Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013"

Transkrypt

1 Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Zakład Biofizyki Molekularnej Promotor: prof. Andrzej Dobek 1. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem magnetycznym (efekt CM) w cienkich warstwach biomakromolekularnych. 2. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem optycznym (OEK) w roztworach kwasów nukleinowych. (kontynuacja). Promotor: dr hab. Krzysztof Gibasiewicz Opieka: dr Wojciech Giera 1. Wpływ PMS (phenazine methosulfate) na wydajność kwantową fluorescencji chlorofili w Fotosystemie I. Promotor: prof. Adam Patkowski, dr hab. Jacek Gapiński Opieka: dr Ewa Banachowicz, dr Hanna Jurga-Nowak 1. Badania stosowalności uogólnionego prawa Stokesa-Einsteina w oddziałujących układach koloidalnych przy pomocy FCS. 2. Pomiar współczynnika dyfuzji i rozkładu wielkości cząsteczek koloidowych poprzez analizę trajektorii uzyskanych przy pomocy mikroskopu. 3. Badania dyfuzji sondy w cieczach przechłodzonych w zależności od temperatury przy pomocy FCS. 4. Badania dyfuzji sondy w cieczach przechłodzonych w zależności od ciśnienia przy pomocy FCS. 5. Badanie zmian strukturalnych białek pod wpływem różnych czynników denaturującyh (ph, GdnHCl, temperatura) porównanie z modelami hydrodynamicznymi. Zakład Elektroniki Kwantowej 1. Wybrane zastosowania spektroskopii optycznej. opiekun/promotor dr hab. Jacek Kubicki 2. Przestrzenny modulator światła jako programowalny układ obrazujący. opiekun dr Krzysztof Dobek, 3. Pomiar kształtu czoła fali wiązki lasera z użyciem filtra Shack-Hartmanna. opiekun dr Krzysztof Dobek, 4. Badanie fotoogniw barwnikowych metodami spektroskopii optycznej. opiekun dr Marcin Ziółek, 5. Optymalizacja pracy fotoogniw opartych na dwóch różnych barwnikach. opiekun dr Marcin Ziółek,

2 6. Badanie spektroskopowe związków chemicznych odpowiedzialnych za barwę i właściwości trujące muchomora czerwonego. opiekun dr Gotard Burdziński Zakład Fizyki Dielektrykow Tematy prac magisterskich (prace eksperymentalne): 1. Efekty zwilżania w nanoskali wyznaczanie parametru zwilżania determinującego zjawiska adsorpcji w nanoporach przy użyciu goniometru Phoenix Siły adhezji/kohezji na płaszczyznach grafenowych i grafitowych. 3. Przejścia fazowe cieczy i ich mieszanin uwięzionych w nanoporach a) grafenowych, b) krzemionkowych. 4. Teoretyczne wyznaczanie parametru zwilżania dla powierzchni o zróżnicowanym stopniu porowatości (weryfikacja eksperymentalna). 5. Symulacje molekularne własności mieszanin ciekłych w pobliżu punktu rozdziału faz. Zakład Fizyki Komputerowej Adres Internetowy: Fizyka i metody komputerowe w nauce (tematy adresowane do studentów specjalności fizyka teoretyczna, nanotechnologia, informatyka stosowana, TZI) Kompleksowe modelowanie nanomagnetyków molekularnych o fascynujących własnościach i przyszłościowych zastosowaniach technologicznych w elementach pamięci komputerów i procesorów kwantowych (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Nowe miary splątania stanów podstawowych w sfrustrowanych magnetykach molekularnych i ich weryfikacja eksperymentalna (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Analiza komputerowa przejść fazowych w układach klasycznych i kwantowych (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych w fizyce, technice i ekonomii za pomocą metod sztucznej inteligencji obejmujących algorytmy genetyczne i sieci neuronowe (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Metoda Monte Carlo w rozkładzie mikrokanonicznym dla różnych wersji modelu Isinga (promotor + opiekun dr hab. W. Florek)

3 Układy Afflecka (AKLT) na wielościanach platońskich (promotor + opiekun dr hab. W. Florek) Metody matematyczne i numeryczne dla skończonych układów spinowych, wpływ parametrów hamiltonianu Heisenberga na średnie wartości spinu całkowitego i/lub magnetyzacji (promotor + opiekun dr hab. W. Florek) Eksperymenty komputerowe i ich wykonywanie w architekturach rozproszonych (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Badanie prostych modeli ze stopniami swobody typu Isinga na sieci kwadratowej z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo opartych na znanych algorytmach (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Fizyka medyczna i analiza sygnałów (tematy realizowane we współpracy z klinikami UM w Poznaniu, adresowane do studentów specjalności fizyka medyczna, biofizyka) Ocena trafności testów przesiewowych i ich zastosowanie w diagnostyce chorób społecznych (bezdech śródsenny, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, uzależnienia) (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka w Klinikach Uniwersytetu Medycznego) Analiza sygnałów biomedycznych rejestrowanych w zapisie EKG, fali tętna, EEG za pomocą metod statystycznych i sztucznej inteligencji, a także zagadnienia detekcji promieniowania radioizotopów oraz ich zastosowania w diagnostyce klinicznej (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka w Klinikach Uniwersytetu Medycznego) Informatyka i jej zastosowania (tematy adresowane do studentów specjalności informatyka stosowana, TZI) Zarządzanie i administracja klastrami obliczeniowymi w środowisku rozproszonym z dostępem do sieci krajowego gridu naukowego (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Opracowanie algorytmów obliczeniowych i modelowanie komputerowe złożonych układów fizycznych oraz rozpoznawanie obrazów (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Rozwiązywanie problemów optymalizacji w fizyce i technice za pomocą algorytmów genetycznych (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Metody matematyczne i numeryczne dla skończonych układów spinowych (promotor + opiekun dr hab. W. Florek) Eksperymenty komputerowe i ich wykonywanie w architekturach rozproszonych (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Badanie prostych modeli ze stopniami swobody typu Isinga na sieci kwadratowej z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo opartych o znane algorytmy (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Projektowanie serwisów internetowych łatwo dostępnych dla niepełnosprawnych (rozwiązania techniczne, regulacje prawne, przykłady zastosowań, human-computer interaction, stworzenie przykładowego serwisu wykorzystującego różne technologie wspierające); (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Optymalizacja dużych popularnych serwisów internetowych (szybkość, wydajność, serwisy skalowalne, replikacja); (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy)

4 System zarządzania i wymiany informacji w zakładzie naukowym (stworzenie i wdrożenie systemu dla Zakładu Fizyki Komputerowej umożliwiającego rozpowszechnianie informacji dotyczących publikacji, seminariów, prowadzonych badań itp.; serwis internetowy z wykorzystaniem bazy danych, np. mysql + PHP); (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Opracowanie/modyfikacja programu/aplikacji do analizy wybranego problemu naukowego/praktycznego z dziedziny fizyki, medycyny, informatyki lub ekonomii; (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Implementacja bibliotek wysokiej precyzji (GMP, MPFR) w rozwiązywaniu zagadnienia własnego lub układu równań nieliniowych (promotor + opiekun dr hab. W. Florek) Gry i zabawy (nie tylko logiczne) z wykorzystaniem języków skryptowych i/lub technologii Flash (promotor + opiekun dr hab. Wojciech Florek) Przetwarzanie równoległe w wybranych eksperymentach komputerowych w oparciu: (a) o wątki, (b) przesyłanie komunikatów (promotor + opiekun dr hab. G. Musiał ) Sposoby budowy i wykorzystywania doraźnych systemów klastrowych na bazie heterogenicznych komputerów osobistych (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Fizyka Zakład Fizyki Kryształów Multiferroiki heterostrukturalne ze sprzężeniem pośrednim B.Mróz /A.Trzaskowska Wymuszone rozpraszanie Brillouina w materiałach z fazą CDW M.Wiesner/A.Trzaskowska Własności dielektryczne, piezoelektryczne i sprężyste semiorganicznych kryształów zawierających kwasy aminowe Z.Tylczyński Uporządkowanie ferroiczne wyższego rzędu: ferroelastyczne Z.Tylczyński Symulacja drgań własnych w strukturach wyspowych - B. Mróz Przerwa energetyczna w powierzchniowych strukturach fononicznych S.Mielcarek/A.Trzaskowska Nanotechnologia i inne Spektroskopia Brillouina nanostruktur periodycznych S.Mielcarek /A.Trzaskowska Symulacje struktur fononicznych B.Mróz Spektroskopia fononowa struktur magnonicznych S.Mielcarek /A.Trzaskowska Badania AFM/STM kryształów z fazą CDW M.Wiesner /S.Mielcarek Spektroskopia Brillouina struktur grafenowych M.Wiesner /S.Mielcarek

5 Zakład Fizyki Kwantowej p r of. UAM d r hab. Michał B anaszak Własności fizyczne polielektrolitów badane metodami symulacji komputerowych Wymagania - znajomość: języka C/C++, systemu operacyjnego UNIX oraz fizyki statystycznej. Sieci reakcji chemicznych Wymagania - znajomość: fizyki statystycznej oraz programu MATLAB. Przejście kłębek-globula w układach kopolimerów wieloblokowych Wymagania - znajomość: języka C/C++, systemu operacyjnego UNIX oraz fizyki statystycznej. d r hab. L e ch B orkow ski Praca z zakresu nadprzewodnictwa Wymagania: teoria wielu ciał, diagramy Feynmana Praca dotycząca dynamiki nieliniowej neuronów Wymagania: rozwiązywanie numeryczne układów równań nieliniowych Praca z zakresu silnie skorelowanych układów elektronów Wymagania: teoria wielu ciał, diagramy Feynmana. p r of. z. d r hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiew i c z Kwantowe pole kosmologiczne Przedmiotem pracy jest kwantowo-polowy model wieloświata, w którym wzbudzeniami elementarnymi są zamknięte wszechświaty wypełnione ciemną energią. Celem pracy jest kwantowy opis procesu prowadzącego do wielkiego wybuchu. Wymagania: numeryczne rozwiązanie równania różniczkowego zwyczajnego drugiego rzędu. d r hab. Andrzej Ko p er Model Edwardsa polimerów w przybliżeniu MFA Przedmiotem pracy jest teoriopolowy opis (całkowanie po trajektoriach + diagramy Feynmana) układów polimerowych. Polimery w Modelu Edwardsa są trajektoriami abstrakcyjnych cząstek Browna. Celem pracy jest numeryczne wyznaczenie diagramów fazowych (typów przestrzennego uporządkowania) gęstego układu kopolimerów w przybliżeniu pola molekularnego (MFA). Wymagania: seminaria zakładowe (stały udział + wystąpienia z postępu prac), wykład monograficzny (Wstęp do kwantowej teorii wielu cząstek) i sprawne posługiwanie się językiem programowania C++. Modele fenomenologiczne membran biologicznych Przedmiotem pracy jest teoriopolowy opis (całkowanie po trajektoriach + diagramy Feynmana) uciąglonych modeli membran biologicznych. Membrany te są dwuwymiarowymi (nierelatywistycznymi) rozmaitościami. Celem pracy jest

6 wyznaczenie kształtów (konformacji) tych membran w skończonych temperaturach (metodą termodynamicznego rachunku zaburzeń lub metodą Monte Carlo). Wymagania: seminaria zakładowe (stały udział + wystąpienia z postępu prac), wykład monograficzny (Wstęp do kwantowej teorii wielu cząstek) i sprawne posługiwanie się językiem programowania C++. Modele mikroskopowe membran lipidowych Modele mikroskopowe membran lipidowych są to dyskretne (pseudospinowe) modele sieciowe dwuwymiarowe. Celem pracy jest wyznaczenie kształtów tych membran (konformacji) w skończonych temperaturach w przybliżeniu pola molekularnego (MFA) lub metodą Monte Carlo. Wymagania: seminaria zakładowe (stały udział + wystąpienia z postępu prac) i sprawne posługiwanie się językiem C++. p r of. z. d r hab. Ad a m Lipowsk i Modele teorii gier na sieciach złożonych (np. iterowany dylemat więźnia na grafach losowych lub tzw. sieciach bezskalowych) Modelowanie agentowe w ekonofizyce (np. modelowanie dystrybucji zasobów w społeczeństwie lub modelowanie zachowania się rynków giełdowych) Fraktalne modele wzrostu nowotworów (symulacje sieciowych modeli wzrostu, będących wariantami modelu Eden) Wymagania: umiejętność programowania najlepiej w Javie lub C++. d r Michał Mu ch a Narzędzia administratora przede wszystkim Windows (ale nie koniecznie) obejmujące: o local network crawler ew. też local network sniffer o registry watcher/maintainer o file manager o file/directory synchronization (ftp dla odległych systemów) o software inventory o backup with compression o filtr spamu Uniwersalna konsola w działająca pod NAT em (w stylu VNC UltraVNC, Team Viewer) o Inteligentny internet crawler bazujacy na: curl wininet Narzędzie(a) do kwalifikowania tekstów/artykułów ze względu na tematykę. Porównywanie tekstów z zadanym tematem. Wyszukiwanie plagiatów. Grafika - analiza obrazu o Rozpoznawanie twarzy (np. system otwierania drzwi pracownikom i studentom wydziału) o Rozpoznawania rejestracji samochodów (np. system sterujący barierkami przy wjeździe na parking)

7 o Rozpoznawanie scen np. analiza zachowań przechodniów, ruchu na skrzyżowaniu itp. o Rozpoznawanie obiektów (object recognition algorithms) o Szeroko rozumiana analiza obrazów np. zdjęć roentgenowskich, dermatologicznych, zdjęć upraw etc. o Biblioteka(i) graficzne tłumaczące funkcje graficzne GDI GDI+ na standard pdf (z wykorzystaniem biblioteki libharu). Zmodernizowanie istniejącego PDF printer drivera działającego z GhostScriptem Social network recognition Programy wykorzystujące standard XML. Program do automatycznego tworzenia formularzy ekranowych służących do wprowadzania danych do dokumentów administracyjnych, na podstawie definicji XSD (np. formularzy podatkowych ZUS owskich etc.) p r of. UAM d r hab. Pi o t r T o mczak Opiekun: dr Krzysztof Cichy Investigations of the Schwinger model within the framework of lattice gauge theory Model Schwingera jest elektrodynamiką kwantową w 1+1 wymiarach, a jego własności w pewnych aspektach przypominają chromodynamikę kwantową w 3+1 wymiarach. W związku z tym, model Schwingera jest bardzo często używany jako toy model QCD i testowane są w nim różne techniki znajdujące później zastosowanie w Lattice QCD. Z tego punktu widzenia, rozpoczęcie od modelu Schwingera jest bardzo perspektywiczne i napisanie dobrej pracy magisterskiej na jego temat otwiera drogę do wielu ciekawych zastosowań w Lattice QCD Wymagania: podstawowym narzędziem w tego typu badaniach są oczywiście symulacje komputerowe. Dlatego warunkiem wstępnym dla studentów jest dobre opanowanie programowania, najlepiej w języku C. Myślę, że studenci muszą być tego świadomi, aby podjąć ewentualną decyzję o wyborze takiego tematu. Zakład Fizyki Makromolekularnej XXX Zakład Fizyki Matematycznej 1. Kwantyzacja klasycznych układów całkowalnych (Prof. dr. hab. Maciej Błaszak) Nieliniowy klasyczny układ hamiltonowski jest całkowalny (potrafimy rozwiązać równania ruchu) jeśli istnieją dla niego tak zwane zmienne separacji. Warunkiem koniecznym jest istnienie odpowiedniej liczby całek ruchu. Tematem pracy będzie konstrukcja Hamiltonianu

8 kwantowego takiego układu i rozwiązanie zagadnienia własnego (badanie spektrum takiego operatora). fizyka specjalność fizyka teoretyczna 2. Kwantyzacja układów fermionowych (Prof. dr. hab. Maciej Błaszak) Praca związana z fundamentami mechaniki kwantowej. Kwantyzacja rozumiana jako deformacja algebry Grassmana klasycznych zmiennych fermionowych do algebry Clifforda kwantowych zmiennych fermionowych. fizyka specjalność fizyka teoretyczna 3. Modelowanie ewolucji systemu ścieżek tworzonych przez ludzi i zwierzęta (Dr hab. A. Pawlak) Wiele zjawisk w naszym bezpośrednim otoczeniu wykazuje cechy samoorganizacji. Celem pracy jest badanie nieliniowych oddziaływań między pieszymi, wydeptującymi ścieżki w takich miejscach jak osiedlowe trawniki, parki itd. Wykorzystując tzw. model aktywnego pieszego należy przeprowadzić badanie topologicznej struktury systemu ścieżek jak również metod ich optymalizacji z punktu widzenia planowania urbanistycznego. fizyka specjalność fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, informatyka stosowana; studia stacjonarne 4. Badanie lepkości dużych obiektów w tłumie pieszych. (Dr hab. A. Pawlak) Symulacje ruchu pieszych i obiektów o różnych rozmiarach, poruszających się w zbiorowisku pieszych. Każdy obiekt o wymiarach większych od rozmiaru cząsteczki (pieszy, ptak, ryba itd.) będzie odczuwał lepkość makroskopową a każdy obiekt od niej mniejszy lepkość mikroskopową. Celem pracy jest zbadanie jak lepkość działająca na obiekt zmienia się w zależności od jego wymiarów. fizyka specjalność fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, informatyka stosowana; studia stacjonarne 5. Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na propagację dźwięku w magnetykach (Dr hab. A. Pawlak) Praca teoretyczna z dziedziny fizyki statystycznej. Polega ona na obliczeniu, przy wykorzystaniu metody pola molekularnego oraz rachunku zaburzeń, pewnych funkcji korelacji, w zależnym od czasu modelu typu Ginzburga-Landaua. Jest to model oparty na wzajemnie sprzężonych równaniach (typu Langevina) dla namagnesowania i modu dźwiękowego, zawierających również tzw. szum termiczny. Badany jest wpływ pola magnetycznego na prędkość oraz współczynnik pochłaniania dźwięku. fizyka specjalność fizyka teoretyczna; studia stacjonarne akustyka studia stacjonarne

9 6. Badanie własności statycznych i dynamicznych w modelach spinowych Blume-Capela z losowym polem krystalicznym (Dr hab. Andrzej Pawlak) Praca teoretyczna z dziedziny fizyki statystycznej. Dotyczy zjawiska relaksacji parametrów porządku w pobliżu ciągłej przemiany fazowej w układach spinowych z zamrożonym nieporządkiem. Metoda: teoria Onagera termodynamiki nierównowagowej oraz teoria pola średniego. Badane są różne czasy relaksacji oraz podatności dynamiczne. fizyka specjalność fizyka teoretyczna; studia stacjonarne 7. Zastosowanie teorii Galois w układach ściśle rozwiązalnych i kwantowym przetwarzaniu informacji (Prof. dr hab. T. Lulek) Konstruujemy tzw. macierz przekazu (ang. transfer matrix) dla układu całkowalnego wzorowanego na łańcuchu Heisenberga (XXX, może też XXZ), wyznaczamy widmo hamiltonianu i wybieramy poziomy energii z dwukrotną degrneracją (qubity) bądź też jakąś większą (qudity). Ponieważ elementy macierzowe hamiltonianu są liczbami całkowitymi, to zarówno energie, jak też stany własne (te ostatnie wyrażone przez macierze gęstości) "żyją" w skończonym rozszerzeniu ciała prostego liczb wymiernych. Celem pracy jest zademonstrowanie fizycznej i informatycznej interpretacji grupy Galois tego rozszerzenia. fizyka specjalność fizyka teoretyczna 8. Algebraiczne podstawienie Bethego w skali nano (Prof. dr hab. T. Lulek) Opanowujemy komputerowo technikę kombinatoryczną dla tzw. Macierzy monodromii dla łańcucha N spinów 1/2 w zakresie 4 < N < 100 (tj. w skali nanoskopowej) i konstruujemy wybrane ścisłe rozwiązania podstawienia Bethego z interesującą konfiguracją strun ożaglowanych. Sprawdzamy zgodność (lub brak zgodności i naturę odstępstwa) z hipotezą strun poprzez wyznaczenie widma parametrów spektralnych. Dyskutujemy możliwości doświadczalnej weryfikacji struktur strunowych w bieżącej literaturze z magnetycznych kropek kwantowych oraz stosownych implementacji w kwantowym przetwarzaniu informacji. fizyka specjalność fizyka teoretyczna Zakład Fizyki Medycznej XXX Zakład Fizyki Mezoskopowej XXX Zakład Fizyki Nanomateriałów Kontakt: Dr hab. Maciej Krawczyk Tel

10 1. Badanie zmienności spinowo-falowych widm energetycznych w niejednorodnej cienkiej warstwie (opiekun: dr Sławomir Mamica, promotor: prof. M. Krawczyk) 2. Stany vortexowe w dwuwymiarowych kropkach magnetycznych (opiekun: dr Sławomir Mamica, promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) 3. Fale elektromagnetyczne w nowych metamateriałach magnetycznych (promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Badania realizowane będą w ramach projektu NoWaPhen. Celem tego projektu jest poszukiwanie nowych materiałów magnetycznych o własnościach efektywnych przydatnych do wytwarzania metamateriałów dla fal elektromagnetycznych, czyli takich w których przenikalność magnetyczna osiąga ujemne lub zerowe wartości w pewnym zakresie częstotliwości. Spin-wave profiles m = GHz SWR intensity Frequency [GHz] m = GHz Przykład metamateriału dla fal elektromagnetycznych, który może wykazywać w pewnym zakresie częstotliwości ujemne wartości przenikalności magnetycznej i elektrycznej. Pozwala to na tworzenie materiałów o ujemnym współczynniku załamania. 4. Kryształy magnoniczne - modelowanie materiałów o nowych własnościach (promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Celem pracy będzie obliczanie widm częstotliwości fal spinowych rozchodzących się w kryształach magnonicznych, czyli magnetycznych odpowiednikach kryształów fotonicznych. Badania będą prowadzone we współpracy z grupami eksperymentalnymi i posłużą do interpretacji ich wyników jak i wskażą kierunki dalszych badań doświadczalnych. 400 nm S. Tacchi et al., Phys. Rev. B 86, (2012). Przykładowe widmo fal spinowych policzone i zmierzone w Brillouinowskim rozpraszaniu światła dla struktury pokazanej na rysunku z lewej strony.

11 5. Możliwości praktycznego wykorzystania fal sprężystych do kształtowania widma wzbudzeń magnetycznych. (promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Praca będzie miała na celu opracowanie modelu i/lub wykonanie obliczeń w materiałach multiferroicznych, wykazujących własności ferromagnetyczne i magnetostrykcyjne. Jest to nowy kierunek badań, który daje możliwość efektywnego wpływania na własności magnetyczne poprzez przykładane naprężenie lub indukowanie fal akustycznych. Proponowane badania są trypu teoretycznego z wykorzystaniem technik numerycznych. Ze względu na nowatorski charakter badań możliwa jest również wersja przeglądowa pracy magisterskiej, która podsumowałby obecny stan badań w tej dziedzinie.. S. Tacchi et al., Phys. Rev. Lett. (2012). Widmo fal spinowych w cienkiej (30 nm grubości) warstwie dwuwymiarowego kryształu magnonciznego złożonego z kobaltu i stopu żelaza i niklu. Pytanie jak można poprzez generację stojących fal akustycznych modyfikować prezentowane widmo? 6. Obliczenia widm elektronowych nanopasków grafenowych (opiekun: dr Jarosław W. Kłos, promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Nagroda z fizyki w 2010 r. została przyznana za odkrycie grafenu. Jednym z ciekawszych nanoukładów wytworzonych na bazie tego materiału są tzw. paski grafenowe. Ze względu na ograniczenie ruchu w kierunku prostopadłym do osi paska transmisja elektronów następuje przez dyskretny (w skali energii) układ modów. Widmo modów zależy zarówno od orientacji sieci krystalicznej grafenu jak i od geometrii krawędzi paska grafenowego. Zadaniem magistranta będzie wykreślenie relacji dyspersyjnej oraz zidentyfikowanie modów bulkowych i krawędziowych.

12 7. Wyznaczanie efektywności ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji (opiekun: dr Jarosław W. Kłos, promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Celem pracy jest wyznaczenie i porównanie efektywności dwóch typów ogniw fotowoltaicznych: (i) ogniw z kilkoma podpasmami energetycznymi w obszarze przerwy energetycznej półprzewodnika oraz (ii) zespołu ogniw z pojedynczą przerwą energetyczną tworzącego układ typu tandem. Struktura energetyczna (górny rysunek) przykładowego ogniwa trzeciej generacji z pasmem pośrednim. Modelowanie struktur półprzewodnikowych o takiej charakterystyce energetycznej stwarza możliwości wytwarzania ogniw słonecznych o dużej efektywności (dolny rysunek) znacznie przewyższającej efektywność obecnie produkowanych ogniw słonecznych. M. Mruczkiewicz et. al., INTECH 2012

13 Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień 1.Układ programujący sekwencje impulsowe do sterowania spektrometrem Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 60 MHz. 2. Konstrukcja elementów spektrometru MRJ. 3. Badanie dynamiki molekularnej w związkach aktywnych biologiczne metodami NMR i IINS( we współpracy z ZIBJ w Dubnej). 4. Dynamika molekularna związków wykazujących przewodnictwo elektryczne; badania metodą MRJ i mostkową (IFMPAN&WF UAM). 5. Badania dynamiki molekularnej w hydrożelach polimerowych ( soczewki kontaktowe) 6. Wyznaczanie rozmiarów domen w nanomateriałach polimerowych.(we współpracy w PP) 7. Badanie wpływu degradacji mechanicznej na dynamikę molekularną polimerów.(we współpracy w PP) Zakład Informatyki Stosowanej Rafał Renk Metody odkrywania wiedzy w bazach danych Bezpieczeństwo w rozwiązaniach RFID Wykorzystanie algorytmów klastrowania do wykrywania ataków sieciowych Realizacja współdzielonych symulacji zagrożeń naturalnych w środowisku HLA (High Level Architecture) Kodowanie i przesyłanie obiektów 3D Radio kognitywne w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego Metody i narzędzia budowania architektur korporacyjnych Cloud Computing aspekty rynkowe, techniczne, organizacyjne, bezpieczeństwo ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method) jako metoda weryfikacji architektury systemu IT Systemy wsparcia podejmowania decyzji wspierane przez system pojęć (ontologię) NEC (Network Enabled Capability) jako informatyczny system rozproszony Wirtualizacja w zastosowaniu do obsługi zasobów firmowych Metodyki i narzędzia zbierania, analizy i zarządzania potrzebami i wymaganiami na systemy informatyczne Modelowanie różnego rodzaju zagrożeń Narzędzia i standardy w zarządzaniu kryzysowym Narzędzia i metody dynamicznej identyfikacji zasobów sieciowych Henryk Gierszal Oprogramowanie sprzętu: Serwer VoIP jako centrala PBX Bramka SMS/MMS Open-source do transmisji audio i wideo w sieci Wi-Fi Platforma wirtualizacji Symulacje: Aplikacja do symulacji systemu CDMA Symulacja techniki retransmisji H-ARQ

14 Koder/dekoder LDPC Platforma symulacji ns-2/ns-3 dla łańcucha symulacji Symulator transmisji w systemie standardu WiMAX w Matlab Oprogramowanie System taryfikacyjny oparty na bazie danych Zarządzanie oparte na aplikacji Microsoft Enterprise Project Management Mechanizmy realizacji równoważenia ruchu w sieci LAN i WLAN Przetwarzanie w chmurze - MS Azure Platforma usług multimedialnych IMS Środowisko tworzenia rozwiązań Android Środowisko tworzenia rozwiązań Windows Phone Elektronika Podstawowe modulacje w transmisji dane do kontaktu na stronie WWW: Zakład Kryształów Molekularnych 1. Otrzymywanie nowych materiałów w wysokich ciśnieniach przy zastosowaniu kowadeł diamentowych. Opiekun Prof. dr hab. M. Szafrański 2. Badanie własności kryształów ferroelektrycznych w funkcji temperatury i ciśnienia. - Opiekun Prof. dr hab. P. Czarnecki 3. Automatyzacja temperaturowych pomiarów efektu piroelektrycznego przy wykorzystaniu elektrometru Keithley 6517B oraz regulatora temperatury Lake-Shore 336. opiekun Prof. dr hab. P. Czarnecki Zakład Optyki 1. Badania efektu Kerra w chlorowcowych pochodnych anizolu Promotor: Prof. H. Drozdowski Opiekun: Dr Z. Woźniak 2. Rentgenostrukturalne badania surowicy krwi pacjentów z chorobą nowotworową głowy Opiekun: Prof. H. Drozdowski 3. Rentgenowska analiza strukturalna surowicy krwi pacjentów z chorobą nowotworową szyi Opiekun: Prof. H. Drozdowski

15 -- Istnieje współpraca pomiędzy Zakładem Optyki Wydziału Fizyki UAM a Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (Wielkopolskie Centrum Onkologii). Kierownikiem Projektu jest prof. zw. Z. Błaszczak. 4. Badania natury wiązania wodorowego w pochodnych cykloheksanu metodą spektroskopii Ramana Promotor i opiekun: Prof. H. Drozdowski 5. Badania efektu Cottona-Moutona w roztworach nitropochodnych anizolu i toluenu Promotor: Prof. Z. Błaszczak Opiekun: Dr Z. Woźniak 6. Rentgenowska analiza strukturalna wybranych nanoukładów węglowych Promotor i opiekun: Prof. H. Drozdowski 7. Spektroskopie - Ramana i w podczerwieni, w badaniach wybranych roztworów Promotor i opiekun: Prof. H. Drozdowski -- Istnieje współpraca pomiędzy Zakładem Optyki oraz Centrum Nano-Bio-Medycznym na Wydziale Fizyki UAM Promotor i opiekun: Dr Zenon Woźniak Badania transportu płynu łzowego przez soczewki kontaktowe pochodzące od różnych producentów metodą interferencji optycznej. 2. Okresowe badania okulistyczne cywilnych i wojskowych pilotów statków powietrznych współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badań Lotniczych, Wrocław. Projekt modelu układu pomiarowego do badania mikro-ruchów gałki ocznej. Ocena przydatności urządzeń optycznych wykorzystywanych przez osoby słabowidzące. Promotor: Prof. dr hab. inż. Henryk Drozdowski, Opiekun: dr Zenon Woźniak Badanie dwójłomności optycznej roztworów dwuskładnikowych metodą elektrooptycznego efektu Kerra.

16 Wyznaczanie parametrów molekularnych cząsteczek Fe-dekstranu (krwiozastępczej cieczy infuzyjnej) metodą analizy dynamiki transportu przez błony syntetyczne. Propozycje tematów prac magisterskich Promotor i opiekun: Prof. UAM dr hab. Marceli Koralewski Badania magnetooptyczne biogenicznych i syntetycznych ferrytyn Badania magnetooptyczne aminokwasów i podstawowych białek surowicy krwi ludzkiej Badania magnetooptyczne analogów hemozinu (pasożytów malarii) 4. Badania magnetooptyczne wodnych roztworów kompleksów żelaza 5. Badania magnetooptyczne nanocząstek tlenków żelaza stabilizowanych polisacharydem 6. Badania dyspersji efektu Faraday a w surowicy krwi ludzkiej w stanach normalnych i patologicznych 7. Badania efektu Faraday a w ferroelektrycznych kryształach tlenowych 8. Badania polarymetryczne płynów fizjologicznych oka Symulacja wzajemnych orientacji cząsteczek tworzących kompleksy w rozcieńczonych roztworach dwuskładnikowych z wykorzystaniem ich własności dielektrycznych Opiekun: Dr M. Kaczmarek 2. Badania energii oddziaływań międzycząsteczkowych w kompleksach dwójkowych Opiekun: Dr M. Kaczmarek Komputerowa rejestracja transportu płynów fizjologicznych przez błony półprzepuszczalne

17 Opiekun: Dr M. Kaczmarek Symulacja komputerowa procesu widzenia i wad refrakcji oka Opiekun: Dr M. Kaczmarek Symulacja zderzeń cząsteczek w gazach w funkcji temperatury i ciśnienia Opiekun: Dr M. Kaczmarek Symulacja procesów transportu cząsteczek i jonów przez błony półprzepuszczalne Opiekun: Dr M. Kaczmarek Badania dynamiki transportu płynów fizjologicznych przez błony w funkcji gęstości Opiekun: Dr M. Kaczmarek Badania dynamiki transportu płynów fizjologicznych przez błony metodą interferencyjną Opiekun: Dr M. Kaczmarek Badania wpływu pola elektrostatycznego i ciśnienia na transport jonów przez błony biologiczne Opiekun: Dr M. Kaczmarek 10. Badania szybkości dyfuzji substancji wielkocząsteczkowych w środowisku wodnym Opiekun: Dr M. Kaczmarek

18 Zakład Optyki Nieliniowej Prof. dr hab. Adam Miranowicz Kwantowe i klasyczne testy losowości. Hipoteza Riemanna w fizyce kwantowej. Paradoksy splątania kwantowego. Splątanie kwantowe układów wielowymiarowych. Miary kwantowych korelacji typu discord. związkach termodynamiki z informatyką kwantową. Prof. dr hab. Ryszard Tanaś Ewolucja korelacji kwantowych w układach otwartych dr hab. Krzysztof Grygiel Generacja chaotycznych modulacji w procesach optyki nieliniowej (dla studentów fizyki) Dynamiczne własności sprzężonych rezonatorów opto-mechanicznych (dla studentów fizyki i nanotechnologii) Badania własności dynamicznych układów opisanych równaniami ruchu z ułamkowymi pochodnymi (dla studentów fizyki) Zakład Radiospektroskopii 1. Badanie reorientacji molekularnych w układach molekularnych i jonowo molekularnych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego (we współpracy z Międzyuczelnianym Centrum NanoBioMedycznym CNBM) 2. Badanie wpływu ciśnienia na dynamikę i przemiany fazowe w substancjach aktywnych farmakologicznie (we współpracy z Międzyuczelnianym Centrum NanoBioMedycznym CNBM) 3. Symulacje dynamiki molekularnej w substancjach aktywnych farmakologicznie (we współpracy z Instytutem Laue Langevina w Grenoble, Francja) 4. Badania własności faz skondensowanych metodą spektroskopii neutronowej oraz z wykorzystanie metod obliczeniowych chemii kwantowej (we współpracy z Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja) Stanów Elektronowych Ciała Stałego prof. UAM dr hab. Tomasz Kostyrko (promotor i opiekun) Fizyka nanotechnologia / fizyka teoretyczna Badanie stanów elektronowych i zjawisk transportowych w nanostrukturach

19 metodami ab initio ("z pierwszych zasad") oraz za pomocą modeli teoretycznych. dr hab. Grzegorz Pawłowski (promotor i opiekun) 1. Dotyczy studentów TZI Symulacje modeli fizycznych w środowisku Vensim Modelowanie pracy wybranych przetworników energii z użyciem urządzeń mobilnych Prognozowanie ewolucji złożonych systemów (tech/fiz/ekonom) w oparciu o symulacje komputerowe dr Mariusz Sidowski (opiekun), prof. dr hab. Stanisław Robaszkiewicz (promotor) 1. Fizyka / nanotechnologia Wyznaczenie progów perkolacji dla egzotycznych sieci wielowymiarowych Pomiary transportu elektrycznego w ceramikach w zakresie temperatur helowych Przygotowanie narzędzi do sterowania kriostatem 2. Informatyka Stosowana: System e-learningowy optymalizowany dla urządzeń mobilnych Budowa klastra obliczeniowego opartego na urządzeniach mobilnych Wykorzystanie G-sensora do pomiaru przyśpieszeń w eksperymentach fizycznych Symulacje procesów fizycznych dr Wojciech Czart (promotor i opiekun) 1. Techniczne Zastosowania Internetu / Fizyka specjalność Informatyka Stosowana 1) Marketing internetowy SEM - marketing organiczny w wyszukiwarkach - SEO - optymalizacja i pozycjonowanie stron www. Marketing PPC - kampanie linków sponsorowanych w systemie zarządzania kampaniami Google AdWords - z udziałem w konkursie Google Online Marketing Challenge Analityka webowa - analiza i narzędzia statystyk, śledzenie ruchu w Internecie (Google Analytics, narzędzia webmasterów itp.) Użyteczności serwisów webowych- analiza, Eye-tracking itd. Bezpieczeństwo systemów środowisk webowych bezpieczeństwo aplikacji webowych bezpieczeństwo serwerów www Budowa aplikacji webowych i zarządzanie (min. budowa sklepów webowych) Zaawansowane techniki pozyskiwania informacji w internecie. v. mgr Konrad Kapcia i dr Wojciech Czart (opiekunowie),prof. dr hab. Stanisław Robaszkiewicz (promotor) 1. Zastosowanie teorii dynamicznego pola średniego do badania uporządkowań w ciałach stałych.

20 Zakład Teorii Ciała Stałego Dr Tomasz Polak Przejścia fazowe w zewnętrznych polach magnetycznych neutralnych atomów na sieciach optycznych. dr Maciej Bąk Przybliżenie pola średniego dla modeli skorelowanych elektronów prof. Michał Kurzyński, dr Przemysław Chełminiak 1. Błądzenie przypadkowe na ewoluujących sieciach fraktalnych - model dynamiki biologicznych maszyn molekularnych. 2. Symulacje średniego czasu pierwszego przejścia na sieciach złożonych. prof. Ryszard Wojciechowski 1. Odbicie Andreeva w nanozłaczach zawierających grafen. 2. Kwantowy efekt Halla w grafenie. prof. Leon Kowalewski Procesy transportu ładunkowego i spinowego w podwójnych złączach FSF na bazie grafenu, (F=ferromagnetyk, S=nadprzewodnik). prof. Roman Micnas "Superfluidity of cold fermionic atoms and boson-fermion mixtures".

Fizyka komputerowa(ii)

Fizyka komputerowa(ii) Instytut Fizyki Fizyka komputerowa(ii) Studia magisterskie Prowadzący kurs: Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr Godziny konsultacji: Poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 15.00 pokój 223 lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.204r. Fizyka - II stopień - mgr (j. angielski) Numeryczna analiza własności elektronowych i transportowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności na studiach magisterskich

Wykaz specjalności na studiach magisterskich Wykaz specjalności na studiach magisterskich Na Wydziale Fizyki UW prowadzone są studia magisterskie w ramach następujących specjalnościach: specjalności na kierunku fizyka fizyka cząstek i oddziaływań

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Skoki o zerowej długości w formalizmie błądzenia losowego w czasie ciągłym

Skoki o zerowej długości w formalizmie błądzenia losowego w czasie ciągłym TEMATY PRAC MAGISTERSKICH Z EKONOFIZYKI Rok akademicki 2013/14 Skoki o zerowej długości w formalizmie błądzenia losowego w czasie ciągłym Opiekun: dr Tomasz Gubiec Email: Tomasz.Gubiec@fuw.edu.pl Błądzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej. Tel.: +48-85 7457229, Fax: +48-85 7457223 Zakład Fizyki Magnetyków Uniwersytet w Białymstoku Ul.Lipowa 41, 15-424 Białystok E-mail: vstef@uwb.edu.pl http://physics.uwb.edu.pl/zfm Praca magisterska Badanie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano.

Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano. Chemia teoretyczna to dział chemii zaliczany do chemii fizycznej, zajmujący się zagadnieniami związanymi z wiedzą chemiczną od strony teoretycznej, tj. bez wykonywania eksperymentów na stole laboratoryjnym.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia modulacyjna

Spektroskopia modulacyjna Spektroskopia modulacyjna pozwala na otrzymanie energii przejść optycznych w strukturze z bardzo dużą dokładnością. Charakteryzuje się również wysoką czułością, co pozwala na obserwację słabych przejść,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Prezentuje : Dorota Roman - Jurdzińska W arkuszu I na obu poziomach występują dwa zadania związane z algorytmiką: Arkusz I bez komputera analiza algorytmów,

Bardziej szczegółowo

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan Spis zagadnień Fizyczne podstawy zjawiska NMR Parametry widma NMR Procesy relaksacji jądrowej Metody obrazowania Fizyczne podstawy NMR Proton, neutron,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Polecenie Rektora nakłada na Wydział obowiązek przygotowania programu studiów w systemie 3-letnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

Rozmycie pasma spektralnego

Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Rozmycie pasma spektralnego Z doświadczenia wiemy, że absorpcja lub emisja promieniowania przez badaną substancję występuje nie tylko przy częstości rezonansowej, tj. częstości

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej WZÓR WPISU Rok studiów: Przedmioty obieralne do indeksu Rok akademicki: Semestr: Nazwisko wykładającego dr Leszek Petryka dr Leszek Petryka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka

Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka Zasady studiów zawodowych na kierunku fizyka Studia zawodowe na Wydziale Fizyki trwają 3 lata. Istnieją 3 specjalności: Metody Komputerowe Fizyki, Fizyka Środowiska, Fizyka Materiałowa i Optyka. Studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego 5 marca 2010, 11.00 OTWARCIE SYMPOZJUM 11.10 Stefan Jurga 11.40 Jadwiga Tritt-Goc, J. Kowalczuk 12.10 Monika Makrocka-Rydzyk, A. Wypych, M. Jancelewicz, S.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO

FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO 102. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa. 105. Pomiar wilgotności powietrza psychrometrem Assmana. 106. Wyznaczanie stosunku c p χ = dla powietrza. c V

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

T2A_W01 T2A_W01 T2A_W02 3 SI_W03 Posiada szeroką wiedzę w zakresie teorii grafów T2A_W01

T2A_W01 T2A_W01 T2A_W02 3 SI_W03 Posiada szeroką wiedzę w zakresie teorii grafów T2A_W01 Efekty dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki, na kierunku Informatyka w języku polskim, na specjalnościach Metody sztucznej inteligencji oraz Projektowanie systemów CAD/CAM, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 26/406. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 26/406. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika Analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika. Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Elektrotechnika absolwent

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Praca dyplomowa magisterska Implementacja algorytmów filtracji adaptacyjnej o strukturze transwersalnej na platformie CUDA Dyplomant: Jakub Kołakowski Opiekun pracy: dr inż. Michał Meller Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA Efekty kształcenia dla kierunku: INFORMATYKA Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI nazwa kierunku studiów: Informatyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Automatyka i robotyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Automatyka i robotyka studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Automatyka i robotyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Motywacja Podstawy. Historia Teoria 2D PhC Podsumowanie. Szymon Lis Photonics Group szymon.lis@pwr.wroc.pl C-2 p.305. Motywacja.

Motywacja Podstawy. Historia Teoria 2D PhC Podsumowanie. Szymon Lis Photonics Group szymon.lis@pwr.wroc.pl C-2 p.305. Motywacja. Politechnika Wrocławska Plan wykładu 1. 2D Kryształy Fotoniczne opis teoretyczny 2. Podstawowe informacje 3. Rys historyczny 4. Opis teoretyczny - optyka vs. elektronika - równania Maxwella Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : WSTĘP DO FIZYKI DIELEKTRYKÓW Nazwa w języku angielskim: ITRODUCTION TO THE PHYSICS OF DIELECTRICS Kierunek

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15 ........ (pieczątka adresowa Oferenta) Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica,33-300 Nowy Sącz. Strona: z 5 Arkusz kalkulacyjny określający minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA W trakcie egzaminu licencjackiego student udziela ustnych odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo