Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej."

Transkrypt

1 Wałbrzych: Utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu pn. MałyDolnoślązak - Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnoslaskiego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, ul. Paderewskiego 10, Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu pn. MałyDolnoślązak - Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnoslaskiego. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: a.stworzenie dwujęzycznej w języku polskim i angielskim strony internetowej Projektu, b.prowadzenie strony internetowej Projektu, w tym podstrony dla każdego z 10 Partnerów, w języku polskim i angielskim. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z zapisami Załącznika nr 4 pn. Wymogi dotyczące Informacji i Promocji do Regulacji w sprawie wdrażania funduszy norweskich i EOG oraz zapisami Podręcznika Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej zawierającego porady i praktyczne wskazówki na temat sposobu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w projektach dofinansowanych z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Przygotowanie koncepcji graficznej: 1.1.wymagane są min. 2 koncepcje graficzne witryny do przedstawienia do wyboru dla Zamawiającego, 1.2.grafika przewidziana do zastosowania w witrynie musi nawiązywać do tematyki projektu, 1.3.dopuszczalne jest osadzanie grafiki statycznej oraz animacji Flash, 1.4.szkielet witryny ma być oparty na następującym schemacie Rysunek 1 Schemat szkieletu witryny internetowej Logotyp projektu Baner graficzny związany z tematyką projektu Menu nawigacja Treść danej podstrony Stopka zgodna z wytycznymi Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zawierająca logotyp i informację o dofinansowaniu 1.5.znaki graficzne zgodne z wytycznymi Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 1.6.koncepcja graficzna witryny ma być przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w postaci jednostronicowych wydruków lub plików graficznych

2 prezentujących wygląd witryny w możliwych konfiguracjach zawartości. 1.7.minimalna zawartość informacyjna: informacje o projekcie; cele; ogólny harmonogram działań; informacje o postępie we wdrażaniu projektu, osiągniętych rezultatach, materiały promocyjne oraz informacyjne na temat opieki okołoporodowej, informacje o współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców; zdjęcia z realizacji projektu i opisy zrealizowanych działań zarówno części inwestycyjnej i nieinwestycyjnej, dane kontaktowe i informacje o osobach odpowiadających za realizację projektu kadra zarządzająca oraz personel medyczny odpowiadający za poszczególne komponenty medyczne w projekcie, osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, odniesienie do Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych oraz funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 2.System zarządzania treścią (CMS) musi posiadać następujące cechy : 2.1.CMS musi być napisany w języku skryptowym PHP z wykorzystaniem bazy danych MySQL, 2.2.CMS musi generować kod źródłowy strony o następujących wymaganiach zgodność ze specyfikacją W3C XHTML 1.0 lub nowszy, wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów CSS poprawne wyświetlanie strony najpopularniejszych przeglądarkach posiadających na terenie Polski udział większy niż 5% zgodnie z rankingiem publikowanym pod adresem pl rankings webbrowsers.html, 2.3.niedozwolone jest użycie technologii Flash do prezentacji menu i treści strony, 2.4.administrator portalu musi mieć możliwość definiowania hierarchicznego menu służącego do nawigacji a przynajmniej 10 kategorii głównych oraz minimum dwóch poziomów po 10 kategorii podrzędnych, 2.5.administrator portalu musi mieć możliwość definiowania użytkowników z określeniem uprawnień dotyczących redagowania treści w następującym zakresie: tworzenie nowych treści, modyfikacja istniejących treści, usuwanie treści, publikacji treści, 2.6.system musi posiadać dedykowany moduł zarządzania repozytorium plików dostępnych dla treści portalu na serwerze np. pliki graficzne, dokumenty itp.; moduł musi umożliwiać: przechowywanie plików w dedykowanym katalogu na serwerze, tworzenie wirtualnych katalogów w celu organizacji plików, przenoszenie plików pomiędzy wirtualnymi katalogami nie zmieniające dowiązań w istniejących artykułach, dodawanie plików do wskazanego katalogu wirtualnego, przeglądanie plików we wskazanym katalogu wirtualnym, usuwanie plików powoduje przesunięcie ich do dedykowanego wirtualnego katalogu np. kosz, dostęp do kosza posiada wyłącznie administrator, usunięcie pliku z kosza powoduje usunięcie pliku fizycznie z dysku, 2.7.publikacja treści strony musi być realizowana przy pomocy dedykowanego panelu redakcyjnego, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu zgodnie z uprawnieniami wymienionymi w p. 2.6., 2.8. panel redakcyjny musi umożliwiać: utworzenie nowego artykułu w dowolnym miejscu w hierarchii menu, przeniesienie dowolnego istniejącego artykułu w dowolne miejsce w hierarchii menu, edycję modyfikację dowolnego istniejącego artykułu 2.9. narzędzie przeznaczone do redagowania i publikacji artykułów musi umożliwiać edycję treści bez znajomości kodu X HTML i pokrewnych przy użyciu osadzonego edytora z uwzględnieniem formatowania dowolnego fragmentu tekstu w następującym zakresie: ustalanie rozmiaru czcionki, ustalanie atrybutów czcionki pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, określanie koloru tekstu, pozycjonowanie tekstu do lewej, do prawej, centralnie, wyjustowany, tworzenie list numerowanych, tworzenie list wypunktowanych, umieszczanie w tekście grafiki poprzez wybranie jej z repozytorium wskazanego w p. 2.6., umieszczanie w tekście odnośnika do dokumentu poprzez wybranie dokumentu z repozytorium wskazanego w p. 2.6., umieszczanie odnośników w formacie adresu URL automatycznie konwertowanego na link aktywny, 3.Wykonawca w ramach tego zadania musi przygotować banery w postaci plików graficznych oraz skojarzony z nimi kod XHTML

3 gotowy do umieszczenia w innych witrynach jako graficzny odnośnik do głównej strony przygotowywanego portalu : 3.1.banery muszą być dostępne w następujących rozmiarach : pikseli, pikseli, pikseli, 3.2. Wykonawca musi w zainstalowanym systemie CMS stworzyć artykuł podstronę zawierającą gotowe do wykorzystania przez podmioty zewnętrzne fragmenty kodu XHTML generujące odnośnik graficzny do portalu zgodnie z p Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i wstępna konfiguracja systemu zarządzania treścią CMS czyli : 4.1. przygotowanie i przekazanie Liderowi wykazu bibliotek i rozszerzeń środowiska niezbędnych do pracy systemu, 4.2.przeniesienie plików CMS do wskazanego przez Lidera katalogu na serwerze, 4.3.inicjalizacja bazy danych CMS, 4.4.utworzenie w systemie użytkownika o uprawnieniach administratora oraz przekazanie danych tego konta Liderowi, 4.5.przeprowadzenie instruktażu wskazanej przez Lidera osoby w zakresie obsługi systemu i administrowania systemem, 4.6.przeprowadzenie instruktażu dla przedstawicieli Partnerów w zakresie korzystania z systemu. 5.Strona internetowa oraz wszelkie informacje maja być dostępne w języku polskim i języku angielskim. 6.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 6.1.opracowywanie treści na podstawie materiałów otrzymanych od Partnerów; 6.2.redagowanie treści przekazywanych przez Partnerów; 6.3.tłumaczenie opracowanych lub zredagowanych treści z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski; 6.4.publikowanie treści w języku polskim i angielskim na stronie internetowej odpowiednio na stronie internetowej prowadzonej w polskiej wersji językowej i stronie internetowej prowadzonej w angielskiej wersji językowej; 6.5.administrowanie zawartością strony internetowej; 6.6.prowadzenie działań promocyjnych online: wymiana linków i informacji o projekcie z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu. 7.Przez treści rozumieć należy całą zawartość informacyjną strony internetowej, w tym w szczególności artykuły, newsy, notki, zdjęcia, grafiki, filmy, plakaty, ulotki, nagrania audio, itp. 8.Wykonawca na podstawie wzorów raportów, stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ opracuje system do zbierania informacji niezbędnych do prowadzenia projektu, system generowania i raportowania zebranych informacji. Informacje będą zbierane z podziałem dla każdej jednostki, badania, lekarza itd. osobno. 9.Przygotowany system będzie działał jako podstrona strony głównej strony www z autoryzacją, logowaniem zdarzeń i raportowaniem. 10.W aplikacji musi istnieć moduł obsługi raportów: 10.1.Wykonawca musi przygotować system formularzy tabelarycznych do wprowadzania wartości liczbowych i tekstowych przez uprawnionych użytkowników, 10.2.wzory formularzy (wraz z zakresem gromadzonych danych) stanowią załącznik nr 10 do SIWZ, Wykonawca musi po opracowaniu formularzy przygotować w module raporty na podstawie gromadzonych danych, Wykonawca musi przygotować w module raporty zbiorcze zawierające dane zagregowane na podstawie gromadzonych danych dla każdego rodzaju formularzy osobno sposób agregacji zostanie przekazany do 7 dni od dnia podpisania umowy, raporty oraz raporty zbiorcze muszą być generowane na życzenie uprawnionych użytkowników, moduł musi być dostępny dla uprawnionych użytkowników, moduł musi umożliwiać obsługę uprawnień co najmniej w następującym zakresie: dostęp użytkownika wyłącznie do wypełnionych przez niego formularzy, dostęp użytkownika wyłącznie do utworzonych przez niego raportów, dostęp użytkownika do wszystkich formularzy, dostęp użytkownika do zbiorczych raportów, musi istnieć możliwość podglądu i wydruku każdego raportu, musi być możliwy eksport raportów co najmniej do następujących formatów: PDF, RTF, TXT, XML, musi istnieć możliwość modyfikacji formularzy i raportów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 11.Do stworzenia w/w systemu Wykonawca wykorzysta mechanizmy bazodanowe. 12.System musi posiadać panel administracyjny do zarządzania użytkownikami oraz przypisywania ról w systemie. 13.Strona będzie zainstalowana na serwerze hostingowym Active24 Zamawiający posiada wykupioną usługę Active Business,

4 parametry usługi dostępne są pod adresem https:active24.pl serwery porównanie-parametrów. Lider zapewni serwer, domenę i jej utrzymanie.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN) III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku udziału. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy - w tym okresie - należycie wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na stworzeniu strony internetowej z minimum 5-cioma podstronami, o wartości każdego zamówienia co najmniej 5 000,00 zł brutto słownie: pięć tysięcy złotych brutto; i.zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i wykazu wykonanych głównych usług oraz dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie według formuły spełnia nie spełnia. W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż złoty polski, do przeliczenia wartości zamówienia na walutę polską zastosować należy średni kurs Narodowego Banku Polskiego na dzień

5 zakończenia realizacji zadania wykazanego w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, a w przypadku zadań niezakończonych - na dzień wystawienia dokumentu. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w administrowaniu serwisem www; Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i.według formuły spełnia nie spełnia. ii.w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykonawca winien zawrzeć konkretne szczegółowe informacje na temat doświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieni III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż PLN słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ, wegdug formuły spełnia nie spełnia. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do wszystkich koniecznych przeliczeń zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na dzień ogłoszenia postępowania. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

6 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

7 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

8 decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena termin realizacji - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących przypadkach: 1)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie aby w razie

9 wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość umniejszenia należności podatkowych wykonawcy, 2)zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy, 3)zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą po stronie któregokolwiek Partnera, 4)przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 5)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację umowy w pierwotnym terminie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 6)wystąpienia okoliczności zewnętrznych, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a wprowadzenie zmiany warunkuje należytą realizację przedmiotu umowy; 7)zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 8)zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji przedmiotu umowy w imieniu stron, 9)korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 10)w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa, 11)w razie zmiany wytycznych Operatora Programu lub umowy w sprawie projektu zawartej z Operatorem Programu w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej Umowy, w szczególności w razie zmiany harmonogramu realizacji Projektu, 12)zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji usług, o których mowa w niniejszej SIWZ podlegać będzie zmianom w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4.Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 polegać będzie na waloryzacji jego wysokości w oparciu o wykazany przez Wykonawcę wskaźnik wzrostu kosztów w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit a)-c). 5.W przypadku, jeżeli zmiany przepisów dotyczących okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit a) - c) skutkować będą obniżeniem kosztów wykonania zamówienia - Zamawiający obniży wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik obniżki w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit a)-c). 6.Zmiany, o których mowa w ust. 3-5 dotyczyć będą wyłącznie wysokości wynagrodzenia niewypłaconego. 7.Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych. 8.Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9.Zmiany treści Umowy wymienione w ust.2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia informacji o wystąpieniu podstaw zmiany Umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego ul. Pader

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Nieszawa: Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa. sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście

Nieszawa: Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa. sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa: Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Białystok: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\tesny\Ustawienia lokalne\temp\172155-2014.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\tesny\Ustawienia lokalne\temp\172155-2014. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa do siedziby Instytutu Kolejnictwa czterech fabrycznie nowych (nieużywanych) samochodów wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 172155-2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo