Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych"

Transkrypt

1 Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych 1 października 2012

2 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 px... 6 II. Billboard rozwijany 750x100 > 300 px... 6 III. Billboard scrollowany 750x100 px... 6 IV. Doublebillboard 750x200 px... 7 V. Triplebillboard 750x300 px. 7 VI. Navibox (rectangle) 300x250 px... 7 VII. Navibox rozwijany 300 > 600x250 px.. 7 VIII. Slider... 7 IX. ZumiBaner 300x50 px... 7 X. ZumiCorner... 8 XI. VideoAd... 8 XII. ZumiDirect... 9 XIII. Baner na ZumiLajt XIV. Baner na Ulicy XV. Landing Page

3 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Onet.pl powinny spełniad warunki określone w regulaminie oraz warunki specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w Zumi.pl. Zumi.pl może zweryfikowad reklamę pod katem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścid do jej emisji bądź przerwad jej emisje w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Wyświetlenie reklamy na stronach serwisu nie oznacza automatycznie, że Onet.pl stwierdził zgodnośd reklamy ze specyfikacja reklamowa. Zumi.pl decyduje o funkcjonalności stron, a w ich projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez użytkowników (user experience) i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ja za dokuczliwa lub szkodliwa dla użytkowników serwisu. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą byd dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji a przypadku materiałów w formacie flash, html i rich media nie później niż na 5 dni roboczych w celu przetestowania ich przez Zumi.pl. W przypadku materiałów w formacie flash, html i rich media konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów w prostym formacie graficznym (jpg, gif, gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie materiałów w formatach bardziej zaawansowanych. Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny byd skompresowane w formacie Zip. Zasady tworzenia kreacji reklamowych Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamy display dostępnych w Zumi.pl. Dodatkowo konieczne jest przestrzeganie zasad szczegółowych, specyficznych dla poszczególnych form reklamy, które zebrane są w dalszej części specyfikacji. 1. Dźwięk w reklamach: a) dźwięk nie może byd odtwarzany automatycznie b) dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku jedynie po kliknięciu w reklamę. Od tej zasady obowiązują dwa wyjątki: - dźwięk w reklamach VideoAd może byd uruchamiany po kliknięciu lub najechaniu - w przypadku reklam rozwijanych dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku po wykonaniu przez użytkownika akcji powodującej rozwiniecie sie reklamy (najechanie kursorem myszy bądź klikniecie). Dźwięk powinien wyłączad sie automatycznie po zwinięciu reklamy. c) jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierad czytelne oznaczenia włączania i wyłączania dźwięku (Zumi.pl udostępnia reklamodawcom szablony kreacji z dźwiękiem zawierające czytelne oznaczenia uruchamiania i wyłączania dźwięku). 2. Pliki dźwiękowe powinny byd pobierane z serwerów Zumi.pl. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługa plików dźwiękowych oraz poprawnośd jej działania odpowiada reklamodawca. 3. Materiały reklamowe (pliki) powinny byd nazywane wg następującego schematu: reklamodawca/nazwa kampanii_typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: nokia3310_baner_300x50.swf lub typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: billboard_750x100.gif. 4. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcje użytkownika. 5. Reklama nie może zmieniad lub odczytywad cookie. 6. Reklama nie może powodowad występowania błędów lub ostrzeżeo podczas serwowania. 7. Reklama nie może zakłócad działania strony, na której jest wyświetlana. 8. Nazwy plików nie mogą zawierad spacji, ani polskich liter. Typu Obrazek 1. Dopuszczalne formaty plików to GIF, JPEG lub PNG. 2. Alt tekst nie może byd dłuższy ni_ 30 znaków. Typu HTML 1. Kod HTML nie powinien przekraczad 3 kb. 2. Reklama powinna zawierad maksymalnie 2 pliki graficzne (obrazki). 3. Formularze powinny korzystad z metody GET. 4. Kod serwujący HTML po dostarczeniu przez klienta ze względu na swoja różnorodnośd 3

4 każdorazowo musi byd przetestowany i zaakceptowany przez Onet.pl. 5. Kod serwujący nie może zawierad znaczników typu: <html><head></head><body></body></html>. Typu SWF 1. Do emisji przyjmowane są wyłącznie reklamy zapisane w wersji Macromedia Flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0). 2. Reklama w formacie SWF (flash) powinna posiadad zastępcze kreacje w formatach GIF, JPEG lub PNG. 3. Jeżeli banner nie jest na przezroczystym tle, tło powinno byd zawarte w postaci jednokolorowego prostokąta na najniższej warstwie. 4. Wraz z kompletem materiałów reklamowych musi byd dostarczony adres docelowy (click URL), na jaki reklama ma kierowad po kliknięciu. 5. Adres docelowy (click URL) nie może byd zapisany w reklamie (w pliku flash), powinien byd dostarczony osobno w przeciwnym razie kliknięcia nie będą zliczane przez adserwer. 6. Jeśli animacja flashowa jest niezapętlona w ostatniej klatce należy umieścid instrukcje (akcje) stop(). 7. Animacja flashowa w stałych formach reklamowych nie może byd zapętlona a w ostatniej klatce trzeba umieścid instrukcje (akcje) stop (). 8. Animacja powinna mied maksymalna częstotliwośd 25 fps (ramek na sekunde = frames per second). Rekomendowana wartośd to 18 fps. 9. Reklama niezależnie od rodzaju nie może obciążad procesora w stopniu istotnie utrudniającym prace na komputerze z innymi aplikacjami. Do określenia stopnia obciążenia procesora służy komputer standardowy, tj. wyposażony w jednordzeniowy procesor taktowany zegarem o częstotliwości 2 GHz z zainstalowanym Flash Player v Reklamy stale obecne na stronie (np. billboardy, banery, naviboxy standardowe, rozwijane, scrollowane, itd.) mogą obciążad komputer standardowy, zdefiniowany w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, najwyżej w 30% (patrz procedura testowania obciążenia procesora oraz opis elementów powodujących niepotrzebny wzrost obciążenia procesora - poniżej). Pod adresem znajduje sie przykładowa/wzorcowa kreacja 300x50 px, która na w/w komputerze obciąża procesor w 30%. 11. Reklamy, które użytkownik może zamknąd (np. zumicorner) mogą obciążad komputer standardowy, zdefiniowany w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, najwyżej w 40% (patrz procedura testowania obciążenia procesora oraz opis elementów powodujących niepotrzebny wzrost obciążenia procesora - poniżej). 12. Dopuszczalny jest chwilowy wzrost obciążenia procesora komputera standardowego zdefiniowanego w pkt. 9 specyfikacji reklam SWF, do dwukrotnej wartości normy, czyli odpowiednio do 60% dla form reklamowych stale obecnych na stronie i 80% dla form reklamowych zamykanych, jeżeli wzrost trwa 2 sekundy i pojawia sie tylko 1 raz w czasie minimum 10 sekund animacji. 13. Zalecamy, aby reklamy flashowe dostarczane były z plikami źródłowymi (FLA) wraz z czcionkami. Umożliwi to Zumi.pl sprawdzanie parametrów technicznych i poprawności wykonania reklamy oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek. 14. Plik SWF nie może byd zabezpieczony przed debugowaniem. 15. Reklama musi mied warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja: Dla AS 2.0. on (release) geturl(_root.click, "_blank"); lub: on (release) geturl("http://www.zbojnickagrota.eu", "_blank"); Dla AS 3.0. var click:string=root.loaderinfo.parameters.click; 4

5 btn.addeventlistener(mouseevent.click, onmouseclick); function onmouseclick(e:mouseevent) var targeturl:urlrequest=new URLRequest(click); navigatetourl(targeturl,"_blank"); 16. W przypadku emisji reklamy z kilkoma niezależnymi obszarami klikalnymi lub złożonej z kilku osobnych kreacji swf poszczególne kreacje powinny mied warstwy z przyciskiem (button), na których zdefiniowane są osobne akcje dla poszczególnych kliknięd; przykładowo: on (release) geturl(_root.click, "_blank"); on (release) geturl(_root.click + "?1", "_blank"); on (release) geturl(_root.click + "?2", "_blank");" 17. W przypadku emisji reklamy targetowanej behawioralnie na indywidualnie przygotowany profil, o ile przewidywana jest optymalizacja tego profilu/targetu behawioralnego w trakcie trwania kampanii, kreacja powinna zawierad warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja: on(release) geturl(_root.click,"_blank"); geturl("javascript:wl_feedback()","_self"); zamiast standardowej akcji określonej w pkt.15 specyfikacji. Elementy kreacji typu SWF powodujące niepotrzebny wzrost obciążenia procesora i procedura testowania kreacji 1. Pod adresem znajduje sie wzorcowa reklama stale obecna na stronie, która na w/w komputerze obciąża procesor w 30%. 2. Pod adresem znajduje sie wzorcowa reklama zamykana, która na w/w komputerze obciąża procesor w 40%. 3. Sposób testowania obciążenia procesora przez reklamę: a) Zamknąd wszystkie aplikacje b) Uruchomid Task Manager c) Wybrad użycie CPU (central processing unit) d) Uruchomid odpowiedni przykład/wzorzec reklamy stale obecnej na stronie lub zamykalnej, odpowiednio: lub wzor_toplayer.html e) Sprawdzid zużycie CPU f) Uruchomid własna kreacje g) Sprawdzid zużycie CPU h) Jeżeli zużycie CPU podczas emisji własnej kreacji jest wyższe niż podczas emisji reklamy wzorcowej, reklama nie może zostad przyjęta do emisji przez Zumi.pl 4. Elementy animacji powodujące niepotrzebny wzrost obciążenia procesora przez kreacje: a) Duża ilośd akcji onclipevent(enterframe) wykonywanych jednocześnie Akcje typu onenterframe lub onclipevent(enterframe) wykonywane są periodycznie w każdej ramce filmu. Jeśli flash ma 25 klatek na sekundę (fps), to skrypt taki będzie wykonywany 25 razy na sekundę. W większości przypadków taka częstotliwośd przetwarzania oraz użycie skryptu onenterframe są niepotrzebne. Znacznie lepsze wyniki daje użycie funkcji setinterval, gdzie możemy określid częstotliwośd wykonywania skryptu np. 2 razy na sekundę. Częstym błędem jest pozostawienie działającego skryptu, który wykonał już swoja funkcje. Nie 5

6 wyłączony niepotrzebnie obciąża system. b) Animacja skomplikowanych kształtów wektorowych Kształty wektorowe posiadające znaczna ilośd punktów (vertexów) ilosc powyżej 100 vertexów można uważad za znaczna. Z reguły warto taki wektorowy obiekt wyeksportowad jako bitmapę i zaimportowad ponownie. Gwarantowana poprawa wydajności. c) Animacja obiektów składających sie z dużej ilości gradientów Jest to rozwiniecie punktu b) z zaznaczeniem, _e obiekt z wypełnieniem gradientowym można uznad za skomplikowany, jeśli ma więcej niż 30 vertexów. d) Animacja wielu obiektów jednocześnie W praktyce, już jednoczesna animacja 6, 7 obiektów może spowodowad zauważalny spadek wydajności. e) Nadmierne używanie efektu Alpha Chodzi tutaj o wielokrotne nakładanie na siebie elementów półprzezroczystych. Player musi w każdej ramce renderowad po kolei wszystkie obiekty i wyliczad wypadkowa przezroczystośd nawet jeśli są statyczne. Podobnie, jak w punkcie b), dobre efekty daje przekonwertowanie do bitmapy. I. Billboard 750x100 pikseli Billboard graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x100 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. II. Billboard rozwijany 750x100 > 300 pikseli Billboard rozwijany (expand) interaktywny billlboard, który po najechaniu na niego kursorem myszy rozwija sie do większego rozmiaru, co pozwala na pokazanie dodatkowych treści. Maksymalne rozmiary po rozwinięciu to 750x300 pikseli i 40 kb, w pliku o formacie flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html. Ogólne 1. Billboard powinien rozwijad sie tylko w wyniku kliknięcia lub najechania kursorem myszy. 2. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Opera. Typu Obrazek 1. Kreacja powinna składad sie z pojedynczego pliku graficznego zawierającego całośd kreacji (zarówno częśd stała jak i rozwijana). Plik ten będzie specjalnym javascriptem przesłaniany i odsłaniany w zależności od wywoływanych przez internautę zdarzeo. Typu SWF 1. Billboard rozwijany wykonany w technologii flash powinien składad sie z jednego pliku. Za rozwiniecie reklamy (warstwy DHTML) odpowiada akcja geturl(_root.adrozwin, ): on (rollover) geturl(_root.adrozwin, ""); Za zwiniecie reklamy odpowiada akcja geturl(_root.adzwin, ): on (rollout) geturl(_root.adzwin, ""); III. Billboard scrollowany 750x100 pikseli Billboard przewijany (scrollowany) billboard, który po wyświetleniu jest stale widoczny w tym samym miejscu w oknie przeglądarki użytkownika, niezależnie od przewijania w dół lub w górę treści strony; nad prawym górnym rogiem reklamy dodawany jest przez Zumi.pl napis zamknij i krzyżyk x, którego klikniecie powoduje odesłanie billboardu do slotu reklamowego na szczycie strony; maksymalne rozmiary to 750x100 pikseli i 40 kb objętości, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html. Ogólne 6

7 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Opera. IV. Doublebillboard 750x200 pikseli Double billboard graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x200 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. V. Triplebillboard 750x300 pikseli Triple billboard graficzna reklama dynamiczna umieszczana w górnej części strony, o rozmiarach maksymalnych 750x300 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. VI. Navibox (rectangle) 300x250 pikseli Navibox (rectangle) graficzna reklama dynamiczna umieszczana na prawej kolumnie nawigacyjnej serwisu, o rozmiarach maksymalnych 300x250 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. VII. Navibox rozwijany 300 > 600x250 pikseli Navibox rozwijany (expand) graficzna reklama dynamiczna umieszczana na prawej kolumnie nawigacyjnej serwisu, o rozmiarach maksymalnych 300x250 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0), html i rich media. VIII. Slider Kreacja inicjująca (belka) 1. Kreacja inicjująca (belka) jest emitowana nad treścią strony, pozycjonowana do dolnej krawędzi okna przeglądarki. Najechanie kursorem myszy lub kliknięcie powoduje przesunięcie się treści serwisu w lewo i pojawienie się slidera. Belka pozostaje widoczna na dole kreacji, aby umożliwid powrót do treści serwisu (przesunięcie w prawo). Kreacja inicjująca znika samoczynnie po 15 sekundach, jeżeli użytkownik nie wykona żadnej akcji. Najechanie lub kliknięcie na aktywny obszar belki, ewentualnie kliknięcie w przycisk ZAMKNIJ X umieszczony w prawym górnym rogu slidera powoduje przesunięcie kreacji w prawo i powrót do stanu pierwotnego, czyli do strony zawierającej treści serwisu. 2. Rozmiary kreacji inicjującej: szerokośd belki: 100% szerokości serwisu, szerokośd aktywnego obszaru belki: 950 px, wysokośd belki: 130 px, osadzona przy dolnej krawędzi okna przeglądarki, waga: 40 kb. 3. Maksymalny czas trwania animacji: 15 sekund, animacja może byd zapętlona. 4. Rozwijanie do slidera: po najechaniu lub kliknięciu. 5. Przycisk ZAMKNIJ X zgodny ze specyfikacją reklam w portalu Onet, umieszczony w prawym, górnym rogu kreacji. Slider 1. Rozmiary slidera (części kreacji, która pojawia się po wykonaniu przez użytkownika akcji najechania bądź kliknięcia w kreację inicjującą, co powoduje całkowite przesunięcie treści serwisu w lewo i odsłonięcie slidera): szerokośd: 950 px + tło na 100% szerokości okna przeglądarki, wysokośd: 550 px (+130 px wysokości kreacji inicjującej), wyrównany do dolnej krawędzi okna przeglądarki, umieszczony na warstwie pod belką, waga kreacji pojawiającej się po akcji użytkownika: 300 kb, waga dodatkowych elementów: do 2 MB. 2. Przycisk ZAMKNIJ X zgodny ze specyfikacją reklam w portalu Onet, umieszczony w prawym, górnym rogu kreacji. Wszystkie materiały powinny zostad nadesłane nie później niż na 5 dni roboczych przed startem kampanii IX. ZumiBaner 300x50 pikseli ZumiBaner graficzna reklama dynamiczna umieszczana w prawej górnej części mapy, o rozmiarach maksymalnych 300x50 pikseli i 40 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, gif animowany, flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0). 7

8 X. ZumiCorner ZumiCorner - dynamiczna, interaktywna reklama graficzna, zachęcająca użytkownika do kontaktu z kreacją. Reklama emituje się w całym obszarze mapy (kreacja skalowalna), uruchamiana jest poprzez akcję użytkownika, najechanie na tzw. rożek znajdujący się w lewym dolnym rogu mapy. Reklama w formie rozbudowanej animacji może zawierad wideo lub efekty dźwiękowe. Rozmiar maksymalny kreacji po rozwinięciu wyznacza obszar mapy. Maksymalna waga kreacji to 50kB, plik w formatach flash do wersji 10 włącznie (ActionScript 3.0) i rich media. Rozmiar rożka to 100x100 pikseli, plik w formatach jpeg, gif. Konieczne jest podanie ograniczenia liczby kontaktów z reklamą na użytkownika (maksymalnie 3). Ogólne 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Opera. 2. ZumiCorner może się rozwijad tylko po wykonaniu przez użytkownika akcji inicjującej rozwinięcie się reklamy, czyli najechanie kursorem na rożek. 3. Reklama rozwija się od lewej do prawej strony. 4. Każda reklama tego typu musi zawierad napis ZAMKNIJ oraz przycisk zamykania reklamy "X" umieszczone w prawym górnym rogu kompozycji. Minimalny rozmiar przycisku zamykania to 14x14 pikseli. Minimalna wysokośd czcionki w napisie ZAMKNIJ to 12 pikseli. Zarówno napis jak i przycisk powinny znajdowad się na nieprzezroczystym tle i byd klikalne na całej powierzchni. W przypadku kompozycji o nieregularnych kształtach przycisk zamknięcia powinien byd umieszczony w odległości maksymalnie 20 pikseli (w prawo lub do góry) od prawego górnego skraju głównego elementu kompozycji; przycisk powinien byd statyczny, mied podobny kontrast i wyrazistośd jak główny element kompozycji oraz zachowywad stały rozmiar i kolorystykę przez cały czas emisji reklamy. Kreacje odbiegające od powyższego schematu będą indywidualnie oceniane przez Onet.pl pod katem zgodności z wymogami ergonomii użytkowania portalu. 5. W przypadku kreacji zawierających przezroczyste obszary nie dopuszcza sie przykrywania ich niewidocznym przyciskiem przechwytującym kliknięcia - jedynie widoczne dla użytkownika fragmenty kreacji mogą przekierowywad po kliknięciu na stronę reklamodawcy. 6. Zabronione jest tworzenie reklam pobierających w trakcie emisji dodatkowe elementy lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach.swf); 7. Reklama, czy to w całości czy to w tylko jej elementy, nie powinna byd pobierana z zewnętrznego źródła lecz z serwerów Onet.pl Typu SWF 1. Nad przyciskiem zamykania reklamy (patrz: punkt 4 sekcji Ogólne specyfikacji dla ZumiCornera) musi byd zdefiniowana akcja geturl(_root.adzamknij, ""). on (release ) geturl(_root.adzamknij, ""); XI. Videoad VideoAd - reklamowy spot/film video trwający do 30 sekund publikowany na stronach serwisu Zumi.pl, zintegrowany wewnątrz wybranej graficznej formy reklamy. Zumi.pl w ramach kampanii przygotowuje dostarczony film (materiał źródłowy) do emisji. Na kreacje składa sie film reklamowy oraz ramka odtwarzacza Onet VideoAd Player, wyposażona w przyciski start/pauza, stop, włącz/wyłącz dźwięk oraz we wskaźniki załadowania i postępu odtwarzania filmu. Reklamodawca może przygotowad własna wersje odtwarzacza, względy technologiczne wymagają, by była ona wykonana w oparciu o szablon udostępniony przez Zumi.pl. Film reklamowy emitowany jest w technologii Macromedia Flash Video w trzech różnych jakościach strumienia wideo - w zależności od szybkości łącza użytkownika, natomiast użytkownikom łączącym sie przez modem wyświetlana jest kreacja zastępcza nie zawierająca filmu. Maksymalny czas trwania filmu wideo wynosi 30 sekund. Możliwie są dwie opcje uruchamiania kreacji: 8

9 - film w kreacji uruchamiany jest automatycznie natomiast dźwięk uruchamiany jest po akcji użytkownika (klikniecie bądź najechanie na obszar ikonki dźwięku), - zarówno film jak i dźwięk uruchamiany jest po akcji użytkownika (klikniecie bądź najechanie na obszar playera). Ogólne 1. Reklama będzie emitowana wyłącznie użytkownikom przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Opera. Typu SWF 1. VideoAd standardowo emitowany jest w następujących formatach: a. Double billboard 750x200 b. Triple billboard 750x300 c. Navibox 300x250 d. ZumiCorner 2. Filmy emitowane w standardowym odtwarzaczu Onet VideoAd Player powinny mied rozmiar uzależniony od formatu reklamy: - dla reklam o rozmiarach 300x250 pikseli rozmiar filmu wynosi 300x225 pikseli 3. Filmy emitowane w innych formach reklamowych powinny mied proporcje dostosowane do wymiarów tych form, lub byd emitowane w oprawie graficznej, tzw. skórce. (por. pkt. 5). 4. Możliwa jest emisja w oprawie graficznej (skórce) dostarczonej przez klienta. Elementy oprawy graficznej przyjmowane są wyłącznie jako pliki źródłowe (FLA) w wersji Macromedia Flash do wersji 8 włącznie, wraz z wszystkimi używanymi czcionkami. Skórki powinny byd wykonane w oparciu o odpowiedni z udostępnionych szablonów. Waga skórki (po skompilowaniu do pliku SWF) nie może przekroczyd 20KB. 5. Zumi.pl przygotowuje w oparciu o pierwotny materiał video (nadesłany przez klienta w formacie AVI lub MPEG) 3 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: * 150K Stream * 300K Stream * 600K Stream 6. Filmy przygotowywane samodzielnie przez reklamodawcę powinny zostad skompresowane za pomocą programu Sorenson Squeeze (R) do formatu FLV z wykorzystaniem metody "2-pass VBR" (http://www.sorensonmedia.com/pages/?pageid=3).reklamodawca powinien dostarczyd 3 wersje filmu dostosowane do różnych prędkości łącz użytkowników: * 150K Stream datarate nie powinna przekraczad 150kbps * 300K Stream datarate nie powinna przekraczad 300kbps * 600K Stream datarate nie powinna przekraczad 600kbps 7. Wartości datarate określają prędkości łącz wymagane do prawidłowej emisji filmu a ich przestrzeganie jest kluczowe dla poprawnej emisji materiału filmowego. Onet.pl stosuje mechanizm wykrywania prędkości łącza użytkownika. Jeśli datarate filmu będzie wyższa od prędkości łącza wyemitowany zostanie film o niższej datarate lub kreacja zastępcza. 8. Należy przygotowad kreacje zastępczą (flash), która będzie emitowana użytkownikom łączącym sie z Internetem poprzez łącza wolniejsze niż 150kbps. Do przygotowania kreacji zastępczej stosuje sie standardowa specyfikacje techniczna odpowiedniego bannera reklamowego, czyli przykładowo dla filmu emitowanego w obrębie naviboxa należy przygotowad kreacje zastępczą w rozmiarze 300x250 do 40 kb zgodnie ze specyfikacja dla naviboxa. XII. ZumiDirect ZumiDirect list poczty elektronicznej w formie pliku tekstowego (.txt) lub html wysłany do użytkowników darmowych kont pocztowych OnetPoczty. Standardowa waga mailingu to 40 kb. Ogólne 9

10 1. Warunkiem koniecznym wysłania listu jest podanie nazwy i a nadawcy, tematu listu, treści oraz podpisu. Podpis musi w jednoznaczny i prawdziwy sposób identyfikowad nadawcę listu. 2. Tytuł mailingu oraz nazwa nadawcy nie może wprowadzad odbiorcy w błąd; w szczególności nie może imitowad zwykłej korespondencji z użytkownikiem (np. RE, FW itp) lub sugerowad, że chodzi o korespondencje prywatna. 3. Tytuł mailingu nie powinien byd w całości pisany kapitalikami (stanowi to naruszenie zasad tzw. netykiety). 4. Pola nadawcy i tematu w mailingu mogą mied maksymalnie po 100 znaków. Jeżeli występują polskie znaki to dopuszczalna ilośd znaków sie zmniejsza: - przy jednym polskim znaku - maksymalnie 80 - przy wszystkich polskich znakach - maksymalnie W przypadku mailingu wysyłanego w formacie tekstowym (*.txt) konieczne jest określenie przez reklamodawcę, czy powinny byd rejestrowane przez Zumi.pl statystyki kliknięd w linki w treści listu reklamowego; w przypadku zliczania kliknięd w mailingu txt odnośniki (tzw. linki) dostarczone przez klienta zostaną podmienione i będą widoczne w liście w postaci np. 6. Wszelkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) musza byd przekazane do Zumi.pl jako gotowe materiały reklamowe i są pobierane z serwerów OnetPoczty. 7. Przekierowanie do serwisu reklamodawcy bądź wyświetlanie dodatkowych treści reklamowych nie znajdujących sie bezpośrednio w liście reklamowym, lecz pobieranych z serwera innego niż serwer OnetPoczty, nie może byd automatyczne. Może sie ono odbyd wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika OnetPoczty w odpowiedni odnośnik zawarty w liście reklamowym. 8. Szerokośd mailingu nie powinna byd większa niż 600 px - dotyczy to głównie mailingów przygotowanych z użyciem nieskalowalnej tabeli. 9. W kodzie mailingu nie mogą byd zamieszczane JavaScript y, ramki, elementy dynamicznego HTML oraz obiekty Active X (np. animacje flash). 10. Arkusze stylów (CSS) nie mogą byd zapisane w osobnym pliku - style musza byd zdefiniowane bezpośrednio w kodzie HTML mailingu. Nie mogą też zawierad elementów pozycjonowania (deklaracji "position"). 11. Kod HTML nie może zawierad znacznika <TEXTAREA>, nie może Mied także w znaczniku <INPUT> atrybutu type= image. Kod nie może również zawierad znacznika <TITLE> oraz <META> innego ni_ deklaracja kodowania czcionki a także nie może zawierad deklaracji <!DOCTYPE...>. 12. Kod HTML musi byd wolny od błędów. Mailingi przygotowywane w formacie HTML powinny byd zgodne ze standardem W3C dla HTML 4.01 (http://www.w3.org/tr/html401/). Nie będą przyjmowane do emisji mailingi kodowane w standardzie XML, XHTML ani w formacie MS Word. 13. Obrazki nie mogą byd umieszczone w sekcji style, gdyż uniemożliwia to zapisanie kreacji przez system mailingowy. Dopuszczane są jedynie dwa sposoby ustawienia obrazków: - jako tła w tagu body (atrybut background) - umieszczenie w tagach img. Dodatkowo obrazki umieszczone w stylach nie będą wyświetlane w MS Outlook w wersji 2007 i nowszych ze względu na specyfikę tego programu. 14. Polskie czcionki należy kodowad w standardzie Windows-1250 lub ISO-Latin-2 (ISO ); html musi zawierad deklaracje zgodna z faktycznym kodowaniem dokumentu. 15. Niektóre programy pocztowe nie wyświetlają prawidłowo elementów graficznych mailingów, dopóki użytkownik nie skorzysta z opcji "pobierz obrazki". 16. Do testowania mailingu wykorzystywany jest system pocztowy Onet.pl. Testy wykonujemy wyłącznie na skrzynki Onetowe. Akceptacja mailingu następuję poprzez sprawdzenie testu na skrzynce OnetPoczty lub link weryfikacyjny przesyłany do klienta. 17. Aby zoptymalizowad wyświetlanie mailingów na klientach pocztowych oraz urządzeniach mobilnych, każdy element graficzny istotny dla treści reklamy powinien byd opatrzony poprawnym opisem ALT w przykładowej postaci: <img src= opis.gif alt= opis2 >. ALT pokazuje krótki opis zdjęcia, po najechaniu na nie kursorem myszki. Opis ALT pokazuje sie równie_ w przypadku, gdy w kliencie poczty zostanie wyłączone pokazywanie grafik i zdjęd lub gdy klient poczty nie obsługuje poprawnie formatu grafiki. 10

11 XIII. Baner na ZumiLajt Reklama w platformie telefonii komórkowej oraz urządzeniach mobilnych zgodna ze standardami Stowarzyszenia marketingu Mobilnego (www.mmaglobal.com). Dla wersji mobilnej należy, zgodnie ze standardem MMA, przygotowad kreacje w czterech różnych rozmiarach, w jednym z formatów do wyboru: gif animowany, gif statyczny, jpg, png. Rozmiary: - 120x20 px do 3kB - 168x28 px do 3kB - 216x36 px do 5kB - 300x50 px do 7kB XIV. Baner na Ulicy 360 Banner na Ulicy 360 to graficzna reklama umieszczana pod elementami nawigacyjnymi - strzałkami w trybie Ulica 360, o rozmiarach maksymalnych 100x50 pikseli i 10 kb, w pliku o formatach: jpeg, gif, png. Na górze kreacji dodawany jest pasek REKLAMA 100x10 pikseli. XV. LandingPage LandingPage- strona docelowa na którą trafia użytkownik po kliknięciu w banner lub w mailing. Maksymalna szerokośd LandingPage to 950 px, a maksymalna waga to: 80 kb. Wytyczne co do kodu html i css: 1. Wszystkie klasy jak i identyfikatory umieszczane w ramach landing page powinny zaczynad się od prefixu #landing_container.zumi_lp_nazwa_klasy lub #landing_container #zumi_lp_nazwa_id 2. Nie można umieszczad w stylach css odwołao bezpośrednio do żadnego znacznika, w szczególności dotyczy to body i html. 3. LandingPage wstawiany w redaktorze powinien zawsze byd ujęty w kontener <divid="landing_container"></div> 4. W formularzu obsługujemy następujące pola: - imię nazwa html name przykład <input type="text" name="name"> - nazwisko nazwa html surname przykład <input type="text" name="surname"> - nazwa html przykład <input type="text" name=" "> - telefon nazwa html phone przykład <input type="text" name="phone"> - notes nazwa html notes przykład <textarea name="notes"></textarea> 5. Jeżeli pola występują w strukturze html są automatycznie walidowane i wysyłane na adres podany w redaktorze. 11

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych

Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych Reklama w serwisie Zumi.pl - specyfikacja techniczna form graficznych 1 stycznia 2011 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 px... 6 II. Billboard

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o.

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o. Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji Podstawowe formy graficzne 300x38 Navibanner Navibanner: graficzny element reklamowy umieszczany w prawej części strony serwisu Rozmiar: 300 x 38 pikseli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych www.olsztyn.tvp.pl Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Newsletter, newsletter sponsorowany Artykuł sponsorowany Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Bannery w Newsletter jedna emisja w miesiącu Forma reklamowa

Bardziej szczegółowo

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6 Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Cena netto TOP BANNER 50 kb 1178 x 120 jpg, gif, swf 300 zł

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 750x200 gif,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl 2012 Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://podlasie24.pl/upl/specyfikaciatechniczna2012.pdf Siedlce Podlasie24

Bardziej szczegółowo

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna Formy reklamowe Specyfikacja techniczna Spis treści SPIS TREŚCI...1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII MACROMEDIA FLASH....3 1. BILLBOARD...4 1.1 BILLBOARD STATYCZNY...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 720x200 gif,

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu tvn24.pl specyfikacja techniczna

Reklama w portalu tvn24.pl specyfikacja techniczna Reklama w portalu tvn24.pl specyfikacja techniczna Obowiązuje od dnia 15 stycznia 2008 r. Spis treści: Zasady ogólne...3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych...3 I. Banner 468x60 pikseli...6 II. Banner

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE y form reklamowych dostępnych w serwisach www.gazetaolsztynska.pl i wm.pl SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Zasady ogólne...................................str. 4 1. Baner tradycyjny................................str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja internetowa form reklamowych

Specyfikacja internetowa form reklamowych Specyfikacja internetowa form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 6 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5 Spis treści 1.Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych...3 2.Wymagania ogólne dla wszystkich reklam... 3 3.Zasady dotyczące kreacji reklamowych wykonanych w technologii Flash...4 4.Wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.

Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna. Warszawa 2012 Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://www.afilo.pl/pub/specyfikacja/specyfikacjatechniczna.pdf S t r o n a 2 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych

Specyfikacja techniczna form Reklamowych Specyfikacja techniczna form Reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 5 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne prezentacji reklam

Warunki techniczne prezentacji reklam Warunki techniczne prezentacji reklam Do: Reklamodawcy Data utworzenia: 2007-06-29 Liczba stron: 9 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: dokument jawny Adres: Plocman Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Standardy kreacji GoldenAd

Standardy kreacji GoldenAd Standardy kreacji GoldenAd Standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców Typ kreacji Nazwa Rozmiar [px] Waga [kb] Format pliku Billboard 750x100 40 GIF/JPG/SWF

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad.

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Way2traffic.com Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Spis treści 1. Cel powstania specyfikacji... 3 2. Postanowienia ogóle słownik pojęć... 3 3. Kreacje oferowane

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu Sympatia.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w wortalu Sympatia.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w wortalu Sympatia.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 Banner 468x60 pikseli... 7 Banner rozwijany 468x60 > 240

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Display

Specyfikacja techniczna. Display Specyfikacja techniczna Display Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach należących do sieci reklamowej Digital Contact powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. (0-22) 455 33 00, faks (0-22) 455 33 01, NIP 522-010-28-53

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Wymagania Ogólne... 3 Standardowe Formy Reklamy... 4 Banner... 4 Billboard... 4 Leaderboard... 4 Medium Rectangle... 4 Skyscraper... 4 Double Billboard... 4 Large

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna reklam graficznych: Niniejsza specyfikacja określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI 3 5. MATERIAŁY 3 6. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012

Zawartość. Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Portalu Ekologia.pl Wersja: 01.10.2012 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 2 KOMPLET MATERIAŁÓW... 3 FORMY REKLAMY... 4 01-922 Warszawa tel. : (22) 424

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl

Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl Specyfikacja Techniczna Produktów Reklamowych esky.pl (wersja I: ) esky.pl Strona 1 z 13 Zawartość 1. Ogólne zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 1.1. Zasady ogólne... 3 1.2. Zasady ogólne dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a Wagi, rozmiary i formaty form reklamowych Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Billboard 50 kb 750x100 Double billboard 50 kb 750x200 Triple

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI _ 3 5. MATERIAŁY _ 3 6.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7

Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet. Ver 1.7 Specyfikacja techniczna form reklamy w sieci reklamowej IDMnet Ver 1.7 Warszawa, 01.06.2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja.

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Spis Treści: I. Założenia ogólne II Nazewnictwo i komplet materiałów III. Dopuszczalne rozmiary, ciężar i format materiałów IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50 kb gif, jpg, swf Skyscraper 120x600 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 05.03.2013 Strona 1 z 19 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 8 Baner, Scroll Baner:... 8 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH Spis treści I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 3 II. PODSTAWOWE FORMATY REKLAMOWE... 4 III. FORMATY RICH MEDIA... 5 IV. DOBRE PRAKTYKI KREACJE RICH MEDIA... 7 2 I. Założenia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 31.01.2012 Strona 1 z 21 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 5 Baner, Scroll Baner:... 5 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Banner 468x60 pikseli... 6 II. Banner rozwijany 468x60 >

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych 1 września 2010 Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Billboard 750x100 pikseli... 7 II. Billboard

Bardziej szczegółowo

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław Tel. 71 344 38 48 Fax 71 343 51 97 1. Cennik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Spis treści Zasady ogólne... 3 Zasady przygotowania kreacji... 4 Formy kreacji reklamowych... 5 Expand billboard... 5 Push billboard (billboard rozpychający )... 6 Scroll billboard...

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w portalu Onet.pl - specyfikacja techniczna form reklamowych 01 lutego 2009 Spis treści: Zasady ogólne... 4 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 4 I. Banner 468x60 pikseli... 8 II. Banner rozwijany

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 Specyfikacja techniczna form reklamowych oferowanych w Katalogu Ekokatalog.pl Wersja: 03.09.2010 Zawartość ZAŁOŻENIA OGÓLNE...2 KOMPLET MATERIAŁÓW...3 FORMY REKLAMY...4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Kreacje i kody

Bardziej szczegółowo

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych

Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Cennik oraz specyfikacja techniczna form reklamowych Obowiązuje od: Lipiec 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 Specyfikacja techniczna...3 Zasady ogólne...3 1. Billboard...4 2. Double Billboard...4 3. Baner...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 01.07.2013 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Formy reklamowe w m.interia.pl... 4 2.1. Mobileboard... 4 2.2. High Mobileboard...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl BANER 610x120 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Baner reklamowy umieszczony w lewej części strony, we właściwej treści - zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar

Promar. Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Promar Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez AdsPromar Krótka charakterystyka form reklamowych Akceptujemy kreacje.gif,.jpg oraz.swf. Nazwa Max rozmiar [px] Max waga [kb] Uwagi Button

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10

OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 OPIS PRODUKTÓW REKLAMOWYCH O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja: 2011-06-10 SPIS TREŚCI 1. BILLBORD 3 2. EXPAND BILLBORD 4 3. SCROLL BILLBOARD 5 4. DOUBLE BILLBOARD 6 5. SKYSCRAPER 7 6. EXPAND

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Informacje wstępne Grupa Melog.com sp. z o.o Morizon SA nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy klient nie dostarczy poprawionej wersji kreacji lub nie spełnia ona

Bardziej szczegółowo

GAZETAPRAWNA.PL, WIESZJAK.PL, INFOR.PL, PRAWNIK.PL

GAZETAPRAWNA.PL, WIESZJAK.PL, INFOR.PL, PRAWNIK.PL GAZETAPRAWNA.PL, WIESZJAK.PL, INFOR.PL, PRAWNIK.PL SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WYMAGANIA OGÓLNE FORM REKLAMY... 2 :: KREACJE.GIF/JPG ::... 2 :: KREACJE.SWF ::... 2 FORMY PŁASKIE... 4 :: BANER

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0

Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych. ver. 2.0 AdAction Sp. z o.o. Ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, Tel. +48 228296538, fax: +48 228296555 www.adaction.pl e-mail: box@adaction.pl Specyfikacja techniczna form reklamowych w sieciach reklamowych

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna

specyfikacja techniczna specyfikacja techniczna Warszawa, 2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH ()...4 3. REKLAMA BANEROWA...6 4. POPUP / POPUNDER...6 5. FEED 6 6.BRANDMARK,TOPLAYER...7

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie Uwagi ogólne Jak czytać specyfikację Dostępne formaty reklamowe Billboard Box Coverflow intray/intray Video Loader Welcome Screen Video Branded Video

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie ogólne Jak czytać specyfikację Reklama w ipla Windows Billboard Boks Coverflow intray Loader Overlay Double Overlay Expand Overlay Video Overlay Branded

Bardziej szczegółowo

polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych

polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych polski portal internetowy Reklama w portalu Onet.pl specyfikacja techniczna form reklamowych Spis treści: Zasady ogólne... 3 Zasady tworzenia kreacji reklamowych... 3 I. Banner tradycyjny 468x60 pikseli...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Wersja 1.1 ostatnia aktualizacja 23.01.2008 Dokument określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego Cogito.com.pl. Reklamy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Waga kreacji Rozmiar [px] pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Axel Springer Online

Specyfikacja techniczna Axel Springer Online Specyfikacja techniczna Axel Springer Online Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Axel Springer powinny spełniać warunki okreslone w specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO Vstitial Pełnoekranowa forma video, z obrandowanym odtwarzaczem oraz tłem uruchamiana samoczynnie po dwóch sekundach od załadowania się serwisu. Dopuszczalne formaty:flv+jpg/swf+flv

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 1 grudnia 2009 r. Data wejścia w życie: 1 grudnia 2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 08.09.2009 r. Data wejścia w życie: 16.07.2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl:

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: 1. Baner 468 x 60 (reklama górna)... 2 2. Baner 468 x 500 (Expand - reklama górna)... 2 3. Baner 750 x 100 (reklama górna)...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA 1 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Ringier Axel Springer powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORM REKLAMOWYCH 2 S t r o n a FORMY REKLAMOWE STANDARDOWE MAKSYMALN A WAGA ROZMIAR [PX] BILLBOARD 50 kb 750x100 DOUBLE BILLBOARD 50 kb 750x200 TRIPLE BILLBOARD 50 kb 750x300 WIDEBOARD

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Luty 2014 Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje SWF... 3 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus...

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Leaderboard 728x90 40 kb gif, jpg, swf Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot.

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Statystyki. Technologię mierzącą dostarcza Smart AdServer. Dopuszczalna różnica adserwerowa dla statystyk odsłon

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

Serwisy Zdrowotne. RozWiązania reklamowe

Serwisy Zdrowotne. RozWiązania reklamowe Serwisy Zdrowotne RozWiązania reklamowe WARSZAWA 2012 ROZWIĄzania reklamowe 02 Reklamy display Power content Branding PRODUKCJA TREŚCI Mailing reklamy display 03 BILLBOARD Rozmiar kreacji: 750x100 px Waga

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 15.10.2013 Strona 1 z 20 Spis Treści Spis Treści. 2 I. Założenia ogólne 4 II. Szczegółowe wymagania 8 Baner, Scroll Baner:. 8 Expand Baner: 8 Billboard,

Bardziej szczegółowo

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1.

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1. WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA Format: mp4 (h.264 / aac) Minimalna rozdzielczość: 640x360 dla 16:9 lub 640x480 dla 4:3 (wyższe rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL

Specyfikacja techniczna form reklamowych w portalu INTERIA.PL w portalu INTERIA.PL SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 4 1. Billboard... 5 2. Belka pod modułem Fakty... 5 3. Belka pod modułem Biznes... 5 4. Belka pod modułem Wideo... 6 5. Belka pod modułem Styl Życia...

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt

Billboard 750 x 100. Rozmiar: 750x100 pikseli Waga: do 60 kb Lokalizacja: u góry wszystkich stron Witryny. Reklama w Internecie: kontakt Billboard 750 x 100 Billboard jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w górnej, środkowej części serwisu. Kliknięcie w billboard powoduje przejście na adres docelowy kreacji. Rozmiar: 750x100 pikseli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE A Billboard A1 Double Billboard A2 Triple Billboard B Belka A C Rectangle Billboard Rozmiar: 750x100 pikseli (do 40 kb) Cena 100 zł* A1 Double Billboard Rozmiar: 750x200 pikseli (do 40 kb) Cena 120 zł*

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Reklam. emitowanych na serwisie

Specyfikacja Techniczna Reklam. emitowanych na serwisie Specyfikacja Techniczna Reklam emitowanych na serwisie www.okazje.info 1 Spis treści: 1. Wymagania ogólne dla wszystkich typów reklam...3 2. Warunki ogólne...3 3. Wymagania dla reklam emitowanych z zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 26.04.2016 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Mobilne formy reklamowe... 4 2.1. Mobiboard... 4 2.2. High Mobiboard... 4 2.3.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl

Specyfikacja techniczna reklam na portalu. Konpolski.pl Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Specyfikacja techniczna reklam na portalu Konpolski.pl Czerwiec 2014 Założenia ogólne Hortpress Sp z o.o. (dalej: Wydawca ) wymaga przesłania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

FORMY REKLAMOWE. www.tvp.pl/olsztyn

FORMY REKLAMOWE. www.tvp.pl/olsztyn FORMY REKLAMOWE Spis Form reklamowych 1. Banner 2. Billboard 3. Double Billboard 11. Megabox 12. Scroller 13. In-Stream VideoAd 30 4. Skyscraper 5. Tapeta 6. Brand mark 7. Toplayer 8. expander billboard/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje HTML5... 4 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus... 5 1.3.

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna produktów reklamowych

specyfikacja techniczna produktów reklamowych specyfikacja techniczna produktów reklamowych Wprowadzenie Dokument określa sposób przygotowania produktów reklamowych dla serwisu Darmol.pl. Wszelkie umieszczone reklamy muszą spełniać poniższe kryteria

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012 formy layerowe formy standardowe I. Wymogi ogólne: SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERNETOWYCH FORMATÓW REKLAMOWYCH LUTY 2012 Komplet materiałów(kreacje, URL, parametry i szczegóły emisji, ewentualne kody emitujące/zliczające)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI MODUŁÓW REKLAMOWYCH WWW.CARPPASSION.EU 1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY....03 2. NOWOŚCI RYNKOWE.....03 3. KALENDARZ IMPREZ......03 4.

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 1 listopada 2008 r. Spis treści: Cennik...3 I. Podstawowe graficzne formy reklamowe...3 II. Reklamy wideo VideoAd i In-Stream

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne reklama@advice.pl

Zasady ogólne reklama@advice.pl Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach należących do sieci reklamowej Advice powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w Ad-vice.

Bardziej szczegółowo

Cennik serwisu e-harmonogram

Cennik serwisu e-harmonogram Cennik serwisu e-harmonogram 1. Ścieżka formalno - prawna inwestycji PROMOCJA: 9 / 19 ZŁ brutto Cena ścieżki formalno-prawnej jest uzależniona od poziomu skomplikowania inwestycji oraz ilości uwzględnionych

Bardziej szczegółowo

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji

Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Reklama w wortalu tvn24.pl formy, cennik i warunki emisji Obowiązuje od dnia 15 stycznia 2008 r. Spis treści: Biuro Reklamy: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, tel. (022) 453 3105, fax (022) 8566496

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY.... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary kreacji reklamowych

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

REKLAMY BANEROWE BANERY WYŚWIETLANE W DZIAŁACH:

REKLAMY BANEROWE BANERY WYŚWIETLANE W DZIAŁACH: REKLAMY BANEROWE BANERY WYŚWIETLANE W DZIAŁACH: STRONA GŁÓWNA, WYSZUKIWARKA OFERT, WASZE GALERIE, ZAPOWIEDZI OPIS REKLAMY SYMULACJA GRAFICZNA 1 000 Cena brutto 3 000 5 000 10 000 Billboard BE OVER Rozmiar

Bardziej szczegółowo

CENNIK REKLAMY 2014. Forma reklamy

CENNIK REKLAMY 2014. Forma reklamy swf, jpg, png, gif swf swf, jpg, png, gif Format pliku W sprawie reklamy na portalu prosimy o kontakt CENNIK REKLAMY 2014 Cena emisji zł netto Wymiary w pikselach Długość trwania emisji 1 m-c 3 m-ce 6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna phpadsnew Dokumentacja techniczna Ostatnia aktualizacja: 2007.03.27 BIATEL S.A. http://www.biatel.pl Spis treści: 1 Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych.... 3 2 Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo