Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od do

2 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB S.A Podstawowe dane Władze spółki Zarząd Rada Nadzorcza Struktura akcjonariatu... 5 III) PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki Sytuacja ekonomiczna Spółki Przychody ze sprzedaży. Wynik na sprzedaży Rentowność Aktywa Kapitały i zobowiązania Płynność. Wskaźniki obrotowości Przepływy pieniężne IV) ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na wyniki Spółki Ryzyko związane z silną konkurencją Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania Ryzyko zmiany stóp procentowych Ryzyko kursowe Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych odbiorców Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z zapasami i należnościami Ryzyko związane ze strukturą finansowania Ryzyko związane z procesem inwestycyjnym Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Spółki V) POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ VI) POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI. OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ VII) ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE VIII) ZACIĄGNIĘTE I WYPOWIEDZIANE UMOWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK IX) UDZIELONE POŻYCZKI X) UDZIELONE I OTRZYMANE PORĘCZENA I GWARANCJE XI) OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE PÓŁROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW S t r o n a

3 XII) OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM XIII) CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI XIV) ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ XV) PROGRAMY MOTYWACYJNE LUB PREMIOWE OPARTE NA KAPITALE EMITENTA XVI) AKCJE BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH XVII) INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY S t r o n a

4 I) WSTĘP Poniższe półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. obejmujące okres od 01 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 roku zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 133). II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB S.A. 1. PODSTAWOWE DANE Spółka AB S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 24 września 1998 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON Siedziba Spółki mieści się na ul. Kościerzyńska 32, Wrocław. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z brzmieniem Statutu jest działalność handlowa i usługowa. AB S.A. jest jednostką dominującą najwyższego szczebla Grupy Kapitałowej. 2. WŁADZE SPÓŁKI 2.1 Zarząd W skład Zarządu AB S.A. w dniu 31 grudnia 2013 wchodzili: Andrzej Przybyło Prezes Zarządu Krzysztof Kucharski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnych Zbigniew Mądry Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Skład Zarządu od początku okresu objętego raportem do dnia publikacji pozostaje niezmieniony. 4 S t r o n a

5 2.2 Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej AB S.A. na dzień 31 grudnia 2013 wchodzili: Iwona Przybyło Jacek Łapiński Jan Łapiński Radosław Kiełbasiński Andrzej Bator Katarzyna Jażdrzyk Skład Rady Nadzorczej od początku okresu objętego raportem do dnia publikacji pozostaje niezmieniony. 3. STRUKTURA AKCJONARIATU Akcjonariusze posiadający na dzień 26 lutego 2014 roku ponad 5% akcji Spółki AB S.A. Stan na Liczba akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Andrzej Przybyło ,13% ,02% Iwona Przybyło ,80% ,99% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ,27% ,57% Aviva Investors Poland S.A ,19% ,73% ING OFE ,16% ,10% Pozostali ,45% ,59% Ogółem ,00% ,00% W okresie od przekazania raportu za I kwartał roku obrotowego do dnia publikacji raportu półrocznego Spółka dostała zawiadomienie od Iwony Przybyło o zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki AB S.A. oraz od Aviva Investors Poland S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powyżej 5%. III) PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ 5 S t r o n a

6 1. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I półrocze roku obrachunkowego, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, upłynęło pod znakiem braku wyraźnej długoterminowej poprawy sytuacji makroekonomicznej w Polsce, będącej m.in. efektem wciąż trwającego światowego kryzysu ekonomicznego. W omawianym okresie dynamika PKB w Polsce wzrosła co prawda z poziomu 0,7 proc. w okresie styczeń-czerwiec 2013 do poziomu 2,3 proc. (wg szybkiego szacunku PKB za IV kwartał 2013 roku wg danych GUS), przy czym czynnikiem stymulującym wzrost był głównie eksport. Popyt wewnętrzny w całym 2012 roku oraz w pierwszej połowie 2013 roku słabł, co wynikało m.in. ze zmniejszającej się siły nabywczej Polaków, dopiero w IV kwartale 2013 roku nastąpiło wyraźnie zwiększenie sprzedaży detalicznej, co najmocniej widoczne jest na podstawie danych za grudzień 2013 roku, wiąże się to jednak z krótkotrwałym, sezonowym wzrostem popytu, którego efekt widoczny jest również w głębokim spadku wskaźnika sprzedaży w miesiącu kolejnym. Mimo rosnących wynagrodzeń, poziom inflacji w tamtym okresie powodował, że realny potencjał zakupowy spadał. Obserwowaliśmy również zastój na rynku kredytów konsumpcyjnych, trwający od jesieni 2012 roku. Zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy powstrzymywali się od zakupów kredytowanych, mimo wolniejszego wzrostu inflacji, obniżki stóp procentowych oraz stopniowej liberalizacji kryteriów udzielania kredytów. Wynikało to z braku perspektyw na przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz ogólnymi obawami związanymi z światową dekoniunkturą. Na tym tle branża IT jest również poddana silnej presji popytowej. Produkty IT nie należą do grupy produktów pierwszej potrzeby, zatem branża ta jako jedna z pierwszych odczuwa negatywne zmiany, odnotowując wyraźne wahania popytu. Tym bardziej satysfakcjonujące jest, w ocenie Zarządu, to, że w tych wyjątkowo trudnych warunkach rynkowych AB S.A. po raz kolejny zakończyło okres sprawozdawczy utrzymaniem poziomu obrotów przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności działalności na każdym poziomie, co ostatecznie pozwoliło osiągnąć 23 proc. wzrost zysku netto. Generowanie zysku na satysfakcjonującym poziomie było możliwe dzięki wysokiej dyscyplinie kosztowej oraz rozwojowi kanałów sprzedaży pozwalających generować wyższe marże. Według szacunków analityków rynek IT w Polsce ma za sobą najgorszy okres spadków marży, co przy utrzymaniu obrotów i zwiększeniu rentowności sprzedaży przez AB S.A. pozwala oceniać miniony okres jako udany. Przez cały 2013 rok rynek napędzał głównie dynamiczny, liczony w setkach procent, wzrost popytu na urządzenia mobilne (smartfony, tablety), przy czym fakt nasycenia rynku tańszym sprzętem przy przyjętym w AB S.A. modelu biznesowym opartym o możliwe szeroką bazę produktową, może być czynnikiem dalszego dynamicznego wzrostu w kolejnym kwartałach, biorąc też pod uwagę rosnące zainteresowanie rozwiązaniami mobilnymi. Działalność Spółki w ww. okolicznościach prowadzona była w sposób zapewniający maksymalizację efektów rynkowych z jednoczesnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rynkowego i operacyjnego. Spółka rozwijała współpracę zarówno w ramach umów dystrybucyjnych realizowanych od wielu lat, jak również koncentrowała się na rozwoju poprzez zawieranie nowych kontraktów i wprowadzanie nowych produktów do swojej oferty, co przyniosło wymierne efekty i dzięki m.in. szerokiej bazie odbiorców, Spółka nie zanotowała pogorszenia wyników finansowych w trudnym okresie I półrocza roku obrotowego S t r o n a

7 Do istotnych zdarzeń należy również zaliczyć wzrost obrotów w kanale corporate reseller (najwięksi integratorzy, międzynarodowe korporacje). Jest to efekt konsekwentnego zwiększenia zaangażowania w sektor enterprise. Dział Spółki dedykowany tej grupie klienckiej w ciągu ostatnich lat notuje kilkudziesięcioprocentowe wzrosty rok do roku. W ocenie Zarządu będzie to jeden z kluczowych segmentów w najbliższym czasie, z uwagi na możliwość generowania satysfakcjonujących marż, dzięki oferowaniu małym i średnim partnerom (integratorom) usług dodatkowych, takich jak np.: szkolenia, referencje, wsparcie finansowe i logistyczne. W tę strategię wpisuje się podjęcie działań pod reaktywowaną marką Optimus, gdzie stworzono odrębną linię produktową dedykowaną tej grupie odbiorców, przy czym nie poprzestano na dostarczeniu wyłącznie sprzętu komputerowego, ale skupiono się przede wszystkim na zachęceniu do współpracy poprzez stworzenie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego (finansowo-logistycznego), a to zaowocowało większym niż spodziewane zainteresowaniem współpracą ze strony partnerów rynkowych. Stworzona została franczyzowa sieć partnerówintegratorów zrzeszonych pod marką Optimus. Zgodnie z przyjętą strategią, AB S.A. konsekwentnie poszerza swoje portfolio o kolejne segmenty spoza IT. Na przestrzeni ostatniego półrocza prowadzone były dalsze działania zmierzające do rozwoju w sektorach dużego AGD oraz oświetlenia LED. Oba rynki wykazują, według Zarządu, duży potencjał wzrostowy na najbliższe lata, co znajduje potwierdzenie w kilkudziesięcioprocentowej dynamice sprzedaży asortymentu dużego AGD z kwartału na kwartał, natomiast w odniesieniu do okresu porównawczego ubiegłego roku wzrost ten jest 4-krotny. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym AB S.A. zakupiła 100% udziałów w spółce Rekman sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rekman to czołowy dystrybutor zabawek w Polsce, istniejący na rynku od ponad 20 lat. Inwestycja ta to element długoterminowej strategii dywersyfikacji działalności z jednej strony i wykorzystania posiadanych kompetencji oraz zasobów z drugiej. Jednym z kluczowych elementów w modelu biznesowym AB S.A. jest jak najwydajniejsze zarządzanie kapitałem pracującym. Omawiany okres jest kolejnym, w którym na uwagę zasługuje zmniejszenie poziomu kosztów odsetek w relacji do przychodów - było to m.in. konsekwencją najdłuższej od 11 lat serii obniżek stóp procentowych, ale także trafnej polityki w zakresie zarządzania poziomem oraz strukturą zapasów a także konsekwentną poprawą cyklu konwersji gotówki. 2. SYTUACJA EKONOMICZNA SPÓŁKI AB S.A. jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw dystrybucyjnych branży IT w Polsce. Spółka, kontynuując trend lat ubiegłych, zanotowała w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013r. 23% wzrost zysków netto w stosunku do poprzedniego roku. Czynnikami o znaczeniu kluczowym dla sytuacji ekonomicznej AB S.A. były: wzrost zyskowności przedsiębiorstwa na poziomie zysku netto; 7 S t r o n a

8 rozszerzenie portfolio oferowanych towarów i usług; prowadzenie restrykcyjnej polityki zarzadzania ryzykiem walutowym; optymalizacja zarządzania kapitałem pracującym; ugruntowana pozycja rynkowa jako lidera w regionie CEE; ogólna sytuacja makroekonomiczna oraz sytuacja międzynarodowa. wzrost rentowności aktywów oraz kapitałów własnych generowanie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej Zysk netto Tys. PLN H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ Przychody ze sprzedaży. Wynik na sprzedaży W pierwszym półroczu roku obrotowego AB S.A. wypracowała obroty przekraczające 1,8 mld PLN. Wynik ten jest zbliżony do analogicznego okresu poprzedniego roku nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 0,96%. Uzyskanie wyniku na takim poziomie, przy utrzymującym się trudnym otoczeniu gospodarczym oraz przy dużej konkurencji było możliwe dzięki przyjętej strategii rozwoju oraz dywersyfikacji produktów. Spółka AB S.A. zwiększa sprzedaż własnych produktów: TB Print, TB Energy, TB Clean. Ponadto wprowadziła na rynek nową markę TB Touch, pod którą są sprzedawane tablety. Spółka AB S.A. prowadzi również długofalową politykę utrwalania relacji ze swoimi partnerami biznesowymi udostępniając im wysokiej jakości usługi około sprzedażowe oraz szkoleniowe realizowane przez Centrum Kompetencyjne. 8 S t r o n a

9 Przychody ze sprzedaży Tys. PLN H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Nieznacznemu spadkowi przychodów ze sprzedaży towarzyszył 2,5% spadek kosztów operacyjnych a rentowność na poziomie zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 3,8% i jest wyższa od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (1,8%). Wypracowany zysk brutto na sprzedaży wyniósł tys. PLN i jest wyższy o 102,5% od poprzedniego okresu. Koszty operacyjne Tys. PLN H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Spółka w związku ze swoją specyfiką działalności jest narażona na wysokie ryzyko kursowe. Znaczna część towarów jest nabywana bezpośrednio u zagranicznych producentów, walutą transakcji jest w większość przypadków USD lub EUR. Spółka zabezpiecza ryzyko walutowe związane ze sprzedażą indeksowaną do kursu EUR i USD przy zastosowaniu walutowych pozycji monetarnych, tj. zobowiązań handlowych, zobowiązań z tytułu kredytu bankowego, należności handlowych, środków pieniężnych oraz kontraktów FX Forward na sprzedaż/zakup waluty. Poniżej 9 S t r o n a

10 przedstawiono wykres jak wyglądałby zysk brutto na sprzedaży, gdyby wyeliminowano wpływ zmian kursów waluty w związku ze sprzedażą indeksowaną bieżącym kursem wymiany walut. Spółka od lipca 2011 roku wprowadziła rachunkowość zabezpieczeń, w związku z czym zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, zabezpieczone przepływy prezentowane są w części finansowej rachunku ryzków i strat. Szczegóły dotyczące stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń zostały opisane w punkcie VI.3.2 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku. Skorygowana rentowność brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu zakończonym 31 grudnia 2013 roku wyniosła 3,90% (w poprzednim okresie skorygowana rentowność brutto wyniosła 2,38%). Zysk brutto na sprzedaży ,5 % H1 2012/2013 H1 2013/2014 Zysk brutto na sprzedaży Zrealizowane różnice kursowe Spółka dokłada wszelkich starań, aby utrzymać niski poziom udziału kosztów ogólnego zarządu oraz sprzedaży w przychodach. Wynikiem tych działań był wskaźnik SGA na poziomie 1,5%. Jest to zdaniem Zarządu firmy podstawowy miernik efektywności działania firmy dystrybucyjnej prezentujący właściwy dla niej stopień zdyscyplinowania wydatków. 10 S t r o n a

11 Struktura kosztów 100% 80% 60% 40% 20% % H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% SGA 1,7% 1,5% 1,2% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Ponadto zwiększył się w pierwszym półroczu roku obrotowego 2013/2014 zysk z działalności operacyjnej o 172% w porównaniu z rokiem poprzednim. 11 S t r o n a

12 Zysk z działalności operacyjnej % H1 2012/2013 H1 2013/2014 Oczyszczony zysk na działalności operacyjnej Zrealizowane różnice kursowe 2.2 Rentowność Zgodnie z polityką rachunkowości zabezpieczeń przepływy związane ze sprzedażą indeksowaną w walutach obcych są zabezpieczane i prezentowane w wyniku z działalności finansowej w rachunku zysków i strat. W sprawozdaniu jednostkowym tworzonym w oparciu o ustawę o rachunkowości, odmiennie niż w sprawozdaniu skonsolidowanym (tworzonym według MSR-ów), Spółka nie dokonuje korekty pozycji przychodów ze sprzedaży o zrealizowane różnice kursowe wynikające ze sprzedaży indeksowanej. Odpowiadające różnicom kursowym ze sprzedaży indeksowanej różnice kursowe w działalności finansowej pozostają w przychodach/kosztach finansowych i nie korygują przychodów operacyjnych. W konsekwencji pomiar wskaźników rentowności opartych o zysk operacyjny, jest zniekształcony o wpływ tych różnic kursowych. W związku z powyższym wskaźnik EBITDA w poniższej analizie liczony jest jako wynik finansowy netto powiększony o sumę podatku, odsetek od kredytu oraz amortyzacji, a nie jako suma wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację. Ponadto, aby wyeliminować wpływ sezonowości sprzedaży EBITDA została policzona krocząco za cztery kwartały. Rentowność sprzedaży na poziomie zysku netto wzrosła do 1,5%, w porównywalnym okresie ubiegłego roku wartość kształtowała się na poziomie 1,2%. Oznacza to, że wzrosła marża na sprzedaży swoich produktów. Natomiast rentowność z działalności operacyjnej wyniosła 1,4%. 12 S t r o n a

13 4,00% Rentowność sprzedaży netto 3,00% 2,00% 1,00% 1,9% 1,2% 1,5% 0,00% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 4,00% Rentowność działalności operacyjnej 3,00% 2,8% 2,00% 1,4% 1,00% 0,00% 0,5% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 7,00% Rentowność EBITDA 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 4,17% 2,94% 3,12% 2,00% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ S t r o n a

14 EBITDA H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/2014 W pierwszym półroczu roku obrotowego 2013/2014 Spółka osiągnęła rentowności aktywów (ROA) na poziomie 3,2%, w okresie porównywalnym wynik ten wyniósł 2,6%. Na zwiększenie wartości tego wskaźnika główny wpływ miało zwiększenie zyskowności sprzedaży poprzez lepszą organizację działalności oraz obniżenie się wielkości zapasów magazynowych. Wzrósł także wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) - wyniósł 8% i był wyższy od tego wskaźnika w porównywalnym okresie o 0,7 punktu procentowego. 6,0% ROA 5,0% 4,0% 3,0% 3,3% 2,6% 3,2% 2,0% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ S t r o n a

15 13,0% ROE 11,0% 9,6% 9,0% 7,0% 7,3% 8,0% 5,0% H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ Aktywa W porównywanych okresach odnotowano 7% wzrost wartości aktywów trwałych AB S.A. Wzrost ten jest widoczny na pozycji inwestycje długoterminowe. Jest on efektem prowadzonej polityki spółki (zakup udziałów spółki Rekman Sp. z o.o., Alsen Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów w spółce Optimus Sp. z o.o.) W ramach prowadzonych działań nad optymalizacją zarządzania kapitałem pracującym, Spółka obniżyła wartość aktywów obrotowych o 2,2% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012r., jednocześnie ich udział w aktywach ogółem spadł o 1,4%. Aktywa obrotowe stanowią 79,1% sumy bilansowej. Aktywa Tys. PLN Aktywa trwałe Aktywa obrotowe 15 S t r o n a

16 Struktura aktywów 100% 80% 60% 40% 78,0% 80,5% 79,1% 20% 0% 22,0% 19,5% 20,9% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Największy udział w strukturze majątku obrotowego mają należności krótkoterminowe. Ich udział w wartości aktywów obrotowych na koniec pierwszego półrocza roku finansowego 2013/2014 spadł z 55,4 do 54,1%. Kolejną istotną pozycją są zapasy, których udział wynosi 43,0% ogółu majątku obrotowego (43,2% w poprzednim roku). Natomiast udział inwestycji krótkoterminowych wynosi 2,7%. Majątek obrotowy Tys. PLN Należności krótkoterminowe Zapasy Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 S t r o n a

17 100% 80% Struktura majątku obrotowego 0,2% 0,2% 0,16% 0,5% 1,2% 2,7% 38,4% 43,2% 43,0% 60% 40% 60,9% 55,4% 54,1% 20% 0% Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Zapasy Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2.4 Kapitały i zobowiązania Struktura pasywów utrzymywała się na podobnym poziomie do zanotowanych na koniec grudnia ubiegłego roku. Spółka zwiększyła udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku (39,3% w porównaniu do 35,2% z roku ubiegłego). Kapitały własne wzrosły o 35 mln PLN. Udział zobowiązań ogółem w pasywach spółki zmalał i wyniósł 57,6%. Natomiast udział rezerw na zobowiązaniach wzrósł do 3,1% na dzień Spółka prezentuje stabilną strukturę źródeł finansowania. W raportowanym okresie wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym osiągnął poziom 1,9. Wartość tego wskaźnika oznacza, iż kapitał stały pokrywa w całości aktywa trwałe oraz częściowo wartość majątku obrotowego Spółki. Coraz wyższa wartość tego wskaźnika daje inwestorom większą pewność swoich inwestycji w Spółkę. Zobowiązania Tys. PLN Kapitał własny Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe 17 S t r o n a

18 Tys. PLN 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura zobowiązań 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,6% 3,1% 64,2% 64,2% 57,6% 34,7% 35,2% 39,3% Kapitał własny Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe 3,6 Wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym 3,0 2,4 1,8 1,2 0,6 1,6 1,8 1,9 0,0 H1 2011/2012 H1 2012/2013 H1 2013/ Płynność. Wskaźniki obrotowości Spółka osiągnęła wyższe poziomy wskaźników regulowania swoich zobowiązań bieżących. Wskaźnik płynności szybkiej osiągnął poziom 0,78 (wzrost o 9,9%), natomiast wskaźnik płynności bieżącej osiągnął wartość 1,37 (wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu o 9,5%). Wskaźnik na takim poziomie oznacza, że Spółka jest zdolna do uregulowania swoich bieżących zobowiązań aktywami obrotowymi. Na podobnym poziomie utrzymały się wartości wskaźników obrotowości: wskaźnik rotacji należności zmniejszył się z 37 do 35 dni, wskaźnik rotacji zapasów utrzymał się na tym samym poziomie (30 dni) wg stanu na 31 grudnia Skróceniu uległ cykl regulowania zobowiązań z 42 dni do 37. Cykl kapitału pracującego wyniósł 28 dni. 18 S t r o n a

19 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Wskaźniki płynności 1,21 1,25 0,75 0,71 1,37 0,78 0, Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności szybkiej Rotacja zapasów Wskaźniki obrotowości Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług 37 Rotacja należności z tytułu dostaw i usług 19 S t r o n a

20 Cykl kapitału pracującego Metodologia wyliczenia wskaźników: Płynność bieżąca: Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka: (Aktywa obrotowe zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe Rotacja zapasów: (Zapasy / Przychody ze sprzedaży) x 180 Rotacja należności: (Należności z tytułu dostaw i usług/ Przychody ze sprzedaży) x 180 Rotacja zobowiązań: (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług / Przychody ze sprzedaży) x Przepływy pieniężne W pierwszym półroczu roku finansowego 2013/2014 wygenerowane zostały dodatnie przepływy środków pieniężnych w wys tys. PLN, na które złożyły się dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, ujemne z działalności inwestycyjnej oraz ujemne z działalności finansowej. Wygenerowane dodatnie przepływy z działalności operacyjnej są konsekwencją lepszych niż w okresie porównawczym wyników ze sprzedaży oraz poprawy cyklu obrotu należnościami w raportowanym okresie. Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych była o 42% niższa niż w porównywalnym okresie. Ujemne przepływy wynikające ze wzrostu aktywów obrotowych są skompensowane przez odpowiadające im przepływy z tytułu wzrostu zobowiązań handlowych. Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej wynikają z nabycia udziałów w spółkach Rekman Sp. z o.o., Alsen Sp. z o.o. oraz części praw do marki Optimus od CD Projekt, wniesionych następnie aportem do spółki Optimus Sp. z o.o. Ponadto Spółka w roku obrotowym 2013/2014 dofinansowała spółkę powiązaną B2B IT Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji w Magnicach. Ujemne przepływy z działalności finansowej są związane z niższym wykorzystaniem kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2013 roku w porównaniu do okresu porównawczego. Warto zauważyć, że Spółka zachowuje bezpieczne poziomy wypłacalności. 20 S t r o n a

21 H1 2012/2013 H1 2013/2014 Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej IV) ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI Ryzyka, na które narażona jest Spółka związane są z jej otoczeniem (ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej, ryzyko związane z silną konkurencją, zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania) oraz charakterem prowadzonej działalności (ryzyko kursowe, związane z uzależnieniem się od głównych dostawców i odbiorców, związane z sezonowością sprzedaży ryzyko związane z zapasami i należnościami, z procesem inwestycyjnym, ze strukturą akcjonariatu, utratą kluczowych pracowników Spółki). Znaczący wpływ na działalność Spółki ma przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna, silna konkurencja rynkowa oraz ryzyko kursowe. Wpływ poszczególnych czynników ryzyka oraz działania Spółki podjęte w celu ich ograniczenia opisane są poniżej. 1. RYZYKO WPŁYWU SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ NA WYNIKI SPÓŁKI Poziom konsumpcji w gospodarce uzależniony jest od tempa wzrostu gospodarki i postrzegania wielkości teraźniejszych i przyszłych dochodów gospodarstw domowych i zysków przedsiębiorstw. Te dochody i zyski wpływają również na wielkości zakupów produktów IT. W efekcie sprzedaż w całej branży jest silnie uzależniona od koniunktury w gospodarce. Utrzymywane dotychczas tempo wzrostu PKB implikowało wzrost sprzedaży całego rynku. Odwrócenie się pozytywnych tendencji wzrostowych pociągnęło za sobą spadek wydatków konsumpcyjnych, w tym: na produkty IT, a tym samym spadek przychodów. W celu minimalizowania negatywnych efektów nowej sytuacji na rynku podjęto szereg działań rozszerzających ofertę handlową spółki. Dodatkowo Spółka kontynuuje sztywną politykę kosztową. 2. RYZYKO ZWIĄZANE Z SILNĄ KONKURENCJĄ Branża, w której AB S.A. prowadzi działalność, cechuje się wysoką konkurencyjnością. Wysoki stopień konkurencyjności w połączeniu z rosnącym nasyceniem rynku może skutkować 21 S t r o n a

22 obniżeniem poziomu marży i w efekcie negatywnie wpłynąć na poziom realizowanych przychodów i zysków. Jako dodatkowy czynnik ryzyka Zarząd postrzega możliwość poszerzenia kanału sprzedaży przez dostawców Spółki o kolejnych dystrybutorów, co również może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane wyniki finansowe. Również agresywna polityka sprzedażowa ze strony największych dystrybutorów na polskim rynku może wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 3. RYZYKO ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ ICH INTERPRETACJI I STOSOWANIA Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa z zakresu papierów wartościowych, mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę może implikować poważne pogorszenie jej sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju. Ryzyko zmian w otoczeniu prawnym obejmuje również możliwość wystąpienia niekorzystnych dla Spółki rozstrzygnięć w toczących się lub potencjalnych postępowaniach przed sądami lub organami administracyjnymi. 4. RYZYKO ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH Z uwagi na charakterystyczny dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych układ cyklu operacyjnego, gdzie czas, który zajmuje upłynnienie zapasów i zainkasowanie należności przekracza dostępne terminy płatności za zobowiązania, spółka w dużym stopniu musi wspomagać się zewnętrznymi źródłami finansowania. Wzrost stóp bazowych może skutkować dla Spółki spadkiem osiąganej rentowności. 5. RYZYKO KURSOWE Głównymi dostawcami Spółki są międzynarodowi producenci sprzętu IT i elektroniki użytkowej. Rozliczenia z tymi dostawcami są przeprowadzane w znacznej części w walutach obcych (EUR lub USD). Jednocześnie ponad 2/3 sprzedaży Spółki realizowane jest na rynku krajowym w PLN. Pomimo, iż AB S.A. prowadzi aktywną politykę zarządzania ryzykiem kursowym, wykorzystując transakcje forward, istnieje ryzyko kursowe związane z regulowaniem zobowiązań handlowych wobec dostawców Spółki. Duża zmienność kursów EUR i USD zmusza Spółkę do działania w warunkach dużego ryzyka walutowego. W celu ograniczenia wpływu różnic kursowych na wynik AB S.A. w lipcu 2011 roku rozpoczęła stosowanie Rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych, kontynuując dotychczasową politykę zabezpieczenia ryzyka kursowego. 22 S t r o n a

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009

Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009 Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od 01-07-2008 do 30-06-2009 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB S.A.... 4 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011 (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY POL-MOT WARFAMA... 4 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo