Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali Autor: Karol Bednarek ("Energia Gigawat" - 6/2014) Współczesne społeczeństwa funkcjonalnie w pełni uzależniły się od dostaw energii elektrycznej. Wszelkie branże gospodarki, zarówno przemysł, cała sfera usług, jednostki naukowe i administracyjne, jak również działalność prywatna człowieka, związane są z powszechnym wykorzystaniem elementów, urządzeń i systemów elektrycznych, elektronicznych oraz informatycznych, dlatego pewność dostaw energii elektrycznej jest priorytetowym zagadnieniem niezależnie od obszaru działalności człowieka. Bezpieczeństwo energetyczne w makroskali (odpowiednio kraju bądź regionu) związane jest nierozerwalnie z rynkami i gospodarką surowców energetycznych oraz z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. W mikroskali (a zatem z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub ogólnie użytkowników) bezpieczeństwo energetyczne powiązane jest silnie z pewnością zasilania elektrycznego oraz z jakością dostarczanej energii elektrycznej. W wyniku masowego pojawienia się w użytkowaniu odbiorników o znacznych nieliniowościach, jak również zawierających elementy zachowawcze (indukcyjności, pojemności) w rezultacie wzajemnego oddziaływania elektromagnetycznego urządzeń (zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej) na odbiorniki energii mogą oddziaływać zaburzenia, które z kolei mogą wywołać zakłócenia prawidłowości pracy urządzeń bądź doprowadzać do ich awarii. Szczególnej wagi nabiera zatem problematyka zapewnienia prawidłowej, niezakłóconej pracy użytkowanych odbiorników energii. Pewność i jakość zasilania elektrycznego można zwiększyć poprzez zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS on-line). Urządzenia te (jako beztransformatorowe) nie wprowadzają separacji elektrycznej odbiorników od sieci zasilającej, zapewniają natomiast separację energetyczną. Przy właściwie dobranych systemach zasilania gwarantowanego umożliwia to poprawę jakości dostarczanej do odbiorników energii elektrycznej, eliminację oddziaływania sieciowych zaburzeń przewodzonych, podtrzymanie zasilania odbiorników w chwilach przerw w zasilaniu sieciowym (stwarzające możliwość przeprowadzenia w określonym czasie bezpiecznego zakończenia realizowanych procesów), osiągnięcie wzrostu niezawodności systemu zasilania (dodatkowo przez zastosowanie układów redundantnych) oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania odbiorników nieliniowych i niesymetrycznych na sieć zasilającą. W niniejszej pracy zajęto się tematyką wzrostu bezpieczeństwa zasilania elektrycznego poprzez poprawę pewności i jakości dostarczanej do odbiorników energii elektrycznej oraz ograniczanie wprowadzania do sieci energetycznej zaburzeń generowanych przez odbiorniki

2 nieliniowe i niesymetryczne jako efektów zastosowania systemu zasilania gwarantowanego, na przykładzie UPS EVER POWERLINE GREEN 33. Zamieszczono i skomentowano wyniki zrealizowanych badań fizycznych: poprawy stabilności wartości napięcia wyjściowego UPS w stosunku do wahań napięcia wejściowego (sieciowego), jak również przy nagłych zmianach wartości mocy załączanego obciążenia, wprowadzenie równomierności obciążenia faz sieci zasilającej mimo silnej niesymetrii podłączonych do UPS odbiorników, zmniejszenie odkształceń prądu pobieranego z sieci w stosunku do odkształceń prądu pobieranego na wyjściu UPS przez odbiornik o silnej nieliniowości oraz selektywność działania zabezpieczeń na liniach dystrybucji zasilania (jako efektu wysokiego prądu zwarcia UPS). Zaprezentowano również rezultaty badań dodatkowej funkcjonalności UPS EVER, jaką jest kompensacja mocy biernej. Oddziaływanie zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych Osprzęt elektryczny, elektroniczny czy informatyczny podlega ciągłemu burzliwemu rozwojowi, w rezultacie czego wzrasta poziom zaawansowania technicznego urządzeń. Stosuje się w nich coraz więcej elementów zachowawczych (biernych) oraz nieliniowych. W trakcie ich funkcjonowania powstają stany nieustalone, efekty łączeniowe, odkształcenia prądów i napięć, asymetrie obciążenia. Ma miejsce zdyskretyzowany, impulsowy pobór energii. Powstają impulsowe zaburzenia przejściowe, wyższe harmoniczne prądów i napięć, wahania wartości napięć, a zatem dochodzi do oddziaływania zaburzeń w rozgałęzionych obwodach i sieciach elektrycznych. W efekcie tych oddziaływań może dochodzić do zakłócania prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Mechanizm przenikania zaburzeń do obwodów elektrycznych nazywa się sprzężeniem. W rezultacie oddziaływania sprzężeń (niepożądanych, pasożytniczych) indukcyjnych, pojemnościowych bądź przez wspólną impedancję w obwodach sąsiednich mogą powstawać (generować się) sygnały zaburzające. Do najczęściej występujących zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych należą: zaniki napięcia (krótkotrwałe bądź długotrwałe); wahania wartości napięcia (wzrosty lub zapady napięcia); przepięcia (krótkotrwałe impulsy wysokonapięciowe); wahania częstotliwości napięcia; odkształcenia przebiegu napięcia (wyższe harmoniczne). Ze względu na skalę wykorzystania w gospodarce oraz życiu prywatnym człowieka urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych, częste ich nagromadzenie w bliskim otoczeniu oraz wzajemne oddziaływanie na siebie, niezwykle istotnym problemem jest zapewnienie prawidłowej, niezakłóconej pracy każdego z tych obiektów. W celu osiągnięcia harmonijnego funkcjonowania poszczególnych urządzeń we wspólnym środowisku (przy zasilaniu ze wspólnej sieci) w procedurach związanych z kompatybilnością

3 elektromagnetyczną ustalono dopuszczalne poziomy oddziaływań zarówno w zakresie emisyjności (wprowadzania do środowiska), jak również odporności (ograniczonej wrażliwości na oddziaływanie zaburzeń), jakie każdy z tych obiektów elektrycznych i elektronicznych powinien spełniać. Oddziaływania zaburzeń związane są między innymi z jakością dostarczanej do odbiorników energii elektrycznej. Zgodnie z zapisami IEC ACEC (International Electrotechnical Commission Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility): jakość energii elektrycznej determinowana jest przez zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilania (wartość, niesymetrię, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego). Waga jakości energii w zasilaniu urządzeń Jakość energii elektrycznej ma bezpośredni wpływ na prawidłowość funkcjonowania, trwałość i bezpieczeństwo urządzeń, na powstające straty energetyczne, jak też na ciągłość przetwarzania danych lub realizacji procesów produkcyjnych. Podstawowymi parametrami determinującymi jakość energii (jak sprecyzowano wyżej) są: wartość i częstotliwość napięcia, odkształcenia przebiegu napięcia, jak również ciągłość zasilania. Oddziałujące w obwodach elektrycznych i elektronicznych zaburzenia mogą zakłócać prawidłową pracę urządzeń i wywoływać szereg niekorzystnych skutków, do których można zaliczyć: powstawanie dodatkowych strat mocy; przegrzewanie się urządzeń; uszkodzenia podzespołów elektrycznych lub elektronicznych; utratę przetwarzanych informacji i danych; powstawanie przestojów w pracy urządzeń (w wyniku awarii lub zadziałania zabezpieczeń); zakłócanie pracy oraz przedwczesne starzenie się osprzętu; powstawanie dodatkowych drgań mechanicznych oraz nierównomierności pracy urządzeń z masami wirującymi (silników, układów napędowych); zmiany parametrów technicznych oraz sprawności odbiorników; powstawanie zagrożeń pożarowych itp.

4 Bezpieczeństwo w mikroskali poprawa warunków zasilania elektrycznego Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników energii można zwiększyć za pomocą różnych środków technicznych. Szczególnie jest to istotne w przypadku zasilania tzw. odbiorników o znaczeniu strategicznym, czyli takich, w których nawet krótkotrwałe przerwy w zasilaniu bądź nieprawidłowości parametrów napięcia zasilającego, a także oddziaływanie zaburzeń sieciowych mogą doprowadzić do utraty przetwarzanych informacji i danych, nagłego niekontrolowanego przerwania procesów technologicznych (prowadzącego często do powstania dotkliwych strat ekonomicznych) albo do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi. Jednym z bardzo korzystnych sposobów poprawy jakości i pewności zasilania elektrycznego jest wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS on-line). Dzięki ich właściwemu zastosowaniu osiąga się: poprawę wartości, częstotliwości i kształtu napięcia dostarczanego do zabezpieczanych odbiorników, co korzystnie wpływa na ich warunki funkcjonowania; wyeliminowanie oddziaływania przenoszonych przez przewodzenie zaburzeń sieciowych (powstających w wyniku podłączenia do wspólnej sieci przez innych odbiorców obciążeń nieliniowych, niesymetrycznych bądź wielokrotnie przełączanych); wzrost pewności, niezawodności dostarczania do odbiorników energii elektrycznej o określonej jakości (również w przypadkach zaników zasilania sieciowego); dodatkowe zwiększenie niezawodności układu zasilania można osiągnąć przez zastosowanie systemów redundantnych (nadmiarowych w stosunku do tego, co jest konieczne); zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania odbiorników o silnych nieliniowościach bądź niesymetriach na sieć elektroenergetyczną i pracujące w niej inne urządzenia odbiorcze. Wszystkie te elementy wpływają bezpośrednio na poprawę jakości i niezawodności zasilania elektrycznego zabezpieczanych odbiorników, a zatem na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w mikroskali (odbiorców energii). Systemy zasilania gwarantowanego Zasadniczą funkcją systemów zasilania gwarantowanego UPS (Uninterruptible Power Systems) jest dostarczenie energii elektrycznej do zasilanych odbiorników w określonym czasie w przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego, jak również poprawa parametrów i w ogóle jakości zasilania elektrycznego. Realizację tak postawionych zadań uzyskuje się w rezultacie bieżącego monitorowania stanu napięcia sieciowego oraz takiego zarządzania energią z sieci, blokami funkcjonalnymi zasilacza UPS i energią zgromadzoną w akumulatorach, aby zapewnić jak najkorzystniejsze warunki zasilania zabezpieczanych

5 odbiorników, a w przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego podtrzymać zasilanie odbiorników w określonym czasie, umożliwiającym bezpieczne zakończenie realizowanych procesów. Ogranicza się w ten sposób powstawanie stanów awaryjnych odbiorników, jak również straty ekonomiczne i zasobowe wynikające z niekontrolowanego przerwania funkcjonowania urządzeń lub realizowanych procesów technologicznych bądź utraty przetwarzanych informacji. W zależności od poziomu zaawansowania technicznego spełnianych funkcji, a zatem rozwiązań konstrukcyjnych wśród układów zasilania gwarantowanego UPS, rozróżnia się systemy: VFD (Voltage Frequency Dependent) off-line; VI (Voltage Independent) line interactive; VFI (Voltage Frequency Independent) on-line. Zasilacze VFD oraz VI stosowane są do zasilania urządzeń mniejszych mocy. W przypadku prawidłowości (występowania dopuszczalnych zmian) napięcia wejściowego realizowany jest tryb normalny (sieciowy), podczas którego odbiorniki zasilane są niekondycjonowanym napięciem sieciowym (w układach VI korygowana jest wartość napięcia). Podczas zaników bądź nieprawidłowości napięcia sieciowego zasilacz przechodzi do trybu rezerwowego i zasila zabezpieczane odbiorniki dzięki energii zgromadzonej w akumulatorach. Czas przełączania z pracy sieciowej na rezerwową jest krótki (rzędu kilku milisekund), co w większości przypadków nie jest uciążliwe dla pracy odbiorników. W sytuacjach zasilania odbiorników szczególnie wrażliwych, nawet na bardzo krótkotrwałe przerwy w zasilaniu, zaleca się zastosowanie UPS VFI. W zasilaczach VFI (on-line) wejście UPS zasilane jest z sieci elektroenergetycznej (rys. nr 1). Występuje w nich podwójne przetwarzanie energii. Rysunek nr 1: Schemat blokowy zasilacza UPS VFI (on-line)

6 Przemienne napięcie sieciowe w blokach wejściowych przetwarzane jest na napięcie stałe. Za pomocą magistrali napięcia stałego z obwodu stałonapięciowego dostarczane jest ono na wejście falownika, gdzie zostaje przetworzone na napięcie przemienne o ściśle kontrolowanych parametrach i dostarczone do zabezpieczanych odbiorników energii (tryb pracy normalny). Jednocześnie część energii z obwodu stałonapięciowego dostarczana jest do układu akumulatorów. Dzięki temu baterie utrzymywane są w stanie pełnego naładowania (mimo nieznacznego ubytku energii występującego w procesie samorozładowania). W przypadku zaniku napięcia sieciowego bądź nieprawidłowości jego parametrów (gdy wartość lub częstotliwość wykraczają poza założone, tolerowane zakresy) zabezpieczane odbiorniki zasilane są bezprzerwowo napięciem o wzorcowych parametrach dzięki energii zgromadzonej w akumulatorach (zasobnikach energii). Realizowany jest wówczas tryb zasilania bateryjny (rezerwowy). Czas podtrzymania zasilania zależy od ilości zgromadzonej energii (zastosowanych zasobników modułów bateryjnych), od podłączonego na wyjściu obciążenia, w pewnym stopniu również od parametrów środowiskowych (temperatury, wilgotności) i powinien zostać tak dobrany, aby bezpiecznie zakończyć realizowane procesy w zasilanych odbiornikach i dokonać ich kontrolowanego wyłączenia. Wyniki badań W celu wykazania i zobrazowania poprawy warunków pracy odbiorników energii elektrycznej oraz sieci zasilającej współpracujących z systemem zasilania gwarantowanego (UPS) przeprowadzono badania wybranego układu fizycznego. Dokonano pomiarów napięć, prądów, mocy, współczynników THDi, THDu oraz zawartości poszczególnych harmonicznych napięć od strony zasilania sieciowego i na wyjściu UPS przy zmianach mocy oraz charakteru obciążenia (nieliniowość, symetria sygnału) i przeanalizowano uzyskane rezultaty. Rozważano wpływ systemu UPS on-line na poprawę bezpieczeństwa energetycznego lokalnego odbiorcy energii, jak również ograniczenie negatywnych oddziaływań elementów odbiorczych na sieć energetyczną. Obiektem badań był UPS EVER POWERLINE GREEN 33 o parametrach: Fazowość zasilania we/wy 3 / 3 Moc wyjściowa 40 kva / 32 kw Napięcie wejściowe V ± 2% Napięcie wyjściowe 3 x 400 V ± 2% Częstotliwość napięcia wejściowego Hz ± 1 Hz Częstotliwość napięcia wyjściowego 50 Hz ± 0,1 Hz / synchronicznie Współczynnik mocy PF > 0,99 Podczas realizowanych badań obserwowano zachowanie się sygnału napięciowego na wyjściu UPS EVER POWERLINE GREEN 33 (zasilającego odbiorniki) przy powstawaniu stabilnych zmian wartości, krótkotrwałych zapadów oraz zaników napięcia sieciowego (zasilającego UPS). UPS wyeliminował oddziaływanie zaburzeń napięcia sieciowego na

7 zasilane odbiorniki. Niezależnie od warunków zasilania na wejściu UPS (sieciowego) zasilacz dostarczał do odbiorników napięcie stabilne, o sinusoidalnym kształcie i pomijalnie małej zawartości harmonicznych. Następnie przeprowadzono badanie wpływu zmian podłączanego obciążenia (stan stabilny dla bardzo małego obciążenia oraz dla obciążenia znamionowego) na wartość napięcia zasilającego UPS oraz napięcia dostarczanego do odbiorników. Wyniki zrealizowanych pomiarów zamieszczono na rys. nr 2. Wartość skuteczna napięcia wejściowego UPS (sieciowego) zależna była od obciążenia wynosiła odpowiednio 227,1 V oraz 220,0 V przy zmianach obciążenia z jałowego na znamionowe, czyli zmieniła się o 7,1 V. Wartość napięcia wyjściowego UPS (dostarczanego do odbiorników) utrzymywała się niezmiennie w wąskim zakresie: od 232,0 V do 230,9 V, czyli uległa zmianie tylko o 1,1 V. Przy podobnych pomiarach UPS EVER w nieco innych warunkach różnica wartości napięcia na wejściu (sieciowego) wynosiła kilkanaście V, natomiast napięcie wyjściowe utrzymywało się w analogicznym zakresie, jak we wcześniej opisanych badaniach. Wynika to z budowy i własności funkcjonalnych UPS on-line, który wytwarza stabilne napięcie niezależne od jakości dostarczonej energii elektrycznej. Rysunek nr 2: Zmiana wartości napięcia odpowiednio na wejściu (a) oraz na wyjściu (b) UPS w stanie jałowym oraz przy obciążeniu znamionowym a) wejście UPS (sieć elektroenergetyczna) stan jałowy obciążenie znamionowe b) wyjście UPS (obwód obciążenia) stan jałowy obciążenie znamionowe

8 Przeprowadzono również badania przejściowych (chwilowych) zmian napięcia wyjściowego UPS (zasilającego odbiorniki) w trakcie dynamicznych, skokowych zmian obciążenia z jałowego do znamionowego oraz ze znamionowego na jałowe. Próba odbywała się przy trudnych warunkach pracy dla UPS, ponieważ oprócz nagłej pełnej zmiany obciążenia odbywało się to przy skrajnej niesymetrii obciążenia faz zasilacza miało miejsce pełne obciążanie jednej fazy, a pozostałe dwie nie były obciążane w ogóle. Wyniki uzyskanych pomiarów zamieszczono na rys. nr 3. Rysunek nr 3: Zmiana wartości napięcia na wyjściu UPS podczas skokowej zmiany obciążenia: od minimalnego do znamionowego (a) oraz od znamionowego do minimalnego (b), przy niesymetrycznym obciążeniu faz ( I max = 42 A; faza L1 ) a) b) Podczas skokowych zmian obciążenia fazy L1 od 0 W do wartości znamionowej oraz od znamionowego do 0 W chwilowe zmiany wartości amplitudy napięcia nie przekraczały 12 V (przy dopuszczalnej normatywnie zmianie o 32 V). UPS, w niekorzystnych stanach przejściowych (dynamicznych zmianach obciążenia), utrzymywał bardzo stabilne napięcie dostarczane do odbiorników, umożliwiając im niezakłócone, prawidłowe funkcjonowanie. Jednym z bardzo istotnych elementów prawidłowości zasilania elektrycznego odbiorników jest kształt dostarczanego napięcia. Odkształcenia przebiegu napięciowego niekorzystnie wpływają na pracę urządzeń. Mogą powodować powstawanie dodatkowych strat mocy, przegrzewanie się podzespołów oraz przewodów neutralnych, przedwczesne starzenie się urządzeń, wadliwe funkcjonowanie osprzętu elektrycznego itp. Z tych względów, jako kolejny element analiz, przeprowadzono badania kształtu napięcia na wejściu i wyjściu UPS EVER POWERLINE GREEN 33 oraz zawartości harmonicznych w tych przebiegach, jak również całkowitych współczynników zniekształceń (współczynnik zawartości harmonicznych) napięcia THDu. Wyniki zrealizowanych pomiarów zamieszczono na rys. nr 4.

9 Rysunek nr 4: Kształt oraz harmoniczne napięć odpowiednio na wejściu (a) oraz na wyjściu (b) UPS przy obciążeniu niesymetrycznym i nieliniowym a) wejście UPS kształty przebiegów napięcia i prądu widmo harmonicznych napięcia oraz THD b) wyjście UPS kształty przebiegów napięcia i prądu widmo harmonicznych napięcia oraz THD Dokonując analizy kształtu napięcia wejściowego (sieciowego) zauważyć można, że występują w nim pewne nierównomierności, spłaszczenia szczytów sinusoidy. Współczynnik zniekształceń tego napięcia wynosi 2,1%. Napięcie wyjściowe UPS (doprowadzane do odbiorników) ma regularny, sinusoidalny kształt, a jego współczynnik THDu wynosi 0,7%, jest trzykrotnie mniejszy niż napięcia wejściowego. Dodać należy, że odbywa się to przy niesymetrycznym i nieliniowym obciążeniu UPS odbiornik załączony jest tylko w jednej fazie, a prąd pobierany jest półokresowo. Zasilacz UPS dokonuje symetryzacji zasilania równomiernie są obciążane wszystkie fazy sieci zasilającej, co bardziej szczegółowo przedstawiono na rys. nr 5. Na rys. nr 5b zamieszczono wyniki badań parametrów elektrycznych na wyjściu UPS oraz kształtu prądu pobieranego przez odbiornik. Zauważyć można, że prąd płynie tylko w fazie L1 i pobierany jest półokresowo (występują zatem silne odkształcenia prądu obciążenia z uwagi na charakter załączonego odbiornika). UPS z sieci zasilającej pobiera natomiast prąd trójfazowo (rys. nr 5a).

10 Rysunek nr 5: Parametry zasilania oraz kształt prądu odpowiednio na wejściu (a) oraz na wyjściu (b) UPS przy podłączeniu obciążenia niesymetrycznego i nieliniowego a) wejście UPS wartości prądów, napięć i mocy przebiegi czasowe prądów fazowych b) wyjście UPS wartości prądów, napięć i mocy przebiegi czasowe prądów fazowych Poszczególne fazy zasilania sieciowego obciążone są równomiernie (prądy mają wartości około 3 A). Ma zatem miejsce symetryzacja prądu pobieranego przez UPS z sieci, podczas niesymetrycznego i nieliniowego obciążania zasilacza przez odbiornik. W systemach zasilania gwarantowanego na wyjściu zasilacza UPS odbiorniki mogą być pogrupowane w kilka linii, w których stosowane są dodatkowo zabezpieczenia liniowe (zwarciowe i przeciążeniowe), co przedstawiono na rys. nr 6. Jeśli wystąpi zwarcie (stan awaryjny) w odbiorniku jednej z zasilanych linii, wówczas w przypadku niskiego prądu zwarcia zasilacza UPS może on przejść w stan awaryjny i odłączyć zasilanie od wszystkich linii. W takiej sytuacji wszystkie odbiorniki nagle, niekontrolowanie przestałyby pracować, co mogłoby pociągnąć za sobą niekorzystne (opisane wcześniej) konsekwencje.

11 Rysunek nr 6: Przykładowe rozwiązanie połączeń UPS z liniami zasilanych odbiorników, z zastosowaniem bezpieczników liniowych Badany zasilacz UPS EVER POWERLINE GREEN 33 ma duży prąd zwarcia. W chwili wystąpienia zwarcia w jednej z linii duży prąd zasilacza powoduje zadziałanie bezpiecznika liniowego (w torze, w którym wystąpiło zwarcie) i odłączenie tylko tej części obwodu, a odbiorniki w pozostałych liniach zasilane są nieprzerwanie przez UPS. Na rysunku nr 5 przedstawiono przebiegi prądów zwarciowych odpowiednio przy zastosowaniu bezpieczników liniowych B16 oraz B32. Czas usuwania zwarcia (zadziałania bezpiecznika liniowego) w przeprowadzonych próbach w przypadku bezpiecznika B16 wyniósł 1,9 ms, natomiast podczas zastosowania bezpiecznika B32 wyniósł 3,9 ms (rys. nr 7). Przebiegi prądów i czasy likwidacji zwarcia będą różne w zależności od chwili wystąpienia stanu zwarcia (wartości chwilowej napięcia, przy której miało miejsce zwarcie). Po zadziałaniu bezpieczników UPS EVER POWERLINE GREEN 33 nadal zasilał pozostałe linie (zabezpieczane odbiorniki). Rysunek nr 7: Przebiegi liniowych prądów zwarciowych zarejestrowane podczas badań stanu zwarcia w jednej z linii, przy zastosowaniu bezpieczników B16 oraz B32 a) dla bezpiecznika B16 b) dla bezpiecznika B32

12 Szczególną dodatkową funkcjonalnością, zgłoszoną w Urzędzie Patentowym, zastosowaną w UPS EVER POWERLINE GREEN 33 jest kompensacja mocy biernej (bez stosowania dodatkowych urządzeń kompensujących). Polega ona na takim zarządzaniu prądem pobieranym z sieci energetycznej przez układy wejściowe UPS, że następuje pełna kompensacja mocy biernej pobieranej przez zasilacz z sieci. Na rys. 8a przedstawiono rezultaty pomiarów mocy, prądów i napięć na wejściu po załączeniu UPS. Obwody wejściowe UPS pobierają moc bierną pojemnościową o wartości 1,7 kvar. Po wprowadzeniu kompensacji mocy biernej przez UPS (rys. nr 8b) pobierana moc bierna zmienia charakter na indukcyjny (taką mocą w pewnym zakresie można obciążać sieć) i osiąga wartość 0,03 kvar. Zwarzywszy na fakt, że UPS on-line pracuje często całodobowo, oraz że opłaty za ponadumowny pobór mocy biernej są nawet 3-krotnie wyższe od opłat za pobór mocy czynnej (użytecznej), można łatwo oszacować oszczędności finansowe, wynikające z kompensacji mocy biernej, osiągane przez użytkownika miesięcznie bądź w skali roku. Są to znaczące kwoty, co dla przedsiębiorstw ma zawsze istotne znaczenie. Dzięki kompensacji mocy biernej osiąga się dodatkowe korzyści w postaci odblokowania możliwości przesyłowych energii użytecznej (czynnej) za pomocą istniejących urządzeń przesyłowych. Istnieje również możliwość wprowadzenia kompensacji mocy biernej przez UPS urządzeń załączonych równolegle z zasilaczem do wspólnej sieci zasilającej (bez dołączania dodatkowych urządzeń kompensacyjnych). Rysunek nr 8: Rezultaty pomiarów związanych z kompensacją mocy biernej a) przed kompensacją b) po kompensacji Uwagi i wnioski Ze względu na poziom uzależnienia gospodarki (jak również działalności prywatnej człowieka) od dostaw energii elektrycznej, zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego należą do grupy problemów o najwyższym priorytecie zarówno w makroskali (w zakresie kraju bądź regionu), jak również w mikroskali (bezpośrednio dla przedsiębiorstw czy użytkowników).

13 Przeprowadzone badania sygnału napięciowego na wyjściu UPS EVER POWERLINE GREEN 33 (zasilającego odbiorniki) przy powstawaniu stabilnych zmian wartości, krótkotrwałych zapadów oraz zaników napięcia sieciowego (zasilającego UPS) wykazały jednoznacznie, że UPS wyeliminował oddziaływanie zaburzeń napięcia sieciowego na zasilane odbiorniki. Przy dynamicznych (skokowych) zmianach obciążenia od stanu jałowego (brak obciążenia) do wartości znamionowej oraz od znamionowego do jałowego, chwilowe (przejściowe) zmiany wartości amplitudy napięcia dostarczanego do odbiorników przez UPS były znikomo małe (kilkakrotnie niższe od dopuszczalnych w normach). Analiza napięć na wyjściu UPS (zasilania odbiornika) oraz na wejściu zasilacza (dostarczanego z sieci) wykazała, że UPS znacznie poprawił kształt i parametry napięcia zasilającego odbiorniki (w stosunku do zasilania sieciowego). Zarówno symetryzacja obciążenia sieci elektroenergetycznej przez UPS przy niesymetrycznym obciążeniu faz zasilacza trójfazowego, jak również funkcja kompensacji mocy biernej, pozytywnie wpływają na sieć elektroenergetyczną, a jednocześnie przynoszą wymierne, korzystne efekty (oszczędności finansowe) dla odbiorcy energii (użytkownika). Przeprowadzone badania wykazały, że system zasilania gwarantowanego UPS VFI (on-line), poza bezprzerwowym dostarczeniem energii, umożliwia zasilenie odbiorników napięciem o korzystniejszych, ściśle kontrolowanych parametrach (niezależnie od nieprawidłowości występujących w napięciu sieciowym), a jednocześnie ograniczenie negatywnego oddziaływania odbiorników nieliniowych i niesymetrycznych na sieć elektroenergetyczną, co ewidentnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w mikroskali.

TOPOLOGIE ZASILACZY UPS

TOPOLOGIE ZASILACZY UPS mgr inż. Piotr Strzelecki TOPOLOGIE ZASILACZY UPS Zasilacze awaryjne UPS są najpopularniejszym i najskuteczniejszym środkiem do przeciwdziałania zakłóceniom zasilania oraz kondycjonowania energii (polepszania

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ, PEWNOŚĆ I WŁAŚCIWA KONSTRUKCJA UKŁADU ZASILANIA A BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

JAKOŚĆ, PEWNOŚĆ I WŁAŚCIWA KONSTRUKCJA UKŁADU ZASILANIA A BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH dr inż. Karol Bednarek EVER Sp. z o.o. JAKOŚĆ, PEWNOŚĆ I WŁAŚCIWA KONSTRUKCJA UKŁADU ZASILANIA A BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Wprowadzenie We wszelkich obszarach działalności człowieka, zarówno

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ROZBUDOWANY PANEL LCD (EVS) UPS zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNE ODDZIAŁYWANIA I BILANS ENERGETYCZNY W SIECI ZASILAJĄCEJ W BUDYNKU BANKU

ELEKTROMAGNETYCZNE ODDZIAŁYWANIA I BILANS ENERGETYCZNY W SIECI ZASILAJĄCEJ W BUDYNKU BANKU Karol BEDNAREK EVER Sp. z o.o. ELEKTROMAGNETYCZNE ODDZIAŁYWANIA I BILANS ENERGETYCZNY W SIECI ZASILAJĄCEJ W BUDYNKU BANKU Streszczenie. W pracy zajęto się analizą jakości energii i efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

POZIOM NIEZAWODNOŚCI A WZROST OBCIĄŻALNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS)

POZIOM NIEZAWODNOŚCI A WZROST OBCIĄŻALNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS) POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Karol BEDNAREK* POZIOM NIEZAWODNOŚCI A WZROST OBCIĄŻALNOŚCI SYSTEMÓW ZASILANIA GWARANTOWANEGO (UPS) W pracy zajęto

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. www.pspower.pl. v1.0 2014-05-21 PSPower

PSPower.pl MULTIFAL. Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania. Parametry Sposób pracy. www.pspower.pl. v1.0 2014-05-21 PSPower Najbardziej wszechstronne urządzenie do zasilania MULTIFAL Parametry Sposób pracy v1.0 2014-05-21 PSPower Główne cechy: MUTIFAL Basic: Funkcja zasilacza UPS (automatyczne przełączanie źródeł zasilania).

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA. Seria DELPHYS DS

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA. Seria DELPHYS DS SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 600 kva DO 800kVA Seria DELPHYS DS Zawartość opracowania.. Ochrona przeciwprzepięciowa str.. Schemat blokowy zasilacza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem

Ćwiczenie nr 3. Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie nr 3 Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem OPIS STANOWISKA ORAZ INSTALACJI OGNIW SŁONECZNYCH.

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

20. UKŁADY SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY

20. UKŁADY SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY 20. UKŁADY SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY 20.. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problematyką zasilania rezerwowego w przemysłowych i komunalnych sieciach zasilających i w instalacjach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości 1,8 MV A

Przemiennik częstotliwości 1,8 MV A Przemiennik częstotliwości 1,8 MV A dr inż. R. Bugyi, dr inż. P. Biczel *, mgr inż. A. Jasiński, mgr inż. M. Kłos ** APS Energia Sp. z o.o. Wprowadzenie Współczesna elektronika mocy znajduje coraz szersze

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć SPIS TREŚCI Wstęp 1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania 1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe 1.2 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres i forma projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej Projektowanie miejsc pracy przy komputerze Wykład: Projektowanie dedykowanej sieci elektrycznej dla pracowni komputerowej dr inż. Walery Susłow Zasilanie przyczyną utraty danych Najważniejszą przyczyną

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Elektronika przemysłowa

Elektronika przemysłowa Elektronika przemysłowa Kondycjonery energii elektrycznej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PAN WYKŁADU Definicja kondycjonera energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia 22 ĆWICZENIE 3 STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

A B S O L U T N A P E W N O Ś Ć Z A S I L A N I A

A B S O L U T N A P E W N O Ś Ć Z A S I L A N I A VA1209-0 ZASILACZE AWARYJNE UPS COMEX S.A. ul. Azymutalna 5, 80-382 GDAŃSK http://www.comex.com.pl email: info@comex.com.pl Niezawodne elementy gwarantowanego zasilania elektrycznego 1.Klasyfikacja systemów

Bardziej szczegółowo

10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 0. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 0.. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problematyką oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną n i e z b ę d n i k e l e k t r y k a Julian Wiatr Mirosław Miegoń Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Źródła zasilania oraz zasady doboru ich mocy

Bardziej szczegółowo

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 www.swind.pl Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego 41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięć przemiennych w napięcia

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

VIGIL 2 wzmacniacze mocy klasy D. VIGIL2 440W wzmacniacz klasy D panel przedni (o podwójnej szerokości)

VIGIL 2 wzmacniacze mocy klasy D. VIGIL2 440W wzmacniacz klasy D panel przedni (o podwójnej szerokości) VIGIL2 - Klasa D VIGIL 2 wzmacniacze mocy klasy D VIGIL2 220W wzmacniacz klasy D panel przedni VIGIL2 2 x 120W wzmacniacz klasy D panel przedni VIGIL2 2 x 120W wzmacniacz klasy D panel przedni VIGIL2 zasilacz

Bardziej szczegółowo

Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej

Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 6 Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z działaniem wyspowej instalacji fotowoltaicznej. Badane elementy: Laboratoryjna

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone. Budowa scalonego wzmacniacza operacyjnego

Liniowe układy scalone. Budowa scalonego wzmacniacza operacyjnego Liniowe układy scalone Budowa scalonego wzmacniacza operacyjnego Wzmacniacze scalone Duża różnorodność Powtarzające się układy elementarne Układy elementarne zbliżone do odpowiedników dyskretnych, ale

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ Przedmiot: SEC NSTALACJE OŚWETLENOWE LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NELNOWE ODBORNK W SEC OŚWETLENOWEJ Przemysław Tabaka Wprowadzenie Lampy wyładowcze, do których zaliczane są lampy fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS

SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS SERIA Z MODYFIKOWANĄ SINUSOIDĄ AKTYWOWANE SIECIĄ (LINE-INTERACTIVE) obudowa wolnostojąca (Tower), obudowa leżąca (Desktop) jednofazowe wejście / wyjście, 230 V AC, 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA REDUKTORA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ FIRMY ELRED MIETKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

RAPORT Z BADANIA REDUKTORA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ FIRMY ELRED MIETKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Energia Dla Firm Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa RAPORT Z BADANIA REDUKTORA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ FIRMY ELRED MIETKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BADANIE REDUKTORA RZEE/3F/ -270kVA -415A

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. - 1 UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. Firma TAKOM założona w 1991r jest firmą inżynierską specjalizującą się w technice automatyki napędu

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1

Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1 Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1 Zastosowane w każdej instalacji elektrycznej kable i przewody

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej Edward Siwy Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechnika Śląska, Gliwice W artykule

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Ryszard Witczyński 2011-11-13 1 OCZEKIWANIE INFORMATYKA Rozdzielnica zasilająca Prosty przykład zasilania komputera rezerwowanego UPS-em, czas podtrzymania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla celów projektowych dotyczące zasilaczy serii GreenForce Max

Wytyczne dla celów projektowych dotyczące zasilaczy serii GreenForce Max Wytyczne dla celów projektowych dotyczące zasilaczy serii GreenForce Max rev. 2 DELTA POWER Sp. z o.o. www.deltapower.pl Siedziba: ul. Krasnowolska 82 R, 02-849 Warszawa, tel. (22) 379 17 00, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Jakość energii Harmoniczne Filtry aktywne

Jakość energii Harmoniczne Filtry aktywne Jakość energii Harmoniczne Filtry aktywne Shri Karve MGE UPS System Ltd Nr ref EIM: EIM01210 Harmoniczne Filtry aktywne 1 Filtry aktywne W niespełna 10 lat jakość zasilania urosła od zainteresowania naukowców

Bardziej szczegółowo

Zespół Zasilania Awaryjnego: ZZA-200/400-S. Instrukcja obsługi

Zespół Zasilania Awaryjnego: ZZA-200/400-S. Instrukcja obsługi Zespół Zasilania Awaryjnego: ZZA-200/400-S Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 1.2. Środki ostrożności przy pracy z akumulatorami...3 2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Zespół zasilania awaryjnego ZZA-300S instrukcja obsługi

kratki.pl Zespół zasilania awaryjnego ZZA-300S instrukcja obsługi kratki.pl Zespół zasilania awaryjnego ZZA-300S instrukcja obsługi 1. BEZPIECZEŃSTWO 1.1. OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wolnostojący trójfazowy system UPS. PowerScale kva Zwiększanie dostępności z PowerScale

Wolnostojący trójfazowy system UPS. PowerScale kva Zwiększanie dostępności z PowerScale Wolnostojący trójfazowy system UPS 10 50 kva Zwiększanie dostępności z zabezpieczenie zasilania klasy premium jest średniego wielkości trójfazowym systemem UPS zapewniającym ochronę zasilania klasy premium

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje

Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje Łukasz Matyjasek ELMA energia I. Cel kompensacji mocy biernej Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje Indukcyjne odbiorniki i urządzenia elektryczne w trakcie pracy pobierają z sieci energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

4. Funktory CMOS cz.2

4. Funktory CMOS cz.2 2.2 Funktor z wyjściem trójstanowym 4. Funktory CMOS cz.2 Fragment płyty czołowej modelu poniżej. We wszystkich pomiarach bramki z wyjściem trójstanowym zastosowano napięcie zasilające E C = 4.5 V. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

Global service network Worldwide, World-class

Global service network Worldwide, World-class Globalny partner, na którym można polegać Firma Hitec Power Protection konstruuje i wytwarza wysokiej jakości dynamiczne zasilacze UPS oparte na silnikach wysokoprężnych. Duża liczba naszych produktów

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe.

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Podstawowym elementem wyłącznika różnicowoprądowego jest przekładnik sumujący (rys. 4.19). Przy jednakowej liczbie zwojów przewodów fazowych i neutralnego, nawiniętych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Im większe mf, tym wyżej położone harmoniczne wyższe częstotliwości mniejsze elementy bierne filtru większy odstęp od f1 łatwiejsza realizacja filtru dp. o

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. mgr inż. Julian Wiatr

Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. mgr inż. Julian Wiatr Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych mgr inż. Julian Wiatr W czasie pożaru zasilanie urządzeń przeciwpożarowych musi charakteryzować wysoki stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Przedmiot: SIECI I INSTALACJE OŚWIETLENIOWE ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Przemysław Tabaka Wprowadzenie Instalacje oświetleniowe w zakładach przemysłowych podzielić

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja. Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014

Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja. Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014 Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014 Data Centre Services Team Zespół 6 osób Działania na rzecz Grupy Nordea (Nordea IT Sp. z.

Bardziej szczegółowo

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM 42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM Falownikami nazywamy urządzenia energoelektroniczne, których zadaniem jest przetwarzanie prądów i

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjny system zasilania gwarantowanego, zintegrowany na napięciu przemiennym 230V AC

Telekomunikacyjny system zasilania gwarantowanego, zintegrowany na napięciu przemiennym 230V AC Zakład Systemów Zasilania (Z-5) Telekomunikacyjny system zasilania gwarantowanego, zintegrowany na napięciu przemiennym 23V AC Praca nr 5327 Warszawa grudzień 27 1 Telekomunikacyjny system zasilania gwarantowanego,

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo