Regulamin usługi Monitoring Plus 1. Informacje ogólne o Usłudze i definicje 1. Usługa Użytkownikom Usługi 2. Lokalizacja sieciowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usługi Monitoring Plus 1. Informacje ogólne o Usłudze i definicje 1. Usługa Użytkownikom Usługi 2. Lokalizacja sieciowa"

Transkrypt

1 Regulamin usługi Monitoring Plus Regulamin ( Regulamin ) określa ogólne zasady korzystania z usługi Monitoring Plus ("Usługa") w sieci Plus GSM, świadczonej przez POLKOMTEL, z siedzibą ul. Postępu 3, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł (w pełni wpłacony) i świadczącą usługi telekomunikacyjne zgodnie z wymogami prawa. 1. Informacje ogólne o Usłudze i definicje 1. Usługa usługa która umożliwia Abonentom Plus GSM ( Użytkownikom Usługi ) uzyskiwanie informacji, w oparciu o lokalizację sieciową, o położeniu geograficznym Terminala GSM z kartą SIM o danym numerze MSISDN 2. Lokalizacja sieciowa proces ustalania położenia geograficznego Terminala GSM z kartą SIM o danym numerze MSISDN na podstawie danych dostępnych w sieci telefonii komórkowej Plus. 3. Użytkownik Monitorowany UŻYTKOWNIK USŁUGI lub inna osoba fizyczna, która dla zaspokojenia potrzeb Użytkownika Usługi związanych z prowadzoną przez niego działalnością, używa Terminala GSM z kartą SIM podlegającego Lokalizacji sieciowej. Użytkownik Monitorowany musi zostać poinformowany przez Użytkownika Usługi o rodzaju danych o lokalizacji, które będą przetwarzane oraz o celach i okresie ich przetwarzania. W przypadku wykorzystywania Terminala GSM przez Użytkownika Monitorowanego, innego niż UŻYTKOWNIK USŁUGI, także do celów zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb, Użytkownik Monitorowany musi wyrazić zgodę na lokalizowanie wykorzystywanego przez niego w ten sposób Terminala GSM z kartą SIM o danym numerze MSISDN. 4. Pojazd Monitorowany pojazd samochodowy w którym zainstalowany jest Terminal GSM z kartą SIM podlegający Lokalizacji sieciowej. Terminal GSM zainstalowany w Pojeździe Monitorowanym wykorzystywany jest wyłącznie dla zaspokajania potrzeb Użytkownika Usługi. 5. Dyspozytor Osoba fizyczna, która korzysta z Usługi w imieniu Użytkownika Usługi. Dyspozytor ma uprawnienia do uzyskiwania bieżących i historycznych informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM. 6. Konto Dyspozytora pojedyncze konto w systemie Monitoring Plus przypisane do jednego Dyspozytora umożliwiające Dyspozytorowi na korzystanie z Usługi zgodnie z pkt 5 powyżej. 7. Reporter Osoba fizyczna, która korzysta z Usługi w imieniu Użytkownika Usługi. Reporter ma uprawnienia do uzyskiwania historycznych informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM. 8. Administrator Osoba fizyczna, która korzysta z Usługi w imieniu Użytkownika Usługi. Administrator ma uprawnienia do nadawania praw Dyspozytorom do ustalania położenia geograficznego Terminali GSM i Reporterom do uzyskiwania historycznych informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM. 9. Platforma Lokalizacyjna POLKOMTEL - element sieci telekomunikacyjnej Polkomtel, pozwalający na uzyskiwanie informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM z zainstalowaną kartą SIM o danym numerze MSISDN na podstawie lokalizacji sieciowej. Informacje o położeniu Terminali GSM są przekazywane do Systemu Monitoringowego.

2 10. System Monitoringowy system informatyczny, realizujący funkcje Usługi. System Monitoringowy pozwala na: a) Definiowanie Użytkowników Usługi, b) Definiowanie Administratorów, działających w imieniu Użytkownika Usługi, c) Definiowanie Terminali GSM i przypisywania do nich dowolnej nazwy, d) Definiowanie częstotliwości lokalizacji cyklicznej Terminali GSM, e) Definiowanie Dyspozytorów i Reporterów, działających w imieniu Użytkownika Usługi, f) Przypisywanie Terminali GSM poszczególnym Dyspozytorom, g) Lokalizowanie i wizualizacja Terminali GSM w trybie lokalizacji jednorazowej i lokalizacji cyklicznej, h) Definiowanie dopuszczalnego zakresu czasowego lokalizacji sieciowej, i) Definiowanie stref geograficznych, j) Definiowanie zdarzeń w stosunku do poszczególnych Terminali GSM w strefach geograficznych, k) Raportowanie i wizualizacja historycznych położeń geograficznych Terminali GSM, l) Raportowanie historycznych zdarzeń w stosunku do poszczególnych terminali GSM, 10. SMS skrót od ang. Short Message System usługa krótkich wiadomości tekstowych do 160 znaków. 11. Terminal GSM telefon lub adapter GSM według Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów. 12. Umowa umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem Usługi i POLKOMTEL. Niniejszy Regulamin jest załącznikiem do Umowy i stanowi jej integralną część. 2. Warunki korzystania z Usługi 1. Warunkami formalnymi korzystania z Usługi są: a. Zawarcie przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI z POLKOMTEL umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej Polkomtel w stosunku do kart SIM o numerach MSISDN wymienionych w załączniku nr 4 do Umowy. b. Podpisanie przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI lub osoby uprawnione do reprezentowania UŻYTKOWNIKA USŁUGI Oświadczenia Użytkownika Usługi, zawartego w załączniku nr 2 do Umowy. c. W przypadku kiedy Terminale GSM mogą być wykorzystywane przez Użytkowników Monitorowanych, innych niż UŻYTKOWNIK USŁUGI, także do zaspokajania ich potrzeb - podpisanie przez Użytkowników Monitorowanych oświadczeń z pisemną zgodą na lokalizowanie używanych przez nich Terminali GSM z kartą SIM, Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do Umowy. Podpisane oświadczenie należy przekazać do POLKOMTEL razem z Umową. d. Podpisanie przez wszystkich Administratorów, Dyspozytorów i Reporterów, działających w imieniu UŻYTKOWNIKA USŁUGI, oświadczenia, zawartego w załączniku nr 5 do Umowy. Oświadczenia, o których mowa wyżej, powinny być przekazane do POLKOMTEL razem z Umową. e. Akceptacja Regulaminu przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI i Użytkowników Monitorowanych wykorzystujących terminale monitorowane do zaspokajania własnych potrzeb.

3 f. Akceptacja przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI regulaminu promocji lub zasad oferty specjalnej, jeśli na jego podstawie Usługa została udostępniona Użytkownikowi Usługi. 2. Warunkami technicznymi korzystania z Usługi są: a. Posiadanie i używanie aktywnych Terminali GSM z kartami SIM (w sieci telekomunikacyjnej Polkomtel) o numerach MSISDN podanych w Załączniku nr 4. Terminale GSM muszą znajdować się w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Polkomtel. b. Posiadanie i używanie przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI, z komputera z internetową przeglądarką WWW, podłączonego do sieci Internet. Internetowa przeglądarka musi mieć możliwość wykonywania instalowania i wykonywania apletów Java. 3. POLKOMTEL zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych, niezbędnych do korzystania z Usługi. 4. Sposób korzystania z Usługi określony jest w Instrukcji Administratora Monitoring Plus i Instrukcji Dyspozytora Monitoring Plus dostępnych w sieci Internet pod adresem https://mp.plus.pl po zalogowaniu się za pomocą prawidłowego identyfikatora Administratora lub Dyspozytora (loginu) i hasła. 3. Korzystanie z Usługi Usługa jest oparta o dostęp WWW: a. Po dokonaniu aktywacji usługi Klient otrzyma login i hasło na numer telefonu lub podany w Załącznik nr 2 pkt 2. b. Aby skorzystać z Usługi należy zalogować się na stronie https://mp.plus.pl, oraz podać otrzymane wcześniej hasło i login. Instrukcje dotyczące dostępu WWW znajdują się w dokumencie Instrukcja Administratora Monitoring Plus i Instrukcja Dyspozytora Monitoring Plus, dostępnym na stronach WWW pod wyżej podanym adresem. c. UŻYTKOWNIK USŁUGI, za pośrednictwem działających w jego imieniu Dyspozytorów i Reporterów, ma możliwość uzyskiwania informacji o położeniu geograficznym Terminali GSM tylko tych, których numery MSISDN zostały wymienione w załączniku nr 4 do Umowy. 4. Opłaty 1. Opłaty za korzystanie z Usługi są określone w załączniku nr 3 do Umowy. 2. POLKOMTEL ma prawo dokonywać zmian opłat wprowadzając regulaminy promocji lub na podstawie zasad ofert specjalnych do których Klient ma prawo przystąpić o ile zostanie poinformowany o tym przez POKOMTEL. 5. Zasady ogólne korzystania z Usługi 1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników Monitorowanych oraz dane o położeniu geograficznym Terminali GSM z kartami SIM o numerach MSISDN (w sieci telekomunikacyjnej Polkomtel) podanych w Załączniku nr 4, Dyspozytorów, Reporterów i Administratorów znajdujące się w posiadaniu POLKOMTEL, są niezbędne do świadczenia Usługi i jej rozliczenia oraz są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym. 2. Na pisemny uzasadniony wniosek Użytkownika Monitorowanego, POLKOMTEL może przekazać Użytkownikowi Monitorowanemu informacje o zebranych danych, dotyczących

4 jego osoby oraz świadczonej Usługi w odniesieniu do Terminala GSM z którego korzystał jako Użytkownik Monitorowany. 3. POLKOMTEL informuje, że mapy elektroniczne oraz tekstowe opisy położenia Użytkowników Monitorowanych, dostępne w ramach Usługi pozyskiwane są ze źródeł zewnętrznych. POLKOMTEL nie gwarantuje ich aktualności oraz kompletności. POLKOMTEL dokładając należytych starań, będzie dążył, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, do zapewnienia dokładności informacji w Usłudze. 4. W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownicy Usługi oraz działające w jego imieniu osoby Administrator, Dyspozytorzy, Reporterzy, zobowiązani są do powstrzymywania się od działań o charakterze bezprawnym, naruszających dobre imię POLKOMTEL, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz działań mogących negatywnie wpłynąć na stabilność systemów informatycznych, a także na jakość usług świadczonych przez POLKOMTEL. Zobowiązania Użytkownika Usługi UŻYTKOWNIK USŁUGI zobowiązuje się do: a. Zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt sprzętu, urządzeń i oprogramowania niezbędnych do korzystania z Usługi, b. Zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt dostępu do sieci Internet niezbędnego do korzystania z Usługi, c. Wypełniania zobowiązań Umowy, przestrzegania Regulaminu, a także regulaminu promocji lub zasad oferty specjalnej o ile do nich przystąpi, d. Niepodejmowania działań mogących prowadzić do naruszenia zasad bezpieczeństwa, obowiązującego prawa i norm współżycia społecznego, e. Niezwłocznego poinformowania POLKOMTEL o wszelkich zdarzeniach związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa, f. Poinformowania POLKOMTEL, w przypadku cesji numeru MSISDN karty SIM, w odniesieniu do której świadczona jest Usługa na podstawie niniejszej Umowy, że dla danego numeru została aktywowana usługa Monitoring Plus, g. Poinformowania POLKOMTEL w przypadku zmiany numeru MSISDN karty SIM, w odniesieniu do której świadczona jest Usługa na podstawie niniejszej Umowy, że dla danego numeru została aktywowana usługa Monitoring Plus. h. Z zastrzeżeniem ust 2 poniżej, uniemożliwienia Użytkownikom Monitorowanym, innym niż UŻYTKOWNIK USŁUGI, korzystania z Terminala GSM oraz karty SIM o numerze MSISDN wskazanym w załączniku 4 dla zaspokajania własnych potrzeb takiego Użytkownika Monitorowanego,. 2. Użytkownik Usługi ma prawo umożliwić Użytkownikowi Monitorowanemu wykorzystywanie Terminala GSM z kartą SIM dla zaspokojenia jego własnych potrzeb (jego celów prywatnych), jednak w takim przypadku Użytkownik Usługi jest zobowiązany dostarczyć do POLKOMTEL, przed umożliwieniem Użytkownikowi Monitorowanemu wykorzystywania Terminala GSM z kartą SIM dla zaspokojenia jego własnych potrzeb, oryginału podpisanego Oświadczenia Użytkownika Monitorowanego, którego wzór zawiera załącznik nr 4 do Umowy. Dostarczone oświadczenie Użytkownika Monitorowanego ze wskazanym numeru MSISDN karty SIM stanowi podstawę dla uruchomienia Usługi w stosunku do danej karty SIM o danym numerze MSISDN.

5 3. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 2, w oznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2, POLKOMTEL nie uruchomi USŁUGI w stosunku do karty SIM o danym numerze MSISDN, 4. W przypadku powzięcia przez POLKOMTEL informacji wskazujących na to, iż karta SIM o numerze MSISDN wskazanym w załączniku 4 może być wykorzystywana przez Użytkownika Monitorowanego dla zaspokajania jego własnych potrzeb (dla jego celów prywatnych), a Użytkownik Monitorowany nie podpisał uprzednio oświadczenia zgodnego z wzorem zawartym w załączniku nr 4 do Umowy, POLKOMTEL zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia Usługi w odniesieniu do takiego numeru MSISDN. UŻYTKOWNIK USŁUGI pokryje wszelkie szkody i koszty jakie POLKOMTEL poniesie w związku z tym, że Użytkownik Monitorowany korzystał z karty SIM dla zaspokojenia jego własnych potrzeb bez podpisania stosowanego oświadczenia o wyrażeniu zgody. 5. W przypadku przekazania danej karty SIM o danym numerze MSISDN innemu Użytkownikowi Monitorowanemu, który będzie mógł wykorzystywać kartę SIM także dla zaspokajania swoich własnych potrzeb UŻYTKOWNIK USŁUGI jest zobowiązany dostarczyć do POLKOMTEL nowe, właściwe Oświadczenie Użytkownika Monitorowanego przed przekazaniem karty SIM innemu Użytkownikowi Monitorowanemu. UŻYTKOWNIK USŁUGI pokryje wszelkie szkody i koszty jakie POLKOMTEL poniesie w związku z tym, że Użytkownik Monitorowany korzystał z karty SIM dla zaspokojenia jego własnych potrzeb bez podpisania stosowanego oświadczenia o wyrażeniu zgody. 6. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 5, w oznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 5, POLKOMTEL nie uruchomi USŁUGI w stosunku do danej karty SIM o danym numerze MSISDN. 7. W przypadku chęci aktywowania Usługi na dodatkowej karcie SIM/dodatkowych kartach SIM o numerach MSISDN nie wskazanych w załączniku 4 do Umowy, Klient zobowiązany jest przesłać POLKOMTEL wypełniony formularz zgodny z załącznikiem 4 do Umowy. Aktywacja Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Polkomtel wypełnionego formularza. 8. W przypadku chęci rezygnacji z Usług (deaktywowania) dla pojedynczych kart SIM, Klient zobowiązany jest przesłać POLKOMTEL informacje w formie pisemnej o rezygnacji z Usługi z wyszczególnieniem numerów MSISDN dla których Usługa ma być deaktywowana. Deaktywacja Usługi nastąpi w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Polkomtel. 9. UŻYTKOWNIK USŁUGI zobowiązuje się do dostarczenia równocześnie z podpisaną niniejszą Umową oryginału podpisanego przez Administratorów lub Dyspozytorów lub Reporterów Oświadczenia o odpowiedzialności w związku z ochroną danych osobowych, którego wzór jest zawarty w załączniku nr 5 do Umowy. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa wyżej, w oznaczonym terminie, o którym mowa wyżej, POLKOMTEL nie dokona aktywacji Usługi. 7. Zobowiązania POLKOMTEL 1. Po spełnieniu przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI wymogów, określonych w 6 powyżej lub w regulaminie promocji lub w zasadach oferty specjalnej POLKOMTEL, o ile mają zastosowanie, POLKOMTEL zobowiązuje się: a. Aktywować Usługę dla terminali GSM z kartami SIM o numerach wymienionych w załączniku nr 4 do Umowy, przy czym dla Terminali GSM z kartami SIM które mogą być wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych Użytkowników

6 Monitorowanych innych niż Użytkownik Usługi, dla aktywacji Usługi niezbędne jest przekazanie do POLKOMTEL podpisanych przez Użytkowników Monitorowanych oświadczeń zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. Aktywacja Usługi przez POLKOMTEL będzie możliwa po otrzymaniu przez POLKOMTEL podpisanej Umowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, których wzory znajdują się w załączniku nr 2, nr 4 oraz nr 5 do Umowy. b. Przesłać w sposób wybrany przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI ( lub SMS) login i hasło dostępu do wskazanego przez Użytkownika Usługi Administratora, c. Dołożyć wszelkich starań, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych do zapewnienia sprawnego działania Usługi. 8. Zakres świadczonej Usługi 1. POLKOMTEL świadczy Usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych w ramach zasięgu sieci Polkomtel. 2. POLKOMTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie świadczonej Usługi w miarę pojawiania się nowych możliwości technicznych. 9. Oświadczenia Stron 1. POLKOMTEL nie gwarantuje dokładności lokalizacji terminala GSM Użytkownika Monitorowanego. 2. UŻYTKOWNIK USŁUGI ponosi pełną odpowiedzialność za działania Administratora, Dyspozytorów i Reporterów, działających w imieniu UŻYTKOWNIKA USŁUGI. 3. POLKOMTEL, oświadcza że jest administratorem, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zbioru danych osobowych, z którego pochodzą Dane Lokalizacyjne, dotyczące danego UŻYTKOWNIKA USŁUGI, zawierające między innymi współrzędne geograficzne. 4. UŻYTKOWNIK USŁUGI oświadcza, że: a. Posiada stosowane zabezpieczenia, o których mowa w art a ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z korzystaniem Usługi b. Jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych o lokalizacji Terminali GSM z kartami SIM, c. Akceptuje, iż z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel, dotyczącej karty SIM o danym numerze MSISDN, POLKOMTEL ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi dla danej karty SIM. 10. Ograniczenie odpowiedzialności POLKOMTEL 1. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI z Usługi, o ile niemożność korzystania z usługi wynikła na skutek okoliczności leżących po stronie UŻYTKOWNIKA USŁUGI, winy UŻYTKOWNIKA USŁUGI, Siły Wyższej lub naruszenia przez UŻYTKOWNIKA

7 USŁUGI postanowień Umowy, Regulaminu, regulaminu promocji lub zasad oferty specjalnej. 2. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utracone korzyści UŻYTKOWNIKA USŁUGI i osób trzecich wynikłe z korzystania przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI z Usługi. 3. POLKOMTEL. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi lub działającego w jego imieniu Administratora, Dyspozytorów lub Reporterów, mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości w treści informacji udostępnianych w ramach Usługi oraz nieprzestrzegania zasad korzystania z Usługi określonych w dokumentach Instrukcja Administratora Monitoring Plus i Instrukcja Dyspozytora Monitoring Plus 4. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodnego z Umową wykorzystywania kart SIM przez Użytkowników Monitorowanych. 5. Za Siłę Wyższą Strony uznają wszystkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, zaistniałe po podpisaniu niniejszej Umowy, którym Strony nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania władz państwowych, w tym o charakterze indywidualnym. Pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych wydarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Stronę staranności w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego. 11. Reklamacje W przypadku reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez POLKOMTEL, niedotrzymania z winy POLKOMTEL terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi zastosowanie mają zapisy Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL dla Abonentów, w szczególności 14 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A dla Abonentów 12. Poufność 1. Dla potrzeb Umowy termin Informacje Poufne oznacza wszystkie informacje, materiały, dokumenty dostarczone na piśmie, ustnie lub w innej formie zarówno przed, jak i po podpisaniu Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, w zakresie objętym Umową. Ponadto, Informacja Poufna obejmuje wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U r. nr 153 poz z późn. zm.). Przedmiotem Informacji Poufnej nie są informacje, które zostały oficjalnie ujawnione przez Strony, jak również informacje, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązującego prawa. 2. Strony zobowiązują się, iż w okresie trwania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie będą przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać Informacji Poufnych dotyczących przedmiotu Umowy w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią chyba, że uzyska na to pisemną zgodę drugiej Strony.

8 3. Strony podejmą wszelkie niezbędne działania w celu zachowania poufności otrzymanych informacji, materiałów, dokumentów wewnątrz swojej firmy, stosując takie same zabezpieczenia, jak przy zachowaniu poufności tajemnicy własnego przedsiębiorstwa. 4. W przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA USŁUGI któregokolwiek ze zobowiązań przewidzianych w ust. 2 4 powyżej, POLKOMTEL przysługiwać będzie prawo żądania zapłaty przez Użytkownika Usługi kary umownej w wysokości do złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa POLKOMTEL do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody. Postanowienia Końcowe Wszelkie uwagi i sugestie do funkcjonowania usługi można zgłaszać na adres POLKOMTEL. zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na wybrane uwagi i sugestie. 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji można też kontaktować się bezpośrednio z opiekunem Klienta. 3. POLKOMTEL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu Usługi. 4. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronach internetowych 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD"

REGULAMIN USŁUGI GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę Postanowienia ogólne Definicje 1 1. Niniejszy regulamin określa standardowe, ogólne warunki świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo