Kurs WWW. Paweł Rajba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs WWW. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/"

Transkrypt

1 Kurs WWW Paweł Rajba Paweł Rajba

2 Wprowadzenie do JavaScript Stworzony przez firmę Netscape Wykonywany po stronie klienta i tą wersją będzie się interesować serwera Zorientowany obiektowo język skryptowy Obsługiwany przez przeglądarki MS Internet Explorer 3.0 i wzwyż Netscape Navigator 2.0 i wzwyż Opera,...

3 JavaScipt i ECMAScript Organizacja ECMA - European Computer Manufacturers Association Współpraca Netscape z ECMA w celu standaryzacji JavaScript ECMAScript standard JavaScript JavaScript 1.5 jest w pełni zgodny z ECMAScript-262 Edition 3

4 Osadzanie JavaScript Węwnątrz dokumentu HTML <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript"> <!...tutaj umieszczamy skrypt... //--> </SCRIPT> Dołączenie zewnętrznego pliku <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="skrypt.js"></script> Wewnątrz znaczników: <A href="javascript:void(0)">tu klikać</a>

5 Osadzanie JavaScript Gdzie umieszczać? jeżeli w skrypcie mamy definicje funkcji lub coś co należy wykonać przed ładowaniem strony, to należy skrypt umieścić w nagłówku, jeżeli natomiast skrypt ma wykonać jakieś akcje w trakcie ładowania (np. coś napisać na ekranie) lub później, to skrypt należy umieścić wewnątrz treści dokumentu.

6 Komentarze // komentarz jednowierszowy /* komentarz blokowy */

7 Literały Liczby całkowite podstawa dziesiętna, np. 69 podstawa ósemkowa, np. 033 (deprecated) podstawa szesnastkowa, np. 0x8F Liczby zmiennoprzecinkowe mogą mieć następujące części: liczba całkowita w postaci dziesiętnej kropkę (".") część ułamkową (liczba całkowita w postaci dziesiętnej) wykładnik przykłady: 3.14, -3.1E12,.1e12, 2E-12.

8 Literały Logiczne (Boolean): true, false Napisy Umieszczamy w pojedynczych lub podwójnych apostrofach Znaki specjalne \n nowy wiersz \t tabulacja \" podwójny apostrof \\ - backslash "Aloha", 'Aloha', "c:\\program Files" null wartość pusta undefined wartość niezdefiniowana

9 Literały Tablice auta = ["Audi","Ford","Fiat"] auta[0] // "Audi" auta[1] // "Ford" auta[2] // "Fiat" kolory = [,"niebieski",,"zielony", ] kolory[0] // undefined kolory[1] // "niebieski" kolory[2] // undefined kolory[3] // "zielony" Ten ostatni przecinek nie ma znaczenia jest pomijany

10 Literały Obiekty var ulubione = "Królik"; function inne(nazwa) { return nazwa; } farma={male: "Chomik", srednie: ulubione, duze: inne("słoń")} farma.male // "Chomik" farma.srednie // "Królik" farma.duze // "Słoń" punkt={coords: {x: 7, y: 10}, color: "red"} punkt.coords.x // 7 punkt.coords.y // 10 punkt.color // "red"

11 Typy i konwersja typów JavaScript jest językiem typowanym dynamicznie Nie deklarujemy typów, a w razie potrzeby dokonywane są odpowiednie konwersje Przykład: var zmienna = 69; zmienna = "nowa wartość" // tutaj nie będzie błędu x = "x = "+40; // zwraca "x = 40" y = "69"-9; // zwraca 60 z = "69"+9; // zwraca 699

12 Zmienne i stałe Deklaracje zmiennych przez przypisanie wartości x=5; przez słowo var jeśli zmiennej nie zostanie przypisana wartość to przyjmuje wartość undefined Deklaracja stałych stała nie może zmieniać wartości lub być przedeklarowana const wroclaw = "071";

13 Operatory Przypisania: =, +=, -=, /=, %= x = 7; x += 4; x %= 10; Porównania: ==, ===,!==,!=, <=, <, >, >= 4=='4'; 3==='3'; 3!=="3"; 3<10; Arytmetyczne: ++, --, % x++; --x; x%4; Bitowe: &,, ^, ~, <<, >> (zachowuje znak), >>> 15 & 9 // 9; 15 ^ 9 // 6; 9 << 2 // 36; Logiczne: &&,,! true && false // false;!false // true

14 Operatory Operator łączenia napisów: + "Paweł "+"Rajba"==="Paweł Rajba" Operator warunkowy:?: status = (wiek>=18)? "pełnoletni" : "dziecko"; Operator przecinek - stosowany głównie w for for (var i=0, j=9; i<=9; i++, j--) {... } Operator in sprawdza, czy obiekt ma szukaną własność auta=new Array("Volvo", "Audi", "Mercedes); 0 in auta; 4 in auta; PI in Math;

15 Operatory Operator delete: delete x=2; var y=3; delete x; // zwraca true delete y; // zwraca false (bo jest var) auta=new Array("Volvo", "Audi", "Mercedes); delete auta[1]; 1 in auta; // zwraca false auta[1]=undefined; 1 in auta; // zwraca true Operator new objectname = new objecttype ( param1 [,param2]...[,paramn] )

16 Operatory Operator instanceof objectname instanceof objecttype dzien=new Date(2000, 10, 22) if (dzien instanceof Date) {... } Operator this odwołanie do bieżącego obiektu this.color Operator void wymusza obliczenie wyrażenia bez zwracania wartości <A HREF="javascript:void(0)">Tu klikać i nic się nie stanie</a>

17 Instrukcje sterujące Blok {instrukcja1 instrukcja2... instrukcjan} Instrukcja warunkowa if if (condition) {...instrukcje... } [else {...instrukcje... } ] if (x<10) { return "Mało!"; } else { return "Może być"; }

18 Instrukcje sterujące Instrukcja warunkowa switch switch (wyrażenie) { case etykieta : //...instrukcje... break; case etykieta : //...instrukcje... break;... default : //...instrukcje... } switch(auto) { "Audi" : document.write("jest ok"); break; "Volvo" : document.write("jest very ok"); break; default : document.write("takich nie lubimy"); }

19 Instrukcje sterujące Pętla for for ([wyrażeniepoczątkowe]; [warunek]; [wyrażenieinkrementacyjne]) {...instrukcje... } for (var i=0; i<10; i++) { document.write(i+"<br>"); }

20 Instrukcje sterujące Pętla do..while do { i+=1; document.write(i); } while (i<5); Pętla while..do while (true) do { alert("he, he, he..."); } while (koniec==false) {...rób coś tam }

21 Instrukcje sterujące Instrukcja break [etykieta] Instrukcja continue [etykieta] i = 0; while (i < 5) { i++; if (i == 3) continue; document.write(i); }

22 Instrukcje sterujące Instrukcja continue c.d. while (i<4) { document.write(i + "<BR>"); i+=1; checkj : while (j>4) { document.write(j + "<BR>"); j-=1; if ((j%2)==0) continue checkj; document.write(j + " is odd.<br>"); } document.write("i = " + i + "<br>"); document.write("j = " + j + "<br>"); } Przykład z dokumentacji do JavaScript

23 Instrukcje sterujące Pętla for..in function test() { tablica = [,"Ala","Basia","Małgosia"]; delete tablica[2]; for (zm in tablica) { alert(tablica[zm]); } obiekt = {x: "dwa", y: "siedem"}; for (zm in obiekt) { alert(zm); } }

24 Instrukcje sterujące Instrukcja with var a, x, y;; var r=10 with (Math) { a = PI * r * r; x = r * cos(pi); y = r * sin(pi/2); } Przykład z dokumentacji do JavaScript

25 Funkcje Przykłady function kwadrat(number) { return number * number; } function map(f,a) { var result=new Array; for (var i = 0; i!= a.length; i++) result[i] = f(a[i]); return result; } Wywołanie map(function(x) {return x * x * x}, [0, 1, 2, 5, 10]; zwróci [0, 1, 8, 125, 1000]. Przykłady z dokumentacji do JavaScript

26 Funkcje function factorial(n) { if ((n == 0) (n == 1)) return 1 else { var result = (n * factorial(n-1) ); return result } } Wywołania: a=factorial(1) // a==1 b=factorial(2) // a==2 c=factorial(3) // a==6 d=factorial(4) // a==24 e=factorial(5) // a==120 Przykład z dokumentacji do JavaScript

27 Własności predefiniowane Infinity stała reprezentująca nieskończoność Infinity jest większa od każdej liczby -Infinity jest mniejsza od każdej liczby Infinity zachowuje się operacjach matematycznych podobnie do nieskończoności var wartosc = Infinity; alert(isfinite(wartosc)); alert(isfinite(23444)); NaN nie-liczba

28 Funkcje predefiniowane eval(wyrażenie) oblicza wyrażenie lub wykonuje instrukcje nie stosujemy do wyrażeń arytmetycznych są obliczane automatycznie można wykorzystać do odraczania obliczeń eval("2+2") eval(new String("3+5")) var str = "if (x == 5) {alert('z is 42'); z = 42;} else z = 0; " document.write("z is ", eval(str))

29 Funkcje predefiniowane isfinite(liczba) sprawdza, czy liczba jest skończona parsefloat(napis) sprawdza, czy napis jest liczbą zmiennoprzecinkową i jeśli tak, to zwraca tę liczbę. parsefloat("3.14") parsefloat("314e-2") parsefloat("0.0314e+2")

30 Funkcje predefiniowane parseint(napis [,podstawa]) sprawdza, czy napis jest liczbą całkowitą i jeśli tak, to zwraca tę liczbę. jeżeli podstawa jest nieokreślona albo jest 0, wtedy jeśli napis zaczyna się od "0x" podstawa 16 jeśli napis zaczyna się od "0" podstawa 8 jeśli napis zaczyna się od czegoś innego 10 jeżeli podstawa nie jest >=0, to zwracany jest NaN

31 Funkcje predefiniowane parseint przykłady Wszystkie poniższe zwrócą 15 parseint("f", 16) parseint("17", 8) parseint("15", 10) parseint("15*3", 10) A te zwrócą NaN parseint("hello", 8) parseint("0x7", 10) parseint("fff", 10) A te zwrócą 17 parseint("0x11", 16) parseint("0x11", 0)

32 Funkcje predefiniowane isnan(napis) sprawdza, czy napis jest liczbą całkowitą lub zmiennoprzecinkową, czyli napis przejdzie test przez funkcję parsefloat lub parseint String(obiekt) zamienia obiekt na napis (robi to samo co metoda tostring) D = new Date ( ) alert (String(D)) Wyświetli się: "Thu Aug 18 04:37:43 GMT-0700 (Pacific Daylight Time) 1983."

33 Funkcje predefiniowane Number(obiekt) konwertuje obiekt na liczbę d = new Date ("December 17, :24:00") alert (Number(d)) Wyświetli się: " " Boolean(wyrażenie) konwertuje wyrażenie na true lub false b = Boolean(true)

34 Obiekty i metody - Array Tworzenie tablic: konstruktor Array t = new Array() t = new Array(10) t = new Array("Zebra", "Ryjówka", "Tygrys") literał t = ["Zebra", "Ryjówka", "Tygrys"]

35 Obiekty i metody - Array Właściwości length ilość elementów w tablicy Metody concat(tab2, tab3,... tabn) łączy dwie tablice w jedną num1=[1,2,3] num2=[4,5,6] num3=[7,8,9] numy=num1.concat(num2,num3) // tworzy tablicę [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

36 Obiekty i metody - Array Metody join(separator) wszystkie elementy tablicy są łączone w jeden napis; elementy są pooddzielane separatorem (domyślnie ",") a = new Array("Jeden","Dwa","Trzy") str1=a.join() // "Jeden,Dwa,Trzy" str2=a.join(", ") // "Jeden, Dwa, Trzy" str3=a.join(" + ") // "Jeden + Dwa + Trzy"

37 Obiekty i metody - Array Metody pop() usuwa i zwraca ostatni element tablicy colours = ["red", "black", "white"]; kolorek = colours.pop(); // "white" push(elem1,...,elemn) wstawia elementy na koniec tablicy i zwraca nowy rozmiar colours = ["red", "black"]; ile = colours.push("white"); // 3 reverse() odwraca kolejność elementów a = new Array("Jeden","Dwa","Trzy") a.reverse() // ["Trzy","Dwa","Jeden"]

38 Obiekty i metody - Array Metody shift() usuwa i zwraca pierwszy element tablicy colours = ["red", "black", "white"]; kolorek = colours.pop(); // "red" slice(begin[,end]) zwraca fragment tablicy c1 = ["red", "black", "white"]; c2 = c1.slice(0,2); // ["red","black"]

39 Obiekty i metody - Array Metody splice(index, ile, [elem1][,...,elemn] usuwa ile elementów zaczynając od index i w ich miejsce wstawia elem1 do elemn c1 = ["red", "black", "white","blue"]; c2 = c1.splice(1,2,"green"); // c2 == ["red","green","blue"]

40 Obiekty i metody - Array Metody sort([funkcja_porównująca]) sortuje tablice jeśli funkcja_porównująca(a, b) zwraca <0, b<a jeśli funkcja_porównująca(a, b) zwraca >0, a<b jeśli funkcja_porównująca(a, b) zwraca =0, a=b function cmp(a,b) { if (a<b) return -1; if (a>b) return 1; return 0; } liczby = new Array(20,3,12,200) liczby.sort(cmp) // [3,12,20,200]

41 Obiekty i metody - Array Metody tostring() zamienia tablicę na napis var mon = new Array("Jan","Feb","Mar","Apr") str=mon.tostring() // "Jan,Feb,Mar,Apr" unshift(element1,..., elementn) wstawia elementy na początek tablicy colours = ["red", "black"]; ile = colours.unshift("white"); // 3

42 Obiekty i metody - Boolean Konstruktor Boolean(wartość) Nie należy mylić literałów true i false z obiektami x = new Boolean(false); if(x) // warunek jest prawdziwy x = false; if(x) // warunek jest fałszywy

43 Obiekty i metody - Boolean Konstruktor przykłady bf1 = new Boolean(0) bf2 = new Boolean(false) bf3 = new Boolean(null) bt1 = new Boolean(true) bt2 = new Boolean("false") bt3 = new Boolean("Inny taki") Metody //false //false //false //true //true //true tostring() zwraca wartość przechowaną w obiekcie x = Boolean(true); x.tostring(); //wyświetli true

44 Obiekty i metody Date Konstruktor tworzenie obiektu daty new Date() new Date(milliseconds) new Date(dateString) new Date(yr_num, mo_num, day_num [, hr_num, min_num, sec_num, ms_num]) numer roku powinien być 4 cyfrowy miesiące: 0=styczeń 11=grudzień dni tygodnia: 0=niedziela 6=sobota milisekundy podajemy od , 00:00:00

45 Obiekty i metody Date Przykłady tworzenia daty: dzisiaj = new Date() data1 = new Date("May 23, :11:12") data2 = new Date(2004,4,23) data3 = new Date(2004,4,23,10,11,12)

46 Obiekty i metody Date Metody pobierające czas lokalny Date.getDate() zwraca dzień Date.getMonth() zwraca miesiąc Date.getYear() zwraca rok Date.getFullYear() zwraca rok 4 cyfrowy Date.getDay() zwraca dzień tygodnia Date.getHours() zwraca godzinę Date.getMinutes() zwraca minuty Date.getSeconds() zwraca sekundy Date.getMiliseconds() zwraca milisekundy

47 Obiekty i metody Date Metody pobierające czas względem UTC Date.getUTCDate Date.getUTCMonth Date.getUTCFullYear Date.getUTCDay Date.getUTCHours Date.getUTCMinutes Date.getUTCSeconds Date.getUTCMilliseconds

48 Obiekty i metody Date Metody Date.getTime() zwraca ilość milisekund od :00:00 Date.parse(data) zwraca ilość milisekund od :00:00 (metoda statyczna) Date.getTimezoneOffset() zwraca różnicę w minutach pomiędzy czasem lokalnym a UTC

49 Obiekty i metody Date Przykłady: d = new Date(04,02,20) alert(d.getyear()) // 4 alert(d.getfullyear()) // 1904 alert(d.getmonth()) // 2 d = new Date(2004,07,14) alert(d.getfullyear()) // 2004 alert(d.getyear()) // 104 alert(date.parse(2004,07,14) // alert(d.gettime()) // d = new Date(104,02,20) alert(d.getyear()) // alert(d.getfullyear()) // 104

50 Obiekty i metody Date Przykład function napisz_date(data) { var miesiace =['Stycznia', 'Lutego', 'Marca', 'Kwietnia', 'Maja', 'Czerwca', 'Lipca', 'Sierpnia', 'Września', 'Października', 'Listopada', 'Grudnia']; var dni = ['Niedziela', 'Poniedziałek', 'Wtorek', 'Środa', 'Czwartek', 'Piątek', 'Sobota']; s = dni[data.getday()]+", "+data.getdate()+ " "+miesiace[data.getmonth()]+" " +data.getfullyear()+", godz. "+data.gethours()+ ":"+data.getminutes()+":"+data.getseconds(); alert(s); }

51 Obiekty i metody Date Metody ustawiające czas Date.setDate(dayValue) data = new Date("June 20, :02:01") data.setdate(21) Date.setMonth(monthValue[, dayvalue]) d = new Date(2004,07,14) d.setmonth(4,12) alert(d.getmonth()+" "+d.getdate()) // 4 12 Date.setYear(yearValue) d.setyear(2000) alert(d.getfullyear()) // 2000

52 Obiekty i metody Date Metody ustawiające czas Date.setFullYear(yearValue[, monthvalue[, dayvalue]]) d = new Date(2000,4,20) d.setfullyear(2004,2,22) // d == 22 marzec 2004 Date.setTime(timevalue) d = new Date("July 1, 1999") d2 = new Date() d2.settime(d.gettime()) Date.setSeconds(secondsValue[, msvalue]) d = new Date(2000, 4, 20, 16, 20, 20) d.setseconds(45) // 16:20:45 d.setseconds(65) // 16:21:05

53 Obiekty i metody Date Metody ustawiające czas Date.setHours(hoursValue[, minutesvalue[, secondsvalue[, msvalue]]]) Date.setMinutes(minutesValue[, secondsvalue[, msvalue]]) Date.setMilliseconds(millisecondsValue)

54 Obiekty i metody Date Metody ustawiające czas względem UTC setutcdate(dayvalue) setutcfullyear(yearvalue[, monthvalue[, dayvalue]]) setutchours(hoursvalue[, minutesvalue[, secondsvalue[, msvalue]]]) setutcmilliseconds(millisecondsvalue) setutcminutes(minutesvalue[, secondsvalue[, msvalue]]) setutcmonth(monthvalue[, dayvalue]) setutcseconds(secondsvalue[, msvalue])

55 Obiekty i metody Date Metody zamieniające datę na napis Date.toGMTString(), Date.toUTCString() zwraca datę w odniesieniu do i formacie GMT d = new Date(2000, 4, 20, 12, 20, 20); alert(d.toutcstring()) // Mon, 01 May :20:20 GMT Date.toLocaleString() zwraca datę i czas lokalną w formacie lokalnym alert(d.tolocalestring()) // :20:20

56 Obiekty i metody Date Metody zamieniające datę na napis Date.toLocaleDateString() zwraca lokalną datę w formacie lokalnym alert(d.tolocaledatestring()) // Date.toString() zamienia na napis alert(d.tostring()) // Mon, 01 May :20:20 GMT+0200

57 Obiekty i metody Date Metody zamieniające datę na napis Date.UTC(year, month[, day[, hrs[, min[, sec[, ms]]]]]) tworzy datę UTC (statyczna) localedate = new Date(2000, 4, 1, 12, 20, 20); gmtdate = new Date(Date.UTC(2000, 4, 1, 12, 20, 20)); alert(localedate.tolocalestring()); // :20:20 alert(gmtdate.toutcstring()); // Mon, 01 May :20:20 GMT

58 Obiekty i metody Math Stałe E stała Eulera, liczba e, podstawa log naturalnego ok LN2 logarytm naturalny z 2, ok LN10 logarytm naturalny z 10, ok LOG2E logarytm dwójkowy z E ok LOG10E logarytm dziesiętny z E ok PI liczba pi, ok SQRT1_2 pierwiastek kwadratowy z ½; to samo co 1 przez pierwiastek kwadratowy z 2, ok SQRT2 - pierwiastek kwadratowy z 2, ok

59 Obiekty i metody Math Wybrane metody abs(x) wartość bezwzględna z x acos(x) arcus cosinus z x asin(x) arcus sinus z x atan(x) arcus tangens z x cos(x) cosinus z x exp(x) Math.E do potęgi x ceil(x) sufit z x, czyli najmniejsza liczba większa lub równa x floor(x) podłoga z x, czyli najmniejsza liczba mniejsza lub równa z x

60 Obiekty i metody Math Wybrane metody c.d. log(x) logarytm naturalny z x max(x,y) większa z x i y min(x,y) mniejsza z x i y pow(x,y) x do potęgi y random() losuje liczbę pomiędzy 0 a 1 round(x) zaokrąglenie x sin(x) sinus z x sqrt(x) pierwiastek kwadratowy z x tan(x) tangens z x

61 Obiekty i metody Math Przykład Math.ceil(4.2) Math.round(4.2) Math.floor(4.2) Math.pow(2,10) function losuj(x) { alert(math.round(math.random()*(x-1))); }

62 Obiekty i metody String Własności String.length długość napisu Metody String.charAt(index) zwraca znak na pozycji index, numeracja od 0 var napis = "Taki sobie napis" alert(napis.charat(2)) // k String.charCodeAt(index) zwraca kod znaku na pozycji index, numeracja od 0 "ABC".charCodeAt(0) // 65

63 Obiekty i metody String Metody String.concat(s1, s2,..., sn) dokleja do stringa s1, s2,..., sn "Ala ma".concat(" kota") // Ala ma kota String.fromCharCode(k1, k2,...,kn) zwraca napis złożony ze znaków o kodach kolejno k1, k2,..., kn String.fromCharCode(65,66,67) // "ABC"

64 Obiekty i metody String Metody indexof(szukany[, od]) szuka w Stringu pozycję pierwszego wystąpienia; jeśli podane od, to szuka od pozycji od "Zielona zasłona".indexof("zmielona") // -1 "Zielona zasłona".indexof("ona") // 4 "Zielona zasłona".indexof("ona", 6) // 12 "Zielona zasłona".indexof("zielo") // -1 count = 0; pos = str.indexof("x"); while ( pos!= -1 ) { count++; pos = str.indexof("x",pos+1); }

65 Obiekty i metody String Metody String.lastIndexOf(searchValue[, fromindex]) - szuka w Stringu pozycję ostatniego wystąpienia; jeśli podane od, to szuka od pozycji od "canal".lastindexof("a") // 3 "canal".lastindexof("a",2) // 1 "canal".lastindexof("a",0) // -1 "canal".lastindexof("x") // -1

66 Obiekty i metody String Metody String.slice(beginSlice[, endslice]) pobiera i zwraca kawałek napisu jeśli endslice jest >0 to pobierane są znaki o indeksach od beginslice do endslice-1 jeśli endslice jest <0 to oznacza ile znaków od końca nie będzie pobieranych; pobieranie zaczynamy do pozycji beginslice alert("spasiony koteczek".slice(0,8)); // Spasiony alert("spasiony koteczek".slice(9,-5)); // kot

67 Obiekty i metody String Metody String.split([separator][, limit]) dzieli napis względem separator i zwraca tablicę o rozmiarze co najwyżej limit; jeśli nie zdefiniujemy separatora, to zwracana jest tablica o jednym elemencie zawierającym cały napis " ".split("-",5) // ['1','2','3','4','5'] alert("ala ma kota".split(" ")); // ['Ala','ma','kota']

68 Obiekty i metody String Metody String.substr(start[, długość]) zwraca napis długość znaków pobrany od pozycji start str = "abcdefghij"; str.substr(3,3) // def str.substr(-3,3) // abc String.substring(indexA, indexb) zwraca napis zawarty pomiędzy indeksami indexa i indexb napis = "Netscape" napis.substring(0,3) // "Net" napis.substring(3,0) // "Net" napis.substring(7,4) // "cap" napis.substring(-1,10) // "Netscape"

69 Obiekty i metody String Metody tolowercase() zamienia wszystkie znaki na małe litery var uppertext="alfabet" uppertext.tolowercase() // alfabet touppercase() zamienia wszystkie znaki na wielkie litery var lowertext="alfabet" lowertext.touppercase() // ALFABET

70 Obiekty i metody String Metody związane z HTMLem String.big() dodaje znacznik BIG "Wielki".big() // <BIG>Wielki</BIG> String.small() dodaje znacznik SMALL "Mały".small() // <SMALL>Mały</SMALL> String.bold() dodaje znacznik B "Gruby".bold() // <B>Gruby</B> String.italics() dodaje znacznik I "Pochyły".italics() // <I>Pochyły</I> String.fixed() dodaje znacznik TT "Mono".fixed() // <TT>Mono</TT>

71 Obiekty i metody String Metody związane z HTMLem String.strike() dodaje znacznik STRIKE "Skreślony".strike() // <STRIKE>Skreślony</STRIKE> String.sub() dodaje znacznik SUB "Na dół".sub() // <SUB>Na dół</sub> String.sup() dodaje znacznik SUP "Do góry".sup() // <SUP>Do góry</sup>

72 Obiekty i metody String Metody związane z HTMLem String.fontcolor(kolor) dodaje znacznik FONT z atrybutem color=kolor "Czerwony".fontcolor("red") // <FONT COLOR="red">Czerwony</FONT> String.fontsize(rozmiar) dodaje znacznik FONT z atrybutem size=rozmiar "Rozmiarek".fontsize(4) // <FONT SIZE="4">Rozmiarek</FONT>

73 Obiekty i metody String Metody związane z HTMLem String.anchor(nameAtt) dodaje znacznik A z atrybutem name=nameatt "Zakładka".anchor("ciekawe") // <A NAME="ciekawe">Zakładka</A> String.link(hrefAtt) dodaje znacznik A z atrybutem href=hrefatt "Polityka".link("http://polityka.onet.pl/") // <A HREF="http://polityka.onet.pl/">Polityka</A>

74 Obiekty i metody RegExp Literał re = /wzorzec/flagi re = /ab+c/i Konstruktor re = new RegExp("wzorzec"[, "flagi"]) re = new RegExp("\\w+") re = /\w+/

75 Obiekty i metody RegExp Właściwości global czy wyszukiwanie jest do pierwszego wystąpienia, czy wyszukiwane są wszystkie dopasowania; flaga g ignorecase nie ma różnicy między wielkimi i małymi literami; flaga i multiline rozpatruje każdy wiersz osobno; flaga m lastindex miejsce od którego będzie kolejne wyszukiwanie; ma sens z opcją global source napis reprezentujący wzorzec

76 Obiekty i metody RegExp Metody exec(napis) sprawdza, czy napis dopasowuje się do wzorca i zwraca tablicę test(napis) to samo co exec, tylko zwraca true lub false

77 Obiekty i metody RegExp Tworzenie wyrażeń regularnych \ nadaje stojącemu za nim znakowi specjalne znaczenie ^ - początek wejścia $ - koniec wejścia * - element poprzedzający musi powtórzyć się 0 lub więcej razy + - element poprzedzający musi powtórzyć się 1 lub więcej razy

78 Obiekty i metody RegExp Tworzenie wyrażeń regularnych? - element poprzedzający musi powtórzyć się 0 lub 1 raz (x) dodatkowy wzorzec do zapamiętania x(?=y) dopasuje się do x, pod warunkiem, że po x jest y x(?!y) dopasuje się do x, pod warunkiem, że po x nie ma y x y x lub y

79 Obiekty i metody RegExp Tworzenie wyrażeń regularnych {n} dopasuje się do dokładnie n wystąpień poprzedzającego elementu {n,} poprzedzający element musi wystąpić co najmniej n razy {n,m} poprzedzający element musi wystąpić co najmniej n i co najwyżej m razy [xyz] określa zbiór, dopasuje się do jednej z liter w nawiasach [^xyz] określa dopełnienie zbióru, dopasuje się do czegokolwiek co nie jest w nawiasach

80 Obiekty i metody RegExp Tworzenie wyrażeń regularnych \d dopasuje się do cyfry ([0-9]) \D dopasuje się do czegoś co nie jest cyfrą \s dopasuje się do pojedynczego odstępu, równoważne [ \f\n\r\t\u00a0\u2028\u2029] \S dopasuje się do czegoś do nie jest pojedynczym odstępem \t tabulator \n nowy wiersz

81 Obiekty i metody RegExp Tworzenie wyrażeń regularnych \w znak alfanumeryczny ([A-Za-z0-9_]) \W dopełnienie \w \xhh, \uhhhh kody znaków

82 Obiekty i metody RegExp Przykłady re = new RegExp("ala+","ig"); re.exec("ala ma kota ala") re.lastindex re.exec("ala ma kota ala") re.lastindex /a{5}/ig.exec("aaaaaaaa") /a{5,10}/ig.exec("aaaaaaaa")

83 Obiekty i metody RegExp Przykłady re = /ab*/ig; t = re.exec("abbadona"); alert(t); /^Kasia/.exec("Ala\nKasia") /^Kasia/m.exec("Ala\nKasia")

84 Obiekty i metody RegExp Przykłady <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2"> //Match one d followed by one or more //b's followed by one d //Remember matched b's and the //following d //Ignore case myre=/d(b+)(d)/ig; myarray = myre.exec("cdbbdbsbz"); </SCRIPT> // ["dbbd", "bb", "d"]

85 DOM Document Object Model DOM jest to platforma, niezależna od języka pozwalająca programom i skryptom na dynamiczną modyfikację zawartości okna. Obiekty przeglądarki Zdarzenia

86 Obiekt Window Podstawowe własności name nazwa okna defaultstatus domyślny tekst pasku stanu przeglądarki status tekst pasku stanu przeglądarki closed wartość logiczna, czy okno zostało zamknięte

87 Obiekt Window Podstawowe własności parent okno będące bezpośrednim przodkiem (np. ramka zawierająca inną ramkę) self, window odwołanie do siebie samego top okno najwyższego poziomu w strukturze (np. ramka zawierająca wszystkie inne ramki) opener referencja do obiektu Window, który utworzył okno lub null, jeśli okno utworzył użytkownik

88 Obiekt Window Podstawowe własności document referencja do obiektu Document frames[ ] tablica obiektów Window, które reprezentują ramki history referencja do obiektu History location referencja do obiektu Location reprezentującego adres URL dokumentu, jego zmiana powoduje załadowanie nowego dokumentu

89 Obiekt Window Podstawowe własności navigator odwołuje się do obiektu navigator appname prosta nazwa przeglądarki appversion wewnętrzny numer wersji przeglądarki useragent zawartość nagłówka HTTP User- Agent appcodename nazwa kodowa przeglądarki platform platforma sprzętowa na której działa przeglądarka

90 Obiekt Window Podstawowe metody alert(komunikat) wyświetla proste okno z komunikatem confirm(komunikat) wyświetla okno z dwoma przyciskami: Ok i Anuluj prompt(komunikat, domyślna_wartość) wyświetla okno w celu pobrania napisu focus(), blur() aktywuje, dezaktywuje klawiaturę w oknie

91 Obiekt Window Podstawowe metody open("okno.html","nazwa","opcje") otwiera nowe okno width=300 height=300 status=no location=no menubar=no resizable=no scrollbars=no titlebar=no toolbar=yes

92 Obiekt Window close() zamyka okno print() drukuje, to samo co po wciśnięciu przycisku drukuj w przeglądarce moveby(x,y) przesuwa okno o x, y moveto(x,y) przesuwa okno do x, y resizeby(x,y) zmienia rozmiar o x,y resizeto(x,y) zmienia rozmiar do x, y scrollby(x,y) przesuwa dokument w oknie o x,y scrollto(x,y) przesuwa dokument w oknie do x,y

93 Obiekt Window settimeout(wyrażenie/funkcja, milisekundy) odracza wykonanie funkcji cleartimeout(timeoutid) anuluje odroczenie i funkcja nie będzie wykonana setinterval(wyrażenie/funkcja, milisekundy) wykonuje wyrażenie co określoną liczbę milisekund clearinterval(timeoutid) przerywa wykonywanie funkcji

94 Obiekt Window Przykłady: informacje o przeglądarce tworzenie i zamykanie okienka okienka dialogowe zmiana pozycji zmiany rozmiaru przesuwanie zawartości setinterval, settimeout

95 Obiekt Window Zdarzenia onblur ondragdrop onerror onfocus onload onmove onresize onunload

96 Obiekt Location Właściwości href cały adres URL protocol nazwa protokołu host nazwa hosta i port hostname nazwa hosta port numer portu search zapytanie do zasobu pathname adres zasobu hash identyfikator zakładki (razem z #)

97 Obiekt Location Metody reload([true]) odświeża zawartość okienka, dodatkowo można wymusić GET bezwarunkowy replace(url) wymienia adres okna na ten podany jako argument, nie działa przycisk wstecz przeglądarki

98 Obiekt Location Przykład function adres() { } var ad = prompt("podaj nowy adres:"); window.location.replace(ad); function zmien() { } window.location.href="http://www.onet.pl/";

99 Obiekt History Właściwości length ilość elementów w historii current bieżący adres URL previous poprzedni adres w historii next następny adres w historii Metody back() o jeden w tył (wstecz) forward() o jeden do przodu (naprzód) go(liczba) względne wybranie pozycji w historii

100 Zależności między oknami Odwołanie frames[i] Przykłady parent.frames[0].i odwołanie do zmiennej i w w oknie pierwszej ramki parent.menu.podswietl(5) wywołanie funkcji podswietl w sąsiedniej ramce menu var x = parent.banner.x przypisanie do zmiennej lokalnej

101 Zależności między oknami Przykładowy ramki.html

102 Obiekt Document Właściwości alinkcolor, linkcolor, vlinkcolor kolory hiperłączy, odpowiedniki alink, link, vlink w body anchors[ ] tablica zakładek w dokumencie bgcolor, fgcolor kolory tła i tekstu, odpowiedniki bgcolor i text w body cookie do obsługi cookies forms[ ] tablica obiektów Form reprezentujących elementy <form> dokumentu

103 Obiekt Document Właściwości c.d. images[ ] tablica obiektów Image reprezentujących elementy <img> dokumentu lastmodified data modyfikacji dokumentu links[ ] tablica obiektów Link reprezentujących łącza hipertekstowe title tekst zawarty w znacznikach <title></title>

104 Obiekt Document Metody open() otwiera nowy dokument usuwając zawartość close() zamyka, kończy dokument write(s1,..., sn) dodaje tekst do dokumentu writeln(s1,..., sn) dodaje tekst do dokumentu i znak nowego wiersza

105 Obiekt Document Zdarzenia onclick ondblclick onkeydown onkeypress onkeyup onmousedown onmouseup

106 Obiekt Document Przykładowy plik HTML document.html

107 Obiekt Image Lista obrazków w dokumencie tablica document.images[ ] Tworzenie new Image([szer, [wysokość] ]) im = new Image() im.src = 'konewka.gif'

108 Obiekt Image Właściwości border integer, wielkość obramowania complete bool, sprawdza, czy obrazek jest już załadowany (tyko do odczytu) height, width wysokość, szerokość obrazka hspace, vspace margines poziomy, pionowy name nazwa obrazka src źródło obrazka lowsrc źródło obrazka przy urządzeniu o niskiej rozdzielczości

109 Obiekt Image Przykład obrazki.html

110 Obiekt Link, Anchor Lista linków w dokumencie document.links[ ] documents.anchors[ ]

111 Obiekt Link Właściwości href protocol host port hostname pathname search taget text

112 Formularze obiekt Form Właściwości action=url elements[ ] encoding length method name

113 Formularze obiekt Form Metody reset() submit() Zdarzenia onreset onsubmit

114 Formularze obiekt Button Właściwości form odwołanie do formularza, który przycisk zawiera name nazwa przycisku type związany z atrybutem type (w tym przypadku wartość "button") value wartość

Kurs WWW wykład 6. Paweł Rajba

Kurs WWW wykład 6. Paweł Rajba Kurs WWW wykład 6 Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.ii.uni.wroc.pl/~pawel/ Obiekt Window Zdarzenia onblur ondragdrop onerror onfocus onload onmove onresize onunload Obiekt Location Właściwości

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe JavaScript

Technologie internetowe JavaScript Technologie internetowe JavaScript Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Spis treści Wprowadzenie JavaScript i ECMAScript Osadzanie JavaScript, komentarze Typy i konwersje typów, zmienne

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie przeglądarki i skryptów w pliku HTML (lub XML), oraz współdziałanie przeglądarki i ekranu ilustruje niżej położony rysunek.

Współdziałanie przeglądarki i skryptów w pliku HTML (lub XML), oraz współdziałanie przeglądarki i ekranu ilustruje niżej położony rysunek. Obiektowy model przeglądarki (BOM, Browser Object Model) Współdziałanie przeglądarki i skryptów w pliku HTML (lub XML), oraz współdziałanie przeglądarki i ekranu ilustruje niżej położony rysunek. Plik

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA Ćwiczenie 1 obliczanie daty Wielkanocy Napisz skrypt, który: poprosi użytkownika o podanie roku z przedziału 1900..2099 sprawdzi, czy podana wartość

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk Obsługa zdarzeń JavaScript - wykład 4 Zdarzenia i formularze Beata Pańczyk zdarzenia - wszystko co zachodzi w związku z obiektami JavaScript (np. window) i elementami XHTML przeglądarka moŝe wywołać funkcję

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

HTML ciąg dalszy. Listy, formularze

HTML ciąg dalszy. Listy, formularze HTML ciąg dalszy Listy, formularze Listy Służą do prezentacji treści w postaci wypunktowania: numerowanego nienumerowanego definicji Możliwe jest zagnieżdżanie list zarówno tego samego, jak i różnych typów

Bardziej szczegółowo

JAVAScript tablice, przekazanie danych do funkcji, obiekty Date i window

JAVAScript tablice, przekazanie danych do funkcji, obiekty Date i window Programowanie obiektowe ćw.2 JAVAScript tablice, przekazanie danych do funkcji, obiekty Date i window Tablice w JavaScript Przykład zastosowania tablicy dla przekazania rezultatów funkcji do miejsca wywołania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji internetowych E14

Tworzenie aplikacji internetowych E14 Tworzenie aplikacji internetowych E14 JavaScript w przykładach Tomasz Fitzermann Język JavaScript JavaScript - język skryptowy rozszerzający standardowy HTML m.in. o możliwość interakcji z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: 1. Cel ćwiczenia Strona internetowa w systemach unix-owych Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

JavaScript funkcyjność

JavaScript funkcyjność JavaScript funkcyjność WWW 9 kwietnia 2014 Możliwości tworzenia dynamicznych stron WWW HTML i CSS. Skrypty CGI (Perl, PHP). Serwery (django, java). Plug-iny. Ksiażka Większość przykładów pochodzi z ksiażki:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 6 JavaScript w przeglądarce Agenda Skrypty na stronie internetowej Model DOM AJAX Skrypty na stronie

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU FLASH wykład 2

PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU FLASH wykład 2 PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU FLASH wykład 2 Paweł Woszkowski SWSIM 2009 ADOBE ACTIONSCRIPT Programming language of the Adobe Flash Platform. Originally developed as a way for developers to program interactivity,

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji L.p. Specyficzne detale 2.1 - Strony statyczne I dynamiczne - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML doc w Rysunek nie jest potrzebny 2.1.1 Opcje w pisaniu skryptów

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 5

XML extensible Markup Language. część 5 XML extensible Markup Language część 5 JavaScript Co to jest JavaScript? JavaScript był zaprojektowany w celu dodania interaktywności do stron HTML JavaScript jest językiem skryptowym JavaScript jest zwykle

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Kurs JavaScript TI 312[01]

Kurs JavaScript TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wstawianie skryptów do dokumentów HTML... 3 Przykład 2.1 Przykładowa implementacja skryptu JavaScript w dokumencie HTML... 3 3. Data i godzina... 3 Przykład

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego PHP? - zalety

Dlaczego PHP? - zalety Dlaczego PHP? - zalety (+) bezpieczeństwo kodu - PHP wykonuje się po stronie serwera ( niezależność od przeglądarki) (+) bezpieczeństwo danych - wykorzystanie ssl i HTTPS (+) PHP jako moduł serwera WWW

Bardziej szczegółowo

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1/8 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Instrukcje warunkowe, pętle. 3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Instrukcje warunkowe. Instrukcje warunkowe pozwalają zdefiniować warianty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 5 Podstawy JavaScript Agenda Czym jest JavaScript? Podstawowe typy danych Zmienne Tablice Funkcje Zakres

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

JavaScript powstał w 1995. Opracowany przez Netscape oraz Sun Microsystem. Jest obiektowym skryptowym językiem programowania.

JavaScript powstał w 1995. Opracowany przez Netscape oraz Sun Microsystem. Jest obiektowym skryptowym językiem programowania. JavaScript 1 Wstęp JavaScript powstał w 1995. Opracowany przez Netscape oraz Sun Microsystem. Jest obiektowym skryptowym językiem programowania. Cel: Wprowadzanie elementów interaktywnych na stronach internetowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Skrypty typu JavaScript. Technologie internetowe Zofia Kruczkiewicz

Wykład 7 Skrypty typu JavaScript. Technologie internetowe Zofia Kruczkiewicz Wykład 7 Skrypty typu JavaScript Technologie internetowe Zofia Kruczkiewicz JavaScript: http://www.w3schools.com/js/default.asp JavaScript wprowadza interaktywność do stron HTML w celu: walidacji danych

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty 1. Co to jest funkcja? Funkcja jest oddzielnym blokiem kodu, który może być wielokrotnie wykonywany w danym programie, poprzez jej wielokrotne wywoływanie. Do funkcji przekazujemy przeważnie jakieś argumenty,

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo

Aplikacja internetowa = program działający w środowisku przeglądarki internetowej. Aplikacje i/lub dynamiczne strony internetowe:

Aplikacja internetowa = program działający w środowisku przeglądarki internetowej. Aplikacje i/lub dynamiczne strony internetowe: Aplikacja internetowa = program działający w środowisku przeglądarki internetowej. Aplikacje i/lub dynamiczne strony internetowe: Reagują na zmieniające się parametry (pora dnia, wersja przeglądarki) Dysponują

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language Podstawy projektowania dokumentów WWW Język znaczników HTML Hyper Text Markup Language Język słuŝący do zapisu dokumentów WWW. Opisuje wygląd dokumentu i definiuje łączniki hipertekstowe, pozwalające na

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 1. Podstawy tworzenia stron w PHP Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 5 MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu ObjectCreate - funkcja tworzy nowy obiekt graficzny, określonego typu oraz nadaje mu nazwę i przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

- wszystkie elementy - wszystkie elementy

- wszystkie elementy - wszystkie elementy Tablice: indeksy całkowite >=0 tworzenie: TABLICA[0]=45 TABLICA[1]=23 TABLICA[2]=78 lub TABLICA=(45 23 78) lub TABLICA=($@) odwołanie echo ${TABLICA[3] echo ${TABLICA[*] echo ${TABLICA[@] Długość zmiennej:

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

HTML cd. Ramki, tabelki

HTML cd. Ramki, tabelki HTML cd. Ramki, tabelki Ramki Umożliwiają wyświetlanie kilku niezależnych dokumentów w tym samym oknie w układzie pionowym, poziomym lub mieszanym. Wady: kłopotliwe drukowanie, konieczność zapanowania

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Nazwa funkcji Składnia Typ zwracanej wartości Opis działania i parametrów Funkcje konwersji CBool CBool(arg) Boolean arg powinno być wartością numeryczną

Bardziej szczegółowo

JavaScript - korzenie

JavaScript - korzenie JavaScript - korzenie Dowiesz się o historii JavaScript, jego dialektach i wersjach. Poznasz złe i dobre strony języka, a gdy zaskoczy Cię działanie któregoś z jego elementów, będziesz wiedział, gdzie

Bardziej szczegółowo

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor Języki, które już znacie Wykład9PodstawyPHP,str1 język polski język angielski język C język preprocesora C język bash-a język HTML kolejny język: PHP Język PHP Wykład9PodstawyPHP,str2 Personal Home Page

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Główne składowe DHTML a DHTML HTML. CSS (Cascading Style Sheets kaskadowe arkusze stylów) JavaScript

Multimedia. Główne składowe DHTML a DHTML HTML. CSS (Cascading Style Sheets kaskadowe arkusze stylów) JavaScript Multimedia DHTML mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Główne składowe DHTML a HTML CSS (Cascading Style Sheets kaskadowe arkusze stylów) JavaScript 1 DOM Obiektowy Model Dokumentu drzewiasta

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki w systemie Linux

Skrypty powłoki w systemie Linux Skrypty powłoki w systemie Linux Wykonywanie codziennych czynności w systemie operacyjnym jest męczące, gdy za każdym razem trzeba wpisywać te same zestawy komend. Znacznie wygodniej byłoby zapisać je

Bardziej szczegółowo

PHP w-3. Sterowanie w PHP

PHP w-3. Sterowanie w PHP PHP w-3 Sterowanie w PHP 1 INSTRUKCE STERUJĄCE W PHP podobnie jak w innych językach programowania wykorzystuje się instrukcje sterujące: 1. Instrukcja warunkowa If-else 2. Instrukcja wyboru Switch 3. Pętla

Bardziej szczegółowo

Kalkulator. Programowanie komputerów. Kalkulator możliwe udoskonalenia. Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator możliwe udoskonalenia

Kalkulator. Programowanie komputerów. Kalkulator możliwe udoskonalenia. Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator możliwe udoskonalenia Programowanie komputerów Relatywnie prosty interfejs użytkownika Złożony algorytm. Elementy obowiązkowe (2,) Klawisze: numeryczne..9, znak dziesiętny (","), operacje arytmetyczne, -, *, /, wynik () oraz

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe client-side na przykładzie języka JavaScript. Andrzej Skowron

Technologie internetowe client-side na przykładzie języka JavaScript. Andrzej Skowron Technologie internetowe client-side na przykładzie języka JavaScript Andrzej Skowron Spis treści 1 Wprowadzenie 2 2 Co to jest JavaScript? 2 3 Do czego służy JavaScript? 3 4 Podstawowe informacje 4 5 Typy

Bardziej szczegółowo

Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej

Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej stosuje się język PHP lub JSP)

Bardziej szczegółowo

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Informatyka II MPZI2 ćw.2 Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Zastosowania obliczeń numerycznych Wyrażenia arytmetyczne służą do zapisu wykonywania operacji obliczeniowych w trakcie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Obsługa grafiki w Delphi, rysowanie na płótnie, obsługa myszki, zapisywanie obrazków do plików, bitmapy pozaekranowe.

Obsługa grafiki w Delphi, rysowanie na płótnie, obsługa myszki, zapisywanie obrazków do plików, bitmapy pozaekranowe. Programowanie Wizualno-Obiektowe (studia zaoczne - inżynieria komputerowa) Zajęcia z Delphi 5, program 1 Temat: Zadanie: Obsługa grafiki w Delphi, rysowanie na płótnie, obsługa myszki, zapisywanie obrazków

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku JavaScript

Podstawy programowania w języku JavaScript Podstawy programowania w języku JavaScript Część trzecia DOM Document Object Model Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wykład 4

Programowanie obiektowe. Wykład 4 Programowanie obiektowe Wykład 4 Tworzenie własnych obiektów Słowo kluczowe this W JavaScriptmożna tworzyć własne obiekty. Wykorzystuje się tu zapis utworzonej funkcji o nazwie takiej samej jak klasa,

Bardziej szczegółowo

Spra r wd w za z nie e popra r wn w ości c danych c w w form r u m larz r a z ch c :

Spra r wd w za z nie e popra r wn w ości c danych c w w form r u m larz r a z ch c : PROJEKTOWANIE STRON WWW LABORATORIUM 3. Wykorzystanie JavaScriptu i wyrażeń regularnych do sprawdzania poprawności danych w formularzach prowadzący dr ADRIAN HORZYK http://home.agh.edu.pl/~horzyk e-mail:

Bardziej szczegółowo