biznesowy seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. 15. Szkolenia przeprowadzenie szkoleń z trzech obszarów tematycznych (system zarządzania finansami, model zarządzania majątkiem, model efektywnego wykorzystania zasobów uczelni) wraz z certyfikacją przeszkolonych osób na podstawie testu umiejętności obsługi oprogramowania. Osoby uczestniczące w szkoleniach zostaną wcześniej zrekrutowane przez Zamawiającego. 16. Etap ciąg działań związanych z wdrożeniem Systemu, wskazanych w umowie (w tym także w harmonogramie ramowym i szczegółowym) jako etap. 17. Projekt Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Umowa o dofinansowanie nr UDA.POKL /11-00 z dnia r. 18. Kierownik projektu osoba zarządzająca projektem z ramienia Zamawiającego zgodnie z zapisami Umowy i Wniosku o dofinansowanie projektu. 19. Koordynatorzy osoby zatrudnione przez Zamawiającego przy realizacji zadań nr 1, 3, 4, 6 projektu. 20. Kierownictwo projektu zespół zarządzający projektem ze strony Zamawiającego (Kierownik projektu i koordynatorzy poszczególnych zadań). 21. Wersja produkcyjna wersja nadająca się do użytkowania zgodnie z założeniami. 22. Asysta techniczna gwarantowana pomoc w eksploatacji oprogramowania, sprzętu komputerowego jak też innych urządzeń, udzielana Zamawiającemu przez Wykonawcę. 23. Uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 24. Opieka serwisowa (maintenance) nadzór autorski oraz świadczenie opieki umożliwiającej bieżącą eksploatację Systemu Informatycznego. 25. Kierownik Wykonawcy osoba zarządzająca projektem z ramienia Wykonawcy. II. Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia Zakres wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac związanych z Wdrożeniem ZSI będzie obejmował: 2

3 1. Prace przedwdrożeniowe w uzgodnieniu z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy: 1.1. sporządzenie harmonogramu ramowego, 1.2. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, której efektem będzie dokument - Analizy przedwdrożeniowej, zawierający min. następujące elementy: identyfikację procesów biznesowych - szczegółowość opisu procesu oraz sposób ich prezentacji ustalany jest z Zamawiającym, przy określaniu warunków realizacji analizy przedwdrożeniowej, proponowany zakres funkcjonalny wdrożenia - formalne ujęcie zidentyfikowanych procesów biznesowych, funkcji oraz informacji zalecanych do uwzględnienia pod kątem implementacji systemu, zakres organizacyjny wdrożenia - lista jednostek organizacyjnych Zamawiającego, które powinny być ujęte w pracach wdrożeniowych, harmonogram szczegółowy realizacji prac wdrożeniowych przedstawione etapy podzielone na działania, które mają umożliwić skuteczne uruchomienie postulowanego zakresu funkcjonalnego systemu w przewidzianym umową terminie. Harmonogram szczegółowy powinien uwzględniać harmonogram realizacji projektu pt.: Zarzadzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT, definiowanie danych słownikowych ZSI i schematów księgowych zgodnie z potrzebą Zamawiającego, definiowanie raportów ZSI, zgodnie z potrzebą Zamawiającego, podział prac na Etapy i działania wdrożeniowe uwzględniające ww. harmonogram, przegląd posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury techniczno-technologicznej oraz dostosowanie tych zasobów do implementacji systemu, 1.3. szczegółowe określenie funkcji ZSI, które będą wykorzystywane u Zamawiającego wraz ze sposobem ich wykorzystania zgodnie z funkcjonalnościami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, 1.4. propozycje zmian organizacyjnych celem optymalizacji wykorzystania ZSI. 2. Prace wdrożeniowe szczegółowo ustalone w trakcie wykonania Analizy przedwdrożeniowej, na podstawie harmonogramu szczegółowego będące jej integralną częścią: 2.1. dostawa niezbędnej nowej, niewadliwej Platformy Sprzętowo-Programowej zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, 2.2. dostawa niezbędnych licencji, pakietów oprogramowania, 2.3. instalacja oraz integracja ZSI w ramach Platformy Sprzętowo-Systemowej, na którą składać się będzie: instalacja i konfiguracja pod potrzeby ZSI serwerów bazodanowych, instalacja i konfiguracja pod potrzeby ZSI serwerów aplikacyjnych, instalacja i konfiguracja pod potrzeby ZSI serwerów kopii zapasowych, instalacja ZSI na serwerach wraz z wersją elektroniczną dokumentacji użytkowej, instalacja i konfiguracja pod potrzeby ZSI Stacji Roboczych, 3

4 zdefiniowanie administratorów ZSI i nadanie im uprawnień zgodnie z pisemną decyzją Zamawiającego Przeniesienie do ZSI danych z innych systemów informatycznych eksploatowanych przez Zamawiającego, zgodnie z zakresem i strukturą uzgodnionymi w trakcie wykonania Analizy przedwdrożeniowej oraz ustalonym standardem jakościowym plików przygotowanych do przeniesienia, przy czym: wykonawca wykona techniczną weryfikację poprawności przeniesionych danych, zamawiający wykona merytoryczną weryfikację poprawności przeniesionych danych Przeprowadzenie testów ZSI na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego scenariuszy testowych, a także scenariuszy zaproponowanych przez Zamawiającego Wykonanie prac szkoleniowych i konsultacyjno-wdrożeniowych dotyczących ZSI, na które składać się będzie w szczególności: przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie szczegółowym, wraz z certyfikacją przeszkolonych osób na podstawie testu umiejętności obsługi oprogramowania, konsultacje merytoryczne dotyczące ZSI, w zakresie, formie, terminie określonym w dokumencie analizy przedwdrożeniowej, nadzorowanie operatorów użytkownika przy wprowadzaniu dodatkowych danych słownikowych i schematów księgowych Konfiguracja i uruchomienie Platformy Sprzętowo-Programowej pod wymogi ZSI Wprowadzenie zmian i modyfikacji w ZSI niebędących wymogiem SIWZ, a wynikłe w trakcie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej. 3. Zarządzanie Wdrożeniem, które obejmować będzie: 3.1. koordynację wszystkich prac wdrożeniowych ze strony Wykonawcy, 3.2. udział w spotkaniach z Zamawiającym, 3.3. przygotowywanie okresowych raportów ze stanu Wdrożenia (zawierających m.in. zakres podjętych w ramach danych etapów działań, a w przypadku ich nie podjęcia uzasadnienie tego faktu, aktualne problemy związane z wdrożeniem, w tym istotne problemy i błędy zgłaszane przez Zamawiającego). 4. Asystę techniczną, która obejmować będzie: 4.1. pomoc w eksploatacji Systemu, 4.2. bieżące nanoszenie zmian wynikających z eksploatacji Systemu. 5. Usuwanie bieżących błędów, awarii Systemu w całym okresie trwania umowy. 6. Opiekę serwisową w okresie od podpisania końcowego protokołu odbioru Systemu, wynoszącą 24 miesiące, na którą składać się będzie: 6.1. sprawdzenie poprawności administrowania przez Zamawiającego ZSI; 6.2. diagnostyka Platformy Sprzętowo-Programowej, 4

5 6.3. wyjaśnianie bieżących problemów mogących powstać w trakcie eksploatacji, 6.4. wsparcie operatorów Zamawiającego w trakcie eksploatacji (dopuszcza się możliwość wsparcia zdalnego na zasadach i wymogach technicznych określonych przez Zamawiającego), 6.5. dostarczanie i instalacja uaktualnień ZSI, 6.6. usuwanie błędów oraz awarii w ciągu 24 h od zgłoszenia. 7. Okres stabilizacji (asysta po starcie produkcyjnym) 7.1. Usuwanie wad Systemu Produkcyjnego w warstwach aplikacyjnych, danych i sprzętowej, 7.2. Udzielanie wyjaśnień, użytkownikom kluczowym, dotyczących sposobu funkcjonowania Systemu Produkcyjnego, 7.3. Dostarczanie pakietów uaktualnień wersji Systemu Produkcyjnego, systemów i aplikacji dostarczonych wraz z wdrożeniem Systemu Produkcyjnego oraz dostarczenie instrukcji sposobu implementacji tych aktualizacji w Systemie Produkcyjnym i aplikacjach, 7.4. Aktualizacja i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i administracyjnej Wykonawca zapewni asystę po Starcie Produkcyjnym obejmującą 12 tygodni od momentu startu, 7.6. W trakcie okresu asysty po Starcie Produkcyjnym Konsultanci Wykonawcy będą obecni w siedzibie Zamawiającego co najmniej przez 10 Dni Roboczych w miesiącu, przez co najmniej 8 godzin w każdym z dni (w godzinach pracy Zamawiającego). Konsultanci będą bezpośrednio spotykać się z użytkownikami Zamawiającego przy ich stanowiskach pracy. III. Lista głównych procesów gospodarczych objętych wdrożeniem 1. Lista głównych procesów gospodarczych objętych wdrożeniem: 1.1. Wdrożenie systemu zarządzania finansami: Dostawa i wdrożenie pakietu finansowo-księgowego obejmującego moduły: księga główna, środki trwałe i wyposażenie, gospodarka magazynowa z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie pełnej dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa (maintenance) w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. o Wykonanie Analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie pełnej dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa (maintenance) w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI. 5

6 Dostawa i wdrożenie oprogramowania do budżetowania i controlingu z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie pełnej dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa (maintenance) w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie hurtowni danych integrującą dane z różnych systemów z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa (maintenance) w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa niezbędnego sprzętu Przeszkolenie 227 osób, oraz przeprowadzenie testu umiejętności obsługi oprogramowania wraz z certyfikacją Model zarządzanie majątkiem: Dostawa i wdrożenie oprogramowania ewidencji nieruchomości i gruntów o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania wyposażenia nieruchomości w powiązaniu z programem inwentaryzacyjnym oraz dokumentacją techniczną budynku i książką obiektu budowlanego o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania umowy najmu i wynajmu obiektów oraz umowy dotyczące eksploatacji nieruchomości o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI. 6

7 Dostawa i wdrożenie oprogramowania liczniki, rozliczenie wynajmu i najmu oraz rozliczenie eksploatacji o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania ewidencji i rozliczania telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania do rezerwacji sal i planowania zajęć dydaktycznych o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kształcenia w zakresie zarządzania Centrum Kongresowym w Pawłowicach o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Dostawa i wdrożenie oprogramowania stacji roboczych z oprogramowaniem systemowym dla pracowników użytkujących oprogramowanie do zarządzania majątkiem Przeszkolenie 37 osób oraz przeprowadzenie testu umiejętności obsługi oprogramowania wraz z certyfikacją Doskonalenie modelu zarządzania kadrami Uczelni: Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania kadrami z udzieleniem licencji niewyłącznych na czas nieoznaczony. 7

8 o Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem stosownej pisemnej o Dostarczenie dokumentacji systemu. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Wdrożenie efektywnego modelu wykorzystania zasobów uczelni: o Opracowanie strony www portalu do udostępnienia wewnętrznego zasobów. o Przeszkolenie 30 osób oraz przeprowadzenie testu umiejętności obsługi oprogramowania wraz z certyfikacją. o Opieka serwisowa w okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia w pełni funkcjonalnej wersji ZSI Instalację ZSI na serwerach i stacjach klienckich oraz inne usługi informatyczne związane z przekazaniem do eksploatacji przez Wykonawcę ZSI w pełni zgodnego z określoną w SIWZ funkcjonalnością (w tym w szczególności przeprowadzenie testów ZSI) Przystosowanie ZSI dla potrzeb Zamawiającego Migracja danych z obecnie używanych systemów do ZSI Transformacja procesów i zakresów obowiązków pracowników w jednostkach organizacyjnych objętych wdrożeniem nowego ZSI. 2. Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć System zgodnie z Umową, w szczególności przeprowadzić wdrożenie ZSI z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia: 2.1. nowoczesny, rozwojowy oraz zapewniający zaspokojenie potrzeb Zamawiającego określonych w SIWZ, 2.2. zabezpieczający poufność i bezpieczeństwo danych, 2.3. gwarantujący stabilną pracę, 2.4. umożliwiający integrację z już wykorzystywanymi systemami przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej zgodność ZSI z wymogami funkcjonalnymi Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Ocena zgodności ZSI z obowiązującym prawem będzie dokonywana w oparciu o stan prawny istniejący w chwili zgłoszenia ZSI do odbioru. 4. Ilekroć w Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązań Stron obliczane są w dniach kalendarzowych. 5. Wykonanie Wdrożenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich jego lokalizacjach, przy czym część prac w ramach Wdrożenia może być wykonana w siedzibie Wykonawcy jeśli jest to uzasadnione ze względu na ich charakter, w szczególności prace programistyczne i tworzenie Dokumentacji. 8

9 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację przedmiotu Umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: w porozumieniu z Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania końcowego z przeprowadzonego wdrożenia ZSI do r. IV. Liczba użytkowników. Przewidywana liczba użytkowników: V. Platforma sprzętowa wraz z niezbędnym wyposażeniem i licencjami. 1. Platforma sprzętowo-programowa 1: Komputer typ A - All In One - ekran 21,5" 14szt. Procesor osiągający wynik nie gorszy niż 4226pkt. w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: na dzień r. (w załączeniu do SIWZ wydruk ze strony z tej daty); Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Ekran 21,5" minimum 1920x1080 HDD minimum 500 GB, 7200 rpm RAM minimum 4 GB DDR MHz Karta graficzna zintegrowana DVD+/-RW, czytnik kart MMC, SD, SDHC, MS, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo LAN Ethernet 1 GB, WiFi bgn, Bluetooth Klawiatura komputerowa USB wyposażona w 104 klawisze, ze zintegrowanym czytnikiem Smart card, podłączana przewodem o długości ponad 2m do portu USB komputera, o wymiarach maksymalnych: wysokość do 35mm, głębokość do 185mm, szerokość do 457mm, front klawiatury wyposażony w zintegrowany trwale element ułatwiający pisanie zwany podnadgarstnikiem, o minimalnie 30 mm głębokości, umożliwiający swobodne oparcie nadgarstka na klawiaturze bez ryzyka wciśnięcia klawiszy. 9

10 mysz optyczna przewodowa kamera minimum 2.0 megapixel zainstalowany system operacyjny 64bit język polski z możliwością downgrade u zainstalowany pakiet biurowy z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym w języku polskim Komputer typ B - All In One - ekran 21,5" 1szt. Procesor osiągający wynik nie gorszy niż 5908pkt. w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: na dzień r. (w załączeniu do SIWZ wydruk ze strony z tej daty); Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Ekran 21,5" minimum 1920x1080 HDD minimum 500 GB RAM minimum 4 GB DDR MHz Karta graficzna zintegrowana DVD+/-RW LAN Ethernet 1 GB, WiFi bgn Klawiatura komputerowa USB wyposażona w 104 klawisze, ze zintegrowanym czytnikiem Smart card, podłączana przewodem o długości ponad 2m do portu USB komputera, o wymiarach maksymalnych: wysokość do 35mm, głębokość do 185mm, szerokość do 457mm, front klawiatury wyposażony w zintegrowany trwale element ułatwiający pisanie zwany podnadgarstnikiem, o minimalnie 30 mm głębokości, umożliwiający swobodne oparcie nadgarstka na klawiaturze bez ryzyka wciśnięcia klawiszy. mysz optyczna przewodowa zainstalowany system operacyjny 64bit język polski z możliwością downgrade u zainstalowany pakiet biurowy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i środowiskiem bazodanowym w języku polskim Laptop 15,6 Typ A 1szt. Wyświetlacz LED FHD 15,6" SuperBright 300 nitów (minimum 1920 x 1080), antyrefleksyjny Procesor osiągający wynik nie gorszy niż 3983pkt. w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: na dzień r. (w załączeniu do SIWZ wydruk ze strony z tej daty); Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Karta graficzna z pamięcią minimum 2 GB DDR3 oraz zintegrowana karta graficzna. Pamięć systemowa minimum 8 GB DDR3 przy MHz (BD 8GB) 1 SODIMM Dysk twardy minimum 1 TB S-ATAII (5 400 obr/min) Głośniki stereo (4 W x 2) Wbudowany cyfrowy podwójny mikrofon macierzowy Kamera internetowa minimum HD 720p Klawiatura typu wyspowego z klawiszami numerycznymi 10

11 (Klawiatura z podświetleniem) Clickpad WiFi: abg/n (maks. 300 Mb/s) Bluetooth w. 4.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000] Porty: 1 VGA,1 HDMI, 2 USB3.0, 2 USB2.0, 1 złącze combo (wyjście słuchawek / wejście mikrofonu), 1 RJ45 (LAN) Multimedialny czytnik kart 3 w 1 (SD, SDHC, SDXC) Czujnik oświetlenia Bateria minimum 8-ogniwowa (91 Wh) Wymiary maksimum: 376 x 249,9 x 20,9 mm Waga maksimum: 2,4 kg zainstalowany system operacyjny 64bit język polski z możliwością downgrade u zainstalowany pakiet biurowy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i środowiskiem bazodanowym w języku polskim Skaner Typ A 4szt. Technologia: CCD Źródło światła: Lampa z zimną katodą Rozdzielczość optyczna minimum 1200 dpi Szyba: 1200 x 1200 dpi Rozdzielczość maksymlna ADF: 600 x 600 dpi Pojemność podajnika ADF minimum 50 Kartek (A4/ Letter, 70 g/m2) Szybkość skanowania (ADF) minimum Obszar skanowania (szer. x dł.) 8 ppm (Kolor mode, 200 dpi, A4 portret) 15 ppm (Skala szarości mode, 200 dpi, A4 portret) 15 ppm (B&W mode, 200 dpi, A4 portret) Szyba: Maksymalny: 216 x 297 mm (8.5" x 11.69") Minimalny: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") ADF: Maksymalny: 216 x 356 mm (8.5" x 14") Minimalny: 12.7 x 12.7 mm (0.5 x 0.5 ) Dopuszczalny rozmiar papieru (szer. x dł.) Szyba: Maksymalny: 216 x 297 mm (8.5 x ) Minimalny: 12.7 x 12.7 mm (0.5 x 0.5 ) ADF: 11

12 Maksymalny: 220 x 356 mm (8.66 x 14 ) Minimalny: 90 x 114 mm (3.55 x 4.5 ) Akceptowalna waga papieru (grubość) 50 do 120 g/m2 Dzienna liczba skanowań (arkuszy) minimum 1500 Przycisk działania Scan, Copy, OCR, File, Custom Interfejs: USB 2.0 Waga maksymalna 4.8 Kg Wymiary maksymalne (szer. x dł. x wys.) Bez podajnika: 468 x 347 x 175 mm Z podajnikiem: 468 x 347 x 300 mm Protokół W pełni kompatybilny ze standardem TWAIN Pakiet oprogramowania OCR w wersji profesjonalnej Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne 1szt. Technologia wydruku: atramentowa Funkcje: drukowanie, kopiowanie w kolorze; kopiowanie/drukowanie dwustronne wbudowany duplex Prędkość druku: minimum 8 str./min; Rozdzielczość wydruku kolor: minimum 4800 x 1200 dpi; Rozdzielczość kopiowania: minimum 1200 x 600 dpi; Obsługiwane formaty: A3, A4, A5,A6, B4, B5,koperta C5 Pojemność podajnika: minimum 250 arkuszy Urządzenie wielofunkcyjne (monochromatyczne) 1szt. Technologia wydruku: laserowa LCD (ekran) Pojemność podajnika papieru: minimum 250 arkuszy Pojemność podajnika dokumentów ADF: minimum 35 arkuszy Pojemność odbiornik papieru: minimum 100 arkuszy Interfejs standardowy USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX Pamięć (RAM) standardowa: minimum 32 MB Funkcjonalność automatycznego dupleksu (druk) Prędkość druku dupleks mono minimum 10 str./min. Gramatura papieru g/m2 Czas wydruku pierwszej strony maksimum 8,5 sek. 12

13 Prędkość faksu minimum bps Rozsyłanie (broadcasting) minimum 258 stron Pamięć wg. stron minimum 400 stron Wybieranie jednoprzyciskowe minimum 8 pozycji Szybkie wybieranie minimum 200 pozycji Wybieranie grupowe minimum 8 grup Przekierowanie faksu Ręczny dupleks Rozdzielczość druku minimum 2400x600dpi Prędkość kopiowania minimum 26 kopie/min. Rozdzielczość kopiowania Skan minimum 600x600dpi Zmniejszanie/Powiększanie kopii % Rozdzielczość skanowania Optyczna minimum 600 x 2400 dpi Możliwość skanowania do Obrazu, OCR, a, Pliku, Serwera pocztowego, FTP Miesięczne obciążenie minimum str. Pobór mocy (druk) maksimum 445 Watt Poziom hałasu (drukowanie) maksimum 53 db Waga maksimum 11,6 Kg Wymiary maksimum (w x d x h) 405 x 399 x 316 mm Urządzenie wielofunkcyjne (kolor Typ A) 3szt. Kolorowa drukarka laserowa z funkcją druku dwustronnego Technologia Elektrofotograficzna drukarka laserowa (jednoprzebiegowa) Klasyfikacja lasera Produkt zawierający laser klasy 1 (IEC : 2007) Prędkość drukowania A4 minimum 28 stron na minutę (kolor i mono) Prędkość druku A4 (Dupleks) minimum 14 stron na minutę (7 arkuszy na minutę) (Kolor i Mono) Rozdzielczość druku minimum 2400 x 600 dpi Czas rozgrzewania maksymalnie 33 sekund (z trybu uśpienia) Czas wydruku pierwszej strony maksymalnie 16 sekund (z trybu gotowości) Emulacja BR-Script3 (emulacja języka PostScript 3) Czcionki rezydentne PCL6-66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek bitmapowych, 13 kodów kreskowych Postscript 3 - Zgodne czcionki: 66 Pojemność pamięci minimum 256 MB z możliwością rozszerzenia do 512 MB przy użyciu standardowego gniazda 1 x DDR2 (144 PIN) Interfejs Hi-Speed USB 2.0 Łatwa konfiguracja sieci 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Tryb infrastruktury/tryb Adhoc) Wyświetlacz 5 (12.6cm) panoramiczny kolorowy ekran dotykowy LCD Diody LED transferu danych (zielona) i błędu (pomarańczowa) Kolorowa kopiarka z funkcją kopiowania dwustronnego Szybkość kopiowania A4 minimum 28 kopii na minutę (Kolor i Mono) Rozdzielczość minimum x 600 dpi Czas wydruku pierwszej kopii maksymalnie 21 sekund (Kolor), 19 sekund (Mono) Kopiowanie wielokrotne minimum 99 kopii każdej strony Układanie / Sortowanie Zmniejszanie i powiększanie dokumentów w przedziale od 25 do 40% z dokładnością do 1% Kopiowanie N na 1 pozwala użytkownikowi zmieścić 2 lub 4 strony na jednym arkuszu A4. Kolorowy faks z funkcją faksowania dwustronnego Szybkość modemu minimum bps Super G3 13

14 Faksowanie internetowe bez korzystania z linii telefonicznej Przełączanie Faks/Tel, automatyczne rozpoznawanie faksów i odbieranie połączeń telefonicznych Wybieranie jednoprzyciskowe minimum 40 (20 x 2) numerów Szybkie wybieranie i wybieranie grupowe minimum 300 numerów szybkiego wybierania i minimum 20 grup Automatyczne ponowne wybieranie, automatyczne, ponowne wybieranie numeru przy sygnale zajętości Przekazywanie faksów do lub pobieranie z innego urządzenia faksowego Wysyłanie faksu z pamięci - minimum 500 stron (w oparciu o kartę testową ITU-T, w standardowej rozdzielczości) Odbiór faksu do pamięci w formacie JBIG Tryb korekcji błędów (ECM) Ponowne wysyłanie dokumentów zawierających błędy, jeśli ECM jest obsługiwane przez urządzenie wysyłające PC-FAX Wysyłanie i odbieranie faksów przez linię telefoniczną przy użyciu komputera Skaner kolorowy z funkcją skanowania dwustronnego Rozdzielczość minimum 1200x2400dpi (przy użyciu szyby skanera), minimum 1200x600dpi (przy użyciu ADF) Rozdzielczość (interpolowana) minimum x 19200dpi Skala szarości minimum 256 odcieni szarości dostępnych podczas faksowania, kopiowania i skanowania Głębia kolorów minimum 48-bitowa wewnętrzna, 24-bitowa zewnętrzna Skanowanie dokumentów do poczty , obrazu, OCR lub pliku. Gdy urządzenie jest użytkowane bezpośrednio w sieci możliwe jest także skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do FTP oraz skanowanie do serwera . Gdy urządzenie nie jest podłączone do komputera, można również skanować do pamięci USB. Dane techniczne nośników Rodzaje nośników - Standardowy /Opcjonalny podajnik papieru - Papier zwykły, Papier cienki, Papier makulaturowy, Podajnik wielofunkcyjny - Papier zwykły, Papier cienki, Papier gruby, Papier grubszy, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Papier Bond, Etykiety, Koperty (grube i cienkie) ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów) - Papier zwykły, Papier makulaturowy Pojemność i gramatura nośników Standardowy podajnik papieru na minimum 250 arkuszy g/m2 Opcjonalny podajnik papieru na minimum 500 arkuszy g/m2 Wielofunkcyjny podajnik papieru na minimum 50 arkuszy g/m2 ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów) na minimum 50 arkuszy od 64 do 90 g/m2 Rozmiary nośników: Standardowy / Opcjonalny podajnik papieru - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio, Wielofunkcyjny podajnik papieru - Szerokość 69.8 do 216mm, Długość 116 do 406.4mm Wyjście papieru na minimum 150 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu) 1 arkusz (wydrukiem do góry) - Prosta ścieżka papieru Funkcje sterownika drukarki Drukowanie N-stron, oszczędzanie papieru przez drukowanie 2, 4, 9, 16 lub 25 stron A4 na na 1 stronie A4 Powiększanie 1 strony A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4 Drukowanie znaków wodnych, można dodać do dokumentów wcześniej określony tekst lub tekst zdefiniowany przez użytkownika jako znak wodny Drukowanie dokumentów w formacie broszury A5 przy użyciu funkcji automatycznego druku dwustronnego Bezpieczne drukowanie (kod PIN) Możliwość edycji ustawień kolorów w sterowniku drukarki w celu uzyskania dokładnych kolorów przy każdym drukowaniu W celu kontroli kosztów, administrator może ograniczyć drukowanie w kolorze dla poszczególnych użytkowników Nagłówek i stopka: na dokumentach można drukować godzinę oraz datę i/lub ID użytkownika 14

15 Sieć Zarządzanie serwerem druku przez przeglądarkę internetową, protokoły TCP/IP (IPv4 & IPv6) Obsługiwane protokoły IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mdns, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client with SSL, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, SSL/ TLS, IPP/IPPS, TFTP client and server, LLTD responder, WebServicesPrint, SNTP Obsługiwane protokoły IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mdns, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, POP3, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, LLTD responder, Web Services (Print) Bezpieczeństwo sieci przewodowej APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos Bezpieczeństwo sieci WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, bezprzewodowej POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) Wymiary / waga Maksimum 490 (szer.) x 526 (gł.) x 530 (wys.) mm / maksimum 28,5kg Pobór mocy Maksymalnie 615W podczas kopiowania Maksymalnie 75W w trybie gotowości Urządzenie wielofunkcyjne (kolor Typ B) 1szt. Technologia wydruku laserowa Ekran kolorowy LCD, dotykowy minimum 5 (12,6 cm) Podajnik papieru minimum 250 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny minimum 50 arkuszy Podajnik dokumentów ADF minimum 50 arkuszy Odbiornik papieru minimum 150 arkuszy Procesor minimum 400MHz Interfejs standardowy USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX Pamięć (RAM) Standardowa minimum 256 MB, opcjonalnie 512 MB Formaty papieru A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6,Executive, Legal, Folio Gramatury papieru g/m2 Czas wydruku pierwszej strony maksimum16 sek. Prędkość druku mono minimum 28 str./min. Prędkość druku kolor minimum 28 str./min. Prędkość druku dupleks mono minimum 14 str./min. Prędkość druku dupleks kolor minimum 14 str./min. Funkcjonalność automatycznego dupleksu: druk, kopia, skan Rozdzielczość druku minimum 2400x600dpi Emulacje PCL 15

16 Restrykcja kolorów Zabezpieczenie Secure Function Lock Szyfrowanie transmisji - SSL Prędkość kopiowania minimum 28 str./min (mono i kolor) Rozdzielczość kopiowania Skan minimum 600x1200dpi Zmniejszanie/Powiększanie kopii od 25 do 400 % Kopiowanie wielokrotne do 99 kopii Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) Rozdzielczość skanowania optyczna minimum 1200 x 2400 dpi Rozdzielczość skanowania interpolowana minimum x dpi Rodzaj skanera CIS Możliwość skanowania do obrazu, OCR, a, Pliku, Pamięci USB, Serwera pocztowego, FTP, Folderu sieciowego Miesięczne obciążenie minimum 60000str. Oszczędność tonera Pobór mocy (druk) maksimum 615 W Poziom hałasu (drukowanie) maksimum 57 db Waga maksimum 28,5 kg Wymiary maksimum (w x d x h) 490 x 526 x 530 mm 2. Platforma sprzętowo-programowa 2: Serwer 1szt. Serwer dedykowany do obsługi zamawianych systemów musi spełniać wymogi: możliwość instalacji w standardowej szafie serwerowej, dostarczone wraz z wymaganymi elementami, np. szyny do montażu zainstalowane min. 2 interface y sieciowe 10/100/1000 oraz możliwość instalacji dodatkowych interface ów np. FC zainstalowane redundantne zasilanie w przypadku systemów dyskowych możliwość użycia macierzy RAID 5 i bateryjne podtrzymanie pamięci Cache kontrolerów możliwość zdalnego zarządzania serwerem poprzez dedykowany interface dwuletnia gwarancja z naprawą w miejscu instalacji (On Site) realizowana przez producenta serwera lub jego autoryzowaną sieć serwisową, możliwość zgłaszania awarii przez telefon lub elektronicznie (mail, formularz na stronie www) Skaner Typ B 3szt. Minimalne wymagania dotyczące skanera dokumentów: zalecane obciążenie dzienne nie mniejsze niż 4000 kartek skanowanie dwustronne z prędkością minimum 40 kartek na minutę (do 80 stron przy skanowaniu jednostronnym) możliwość skanowania formatów od A8 do A4 możliwość skanowania kart plastikowych (np. dowód osobisty, ELS) zabezpieczenie przed niszczeniem dokumentów 16

17 oprogramowanie do zarządzania skanerem i skanowanymi dokumentami - OCR Kolorowa kopiarka cyfrowa 1szt. Technologia wydruku laserowa Format A3+/A3/A4 Prędkość minimum : 25 stron/minutę kolor Dupleks sprzętowy Zalecane obciążenie minimum stron/miesiąc Minimum 2 podajniki w tym jeden na minimum 500 arkuszy Pojemność tacy odbiorczej minimum 1000 arkuszy Inrterfejs USB2.0, Ethernet 10/100TX Waga maksimum 94 kg Kopiarka: Rozdzielczość minimum 600 dpi Wielokrotność kopiowania minimum 999 Zoom % Drukarka: Rozdzielczość minimum 1800x600 dpi Skaner : Rozdzielczość minimum 600dpi Sterownik TWAIN Skanowanie do: , FTP, SMB, HDD, skrzynki użytkownika, faks, i-fax Laptop 15,6 Typ B 1szt. Wyświetlacz LED FHD 15,6" (minimum 1920 x 1080), matryca matowa Procesor osiągający wynik nie gorszy niż 8076pkt. w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: na dzień r. (w załączeniu do SIWZ wydruk ze strony z tej daty); Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. Karta graficzna z pamięcią własną GDDR5, minimum 2048MB oraz zintegrowana karta graficzna Pamięć systemowa minimum 16GB DDR3 przy 1600MHz (BD 16GB) 2 SODIMM Dysk twardy minimum 250GB SSD SATA III oraz dodatkowy minimum 750GB SATA (5400 obr.) Wbudowany mikrofon oraz głośniki stereo Kamera internetowa minimum 1 Mpix 17

18 Klawiatura z podświetleniem oraz z wydzieloną klawiaturą numeryczną Touchpad WiFi: b/g/n (maks. 300 Mb/s) Bluetooth w. 4.0 Gigabit Ethernet [10 / 100 / 1 000] Porty: 1x VGA, x1 HDMI, 4x USB3.0 czytnik kart pamięci (SD, SDHC, SDXC) 1x RJ45 (LAN) 1x gniazdo zasilania wyjście mikrofonowe Wyjście słuchawkowe/głośnikowe (S/PDIF) Bateria minimum 6-ogniwowa ( minimum 5400 mah) Wymiary maksimum wys x szer x gł: 32,2 x 380 x 226 [mm] Waga maksimum: 2,7 kg mysz optyczna bezprzewodowa zainstalowany system operacyjny 64bit język polski z możliwością downgrade u zainstalowany pakiet biurowy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym w języku polskim Laptop 13,3 Typ C 2szt. Wyświetlacz LED HD 13,3" (minimum 1366 x 768), matryca matowa Procesor osiągający wynik nie gorszy niż 4281pkt. w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: na dzień r. (w załączeniu do SIWZ wydruk ze strony z tej daty); Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. RAM minimum 8192MB DDR3 1600MHz HDD msata SSD minimum 256GB Klawiatura podświetlana Kamera minimum 1,3 Mpix Obsługiwane karty pamięci: SD, MMC Modem 3G (WWAN) Bluetooth Standard WLAN a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Liczba portów USB: minimum 3 USB 3.0 HDMI, VGA Czytnik linii papilarnych Typ baterii: Li-Ion Liczba komór baterii: minimum 8 18

19 Maksymalne wymiary szer x wys. x gł.: 316 x 227 x 16 [mm] Maksymalna waga [kg]: 1,12 mysz optyczna bezprzewodowa zainstalowany system operacyjny 64bit język polski z możliwością downgrade u zainstalowany pakiet biurowy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym w języku polskim Czytniki 294szt. Komunikacja z komputerem po interfejsach USB oraz RS232 Interfejs karty (stykowy): Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, Obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A,B,C(5V, 3V, 1.8V), Obsługuje wszystkie parametry TA1 Wymiary maksymalne LWH 68 x 63 x 12 mm Współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows. API: PC/SC, OCF oraz CT-API na żądanie Certyfikacje ISO/IEC ,2,3,4: IC Cards with Contacts, EMVCo terminal Level 1 certified and conform to EMV 4.0 specification, Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL), USB 2.0 Full speed (GemPC Twin in USB mode), CCID - Chip Card Interface Device (GemPC Twin in USB mode) 3. Stacje robocze z oprogramowaniem systemowym dla pracowników użytkujących oprogramowanie do zarządzania majątkiem Komputer typ A - All In One - ekran 21,5" 13szt. Procesor osiągający wynik nie gorszy niż 4226pkt. w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: na dzień r. (w załączeniu do SIWZ wydruk ze strony z tej daty); Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. 21,5" 1920x1080 HDD minimum 500 GB, 7200 rpm RAM minimum 4 GB DDR MHz Karta graficzna zintegrowana DVD+/-RW, czytnik kart MMC, SD, SDHC, MS, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo LAN Ethernet 1 GB, WiFi bgn, Bluetooth Klawiatura komputerowa USB wyposażona w 104 klawisze, ze zintegrowanym czytnikiem Smart card, podłączana przewodem o długości ponad 2m do portu USB komputera, o wymiarach maksymalnych: wysokość do 35mm, głębokość do 185mm, szerokość do 457mm, front klawiatury wyposażony w zintegrowany trwale element ułatwiający pisanie zwany podnadgarstnikiem, o minimalnie 30 mm głębokości, umożliwiający swobodne oparcie nadgarstka na klawiaturze bez ryzyka wciśnięcia klawiszy. 19

20 mysz optyczna przewodowa kamera 2.0 megapixel zainstalowany system operacyjny 64bit język polski z możliwością downgrade u zainstalowany pakiet biurowy z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym w języku polskim Szczegółowy opis właściwości systemu stanowi Wykaz funkcjonalności tabela Załącznik nr 3. 20

OPIS TECHNICZNY PLATFORM I STACJI ROBOCZYCH PLATFORMA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA 1

OPIS TECHNICZNY PLATFORM I STACJI ROBOCZYCH PLATFORMA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA 1 RAP.272.10.2014 załącznik nr 7 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy/ów PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OPIS TECHNICZNY PLATFORM I STACJI ROBOCZYCH PLATFORMA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA 1 Komputer typ A - All In One

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 str. 24 Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 DRUKARKI KOLOROWE ORAZ URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Kolorowa drukarka laserowa A3 1 Prędkość druku mono 28 stron/min. A4 2 Prędkość druku kolor 20 stron/min.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII Załącznik nr 6 do SIWZ z dn. 26.10.2015 r. Pieczęć adresowa Wykonawcy... CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW Lp. :....... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 Komputerowy sprzęt peryferyjny: drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne (łącznie 14 szt.) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.1. Drukarki laserowe z przewodami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Charakterystyka techniczna AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański (Nazwa i adres Zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ Radomsko, dn. 12.07.2016 r. WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i telekomunikacyjnego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2 Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30190000-7 Różny

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanego urządzenia:

Parametry oferowanego urządzenia: 1.Drukarka laserowa monochromatyczna Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia druku Laserowa Wymiary max 370 x 365 x 185 mm Czas wydruku 1 strony max. 9 sek. Miesięczne obciążenie

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Informacja- Wyjaśnienie

Informacja- Wyjaśnienie Sprawa nr 271.4.2011 Kampinos, dnia 23.11.2011 r. Informacja- Wyjaśnienie Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr 271.4.2011 pod nazwą Doposażenie sal lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.13.2014 Załącznik nr 1B do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy 1 z 6 2010-11-26 11:48 Wydrukuj tę stronę Przeskocz do: Obsługa nośników Kopia Faks Wymiary Wymagania elektryczne Wymagania środowiskowe WorkCentre 5225/5230 Kopiarka Konfiguracje modelu WorkCentre 5225

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego 1. Technologia druku

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń komputerowych, biurowych oraz serwis dostarczonego sprzętu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń komputerowych, biurowych oraz serwis dostarczonego sprzętu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń komputerowych, biurowych oraz serwis dostarczonego sprzętu Część zamówienia nr I komputery i peryferia I.1. Komputer przenośny 15,6 szt. 1 I.2. Komputer przenośny

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Postępowanie nr: BZP.2420.1.2015.JS Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Kalkulacja cenowa Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu W postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/144/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik z systemem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 20.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK.271.104.2012 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia Podstawowe dane techniczne Typ urządzenia Dostępne funckje główne Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks Dane techniczne drukarki

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 215

Konica Minolta Bizhub 215 Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop.pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Wszechstronne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH część 2

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH część 2 Nr postępowania: RAP.272.18.2015 Załącznik nr1d do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik z

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP.272. 35.2014 część II WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz2 Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do siwz Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów przenośnych, skanerów,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek 1. Czêœci zamówienia Przedmiot 1-20 zestawów komputerowych do pracy biurowej - 3 monochromatyczne drukarki laserowe stanowiskowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 ... pieczątka firmowa ZAŁACZNIK 2 nr sprawy 75/L/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 URZĄDZENIE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE WIELOFUNKCYJNE - klasy Brother DCP-8110DN LUB RÓWNOWAŻNE 1 Funkcje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 Komputer klasy PC wraz z monitorem 2 szt. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pełna nazwa oferowanego komputera i monitora, model (podać):... Oświadczamy, ze oferowany sprzęt

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne)

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo