UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG"

Transkrypt

1 UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Potocznie za pracowników uwa a si wszystkie osoby, które wykonuj prac. Nale y pami ta, i praca mo e by wiadczona w oparciu o ró ne podstawy prawne. Do niedawna najpopularniejsze by o stosowanie umowy o prac. W ostatnich latach upowszechni a si tendencja do zast powania umów o prac umowami cywilno- -prawnymi (najcz ciej umowa zlecenie, o dzie o), co wynika z pogarszaj cej si sytuacji gospodarczej i d enia pracodawców do ograniczania kosztów prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. Wybór rodzaju stosunku prawnego, na podstawie którego będzie wykonywane zatrudnienie, powoduje konsekwencje prawne nie tylko bezpośrednio w sferze jego treści, ale także w wielu innych dziedzinach, w tym ubezpieczeniowej i podatkowej. Poniższy artykuł prezentuje podstawowe różnice pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a umowami o świadczenie usług. PODSTAWA PRAWNA ŚWIADCZENIA PRACY Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (zwany dalej k. p.). Zgodnie z przepisem art k. p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownic twem oraz w miejscu i czasie wyzna czonym przez pracodawcę. Obo wiązkiem pracodawcy jest zaś zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem. W przypadku umowy o świad czenie usług (najczęściej nazywanej umową zleceniem) prawa i obowiązki stron kształtują się odmiennie. Zupełnie inne są również skutki prawne zawarcia obu rodzajów umów, a wykonanie umowy poddane jest reżimowi Kodeksu cywilnego. Treść umowy o świadczenie usług sprowadza się do wykonania czynności w umownie ustalonej perspektywie czasowej przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. OSOBISTE ŚWIADCZENIE PRACY Osobiste świadczenie pracy stanowi podstawowy obowiązek pracownika, który oznacza, iż pracownik nie może powierzyć wykonywania czynności określonych umową o pracę osobie trzeciej. Tę cechę umowy o pracę wywodzi się z ukształtowania stosunku pracy w oparciu o szczególne zaufanie stron oraz kwalifikacje, umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe pracownika. Osobiste wykonywanie obowiązków nie należy do niezbędnych elementów wiążących strony umów o świadczenie usług (zleceniobiorca może powierzyć wykonanie czynności innej osobie, jeżeli wynika to z treści umowy lub zwyczaju). PODPORZĄDKOWANIE PRACODAWCY Wykonywanie obowiązków w oparciu o umowę o pracę odbywa się pod ścisłym kierownictwem pracodawcy, co oznacza, iż pracownik jest, co do zasady, podporządkowany poleceniom pracodawcy w zakresie powierzonej pracy. Nadto, pracodawca określa miejsce i czas świadczenia pracy oraz sposób jej wykonywania. Podporządkowanie nie występuje natomiast przy umowach o świadczenie usług. Zleceniodawcy zasadniczo nie przysługuje uprawnienie do wydawania wiążących poleceń zleceniobiorcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany jedynie do uwzględnia nia wskazówek zleceniodawcy w zakresie wykonywania umowy. SPOSÓB WYKONYWANIA PRACY Zarówno umowa o pracę, jak i umowa o świadczenie usług to umowy starannego działania. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy w ramach zakresu obowiązków pracowniczych, nie jest natomiast 18 Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato 2014

2 odpowiedzialny za jej finalny efekt. Zleceniobiorca zobowiązany jest do starannego wykonywania powtarzalnych czynności, składających się na przedmiot zawartej umowy. USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY W świetle przepisów Kodeksu pracy zatrudnienie w warunkach wskazanych w przepisie art k. p. (przywołanym wyżej) traktuje się, jak stosunek pracy bez względu na nazwę zawartej umowy. Celem przepisu jest zwalczanie sytuacji, w których dochodzi do zawierania pozornych umów cywilnoprawnych w zamiarze obejścia przepisów ochronnych ustawodawstwa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. O charakterze stosunku prawnego, na podstawie którego jest świadczona praca, decyduje rzeczywista wola stron, a nie formalna nazwa umowy. Ocena, czy strony łączy stosunek pracy, musi uwzględniać nazwę umowy i jej treść, a także faktyczny sposób realizacji obowiązków stron. Wymienione elementy powinny wystąpić łącznie, choć - w zależności od indywidualnego przypadku - z różnym natężeniem, by doszło do zawarcia stosunku prawnego, o którym mowa w przepisie art. 22 k. p. Dlatego też o charakterze umowy o świadczenie pracy nie może przesądzić tylko jeden jej element, ale całokształt okoliczności faktycznych. Powództwo o ustalenie stosunku pracy ma przeciwdziałać, zakazanym przez prawo, praktykom i chronić interes pracowników. Z powództwem może wystąpić pracownik lub inspektor pracy. Występując na drogę sądową pracownik może uzyskać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, doprowadzić do odprowadzenia zaległych składek ZUS, a także odzyskać różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym a minimalnym, jeśli wynagrodzenie było od niego niższe. Niezależnie od powyższego, zawarcie umowy cywilno-prawnej w warunkach, w których zgodnie z art powinna być zawarta umowa o pracę, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 1 k. p.). Niniejszy artykuł stanowi jedynie ogólny zarys podstawowych kwestii związanych z podstawą prawną zatrudnienia. Podstawa prawna artykułu : ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U ). Stan prawny na dzień 31 marca 2014 r. Magdalena Kieszkowska radca prawny PODSTAWOWE RÓŻNICE POMIĘDZY UMOWĄ O PRACĘ A UMOWAMI O ŚWIADCZENIE USŁUG UMOWA O PRACĘ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PODSTAWA PRAWNA kodeks pracy i inne akty prawne kodeks cywilny Z KIM MOŻE BYĆ ZAWARTA wy cznie z osob fizyczn osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej FORMA ZAWARCIA obowi zkowa forma pisemna umowy mo liwe jest zawarcie umowy w formie ustnej NAZWA STRON STOSUNKU pracownik, pracodawca zleceniobiorca, zleceniodawca WYNAGRODZENIE obowi zkowa odp atno odp atna lub nieodp atna SPOSÓB WYKONYWANIA osobi cie przez pracownika mo liwo wykonania przez inne osoby (w zale no ci od tre ci umowy) PODPORZĄDKOWANIE cis e podporz dkowanie pracodawcy brak CZAS I MIEJSCE WYKONYWANIA NADZÓR PRACODAWCY ZAPŁATA WYNAGRODZENIA URLOPY PODLEGANIE UBEZPIECZE- NIOM SPOŁECZNYM RYZYKO W ZAKRESIE WYKONANIA PRACY ci le oznaczone przez strony w umowie pracownik podlega sta emu nadzorowi pracodawcy (lub osoby przez niego upowa nionej) wynagrodzenie zasadnicze powinno by wyp acane raz w miesi cu wypoczynkowy, bezp atny, macierzy ski, wychowawczy, okoliczno ciowy obowi zkowo: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe ryzyko gospodarcze, socjalne, osobowe i techniczne obci a wy cznie pracodawc us ugi nie musz by wykonywane w okre lonym miejscu i czasie zleceniobiorca powinien zastosowa si do wskazówek udzielanych przez zleceniodawc po wykonaniu zlecenia lub w inny sposób okre lony w umowie brak (chyba e umowa stanowi inaczej) obowi zkowo: emerytalne, rentowe, wypadkowe, dobrowolnie: chorobowe ryzyko zleceniodawcy jest znacznie ograniczone WYPOWIEDZENIE szczegó owo okre lony tryb i termin wypowiedzenia w ka dym czasie FORMA ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY wydanie wiadectwa pracy brak obowi zku potwierdzenia zako czenia wspó pracy Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato

3 SPOTKANIA FIRM RODZINNYCH 31 marca 2014 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (DIR) odbyło się już trzecie spotkanie firm rodzinnych. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Biznesu Rodzinnego, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz DIR. Wystąpienie na temat Alternatywnych źródeł finansowania działalności przygotowała i poprowadziła pani dr inż. Anna Motylska-Kuźma, która omówiła faktoring, franczyzę, fundusze pożyczkowe, private equity/venture capital, a także anioły biznesu. Spotkanie osłodziły wypieki z cukierni Warszawska pana Wojciecha Biegańskiego. Kolejne spotkanie już 23 czerwca br. Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli firm rodzinnych MŚP. ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI FAKTORING to handel wierzytelnościami, czyli sprzedaż/kupno nie zapłaconych faktur. finansowanie nawet do 100% wierzytelności (zależne od rodzaju faktoringu, faktora oraz samego rodzaju zawartej umowy), zwiększenie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa i jednoczesna poprawa płynności finansowej, a także ułatwione bieżące zarządzanie aktywami obrotowymi, transfer ryzyka niewypłacalności kontrahenta na faktora, w przypadku usług dodatkowych, pomoc faktora w monitorowaniu i windykacji wierzytelności. Koszty: Cena faktoringu zależy od wielu czynników i wyliczana jest indywidualnie dla każdego klienta. Wpływ na jej wysokość mają zarówno wielkość transakcji i rodzaj wybranego faktoringu, jak i świadczenie dodatkowych usług przez faktora oraz ryzyko związane z zawarciem transakcji. Podstawowymi składowymi kosztów są prowizja przygotowawcza, prowizja za obsługę faktoringową oraz odsetki od pożyczonych środków. Do powyższych elementów dodawane są koszty dodatkowych usług, jak np. ubezpieczenie czy windykacja należności. Informacje: Najwięcej informacji można znaleźć bezpośrednio na stronach faktorów, zarówno banków, jak i instytucji pozabankowych, np.: w w w. b a n k m i l l e n n i u m. p l / p l / przedsiebiorstwa/faktoring, www. bzwbk.pl /faktor/bz-wbk-faktor.html, w w w. bi b b y f i n a n c i a l s e r v i c e s. p l w w w.faktoring.pl (strona Polskiego Związku Faktorów), (strona IFIS Finance Sp. z o.o.), pl/faktoring. FRANCZYZA jest to umowa wzajemnej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w której jedna ze stron (franczyzodawca) udziela praw i nakłada obowiązki na franczyzobiorcę, który uzyskuje prawa oraz przyjmuje obowiązki składające się na franczyzę, w tym m.in. płacenie franczyzodawcy wy nagrodzenia, poddawanie kontroli prowadzonej dzia łalności, itp. Jest to udostępnienie innemu podmiotowi swojego pomysłu na biznes, sieci dostawców i odbiorców, know-how, itp. w zamian za opłatę franczyzową oraz wynagrodzenie (naj częściej ustalane jako procent od zysków lub obrotów). pozwala na utrzymywanie tempa rozwoju przedsiębiorstwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wpływy z wynagrodzenia stanowią dodatkowe źródło przychodów przedsiębiorstwa, a zatem zwiększają zyski, które mogą być reinwestowane. 20 Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato 2014

4 Koszty: W zasadzie wysokość ponoszonych kosztów zależy głównie od umowy franczyzowej i woli franczyzodawcy. Jednak budowa sieci pochłania środki przede wszystkim na promocję i budowę marki. Informacje: Informacje na temat samej franczyzy oraz franczyzodawców znajdują się głównie na stronie Polskiej Organizacji Franczyzodawców (www. franczyza.org.pl) oraz na portalu Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych (www.franczyzawpolsce.pl). Natomiast ofertę współpracy franczyzowej warto umieścić na ogólnodostępnych portalach, np.: pl/oferty-wspolpracy, franczyza. FUNDUSZE POŻYCZKOWE są to fundusze powołane specjalnie w celu wspomagania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Chodzi o udzielanie pożyczek na warunkach preferencyjnych zarówno pod względem wymagań dotyczących zdolności kredytowych, ale również oprocentowania i stosowanych zabezpieczeń. Środki na pożyczki pochodzą najczęściej z programów unijnych, a procedury związane z ich otrzymaniem i zwrotem podporządkowane są ściśle wymogom stawianym w odpowiednich programach. ułatwiony dostęp do środków zewnętrznych z pominięciem banku, minimalny wkład własny, elastyczne formy zabezpieczeń, uproszczona procedura przyznawania pożyczki, nierzadko preferencyjne warunki w postaci obniżonego oprocentowania, umorzenia części rat lub wydłużonej karencji w spłacie pożyczki. Koszty: Głównym kosztem jest oprocentowanie pożyczki, które ustalane jest zgodnie z obowiązującymi stopami referencyjnymi powiększonymi maksymalnie o 3 punkty procentowe (w zależności od rodzaju pożyczki, wysokości, celu oraz kondycji finansowej pożyczkobiorcy). Dodatkowym kosztem jest jednorazowa opłata manipulacyjna przy udzieleniu pożyczki, która może wynosić do 5% wysokości tej pożyczki. Informacje: W przypadku województwa dolnośląskiego najlepiej udać się do oddziału Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości we Wrocławiu, ul. Racławicka 15-19, pok Pod poniższym linkiem znaleźć można inne miejsca kontaktowe: htm. PRIVATE EQUITY/VENTURE CA- PI TAL zarówno private equity, jak i venture capital to zamknięte fundusze, których celem jest inwestowanie powierzonych im przez inwestorów środków w z góry określone rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednym z charakterystycznych elementów jest fakt, że projekty te muszą wykazać duży potencjał, czyli związane są z jednej strony z dużym ryzykiem i niepewnością, co do ich przyszłych wyników, ale z drugiej strony mogą przynieść w przyszłości ponadprzeciętne stopy zwrotu. wniesiony przez fundusz kapitał pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa na okres minimum dwóch lat, za pomocą kapitałów wniesionych przez fundusz można realizować nawet najbardziej ryzykowne inwestycje bez konieczności stosowania standardowych zabezpieczeń, wraz z kapitałem fundusze mogą również wnieść do firmy swoje doświadczenie, kontakty, itp., zaangażowanie się funduszu w przedsięwzięcie znacznie zmniejsza ryzy ko z nim związane. Koszty: Podstawowym kosztem, choć bardzo niewymiernym, jest utrata części kontroli nad przedsiębiorstwem na rzecz funduszu. Wszystkie dodatkowe koszty są identyczne, jak w przypadku pozostałych właścicieli i udziałowców. Do składników kosztów można zaliczyć również nakłady związane z przygotowaniem wniosku o finansowanie. Informacje: Najwięcej informacji oraz kontakty do funduszy można znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK - www. psik.org.pl) oraz na indywidualnych stronach poszczególnych funduszy, np.: www. seaf.com, ANIOŁY BIZNESU są to prywatne, zamożne osoby, które chcą inwestować swój kapitał i czas w przedsięwzięcia rozwijające się. Działają na bardzo podobnych zasadach, jak fundusze private equity czy venture capital, ale nie są inwestorem instytucjonalnym. Wypełniają oni zwykle lukę pomiędzy funduszami, a możliwymi do pozyskania kapitałami z innych źródeł. Zalety pozyskania anioła biznesu są bardzo zbliżone do tego, co dają fundusze, choć sposób współpracy jest tu bardziej zindywidualizowany. Anioł biznesu częściej angażuje się osobiście nie tylko finansowo, ale przede wszystkim merytorycznie, co przekłada się na transfer doświadczenia i możliwość wykorzystania kontaktów oraz relacji takiej osoby z otoczeniem biznesowym. Koszty: takie, jak w przypadku funduszy private equity i venture capital. Informacje: Najbardziej aktualne dane znajdują się na stronach organizacji zrzeszających aniołów biznesu, np.: www. lba.pl, pl. Można ich również szukać bezpośrednio na stronach poszczególnych aniołów, np.: pl, dr in. Anna Motylska Ku ma Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato

5 DROGA UCZNIA DO MISTRZA STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZECH Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Palucha w Wałbrzychu kończy realizację projektu 3-tygodniowych staży zagranicz nych dla grupy 35 uczniów. Projekt Droga ucznia do mistrza - staże zawodowe w Niemczech reali zowany jest w ramach szerszego projektu pod nazwą Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy 20 uczniów w zawodzie fryzjer, 10 uczniów w zawodzie sprzedawca i 5 uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Czas realizacji projektu przewidziany został od sierpnia 2013 r. do lipca 2014 r. i zakłada 2 wyjazdy na praktyki do Niemiec, organizowane przy współpracy z partnerem projektu - VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbh - Centrum Poradnictwa Zawodowego w Gut Wehlitz. Program stażowy stanowi istotny element wsparcia rozwoju zawodowego przyszłych specjalistów i przyczynia się do zwiększania mobilności młodzieży na rynku pracy krajów UE. Rezultatem projektu jest lepsze przygotowanie do pracy w zawodzie lub do samozatrudnienia oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poznanych podczas zagranicznych praktyk. W ramach stażu uczniowie mieli także okazję rozwinąć swoje umiejętności społeczno-kulturalne oraz pogłębić znajomość języka tak, by sprostać rosnącym wymaganiom, jakie stawia międzynarodowy rynek pracy. Innymi założeniami stażu było poznanie struktur organizacji pracy w przedsiębiorstwach niemieckich i zapoznanie z ogólnymi podobieństwami i różnicami BIURA DO WYNAJĘCIA W WAŁBRZYCHU Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu wynajmie biura pod adresem: pl. Magistracki Wałbrzych Dostępne są lokale o powierzchni od 13 m 2 do 25 m 2 KONTAKT tel: , Zapraszamy do negocjacji cenowych. w kształceniu zawodowym. System kształcenia zawodowego w Niemczech charakteryzuje się, podobnie jak w Polsce, podziałem na przygotowanie teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły i praktyczne, które ma miejsce w zakładach pracy. Praktyki umożliwiły uczniom wykazanie się zdobytymi już umiejętnościami zawodowymi i pozyskanie nowego doświadczenia w tym zakresie. Ponadto poznali standardy jakości, przepisy bhp i z zakresu prawa pracy, obowiązujące w niemieckich firmach. Ten pobyt ma ogromny wpływ na ich szanse na europejskim rynku pracy. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem przy wykonywaniu licznych obowiązków i mimo początkowych barier językowych, szybko zintegrowali się z pracownikami zakładów. W trakcie stażu udało się im pogłębić wiedzę teoretyczną i za stosować ją w praktyce. Młodzież podniosła też swoje kompetencje językowe oraz zdobyła nowe doświadczenia w kontaktach interpersonalnych. Także pracownicy zakładów, w których odbywały się praktyki, byli bardzo zadowoleni z pracy stażystów z Polski. W wolnym czasie uczniowie zwiedzili zabytki Berlina, Drezna i Lipska. W trakcie swojego pobytu w Niemczech uczniowie mogli nawiązać kontakty z innymi uczestnikami Programu Leonardo da Vinci z Polski, Słowacji, Węgier, Rumuni, Chorwacji i Hiszpanii i wymienić się z nimi doświadczeniami. Członkowie grupy Vitalis spędzili z uczniami wałbrzyskiej szkoły cudowny czas i często będą wspominać ten 3-tygodniowy pobyt. Wszyscy uczestnicy staży otrzymali dokumenty Europass-Mobilność oraz certyfikaty i zaświadczenia o odbyciu stażu. Agnieszka Brzezi ska specjalista ds. promocji Rzemie lnicza Zasadnicza Szko a Zawodowa w Wa brzychu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato 2014

6 Z ŻYCIA ZGORZELECKIEGO CECHU XX EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO DNIA INWALIDY W dniach marca 2014 r. w Zgorzelcu odbyła się XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, którego organizatorem był profesor Zbigniew Śliwiński. Na jego zaproszenie w sympozjum uczestniczyła świa towa elita z dziedziny medycznej, przedstawiciele samorządu i przedstawiciele rzemiosła. Podczas uroczystości, na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych oraz Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom otrzymał starszy cechu Franciszek Wurszt. Statuetką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wkład pracy na rzecz osób niepełnosprawnych uhonorowany został Zbigniew Ładziński prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (DIR). Na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu DIR uhonorowała Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego Zofię Barczyk dyrektora szpitala w Zgorzelcu. Dekoracji D k dokonał d k ł prezes Izby ze starszym zgorzeleckiego cechu. Alina Skowronek WALNE ZGROMADZENIE Dnia 11 kwietnia 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu. Obrady odbywały się w restauracji jednego z rzemieślników. Jak co roku nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych w osobach: Starosty Powiatu Zgorzeleckiego Artura Bilińskiego, Burmistrza Miasta Rafała Groni cza, z-cy wójta gminy Zgorzelec Piotra Machaja, sekretarza gminy Sulików Elżbiety Piotrowskiej, dyrektora Sanepidu Zgorzelec Alicji Tyc, dyrektora Państwowej Inspekcji Pracy z Jeleniej Góry Mirosława Kocuby, z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Anny Lisowskiej, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu Andrzeja Weychana, kierownika praktyk Moniki Chojnackiej, a także z-cy dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni Piotra Ernesta. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pan Franciszek Wurszt omówił najistotniejsze kwestie dla rze miosła. Ważnym tematem było omówienie przygotowań do obcho dów 70-lecia cechu. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nadania godności honorowego członka zgorzeleckiego cechu prezesowi DIR Zbigniewowi Ładzińskiemu oraz Wójtowi Gminy Zgorzelec Kazimierzowi Janikowi. Alina Skowronek OBCHODY 69 ROCZNICY FORSOWANIA NYSY ŁUŻYCKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Zgo rzelcu obchodzono 69 rocznicę Forsowania Nysy Łużyckiej. Tegoroczne obchody były wyjątkowe, ponieważ uczestniczył w nich Prezydent Rze czypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, któremu towarzyszyli: sekretarz stanu Sławomir Rybicki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wojewoda dolnośląski Tomasz Smolorz a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych, samorządowcy z Niemiec, zarząd cechu, przedstawiciele zakładów, ducho wieństwo i młodzież. Po apelu Prezydent osobiście wręczył państwowe odznaczenia zasłużonym dla powiatu zgorzeleckiego. Za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rzemiosła oraz za zasługi dla społeczności lokalnej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nagrodzono starszego cechu Franciszka Wurszta. Za działalność na rzecz lokalnej społeczności Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano kierownika biura cechu Marię Kosik i właścicielkę zakładu fryzjerskiego Janinę Zalińską. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Tadeusz Ilnicki II podstarszy cechu, rzemieślnik branży motoryzacyjnej. Alina Skowronek Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato

7 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu organizuje KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU CEL: zdobycie uprawnień pedagogicznych instruktora praktycznej nauki zawodu ADRESACI: pracodawcy zamierzający zatrudniać pracowników młodocianych w celu nauki zawodu TERMIN SZKOLENIA: 2 czerwiec 2014 r. MIEJSCE SZKOLENIA: KOSZT SZKOLENIA: PROFIL WYKŁADOWCÓW: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu 945 zł/osoba (możliwe raty) kadra Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy Prosimy o wcze niejsze potwierdzenie uczestnictwa w kursie przez zg oszenie telefoniczne lub osobiste. Warunkiem przyst pienia do kursu pedagogicznego jest posiadanie kwalifikacji zawodowych. ZAPRASZAMY Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Wrocław, Plac Solny 13 rachunek bankowy: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II Oddział Wrocław tel , fax

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO Piotr Komosa, Dorota Dorska SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 6 1. ŹRÓDŁA PRAWA 8 2. CELE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

nie taki LEASING straszny

nie taki LEASING straszny nie taki LEASING straszny 11 redakcja Izabela Nieznańska autorzy tekstów Michał Bednarczyk Dominika Kaczmarek Monika Kaczmarek Agnieszka Lipińska Izabela Nieznańska Marta Rakowska Paulina Stafińska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo Key Text Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ

Bardziej szczegółowo