Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali Autor: Karol Bednarek ("Energia Gigawat" - 6/2014) Współczesne społeczeństwa funkcjonalnie w pełni uzależniły się od dostaw energii elektrycznej. Wszelkie branże gospodarki, zarówno przemysł, cała sfera usług, jednostki naukowe i administracyjne, jak również działalność prywatna człowieka, związane są z powszechnym wykorzystaniem elementów, urządzeń i systemów elektrycznych, elektronicznych oraz informatycznych, dlatego pewność dostaw energii elektrycznej jest priorytetowym zagadnieniem niezależnie od obszaru działalności człowieka. Bezpieczeństwo energetyczne w makroskali (odpowiednio kraju bądź regionu) związane jest nierozerwalnie z rynkami i gospodarką surowców energetycznych oraz z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. W mikroskali (a zatem z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub ogólnie użytkowników) bezpieczeństwo energetyczne powiązane jest silnie z pewnością zasilania elektrycznego oraz z jakością dostarczanej energii elektrycznej. W wyniku masowego pojawienia się w użytkowaniu odbiorników o znacznych nieliniowościach, jak również zawierających elementy zachowawcze (indukcyjności, pojemności) w rezultacie wzajemnego oddziaływania elektromagnetycznego urządzeń (zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej) na odbiorniki energii mogą oddziaływać zaburzenia, które z kolei mogą wywołać zakłócenia prawidłowości pracy urządzeń bądź doprowadzać do ich awarii. Szczególnej wagi nabiera zatem problematyka zapewnienia prawidłowej, niezakłóconej pracy użytkowanych odbiorników energii. Pewność i jakość zasilania elektrycznego można zwiększyć poprzez zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS on-line). Urządzenia te (jako beztransformatorowe) nie wprowadzają separacji elektrycznej odbiorników od sieci zasilającej, zapewniają natomiast separację energetyczną. Przy właściwie dobranych systemach zasilania gwarantowanego umożliwia to poprawę jakości dostarczanej do odbiorników energii elektrycznej, eliminację oddziaływania sieciowych zaburzeń przewodzonych, podtrzymanie zasilania odbiorników w chwilach przerw w zasilaniu sieciowym (stwarzające możliwość przeprowadzenia w określonym czasie bezpiecznego zakończenia realizowanych procesów), osiągnięcie wzrostu niezawodności systemu zasilania (dodatkowo przez zastosowanie układów redundantnych) oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania odbiorników nieliniowych i niesymetrycznych na sieć zasilającą. W niniejszej pracy zajęto się tematyką wzrostu bezpieczeństwa zasilania elektrycznego poprzez poprawę pewności i jakości dostarczanej do odbiorników energii elektrycznej oraz ograniczanie wprowadzania do sieci energetycznej zaburzeń generowanych przez odbiorniki

2 nieliniowe i niesymetryczne jako efektów zastosowania systemu zasilania gwarantowanego, na przykładzie UPS EVER POWERLINE GREEN 33. Zamieszczono i skomentowano wyniki zrealizowanych badań fizycznych: poprawy stabilności wartości napięcia wyjściowego UPS w stosunku do wahań napięcia wejściowego (sieciowego), jak również przy nagłych zmianach wartości mocy załączanego obciążenia, wprowadzenie równomierności obciążenia faz sieci zasilającej mimo silnej niesymetrii podłączonych do UPS odbiorników, zmniejszenie odkształceń prądu pobieranego z sieci w stosunku do odkształceń prądu pobieranego na wyjściu UPS przez odbiornik o silnej nieliniowości oraz selektywność działania zabezpieczeń na liniach dystrybucji zasilania (jako efektu wysokiego prądu zwarcia UPS). Zaprezentowano również rezultaty badań dodatkowej funkcjonalności UPS EVER, jaką jest kompensacja mocy biernej. Oddziaływanie zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych Osprzęt elektryczny, elektroniczny czy informatyczny podlega ciągłemu burzliwemu rozwojowi, w rezultacie czego wzrasta poziom zaawansowania technicznego urządzeń. Stosuje się w nich coraz więcej elementów zachowawczych (biernych) oraz nieliniowych. W trakcie ich funkcjonowania powstają stany nieustalone, efekty łączeniowe, odkształcenia prądów i napięć, asymetrie obciążenia. Ma miejsce zdyskretyzowany, impulsowy pobór energii. Powstają impulsowe zaburzenia przejściowe, wyższe harmoniczne prądów i napięć, wahania wartości napięć, a zatem dochodzi do oddziaływania zaburzeń w rozgałęzionych obwodach i sieciach elektrycznych. W efekcie tych oddziaływań może dochodzić do zakłócania prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Mechanizm przenikania zaburzeń do obwodów elektrycznych nazywa się sprzężeniem. W rezultacie oddziaływania sprzężeń (niepożądanych, pasożytniczych) indukcyjnych, pojemnościowych bądź przez wspólną impedancję w obwodach sąsiednich mogą powstawać (generować się) sygnały zaburzające. Do najczęściej występujących zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych należą: zaniki napięcia (krótkotrwałe bądź długotrwałe); wahania wartości napięcia (wzrosty lub zapady napięcia); przepięcia (krótkotrwałe impulsy wysokonapięciowe); wahania częstotliwości napięcia; odkształcenia przebiegu napięcia (wyższe harmoniczne). Ze względu na skalę wykorzystania w gospodarce oraz życiu prywatnym człowieka urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych, częste ich nagromadzenie w bliskim otoczeniu oraz wzajemne oddziaływanie na siebie, niezwykle istotnym problemem jest zapewnienie prawidłowej, niezakłóconej pracy każdego z tych obiektów. W celu osiągnięcia harmonijnego funkcjonowania poszczególnych urządzeń we wspólnym środowisku (przy zasilaniu ze wspólnej sieci) w procedurach związanych z kompatybilnością

3 elektromagnetyczną ustalono dopuszczalne poziomy oddziaływań zarówno w zakresie emisyjności (wprowadzania do środowiska), jak również odporności (ograniczonej wrażliwości na oddziaływanie zaburzeń), jakie każdy z tych obiektów elektrycznych i elektronicznych powinien spełniać. Oddziaływania zaburzeń związane są między innymi z jakością dostarczanej do odbiorników energii elektrycznej. Zgodnie z zapisami IEC ACEC (International Electrotechnical Commission Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility): jakość energii elektrycznej determinowana jest przez zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilania (wartość, niesymetrię, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego). Waga jakości energii w zasilaniu urządzeń Jakość energii elektrycznej ma bezpośredni wpływ na prawidłowość funkcjonowania, trwałość i bezpieczeństwo urządzeń, na powstające straty energetyczne, jak też na ciągłość przetwarzania danych lub realizacji procesów produkcyjnych. Podstawowymi parametrami determinującymi jakość energii (jak sprecyzowano wyżej) są: wartość i częstotliwość napięcia, odkształcenia przebiegu napięcia, jak również ciągłość zasilania. Oddziałujące w obwodach elektrycznych i elektronicznych zaburzenia mogą zakłócać prawidłową pracę urządzeń i wywoływać szereg niekorzystnych skutków, do których można zaliczyć: powstawanie dodatkowych strat mocy; przegrzewanie się urządzeń; uszkodzenia podzespołów elektrycznych lub elektronicznych; utratę przetwarzanych informacji i danych; powstawanie przestojów w pracy urządzeń (w wyniku awarii lub zadziałania zabezpieczeń); zakłócanie pracy oraz przedwczesne starzenie się osprzętu; powstawanie dodatkowych drgań mechanicznych oraz nierównomierności pracy urządzeń z masami wirującymi (silników, układów napędowych); zmiany parametrów technicznych oraz sprawności odbiorników; powstawanie zagrożeń pożarowych itp.

4 Bezpieczeństwo w mikroskali poprawa warunków zasilania elektrycznego Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników energii można zwiększyć za pomocą różnych środków technicznych. Szczególnie jest to istotne w przypadku zasilania tzw. odbiorników o znaczeniu strategicznym, czyli takich, w których nawet krótkotrwałe przerwy w zasilaniu bądź nieprawidłowości parametrów napięcia zasilającego, a także oddziaływanie zaburzeń sieciowych mogą doprowadzić do utraty przetwarzanych informacji i danych, nagłego niekontrolowanego przerwania procesów technologicznych (prowadzącego często do powstania dotkliwych strat ekonomicznych) albo do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi. Jednym z bardzo korzystnych sposobów poprawy jakości i pewności zasilania elektrycznego jest wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS on-line). Dzięki ich właściwemu zastosowaniu osiąga się: poprawę wartości, częstotliwości i kształtu napięcia dostarczanego do zabezpieczanych odbiorników, co korzystnie wpływa na ich warunki funkcjonowania; wyeliminowanie oddziaływania przenoszonych przez przewodzenie zaburzeń sieciowych (powstających w wyniku podłączenia do wspólnej sieci przez innych odbiorców obciążeń nieliniowych, niesymetrycznych bądź wielokrotnie przełączanych); wzrost pewności, niezawodności dostarczania do odbiorników energii elektrycznej o określonej jakości (również w przypadkach zaników zasilania sieciowego); dodatkowe zwiększenie niezawodności układu zasilania można osiągnąć przez zastosowanie systemów redundantnych (nadmiarowych w stosunku do tego, co jest konieczne); zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania odbiorników o silnych nieliniowościach bądź niesymetriach na sieć elektroenergetyczną i pracujące w niej inne urządzenia odbiorcze. Wszystkie te elementy wpływają bezpośrednio na poprawę jakości i niezawodności zasilania elektrycznego zabezpieczanych odbiorników, a zatem na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w mikroskali (odbiorców energii). Systemy zasilania gwarantowanego Zasadniczą funkcją systemów zasilania gwarantowanego UPS (Uninterruptible Power Systems) jest dostarczenie energii elektrycznej do zasilanych odbiorników w określonym czasie w przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego, jak również poprawa parametrów i w ogóle jakości zasilania elektrycznego. Realizację tak postawionych zadań uzyskuje się w rezultacie bieżącego monitorowania stanu napięcia sieciowego oraz takiego zarządzania energią z sieci, blokami funkcjonalnymi zasilacza UPS i energią zgromadzoną w akumulatorach, aby zapewnić jak najkorzystniejsze warunki zasilania zabezpieczanych

5 odbiorników, a w przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego podtrzymać zasilanie odbiorników w określonym czasie, umożliwiającym bezpieczne zakończenie realizowanych procesów. Ogranicza się w ten sposób powstawanie stanów awaryjnych odbiorników, jak również straty ekonomiczne i zasobowe wynikające z niekontrolowanego przerwania funkcjonowania urządzeń lub realizowanych procesów technologicznych bądź utraty przetwarzanych informacji. W zależności od poziomu zaawansowania technicznego spełnianych funkcji, a zatem rozwiązań konstrukcyjnych wśród układów zasilania gwarantowanego UPS, rozróżnia się systemy: VFD (Voltage Frequency Dependent) off-line; VI (Voltage Independent) line interactive; VFI (Voltage Frequency Independent) on-line. Zasilacze VFD oraz VI stosowane są do zasilania urządzeń mniejszych mocy. W przypadku prawidłowości (występowania dopuszczalnych zmian) napięcia wejściowego realizowany jest tryb normalny (sieciowy), podczas którego odbiorniki zasilane są niekondycjonowanym napięciem sieciowym (w układach VI korygowana jest wartość napięcia). Podczas zaników bądź nieprawidłowości napięcia sieciowego zasilacz przechodzi do trybu rezerwowego i zasila zabezpieczane odbiorniki dzięki energii zgromadzonej w akumulatorach. Czas przełączania z pracy sieciowej na rezerwową jest krótki (rzędu kilku milisekund), co w większości przypadków nie jest uciążliwe dla pracy odbiorników. W sytuacjach zasilania odbiorników szczególnie wrażliwych, nawet na bardzo krótkotrwałe przerwy w zasilaniu, zaleca się zastosowanie UPS VFI. W zasilaczach VFI (on-line) wejście UPS zasilane jest z sieci elektroenergetycznej (rys. nr 1). Występuje w nich podwójne przetwarzanie energii. Rysunek nr 1: Schemat blokowy zasilacza UPS VFI (on-line)

6 Przemienne napięcie sieciowe w blokach wejściowych przetwarzane jest na napięcie stałe. Za pomocą magistrali napięcia stałego z obwodu stałonapięciowego dostarczane jest ono na wejście falownika, gdzie zostaje przetworzone na napięcie przemienne o ściśle kontrolowanych parametrach i dostarczone do zabezpieczanych odbiorników energii (tryb pracy normalny). Jednocześnie część energii z obwodu stałonapięciowego dostarczana jest do układu akumulatorów. Dzięki temu baterie utrzymywane są w stanie pełnego naładowania (mimo nieznacznego ubytku energii występującego w procesie samorozładowania). W przypadku zaniku napięcia sieciowego bądź nieprawidłowości jego parametrów (gdy wartość lub częstotliwość wykraczają poza założone, tolerowane zakresy) zabezpieczane odbiorniki zasilane są bezprzerwowo napięciem o wzorcowych parametrach dzięki energii zgromadzonej w akumulatorach (zasobnikach energii). Realizowany jest wówczas tryb zasilania bateryjny (rezerwowy). Czas podtrzymania zasilania zależy od ilości zgromadzonej energii (zastosowanych zasobników modułów bateryjnych), od podłączonego na wyjściu obciążenia, w pewnym stopniu również od parametrów środowiskowych (temperatury, wilgotności) i powinien zostać tak dobrany, aby bezpiecznie zakończyć realizowane procesy w zasilanych odbiornikach i dokonać ich kontrolowanego wyłączenia. Wyniki badań W celu wykazania i zobrazowania poprawy warunków pracy odbiorników energii elektrycznej oraz sieci zasilającej współpracujących z systemem zasilania gwarantowanego (UPS) przeprowadzono badania wybranego układu fizycznego. Dokonano pomiarów napięć, prądów, mocy, współczynników THDi, THDu oraz zawartości poszczególnych harmonicznych napięć od strony zasilania sieciowego i na wyjściu UPS przy zmianach mocy oraz charakteru obciążenia (nieliniowość, symetria sygnału) i przeanalizowano uzyskane rezultaty. Rozważano wpływ systemu UPS on-line na poprawę bezpieczeństwa energetycznego lokalnego odbiorcy energii, jak również ograniczenie negatywnych oddziaływań elementów odbiorczych na sieć energetyczną. Obiektem badań był UPS EVER POWERLINE GREEN 33 o parametrach: Fazowość zasilania we/wy 3 / 3 Moc wyjściowa 40 kva / 32 kw Napięcie wejściowe V ± 2% Napięcie wyjściowe 3 x 400 V ± 2% Częstotliwość napięcia wejściowego Hz ± 1 Hz Częstotliwość napięcia wyjściowego 50 Hz ± 0,1 Hz / synchronicznie Współczynnik mocy PF > 0,99 Podczas realizowanych badań obserwowano zachowanie się sygnału napięciowego na wyjściu UPS EVER POWERLINE GREEN 33 (zasilającego odbiorniki) przy powstawaniu stabilnych zmian wartości, krótkotrwałych zapadów oraz zaników napięcia sieciowego (zasilającego UPS). UPS wyeliminował oddziaływanie zaburzeń napięcia sieciowego na

7 zasilane odbiorniki. Niezależnie od warunków zasilania na wejściu UPS (sieciowego) zasilacz dostarczał do odbiorników napięcie stabilne, o sinusoidalnym kształcie i pomijalnie małej zawartości harmonicznych. Następnie przeprowadzono badanie wpływu zmian podłączanego obciążenia (stan stabilny dla bardzo małego obciążenia oraz dla obciążenia znamionowego) na wartość napięcia zasilającego UPS oraz napięcia dostarczanego do odbiorników. Wyniki zrealizowanych pomiarów zamieszczono na rys. nr 2. Wartość skuteczna napięcia wejściowego UPS (sieciowego) zależna była od obciążenia wynosiła odpowiednio 227,1 V oraz 220,0 V przy zmianach obciążenia z jałowego na znamionowe, czyli zmieniła się o 7,1 V. Wartość napięcia wyjściowego UPS (dostarczanego do odbiorników) utrzymywała się niezmiennie w wąskim zakresie: od 232,0 V do 230,9 V, czyli uległa zmianie tylko o 1,1 V. Przy podobnych pomiarach UPS EVER w nieco innych warunkach różnica wartości napięcia na wejściu (sieciowego) wynosiła kilkanaście V, natomiast napięcie wyjściowe utrzymywało się w analogicznym zakresie, jak we wcześniej opisanych badaniach. Wynika to z budowy i własności funkcjonalnych UPS on-line, który wytwarza stabilne napięcie niezależne od jakości dostarczonej energii elektrycznej. Rysunek nr 2: Zmiana wartości napięcia odpowiednio na wejściu (a) oraz na wyjściu (b) UPS w stanie jałowym oraz przy obciążeniu znamionowym a) wejście UPS (sieć elektroenergetyczna) stan jałowy obciążenie znamionowe b) wyjście UPS (obwód obciążenia) stan jałowy obciążenie znamionowe

8 Przeprowadzono również badania przejściowych (chwilowych) zmian napięcia wyjściowego UPS (zasilającego odbiorniki) w trakcie dynamicznych, skokowych zmian obciążenia z jałowego do znamionowego oraz ze znamionowego na jałowe. Próba odbywała się przy trudnych warunkach pracy dla UPS, ponieważ oprócz nagłej pełnej zmiany obciążenia odbywało się to przy skrajnej niesymetrii obciążenia faz zasilacza miało miejsce pełne obciążanie jednej fazy, a pozostałe dwie nie były obciążane w ogóle. Wyniki uzyskanych pomiarów zamieszczono na rys. nr 3. Rysunek nr 3: Zmiana wartości napięcia na wyjściu UPS podczas skokowej zmiany obciążenia: od minimalnego do znamionowego (a) oraz od znamionowego do minimalnego (b), przy niesymetrycznym obciążeniu faz ( I max = 42 A; faza L1 ) a) b) Podczas skokowych zmian obciążenia fazy L1 od 0 W do wartości znamionowej oraz od znamionowego do 0 W chwilowe zmiany wartości amplitudy napięcia nie przekraczały 12 V (przy dopuszczalnej normatywnie zmianie o 32 V). UPS, w niekorzystnych stanach przejściowych (dynamicznych zmianach obciążenia), utrzymywał bardzo stabilne napięcie dostarczane do odbiorników, umożliwiając im niezakłócone, prawidłowe funkcjonowanie. Jednym z bardzo istotnych elementów prawidłowości zasilania elektrycznego odbiorników jest kształt dostarczanego napięcia. Odkształcenia przebiegu napięciowego niekorzystnie wpływają na pracę urządzeń. Mogą powodować powstawanie dodatkowych strat mocy, przegrzewanie się podzespołów oraz przewodów neutralnych, przedwczesne starzenie się urządzeń, wadliwe funkcjonowanie osprzętu elektrycznego itp. Z tych względów, jako kolejny element analiz, przeprowadzono badania kształtu napięcia na wejściu i wyjściu UPS EVER POWERLINE GREEN 33 oraz zawartości harmonicznych w tych przebiegach, jak również całkowitych współczynników zniekształceń (współczynnik zawartości harmonicznych) napięcia THDu. Wyniki zrealizowanych pomiarów zamieszczono na rys. nr 4.

9 Rysunek nr 4: Kształt oraz harmoniczne napięć odpowiednio na wejściu (a) oraz na wyjściu (b) UPS przy obciążeniu niesymetrycznym i nieliniowym a) wejście UPS kształty przebiegów napięcia i prądu widmo harmonicznych napięcia oraz THD b) wyjście UPS kształty przebiegów napięcia i prądu widmo harmonicznych napięcia oraz THD Dokonując analizy kształtu napięcia wejściowego (sieciowego) zauważyć można, że występują w nim pewne nierównomierności, spłaszczenia szczytów sinusoidy. Współczynnik zniekształceń tego napięcia wynosi 2,1%. Napięcie wyjściowe UPS (doprowadzane do odbiorników) ma regularny, sinusoidalny kształt, a jego współczynnik THDu wynosi 0,7%, jest trzykrotnie mniejszy niż napięcia wejściowego. Dodać należy, że odbywa się to przy niesymetrycznym i nieliniowym obciążeniu UPS odbiornik załączony jest tylko w jednej fazie, a prąd pobierany jest półokresowo. Zasilacz UPS dokonuje symetryzacji zasilania równomiernie są obciążane wszystkie fazy sieci zasilającej, co bardziej szczegółowo przedstawiono na rys. nr 5. Na rys. nr 5b zamieszczono wyniki badań parametrów elektrycznych na wyjściu UPS oraz kształtu prądu pobieranego przez odbiornik. Zauważyć można, że prąd płynie tylko w fazie L1 i pobierany jest półokresowo (występują zatem silne odkształcenia prądu obciążenia z uwagi na charakter załączonego odbiornika). UPS z sieci zasilającej pobiera natomiast prąd trójfazowo (rys. nr 5a).

10 Rysunek nr 5: Parametry zasilania oraz kształt prądu odpowiednio na wejściu (a) oraz na wyjściu (b) UPS przy podłączeniu obciążenia niesymetrycznego i nieliniowego a) wejście UPS wartości prądów, napięć i mocy przebiegi czasowe prądów fazowych b) wyjście UPS wartości prądów, napięć i mocy przebiegi czasowe prądów fazowych Poszczególne fazy zasilania sieciowego obciążone są równomiernie (prądy mają wartości około 3 A). Ma zatem miejsce symetryzacja prądu pobieranego przez UPS z sieci, podczas niesymetrycznego i nieliniowego obciążania zasilacza przez odbiornik. W systemach zasilania gwarantowanego na wyjściu zasilacza UPS odbiorniki mogą być pogrupowane w kilka linii, w których stosowane są dodatkowo zabezpieczenia liniowe (zwarciowe i przeciążeniowe), co przedstawiono na rys. nr 6. Jeśli wystąpi zwarcie (stan awaryjny) w odbiorniku jednej z zasilanych linii, wówczas w przypadku niskiego prądu zwarcia zasilacza UPS może on przejść w stan awaryjny i odłączyć zasilanie od wszystkich linii. W takiej sytuacji wszystkie odbiorniki nagle, niekontrolowanie przestałyby pracować, co mogłoby pociągnąć za sobą niekorzystne (opisane wcześniej) konsekwencje.

11 Rysunek nr 6: Przykładowe rozwiązanie połączeń UPS z liniami zasilanych odbiorników, z zastosowaniem bezpieczników liniowych Badany zasilacz UPS EVER POWERLINE GREEN 33 ma duży prąd zwarcia. W chwili wystąpienia zwarcia w jednej z linii duży prąd zasilacza powoduje zadziałanie bezpiecznika liniowego (w torze, w którym wystąpiło zwarcie) i odłączenie tylko tej części obwodu, a odbiorniki w pozostałych liniach zasilane są nieprzerwanie przez UPS. Na rysunku nr 5 przedstawiono przebiegi prądów zwarciowych odpowiednio przy zastosowaniu bezpieczników liniowych B16 oraz B32. Czas usuwania zwarcia (zadziałania bezpiecznika liniowego) w przeprowadzonych próbach w przypadku bezpiecznika B16 wyniósł 1,9 ms, natomiast podczas zastosowania bezpiecznika B32 wyniósł 3,9 ms (rys. nr 7). Przebiegi prądów i czasy likwidacji zwarcia będą różne w zależności od chwili wystąpienia stanu zwarcia (wartości chwilowej napięcia, przy której miało miejsce zwarcie). Po zadziałaniu bezpieczników UPS EVER POWERLINE GREEN 33 nadal zasilał pozostałe linie (zabezpieczane odbiorniki). Rysunek nr 7: Przebiegi liniowych prądów zwarciowych zarejestrowane podczas badań stanu zwarcia w jednej z linii, przy zastosowaniu bezpieczników B16 oraz B32 a) dla bezpiecznika B16 b) dla bezpiecznika B32

12 Szczególną dodatkową funkcjonalnością, zgłoszoną w Urzędzie Patentowym, zastosowaną w UPS EVER POWERLINE GREEN 33 jest kompensacja mocy biernej (bez stosowania dodatkowych urządzeń kompensujących). Polega ona na takim zarządzaniu prądem pobieranym z sieci energetycznej przez układy wejściowe UPS, że następuje pełna kompensacja mocy biernej pobieranej przez zasilacz z sieci. Na rys. 8a przedstawiono rezultaty pomiarów mocy, prądów i napięć na wejściu po załączeniu UPS. Obwody wejściowe UPS pobierają moc bierną pojemnościową o wartości 1,7 kvar. Po wprowadzeniu kompensacji mocy biernej przez UPS (rys. nr 8b) pobierana moc bierna zmienia charakter na indukcyjny (taką mocą w pewnym zakresie można obciążać sieć) i osiąga wartość 0,03 kvar. Zwarzywszy na fakt, że UPS on-line pracuje często całodobowo, oraz że opłaty za ponadumowny pobór mocy biernej są nawet 3-krotnie wyższe od opłat za pobór mocy czynnej (użytecznej), można łatwo oszacować oszczędności finansowe, wynikające z kompensacji mocy biernej, osiągane przez użytkownika miesięcznie bądź w skali roku. Są to znaczące kwoty, co dla przedsiębiorstw ma zawsze istotne znaczenie. Dzięki kompensacji mocy biernej osiąga się dodatkowe korzyści w postaci odblokowania możliwości przesyłowych energii użytecznej (czynnej) za pomocą istniejących urządzeń przesyłowych. Istnieje również możliwość wprowadzenia kompensacji mocy biernej przez UPS urządzeń załączonych równolegle z zasilaczem do wspólnej sieci zasilającej (bez dołączania dodatkowych urządzeń kompensacyjnych). Rysunek nr 8: Rezultaty pomiarów związanych z kompensacją mocy biernej a) przed kompensacją b) po kompensacji Uwagi i wnioski Ze względu na poziom uzależnienia gospodarki (jak również działalności prywatnej człowieka) od dostaw energii elektrycznej, zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego należą do grupy problemów o najwyższym priorytecie zarówno w makroskali (w zakresie kraju bądź regionu), jak również w mikroskali (bezpośrednio dla przedsiębiorstw czy użytkowników).

13 Przeprowadzone badania sygnału napięciowego na wyjściu UPS EVER POWERLINE GREEN 33 (zasilającego odbiorniki) przy powstawaniu stabilnych zmian wartości, krótkotrwałych zapadów oraz zaników napięcia sieciowego (zasilającego UPS) wykazały jednoznacznie, że UPS wyeliminował oddziaływanie zaburzeń napięcia sieciowego na zasilane odbiorniki. Przy dynamicznych (skokowych) zmianach obciążenia od stanu jałowego (brak obciążenia) do wartości znamionowej oraz od znamionowego do jałowego, chwilowe (przejściowe) zmiany wartości amplitudy napięcia dostarczanego do odbiorników przez UPS były znikomo małe (kilkakrotnie niższe od dopuszczalnych w normach). Analiza napięć na wyjściu UPS (zasilania odbiornika) oraz na wejściu zasilacza (dostarczanego z sieci) wykazała, że UPS znacznie poprawił kształt i parametry napięcia zasilającego odbiorniki (w stosunku do zasilania sieciowego). Zarówno symetryzacja obciążenia sieci elektroenergetycznej przez UPS przy niesymetrycznym obciążeniu faz zasilacza trójfazowego, jak również funkcja kompensacji mocy biernej, pozytywnie wpływają na sieć elektroenergetyczną, a jednocześnie przynoszą wymierne, korzystne efekty (oszczędności finansowe) dla odbiorcy energii (użytkownika). Przeprowadzone badania wykazały, że system zasilania gwarantowanego UPS VFI (on-line), poza bezprzerwowym dostarczeniem energii, umożliwia zasilenie odbiorników napięciem o korzystniejszych, ściśle kontrolowanych parametrach (niezależnie od nieprawidłowości występujących w napięciu sieciowym), a jednocześnie ograniczenie negatywnego oddziaływania odbiorników nieliniowych i niesymetrycznych na sieć elektroenergetyczną, co ewidentnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w mikroskali.

WZROST BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI I PEWNOŚCI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

WZROST BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI I PEWNOŚCI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO dr inż. Karol BEDNAREK EVER Sp. z o.o. WZROST BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI I PEWNOŚCI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE W pracy zajęto się zagadnieniem bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

TOPOLOGIE ZASILACZY UPS

TOPOLOGIE ZASILACZY UPS mgr inż. Piotr Strzelecki TOPOLOGIE ZASILACZY UPS Zasilacze awaryjne UPS są najpopularniejszym i najskuteczniejszym środkiem do przeciwdziałania zakłóceniom zasilania oraz kondycjonowania energii (polepszania

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ, PEWNOŚĆ I WŁAŚCIWA KONSTRUKCJA UKŁADU ZASILANIA A BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

JAKOŚĆ, PEWNOŚĆ I WŁAŚCIWA KONSTRUKCJA UKŁADU ZASILANIA A BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH dr inż. Karol Bednarek EVER Sp. z o.o. JAKOŚĆ, PEWNOŚĆ I WŁAŚCIWA KONSTRUKCJA UKŁADU ZASILANIA A BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Wprowadzenie We wszelkich obszarach działalności człowieka, zarówno

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ I PRACA HYBRYDOWA W SYSTEMACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS)

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ I PRACA HYBRYDOWA W SYSTEMACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS) POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Karol BEDNAREK * KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ I PRACA HYBRYDOWA W SYSTEMACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS) W pracy analizowana

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS NOWATORSKIE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNE ORAZ SUPERKONDENSATOROWE ZASOBNIKI ENERGII

SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS NOWATORSKIE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNE ORAZ SUPERKONDENSATOROWE ZASOBNIKI ENERGII SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS NOWATORSKIE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNE ORAZ SUPERKONDENSATOROWE ZASOBNIKI ENERGII Wprowadzenie Osprzęt elektryczny i elektroniczny jest powszechnie stosowany we wszelkich

Bardziej szczegółowo

POWERLINE DUAL 11/31 KARTA PRODUKTOWA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA. 10/20 kva CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACJA OBSŁUGA SERWISOWA

POWERLINE DUAL 11/31 KARTA PRODUKTOWA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA.  10/20 kva CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACJA OBSŁUGA SERWISOWA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA PRACA RÓWNOLEGŁA ZIMNY START UPS-y POWERLINE DUAL to najnowsza seria zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV) PSPower.pl PSPower (Basic ; PV) Seria zasilaczy to innowacyjne urządzenia zasilające przeznaczone do wielu aplikacji. Typowe aplikacje to: Zasilanie bezprzerwowe typowa aplikacja UPS; Zasilanie bezprzerwowe

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA POWERLINE GREEN 33 LITE. 10/15/20/30/40/50/60 kva

GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA POWERLINE GREEN 33 LITE.  10/15/20/30/40/50/60 kva GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA Zasilacze z serii są urządzeniami klasy ON-LINE (VFI), przeznaczonymi do współpracy z urządzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci elektroenergetycznej.

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WZROST BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POPRZEZ ZWIĘKSZANIE NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

WZROST BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POPRZEZ ZWIĘKSZANIE NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Karol BEDNAREK EVER Sp. z o.o. WZROST BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POPRZEZ ZWIĘKSZANIE NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ STRESZCZENIE W pracy przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DŁUGI CZAS DŁUGI CZAS PODTRZYMYWANIA PODTRZYMYWANIA

DŁUGI CZAS DŁUGI CZAS PODTRZYMYWANIA PODTRZYMYWANIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START START Z BATERII SPECLINE Pro 700 Clear Digital Digital Sinus Clear Sinus Cool Battery Charging Cool Battery Charging UPS SPECLINE Pro 700 zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ROZBUDOWANY PANEL LCD (EVS) UPS zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/ ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl Lupus 500 500VA (300W) Zastosowanie Zasilanie rozbudowanego komputera domowego. Charakterystyka Lupus 500 to

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNE ODDZIAŁYWANIA I BILANS ENERGETYCZNY W SIECI ZASILAJĄCEJ W BUDYNKU BANKU

ELEKTROMAGNETYCZNE ODDZIAŁYWANIA I BILANS ENERGETYCZNY W SIECI ZASILAJĄCEJ W BUDYNKU BANKU Karol BEDNAREK EVER Sp. z o.o. ELEKTROMAGNETYCZNE ODDZIAŁYWANIA I BILANS ENERGETYCZNY W SIECI ZASILAJĄCEJ W BUDYNKU BANKU Streszczenie. W pracy zajęto się analizą jakości energii i efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

MODUŁY BATERYJNE W SYSTEMACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS)

MODUŁY BATERYJNE W SYSTEMACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS) dr inż. Karol Bednarek - Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej MODUŁY BATERYJNE W SYSTEMACH ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS) WPROWADZENIE Poprawność i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START RT 6/0 k OBUDOWA RACK / TOWER PRACA RÓWNOLEGŁA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU Seria zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

POWERLINE 33 GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA. 60/80/100/120/ kva

POWERLINE 33 GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA.  60/80/100/120/ kva GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA 60-140 kva 60/80/100/120/140 kva Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA 0//0 kva BYPASS ZEWNĘTRZNY ZIMNY START Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START // kva OBUDOWA RACK / TOWER EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU DODATKOWY MODUŁ(Y) BATERYJNE Seria zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA 6/0 kva BYPASS ZEWNĘTRZNY ZIMNY START Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem

Ćwiczenie nr 3. Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie nr 3 Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem OPIS STANOWISKA ORAZ INSTALACJI OGNIW SŁONECZNYCH.

Bardziej szczegółowo

POZIOM NIEZAWODNOŚCI A WZROST OBCIĄŻALNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS)

POZIOM NIEZAWODNOŚCI A WZROST OBCIĄŻALNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS) POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Karol BEDNAREK* POZIOM NIEZAWODNOŚCI A WZROST OBCIĄŻALNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS) W pracy zajęto

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START RT // kva OBUDOWA RACK / TOWER EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU DODATKOWY MODUŁ(Y) BATERYJNE Seria zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA. Seria DELPHYS DS

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA. Seria DELPHYS DS SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA Seria DELPHYS DS Zawartość opracowania.. Ochrona przeciwprzepięciowa str.. Schemat blokowy zasilacza

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. www.pspower.pl. v1.0 2014-05-21 PSPower

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. www.pspower.pl. v1.0 2014-05-21 PSPower Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania MULTIFAL Parametry Sposób pracy v1.0 2014-05-21 PSPower Główne cechy: MUTIFAL Basic: Funkcja zasilacza UPS (automatyczne przełączanie źródeł zasilania).

Bardziej szczegółowo

ECO Pro AVR CDS 19" 2U

ECO Pro AVR CDS 19 2U GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ECO Pro AVR CDS 9" U INTERFEJS KOMUNIKACYJNY USB HID AVR PODWYŻSZAJĄCY Zasilacze UPS serii ECO PRO AVR CDS 9" U zabezpieczają podłączone urządzenia przed

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan.

Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan. Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan. Wrzesień 2017 / Alle Rechte vorbehalten. Jakość energii elektrycznej Prawo, gdzie określona jest JEE

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Eliminacja wpływu napędów dużych mocy na sieć zasilającą

Eliminacja wpływu napędów dużych mocy na sieć zasilającą Eliminacja wpływu napędów dużych mocy na sieć zasilającą Zakres prezentacji Oddziaływanie napędów dużych mocy na sieć zasilającą Filtr aktywny AAF firmy Danfoss Filtr aktywny AAF w aplikacjach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Zasilacze awaryjne UPS

Zasilacze awaryjne UPS Zasilacze awaryjne UPS czyli pracujemy chociaż w gniazdku nie ma prądu Głównym zadaniem zasilacza awaryjnego jest podtrzymanie pracy zestawu komputerowego podczas zaniku napięcia w sieci zasilającej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Eaton Ellipse MAX. Ellipse MAX 1k5. Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA. Seria Pulsar SPECYFIKACJA TECHNICZNA DANE OGÓLNE

Eaton Ellipse MAX. Ellipse MAX 1k5. Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA. Seria Pulsar SPECYFIKACJA TECHNICZNA DANE OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA Seria Pulsar Eaton Ellipse MAX Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line-interactive (VI) z AVR i HF Model UPS wieżowy/stelażowy Ellipse

Bardziej szczegółowo

POWER MODULE 325VDC/2000VA

POWER MODULE 325VDC/2000VA POWER MODULE 325VDC/2000VA Moduł zasilacza dla serwonapędu simdrive copyright 2015 CS-Lab s.c. Zawartość 1. Wstęp... 3 Oznaczenia używane w niniejszej instrukcji... 3 2. Cechy produktu... 4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183623 (21) Numer zgłoszenia: 323116 (22) Data zgłoszenia: 12.11.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7 G01R 27/18 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć SPIS TREŚCI Wstęp 1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania 1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe 1.2 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres i forma projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

POWERLINE 31 (10 kva, 15 kva, 20 kva)

POWERLINE 31 (10 kva, 15 kva, 20 kva) (1 kva, 15 kva, kva) Karta produktowa Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości 1,8 MV A

Przemiennik częstotliwości 1,8 MV A Przemiennik częstotliwości 1,8 MV A dr inż. R. Bugyi, dr inż. P. Biczel *, mgr inż. A. Jasiński, mgr inż. M. Kłos ** APS Energia Sp. z o.o. Wprowadzenie Współczesna elektronika mocy znajduje coraz szersze

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

20. UKŁADY SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY

20. UKŁADY SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY 20. UKŁADY SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY 20.. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problematyką zasilania rezerwowego w przemysłowych i komunalnych sieciach zasilających i w instalacjach

Bardziej szczegółowo

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI.

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. SKOMPUTERYZOWANY PS WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN Cyfrowy wyświetlacz LCD PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: Seria DN, współdziałająca

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

POMIARY ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZYKŁADY ANALIZY

POMIARY ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZYKŁADY ANALIZY Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 2005 Jerzy LESZCZYŃSKI *, Grzegorz KOSOBUDZKIF Jakość energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wyższych harmonicznych wywoływanych przez maszyny wyciągowe KWK Bogdanka na sprzęt informatyczny

Oddziaływanie wyższych harmonicznych wywoływanych przez maszyny wyciągowe KWK Bogdanka na sprzęt informatyczny Oddziaływanie wyższych harmonicznych wywoływanych przez maszyny wyciągowe KWK Bogdanka na sprzęt informatyczny Zygmunt Rutka, Wojciech Frąckiewicz,Marek Wancerz, Zbigniew Złonkiewicz, Politechnika Lubelska,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Elektronika przemysłowa

Elektronika przemysłowa Elektronika przemysłowa Kondycjonery energii elektrycznej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PAN WYKŁADU Definicja kondycjonera energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Eaton 5125 Modele: VA

Eaton 5125 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5125 Modele: 1000-1500 - 2200 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 1000 1500 2200 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNEUPS. Dbamy o stabilną pracę.

ZASILACZE AWARYJNEUPS. Dbamy o stabilną pracę. AWARYJNE ZASILACZE Uninterruptible Power Supply Dbamy o stabilną pracę ZASILACZE AWARYJNE TECHNOLOGIA Zasilacze awaryjne marki EAST wyposażone zostały w zaawansowane technologie zapewniające niewrażliwość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej

Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej Skład dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna prototypów filtrów przeciwprzepięciowych typ FP obejmuje: informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej Projektowanie miejsc pracy przy komputerze Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej dr inż. Walery Susłow Zasilanie przyczyną utraty danych Najważniejszą przyczyną

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia 22 ĆWICZENIE 3 STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12 PL 218560 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218560 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393408 (51) Int.Cl. H03F 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 25/P WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKRĘTOWYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 25/P WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKRĘTOWYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH PRZEPISY PUBLIKACJA NR 25/P WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKRĘTOWYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH 2006 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL PL 226587 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226587 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408623 (51) Int.Cl. H02J 3/18 (2006.01) H02J 3/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

A B S O L U T N A P E W N O Ś Ć Z A S I L A N I A

A B S O L U T N A P E W N O Ś Ć Z A S I L A N I A VA1209-0 ZASILACZE AWARYJNE UPS COMEX S.A. ul. Azymutalna 5, 80-382 GDAŃSK http://www.comex.com.pl email: info@comex.com.pl Niezawodne elementy gwarantowanego zasilania elektrycznego 1.Klasyfikacja systemów

Bardziej szczegółowo

10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 0. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 0.. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problematyką oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 www.swind.pl Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną n i e z b ę d n i k e l e k t r y k a Julian Wiatr Mirosław Miegoń Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Źródła zasilania oraz zasady doboru ich mocy

Bardziej szczegółowo

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego 41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięć przemiennych w napięcia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205208 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366652 (51) Int.Cl. G06F 1/28 (2006.01) H02H 3/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Mińsk Mazowiecki, dn.19.09.2016r. Numer sprawy: 40/2016 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 310) Wydział/Kierunek Nazwa zajęć laboratoryjnych Nr zajęć

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka dr inż. Andrzej Firlit IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

VIGIL 2 wzmacniacze mocy klasy D. VIGIL2 440W wzmacniacz klasy D panel przedni (o podwójnej szerokości)

VIGIL 2 wzmacniacze mocy klasy D. VIGIL2 440W wzmacniacz klasy D panel przedni (o podwójnej szerokości) VIGIL2 - Klasa D VIGIL 2 wzmacniacze mocy klasy D VIGIL2 220W wzmacniacz klasy D panel przedni VIGIL2 2 x 120W wzmacniacz klasy D panel przedni VIGIL2 2 x 120W wzmacniacz klasy D panel przedni VIGIL2 zasilacz

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 PowerFlex 700AFE Hamowanie regeneracyjne Mniej harmonicznych Poprawiony współczynnik mocy Możliwość redukcji

Bardziej szczegółowo

Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej

Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 6 Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z działaniem wyspowej instalacji fotowoltaicznej. Badane elementy: Laboratoryjna

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo