PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013"

Transkrypt

1 1 PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA Kraków, lipiec 2005 r.

2 2 SPIS TREŚCI I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO... 4 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PROGRAMU... 6 Sfera przestrzenna 2.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Surowce naturalne Przyroda STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO Zabytki Kultura TURYSTYKA I REKREACJA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Powierzchnia i użytkowanie terenu INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Sieć drogowa Transport i komunikacja Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz oczyszczalnie ścieków Sieć energetyczna, gazowa i ciepłownicza Gospodarka odpadami IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW Sfera gospodarcza 2.8. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH BRANŻ NA TERENIE POWIATU WIELICKIEGO STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ROLNICTWO IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW Sfera społeczna CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA WYKSZTAŁCENIE STRUKTURA ZATRUDNIENIA BEZROBOCIE AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA... 80

3 INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Szkolnictwo podstawowe Szkolnictwo gimnazjalne Szkolnictwo ponadgimnazjalne Ochrona zdrowia Pomoc społeczna i inne instytucje publiczne JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Zasoby mieszkaniowe Bezpieczeństwo IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE LISTA ZADAŃ IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU I WOJEWÓDZTWA DOKUMENTY PLANISTYCZNE POZIOM WOJEWÓDZTWA DOKUMENTY PLANISTYCZNE POZIOM POWIATU DOKUMENTY PLANISTYCZNE- POZIOM GMINNY VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO VII. PLAN FINANSOWY NA LATA ANALIZA BUDŻETU POWIATU ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO 180 VIII. SYSTEM WDRAŻANIA IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY ORAZ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SPOSOBY MONITOROWANIA WDRAŻANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PUBLIC RELATIONS PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO SPIS TABEL, WYKRESÓW

4 4 I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO Program Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wielickiego na lata jest dokumentem, który określa kierunki konkretnych działań, jakie planują podjąć władze powiatu, a których głównym celem jest osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju powiatu. Niniejszy Program, obok Strategii Rozwoju Powiatu Wielickiego opracowanej w roku 2001, stanowi bardzo ważny dokument o znaczeniu strategicznym i planistycznym, będący efektywnym narzędziem do zarządzania rozwojem potencjału powiatu wielickiego. Program Rozwoju Lokalnego odpowiada trosce lokalnego samorządu o rozwój powiatu w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Obszar dla jakiego został opracowany Program Rozwoju Lokalnego dotyczy terenu powiatu wielickiego, który jest jednym z powiatów województwa małopolskiego. Powiat wielicki jest powiatem ziemskim i tworzy go 5 gmin: Wieliczka, Niepołomice (gminy miejsko-wiejskie) oraz gminy wiejskie: Kłaj, Gdów i Biskupice. Siedzibą władz powiatu jest miasto Wieliczka, które jest również siedzibą Starostwa Powiatowego. Horyzont czasowy Programu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wielickiego obejmuje w lata Okres ten odpowiada okresom programowania w Polsce funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pierwszy okres programowania przypada na lata a kolejny na lata Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące zwłaszcza planów inwestycyjnych oraz możliwości budżetowych powiatu w zakresie realizacji tych przedsięwzięć zostały opracowane z uwzględnieniem właśnie dalszej perspektywy czasowej tj. do roku Dokument jest wynikiem prac powiatowego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego oraz społeczności lokalnej. Przystępując do pracy wykorzystano zapisy z istniejących dokumentów, jakie posiada powiat wielicki oraz informacje i materiały udostępniane przez Urząd Statystyczny i inne wyspecjalizowane jednostki. Całość prac związanych z tworzeniem tego dokumentu koordynował Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego powiatu wielickiego w osobie Wicestarosty Wielickiego Marka Zadrożniaka. Ze strony Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. (Wykonawcy) w pracach nad opracowaniem Programu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wielickiego uczestniczył zespół konsultantów w składzie: Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Dagmara Bieńkowska, Małgorzata Słowińska, Magdalena Kowacz oraz dr Katarzyna Peter-Bombik (ekspert w zakresie finansów publicznych).

5 5 W związku faktem, iż posiadanie tego dokumentu jest konieczne przy ubieganiu się o fundusze strukturalne UE w ramach programu ZPORR (działanie 3.1. i 3.2.), został on sporządzony zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy zawartymi w Uzupełnieniu programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Program Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wielickiego na lata to masterplan, ukazujący kierunki działań, których realizacja ma skutkować osiągnięciem wysokiego salda społeczno-ekonomicznych korzyści i znaczącą poprawą warunków życia w powiecie wielickim.

6 6 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PROGRAMU Materiały wykorzystane w pracach nad niniejszym rozdziałem pochodzą z różnorodnych źródeł m.in.: internetowego Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Krakowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, dokumentów programowych powiatu wielickiego i wchodzących w jego skład gmin oraz stron internetowych. Wielość źródeł, z których zaczerpnięte zostały dane uwzględnione w poniższej charakterystyce aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej powiatu wielickiego, pozwala na przedstawienie możliwie pełnego obrazu tejże sytuacji, może jednak równocześnie powodować różnice między zawartymi w rozdziale wskaźnikami. Dla osiągnięcia jak największej przejrzystości dokumentu, informacje, którymi posłużono się w poniższym opracowywaniu, przytaczane są z podaniem źródła pochodzenia. SFERA PRZESTRZENNA 2.1. Położenie geograficzne Powiat wielicki położony jest w południowej części Polski w pobliżu aglomeracji krakowskiej. Administracyjnie należy do Województwa Małopolskiego. Graniczy z powiatami: krakowskim grodzkim i ziemskim oraz z powiatami ziemskimi: krakowskim, myślenickim i bocheńskim. W jego skład wchodzą następujące gminy: Miasto i Gmina Wieliczka, Miasto i Gmina Niepołomice, Gmina Biskupice, Gmina Kłaj, Gmina Gdów. Powierzchnia powiatu wynosi 409 km 2, co daje mu 17 miejsce wśród 22 powiatów Województwa Małopolskiego. Pod względem powierzchni największą gminą powiatu wielickiego jest Gdów, a najmniejszą Biskupice.

7 7 Mapa 1. Lokalizacja powiatu wielickiego na tle województwa małopolskiego. Źródło: Portal powiatu wielickiego: Mapa 2. Powiat wielicki z podziałem administracyjnym na gminy. Źródło: Portal samorządowy: Obszar powiatu wielickiego leży w obrębie dwóch krain geograficznych: Północnego Podkarpacia (Nizina Nadwiślańska i Pogórze Bocheńskie) oraz Zewnętrznych Karpat Zachodnich (Pogórze Wielickie).

8 8 Mapa 3. Powiat wielicki. Źródło: Portal powiatu wielickiego: Uwarunkowania środowiska przyrodniczego 1 Północna część powiatu wielickiego położona na terenie Północnego Podkarpacia dzieli się na dwa mezoregiony fizjograficzne: Nizinę Nadwiślańską oraz Pogórze Bocheńskie, które układają się równoleżnikowo. Nizina Nadwiślańska obejmuje dolinę Wisły, która w granicach powiatu ma przebieg równoleżnikowy. Na terenie gminy Wieliczka Nizina Nadwiślańska ma szerokość około 3 km, powierzchnia terenu jest płaska i wyrównana o rzędnych od 192 do 200 m n.p.m., przy rzędnych zwierciadła wody w Wiśle około m n.p.m. Na obszarze gminy Niepołomice do Niziny Nadwiślańskiej należy prawobrzeżna dolina Wisły o szerokości około 2,5 km na zachodzie gminy i 4 km na wschodzie. Oprócz tego Nizina Nadwiślańska obejmuje 1 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, wrzesień 2004.

9 9 prawie całą część gminy Kłaj oprócz obszaru południowo wschodniego oraz niewielki teren gminy Biskupice od północy. Dolinę Wisły budują dwa tarasy holoceńskie: taras niski, zalewowy: gliniasto - piaszczysto - żwirowy o wysokości względnej l do 2 m; taras średni, nadzalewowy: gliniasto - piaszczysto - żwirowy o wysokości względnej 3 do 5 m. Taras niski zbudowany jest z osadów rzecznych - mad, piasków ze żwirem, piasków, podrzędnie glin. Osady te osiągają miąższości do kilkunastu metrów. Na niskim tarasie występują starorzecza. Wysokości terenu na niskim tarasie Wisły w obrębie gminy Niepołomice wynoszą od 191 do 200 m n.p.m. na zachodzie i od 186 do 189 m n.p.m. na wschodzie. Taras średni, nadzalewowy zachował się jedynie w południowo-zachodniej części obszaru gminy Niepołomice u stóp Pogórza Bocheńskiego. Zbudowany jest on z piaszczystych osadów rzecznych, nadbudowanych glinami lessowatymi i lessami. Wysokości terenu na tarasie średnim wynoszą m n.p.m. Tutaj też spod osadów rzecznych, czwartorzędowych odsłaniają się miejscami iły, iłowce i mułowce podłoża trzeciorzędowego - miocenu. Mezoregion Pogórze Bocheńskie zaliczany jest do przykarpackiego fragmentu Kotliny Sandomierskiej i na terenie gminy Wieliczka przylega bezpośrednio od północy do Pogórza Wielickiego (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie). Pogórze Bocheńskie zbudowane jest z pofałdowanych osadów mioceńskich, głównie iłów i iłołupków, z którymi wiąże się górnictwo solne w Wieliczce. Utwory te pokryte są osadami czwartorzędowymi - glinami i glinami lessowymi o dużej miąższości. Występują tu dwa poziomy morfologiczne - wierzchowiny o wysokości około 250 m n.p.m., oraz dna dolin rzek karpackich, wcięte w poziom wierzchowin od 50 do 80 m. Na pozostałym obszarze powiatu wielickiego Pogórze Bocheńskie obejmuje tereny na południe od miejscowości Suchoraba, w których skład wchodzą gmina Gdów i większość gminy Biskupice od południa. Wzniesienia zbudowane są ze sfałdowanych utworów trzeciorzędowych, pokrytych zmiennej grubości glinami lessowymi. Natomiast od strony południowej powiat wielicki położony jest w obrębie mezoregionu Pogórze Wielickie (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie), który obejmuje południową część gminy Wieliczka. Zaczyna się progiem wzniesionym około 200 m nad Niziną Nadwiślańską i tworzy pas łagodnych i szerokich wzgórz, wyniesionych m n.p.m., a około 150 m ponad dna dolin rzecznych. Doliny są szerokie, zbocza łagodne, odkryte skały występują

10 10 bardzo rzadko. Materiałem skalnym są tu słabozwięzłe piaskowce, łupki i iły należące do zewnętrznych jednostek tektonicznych Karpat, sfałdowanych w trzeciorzędzie, nasuniętych w postaci płaszczowin ku północy. Stoki gór i zbocza dolin są wyścielone czwartorzędowymi utworami o grubości od około 2 m w górnych częściach stoków, do około 20 m u ich podnóży. Są to przeważnie pokrywy zwietrzelinowe, usypiskowe, osuwiskowe - rzeczne i eoliczne o różnym składzie mineralogicznym. Od ich rozmieszczenia i odporności oraz charakteru podłoża zależą rozmiary holoceńskiej erozji i denudacji na stokach. Dogodne warunki geologiczne sprzyjają tworzeniu się licznych osuwisk. Wody Powiat wielicki posiada bardzo bogatą sieć hydrograficzną. Obszar powiatu leży w dorzeczach dwóch rzek: Wisły i Raby, rozdzielonych działem wodnym II rzędu. Wisła stanowi naturalną, północną granicę powiatu i w jej dorzeczu leży większość obszaru gminy Wieliczka, prawie cały obszar gminy Niepołomice oraz północna część gmin Biskupice i Kłaj. Północna część powiatu wielickiego leżąca w dorzeczu Wisły znajduje się w zlewniach następujących jej dopływów: Rzeka Wilga odwadnia zachodnią część powiatu wielickiego obszar zachodni i środkowo-zachodni gminy Wieliczka; Potok Podłężanka z dopływami Zakrzowiec, Bogusława odwadnia środkowo-północną część powiatu wielickiego. Rzeka Podłężanka stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły. Na terenie gminy Niepołomice płynie z kierunku południowego na północ przez miejscowości Zagórze, Staniątki, Podłęże i częściowo Zakrzowiec. Spadki poprzeczne doliny Podłężanki w strefie przykorytowej wynoszą od 0,3% do 1,0%, natomiast spadek podłużny 0,2%. Przed przeprowadzeniem prac melioracyjnych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, dolina Podłężanki była silnie uwilgotniona, aż do stopnia trwałego zabagnienia. W wyniku przeprowadzonych zabiegów melioracyjnych tereny znajdujące się w jej dolinie zostały przeznaczone na użytki zielone. W okresie nastąpiła odbudowa koryta i ogroblowanie do wysokości około 1,0 m w stosunku do pierwotnej sytuacji. Rzeka Drwinka z dopływami Długa Woda, Traczówka, Wroniarka, a także cały szereg krótkich potoków bez nazwy, odwadnia północno - zachodnią część powiatu. Rzeka Drwinka wypływa w okolicach Niepołomic. Powierzchnia jej zlewni wynosi ok.150 km 2, a długość cieku 27 km, stopień lesistości zlewni wynosi ok. 66%. Drwinka uchodzi do Wisły w jej 133,4 kilometrze, około 1,25 km powyżej ujścia Raby. Na całej długości jest

11 11 uregulowana, a charakterystyczną cechą są niewielkie spadki podłużne (średni spadek około 0,5%). W układzie sieci hydrograficznej zlewni Drwinki zaznacza się wyraźna asymetria. Jedynie prawobrzeżne dopływy posiadają charakter naturalnych cieków wodnych, natomiast lewobrzeżne to przeważnie sztuczne rowy melioracyjne. Regulacja Drwinki oraz modernizacja systemu melioracyjnego w dolinie wykonana została w roku Na terenie gminy Niepołomice rzeka Drwinka płynie w obniżeniu o szerokości 0,5 do 1,7 km, wysłanym iłami i utworami akumulacji bagiennej. Zlewnia Drwinki charakteryzuje się bardzo niskimi spływami jednostkowymi ok. 6 l/sek/km 2, które w okresach suchych spadają poniżej 1 l/sek/km 2. Południowa część powiatu wielickiego leżąca w dorzeczu rzeki Raby znajduje się w następujących zlewniach: Potok Sułówka, należący do lewobrzeżnej zlewni Raby; Rzeka Stradomka zbiera wody ze wsi Jaroszówka, Klęczany, Wieniec w gminie Gdów; Królewski Potok z Dopływem spod Trąbek i Dopływem spod Darczyc zbiera wody z gminy Biskupice i dalej ze wsi Wiatowice, Zborczyce, Niegowić i częściowo ze wsi Marszowice, Niewiarów, Nieznanowice i Cichawa w Gminie Gdów. Z pozostałego obszaru południowej części powiatu wielickiego wody powierzchniowe odprowadzane są do rzeki Raby przez liczne stałe i okresowe małe cieki oraz przez wąskie doliny nieckowate. Stała sieć wodna przeważa jednak na tym terenie nad siecią okresową. Rzeka Raba charakteryzuje się wysokim spływem wód oraz dużymi wahaniami wodostanu. W okresie wiosennym oraz w okresie długotrwałych lub gwałtownych opadów w okresie letnim przypada maksimum wód, minimum natomiast w okresie jesiennym. W dolinie Wisły w rejonie miejscowości Brzegi i Grabie znajduje się kilka basenów poeksploatacyjnych piasku i kruszywa wypełnionych wodą, które obecnie są wykorzystywane jako stawy hodowlane i rekreacyjne. Na terenie miasta i gminy Niepołomice zlokalizowanych jest szereg zbiorników wodnych. Na terenie Woli Batorskiej znajdują się dwa otwarte zbiorniki powstałe w zagłębieniach poeksploatacyjnych żwiru (lokalnie nazywane Balaton"). W Niepołomicach znajduje się także staw Moczydło, staw na Suszówce oraz staw przy wiadukcie kolejowym (przy drodze w kierunku Podłęża). Również w pozostałych miejscowościach powiatu występują zbiorniki wodne - np. staw w Staniątkach (przy drodze wojewódzkiej), stawy rybne w Zagórzu, Pierzchowie, Sławkowicach, Liplasie, Wieńcu oraz trzy stawy po eksploatacji żwiru w Zabierzowie Bocheńskim.

12 12 Tabela 1. Cieki wodne zlokalizowane na terenie powiatu wielickiego. Lp. Rząd Rząd Nazwa cieku Lp. cieku cieku Nazwa cieku 1 1 Wisła 26 4 Kamyk 2 2 Wilga 27 5 Dopływ spod Raciborska 3 3 Dopływ spod Szydłowca 28 5 Dopływ spod Kopalin 4 3 Dopływ spod Podgorzkowa 29 3 Krzyworzeka 5 3 Dopływ spod Janowic 30 3 Niżowski Potok 6 3 Dopływ spod Sierczy 31 3 Dopływ spod Kwapinki 7 3 Dopływ spod Sygneczowa 32 3 Dopływ spod Kunic 8 3 Podstolanka 33 3 Lipnica 9 3 Dopływ spod Lasowic 34 4 Dopływ spod Sławkowic 10 2 Serafa 35 4 Dopływ spod Grzybowa 11 3 Malinówka 36 3 Dopływ spod Zagórzan 12 3 Drwinia Długa 37 4 Dopływ spod Zalesian 13 3 Potok Zabawka 38 3 Dopływ ze Zręczyc 14 2 Podłężanka 39 3 Stradomka 15 3 Zakrzowiec 40 4 Dopływ spod Wierzchowiny 16 3 Bogusława 41 3 Królewski Potok 17 2 Drwinka 42 4 Dopływ spod Trąbek 18 3 Długa Woda 43 4 Dopływ spod Darczyc 19 3 Traczówka 44 4 Dopływ spod Jawczyc 20 3 Chobot-Olszyny 45 3 Czyżyczka 21 2 Raba 46 3 Potok Gnojski 22 3 Wolnica 47 3 Dopływ w Łężkowicach 23 3 Młynówka 48 3 Tusznica 24 4 Dopływ spod Gorzkowa 49 3 Potok Proszowski 25 4 Dopływ spod Czarnocin 50 3 Młynówka Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, za Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Gleby Na terenie powiatu wielickiego przeważają gleby III klasy bonitacji. Łącznie klasy I-III obejmują prawie 73% powierzchni użytków rolnych, co sprawia, że jakość gleb w powiecie należy uznać za dobrą. Wyższy procent gleb dobrych w województwie małopolskim występuje tylko w powiecie proszowickim. 2 2 Program Ochrony Środowiska Powiatu Wielickiego, za: Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa małopolskiego metalami ciężkimi i siarką - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Krakowie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków 1999.

13 13 Wykres 1. Klasyfikacja bonitacji użytków rolnych powiatu wielickiego. 22,70% 3,90% 0,70% 0,20% 9,50% 63,00% I II III IV V VI Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, wrzesień Tak wysoki udział gleb dobrych w porównaniu z występowaniem kopalin oraz rozwojem terenów zurbanizowanych oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo wyłączania gleb klas I III z produkcji rolnej. Analiza sprawozdań RRW 11 (Sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej) pokazała, że najczęściej wyłączanymi z produkcji rolnej glebami na terenie powiatu wielickiego były właśnie użytki rolne klas I III. Powyższy wykres przedstawia klasy bonitacyjne gleb na terenie powiatu wielickiego Surowce naturalne Na terenie powiatu wielickiego występują złoża surowców naturalnych (głównie kruszyw naturalnych), które są eksploatowane. Tabela 2. Wykaz złóż na terenie powiatu wielickiego (stan na 31 grudnia 2002 r.). Nazwa złoża Wykaz złóż kruszywa naturalnego Stan zagospodarowania złoża Zasoby geologiczne bilansowe w tys. Mg Brzegi* P Zasoby przemysłowe w tys. Mg Brzegi II* T Brzegi III* E Chobot Polana R Grabie II* E Grabie III* E

14 14 Grabie IV* E Grabie Węgrzce Wielkie* Z Gruczyn R Marszowice Raba* E Nieznanowice - Marszowice* R Nieznanowice Wieniec* E Pierzchów Wieniec* R Pod Kopcem* E Podolany* R Podolany I* E Szarów Gęsiarnia E 17 4 Targowisko Zakole* E Węgrzce Wielkie* P Winiary l* R Wola Batorska* E Wola Batorska Grabina* E Wola Batorska Tarnówka* E Wola Batorska Wilkowiec* E Zagaje** Z Zagaje Wschód* R Zakrzów - Tropie Góry E 29 - Zręczyce** Z Razem Wykaz złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Brzezie P Sułków E Razem Wykaz złóż gazu ziemnego Grabina - Nieznanowice E 360,33 48,56 Grabina - Nieznanowice S E 210,36 115,16 Raciborsko E 436,26 20,92 Razem 1 006,95 184,64 Wykaz złóż soli kamiennej Barycz (Wieliczka-Kraków) Z - - Wieliczka Z - - Razem 0,00 0,00 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, wrzesień * złoża zawierające piasek ze żwirem ** złoża zawierające żwir Objaśnienia do tabel: E złoże zagospodarowane eksploatowane. P złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie.

15 15 R złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo. T złoże zagospodarowane eksploatowane okresowo. Z złoże zaniechane. Na terenie powiatu wielickiego występują głównie złoża żwirowe i piaszczysto żwirowe w obrębie niskich tarasów zalewowych i nadzalewowych w składzie, w których dominują skały fliszowe. Większość eksploatowanych złóż znajduje się w północnej części powiatu w dolinie Wisły. Wszystkie kruszywa naturalne występujące na terenie powiatu należą ustawowo do kopalin pospolitych. Do grupy surowców ilastych ceramiki budowlanej zaliczamy różnorodne skały ilaste, które zarobione wodą tworzą plastyczną masę, a uformowane z niej i wypalone wyroby posiadają odpowiednie cechy fizyczne i techniczne. W obrębie zapadliska przedkarpackiego występują iły trzeciorzędowe serii krakowieckiej, które obok iłów warwowych (czwartorzędowe) stanowią dobry surowiec. Złoża gazu ziemnego mają marginalne znaczenie w zasobach kopalin powiatu wielickiego, gdyż główne obszary występowania gazu złóż Grabina Nieznanowice i Grabina Nieznanowice S znajdują się poza gminą Kłaj w powiecie bocheńskim. Na terenie powiatu nie prowadzi się eksploatacji złóż soli kamiennej surowca, z którego słynęła Wieliczka. Kopalnia Soli Wieliczka została wpisana na listę zabytków UNESCO. Oprócz powyżej wymienionych kopalin należy wspomnieć także o złożach torfu zlokalizowanych w rejonie miejscowości Węgrzce Wielkie i Podłęża. Torfowisko typu niskiego występuje na powierzchni ok. 87 ha o miąższości średnio 1,7 m (maksymalnie 4,5 m). Szacowana ilość zasobów torfu to ok tys. m 3. Największe torfowisko w powiecie Wielkie Błoto znajduje się w obrębie Puszczy Niepołomickiej. Powierzchnia złoża w chwili udokumentowania wynosiła ok. 269 ha, przy średniej miąższości torfu 1,34 m (maksymalnie 2,75 m). Zasoby bilansowe oceniane były na tys. m 3. W chwili obecnej złoża torfu Wielkie Błoto nie są eksploatowane Przyroda Obszar powiatu wielickiego charakteryzuje się bardzo bogatą fauną i florą. Najcenniejszym, pod względem ekologicznym, kompleksem jest na północy i północnym wschodzie powiatu Puszcza Niepołomicka, w obrębie której znajdują się rezerwaty przyrody. Na terenie powiatu występuje szereg form ochrony. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych zwiększyła się

16 16 znacznie w latach : wzrost powierzchniowy o 58% i liczby pomników przyrody o 60%. Powierzchnia rezerwatów przyrody pozostała na tym samym poziomie. Tabela 3. Obszary prawnie chronione na terenie powiatu wielickiego w latach Rodzaj Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem w ha 137,6 138,6 138,6 219,6 219,6 Powierzchnia rezerwatów przyrody w ha 57,5 58,5 58,5 58,5 58,5 Liczba pomników przyrody Źródło: GUS Puszcza Niepołomicka zajmuje teren, położony w widłach Wisły i Raby (od jej strony zachodniej). Składa się z oddzielnych skupisk, niegdyś stanowiących jedną całość. Główny kompleks (około 96 km²) rozciąga się między Niepołomicami, a Baczkowem i Mikluszowicami nad Rabą. Najdłuższy fragment Puszczy - z zachodu na wschód rozciąga się na długości około 17 km, a przeciętna szerokość tegoż obszaru wynosi około 5,5 km, nie przekracza jednak 8 km. Na północy znajdują się, oddzielone od największego kompleksu niezalesionymi mokradłami, jeszcze trzy uroczyska Puszczy: Las Grobla, zwany też Lasem Ispina (około 14 km²), Grobelczyk (około 3 km²) i Koło (około 2 km²). Łączna powierzchnia Puszczy Niepołomickiej wynosi około 115 km², w tym blisko 110 km² powierzchni leśnej, co stawia ją na 7 miejscu wśród lasów nizinnych w Polsce. Jest to jednak zaledwie tylko niewielki fragment pierwotnej Puszczy, która ciągnęła się od okolicy Grzegórzek pod Krakowem, po istniejącą do dziś Puszczę Sandomierską. Pod względem siedliskowym Puszcza Niepołomicka składa się z dwóch znacznie różniących się od siebie kompleksów leśnych: kompleks większy tworzy właściwa Puszcza, położna na południu, między rzeką Drwinką, a linią kolejową Kraków - Bochnia. W jej obrębie występują wszystkie typy borów (mieszany, sosnowy - świeży i suchy, bagienny - koło Baczkowa), olesów oraz małych połaci lasu liściastego. Ponad 80% całego terenu zajmują Lite bory sosnowe, z bardzo małą domieszką brzozy pochodzenia naturalnego oraz dębu i olchy czarnej; kompleks mniejszy obejmuje obszary położone na północ od Drwinki, nad Wisłą. Jest to kompleks liściasty, częściowo rozwinięty na osuszonych starorzeczach. Występują tu gatunki takie jak: dąb, olcha, grab, brzoza, sosna, z niewielką domieszką: lipy, jesionu, wiązu, topoli i świerka. Na torfowisku Błoto znajduje się najdalej na południowy zachód w Polsce wysunięte stanowisko brzozy niskiej. Do najciekawszych spośród wielu tu występujących roślin

17 17 bagiennych należy zaliczyć: modrzewicę zwyczajną, żurawinę błotną, wełniankę pochwiowatą oraz częściowo chronione bagno zwyczajne. Rosną tam również ciekawe gatunki górskie, jak na przykład: przywrotnik prawie nagi, gęsiówka Hallera, przetacznik górski czy olcha szara. Liczba gatunków ptaków w Puszczy sięga około 175. Są pośród nich m.in.: orlik - krzykliwy i grubodzioby, błotniaki - zbożowy i popielaty, pustułeczka, kobuz, bocian czarny. Do zanikających w skali europejskiej gatunków ptaków, mających swoją ostoję lęgową w Puszczy, należą jeszcze: brodziec samotny, sowa błotna, puszczyk uralski, remiz, czapla czerwona, rybołów, ślepowron, dudek. Spośród dużych ssaków na terenie Puszczy Niepołomickiej spotkać można sarny, jelenie oraz dziki, natomiast w Poszynie istnieje izolowany od otoczenia Ośrodek Hodowli Żubrów. Mapa 4. Puszcza Niepołomicka. Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego, wrzesień 2004.

18 18 Puszcza Niepołomicka, ze względu na obszary ochrony występujących tam ptaków, została objęta systemem NATURA Na jej obszarze żyje co najmniej 14 gatunków ptaków z załącznika I do Dyrektywy Ptasiej, a także jeden gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) muchołówka białoszyjna. Rezerwaty na terenie powiatu wielickiego Rezerwat KOŁO Utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. Położony jest w środkowej części kompleksu Koło" i zajmuje powierzchnię 3,49 ha. Utworzono go w celu zachowania fragmentu naturalnych gradowych lasów ze starodrzewem grabowo-dębowo-lipowym. Podłoże w rezerwacie stanowią utwory aluwialne, z których wytworzone są gleby typu mad, kwalifikowane też jako gleby brunatne. Naturalne stosunki wodne są częściowo zakłócone przez wykonane prace melioracyjne. Siedliskowy typ lasu określono tu jako las wilgotny. Zbiorowiskiem roślinnym występującym w rezerwacie jest natomiast podzespół grądu niskiego. Gatunkiem panującym z kolei w drzewostanach jest lipa drobnolistna, a towarzyszą jej dęby i grab. Podszyt stanowią grab, dąb, kruszyna, dereń, trzemielina. Drzewostany rezerwatu mają przeciętny wiek lat, aczkolwiek pojedynczo występują także dęby i graby 200-letnie. Pod względem faunistycznym rezerwat wraz z całym kompleksem Koło stanowi ważny teren dla ptaków odbywających ciągi sezonowe wzdłuż Wisły. Znajdują się tu duże kolonie lęgowe kwiczoła Turdus pilaris. Rezerwat chroniący przyrodę oderwanego, wyspowo położonego kompleksu Puszczy Niepołomickiej ma nie tylko duże znaczenie dla funkcjonowania fizjocenozy tych obszarów, ale również posiada duże znaczenie naukowe i dydaktyczne. W ustaleniach Planu Ochrony Rezerwatu na lata rezerwat został sklasyfikowany jako rezerwat leśny obejmujący naturalne fitocenozy. Według głównego przedmiotu ochrony jest to obszar typu biocenotycznego oraz podtypu biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Według głównego typu środowiska rezerwat należy do typu lasów i borów, podtypu lasów nizinnych. Przedmiotem ochrony w obrębie rezerwatu jest naturalny ekosystem leśny będący pozostałością dawnej Puszczy Niepołomickiej. Z kolei do celów ochrony zaliczyć należy ochronę spontanicznych, naturalnych procesów rozwojowych lasu, odtworzenie jego puszczańskiego charakteru, zachowanie naturalnych warunków siedliskowych oraz bogatej,

19 19 różnorodnej flory i fauny typowej dla puszczańskich starodrzewów leśnych. Jako formę ochrony ustalono ochronę rezerwatową z kontrolą drzewostanów raz na 5 lat. Rezerwat GIBIEL Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. Celem powstania rezerwatu była ochrona zachowanych fragmentów dawnej Puszczy Niepołomickiej o bogatych biocenozach wilgotnego środowiska. Rezerwat położony jest w północnej części głównego uroczyska Puszczy. Powierzchnia rezerwatu wynosi 29,89 ha. Przyroda na tym obszarze jest bogata i zróżnicowana, a podłoże geologiczne stanowią osady czwartorzędowe iły, gliny i piaski. Z nich wytworzyły się również mady czarnoziemne, gleby gruntowo-glejowe oraz brunatne bielicowane. Wyróżniono tu dwa typy siedliskowe lasu: las wilgotny i las mieszany wilgotny. Zbiorowiska roślinne są zróżnicowane, przy czym powierzchniowo dominują tu zbiorowiska przejściowe między łęgami i grądem niskim oraz między grądami i borem mieszanym, co jest najprawdopodobniej skutkiem zmienionych w stosunku do pierwotnych warunków siedliskowych. Ponadto w rezerwacie występują zespoły łęgów. Gatunkami panującymi w drzewostanach są dąb, sosna i olcha. Ponadto występują grab, dąb szypułkowy i brzoza. Wiek drzewostanów jest zróżnicowany. Główne piętro tworzą drzewa letnie, słabo zaznaczające się drugie piętro tworzą drzewa letnie. Biocenozy rezerwatu wraz z obszarami otaczającymi stanowią bogatą ostoję fauny. Notowana jest tu wysoka koncentracja zwierzyny płowej, dzików, ptaków wróblowatych oraz lęgi puszczyka uralskiego, bociana czarnego i orlika krzykliwego. Rezerwat jest cennym obiektem dla badań naukowych fitosocjologicznych, faunistycznych, a także badań i dydaktyki służącej praktyce leśnej. W planie na okres rezerwat został zakwalifikowany jako rezerwat leśny obejmujący naturalne fitocenozy. Według przedmiotu ochrony jest to rezerwat fitocenotyczny, podtyp zbiorowisk leśnych. Według głównego typu środowiska jest to typ lasów i borów, podtyp lasów nizinnych. W dokumencie wskazana została konieczność ograniczeń zabiegów w lasach otaczających rezerwat powodujących odsłonięcie ściany lasów rezerwatu, wprowadzono także ochronę zachowawczą pod warunkiem kontroli drzewostanów, co 5 lat. Udostępnianie rezerwatu przewidziano głównie do celów naukowych i dydaktycznych.

20 20 Rezerwat GROTY KRYSZTAŁOWE Na terenie Kopalni Soli Wieliczka utworzono rezerwat przyrody "Groty Kryształowe". Rezerwat ten jest położony w północno wschodniej części Kopalni na głębokości m pod powierzchnią terenu miasta. Zarządcą rezerwatu jest Kopalnia Soli Wieliczka. Przedmiotem ochrony są naturalne pustki podziemne o ścianach obrosłych kryształami halitu wraz z otoczeniem stanowiącym fragment skomplikowanej budowy geologicznej mioceńskiego złoża. W skład rezerwatu wchodzą Grota Kryształowa Dolna i Grota Kryształowa Górna wraz z otulinami o łącznej powierzchni 1,04 ha. Inne formy ochrony przyrody Zestawienie pomników przyrody istniejących na terenie powiatu wielickiego przedstawia poniższa tabela: Tabela 4. Wykaz pomników przyrody na terenie powiatu wielickiego ustanowionych decyzją Wojewody Małopolskiego. Obiekt Nr rejestru Miejscowość Lokalizacja Dąb szypułkowy 2/1 Biskupice Koło szkoły Dąb szypułkowy * Biskupice Bodzanów 273 Lipa drobnolistna 6/1 Gdów Obok kościoła Lipa drobnolistna 6/2 Gdów Posesja nr 1 Dąb szypułkowy 6/3 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/4 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/5 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/6 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/7 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/8 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/9 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/10 Cichawa Park dworski Dąb szypułkowy 6/11 Cichawa Park dworski Lipa drobnolistna 6/13 Zagórzany Na trawniku przed dworem Lipa drobnolistna 6/14 Szczytniki Przy kapliczce Lipa drobnolistna 6/15 Szczytniki Przy kapliczce Głaz narzutowy 6/16 Pierzchów Przy pomniku Dąbrowskiego Głaz narzutowy 6/17 Pierzchów Koło szkoły Dąb szypułkowy 11/1 Grodkowice W zadrzewieniu parkowym Jesion wyniosły 11/2 Grodkowice W zadrzewieniu parkowym Dąb szypułkowy 11/3 Kłaj Kłaj, leśnictwo Hysna obok Stanowisko brzozy niskiej 11/4 Szarów rezerwatu Gibiel Szarów, Puszcza Niepołomicka "Wielkie Błoto" Dąb szypułkowy 20/1 Wola Batorska Obok cmentarza wojennego Lipa drobnolistna 20/2 Wola Batorska Obok leśniczówki "Sitowiec" Lipa drobnolistna 20/3 Wola Batorska Obok leśniczówki "Sitowiec" Lipa drobnolistna 20/4 Wola Batorska Obok leśniczówki "Sitowiec" Lipa drobnolistna 20/5 Wola Batorska Obok leśniczówki "Sitowiec"

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni nr XXI/165/2004 z dnia 9.06.2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA Kraków Alwernia, maj 2004 r. 2 SPIS TREŚCI: I. Obszar i czas realizacji Planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 PROJEKT Opracowanie: Spis treści 1. WPROWADZENIE... 5 1.1 PROCES BUDOWANIA STRATEGII GMINY ZAGNAŃSK... 5 1.2 DIAGNOZA STRATEGICZNA... 6 1.3 ŹRÓDŁA DANYCH...

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk na lata 2009 2015 Dorohusk, kwiecień 2012 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. OBSZAR I

Bardziej szczegółowo

Mosina, luty 2005 rok

Mosina, luty 2005 rok PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2005 2008 - Mosina, luty 2005 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki 4 1.0. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Gminy Kluki na lata 2006-2013 Kluki 2006 1 Spis treści: Wprowadzenie.3 I. Wstęp...5 A. Obszar i czas realizacji Programu.6 II. III. IV. Programowanie rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów Strategia Rozwoju Gminy Czernichów 1 WSTĘP... 3 1. Aktualna sytuacja Gminy Czernichów... 6 1.1. Przestrzeń i środowisko... 6 1.1.1. Umiejscowienie gminy w województwie i w kraju... 6 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVI/57/07 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 września 2007 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NIEBORÓW NA LATA 2007 2013

Załącznik do Uchwały Nr XVI/57/07 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 września 2007 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NIEBORÓW NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/57/07 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 września 2007 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NIEBORÓW NA LATA 2007 2013 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nieborów na lata 2007-2013 Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROKIETNICA NA LATA 2007 2015 WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 1.2. Geologia i rzeźba

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

II. DIAGNOZA I ANALIZA STRATEGICZNA

II. DIAGNOZA I ANALIZA STRATEGICZNA II. DIAGNOZA I ANALIZA STRATEGICZNA 2.1. Położenie Gmina Ciężkowice położona jest w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Administracyjnie przynależy do powiatu tarnowskiego. Graniczy:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW

Urząd Gminy w Gdowie OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Urząd Gminy w Gdowie ul. Rynek 40, 32 420 Gdów Tel. (12) 251 41 66, 251 42 66, Fax. 251 40-05 mail: urzad@gdow.pl, www.gdow.pl OFERTA INWESTYCYJNA GMINY GDÓW Październik 2013 Urząd Gminy w Gdowie 32-420

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 GRUDZIEŃ 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA UKŁADU LOKALNEGO...7 1. Sfera przestrzenna... 7 1.1 PołoŜenie i komunikacja...7

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Gmina Świebodzin Gmina Szczaniec Gmina Skąpe Gmina Lubrza ŚWIEBODZIN, 27 listopada 2008 1 Motto dla naszych działań. Jeśli możesz

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)... Spis treści...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...6 2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SĘDZISZÓW 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SĘDZISZÓW 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY SĘDZISZÓW 2013-2020 Opracowanie: Zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Sędziszowie pod kierownictwem Sekretarz Gminy Ewy Kubas-Samociuk SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I 1. CHARAKTER I CEL

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXV/203/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 grudnia 2012 r. Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020 Łobez, grudzień 2012 Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo