1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki"

Transkrypt

1 1

2 1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 2

3 1.1. Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej części jak uszczelka z rysunku powyŝej, przy pomocy operacji obróbki 2 ½ osi. Nawet posiadając model 3D podkładki, moŝemy zaprojektować proces obróbki przy wykorzystaniu tylko krzywych 2D. Zastosujemy obróbkę 2 ½ osi ze względu na pryzmatyczny kształt uszczelki. Czytanie ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia Strategia obróbki uszczelki Do obróbki uszczelki uŝyjemy operacji z grupy 2 ½ osi nazywającej się Profiling Część będzie frezowana z kawałka drewna o wymiarach 8 ½ x 5 x ¼ cala przy uŝyciu freza palcowego o średnicy ½ cala. Obrabiany model będzie mocowany przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Symulacja ścieŝki narzędzia 1.4. Przygotowanie części do obróbki Wczytanie modelu części Model części reprezentuje geometrię finalnego produktu. MoŜesz utworzyć część bezpośrednio w programie VisualMill, jednak częściej zdarza się importowanie geometrii utworzonej w zewnętrznym programie CAD. Aby wczytać część Wybierz menu Plik>Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z paska Standard. 3

4 Z okna dialogowego Otwórz wybierz plik Gasket.vcp z folderu Tutorials znajdującego się w katalogu instalacyjnym programu VisualMill 6.0. (C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMILL 6.0\Tutorials) Zaimportowana część powinna wyglądać następująco. Uwaga: MoŜesz importować modele bryłowe, Stereolitografie (zarówno ASCII jak i binarne).modele powierzchniowe mogą być importowane z formatów IGES, STEP lub Ruino 3DM. Jest równieŝ moŝliwość importu modeli powierzchniowych z powierzchniami z siatek trójkątnych: VRML, DXF / DWG lub Ruino. Modele nie powierzchniowe podczas importu są konwertowane na model VisualCAM. To przyspiesza późniejsze wczytywanie pliku Zakładka Setup Przejdź do zakładki VisualMill w przeglądarce VisualMILL-MOps 4

5 Wybierz ikonę Machine Setup z zakładki setup Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 5

6 Kliknij ikonę Post na zakładce setup aby określić opcje postprocesora Wybierz postprocesor odpowiedni dla sterowania twojej maszyny. Dla potrzeb tego ćwiczenia wybraliśmy postprocesor Haas. Ustaw rozszerzenie generowanego pliku na.nc Uwaga: Domyślnie pliki postprocesorów są umieszczone w folderze C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMill 6.0\Posts Program w jakim zostanie otworzony plik z kodem to notatnik Tworzenie półfabrykatu Kliknij ikonę Create/Load stock z zakładki setup a następnie kliknij Box Stock z menu, które się rozwinie. 6

7 Ta funkcja wywołuje okno Box Stock słuŝące do ustawiania parametrów półfabrykatu. Ustaw długość Length (L) = 8.5, szerokość Width W = 5.00 i wysokość Height (H) = Pozostałe parametry pozostaw domyślne i kliknij OK. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej uszczelki. 7

8 Na zakładce setup są teraz wyświetlane następujące informacje: typ maszyny, typ postprocesora oraz półfabrykat Definiowanie początku układu współrzędnych PoniŜszy opis pomoŝe Ci ustawić początek układu współrzędny dla obrabianej części/półfabrykatu. Kliknij ikonę Locate WCS znajdującą się na zakładce setup. 8

9 W oknie, które się pojawi, zaznacz opcję Set to Stock Box (ustaw do półfabrykatu) w obszarze Zero face zaznacz opcję Highest Z oraz w obszarze Zero position zaznacz opcję South West. Spowoduje to ustawienie początku układu w naroŝu półfabrykatu na wysokości górnej jego powierzchni. 9

10 Uwaga: MoŜesz ukryć/pokazać półfabrykat klikając ikonę Stock Visibility znajdującą się na dole przeglądarki. MoŜesz teŝ zmieniać przeźroczystość półfabrykatu klikając ikonę Preferences a następnie Simulation preferences Wyrównanie części i półfabrykatu W tym kroku wyrównamy model części i półfabrykatu. PoniewaŜ początek układu ustawiliśmy do półfabrykatu, teraz ustawimy względem niego obrabianą część. Kliknij ikonę Align Part and Stock znajdującą się na zakładce setup. W oknie, które się otworzy, w obszarze Object to Move zaznacz opcję Move Part (przesuń część), w obszarze Z aligment zaznacz Top a XY aligment zaznacz Center 10

11 PowyŜsze ustawienia spowodują ustawienie części względem półfabrykatu tak Ŝe górne powierzchnie będą wyrównane, podobnie środki zostaną ustawione. Zapisz swoją pracę najlepiej w pliku o innej nazwie, np. Basket-Rev1. Plik zostanie zapisany z rozszerzeniem vcp (rozszerzenie programu VisualCAM) Definiowanie narzędzi Aby wykonać obróbkę części zdefiniujemy teraz narzędzie frez palcowy o średnicy ½ cala. Przejdź do przeglądarki narzędzi VisualMill-Tools i kliknij pierwszą ikonę Create/Edit Tools. Wybierz odpowiedni typ narzędzia: Flat End Mill. 11

12 Wpisz nazwę narzędzia jako FlatMill-0.5, zdefiniuj średnicę narzędzia Diameter = 0.5, na zakładce Properties ustaw numer narzędzia Tool Number = Definiowanie posuwów i prędkości MoŜesz przypisać parametry obróbki do narzędzia lub wczytać z tablic. W tym ćwiczeniu przypiszemy posuwy i prędkości do narzędzia. Przejdź na zakładkę Feeds & Speeds wewnątrz okna Create/select tool Wpisz parametry jak na rysunku poniŝej 12

13 Kliknij przycisk Save as New Tool (zapisz jako nowe narzędzie), a następnie OK. Nowe narzędzie o podanej nazwie pojawi się na liście narzędzi w przeglądarce. Uwaga: MoŜesz edytować właściwości narzędzia, aby zapisać zmiany kliknij Save Edits to Tool. MoŜesz tworzyć wiele narzędzi pod róŝnymi nazwami i o róŝnych parametrach. Utworzone narzędzie jest teraz wyszczególnione na liście narzędzi VisualMill-Tools 1.6. Tworzenie/Wyodrębnianie regionów Aby zdefiniować proces obróbki dla uszczelki, musimy wyodrębnić regiony (krzywe) z modelu 3D, które posłuŝą nam do wskazania obrabianych regionów. Wybierz ikonę MenadŜer warstw z paska Standard. 13

14 Zostanie otwarty menadŝer warstw. Ustaw warstwę Layer01 jako aktywną. Zamknij menadŝera warstw Z zakładki Krzywe (po prawej stronie ekranu) na pasku Geometria, wybierz polecenie Wyodrębnij regiony z płaskiej powierzchni. W pasku poleceń pojawi się prośba o wskazanie płaszczyzny z której mają być wyodrębnione krzywe. WskaŜ górną powierzchnię uszczelki. Pod kursorem pojawi się lista geometrii moŝliwej do zaznaczenia. Przesuń kursor nad listą, będą się podświetlać powierzchnie moŝliwe do zaznaczenia. 14

15 Krzywe zostaną utworzone i wyświetlone kolorem czerwonym. Uwaga: MoŜesz przełączać wyświetlanie półfabrykatu wybierając ikonę Stock Visibility znajdującą się na dole przeglądarki procesów VisualMill-MOps. 15

16 1.7. Tworzenie operacji obróbki W tym procesie utworzymy operację 2.5 osi profilowanie. Przejdź na zakładkę przeglądarki, która nazywa się Create 2 ½ osi profilowanie Wybierz ikonę 2 ½ Axis i następnie kliknij operację Profiling Polecenie otworzy okno dialogowe 2 ½ Axis Profiling, w którym ustawimy parametry operacji. Zaznaczanie obrabianych cech/regionów Przejdź na zakładkę Machining Features/Regions i kliknij przycisk Select Curves as Regions 16

17 Następnie zaznacz trzy wewnętrzne okręgi, uŝywając lewego klawisza myszy. Klikaj w kolejności od lewej do prawej. Po zaznaczeniu wszystkich okręgów, kliknij prawy klawisz myszy lub naciśnij klawisz enter aby zatwierdzić wybór. Zaznaczone regiony są teraz wyświetlone na liście regionów do obróbki. 17

18 Wybór narzędzia Przejdź na zakładkę Tool wewnątrz okna przygotowywania operacji 2 ½ Axis Profiling. Zaznacz na liście narzędzi, frez FlatMill-0.5. Wybrane narzędzie jest teraz aktywnym narzędziem 18

19 Ustawienie posuwów i prędkości Przejdź na zakładkę Feeds and Speeds Kliknij przycisk Load From Tool (wczytaj z narzędzia). VisualMill wczyta posuwy i prędkości, które zostały ustawione podczas definiowania narzędzia. Płaszczyzna bezpieczna Przejdź na kolejną zakładkę Clearance 19

20 W obszarze Clearance Plane Definition (definicja płaszczyzny bezpiecznej) zaznacz opcję Automatic (automatycznie). W obszarze Cut Transfer Method (przejście ruchem szybkim) zaznacz opcję Clearance Plane. Gdy jest zaznaczona opcja Automatic, program VisualMill sam określa bezpieczną wysokość Z dla wejścia i wyjścia narzędzia. Zaznaczenie opcji Clearance Plane w obszarze Cut Transfer Method zastosuje automatycznie wyznaczony poziom Z dla ruchów szybkich narzędzia pomiędzy obrabianymi regionami. Określenie parametrów obróbki Przejdź na następną zakładkę Cut Parameters 20

21 ustaw wartość Stock = 0 (naddatek). W obszarze Cut Start Side zaznacz opcję Use Outsider/Inside for Closed Curves oraz opcję Inside. PoniewaŜ jest zaimportowany model 3D moŝna równieŝ skorzystać z opcji Determine Rusing 3D Model. Przejdź na kolejną zakładkę o nazwie Cut Levels i określ wielkość Total Cut Depth = (całkowita głębokość skrawania). 21

22 Wejścia/Wyjścia narzędzia Przejdź na kolejną zakładkę Entry/Exit i zaznacz opcję None (brak). 22

23 Kliknij przycisk Generate aby wygenerować ścieŝkę narzędzia. Po kliknięcie przycisku program wygeneruje ścieŝkę dla operacji 2 ½ Axis Profile i operacja pojawi się w przeglądarce operacji na zakładce Create. Uwaga: Wyświetlanie ścieŝki moŝe zostać włączone lub wyłączone przez kliknięcie ikony Toolpath Visibility znajdującej się na dole przeglądarki. 23

24 Symulacja obróbki Po wygenerowaniu ścieŝki narzędzia moŝna przeprowadzić symulację obróbki. Przejdź na zakładkę Simulate w przeglądarce VisualMill MOps. 24

25 Zaznacz operację 2 ½ Axis pofoling wylistowaną w przeglądarce i kliknij przycisk Simulate Przeprowadzona jest symulacja ruchu narzędzia po ścieŝce i usuwania materiału. Uwaga: MoŜesz ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Simulation Preferences znajdującej się na dole po prawej stronie przeglądarki. 25

26 Aby zatrzymać symulację kliknij przycisk Pause Simulation Tworzenie operacji 2 ½ Axis Profile dla zewnętrznego zarysu Przejdź na zakładkę Create w przeglądarce VisualMill MOps Wybierz operację Profiling z grupy 2 ½ Axis Na zakładce Machining Features/Regions kliknij przycisk Remove All Kliknij przycisk Select Curves as Regions i następnie zaznacz zewnętrzny profil uszczelki 26

27 Aby zakończyć wybieranie regionów do obróbki, kliknij prawy klawisz myszy. Przejdź na zakładkę Tool i zaznacz frez FlatMill-0.5 jako aktywne narzędzie Na kolejnej zakładce Feeds/Speeds kliknij przycisk Load from Tool Ustaw Clearance Control na Automatic Przejdź na zakładkę Cut Parameters i zaznacz następujące opcje Use Outsider/Inside for Closed Curves oraz Outside Na kolejnej zakładce Cut Levels ustaw wartość Total Cut Depth = Kliknij przycisk Generate aby utworzyć ścieŝkę dla operacji 2 ½ Axis Profile Toolpath. Operacja 2 ½ Axis Profile jest teraz utworzona i pojawiła się w przeglądarce. 27

28 Przejdź na zakładkę Simlate, zaznacz nowo utworzoną operację 2 ½ Axis Profiling a następnie kliknij ikonę Simulate. 28

29 1.8. Raporty Przejdź na zakładkę Create W przeglądarce kliknij prawym klawiszem myszy na gałęzi Mop Set1 i z menu kontekstowego wybierz polecenie Information To polecenie wyświetla informacje o przybliŝonym czasie obróbki dla operacji w gałęzi Mop Set1. 29

30 Uwaga: MoŜesz równieŝ kliknąć prawym klawiszem myszy na Machining Operations, wybrac polecenie Information i w ten sposób uzyskać informacje na temat wszystkich operacji obróbki dla części Dokumentacja Dla obróbki danej części moŝna wygenerować dokumentację zawierającą informacje o czasie obróbki, uŝytych narzędziach itp. Kliknij prawym klawiszem myszy na Machining Operations w przeglądarce (zakładka Create) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Shop Documention. UŜytkownik moŝe wybrać jeden z dwóch dostępnych szablonów dla tworzonej dokumentacji. Dokumentacja jest zapisywana w postaci pliku HTML i moŝe zostać wydrukowana i przekazana operatorowi w celu przygotowania maszyny do obróbki. 30

31 1.10. Generowanie kodu W przeglądarce kliknij prawym klawiszem myszy na Machining Operations na zakładce Create i z menu kontekstowego wybierz polecenie Post All. Określ nazwę dla pliku z kodem, np. Basket.nc i kliknij przycisk Zapisz Uwaga: Domyślny post procesor to Haas poniewaŝ taki został wybrany w ustawieniach. MoŜesz jednak wybrać inny z rozwijanej listy. Wygenerowany plik z kodem zostanie domyślnie zapisany w folderze w którym jest zapisana część. Koniec ćwiczenia 1 31

32 2. Ćwiczenie 2: Obróbka części 32

33 2.1. W prowadzenie Ten samouczek pokazuje wykorzystanie operacji 2 ½ axis Profiling oraz Engraving. W ćwiczeniu uŝyjemy część Gear.vcp. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe pomimo, Ŝe jest dostępny model 3d, uŝyjemy operacji 2 ½ osi ze względu na pryzmatyczny charakter części. Czytanie ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia Strategia obróbki części Do obróbki części zostaną wykorzystane tylko operacje z grupy 2 ½ osi UŜyjemy operacji Profiling do uzyskania zewnętrznego kształtu oraz operacji Engraving do wycięcia otworu Część będzie wykonywana z kawałka drewna o wymiarach 3 x 3 ½ Półfabrykat będzie przymocowany do stołu za pomocą dwustronnej taśmy klejącej Część obrabiana będzie przy pomocy freza palcowego o średnicy ¼ 2.3. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie regionów które będą obrabiane Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia Symulacja ścieŝki narzędzia 2.4. Przygotowanie części do obróbki Wczytanie modelu części Model części reprezentuje finalny wygląd części jaki naleŝy uzyskać w wyniku obróbki skrawaniem. MoŜesz zaprojektować część uŝywając polecenia dostępne w programi 33

34 VisualMILL lecz częściej korzysta się z gotowych modeli utworzonych w programach CAD (jak np. Alibre Design) i importuje je do środowiska VisualMILL. Aby wczytać model Wybierz menu Plik>Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z paska Standard. Z okna dialogowego Otwórz wybierz plik Gear.vcp z folderu Tutorials znajdującego się w katalogu instalacyjnym programu VisualMill 6.0. (C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMILL 6.0\Tutorials) Zaimportowana część powinna wyglądać następująco Zakładka Setup Przejdź do zakładki VisualMill-MOps w przeglądarce 34

35 Wybierz ikonę Machine Setup z zakładki setup Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 35

36 Kliknij ikonę Post na zakładce setup aby określić opcje postprocesora Wybierz postprocesor odpowiedni dla sterowania twojej maszyny. Dla potrzeb tego ćwiczenia wybraliśmy postprocesor Haas. Ustaw rozszerzenie generowanego pliku na.nc Uwaga: Domyślnie pliki postprocesorów są umieszczone w folderze C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMill 6.0\Posts Program w jakim zostanie otworzony plik z kodem to notatnik Tworzenie półfabrykatu Kliknij ikonę Create/Load stock z zakładki setup a następnie kliknij Box Stock z menu, które się rozwinie. 36

37 Ta funkcja wywołuje okno Box Stock słuŝące do ustawiania parametrów półfabrykatu. Ustaw długość Length (L) = 3, szerokość Width W = 3.00 i wysokość Height (H) = Pozostałe parametry pozostaw domyślne i kliknij OK. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej części. 37

38 Na zakładce setup są teraz wyświetlane następujące informacje: typ maszyny, typ postprocesora oraz półfabrykat Definiowanie początku układu współrzędnych PoniŜszy opis pomoŝe Ci ustawić początek układu współrzędny dla obrabianej części/półfabrykatu. Kliknij ikonę Locate WCS znajdującą się na zakładce setup. 38

39 W oknie, które się pojawi, zaznacz opcję Set to Stock Box (ustaw do półfabrykatu) w obszarze Zero face zaznacz opcję Highest Z oraz w obszarze Zero position zaznacz opcję South West. Spowoduje to ustawienie początku układu w naroŝu półfabrykatu na wysokości górnej jego powierzchni. 39

40 Uwaga: MoŜesz ukryć/pokazać półfabrykat klikając ikonę Stock Visibility znajdującą się na dole przeglądarki. MoŜesz teŝ zmieniać przeźroczystość półfabrykatu klikając ikonę Preferences a następnie Simulation preferences Definiowanie narzędzi Aby wykonać obróbkę części zdefiniujemy teraz narzędzie frez palcowy o średnicy ½ cala. Przejdź do przeglądarki narzędzi VisualMill-Tools i kliknij pierwszą ikonę Create/Edit Tools. Wybierz odpowiedni typ narzędzia: Flat End Mill. Wpisz nazwę narzędzia jako FlatMill-0.25, zdefiniuj średnicę narzędzia Diameter = 0.25, na zakładce Properties ustaw numer narzędzia Tool Number = 1 40

41 Definiowanie posuwów i prędkości MoŜesz przypisać parametry obróbki do narzędzia lub wczytać z tablic. W tym ćwiczeniu przypiszemy posuwy i prędkości do narzędzia. Przejdź na zakładkę Feeds & Speeds wewnątrz okna Create/select tool Wpisz parametry jak na rysunku poniŝej 41

42 Kliknij przycisk Save as New Tool (zapisz jako nowe narzędzie), a następnie OK. Nowe narzędzie o podanej nazwie pojawi się na liście narzędzi w przeglądarce. Uwaga: MoŜesz edytować właściwości narzędzia, aby zapisać zmiany kliknij Save Edits to Tool. MoŜesz tworzyć wiele narzędzi pod róŝnymi nazwami i o róŝnych parametrach. Utworzone narzędzie jest teraz wyszczególnione na liście narzędzi VisualMill-Tools 2.6. Tworzenie/Wyodrębnianie regionów Aby zdefiniować proces obróbki dla zaimportowanej części, musimy wyodrębnić regiony (krzywe) z modelu 3D, które posłuŝą nam do wskazania obrabianych regionów. Wyłącz widoczność półfabrykatu klikając ikonę na dole przeglądarki VisualMILL-MOps. 42

43 Wybierz ikonę MenadŜer warstw z paska Standard. Zostanie otwarty menadŝer warstw. Ustaw warstwę Layer01 jako aktywną. Zamknij menadŝera warstw Z zakładki Krzywe (po prawej stronie ekranu) na pasku Geometria, wybierz polecenie Wyodrębnij regiony z płaskiej powierzchni. W pasku poleceń pojawi się prośba o wskazanie płaszczyzny z której mają być wyodrębnione krzywe. WskaŜ górną powierzchnię modelu 3D. Pod kursorem pojawi się lista geometrii moŝliwej do zaznaczenia. Przesuń kursor nad listą, będą się podświetlać powierzchnie moŝliwe do zaznaczenia. Zostanie utworzony region na górnej powierzchni modelu i wyświetlony na ekranie. 43

44 Przełącz widok na widok z góry na pasku po prawej stronie ekranu kliknij zakładkę Circle & Arcs (Okręgi i łuki) i wybierz polecenie Circle Center & Radius (Okrąg: Środek, punkt) 44

45 Program zapyta o współrzędne środka okręgu, wpisz 1.5,1.5 i naciśnij enter Program zapyta o promień okręgu, wpisz 0.99 i naciśnij enter Narysujesz teraz linie, które zostaną wykorzystane podczas operacji Engraving uŝytej do frezowania wcięć na obwodzie modelu. Włącz przyciąganie do środka okręgów i kwadrantów, wyłącz pozostałe punkty przyciągania Przejdź do widoku z góry, na pasku po prawej stronie ekranu kliknij zakładkę Lines (Linie) i wybierz polecenie Create Line (Linia) Program zapyta o punkt początkowy linii, kliknij kwadrant okręgu jak pokazano poniŝej 45

46 Dla końca linii kliknij środek małego okręgu jak pokazano poniŝej, zostanie narysowana linia 46

47 Rozmieścimy teraz narysowaną linię wzorem kołowym. Zaznacz narysowaną linię, z menu u góry wybierz: Transform > Polar Array (Zmiana > Szyk kołowy) UŜyj parametrów jak na rysunku poniŝej 47

48 Zostaną utworzone nowe linie 48

49 Mamy teraz przygotowane regiony do obróbki. Włącz widoczność półfabrykatu i zapisz część Tworzenie operacji obróbki W tym procesie utworzymy operację 2.5 osi profilowanie. Przejdź na zakładkę przeglądarki, która nazywa się Create 2 ½ osi profilowanie Wybierz ikonę 2 ½ Axis i następnie kliknij operację Profiling 49

50 Polecenie otworzy okno dialogowe 2 ½ Axis Profiling, w którym ustawimy parametry operacji. Zaznaczanie obrabianych cech/regionów Przejdź na zakładkę Machining Features/Regions i kliknij przycisk Select Curves as Regions 50

51 Zaznacz wewnętrzny okrąg, klikając na nim lewym klawiszem myszy, a następnie zaznacz zewnętrzny okrąg. śeby zakończyć zaznaczanie obszarów, naciśnij enter lub kliknij prawy klawisz myszy. Wybrane regiony są teraz wyświetlone na liście 51

52 Wybór narzędzia Przejdź na zakładkę Tools wewnątrz okna definiowania operacji 2 ½ Axis Profiling Wybierz frez FlatMill Narzędzie jest teraz aktywne i jego parametry są wyświetlone w prawej części okna. Ustawianie posuwów i prędkości Przejdź na zakładkę Feeds & Speeds 52

53 Kliknij przycisk Load From Tool. VisualMILL pobierze parametry, które były wpisane podczas definiowania narzędzia. Płaszczyzna bezpieczna Przejdź na kolejną zakładkę Clearance 53

54 W obszarze Clearance Plane Definition (definicja płaszczyzny bezpiecznej) zaznacz opcję Automatic (automatycznie). W obszarze Cut Transfer Method (przejście ruchem szybkim) zaznacz opcję Clearance Plane. Gdy jest zaznaczona opcja Automatic, program VisualMill sam określa bezpieczną wysokość Z dla wejścia i wyjścia narzędzia. Zaznaczenie opcji Clearance Plane w obszarze Cut Transfer Method zastosuje automatycznie wyznaczony poziom Z dla ruchów szybkich narzędzia pomiędzy obrabianymi regionami. Określenie parametrów obróbki Przejdź na następną zakładkę Cut Parameters 54

55 ustaw wartość Stock = 0 (naddatek). W obszarze Cut Start Side zaznacz opcję Right. Przejdź na kolejną zakładkę o nazwie Cut Levels i określ wielkość Total Cut Depth = 0.25 (całkowita głębokość skrawania), wartość Rough Depth/Cut = Takie ustawienie spowoduje zdjęcie materiału o grubości 0.25 w dwóch przejściach po Upewnij się Ŝe Cut Level Ordering (kolejność obróbki kieszeni) jest ustawiona na Depth First (najpierw głębokość). 55

56 Wejścia/Wyjścia narzędzia Przejdź na kolejną zakładkę Entry/Exit i zaznacz opcję None (brak). 56

57 Kliknij przycisk Generate aby wygenerować ścieŝkę narzędzia. Po kliknięcie przycisku program wygeneruje ścieŝkę dla operacji 2 ½ Axis Profile i operacja pojawi się w przeglądarce operacji na zakładce Create. Uwaga: Wyświetlanie ścieŝki moŝe zostać włączone lub wyłączone przez kliknięcie ikony Toolpath Visibility znajdującej się na dole przeglądarki. 57

58 58

59 Symulacja obróbki Po wygenerowaniu ścieŝki narzędzia moŝna przeprowadzić symulację obróbki. Przejdź na zakładkę Simulate w przeglądarce VisualMill MOps. Zaznacz operację 2 ½ Axis pofoling wylistowaną w przeglądarce i kliknij przycisk Simulate 59

60 Przeprowadzona jest symulacja ruchu narzędzia po ścieŝce i usuwania materiału. Uwaga: MoŜesz ustawić prędkość odtworzenia symulacji przez kliknięcie ikony Simulation Preferences znajdującej się na dole po prawej stronie przeglądarki. 60

61 Aby zatrzymać symulację kliknij przycisk Pause Simulation Tworzenie operacji Engraving Utworzymy teraz operację Engraving w celu wyfrezowania sześciu rowków znajdujących się na obwodzie. Najwygodniejszym sposobem tworzenia takich nacięć jest uŝycie narzędzia o średnicy równej szerokości rowka i poprowadzeniu go ścieŝką w środku nacięcia, dlatego uŝyjemy operacji Engraving. Przejdź na zakładkę Create operation Z grupy operacji 2 ½ Axis wybierz operację Engraving 61

62 Wybór regionów do obróbki Na zakładce Machining Features/Regions kliknij przycisk Remove All w celu odznaczenia regionów, które były wybierane podczas tworzenia poprzedniej operacji Kliknij przycisk Select Curves as Regions i wybierz na rysunku sześć wcześniej narysowanych linii, jak pokazano na rysunku poniŝej Aby zakończyć wybieranie regionów kliknij prawym klawiszem myszy lub naciśnij enter. Wybrane regiony pojawią się na liście 62

63 Wybór narzędzia Przejdź na zakładkę Tools i wybierz frez FlatMill-0.25 Na zakładce Leeds/Speeds, kliknij przycisk Load from Tool Ustaw płaszczyznę bezpieczną Clearence na Automatic Określenie parametrów operacji Engraving Przejdź na zakładkę Cut Parameters, w obszarze Cut Depth Control, ustaw wartość Total Cut Depth na 0.25, Rough Depth = 0.25 oraz Rough Depth/Cut =

64 Kliknij przycisk Generate aby wygenerować ścieŝkę W przeglądarce operacji Mops Browser pojawi się operacja Engraving 64

65 Symulacja ścieŝki W przeglądarce operacji przejdź na zakładkę Simulate, zaznacz operację Engraving i kliknij przycisk Simulate aby uruchomić symulację 65

66 66

67 Generowanie kodu W przeglądarce operacji zaznacz na drzewku gałąź Machining Operation, kliknij na niej prawym klawiszem myszy i wybierz polecenie Post All Wpisz nazwę pliku, np. Gear.nc i kliknij przycisk Zapisz Uwaga: Domyślny post procesor to Haas poniewaŝ taki został wybrany w ustawieniach. MoŜesz jednak wybrać inny z rozwijanej listy. Wygenerowany plik z kodem zostanie domyślnie zapisany w folderze w którym jest zapisana Koniec ćwiczenia 2 67

68 3. Ćwiczenie 3: Obróbka podpory słupa 68

69 3.1. Wprowadzenie Ten samouczek pokazuje sposób przygotowanie procesu obróbki dla pryzmatycznej części jak np. ta podstawa. Do przygotowania obróbki zostaną wykorzystane operacje z grupy 2 ½ osi pomimo, Ŝe posiadamy model 3D. PoniewaŜ część jest pryzmatyczna moŝemy uŝyć krzywe 2D bez konieczności korzystanie z powierzchni modelu. Ten samouczek wprowadza uŝytkownika w operacje 2 ½ osi dla części obrabianych z jednej strony. Podczas projektowania procesu skorzystamy z operacji: profiling (profilowanie), pocketing (obróbka kieszeni) oraz hole pocketing (obróbka otworów). Kroki ćwiczenia mają wprowadzenie i wyjaśnienie. Czytanie ćwiczenia pomoŝe Ci zrozumieć metodologię i zdobyć wiedzę na temat dodatkowych opcji. Nie zapomnij okresowo zapisywać swojej pracy! MoŜesz zapisać plik pod inną nazwą aby zachować oryginalny plik ćwiczenia Strategia obróbki części podstawa wału Zaprogramujemy obróbkę części uzywając tylko operacje 2 ½ osi Półfabrykatem dla części jest miękki drewno o rozmiarach 5.5 x 3.25 x 0.75 Półfabrykat będzie mocowany do stołu obrabiarki przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej Część będzie obrabiana frezem palcowym o średnicy ¼ Kolejność operacji: Grubość części wynosi 0,625 a grubość półfabrykatu 0,75 dlatego pierwszą operacją będzie planowanie w celu redukcji grubości, w tym celu wykorzystamy operację 2 ½ axis Facing W kolejnym kroku przeprowadzimy obróbkę na zewnątrz i wewnątrz wyciągnięcia. PoniewaŜ grubość usuwanego materiału w obu regionach jest róŝna dlatego stworzymy osobne operacje 2 ½ axis Pocketing, które są dobre do usuwania materiału wewnątrz wskazanego regionu. Teraz moŝna przejść do obróbki otworów. PoniewaŜ otwory są okrągłe, wykorzystamy operację 2 ½ axis Hole Pocketing Dwa kolejne otwory wewnątrz kieszeni zostaną wykonane przy wykorzystaniu operacji Engraving Na koniec, przy uŝyciu operacji 2 ½ axis Profiling odetniemy część od półfabrykatu 3.3. Główne kroki programowania Podczas projektowania obróbki, zostaną wykonane następujące kroki: Utworzenie półfabrykatu Ustawienie punktu zerowego maszyny lub pozycjonowanie części z uwzględnieniem układu współrzędnych obrabiarki Utworzenie/wybranie narzędzia do obróbki Ustawienie prędkości i posuwów Ustawienie płaszczyzny bezpiecznej dla ruchów szybkich narzędzia Wybranie strategii obróbki i zdefiniowanie parametrów Wygenerowanie ścieŝki narzędzia 69

70 Symulacja ścieŝki narzędzia 3.4. Przygotowanie części do obróbki Wczytanie modelu części Model części reprezentuje geometrię finalnego produktu. MoŜesz utworzyć część bezpośrednio w programie VisualMill, jednak częściej zdarza się importowanie geometrii utworzonej w zewnętrznym programie CAD. Aby wczytać część Wybierz menu Plik>Otwórz lub kliknij ikonę Otwórz z paska Standard. Z okna dialogowego Otwórz wybierz plik ShaftBase.vcp z folderu Tutorials znajdującego się w katalogu instalacyjnym programu VisualMill 6.0. (C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMILL 6.0\Tutorials) Zaimportowana część powinna wyglądać następująco Zakładka Setup Przejdź do zakładki VisualMill - MOps w przeglądarce 70

71 Wybierz ikonę Machine Setup z zakładki setup Ustaw typ obrabiarki na 3 osiową 71

72 Kliknij ikonę Post na zakładce setup aby określić opcje postprocesora Wybierz postprocesor odpowiedni dla sterowania twojej maszyny. Dla potrzeb tego ćwiczenia wybraliśmy postprocesor Haas. Ustaw rozszerzenie generowanego pliku na.nc Uwaga: Domyślnie pliki postprocesorów są umieszczone w folderze C:\Program Files\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMill 6.0\Posts Program w jakim zostanie otworzony plik z kodem to notatnik Tworzenie półfabrykatu Kliknij ikonę Create/Load stock z zakładki setup a następnie kliknij Box Stock z menu, które się rozwinie. 72

73 Ta funkcja wywołuje okno Box Stock słuŝące do ustawiania parametrów półfabrykatu. Ustaw długość Length (L) = 5.50, szerokość Width W = 3.25 i wysokość Height (H) = 0.75 Pozostałe parametry pozostaw domyślne i kliknij OK. Został utworzony półfabrykat, który jest wyświetlany jako półprzeźroczysty prostopadłościan wokół zaimportowanej podpory. 73

74 Na zakładce setup są teraz wyświetlane następujące informacje: typ maszyny, typ postprocesora oraz półfabrykat Definiowanie początku układu współrzędnych PoniŜszy opis pomoŝe Ci ustawić początek układu współrzędny dla obrabianej części/półfabrykatu. 74

75 Kliknij ikonę Locate WCS znajdującą się na zakładce setup. W oknie, które się pojawi, zaznacz opcję Set to Stock Box (ustaw do półfabrykatu) w obszarze Zero face zaznacz opcję Highest Z oraz w obszarze Zero position zaznacz opcję South West. Spowoduje to ustawienie początku układu w naroŝu półfabrykatu na wysokości górnej jego powierzchni. 75

76 Uwaga: MoŜesz ukryć/pokazać półfabrykat klikając ikonę Stock Visibility znajdującą się na dole przeglądarki. MoŜesz teŝ zmieniać przeźroczystość półfabrykatu klikając ikonę Preferences a następnie Simulation preferences Wyrównanie części i półfabrykatu W tym kroku wyrównamy model części i półfabrykatu. PoniewaŜ początek układu ustawiliśmy do półfabrykatu, teraz ustawimy względem niego obrabianą część. Kliknij ikonę Align Part and Stock znajdującą się na zakładce setup. W oknie, które się otworzy, w obszarze Object to Move zaznacz opcję Move Part (przesuń część), w obszarze Z aligment zaznacz Bottom a XY aligment zaznacz Center 76

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Pierwsze kroki z Alibre CAM 1.2 Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Zastosowanie 2 ½ osiowej obróbki kształtowej 2 Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika LaserCut 5.1 Podręcznik Użytkownika (ver5.1 dla kontrolera MPC6515) V1.2 Rozdział 1 Instalacja systemu 1.1 Składniki systemu ------ 4 1.2 Wymagania na komputer 4 1.3 Instalacja karty kontrolera MPC6515

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BROTHER PE-DESIGN Ver. 6.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI BROTHER PE-DESIGN Ver. 6.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI BROTHER PE-DESIGN Ver. 6.0 Dziękujemy za zakup oprogramowania do projektowania wzorów haftów Aby w pełni być zadowolonym z możliwości, jakie oferuje oprogramowanie, zalecamy przeczytanie

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika NoteTaker Podręcznik Użytkownika Niniejsza Instrukcja Obsługi dotyczy zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera: Strona 1 Instrukcja Pióra Jak zainstalować i używać pióro

Bardziej szczegółowo

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo