SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości. 3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 4. Zaświadczenie z POIIB. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości. 3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 4. Zaświadczenie z POIIB. 5."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 4. Zaświadczenie z POIIB 5. Opis techniczny 6. Rys. nr E1 Rzut piwnicy instalacja oświetleniowa i instalacja siłowa 7. Rys. nr E2 Rzut parteru instalacja oświetleniowa i instalacja siłowa 8. Rys. nr E3 Rzut I piętra instalacja oświetleniowa i instalacja siłowa 9. Rys. nr E4 Rzut dachu instalacja odgromowa 10. Rys. nr E5 Schemat zasilania schemat RG część Rys. nr E6 Schemat zasilania schemat RG część Rys. nr E7 Schemat zasilania schemat tablicy TZ 13. Rys. nr E8 Schemat zasilania schemat tablicy węzła cieplnego TWC 14. Rys. nr E9 Schemat zasilania schemat tablicy TU

2 I. Podstawa opracowania a/ Projekt architektury b/ Projekt instalacji sanitarnych OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO BUDOWLANEGO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY BUDYNKU HANDLOWEGO c/ Projekt zagospodarowania technologicznego d/ Wytyczne otrzymane od Inwestora e/ Aktualne przepisy budowlane na dzień r. f/ Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna g/ Normy i przepisy: PN-IEC pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. PN-IEC pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. PN-IEC pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie ochronne. PN-EN :2004 pt. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. PN-EN 1838:2005 pt. Zastosowania oświetlenia oświetlenie awaryjne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563). Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Inne normy i przepisy nie przywołane obowiązujące na dzień r. II. Parametry techniczne Bilans mocy urządzeń elektrycznych: - napięcie zasilania - U = 230/400V - moc zainstalowana - Pi = 77,2 kw - moc zapotrzebowana - Ps = 64,6 kw - współczynnik zapotrzebowania - kz = 0,84 - współczynnik mocy po kompensacji - cos φ = 0,95 - ochrona przeciwporażeniowa samoczynne wyłączenie zasilanie w układzie TN-S d/ Ochrona przeciwporażeniowa: - zasilanie - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C - odbiorca - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

3 III. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje budowę: 1. Rozdzielnica główna, wlz-ty, trasy kabli i przewodów. 2. Instalacja oświetlenia podstawowego. 3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. 4. Instalacja oświetlenia kierunkowego. 5. Instalacja gniazd wtyczkowych. 6. Instalacja elektryczna do zasilenia w energię elektryczną urządzeń technologicznych oraz systemu automatyki wentylacji. 7. Instalacja przyzywowa. 8. Ochrona przeciwporażeniowa. 9. Ochrona przeciwprzepięciowa. 10. Instalacja odgromowa. IV. Zasilanie Budynek handlowy zasilany będzie w energię elektryczną kablem niskiego napięcia ze złącza kablowego ZK+TL zintegrowanego z półpośrednim pomiarem energii elektrycznej (objętego odrębnym opracowaniem PGE Dystrybucja). Niniejsze opracowanie obejmuje budowę kabla nn od złącza kablowego ZK+TL zintegrowanego z półpośrednim pomiarem energii elektrycznej do rozdzielnicy głównej RG budynku handlowego. Zasilanie do obiektu zostanie doprowadzone kablem YKYżo 5x70 mm 2 z ZK+TL złącza kablowego zintegrowanego z pomiarem energii elektrycznej zainstalowanego w tablicy licznikowej do rozdzielnicy głównej RG. W rozdzielnicy głównej budynku handlowego projektuje się wyłącznik główny zasilania. Wyłącznik PWP (GWP) zaprojektowano w części zalicznikowej wewnątrz tablicy RG. Zdalne przyciski PWP zlokalizowano obok 7 wejść do lokalu na poziomie piwnicy i parteru. Schemat zasilania budynku handlowego (schemat rozdzielnicy głównej RG ) przedstawia rys. nr E5, E6. W rozdzielnicy RG projektuje się ochronniki przeciwprzepięciowe. Z rozdzielnicy głównej RG odbywać będzie się zasilanie rozdzielnic lokalnych RTZ, RTZ1, RTS, RTU przewodami opisanymi na schemacie zasilania wg rys. nr E5, E6. Z rozdzielnicy głównej zasilane są wszystkie obwody odbiorcze budynku handlowego. W rozdzielnicy przewidziano również pola rezerwowe na dodatkowe instalacje. W rozdzielnicy głównej wyodrębniono część obwodów stanowiących samodzielne podrozdzielnie dla obwodów o tych samych funkcjach. W rozdzielnicy RG należy pozostawić 20% przestrzeni rezerwy z czterema rzędami modułowymi do zabudowy dodatkowej aparatury modułowej. V. Opis zewnętrznych urządzeń elektrycznych Zakresem projektu objęto szafkę licznikową TL oraz linię kablową nn zalicznikową od szafki pomiarowej do budynku handlowego. W szafce pomiarowej przewidziano rozliczeniowy półpośredni pomiar energii elektrycznej wspólny dla siły i światła. Szafkę licznikową TL należy wykonać z tworzywa sztucznego w klasie izolacji II, w stopniu ochrony min. IP 44 oraz zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja. Schemat układu pomiarowego zgodny z wytycznymi PGE Dystrybucja.

4 Do rozdzielnicy RG zostanie doprowadzona energia elektryczna z szafki licznikowej TL zintegrowanej ze złączem kablowym usytuowanym przy ścianie rozbudowywanego budynku kablem YKYżo 5x70. W budynku kabel ułożyć do rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pomieszczeniu biurowym. Kabel należy oznaczyć co 10m oznacznikami zawierającymi symbol i numer kabla, oznaczenie kabla, rok ułożenia. Ochronę przeciwporażeniową podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowić będzie izolacja części czynnych zewnętrznych urządzeń energetycznych. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) dla instalacji odbiorczej będzie realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S, poprzez wkładki bezpiecznikowe oraz wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe. Uwagi: A/ Linia kablowa przedlicznikowa oraz dostosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego obciążenia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. B/ Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzację terenu i w wypadku zlokalizowania kolizji z planowaną inwestycją, zdemontować istniejące urządzenia elektryczne i energetyczne nn, kolidujące z projektowym budynkiem. Przed demontażem należy o tym fakcie poinformować właściciela urządzeń oraz Inwestora. C/ W wypadku natrafienia na kable nie wykazane na podkładzie geodezyjnym porozumieć się z Inwestorem i PGE, a następnie dokonać ich osłonięcia rurami dwudzielnymi. D/ Linie kablowe należy wykonać z zachowaniem minimalnej odległości od fundamentów, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej min. 0,5m. oraz od linii kablowych elektrycznych 0,1m i od linii kablowych teletechnicznych 0,2m. E/ W miejscach skrzyżowań i kolizji kable układać w przepustach lub rurach ochronnych koloru niebieskiego zabezpieczających przed osunięciem się ziemi i zmniejszeniem się odległości pomiędzy kablami. Kable w miejscach skrzyżowań należy chronić na długości 0,5m. z każdej strony. VI. Oświetlenie Oświetlenie pomieszczeń projektuje się przy pomocy opraw, których typy oraz rozmieszczenie podano na rysunku nr E1, E2, E3. Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o wytyczne oraz obliczenia oświetlenia. Oświetlenie sali sprzedaży należy wykonać oprawami świetlówkowymi 1x58W montowanymi szeregowo jako linie świetlne. Przewiduje się oświetlenie ogólne z zastosowaniem opraw świetlówkowych. Instalację oświetleniową zasilić z projektowanej rozdzielnicy RG przewodami YDYżo 3x1,5mm 2 ; przewodami YDYżo 4x1,5mm 2 w przypadku zasilania opraw ewakuacyjnych lub opraw wyposażonych w moduł awaryjny. Przewody oświetleniowe należy prowadzić: w rurkach karbowanych giętkich w przypadku układania instalacji w ścianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku ścian murowanych i tynkowanych. Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości zgodnej z wytycznymi Użytkownika. W pomieszczeniach mokrych należy stosować osprzęt bryzgoszczelny. Oprawy oświetleniowe oznaczone opisem nocna na rys. Nr E1 stanowi oświetlenie nocne sklepu. Sterowanie tym oświetleniem wg. wytycznych Inwestora. Oprawy nocne zasilić z oddzielnego obwodu.

5 Średnie natężenie oświetlenia dla pomieszczeń w lokalu przyjęto zgodnie z normą PN-EN :2002 oraz wytycznymi Inwestora (Użytkownika obiektu). Minimalne natężenie oświetlenia wynikające z przeprowadzonych obliczeń wynosi: na sali sprzedaży min. 500lx w pomieszczeniach komory dostaw min. 200lx w pomieszczeniach socjalnych min. 300 lx w strefie kas min. min. 600 lx w pomieszczeniu kierownika min. 500 lx w zadaszeniach wejścia min lx w pomieszczeniach komunikacyjnych min. 150 lx, szatnie, pomieszczenia socjalne, umywalki, łazienki, toalety min. 200 lx. Na ścianie i dachu zamontowane będzie logo Inwestora, którego podświetlenie zasilić należy z RG. Sterowanie podświetleniem logo odbywać się będzie razem z oświetleniem zewnętrznym. Na sali sprzedaży wydzielono dodatkowy obwód 6 opraw jako oświetlenie nocne, przeznaczony do pracy ciągłej. Na sali sprzedaży oraz nad wyjściami projektuje się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji. Część opraw oświetlenia ogólnego (oznaczone symbolem C2 lub AW -wg rys.nr E1, E2, E3) wyposażona będzie w moduły awaryjne załączające automatycznie jedną świetlówkę w oprawie w chwili zaniku napięcia (zasilanie z akumulatora przy oprawie bateria min. 1h). Podczas zaniku napięcia oświetlenie ewakuacyjne zapewni natężenie 1 lx w ciągu komunikacyjnym (na wysokości 20 cm nad posadzką) oraz natężenie 5 lx przy hydrantach. VII. Instalacja siłowa - 230V oraz 400V Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych, wypusty oraz gniazda 3-fazowe do zasilania gniazd 3-f, urządzeń technologicznych oraz rozdzielnic lokalnych. Obwody gniazd 1-fazowych należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5mm 2. Wszystkie gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny być wyposażone w zestyk ochronny PE. Obwody zasilające gniazda wtyczkowe będą zabezpieczone w rozdzielnicy głównej wyłącznikami nadmiarowymi. Obwody 3-fazowe, zasilające gniazda 3-f, urządzenia technologiczne oraz rozdzielnice lokalne należy wykonać przewodem typu YDYżo 5-cio żyłowymi. W pomieszczeniach mokrych (np. łazienka) należy stosować gniazda min. IP44 i montować w odległości min. 60cm od źródła wody-kranu. Gniazda w pomieszczeniach umieszczać na wysokości 30cm (chyba, że opis na rysunku nr E1, E2, E3 wskazuje inaczej). Przewody należy prowadzić: w rurkach karbowanych giętkich w przypadku układania instalacji w ścianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku ścian murowanych i tynkowanych. Bezpośrednio z RG wyprowadzić linie zasilające przewodem YDY 3x2,5 do każdej z kas osobno (zasilanie komputerów oraz zasilanie gniazd dodatkowych). Przewody prowadzić w korytkach nad liniami świetlnymi i sprowadzić masztem przykasowym dostarczonym przez dostawcę boksów kasowych. Ilość kas określa koncepcja. Zapewnić równomierne obciążenie każdej fazy. Przewody układać w korytkach nad liniami świetlnymi.

6 W pomieszczeniu toalety dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano zainstalowanie systemu przywoławczego. Zaprojektowano system złożony z elementów: - przycisk pociągowy, - kasownik, - lampka z buczkiem, - transformator. System przywoławczy umożliwia wezwanie pomocy, jeżeli osoba niepełnosprawna takiej pomocy potrzebuje. Naciśnięcie przycisku wzywającego lub pociągnięcie za linkę przycisku pociągowego powoduje zadziałanie modułu alarmowego na korytarzu nad drzwiami (lampka miga i buczek sygnalizuje). Przyciski wyzwalające są podświetlane czerwonymi diodami LED i po wywołaniu alarmu sygnalizują wysłanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujący musi być zlokalizowany wewnątrz toalety, przy drzwiach wejściowych. VIII. Instalacja odgromowa Projektowany budynek jest obiektem wymagającym zastosowania zewnętrznego urządzenia piorunochronnego. Na dachu budynku przewiduje się zwody poziome chroniące budynek przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Jeżeli pokrycie dachu wykonane zostanie z blachy (blachodachówki) wykonawca może wykorzystać pokrycie dachu jako naturalny element konstrukcji do wykonania instalacji odgromowej. Wtedy należy pokrycie dachu wykonać z blachy o grubości min. 0,6mm. Blacha zewnętrzna płyt dachowych warstwowych o grubości 0.6mm stanowić będzie zwód poziomy niski. Zwody instalacji odgromowej połączyć z uziomem otokowym za pomocą przewodów odprowadzających. Zwody poziome wykonać drutem stalowym, ocynkowanym fi 8mm. Z instalacją odgromową nie należy łączyć bezpośrednio metalowych obudów central wentylacyjnych, kominów, czerpni oraz kanałów wentylacyjnych. W miejscach przewidzianych do wykonania złącz kontrolnych, połączenia uziomu otokowego z pionowymi zwodami instalacji odgromowej oraz do wykonania połączeń wyrównawczych, należy wyprowadzić płaskownik ocynkowany z zapasem min. 1,5 m ponad poziom gruntu. Połączenia takie wykonać za pomocą spawania lub poprzez skręcanie za pomocą złączek odgromowych uniwersalnych. Wykonać uziom otokowy sztuczny bednarką FeZn 4x30. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10 omów. Do uziemienia otokowego należy podłączyć poprzez przewody uziemiające przewody odprowadzające. Zastosować złącza kontrolne w studniach typu Galmar lub w skrzynkach zamykanych na klucz montowanych na ścianie budynku. Uwaga: 1. Po każdym wyładowaniu atmosferycznym w budynek oraz przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu burzowego, należy wykonać oględziny dachu pod kątem sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń. W wypadku uszkodzenia, należy je niezwłocznie naprawić. 2. Należy dokonywać okresowej kontroli ograniczników przepięć. W wypadku uszkodzenia, należy wymienić uszkodzone elementy.

7 3. Należy okresowo dokonywać kontroli miejscowych połączeń wyrównawczych. W wypadku uszkodzenia, należy wymienić uszkodzone elementy. W rozdzielnicy RG przewiduje się zainstalowanie ochronników przeciwprzepięciowych kl. I + II w celu obniżenia wartości przepięcia. IX. Ochrona przeciwporażeniowa. Ochronę przeciwporażeniową podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowić będzie izolacja części czynnych. Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) dla instalacji odbiorczej będzie realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S przez wkładki bezpiecznikowe oraz wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe. Ponadto zaprojektowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe stanowiące ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą. W budynku połączeniami wyrównawczymi należy objąć uziom budynku, punkt PE rozdzielnicy głównej, metalową konstrukcję elementów konstrukcyjnych budynku, metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe korytka i drabinki instalacyjne, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe urządzenia technologiczne, przewody i obudowy narażone na niekorzystne działania elektrostatyki oraz przewody ochronne PE. W budynku handlowym należy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Części przewodzące, jednocześnie przewodzące powinny być połączone do tego samego uziemienia. Przewód ochronny PE musi posiadać ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące udział w ochronie powinny mieć barwę zgodnie z normą. Za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z przewodem PE. W pomieszczeniach sanitariatów, kuchni, WC należy przy instalowaniu gniazd wtykowych oraz innych urządzeń elektrycznych, łączników i opraw oświetleniowych przestrzegać wymiarów stref ochronnych. X. Uwagi końcowe całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz zgodnie ze sztuką, do wykonywania instalacji należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty, po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokółami, w rozdzielnicach elektrycznych należy umiejscowić w sposób trwały schematy danej rozdzielnicy, a w rozdzielnicy głównej RG dokumentację powykonawczą, dokładną lokalizację gniazd należy uzgodnić z przedstawicielem Inwestora, Wszystkie oprawy ewakuacyjne i kierunkowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego,

8 1./ Bilans mocy Wykonawca może zastosować elementy i urządzenia zamienne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych co najmniej równoważnych oraz uzyskania pozytywnej opinii Inwestora i projektanta, Opis techniczny oraz część rysunkowa stanowią integralną całość. Rozwiązania ujęte w opisie a nie ujęte w części rysunkowej, lub ujęte w części rysunkowej a nie ujęte w opisie należy traktować jako ujęte w całym opracowaniu. OBLICZENIA TECHNICZNE Rodzaj urządzeń Pi (kw) k Ps(kW) Oświetlenie 19,0 0,8 15,2 Oświetlenie zewnętrzne 2,2 1,0 2,2 Gniazda wtyczkowe i siłowe odbiory 44,0 0,8 35,2 Wentylacja 4,0 1,0 4,0 Rezerwa oraz inne urządzenia 8,0 1,0 8,0 RAZEM 77,2 64,6 Moc zainstalowana: Pi = 77,2 kw Moc szczytowa: Ps = Σ Pi x kj = 77,2 x 0,84 = 64,8 kw Współczynnik jednoczesności: kj = Ps 64,8 = = 0,84 Pi 77, 2 Inwestor wystąpił do Dystrybutora Energii Elektrycznej o przydział mocy przyłączeniowej o wartości 65 kw. Na tym założeniu oparto obliczenia oraz dobór kabla zasilającego RG. 2./ Sprawdzenie kabla nn zasilającego RG na obciążalność długotrwałą. Prąd obciążenia całego WLZ I 3 U P B = = = 93, 8 f cosϕ Z tego wynika, że należy dobrać zabezpieczenie gg100a Dobór kabla ze względu na obciążalność długotrwałą: ,95 Na podstawie obliczonego prądu obciążenia I B oraz dobranego zabezpieczenia o prądzie znamionowym I n, należy wyznaczyć minimalną długotrwałą obciążalność prądową Iz : I B I n I Z I 2 1,45*I z A

9 k I 1, n I Z I Z = 110,3A 1,45 1,45 k2 - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym umownym czasie, przyjmowany jako równy: I B I n I Z 93,8 A 100A 110, 3A - warunek spełniony Wyznaczona wartość Iz stanowi podstawę doboru określonego przewodu. Dobierany przewód musi spełniać następującą zależność: ' I = k I I 151A 110, A - warunek spełniony Dobrano przewód YKYżo 5x70mm 2 I dd - długotrwała obciążalność przewodu, dd p Z Z 3 ' I Z - długotrwała znamionowa obciążalnośc przewodu wg. normy PN-IEC , k - współczynnik poprawkowy uwzględniający ułożenie przewodu lub kabla. p 3./ Dobór ze względu na dopuszczalny spadek napięcia. U % 0,5% P s = 65 kw S = 70 mm2 l = 15 m. U U 100 P = γ S l ( U = (400) WLZ WLZ % = WLZ % = 2 WLZ f ) 0,16% 0,16% 3,0% - warunek jest spełniony 4. Obliczenie wskaźnika zagrożenia budynku (wg PN-IEC ) Ng = 1.8 Ae = 6211 m 2 Nd = Ng x Ae x 10-6 = 1.8 x 6211 x 10-6 = 0, Nc = 0,001 Nd Nc Nc 0,001 Ec = 1 - = 1 - = 0,91 Nd 0, 0011 Wykonano również obliczenia wg. normy IEC Wyniki obliczeń wykonane w oparciu o obie normy wskazują na konieczność zastosowania urządzenia piorunochronnego o III poziomie ochrony o skuteczności E=0,9. Opracował: mgr inż. Tomasz Lisek

10 Podstawa prawna: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Art. 21a ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. u. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120. poz z 2003 r.). 1. Zakres robót: - inwentaryzacja i demontaż istniejących urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nn kolidujących z projektowanym budynkiem sklep Biedronka, - budowa projektowanych linii kablowych nn i oświetlenia zewnętrznego, - montaż słupów oświetlenia zewnętrznego, - wykonanie instalacji elektrycznych zastosowania technologicznego, - montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych, - montaż projektowanych instalacji elektrycznych, - montaż projektowanej instalacji odgromowej, - montaż połączeń wyrównawczych. 2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 2.1. Istniejące urządzenia energetyczne znajdująca się na terenie inwestycji oraz kolidujące z inwestycją (dwa słupy energetyczne nn, linie Nn oraz linia Sn przeznaczona do przełożenia) Linia kablowa do zasilania rozdzielnicy głównej budynku oraz zasilania zewnętrznych urządzeń energetycznych Rozdzielnica główna budynku. 3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: - Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych i energetycznych nn, - Ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m podczas pracy montażu instalacji odgromowej oraz upadku z wysokości ponad 8 m podczas pracy przy montażu słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego, - Ryzyko upadku z wysokości ponad 1,5 m podczas pracy montażu instalacji elektrycznej wewnętrznej i opraw oświetlenia wewnętrznego, - Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji elektrycznych. - Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas uruchamiania urządzeń elektrycznych. - Możliwość uszkodzenia ciała w skutek upadku z wysokości, upuszczenia narzędzi, niewłaściwego obchodzenia się z narzędziami i maszynami budowlanymi.

11 - Zagrożenie pożarem w skutek awarii urządzeń elektrycznych lub przypadkowego zaprószenia ognia. 4. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych: Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie z dokonaniem wpisu do dziennika budowy. 5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. - Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. - Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. - Zaleca się wykonywać prace na wysokości z użyciem podnośnika samochodowego bądź rusztowań oraz pasów bezpieczeństwa. - Apteczka pierwszej pomocy. - Telefon komórkowy na placu budowy umożliwiający wezwanie pomocy. - Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia. - Przy robotach związanych z wykopami związanymi z uziomem instalacji odgromowej zaleca się wyraźne oznakowanie ( WYKOPY ) i ogrodzenie miejsca robót. 6. Wpływ na środowisko Inwestycja nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko naturalne. Opracował: mgr inż. Tomasz Lisek

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA WINDY Treść opracowania LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW SP NR 92 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ) ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA SALĘ REKREACYJNĄ DLA DZIECI 6

Bardziej szczegółowo

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu PB Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej KPT ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 12,0 x 34,0 LOKALIZACJA: RADŁÓW, UL. GLOWSKA DZIAŁKA NR 821/41 INWESTOR: GMINA RADŁÓW GENERALNY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY ADG- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA - DAWID KORNATA TEL 0-792-996-149 str. 47 PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ II/C NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE pracownia projektowa Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, tel./fax: 91 8122199, tel.695 15 15 42 biuro@portal-pp.pl, www.portal-pp.pl INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, ADRES

Bardziej szczegółowo

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE PRONAD 05 400 Otwock ul. Piłsudskiego 25. email pronad@op.pl INWESTOR: GMINA CELESTYNÓW ADRES: 05-430 Celestynów ul. Regucka 3. Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska 1 Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach remontowanych sal warsztatowych z przeznaczeniem na sale dydaktyczno-komputerowe w budynku warsztatowym Zespołu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów P.P.U.H. ELPOL Jerzy Polok ul. Kolejowa 31 Projekt budowlano - wykonawczy Zasilania klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1-Maja 5 Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1-Maja 5 Projektował: Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin Projekt budowlany egz. Przebudowa parteru budynku przy al. Piastów 17,18 oraz części parteru budynku przy ul. Pułaskiego 10 na potrzeby Rektoratu ZUT w Szczecinie. działki nr 2, 22, obręb 2255 i 2254,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I 1. Dane ogólne a) obiekt: świetlica wiejska b) lokalizacja: Dobrogoszcz, dz. nr 28/1 gmina Strzelin c) temat: instalacje elektryczne d) stadium: projekt

Bardziej szczegółowo

NIP 899-010-12-23 tel/fax : 783-38-47, 789-90-50 ; tel.: 789-90-51 ; e-mail: sfera.pl@wp.pl

NIP 899-010-12-23 tel/fax : 783-38-47, 789-90-50 ; tel.: 789-90-51 ; e-mail: sfera.pl@wp.pl SFERA PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTYCYJNE 50-524 WROCŁAW, ul. Ciepła 22A NIP 899-010-12-23 tel/fax : 783-38-47, 789-90-50 ; tel.: 789-90-51 ; e-mail: sfera.pl@wp.pl NR UMOWY : BRANŻA: Elektryczna TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Pracownia Projektowo-Usługowa EL-PROJEKT 60-391 Poznań, ul. Swoboda 68/3 tel. 612 218 196 e-mail: jsiedziewska@icpnet.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewn

Instalacje elektryczne wewn II. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania 3.2 Zakres opracowania 3.3 DemontaŜ istniejącej instalacji 3.4 Zasilanie, rozdzielnice n.n. 3.5 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

: Nadleśnictwo Tuszyma 39-321 Tuszyma 147. : Budowa wiaty magazynowej Przecław, ul. 3 Maja działka nr ewid. 1230/2 gmina Przecław

: Nadleśnictwo Tuszyma 39-321 Tuszyma 147. : Budowa wiaty magazynowej Przecław, ul. 3 Maja działka nr ewid. 1230/2 gmina Przecław INWESTOR : Nadleśnictwo Tuszyma 39-321 Tuszyma 147 TEMAT : Instalacja elektryczna wewnętrzna OBIEKT : Budowa wiaty magazynowej Przecław, ul. 3 Maja działka nr ewid. 1230/2 gmina Przecław BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ul. Wrocławskiej 30 38 w Kaliszu.

ul. Wrocławskiej 30 38 w Kaliszu. Instalacje elektryczne wewnętrzne stacji paliw na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego ul. Wrocławskiej 30 38 w Kaliszu. PB Instalacje elektryczne stacja paliw ul. Wrocławska 30 38, 62-800

Bardziej szczegółowo

ARCHIPLEX Pracownia Projektowa

ARCHIPLEX Pracownia Projektowa ARCHIPLEX Pracownia Projektowa PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nazwa inwestycji: REMIZA STRAŻACKA Adres: Brzózki dz. nr 318/2 72-022 Nowe Warpno Inwestor: Autor: GMINA NOWE WARPNO Pl. ZWYCIĘSTWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4 Projekt budowlano - wykonawczy Inwestor : Urząd Miejski Ruda Śląska Projektant : Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN ul. Kapitańska 3a tel. (91) 43 43 066 fax. (91) 43 46 610 bsipsz.szczecin@interia.pl DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APATARU

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji. Instalacja wnętrzowa elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji. Instalacja wnętrzowa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji ZADANIE: Instalacja wnętrzowa elektryczna ADRES: Skołyszyn INWESTOR: Gmina Skołyszyn OPRACOWAŁ: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AeMP 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AeMP 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AeMP 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97 Tytuł opracowania : Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Przychodni Rejonowej Lokalizacja :

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno USŁUGI ELEKTRYCZNE PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632 NAZWA OPRACOWANIA : Instalacje elektryczne OBIEKT : Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie Remont

Bardziej szczegółowo

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowania Budynek schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie działka ewidencyjna nr 14/21, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU.

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU. 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU. 3. WSTĘP. 3.1. Przedmiot opracowania. 3.2. Zakres opracowania. 4. OPIS TECHNICZNY. 4.1. Zasilanie 4.2. Rozdzielnia główna i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43 Gm. Sieroszewice. projektant :

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43 Gm. Sieroszewice. projektant : Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zasilania urządzeń klimatyzacji IV piętra budynku

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zasilania urządzeń klimatyzacji IV piętra budynku Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zasilania urządzeń klimatyzacji IV piętra budynku Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce Poznań ul. Kamiennogórska 26 Projektował: mgr inż. Piotr Bzyl Czerwiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : WYMIANA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ADRES : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 4 BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny segment A Inwestor: Augustowskie TBS KODREM sp. z o.o. ul. Komunalna 2 16-300 Augustów Adres: Augustów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TYTUŁ: Sprawdzenie, badania i pomiary ochronne instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.4 Rozdzielnica główna RG. 1.4.1 Wyłącznik główny (Główny wyłącznik pożarowy).

SPIS TREŚCI. 1.4 Rozdzielnica główna RG. 1.4.1 Wyłącznik główny (Główny wyłącznik pożarowy). SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 1.1 Zakres opracowania. 1.2 Zawartość opracowania. 1.3 Zasilanie. 1.4 Rozdzielnica główna RG. 1.4.1 Wyłącznik główny (Główny wyłącznik pożarowy). 1.5 Instalacja elektryczna.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...

BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2. DANE OGÓLNE... 2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2.3 ZAKRES OPRACOWANIA... 2.4 STAN ISTNIEJĄCY... 3. OPIS TECHNICZNY... 3.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Roboty elektryczne

PROJEKT WYKONAWCZY Roboty elektryczne PROJEKT WYKONAWCZY Roboty elektryczne Nazwa inwestycji: Numery ewidencyjne działek, na których usytuowana jest inwestycja: Inwestor: Poznań, działki: 60 i 61 Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie.

Zasilanie budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW... 3 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA... 4 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2 OPIS TECHNICZNY... 5 2.1. Zasilanie budynku...

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALA CJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych CPV 45311200-2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 Podstawa opracowania. 2 Przedmiot i zakres opracowania. 3 Zasilanie obiektu i rozdział energii. 4 Instalacja oświetleniowa. 5 Zasilanie urządzeń odbiorników elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

E 4. Wstępny Projekt AranŜacji Wnętrz KLUB SQUASH Instalacje elektryczne. Wydanie 1 Egzemplarz 1

E 4. Wstępny Projekt AranŜacji Wnętrz KLUB SQUASH Instalacje elektryczne. Wydanie 1 Egzemplarz 1 Wydanie 1 Egzemplarz 1 TOM: E 4 Wstępny Projekt AranŜacji Wnętrz KLUB SQUASH Instalacje elektryczne NAZWA I ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PROJEKTANT: KLUB SQUASH KORONA PAMBUD,,ul.Posłowicka 78, 25-145 Kielce

Bardziej szczegółowo

Zawartość teczki. 5.1 Schemat zasilania tablica TO 5.2 Schemat strukturalny oświetlenia 5.3 Plan zagospodarowania terenu

Zawartość teczki. 5.1 Schemat zasilania tablica TO 5.2 Schemat strukturalny oświetlenia 5.3 Plan zagospodarowania terenu Zawartość teczki 1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr ZR4/151/2008 wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard w dniu 11.02.2008r. 2. Opis techniczny 3. Plan bioz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny... 3

1. Opis techniczny... 3 PROJEKT TECHNCZNY 2 Spis treści 1. Opis techniczny... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Zasilanie kontenera... 3 1.3 Wyłącznik główny, tablice rozdzielcze... 3 1.4 nstalacja oświetleniowa... 4 1.5 nstalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO PRZYZYWOWEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO PRZYZYWOWEJ. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 2. ZASILANIE OBIEKTU 2.1. Opis techniczny 2.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 2.3. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl Spis treści 1. Oświadczenie Projektanta o kompletności sporządzonej dokumentacji projektowej....

Bardziej szczegółowo

W&L ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W BUDYNKU D PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY.

W&L ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W BUDYNKU D PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY. W&L PRACOWNIA PROJEKTOWA 40-126 Katowice ul.grażyńskiego 56/12 e-mail:waldemarlasek@poczta. fmtel. 502 82 18 99 Nazwa opracowania Obiekt Branża Adres Inwestor PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK D SZKOŁA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 5.1. Analiza spodziewanej częstości bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. 5.3. Skuteczność stosowanych urządzeń piorunochronnych

SPIS TREŚCI. 5.1. Analiza spodziewanej częstości bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. 5.3. Skuteczność stosowanych urządzeń piorunochronnych SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Charakterystyka instalacji odgromowej 4.1. Zwody poziome 4.2. Przewody odprowadzające 4.3. Przewody uziemiające 4.4. Uziomy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SALI KONCERTOWEJ W SZKOLE MUZYCZNEJ W PISZU ZAWARTOŚĆ TECZKI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SALI KONCERTOWEJ W SZKOLE MUZYCZNEJ W PISZU ZAWARTOŚĆ TECZKI ZAWARTOŚĆ TECZKI OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Parametry elektroenergetyczne obiektu... 2 3.1. Stan istniejący... 2 3.2. Stan projektowany... 3 4. Zasilanie elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/ EGZ.. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/ Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Zasady zabudowy układów bilansujących

Zasady zabudowy układów bilansujących Załącznik nr. 4 do wniosku Zasady zabudowy układów bilansujących w stacjach transformatorowych SN/nN użytkowanych i eksploatowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie. I. Informacje o organizacji

Bardziej szczegółowo

instalacji elektrycznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Konopnickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

instalacji elektrycznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Konopnickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y instalacji elektrycznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Konopnickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Obiekt: Adres obiektu: Zakres: Inwestor: Adres: Branża: Zespół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne

Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne CZ OPISOWA 1. DANE PODSTAWOWE... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych: - Borki 6/1, - Borki 6/2, - Borki 8/4, - Tolko 10/1, - Robity 1/2, - Nowa Karczma 6/2, - Nowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. Informacje wstępne.

I. Informacje wstępne. I. Informacje wstępne. 1.Zawartość opracowania. - opis techniczny, - obliczenia techniczne, - rysunki: 1. Schemat zasilania obiektu. 2. Instalacja oświetlenia. Rzut parteru. 3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA ProLux Grzegorz Byczek ul. Ró ana 2, 38-200 Jas o tel. 519 107 633 e-mail: prolux.jaslo@gmail.com www.prolux-jaslo.cba.pl PROJEKTOWANIE NADZÓR WYKONAWSTWO POMIARY ELEKTRYCZNE US UGI IN YNIERSKIE BRAN Y

Bardziej szczegółowo

5. Lista kablowa: 1 Nr kabla Typ kabla Skąd Dokąd Długość Uwagi: W-1 YKsYFtLy 12 Przepustnicaodstojnik RT 27 x1,0mm 2 W-2 YKY 4 x Przepustnicaodstojnik RT 27 1,5mm 2 W-3 YKYFtLy 4 x Zbiornik RT 56 1,5mm

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Temat opracowania Termomodernizacja i remont skrzydła C budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. Obiekt Dom pobytu dziennego

Bardziej szczegółowo

I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E

I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E CZĘŚĆ C I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w ramach zadania pn. BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", UL. WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wraz z przebudową

PROJEKT BUDOWLANY. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wraz z przebudową 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 17/23 tel: 0-602 180148 WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE * WYSTROJE WNĘTRZ * USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE * INNE PROJEKT BUDOWLANY Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GRZEWCZA W BUDYNKU NR 10. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE. Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego TOM II.1 CZĘŚĆ V.

TECHNOLOGIA GRZEWCZA W BUDYNKU NR 10. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE. Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego TOM II.1 CZĘŚĆ V. Firma RECORD Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl 1 Firma RECORD Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTYCZNE ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI KRUS NIWA CPV 4531000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 2 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I.Temat projektu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilaj cej linii napowietrzno-kablowe SN 15 kv oraz s upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv dla zasilania w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Dom Akademicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Dom Akademicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Instalacja oddymiania klatek schodowych wraz ze współpracą z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru Obiekt: Dom Akademicki UAM ul. Nieszawska 3, Poznań Inwestor: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 7 Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników) 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Projekt wykonawczy. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin Projekt wykonawczy egz. Przebudowa parteru budynku przy al. Piastów 17,18 oraz części parteru budynku przy ul. Pułaskiego 10 na potrzeby Rektoratu ZUT w Szczecinie. działki nr 2, 22, obręb 2255 i 2254,

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia dokumentacji.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia dokumentacji. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia dokumentacji. 1. Spis zawartości 2. Załączniki 2.1. Oświadczenie projektanta 2.2. Kserokopia uprawnień 2.3. Kserokopia przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Rozwiązania techniczne...2 2.1. Przebudowa układu zasilania SN/nN... 2 2.2. Rozdzielnia RGnn... 3 2.3. Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku pompowni...

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3 Spis rysunków 1 - Rzuty pomieszczeń biurowych i serwerowni - 6. PIĘTRO Klimatyzacja 2 - Rzut pomieszczenia dystrybucji - 4. PIĘTRO i PIWNICA Klimatyzacja. 3 - Rzut pomieszczeń dystrybucji - 2. PIĘTRO Klimatyzacja

Bardziej szczegółowo