Regulamin usługi Monitoring Plus 1. Informacje ogólne o Usłudze i definicje 1. Usługa Użytkownikom Usługi 2. Lokalizacja sieciowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usługi Monitoring Plus 1. Informacje ogólne o Usłudze i definicje 1. Usługa Użytkownikom Usługi 2. Lokalizacja sieciowa"

Transkrypt

1 Regulamin usługi Monitoring Plus Regulamin ( Regulamin ) określa ogólne zasady korzystania z usługi Monitoring Plus ("Usługa") w sieci Plus GSM, świadczonej przez POLKOMTEL, z siedzibą ul. Postępu 3, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł (w pełni wpłacony) i świadczącą usługi telekomunikacyjne zgodnie z wymogami prawa. 1. Informacje ogólne o Usłudze i definicje 1. Usługa usługa która umożliwia Abonentom Plus GSM ( Użytkownikom Usługi ) uzyskiwanie informacji, w oparciu o lokalizację sieciową, o położeniu geograficznym Terminala GSM z kartą SIM o danym numerze MSISDN 2. Lokalizacja sieciowa proces ustalania położenia geograficznego Terminala GSM z kartą SIM o danym numerze MSISDN na podstawie danych dostępnych w sieci telefonii komórkowej Plus. 3. Użytkownik Monitorowany UŻYTKOWNIK USŁUGI lub inna osoba fizyczna, która dla zaspokojenia potrzeb Użytkownika Usługi związanych z prowadzoną przez niego działalnością, używa Terminala GSM z kartą SIM podlegającego Lokalizacji sieciowej. Użytkownik Monitorowany musi zostać poinformowany przez Użytkownika Usługi o rodzaju danych o lokalizacji, które będą przetwarzane oraz o celach i okresie ich przetwarzania. W przypadku wykorzystywania Terminala GSM przez Użytkownika Monitorowanego, innego niż UŻYTKOWNIK USŁUGI, także do celów zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb, Użytkownik Monitorowany musi wyrazić zgodę na lokalizowanie wykorzystywanego przez niego w ten sposób Terminala GSM z kartą SIM o danym numerze MSISDN. 4. Pojazd Monitorowany pojazd samochodowy w którym zainstalowany jest Terminal GSM z kartą SIM podlegający Lokalizacji sieciowej. Terminal GSM zainstalowany w Pojeździe Monitorowanym wykorzystywany jest wyłącznie dla zaspokajania potrzeb Użytkownika Usługi. 5. Dyspozytor Osoba fizyczna, która korzysta z Usługi w imieniu Użytkownika Usługi. Dyspozytor ma uprawnienia do uzyskiwania bieżących i historycznych informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM. 6. Konto Dyspozytora pojedyncze konto w systemie Monitoring Plus przypisane do jednego Dyspozytora umożliwiające Dyspozytorowi na korzystanie z Usługi zgodnie z pkt 5 powyżej. 7. Reporter Osoba fizyczna, która korzysta z Usługi w imieniu Użytkownika Usługi. Reporter ma uprawnienia do uzyskiwania historycznych informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM. 8. Administrator Osoba fizyczna, która korzysta z Usługi w imieniu Użytkownika Usługi. Administrator ma uprawnienia do nadawania praw Dyspozytorom do ustalania położenia geograficznego Terminali GSM i Reporterom do uzyskiwania historycznych informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM. 9. Platforma Lokalizacyjna POLKOMTEL - element sieci telekomunikacyjnej Polkomtel, pozwalający na uzyskiwanie informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM z zainstalowaną kartą SIM o danym numerze MSISDN na podstawie lokalizacji sieciowej. Informacje o położeniu Terminali GSM są przekazywane do Systemu Monitoringowego.

2 10. System Monitoringowy system informatyczny, realizujący funkcje Usługi. System Monitoringowy pozwala na: a) Definiowanie Użytkowników Usługi, b) Definiowanie Administratorów, działających w imieniu Użytkownika Usługi, c) Definiowanie Terminali GSM i przypisywania do nich dowolnej nazwy, d) Definiowanie częstotliwości lokalizacji cyklicznej Terminali GSM, e) Definiowanie Dyspozytorów i Reporterów, działających w imieniu Użytkownika Usługi, f) Przypisywanie Terminali GSM poszczególnym Dyspozytorom, g) Lokalizowanie i wizualizacja Terminali GSM w trybie lokalizacji jednorazowej i lokalizacji cyklicznej, h) Definiowanie dopuszczalnego zakresu czasowego lokalizacji sieciowej, i) Definiowanie stref geograficznych, j) Definiowanie zdarzeń w stosunku do poszczególnych Terminali GSM w strefach geograficznych, k) Raportowanie i wizualizacja historycznych położeń geograficznych Terminali GSM, l) Raportowanie historycznych zdarzeń w stosunku do poszczególnych terminali GSM, 10. SMS skrót od ang. Short Message System usługa krótkich wiadomości tekstowych do 160 znaków. 11. Terminal GSM telefon lub adapter GSM według Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów. 12. Umowa umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem Usługi i POLKOMTEL. Niniejszy Regulamin jest załącznikiem do Umowy i stanowi jej integralną część. 2. Warunki korzystania z Usługi 1. Warunkami formalnymi korzystania z Usługi są: a. Zawarcie przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI z POLKOMTEL umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej Polkomtel w stosunku do kart SIM o numerach MSISDN wymienionych w załączniku nr 4 do Umowy. b. Podpisanie przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI lub osoby uprawnione do reprezentowania UŻYTKOWNIKA USŁUGI Oświadczenia Użytkownika Usługi, zawartego w załączniku nr 2 do Umowy. c. W przypadku kiedy Terminale GSM mogą być wykorzystywane przez Użytkowników Monitorowanych, innych niż UŻYTKOWNIK USŁUGI, także do zaspokajania ich potrzeb - podpisanie przez Użytkowników Monitorowanych oświadczeń z pisemną zgodą na lokalizowanie używanych przez nich Terminali GSM z kartą SIM, Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do Umowy. Podpisane oświadczenie należy przekazać do POLKOMTEL razem z Umową. d. Podpisanie przez wszystkich Administratorów, Dyspozytorów i Reporterów, działających w imieniu UŻYTKOWNIKA USŁUGI, oświadczenia, zawartego w załączniku nr 5 do Umowy. Oświadczenia, o których mowa wyżej, powinny być przekazane do POLKOMTEL razem z Umową. e. Akceptacja Regulaminu przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI i Użytkowników Monitorowanych wykorzystujących terminale monitorowane do zaspokajania własnych potrzeb.

3 f. Akceptacja przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI regulaminu promocji lub zasad oferty specjalnej, jeśli na jego podstawie Usługa została udostępniona Użytkownikowi Usługi. 2. Warunkami technicznymi korzystania z Usługi są: a. Posiadanie i używanie aktywnych Terminali GSM z kartami SIM (w sieci telekomunikacyjnej Polkomtel) o numerach MSISDN podanych w Załączniku nr 4. Terminale GSM muszą znajdować się w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Polkomtel. b. Posiadanie i używanie przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI, z komputera z internetową przeglądarką WWW, podłączonego do sieci Internet. Internetowa przeglądarka musi mieć możliwość wykonywania instalowania i wykonywania apletów Java. 3. POLKOMTEL zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych, niezbędnych do korzystania z Usługi. 4. Sposób korzystania z Usługi określony jest w Instrukcji Administratora Monitoring Plus i Instrukcji Dyspozytora Monitoring Plus dostępnych w sieci Internet pod adresem https://mp.plus.pl po zalogowaniu się za pomocą prawidłowego identyfikatora Administratora lub Dyspozytora (loginu) i hasła. 3. Korzystanie z Usługi Usługa jest oparta o dostęp WWW: a. Po dokonaniu aktywacji usługi Klient otrzyma login i hasło na numer telefonu lub podany w Załącznik nr 2 pkt 2. b. Aby skorzystać z Usługi należy zalogować się na stronie https://mp.plus.pl, oraz podać otrzymane wcześniej hasło i login. Instrukcje dotyczące dostępu WWW znajdują się w dokumencie Instrukcja Administratora Monitoring Plus i Instrukcja Dyspozytora Monitoring Plus, dostępnym na stronach WWW pod wyżej podanym adresem. c. UŻYTKOWNIK USŁUGI, za pośrednictwem działających w jego imieniu Dyspozytorów i Reporterów, ma możliwość uzyskiwania informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM tylko tych, których numery MSISDN zostały wymienione w załączniku nr 4 do Umowy. 4. Opłaty 1. Opłaty za korzystanie z Usługi są określone w załączniku nr 3 do Umowy. 2. POLKOMTEL ma prawo dokonywać zmian opłat wprowadzając regulaminy promocji lub na podstawie zasad ofert specjalnych do których Klient ma prawo przystąpić o ile zostanie poinformowany o tym przez POKOMTEL. 5. Zasady ogólne korzystania z Usługi 1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników Monitorowanych oraz dane o położeniu geograficznym Terminali GSM z kartami SIM o numerach MSISDN (w sieci telekomunikacyjnej Polkomtel) podanych w Załączniku nr 4, Dyspozytorów, Reporterów i Administratorów znajdujące się w posiadaniu POLKOMTEL, są niezbędne do świadczenia Usługi i jej rozliczenia oraz są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym. 2. Na pisemny uzasadniony wniosek Użytkownika Monitorowanego, POLKOMTEL może przekazać Użytkownikowi Monitorowanemu informacje o zebranych danych, dotyczących

4 jego osoby oraz świadczonej Usługi w odniesieniu do Terminala GSM z którego korzystał jako Użytkownik Monitorowany. 3. POLKOMTEL informuje, że mapy elektroniczne oraz tekstowe opisy położenia Użytkowników Monitorowanych, dostępne w ramach Usługi pozyskiwane są ze źródeł zewnętrznych. POLKOMTEL nie gwarantuje ich aktualności oraz kompletności. POLKOMTEL dokładając należytych starań, będzie dążył, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, do zapewnienia dokładności informacji w Usłudze. 4. W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownicy Usługi oraz działające w jego imieniu osoby Administrator, Dyspozytorzy, Reporterzy, zobowiązani są do powstrzymywania się od działań o charakterze bezprawnym, naruszających dobre imię POLKOMTEL, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz działań mogących negatywnie wpłynąć na stabilność systemów informatycznych, a także na jakość usług świadczonych przez POLKOMTEL. Zobowiązania Użytkownika Usługi UŻYTKOWNIK USŁUGI zobowiązuje się do: a. Zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt sprzętu, urządzeń i oprogramowania niezbędnych do korzystania z Usługi, b. Zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt dostępu do sieci Internet niezbędnego do korzystania z Usługi, c. Wypełniania zobowiązań Umowy, przestrzegania Regulaminu, a także regulaminu promocji lub zasad oferty specjalnej o ile do nich przystąpi, d. Niepodejmowania działań mogących prowadzić do naruszenia zasad bezpieczeństwa, obowiązującego prawa i norm współżycia społecznego, e. Niezwłocznego poinformowania POLKOMTEL o wszelkich zdarzeniach związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa, f. Poinformowania POLKOMTEL, w przypadku cesji numeru MSISDN karty SIM, w odniesieniu do której świadczona jest Usługa na podstawie niniejszej Umowy, że dla danego numeru została aktywowana usługa Monitoring Plus, g. Poinformowania POLKOMTEL w przypadku zmiany numeru MSISDN karty SIM, w odniesieniu do której świadczona jest Usługa na podstawie niniejszej Umowy, że dla danego numeru została aktywowana usługa Monitoring Plus. h. Z zastrzeżeniem ust 2 poniżej, uniemożliwienia Użytkownikom Monitorowanym, innym niż UŻYTKOWNIK USŁUGI, korzystania z Terminala GSM oraz karty SIM o numerze MSISDN wskazanym w załączniku 4 dla zaspokajania własnych potrzeb takiego Użytkownika Monitorowanego,. 2. Użytkownik Usługi ma prawo umożliwić Użytkownikowi Monitorowanemu wykorzystywanie Terminala GSM z kartą SIM dla zaspokojenia jego własnych potrzeb (jego celów prywatnych), jednak w takim przypadku Użytkownik Usługi jest zobowiązany dostarczyć do POLKOMTEL, przed umożliwieniem Użytkownikowi Monitorowanemu wykorzystywania Terminala GSM z kartą SIM dla zaspokojenia jego własnych potrzeb, oryginału podpisanego Oświadczenia Użytkownika Monitorowanego, którego wzór zawiera załącznik nr 4 do Umowy. Dostarczone oświadczenie Użytkownika Monitorowanego ze wskazanym numeru MSISDN karty SIM stanowi podstawę dla uruchomienia Usługi w stosunku do danej karty SIM o danym numerze MSISDN.

5 3. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 2, w oznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2, POLKOMTEL nie uruchomi USŁUGI w stosunku do karty SIM o danym numerze MSISDN, 4. W przypadku powzięcia przez POLKOMTEL informacji wskazujących na to, iż karta SIM o numerze MSISDN wskazanym w załączniku 4 może być wykorzystywana przez Użytkownika Monitorowanego dla zaspokajania jego własnych potrzeb (dla jego celów prywatnych), a Użytkownik Monitorowany nie podpisał uprzednio oświadczenia zgodnego z wzorem zawartym w załączniku nr 4 do Umowy, POLKOMTEL zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia Usługi w odniesieniu do takiego numeru MSISDN. UŻYTKOWNIK USŁUGI pokryje wszelkie szkody i koszty jakie POLKOMTEL poniesie w związku z tym, że Użytkownik Monitorowany korzystał z karty SIM dla zaspokojenia jego własnych potrzeb bez podpisania stosowanego oświadczenia o wyrażeniu zgody. 5. W przypadku przekazania danej karty SIM o danym numerze MSISDN innemu Użytkownikowi Monitorowanemu, który będzie mógł wykorzystywać kartę SIM także dla zaspokajania swoich własnych potrzeb UŻYTKOWNIK USŁUGI jest zobowiązany dostarczyć do POLKOMTEL nowe, właściwe Oświadczenie Użytkownika Monitorowanego przed przekazaniem karty SIM innemu Użytkownikowi Monitorowanemu. UŻYTKOWNIK USŁUGI pokryje wszelkie szkody i koszty jakie POLKOMTEL poniesie w związku z tym, że Użytkownik Monitorowany korzystał z karty SIM dla zaspokojenia jego własnych potrzeb bez podpisania stosowanego oświadczenia o wyrażeniu zgody. 6. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 5, w oznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 5, POLKOMTEL nie uruchomi USŁUGI w stosunku do danej karty SIM o danym numerze MSISDN. 7. W przypadku chęci aktywowania Usługi na dodatkowej karcie SIM/dodatkowych kartach SIM o numerach MSISDN nie wskazanych w załączniku 4 do Umowy, Klient zobowiązany jest przesłać POLKOMTEL wypełniony formularz zgodny z załącznikiem 4 do Umowy. Aktywacja Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Polkomtel wypełnionego formularza. 8. W przypadku chęci rezygnacji z Usług (deaktywowania) dla pojedynczych kart SIM, Klient zobowiązany jest przesłać POLKOMTEL informacje w formie pisemnej o rezygnacji z Usługi z wyszczególnieniem numerów MSISDN dla których Usługa ma być deaktywowana. Deaktywacja Usługi nastąpi w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Polkomtel. 9. UŻYTKOWNIK USŁUGI zobowiązuje się do dostarczenia równocześnie z podpisaną niniejszą Umową oryginału podpisanego przez Administratorów lub Dyspozytorów lub Reporterów Oświadczenia o odpowiedzialności w związku z ochroną danych osobowych, którego wzór jest zawarty w załączniku nr 5 do Umowy. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa wyżej, w oznaczonym terminie, o którym mowa wyżej, POLKOMTEL nie dokona aktywacji Usługi. 7. Zobowiązania POLKOMTEL 1. Po spełnieniu przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI wymogów, określonych w 6 powyżej lub w regulaminie promocji lub w zasadach oferty specjalnej POLKOMTEL, o ile mają zastosowanie, POLKOMTEL zobowiązuje się: a. Aktywować Usługę dla terminali GSM z kartami SIM o numerach wymienionych w załączniku nr 4 do Umowy, przy czym dla Terminali GSM z kartami SIM które mogą być wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych Użytkowników

6 Monitorowanych innych niż Użytkownik Usługi, dla aktywacji Usługi niezbędne jest przekazanie do POLKOMTEL podpisanych przez Użytkowników Monitorowanych oświadczeń zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. Aktywacja Usługi przez POLKOMTEL będzie możliwa po otrzymaniu przez POLKOMTEL podpisanej Umowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, których wzory znajdują się w załączniku nr 2, nr 4 oraz nr 5 do Umowy. b. Przesłać w sposób wybrany przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI ( lub SMS) login i hasło dostępu do wskazanego przez Użytkownika Usługi Administratora, c. Dołożyć wszelkich starań, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych do zapewnienia sprawnego działania Usługi. 8. Zakres świadczonej Usługi 1. POLKOMTEL świadczy Usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych w ramach zasięgu sieci Polkomtel. 2. POLKOMTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie świadczonej Usługi w miarę pojawiania się nowych możliwości technicznych. 9. Oświadczenia Stron 1. POLKOMTEL nie gwarantuje dokładności lokalizacji terminala GSM Użytkownika Monitorowanego. 2. UŻYTKOWNIK USŁUGI ponosi pełną odpowiedzialność za działania Administratora, Dyspozytorów i Reporterów, działających w imieniu UŻYTKOWNIKA USŁUGI. 3. POLKOMTEL, oświadcza że jest administratorem, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zbioru danych osobowych, z którego pochodzą Dane Lokalizacyjne, dotyczące danego UŻYTKOWNIKA USŁUGI, zawierające między innymi współrzędne geograficzne. 4. UŻYTKOWNIK USŁUGI oświadcza, że: a. Posiada stosowane zabezpieczenia, o których mowa w art a ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z korzystaniem Usługi b. Jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych o lokalizacji Terminali GSM z kartami SIM, c. Akceptuje, iż z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel, dotyczącej karty SIM o danym numerze MSISDN, POLKOMTEL ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi dla danej karty SIM. 10. Ograniczenie odpowiedzialności POLKOMTEL 1. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI z Usługi, o ile niemożność korzystania z usługi wynikła na skutek okoliczności leżących po stronie UŻYTKOWNIKA USŁUGI, winy UŻYTKOWNIKA USŁUGI, Siły Wyższej lub naruszenia przez UŻYTKOWNIKA

7 USŁUGI postanowień Umowy, Regulaminu, regulaminu promocji lub zasad oferty specjalnej. 2. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utracone korzyści UŻYTKOWNIKA USŁUGI i osób trzecich wynikłe z korzystania przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI z Usługi. 3. POLKOMTEL. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi lub działającego w jego imieniu Administratora, Dyspozytorów lub Reporterów, mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości w treści informacji udostępnianych w ramach Usługi oraz nieprzestrzegania zasad korzystania z Usługi określonych w dokumentach Instrukcja Administratora Monitoring Plus i Instrukcja Dyspozytora Monitoring Plus 4. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodnego z Umową wykorzystywania kart SIM przez Użytkowników Monitorowanych. 5. Za Siłę Wyższą Strony uznają wszystkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, zaistniałe po podpisaniu niniejszej Umowy, którym Strony nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania władz państwowych, w tym o charakterze indywidualnym. Pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych wydarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Stronę staranności w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego. 11. Reklamacje W przypadku reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez POLKOMTEL, niedotrzymania z winy POLKOMTEL terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi zastosowanie mają zapisy Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL dla Abonentów, w szczególności 14 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A dla Abonentów 12. Poufność 1. Dla potrzeb Umowy termin Informacje Poufne oznacza wszystkie informacje, materiały, dokumenty dostarczone na piśmie, ustnie lub w innej formie zarówno przed, jak i po podpisaniu Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, w zakresie objętym Umową. Ponadto, Informacja Poufna obejmuje wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U r. nr 153 poz z późn. zm.). Przedmiotem Informacji Poufnej nie są informacje, które zostały oficjalnie ujawnione przez Strony, jak również informacje, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązującego prawa. 2. Strony zobowiązują się, iż w okresie trwania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać Informacji Poufnych dotyczących przedmiotu Umowy w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią chyba, że uzyska na to pisemną zgodę drugiej Strony.

8 3. Strony podejmą wszelkie niezbędne działania w celu zachowania poufności otrzymanych informacji, materiałów, dokumentów wewnątrz swojej firmy, stosując takie same zabezpieczenia, jak przy zachowaniu poufności tajemnicy własnego przedsiębiorstwa. 4. W przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI któregokolwiek ze zobowiązań przewidzianych w ust. 2 4 powyżej, POLKOMTEL przysługiwać będzie prawo żądania zapłaty przez Użytkownika Usługi kary umownej w wysokości do złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa POLKOMTEL do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody. Postanowienia Końcowe Wszelkie uwagi i sugestie do funkcjonowania usługi można zgłaszać na adres POLKOMTEL. zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na wybrane uwagi i sugestie. 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji można też kontaktować się bezpośrednio z opiekunem Klienta. 3. POLKOMTEL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu Usługi. 4. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronach internetowych 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej

Regulamin usługi CarSpy

Regulamin usługi CarSpy Regulamin usługi CarSpy Regulamin określa zasady korzystania z usługi CarSpy, świadczonej przez OM Poland s.c. z siedzibą przy ul. Puszczyka 20/29, 02-785 Warszawa. 1 Informacje ogólne o Usłudze 1. Usługa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu SMS/E-mail Rozdział 1 Przedmiot Regulaminu, definicje Fundusz, Fundusze Jednoznaczny identyfikator danych osobowych

Regulamin korzystania z Serwisu SMS/E-mail Rozdział 1 Przedmiot Regulaminu, definicje Fundusz, Fundusze Jednoznaczny identyfikator danych osobowych BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanawia niniejszym dokonać zmian w Regulaminie korzystania z Serwisu SMS/E-mail, poprzez wprowadzenie tekstu jednolitego Regulaminu, zgodnie z poniższym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Załącznik A7 Pieczątka firmowa Wykonawcy WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa bloku

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:.. (Firma przedsiębiorcy i jego forma prawna). (miejscowość i kod pocztowy) ul. NIP: REGON: PESEL: w imieniu której działa(ją)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r.

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Drogowskaźnik, dostępnej za pośrednictwem telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ HOME.PL DLA KLIENTÓW POLKOMTEL Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ HOME.PL DLA KLIENTÓW POLKOMTEL Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ HOME.PL DLA KLIENTÓW POLKOMTEL Sp. z o.o. I. DEFINICJE II. ZAWARCIE UMOWY III. WYKONYWANIE UMOWY IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH V. OBSŁUGA REJESTRACJI I UTRZYMANIA NAZW

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin Usługi Systemu lokalizacji GSP AlfaTRACK 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin niniejszy regulamin. Użytkownik jest nim osoba, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy internetowej OPES

Regulamin platformy internetowej OPES Regulamin platformy internetowej OPES 1 Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, zakres i warunki wprowadzania oraz uzyskiwania informacji, a także wprowadzania zmian w ofertach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin usługi Informatyk ( Regulamin ) określa warunki i zakres świadczenia przez Polkomtel Sp. z o.o. usługi o nazwie Informatyk ( Usługa ).

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Płatności Google Play w Plus"

Regulamin Usługi Płatności Google Play w Plus Regulamin Usługi "Płatności Google Play w Plus" wersja z dnia 22.09.2014 r. 1 Postanowienia Ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje będą miały poniżej nadane znaczenie: Aplikacja Google Play

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o.

REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o. 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę usług Premium MT. 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu e-podatki. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z systemu e-podatki. 1. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z systemu e-podatki 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Systemu e-podatki, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia usług udzielania informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika

Regulamin Użytkownika Profitta sp. z o.o. Regulamin Użytkownika Rozdział I [Definicje] 1. Profitta sp. z o.o. Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Litewska 19/6, 30-014 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usług za pośrednictwem infolinii Telefon pomocy infolinia dla osób po amputacji

REGULAMIN. Świadczenia usług za pośrednictwem infolinii Telefon pomocy infolinia dla osób po amputacji REGULAMIN Świadczenia usług za pośrednictwem infolinii Telefon pomocy infolinia dla osób po amputacji 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stanowi zasady świadczenia usługi za pośrednictwem infolinii Telefon

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin Usługi "Dostęp do Windows Store w Plusie" wersja z dnia 26.06.2015r. 1 Postanowienia Ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia będą miały poniżej nadane znaczenie: a) Abonent podmiot będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich P4 Sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz klienta, będącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu... r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/14 Dyrektora PGNiG S.A. w Warszawie Oddziału w Zielonej Górze z dnia 11.07.2014 r. Polskim Górnictwem Naftowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ www.pazdro.net I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Konto Ucznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne Regulamin Regulamin usługi 1. Uwagi ogólne 1. Usługa "Serwis Premium SMS MT" (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii

Regulamin Usługi Muzyka dla Firm dla abonentów Netii Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "Muzyka dla Firm" definicje oznaczają: a) Organizator podmiot świadczący usługę Muzyka dla Firm,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

3 Postanowienia ogólne

3 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi telefonii internetowej Optolan 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Optolan Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo