Test z Dziejów Apostolskich, cz. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test z Dziejów Apostolskich, cz. I"

Transkrypt

1 Test z Dziejów Apostolskich, cz. I 1. Jakie wydarzenie jest opisane w piętnastym rozdziale Dziejów Apostolskich? a) Sobór Lyoński b) Sobór Watykański c) Sobór Jerozolimski d) Sobór Laterański 2. Czy wierni pochodzenia pogańskiego, przyjmując chrześcijaństwo, musieli przyjmować przepisy prawa żydowskiego? a) tak b) nie c) tak, ale tylko mieszkańcy Jerozolimy d) tak, ale tylko mieszkający w Palestynie 3. Kto był towarzyszem misyjnych wypraw Barnaby? a) Tomasz b) Marek c) Łukasz d) Sylas 4. Kto był towarzyszem misyjnych wypraw św. Pawła? a) Sylas b) Andrzej c) Hieronim d) Filip 5. Komu mężowie ateńscy wystawili pomnik, o którym wspomina św. Paweł? a) Zeusowi b) nieznanej bogini c) nieznanemu Bogu d) Atenie 6. Którzy uczniowie zostali cudownie uwolnieni z więzienia? a) Piotr i Andrzej b) Paweł i Sylas c) Jan i Tomasz d) Tadeusz i Marek 7. Gdzie przemawiał Paweł do uczonych ateńskich? a) w synagodze b) na agorze c) w świątyni d) na Areopagu 8. Kim był Gallio? a) prokonsul Abileny b) prokonsul Achai c) prokonsul Judei d) prokonsul Idumei 9. Skąd pochodził Apollos? a) Aleksandria b) Betlejem c) Jerozolima d) Ateny 10. Jaki cud wydarzył się Troadzie? a) wskrzeszenie dziewczynki Tabity b) wskrzeszenie chłopca Eutycha c) wskrzeszenie Apollosa d) wskrzeszenie Agabosa 11. Kto był nauczycielem św. Pawła? a) Szczepan b) Tomasz c) Gamaliel d) Kajfasz 12. Gdzie się znaleźli rozbitkowie po burzy, która przyczyniła się do rozbicia okrętu? a) Cypr b) Malta c) Rzym d) Aleksandria 13. Dlaczego mieszkańcy Malty uznali Pawła za boga? a) wskrzesił umarłego b) uciszył burzę c) poradził sobie ze żmiją d) zabił wielką rybę 14. Do jakiego miasta ostatecznie dotarł św. Paweł? a) Jerozolima b) Antiocha c) Damaszek d) Rzym 15. Ile lat Paweł nauczał swobodnie w Rzymie? a) dwa b) trzy c) cztery d) pięć Test z Dziejów Apostolskich, cz. II 16. Liczba dni przez które Pan Jezus objawiał się apostołom po zmartwychwstaniu: a) 44 b) 20 c) 40 d) 45 1

2 17. Duch Święty to: Pan Jezus został zabrany do nieba na:. 19. Imiona apostołów: Imię apostoła wylosowanego w miejsce zdrajcy Judasza Iskarioty. 21. Inne nazwy Zielonych Świąt to: a) Święto Tygodni, b) Święto Przaśników, c) Święto Pięćdziesiątnicy, d) Święto Namiotów. 22. Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci: a) gołębicy, b) ognistych języków, c) obcych języków. 23. Jaką umiejętność otrzymali apostołowie dzięki wylaniu na nich Ducha Świętego i do czego miała ona im służyć? 24. Podczas kazania w dzień zesłania Ducha Świętego apostoł Piotr powiedział do zgromadzonych: Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie w imię Po kazaniu apostoła Piotra w Zielone Święta pozyskanych zostało: a) 300 osób, b) osób, c) osób. 26. Pieniądze ofiarowane przez chrześcijan ze sprzedaży ich majętności apostołowie przeznaczali na: a) budowę świątyni, b) podróże misyjne, c) na wspólne potrzeby chrześcijan pierwszych zborów. 27. Kto został uzdrowiony przy bramie Pięknej świątyni; a) ślepy, b) trędowaty, c) chromy, d) głuchy. 28. W czyim imieniu apostołowie czynili znaki i cuda: a) we własnym, b) Jezusa Chrystusa c) Piotra 29. O czym nauczali apostołowie ludzi: a) o stworzeniu świata, b) o cudach Mojżesza, c) o Jezusie Chrystusie. 30. Czego zakazali apostołom uczeni w Piśmie i kapłani: a) uzdrawiać, b) wspomagać biednych, c) mówić i nauczać w imieniu Jezusa Chrystusa. 31. Kto zachował część pieniędzy ze sprzedaży posiadłości i okłamał apostoła Piotra co do ceny, za jaką sprzedał ziemię: i. 32. Jaka kara spotkała kłamców: a) więzienie, b) odsunięcie od zboru, c) śmierć 2

3 33. Liktor to: a) w starożytnym Rzymie rodzaj woźnego b) w starożytnym Rzymie sekretarz sądowy c) w starożytnym Rzymie człowiek obsługujący urządzenia nawigacyjne na statku 34. Czyje przybycie obwieściła Rode a) Pawła b) Piotra c) Jana zwanego Markiem 35. Skąd pochodził Agabos? a) z Damaszku b) z Jerozolimy c) z Liddy 36. Pretor to: a) odpowiednik rzymskich konsulów b) doradca króla Heroda Agryppy I c) naczelnik rzymskiej straży więziennej 37. Do jakiego stronnictwa żydowskiego należał Paweł przed nawróceniem:? a) saduceuszów b) faryzeuszów c) esseńczyków 38. Nazwa sykaryjczyków, wywrotowców walczących z okupantem rzymskim, pochodzi: a) od miasta Sakkara b) od Judy Sykariusza c) od krótkiego miecza sica 39. W których latach Pompejusz uprowadził Żydów, których potomkowie nazwani zostali Wyzwoleńcami a) przed Chrystusem (p.n.e.) b) przed Chrystusem (p.n.e.) c) przed Chrystusem (p.n.e.) 40. Jakiej narodowości był człowiek, który podburzył, 4000 sykaryjczyków? a) greckiej b) syryjskiej c) egipskiej 41. Jaki był cel podróży Etiopa do Jerozolimy? a) przybył oddać pokłon Bogu b) przybył posłuchać nauki o Jezusie c) przybył się ochrzcić (ochrzcił go Filip) 42. Bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry to: a) matka Tymoteusza b) Rode c) Lidia Test z Dziejów Apostolskich, cz. III 43. Kto napisał Dzieje Apostolskie? a) św. Piotr b) św. Łukasz c) św. Paweł 44. W jakim mieście urodził się św. Paweł? a) Jerozolima b) Tars c) Damaszek 45. W drodze do jakiego miasta św. Paweł się nawrócił? a) Cezarei b) Koryntu c) Damaszku 46. Co studiował św. Paweł? a) filozofię b) medycynę c) Prawo 3

4 47. Jakie obywatelstwo posiadał św. Paweł? a) żydowskie b) greckie c) rzymskie 48. Na początku swojego życia św. Paweł był fanatycznym zwolennikiem religii: a) islamu b)chrześcijaństwa c) judaizmu 49. W jakim mieście mieszkał kaleka od urodzenia, którego uzdrowił Paweł? a) Listrze b) Likaoni c) Derbe 50. Z kim Paweł modlił się o północy śpiewając hymny Bogu? a) z Piotrem b) z Sylasem c) z rzymianami 51. Przed swoim nawróceniem Szaweł prosił Arcykapłana o: a) uwięzienie mężczyzn i kobiet w Jerozolimie b) nawrócenie c) listy do synagog w Damaszku 52. Gdzie mieszkała uczennica Tabita? a) Cezarei b) Jafie c) Damaszku 53. Co powiedział Jezus Szawłowi w drodze do Damaszku? a) Szawle, Szawle, co teraz uczynisz? b) Szawle, Szawle, gdzie zmierzasz? c) Szawle Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? 54. Kim był Ananiasz? a) Arcykapłanem b) uczniem z Damaszku c) przyjacielem Szawła 55. Kogo przysłał Jezus do Szawła, by przywrócił mu wzrok? a) Szymona b) Ananiasza c) Piotra 56. Jak Piotr wydostał się z więzienia? a) Anioł przyszedł mu z pomocą b) ukradł klucze c) Marek wpłacił za niego kaucję 57. Dlaczego Szaweł przestał prześladować chrześcijan? a) ponieważ chrześcijanie zbuntowali się przeciwko niemu b) ponieważ Jezus do niego przemówił c) arcykapłan nie zgodził się wysłanie listu do Damaszku 58. Kim był Korneliusz z Cezarei? a) setnikiem b) arcykapłanem c) lekarzem 59. Kogo Piotr wyleczył z paraliżu? a) Eneasza b) Ananiasz c) Flipa 60. Po co Piotr wyszedł na dach podczas drogi do miasta o godzinie szóstej? a) aby zobaczyć, czy nikt ich nie śledzi b) aby się opalić c) aby się pomodlić 61. Jak inaczej nazywano Szymona? a) Janem b) Markiem c) Piotrem 62. Kogo ściął Herod? a) Jana zwanego Markiem b) Pawła c) Jakuba, brata Jana 4

5 63. Kto dowiedział się o zasadzce na Pawła? a) Herod b) siostrzeniec Pawła c) Sylas 64. Dzieje Apostolskie opisują: a) losy Pawła i Macieja b) losy Szawła i Szczepana c) losy Szawła i Barnaby d) losy Piotra i Pawła 65. W rękopisach Dzieje Apostolskie noszą nazwę: a) Losy Apostołów b) Dzieje c) Losy Apostolskie d) Dzieje Apostolskie 66. Św. Łukasz jest autorem: a) pierwszej Ewangelii b) drugiej Ewangelii c) trzeciej Ewangelii d) czwartej Ewangelii 67. Co Ewangelię św. Łukasza z Dziejami? a) poruszane treści b) podobny styl i język c) czas powstania d) podobna symbolika 68. Co stanowiło materiał źródłowy Dziejów? a) dzienniki Tertuliana b) własne przeżycia c) relacje naocznych świadków d) relacje św. Pawła 69. Czyim uczniem był św. Łukasz? a) Gamaliela b) św. Pawła c) Ananiasza d) św. Piotra 70. Co wskazuje na współpracę św. Pawła i Łukasza? a) trzecia osoba liczby mnogiej b) pierwsza osoba liczby mnogiej c) druga osoba liczby pojedynczej d) pierwsza osoba liczby pojedynczej 71. Jakie dwie odmiany tekstu zachowały się do dziś: a) wschodni i zachodni b) północny i południowy c) grecki i aramejski d) hebrajski i łaciński 72. Przed którym rokiem powstała Księga Dziejów? a) przed 70 b) przed 60 c) przed 50 d) przed Dzieje Apostolskie powstały w: a) Cezarei b) Antiochii c) Atenach d) Rzymie 74. Do jakich słów Chrystusa odniósł się autor, chcąc dać czytelnikowi najpierwotniejsze dzieje Kościoła? Będziecie moimi świadkami ( ) po krańce ziemi a) Będziecie świadkami tam, gdzie was poślę b) Będziecie wszędzie moimi świadkami c) Będziecie nauczali wszystkie narody d) Będziecie dawać świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa 75. Skąd rozszerza się działalność apostolska? a) z Judei b) z Antiochii c) z Jerozolimy d) z Cezarei 76. Jaką drogę przebywa nauka o zbawieniu? a) od faryzeuszów do pogan b) od chrześcijan do pogan c) od uczonych w Piśmie do pogan d) od Żydów do pogan 76. Rozkwit nauki dokonuje się pod wpływem: a) Ducha Świętego b) Jezusa Chrystusa c) apostołów d) św. Pawła 5

6 77. Jaką nazwę mogą przyjąć Dzieje? a) Dalsze Dzieje Apostołów b) Ewangelia Ducha Świętego c) Dzieje św. Pawła d) Druga Ewangelia św. Łukasza 78. Co charakteryzuje Dzieje Apostolskie? a) augumentativa b) glosaria c) summaria d) deminutiva 79. Jak inaczej nazywamy streszczenia? a) augumentativa b) summaria c) deminutiva d) glosaria 80. Napisz, kto wygłaszał mowy w Dziejach (minimum 4): 81. Jakie elementy mów, które przytacza św. Łukasz, zostały zachowane w Dziejach Apostolskich? a) treść i słownictwo b) forma i słownictwo c) styl i forma d) treść i styl 82. Czyim mowom przysłuchiwał się św. Łukasz? a) Piotra i Szczepana b) Pawła i Szczepana c) Piotra i Jakuba d) Piotra i Pawła 83. W mowach można dostrzec wpływy: a) hebrajskie b) greckie c) semickie d) pogańskie 84. Mowy nawiązują do tekstów: a) Tertuliana b) żydowskich c) ST d) NT 85. Św. Łukasz z zawodu był: a) rolnikiem b) rybakiem c) celnikiem d) lekarzem 86. Z pochodzenia Łukasz był: a) Grekiem b) Izraelitą c) Rzymianinem d) Fenicjaninem 87. Do kogo skierowana jest apostrofa rozpoczynająca Księgę Dziejów Apostolskich? a) do Pawła b) do Pawła c) do Piotra d) do Teofila 88. Księga Dziejów rozpoczyna się opisem: a) prześladowań b) wniebowstąpienia c) zesłania Ducha Świętego d) uzdrowienia 89. Uzupełnij tekst: Nie wasza to rzecz znać czasy i, które ustalił swoją, ale zstąpi na was, otrzymacie Jego i będziecie moimi w i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce 90. Czego dotyczyła obietnica dana przez Jezusa? a) poznania przyszłości b) Jego powtórnego przyjścia c) zesłania Ducha Świętego d) zmartwychwstania 91. Co zakryło Jezusa wstępującego do nieba? a) światłość b) chmura c) mgła d) obłok 92. Kto ukazał się wpatrującym się w niebo? a) mężowie w białych szatach b) aniołowie c) Duch Święty d) złe duchy 6

7 93. Uzupełnij tekst: Ten Jezus, wzięty od do, przyjdzie tak samo, jak widzieliście wstępującego do 94. Gdzie leży góra Oliwna? a) blisko Jerozolimy b) niedaleko Rzymu c) nieopodal Aten d) przy Judei 95. Napisz, kto przebywał w sali na górze: Ile osób zebrało się w sali na górze? a) około 100 b) około 80 c) około 120 d) około 140 Test z Dziejów Apostolskich, cz. IV 97. Komu jest dedykowana księga Dziejów Apostolskich? a) Zachariaszowi b) Teofilowi c) Teodorowi d) Łukaszowi 98. Jak nazywała się dziewczynka, która nie otworzyła z radości bramy Piotrowi? a) Lidia b) Tabita c) Dorkas d) Rode 99. Kto zastąpił Judasza w gronie apostolskim? a) Barnaba b) Barsaba c) Maciej d) Prochor 100. Ile warte były księgi o magii? a) srebnych drachm b) nic c) srebnych drachm d) srebnych drachm 101. W jaki dzień było Zesłanie Ducha Świętego? a) Czterdziestnica b) Pięćdziesiątnica c) Sześćdziesiątnica d) Siedemdziesiątnica 102. Jak nazwano w Derbe Barnabę? a) Cudotwórca b) Bóg c) Zeus d) Hermes 103. W którym mieście miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego? a) Nazaret b) Betlejem c) Kana Galilejska d) Jerozolima 104. Jakiego imienia po nawrócenie używał Szaweł? a) Piotr b) Paweł c) Tomasz d) Andrzej 105. Co oznacza "Hakeldamah"? a) Piękna pani b) Cmentarz c) Pusty Grób d) Pole Krwi 106. Jakie nosili imiona małżonkowie, którzy przynieśli Apostołom część zapłaty za sprzedaną posiadłość? a) Zachariasz i Sara b) Ananiasz i Safira c) Piotr i Magdalena d) Tomasz i Marta 107. Jak zginął Szczepan? a) spadł z drzewa b) został zastrzelony c) został ukamienowany d) umarł na zawał serca 108. Z jakich synagog pochodzili ludzie rozprawiający się ze Szczepanem? a) egipskiej i kafarnaumskiej b) liberynśkiej, cyrenejczyków i aleksandryjczyków c) jerozolimskiej, babilońskiej i nazareńskiej d) cyrenejskiej i antiochijskiej 7

8 109. Jak miała na imię mieszkanka Jafy wskrzeszona przez Piotra? a) Anna b) Weronika c) Tabita d) Kornelia 110. Kim był Elimas (Bar-Jezus), który próbował odwrócić prokonsula Sergiusza Pawła od wiary? a) wytwórca figurek b) faryzeusz c) uczony w Piśmie d) czarnoksiężnik, fałszywy prorok 111. Jak miał na imię człowiek, który w Samarii zajmował się czarną magią? a) Szymon b) Szczepan c) Symeon d) Samson 112. Jak długo Paweł nauczał w Efezie w Szkole Tyranosa? a) 3 miesiące b) rok c) 2 lata d) 6 miesięcy 113. Kim był Gamaliel? a) saduceuszem b) faryzeuszem c) zelotą d) namiestnikiem 114. Słowa którego proroka wypowiedział Apostoł Piotr podczas kazania w Dzień Zesłania Ducha Świętego? a) Joela b) Jeremiasza c) Daniela d) Izajasza 115. Jaką śmiercią zginął Szczepan? a) ścięty mieczem b) ukrzyżowany c) ukamienowany d) uduszony 116. Jak nazywała się brama, przy której siedział chromy? a) Wielka b) Piękna c) Centralna d) Jerozolimska 117. Jak zginął Herod Agryppa? a) na grypę b) poraził go anioł Pański c) popełnił samobójstwo d) spłonął 118. Ilu mężów ustanowiono, aby obsługiwali stoły? a) 3 b) 5 c) 7 d) Jaką śmiercią zginął Szczepan? a) ścięty mieczem b) ukrzyżowany c) ukamienowany d) uduszony 120. Jak miał na imię człowiek, który w Samarii zajmował się czarną magią? a) Szymon b) Szczepan c) Symeon d) Samson 121. Kogo Paweł uzdrowił w Listrze? a) chorego na bezwład nóg b) chorego na czerwonkę c) chorego na trąd d) ślepego 122. Jak miał na imię człowiek, który przeżył nawrócenie na drodze do Damaszku? a) Szczepan b) Szaweł c) Szymon d) Samuel 123. Gdzie Piotr uzdrowił Eneasza sparaliżowanego, który od ośmiu lat leżał na łożu? a) Listrze b) Antiochii c) Joppie d) Lidzie 124. Jak miała na imię mieszkanka Jafy wskrzeszona przez Piotra? a) Anna b) Weronika c) Tabita d) Kornelia 125. Ile osób nawróciło się i zostało ochrzczonych w Dzień Zesłania Ducha Świętego? a) nikt b) c) 5000 d)

9 126. Jak miał na imię powołany setnik z Cezarei? a) Ananiasz b) Korneliusz c) Tycjan d) Salomon 127. Którego Apostoła ściął mieczem Herod Agrypa? a) Jan b) Piotr c) Jakub d) Paweł 128. Kto nie przemówił na soborze jerozolimskim? a) Piotr b) Paweł c) Sylas d) Jakub 129. Ilu mężów ustanowiono, aby obsługiwali stoły? a) 3 b) 5 c) 7 d) Jakiego imienia po nawrócenie używał Szaweł? a) Piotr b) Paweł c) Tomasz d) Andrzej 131. Co oznacza słowo: "Barsaba" (przydomek Józefa)? a) Syn Pocieszenia b) Mąż Pełen Mocy i Odwagi c) Syn Sprawiedliwości d) Nic 132. Jak miał na imię powołany setnik z Cezarei? a) Ananiasz b) Korneliusz c) Tycjan d) Salomon 133. Jakie godło nosił statek, którym Paweł dociera do Rzymu? a) orła b) tęczy c) krzyża d) Dioskurów 134. W jakim mieście uczniów Chrystusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami? a) Jerozolima b) Antiocha c) Ikonium d) Rzym 135. Kto, w imię Jezusa, uzdrowił chromego przed wejściem do świątyni? a) Piotr i Paweł b) Piotr i Jan c) Paweł i Jan d) Paweł i Barnaba 136. Jaką nazwę miał krużganek, w którym gromadzili się Apostołowie? a) krużganek Samuela c) krużganek Samsona b) krużganek Salomona d) krużganek Salome 137. Kto mieszkał w Damaszku na ulicy Prostej? a) Juda b) Ananiasz c) Paweł d) Sylab 138. Na jakiej wyspie znalazł się Paweł po rozbiciu się statku płynącego do Rzymu? a) na Malcie b) na Krecie c) na Cyprze d) na Sycylii 139. Kto głosił Chrystusa w Samarii? a) Piotr b) Filip c) Paweł d) Barnaba 140. Który z Apostołów usłyszał słowa: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił? a) Paweł b) Piotr c) Tymoteusz d) Maciej 141. Przez ile dni po nawróceniu Szaweł nic nie widział? a) 2 b) 3 c) 4 d) Kto był przedmiotem sporu między Pawłem a Barnabą? a) Tymoteusz b) Sylas c) Jan zwany Markiem d) Bar-Jezus 9

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ z odpowiedziami

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ z odpowiedziami Imię i nazwisko ucznia/numer:.. Nazwa Zboru, miejscowość:.. Ilość punktów:.. /107 ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ z odpowiedziami Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Za każdą prawidłową odpowiedź:

Bardziej szczegółowo

DUCH ŒWIĘTY DAWCĄ YCIA KOŒCIOŁA PIERWOTNEGO

DUCH ŒWIĘTY DAWCĄ YCIA KOŒCIOŁA PIERWOTNEGO I DUCH ŒWIĘTY DAWCĄ YCIA KOŒCIOŁA PIERWOTNEGO CELE OGÓLNE: wprowadzenie w historię Kościoła pierwotnego, rozwój i umacnianie się pierwszych wspólnot chrześcijańskich; uświadomienie roli Ducha Świętego

Bardziej szczegółowo

Ks. Robert Głuchowski PAWEŁ APOSTOŁ WYRUSZA W PIERWSZĄ PODRÓŻ MISYJNĄ (DZ 20,10)

Ks. Robert Głuchowski PAWEŁ APOSTOŁ WYRUSZA W PIERWSZĄ PODRÓŻ MISYJNĄ (DZ 20,10) 1 Ks. Robert Głuchowski PAWEŁ APOSTOŁ WYRUSZA W PIERWSZĄ PODRÓŻ MISYJNĄ (DZ 20,10) Jedna z części naszego studium, przygotowywana przez księdza, jest zatytułowana Trudne dzieje początków chrześcijaństwa.

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 53

SP Klasa IV, Temat 53 1 podróż: Jerozolima Antiochia 2 podróż: Jerozolima Filippi 3 podróż: Jerozolima Korynt 4 podróż: Jerozolima Rzym SP Klasa IV, Temat 53 Grupa I Pierwsza podróż św. Pawła: Jerozolima Antiochia. W czasie

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

NAWRÓCENIE SZAWŁA. Jezus jest jedyną Drogą do zbawienia I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3. Tekst pamięciowy: Jan 14, 6

NAWRÓCENIE SZAWŁA. Jezus jest jedyną Drogą do zbawienia I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3. Tekst pamięciowy: Jan 14, 6 NAWRÓCENIE SZAWŁA Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3 Tekst pamięciowy: Jan 14, 6 Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie Jezus jest jedyną Drogą do

Bardziej szczegółowo

ZIE E A OSTOJLSK E NOWEGO TESTAMENTU PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU KOMENTARZ WSTĘP. 12 tomach TOM PIĄTY KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

ZIE E A OSTOJLSK E NOWEGO TESTAMENTU PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU KOMENTARZ WSTĘP. 12 tomach TOM PIĄTY KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI KATOLICKI UNIWE ' RSYTET LUBELSKI! PISMO SWIĘTE NOWEGO TESTAMENTU ID 12 tomach WSTĘP - PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU - KOMENTAR Z WSTĘP ZIE E A OSTOJLSK E PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40.

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ I BARNABA GŁOSZĄ SŁOWO BOŻE

PAWEŁ I BARNABA GŁOSZĄ SŁOWO BOŻE PAWEŁ I BARNABA GŁOSZĄ SŁOWO BOŻE Teksty biblijne: Dz. Ap. 9, 26 31; 11, 19 26; 13, 1 43 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 13, 39 w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście

Bardziej szczegółowo

Św. Łukasz Historia Łukasz Ewangelista, wierny towarzysz i współpracownik Pawła Apostoła, któremu towarzyszyłw wielu podróżach misyjnych. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej jest autorem trzeciej

Bardziej szczegółowo

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 CZYM POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ KOŚCIÓŁ? PIERWSZY KOŚCIÓŁ 1. Głoszenie Słowa Bożego, 2. Organizacja w kościele, 3. Boże działanie, 4. Prześladowania. GŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Zagadnienia literackie Struktura

1. Zagadnienia literackie Struktura 1. Zagadnienia literackie 1.2. Struktura Polski tytuł "Dzieje Apostolskie" jest swobodnym tłumaczeniem greckiego Ππάξιρ Ἀποστόλων. Czyny Apostołów. Tytuł ten pojawił się jednak dopiero w III w. i to w

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Czytanie I Dz 6,8-15 CODZIENNY CHLEB

Czytanie I Dz 6,8-15 CODZIENNY CHLEB PONIEDZIAŁEK (5.05.) Dz 6,8-15 (8) Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. (9) Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków,

Bardziej szczegółowo

okruszek Styczeń 2015 Nr. 194 Kochanej babci 1.Kochanej babci w naszej piosence Życzymy stu lat, a może więcej.

okruszek Styczeń 2015 Nr. 194 Kochanej babci 1.Kochanej babci w naszej piosence Życzymy stu lat, a może więcej. okruszek Styczeń 2015 Nr. 194 Kochanej babci 1.Kochanej babci w naszej piosence Życzymy stu lat, a może więcej. Ref: W szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci. 2. Nie wiesz, jak bardzo

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Olsztyna IV WIEK

Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pierwowzorem herbu Olsztyna była sekretna pieczęć, którą jeszcze w 1526 roku pieczętowano dokumenty. W drugiej połowie XVI w. na pieczęci pojawiła się postać wędrowca trzymającego

Bardziej szczegółowo

Karolina Milczarek Kl. 3 TL

Karolina Milczarek Kl. 3 TL Karolina Milczarek Kl. 3 TL Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł, Szaweł, Saul, Szaul, (ur. ok. 5-10 w Tarsie w Cylicji, zm. 64-67 w Rzymie) Żyd z Tarsu, święty chrześcijański, zwany Apostołem Narodów. Święty

Bardziej szczegółowo

I Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem

I Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem I Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Etap wewnątrzszkolny 21 listopada 2013 r. Imię i nazwisko: klasa:. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św. Łukasza

Bardziej szczegółowo

DRUGA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA

DRUGA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA Ks. Robert Głuchowski DRUGA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA Chcemy podjąć kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa, przybliżając naszym słuchaczom świat pierwszych chrześcijan, szczególnie

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podręcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

KIM BYLI TOWARZYSZE PRACY APOSTOLSKIEJ PAWŁA?

KIM BYLI TOWARZYSZE PRACY APOSTOLSKIEJ PAWŁA? KIM BYLI TOWARZYSZE PRACY APOSTOLSKIEJ PAWŁA? Przed nami kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa, który to cykl jest przewodnikiem po księdze Dziejów Apostolskich i historii pierwszych

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23 Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela...23 Zwiastowanie Maryi...24 Nawiedzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik religijno-turystyczny

Przewodnik religijno-turystyczny Kilka słów o niektórych świętych Św. Andrzej Apostoł Był rybakiem pochodzącym z Betsaidy Galilejskiej. Razem ze swym bratem Szymonem osiadł później w Kafarnaum. Był uczniem Jana Chrzciciela. Jednak gdy

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe Morze Śródziemne Nazaret Jordan Jerozolima Ain Karim Betlejem Jerycho Morze Martwe Grupa I W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Podążali

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Święto Trójcy Świętej

Święto Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Święto Trójcy Świętej Główna myśl: Bóg daje nowe życie Tekst: J 3,1-8 Rozmowa Jezusa z Nikodemem Wyznanie wiary Wiersz przewodni: Łaska Pana Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

SZAWEŁ Z TARSU. 1. Wiem! nie przybył jeszcze namiestnik rzymski po poncjuszu Piłacie - i dlatego mogliśmy rozprawić się ze Szczepanem

SZAWEŁ Z TARSU. 1. Wiem! nie przybył jeszcze namiestnik rzymski po poncjuszu Piłacie - i dlatego mogliśmy rozprawić się ze Szczepanem Scena 1 Herold (Jerozolima rok 36) SZAWEŁ Z TARSU. 1. Kamienuj. Kamienuj. Szawle! Szczepan już nie będzie wygłaszał swoich bluźnierstw i nie będzie opowiadał o swoich wizjach Mój rzut kamieniem niech się

Bardziej szczegółowo

E JEST OBIECANYM MESJASZEM

E JEST OBIECANYM MESJASZEM Rozdział 7 GŁOSZONE KRÓLESTWO Dochodzimy właśnie do centralnego punktu naszych rozważań. Czy Jezus, gdy był na ziemi, potwierdził ideę Królestwa Bożego zawartą w Starym Testamencie, czy też ją zmienił?

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Temat: Objawienie Boże. Co to jest wiara?

Temat: Objawienie Boże. Co to jest wiara? Katecheza 1 9/4/2015 Temat: Objawienie Boże. Co to jest wiara? Chrześcijaństwo jest religią objawioną. Objawienie jest darem Boga z samego siebie, którego udziela człowiekowi na przestrzeni dziejów. Bóg

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Obrzędy Sakramentu Bierzmowania

Obrzędy Sakramentu Bierzmowania Obrzędy Sakramentu Bierzmowania Obrzędy sakramentu bierzmowania zawsze oznaczały udzielanie się Ducha Świętego bierzmowanemu. Początkami obrzędy te sięgają czasów apostolskich. Apostołowie bowiem wkładali

Bardziej szczegółowo

CIERPIENIA WYZNAWCÓW JEZUSA

CIERPIENIA WYZNAWCÓW JEZUSA CIERPIENIA WYZNAWCÓW JEZUSA Teksty biblijne: Dz. Ap. 5,17-42; 6,8-15; 7,1-60 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 5, 29 Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi Ufaj Bogu, że On będzie cię prowadził Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Masz Doradcę. 90 Nowe życie

Masz Doradcę. 90 Nowe życie 90 Nowe życie Masz Doradcę Być może mówisz sobie: "To chrześcijańskie życie jest o wicie za trudne dla mnie. Nie wiem czy będę wstanie żyćwten sposób. Tyle rzcczytrzeba robić! Nie mogę ich nawet wszystkich

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Olek 2. dzień Zielonych Świąt 09.06.2014

Grzegorz Olek 2. dzień Zielonych Świąt 09.06.2014 Dz 2,22-23.32-33.36-39 Tłumaczenie: 22. Izraelici, posłuchajcie tych słów: o Jezusie z Nazaretu, mężczyźnie, który został wobec was uwiarygodniony przez Boga poprzez objawy mocy i cuda i znaki, ktorych

Bardziej szczegółowo

Święto Podwyższenia Krzyża

Święto Podwyższenia Krzyża Święto Podwyższenia Krzyża Istotą krzyża jest to, że doświadcza się w nim skrajnej słabości człowieka i jednocześnie nieobecności Boga. Jest to sama esencja cierpienia. Przed Jezusem najlepiej wyraża to

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie. Księga PŚ (Jak czytać Pismo Święte? Najważniejsze księgi historyczne Starego Testamentu i ich bohaterowie.) YK 14-19, notatka w zeszycie, prezentacja, skrypt Pojęcia: Biblia, kanon, natchnienie Podział

Bardziej szczegółowo

Działalność apostołów i początki kościoła chrześcijańskiego

Działalność apostołów i początki kościoła chrześcijańskiego Działalność apostołów i początki kościoła chrześcijańskiego Od zmartwychwstania Jezusa rozpoczyna się nowy okres dla apostołów, który nazywamy okresem rozwoju kościoła. Apostołowie musieli rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni

Bardziej szczegółowo

Poziom 3 Lekcja 3. CUDA WYWYŻSZAJĄ BOGA Opracował Andrew Wommack

Poziom 3 Lekcja 3. CUDA WYWYŻSZAJĄ BOGA Opracował Andrew Wommack Poziom 3 Lekcja 3 CUDA WYWYŻSZAJĄ BOGA Opracował Andrew Wommack Mówiliśmy już o chodzeniu w mocy Bożej i usługiwaniu innym darami otrzymanymi od Niego. Chciałbym opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wywyższa

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Kierunek teologia, specjalności: teologia ogólna, turystyka krajów biblijnych, nauczycielsko-katechetyczna, integralna pomoc i promocja społeczna. Kierunek teologia, specjalność

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 12-latków

Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 12-latków Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 1-latków I. Sposoby powoływania mężów Bożych w Starym Testamencie 1. Bóg przełamuje uprzedzenia (Jonasz). Posłuszeństwo Jehojady jako wierność złożonej

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

1. Święto Zesłania Ducha Świętego

1. Święto Zesłania Ducha Świętego Główna myśl: Duch Święty jest Pocieszycielem. Fragment biblijny: Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 1. Święto Zesłania Ducha Świętego J 14,26 Jezus obiecuje uczniom Pocieszyciela Dz 4,1-23;

Bardziej szczegółowo

Nawrócenie św. Pawła

Nawrócenie św. Pawła 4/2015 (253) Nawrócenie św. Pawła 25 stycznia Kościół przypomina o nawróceniu św. Pawła. Apostoł ten nie towarzyszył Jezusowi, był Jego przeciwnikiem, w imię prawowierności tradycji żydowskiej walczył

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 18 20 marzec 2009ROK

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 18 20 marzec 2009ROK SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 18 20 marzec 2009ROK Uczniowie przynoszą do szkoły, codziennie na lekcje wychowawcze, zeszyty do religii i Pismo Święte Nowego Testamentu. DZIEŃ 1 i 2 (Środa 18.III.09)

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTY POTRZEBUJĄ UMOCNIENIA

WSPÓLNOTY POTRZEBUJĄ UMOCNIENIA Ks. Robert Głuchowski WSPÓLNOTY POTRZEBUJĄ UMOCNIENIA TRZECIA WYPRAWA MISYJNA PAWŁA APOSTOŁA Chcemy przyjrzeć się bliżej trzeciej wyprawie misyjnej Pawła Apostoła. Kończąc drugą wyprawę misyjną Paweł,

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cel Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cieszymy się z obecności wszystkich i mamy nadzieję, że wszyscy wytrwamy w naszym modlitewnym czuwaniu. Przypominamy proroka Nahuma, którego

Bardziej szczegółowo

BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE KLASA 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA

BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE KLASA 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE KLASA 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Pismo Święte to: a) zbiór 72 ksiąg b) Nowy i Stary Testament c) 44 księgi Starego Testamentu d) księga Nostradamusa 2. Autorem Pisma Świętego

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx ewangelię poganom, wzorem

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie o św. Pawle. Scena I

Przedstawienie o św. Pawle. Scena I 1 Przedstawienie o św. Pawle Scena I Narrator: Szaweł Jest śydem, naleŝy zatem do tego samego narodu, z którego pochodzi Pan Jezus. Urodził się w Tarsie, mieście połoŝonym w pięknej krainie zwanej Cylicją.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Klasa III, temat 13

Gimnazjum Klasa III, temat 13 Śladami biblijnych świadków wiary Korespondent 1: Znajdujemy się w Jerozolimie przed kościołem zaparcia się Piotra. W chwili, gdy przed Sanhedrynem toczył się proces przeciwko Jezusowi, nastąpił najsmutniejszy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY. Ewangelia wg Św. Łukasza

WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY. Ewangelia wg Św. Łukasza WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda ARKUSZ DLA SPRAWDZAJĄCYCH Ewangelia wg Św. Łukasza III ETAP - FINAŁ DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Organizator Konkursu Diecezjalny

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

BOHATEROWIE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

BOHATEROWIE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Wykład 21 BOHATEROWIE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Ks. Michał Bednarz Bohaterowie Ewangelii ANDRZEJ, BRAT PIOTRA Nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW Teksty biblijne: Dz. Ap. 6, 1 7 Tekst pamięciowy: Gal. 6, 10 ( ) dobrze czyńmy wszystkim ( ) Nikt nie jest za mały, aby pomagać innym! Zastosowanie: * Pan Bóg pragnie, abyśmy otoczyli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI. List pasterski na I iedzielę Adwentu 2009 Jr 33, 14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21, 25n

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI. List pasterski na I iedzielę Adwentu 2009 Jr 33, 14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21, 25n BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI. List pasterski na I iedzielę Adwentu 2009 Jr 33, 14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21, 25n Bracia i Siostry! I. Rozpoczynamy Adwent. Ewangelia kieruje naszą uwagę na drugie przyjście

Bardziej szczegółowo

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52

Religie świata. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe skrytka pocztowa Gdańsk 52 Religie świata Rozdajemy grupom plansze do gry w bingo. Czytamy losowo wybrane definicje haseł, a następnie odkładamy je na bok, by po skończonej rozgrywce móc sprawdzić, które z nich wystąpiły w grze.

Bardziej szczegółowo

- Plemieniem żmijowym. Również św. Jan Chrzciciel nazywa Żydów plemieniem żmijowym.

- Plemieniem żmijowym. Również św. Jan Chrzciciel nazywa Żydów plemieniem żmijowym. Jezus o Żydach Jezus Chrystus, jest osobą o wymiarze ponadmaterialnym, o wymiarze duchowym. Nie jest związany, ani nie można Go utożsamiać z żadną narodowością, nacją czy miejscem urodzenia. Jezus o Żydach

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Pytania z katechezy do klasy 6

Pytania z katechezy do klasy 6 Pytania z katechezy do klasy 6 Dział 1: Tajemnica Kościoła Chrystusowego 1. Jestem w Kościele na wakacjach i w szkole.na czym Chrystus miał budować Kościół?.Komu Chrystus dał klucze Królestwa Niebieskiego.Jakie

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

pieluszki poduszka rower telefon komórkowy samochodzik grzechotka laptop kaftanik kocyk

pieluszki poduszka rower telefon komórkowy samochodzik grzechotka laptop kaftanik kocyk pieluszki poduszka rower telefon komórkowy samochodzik grzechotka laptop kaftanik kocyk lampka długopis skarpetki buciki czapeczka wózek odtwarzacz mp4 pieniądze tablet Uzupełnij kartę pracy. Mędrcy ze

Bardziej szczegółowo

Moje imię - zaniesiesz narodom

Moje imię - zaniesiesz narodom Moje imię - zaniesiesz narodom scena I Efez r.55 3 podróż misyjna 11.II.09 Dz.1 Dz.2 Ef 1 Słuchajcie! Cały Efez jest poruszony No, właśnie gdy pojawił się ten chrześcijanin, apostoł czy jak go zwą? w mieście

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła Paweł sługa Jezusa Chrystusa

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła Paweł sługa Jezusa Chrystusa rozmowa z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim W sobotę 28 czerwca w Kościele rozpoczął się ogłoszony przez Benedykta XVI Rok św. Pawła. O znaczeniu tej postaci w rozmowie z KAI mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY. Ewangelia wg Św. Łukasza III ETAP - FINAŁ

WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY. Ewangelia wg Św. Łukasza III ETAP - FINAŁ WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda ARKUSZ DLA SPRAWDZAJĄCYCH Ewangelia wg Św. Łukasza III ETAP - FINAŁ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Organizator Konkursu Diecezjalny

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS

APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS Tekst biblijny: Dz. Ap. 16, 11 22 Tekst pamięciowy: 2 Kor. 5, 17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Boże

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA LITURGIA SŁOWA I czytanie (Dz 2,1-6.14.22b-23.32-33) Zesłanie Ducha Świętego Lektor: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻ PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMU

PODRÓŻ PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMU Ks. Robert Głuchowski PODRÓŻ PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMU Chcemy teraz przyglądnąć się podróży Pawła Apostoła do Rzymu. Jest to wielowątkowa historia przedstawiona w kilku końcowych rozdziałach Dziejów Apostolskich.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo