Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od do

2 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB S.A Podstawowe dane Władze spółki Zarząd Rada Nadzorcza Struktura akcjonariatu... 5 III) PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki Sytuacja ekonomiczna Spółki Przychody ze sprzedaży. Wynik na sprzedaży Rentowność Aktywa Kapitały i zobowiązania Płynność. Wskaźniki obrotowości Przepływy pieniężne IV) ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na wyniki Spółki Ryzyko związane z silną konkurencją Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania Ryzyko zmiany stóp procentowych Ryzyko kursowe Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych odbiorców Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z zapasami i należnościami Ryzyko związane ze strukturą finansowania Ryzyko związane z procesem inwestycyjnym Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Spółki V) POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ VI) POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI. OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ VII) ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE VIII) ZACIĄGNIĘTE I WYPOWIEDZIANE UMOWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK IX) UDZIELONE POŻYCZKI X) UDZIELONE I OTRZYMANE PORĘCZENA I GWARANCJE XI) OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE PÓŁROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW S t r o n a

3 XII) OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM XIII) CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI XIV) ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ XV) PROGRAMY MOTYWACYJNE LUB PREMIOWE OPARTE NA KAPITALE EMITENTA XVI) AKCJE BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH XVII) INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY S t r o n a

4 I) WSTĘP Poniższe półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. obejmujące okres od 01 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 roku zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 133). II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB S.A. 1. PODSTAWOWE DANE Spółka AB S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 24 września 1998 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON Siedziba Spółki mieści się na ul. Kościerzyńska 32, Wrocław. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z brzmieniem Statutu jest działalność handlowa i usługowa. AB S.A. jest jednostką dominującą najwyższego szczebla Grupy Kapitałowej. 2. WŁADZE SPÓŁKI 2.1 Zarząd W skład Zarządu AB S.A. w dniu 31 grudnia 2013 wchodzili: Andrzej Przybyło Prezes Zarządu Krzysztof Kucharski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnych Zbigniew Mądry Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Skład Zarządu od początku okresu objętego raportem do dnia publikacji pozostaje niezmieniony. 4 S t r o n a

5 2.2 Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej AB S.A. na dzień 31 grudnia 2013 wchodzili: Iwona Przybyło Jacek Łapiński Jan Łapiński Radosław Kiełbasiński Andrzej Bator Katarzyna Jażdrzyk Skład Rady Nadzorczej od początku okresu objętego raportem do dnia publikacji pozostaje niezmieniony. 3. STRUKTURA AKCJONARIATU Akcjonariusze posiadający na dzień 26 lutego 2014 roku ponad 5% akcji Spółki AB S.A. Stan na Liczba akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Andrzej Przybyło ,13% ,02% Iwona Przybyło ,80% ,99% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ,27% ,57% Aviva Investors Poland S.A ,19% ,73% ING OFE ,16% ,10% Pozostali ,45% ,59% Ogółem ,00% ,00% W okresie od przekazania raportu za I kwartał roku obrotowego do dnia publikacji raportu półrocznego Spółka dostała zawiadomienie od Iwony Przybyło o zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki AB S.A. oraz od Aviva Investors Poland S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powyżej 5%. III) PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ 5 S t r o n a

6 1. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I półrocze roku obrachunkowego, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, upłynęło pod znakiem braku wyraźnej długoterminowej poprawy sytuacji makroekonomicznej w Polsce, będącej m.in. efektem wciąż trwającego światowego kryzysu ekonomicznego. W omawianym okresie dynamika PKB w Polsce wzrosła co prawda z poziomu 0,7 proc. w okresie styczeń-czerwiec 2013 do poziomu 2,3 proc. (wg szybkiego szacunku PKB za IV kwartał 2013 roku wg danych GUS), przy czym czynnikiem stymulującym wzrost był głównie eksport. Popyt wewnętrzny w całym 2012 roku oraz w pierwszej połowie 2013 roku słabł, co wynikało m.in. ze zmniejszającej się siły nabywczej Polaków, dopiero w IV kwartale 2013 roku nastąpiło wyraźnie zwiększenie sprzedaży detalicznej, co najmocniej widoczne jest na podstawie danych za grudzień 2013 roku, wiąże się to jednak z krótkotrwałym, sezonowym wzrostem popytu, którego efekt widoczny jest również w głębokim spadku wskaźnika sprzedaży w miesiącu kolejnym. Mimo rosnących wynagrodzeń, poziom inflacji w tamtym okresie powodował, że realny potencjał zakupowy spadał. Obserwowaliśmy również zastój na rynku kredytów konsumpcyjnych, trwający od jesieni 2012 roku. Zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy powstrzymywali się od zakupów kredytowanych, mimo wolniejszego wzrostu inflacji, obniżki stóp procentowych oraz stopniowej liberalizacji kryteriów udzielania kredytów. Wynikało to z braku perspektyw na przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz ogólnymi obawami związanymi z światową dekoniunkturą. Na tym tle branża IT jest również poddana silnej presji popytowej. Produkty IT nie należą do grupy produktów pierwszej potrzeby, zatem branża ta jako jedna z pierwszych odczuwa negatywne zmiany, odnotowując wyraźne wahania popytu. Tym bardziej satysfakcjonujące jest, w ocenie Zarządu, to, że w tych wyjątkowo trudnych warunkach rynkowych AB S.A. po raz kolejny zakończyło okres sprawozdawczy utrzymaniem poziomu obrotów przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności działalności na każdym poziomie, co ostatecznie pozwoliło osiągnąć 23 proc. wzrost zysku netto. Generowanie zysku na satysfakcjonującym poziomie było możliwe dzięki wysokiej dyscyplinie kosztowej oraz rozwojowi kanałów sprzedaży pozwalających generować wyższe marże. Według szacunków analityków rynek IT w Polsce ma za sobą najgorszy okres spadków marży, co przy utrzymaniu obrotów i zwiększeniu rentowności sprzedaży przez AB S.A. pozwala oceniać miniony okres jako udany. Przez cały 2013 rok rynek napędzał głównie dynamiczny, liczony w setkach procent, wzrost popytu na urządzenia mobilne (smartfony, tablety), przy czym fakt nasycenia rynku tańszym sprzętem przy przyjętym w AB S.A. modelu biznesowym opartym o możliwe szeroką bazę produktową, może być czynnikiem dalszego dynamicznego wzrostu w kolejnym kwartałach, biorąc też pod uwagę rosnące zainteresowanie rozwiązaniami mobilnymi. Działalność Spółki w ww. okolicznościach prowadzona była w sposób zapewniający maksymalizację efektów rynkowych z jednoczesnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rynkowego i operacyjnego. Spółka rozwijała współpracę zarówno w ramach umów dystrybucyjnych realizowanych od wielu lat, jak również koncentrowała się na rozwoju poprzez zawieranie nowych kontraktów i wprowadzanie nowych produktów do swojej oferty, co przyniosło wymierne efekty i dzięki m.in. szerokiej bazie odbiorców, Spółka nie zanotowała pogorszenia wyników finansowych w trudnym okresie I półrocza roku obrotowego S t r o n a

7 Do istotnych zdarzeń należy również zaliczyć wzrost obrotów w kanale corporate reseller (najwięksi integratorzy, międzynarodowe korporacje). Jest to efekt konsekwentnego zwiększenia zaangażowania w sektor enterprise. Dział Spółki dedykowany tej grupie klienckiej w ciągu ostatnich lat notuje kilkudziesięcioprocentowe wzrosty rok do roku. W ocenie Zarządu będzie to jeden z kluczowych segmentów w najbliższym czasie, z uwagi na możliwość generowania satysfakcjonujących marż, dzięki oferowaniu małym i średnim partnerom (integratorom) usług dodatkowych, takich jak np.: szkolenia, referencje, wsparcie finansowe i logistyczne. W tę strategię wpisuje się podjęcie działań pod reaktywowaną marką Optimus, gdzie stworzono odrębną linię produktową dedykowaną tej grupie odbiorców, przy czym nie poprzestano na dostarczeniu wyłącznie sprzętu komputerowego, ale skupiono się przede wszystkim na zachęceniu do współpracy poprzez stworzenie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego (finansowo-logistycznego), a to zaowocowało większym niż spodziewane zainteresowaniem współpracą ze strony partnerów rynkowych. Stworzona została franczyzowa sieć partnerówintegratorów zrzeszonych pod marką Optimus. Zgodnie z przyjętą strategią, AB S.A. konsekwentnie poszerza swoje portfolio o kolejne segmenty spoza IT. Na przestrzeni ostatniego półrocza prowadzone były dalsze działania zmierzające do rozwoju w sektorach dużego AGD oraz oświetlenia LED. Oba rynki wykazują, według Zarządu, duży potencjał wzrostowy na najbliższe lata, co znajduje potwierdzenie w kilkudziesięcioprocentowej dynamice sprzedaży asortymentu dużego AGD z kwartału na kwartał, natomiast w odniesieniu do okresu porównawczego ubiegłego roku wzrost ten jest 4-krotny. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym AB S.A. zakupiła 100% udziałów w spółce Rekman sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rekman to czołowy dystrybutor zabawek w Polsce, istniejący na rynku od ponad 20 lat. Inwestycja ta to element długoterminowej strategii dywersyfikacji działalności z jednej strony i wykorzystania posiadanych kompetencji oraz zasobów z drugiej. Jednym z kluczowych elementów w modelu biznesowym AB S.A. jest jak najwydajniejsze zarządzanie kapitałem pracującym. Omawiany okres jest kolejnym, w którym na uwagę zasługuje zmniejszenie poziomu kosztów odsetek w relacji do przychodów - było to m.in. konsekwencją najdłuższej od 11 lat serii obniżek stóp procentowych, ale także trafnej polityki w zakresie zarządzania poziomem oraz strukturą zapasów a także konsekwentną poprawą cyklu konwersji gotówki. 2. SYTUACJA EKONOMICZNA SPÓŁKI AB S.A. jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw dystrybucyjnych branży IT w Polsce. Spółka, kontynuując trend lat ubiegłych, zanotowała w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013r. 23% wzrost zysków netto w stosunku do poprzedniego roku. Czynnikami o znaczeniu kluczowym dla sytuacji ekonomicznej AB S.A. były: wzrost zyskowności przedsiębiorstwa na poziomie zysku netto; 7 S t r o n a

8 rozszerzenie portfolio oferowanych towarów i usług; prowadzenie restrykcyjnej polityki zarzadzania ryzykiem walutowym; optymalizacja zarządzania kapitałem pracującym; ugruntowana pozycja rynkowa jako lidera w regionie CEE; ogólna sytuacja makroekonomiczna oraz sytuacja międzynarodowa. wzrost rentowności aktywów oraz kapitałów własnych generowanie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej Zysk netto Tys. PLN H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ Przychody ze sprzedaży. Wynik na sprzedaży W pierwszym półroczu roku obrotowego AB S.A. wypracowała obroty przekraczające 1,8 mld PLN. Wynik ten jest zbliżony do analogicznego okresu poprzedniego roku nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 0,96%. Uzyskanie wyniku na takim poziomie, przy utrzymującym się trudnym otoczeniu gospodarczym oraz przy dużej konkurencji było możliwe dzięki przyjętej strategii rozwoju oraz dywersyfikacji produktów. Spółka AB S.A. zwiększa sprzedaż własnych produktów: TB Print, TB Energy, TB Clean. Ponadto wprowadziła na rynek nową markę TB Touch, pod którą są sprzedawane tablety. Spółka AB S.A. prowadzi również długofalową politykę utrwalania relacji ze swoimi partnerami biznesowymi udostępniając im wysokiej jakości usługi około sprzedażowe oraz szkoleniowe realizowane przez Centrum Kompetencyjne. 8 S t r o n a

9 Przychody ze sprzedaży Tys. PLN H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Nieznacznemu spadkowi przychodów ze sprzedaży towarzyszył 2,5% spadek kosztów operacyjnych a rentowność na poziomie zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 3,8% i jest wyższa od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (1,8%). Wypracowany zysk brutto na sprzedaży wyniósł tys. PLN i jest wyższy o 102,5% od poprzedniego okresu. Koszty operacyjne Tys. PLN H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Spółka w związku ze swoją specyfiką działalności jest narażona na wysokie ryzyko kursowe. Znaczna część towarów jest nabywana bezpośrednio u zagranicznych producentów, walutą transakcji jest w większość przypadków USD lub EUR. Spółka zabezpiecza ryzyko walutowe związane ze sprzedażą indeksowaną do kursu EUR i USD przy zastosowaniu walutowych pozycji monetarnych, tj. zobowiązań handlowych, zobowiązań z tytułu kredytu bankowego, należności handlowych, środków pieniężnych oraz kontraktów FX Forward na sprzedaż/zakup waluty. Poniżej 9 S t r o n a

10 przedstawiono wykres jak wyglądałby zysk brutto na sprzedaży, gdyby wyeliminowano wpływ zmian kursów waluty w związku ze sprzedażą indeksowaną bieżącym kursem wymiany walut. Spółka od lipca 2011 roku wprowadziła rachunkowość zabezpieczeń, w związku z czym zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, zabezpieczone przepływy prezentowane są w części finansowej rachunku ryzków i strat. Szczegóły dotyczące stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń zostały opisane w punkcie VI.3.2 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku. Skorygowana rentowność brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu zakończonym 31 grudnia 2013 roku wyniosła 3,90% (w poprzednim okresie skorygowana rentowność brutto wyniosła 2,38%). Zysk brutto na sprzedaży ,5 % H1 2012/2013 H1 2013/2014 Zysk brutto na sprzedaży Zrealizowane różnice kursowe Spółka dokłada wszelkich starań, aby utrzymać niski poziom udziału kosztów ogólnego zarządu oraz sprzedaży w przychodach. Wynikiem tych działań był wskaźnik SGA na poziomie 1,5%. Jest to zdaniem Zarządu firmy podstawowy miernik efektywności działania firmy dystrybucyjnej prezentujący właściwy dla niej stopień zdyscyplinowania wydatków. 10 S t r o n a

11 Struktura kosztów 100% 80% 60% 40% 20% % H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% SGA 1,7% 1,5% 1,2% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Ponadto zwiększył się w pierwszym półroczu roku obrotowego 2013/2014 zysk z działalności operacyjnej o 172% w porównaniu z rokiem poprzednim. 11 S t r o n a

12 Zysk z działalności operacyjnej % H1 2012/2013 H1 2013/2014 Oczyszczony zysk na działalności operacyjnej Zrealizowane różnice kursowe 2.2 Rentowność Zgodnie z polityką rachunkowości zabezpieczeń przepływy związane ze sprzedażą indeksowaną w walutach obcych są zabezpieczane i prezentowane w wyniku z działalności finansowej w rachunku zysków i strat. W sprawozdaniu jednostkowym tworzonym w oparciu o ustawę o rachunkowości, odmiennie niż w sprawozdaniu skonsolidowanym (tworzonym według MSR-ów), Spółka nie dokonuje korekty pozycji przychodów ze sprzedaży o zrealizowane różnice kursowe wynikające ze sprzedaży indeksowanej. Odpowiadające różnicom kursowym ze sprzedaży indeksowanej różnice kursowe w działalności finansowej pozostają w przychodach/kosztach finansowych i nie korygują przychodów operacyjnych. W konsekwencji pomiar wskaźników rentowności opartych o zysk operacyjny, jest zniekształcony o wpływ tych różnic kursowych. W związku z powyższym wskaźnik EBITDA w poniższej analizie liczony jest jako wynik finansowy netto powiększony o sumę podatku, odsetek od kredytu oraz amortyzacji, a nie jako suma wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację. Ponadto, aby wyeliminować wpływ sezonowości sprzedaży EBITDA została policzona krocząco za cztery kwartały. Rentowność sprzedaży na poziomie zysku netto wzrosła do 1,5%, w porównywalnym okresie ubiegłego roku wartość kształtowała się na poziomie 1,2%. Oznacza to, że wzrosła marża na sprzedaży swoich produktów. Natomiast rentowność z działalności operacyjnej wyniosła 1,4%. 12 S t r o n a

13 4,00% Rentowność sprzedaży netto 3,00% 2,00% 1,00% 1,9% 1,2% 1,5% 0,00% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 4,00% Rentowność działalności operacyjnej 3,00% 2,8% 2,00% 1,4% 1,00% 0,00% 0,5% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 7,00% Rentowność EBITDA 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 4,17% 2,94% 3,12% 2,00% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ S t r o n a

14 EBITDA H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 W pierwszym półroczu roku obrotowego 2013/2014 Spółka osiągnęła rentowności aktywów (ROA) na poziomie 3,2%, w okresie porównywalnym wynik ten wyniósł 2,6%. Na zwiększenie wartości tego wskaźnika główny wpływ miało zwiększenie zyskowności sprzedaży poprzez lepszą organizację działalności oraz obniżenie się wielkości zapasów magazynowych. Wzrósł także wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) - wyniósł 8% i był wyższy od tego wskaźnika w porównywalnym okresie o 0,7 punktu procentowego. 6,0% ROA 5,0% 4,0% 3,0% 3,3% 2,6% 3,2% 2,0% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ S t r o n a

15 13,0% ROE 11,0% 9,6% 9,0% 7,0% 7,3% 8,0% 5,0% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ Aktywa W porównywanych okresach odnotowano 7% wzrost wartości aktywów trwałych AB S.A. Wzrost ten jest widoczny na pozycji inwestycje długoterminowe. Jest on efektem prowadzonej polityki spółki (zakup udziałów spółki Rekman Sp. z o.o., Alsen Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów w spółce Optimus Sp. z o.o.) W ramach prowadzonych działań nad optymalizacją zarządzania kapitałem pracującym, Spółka obniżyła wartość aktywów obrotowych o 2,2% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012r., jednocześnie ich udział w aktywach ogółem spadł o 1,4%. Aktywa obrotowe stanowią 79,1% sumy bilansowej. Aktywa Tys. PLN Aktywa trwałe Aktywa obrotowe 15 S t r o n a

16 Struktura aktywów 100% 80% 60% 40% 78,0% 80,5% 79,1% 20% 0% 22,0% 19,5% 20,9% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Największy udział w strukturze majątku obrotowego mają należności krótkoterminowe. Ich udział w wartości aktywów obrotowych na koniec pierwszego półrocza roku finansowego 2013/2014 spadł z 55,4 do 54,1%. Kolejną istotną pozycją są zapasy, których udział wynosi 43,0% ogółu majątku obrotowego (43,2% w poprzednim roku). Natomiast udział inwestycji krótkoterminowych wynosi 2,7%. Majątek obrotowy Tys. PLN Należności krótkoterminowe Zapasy Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 S t r o n a

17 100% 80% Struktura majątku obrotowego 0,2% 0,2% 0,16% 0,5% 1,2% 2,7% 38,4% 43,2% 43,0% 60% 40% 60,9% 55,4% 54,1% 20% 0% Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Zapasy Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2.4 Kapitały i zobowiązania Struktura pasywów utrzymywała się na podobnym poziomie do zanotowanych na koniec grudnia ubiegłego roku. Spółka zwiększyła udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku (39,3% w porównaniu do 35,2% z roku ubiegłego). Kapitały własne wzrosły o 35 mln PLN. Udział zobowiązań ogółem w pasywach spółki zmalał i wyniósł 57,6%. Natomiast udział rezerw na zobowiązaniach wzrósł do 3,1% na dzień Spółka prezentuje stabilną strukturę źródeł finansowania. W raportowanym okresie wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym osiągnął poziom 1,9. Wartość tego wskaźnika oznacza, iż kapitał stały pokrywa w całości aktywa trwałe oraz częściowo wartość majątku obrotowego Spółki. Coraz wyższa wartość tego wskaźnika daje inwestorom większą pewność swoich inwestycji w Spółkę. Zobowiązania Tys. PLN Kapitał własny Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe 17 S t r o n a

18 Tys. PLN 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura zobowiązań 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,6% 3,1% 64,2% 64,2% 57,6% 34,7% 35,2% 39,3% Kapitał własny Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe 3,6 Wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym 3,0 2,4 1,8 1,2 0,6 1,6 1,8 1,9 0,0 H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ Płynność. Wskaźniki obrotowości Spółka osiągnęła wyższe poziomy wskaźników regulowania swoich zobowiązań bieżących. Wskaźnik płynności szybkiej osiągnął poziom 0,78 (wzrost o 9,9%), natomiast wskaźnik płynności bieżącej osiągnął wartość 1,37 (wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu o 9,5%). Wskaźnik na takim poziomie oznacza, że Spółka jest zdolna do uregulowania swoich bieżących zobowiązań aktywami obrotowymi. Na podobnym poziomie utrzymały się wartości wskaźników obrotowości: wskaźnik rotacji należności zmniejszył się z 37 do 35 dni, wskaźnik rotacji zapasów utrzymał się na tym samym poziomie (30 dni) wg stanu na 31 grudnia Skróceniu uległ cykl regulowania zobowiązań z 42 dni do 37. Cykl kapitału pracującego wyniósł 28 dni. 18 S t r o n a

19 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Wskaźniki płynności 1,21 1,25 0,75 0,71 1,37 0,78 0, Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności szybkiej Rotacja zapasów Wskaźniki obrotowości Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług 37 Rotacja należności z tytułu dostaw i usług 19 S t r o n a

20 Cykl kapitału pracującego Metodologia wyliczenia wskaźników: Płynność bieżąca: Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka: (Aktywa obrotowe zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe Rotacja zapasów: (Zapasy / Przychody ze sprzedaży) x 180 Rotacja należności: (Należności z tytułu dostaw i usług/ Przychody ze sprzedaży) x 180 Rotacja zobowiązań: (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług / Przychody ze sprzedaży) x Przepływy pieniężne W pierwszym półroczu roku finansowego 2013/2014 wygenerowane zostały dodatnie przepływy środków pieniężnych w wys tys. PLN, na które złożyły się dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, ujemne z działalności inwestycyjnej oraz ujemne z działalności finansowej. Wygenerowane dodatnie przepływy z działalności operacyjnej są konsekwencją lepszych niż w okresie porównawczym wyników ze sprzedaży oraz poprawy cyklu obrotu należnościami w raportowanym okresie. Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych była o 42% niższa niż w porównywalnym okresie. Ujemne przepływy wynikające ze wzrostu aktywów obrotowych są skompensowane przez odpowiadające im przepływy z tytułu wzrostu zobowiązań handlowych. Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej wynikają z nabycia udziałów w spółkach Rekman Sp. z o.o., Alsen Sp. z o.o. oraz części praw do marki Optimus od CD Projekt, wniesionych następnie aportem do spółki Optimus Sp. z o.o. Ponadto Spółka w roku obrotowym 2013/2014 dofinansowała spółkę powiązaną B2B IT Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji w Magnicach. Ujemne przepływy z działalności finansowej są związane z niższym wykorzystaniem kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2013 roku w porównaniu do okresu porównawczego. Warto zauważyć, że Spółka zachowuje bezpieczne poziomy wypłacalności. 20 S t r o n a

21 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej IV) ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI Ryzyka, na które narażona jest Spółka związane są z jej otoczeniem (ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej, ryzyko związane z silną konkurencją, zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania) oraz charakterem prowadzonej działalności (ryzyko kursowe, związane z uzależnieniem się od głównych dostawców i odbiorców, związane z sezonowością sprzedaży ryzyko związane z zapasami i należnościami, z procesem inwestycyjnym, ze strukturą akcjonariatu, utratą kluczowych pracowników Spółki). Znaczący wpływ na działalność Spółki ma przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna, silna konkurencja rynkowa oraz ryzyko kursowe. Wpływ poszczególnych czynników ryzyka oraz działania Spółki podjęte w celu ich ograniczenia opisane są poniżej. 1. RYZYKO WPŁYWU SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ NA WYNIKI SPÓŁKI Poziom konsumpcji w gospodarce uzależniony jest od tempa wzrostu gospodarki i postrzegania wielkości teraźniejszych i przyszłych dochodów gospodarstw domowych i zysków przedsiębiorstw. Te dochody i zyski wpływają również na wielkości zakupów produktów IT. W efekcie sprzedaż w całej branży jest silnie uzależniona od koniunktury w gospodarce. Utrzymywane dotychczas tempo wzrostu PKB implikowało wzrost sprzedaży całego rynku. Odwrócenie się pozytywnych tendencji wzrostowych pociągnęło za sobą spadek wydatków konsumpcyjnych, w tym: na produkty IT, a tym samym spadek przychodów. W celu minimalizowania negatywnych efektów nowej sytuacji na rynku podjęto szereg działań rozszerzających ofertę handlową spółki. Dodatkowo Spółka kontynuuje sztywną politykę kosztową. 2. RYZYKO ZWIĄZANE Z SILNĄ KONKURENCJĄ Branża, w której AB S.A. prowadzi działalność, cechuje się wysoką konkurencyjnością. Wysoki stopień konkurencyjności w połączeniu z rosnącym nasyceniem rynku może skutkować 21 S t r o n a

22 obniżeniem poziomu marży i w efekcie negatywnie wpłynąć na poziom realizowanych przychodów i zysków. Jako dodatkowy czynnik ryzyka Zarząd postrzega możliwość poszerzenia kanału sprzedaży przez dostawców Spółki o kolejnych dystrybutorów, co również może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane wyniki finansowe. Również agresywna polityka sprzedażowa ze strony największych dystrybutorów na polskim rynku może wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 3. RYZYKO ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ ICH INTERPRETACJI I STOSOWANIA Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa z zakresu papierów wartościowych, mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę może implikować poważne pogorszenie jej sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju. Ryzyko zmian w otoczeniu prawnym obejmuje również możliwość wystąpienia niekorzystnych dla Spółki rozstrzygnięć w toczących się lub potencjalnych postępowaniach przed sądami lub organami administracyjnymi. 4. RYZYKO ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH Z uwagi na charakterystyczny dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych układ cyklu operacyjnego, gdzie czas, który zajmuje upłynnienie zapasów i zainkasowanie należności przekracza dostępne terminy płatności za zobowiązania, spółka w dużym stopniu musi wspomagać się zewnętrznymi źródłami finansowania. Wzrost stóp bazowych może skutkować dla Spółki spadkiem osiąganej rentowności. 5. RYZYKO KURSOWE Głównymi dostawcami Spółki są międzynarodowi producenci sprzętu IT i elektroniki użytkowej. Rozliczenia z tymi dostawcami są przeprowadzane w znacznej części w walutach obcych (EUR lub USD). Jednocześnie ponad 2/3 sprzedaży Spółki realizowane jest na rynku krajowym w PLN. Pomimo, iż AB S.A. prowadzi aktywną politykę zarządzania ryzykiem kursowym, wykorzystując transakcje forward, istnieje ryzyko kursowe związane z regulowaniem zobowiązań handlowych wobec dostawców Spółki. Duża zmienność kursów EUR i USD zmusza Spółkę do działania w warunkach dużego ryzyka walutowego. W celu ograniczenia wpływu różnic kursowych na wynik AB S.A. w lipcu 2011 roku rozpoczęła stosowanie Rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, kontynuując dotychczasową politykę zabezpieczenia ryzyka kursowego. 22 S t r o n a

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujące okres od 01-07-2012 do 31-12-2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujące okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 27-02-2013 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

2. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

2. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. UCHWAŁA NR 13/2010 Podjęta w trybie art. 13 ust. 8 Statut Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2011/2012. obejmujące okres od 01-07-2011 do 31-12-2011

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2011/2012. obejmujące okres od 01-07-2011 do 31-12-2011 Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki AB za pierwsze półrocze 2011/2012 obejmujące okres od 01-07-2011 do 31-12-2011 29-02-2012 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1

Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujące okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujące okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujące okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) II) III) WSTĘP... 4 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Wrocław, 18 września 2014 r. SPIS TREŚCI I) WSTĘP...4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2012/2013 OBEJMUJĄCYM OKRES OD 1 LIPCA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Zgodnie z 89 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Warszawa, 19-20 września 2013 WYNIKI GRUPY AB Q2/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q2/2013 Kontynuacja ciągłego i dynamicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

AB S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1

AB S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1 AB S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 4 1.2 Organy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

AB S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014. Raport uzupełniający opinię z badania 1

AB S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014. Raport uzupełniający opinię z badania 1 AB S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014 Raport uzupełniający opinię z badania 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2015. 14 maja 2015 r.

Wyniki finansowe Q1 2015. 14 maja 2015 r. Wyniki finansowe Q1 2015 14 maja 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q1 2015 2 Wyniki finansowe Q1 2015 3 Dywidenda za rok 2014 4 Program skupu akcji 5 Outlook 2015 2015-05-21 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q1 2015 Wzrost

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo