KOSZTORYS ROZSZERZONY

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS ROZSZERZONY"

Transkrypt

1 Multi Archipelag S z o.o. ul. Czysta Wrocław KOSZTORYS ROZSZERZONY Stan Surowy Zamknięty NAZWA INWESTYCJI : dom jednorodzinny INWESTOR : Jan Kowalski ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Kolorowa 1 BRANśA : ogólnobudowlana Stawka roboczogodziny : zł Poziom cen : I kwartał 2010r. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Koszty zakupu [Kz]... Zysk [Z] % R, S 7.40 % Mbezp % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt i 62/100 zł Ceny netto - nie zawierają podatku VAT Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu: Niniejszy kosztorys jest wycena sporządzoną w celu określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowany w oparciu o projekt budowlany, przy załoŝeniu uśrednionych warunków wykonywania robót. Ilości przedmiarowe oraz zestawienia materiałów są ilościami przybliŝonymi i uśrednionymi i mogą róŝnic się od ilości rzeczywistych w zaleŝności od zastosowanych rozwiązań materiałowych a takŝe przyjętych technologii wykonywania robót. Przed zamówieniem materiałów, ilości określone w zestawieniu materiałów naleŝy zweryfikować na budowie. Kosztorys powinien być rozpatrywany wraz z dokumentacją projektową. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 1 ROBOTY ZIEMNE 1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o d grubości do 15 cm za pomocą spycharek obmiar = R M S *0.955= r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Spycharka m-g/ * 78.08zł/m-g 2 KNR 2-01 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za kaŝde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 obmiar = *0.955*2= r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Spycharka *2=0.0016m-g/ * 78.08zł/m-g 3 KNR 2-01 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym obmiar = *0.955= r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m / * zł/ KNR 2-01 d Razem koszty bezpośrednie: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.iii obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Ko-spych.na ciąg.0,15m3(1) m-g/ * 68.37zł/m-g 5 KNR 2-01 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III obmiar = * Ko-spych.na ciąg.0,15m3(1) m-g/ * 68.37zł/m-g 6 KNR-W 2-01 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III(BEZ WYMIANY GRUNTU) obmiar = * Ko-spych.na ciąg.0,15m3(1) m-g/ * 68.37zł/m-g 7 KNR-W 2-01 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g

3 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* Ubijak spalinowy 200kg m-g/ * 19.81zł/m-g 8 KNR 2-01 d z.sz m-g Razem koszty bezpośrednie: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (kat.gr.iii) Grunt uprzednio odspojony. obmiar = ( =1.58)*0.955=1.5089r-g/ * 13.00zł/ r-g r-g * Samochód samowyładowczy 5 t m-g *0.0152=0.7656m-g/ * 59.68zł/m-g Razem koszty bezpośrednie: PODSUMOWANIE ROBOTY ZIEMNE RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) RAZEM Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć i 37/100 zł RAZEM OGÓŁEM

4 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 2 FUNDAMENTY + PŁYTA "ZERO" 9 d.2 KNR z.sz Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. obmiar = R M S 2.9r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Beton zwykły C8/10 (B-10) 1.03 / * zł/ 1.5% * zł % * Pompa do betonu na samochodzie 0.1m-g/ * zł/m-g 10 KNR 2-02 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Beton zwykły C16/20 (B-20) / * zł/ 3* Drewno na stemple okrągłe korowane / * zł/ 4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.iii =0.012 / * zł/ 5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Środek transportu 0.05m-g/ * 64.90zł/m-g 8* Pompa do betonu na samochodzie 0.08m-g/ * zł/m-g 11 KNR 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Roztwór asfaltowy do grunt. kg kg/ * 4.54zł/kg 3* epik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg kg/ * 2.57zł/kg 4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr / * 2.31zł/ 5* Drewno opałowe / * 88.49zł/ 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Środek transportu m-g/ * 64.90zł/m-g 12 KNR 2-02 d m-g Razem koszty bezpośrednie: t Przygotowanie i montaŝ zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty Ŝebrowane obmiar = 0.413t - 4 -

5 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 47.75r-g/t * 13.00zł/r-g r-g * Pręty Ŝebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm 1020kg/t * 2.04zł/kg 1.5% * zł kg % * Prościarka do prętów 4.8m-g/t * 4.71zł/m-g 5* NoŜyce do prętów 6.4m-g/t * 4.89zł/m-g 6* Giętarka do prętów 5.4m-g/t * 4.74zł/m-g 7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 1m-g/t * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 1.8m-g/t * 64.90zł/m-g 13 KNR 2-02 d m-g m-g m-g m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia konstrukcji t monolit.budowli - pręty gładkie D6mm obmiar = 0.076t 39.82r-g/t * 13.00zł/r-g 2* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm 1002kg/t * 2.15zł/kg 1.5% * zł r-g kg % * Prościarka do prętów 4.03m-g/t * 4.71zł/m-g 5* NoŜyce do prętów 5.31m-g/t * 4.89zł/m-g 6* Giętarka do prętów 4.51m-g/t * 4.74zł/m-g 7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.81m-g/t * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 1.44m-g/t * 64.90zł/m-g 14 NNRNKB 202 d m-g m-g m-g m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: (z.i) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt szt/ * 2.91zł/szt 3* Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt szt/ * 2.58zł/szt 4* Zaprawa / * 0.60zł/ 5* materiały pomocnicze 1.5% * zł % KNR 2-02 d Razem koszty bezpośrednie: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g

6 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* Zaprawa cementowo-wapienna M / * zł/ 3* zaprawa cementowo-wapienna m / * zł/ 4* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Ŝuraw okienny przenośny m-g/ * 3.97zł/m-g 16 KNR 2-02 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g 2* Roztwór asfaltowy do grunt. 0.35kg/ * 4.54zł/kg 3* Roztwór asfaltowy izolacyjny 0.8kg/ * 3.75zł/kg 4* materiały pomocnicze 1.5% * zł r-g kg kg % * Środek transportu m-g/ * 64.90zł/m-g 17 KNR 2-02 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa Krotność = 2 obmiar = *2=0.1004r-g/ * 13.00zł/r-g 2* Roztwór asfaltowy izolacyjny 0.4*2=0.8kg/ * 3.75zł/kg 1.5% * zł r-g kg % * Środek transportu *2=0.0012m-g/ * 64.90zł/m-g 18 KNR 2-02 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki me- tal. obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 gr 6 cm / * zł/ * zaprawa cementowa M / * zł/ * materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g m-g/ * 7.57zł/m-g 6* Środek transportu m-g m-g/ * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie:

7 19 d.2 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt KNR Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach obmiar = R M S r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Zapr.klej.sucha do styr.altas Stopter K-20 4kg/ * 1.19zł/kg kg * Siatka z włókna szklanego / * 2.60zł/ * materiały pomocnicze 1.5% * zł 5* Ŝuraw okienny przenośny 0.007m-g/ * 3.97zł/m-g 6* Środek transportu m-g/ * 64.90zł/m-g 20 KNR 2-02 d % m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundament.betonowych obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Roztwór asfaltowy do grunt. kg kg/ * 4.54zł/kg 3* epik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg kg/ * 2.57zł/kg 4* Papa asf.na wel.szkl.podkł.odm.64/ / * 4.67zł/ 5* Drewno opałowe / * 88.49zł/ 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Środek transportu m-g/ * 64.90zł/m-g 21 KNR 2-02 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŝu gruntowym obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Piasek natur / * 36.04zł/ 1.5% * zł % KNR-W 2-01 d Razem koszty bezpośrednie: Zagęszczenie po zasypaniu obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Ubijak spalinowy 200kg 0.138m-g/ * 19.81zł/m-g 23 KNR 2-02 d z.sz m-g Razem koszty bezpośrednie: Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. obmiar =

8 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2.9r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Beton zwykły C16/20 (B-20) 1.03 / * zł/ 1.5% * zł % * Pompa do betonu na samochodzie 0.1m-g/ * zł/m-g 24 KNR 2-02 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - płyty tarasów obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Piasek natur / * 36.04zł/ 1.5% * zł % KNR-W 2-01 d Razem koszty bezpośrednie: Zagęszczenie po zasypaniu fundamentów obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Ubijak spalinowy 200kg 0.138m-g/ * 19.81zł/m-g 26 NNRNKB 202 d analogia m-g Razem koszty bezpośrednie: (z.i) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt szt/ * 3.50zł/szt 3* Zaprawa cementowa M / * zł/ 4* materiały pomocnicze % % * zł Razem koszty bezpośrednie: PODSUMOWANIE FUNDAMENTY + PŁYTA "ZERO" RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) RAZEM Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem i 61/100 zł RAZEM OGÓŁEM

9 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 3 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PARTERU 27 KNR 0-16 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości d do 4.5 m z bloczków YTONG o gruboś- ci 36.5 cm obmiar = R M S 1.89r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm kl.pp2/0.4s+ GT / * zł/ 3* Zaprawa klejowa do murowania 6.42kg/ * 1.20zł/kg 28 KNR 0-16 d kg Razem koszty bezpośrednie: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o gruboś- ci 24 cm obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Bloczki YTONG 60x20x24 cm kl. PP4/0.6S+GT / * 72.22zł/ 3* Zaprawa klejowa do murowania 4.22kg/ * 1.20zł/kg kg KNR 2-02 d Razem koszty bezpośrednie: Otwory na okna w ścianach murowanych szt gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków obmiar = 12szt 1.55r-g/szt * 13.00zł/r-g 30 KNR 2-02 d r-g Razem koszty bezpośrednie: Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w szt ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków obmiar = 7szt r-g r-g/szt * 13.00zł/r-g Razem koszty bezpośrednie: PODSUMOWANIE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PARTERU RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) RAZEM Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa i 78/100 zł RAZEM OGÓŁEM

10 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 4 KOMINY 31 Komin spalinowy eier 16+w m d.4 wycena indywidualna obmiar = 6.8m R M S 1.98r-g/m * 13.00zł/r-g r-g * Komin eier 16+w 1m/m * zł/m m * Zaprawa cementowo-wapienna M /m * zł/ * materiały pomocnicze 1.5% * zł 5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.1m-g/m * 7.57zł/m-g 32 d.4 wycena indywidualna % m-g Razem koszty bezpośrednie: m Komin dymowy eier 20+w obmiar = 6.8m 1.88r-g/m * 13.00zł/r-g r-g * Komin eier 20+w 1m/m * zł/m m * Zaprawa cementowo-wapienna M /m * zł/ * materiały pomocnicze 1.5% * zł 5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.1m-g/m * 7.57zł/m-g 33 d.4 wycena indywidualna % m-g Razem koszty bezpośrednie: m Kanały wentylacyjne eier 2-ciągowe obmiar = 6.8m 0.78r-g/m * 13.00zł/r-g r-g * Kanał wentylacyjny 2-ciągowy eier 1m/m * 32.44zł/m m * Zaprawa cementowo-wapienna M /m * zł/ * materiały pomocnicze 1.5% * 231.7zł 5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.1m-g/m * 7.57zł/m-g 34 KNR 0-23 d % m-g Razem koszty bezpośrednie: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu - ściany płaskie i powierzchnie poziome obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g 2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATAS CERMIT DR 20 3kg/ * 1.46zł/kg r-g kg

11 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 1.5% * 7.85zł % * Ŝuraw okienny przenośny m-g/ * 3.97zł/m-g 5* Środek transportu 0.009m-g/ * 64.90zł/m-g 35 KNR 4-01 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Wykonanie czapek kominowych z betonu monolitycznego obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Beton zwykły C12/15 (B-15) / * zł/ 2% * 9.36zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g m-g/ * 7.57zł/m-g Razem koszty bezpośrednie: PODSUMOWANIE KOMINY RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) RAZEM Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy i 87/100 zł RAZEM OGÓŁEM

12 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 5 STROP 36 KNR 2-02 Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o d szer.do 30cm obmiar = R M S 11.71r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Beton zwykły C16/20 (B-20) 1.02 / * zł/ 3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.iii / * zł/ 4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.iii / * zł/ 5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.96m-g/ * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 0.18m-g/ * 64.90zł/m-g 37 KNR 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Beton zwykły C16/20 (B-20) 1.02 / * zł/ 3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.iii =0.05 / * zł/ 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 5* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.85m-g/ * 7.57zł/m-g 7* Środek transportu 0.09m-g/ * 64.90zł/m-g 38 KNR 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: t Przygotowanie i montaŝ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowane obmiar = 0.415t 47.75r-g/t * 13.00zł/r-g 2* Pręty Ŝebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm 1020kg/t * 2.04zł/kg 1.5% * zł 4* Prościarka do prętów 4.8m-g/t * 4.71zł/m-g 5* NoŜyce do prętów 6.4m-g/t * 4.89zł/m-g 6* Giętarka do prętów 5.4m-g/t * 4.74zł/m-g 7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 1m-g/t * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 1.8m-g/t * 64.90zł/m-g r-g kg % m-g m-g m-g m-g m-g

13 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S Razem koszty bezpośrednie: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia konstrukcji t monolitycznych budowli - pręty gładkie obmiar = 0.076t 39 KNR 2-02 d r-g/t * 13.00zł/r-g 2* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm 1002kg/t * 2.15zł/kg 1.5% * zł r-g kg % * Prościarka do prętów 4.03m-g/t * 4.71zł/m-g 5* NoŜyce do prętów 5.31m-g/t * 4.89zł/m-g 6* Giętarka do prętów 4.51m-g/t * 4.74zł/m-g 7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.81m-g/t * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 1.44m-g/t * 64.90zł/m-g 40 KNR 2-02 d m-g m-g m-g m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: śelbetowe płyty stropowe, grubości 10 cm płaskie lub na Ŝebrach - z wykorzystaniem pompy do betonu obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Beton zwykły C16/20 (B-20) *0.0102= / * zł/ 3* Drewno na stemple okrągłe korowane / * zł/ 4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.iii / * zł/ 5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.iii / * zł/ 6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 7* materiały pomocnicze 1.5% * 478zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t * = m-g/ * 7.57zł/m-g 9* Środek transportu 10 * 41 KNR 2-02 d m-g m-g m-g/ * 64.90zł/m-g Pompa do betonu na samochodzie m-g *0.001=0.0116m-g/ * zł/m-g Razem koszty bezpośrednie: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia konstrukcji t monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowane obmiar = 0.139t 47.75r-g/t * 13.00zł/r-g 2* Pręty Ŝebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm 1020kg/t * 2.04zł/kg 1.5% * zł 4* Prościarka do prętów 4.8m-g/t * 4.71zł/m-g r-g kg % m-g

14 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 5* NoŜyce do prętów m-g m-g/t * 4.89zł/m-g 6* Giętarka do prętów m-g m-g/t * 4.74zł/m-g 7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g m-g/t * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu m-g m-g/t * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie: KNR-W 2-02 d NadproŜa prefabrykowane YTONG gr 36,5 obmiar = 26.25m m 0.25r-g/m * 13.00zł/r-g 2* NadproŜa prefabrykowane YTONG grub. 36,5 1.02m/m * zł/m r-g * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.02m-g/m * 7.57zł/m-g 43 KNR-W 2-02 d m-g Razem koszty bezpośrednie: NadproŜa prefabrykowane YTONG gr 24 m obmiar = 2.6m 0.25r-g/m * 13.00zł/r-g 2* NadproŜa prefabrykowane YTONG grub 24 cm 1.02m/m * 92.90zł/m r-g * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.02m-g/m * 7.57zł/m-g 44 KNR 2-02 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Słupy Ŝelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 1.5m obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Beton zwykły C16/20 (B-20) 1.02 / * zł/ 3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.iii / * zł/ 4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii / * zł/ 5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * wyciąg 2.77m-g/ * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 0.16m-g/ * 64.90zł/m-g 45 KNR-W 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Stropy gęstoŝebrowe TERIVA I obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g 2* Belka stro"teriva-i" roz2,4-6,0m 1.67m/ * 20.80zł/m r-g

15 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 3* Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt szt/ * 4.63zł/szt 4* Beton zwykły C16/20 (B-20) / * zł/ 5* Drewno na stemple okrągłe korowane / * zł/ 6* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.iii / * zł/ 7* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.iii / * zł/ 8* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 9* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * 11 * 46 KNR-W 2-02 d Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g m-g/ * 7.57zł/m-g Środek transportu m-g m-g/ * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie: Stropy gęstoŝebrowe TERIVA - dodatkowe belki m w stropie obmiar = 54m 0.127r-g/m * 13.00zł/r-g 2* Belka stro"teriva-i" roz2,4-6,0m 1.03m/m * 20.80zł/m 1.5% * zł r-g m % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g/m * 7.57zł/m-g 47 KNR 0-23 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Ocieplenie wieńców i nadproŝy obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Płyty styropianowe EPS gr 12 cm / * zł/ 3* Zapr.klej.sucha do styr.altas Stopter K-20 kg kg/ * 1.19zł/kg 4* Siatka z włókna szklanego / * 2.60zł/ 5* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Ŝuraw okienny przenośny m-g m-g/ * 3.97zł/m-g 7* Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g m-g/ * 47.30zł/m-g Razem koszty bezpośrednie:

16 PODSUMOWANIE STROP RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) RAZEM Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Słownie: trzydzieści tysięcy sześćset szesnaście i 02/100 zł RAZEM OGÓŁEM

17 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 6 WIĘŹBA DACHOWA 48 KNR 2-02 d Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej obmiar = drew. dre w. R M S 12.38r-g/ drew. * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.06 / drew. * zł/ 3* Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg kg/ drew. * 6.04zł/kg 4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr / drew. * 2.31zł/ 5* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ drew. * 8.93zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.98m-g/ drew. * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 1.08m-g/ drew. * 64.90zł/m-g 49 KNR 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.04 / * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ * 9.99zł/kg 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 5* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ * 8.93zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * wyciąg 0.84m-g/ * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 0.66m-g/ * 64.90zł/m-g 50 KNR 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.04 / * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ * 9.99zł/kg 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 5* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ * 8.93zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * wyciąg 0.84m-g/ * 7.57zł/m-g m-g

18 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 8* Środek transportu m-g m-g/ * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie: KNR 2-02 d Krokwie koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.04 / * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ * 9.99zł/kg 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 5* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * wyciąg 0.84m-g/ * 7.57zł/m-g 7* Środek transportu 1.03m-g/ * 64.90zł/m-g 52 KNR 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Krokwie naroŝne,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.04 / * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ * 9.99zł/kg 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 5* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * wyciąg 0.84m-g/ * 7.57zł/m-g 7* Środek transportu 1.03m-g/ * 64.90zł/m-g 53 KNR 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Miecze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.1 / * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ * 9.99zł/kg 4* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ * 8.93zł/kg 5* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * wyciąg m-g m-g/ * 7.57zł/m-g 7* Środek transportu m-g m-g/ * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie:

19 54 d.6 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt KNR Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0 drew. dre w. R M S 9.28r-g/ drew. * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.06 / drew. * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ drew. * 9.99zł/kg 4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr / drew. * 2.31zł/ 5* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ drew. * 8.93zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.89m-g/ drew. * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 0.68m-g/ drew. * 64.90zł/m-g 55 KNR 2-02 d Razem koszty bezpośrednie: Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0 drew r-g/ drew. * 13.00zł/r-g m-g m-g dre w. r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.06 / drew. * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ drew. * 9.99zł/kg 4* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ drew. * 8.93zł/kg 5* materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.95m-g/ drew. * 7.57zł/m-g 7* Środek transportu 0.74m-g/ drew. * 64.90zł/m-g 56 KNR 2-02 d Razem koszty bezpośrednie: Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = drew r-g/ drew. * 13.00zł/r-g m-g m-g dre w. r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.06 / drew. * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ drew. * 9.99zł/kg 4* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ drew. * 8.93zł/kg 5* materiały pomocnicze 1.5% * 286.5zł % * wyciąg m-g m-g/ drew. * 7.57zł/m-g 7* Środek transportu m-g m-g/ drew. * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie:

20 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 57 KNR 2-02 Jętki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy d nasyc. analogia obmiar = R M S 17.95r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.04 / * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ * 9.99zł/kg 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 5* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ * 8.93zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * wyciąg 0.84m-g/ * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu 0.66m-g/ * 64.90zł/m-g 58 KNR 2-02 d Platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = 0 drew. m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: dre w r-g/ drew. * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.1 / drew. * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ drew. * 9.99zł/kg 4* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ drew. * 8.93zł/kg 5* materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.89m-g/ drew. * 7.57zł/m-g 7* Środek transportu 1.1m-g/ drew. * 64.90zł/m-g 59 KNR 2-02 d analogia Razem koszty bezpośrednie: Deski okapowe o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g m-g m-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.04 / * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ * 9.99zł/kg 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 5* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ * 8.93zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * wyciąg m-g m-g/ * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu m-g m-g/ * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie:

21 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 60 KNR 2-02 Deski kalenicowe o przekr.poprz.drewna do d cm2 z tarcicy nasyc. analogia obmiar = R M S 17.95r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii 1.04 / * zł/ 3* xylamit popularny kg kg/ * 9.99zł/kg 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 5* śruby,podkładki,nakrętki kg kg/ * 8.93zł/kg 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * wyciąg m-g m-g/ * 7.57zł/m-g 8* Środek transportu m-g m-g/ * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie: PODSUMOWANIE WIĘŹBA DACHOWA RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) RAZEM Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Słownie: dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy i 10/100 zł RAZEM OGÓŁEM

22 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 7 POKRYCIE DACHU + RYNNY 61 KNR AT-09 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na d krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m obmiar = R M S 0.42r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Folia poliet. zbrojona dachowa 1.25 / * 3.97zł/ 3* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.ii / * zł/ 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 5* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.003m-g/ * 7.57zł/m-g 7* Środek transportu 0.002m-g/ * 64.90zł/m-g 62 KNR AT-09 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Łacenie - rozstaw łat 30 cm obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.ii / * zł/ 3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ * 4.95zł/kg 4* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.005m-g/ * 7.57zł/m-g 6* Środek transportu 0.003m-g/ * 64.90zł/m-g 63 KNR K-05 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki - co trzecia mocowana obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g 2* Dachówka ceramiczna 10.7szt/ * 2.56zł/szt 3* Klamry boczne 3.57szt/ * 0.30zł/szt 4* materiały pomocnicze 1.5% * zł r-g szt szt % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.052m-g/ * 7.57zł/m-g 6* Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.036m-g/ * 47.30zł/m-g 64 KNR K-05 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: m Obróbka kominów i ścian obmiar = 3.44m 0.46r-g/m * 13.00zł/r-g r-g

23 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 2* Taśma wokół kominów m m/m * 52.40zł/m 3* istwa do taśmy komin. m m/m * 19.20zł/m 4* Masa uszczelniająca d d /m * 26.15zł/d 5* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt szt/m * 0.18zł/szt 6* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.02m-g/m * 7.57zł/m-g 65 KNR K-05 d m-g Razem koszty bezpośrednie: szt. MontaŜ kominka wentylacyjnego obmiar = 2szt. 0.08r-g/szt. * 13.00zł/r-g 2* Dachówka z kominkiem wentylacyjnym z pokrywą 1kpl/szt. * zł/kpl 3* WąŜ giętki 1szt/szt. * 16.25zł/szt 4* materiały pomocnicze 1.5% * 326.5zł r-g kpl szt % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/szt. * 7.57zł/m-g 66 KNR K-05 d m-g Razem koszty bezpośrednie: Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką m profilowaną i płaską obmiar = 47.72m 0.48r-g/m * 13.00zł/r-g r-g * Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt szt/m * 4.40zł/szt 3* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.ii /m * zł/ 4* Uszczelka wentylacyjna kalenicy m m/m * 16.25zł/m 5* Gąsior dachowy, podstawowy szt szt/m * 15.03zł/szt 6* Klamra do gąsiorów szt szt/m * 1.03zł/szt 7* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.02m-g/m * 7.57zł/m-g 67 KNR K-05 d m-g Razem koszty bezpośrednie: m MontaŜ grzebienia okapu obmiar = 52.32m 0.15r-g/m * 13.00zł/r-g r-g * Grzebień okapu 1.02m/m * 2.99zł/m 2% * zł 68 KNR K-05 d m % Razem koszty bezpośrednie: m Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych obmiar = 20m

24 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 1.62r-g/m * 13.00zł/r-g 2* Kosz aluminiowy zwykły 1.08m/m * 80.25zł/m 3* Klamra do mocowania koszy 8szt/m * 71.00zł/szt 4* Uszczelka koszowa z gąbki 1.02m/m * 16.25zł/m 5* materiały pomocnicze 2.5% * zł r-g szt % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.02m-g/m * 7.57zł/m-g 69 KNR K-05 d m-g Razem koszty bezpośrednie: MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt. obmiar = 15szt. 0.28r-g/szt. * 13.00zł/r-g r-g * Dachówka wsporcza pod stopień 1szt/szt. * 31.40zł/szt 3* Stopień kominiarski szt szt szt/szt. * zł/szt 4* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.ii /szt. * zł/ 5* materiały pomocnicze 2% * zł 6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.02m-g/szt. * 7.57zł/m-g 70 KNR K-05 d % m-g Razem koszty bezpośrednie: MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duŝa szt. obmiar = 1szt. 0.62r-g/szt. * 13.00zł/r-g r-g * Dachówka wsporcza pod stopień 2szt/szt. * 31.40zł/szt 3* Łuk wsporczy do ław kominiarskich 2szt/szt. * 24.00zł/szt 4* Ławka kominiarska duŝa szt szt szt szt/szt. * zł/szt 5* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.ii /szt. * zł/ 6* materiały pomocnicze 2% * zł 7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.02m-g/szt. * 7.57zł/m-g 71 KNR-W 2-02 d analogia % m-g Razem koszty bezpośrednie: Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy - pas nadrynnowy obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g 2* Pas nadrynnowy z blachy 4.0m/ * 18.05zł/m r-g m

25 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach C 60 kg kg/ * 33.95zł/kg 4* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt szt/ * 0.18zł/szt 5* materiały pomocnicze 1.5% * zł % * Samochód samowyład.5-10t (1) m-g/ * 73.70zł/m-g 72 KNR 0-15II d m-g Razem koszty bezpośrednie: Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m obmiar = 52.32m 0.575r-g/m * 13.00zł/r-g 2* Rynna z PCW o średnicy 150 mm, "Gamrat" 1.1m/m * 14.56zł/m 3* Uchwyt rynnowy PCW "Gamrat"-rozm. 150 mm 2szt/m * 6.83zł/szt 4* NaroŜnik 90 st. "Gamrat" - rozmiar 150 mm 0.1szt/m * 19.87zł/szt 5* Rynnowy lej spust."gamrat"-rozm. 150 mm 0.1szt/m * 28.33zł/szt 6* Złączka rynnowa "Gamrat" - rozmiar 150 mm 0.3szt/m * 16.47zł/szt 7* Denko rynnowe "Gamrat"-rozm. 150 mm 0.13szt/m * 8.12zł/szt 8* materiały pomocnicze 1.5% * zł r-g m szt szt szt szt szt % * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.002m-g/m * 7.57zł/m-g 10 Środek transportu * m-g/m * 64.90zł/m-g 73 KNR 0-15II d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m obmiar = 15.92m 0.556r-g/m * 13.00zł/r-g 2* Rura spustowa z PCW śr.110 mm,"gamrat" 1.1m/m * 15.64zł/m 3* Obejma rury spustowej "Gamrat" fi 110 mm 0.5szt/m * 5.82zł/szt 4* Kolano "Gamrat" fi 110 mm 0.4szt/m * 13.60zł/szt 5* Złączka rury spustowej "Gamrat" fi 110 mm 0.4szt/m * 11.46zł/szt 6* materiały pomocnicze 1.5% * 479.8zł r-g m szt szt szt % * Środek transportu m-g m-g/m * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie:

26 PODSUMOWANIE POKRYCIE DACHU + RYNNY RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) RAZEM Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery i 48/100 zł RAZEM OGÓŁEM

27 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 8 STOARKA OKIENNA 74 KNR-W 2-02 Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe d fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 obmiar = R M S 1.95r-g/ * 13.00zł/r-g r-g d * Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.04d / * 24.13zł/d % % * 18.75zł 4* Okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione / * zł/ 5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.05m-g/ * 7.57zł/m-g 6* Środek transportu 0.06m-g/ * 64.90zł/m-g 75 KNR-W 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Drzwi balkonowe drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g d * Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.05d / * 24.13zł/d % % * 10.73zł 4* Okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione / * zł/ 5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g m-g/ * 7.57zł/m-g 6* Środek transportu m-g m-g/ * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie: PODSUMOWANIE STOARKA OKIENNA RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) RAZEM Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta szesnaście i 86/100 zł RAZEM OGÓŁEM

28 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 9 STOARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 76 KNR-W 2-02 Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe d o pow. ponad 1.5 m2 obmiar = 2.53 R M S 3.87r-g/ * 13.00zł/r-g r-g d d d * Drzwi drewniane zewnętrzne / * zł/ 0 3* Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała 0.22d / * 14.62zł/d 4* Farba ftal. nawierzch. og. stos 0.21d / * 12.41zł/d 5* Szpachlówka do drewna - biała 0.2d / * 9.14zł/d 6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g m-g/ * 7.57zł/m-g 7* Środek transportu m-g m-g/ * 64.90zł/m-g Razem koszty bezpośrednie: PODSUMOWANIE STOARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 66.5% od (R, S) RAZEM Koszty zakupu [Kz] 7.4% od (Mbezp) RAZEM Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa i 65/100 zł RAZEM OGÓŁEM

29 Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 10 EEWACJA 77 KNR-W 2-02 Boazerie - ruszt drewniany na ścianach - podbitka d obmiar = R M S 0.67r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.ii / * zł/ 3* Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm 6szt/ * 0.18zł/szt szt * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.06m-g/ * 7.57zł/m-g 5* Środek transportu 0.07m-g/ * 64.90zł/m-g 78 KNR-W 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Deski boazeryjne z drew.igl.o szer.pow.6cm 1.03 / * 26.81zł/ * Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.11m-g/ * 7.57zł/m-g 4* Środek transportu 0.14m-g/ * 64.90zł/m-g 79 KNR-W 2-02 d m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Boazerie - lakierowanie dwukrotne obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g d d * Szpachlówka do drewna - biała 0.12d / * 9.14zł/d 3* akier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny 0.41d / * 15.52zł/d 4* materiały pomocnicze 15% * zł % KNR-W 2-02 d Razem koszty bezpośrednie: Okładziny ścian i pilastrów zewn. o obwodzie elementów do 10 m/m2 i gr. elementów do do 6 cm obmiar = r-g/ * 13.00zł/r-g r-g * Zaprawa cementowa M / * zł/ 3* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8-14mm kg kg/ * 2.15zł/kg 4* materiały pomocnicze % % * zł 5* Elementy ze skał osadowych / * zł/

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki /7, 0-77 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Usługowy Przedszkole Szcześcioodziałowe. Roboty konstrukcyjno-budowlane - etap I. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A"

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego SIELANKA A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A" Zało enia do kosztorysowania: - Roboty ziemne: przyj

Bardziej szczegółowo

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy 87-312 Pokrzydowo kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Podjazd dla niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Multi Archipelag Sp. z o.o. ul. Czysta 2-4 50-013 Wrocław. Stawka roboczogodziny : 13.00 zł Poziom cen : I kwartał 2010r. NARZUTY

Multi Archipelag Sp. z o.o. ul. Czysta 2-4 50-013 Wrocław. Stawka roboczogodziny : 13.00 zł Poziom cen : I kwartał 2010r. NARZUTY Multi Archipelag Sp. z o.o. ul. Czysta 2-4 50-013 Wrocław KOSZTORYS PODSTAWOWY Stan Surowy Otwarty NAZWA INWESTYCJI : dom jednorodzinny INWESTOR : Jan Kowalski ADRES INWESTORA : 00-000 Warszawa, ul. Kolorowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014r. Stawka roboczogodziny :

MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014r. Stawka roboczogodziny : MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych w zespole obiektów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach - etap I, w związku z realizacją inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR : URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W JAROCINIE Kosztorys ofertowy REMONT DACHU W Budowa: REMONT DACHU W Obiekt lub rodzaj robót: REMONT DACHU W Inwestor: STOWARZYSZENIE WYCHOWACZO-OPIEKU CZO-DYDAKTYCZNE UL. BATOREGO 5 63-200 JAROCIN kosztorysu: z Data

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem BUDOWA MASZTU SWOJEC 1 KNR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem BUDOWA MASZTU SWOJEC 1 KNR OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem BUDOWA MASZTU SWOJEC 1 KNR 2-01 0201-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy 99 - Dom przy Sadowej - IV kw 2013

Koszty budowy 99 - Dom przy Sadowej - IV kw 2013 Wartość kosztorysowa netto 236.374,91 Podatek VAT 8% 18.909,99 Wartość kosztorysowa brutto 255.284,90 Słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery i 90/100 zł Koszty budowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy NARZUTY VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys nakładczy NARZUTY VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys nakładczy NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku przemysłowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym, z przeznaczeniem na recycling ADRES INWESTYCJI : Rzgów, ul. Krótka 2 INWESTOR : JANTAR Jarosław Fiałkowski

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA Data: 2010-03-01 Budowa: działka nr 1864, 209/4, 209/5 ul. Niezłomnych, ul. Grobla 88-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262311-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK2 pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: EGREEN - Piotr Bzowy ul. Górczyńska

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK37" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót: 14,45 zł Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK88" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót: 14,39 zł Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa miejsc garaŝowych dla OSP ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin INWESTOR : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys przebudowy Remizy OSP w Świeszynie. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349.

Kosztorys przebudowy Remizy OSP w Świeszynie. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349.04 Rozebreanie ścian, filarów, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Robocizna 8,08 23,1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kosztorys inwestorski Budowa: Konin Obiekt lub rodzaj robót: budowlane Lokalizacja: Konin, ul Kard. St. Wyszyńskiego Inwestor: Paaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania bran a: BUDOWLANA PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zamówieñ Nazwa obiektu lub robót budowlanych : BUDYNKI SOCJALNE Lokalizacja /adres inwestycji/ : 63-400 0STRÓW

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 105/10/2010

PRZEDMIAR ROBÓT 105/10/2010 PRZEDMIAR ROBÓT 105/10/2010 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45000000-7 - Roboty budowlane Szczecin, ul. Mickiewicza - Tarczyńskiego, dz. nr 40/4 obr. 1023 Szczecin Uniwersytet Szczeciński,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MET-BUD LESZCZAK JACEK, LESZCZAK KRZYSZTOF, LESZCZAK TOMASZ SP. JAW- NA UL. SPÓŁDZIELCZA A 38-00 STRZYŻÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja placu na materiały sypkie o powierzchni 5 ar.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK33 pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: EGREEN - Piotr Bzowy ul. Górczyńska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY INWESTORA WEDŁUG PROJEKTU KATALOGOWEGO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "STUDIO Z500"

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY INWESTORA WEDŁUG PROJEKTU KATALOGOWEGO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ STUDIO Z500 NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY INWESTORA BUDOWA DOMU W TECHNOLOGII DREWNIANEJ WEDŁUG PROJEKTU KATALOGOWEGO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "STUDIO Z500" :... :... :... :... DATA OPRACOWANIA : uaktualniono

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012 Przedmiar robót oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja Budowa: Ptaszkowa I- oczyszczalnia ścieków Obiekt: Budynek oczyszczalni-roboty budowlane Zamawiający: Gmina Grybów Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Przedmiar robót Budynek socj.-mag. - Darłowo ul. Chopina, działka Nr 8/2 obr. 16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys ślepy. Przedmiar robót Budynek socj.-mag. - Darłowo ul. Chopina, działka Nr 8/2 obr. 16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Strona 1 z 50 Wartość kosztorysowa Podatek VAT 22% Cena kosztorysowa Słownie: zł ślepy Obiekt Budynek socj.-mag. Budowa Darłowo ul. Chopina, działka Nr 8/2 obr. 16 Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenu działki Kod CPV : 45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej Adres : Przelewice gm. Człopa działka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej okna skrzynkowe na okna zespolone z drewna klejonego ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Cegielskiego 1 INWESTOR : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "OLA III" BRANŻA : BUDOWLANA

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY OLA III BRANŻA : BUDOWLANA KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "OLA III" BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki DATA OPRACOWANIA : październik 2003 (aktualizacja cen

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (łącznie z garażem) RAZEM

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (łącznie z garażem) RAZEM ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO TK10GL2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (łącznie z garażem) 170,84 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: stan zerowy stan surowy zamknięty stan wykończony, "deweloperski" ROBOTY RAZEM

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Parking dla hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Poprawa infrastruktury edukacyjnej -budowa hali sportowej przy Zespole Szkół" CPV 45233140-2

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 7 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Temat nr : ZZO-000-001 P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Inwestor : Nadleśnictwo Krucz 64-720 Lubasz Inwestor : Wykonawca : P R Z E D M I A R

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 12.227,52 Słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem i 52/100 PLN. Poziom cen I kwartał 2011

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 12.227,52 Słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem i 52/100 PLN. Poziom cen I kwartał 2011 Wartość kosztorysowa 12.227,52 Słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem i 52/100 PLN Kosztorys Poziom cen I kwartał 2011 Stawka robocizny 14,43 PLN/r-g Koszty zakupu 6,7% Koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1.

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1. Kosztorys ofertowy Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. SIEĆ WODOCIAGOWA 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Wiaa ocieplona sorowni odpadów ADRES INWESTYCJI : Rzgów, ul. Lieracka 83 INWESTOR : JANTAR Jarosław Fiałkowski ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, ul. Króka 2 BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Domu Bajkowy

ZESTAWIENIE. Domu Bajkowy 1 mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 4 5 5a awy fundamentowe B-2 12,54 Stopy fundamentowe B-2 1,72 ciany fundamentowe 49,4 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 923,78

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "ANIELKA" BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki

Bardziej szczegółowo

bloczki betonowe na cian o gr. 38 cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24 cm 1067,00

bloczki betonowe na cian o gr. 38 cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24 cm 1067,00 1 2 3 4 5 6 7 8 awy fundamentowe C16/20 15,03 Stopy fundamentowe C16/20 2,16 CIANY FUNDAMENTOWE 57,05 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24 cm 1067,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Kasjopea II ( 1/2 bli niaka )

ZESTAWIENIE. Kasjopea II ( 1/2 bli niaka ) 1 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 16,04 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 54,50 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 019,15 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU"ZGRABNY 5 "

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMUZGRABNY 5 1 mb m2 m3 1 2 3 4 5 6 7 awy fundamentowe B-20 16,54 Stopy fundamentowe B-2,00 ciany fundamentowe 85,50 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 598,85 bloczki betonowe na cian o gr. 38cm 0,00 monolit betonowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę. zł 1 2 3 4 5 6 1 STAN ZEROWY 44 105,77 2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 91 765,56

Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę. zł 1 2 3 4 5 6 1 STAN ZEROWY 44 105,77 2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 91 765,56 Kosztorys dla TK 0 - drewniany.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę. Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.,. Fundamenty,. Izolacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Dom na medal II

ZESTAWIENIE. Dom na medal II 1 m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 awy fundamentowe B-20 15,36 Stopy fundamentowe B-20 1,28 ciany fundamentowe 61,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 140,70

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Sobolowie_ogrodzenie i piłkochwyty

Przedmiar robót. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Sobolowie_ogrodzenie i piłkochwyty Przedmiar robót Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Sobolowie_ogrodze Data: 17-06-2011 Budowa: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Dominik 2

ZESTAWIENIE. Dominik 2 1 mb m m3 szt Cena Warto 1 3 4 5 5a awy fundamentowe B- 1,9 Stopy fundamentowe B- 1, ciany fundamentowe 65, bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 1 19,4 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo