1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki"

Transkrypt

1 1

2 1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 2

3 1.1. Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej części jak uszczelka z rysunku powyŝej, przy pomocy operacji obróbki 2 ½ osi. Nawet posiadając model 3D podkładki, moŝemy zaprojektować proces obróbki przy wykorzystaniu tylko krzywych 2D. Zastosujemy obróbkę 2 ½ osi ze względu na pryzmatyczny kształt uszczelki. Czytanie ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia Strategia obróbki uszczelki Do obróbki uszczelki uŝyjemy operacji z grupy 2 ½ osi nazywającej się Profiling Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 8 ½ x 5 x ¼ cala przy uŝyciu freza palcowego o średnicy ½ cala. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Symulacja ścieŝki narzędzia 1.4. Przygotowanie części do obróbki Wczytanie modelu części Model części reprezentuje geometrię finalnego produktu. MoŜesz utworzyć część bezpośrednio w programie VisualMill, jednak częściej zdarza się importowanie geometrii utworzonej w zewnętrznym programie CAD. Aby wczytać część Wybierz menu Plik>Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z paska Standard. 3

4 Z okna dialogowego Otwórz wybierz plik Gasket.vcp z folderu Tutorials znajdującego się w katalogu instalacyjnym programu VisualMill 6.0. (C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMILL 6.0\Tutorials) Zaimportowana część powinna wyglądać następująco. Uwaga: MoŜesz importować modele bryłowe, Stereolitografie (zarówno ASCII jak i binarne).modele powierzchniowe mogą być importowane z formatów IGES, STEP lub Ruino 3DM. Jest równieŝ moŝliwość importu modeli powierzchniowych z powierzchniami z siatek trójkątnych: VRML, DXF / DWG lub Ruino. Modele nie powierzchniowe podczas importu są konwertowane na model VisualCAM. To przyspiesza późniejsze wczytywanie pliku Zakładka Setup Przejdź do zakładki VisualMill w przeglądarce VisualMILL-MOps 4

5 Wybierz ikonę Machine Setup z zakładki setup Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 5

6 Kliknij ikonę Post na zakładce setup aby określić opcje postprocesora Wybierz postprocesor odpowiedni dla sterowania twojej maszyny. Dla potrzeb tego ćwiczenia wybraliśmy postprocesor Haas. Ustaw rozszerzenie generowanego pliku na.nc Uwaga: Domyślnie pliki postprocesorów są umieszczone w folderze C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMill 6.0\Posts Program w jakim zostanie otworzony plik z kodem to notatnik Tworzenie półfabrykatu Kliknij ikonę Create/Load stock z zakładki setup a następnie kliknij Box Stock z menu, które się rozwinie. 6

7 Ta funkcja wywołuje okno Box Stock słuŝące do ustawiania parametrów półfabrykatu. Ustaw długość Length (L) = 8.5, szerokość Width W = 5.00 i wysokość Height (H) = Pozostałe parametry pozostaw domyślne i kliknij OK. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej uszczelki. 7

8 Na zakładce setup są teraz wyświetlane następujące informacje: typ maszyny, typ postprocesora oraz półfabrykat Definiowanie początku układu współrzędnych PoniŜszy opis pomoŝe Ci ustawić początek układu współrzędny dla obrabianej części/półfabrykatu. Kliknij ikonę Locate WCS znajdującą się na zakładce setup. 8

9 W oknie, które się pojawi, zaznacz opcję Set to Stock Box (ustaw do półfabrykatu) w obszarze Zero face zaznacz opcję Highest Z oraz w obszarze Zero position zaznacz opcję South West. Spowoduje to ustawienie początku układu w naroŝu półfabrykatu na wysokości górnej jego powierzchni. 9

10 Uwaga: MoŜesz ukryć/pokazać półfabrykat klikając ikonę Stock Visibility znajdującą się na dole przeglądarki. MoŜesz teŝ zmieniać przeźroczystość półfabrykatu klikając ikonę Preferences a następnie Simulation preferences Wyrównanie części i półfabrykatu W tym kroku wyrównamy model części i półfabrykatu. PoniewaŜ początek układu ustawiliśmy do półfabrykatu, teraz ustawimy względem niego obrabianą część. Kliknij ikonę Align Part and Stock znajdującą się na zakładce setup. W oknie, które się otworzy, w obszarze Object to Move zaznacz opcję Move Part (przesuń część), w obszarze Z aligment zaznacz Top a XY aligment zaznacz Center 10

11 PowyŜsze ustawienia spowodują ustawienie części względem półfabrykatu tak Ŝe górne powierzchnie będą wyrównane, podobnie środki zostaną ustawione. Zapisz swoją pracę najlepiej w pliku o innej nazwie, np. Basket-Rev1. Plik zostanie zapisany z rozszerzeniem vcp (rozszerzenie programu VisualCAM) Definiowanie narzędzi Aby wykonać obróbkę części zdefiniujemy teraz narzędzie frez palcowy o średnicy ½ cala. Przejdź do przeglądarki narzędzi VisualMill-Tools i kliknij pierwszą ikonę Create/Edit Tools. Wybierz odpowiedni typ narzędzia: Flat End Mill. 11

12 Wpisz nazwę narzędzia jako FlatMill-0.5, zdefiniuj średnicę narzędzia Diameter = 0.5, na zakładce Properties ustaw numer narzędzia Tool Number = Definiowanie posuwów i prędkości MoŜesz przypisać parametry obróbki do narzędzia lub wczytać z tablic. W tym ćwiczeniu przypiszemy posuwy i prędkości do narzędzia. Przejdź na zakładkę Feeds & Speeds wewnątrz okna Create/select tool Wpisz parametry jak na rysunku poniŝej 12

13 Kliknij przycisk Save as New Tool (zapisz jako nowe narzędzie), a następnie OK. Nowe narzędzie o podanej nazwie pojawi się na liście narzędzi w przeglądarce. Uwaga: MoŜesz edytować właściwości narzędzia, aby zapisać zmiany kliknij Save Edits to Tool. MoŜesz tworzyć wiele narzędzi pod róŝnymi nazwami i o róŝnych parametrach. Utworzone narzędzie jest teraz wyszczególnione na liście narzędzi VisualMill-Tools 1.6. Tworzenie/Wyodrębnianie regionów Aby zdefiniować proces obróbki dla uszczelki, musimy wyodrębnić regiony (krzywe) z modelu 3D, które posłuŝą nam do wskazania obrabianych regionów. Wybierz ikonę MenadŜer warstw z paska Standard. 13

14 Zostanie otwarty menadŝer warstw. Ustaw warstwę Layer01 jako aktywną. Zamknij menadŝera warstw Z zakładki Krzywe (po prawej stronie ekranu) na pasku Geometria, wybierz polecenie Wyodrębnij regiony z płaskiej powierzchni. W pasku poleceń pojawi się prośba o wskazanie płaszczyzny z której mają być wyodrębnione krzywe. WskaŜ górną powierzchnię uszczelki. Pod kursorem pojawi się lista geometrii moŝliwej do zaznaczenia. Przesuń kursor nad listą, będą się podświetlać powierzchnie moŝliwe do zaznaczenia. 14

15 Krzywe zostaną utworzone i wyświetlone kolorem czerwonym. Uwaga: MoŜesz przełączać wyświetlanie półfabrykatu wybierając ikonę Stock Visibility znajdującą się na dole przeglądarki procesów VisualMill-MOps. 15

16 1.7. Tworzenie operacji obróbki W tym procesie utworzymy operację 2.5 osi profilowanie. Przejdź na zakładkę przeglądarki, która nazywa się Create 2 ½ osi profilowanie Wybierz ikonę 2 ½ Axis i następnie kliknij operację Profiling Polecenie otworzy okno dialogowe 2 ½ Axis Profiling, w którym ustawimy parametry operacji. Zaznaczanie obrabianych cech/regionów Przejdź na zakładkę Machining Features/Regions i kliknij przycisk Select Curves as Regions 16

17 Następnie zaznacz trzy wewnętrzne okręgi, uŝywając lewego klawisza myszy. Klikaj w kolejności od lewej do prawej. Po zaznaczeniu wszystkich okręgów, kliknij prawy klawisz myszy lub naciśnij klawisz enter aby zatwierdzić wybór. Zaznaczone regiony są teraz wyświetlone na liście regionów do obróbki. 17

18 Wybór narzędzia Przejdź na zakładkę Tool wewnątrz okna przygotowywania operacji 2 ½ Axis Profiling. Zaznacz na liście narzędzi, frez FlatMill-0.5. Wybrane narzędzie jest teraz aktywnym narzędziem 18

19 Ustawienie posuwów i prędkości Przejdź na zakładkę Feeds and Speeds Kliknij przycisk Load From Tool (wczytaj z narzędzia). VisualMill wczyta posuwy i prędkości, które zostały ustawione podczas definiowania narzędzia. Płaszczyzna bezpieczna Przejdź na kolejną zakładkę Clearance 19

20 W obszarze Clearance Plane Definition (definicja płaszczyzny bezpiecznej) zaznacz opcję Automatic (automatycznie). W obszarze Cut Transfer Method (przejście ruchem szybkim) zaznacz opcję Clearance Plane. Gdy jest zaznaczona opcja Automatic, program VisualMill sam określa bezpieczną wysokość Z dla wejścia i wyjścia narzędzia. Zaznaczenie opcji Clearance Plane w obszarze Cut Transfer Method zastosuje automatycznie wyznaczony poziom Z dla ruchów szybkich narzędzia pomiędzy obrabianymi regionami. Określenie parametrów obróbki Przejdź na następną zakładkę Cut Parameters 20

21 ustaw wartość Stock = 0 (naddatek). W obszarze Cut Start Side zaznacz opcję Use Outsider/Inside for Closed Curves oraz opcję Inside. PoniewaŜ jest zaimportowany model 3D moŝna równieŝ skorzystać z opcji Determine Rusing 3D Model. Przejdź na kolejną zakładkę o nazwie Cut Levels i określ wielkość Total Cut Depth = (całkowita głębokość skrawania). 21

22 Wejścia/Wyjścia narzędzia Przejdź na kolejną zakładkę Entry/Exit i zaznacz opcję None (brak). 22

23 Kliknij przycisk Generate aby wygenerować ścieŝkę narzędzia. Po kliknięcie przycisku program wygeneruje ścieŝkę dla operacji 2 ½ Axis Profile i operacja pojawi się w przeglądarce operacji na zakładce Create. Uwaga: Wyświetlanie ścieŝki moŝe zostać włączone lub wyłączone przez kliknięcie ikony Toolpath Visibility znajdującej się na dole przeglądarki. 23

24 Symulacja obróbki Po wygenerowaniu ścieŝki narzędzia moŝna przeprowadzić symulację obróbki. Przejdź na zakładkę Simulate w przeglądarce VisualMill MOps. 24

25 Zaznacz operację 2 ½ Axis pofoling wylistowaną w przeglądarce i kliknij przycisk Simulate Przeprowadzona jest symulacja ruchu narzędzia po ścieŝce i usuwania materiału. Uwaga: MoŜesz ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Simulation Preferences znajdującej się na dole po prawej stronie przeglądarki. 25

26 Aby zatrzymać symulację kliknij przycisk Pause Simulation Tworzenie operacji 2 ½ Axis Profile dla zewnętrznego zarysu Przejdź na zakładkę Create w przeglądarce VisualMill MOps Wybierz operację Profiling z grupy 2 ½ Axis Na zakładce Machining Features/Regions kliknij przycisk Remove All Kliknij przycisk Select Curves as Regions i następnie zaznacz zewnętrzny profil uszczelki 26

27 Aby zakończyć wybieranie regionów do obróbki, kliknij prawy klawisz myszy. Przejdź na zakładkę Tool i zaznacz frez FlatMill-0.5 jako aktywne narzędzie Na kolejnej zakładce Feeds/Speeds kliknij przycisk Load from Tool Ustaw Clearance Control na Automatic Przejdź na zakładkę Cut Parameters i zaznacz następujące opcje Use Outsider/Inside for Closed Curves oraz Outside Na kolejnej zakładce Cut Levels ustaw wartość Total Cut Depth = Kliknij przycisk Generate aby utworzyć ścieŝkę dla operacji 2 ½ Axis Profile Toolpath. Operacja 2 ½ Axis Profile jest teraz utworzona i pojawiła się w przeglądarce. 27

28 Przejdź na zakładkę Simlate, zaznacz nowo utworzoną operację 2 ½ Axis Profiling a następnie kliknij ikonę Simulate. 28

29 1.8. Raporty Przejdź na zakładkę Create W przeglądarce kliknij prawym klawiszem myszy na gałęzi Mop Set1 i z menu kontekstowego wybierz polecenie Information To polecenie wyświetla informacje o przybliŝonym czasie obróbki dla operacji w gałęzi Mop Set1. 29

30 Uwaga: MoŜesz równieŝ kliknąć prawym klawiszem myszy na Machining Operations, wybrac polecenie Information i w ten sposób uzyskać informacje na temat wszystkich operacji obróbki dla części Dokumentacja Dla obróbki danej części moŝna wygenerować dokumentację zawierającą informacje o czasie obróbki, uŝytych narzędziach itp. Kliknij prawym klawiszem myszy na Machining Operations w przeglądarce (zakładka Create) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Shop Documention. UŜytkownik moŝe wybrać jeden z dwóch dostępnych szablonów dla tworzonej dokumentacji. Dokumentacja jest zapisywana w postaci pliku HTML i moŝe zostać wydrukowana i przekazana operatorowi w celu przygotowania maszyny do obróbki. 30

31 1.10. Generowanie kodu W przeglądarce kliknij prawym klawiszem myszy na Machining Operations na zakładce Create i z menu kontekstowego wybierz polecenie Post All. Określ nazwę dla pliku z kodem, np. Basket.nc i kliknij przycisk Zapisz Uwaga: Domyślny post procesor to Haas poniewaŝ taki został wybrany w ustawieniach. MoŜesz jednak wybrać inny z rozwijanej listy. Wygenerowany plik z kodem zostanie domyślnie zapisany w folderze w którym jest zapisana część. Koniec ćwiczenia 1 31

32 2. Ćwiczenie 2: Obróbka części 32

33 2.1. W prowadzenie Ten samouczek pokazuje wykorzystanie operacji 2 ½ axis Profiling oraz Engraving. W ćwiczeniu uŝyjemy część Gear.vcp. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe pomimo, Ŝe jest dostępny model 3d, uŝyjemy operacji 2 ½ osi ze względu na pryzmatyczny charakter części. Czytanie ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia Strategia obróbki części Do obróbki części zostaną wykorzystane tylko operacje z grupy 2 ½ osi UŜyjemy operacji Profiling do uzyskania zewnętrznego kształtu oraz operacji Engraving do wycięcia otworu Część będzie wykonywana z kawałka drewna o wymiarach 3 x 3 ½ Półfabrykat będzie przymocowany do stołu za pomocą dwustronnej taśmy klejącej Część obrabiana będzie przy pomocy freza palcowego o średnicy ¼ 2.3. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie regionów które będą obrabiane Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Symulacja ścieŝki narzędzia 2.4. Przygotowanie części do obróbki Wczytanie modelu części Model części reprezentuje finalny wygląd części jaki naleŝy uzyskać w wyniku obróbki skrawaniem. MoŜesz zaprojektować część uŝywając polecenia dostępne w programi 33

34 VisualMILL lecz częściej korzysta się z gotowych modeli utworzonych w programach CAD (jak np. Alibre Design) i importuje je do środowiska VisualMILL. Aby wczytać model Wybierz menu Plik>Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z paska Standard. Z okna dialogowego Otwórz wybierz plik Gear.vcp z folderu Tutorials znajdującego się w katalogu instalacyjnym programu VisualMill 6.0. (C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMILL 6.0\Tutorials) Zaimportowana część powinna wyglądać następująco Zakładka Setup Przejdź do zakładki VisualMill-MOps w przeglądarce 34

35 Wybierz ikonę Machine Setup z zakładki setup Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 35

36 Kliknij ikonę Post na zakładce setup aby określić opcje postprocesora Wybierz postprocesor odpowiedni dla sterowania twojej maszyny. Dla potrzeb tego ćwiczenia wybraliśmy postprocesor Haas. Ustaw rozszerzenie generowanego pliku na.nc Uwaga: Domyślnie pliki postprocesorów są umieszczone w folderze C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMill 6.0\Posts Program w jakim zostanie otworzony plik z kodem to notatnik Tworzenie półfabrykatu Kliknij ikonę Create/Load stock z zakładki setup a następnie kliknij Box Stock z menu, które się rozwinie. 36

37 Ta funkcja wywołuje okno Box Stock słuŝące do ustawiania parametrów półfabrykatu. Ustaw długość Length (L) = 3, szerokość Width W = 3.00 i wysokość Height (H) = Pozostałe parametry pozostaw domyślne i kliknij OK. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej części. 37

38 Na zakładce setup są teraz wyświetlane następujące informacje: typ maszyny, typ postprocesora oraz półfabrykat Definiowanie początku układu współrzędnych PoniŜszy opis pomoŝe Ci ustawić początek układu współrzędny dla obrabianej części/półfabrykatu. Kliknij ikonę Locate WCS znajdującą się na zakładce setup. 38

39 W oknie, które się pojawi, zaznacz opcję Set to Stock Box (ustaw do półfabrykatu) w obszarze Zero face zaznacz opcję Highest Z oraz w obszarze Zero position zaznacz opcję South West. Spowoduje to ustawienie początku układu w naroŝu półfabrykatu na wysokości górnej jego powierzchni. 39

40 Uwaga: MoŜesz ukryć/pokazać półfabrykat klikając ikonę Stock Visibility znajdującą się na dole przeglądarki. MoŜesz teŝ zmieniać przeźroczystość półfabrykatu klikając ikonę Preferences a następnie Simulation preferences Definiowanie narzędzi Aby wykonać obróbkę części zdefiniujemy teraz narzędzie frez palcowy o średnicy ½ cala. Przejdź do przeglądarki narzędzi VisualMill-Tools i kliknij pierwszą ikonę Create/Edit Tools. Wybierz odpowiedni typ narzędzia: Flat End Mill. Wpisz nazwę narzędzia jako FlatMill-0.25, zdefiniuj średnicę narzędzia Diameter = 0.25, na zakładce Properties ustaw numer narzędzia Tool Number = 1 40

41 Definiowanie posuwów i prędkości MoŜesz przypisać parametry obróbki do narzędzia lub wczytać z tablic. W tym ćwiczeniu przypiszemy posuwy i prędkości do narzędzia. Przejdź na zakładkę Feeds & Speeds wewnątrz okna Create/select tool Wpisz parametry jak na rysunku poniŝej 41

42 Kliknij przycisk Save as New Tool (zapisz jako nowe narzędzie), a następnie OK. Nowe narzędzie o podanej nazwie pojawi się na liście narzędzi w przeglądarce. Uwaga: MoŜesz edytować właściwości narzędzia, aby zapisać zmiany kliknij Save Edits to Tool. MoŜesz tworzyć wiele narzędzi pod róŝnymi nazwami i o róŝnych parametrach. Utworzone narzędzie jest teraz wyszczególnione na liście narzędzi VisualMill-Tools 2.6. Tworzenie/Wyodrębnianie regionów Aby zdefiniować proces obróbki dla zaimportowanej części, musimy wyodrębnić regiony (krzywe) z modelu 3D, które posłuŝą nam do wskazania obrabianych regionów. Wyłącz widoczność półfabrykatu klikając ikonę na dole przeglądarki VisualMILL-MOps. 42

43 Wybierz ikonę MenadŜer warstw z paska Standard. Zostanie otwarty menadŝer warstw. Ustaw warstwę Layer01 jako aktywną. Zamknij menadŝera warstw Z zakładki Krzywe (po prawej stronie ekranu) na pasku Geometria, wybierz polecenie Wyodrębnij regiony z płaskiej powierzchni. W pasku poleceń pojawi się prośba o wskazanie płaszczyzny z której mają być wyodrębnione krzywe. WskaŜ górną powierzchnię modelu 3D. Pod kursorem pojawi się lista geometrii moŝliwej do zaznaczenia. Przesuń kursor nad listą, będą się podświetlać powierzchnie moŝliwe do zaznaczenia. Zostanie utworzony region na górnej powierzchni modelu i wyświetlony na ekranie. 43

44 Przełącz widok na widok z góry na pasku po prawej stronie ekranu kliknij zakładkę Circle & Arcs (Okręgi i łuki) i wybierz polecenie Circle Center & Radius (Okrąg: Środek, punkt) 44

45 Program zapyta o współrzędne środka okręgu, wpisz 1.5,1.5 i naciśnij enter Program zapyta o promień okręgu, wpisz 0.99 i naciśnij enter Narysujesz teraz linie, które zostaną wykorzystane podczas operacji Engraving uŝytej do frezowania wcięć na obwodzie modelu. Włącz przyciąganie do środka okręgów i kwadrantów, wyłącz pozostałe punkty przyciągania Przejdź do widoku z góry, na pasku po prawej stronie ekranu kliknij zakładkę Lines (Linie) i wybierz polecenie Create Line (Linia) Program zapyta o punkt początkowy linii, kliknij kwadrant okręgu jak pokazano poniŝej 45

46 Dla końca linii kliknij środek małego okręgu jak pokazano poniŝej, zostanie narysowana linia 46

47 Rozmieścimy teraz narysowaną linię wzorem kołowym. Zaznacz narysowaną linię, z menu u góry wybierz: Transform > Polar Array (Zmiana > Szyk kołowy) UŜyj parametrów jak na rysunku poniŝej 47

48 Zostaną utworzone nowe linie 48

49 Mamy teraz przygotowane regiony do obróbki. Włącz widoczność półfabrykatu i zapisz część Tworzenie operacji obróbki W tym procesie utworzymy operację 2.5 osi profilowanie. Przejdź na zakładkę przeglądarki, która nazywa się Create 2 ½ osi profilowanie Wybierz ikonę 2 ½ Axis i następnie kliknij operację Profiling 49

50 Polecenie otworzy okno dialogowe 2 ½ Axis Profiling, w którym ustawimy parametry operacji. Zaznaczanie obrabianych cech/regionów Przejdź na zakładkę Machining Features/Regions i kliknij przycisk Select Curves as Regions 50

51 Zaznacz wewnętrzny okrąg, klikając na nim lewym klawiszem myszy, a następnie zaznacz zewnętrzny okrąg. śeby zakończyć zaznaczanie obszarów, naciśnij enter lub kliknij prawy klawisz myszy. Wybrane regiony są teraz wyświetlone na liście 51

52 Wybór narzędzia Przejdź na zakładkę Tools wewnątrz okna definiowania operacji 2 ½ Axis Profiling Wybierz frez FlatMill Narzędzie jest teraz aktywne i jego parametry są wyświetlone w prawej części okna. Ustawianie posuwów i prędkości Przejdź na zakładkę Feeds & Speeds 52

53 Kliknij przycisk Load From Tool. VisualMILL pobierze parametry, które były wpisane podczas definiowania narzędzia. Płaszczyzna bezpieczna Przejdź na kolejną zakładkę Clearance 53

54 W obszarze Clearance Plane Definition (definicja płaszczyzny bezpiecznej) zaznacz opcję Automatic (automatycznie). W obszarze Cut Transfer Method (przejście ruchem szybkim) zaznacz opcję Clearance Plane. Gdy jest zaznaczona opcja Automatic, program VisualMill sam określa bezpieczną wysokość Z dla wejścia i wyjścia narzędzia. Zaznaczenie opcji Clearance Plane w obszarze Cut Transfer Method zastosuje automatycznie wyznaczony poziom Z dla ruchów szybkich narzędzia pomiędzy obrabianymi regionami. Określenie parametrów obróbki Przejdź na następną zakładkę Cut Parameters 54

55 ustaw wartość Stock = 0 (naddatek). W obszarze Cut Start Side zaznacz opcję Right. Przejdź na kolejną zakładkę o nazwie Cut Levels i określ wielkość Total Cut Depth = 0.25 (całkowita głębokość skrawania), wartość Rough Depth/Cut = Takie ustawienie spowoduje zdjęcie materiału o grubości 0.25 w dwóch przejściach po Upewnij się Ŝe Cut Level Ordering (kolejność obróbki kieszeni) jest ustawiona na Depth First (najpierw głębokość). 55

56 Wejścia/Wyjścia narzędzia Przejdź na kolejną zakładkę Entry/Exit i zaznacz opcję None (brak). 56

57 Kliknij przycisk Generate aby wygenerować ścieŝkę narzędzia. Po kliknięcie przycisku program wygeneruje ścieŝkę dla operacji 2 ½ Axis Profile i operacja pojawi się w przeglądarce operacji na zakładce Create. Uwaga: Wyświetlanie ścieŝki moŝe zostać włączone lub wyłączone przez kliknięcie ikony Toolpath Visibility znajdującej się na dole przeglądarki. 57

58 58

59 Symulacja obróbki Po wygenerowaniu ścieŝki narzędzia moŝna przeprowadzić symulację obróbki. Przejdź na zakładkę Simulate w przeglądarce VisualMill MOps. Zaznacz operację 2 ½ Axis pofoling wylistowaną w przeglądarce i kliknij przycisk Simulate 59

60 Przeprowadzona jest symulacja ruchu narzędzia po ścieŝce i usuwania materiału. Uwaga: MoŜesz ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Simulation Preferences znajdującej się na dole po prawej stronie przeglądarki. 60

61 Aby zatrzymać symulację kliknij przycisk Pause Simulation Tworzenie operacji Engraving Utworzymy teraz operację Engraving w celu wyfrezowania sześciu rowków znajdujących się na obwodzie. Najwygodniejszym sposobem tworzenia takich nacięć jest uŝycie narzędzia o średnicy równej szerokości rowka i poprowadzeniu go ścieŝką w środku nacięcia, dlatego uŝyjemy operacji Engraving. Przejdź na zakładkę Create operation Z grupy operacji 2 ½ Axis wybierz operację Engraving 61

62 Wybór regionów do obróbki Na zakładce Machining Features/Regions kliknij przycisk Remove All w celu odznaczenia regionów, które były wybierane podczas tworzenia poprzedniej operacji Kliknij przycisk Select Curves as Regions i wybierz na rysunku sześć wcześniej narysowanych linii, jak pokazano na rysunku poniŝej Aby zakończyć wybieranie regionów kliknij prawym klawiszem myszy lub naciśnij enter. Wybrane regiony pojawią się na liście 62

63 Wybór narzędzia Przejdź na zakładkę Tools i wybierz frez FlatMill-0.25 Na zakładce Leeds/Speeds, kliknij przycisk Load from Tool Ustaw płaszczyznę bezpieczną Clearence na Automatic Określenie parametrów operacji Engraving Przejdź na zakładkę Cut Parameters, w obszarze Cut Depth Control, ustaw wartość Total Cut Depth na 0.25, Rough Depth = 0.25 oraz Rough Depth/Cut =

64 Kliknij przycisk Generate aby wygenerować ścieŝkę W przeglądarce operacji Mops Browser pojawi się operacja Engraving 64

65 Symulacja ścieŝki W przeglądarce operacji przejdź na zakładkę Simulate, zaznacz operację Engraving i kliknij przycisk Simulate aby uruchomić symulację 65

66 66

67 Generowanie kodu W przeglądarce operacji zaznacz na drzewku gałąź Machining Operation, kliknij na niej prawym klawiszem myszy i wybierz polecenie Post All Wpisz nazwę pliku, np. Gear.nc i kliknij przycisk Zapisz Uwaga: Domyślny post procesor to Haas poniewaŝ taki został wybrany w ustawieniach. MoŜesz jednak wybrać inny z rozwijanej listy. Wygenerowany plik z kodem zostanie domyślnie zapisany w folderze w którym jest zapisana Koniec ćwiczenia 2 67

68 3. Ćwiczenie 3: Obróbka podpory słupa 68

69 3.1. Wprowadzenie Ten samouczek pokazuje sposób przygotowanie procesu obróbki dla pryzmatycznej części jak np. ta podstawa. Do przygotowania obróbki zostaną wykorzystane operacje z grupy 2 ½ osi pomimo, Ŝe posiadamy model 3D. PoniewaŜ część jest pryzmatyczna moŝemy uŝyć krzywe 2D bez konieczności korzystanie z powierzchni modelu. Ten samouczek wprowadza uŝytkownika w operacje 2 ½ osi dla części obrabianych z jednej strony. Podczas projektowania procesu skorzystamy z operacji: profiling (profilowanie), pocketing (obróbka kieszeni) oraz hole pocketing (obróbka otworów). Kroki ćwiczenia mają wprowadzenie i wyjaśnienie. Czytanie ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia Strategia obróbki części podstawa wału Zaprogramujemy obróbkę części uzywając tylko operacje 2 ½ osi Półfabrykatem dla części jest miękki drewno o rozmiarach 5.5 x 3.25 x 0.75 Półfabrykat będzie mocowany do stołu obrabiarki przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej Część będzie obrabiana frezem palcowym o średnicy ¼ Kolejność operacji: Grubość części wynosi 0,625 a grubość półfabrykatu 0,75 dlatego pierwszą operacją będzie planowanie w celu redukcji grubości, w tym celu wykorzystamy operację 2 ½ axis Facing W kolejnym kroku przeprowadzimy obróbkę na zewnątrz i wewnątrz wyciągnięcia. PoniewaŜ grubość usuwanego materiału w obu regionach jest róŝna dlatego stworzymy osobne operacje 2 ½ axis Pocketing, które są dobre do usuwania materiału wewnątrz wskazanego regionu. Teraz moŝna przejść do obróbki otworów. PoniewaŜ otwory są okrągłe, wykorzystamy operację 2 ½ axis Hole Pocketing Dwa kolejne otwory wewnątrz kieszeni zostaną wykonane przy wykorzystaniu operacji Engraving Na koniec, przy uŝyciu operacji 2 ½ axis Profiling odetniemy część od półfabrykatu 3.3. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia 69

70 Symulacja ścieŝki narzędzia 3.4. Przygotowanie części do obróbki Wczytanie modelu części Model części reprezentuje geometrię finalnego produktu. MoŜesz utworzyć część bezpośrednio w programie VisualMill, jednak częściej zdarza się importowanie geometrii utworzonej w zewnętrznym programie CAD. Aby wczytać część Wybierz menu Plik>Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z paska Standard. Z okna dialogowego Otwórz wybierz plik ShaftBase.vcp z folderu Tutorials znajdującego się w katalogu instalacyjnym programu VisualMill 6.0. (C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMILL 6.0\Tutorials) Zaimportowana część powinna wyglądać następująco Zakładka Setup Przejdź do zakładki VisualMill - MOps w przeglądarce 70

71 Wybierz ikonę Machine Setup z zakładki setup Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 71

72 Kliknij ikonę Post na zakładce setup aby określić opcje postprocesora Wybierz postprocesor odpowiedni dla sterowania twojej maszyny. Dla potrzeb tego ćwiczenia wybraliśmy postprocesor Haas. Ustaw rozszerzenie generowanego pliku na.nc Uwaga: Domyślnie pliki postprocesorów są umieszczone w folderze C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMill 6.0\Posts Program w jakim zostanie otworzony plik z kodem to notatnik Tworzenie półfabrykatu Kliknij ikonę Create/Load stock z zakładki setup a następnie kliknij Box Stock z menu, które się rozwinie. 72

73 Ta funkcja wywołuje okno Box Stock słuŝące do ustawiania parametrów półfabrykatu. Ustaw długość Length (L) = 5.50, szerokość Width W = 3.25 i wysokość Height (H) = 0.75 Pozostałe parametry pozostaw domyślne i kliknij OK. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej podpory. 73

74 Na zakładce setup są teraz wyświetlane następujące informacje: typ maszyny, typ postprocesora oraz półfabrykat Definiowanie początku układu współrzędnych PoniŜszy opis pomoŝe Ci ustawić początek układu współrzędny dla obrabianej części/półfabrykatu. 74

75 Kliknij ikonę Locate WCS znajdującą się na zakładce setup. W oknie, które się pojawi, zaznacz opcję Set to Stock Box (ustaw do półfabrykatu) w obszarze Zero face zaznacz opcję Highest Z oraz w obszarze Zero position zaznacz opcję South West. Spowoduje to ustawienie początku układu w naroŝu półfabrykatu na wysokości górnej jego powierzchni. 75

76 Uwaga: MoŜesz ukryć/pokazać półfabrykat klikając ikonę Stock Visibility znajdującą się na dole przeglądarki. MoŜesz teŝ zmieniać przeźroczystość półfabrykatu klikając ikonę Preferences a następnie Simulation preferences Wyrównanie części i półfabrykatu W tym kroku wyrównamy model części i półfabrykatu. PoniewaŜ początek układu ustawiliśmy do półfabrykatu, teraz ustawimy względem niego obrabianą część. Kliknij ikonę Align Part and Stock znajdującą się na zakładce setup. W oknie, które się otworzy, w obszarze Object to Move zaznacz opcję Move Part (przesuń część), w obszarze Z aligment zaznacz Bottom a XY aligment zaznacz Center 76

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Pierwsze kroki z Alibre CAM 1.2 Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Zastosowanie 2 ½ osiowej obróbki kształtowej 2 Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Temat: Modelowanie 3D rdzenia wirnika silnika skokowego

Temat: Modelowanie 3D rdzenia wirnika silnika skokowego Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Modelowanie 3D rdzenia wirnika silnika skokowego Opracował:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM.

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Rysowanie Części 2D Lekcja Druga Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Musimy zdecydować najpierw jak rozpoczniemy rysowanie projektu. Rysunek

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji /30 WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ Instrukcja obsługi aplikacji Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy zarejestrować się w celu założenia konta. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie)

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Ćwiczenia 11 Temat: Podstawy zarządzania projektami w Programie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT SYSTEM CAD/CAM ESPRIT Producentem systemu ESPRIT CAD/CAM jest firma DP Technology. Posiada on modułową budowę, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie środowiska do potrzeb produkcyjnych. Program umożliwia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzi Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzia w EdgeCAM odbywa się poprzez wpisanie odpowiednich parametrów definiujące to narzędzie. W tym celu naleŝy wywołać okno magazynu narzędzi i wybrać

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Temat: Definiowanie zadań, sekwencji i kamer w prezentacji programu Autodesk Inventor

Temat: Definiowanie zadań, sekwencji i kamer w prezentacji programu Autodesk Inventor Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Definiowanie zadań, sekwencji i kamer w prezentacji programu

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010.

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Opracował: dr inŝ. Andrzej Wilk Autodesk Inventor jest programem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku.

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. Adrian Lewandowski nr indeksu 8915 E-g, dn. 18 lipca 2010 Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. 1. Temat prezentacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne MILL Moduł Frezowanie Instrukcja do ćwiczeń

Materiały dydaktyczne MILL Moduł Frezowanie Instrukcja do ćwiczeń ZAKŁAD AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I INŻYNIERII JAKOŚCI INSTYTUT INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ WYDZIAŁ MECHANICZNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Materiały dydaktyczne MILL Moduł Frezowanie Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 4.2. ELIPSA 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 2. Rysujemy Elipsę (_Ellipse) zaczynając w dowolnym punkcie, koniec osi definiujemy np. za pomocą współrzędnych względnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Rys. 2. Ustawienia parametrów dla rysowanego okręgu. Rys. 1. Lokalizacja funkcji Środek i średnica

Rys. 2. Ustawienia parametrów dla rysowanego okręgu. Rys. 1. Lokalizacja funkcji Środek i średnica Import pliku zawierającego geometrię części to pierwszy krok pracy w programie SigmaNEST. Moduł importu obsługuje szereg plików w formatach DWG, DXF, CDL, DSTV i inne, charakterystyczne dla danych programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Pierwszy kontakt z platformą Moodle z profilu prowadzącego kurs część II wybrane narzędzia do tworzenia zasobów kursu Do tworzenia zasobów naszego kursu wykorzystamy przycisk Włącz tryb edycji : Tematem

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12.

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12. Drukowanie zdjęć do nowych paszportów biometrycznych (format zdjęcia 35mm x 45mm) przy użyciu fotograficznych drukarek termosublimacyjnych HiTi i programu HiTi PhotoDesiree 2. UWAGA: poniższe procedury

Bardziej szczegółowo

Temat: Modelowanie 3D cewki uzwojenia stojana silnika skokowego

Temat: Modelowanie 3D cewki uzwojenia stojana silnika skokowego Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Modelowanie 3D cewki uzwojenia stojana silnika skokowego

Bardziej szczegółowo