PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013"

Transkrypt

1 1 PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA Kraków, lipiec 2005 r.

2 2 SPIS TREŚCI I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO... 4 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PROGRAMU... 6 Sfera przestrzenna 2.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Surowce naturalne Przyroda STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO Zabytki Kultura TURYSTYKA I REKREACJA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Powierzchnia i użytkowanie terenu INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Sieć drogowa Transport i komunikacja Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz oczyszczalnie ścieków Sieć energetyczna, gazowa i ciepłownicza Gospodarka odpadami IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW Sfera gospodarcza 2.8. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH BRANŻ NA TERENIE POWIATU WIELICKIEGO STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ROLNICTWO IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW Sfera społeczna CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA WYKSZTAŁCENIE STRUKTURA ZATRUDNIENIA BEZROBOCIE AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA... 80

3 INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Szkolnictwo podstawowe Szkolnictwo gimnazjalne Szkolnictwo ponadgimnazjalne Ochrona zdrowia Pomoc społeczna i inne instytucje publiczne JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Zasoby mieszkaniowe Bezpieczeństwo IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE LISTA ZADAŃ IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU I WOJEWÓDZTWA DOKUMENTY PLANISTYCZNE POZIOM WOJEWÓDZTWA DOKUMENTY PLANISTYCZNE POZIOM POWIATU DOKUMENTY PLANISTYCZNE- POZIOM GMINNY VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO VII. PLAN FINANSOWY NA LATA ANALIZA BUDŻETU POWIATU ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO 180 VIII. SYSTEM WDRAŻANIA IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY ORAZ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SPOSOBY MONITOROWANIA WDRAŻANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PUBLIC RELATIONS PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO SPIS TABEL, WYKRESÓW

4 4 I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO Program Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wielickiego na lata jest dokumentem, który określa kierunki konkretnych działań, jakie planują podjąć władze powiatu, a których głównym celem jest osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju powiatu. Niniejszy Program, obok Strategii Rozwoju Powiatu Wielickiego opracowanej w roku 2001, stanowi bardzo ważny dokument o znaczeniu strategicznym i planistycznym, będący efektywnym narzędziem do zarządzania rozwojem potencjału powiatu wielickiego. Program Rozwoju Lokalnego odpowiada trosce lokalnego samorządu o rozwój powiatu w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Obszar dla jakiego został opracowany Program Rozwoju Lokalnego dotyczy terenu powiatu wielickiego, który jest jednym z powiatów województwa małopolskiego. Powiat wielicki jest powiatem ziemskim i tworzy go 5 gmin: Wieliczka, Niepołomice (gminy miejsko-wiejskie) oraz gminy wiejskie: Kłaj, Gdów i Biskupice. Siedzibą władz powiatu jest miasto Wieliczka, które jest również siedzibą Starostwa Powiatowego. Horyzont czasowy Programu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wielickiego obejmuje w lata Okres ten odpowiada okresom programowania w Polsce funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pierwszy okres programowania przypada na lata a kolejny na lata Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące zwłaszcza planów inwestycyjnych oraz możliwości budżetowych powiatu w zakresie realizacji tych przedsięwzięć zostały opracowane z uwzględnieniem właśnie dalszej perspektywy czasowej tj. do roku Dokument jest wynikiem prac powiatowego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego oraz społeczności lokalnej. Przystępując do pracy wykorzystano zapisy z istniejących dokumentów, jakie posiada powiat wielicki oraz informacje i materiały udostępniane przez Urząd Statystyczny i inne wyspecjalizowane jednostki. Całość prac związanych z tworzeniem tego dokumentu koordynował Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego powiatu wielickiego w osobie Wicestarosty Wielickiego Marka Zadrożniaka. Ze strony Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. (Wykonawcy) w pracach nad opracowaniem Programu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wielickiego uczestniczył zespół konsultantów w składzie: Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Dagmara Bieńkowska, Małgorzata Słowińska, Magdalena Kowacz oraz dr Katarzyna Peter-Bombik (ekspert w zakresie finansów publicznych).

5 5 W związku faktem, iż posiadanie tego dokumentu jest konieczne przy ubieganiu się o fundusze strukturalne UE w ramach programu ZPORR (działanie 3.1. i 3.2.), został on sporządzony zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy zawartymi w Uzupełnieniu programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Program Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wielickiego na lata to masterplan, ukazujący kierunki działań, których realizacja ma skutkować osiągnięciem wysokiego salda społeczno-ekonomicznych korzyści i znaczącą poprawą warunków życia w powiecie wielickim.

6 6 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PROGRAMU Materiały wykorzystane w pracach nad niniejszym rozdziałem pochodzą z różnorodnych źródeł m.in.: internetowego Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Krakowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, dokumentów programowych powiatu wielickiego i wchodzących w jego skład gmin oraz stron internetowych. Wielość źródeł, z których zaczerpnięte zostały dane uwzględnione w poniższej charakterystyce aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej powiatu wielickiego, pozwala na przedstawienie możliwie pełnego obrazu tejże sytuacji, może jednak równocześnie powodować różnice między zawartymi w rozdziale wskaźnikami. Dla osiągnięcia jak największej przejrzystości dokumentu, informacje, którymi posłużono się w poniższym opracowywaniu, przytaczane są z podaniem źródła pochodzenia. SFERA PRZESTRZENNA 2.1. Położenie geograficzne Powiat wielicki położony jest w południowej części Polski w pobliżu aglomeracji krakowskiej. Administracyjnie należy do Województwa Małopolskiego. Graniczy z powiatami: krakowskim grodzkim i ziemskim oraz z powiatami ziemskimi: krakowskim, myślenickim i bocheńskim. W jego skład wchodzą następujące gminy: Miasto i Gmina Wieliczka, Miasto i Gmina Niepołomice, Gmina Biskupice, Gmina Kłaj, Gmina Gdów. Powierzchnia powiatu wynosi 409 km 2, co daje mu 17 miejsce wśród 22 powiatów Województwa Małopolskiego. Pod względem powierzchni największą gminą powiatu wielickiego jest Gdów, a najmniejszą Biskupice.

7 7 Mapa 1. Lokalizacja powiatu wielickiego na tle województwa małopolskiego. Źródło: Portal powiatu wielickiego: Mapa 2. Powiat wielicki z podziałem administracyjnym na gminy. Źródło: Portal samorządowy: Obszar powiatu wielickiego leży w obrębie dwóch krain geograficznych: Północnego Podkarpacia (Nizina Nadwiślańska i Pogórze Bocheńskie) oraz Zewnętrznych Karpat Zachodnich (Pogórze Wielickie).

8 8 Mapa 3. Powiat wielicki. Źródło: Portal powiatu wielickiego: Uwarunkowania środowiska przyrodniczego 1 Północna część powiatu wielickiego położona na terenie Północnego Podkarpacia dzieli się na dwa mezoregiony fizjograficzne: Nizinę Nadwiślańską oraz Pogórze Bocheńskie, które układają się równoleżnikowo. Nizina Nadwiślańska obejmuje dolinę Wisły, która w granicach powiatu ma przebieg równoleżnikowy. Na terenie gminy Wieliczka Nizina Nadwiślańska ma szerokość około 3 km, powierzchnia terenu jest płaska i wyrównana o rzędnych od 192 do 200 m n.p.m., przy rzędnych zwierciadła wody w Wiśle około m n.p.m. Na obszarze gminy Niepołomice do Niziny Nadwiślańskiej należy prawobrzeżna dolina Wisły o szerokości około 2,5 km na zachodzie gminy i 4 km na wschodzie. Oprócz tego Nizina Nadwiślańska obejmuje 1 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, wrzesień 2004.

9 9 prawie całą część gminy Kłaj oprócz obszaru południowo wschodniego oraz niewielki teren gminy Biskupice od północy. Dolinę Wisły budują dwa tarasy holoceńskie: taras niski, zalewowy: gliniasto - piaszczysto - żwirowy o wysokości względnej l do 2 m; taras średni, nadzalewowy: gliniasto - piaszczysto - żwirowy o wysokości względnej 3 do 5 m. Taras niski zbudowany jest z osadów rzecznych - mad, piasków ze żwirem, piasków, podrzędnie glin. Osady te osiągają miąższości do kilkunastu metrów. Na niskim tarasie występują starorzecza. Wysokości terenu na niskim tarasie Wisły w obrębie gminy Niepołomice wynoszą od 191 do 200 m n.p.m. na zachodzie i od 186 do 189 m n.p.m. na wschodzie. Taras średni, nadzalewowy zachował się jedynie w południowo-zachodniej części obszaru gminy Niepołomice u stóp Pogórza Bocheńskiego. Zbudowany jest on z piaszczystych osadów rzecznych, nadbudowanych glinami lessowatymi i lessami. Wysokości terenu na tarasie średnim wynoszą m n.p.m. Tutaj też spod osadów rzecznych, czwartorzędowych odsłaniają się miejscami iły, iłowce i mułowce podłoża trzeciorzędowego - miocenu. Mezoregion Pogórze Bocheńskie zaliczany jest do przykarpackiego fragmentu Kotliny Sandomierskiej i na terenie gminy Wieliczka przylega bezpośrednio od północy do Pogórza Wielickiego (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie). Pogórze Bocheńskie zbudowane jest z pofałdowanych osadów mioceńskich, głównie iłów i iłołupków, z którymi wiąże się górnictwo solne w Wieliczce. Utwory te pokryte są osadami czwartorzędowymi - glinami i glinami lessowymi o dużej miąższości. Występują tu dwa poziomy morfologiczne - wierzchowiny o wysokości około 250 m n.p.m., oraz dna dolin rzek karpackich, wcięte w poziom wierzchowin od 50 do 80 m. Na pozostałym obszarze powiatu wielickiego Pogórze Bocheńskie obejmuje tereny na południe od miejscowości Suchoraba, w których skład wchodzą gmina Gdów i większość gminy Biskupice od południa. Wzniesienia zbudowane są ze sfałdowanych utworów trzeciorzędowych, pokrytych zmiennej grubości glinami lessowymi. Natomiast od strony południowej powiat wielicki położony jest w obrębie mezoregionu Pogórze Wielickie (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie), który obejmuje południową część gminy Wieliczka. Zaczyna się progiem wzniesionym około 200 m nad Niziną Nadwiślańską i tworzy pas łagodnych i szerokich wzgórz, wyniesionych m n.p.m., a około 150 m ponad dna dolin rzecznych. Doliny są szerokie, zbocza łagodne, odkryte skały występują

10 10 bardzo rzadko. Materiałem skalnym są tu słabozwięzłe piaskowce, łupki i iły należące do zewnętrznych jednostek tektonicznych Karpat, sfałdowanych w trzeciorzędzie, nasuniętych w postaci płaszczowin ku północy. Stoki gór i zbocza dolin są wyścielone czwartorzędowymi utworami o grubości od około 2 m w górnych częściach stoków, do około 20 m u ich podnóży. Są to przeważnie pokrywy zwietrzelinowe, usypiskowe, osuwiskowe - rzeczne i eoliczne o różnym składzie mineralogicznym. Od ich rozmieszczenia i odporności oraz charakteru podłoża zależą rozmiary holoceńskiej erozji i denudacji na stokach. Dogodne warunki geologiczne sprzyjają tworzeniu się licznych osuwisk. Wody Powiat wielicki posiada bardzo bogatą sieć hydrograficzną. Obszar powiatu leży w dorzeczach dwóch rzek: Wisły i Raby, rozdzielonych działem wodnym II rzędu. Wisła stanowi naturalną, północną granicę powiatu i w jej dorzeczu leży większość obszaru gminy Wieliczka, prawie cały obszar gminy Niepołomice oraz północna część gmin Biskupice i Kłaj. Północna część powiatu wielickiego leżąca w dorzeczu Wisły znajduje się w zlewniach następujących jej dopływów: Rzeka Wilga odwadnia zachodnią część powiatu wielickiego obszar zachodni i środkowo-zachodni gminy Wieliczka; Potok Podłężanka z dopływami Zakrzowiec, Bogusława odwadnia środkowo-północną część powiatu wielickiego. Rzeka Podłężanka stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły. Na terenie gminy Niepołomice płynie z kierunku południowego na północ przez miejscowości Zagórze, Staniątki, Podłęże i częściowo Zakrzowiec. Spadki poprzeczne doliny Podłężanki w strefie przykorytowej wynoszą od 0,3% do 1,0%, natomiast spadek podłużny 0,2%. Przed przeprowadzeniem prac melioracyjnych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, dolina Podłężanki była silnie uwilgotniona, aż do stopnia trwałego zabagnienia. W wyniku przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych tereny znajdujące się w jej dolinie zostały przeznaczone na użytki zielone. W okresie nastąpiła odbudowa koryta i ogroblowanie do wysokości około 1,0 m w stosunku do pierwotnej sytuacji. Rzeka Drwinka z dopływami Długa Woda, Traczówka, Wroniarka, a także cały szereg krótkich potoków bez nazwy, odwadnia północno - zachodnią część powiatu. Rzeka Drwinka wypływa w okolicach Niepołomic. Powierzchnia jej zlewni wynosi ok.150 km 2, a długość cieku 27 km, stopień lesistości zlewni wynosi ok. 66%. Drwinka uchodzi do Wisły w jej 133,4 kilometrze, około 1,25 km powyżej ujścia Raby. Na całej długości jest

11 11 uregulowana, a charakterystyczną cechą są niewielkie spadki podłużne (średni spadek około 0,5%). W układzie sieci hydrograficznej zlewni Drwinki zaznacza się wyraźna asymetria. Jedynie prawobrzeżne dopływy posiadają charakter naturalnych cieków wodnych, natomiast lewobrzeżne to przeważnie sztuczne rowy melioracyjne. Regulacja Drwinki oraz modernizacja systemu melioracyjnego w dolinie wykonana została w roku Na terenie gminy Niepołomice rzeka Drwinka płynie w obniżeniu o szerokości 0,5 do 1,7 km, wysłanym iłami i utworami akumulacji bagiennej. Zlewnia Drwinki charakteryzuje się bardzo niskimi spływami jednostkowymi ok. 6 l/sek/km 2, które w okresach suchych spadają poniżej 1 l/sek/km 2. Południowa część powiatu wielickiego leżąca w dorzeczu rzeki Raby znajduje się w następujących zlewniach: Potok Sułówka, należący do lewobrzeżnej zlewni Raby; Rzeka Stradomka zbiera wody ze wsi Jaroszówka, Klęczany, Wieniec w gminie Gdów; Królewski Potok z Dopływem spod Trąbek i Dopływem spod Darczyc zbiera wody z gminy Biskupice i dalej ze wsi Wiatowice, Zborczyce, Niegowić i częściowo ze wsi Marszowice, Niewiarów, Nieznanowice i Cichawa w Gminie Gdów. Z pozostałego obszaru południowej części powiatu wielickiego wody powierzchniowe odprowadzane są do rzeki Raby przez liczne stałe i okresowe małe cieki oraz przez wąskie doliny nieckowate. Stała sieć wodna przeważa jednak na tym terenie nad siecią okresową. Rzeka Raba charakteryzuje się wysokim spływem wód oraz dużymi wahaniami wodostanu. W okresie wiosennym oraz w okresie długotrwałych lub gwałtownych opadów w okresie letnim przypada maksimum wód, minimum natomiast w okresie jesiennym. W dolinie Wisły w rejonie miejscowości Brzegi i Grabie znajduje się kilka basenów poeksploatacyjnych piasku i kruszywa wypełnionych wodą, które obecnie są wykorzystywane jako stawy hodowlane i rekreacyjne. Na terenie miasta i gminy Niepołomice zlokalizowanych jest szereg zbiorników wodnych. Na terenie Woli Batorskiej znajdują się dwa otwarte zbiorniki powstałe w zagłębieniach poeksploatacyjnych żwiru (lokalnie nazywane Balaton"). W Niepołomicach znajduje się także staw Moczydło, staw na Suszówce oraz staw przy wiadukcie kolejowym (przy drodze w kierunku Podłęża). Również w pozostałych miejscowościach powiatu występują zbiorniki wodne - np. staw w Staniątkach (przy drodze wojewódzkiej), stawy rybne w Zagórzu, Pierzchowie, Sławkowicach, Liplasie, Wieńcu oraz trzy stawy po eksploatacji żwiru w Zabierzowie Bocheńskim.

12 12 Tabela 1. Cieki wodne zlokalizowane na terenie powiatu wielickiego. Lp. Rząd Rząd Nazwa cieku Lp. cieku cieku Nazwa cieku 1 1 Wisła 26 4 Kamyk 2 2 Wilga 27 5 Dopływ spod Raciborska 3 3 Dopływ spod Szydłowca 28 5 Dopływ spod Kopalin 4 3 Dopływ spod Podgorzkowa 29 3 Krzyworzeka 5 3 Dopływ spod Janowic 30 3 Niżowski Potok 6 3 Dopływ spod Sierczy 31 3 Dopływ spod Kwapinki 7 3 Dopływ spod Sygneczowa 32 3 Dopływ spod Kunic 8 3 Podstolanka 33 3 Lipnica 9 3 Dopływ spod Lasowic 34 4 Dopływ spod Sławkowic 10 2 Serafa 35 4 Dopływ spod Grzybowa 11 3 Malinówka 36 3 Dopływ spod Zagórzan 12 3 Drwinia Długa 37 4 Dopływ spod Zalesian 13 3 Potok Zabawka 38 3 Dopływ ze Zręczyc 14 2 Podłężanka 39 3 Stradomka 15 3 Zakrzowiec 40 4 Dopływ spod Wierzchowiny 16 3 Bogusława 41 3 Królewski Potok 17 2 Drwinka 42 4 Dopływ spod Trąbek 18 3 Długa Woda 43 4 Dopływ spod Darczyc 19 3 Traczówka 44 4 Dopływ spod Jawczyc 20 3 Chobot-Olszyny 45 3 Czyżyczka 21 2 Raba 46 3 Potok Gnojski 22 3 Wolnica 47 3 Dopływ w Łężkowicach 23 3 Młynówka 48 3 Tusznica 24 4 Dopływ spod Gorzkowa 49 3 Potok Proszowski 25 4 Dopływ spod Czarnocin 50 3 Młynówka Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, za Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Gleby Na terenie powiatu wielickiego przeważają gleby III klasy bonitacji. Łącznie klasy I-III obejmują prawie 73% powierzchni użytków rolnych, co sprawia, że jakość gleb w powiecie należy uznać za dobrą. Wyższy procent gleb dobrych w województwie małopolskim występuje tylko w powiecie proszowickim. 2 2 Program Ochrony Środowiska Powiatu Wielickiego, za: Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa małopolskiego metalami ciężkimi i siarką - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Krakowie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków 1999.

13 13 Wykres 1. Klasyfikacja bonitacji użytków rolnych powiatu wielickiego. 22,70% 3,90% 0,70% 0,20% 9,50% 63,00% I II III IV V VI Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, wrzesień Tak wysoki udział gleb dobrych w porównaniu z występowaniem kopalin oraz rozwojem terenów zurbanizowanych oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo wyłączania gleb klas I III z produkcji rolnej. Analiza sprawozdań RRW 11 (Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej) pokazała, że najczęściej wyłączanymi z produkcji rolnej glebami na terenie powiatu wielickiego były właśnie użytki rolne klas I III. Powyższy wykres przedstawia klasy bonitacyjne gleb na terenie powiatu wielickiego Surowce naturalne Na terenie powiatu wielickiego występują złoża surowców naturalnych (głównie kruszyw naturalnych), które są eksploatowane. Tabela 2. Wykaz złóż na terenie powiatu wielickiego (stan na 31 grudnia 2002 r.). Nazwa złoża Wykaz złóż kruszywa naturalnego Stan zagospodarowania złoża Zasoby geologiczne bilansowe w tys. Mg Brzegi* P Zasoby przemysłowe w tys. Mg Brzegi II* T Brzegi III* E Chobot Polana R Grabie II* E Grabie III* E

14 14 Grabie IV* E Grabie Węgrzce Wielkie* Z Gruczyn R Marszowice Raba* E Nieznanowice - Marszowice* R Nieznanowice Wieniec* E Pierzchów Wieniec* R Pod Kopcem* E Podolany* R Podolany I* E Szarów Gęsiarnia E 17 4 Targowisko Zakole* E Węgrzce Wielkie* P Winiary l* R Wola Batorska* E Wola Batorska Grabina* E Wola Batorska Tarnówka* E Wola Batorska Wilkowiec* E Zagaje** Z Zagaje Wschód* R Zakrzów - Tropie Góry E 29 - Zręczyce** Z Razem Wykaz złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Brzezie P Sułków E Razem Wykaz złóż gazu ziemnego Grabina - Nieznanowice E 360,33 48,56 Grabina - Nieznanowice S E 210,36 115,16 Raciborsko E 436,26 20,92 Razem 1 006,95 184,64 Wykaz złóż soli kamiennej Barycz (Wieliczka-Kraków) Z - - Wieliczka Z - - Razem 0,00 0,00 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, wrzesień * złoża zawierające piasek ze żwirem ** złoża zawierające żwir Objaśnienia do tabel: E złoże zagospodarowane eksploatowane. P złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie.

15 15 R złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo. T złoże zagospodarowane eksploatowane okresowo. Z złoże zaniechane. Na terenie powiatu wielickiego występują głównie złoża żwirowe i piaszczysto żwirowe w obrębie niskich tarasów zalewowych i nadzalewowych w składzie, w których dominują skały fliszowe. Większość eksploatowanych złóż znajduje się w północnej części powiatu w dolinie Wisły. Wszystkie kruszywa naturalne występujące na terenie powiatu należą ustawowo do kopalin pospolitych. Do grupy surowców ilastych ceramiki budowlanej zaliczamy różnorodne skały ilaste, które zarobione wodą tworzą plastyczną masę, a uformowane z niej i wypalone wyroby posiadają odpowiednie cechy fizyczne i techniczne. W obrębie zapadliska przedkarpackiego występują iły trzeciorzędowe serii krakowieckiej, które obok iłów warwowych (czwartorzędowe) stanowią dobry surowiec. Złoża gazu ziemnego mają marginalne znaczenie w zasobach kopalin powiatu wielickiego, gdyż główne obszary występowania gazu złóż Grabina Nieznanowice i Grabina Nieznanowice S znajdują się poza gminą Kłaj w powiecie bocheńskim. Na terenie powiatu nie prowadzi się eksploatacji złóż soli kamiennej surowca, z którego słynęła Wieliczka. Kopalnia Soli Wieliczka została wpisana na listę zabytków UNESCO. Oprócz powyżej wymienionych kopalin należy wspomnieć także o złożach torfu zlokalizowanych w rejonie miejscowości Węgrzce Wielkie i Podłęża. Torfowisko typu niskiego występuje na powierzchni ok. 87 ha o miąższości średnio 1,7 m (maksymalnie 4,5 m). Szacowana ilość zasobów torfu to ok tys. m 3. Największe torfowisko w powiecie Wielkie Błoto znajduje się w obrębie Puszczy Niepołomickiej. Powierzchnia złoża w chwili udokumentowania wynosiła ok. 269 ha, przy średniej miąższości torfu 1,34 m (maksymalnie 2,75 m). Zasoby bilansowe oceniane były na tys. m 3. W chwili obecnej złoża torfu Wielkie Błoto nie są eksploatowane Przyroda Obszar powiatu wielickiego charakteryzuje się bardzo bogatą fauną i florą. Najcenniejszym, pod względem ekologicznym, kompleksem jest na północy i północnym wschodzie powiatu Puszcza Niepołomicka, w obrębie której znajdują się rezerwaty przyrody. Na terenie powiatu występuje szereg form ochrony. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych zwiększyła się

16 16 znacznie w latach : wzrost powierzchniowy o 58% i liczby pomników przyrody o 60%. Powierzchnia rezerwatów przyrody pozostała na tym samym poziomie. Tabela 3. Obszary prawnie chronione na terenie powiatu wielickiego w latach Rodzaj Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem w ha 137,6 138,6 138,6 219,6 219,6 Powierzchnia rezerwatów przyrody w ha 57,5 58,5 58,5 58,5 58,5 Liczba pomników przyrody Źródło: GUS Puszcza Niepołomicka zajmuje teren, położony w widłach Wisły i Raby (od jej strony zachodniej). Składa się z oddzielnych skupisk, niegdyś stanowiących jedną całość. Główny kompleks (około 96 km²) rozciąga się między Niepołomicami, a Baczkowem i Mikluszowicami nad Rabą. Najdłuższy fragment Puszczy - z zachodu na wschód rozciąga się na długości około 17 km, a przeciętna szerokość tegoż obszaru wynosi około 5,5 km, nie przekracza jednak 8 km. Na północy znajdują się, oddzielone od największego kompleksu niezalesionymi mokradłami, jeszcze trzy uroczyska Puszczy: Las Grobla, zwany też Lasem Ispina (około 14 km²), Grobelczyk (około 3 km²) i Koło (około 2 km²). Łączna powierzchnia Puszczy Niepołomickiej wynosi około 115 km², w tym blisko 110 km² powierzchni leśnej, co stawia ją na 7 miejscu wśród lasów nizinnych w Polsce. Jest to jednak zaledwie tylko niewielki fragment pierwotnej Puszczy, która ciągnęła się od okolicy Grzegórzek pod Krakowem, po istniejącą do dziś Puszczę Sandomierską. Pod względem siedliskowym Puszcza Niepołomicka składa się z dwóch znacznie różniących się od siebie kompleksów leśnych: kompleks większy tworzy właściwa Puszcza, położna na południu, między rzeką Drwinką, a linią kolejową Kraków - Bochnia. W jej obrębie występują wszystkie typy borów (mieszany, sosnowy - świeży i suchy, bagienny - koło Baczkowa), olesów oraz małych połaci lasu liściastego. Ponad 80% całego terenu zajmują Lite bory sosnowe, z bardzo małą domieszką brzozy pochodzenia naturalnego oraz dębu i olchy czarnej; kompleks mniejszy obejmuje obszary położone na północ od Drwinki, nad Wisłą. Jest to kompleks liściasty, częściowo rozwinięty na osuszonych starorzeczach. Występują tu gatunki takie jak: dąb, olcha, grab, brzoza, sosna, z niewielką domieszką: lipy, jesionu, wiązu, topoli i świerka. Na torfowisku Błoto znajduje się najdalej na południowy zachód w Polsce wysunięte stanowisko brzozy niskiej. Do najciekawszych spośród wielu tu występujących roślin

17 17 bagiennych należy zaliczyć: modrzewicę zwyczajną, żurawinę błotną, wełniankę pochwiowatą oraz częściowo chronione bagno zwyczajne. Rosną tam również ciekawe gatunki górskie, jak na przykład: przywrotnik prawie nagi, gęsiówka Hallera, przetacznik górski czy olcha szara. Liczba gatunków ptaków w Puszczy sięga około 175. Są pośród nich m.in.: orlik - krzykliwy i grubodzioby, błotniaki - zbożowy i popielaty, pustułeczka, kobuz, bocian czarny. Do zanikających w skali europejskiej gatunków ptaków, mających swoją ostoję lęgową w Puszczy, należą jeszcze: brodziec samotny, sowa błotna, puszczyk uralski, remiz, czapla czerwona, rybołów, ślepowron, dudek. Spośród dużych ssaków na terenie Puszczy Niepołomickiej spotkać można sarny, jelenie oraz dziki, natomiast w Poszynie istnieje izolowany od otoczenia Ośrodek Hodowli Żubrów. Mapa 4. Puszcza Niepołomicka. Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, wrzesień 2004.

18 18 Puszcza Niepołomicka, ze względu na obszary ochrony występujących tam ptaków, została objęta systemem NATURA Na jej obszarze żyje co najmniej 14 gatunków ptaków z załącznika I do Dyrektywy Ptasiej, a także jeden gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) muchołówka białoszyjna. Rezerwaty na terenie powiatu wielickiego Rezerwat KOŁO Utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. Położony jest w środkowej części kompleksu Koło" i zajmuje powierzchnię 3,49 ha. Utworzono go w celu zachowania fragmentu naturalnych gradowych lasów ze starodrzewem grabowo-dębowo-lipowym. Podłoże w rezerwacie stanowią utwory aluwialne, z których wytworzone są gleby typu mad, kwalifikowane też jako gleby brunatne. Naturalne stosunki wodne są częściowo zakłócone przez wykonane prace melioracyjne. Siedliskowy typ lasu określono tu jako las wilgotny. Zbiorowiskiem roślinnym występującym w rezerwacie jest natomiast podzespół grądu niskiego. Gatunkiem panującym z kolei w drzewostanach jest lipa drobnolistna, a towarzyszą jej dęby i grab. Podszyt stanowią grab, dąb, kruszyna, dereń, trzemielina. Drzewostany rezerwatu mają przeciętny wiek lat, aczkolwiek pojedynczo występują także dęby i graby 200-letnie. Pod względem faunistycznym rezerwat wraz z całym kompleksem Koło stanowi ważny teren dla ptaków odbywających ciągi sezonowe wzdłuż Wisły. Znajdują się tu duże kolonie lęgowe kwiczoła Turdus pilaris. Rezerwat chroniący przyrodę oderwanego, wyspowo położonego kompleksu Puszczy Niepołomickiej ma nie tylko duże znaczenie dla funkcjonowania fizjocenozy tych obszarów, ale również posiada duże znaczenie naukowe i dydaktyczne. W ustaleniach Planu Ochrony Rezerwatu na lata rezerwat został sklasyfikowany jako rezerwat leśny obejmujący naturalne fitocenozy. Według głównego przedmiotu ochrony jest to obszar typu biocenotycznego oraz podtypu biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Według głównego typu środowiska rezerwat należy do typu lasów i borów, podtypu lasów nizinnych. Przedmiotem ochrony w obrębie rezerwatu jest naturalny ekosystem leśny będący pozostałością dawnej Puszczy Niepołomickiej. Z kolei do celów ochrony zaliczyć należy ochronę spontanicznych, naturalnych procesów rozwojowych lasu, odtworzenie jego puszczańskiego charakteru, zachowanie naturalnych warunków siedliskowych oraz bogatej,

19 19 różnorodnej flory i fauny typowej dla puszczańskich starodrzewów leśnych. Jako formę ochrony ustalono ochronę rezerwatową z kontrolą drzewostanów raz na 5 lat. Rezerwat GIBIEL Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. Celem powstania rezerwatu była ochrona zachowanych fragmentów dawnej Puszczy Niepołomickiej o bogatych biocenozach wilgotnego środowiska. Rezerwat położony jest w północnej części głównego uroczyska Puszczy. Powierzchnia rezerwatu wynosi 29,89 ha. Przyroda na tym obszarze jest bogata i zróżnicowana, a podłoże geologiczne stanowią osady czwartorzędowe iły, gliny i piaski. Z nich wytworzyły się również mady czarnoziemne, gleby gruntowo-glejowe oraz brunatne bielicowane. Wyróżniono tu dwa typy siedliskowe lasu: las wilgotny i las mieszany wilgotny. Zbiorowiska roślinne są zróżnicowane, przy czym powierzchniowo dominują tu zbiorowiska przejściowe między łęgami i grądem niskim oraz między grądami i borem mieszanym, co jest najprawdopodobniej skutkiem zmienionych w stosunku do pierwotnych warunków siedliskowych. Ponadto w rezerwacie występują zespoły łęgów. Gatunkami panującymi w drzewostanach są dąb, sosna i olcha. Ponadto występują grab, dąb szypułkowy i brzoza. Wiek drzewostanów jest zróżnicowany. Główne piętro tworzą drzewa letnie, słabo zaznaczające się drugie piętro tworzą drzewa letnie. Biocenozy rezerwatu wraz z obszarami otaczającymi stanowią bogatą ostoję fauny. Notowana jest tu wysoka koncentracja zwierzyny płowej, dzików, ptaków wróblowatych oraz lęgi puszczyka uralskiego, bociana czarnego i orlika krzykliwego. Rezerwat jest cennym obiektem dla badań naukowych fitosocjologicznych, faunistycznych, a także badań i dydaktyki służącej praktyce leśnej. W planie na okres rezerwat został zakwalifikowany jako rezerwat leśny obejmujący naturalne fitocenozy. Według przedmiotu ochrony jest to rezerwat fitocenotyczny, podtyp zbiorowisk leśnych. Według głównego typu środowiska jest to typ lasów i borów, podtyp lasów nizinnych. W dokumencie wskazana została konieczność ograniczeń zabiegów w lasach otaczających rezerwat powodujących odsłonięcie ściany lasów rezerwatu, wprowadzono także ochronę zachowawczą pod warunkiem kontroli drzewostanów, co 5 lat. Udostępnianie rezerwatu przewidziano głównie do celów naukowych i dydaktycznych.

20 20 Rezerwat GROTY KRYSZTAŁOWE Na terenie Kopalni Soli Wieliczka utworzono rezerwat przyrody "Groty Kryształowe". Rezerwat ten jest położony w północno wschodniej części Kopalni na głębokości m pod powierzchnią terenu miasta. Zarządcą rezerwatu jest Kopalnia Soli Wieliczka. Przedmiotem ochrony są naturalne pustki podziemne o ścianach obrosłych kryształami halitu wraz z otoczeniem stanowiącym fragment skomplikowanej budowy geologicznej mioceńskiego złoża. W skład rezerwatu wchodzą Grota Kryształowa Dolna i Grota Kryształowa Górna wraz z otulinami o łącznej powierzchni 1,04 ha. Inne formy ochrony przyrody Zestawienie pomników przyrody istniejących na terenie powiatu wielickiego przedstawia poniższa tabela: Tabela 4. Wykaz pomników przyrody na terenie powiatu wielickiego ustanowionych decyzją Wojewody Małopolskiego. Obiekt Nr rejestru Miejscowość Lokalizacja Dąb szypułkowy 2/1 Biskupice Koło szkoły Dąb szypułkowy * Biskupice Bodzanów 273 Lipa drobnolistna 6/1 Gdów Obok kościoła Lipa drobnolistna 6/2 Gdów Posesja nr 1 Dąb szypułkowy 6/3 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/4 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/5 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/6 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/7 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/8 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/9 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/10 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/11 Cichawa Park dworski Lipa drobnolistna 6/13 Zagórzany Na trawniku przed dworem Lipa drobnolistna 6/14 Szczytniki Przy kapliczce Lipa drobnolistna 6/15 Szczytniki Przy kapliczce Głaz narzutowy 6/16 Pierzchów Przy pomniku Dąbrowskiego Głaz narzutowy 6/17 Pierzchów Koło szkoły Dąb szypułkowy 11/1 Grodkowice W zadrzewieniu parkowym Jesion wyniosły 11/2 Grodkowice W zadrzewieniu parkowym Dąb szypułkowy 11/3 Kłaj Kłaj, leśnictwo Hysna obok Stanowisko brzozy niskiej 11/4 Szarów rezerwatu Gibiel Szarów, Puszcza Niepołomicka "Wielkie Błoto" Dąb szypułkowy 20/1 Wola Batorska Obok cmentarza wojennego Lipa drobnolistna 20/2 Wola Batorska Obok leśniczówki "Sitowiec" Lipa drobnolistna 20/3 Wola Batorska Obok leśniczówki "Sitowiec" Lipa drobnolistna 20/4 Wola Batorska Obok leśniczówki "Sitowiec" Lipa drobnolistna 20/5 Wola Batorska Obok leśniczówki "Sitowiec"

Marszowice Marszowice 352/1, Krakuszowice Krakuszowice 437/1, 322/1. Brzezie Brzezie 966/1 Marszowice Marszowice 774/2, STAN OBECNY

Marszowice Marszowice 352/1, Krakuszowice Krakuszowice 437/1, 322/1. Brzezie Brzezie 966/1 Marszowice Marszowice 774/2, STAN OBECNY STAN NA 31 grudnia 1998r. STAN OBECNY Stary nr Kategoria Relacja Nazwa /ulicy uchwała lub rozporządzen ie zaliczajce do kategorii dróg publicznych Numery działek ewid. stanowiących drogę Obręb jedn. ewid.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja lokalna przeprowadzona na terenie nieruchomości, Badanie księgi wieczystej nr KR1I/00005023/0, Informacja z ewidencji gruntów,

Bardziej szczegółowo

Wieliczka miasto na soli

Wieliczka miasto na soli Wieliczka miasto na soli Historia Wieliczki sięga czasów średniowiecza i jest ściśle związana z najstarszym na ziemiach polskich przedsiębiorstwem solnym. Przez całe stulecia Magnum Sal była źródłem

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie...

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie... Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli jakiej nie znacie... czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Dla wielu osób odwiedzających Wieliczkę,

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację przez projektu pn.:

Konferencja podsumowująca realizację przez projektu pn.: Konferencja podsumowująca realizację przez projektu pn.: Rozwój lokalny oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Samborzec poprzez ochronę i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

Dołoszycki Łukasz Robert (Lech, Grażyna) i Dołoszycka Agnieszka Stanisława (Kazimierz, Teresa)

Dołoszycki Łukasz Robert (Lech, Grażyna) i Dołoszycka Agnieszka Stanisława (Kazimierz, Teresa) Właściciel działki: Obręb: Nr ewidencyjny działki: Powierzchnia działki: Jednostka rejestrowa: Dołoszycki Łukasz Robert (Lech, Grażyna) i Dołoszycka Agnieszka Stanisława (Kazimierz, Teresa) 0004, Czarnochowice

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Węgrzce Wielkie w odległości około 4 km na północ od ścisłego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu www..pl Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla w w w. p r z e m y s l. p l Historia Parku Miejskiego w Przemyślu Jeden z najokazalszych i najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE MIASTO I KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

Gmina Przeciszów. Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia

Gmina Przeciszów. Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia Gmina Przeciszów 1 Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy Stawy Przeciszów Nowińczyk położenie: N50 00 29.2 E19 24 17.1 Dolina Dolnej Skawy Powierzchnia : 7081.7 ha Kod obszaru : PLB120005 Forma ochrony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 50. STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 POWIERZCHNIA: NAZWA: 548.84 ha STARY BIEŻANÓW KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia; Istniejąca

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

S TAR ACH OWICE, WR Z E S I E Ń 20 05

S TAR ACH OWICE, WR Z E S I E Ń 20 05 S TAR ACH OWICE, WR Z E S I E Ń 20 05 WSTĘP Miasto Starachowice usytuowane jest na styku trzech jednostek geograficznych: Wzgórza Koneckie, Przedgórze Iłżeckie oraz Wyżyna Opatowska. Rzeka Kamienna stanowi

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p.

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p. Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka Lp. nr rej. woj. (rok)* Obiekt Lokalizacja Bliższa ogólna Wymiary początkowe obw. [m] Wymiary obw. [m] 1. 115 grusza pospolita

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Autor: Klaudia Zychla

Autor: Klaudia Zychla Autor: Klaudia Zychla Miasto w południowej Polsce leżące na styku trzech mezoregionów geograficznych Wyżyny Częstochow skiej, zwanej potocznie Jurą, Obniżenia Górnej Warty oraz Wyżyny Wieluńskiej, należących

Bardziej szczegółowo

Aby chronic trzeba poznać

Aby chronic trzeba poznać Szkolne Koło LOP przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce Aby chronic trzeba poznać Główne założenia programu działalności koła: pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Powiecie Działdowskim.

Turystyka w Powiecie Działdowskim. w Powiecie Działdowskim Atrakcyjność powiatu to nie tylko wspaniałe walory przyrodnicze, rzeki, jeziora o wysokiej klasie czystości wód, dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna, ale również zabytki

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

Unikalne walory przyrodnicze okolic Ustrzyk Dolnych oraz informacja o najciekawszych atrakcjach na ścieżkach przyrodniczych w tym rejonie

Unikalne walory przyrodnicze okolic Ustrzyk Dolnych oraz informacja o najciekawszych atrakcjach na ścieżkach przyrodniczych w tym rejonie Unikalne walory przyrodnicze okolic Ustrzyk Dolnych oraz informacja o najciekawszych atrakcjach na ścieżkach przyrodniczych w tym rejonie Łodyna, 12.XII.2014 ekosystemowym Zachowane duże naturalne kompleksy

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Raport opracowuje: Towarzystwo WIR s.c. Biuro Studiów Ekologicznych ul.poznańska 14/44; 00-680 Warszawa KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. ŚRODOWISKA Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: na Podlasiu czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zapraszamy Państwa do Siemiatycz, miasta powiatowego na Podlasiu. Historię

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo