UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG"

Transkrypt

1 UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Potocznie za pracowników uwa a si wszystkie osoby, które wykonuj prac. Nale y pami ta, i praca mo e by wiadczona w oparciu o ró ne podstawy prawne. Do niedawna najpopularniejsze by o stosowanie umowy o prac. W ostatnich latach upowszechni a si tendencja do zast powania umów o prac umowami cywilno- -prawnymi (najcz ciej umowa zlecenie, o dzie o), co wynika z pogarszaj cej si sytuacji gospodarczej i d enia pracodawców do ograniczania kosztów prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. Wybór rodzaju stosunku prawnego, na podstawie którego będzie wykonywane zatrudnienie, powoduje konsekwencje prawne nie tylko bezpośrednio w sferze jego treści, ale także w wielu innych dziedzinach, w tym ubezpieczeniowej i podatkowej. Poniższy artykuł prezentuje podstawowe różnice pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a umowami o świadczenie usług. PODSTAWA PRAWNA ŚWIADCZENIA PRACY Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (zwany dalej k. p.). Zgodnie z przepisem art k. p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownic twem oraz w miejscu i czasie wyzna czonym przez pracodawcę. Obo wiązkiem pracodawcy jest zaś zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem. W przypadku umowy o świad czenie usług (najczęściej nazywanej umową zleceniem) prawa i obowiązki stron kształtują się odmiennie. Zupełnie inne są również skutki prawne zawarcia obu rodzajów umów, a wykonanie umowy poddane jest reżimowi Kodeksu cywilnego. Treść umowy o świadczenie usług sprowadza się do wykonania czynności w umownie ustalonej perspektywie czasowej przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. OSOBISTE ŚWIADCZENIE PRACY Osobiste świadczenie pracy stanowi podstawowy obowiązek pracownika, który oznacza, iż pracownik nie może powierzyć wykonywania czynności określonych umową o pracę osobie trzeciej. Tę cechę umowy o pracę wywodzi się z ukształtowania stosunku pracy w oparciu o szczególne zaufanie stron oraz kwalifikacje, umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe pracownika. Osobiste wykonywanie obowiązków nie należy do niezbędnych elementów wiążących strony umów o świadczenie usług (zleceniobiorca może powierzyć wykonanie czynności innej osobie, jeżeli wynika to z treści umowy lub zwyczaju). PODPORZĄDKOWANIE PRACODAWCY Wykonywanie obowiązków w oparciu o umowę o pracę odbywa się pod ścisłym kierownictwem pracodawcy, co oznacza, iż pracownik jest, co do zasady, podporządkowany poleceniom pracodawcy w zakresie powierzonej pracy. Nadto, pracodawca określa miejsce i czas świadczenia pracy oraz sposób jej wykonywania. Podporządkowanie nie występuje natomiast przy umowach o świadczenie usług. Zleceniodawcy zasadniczo nie przysługuje uprawnienie do wydawania wiążących poleceń zleceniobiorcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany jedynie do uwzględnia nia wskazówek zleceniodawcy w zakresie wykonywania umowy. SPOSÓB WYKONYWANIA PRACY Zarówno umowa o pracę, jak i umowa o świadczenie usług to umowy starannego działania. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy w ramach zakresu obowiązków pracowniczych, nie jest natomiast 18 Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato 2014

2 odpowiedzialny za jej finalny efekt. Zleceniobiorca zobowiązany jest do starannego wykonywania powtarzalnych czynności, składających się na przedmiot zawartej umowy. USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY W świetle przepisów Kodeksu pracy zatrudnienie w warunkach wskazanych w przepisie art k. p. (przywołanym wyżej) traktuje się, jak stosunek pracy bez względu na nazwę zawartej umowy. Celem przepisu jest zwalczanie sytuacji, w których dochodzi do zawierania pozornych umów cywilnoprawnych w zamiarze obejścia przepisów ochronnych ustawodawstwa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. O charakterze stosunku prawnego, na podstawie którego jest świadczona praca, decyduje rzeczywista wola stron, a nie formalna nazwa umowy. Ocena, czy strony łączy stosunek pracy, musi uwzględniać nazwę umowy i jej treść, a także faktyczny sposób realizacji obowiązków stron. Wymienione elementy powinny wystąpić łącznie, choć - w zależności od indywidualnego przypadku - z różnym natężeniem, by doszło do zawarcia stosunku prawnego, o którym mowa w przepisie art. 22 k. p. Dlatego też o charakterze umowy o świadczenie pracy nie może przesądzić tylko jeden jej element, ale całokształt okoliczności faktycznych. Powództwo o ustalenie stosunku pracy ma przeciwdziałać, zakazanym przez prawo, praktykom i chronić interes pracowników. Z powództwem może wystąpić pracownik lub inspektor pracy. Występując na drogę sądową pracownik może uzyskać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, doprowadzić do odprowadzenia zaległych składek ZUS, a także odzyskać różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym a minimalnym, jeśli wynagrodzenie było od niego niższe. Niezależnie od powyższego, zawarcie umowy cywilno-prawnej w warunkach, w których zgodnie z art powinna być zawarta umowa o pracę, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 1 k. p.). Niniejszy artykuł stanowi jedynie ogólny zarys podstawowych kwestii związanych z podstawą prawną zatrudnienia. Podstawa prawna artykułu : ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U ). Stan prawny na dzień 31 marca 2014 r. Magdalena Kieszkowska radca prawny PODSTAWOWE RÓŻNICE POMIĘDZY UMOWĄ O PRACĘ A UMOWAMI O ŚWIADCZENIE USŁUG UMOWA O PRACĘ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PODSTAWA PRAWNA kodeks pracy i inne akty prawne kodeks cywilny Z KIM MOŻE BYĆ ZAWARTA wy cznie z osob fizyczn osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej FORMA ZAWARCIA obowi zkowa forma pisemna umowy mo liwe jest zawarcie umowy w formie ustnej NAZWA STRON STOSUNKU pracownik, pracodawca zleceniobiorca, zleceniodawca WYNAGRODZENIE obowi zkowa odp atno odp atna lub nieodp atna SPOSÓB WYKONYWANIA osobi cie przez pracownika mo liwo wykonania przez inne osoby (w zale no ci od tre ci umowy) PODPORZĄDKOWANIE cis e podporz dkowanie pracodawcy brak CZAS I MIEJSCE WYKONYWANIA NADZÓR PRACODAWCY ZAPŁATA WYNAGRODZENIA URLOPY PODLEGANIE UBEZPIECZE- NIOM SPOŁECZNYM RYZYKO W ZAKRESIE WYKONANIA PRACY ci le oznaczone przez strony w umowie pracownik podlega sta emu nadzorowi pracodawcy (lub osoby przez niego upowa nionej) wynagrodzenie zasadnicze powinno by wyp acane raz w miesi cu wypoczynkowy, bezp atny, macierzy ski, wychowawczy, okoliczno ciowy obowi zkowo: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe ryzyko gospodarcze, socjalne, osobowe i techniczne obci a wy cznie pracodawc us ugi nie musz by wykonywane w okre lonym miejscu i czasie zleceniobiorca powinien zastosowa si do wskazówek udzielanych przez zleceniodawc po wykonaniu zlecenia lub w inny sposób okre lony w umowie brak (chyba e umowa stanowi inaczej) obowi zkowo: emerytalne, rentowe, wypadkowe, dobrowolnie: chorobowe ryzyko zleceniodawcy jest znacznie ograniczone WYPOWIEDZENIE szczegó owo okre lony tryb i termin wypowiedzenia w ka dym czasie FORMA ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY wydanie wiadectwa pracy brak obowi zku potwierdzenia zako czenia wspó pracy Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato

3 SPOTKANIA FIRM RODZINNYCH 31 marca 2014 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (DIR) odbyło się już trzecie spotkanie firm rodzinnych. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Biznesu Rodzinnego, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz DIR. Wystąpienie na temat Alternatywnych źródeł finansowania działalności przygotowała i poprowadziła pani dr inż. Anna Motylska-Kuźma, która omówiła faktoring, franczyzę, fundusze pożyczkowe, private equity/venture capital, a także anioły biznesu. Spotkanie osłodziły wypieki z cukierni Warszawska pana Wojciecha Biegańskiego. Kolejne spotkanie już 23 czerwca br. Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli firm rodzinnych MŚP. ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI FAKTORING to handel wierzytelnościami, czyli sprzedaż/kupno nie zapłaconych faktur. finansowanie nawet do 100% wierzytelności (zależne od rodzaju faktoringu, faktora oraz samego rodzaju zawartej umowy), zwiększenie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa i jednoczesna poprawa płynności finansowej, a także ułatwione bieżące zarządzanie aktywami obrotowymi, transfer ryzyka niewypłacalności kontrahenta na faktora, w przypadku usług dodatkowych, pomoc faktora w monitorowaniu i windykacji wierzytelności. Koszty: Cena faktoringu zależy od wielu czynników i wyliczana jest indywidualnie dla każdego klienta. Wpływ na jej wysokość mają zarówno wielkość transakcji i rodzaj wybranego faktoringu, jak i świadczenie dodatkowych usług przez faktora oraz ryzyko związane z zawarciem transakcji. Podstawowymi składowymi kosztów są prowizja przygotowawcza, prowizja za obsługę faktoringową oraz odsetki od pożyczonych środków. Do powyższych elementów dodawane są koszty dodatkowych usług, jak np. ubezpieczenie czy windykacja należności. Informacje: Najwięcej informacji można znaleźć bezpośrednio na stronach faktorów, zarówno banków, jak i instytucji pozabankowych, np.: w w w. b a n k m i l l e n n i u m. p l / p l / przedsiebiorstwa/faktoring, www. bzwbk.pl /faktor/bz-wbk-faktor.html, w w w. bi b b y f i n a n c i a l s e r v i c e s. p l w w w.faktoring.pl (strona Polskiego Związku Faktorów), (strona IFIS Finance Sp. z o.o.), pl/faktoring. FRANCZYZA jest to umowa wzajemnej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w której jedna ze stron (franczyzodawca) udziela praw i nakłada obowiązki na franczyzobiorcę, który uzyskuje prawa oraz przyjmuje obowiązki składające się na franczyzę, w tym m.in. płacenie franczyzodawcy wy nagrodzenia, poddawanie kontroli prowadzonej dzia łalności, itp. Jest to udostępnienie innemu podmiotowi swojego pomysłu na biznes, sieci dostawców i odbiorców, know-how, itp. w zamian za opłatę franczyzową oraz wynagrodzenie (naj częściej ustalane jako procent od zysków lub obrotów). pozwala na utrzymywanie tempa rozwoju przedsiębiorstwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wpływy z wynagrodzenia stanowią dodatkowe źródło przychodów przedsiębiorstwa, a zatem zwiększają zyski, które mogą być reinwestowane. 20 Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato 2014

4 Koszty: W zasadzie wysokość ponoszonych kosztów zależy głównie od umowy franczyzowej i woli franczyzodawcy. Jednak budowa sieci pochłania środki przede wszystkim na promocję i budowę marki. Informacje: Informacje na temat samej franczyzy oraz franczyzodawców znajdują się głównie na stronie Polskiej Organizacji Franczyzodawców (www. franczyza.org.pl) oraz na portalu Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych (www.franczyzawpolsce.pl). Natomiast ofertę współpracy franczyzowej warto umieścić na ogólnodostępnych portalach, np.: pl/oferty-wspolpracy, franczyza. FUNDUSZE POŻYCZKOWE są to fundusze powołane specjalnie w celu wspomagania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Chodzi o udzielanie pożyczek na warunkach preferencyjnych zarówno pod względem wymagań dotyczących zdolności kredytowych, ale również oprocentowania i stosowanych zabezpieczeń. Środki na pożyczki pochodzą najczęściej z programów unijnych, a procedury związane z ich otrzymaniem i zwrotem podporządkowane są ściśle wymogom stawianym w odpowiednich programach. ułatwiony dostęp do środków zewnętrznych z pominięciem banku, minimalny wkład własny, elastyczne formy zabezpieczeń, uproszczona procedura przyznawania pożyczki, nierzadko preferencyjne warunki w postaci obniżonego oprocentowania, umorzenia części rat lub wydłużonej karencji w spłacie pożyczki. Koszty: Głównym kosztem jest oprocentowanie pożyczki, które ustalane jest zgodnie z obowiązującymi stopami referencyjnymi powiększonymi maksymalnie o 3 punkty procentowe (w zależności od rodzaju pożyczki, wysokości, celu oraz kondycji finansowej pożyczkobiorcy). Dodatkowym kosztem jest jednorazowa opłata manipulacyjna przy udzieleniu pożyczki, która może wynosić do 5% wysokości tej pożyczki. Informacje: W przypadku województwa dolnośląskiego najlepiej udać się do oddziału Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości we Wrocławiu, ul. Racławicka 15-19, pok Pod poniższym linkiem znaleźć można inne miejsca kontaktowe: htm. PRIVATE EQUITY/VENTURE CA- PI TAL zarówno private equity, jak i venture capital to zamknięte fundusze, których celem jest inwestowanie powierzonych im przez inwestorów środków w z góry określone rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednym z charakterystycznych elementów jest fakt, że projekty te muszą wykazać duży potencjał, czyli związane są z jednej strony z dużym ryzykiem i niepewnością, co do ich przyszłych wyników, ale z drugiej strony mogą przynieść w przyszłości ponadprzeciętne stopy zwrotu. wniesiony przez fundusz kapitał pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa na okres minimum dwóch lat, za pomocą kapitałów wniesionych przez fundusz można realizować nawet najbardziej ryzykowne inwestycje bez konieczności stosowania standardowych zabezpieczeń, wraz z kapitałem fundusze mogą również wnieść do firmy swoje doświadczenie, kontakty, itp., zaangażowanie się funduszu w przedsięwzięcie znacznie zmniejsza ryzy ko z nim związane. Koszty: Podstawowym kosztem, choć bardzo niewymiernym, jest utrata części kontroli nad przedsiębiorstwem na rzecz funduszu. Wszystkie dodatkowe koszty są identyczne, jak w przypadku pozostałych właścicieli i udziałowców. Do składników kosztów można zaliczyć również nakłady związane z przygotowaniem wniosku o finansowanie. Informacje: Najwięcej informacji oraz kontakty do funduszy można znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK - www. psik.org.pl) oraz na indywidualnych stronach poszczególnych funduszy, np.: www. seaf.com, ANIOŁY BIZNESU są to prywatne, zamożne osoby, które chcą inwestować swój kapitał i czas w przedsięwzięcia rozwijające się. Działają na bardzo podobnych zasadach, jak fundusze private equity czy venture capital, ale nie są inwestorem instytucjonalnym. Wypełniają oni zwykle lukę pomiędzy funduszami, a możliwymi do pozyskania kapitałami z innych źródeł. Zalety pozyskania anioła biznesu są bardzo zbliżone do tego, co dają fundusze, choć sposób współpracy jest tu bardziej zindywidualizowany. Anioł biznesu częściej angażuje się osobiście nie tylko finansowo, ale przede wszystkim merytorycznie, co przekłada się na transfer doświadczenia i możliwość wykorzystania kontaktów oraz relacji takiej osoby z otoczeniem biznesowym. Koszty: takie, jak w przypadku funduszy private equity i venture capital. Informacje: Najbardziej aktualne dane znajdują się na stronach organizacji zrzeszających aniołów biznesu, np.: www. lba.pl, pl. Można ich również szukać bezpośrednio na stronach poszczególnych aniołów, np.: pl, dr in. Anna Motylska Ku ma Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato

5 DROGA UCZNIA DO MISTRZA STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZECH Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Palucha w Wałbrzychu kończy realizację projektu 3-tygodniowych staży zagranicz nych dla grupy 35 uczniów. Projekt Droga ucznia do mistrza - staże zawodowe w Niemczech reali zowany jest w ramach szerszego projektu pod nazwą Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy 20 uczniów w zawodzie fryzjer, 10 uczniów w zawodzie sprzedawca i 5 uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Czas realizacji projektu przewidziany został od sierpnia 2013 r. do lipca 2014 r. i zakłada 2 wyjazdy na praktyki do Niemiec, organizowane przy współpracy z partnerem projektu - VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbh - Centrum Poradnictwa Zawodowego w Gut Wehlitz. Program stażowy stanowi istotny element wsparcia rozwoju zawodowego przyszłych specjalistów i przyczynia się do zwiększania mobilności młodzieży na rynku pracy krajów UE. Rezultatem projektu jest lepsze przygotowanie do pracy w zawodzie lub do samozatrudnienia oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poznanych podczas zagranicznych praktyk. W ramach stażu uczniowie mieli także okazję rozwinąć swoje umiejętności społeczno-kulturalne oraz pogłębić znajomość języka tak, by sprostać rosnącym wymaganiom, jakie stawia międzynarodowy rynek pracy. Innymi założeniami stażu było poznanie struktur organizacji pracy w przedsiębiorstwach niemieckich i zapoznanie z ogólnymi podobieństwami i różnicami BIURA DO WYNAJĘCIA W WAŁBRZYCHU Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu wynajmie biura pod adresem: pl. Magistracki Wałbrzych Dostępne są lokale o powierzchni od 13 m 2 do 25 m 2 KONTAKT tel: , Zapraszamy do negocjacji cenowych. w kształceniu zawodowym. System kształcenia zawodowego w Niemczech charakteryzuje się, podobnie jak w Polsce, podziałem na przygotowanie teoretyczne, odbywające się na terenie szkoły i praktyczne, które ma miejsce w zakładach pracy. Praktyki umożliwiły uczniom wykazanie się zdobytymi już umiejętnościami zawodowymi i pozyskanie nowego doświadczenia w tym zakresie. Ponadto poznali standardy jakości, przepisy bhp i z zakresu prawa pracy, obowiązujące w niemieckich firmach. Ten pobyt ma ogromny wpływ na ich szanse na europejskim rynku pracy. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem przy wykonywaniu licznych obowiązków i mimo początkowych barier językowych, szybko zintegrowali się z pracownikami zakładów. W trakcie stażu udało się im pogłębić wiedzę teoretyczną i za stosować ją w praktyce. Młodzież podniosła też swoje kompetencje językowe oraz zdobyła nowe doświadczenia w kontaktach interpersonalnych. Także pracownicy zakładów, w których odbywały się praktyki, byli bardzo zadowoleni z pracy stażystów z Polski. W wolnym czasie uczniowie zwiedzili zabytki Berlina, Drezna i Lipska. W trakcie swojego pobytu w Niemczech uczniowie mogli nawiązać kontakty z innymi uczestnikami Programu Leonardo da Vinci z Polski, Słowacji, Węgier, Rumuni, Chorwacji i Hiszpanii i wymienić się z nimi doświadczeniami. Członkowie grupy Vitalis spędzili z uczniami wałbrzyskiej szkoły cudowny czas i często będą wspominać ten 3-tygodniowy pobyt. Wszyscy uczestnicy staży otrzymali dokumenty Europass-Mobilność oraz certyfikaty i zaświadczenia o odbyciu stażu. Agnieszka Brzezi ska specjalista ds. promocji Rzemie lnicza Zasadnicza Szko a Zawodowa w Wa brzychu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato 2014

6 Z ŻYCIA ZGORZELECKIEGO CECHU XX EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO DNIA INWALIDY W dniach marca 2014 r. w Zgorzelcu odbyła się XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, którego organizatorem był profesor Zbigniew Śliwiński. Na jego zaproszenie w sympozjum uczestniczyła świa towa elita z dziedziny medycznej, przedstawiciele samorządu i przedstawiciele rzemiosła. Podczas uroczystości, na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych oraz Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom otrzymał starszy cechu Franciszek Wurszt. Statuetką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wkład pracy na rzecz osób niepełnosprawnych uhonorowany został Zbigniew Ładziński prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (DIR). Na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu DIR uhonorowała Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego Zofię Barczyk dyrektora szpitala w Zgorzelcu. Dekoracji D k dokonał d k ł prezes Izby ze starszym zgorzeleckiego cechu. Alina Skowronek WALNE ZGROMADZENIE Dnia 11 kwietnia 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu. Obrady odbywały się w restauracji jednego z rzemieślników. Jak co roku nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych w osobach: Starosty Powiatu Zgorzeleckiego Artura Bilińskiego, Burmistrza Miasta Rafała Groni cza, z-cy wójta gminy Zgorzelec Piotra Machaja, sekretarza gminy Sulików Elżbiety Piotrowskiej, dyrektora Sanepidu Zgorzelec Alicji Tyc, dyrektora Państwowej Inspekcji Pracy z Jeleniej Góry Mirosława Kocuby, z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Anny Lisowskiej, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu Andrzeja Weychana, kierownika praktyk Moniki Chojnackiej, a także z-cy dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni Piotra Ernesta. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pan Franciszek Wurszt omówił najistotniejsze kwestie dla rze miosła. Ważnym tematem było omówienie przygotowań do obcho dów 70-lecia cechu. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nadania godności honorowego członka zgorzeleckiego cechu prezesowi DIR Zbigniewowi Ładzińskiemu oraz Wójtowi Gminy Zgorzelec Kazimierzowi Janikowi. Alina Skowronek OBCHODY 69 ROCZNICY FORSOWANIA NYSY ŁUŻYCKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Zgo rzelcu obchodzono 69 rocznicę Forsowania Nysy Łużyckiej. Tegoroczne obchody były wyjątkowe, ponieważ uczestniczył w nich Prezydent Rze czypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, któremu towarzyszyli: sekretarz stanu Sławomir Rybicki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wojewoda dolnośląski Tomasz Smolorz a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych, samorządowcy z Niemiec, zarząd cechu, przedstawiciele zakładów, ducho wieństwo i młodzież. Po apelu Prezydent osobiście wręczył państwowe odznaczenia zasłużonym dla powiatu zgorzeleckiego. Za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rzemiosła oraz za zasługi dla społeczności lokalnej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nagrodzono starszego cechu Franciszka Wurszta. Za działalność na rzecz lokalnej społeczności Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano kierownika biura cechu Marię Kosik i właścicielkę zakładu fryzjerskiego Janinę Zalińską. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Tadeusz Ilnicki II podstarszy cechu, rzemieślnik branży motoryzacyjnej. Alina Skowronek Nowiny Rzemieślnicze nr 25 lato

7 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu organizuje KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU CEL: zdobycie uprawnień pedagogicznych instruktora praktycznej nauki zawodu ADRESACI: pracodawcy zamierzający zatrudniać pracowników młodocianych w celu nauki zawodu TERMIN SZKOLENIA: 2 czerwiec 2014 r. MIEJSCE SZKOLENIA: KOSZT SZKOLENIA: PROFIL WYKŁADOWCÓW: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu 945 zł/osoba (możliwe raty) kadra Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy Prosimy o wcze niejsze potwierdzenie uczestnictwa w kursie przez zg oszenie telefoniczne lub osobiste. Warunkiem przyst pienia do kursu pedagogicznego jest posiadanie kwalifikacji zawodowych. ZAPRASZAMY Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Wrocław, Plac Solny 13 rachunek bankowy: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie II Oddział Wrocław tel , fax

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym Umowy cywilnoprawne Podlegają pod Kodeks Cywilny Nie dają prawa do urlopu, postojowego, nadgodzin Nie chronią przed zwolnieniem, są elastyczną i tanią formą zatrudnienia Oskładkowanie doprowadzone do minimum

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ Stosunek pracy Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne W obecnym stanie prawnym praca może być wykonywana nie tylko na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do...

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do... UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy:......, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez......, zamieszkałym w... przy ul....,

Bardziej szczegółowo

Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani na otwarcie rynku gospodarki i pracy?

Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani na otwarcie rynku gospodarki i pracy? 2 EUROREGIONALNA KONFERENCJA 347 DNI DO ZNIESIENIA OGRANICZEŃ SWOBODNEGO WYBORU MIEJSCA PRACY I ZAMIESZKANIA MIĘDZY POLSKĄ I NIEMCAMI Motto: Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.

Stosunek pracy- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne. Stosunek pracy- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie pracownicze -oparte

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej WROCŁAW,

Finansowanie działalności gospodarczej WROCŁAW, Finansowanie działalności gospodarczej WROCŁAW, 11.10.2016 Formy finansowania Finansowanie Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne Finansowanie zewnętrzne Kapitał obcy Finansowanie zewnętrzne Kapitał własny

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO Księgowe czwartki w SIT Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia przedmiot, forma i treść Umowa zlecenie: dokonanie przez przyjmującego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy finansowoksięgowej dot. umów cywilnoprawnych po zmianach od 1 stycznia 2016r

Kompendium wiedzy finansowoksięgowej dot. umów cywilnoprawnych po zmianach od 1 stycznia 2016r Kompendium wiedzy finansowoksięgowej dot. umów cywilnoprawnych po zmianach od 1 stycznia 2016r INWESTYCJA: 490, 00 PLN + 23 % VAT C E L E S Z K O L E N I A : Celem szkolenia jest przybliżenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział I. Umowa zlecenia kiedy można ją podpisać 8 1. Obowiązki stron umowy zlecenia 9 2. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia 11 2.1. Warunki odróżniające umowę zlecenia

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Źródło: http://pupbilgoraj.pl/bil/caz/projekty-i-progaramy/zakonczone-projekty-i-p/160,zagraniczny-staz-nowym-doswiadczeniem-w-r amach-programu-leonardo-da-vinci.html Wygenerowano: Wtorek, 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2016r - określony i umowach cywilnoprawnych Adresaci usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Termin realizacji: 04.07.2012r. - 31.05.2013r. ZAGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi:

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: a) ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy 1 73 Jakie s obowi zki pocz tkuj cego przedsi biorcy? 2 74 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 09 czerwca 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 37,4 mld EUR na koniec 2013 typowy poziom inwestycji: 3,5 mld EUR

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06

Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06 Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06 2 Zatrudnienie Polaków w Niemczech Stan prawny od 1 maja 2011 r. A. Wstęp I. Zmiany prawa związane z otwarciem rynku pracy II. Niemiecki rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich PRAWO PRACY I ZUS NR 1 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-346-7 GRUDZIEŃ 2014 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY OD 1 stycznia 2015 NOWE UMOWY ZLECENIA i inne umowy cywilnoprawne

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

"Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II" w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II w ramach programu Leonardo Da Vinci "Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II" w ramach programu Leonardo Da Vinci Termin realizacji: 01.10.2013 r. - 30.04.2015 r. ZAGRANICZNY STAŻ NOWYM DOŚWIADCZENIEM II w ramach programu Leonardo da

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37078 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pracowników

Wprowadzanie pracowników Wprowadzanie pracowników PRACOWNIK 1 Barbara Inglot; ur. 1967-12-01; PSL 67120106543; NIP819-20-18-123; Zatrudnienie od 07.01.2015r.; przyjęcie na czas nieokreślony; do księgowości; wynagrodzenie 2800,00;

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń członków rad

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo