Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013"

Transkrypt

1 Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Zakład Biofizyki Molekularnej Promotor: prof. Andrzej Dobek 1. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem magnetycznym (efekt CM) w cienkich warstwach biomakromolekularnych. 2. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem optycznym (OEK) w roztworach kwasów nukleinowych. (kontynuacja). Promotor: dr hab. Krzysztof Gibasiewicz Opieka: dr Wojciech Giera 1. Wpływ PMS (phenazine methosulfate) na wydajność kwantową fluorescencji chlorofili w Fotosystemie I. Promotor: prof. Adam Patkowski, dr hab. Jacek Gapiński Opieka: dr Ewa Banachowicz, dr Hanna Jurga-Nowak 1. Badania stosowalności uogólnionego prawa Stokesa-Einsteina w oddziałujących układach koloidalnych przy pomocy FCS. 2. Pomiar współczynnika dyfuzji i rozkładu wielkości cząsteczek koloidowych poprzez analizę trajektorii uzyskanych przy pomocy mikroskopu. 3. Badania dyfuzji sondy w cieczach przechłodzonych w zależności od temperatury przy pomocy FCS. 4. Badania dyfuzji sondy w cieczach przechłodzonych w zależności od ciśnienia przy pomocy FCS. 5. Badanie zmian strukturalnych białek pod wpływem różnych czynników denaturującyh (ph, GdnHCl, temperatura) porównanie z modelami hydrodynamicznymi. Zakład Elektroniki Kwantowej 1. Wybrane zastosowania spektroskopii optycznej. opiekun/promotor dr hab. Jacek Kubicki 2. Przestrzenny modulator światła jako programowalny układ obrazujący. opiekun dr Krzysztof Dobek, 3. Pomiar kształtu czoła fali wiązki lasera z użyciem filtra Shack-Hartmanna. opiekun dr Krzysztof Dobek, 4. Badanie fotoogniw barwnikowych metodami spektroskopii optycznej. opiekun dr Marcin Ziółek, 5. Optymalizacja pracy fotoogniw opartych na dwóch różnych barwnikach. opiekun dr Marcin Ziółek,

2 6. Badanie spektroskopowe związków chemicznych odpowiedzialnych za barwę i właściwości trujące muchomora czerwonego. opiekun dr Gotard Burdziński Zakład Fizyki Dielektrykow Tematy prac magisterskich (prace eksperymentalne): 1. Efekty zwilżania w nanoskali wyznaczanie parametru zwilżania determinującego zjawiska adsorpcji w nanoporach przy użyciu goniometru Phoenix Siły adhezji/kohezji na płaszczyznach grafenowych i grafitowych. 3. Przejścia fazowe cieczy i ich mieszanin uwięzionych w nanoporach a) grafenowych, b) krzemionkowych. 4. Teoretyczne wyznaczanie parametru zwilżania dla powierzchni o zróżnicowanym stopniu porowatości (weryfikacja eksperymentalna). 5. Symulacje molekularne własności mieszanin ciekłych w pobliżu punktu rozdziału faz. Zakład Fizyki Komputerowej Adres Internetowy: Fizyka i metody komputerowe w nauce (tematy adresowane do studentów specjalności fizyka teoretyczna, nanotechnologia, informatyka stosowana, TZI) Kompleksowe modelowanie nanomagnetyków molekularnych o fascynujących własnościach i przyszłościowych zastosowaniach technologicznych w elementach pamięci komputerów i procesorów kwantowych (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Nowe miary splątania stanów podstawowych w sfrustrowanych magnetykach molekularnych i ich weryfikacja eksperymentalna (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Analiza komputerowa przejść fazowych w układach klasycznych i kwantowych (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych w fizyce, technice i ekonomii za pomocą metod sztucznej inteligencji obejmujących algorytmy genetyczne i sieci neuronowe (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Metoda Monte Carlo w rozkładzie mikrokanonicznym dla różnych wersji modelu Isinga (promotor + opiekun dr hab. W. Florek)

3 Układy Afflecka (AKLT) na wielościanach platońskich (promotor + opiekun dr hab. W. Florek) Metody matematyczne i numeryczne dla skończonych układów spinowych, wpływ parametrów hamiltonianu Heisenberga na średnie wartości spinu całkowitego i/lub magnetyzacji (promotor + opiekun dr hab. W. Florek) Eksperymenty komputerowe i ich wykonywanie w architekturach rozproszonych (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Badanie prostych modeli ze stopniami swobody typu Isinga na sieci kwadratowej z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo opartych na znanych algorytmach (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Fizyka medyczna i analiza sygnałów (tematy realizowane we współpracy z klinikami UM w Poznaniu, adresowane do studentów specjalności fizyka medyczna, biofizyka) Ocena trafności testów przesiewowych i ich zastosowanie w diagnostyce chorób społecznych (bezdech śródsenny, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, uzależnienia) (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka w Klinikach Uniwersytetu Medycznego) Analiza sygnałów biomedycznych rejestrowanych w zapisie EKG, fali tętna, EEG za pomocą metod statystycznych i sztucznej inteligencji, a także zagadnienia detekcji promieniowania radioizotopów oraz ich zastosowania w diagnostyce klinicznej (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka w Klinikach Uniwersytetu Medycznego) Informatyka i jej zastosowania (tematy adresowane do studentów specjalności informatyka stosowana, TZI) Zarządzanie i administracja klastrami obliczeniowymi w środowisku rozproszonym z dostępem do sieci krajowego gridu naukowego (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Opracowanie algorytmów obliczeniowych i modelowanie komputerowe złożonych układów fizycznych oraz rozpoznawanie obrazów (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Rozwiązywanie problemów optymalizacji w fizyce i technice za pomocą algorytmów genetycznych (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Metody matematyczne i numeryczne dla skończonych układów spinowych (promotor + opiekun dr hab. W. Florek) Eksperymenty komputerowe i ich wykonywanie w architekturach rozproszonych (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Badanie prostych modeli ze stopniami swobody typu Isinga na sieci kwadratowej z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo opartych o znane algorytmy (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Projektowanie serwisów internetowych łatwo dostępnych dla niepełnosprawnych (rozwiązania techniczne, regulacje prawne, przykłady zastosowań, human-computer interaction, stworzenie przykładowego serwisu wykorzystującego różne technologie wspierające); (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Optymalizacja dużych popularnych serwisów internetowych (szybkość, wydajność, serwisy skalowalne, replikacja); (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy)

4 System zarządzania i wymiany informacji w zakładzie naukowym (stworzenie i wdrożenie systemu dla Zakładu Fizyki Komputerowej umożliwiającego rozpowszechnianie informacji dotyczących publikacji, seminariów, prowadzonych badań itp.; serwis internetowy z wykorzystaniem bazy danych, np. mysql + PHP); (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Opracowanie/modyfikacja programu/aplikacji do analizy wybranego problemu naukowego/praktycznego z dziedziny fizyki, medycyny, informatyki lub ekonomii; (promotor prof. G. Kamieniarz, opieka - współpracownicy) Implementacja bibliotek wysokiej precyzji (GMP, MPFR) w rozwiązywaniu zagadnienia własnego lub układu równań nieliniowych (promotor + opiekun dr hab. W. Florek) Gry i zabawy (nie tylko logiczne) z wykorzystaniem języków skryptowych i/lub technologii Flash (promotor + opiekun dr hab. Wojciech Florek) Przetwarzanie równoległe w wybranych eksperymentach komputerowych w oparciu: (a) o wątki, (b) przesyłanie komunikatów (promotor + opiekun dr hab. G. Musiał ) Sposoby budowy i wykorzystywania doraźnych systemów klastrowych na bazie heterogenicznych komputerów osobistych (promotor + opiekun Prof. dr hab. G. Musiał) Fizyka Zakład Fizyki Kryształów Multiferroiki heterostrukturalne ze sprzężeniem pośrednim B.Mróz /A.Trzaskowska Wymuszone rozpraszanie Brillouina w materiałach z fazą CDW M.Wiesner/A.Trzaskowska Własności dielektryczne, piezoelektryczne i sprężyste semiorganicznych kryształów zawierających kwasy aminowe Z.Tylczyński Uporządkowanie ferroiczne wyższego rzędu: ferroelastyczne Z.Tylczyński Symulacja drgań własnych w strukturach wyspowych - B. Mróz Przerwa energetyczna w powierzchniowych strukturach fononicznych S.Mielcarek/A.Trzaskowska Nanotechnologia i inne Spektroskopia Brillouina nanostruktur periodycznych S.Mielcarek /A.Trzaskowska Symulacje struktur fononicznych B.Mróz Spektroskopia fononowa struktur magnonicznych S.Mielcarek /A.Trzaskowska Badania AFM/STM kryształów z fazą CDW M.Wiesner /S.Mielcarek Spektroskopia Brillouina struktur grafenowych M.Wiesner /S.Mielcarek

5 Zakład Fizyki Kwantowej p r of. UAM d r hab. Michał B anaszak Własności fizyczne polielektrolitów badane metodami symulacji komputerowych Wymagania - znajomość: języka C/C++, systemu operacyjnego UNIX oraz fizyki statystycznej. Sieci reakcji chemicznych Wymagania - znajomość: fizyki statystycznej oraz programu MATLAB. Przejście kłębek-globula w układach kopolimerów wieloblokowych Wymagania - znajomość: języka C/C++, systemu operacyjnego UNIX oraz fizyki statystycznej. d r hab. L e ch B orkow ski Praca z zakresu nadprzewodnictwa Wymagania: teoria wielu ciał, diagramy Feynmana Praca dotycząca dynamiki nieliniowej neuronów Wymagania: rozwiązywanie numeryczne układów równań nieliniowych Praca z zakresu silnie skorelowanych układów elektronów Wymagania: teoria wielu ciał, diagramy Feynmana. p r of. z. d r hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiew i c z Kwantowe pole kosmologiczne Przedmiotem pracy jest kwantowo-polowy model wieloświata, w którym wzbudzeniami elementarnymi są zamknięte wszechświaty wypełnione ciemną energią. Celem pracy jest kwantowy opis procesu prowadzącego do wielkiego wybuchu. Wymagania: numeryczne rozwiązanie równania różniczkowego zwyczajnego drugiego rzędu. d r hab. Andrzej Ko p er Model Edwardsa polimerów w przybliżeniu MFA Przedmiotem pracy jest teoriopolowy opis (całkowanie po trajektoriach + diagramy Feynmana) układów polimerowych. Polimery w Modelu Edwardsa są trajektoriami abstrakcyjnych cząstek Browna. Celem pracy jest numeryczne wyznaczenie diagramów fazowych (typów przestrzennego uporządkowania) gęstego układu kopolimerów w przybliżeniu pola molekularnego (MFA). Wymagania: seminaria zakładowe (stały udział + wystąpienia z postępu prac), wykład monograficzny (Wstęp do kwantowej teorii wielu cząstek) i sprawne posługiwanie się językiem programowania C++. Modele fenomenologiczne membran biologicznych Przedmiotem pracy jest teoriopolowy opis (całkowanie po trajektoriach + diagramy Feynmana) uciąglonych modeli membran biologicznych. Membrany te są dwuwymiarowymi (nierelatywistycznymi) rozmaitościami. Celem pracy jest

6 wyznaczenie kształtów (konformacji) tych membran w skończonych temperaturach (metodą termodynamicznego rachunku zaburzeń lub metodą Monte Carlo). Wymagania: seminaria zakładowe (stały udział + wystąpienia z postępu prac), wykład monograficzny (Wstęp do kwantowej teorii wielu cząstek) i sprawne posługiwanie się językiem programowania C++. Modele mikroskopowe membran lipidowych Modele mikroskopowe membran lipidowych są to dyskretne (pseudospinowe) modele sieciowe dwuwymiarowe. Celem pracy jest wyznaczenie kształtów tych membran (konformacji) w skończonych temperaturach w przybliżeniu pola molekularnego (MFA) lub metodą Monte Carlo. Wymagania: seminaria zakładowe (stały udział + wystąpienia z postępu prac) i sprawne posługiwanie się językiem C++. p r of. z. d r hab. Ad a m Lipowsk i Modele teorii gier na sieciach złożonych (np. iterowany dylemat więźnia na grafach losowych lub tzw. sieciach bezskalowych) Modelowanie agentowe w ekonofizyce (np. modelowanie dystrybucji zasobów w społeczeństwie lub modelowanie zachowania się rynków giełdowych) Fraktalne modele wzrostu nowotworów (symulacje sieciowych modeli wzrostu, będących wariantami modelu Eden) Wymagania: umiejętność programowania najlepiej w Javie lub C++. d r Michał Mu ch a Narzędzia administratora przede wszystkim Windows (ale nie koniecznie) obejmujące: o local network crawler ew. też local network sniffer o registry watcher/maintainer o file manager o file/directory synchronization (ftp dla odległych systemów) o software inventory o backup with compression o filtr spamu Uniwersalna konsola w działająca pod NAT em (w stylu VNC UltraVNC, Team Viewer) o Inteligentny internet crawler bazujacy na: curl wininet Narzędzie(a) do kwalifikowania tekstów/artykułów ze względu na tematykę. Porównywanie tekstów z zadanym tematem. Wyszukiwanie plagiatów. Grafika - analiza obrazu o Rozpoznawanie twarzy (np. system otwierania drzwi pracownikom i studentom wydziału) o Rozpoznawania rejestracji samochodów (np. system sterujący barierkami przy wjeździe na parking)

7 o Rozpoznawanie scen np. analiza zachowań przechodniów, ruchu na skrzyżowaniu itp. o Rozpoznawanie obiektów (object recognition algorithms) o Szeroko rozumiana analiza obrazów np. zdjęć roentgenowskich, dermatologicznych, zdjęć upraw etc. o Biblioteka(i) graficzne tłumaczące funkcje graficzne GDI GDI+ na standard pdf (z wykorzystaniem biblioteki libharu). Zmodernizowanie istniejącego PDF printer drivera działającego z GhostScriptem Social network recognition Programy wykorzystujące standard XML. Program do automatycznego tworzenia formularzy ekranowych służących do wprowadzania danych do dokumentów administracyjnych, na podstawie definicji XSD (np. formularzy podatkowych ZUS owskich etc.) p r of. UAM d r hab. Pi o t r T o mczak Opiekun: dr Krzysztof Cichy Investigations of the Schwinger model within the framework of lattice gauge theory Model Schwingera jest elektrodynamiką kwantową w 1+1 wymiarach, a jego własności w pewnych aspektach przypominają chromodynamikę kwantową w 3+1 wymiarach. W związku z tym, model Schwingera jest bardzo często używany jako toy model QCD i testowane są w nim różne techniki znajdujące później zastosowanie w Lattice QCD. Z tego punktu widzenia, rozpoczęcie od modelu Schwingera jest bardzo perspektywiczne i napisanie dobrej pracy magisterskiej na jego temat otwiera drogę do wielu ciekawych zastosowań w Lattice QCD Wymagania: podstawowym narzędziem w tego typu badaniach są oczywiście symulacje komputerowe. Dlatego warunkiem wstępnym dla studentów jest dobre opanowanie programowania, najlepiej w języku C. Myślę, że studenci muszą być tego świadomi, aby podjąć ewentualną decyzję o wyborze takiego tematu. Zakład Fizyki Makromolekularnej XXX Zakład Fizyki Matematycznej 1. Kwantyzacja klasycznych układów całkowalnych (Prof. dr. hab. Maciej Błaszak) Nieliniowy klasyczny układ hamiltonowski jest całkowalny (potrafimy rozwiązać równania ruchu) jeśli istnieją dla niego tak zwane zmienne separacji. Warunkiem koniecznym jest istnienie odpowiedniej liczby całek ruchu. Tematem pracy będzie konstrukcja Hamiltonianu

8 kwantowego takiego układu i rozwiązanie zagadnienia własnego (badanie spektrum takiego operatora). fizyka specjalność fizyka teoretyczna 2. Kwantyzacja układów fermionowych (Prof. dr. hab. Maciej Błaszak) Praca związana z fundamentami mechaniki kwantowej. Kwantyzacja rozumiana jako deformacja algebry Grassmana klasycznych zmiennych fermionowych do algebry Clifforda kwantowych zmiennych fermionowych. fizyka specjalność fizyka teoretyczna 3. Modelowanie ewolucji systemu ścieżek tworzonych przez ludzi i zwierzęta (Dr hab. A. Pawlak) Wiele zjawisk w naszym bezpośrednim otoczeniu wykazuje cechy samoorganizacji. Celem pracy jest badanie nieliniowych oddziaływań między pieszymi, wydeptującymi ścieżki w takich miejscach jak osiedlowe trawniki, parki itd. Wykorzystując tzw. model aktywnego pieszego należy przeprowadzić badanie topologicznej struktury systemu ścieżek jak również metod ich optymalizacji z punktu widzenia planowania urbanistycznego. fizyka specjalność fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, informatyka stosowana; studia stacjonarne 4. Badanie lepkości dużych obiektów w tłumie pieszych. (Dr hab. A. Pawlak) Symulacje ruchu pieszych i obiektów o różnych rozmiarach, poruszających się w zbiorowisku pieszych. Każdy obiekt o wymiarach większych od rozmiaru cząsteczki (pieszy, ptak, ryba itd.) będzie odczuwał lepkość makroskopową a każdy obiekt od niej mniejszy lepkość mikroskopową. Celem pracy jest zbadanie jak lepkość działająca na obiekt zmienia się w zależności od jego wymiarów. fizyka specjalność fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, informatyka stosowana; studia stacjonarne 5. Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego na propagację dźwięku w magnetykach (Dr hab. A. Pawlak) Praca teoretyczna z dziedziny fizyki statystycznej. Polega ona na obliczeniu, przy wykorzystaniu metody pola molekularnego oraz rachunku zaburzeń, pewnych funkcji korelacji, w zależnym od czasu modelu typu Ginzburga-Landaua. Jest to model oparty na wzajemnie sprzężonych równaniach (typu Langevina) dla namagnesowania i modu dźwiękowego, zawierających również tzw. szum termiczny. Badany jest wpływ pola magnetycznego na prędkość oraz współczynnik pochłaniania dźwięku. fizyka specjalność fizyka teoretyczna; studia stacjonarne akustyka studia stacjonarne

9 6. Badanie własności statycznych i dynamicznych w modelach spinowych Blume-Capela z losowym polem krystalicznym (Dr hab. Andrzej Pawlak) Praca teoretyczna z dziedziny fizyki statystycznej. Dotyczy zjawiska relaksacji parametrów porządku w pobliżu ciągłej przemiany fazowej w układach spinowych z zamrożonym nieporządkiem. Metoda: teoria Onagera termodynamiki nierównowagowej oraz teoria pola średniego. Badane są różne czasy relaksacji oraz podatności dynamiczne. fizyka specjalność fizyka teoretyczna; studia stacjonarne 7. Zastosowanie teorii Galois w układach ściśle rozwiązalnych i kwantowym przetwarzaniu informacji (Prof. dr hab. T. Lulek) Konstruujemy tzw. macierz przekazu (ang. transfer matrix) dla układu całkowalnego wzorowanego na łańcuchu Heisenberga (XXX, może też XXZ), wyznaczamy widmo hamiltonianu i wybieramy poziomy energii z dwukrotną degrneracją (qubity) bądź też jakąś większą (qudity). Ponieważ elementy macierzowe hamiltonianu są liczbami całkowitymi, to zarówno energie, jak też stany własne (te ostatnie wyrażone przez macierze gęstości) "żyją" w skończonym rozszerzeniu ciała prostego liczb wymiernych. Celem pracy jest zademonstrowanie fizycznej i informatycznej interpretacji grupy Galois tego rozszerzenia. fizyka specjalność fizyka teoretyczna 8. Algebraiczne podstawienie Bethego w skali nano (Prof. dr hab. T. Lulek) Opanowujemy komputerowo technikę kombinatoryczną dla tzw. Macierzy monodromii dla łańcucha N spinów 1/2 w zakresie 4 < N < 100 (tj. w skali nanoskopowej) i konstruujemy wybrane ścisłe rozwiązania podstawienia Bethego z interesującą konfiguracją strun ożaglowanych. Sprawdzamy zgodność (lub brak zgodności i naturę odstępstwa) z hipotezą strun poprzez wyznaczenie widma parametrów spektralnych. Dyskutujemy możliwości doświadczalnej weryfikacji struktur strunowych w bieżącej literaturze z magnetycznych kropek kwantowych oraz stosownych implementacji w kwantowym przetwarzaniu informacji. fizyka specjalność fizyka teoretyczna Zakład Fizyki Medycznej XXX Zakład Fizyki Mezoskopowej XXX Zakład Fizyki Nanomateriałów Kontakt: Dr hab. Maciej Krawczyk Tel

10 1. Badanie zmienności spinowo-falowych widm energetycznych w niejednorodnej cienkiej warstwie (opiekun: dr Sławomir Mamica, promotor: prof. M. Krawczyk) 2. Stany vortexowe w dwuwymiarowych kropkach magnetycznych (opiekun: dr Sławomir Mamica, promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) 3. Fale elektromagnetyczne w nowych metamateriałach magnetycznych (promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Badania realizowane będą w ramach projektu NoWaPhen. Celem tego projektu jest poszukiwanie nowych materiałów magnetycznych o własnościach efektywnych przydatnych do wytwarzania metamateriałów dla fal elektromagnetycznych, czyli takich w których przenikalność magnetyczna osiąga ujemne lub zerowe wartości w pewnym zakresie częstotliwości. Spin-wave profiles m = GHz SWR intensity Frequency [GHz] m = GHz Przykład metamateriału dla fal elektromagnetycznych, który może wykazywać w pewnym zakresie częstotliwości ujemne wartości przenikalności magnetycznej i elektrycznej. Pozwala to na tworzenie materiałów o ujemnym współczynniku załamania. 4. Kryształy magnoniczne - modelowanie materiałów o nowych własnościach (promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Celem pracy będzie obliczanie widm częstotliwości fal spinowych rozchodzących się w kryształach magnonicznych, czyli magnetycznych odpowiednikach kryształów fotonicznych. Badania będą prowadzone we współpracy z grupami eksperymentalnymi i posłużą do interpretacji ich wyników jak i wskażą kierunki dalszych badań doświadczalnych. 400 nm S. Tacchi et al., Phys. Rev. B 86, (2012). Przykładowe widmo fal spinowych policzone i zmierzone w Brillouinowskim rozpraszaniu światła dla struktury pokazanej na rysunku z lewej strony.

11 5. Możliwości praktycznego wykorzystania fal sprężystych do kształtowania widma wzbudzeń magnetycznych. (promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Praca będzie miała na celu opracowanie modelu i/lub wykonanie obliczeń w materiałach multiferroicznych, wykazujących własności ferromagnetyczne i magnetostrykcyjne. Jest to nowy kierunek badań, który daje możliwość efektywnego wpływania na własności magnetyczne poprzez przykładane naprężenie lub indukowanie fal akustycznych. Proponowane badania są trypu teoretycznego z wykorzystaniem technik numerycznych. Ze względu na nowatorski charakter badań możliwa jest również wersja przeglądowa pracy magisterskiej, która podsumowałby obecny stan badań w tej dziedzinie.. S. Tacchi et al., Phys. Rev. Lett. (2012). Widmo fal spinowych w cienkiej (30 nm grubości) warstwie dwuwymiarowego kryształu magnonciznego złożonego z kobaltu i stopu żelaza i niklu. Pytanie jak można poprzez generację stojących fal akustycznych modyfikować prezentowane widmo? 6. Obliczenia widm elektronowych nanopasków grafenowych (opiekun: dr Jarosław W. Kłos, promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Nagroda z fizyki w 2010 r. została przyznana za odkrycie grafenu. Jednym z ciekawszych nanoukładów wytworzonych na bazie tego materiału są tzw. paski grafenowe. Ze względu na ograniczenie ruchu w kierunku prostopadłym do osi paska transmisja elektronów następuje przez dyskretny (w skali energii) układ modów. Widmo modów zależy zarówno od orientacji sieci krystalicznej grafenu jak i od geometrii krawędzi paska grafenowego. Zadaniem magistranta będzie wykreślenie relacji dyspersyjnej oraz zidentyfikowanie modów bulkowych i krawędziowych.

12 7. Wyznaczanie efektywności ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji (opiekun: dr Jarosław W. Kłos, promotor: dr hab. Maciej Krawczyk) Celem pracy jest wyznaczenie i porównanie efektywności dwóch typów ogniw fotowoltaicznych: (i) ogniw z kilkoma podpasmami energetycznymi w obszarze przerwy energetycznej półprzewodnika oraz (ii) zespołu ogniw z pojedynczą przerwą energetyczną tworzącego układ typu tandem. Struktura energetyczna (górny rysunek) przykładowego ogniwa trzeciej generacji z pasmem pośrednim. Modelowanie struktur półprzewodnikowych o takiej charakterystyce energetycznej stwarza możliwości wytwarzania ogniw słonecznych o dużej efektywności (dolny rysunek) znacznie przewyższającej efektywność obecnie produkowanych ogniw słonecznych. M. Mruczkiewicz et. al., INTECH 2012

13 Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień 1.Układ programujący sekwencje impulsowe do sterowania spektrometrem Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 60 MHz. 2. Konstrukcja elementów spektrometru MRJ. 3. Badanie dynamiki molekularnej w związkach aktywnych biologiczne metodami NMR i IINS( we współpracy z ZIBJ w Dubnej). 4. Dynamika molekularna związków wykazujących przewodnictwo elektryczne; badania metodą MRJ i mostkową (IFMPAN&WF UAM). 5. Badania dynamiki molekularnej w hydrożelach polimerowych ( soczewki kontaktowe) 6. Wyznaczanie rozmiarów domen w nanomateriałach polimerowych.(we współpracy w PP) 7. Badanie wpływu degradacji mechanicznej na dynamikę molekularną polimerów.(we współpracy w PP) Zakład Informatyki Stosowanej Rafał Renk Metody odkrywania wiedzy w bazach danych Bezpieczeństwo w rozwiązaniach RFID Wykorzystanie algorytmów klastrowania do wykrywania ataków sieciowych Realizacja współdzielonych symulacji zagrożeń naturalnych w środowisku HLA (High Level Architecture) Kodowanie i przesyłanie obiektów 3D Radio kognitywne w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego Metody i narzędzia budowania architektur korporacyjnych Cloud Computing aspekty rynkowe, techniczne, organizacyjne, bezpieczeństwo ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method) jako metoda weryfikacji architektury systemu IT Systemy wsparcia podejmowania decyzji wspierane przez system pojęć (ontologię) NEC (Network Enabled Capability) jako informatyczny system rozproszony Wirtualizacja w zastosowaniu do obsługi zasobów firmowych Metodyki i narzędzia zbierania, analizy i zarządzania potrzebami i wymaganiami na systemy informatyczne Modelowanie różnego rodzaju zagrożeń Narzędzia i standardy w zarządzaniu kryzysowym Narzędzia i metody dynamicznej identyfikacji zasobów sieciowych Henryk Gierszal Oprogramowanie sprzętu: Serwer VoIP jako centrala PBX Bramka SMS/MMS Open-source do transmisji audio i wideo w sieci Wi-Fi Platforma wirtualizacji Symulacje: Aplikacja do symulacji systemu CDMA Symulacja techniki retransmisji H-ARQ

14 Koder/dekoder LDPC Platforma symulacji ns-2/ns-3 dla łańcucha symulacji Symulator transmisji w systemie standardu WiMAX w Matlab Oprogramowanie System taryfikacyjny oparty na bazie danych Zarządzanie oparte na aplikacji Microsoft Enterprise Project Management Mechanizmy realizacji równoważenia ruchu w sieci LAN i WLAN Przetwarzanie w chmurze - MS Azure Platforma usług multimedialnych IMS Środowisko tworzenia rozwiązań Android Środowisko tworzenia rozwiązań Windows Phone Elektronika Podstawowe modulacje w transmisji dane do kontaktu na stronie WWW: Zakład Kryształów Molekularnych 1. Otrzymywanie nowych materiałów w wysokich ciśnieniach przy zastosowaniu kowadeł diamentowych. Opiekun Prof. dr hab. M. Szafrański 2. Badanie własności kryształów ferroelektrycznych w funkcji temperatury i ciśnienia. - Opiekun Prof. dr hab. P. Czarnecki 3. Automatyzacja temperaturowych pomiarów efektu piroelektrycznego przy wykorzystaniu elektrometru Keithley 6517B oraz regulatora temperatury Lake-Shore 336. opiekun Prof. dr hab. P. Czarnecki Zakład Optyki 1. Badania efektu Kerra w chlorowcowych pochodnych anizolu Promotor: Prof. H. Drozdowski Opiekun: Dr Z. Woźniak 2. Rentgenostrukturalne badania surowicy krwi pacjentów z chorobą nowotworową głowy Opiekun: Prof. H. Drozdowski 3. Rentgenowska analiza strukturalna surowicy krwi pacjentów z chorobą nowotworową szyi Opiekun: Prof. H. Drozdowski

15 -- Istnieje współpraca pomiędzy Zakładem Optyki Wydziału Fizyki UAM a Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (Wielkopolskie Centrum Onkologii). Kierownikiem Projektu jest prof. zw. Z. Błaszczak. 4. Badania natury wiązania wodorowego w pochodnych cykloheksanu metodą spektroskopii Ramana Promotor i opiekun: Prof. H. Drozdowski 5. Badania efektu Cottona-Moutona w roztworach nitropochodnych anizolu i toluenu Promotor: Prof. Z. Błaszczak Opiekun: Dr Z. Woźniak 6. Rentgenowska analiza strukturalna wybranych nanoukładów węglowych Promotor i opiekun: Prof. H. Drozdowski 7. Spektroskopie - Ramana i w podczerwieni, w badaniach wybranych roztworów Promotor i opiekun: Prof. H. Drozdowski -- Istnieje współpraca pomiędzy Zakładem Optyki oraz Centrum Nano-Bio-Medycznym na Wydziale Fizyki UAM Promotor i opiekun: Dr Zenon Woźniak Badania transportu płynu łzowego przez soczewki kontaktowe pochodzące od różnych producentów metodą interferencji optycznej. 2. Okresowe badania okulistyczne cywilnych i wojskowych pilotów statków powietrznych współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badań Lotniczych, Wrocław. Projekt modelu układu pomiarowego do badania mikro-ruchów gałki ocznej. Ocena przydatności urządzeń optycznych wykorzystywanych przez osoby słabowidzące. Promotor: Prof. dr hab. inż. Henryk Drozdowski, Opiekun: dr Zenon Woźniak Badanie dwójłomności optycznej roztworów dwuskładnikowych metodą elektrooptycznego efektu Kerra.

16 Wyznaczanie parametrów molekularnych cząsteczek Fe-dekstranu (krwiozastępczej cieczy infuzyjnej) metodą analizy dynamiki transportu przez błony syntetyczne. Propozycje tematów prac magisterskich Promotor i opiekun: Prof. UAM dr hab. Marceli Koralewski Badania magnetooptyczne biogenicznych i syntetycznych ferrytyn Badania magnetooptyczne aminokwasów i podstawowych białek surowicy krwi ludzkiej Badania magnetooptyczne analogów hemozinu (pasożytów malarii) 4. Badania magnetooptyczne wodnych roztworów kompleksów żelaza 5. Badania magnetooptyczne nanocząstek tlenków żelaza stabilizowanych polisacharydem 6. Badania dyspersji efektu Faraday a w surowicy krwi ludzkiej w stanach normalnych i patologicznych 7. Badania efektu Faraday a w ferroelektrycznych kryształach tlenowych 8. Badania polarymetryczne płynów fizjologicznych oka Symulacja wzajemnych orientacji cząsteczek tworzących kompleksy w rozcieńczonych roztworach dwuskładnikowych z wykorzystaniem ich własności dielektrycznych Opiekun: Dr M. Kaczmarek 2. Badania energii oddziaływań międzycząsteczkowych w kompleksach dwójkowych Opiekun: Dr M. Kaczmarek Komputerowa rejestracja transportu płynów fizjologicznych przez błony półprzepuszczalne

17 Opiekun: Dr M. Kaczmarek Symulacja komputerowa procesu widzenia i wad refrakcji oka Opiekun: Dr M. Kaczmarek Symulacja zderzeń cząsteczek w gazach w funkcji temperatury i ciśnienia Opiekun: Dr M. Kaczmarek Symulacja procesów transportu cząsteczek i jonów przez błony półprzepuszczalne Opiekun: Dr M. Kaczmarek Badania dynamiki transportu płynów fizjologicznych przez błony w funkcji gęstości Opiekun: Dr M. Kaczmarek Badania dynamiki transportu płynów fizjologicznych przez błony metodą interferencyjną Opiekun: Dr M. Kaczmarek Badania wpływu pola elektrostatycznego i ciśnienia na transport jonów przez błony biologiczne Opiekun: Dr M. Kaczmarek 10. Badania szybkości dyfuzji substancji wielkocząsteczkowych w środowisku wodnym Opiekun: Dr M. Kaczmarek

18 Zakład Optyki Nieliniowej Prof. dr hab. Adam Miranowicz Kwantowe i klasyczne testy losowości. Hipoteza Riemanna w fizyce kwantowej. Paradoksy splątania kwantowego. Splątanie kwantowe układów wielowymiarowych. Miary kwantowych korelacji typu discord. związkach termodynamiki z informatyką kwantową. Prof. dr hab. Ryszard Tanaś Ewolucja korelacji kwantowych w układach otwartych dr hab. Krzysztof Grygiel Generacja chaotycznych modulacji w procesach optyki nieliniowej (dla studentów fizyki) Dynamiczne własności sprzężonych rezonatorów opto-mechanicznych (dla studentów fizyki i nanotechnologii) Badania własności dynamicznych układów opisanych równaniami ruchu z ułamkowymi pochodnymi (dla studentów fizyki) Zakład Radiospektroskopii 1. Badanie reorientacji molekularnych w układach molekularnych i jonowo molekularnych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego (we współpracy z Międzyuczelnianym Centrum NanoBioMedycznym CNBM) 2. Badanie wpływu ciśnienia na dynamikę i przemiany fazowe w substancjach aktywnych farmakologicznie (we współpracy z Międzyuczelnianym Centrum NanoBioMedycznym CNBM) 3. Symulacje dynamiki molekularnej w substancjach aktywnych farmakologicznie (we współpracy z Instytutem Laue Langevina w Grenoble, Francja) 4. Badania własności faz skondensowanych metodą spektroskopii neutronowej oraz z wykorzystanie metod obliczeniowych chemii kwantowej (we współpracy z Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja) Stanów Elektronowych Ciała Stałego prof. UAM dr hab. Tomasz Kostyrko (promotor i opiekun) Fizyka nanotechnologia / fizyka teoretyczna Badanie stanów elektronowych i zjawisk transportowych w nanostrukturach

19 metodami ab initio ("z pierwszych zasad") oraz za pomocą modeli teoretycznych. dr hab. Grzegorz Pawłowski (promotor i opiekun) 1. Dotyczy studentów TZI Symulacje modeli fizycznych w środowisku Vensim Modelowanie pracy wybranych przetworników energii z użyciem urządzeń mobilnych Prognozowanie ewolucji złożonych systemów (tech/fiz/ekonom) w oparciu o symulacje komputerowe dr Mariusz Sidowski (opiekun), prof. dr hab. Stanisław Robaszkiewicz (promotor) 1. Fizyka / nanotechnologia Wyznaczenie progów perkolacji dla egzotycznych sieci wielowymiarowych Pomiary transportu elektrycznego w ceramikach w zakresie temperatur helowych Przygotowanie narzędzi do sterowania kriostatem 2. Informatyka Stosowana: System e-learningowy optymalizowany dla urządzeń mobilnych Budowa klastra obliczeniowego opartego na urządzeniach mobilnych Wykorzystanie G-sensora do pomiaru przyśpieszeń w eksperymentach fizycznych Symulacje procesów fizycznych dr Wojciech Czart (promotor i opiekun) 1. Techniczne Zastosowania Internetu / Fizyka specjalność Informatyka Stosowana 1) Marketing internetowy SEM - marketing organiczny w wyszukiwarkach - SEO - optymalizacja i pozycjonowanie stron www. Marketing PPC - kampanie linków sponsorowanych w systemie zarządzania kampaniami Google AdWords - z udziałem w konkursie Google Online Marketing Challenge Analityka webowa - analiza i narzędzia statystyk, śledzenie ruchu w Internecie (Google Analytics, narzędzia webmasterów itp.) Użyteczności serwisów webowych- analiza, Eye-tracking itd. Bezpieczeństwo systemów środowisk webowych bezpieczeństwo aplikacji webowych bezpieczeństwo serwerów www Budowa aplikacji webowych i zarządzanie (min. budowa sklepów webowych) Zaawansowane techniki pozyskiwania informacji w internecie. v. mgr Konrad Kapcia i dr Wojciech Czart (opiekunowie),prof. dr hab. Stanisław Robaszkiewicz (promotor) 1. Zastosowanie teorii dynamicznego pola średniego do badania uporządkowań w ciałach stałych.

20 Zakład Teorii Ciała Stałego Dr Tomasz Polak Przejścia fazowe w zewnętrznych polach magnetycznych neutralnych atomów na sieciach optycznych. dr Maciej Bąk Przybliżenie pola średniego dla modeli skorelowanych elektronów prof. Michał Kurzyński, dr Przemysław Chełminiak 1. Błądzenie przypadkowe na ewoluujących sieciach fraktalnych - model dynamiki biologicznych maszyn molekularnych. 2. Symulacje średniego czasu pierwszego przejścia na sieciach złożonych. prof. Ryszard Wojciechowski 1. Odbicie Andreeva w nanozłaczach zawierających grafen. 2. Kwantowy efekt Halla w grafenie. prof. Leon Kowalewski Procesy transportu ładunkowego i spinowego w podwójnych złączach FSF na bazie grafenu, (F=ferromagnetyk, S=nadprzewodnik). prof. Roman Micnas "Superfluidity of cold fermionic atoms and boson-fermion mixtures".

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 3 Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak Instytut Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo