MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R."

Transkrypt

1 MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

2 Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Assetus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Łódź Adres: Ul. Drewnowska 48, Łódź Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: 2

3 Papiery wartościowe objęte ofertą: (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. Nie istnieją ograniczenia przedmiotowe lub podmiotowe oferowania lub zbywania papierów wartościowych. Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący). Cena emisyjna: Cena emisyjna 1 akcji serii D wynosi 1,00 zł (jeden złoty). Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż euro, jednakże pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ustawy. Niniejsze Memorandum nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tryb informowania o zmianach danych zwartych w Memorandum w okresie jego ważności: W wypadku zmiany danych zawartych w Memorandum w okresie jego ważności, Emitent sporządzi aneks do Memorandum i udostępni go na stronie internetowej: oraz opublikuje w formie raportu bieżącego. Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w Łodzi, dnia 6 października 2014 r. i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 6 października 2014 r. Termin ważności Memorandum upływa po 12 miesiącach od daty jego udostępnienia do publicznej wiadomości. 3

4 Spis treści I. CZYNNIKI RYZYKA... 7 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA I JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ... 7 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM INFORMACYJNYM EMITENT III. DANE O EMISJI SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH CELE EMISJI, KTÓRYCH REALIZACJI MAJĄ SŁUŻYĆ WPŁYWY UZYSKANE Z EMISJI, WRAZ Z OKREŚLENIEM PLANOWANEJ WIELKOŚCI WPŁYWÓW, OKREŚLENIEM, JAKA CZĘŚĆ TYCH WPŁYWÓW BĘDZIE PRZEZNACZONA NA KAŻDY Z WYMIENIONYCH CELÓW, ORAZ WSKAZANIE, CZY CELE EMISJI MOGĄ ULEC ZMIANIE ŁĄCZNE OKREŚLENIE KOSZTÓW, JAKIE ZOSTAŁY ZALICZONE DO SZACUNKOWYCH KOSZTÓW EMISJI, ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW WEDŁUG ICH TYTUŁÓW OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI INFORMACJE O PRAWIE PIERWSZEŃSTWA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE INFORMACJA O PRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY AKCJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH UMOWY O SUBMISJĘ ZASADY DYSTRYBUCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH A) WSKAZANIE OSÓB, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA B) WSKAZANIE TERMINÓW OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY C) WSKAZANIE ZASAD, MIEJSC I TERMINÓW SKŁADANIA ZAPISÓW ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA ZAPISEM D) WSKAZANIE ZASAD, MIEJSC I TERMINÓW DOKONYWANIA WPŁAT ORAZ SKUTKÓW PRAWNYCH NIEDOKONANIA WPŁATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPŁATY NIEPEŁNEJ E) INFORMACJE O UPRAWNIENIACH ZAPISUJĄCYCH SIĘ OSÓB DO UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZŁOŻONEGO ZAPISU WRAZ Z WARUNKAMI, JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY TAKIE UCHYLENIE BYŁO SKUTECZNE F) TERMINY I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH G) WSKAZANIE ZASAD ORAZ TERMINÓW ROZLICZENIA WPŁAT I ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT H) WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH OFERTA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU LUB EMITENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD JEJ PRZEPROWADZENIA I) INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU I FORMY OGŁOSZENIA O DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU OFERTY DO SKUTKU ORAZ SPOSOBU I TERMINU ZWROTU WPŁACONYCH KWOT J) INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU I FORMY OGŁOSZENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OFERTY LUB JEJ ODWOŁANIU IV. DANE O EMITENCIE PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

5 1.1 DANE TELEADRESOWE WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA OKREŚLENIE RODZAJU I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W TERMINIE WAŻNOŚCI MEMORANDUM INFORMACYJNEGO MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM WARTOŚCIOWYM PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA RYNEK DZIAŁANIA EMITENTA ORGANIZACJA SPÓŁKI STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA STRUKTURA PRZYCHODÓW EMITENTA ORAZ WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI ALBO MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA

6 11. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ INFORMACJE O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W MEMORANDUM INFORMACYJNYM WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE V INFORMACJE NA TEMAT OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA76 ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD R. DO R OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA WRAZ Z RAPORTEM Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD R. DO R OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA WRAZ Z RAPORTEM Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD R. DO R V. ZAŁĄCZNIKI ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO STATUT EMITENTA TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIEZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD DEFINICJE SKRÓTÓW

7 I. Czynniki ryzyka Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe. Emitent zawarł w Memorandum Informacyjnym wszystkie znane mu w dniu sporządzenia Memorandum czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego działalnością Ryzyko związane ze skalą działalności Emitenta Emitent wykazał w zbadanym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 283 tys. zł, stratę netto w wysokości 51 tys. zł oraz sumę bilansową na poziomie 868 tys. zł. Na koniec I półrocza 2014 r. niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta kształtowały się na poziomie tys. zł w przypadku przychodów ze sprzedaży, -99 tys. zł na poziomie wyniku netto przy sumie bilansowej wynoszącej tys. zł. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent zatrudniał jedną osobę na pełen etat. W ramach emisji akcji serii D Emitent zamierza pozyskać do tys. zł. Istnieje ryzyko, iż przy obecnej skali działalności Emitent nie będzie w stanie efektywnie wykorzystać środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii D. Ryzyko związane z ograniczeniem działalności reklamowej Począwszy od II kwartału 2014 r. Emitent ograniczył zakres prowadzonej działalności w zakresie agencji reklamowej wygaszając działalność dotyczącą reklamy w przestrzeni miejskiej i skupiając się na prowadzeniu portali internetowych (w tym kampanii reklamowych na prowadzonych portalach). Przychody z tytuły usług reklamowych w przestrzeni miejskiej stanowiły w 2013 r. 56% przychodów ogółem, natomiast w I półroczu 2014 r. odpowiadały za 82% przychodów ogółem. Ograniczenie działalności reklamowej może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta oraz jego sytuację majątkową, finansową oraz gospodarczą. Ryzyko związane z grupą kapitałową Emitent tworzy Grupę Kapitałową poprzez konsolidację metodą pełną wyników finansowych spółki Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w której posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników oraz konsolidację metodą pełną wyników finansowych spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie, w której posiada udziały stanowiące 53,6% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 53,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Istnieje ryzyko, iż w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lub wyników finansowych spółek zależnych pogorszeniu ulegnie sytuacja finansowa lub skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta. Emitent zwraca uwagę, iż na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego spółka zależna, tj. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, nie prowadzi działalności operacyjnej (dotychczasowa działalność związana z obrotem złotem dewizowym została wygaszona w II kw r.). Aktualnie trwają prace nad sformułowaniem nowej strategii rozwoju spółki zależnej oraz nad określeniem nowego rodzaju działalności. Docelowo Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ma prowadzić działalność komplementarną do działalności Moderndach Sp. z o.o. (spółka Moderndach 7

8 Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku konstrukcji drewnianych, w tym dachów, pokryć dachowych, domów pasywnych i niskoenergetycznych i innych) lub zostać zlikwidowana. Ryzyko związane z istotnością wyników Moderndach Sp. z o.o. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym W wyniku nabycia w dniu 5 czerwca 2014 r. dodatkowych 122 udziałów w spółce Modernach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie dotychczasowy udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na WZW spółki Moderndach Sp. z o.o. wzrósł z 4,8% do 53,6%. Emitent dokonuje konsolidacji metodą pełną wyników Moderndach Sp. z o.o. od dnia przejęcia pakietu kontrolnego w wymienionej spółce. W roku 2013 r. niezaudytowane wyniki finansowe Moderndach Sp. z o.o. wykazały przychody ze sprzedaży na poziomie tys. zł, 26 tys. zł zysku netto oraz sumę bilansową wynoszącą tys. zł. W przypadku skonsolidowanego zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013 przychody ze sprzedaży wyniosły 283 tys. zł, grupa kapitałowa Emitenta odnotowała stratę w wysokości 51 tys. zł oraz sumę bilansową na poziomie 868 tys. zł. Skala działalności dotychczasowej grupy kapitałowej Emitenta jest zdecydowanie mniejsza od skali działalności spółki Moderndach Sp. z o.o. Przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta będą w istotny sposób uzależnione od jednostkowych wyników finansowych spółki Moderndach Sp. z o.o. Ryzyko związane odroczeniem płatności za część udziałów Moderndach Sp. z o.o. W dniu 5 czerwca 2014 r. Emitent zawarł szereg umów nabycia łącznie 122 udziałów od dotychczasowych udziałowców Moderndach Sp. z o.o. (pełen proces nabycia przedstawiony został w rozdziale IV pkt 8 niniejszego Memorandum Informacyjnego) za łączną wartość ,00 zł. Do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent dokonał płatności za 20 udziałów za łączną kwotę ,00 zł. Płatność za 102 udziały za łączną kwotę ,00 zł została odroczona do dnia 15 grudnia 2014 r. (płatność ta na koniec I półrocza 2014 r. wykazywana była w pozycji zobowiązania krótkoterminowe inne zobowiązania finansowe). Emitent zamierza sfinansować płatność za udziały wpływami uzyskanymi z emisji akcji serii D. Jednocześnie w przypadku niepowodzenia emisji akcji serii D, w tym nieuzyskania wystarczających wpływów z emisji, Emitent sfinansuje nabycie udziałów z wykorzystaniem środków od inwestora zewnętrznego (od którego Emitent posiada pisemne umowne poręczenie dokonania płatności w przypadku nieuregulowania powyższego zobowiązania w terminie do 15 grudnia 2014 r.). Ryzyko związane ze strukturą dostawców i odbiorców Moderndach Sp. z o.o. Moderndach Sp. z o.o., który jest spółką zależną od Emitenta, posiada wysoce skoncentrowaną strukturę dostawców i odbiorców. Ewentualna utrata jednego z kluczowych dostawców lub odbiorców wpłynie negatywnie na wyniki finansowe wymienionej jednostki zależnej, co w efekcie doprowadzi na pogorszenia skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta. Ryzyko związane z sezonowością wyników Moderndach Sp. z o.o. Spółka Moderndach Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku budowlanym w segmencie konstrukcji drewnianych. Rynek ten charakteryzuje się istotną sezonowością, uzależnioną m.in. od warunków atmosferycznych, w których mogą być prowadzone prace budowlano-montażowe. Wykazywana przez Moderndach Sp. z o.o. sezonowość wyników finansowych charakteryzuje się ponoszeniem większości kosztów operacyjnych w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, przy odnotowywaniu przychodów w drugim półroczu roku kalendarzowego. W związku z powyższym kluczowym dla wyników Moderndach Sp. z o.o. są III i IV kw. roku kalendarzowego. Ryzyko związane ze spłatą zadłużenia oprocentowanego Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent wykazywał wartość zobowiązań oprocentowanych w wysokości ,12 zł (dokładne informacje o zobowiązaniach oprocentowanych znajdują się w rozdziale IV pkt 11 niniejszego Memorandum Informacyjnego). 8

9 W związku z częściowym ograniczeniem począwszy od II kwartału 2014 r. skali działalności agencji reklamowej (Emitent zrezygnował z prowadzenia kampanii w przestrzeni miejskiej koncentrując się na prowadzeniu portali internetowych oraz kampanii reklamowych w ramach ich funkcjonowania) istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie uregulować zobowiązań oprocentowanych. W ocenie Zarządu Emitenta ryzyko to jest minimalizowane z uwagi na docelowe otrzymywanie dywidendy z zysku wypłacanego przez spółkę Moderndach Sp. z o.o. (która na koniec I półrocza 2014 r. wypracowała 99 tys. zł straty netto) oraz z zysków wypracowywanych z działalności portali internetowych (w tym z przeprowadzanych na nich kampanii reklamowych). Ryzyko związane z naruszaniem regulacji w zakresie obowiązków informacyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect. Emitent posiada status spółki publicznej, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach publikowanych raportów bieżących i okresowych przez Emitenta mogą występować naruszenia wymogów stawianych przez Organizatora Alternatywnego Systemy Obrotu w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W raporcie bieżącym nr 22/2012 Nabycie aktywów o istotnej wartości Emitent nie wskazał, iż nabyte udziały stanowiły przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego zgodnie z umową o ustanowienie zastawu rejestrowego na obligacjach wyemitowanych przez sprzedającego. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 23 lipca 2012 r. pod pozycją W dniu 21 grudnia 2012 r. Emitent otrzymał zgodę administratora zastawu na nabycie ww udziałów i na wykreślenie ww zastawu z przedmiotowego rejestru przez administratora, a o zaistniałym fakcie nie poinformował poprzez raport bieżący. Ponadto Emitent nie opublikował stosownego raportu bieżącego o zdjęciu zastawu, zgodnie z dyspozycją administratora zastawu z dnia r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 19 grudnia 2013 r. W raporcie bieżącym nr 17/2014 Nabycie przez Emitenta aktywów o znaczącej wartości Emitent nie wskazał, iż umowy kupna i nabycia 122 udziałów za łączną kwotę w wysokości zł w spółce Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie są umowami warunkowymi, w których Emitent dopełnił swoich zobowiązań płatniczych i stały się skuteczne zgodnie z zapisami ww przedmiotowych umów. Ponadto Emitent nie wskazał, iż nie dokonał całości zapłaty za udziały korzystając z zapisu umownego przewidującego odroczony termin płatności za udziały w kwocie zł w terminie do 15 grudnia 2014 r., oraz pominął fakt dokonania poręczenia powyższej płatności przez inną osobę, co zostało jednak opisane w Komentarzu Zarządu do wyników Emitenta w Raporcie Kwartalnym za drugi kwartał 2014r. W dniu 27 czerwca 2014 r. dokonane zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, na skutek których został zmieniony skład Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent opublikował w dniu r. Raport Bieżący nr 18/2014, w którym wskazał osoby powołane w skład Rady Nadzorczej przez WZA spółki Emitenta, niemniej do dnia sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego nie opublikował dodatkowo raportu bieżącego zawierającego informacje, o których mowa w 10 pkt 20) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W II kwartale 2013 r. jednostka zależna od Emitenta, tj. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. wygasiła dotychczas prowadzoną działalność w zakresie obrotu złotem dewizowym. Od tego czasu trwają prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju oraz nowego profilu działalności. Emitent informował o tym w swoim Raporcie Kwartalnym, niemniej nie poinformował dodatkowo w raporcie bieżącym o istotnej zmianie przedmiotu działalności (wygaszaniu działalności)lub zakresu działalności prowadzonej przez jego jednostkę zależną. 9

10 Od II kwartału 2014 r. Emitent wygasił działalność w zakresie przeprowadzania kampanii reklamowych w przestrzeni miejskiej w ramach prowadzonej agencji reklamowej. Wskazany zakres działalności odpowiadał w 2013 r. za 56% wypracowanych przychodów przez Emitenta, a w I półroczu 2014 r. za 82% przychodów ogółem. Jednocześnie Emitent od II kwartału 2014 r. planuje koncentrować swoją działalność na zarządzaniu jednostką zależną Moderndach Sp. z o.o. oraz na dalszym prowadzeniu portali internetowych. Emitent informował o tym w swoim Raporcie Kwartalnym za drugi kwartał 2014r., niemniej jeszcze nie informował dodatkowo w raporcie bieżącym o istotnej zmianie przedmiotu działalności lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta. Ponadto raporty okresowe publikowane przez Emitenta mogą nie zawierać wszystkich informacji wymaganych przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu,niemniej Emitent w Raporcie nr 25/2014 z dnia r. opublikował uzupełnienie swojego Raportu Okresowego za drugi kwartał 2014r. W związku z tym część informacji prezentowanych przez Emitenta,mogła nie być sporządzona w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta lub na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. Istnieje ryzyko,dotyczące spółek notowanych w ASO na rynku New Connect w Warszawie, iż w przypadku niewypełniania obowiązków wynikających z załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. może nałożyć na Emitenta upomnienie lub karę pieniężną w wysokości do zł, a w przypadku dalszego naruszania przez Emitenta obowiązujących regulacji dokona zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentów finansowych Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Ryzyko związane ze strategią rozwoju w zakresie działalności inwestycyjnej Zgodnie z przedstawioną w rozdziale IV pkt 7 strategią rozwoju Spółki Emitent zamierza m.in. skoncentrować swoją działalność na zarządzaniu działalnością spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. Nie można wykluczyć, iż z uwagi na ograniczone zasoby ludzkie,emitent nie będzie w stanie efektywnie zarządzać wskazaną spółką zależną oraz sprawować nad nią nadzoru. Emitent wskazuje, iż Prezes Zarządu Assetus S.A. Pan Piotr Wiaderek pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Moderndach Sp. z o.o. Ryzyko związane z działalnością inwestycyjną W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej Emitent dokonał dwóch inwestycji kapitałowych, tj. w Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. (spółka aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej, docelowo ma prowadzić działalność komplementarną do działalności Moderndach Sp. z o.o. lub zostać zlikwidowana), w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZW oraz w Moderndach Sp. z o.o. (spółka z branży produkcyjnej /budowlanej zajmującej się produkcją konstrukcji drewnianych, w tym dachów, pokryć dachowych, domów pasywnych i niskoenergetycznych i innych), w której Spółka posiada 53,6% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZW. Dodatkowo Emitent nie wyklucza dokonywania inwestycji kapitałowych w przyszłości, jednak zaznacza, że będą to inwestycje w podmioty o profilu działalności komplementarnym do działalności spółki portfelowej Moderndach Sp. z o.o. (spółki z branży przemysłu drzewnego). Ponieważ inwestycja Emitenta w Moderndach Sp. z o.o. ma charakter inwestycji długoterminowej, przy czym Emitent dokonał inwestycji w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w przyszłości (tj. z zamiarem późniejszej odsprzedaży udziałów po cenie wyższej od ceny 10

11 nabycia), lub otrzymywania dywidendy, istnieje ryzyko, iż Emitent nie zrealizuje w przyszłości dodatniej stopy zwrotu na inwestycji w Moderndach Sp. z o.o. Ryzyko związane z brakiem dywersyfikacji działalności inwestycyjnej Inwestycja Emitenta w Moderndach Sp. z o.o. ma charakter inwestycji długoterminowej, przy czym Emitent dokonał inwestycji w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w przyszłości (tj. z zamiarem późniejszej odsprzedaży udziałów po cenie wyższej od ceny nabycia), lub otrzymywania dywidendy. Prowadzona przez Emitenta działalność inwestycyjna skoncentrowana jest na inwestycji w Moderndach Sp. z o.o. Z uwagi na brak dywersyfikacji działalności inwestycyjnej istnieje ryzyko istotnego pogorszenia sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju Emitenta w przypadku niepowodzenia inwestycji w Moderndach Sp. z o.o. W przypadku materializacji wymienionego ryzyka może dojść do sytuacji w której wartość środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów będzie niższa od wartości środków zaangażowanych, lub w przypadku braku możliwości sprzedaży udziałów środki zostaną całkowicie utracone. Ryzyko związane z odsprzedażą udziałów w Moderndach Sp. z o.o. Inwestycja Emitenta w Moderndach Sp. z o.o. ma charakter inwestycji długoterminowej, przy czym Emitent dokonał inwestycji w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w przyszłości (tj. z zamiarem późniejszej odsprzedaży udziałów po cenie wyższej od ceny nabycia) lub otrzymywania dywidendy. Statut Moderndach Sp. z o.o. zawiera zapis stanowiący, iż zbycie udziałów w Moderndach Sp. z o.o. wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów. Ponadto statut Moderndach Sp. z o.o. stanowi, iż pierwszeństwo do nabycia zbywanych udziałów mają pozostali wspólnicy. Istnieje ryzyko, iż w przypadku chęci sprzedaży przez Emitenta udziałów posiadanych w Moderndach Sp. z o.o. podmiotowi zewnętrznemu transakcja nie będzie mogła dojść do skutku w związku z nieuzyskaniem większości 2/3 głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub na skutek skorzystania z opcji pierwokupu przez dotychczasowych udziałowców. Ryzyko związane z celami emisyjnymi W ramach emisji akcji serii D Emitent zamierza pozyskać do zł. Z pozyskanych środków Spółka zamierza przeznaczyć do zł na dokonanie odroczonej płatności za nabyte udziały w Moderndach Sp. z o.o. (o czym więcej Emitent informuje w rozdziale IV pkt 8 niniejszego Memorandum Informacyjnego), pozostałą kwotę Emitent zamierza przeznaczyć na kapitał obrotowy. Realizacja powyższych celów emisyjnych jest zależna od wysokości kapitału pozyskanego w ramach emisji akcji serii D. Istnieje ryzyko, iż na skutek pozyskania mniejszej kwoty od zakładanej niemożliwym będzie zrealizowanie celów emisyjnych we wskazanym zakresie. W przypadku materializacji wymienionego ryzyka Zarząd Emitenta zamierza zrealizować przedstawione cele emisyjne w zakresie odpowiadającym wysokości pozyskanego kapitału, natomiast w przypadku płatności za udziały w Moderndach Sp. z o.o. Emitent skorzysta z poręczenia udzielonego przez inwestora zewnętrznego. Ryzyko związane z udzieleniem pożyczki jednostce zależnej W grudniu 2010 r. Emitent zawarł umowę z jednostką zależną, tj. Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na mocy której udzielił jej pożyczki na okres 36 miesięcy w wysokości zł z oprocentowaniem 10% w skali roku od pożyczonej kwoty kapitału. Termin spłaty pożyczki przypadał na 3 grudnia 2013 r. Do dnia sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego pożyczka nie została spłacona w całości. Saldo zadłużenia jednostki zależnej z tytuły pożyczki wynosi na koniec sierpnia 2014 r zł części kapitałowej oraz zł części odsetkowej. Z uwagi na nie otrzymanie pełnej płatności w terminie jej wymagania Emitent utworzył rezerwę w wysokości zł (równą części odsetkowej udzielonej pożyczki). 11

12 Istnieje ryzyko, iż na skutek zmiany profilu działalności jednostki zależnej, w związku z trwającym procesem reorganizacyjnym lub jej likwidacji, Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie będzie zdolne do zwrotu pożyczonej kwoty. Materializacja opisanego ryzyka może negatywnie przełożyć się na wyniki finansowego Emitenta oraz jego sytuację finansową i perspektywy rozwoju. Ryzyko związane ze zmianą działalności jednostki zależnej Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. W skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Emitent jest w posiadaniu udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki oraz dających prawo do 100% głosów na jej WZA). Dotychczasowa działalność Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. oparta była na obrocie złotem dewizowym. Działalność ta została jednak wygaszona w II kwartale 2013 r. z uwagi na pogarszającą się koniunkturę na światowych rynkach złota dewizowego. Aktualnie trwają prace nad sformułowaniem nowej strategii rozwoju spółki oraz nad określeniem nowego rodzaju działalności. Docelowo Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ma prowadzić działalność komplementarną do działalności Moderndach Sp. z o.o. (spółka Moderndach Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku konstrukcji drewnianych, w tym dachów, pokryć dachowych, domów pasywnych i niskoenergetycznych i innych) lub zostać zlikwidowana. Likwidacja Virutal Exclusive Art. Sp. z o.o. doprowadzi m.in. do konieczności dokonania odpisu z tytułu niespłaconej przez Virutal Exclusive Art. Sp. z o.o. pożyczki od Emitenta. Saldo zadłużenia jednostki zależnej z tytuły pożyczki wynosi na koniec sierpnia 2014 r zł części kapitałowej oraz zł części odsetkowej. Z uwagi na nie otrzymanie pełnej płatności w terminie jej wymagania Emitent utworzył rezerwę w wysokości zł (równą części odsetkowej udzielonej pożyczki). Istnieje ryzyko, iż pomimo zmiany profilu działalności i sformułowaniu nowej strategii rozwoju Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. nie osiągnie progu rentowności, co przełoży się negatywnie na skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju. Ryzyko związane z rentownością portali internetowych W ramach bieżącej działalności Emitent prowadzi dwa portale internetowe, jeden o tematyce lifestylowej, tj. oraz drugi o szeroko rozumianej tematyce biznesowej, tj. W fazie rozwoju obu portali Emitent zatrudniał 9 pracowników i współpracował z firmami zewnętrznymi, których działania polegały na promocji portali od strony Public Relations oraz odpowiednim ich pozycjonowaniu i optymalizacji. Budowa portali wiązała się z licznymi kosztami, które w efekcie doprowadziły do stabilnej pozycji owych portali. Aktualnie z uwagi na rosnącą popularność portale przyciągają nowych reklamodawców co przekłada się na fakt, iż portale są rentowne. Nie można jednak wykluczyć, iż zainteresowanie portalami ze strony użytkowników w przyszłości spadnie, co przełoży się bezpośrednio na spadek zainteresowania portalami jako nośnikami reklam ze strony reklamodawców. Spadek zainteresowania portalami jako miejscem reklamy może natomiast doprowadzić do sytuacji, w której koszty utrzymania i prowadzenia portali będą przewyższały przychody generowane z tytułu reklam, co sprawi iż w efekcie będą one nierentowne i przyczynią się do pogorszenia wyników finansowych Emitenta. Ryzyko związane z ograniczonymi zasobami ludzkimi Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent zatrudnia 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Niski stopień zatrudnienia implikuje ryzyko w przypadku zaprzestania stosunku pracy z dotychczasowymi pracownikami, co może przełożyć się bezpośrednio na bieżące funkcjonowanie Emitenta, możliwość realizacji przez niego kampanii reklamowych na prowadzonych portalach internetowych, sprawowaniem kontroli nad jednostkami zależnymi, a także jego perspektywy rozwoju. W przypadku utraty pracowników istnieje ryzyko związane z możliwością pozyskania odpowiednio wykwalifikowanej i doświadczonej siły roboczej. Emitent zaznacza, iż z uwagi na lokalizację siedziby w mieście Łódź posiada dostęp do szerokiego rynku pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 12

13 Ryzyko związane z jednoosobowy składem zarządu Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego jedyną osobą zasiadającą w organach zarządzających Emitenta jest Prezes Zarządu Pan Piotr Wiaderek. Istnieje ryzyko, iż w przypadku choroby, absencji lub czynników losowych ograniczających możliwość sprawowania przez Pana Piotra Wiaderka funkcji Prezesa Zarządu bieżące funkcjonowanie Spółki może być utrudnione.emitent wskazuje, że w takim przypadku do sprawowania obowiązków Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza może skierować jednego ze swoich członków na określony czas. Ryzyko związane z preferencjami w zakresie wykorzystywanych form reklamy W ramach prowadzonej działalności Emitent świadczy usługi reklamy w sieci Internet (m.in. reklama na własnych serwisach internetowych). Narzędzia wykorzystywane w kampaniach reklamowych ulegają ciągłym zmianom, o czym świadczy rosnąca popularność m.in. kampanii reklamowych przeprowadzanych m.in. z wykorzystaniem mediów społecznościowych (np. portalu facebook.com). Tym samym istnieje ryzyko, iż Emitent z uwagi na nie posiadanie w ofercie usług lub narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia kampanii reklamowej dla potencjalnego klienta nie będzie zdolny do jej realizacji. Istnieje także ryzyko, iż na skutek popularyzacji nowych form reklamy spadkowi ulegnie popyt na usługi Spółki. W przypadku materializacji wspomnianego ryzyka istotnemu pogorszeniu mogą ulec wyniki finansowe Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju. Ryzyko związane z konkurencją Branża reklamy w Polsce cechuje się wysoką konkurencją. Wysoki stopień rozdrobnienia rynku, niska kapitałochłonność (rozumiana jako konieczność poniesienia nakładów na rozpoczęcie działalności), brak konieczności posiadania specjalistycznego know-how w połączeniu z wysoką dynamiką wzrostu rynku reklamy skutkują możliwością pojawienia się nowych konkurentów w przyszłości. Dodatkowo, skala działalności Emitenta (biorąc pod uwagę wysokość generowanych przychodów ze sprzedaży) w odniesieniu do największych agencji reklamowych w Polsce jest stosunkowo niewielka. Fakt ten może negatywnie wpływać na jego pozycję przetargową w procesie pozyskiwania nowych zleceń. Ryzyko związane z silną pozycją odbiorców Z usług Emitenta korzystają podmioty o skali działalności znacznie większej od skali działalności Spółki. Tym samym siła przetargowa tych odbiorców jest znacznie silniejsza wobec Emitenta, niż siła przetargowa Emitenta wobec tych odbiorców, co implikuje istotne ryzyko negocjacyjne podczas renegocjowania kontraktów. W przypadku wykorzystania siły negocjacyjnej niektórych z odbiorców Spółki istnieje ryzyko pogorszenia wyników finansowych Emitenta. Ryzyko związane możliwością pojawienia się informacji nieprawdziwych o Spółce Z uwagi na wysoką konkurencję na rynku reklamy istnieje ryzyko wykorzystania przez konkurentów Emitenta nieprawdziwych informacji o Spółce w celu osłabienia jej reputacji oraz wizerunku rynkowego. Pojawienie się takich informacji może skutkować czasowym pogorszeniem pozycji negocjacyjnej Emitenta w procesach pozyskiwania nowych zleceń. W przypadku materializacji wymienionego ryzyka Emitenta nie wyklucza wystąpienia na drogę sądową wobec podmiotu będącego źródłem nieprawdziwych informacji o Spółce. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży w zakresie działalności agencji reklamowej Wyniki finansowe podmiotów funkcjonujących na rynku reklamowych cechują się istotnymi wahaniami sezonowymi. Z uwagi, iż największe natężenie wydatków przedsiębiorstw na reklamę występuje w IV kw. przychody generowane przez podmioty z branży reklamowej odnotowują w tym okresie największy przyrost w odniesieniu do pozostałych kwartału danego roku kalendarzowego. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych 13

14 Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o polskie i międzynarodowe akty prawne. Polskie prawo charakteryzuje się częstymi zmianami i brakiem jednolitej interpretacji, przez co otoczenie prawne w Polsce jest uznawane za niestabilne. Wśród najczęściej nowelizowanych aktów prawnych znajdują się Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o rachunkowości oraz Kodeks spółek handlowych, które mają bezpośredni wpływ na działalność Emitenta. Dodatkowo, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność implementacji przepisów unijnych do krajowego porządku prawnego. Częste zmiany w przepisach prawnych mogą wpłynąć negatywnie na działalność Spółki. Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych System podatkowy w Polsce jest nadal dostosowywany do przepisów Unii Europejskiej, przez co ulega częstym zmianom. Przepisy podatkowe są niejednoznaczne i wymagają nowelizacji. Niejednoznaczność przepisów prowadzi do różnej interpretacji przepisów przez organy skarbowe oraz przedsiębiorstwa. Może to spowodować nieprawidłowe zastosowanie się do obowiązujących wymogów, a przez to do nałożenia na przedsiębiorstwo kary finansowej, która bezpośrednio przełożyłaby się na wyniki finansowe Emitenta. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną w Polsce Rynek reklamy oraz rynek budowlany (na którym funkcjonuje spółka zależna Moderndach Sp. z o.o.) wykazują wysoką korelację z sytuacją ogólnogospodarczą, dlatego istotne znaczenie dla działalności grupy kapitałowej Emitenta ma sytuacją w krajowej oraz światowej gospodarce, która jest wyrażana poprzez wskaźniki makroekonomiczne. Do najważniejszych wskaźników zaliczają się m.in.: poziom i dynamika PKB, inflacja, poziom stóp procentowych, stopa bezrobocia, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, wydatki gospodarstw domowych oraz polityka gospodarcza i fiskalna. W przypadku istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej, szczególnie poprzez spadek konsumpcji oraz spadek nakładów inwestycyjnych, ograniczeniu ulegają budżety reklamowe przedsiębiorstw, co przekłada się na bezpośredni spadek popytu na usługi grupy kapitałowej Emitenta. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansow ymi Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może: 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub 3) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w pkt 2 i 3. Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w przypadku gdy: 1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; 14

15 3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub 4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Ustawa o ofercie publicznej posługuje się również rygorami obejmującymi prowadzenie przez emitentów papierów wartościowych akcji promocyjnej i przewiduje określone sankcje nakładane za naruszające przepisy prawa uchybienia. Ryzyko niedojścia emisji akcji serii D do skutku Emisja akcji serii D nie dojdzie do skutku, jeżeli: w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Zarząd nie złoży w Sądzie Rejestrowym wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji akcji serii D, albo Sąd Rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o dokonaną emisję akcji serii D. W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje serii D zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Ryzyko związane z niewprowadzeniem albo opóźnieniem wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect Należy wskazać, że zgodnie z Regulaminem ASO, decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu podejmuje Zarząd Giełdy jako organizatora ASO. Przeprowadzenie oferty z prawem poboru nie powoduje automatycznego wprowadzenia akcji objętych do obrotu. Istnieje ryzyko, że organizator ASO podejmie decyzję odmowną lub, w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń albo zmiany przepisów, w tym zmiany regulaminu, nie będą spełnione przesłanki wprowadzenia. Istnieje także ryzyko, że proces wprowadzenia może być długotrwały. Inwestorzy muszą być świadomi, że objęcie akcji w wykonaniu prawa poboru wiąże się z powyższymi czynnikami ryzyka. Ryzyko związane z notowaniami akcji Spółki na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Zgodnie z 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), Giełda jako Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. W przypadkach określonych przepisami prawa Giełda jako Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w 15a, 15

16 15b, 17-17b Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 1) upomnieć emitenta, 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do zł. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych naruszeń, bądź też nie podjął działań mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź też nie opublikował określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, Giełda jako organizator ASO może: 1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczać zł, 2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. Stosownie do art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na NewConnect. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect Zgodnie z 12 Regulaminu ASO, Giełda jako organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej, niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. Giełda jako organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 16

17 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Giełda jako organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. W tym przypadku do terminu zawieszenia nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1, to jest instrumenty finansowe mogą zostać zawieszone na okres dłuższy niż 3 miesiące. Zgodnie z 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w 15a, 15b, 17-17b Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 1) upomnieć emitenta, 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do zł. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych naruszeń, bądź też nie podjął działań mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź też nie opublikował określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu Giełda, jako organizator ASO może: 1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczać zł, 2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. Stosownie do art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Z kolei ust. 4 wyżej wymienionego artykułu, stanowi, że w przypadku gdy obrót danymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanemu w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza obrót tymi instrumentami finansowymi. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 17

18 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki W przypadku nabywania akcji Spółki należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej podmiot posiada status spółki publicznej, w związku z czym KNF może nałożyć na niego kary administracyjne wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W szczególności: zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 KNF może: wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości zł, albo wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2. Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości zł. Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości zł, albo zastosować obie kary łącznie. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 18

19 II. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym 1. Emitent Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Assetus Spółka Akcyjna Polska Łódź Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Ul. Drewnowska 48, Łódź Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Memorandum. W imieniu Emitenta działają: - Prezes Zarządu Piotr Wiaderek Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Memorandum Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 19

20 III. Dane o emisji 1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości papierów wartościowych z w yszczególnieniem rodzajów uprzyw ilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkow ych Informacja o emitowanych papierach wartościow ych Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się do (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Assetus S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej ,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote). Cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za akcję. Akcje nie są uprzywilejowane. Nie jest ograniczona zbywalność tych akcji. Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała nr 17/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku. Treść tej uchwały została opublikowana w raporcie bieżącym nr 18/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta (www.assetus.pl) oraz na stronie Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Ograniczenia umowne Żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami serii D Emitenta nie zostają wprowadzone. Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii D Emitenta. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji obowiązku tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. W myśl art. 69a ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 20

21 1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie powinno zawierać również informacje o: 1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, wynikają z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (dalej Ustawa). Art. 156 ust. 1 Ustawy określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności: - członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym 21

22 Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub - osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub - akcjonariusze spółki publicznej, lub - maklerzy lub doradcy. Art. 156 ust. 2 Ustawy zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Ustawa, w art. 156 ust. 3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, o którym mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy także na osoby fizyczne, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z art. 156 ust. 4 wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo 2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 1; 3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo 4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3. Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 Ustawy; 2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy; 3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 Ustawy. Art. 159 ust. 1 Ustawy stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit., a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy okresem zamkniętym jest: 22

23 - okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; - w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt.. 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; - w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; - w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mogą także, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. Przepisów powyższych nie stosuje się do czynności dokonywanych: 1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby: 1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, 23

24 2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej - są obowiązane do przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane (w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi. Zgodnie z art. 161a ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art , w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4, tj. dotyczą także instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego system obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Jednocześnie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość EUR, ( euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 24

25 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro. Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro, 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Stosownie do art Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku 25

26 której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do EURO, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do EURO za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 26

27 Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 1) zawarciu odpowiedniej umowy, 2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 3) przejęciu większościowego udziału. Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niż 5 mld EUR, 2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż mln EUR, 2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy: 1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, 2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 27

28 2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływ y uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z w ymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie Spółka z emisji może pozyskać do ,00 zł (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych). Wpływy z emisji w wysokości ,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) mają zostać przeznaczone na uregulowanie zobowiązania w związku z nabyciem 102 udziałów w Moderndach Sp. z o.o (proces nabycia udziałów przedstawiony został w rozdziale IV punkt 8 niniejszego Memorandum Informacyjnego) z odroczoną płatnością do dnia 15 grudnia 2014 r. Pozostała część wpływów z emisji, tj. w wysokości do ,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) ma zostać przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego Spółki. Cele emisyjne 1.Uregulowanie płatności za nabyte 102 udziały w Moderndach Sp. z o.o. z płatnością odroczoną do dnia 15 grudnia 2014 r. Przewidywane nakłady [zł] 2. Zasilenie kapitału obrotowego Do Suma Do Planowany termin realizacji IV kw r. IV kw r. IV kw r. Źródło: Emitent 3. Łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkow ych kosztów emisji, ze wskazaniem w ysokości kosztów według ich tytułów Według szacunków Zarządu Emitenta koszt Publicznej Oferty wyniesie szacunkowo zł, w tym: - przygotowania i przeprowadzenia oferty: zł - wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie wystąpi - sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zł - promocji oferty: nie wystąpi Koszty emisji zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości. 28

29 4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościow ych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościow ych, z przytoczeniem jej treści Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała nr 18/06/2014 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku. Treść tej uchwały została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 18/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta (www.assetus.pl) oraz na stronie Uchwała nr 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. uchwala co następuje: 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100), tj. do kwoty nie wyższej niż ,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii D"). 3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 4. Dzień prawa poboru ustala się na 13 sierpnia 2014 roku. 5. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa 1,00 zł (jeden złoty ) za akcję. 6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku ( r.). 7. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. 29

30 8. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej)akcji serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji. 4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Upoważnia się Zarząd do: 3 złożenia oświadczenia, o którym mowa w art pkt 7 w zw. z art kodeksu spółek handlowych, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą, podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały. 4 Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: ''Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż ,40 zł ( jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 40/100) i nie więcej niż ,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) i dzieli się na: a) (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, b) (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, c) (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 0,40 zł ( czterdzieści groszy) każda, 30

31 d) do (trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców. 5. Informacje o prawie pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii D. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dzień prawa poboru został ustalony na 13 sierpnia 2014 r. 6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się r. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w polskich złotych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 05/06/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. postanowiło, że strata netto za okres od dnia r. do dnia r. w kwocie 2.201,30 zł zostanie pokryta z zysków lat następnych. 7. Informacja o prawach w ynikających z emitowanych papierów wartościow ych Prawa poboru akcji serii D Prawa poboru akcji serii D, zgodnie z art. 433 k.s.h., inkorporują w sobie uprawnienie dotychczasowych akcjonariuszy do pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji. Zgodnie z 128 Szczegółowych Zasad Działania KDPW przez dotychczasowego akcjonariusza rozumie się osobę, która z upływem dnia ustalenia prawa poboru była właścicielem akcji dających prawo poboru. Zgodnie z uchwałą 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2014 r. dzień prawa poboru przypadać będzie na r. A zatem uprawnionymi z praw poboru, ich posiadaczami, są osoby, które z upływem r. były właścicielami dotychczas wyemitowanych akcji Emitenta. Przy określaniu kręgu osób będących właścicielami akcji należy mieć na uwadze art. 7 ust. 2 i 4 Ustawy o obrocie, które stanowią, że nabywca papierów wartościowych staje się ich właścicielem z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych, ten zaś może nastąpić dopiero po dokonaniu zarejestrowania papierów wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami depozytowymi. Oznacza to konieczność uwzględnienia przez nabywców akcji Emitenta przed dniem prawa poboru czasu koniecznego do rozliczenia transakcji dokonywanego przez KDPW. Na rachunku osoby, która na koniec dnia r. była właścicielem dotychczas wyemitowanych przez Emitenta akcji (akcji serii A, serii B, akcji serii C), zostaną zapisane jednostkowe prawa poboru akcji serii D. Uwzględniając tryb 31

32 rozliczeń transakcji przez KDPW oznacza to, że prawo poboru przysługiwać będzie osobom, które dokonają transakcji nabycia akcji najpóźniej w dniu r. Prawo poboru jest papierem wartościowym zbywalnym, co oznacza, że można nim swobodnie rozporządzać. Prawa poboru akcji serii D Emitenta nie będą jednak przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Prawa do akcji serii D Prawa do akcji serii D, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 29 Ustawy o obrocie, powstaną po złożeniu zapisów na akcje serii D, w momencie przydziału tych akcji inwestorom przez Zarząd Emitenta. Prawa do Akcji serii D inkorporować będą uprawnienie do otrzymania zdematerializowanych akcji serii D i wygasną z chwilą rejestracji akcji serii D przez KDPW. W przypadku niezarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału wynikającego z emisji akcji serii D, prawa do akcji serii D wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału do rejestru. Akcje Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: - prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki. - prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga: - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia. - prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem 32

33 obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym Kodeks Spółek Handlowych Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym. Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach. Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to: prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek handlowych), prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych), prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego: na podstawie art KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art KSH). Spółka niezwłocznie 33

34 ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art KSH). prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. Statut może 34

35 dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. stosownie do art KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany, prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art Kodeksu spółek handlowych), prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem, prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielna grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednia grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie maja zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej, prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych), 35

36 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa, prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa, prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy: mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązana, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej, Ponadto zgodnie z art KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, ze materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia, 36

37 prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych (art Kodeksu spółek handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art Kodeksu spółek handlowych (art Kodeksu spółek handlowych), Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych), prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). Dodatkowo, w trybie art Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 ustawy o obrocie stosuje się odpowiednio. W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. Uprawnienia o charakterze majątkow ym Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą: - prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 37

38 akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych: Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia ( dniu dywidendy zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy ( 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta, podatku od dywidendy. Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze 38

39 stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. - prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga: - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia. - prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art KSH, o ile inaczej nieuregulowana tego uchwała Walne Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art KSH), - prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art KSH. W myśl art KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. - prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art KSH). 39

40 8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie WZA, jednakże Emitent wskazuje, że w najbliższych latach Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. 9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościow ymi, w tym wskazanie płatnika podatku Podatek dochodow y od dochodu uzyskanego z dyw idendy Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego(w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 3) spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1. 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w powyżej 40

41 w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodow y od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Podatek dochodow y od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. Podatek dochodow y od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 41

42 Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: - różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, - różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, - różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, - różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, - różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2). Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 42

43 Umow y o submisję Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną. Emitent nie zamierza zawrzeć takich umów. 10. Zasady dystrybucji papierów wartościow ych a) W skazanie osób, do których kierowana jest oferta Zgodnie z Uchwałą nr 18/06/2014 ZWZA z dnia 27 czerwca 2014 r. Akcje Serii D oferowane są do objęcia dotychczasowym akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru (subskrypcja zamknięta, o której mowa w art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii D są wszyscy posiadający prawo poboru w chwili składania zapisu: - osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 13 sierpnia 2014 roku, którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii D, - osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii D i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia zapisu. Zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W związku z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii D są także osoby będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili składania zapisu nie posiadają prawa poboru. W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba nie będzie posiadać praw poboru, zachowuje ona prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na Akcje Serii D. Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje Serii D w liczbie wynikającej z posiadanych jednostkowych praw poboru (zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu dodatkowego. Zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii D zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii D. Inwestorzy, będący nierezydentami, w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje Oferowane, winni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa, obowiązującymi w kraju pochodzenia. b) W skazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 13 sierpnia 2014 roku. Ostatnim dniem w którym można było nabyć akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru będzie dzień 8 sierpnia 2014 roku. Oznacza to, że osoby które nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 8 sierpnia 2014 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji. 43

44 Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. Zapisy na Akcje Serii D w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu roku i przyjmowane będą do dnia roku. W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii D, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach roku. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii D zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej. Przydział Akcji Serii D nastąpi roku. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D po rozpoczęciu subskrypcji. W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum oraz w formie raportu bieżącego. Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do memorandum informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum. W przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Gdy aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych. c) W skazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii D są wszyscy posiadający prawo poboru w chwili składania zapisu: 44

45 - osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 13 sierpnia 2014 roku, którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii D, - osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii D i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia zapisu. Zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W związku z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii D są także osoby będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili składania zapisu nie posiadają prawa poboru. Na każdą jedną dotychczasową akcję Emitenta, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 13 sierpnia 2014 roku, przypada jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do jednej akcji serii D. W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba nie będzie posiadać praw poboru, osoba taka zachowuje prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na Akcje Serii D. Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje Serii D w liczbie wynikającej z posiadanych jednostkowych praw poboru (zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu dodatkowego. Zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii D zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii D. Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w okresie r r. Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii D, tj. osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, składają zapis na Akcje Serii D w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym prawa poboru zostały zapisane na koniec dnia jego ustalenia. W przypadku osób posiadających prawa poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych w bankach-depozytariuszach, lub w przypadku osób uprawnionych do złożenia zapisu dodatkowego, którym prawo poboru w dniu jego ustalenia zapisano na rachunku w banku-depozytariuszu, zapisy na Akcje Serii D składane są w firmach inwestycyjnych wskazanych przez te banki - depozytariuszy. Osoba składająca zapis powinna wypełnić i podpisać formularz zapisu na Akcje Serii D w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz formularza zapisu, jako poświadczenie złożonego zapisu na Akcje Serii D otrzymuje inwestor lub jego pełnomocnik. Inwestorzy składający zapisy podstawowe i dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis odpowiednie dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. 45

46 Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza firma inwestycyjna przyjmująca zapis. d) W skazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz sk utków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej W przypadku inwestorów, którzy składają zapisy na akcje w związku z prawami poboru zapisanymi na rachunku papierów wartościowych w chwili składania zapisu (zapisy podstawowe) lub inwestorów, którzy mieli prawa poboru zapisane na tym rachunku w dniu prawa poboru (zapisy dodatkowe) wymaga się, aby środki na opłacenie akcji znalazły się na właściwym rachunku danej firmy inwestycyjnej najpóźniej w chwili składania zapisu. Wpłaty na Akcje Serii D nie podlegają oprocentowaniu. Zwraca się uwagę inwestorów, że wpłaty na Akcje Serii D dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 22 Ustawy z dn. 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Dopuszcza się następujące formy opłacenia akcji: wpłata gotówkowa lub przelew, w trybie i na zasadach określonych właściwymi procedurami danej firmy inwestycyjnej, w drodze umownego potrącenia wzajemnych wymagalnych wierzytelności pieniężnych subskrybenta i Spółki, powyższymi sposobami łącznie. e) Informacje o uprawnieniach zapisując ych się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do memorandum informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum. W przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Gdy aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych. 46

47 f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych Każdy inwestor wykonujący prawo poboru może złożyć dowolną liczbę zapisów na Akcje Serii D, jednak łączna liczba Akcji Serii D, na która opiewają zapisy nie może być większa, niż wynikająca z posiadanych praw poboru. Zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. Inwestor wytypowany do złożenia zapisu przez Zarząd, w wypadku nie subskrybowania w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych wszystkich oferowanych akcji, zapisuje się na akcje w sposób wynikający ustaleń z Zarządem. Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w dniu roku. g) W skazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i z wrotu nadpłaconych kwot Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Serii D roku. Inwestorom, którzy złożyli zapisy wynikające z realizacji prawa poboru, Akcje Serii D zostaną przydzielone w ilości zadeklarowanej w zapisie zgodnie z zasadami emisji tzn. jedna Akcja Serii D przypada na każde posiadane prawo poboru. W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii D przez osoby uprawnione do realizacji prawa poboru, nieobjęte Akcje Serii D zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych złożonych przez osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru. Podmiotem obsługującym przydział będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW przydział akcji przez emitenta dokonywany jest według następujących zasad: 1) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji nie przewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami, 2) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na następujących zasadach: a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji pomija się, b) przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a), c) ułamkowe części akcji nie są przydzielane, 3) akcje nie przydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas akcje są przydzielane losowo. W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych na Akcje Serii D, Zarząd Emitenta zwróci się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii D. W 47

48 takim przypadku pozostałe do objęcia Akcje Serii D zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej. Przydzielenie Akcji Serii D w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. Kierując się zapisem art KSH zwrot środków pieniężnych osobom, którym nie przydzielono Akcji Serii D, lub których zapisy na Akcje Serii D zostały zredukowane, nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia przydziału Akcji Serii D. Zwrot środków pieniężnych osobom, które dokonały wpłat na większą, niż przydzieloną liczbę Akcji Serii D będzie dokonywany na rachunki inwestycyjne prowadzone przez instytucje finansowe, w których poszczególni inwestorzy złożyli zapisy na Akcje Serii D. W przypadku zapisów składanych przez osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego, którym prawo poboru w dniu jego ustalenia zapisano na rachunku w banku-depozytariuszu środki są następnie przekazywane na rachunki w bankach-depozytariuszach, z zachowaniem terminu dwóch tygodni, o którym mowa w akapicie powyżej. Wszelkie konsekwencje z tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot środków, ponosi składający zapis. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii D do skutku z powodu nie objęcia przez Inwestorów przynajmniej 1 Akcji Serii D, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularzu zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o nie dojściu do skutku emisji Akcji Oferowanych. h) W skazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzen ia Odwołanie lub odstąpienie od Publicznej oferty może nastąpić z ważnych powodów wyłącznie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. w Subskrypcji Otwartej. Do ważnych powodów należy między innymi zaliczyć: - nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, - nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta. Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku, jeżeli: 1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej 1 Akcję Serii D lub 2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sadu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Oferowanych lub 3) uprawomocni się postanowienie Sadu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Oferowanych. 48

49 i) Informacja dotycząca sposobu i form y ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych k wot Informacja o dojściu bądź nie dojściu emisji Akcji Serii D do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii D do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularzu zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o nie dojściu do skutku emisji Akcji Oferowanych. j) Informacja dotycząca sposobu i form y ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia oferty zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje w formie aneksu do Memorandum. Uzasadnienie decyzji nie musi być przekazane do publicznej wiadomości. 49

50 IV. Dane o Emitencie 1. Podstawowe dane o Emitencie 1.1 Dane teleadresowe Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Assetus Spółka Akcyjna Polska Łódź Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Ul. Drewnowska 48, Łódź Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 1.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 1.3 Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w wyniku zawiązania spółki (akt notarialny z dnia 3 grudnia 2009 r., Rep. A. Nr 8429/2009, zaprotokołowany przez notariusza Radosława Kanieckiego z kancelarii notarialnej w Łodzi przy al. Kościuszki nr 80/82) pod firmą Hard Assets House S.A. W 2010 roku akt zawiązania został zmieniony (Rep. A 75/2010). Zmiany dotyczyły między innymi zmiany nazwy Emitenta z pierwotnej Hard Asset House S.A. na Assetus S.A. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 27 stycznia 2010 r. pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 50

51 1.4 Wskazanie sądu, który w ydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Emitent pod nazwą Assetus S.A. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 stycznia 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Krótki opis historii Emitenta 2009 Zawiązanie spółki Hard Assets House S.A. Zmiana nazwy firmy z Hard Assets House na Assetus Rejestracja spółki w KRS 2010 Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. Wprowadzenie akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect Budowa sieci audiowizualnej w postaci ekranów LED-owych. Budowa serwisów informacyjnych i działania związane z ich rozwojem. Rozwój działalności agencji reklamowej, zwiększenie oferty o dostępne na rynku formy przekazu reklamowego Nabycie udziałów w Moderndach Sp. z o.o. stanowiących 4,8% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 4,8% głosów na zgromadzeniu wspólników Pozyskanie i realizacja kampanii reklamowej dla Instalexport S.A. Pozyskanie partnera, tj. NextContent, z zakresu realizowania kampanii reklamowych w sieci Internet. Podpisanie długoterminowej umowy z Multikino Media na realizację kampanii reklamowej o zwiększonym zakresie działania. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C 2014 Zwiększenie zaangażowania w Moderndach Sp. z o.o. do 53,6% udziału w kapitale i głosach na WZW Zaprzestanie prowadzenia działalności reklamowej w zakresie reklamy w przestrzeni miejskiej ŹRÓDŁO: EMITENT 3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 3.1 Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się: 51

52 a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. Kapitał zakładow y Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego kapitał zakładowy spółki Emitenta wynosi ,40 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy ) i dzieli się na: a) (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, b) (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, c) (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja. Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony. Kapitał zapasow y Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na dzień r. kapitał zapasowy Emitenta wynosił ,93 zł (dwieście jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze). Inne kapitały Emitent nie posiada innych kapitałów. Zasady tworzenia kapitałów Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 3.2 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 3.3 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamien nych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podw yższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 3.4 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podw yższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 52

53 podw yższony kapitał zakładow y, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności memorandum informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego. 4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansow ych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub w ystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Papiery wartościowe Emitenta, to jest akcje serii A i serii B są notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Na rynku NewConnect notowanych jest akcji Emitenta, w tym: 1) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) akcji zwykłych na okaziciela serii B. Inne papiery wartościowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych. 5. Informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościow ym Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został nadany rating. 6. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałow ych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazw y (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładow ym i ogólnej liczbie głosów Na dzień sporządzenia niniejszego Aneksu do Memorandum Informacyjnego Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą: Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 48. Spółka została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 7418/2008 w dniu 3 października 2008 r. Czas trwania jednostki jest niegraniczony. Jednostka posiada wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi, XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Emitent jest w posiadaniu udziałów stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. podlega konsolidacji przez Emitenta metodą pełną. Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi prowadził dotychczas działalność w zakresie obrotu złotem dewizowym, jednak z uwagi na pogarszającą się koniunkturę i spadek cen złota dewizowego na rynkach światowych działalność ta została wygaszona w II kwartale 2013 r. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. oraz określenia nowego profilu działalności. Docelowo Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ma prowadzić działalność komplementarną do działalności Moderndach Sp. z o.o. (spółka Moderndach Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku konstrukcji drewnianych, w tym dachów, pokryć dachowych, domów pasywnych i niskoenergetycznych i innych) lub zostać zlikwidowana. 53

54 Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie, przy ul. Łochocin 6/4. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 listopada 2007 r. Jednostka jest wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Emiten jest w posiadaniu 136 udziałów stanowiących 53,6% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Moderndach Sp. z o.o. Ponadto Emitent wskazuje następujące powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta: Pani Wanda Jabłońska, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest matką Pana Piotra Wiaderka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Pani Alicja Wiaderek pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta będąca na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego w posiadaniu akcji Emitenta, stanowiących 20,84% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 20,84% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu jest żoną Pana Piotra Wiaderka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Pan Piotr Wiaderek, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, jest mężem Pani Alicji Wiaderek, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz będącej na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego w posiadaniu akcji Emitenta, stanowiących 20,84% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 20,84% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu Ponadto Emitent wskazuje następujące powiązania pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta: Pan Piotr Wiaderek, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Rajdy 4x4 S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 13,36% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 13,36% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pan Piotr Wiaderek, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki W Enterprise S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 34,30% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 34,30% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pan Piotr Wiaderek, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Wealth Bay S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 11,55% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 11,55% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pani Alicja Wiaderek, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Rajdy 4x4 S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 13,36% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 13,36% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pani Alicja Wiaderek, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki W Enterprise S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego 54

55 akcji Emitenta, stanowiących 34,30% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 34,30% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pani Alicja Wiaderek, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Wealth Bay S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 11,55% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 11,55% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pan Lesław Marek Kula pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Rajdy 4x4 S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 13,36% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 13,36% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pan Lesław Marek Kula pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Wealth Bay S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 11,15% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 11,55% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu Pani Wanda Jabłońska, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Rajdy 4x4 S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 13,36% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 13,36% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pani Wanda Jabłońska, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki W Enterprise S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 34,30% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 34,30% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pani Wanda Jabłońska, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Wealth Bay S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 11,55% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 11,55% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Pan Krzysztof Durczak pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Wealth Bay S.A. będącej w posiadaniu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcji Emitenta, stanowiących 11,55% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 11,55% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu Emitent wskazuje, że nie występują inne istotne powiązania organizacyjne lub kapitałowe mające istotny wpływ na jego działalność. 7. Podstawowe informacje o podstawow ych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określ eniem wartościow ym i ilościow ym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w 55

56 przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności Opis działalności Emitenta Począwszy od II kwartału 2014 r. z uwagi na pogarszającą się sytuację na rynku reklamy w przestrzeni miejskiej Emitent ograniczył swój zakres działalności w zakresie reklamy do usług marketingowych świadczonych w ramach prowadzonych portali internetowych. Dodatkowo, z uwagi na zwiększenie zaangażowania w inwestycji portfelowej, tj. spółce Moderndach Sp. z o.o., do wysokości 53,6% udziału w kapitale i głosach na WZW Emitent postanowił skoncentrować swoją działalność inwestycyjną na zarządzaniu aktualnie posiadanym portfelem inwestycyjnym. Efektem przeprowadzonych zmian w zakresie profilu działalności Emitenta było dokonanie w dniu 28 czerwca 2014 r. zmian w Zarządzie Spółki, zgodnie z którymi dotychczasowa Prezes Zarządu Pani Sylwia Gola złożyła rezygnację z pełnionego stanowiska i została zastąpiona przez dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Wiaderek. W związku z powyższym aktualnie działalność Emitenta koncentruje się na następujących obszarach: inwestycje kapitałowe, prowadzenie portali internetowych. Działalność Emitenta w ramach prowadzonych inwestycji kapitałowych skoncentrowana jest na spółce zależnej Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie, której Emitent posiada udziały stanowiące 53,6% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 53,6% głosów na zgromadzeniu wspólników w spółce Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja konstrukcji drewnianych (w tym dachów, pokryć dachowych, domów pasywnych i niskoenergetycznych i innych). Początkowo celem Emitenta było nabycie udziałów Moderndach Sp. z o.o. stanowiących 15-25% kapitału zakładowego oraz głosów na WZW, jednak z uwagi na sprzyjające okoliczności Emitent postanowił nabyć udziały stanowiące większość w kapitale zakładowym oraz głosach na WZW wspomnianej spółki, tj. odpowiednio 53,6% kapitału zakładowego oraz głosów na WZW. Ponadto Emitent posiada 100% udziałów w spółce Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej (docelowo Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ma prowadzić działalność komplementarną do działalności Moderndach Sp. z o.o. lub zostać zlikwidowana). Emitent prowadzi dwa portale internetowe, jeden o tematyce lifestylowej, tj. oraz jeden o tematyce gospodarczej, tj. Źródłem przychodów w obu przypadkach są wpływy z reklam wyświetlanych na obu portalach. Działalność inwestycyjna Emitent dokonał inwestycji kapitałowych w dwa podmioty, tj. w 2010 r. w Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Emitent jest w posiadaniu udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników) oraz w 2012 r. nabył udziały stanowiące 4,8% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie by w 2014 r. zwiększyć swoje zaangażowanie do 53,6% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników. Więcej informacji o transakcji nabycia udziałów w Moderndach Sp. z o.o. zostało przedstawione w rozdziale IV pkt 8 niniejszego Memorandum Informacyjnego. Emitent nie wyklucza dokonywania inwestycji kapitałowych w przyszłości, przy czym zaznacza, że ewentualne inwestycje będą dokonywane przede wszystkim w podmioty o działalności komplementarnej do działalności spółki portfelowej, tj. Moderndach Sp. z o.o. (spółki z branży 56

57 przemysłu drzewnego). Aktualnie głównym celem Emitenta w zakresie działalności inwestycyjnej jest zarządzanie rozwojem spółki Moderndach Sp. z o.o. Inwestycja Emitenta w Moderndach Sp. z o.o. ma charakter inwestycji długoterminowej, przy czym Emitent dokonał inwestycji w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w przyszłości (tj. z zamiarem późniejszej odsprzedaży udziałów po cenie wyższej od ceny nabycia) oraz otrzymywania dywidendy. Moderndach Sp. z o.o. Spółka Moderndach Sp. z o.o. zawiązana została w 1995 r. będąc jedną z pierwszych firm w Polsce, która wprowadziła technologię produkcji konstrukcji drewnianych z zastosowaniem płytek kolczastych. W swojej dotychczasowej historii spółka zrealizowała już ponad cztery tysiące pięćset dachów w tej technologii. Spółka prowadzi swoją działalność na rynku konstrukcji drewnianych, oferując następujące produkty i usług: drewniane konstrukcje dachowe, pokrycia dachowe, domy pasywne i niskoenergetyczne, izolacje celulozowe, instalacje: pompy ciepła, wentylacje, klimatyzacje, drewno konstrukcyjne klejone, stropy drewniane. Drewniane konstrukcje dachowe Konstrukcje dachowe Technologia budowania dachów prefabrykowanych polega na składaniu więźby dachowej na budowie z gotowych elementów uprzednio przygotowanych w zakładzie produkcyjnym elementy te nazywane są kratownicami, dźwigarami lub wiązarami. Ponieważ elementy są zaprojektowane i wykonane na potrzeby konkretnego budynku prefabrykowaną więźbę wykonuje się bardzo szybko prostą konstrukcję domu jednorodzinnego można zmontować na budowie nawet w 1 dzień. Precyzja wykonania takiej konstrukcji, i zastosowanie do ich budowy suszonego drewna sprawia, że w efekcie uzyskuje się równe, suche, odporne na pękanie połacie doskonale przygotowane do montażu pokrycia dachowego czy okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. Zastąpienie betonowego stropu konstrukcją z dźwigarów, w których pas dolny wiązara stanowi jednocześnie strop, odciąża ściany i fundamenty. Ma to dodatkowy wpływ na ograniczenie wkładu finansowego włożonego w budowę. Prefabrykowane konstrukcje dachowe sprawdzają się na niemal wszystkich typach obiektów. Moderndach Sp. z o.o. wykonuje konstrukcje dachowe dla: budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego obiektów gastronomicznych, hoteli hal przemysłowych, handlowych, sportowych obiektów rolniczych, ujeżdżalni wiat i zadaszeń parkingowych, magazynowych 57

58 Przykładowe realizacje konstrukcji dachowych Moderndach Sp. z o.o.: Źródło: Moderndach Sp. z o.o Konstrukcje hal Drewniane dźwigary ramowe stosuje się także do wznoszenia konstrukcji hal. Możliwa do uzyskania rozpiętość konstrukcji bez stosowania dodatkowych podpór wewnątrz obiektu to nawet 30 m. Do budowy hal ramowych stosuje się wiązary, które osadzone na fundamencie tworzą zarówno ściany, jak i dach obiektu. Zastosowanie dźwigarów pozwala obniżyć koszty inwestycji i daje inwestorowi możliwość samodzielnego wykonania okładziny konstrukcji. Rozwiązanie to jest uniwersalne można je stosować do wznoszenia obiektów halowych przeznaczonych na magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty wystawowe i inne. Na fundamencie betonowym osadza się wiązary i tworzą one zarówno ściany jak i dach budynku. Hale ramowe znajdują zastosowania jako hale magazynowe, wystawowe i produkcyjne. Przykładowe realizacje konstrukcji hal Moderndach Sp. z o.o.: Źródło: Moderndach Sp. z o.o. Konstrukcje pod szalunki Spółka w technologii z zastosowaniem płytek kolczastych projektuje i wykonuje konstrukcje do deskowań przeznaczonych do budowy mostów, dróg, tuneli, słupów i innych konstrukcji żelbetowych. Instalacje: pompy ciepła, wentylacje, klimatyzacje Funkcjonujący w ramach spółki dział instalacji realizuje następujący zakres prac: 58

59 montaż pomp ciepła typu powietrze-powietrze, powietrze-woda wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w domach jednorodzinnych oraz obiektach wielkogabarytowych montaż klimatyzatorów firm Panasonic oraz LG Przykładowe realizacje instalacji Moderndach Sp. z o.o.: Źródło: Moderndach Sp. z o.o. Pokrycia dachowe Spółka wykonuje pokrycia dachowe w każdej technologii oferując szeroką gamę materiałów do wykonywania pokryć dachowych, w tym: dachówki betonowe dachówki ceramiczne gonty bitumiczne papy termozgrzewalne wysokiej jakości blachy trapezowe pokrycia na rąbek stojący" z blachy stalowej, tytanowo-cynkowej, aluminiowej orynnowanie okna dachowe membrany dachowe oraz wszelkie akcesoria potrzebne do kompletnego wykonania pokrycia dachu. Przykładowe realizacje pokryć dachowych Moderndach Sp. z o.o.: Źródło: Moderndach Sp. z o.o. 59

60 Domy pasywne i niskoenergetyczne Domy w technologii szkieletu drewnianego Spółka wykonuje w zależności od potrzeb klienta w różnych stadiach budowy np. samą konstrukcję szkieletu i więźby, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty lub dom wykończony pod klucz. Spółka posiada w swojej ofercie drewniany dom modułowy. Poszczególne części domu moduły - niemal w 100% wykończone produkowane są w zakładzie, pod stałym nadzorem inżynierów, w zamkniętych halach, dzięki czemu proces produkcji domu jest stale kontrolowany i zupełnie niezależny od warunków atmosferycznych. Gotowe moduły transportowane są na budowę i zestawiane w całość, montowana jest więźba dachowa i pokrycie dachu. Zajmuje to ok 10 dni. Po zakończeniu tych prac pozostają do wykonania tylko roboty wykończeniowe w niewielkim zakresie głównie w miejscach styku poszczególnych części domu. Dzięki nowoczesnym technologiom zastosowanym do produkcji domów osiągają one parametry niezbędne do zaklasyfikowania ich jako domy niskoenergetyczne lub pasywne. Ponadto oferta spółki uzupełniona jest o dom drewniany przeznaczony na tereny występowania szkód górniczych i sejsmicznych. Konstrukcja ścian i stropów budynku zbudowana jest na bazie nowego wynalazku - drewnianego, klejonego stropu skrzynkowego. W efekcie końcowym otrzymywany jest dom o sztywnej, odpornej na skręcanie konstrukcji oraz osunięcia gruntu pod budynkiem. Przykładowe realizacje domów pasywnych i niskoenergetycznych Moderndach Sp. z o.o: Źródło: Moderndach Sp. z o.o. Izolacje celulozowe W ramach świadczenia usług izolacji celulozowych Moderndach Sp. z o.o. wykorzystuje EKOFIBER będący sypkim materiałem termoizolacyjnym z włókna celulozowego. EKOFIBER znajduje szerokie zastosowanie jako termoizolacja konstrukcji budowlanych różnych zarówno ze względu na użyte materiały konstrukcyjne jak i przeznaczenie, poczynając od domów jednorodzinnych i budynków gospodarskich, poprzez obiekty przemysłowe i sportowe, kończąc na wielkogabarytowych blokach mieszkalnych i obiektach sakralnych. Drewno konstrukcyjne klejone Stosowane na szeroką skalę drewno budowlane znajduje zastosowanie podczas wznoszenia różnego typu konstrukcji - od tradycyjnych po wysoko sprefabrykowane. Spółka oferuje klasyfikowane drewno konstrukcyjne suszone komorowo pochodzące z zakładów drzewnych w Polsce i Europie. 60

61 Wśród dostępnych w ofercie Moderndach Sp. z o.o. materiałów konstrukcyjnych znajduje się rodzaj drewna klejonego tzw. LVL (z ang. Laminated Veneer Lumber), który wyróżnia się wysoką sztywnością oraz wytrzymałością, zachowuje stabilność wymiarową i łatwo podlega obróbce. Ze względu na właściwości nośne nadaje się do wykonywania elementów poddawanych wysokim obciążeniom np. legarów, nadproży, konstrukcji ścian, dachów i stropów. Ofertę uzupełniają inne drewniane materiały konstrukcyjne belki, deski, łaty oraz kontrłaty. Stropy drewniane Na bazie materiałów drzewnych nowej generacji drewna klejonego KVH (łączone na mikrowczepy), drewna klejonego BSH (klejone warstwowo), LVL (drewno klejone z fornirów), płyt MFP oraz nowych klei poliuretanowych zespół inżynierów konstruktorów lotnictwa i budownictwa skonstruował drewniany, klejony strop skrzynkowy. Strop ten ma zgłoszenie patentowe nr p w Urzędzie Patentowych Rzeczpospolitej Polskiej. Stropy te charakteryzują się wysoką wytrzymałością, dużo większą do uzyskania rozpiętością bez stosowania podpór w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami, możliwością ocieplenia izolacją celulozową, wysoką odpornością na skręcanie oraz niską wagą. Znajduje on zastosowanie w: Stropach lub stropodachach w budynkach jedno- lub wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach handlowych i przemysłowych itp., a także przy remontach istniejących budynków. Halach z konstrukcją z drewna klejonego lub stalowych - jako stropodach hali. Powierzchnia paneli stropowych wykonana jest ze sklejki i stanowi podłoże do wykonywania pokrycia dachowego. W przypadku takiego zastosowania stropów skrzynkowych strop skrzynkowy zastępuje również płatwie. Stropodach na klejonych drewnianych konstrukcjach basenów eliminując jednocześnie problem wykraplania się pary wodnej na pokryciach z blach trapezowych. Struktura sprzedaży Moderndach Sp. z o.o. Struktura przychodów Drewniane konstrukcje dachowe 88,2% 74,16% 73,57% 71,75% Pokrycia dachowe 6,5% 6,65% 5,62% 5,92% Domy pasywne i niskoenergetyczne 2,9% 8,51% 10,65% 5,12% Izolacje celulozowe 1,0% 0,93% 0,55% 0,30% Instalacje (pompy ciepła, wentylacje, klimatyzacje) - 8,77% 8,71% 15,50% Drewno konstrukcyjne klejone 1,4% 0,97% 0,63% 0,45% Stopy drewniane - - 0,27% 0,96% ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. Struktura własnościowa Moderndach Sp. z o.o. Udziałowiec Liczba udziałów % kapitału Liczba głosów % głosów Agata Belling 50 20,00% 50 20,00% Adam Mariański 64 25,60% 64 25,60% Assetus S.A ,60% ,60% W Enterprise S.A. 2 0,80% 2 0,80% Razem ,00% ,00% ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. 61

62 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Moderndach Sp. z o.o. [tys. zł]* Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. *DANE NIE PODLEGAŁY BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REW IDENTA Wybrane dane finansowe z bilansu Moderndach Sp. z o.o. [tys. zł]* Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. *DANE NIE PODLEGAŁY BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REW IDENTA Zobowiązania oprocentowane Moderndach Sp. z o.o. Kwota leasingowa w PLN (kapitał) Zadłużenie w PLN na r. Rodzaj Leasing Data udzielenia Termin spłaty Zabezpieczenie , ,56 Operacyjny Weksel in blanco , ,15 Operacyjny Weksel in blanco , ,99 Operacyjny Weksel in blanco , ,02 Operacyjny Weksel in blanco 62

63 43 000, ,08 Operacyjny Weksel in blanco , ,43 Operacyjny Weksel in blanco Razem ,23 zł ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. Kwota kredytu w PLN (kapitał) Zadłużenie w PLN na r. Rodzaj Kredyty Data udzielenia Termin spłaty ,00 Inwestycyjny Limit Wykorzystane ,08 Razem ,08 ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. obrotowy Zabezpieczenie Hipoteka, cesja praw do polisy ubezp, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, weksel in blanco Hipoteka, cesja praw do polisy ubezp, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, weksel in blanco Kwota w PLN Wykorzystane w PLN na r. L:imit ,62 Razem ,62 ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. Rodzaj Faktoring niepełny Faktoring Data udzielenia Termin spłaty Wg terminu płatności faktur + 30 dni tolerowanego opóźnienia Zabezpieczenie Cesja należności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, prawo do dysponowania rachunkiem bankowym Kwota w PLN Wykorzystane w PLN na r. Pożyczki od udziałowców Rodzaj Data udzielenia Termin spłaty Zabezpieczenie , ,00 Pożyczka Brak , ,00 pożyczka Brak Razem ,00 ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. Struktura zatrudnienia Moderndach Sp. z o.o. Forma zatrudnienia Umowa o pracę Umowa o dzieło

64 Umowa zlecenie Umowa menedżerska Razem ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. Dział Administracja Biuro konstrukcyjne Produkcja Spedycja Razem ŹRÓDŁO: MODERNDACH SP.Z O.O. Strategia rozwoju Moderndach Sp. z o.o. Spółka Moderndach Sp. z o.o. działa na rynku konstrukcji drewnianych dachowych jak również domów drewnianych energooszczędnych i pasywnych. Spółka zamierza w średnim i długim horyzoncie czasowym skupić swoją działalność operacyjną na dalszym stabilnym rozwoju swojego dotychczasowego rodzaju działalności. Mając to na względzie spółka od wiosny 2014 r. rozpoczęła intensywne działania związane ze zwiększeniem swojej aktywności na rynkach zagranicznych, w ramach planowanej dywersyfikacji przychodów w średnim i długim horyzoncie czasowym, co zaczęło się przekładać na zwiększone zainteresowanie produktami spółki przez podmioty zagraniczne (Emitent informował o podpisaniu przez Moderndach Sp. z o.o. kontraktu z kontrahentem zagranicznym raportem bieżącym EBI nr 24/2014). Spółka Moderndach Sp. z o.o. jest również nastawiona na wdrażanie nowoczesnych produktów i innowacji. Spółka rozważa w średnim horyzoncie czasowym aplikację o przyznanie dofinansowania w ramach przedmiotowych programów unijnych i przygotowuje się do produkcji stropów skrzynkowych w technologii drewnianej (pierwsze stropy drewniane które dzięki innowacyjnej technologii nie skrzypią podczas ich użytkowania ), które są łatwe w montażu i transporcie i stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla powszechnie znanych stropów żelbetowych. Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi prowadził dotychczas działalność w zakresie obrotu złotem dewizowym, jednak z uwagi na pogarszającą się koniunkturę i spadek cen złota dewizowego na rynkach światowych działalność ta została wygaszona w II kwartale 2013 r. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. oraz określenia nowego profilu działalności. Docelowo Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ma prowadzić działalność komplementarną do działalności Moderndach Sp. z o.o. lub zostać zlikwidowana. Działalność portali internetowych Spółka prowadzi dwa internetowe serwisy informacyjne, tj. (serwis poświęcony wiadomościom ze świata mody, lifestyle i gadżetów) oraz (serwis poświęcony tematyce biznesowej i gospodarczej). Serwisy informacyjne Spółki mają stabilną pozycję w wyszukiwarkach internetowych. Portale cieszą się popularnością wśród organizatorów konferencji i szkoleń, poprzez możliwość promocji tego typu wydarzeń przy wykorzystaniu miejsc bannerowych, publikacji artykułów sponsorowanych oraz wysyłce newslettera. Z reklamy bannerowej w serwisach Emitenta korzystają także ogólnopolskie sieci handlowe. Zarówno serwis jak i udostępniają reklamodawcom różnorodne formy reklamowe, do których zaliczają się m.in.: bannery, butony, billboardy, skyscrapery (pionowa forma reklamy wywodząca się z bilboardu) i inne formy reklamowe o różnej wielkości ulokowane na stronach głównych i podstronach, artykuły sponsorowane, mikroreklamy oraz reklamy AdTaily. 64

65 SzybkaJazda.pl jest ogólnopolskim portalem lifestylowym, w którym publikowane są artykuły związane z modą, zdrowiem, kuchnią, motoryzacją, kulturą, sportem, życiem gwiazd itp. Redakcja portalu współpracuje ze znanymi cenionymi markami modowymi (np. Fashion Philosophy Week Poland, Nessi, Deichmann), kulinarnymi (np. Knorr, Winiary, Bakalland, Kupiec), wydawniczymi (np. Prószyński i S-ka, Wydawnictwo Burda Książki, Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Wydawnictwo Czarne) oraz technologicznymi (np. Asus, Sony, Logitech, Atlantic). SzybkaJazda.pl przyjmuje na praktyki dziennikarskie studentów Uniwersytetu Łódzkiego, głównie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Portal przeprowadza także dla swoich czytelników konkursy z nagrodami. Serwis cieszy się zainteresowaniem reklamodawców chcących opublikować artykuły sponsorowane. Telegraf.biz to ogólnopolski serwis informacyjny, w którym publikowane są informacje ze świata biznesu, finansów, giełdy i ekonomii. W portalu znaleźć można najświeższe doniesienia z działalności spółek notowanych na GPW, prawne i podatkowe informacje dla przedsiębiorców, finansowe i inwestycyjne porady dla osób zainteresowanych pomnażaniem swoich pieniędzy, a także szerokie spektrum aktualnych danych makroekonomicznych. Analizy i komentarze publikują w portalu Telegraf.biz znani oraz cenieni ekonomiści i eksperci z tak renomowanych instytucji. Wywiadów udzielają portalowi analitycy domów maklerskich i doradcy inwestycyjny oraz przedstawiciele giełdowych spółek. Portal obejmuje patronem medialnym wydarzenia związane z rynkiem biznesowym, takie jak konferencje Forex MoneyCon (w latach 2012 i 2013), konkurs Zacznij.biz czy turniej Forex Cup. Telegraf.biz jest obecny w mediach społecznościowych poprzez serwis Facebook, gdzie na swoim fanpage u skupia grono kilkuset fanów. Najbardziej wartościowe treści portal promuje poprzez wysyłkę cotygodniowego newslettera. Rynek działania Emitenta Rynek Venture Capital i Private Equity Według raportu The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2013 przeprowadzonego przez doradczą EY, Polska w 2012 roku zajęła 28 miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych państw dla funduszy Venture Capital i Private Equity. W zestawieniu, które objęło 118 krajów, Polska okazała się bardziej atrakcyjna niż wszystkie kraje Europy Środkowo- Wschodniej oraz m.in. Indie, RPA, Włochy, Turcja czy Brazylia. Najlepsze oceny autorzy raportu przyznali Polskiej gospodarce w kategoriach: struktura i zaawansowanie rynku kapitałowego, ogólna aktywność ekonomiczna oraz system podatkowy. W tej kategorii, Polska otrzymała 97 punktów, a przyjazność systemu podatkowego dla inwestycji VC i PE została określona na poziomie zbliżonym do USA. Właśnie w tej kategorii Polska zanotowała największy awans w porównaniu do pierwszej edycji rankingu. Autorzy raportu ocenili, że najwięcej do zrobienie w Polsce, z punktu widzenia Venture Capital (VC) oraz Private Equity (PE), pozostaje w zakresie ochrony inwestorów i Corporate Governance oraz kultury przedsiębiorczości. 65

66 Miliardy Memorandum Informacyjne Assetus S.A. Atrakcyjność Polskiej gospodarki w porównaniu z Europą Środkowo- Wschodnią , , Aktywność Ekonomiczna Struktura rynku kapitałowego System Podatkowy Ochrona inwestorów i Corporate Governance Zasoby ludzki i komunikacja Kultura przedsiębiorczosci Polska Europa Środkowo-Wschodnia Źródło: The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2013 Według raportu Central and Eastern Europe Statistic 2012, przeprowadzonego przez EVCA prywatne inwestycje kapitałowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wynosiły około 1 mld EUR, wartość tych inwestycji spadała o około 19% w porównaniu z 2011 r. Mimo spadku wartości inwestycji, liczba zrealizowanych transakcji wzrosła. Łącznie ponad 220 firm otrzymało wsparcie funduszy PE/VC w 2012 r. i było to wzrost o około 13% r/r. Roczna wartość inwestycji w regionie Europy Środkowo Wschodniej (w mln EUR) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,45 0,55 0,51 1,67 1,89 2,44 2,43 1,34 1,25 1,01 0, Źródło: Central and Eastern Europe Statistic 2012, EVCA Podobnie jak w latach ubiegłych działalność inwestycyjna PE/VC w 2012 roku została skoncentrowana głównie w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Bułgaria stanowiły 86% inwestycji funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej. Polski rynek podobnie jak to miało miejsce w 2010 i 2011 roku pozostawał w kręgu najbardziej zachęcających do inwestowania, inwestycje Private Equity stanowiły 47% całkowitej kwoty inwestycji w regionie. Mimo dobrej pozycji w regionie inwestycje funduszy zanotował w 2012 roku spadek o 30% r/r osiągając wartość 434 mln EUR. 66

67 Roczne inwestycje funduszy PE/VC w Polsce w latach (w mln EURO) Źródło: Central and Eastern Europe Statistic 2012, EVCA Spółka prowadzi działalność na rynku reklamy w Polsce. Emitent działa w dwóch powiązanych ze sobą obszarach, oferując usługi na rynku reklamy zewnętrznej oraz rynku reklamy w sieci Internet. Według szacunków domu medialnego ZenithOptimedia wydatki na reklamę w 2014 r. wzrosną o 1,4% do wysokości 6,456 mld zł. W przypadku podziału wydatków na reklamę w 2013 r. z wykorzystaniem poszczególnych mediów widoczna jest dominacja telewizji jako głównego nośnika reklamy (40,2% udział). Udział wydatków na reklamę w obszarach działalności Emitenta, tj. w obszarze reklamy zewnętrznej i reklamy w sieci Internet, wyniósł kolejno 6,9% oraz 17,9%. Udział mediów w wydatkach na reklame w 2013 r. (%) 7,9% 17,0% 6,9% 0,5% 6,9% 2,7% 17,9% 40,2% Telewizja Internet Mobile Dziennik Magazyny Outdoor Radio Kino Źródło: ZenithOptimedia Rynek reklamy wskazuje ogromną wrażliwość na koniunkturę gospodarczą. Każdy niewielki wzrost/spadek PKB ma duże przełożenie na dynamikę wydatków na rynku reklamy. Gdy w 2008 r. PKB Polski wzrosło o 5%, rynek reklamowy podskoczył o 12%. Według prognoz Internet Standard w najbliższych latach rynek reklamy w Polsce będzie rósł w średniorocznym tempie 3,9%, napędzany gównie przez wzrost reklamy internetowej. 67

68 mln zł Memorandum Informacyjne Assetus S.A. Wartość rynku reklamy w Polsce % % % 2% -9% -5% % 20% 10% 0% -10% -20% Wartosć netto Dynamika Źródło: Interent Standard 2013 Reklama w sieci Internet Emitent prowadzi działalność również na szeroko rozumianym rynku reklamy internetowej. Według IAB AdEx wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2013 r. wzrosły o 12,2% względem porównywalnego okresu w 2012 r. i wyniosły mln zł. Według PwC coraz większa ilość czasu, którą użytkownicy poświęcają na korzystanie z Internetu, zwłaszcza z uwagi na dynamicznie rosnącą popularność portali społecznościach, rynek reklamy internetowej w nadchodzących latach powinien się rozwijać. Prognozowany średni roczny wzrost wydatków na reklamę w tym segmencie wynosi 13,9% zł., a do 2017 r. wydatki na reklamę w Internecie w zrównają się z wydatkami na reklamę telewizyjną. Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych, najważniejszym kanałem jest reklama graficzna (Display), której udział w rynku wynosi 43% (o 2 p.p. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.). Ten sposób reklamy zawdzięcza duży wzrost głównie dzięki dynamicznie rozwijającemu się wideo online (24% wzrostu r/r.), a także popularności mediów społecznościowych (74% wzrostu r/r.). Na kolejnych miejscach znalazły się reklama w wyszukiwarkach (SEM) z 36% udziałem w rynku oraz ogłoszenia (15%) i (5%). 50% 40% 30% 43% 41% Struktura rynku w sieci Internet w Polsce 36% 36% 20% 15% 15% 10% 0% 6% 5% 1% 1% Display SEM Ogłoszenia Inne H H Źródło: Raport IAB AdEX/PWC Emitent oprócz podstawowej działalności na rynku reklamy, rozwija także działalność typu Venture Capital, w ramach której dokonuje inwestycji kapitałowych, w celu późniejszej sprzedaży posiadanych udziałów/akcji oraz zrealizowania zysku kapitałowego. 68

69 Rynek budowlany Działalność spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Moderndach Sp. z o.o., skupia się na rynku budowlanym w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu 2014 r. o 1,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2013 (wobec spadku o 5,2 w lipcu 2013 r.) i o 0,9 wyższa w porównaniu z czerwcem 2014 r. Dynamika produkcji budowlano-montażowej po zredukowaniu o czynniki o charakterze sezonowym ukształtowała się na poziomie o 1,8% wyższym niż w lipcu 2013 r. i o 1,0% niższym w porównaniu z czerwcem 2014 r. Główne roboty związane z budowlą obiektów inżynierii lądowej, które zostały zrealizowane w lipcu 2014 r. w porównaniu z lipcem poprzedniego roku wzrosły o 2,7% oraz spadły o 3,3% w stosunku do czerwca br. Roboty budowlano specjalistyczne zanotowały wzrost o 5,9% w stosunku do lipca 2013 r. i spadek o 9,5% w porównaniu do czerwca 2014 r.. W firmach świadczących usługi z zakresu wznoszenia budynków w lipcu 2014 r. nastąpił spadek produkcji o 3,7% w porównaniu do lipca roku 2013 oraz wzrost o 15,9% w porównaniu z czerwcem 2014 r. Źródło: GUS W okresie styczeń-lipiec 2014 r. produkcja budowlano-montażowa była o 7,3% wyższa niż w analogicznym okresie w roku 2013, kiedy odnotowano spadek o 17,7%. Organizacja Spółki Assetus S.A. prowadzi swoją działalność w siedzibie znajdującej się w Łodzi przy, ul. Drewnowska 48. Spółka nie posiada oddziałów. Na dzień sporządzenia Memorandum Emitent zatrudniał jedną osobę na pełen etat. Strategia rozwoju Emitenta Z uwagi na ograniczeniu skali działalności agencji reklamowej, tj. zrezygnowaniu z działalności opierającej się na prowadzeniu kampanii reklamowych w przestrzeni miejskiej, oraz z uwagi na przejęcie pakietu kontrolnego w spółce Moderndach Sp. z o.o. strategia rozwoju Emitenta uległa zmianom i będzie opierała się na: - inwestycjach kapitałowych, - prowadzeniu portali internetowych. 69

70 Inwestycje kapitałowe W związku z przejęciem pakietu kontrolnego w spółce Moderndach Sp. z o.o. Emitent planuje obecnie skupić się na optymalnym zarządzaniu spółką Moderndach Sp. z o.o., jak również rozwoju nowych linii produktowych wymienionej spółki. Inwestycja Emitenta w Moderndach Sp. z o.o. ma charakter inwestycji długoterminowej, przy czym Emitent dokonał inwestycji w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w przyszłości (tj. z zamiarem późniejszej odsprzedaży udziałów po cenie wyższej od ceny nabycia) oraz otrzymywania dywidendy. Emitent nie wyklucza dokonywania inwestycji kapitałowych w przyszłości, przy czym zaznacza, że ewentualne inwestycje będą dokonywane przede wszystkim w podmioty o działalności komplementarnej do działalności spółki portfelowej, tj. Moderndach Sp. z o.o. (spółki z branży przemysłu drzewnego). Prowadzenie portali internetowych Emitent będzie jednocześnie kontynuował rozwój serwisów informacyjnych i a także będzie dążył do poszerzenia spektrum odbiorców portali i pozyskania nowych reklamodawców. Struktura przychodów Emitenta oraz wybrane skonsolidowane dane finansowe Jednostkowa struktura przychodów Począwszy od II kwartału 2014 r. z uwagi na pogarszająca się sytuację na rynku reklamy w przestrzeni miejskiej Emitent ograniczył swój zakres działalności w zakresie reklamy do usług marketingowych świadczonych w ramach prowadzonych portali internetowych. Dodatkowo, z uwagi na zwiększenie zaangażowania w inwestycji portfelowej, tj. spółce Moderndach Sp. z o.o., do wysokości 53,6% udziału w kapitale i głosach na WZW Emitent postanowił skoncentrować swoją działalność inwestycyjną na zarządzaniu aktualnie posiadanym portfelem inwestycyjnym. Efektem przeprowadzonych zmian w zakresie profilu działalności Emitenta było dokonanie w dniu 28 czerwca 2014 r. zmian w Zarządzie Spółki, zgodnie z którymi dotychczasowa Prezes Zarządu Pani Sylwia Gola złożyła rezygnację z pełnionego stanowiska i została zastąpiona przez dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Wiaderka. Z uwagi na powyższe Emitent zaznacza, iż struktura przychodów odnotowywana w przyszłości będzie odmienna od poniżej zaprezentowanej. Rodzaj działalności Przychody z usług reklamowych w przestrzeni miejskiej 98% 95% 72% 56% 82% Przychody z usług reklamowych w sieci Internet 1% 2% 10% 18% 13% Przychody z portali internetowych 1% 3% 18% 26% 4% ŹRÓDŁO: EMITENT Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat [zł] * Przychody netto ze sprzedaży , , , , ,04 Koszty działalności operacyjnej , , , , ,72 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , , ,68 70

71 Pozostałe przychody operacyjne , ,55 301,38 664, ,89 Pozostałe koszty operacyjne 499,93 818, , , ,12 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , , ,91 Przychody finansowe , , , , ,79 Koszty finansowe , , , , ,13 Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , , ,25 Zysk (strata) brutto , , , , ,41 Zysk (strata) netto , , , , ,04 Amortyzacja , , , , ,43 ŹRÓDŁO: EMITENT *DANE NIE PODLEGAŁY BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REW IDENTA Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych [tys. zł] * Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto ŹRÓDŁO: EMITENT *DANE NIE PODLEGAŁY BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REW IDENTA Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu [tys. zł] * Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy ŹRÓDŁO: EMITENT *DANE NIE PODLEGAŁY BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REW IDENTA 8. Opis głównych inwestycji krajow ych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałow ych W dniu 21 grudnia 2012 r. Emitent nabył od Instalexport S.A. 12 udziałów w spółce Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie, stanowiących 4,8% w kapitale zakładowym spółki oraz dających prawo do 4,8% głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności spółki 71

72 Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie jest produkcja konstrukcji drewnianych, w tym dachów, pokryć dachowych, domów pasywnych i niskoenergetycznych i innych. Nabyte udziały stanowiły przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego zgodnie z umową o ustanowienie zastawu rejestrowego na obligacjach wyemitowanych przez sprzedającego. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 23 lipca 2012 r. pod pozycją W 21 grudnia 2012 r. Emitent otrzymał zgodę administratora zastawu na nabycie udziałów i na wykreślenie przez administratora zastawu z rejestru. Zastaw został zdjęty przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie w dniu 19 grudnia 2013 r. W dniu 5 czerwca 2014 r. Emitent zawarł szereg umów zbycia pod warunkiem zawieszającym udziałów w Moderndach Sp. z o.o. z dotychczasowymi udziałowcami wskazanej spółki przy udziale Instalexport S.A. Umowy zostały zawarte z : - Panem Henrykiem Emilem Dworzańskim w zakresie zbycia posiadanych przez niego 12 udziałów Moderndach Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy za łączną cenę ,00 zł, - Panią Jolantą Lato w zakresie zbycia posiadanych przez nią 4 udziałów Moderndach Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy za łączną cenę ,00 zł, - Panią Martą Anną Konopką-Mrozek w zakresie zbycia posiadanych przez nią 4 udziałów Moderndach Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy za łączną cenę ,00 zł - Panem Cezarym Gregoruczkiem w zakresie zbycia posiadanych przez niego 102 udziałów Moderndach Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy za łączną cenę zł Udziały Moderndach Sp. z o.o. będące w posiadaniu wyżej wskazanych osób były do dnia 17 kwietnia 2014 r. własnością Instalexport S.A. W momencie dokonywania zbycia udziałów Moderndach Sp. z o.o. przez Instalexport S.A. na rzecz osób wskazanych powyżej udziały te nie były obciążone prawami osób trzecich, nie istniały żadne przeszkody do rozporządzania udziałami oraz nie toczyły się w stosunku do nich żadne postępowanie. W trakcie zawierania wyżej wskazanych umów z dnia 5 czerwca 2014 r. Emitent został poinformowany w treści umów o fakcie wpłynięcia do Instalexport S.A. w dniu r. i w dniu r. do Moderndach Sp. z o.o., tj. po dacie przewłaszczenia udziałów, powiadomienia o zajęciu komorniczym udziałów w spółce Moderndach Sp. z o.o., które złożył komornik Bogdan Mieczkowski na podstawie klauzuli wykonalności o sygnaturze akt VIII GCo 160/14, numer sprawy u komornika Według wiedzy Emitenta przedmiotowe zajęcie komornicze nie rodzi żadnych konsekwencji dla Emitenta, ponieważ zajęcie zostało dokonane dopiero po dacie odsprzedaży udziałów przez spółkę Instalexport S.A. na rzecz Pana Henryka Dworzańskiego, Pani Jolanty Lato, Pani Marty Anny Konopki-Mrozek oraz Pana Cezarego Gregorczuka, od których spółka Assetus S.A. je odkupiła. W opinii Emitenta nie istnieje żadne zagrożenie, które mogłoby skutkować jakimkolwiek naruszeniem praw własności spółki Assetus S.A. w zakresie posiadanych udziałów spółki Moderndach Sp. z o.o. Spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające wskazane w umowach zbycia posiadanych udziałów Moderndach Sp. z o.o. zawartych przez Pana Henryka Dworzańskiego, Panią Jolantę Lato, Panią Martę Annę Konopkę-Mrozek oraz Pana Cezarego Gregorczuka z Emitentem z dnia 5 czerwca 2014 r. Emitent dokonał płatności za wszystkie udziały nabywane od Pana Henryka Emila Dworzańskiego, Pani Jolanty Lato oraz Pani Marty Anny Konopki-Mrozek w łącznej kwocie ,00 zł. Emitent dokonał płatności za udziały ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii C. 72

73 Płatność względem Pana Cezarego Gregorczuka została umownie odroczona do dnia 15 grudnia 2014 r. Emitent zamierza dokonać płatności na rzecz Pana Cezarego Gregorczuka w wysokości zł ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii D. W przypadku niepozyskania wystarczającej ilości kapitału z emisji akcji serii D Emitent dokona wymienionej płatności ze środków pozyskanych od inwestora, od którego Emitent otrzymał pisemne poręczenie dokonania płatności w przypadku, gdy Emitent nie dokona płatności w terminie do 15 grudnia 2014 r. W dniu 27 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Assetus S.A. w uchwale nr 18/2014 wyraziło zgodę na nabycie 126 udziałów w spółce Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie za kwotę nie większą niż zł. Po dokonaniu nabycia udziałów Moderndach Sp. z o.o. na mocy umowy z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz umów z dnia 5 czerwca 2014 r. Emitent jest w posiadaniu 134 udziałów Moderndach Sp. z o.o. stanowiących 53,60% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników wspomnianej spółki. W objętym sprawozdaniem finansowym zamieszonym w Memorandum Informacyjnym, a także po sporządzeniu wskazanych danych finansowych Emitent nie prowadził innych znaczących inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych. 9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościow ym, układowym ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 10. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządow ymi, postępowań sądow ych lub arbitrażow ych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowa nia mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Wobec Emitenta nie prowadzone są i w ostatnich 12 miesiącach nie były prowadzone inne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe ani arbitrażowe, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy papierów wartościow ych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się j ego sytuacji ekonomicznej i finansowej Na dzień sporządzenia Memorandum Emitent nie korzystał z kredytów bankowych i factoringu, finansował jednak swoją działalność z wykorzystaniem oprocentowanego kapitału obcego w postaci pożyczek krótko- i długoterminowych. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum 73

74 Informacyjnego Assetus S.A. posiadał zaciągnięte pożyczki od dwóch pożyczkodawców powiązanych ze Spółką na łączną kwotę ,12 zł. Wybrane informacje dotyczące wskazanych pożyczek zawiera poniższa tabela: Lp. Pożyczkodawca Data udzielenia pożyczki Kwota pożyczki Kwota pozostałą do spłaty z odsetkami Termin spłaty pożyczki 1 Pożyczkodawca 1* zł ,67 zł Pożyczkodawca 2** zł ,16 zł Pożyczkodawca 2** zł 0,00 zł Pożyczkodawca 2** ,12 zł ,16 zł Pożyczkodawca 2** zł , RAZEM ,12 zł ,99 zł ŹRÓDŁO: EMITENT, *POŻYCZKODAW CA JEST AKCJONARIUSZEM EMITENTA, **POŻYCZKODAW CA JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ EMITENTA ORAZ AKCJONARIUSZEM EMITENTA 12. Informacje o nietypow ych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansow ym zamieszczonym w Memorandum Informacyjnym Nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki Emitenta za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w Memorandum. 13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansow ych, o których mowa w Rozdziale V W dniach r r. Emitent przeprowadził subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii C wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. nr 05/01/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Subskrypcja zamknięta obejmowała sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł każda i cenie emisyjnej 0,50 zł każda. W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C. Łączne wpływy Emitenta z przeprowadzonej emisji wyniosły zł. Celem przeprowadzonej emisji było sfinansowanie nabycia udziałów w Moderndach Sp. z o.o. W dniu 5 czerwca 2014 r. Emitent dokonał warunkowego nabycia 122 udziałów w spółce Moderndach Sp. z o.o. Po dokonaniu nabycia Emitent jest w posiadaniu 134 udziałów Moderndach Sp. z o.o. stanowiących 53,60% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników wspomnianej spółki. Informacje o transakcjach nabycia udziałów przedstawione zostały w Rozdziale IV pkt 8 niniejszego Memorandum Informacyjnego. Począwszy od II kwartału 2014 r. Emitent ograniczył skalę działalności agencji reklamowej poprzez zrezygnowanie z przeprowadzania kampanii reklamowych w przestrzeni miejskiej i koncentrację działalności agencji na prowadzeniu portali internetowych (w tym na przeprowadzaniu na nich kampanii reklamowych). 74

75 Nie wystąpiły inne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w Rozdziale V niemniejszego Memorandum. 75

76 Informacje na temat osób zarządzających i os ób nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta Organy zarządzające i nadzorujące Emitenta Dane o Członkach Zarządu Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: - Piotr Wiaderek Prezes Zarządu Piotr Wiaderek Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, adres, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Piotr Wiaderek Łódź 45 lat Prezes Zarządu Pan Piotr Wiaderek został powołany na Prezesa Zarządu z dniem 30 czerwca 2014 r. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2014 r.na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja Zarządu upływa dnia 30 czerwca 2017 roku. Mandat Członków Zarządu wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2017 r. b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: Wykształcenie: Wyższe, Uniwersytet Łódzki, Kierunek Inwestycje i nieruchomości, zakończony w 1995 r., Tytuł: magister Doświadczenie zawodowe: Pierwszy Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny w Warszawie Stanowisko: Praktykant Optimus CSO, Man Consulting Stanowisko: funkcje kierownicze Funkcje pełnione w okresie ostatnich trzech lat: Od 2006 obecnie Od 2008 obecnie Od 2013 obecnie Od 2011 obecnie Od 2005 obecnie Od 2013 obecnie Arcade Finance II Sp. z o.o., Prezes Zarządu Virtual Exclusive Art Sp. Z o.o., Prezes Zarządu Assetus S.A., Członek Rady Nadzorczej Global Cellar Concierge, Członek Rady Nadzorczej Global Investors Sp. z o.o., Wspólnik Rajdy 4x4 S.A., Prezes Zarządu 76

77 Od 2011 obecnie Od 2009 obecnie W Enterprise S.A., Prezes Zarządu Wealth Bay S.A., Prezes Zarządu Arcade Finanse Sp. z o.o., Prezes Zarządu, Wspólnik c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazana osoba nie figuruje we wskazanym rejestrze ani rejestrach mu równoważnych. e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazane przypadki nie wystąpiły. f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Dane o Członkach Rady Nadzorczej Emitenta Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu Członków. Rada Nadzorcza została powołana uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej upływa dnia 27 czerwca 2017 roku. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2017 r. Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta: - Alicja Wiaderek Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Durczak Członek Rady Nadzorczej - Lesław Kula Członek Rady Nadzorczej - Wanda Jabłońska Członek Rady Nadzorczej - Adam Mariański Członek Rady Nadzorczej 77

78 Alicja Wiaderek Członek Rady Nadzorczej a) imię, nazwisko, adres, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Alicja Wiaderek Łódź 44 lata Członek Rady Nadzorczej Pani Alicja Wiaderek została powołana na Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 14/06/2014 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej upływa dnia 27 czerwca 2017 roku. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2017 r. b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: Wykształcenie: Wyższe, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, zakończony w 2008 r., Kierunek: Prawo, Tytuł: magister prawa Doświadczenie zawodowe: Biuro rachunkowe AFLA i GCC S.A. Stanowisko: Specjalista ds. prawnych Funkcje pełnione w okresie ostatnich trzech lat: Od 2014 obecnie Od 2010 obecnie Od 2011 obecnie Od 2013 obecnie Od 2012 obecnie Od 2013 obecnie Od 2008 obecnie Arcade Finance Sp. z o.o., Prezes Zarządu Assetus S.A., Członek Rady Nadzorczej Global Cellar Concierge S.A., Członek Rady Nadzorczej H. Wiaderek S.k., Wspólnik Rajdy 4x4 S.A., Członek Rady Nadzorczej W Enterprise S.A., Członek Rady Nadzorczej Wealth Bay S.A. Członek Rady Nadzorczej c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 2010 Corniche Group Investment Sp. z o.o. Likwidator d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 78

79 Wskazana osoba nie figuruje we wskazanym rejestrze ani rejestrach mu równoważnych. e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazane przypadki nie wystąpiły. f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Krzysztof Durczak Członek Rady Nadzorczej a) imię, nazwisko, adres, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Krzysztof Durczak Warszawa 55 lat Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Durczak został powołany na Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 11/06/2014 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej upływa dnia 27 czerwca 2017 roku. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2017 r. b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: Wykształcenie: Absolwent UMCS i SGH. Doświadczenie zawodowe: Impexmetal S.A Attache Handlowy w Polskiej Ambasadzie w Tokio Od 1998 związany z branża informatyczną i wysokich technologii, zajmował kierownicze stanowiska w firmach Euronet, Compaq Computers, Biatel, Ascom, Thales, KD Consulting Pełnione funkcje w okresie ostatnich trzech lat: Od 2013 obecnie Abpol Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej 79

80 Od 2013 obecnie Od 2004 obecnie Od 2013 obecnie Assetus S.A., Członek Rady Nadzorczej Biztech Konsulting S.A., Członek Rady Nadzorczej Wealth Bay S.A., Członek Rady Nadzorczy c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazana osoba nie figuruje we wskazanym rejestrze ani rejestrach mu równoważnych. e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazane przypadki nie wystąpiły. f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Lesław Kula Członek Rady Nadzorczej a) imię, nazwisko, adres, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Lesław Kula Warszawa 57 lat Członek Rady Nadzorczej Pan Lesław Kula został powołany na Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 13/06/2014 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej upływa dnia 27 czerwca 2017 roku. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2017 r. 80

81 b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: Wykształcenie: Wyższe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, rok ukończenia 1985, tytuł: magister Wyższe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, rok ukończenia 1985, tytuł: magister - Studium Syndyków Masy Upadłości, Likwidatorów Podmiotów Gospodarczych i Zarządców Komisarycznych I, II oraz III stopnia, 1994; - Studium wyceny nieruchomości organizowane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 1995; - Studium Doradców Przedsiębiorstw Zadłużonych organizowane przez Development Law Institute Rzym-Londyn, 1997; - Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa /egzamin zdany w dniu 16 IX 1995/; - Kurs Pełnomocników do Spraw Prywatyzacji organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie /NR 1893/, 2001; Doświadczenie zawodowe: OŚRODEK DOKUMENTACJI I STUDIÓW SPOŁECZNYCH sekretarz naukowy Instytut Wydawniczy NOVUM publicysta i redaktor Instytut Wydawniczy SONOR dyrektor i redaktor naczelny Współpraca z Warszawskim Sądem Gospodarczym WFTS POLLENA PP likwidator 2002 nadal Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP wykładowca Pełnione funkcje w okresie ostatnich trzech lat: Od 2004 obecnie Od 2010 obecnie Od 2008 obecnie Od 2011 obecnie Od 2012 obecnie Od 2003 obecnie Od 2009 obecnie Od 1997 obecnie Od 2011 obecnie Od 2012 obecnie Od 2008 obecnie Eko-Wap Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Assetus S.A., Członek Rady Nadzorczej Emiasta.pl S.A., Prezes Zarządu Global Cellar Concierge S.A., Członek Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 S.A, Członek Rady Nadzorczej Spero Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Varena Data System Sp. z o.o., Prezes Zarządu, Wspólnik Varena Group. z o.o., Prezes Zarządu, Wspólnik Varena Gold. z o.o., Prezes Zarządu, Wspólnik Viva Kula i Wspólnik Sp. j., Wspólnik Wealth Bay S.A., Członek Rady Nadzorczej 81

82 Od 1995 obecnie Biuro Konsultingowe Varena, Właściciel c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazana osoba nie figuruje we wskazanym rejestrze ani rejestrach mu równoważnych. e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazane przypadki nie wystąpiły. f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Wanda Jabłońska Członek Rady Nadzorczej a) imię, nazwisko, adres, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Wanda Jabłońska Łódź 68 lat Członek Rady Nadzorczej Pani Wanda Jabłońska została powołana na Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 12/06/2014 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej upływa dnia 27 czerwca 2017 roku. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2017 r. b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 82

83 Wykształcenie: Akademia Medyczna w Łodzi, rok ukończenia 1969, tytuł dr n. farmaceutycznych w 1980 r. Doświadczenie zawodowe: praca na uczelni Akademii Medycznej praca na kontrakcie zagranicznym jako dr farmacji Działalność gospodarcza Pełnione funkcje w okresie ostatnich trzech lat: Od 2013 obecnie Corniche Group Sp. z o.o., Prokurent Krieger Fundation S.A., Członek Rady Nadzorczej Od 2010 obecnie Od 2012 obecnie Od 2009 obecnie Od 2010 obecnie Assetus S.A., Członek Rady Nadzorczej Rajdy 4x4 S.A., Członek Rady Nadzorczej Wealth Bay S.A., Członek Rady Nadzorczej W Enterprise S.A., Członek Rady Nadzorczej c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazana osoba nie figuruje we wskazanym rejestrze ani rejestrach mu równoważnych. e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazane przypadki nie wystąpiły. f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 83

84 Adam Mariański Członek Rady Nadzorczej a) imię, nazwisko, adres, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Adam Mariański Warszawa 24 lata Członek Rady Nadzorczej Pan Adam Mariański został powołany na Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 15/06/2014 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej upływa dnia 27 czerwca 2017 roku. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2017 r. b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: Wykształcenie: Dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe: Adwokat od 2001 roku, doradca podatkowy od 2010r. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Europejskiej Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie. Pełnione funkcje w okresie ostatnich trzech lat: 2014 nadal Moderndach Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej 2014 nadal Pawlicki Klimczak Mariański Invest Lokal Sp. j., Wspólnik 2012 nadal Mariański i wspólnicy Doradcy Podatkowi S.K.A., Komplementariusz 2013 nadal Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno Podatkowe Sp. k., Wspólnik 2013 nadal Mariański Group Audyt Sp. z o.o., Wspólnik 2014 nadal Łódzkie Centrum Konferencyjno-Biurowe Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, Wspólnik 2014 nadal Centrum Fabryczka Sp. z o.o., wspólnik 2014 nadal Profesjonalna księgowość T.Miłek i wspólnicy Sp. k., Wspólnik 2010 nadal Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp. p. w likwidacji, Partner, likwidator 84

85 c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazana osoba nie figuruje we wskazanym rejestrze ani rejestrach mu równoważnych. e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: Wskazane przypadki nie wystąpiły. f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 14. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Akcjonariuszami Emitenta, posiadającymi co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, są: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach W Enterprise S.A ,30% ,30% Alicja Wiaderek ,84% ,84% Rajdy 4x4 S.A ,36% ,36% Paweł Ratyński ,60% ,60% Wealth Bay S.A ,55% ,55% Pozostali ,34% ,34% Razem ,00% ,00% ŹRÓDŁO: EMITENT 85

86 Wobec akcjonariuszy Emitenta będących osobami fizycznymi i posiadających ponad 5% głosów na WZA nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich 2 lat żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, które mogły by mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 86

87 Sprawozdania finansowe 1. Sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 2. Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od r. do r. 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 3. Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od r. do r. 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 V. Załączniki 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178

179 179

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R.

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Assetus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Łódź Adres: Ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

ASSETUS SA Memorandum Informacyjne spółki Assetus S.A.

ASSETUS SA Memorandum Informacyjne spółki Assetus S.A. 2014-10-06 14:28 ASSETUS SA Memorandum Informacyjne spółki Assetus S.A. Raport Bieżący nr 26/2014 MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 1. Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r... 3 2. Informacje ogólne o Spółce dominującej....4

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:... INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BM Medical S.A., które odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 roku w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 1/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. II kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 30.09.2015r. 31.12.2015r.) Strona2 Warszawa 13 luty 2016r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo