Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO"

Transkrypt

1 Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6 (24) Czerwiec - Lipiec 2011 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO W NUMERZE Wa ny, oczekiwany, lubiany - Festiwal Kapel i Œpiewaków Ludowych wiêcej str. 14 Z PKS-em nam po drodze - tak czy nie? wiêcej str. 3 Bo muzyka niesie nas... wiêcej str. 15 Ze œmierciu sie k³ad³o spaæ i ze œmierciu sie wstawa³o Poni ej publikujemy II cz. wspomnieñ pana Józefa Ro ka z Krzemienia - wiêÿnia Zamku Lubelskiego i Obozu Koncentracyjnego na Majdanku (cd. z poprzedniego numeru). Uprzutaju cele, wywo u ludzi na Majdanek. Na Zamku to my mieli du e rozeznanie, bo tam by³ klucznik z Lublina, co to odmyko³ i zamyko³ cele, przyprowadzo³ do apelu. Ten klucznik po kryjomu przyniós nom casem ze dwa papirosy, casem przyniós gazeta pocytaæ, a casem pogado³ ze swojemi znajomemi wieÿniami cichutko we drzwiach, jak widzio³, e Niemców ni ma. No i przez nigo mielimy dobre rozeznanie, co sie dzieje. I on nom mówi³: Ch³opy, nie wiem, co bedzie, pirszy tydzieñ miesiuca, a oni cele uprzytaju, wywo u ludzi i wywo u (po 250 ludzi) na Majdanek - do krematorium, do pieca. A ten Majdanek to by³ przy drodze g³ównyj, a nad niem i nad ca³em Lublinem unosi³y sie takie cie kie, straœne dymy z tygo krematorium. Z tem wywo eniem ludzi z Zamku pare dni jem zesz³o, a my prawie ostatnie trafili na ten Majdanek. A tygo dnia, jak nas mieli wywiÿæ na ten Majdanek, po 5 tygodniach pobytu na tem Zamku, jak nigdy dotud, Niemcy przywieÿli nom z rana bia³u kawa (a zawsze by³a carna). Oho! - Józef Ro ek z Krzemienia; foto:alina Boœ wycytywanie, potem do kancelarii i na samochody, ale dzie?!wiêcej na str. mówiemy, coœ z nami bedu robiæ! Wypilimy ta kawa i tak! Zaceno sie 4,5 Wa ¹ siê losy janowskiej prokuratury Wa ¹ siê losy janowskiej prokuratury - jeœli dojdzie do jej likwidacji, placówka zostanie zamkniêta, prokuratorzy przeniesieni do prokuratury w Bi³goraju, a mieszkañcy Powiatu Janowskiego pokonaj¹ od 30 do 80 km, by za³atwiæ sprawê w Bi³goraju. O sprawie dyskutowano 14. czerwca br. na posiedzeniu Komisji Prawa i Porz¹dku, zwo³anym z inicjatywy Jerzego Bieleckiego - Starosty Janowskiego. WIÊCEJ na str. 3 Od lew ej: Jan Frania - Radny Wojewódzki, Ewa KuŸnicka - Prokurator, Janusz Kozik - podinspektor ds. obrony cywilnej i ppo. UG w Batorzu; foto: Alina Boœ W 67. rocznicê Bitwy pod Osuchami... Echem po Potockiej Ziemi Uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ 26. czerwca br. rozpoczê³y siê w Osuchach ko³o Bi³goraja (obok cmentarza partyzanckiego i Domu Pamiêci) rocznicowe uroczystoœci, upamiêtniaj¹ce tragiczne wydarzenia czerwca '44 roku, kiedy to oko³o o³nierzy Armii Krajowej i Batalionów Ch³opskich stoczy³o krwawe walki z licz¹cymi blisko 30 tys. oddzia³ami niemieckiego wojska i policji. Zginê³o oko³o 400. partyzantów, z których 235. spoczywa na miejscowym cmentarzu. Podczas uroczystoœci - Za wybitne zas³ugi w utrwalaniu pamiêci o ludziach i czynach w walce o niepodleg³oœæ Polski podczas II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu medalem Pro Memoria uhonorowano, m.in. Stanis³awa Szymulê ze Stalowej Woli, historyka, regionalistê, który publikuje w stalowowolskiej Sztafecie. WIÊCEJ na str. 7 Wa ne jest nie tylko to, co nowe, ale te to, co za nami. To co by³o wczoraj. Te wydarzenia mia³y i bêd¹ mieæ wp³yw na to, co jest dzisiaj, tu i teraz. Tu, czyli w Zespole Szkó³ w Potoczku im. Jana Paw³a II, terazczyli kolejna rocznica nadania szkole imienia, a w szczególnoœci I Diecezjalny Konkurs Pieœni Patriotyczno Religijnej. Dzieñ 8 czerwca br., dla tej szko³y zapisze siê nie tylko notatk¹ i podpisem Jego Ekscelencji ks. bs. Krzysztofa Nitkiewicza w ksiêdze pami¹tkowej szko³y, ale w pamiêci wszystkich zebranych. Zespó³ Szkó³ pod tak zacnym imieniem Naszego Wielkiego Rodaka, móg³ poszczyciæ siê zorganizowaniem i przeprowadzeniem tej uroczystoœci. WIÊCEJ na str. 13 Efekty sesyjnej debaty Dnia 22. czerwca br. na X sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, Zarz¹d Powiatu otrzyma³ absolutorium za wykonanie ubieg³orocznego bud etu. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za rok 2010 przedstawi³a Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu. Od lewej: W³odzimierz Gomó³ka - Wicestarosta, Jerzy Bielecki - Starosta; foto: Alina Boœ Radni powiatowi - po zapoznaniu siê z pozytywn¹ opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej i bieg³ego rewidenta, jak równie po zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej - jednog³oœnie zag³osowali za udzieleniem absolutorium Zarz¹dowi Powiatu. WIÊCEJ na str. 3 Karolina Graboœ wœród najlepszych Karolina Graboœ Ma osiem lat, s³owiañsk¹ urodê i zdolnoœci artystyczne. Jest ambitna, zdolna, pracowita i uparta. Ciekawa œwiata i ludzi, lubi czytaæ ksi¹ ki, ogl¹daæ programy muzyczne oraz deklamowaæ wiersze, które ostatnio przynios³y jej pierwsze miejsce w wojewódzkich eliminacjach Ma³ego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie. Jury, oceniaj¹c ma³ych wykonawców, bra³o pod uwagê interpretacjê, stopieñ pamiêciowego opanowania tekstu, dykcjê i modulacjê g³osu oraz ruch sceniczny i gestykulacjê. W konkursie wziê³o udzia³ oko³o 50. dzieci z ca³ego województwa lubelskiego, spoœród których Komisja wyró ni³a piêcioro najlepszych, przyznaj¹c im ex aequo pierwsze miejsce. WIÊCEJ na str. 10 Jak zgin¹³ W³adys³aw Ulanowski W³adka znali przed wojn¹ niemal wszyscy janowiacy. Mieszka³ przy g³ównej ulicy, ok. 100 m od rynku. By³ weso³ym ch³opakiem, bra³ udzia³ w wielu akcjach m³odzie owych. Dziœ mia³by 90 lat. Mia³by Urodzi³ siê w 1921 r., z zawodu fotograf. W okresie okupacji niemieckiej by³ w AK, m.in. jako ³¹cznik miêdzy strukturami AK a NSZ i SN. Po zakoñczeniu wojny pozosta³ nadal w konspiracji, by³ dowódc¹ oddzia³u PAS (Pogotowie Akcji Specjalnych), nosi³ pseudonim Warta. WIÊCEJ na str. 5 W³adys³aw Ulanowski W 67. rocznicê Bitwy na Porytowym Wzgórzu - Dzisiaj oddajemy ho³d walcz¹cym i poleg³ym partyzantom - patriotom. Zapalamy znicze, sk³adamy wieñce, a - dziêkuj¹c - mówimy, e pamiêtamy. Dzisiaj patriotyzm ma inny wymiar, dzisiaj Ojczyzna wymaga od nas poœwiêceñ i pracy dla dobra Ziemi Janowskiej, Lubelszczyzny i ca³ej Polski. W tej pracy starajmy siê dzia³aæ ponad podzia³ami, dla dobra wspólnego, bo Polska jest jedna, zw³aszcza jeœli chodzi o rozwój gospodarczy - mówi³ 12. czerwca br., w 67. rocznicê Bitwy na Porytowym Wzgórzu Jerzy Bielecki - Starosta Janowski. WIÊCEJ na str. 7

2 strona 2 Szkolenia obronne dla pracowników jst Od lewej: Artur Pizoñ, Janusz Mucha; foto: Alina Boœ Humanus w Kancelarii Prezydenta RP Pierwszego lipca br. w Kancelarii Prezydenta RP odby³a siê konferencja, pn.: Dobre prawo dla stowarzyszeñ, jakie zmiany s¹ konieczne? W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, Parlamentu, Rz¹du, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz eksperci Kancelarii Prezydenta, a tak e senator ukasz Abgarowicz i mecenas Jan Stefanowicz, którzy opowiadaj¹ siê za projektem ustawy o zrzeszeniach. Wœród goœci, zaproszonych przez Kancelariê Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, znalaz³ siê równie przedstawiciel Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lub. - Pawe³ Wiœniewski. Gospodarzem spotkania by³ Henryk Wujec - Doradca Prezydenta RP, który zapowiedzia³, e konferencja robocza to wstêp do dalszych prac nad zmian¹ regulacji prawnych, dotycz¹cych stowarzyszeñ. Podczas spotkania omówiono najwa niejsze obszary tematyczne mo liwych zmian w ustawie o stowarzyszeniach. Najwiêksze kontrowersje wœród przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych wzbudzi³y zagadnienia, zwi¹zane z iloœci¹ cz³onków, wymaganych do za³o enia stowarzyszenia oraz zasadnoœci i form istnienia organów nadzoru nad ich dzia³aniem. Zastanawiano siê m.in. nad tym, czy nadzór jest potrzebny i kto go powinien sprawowaæ. Tak wypracowane pytania bêd¹ musia³y zostaæ poddane d³u szym i szerszym konsultacjom spo³ecznym, ale wydaj¹ siê one byæ zasadnymi w kontekœcie mówienia o zmianach w prawie o stowarzyszeniach. Pod koniec spotkania Senator Abgarowicz oznajmi³, e Senatorowie podtrzymuj¹ chêæ prowadzenia dalszych prac nad ustaw¹ o zrzeszeniach, podkreœlaj¹c, e one nadal trwaj¹. Wyrazi³ chêæ w³¹czenia w nie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych oraz inne podmioty, zainteresowane wziêciem udzia³u w konsultacjach tego projektu. Ta wstêpna deklaracja zakoñczy³a konferencjê. Tekst; foto: Zarz¹d JSNP Humanus Polak - Chorwat - Dwa Bratanki Kilkuosobowa delegacja w³adz samorz¹dowych z 4,5-tysiêcznego chorwackiego miasteczka Lovran nad Adriatykiem 16. czerwca br. przyjecha³a do Janowa z kilkudniow¹ wizyt¹ w ramach nawi¹zuj¹cej siê wspó³pracy zagranicznej miêdzy Janowem Lub. a Lovranem. - Sk¹d taki pomys³? - To jest dzie³o przypadku i pracy Ewy Grabowskiej - córki doktora Sowiakowskiego, którego imieniem jest nazwana jedna z ulic w naszym mieœcie - mówi Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa. - Od pewnego czasu poszukiwaliœmy w Europie miasta partnerskiego, poniewa Janów Lubelski - w stosunku do innych miast powiatowych, jest ubogi pod tym wzglêdem. I tak oto uda³o nam siê nawi¹zaæ kontakt z Chorwatami. Nasza wspó³praca Kontynuacja dzia³alnoœci stowarzyszenia Spo³eczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego dla Szpitala w Janowie Lubelskim przez ca³y okres swojej dzia³alnoœci skupia³ uwagê na pozyskaniu œrodków finansowych z przeznaczeniem na zakup tomografu dla szpitala w Janowie Lubelskim. Jednoczeœnie stowarzyszenie zosta³o partnerem szpitala w ubieganiu siê o œrodki unijne z RPO Województwa Lubelskiego, w³¹czaj¹c posiadan¹ kwotê w tzw. wk³ad w³asny. Priorytetowy cel zosta³ osi¹gniêty. W ramach realizacji wygranego projektu szpital zakupi³ tomograf. W czasie trwania procedury, dotycz¹cej projektu, stowarzyszenie nadal prowadzi³o dzia³alnoœæ statutow¹, w wyniku której na koncie zosta³y zebrane znaczne œrodki. Decyzja o ich przeznaczeniu zapad³a w czasie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Cz³onków, dnia 15. kwietnia 2011r. Zgromadzenie podjê³o uchwa³ê w sprawie przekazania ,8 z³, zgromadzonych na rachunku bankowym, na zakup niezbêdnego sprzêtu i aparatury medycznej dla szpitala. Jednoczeœnie cz³onkowie i za³o yciele wyrazili chêæ kontynuowania pracy spo³ecznej oraz dalsze pozyskiwanie œrodków i wspieranie szpitala w zakupie sprzêtu, który przyczyni siê do poprawy sytuacji pacjentów, podniesie jakoœæ leczenia i dostêpnoœæ do œwiadczeñ. W zwi¹zku z tym podjêto uchwa³ê w sprawie zmian w statucie. Stowarzyszenie zmieni³o nazwê na Spo³eczny Komitet Zakupu Aparatury i Sprzêtu Medycznego dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim. Zarz¹d jeszcze raz serdecznie dziêkuje wszystkim dotychczasowym darczyñcom i zwraca siê z proœb¹ o dalsz¹ wspó³pracê i wspieranie dzia³alnoœci stowarzyszenia. Boles³aw Gzik - Prezes stowarzyszenia; foto: ukasz Spryszak Mo esz pomóc, pomó! Dnia 28 czerwca 2011 roku, w miejscowoœci Kiszki, w wyniku po aru, 10 - osobowa rodzina straci³a znaczn¹ czêœæ swego dobytku. Maj¹c na uwadze trudn¹ sytuacjê materialno - bytow¹ tej e rodziny, zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o pomoc. Forma pomocy dotyczy bezp³atnego przekazania: mebli (³ó ko piêtrowe, biurko, rega³ na ksi¹ ki, szafki na ubrania, itp.), œrodków czystoœci (proszek do prania, p³yny do mycia naczyñ i pod³ogi, œrodki higieny osobistej, itp.), art. szkolnych, art. malarskich (farby emulsyjne, pêdzle, szpachelki, itp.), odzie y i poœcieli. Zbiórkê darów na w/w cel prowadzi Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim ul. Boh. Poryt. Wzg. 23. Osoba odpowiedzialna za akcjê: pracownik socjalny - Micha³ Grzywacz, tel wewn. 28. Dziêkujemy. W dniach od 23. do 25. maja br. w Grabanowie ko³o Bia³ej Podlaskiej odby³o siê szkolenie dla pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego województwa lubelskiego, którzy realizuj¹ zadania obronne na terenie danego powiatu. Wœród szkolonych znalaz³o siê równie dwóch pracowników z Wydzia³u Spraw Spo³ecznych, Obywatelskich i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim: Artur Pizoñ - naczelnik i Janusz Mucha - podinspektor. Szkolenie przyjê³o formê gry kierowniczej, a w³aœciwie gry obronnej, w której testowano urzêdników, odpowiadaj¹cych za plany i dzia³ania w zakresie obronnoœci, zarz¹dzania kryzysowego i bezpieczeñstwa publicznego na szczeblu samorz¹du powiatowego. Scenariusz reagowania obronnego dotyczy³ konfliktu miêdzynarodowego, zaœ samo zagro enie - militarne, p³ynê³o z zewn¹trz. Æwicz¹cy w grze musieli zadbaæ m.in. o zabezpieczenie ujêæ wody, ci¹gów komunikacyjnych, szpitalnych miejsc zastêpczych, a przede wszystkim musieli udowodniæ, i w sytuacji prawdziwego zagro enia ich decyzje oka ¹ siê trafne, a dzia³ania - skuteczne. W programie szkoleniowym znalaz³y siê równie zawody strzeleckie w Hrudzie, w których nasi reprezentanci wystrzelali z pz-ki i ka³asznikowa drugie miejsce. - Puchar Wojewody Lubelskiego za zajêcie II miejsca w dwuboju strzeleckim w kategorii mê czyzn w szkoleniu obronnym pracowników samorz¹du terytorialnego województwa lubelskiego. Hrud 24. maj czytamy na grawerce pucharu. - Dopisa³o nam szczêœcie, a je eli po raz drugi nasze wyniki zostan¹ dostrze one (lub nie), to bêdzie mo na mówiæ o wrodzonym talencie lub o jego braku - artuje pan Artur. Alina Boœ nie jest jeszcze potwierdzona formalnie, poniewa jest to proces, który wymaga pewnego taktu, dyplomacji, a przede wszystkim czasu. Szczegó³y wspó³pracy zostan¹ ustalone, jeœli dojdzie do podpisania umowy partnerskiej (na pocz¹tek mog³aby to byæ wymiana dzieci i m³odzie y, zespo³ów muzycznych). Ta wspó³praca, prócz presti u, by³aby te promocj¹ Janowa, a Lovran by³by drugim naszym partnerem, po Kostopolu na Ukrainie - t³umaczy burmistrz. Po Europie kr¹ ¹ ró ne dowcipy, m.in. i taki: Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróci³a siê do wszystkich pañstw o szczer¹, uczciw¹ opiniê na temat braku ywnoœci na œwiecie. Niemcy zastanawiaj¹ siê, co znaczy brak, Afrykanie, co to jest ywnoœæ, Kubañczycy, co to jest opinia, Amerykanie, co to jest drugi œwiat, a Chorwaci? Chorwaci spieraj¹ siê o znaczenie s³owa szczery, uczciwy. Jacy s¹ Chorwaci? - To ciepli, yczliwi i goœcinni ludzie. Du o wycierpieli, ale s¹ otwarci na œwiat i ludzi, a utrzymuj¹ siê g³ównie z turystyki - odpowiada burmistrz. Ka dy, kto interesuje siê fotografi¹ i Chorwacj¹, fotograficzn¹ ekspozycjê Lovranu, przywiezion¹ przez Chorwatów, mo e obejrzeæ w Janowskim Oœrodku Kultury w ramach wystawy, zorganizowanej przez dyrekcjê i pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim (wystawa bêdzie czynna do paÿdziernika br.). Autor zdjêæ - Federiko Sterle pracuje jako kierowca, a jego prace zdobi¹ galerie w Chorwacji, Austrii, Watykanie i na Wêgrzech. - Dzisiaj, pokazujemy pañstwu nasz¹ ma³¹ ojczyznê, nasz piêkny Lovran, jak wygl¹da³ kiedyœ, a jak wygl¹da w dniu dzisiejszym - mówi³ na otwarciu wystawy, dziêkuj¹c za zaproszenie, Emil Grzin - Naczelnik Lovranu. Tego dnia, najpierw by³o powa nie o fotografii i historii, a potem... weso³o na ludowo, gwarno i tanecznie. Kiedy pop³ynê³o My Cyganie, wszyscy s³uchali, klaskali, przytupywali nog¹, ale kiedy orkiestranci zaczêli graæ polki i oberki, towarzystwo posz³o w tany. Nogi same nios³y i miejscowych, i goœci: Polka - Chorwat, Chorwatka - Polak - pary wirowa³y w szalonym tempie, kolorowe chusty tancerek - Janowianek tylko fruwa³y, podobnie jak i barwne krawaty tancerzy. Tu Lidka Tryka tañczy z Chorwatem, tam Burmistrz z Chorwatk¹, tu Maria Mêdrek wywija z Naczelnikiem, tam Ewa Janus przytupuje z goœciem, ale... co to?! Odbijany! ktoœ krzyczy. I tañcz¹ dalej, wiruj¹ woko³o, z przytupem, weso³o. I tak to w Janowie muzyka ludowa po³¹czy³a i ludzi, i obyczaje. Tekst; foto: Alina Boœ Zakup sprzêtu dla szpitala ustalaj¹ (od lewej): Halina Krzak - Skarbnik Stowarzyszenia (Zastêpca G³ównego Ksiêgowego), Zbigniew Widomski - Dyrektor Szpitala (by³y Wiceprezes Stowarzyszenia), Gra yna Szabat - Rzecznik Prasowy, Boles³aw Gzik - Prezes Stowarzyszenia, Bo ena Mróz - Wiceprezes Stowarzyszenia (Pielêgniarka Naczelna); w Zarz¹dzie Stowarzyszenia znajduje siê równie Danuta Sowa - Sekretarz (Kierownik Kancelarii) Og³oszenie Sprzedam dzia³ki bud. 14 i 13 arów przy ul. Ochotników Wêgierskich, blisko ul. Œwierdzowej, tel Og³oszenie Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Potoczku - 50 lat minê³o. Dnia paÿdziernika 2011 r. o godz. 11 w ZSCKR w Potoczku odbêd¹ siê uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia szko³y. Obchody bêd¹ po³¹czone z wrêczeniem i poœwiêceniem sztandaru oraz spotkaniem absolwentów. Szczegó³y dostêpne na stronie i pod tel Serdecznie zapraszamy na obchody jubileuszu wszystkich absolwentów szko³y rolniczej w Potoczku. Komitet Organizacyjny obchodów i dyrekcja szko³y

3 Wa ¹ siê losy janowskiej prokuratury Cd. ze str. 1 Pomys³ budzi kontrowersje, protestuj¹ prokuratorzy, samorz¹dowcy, radni, zwi¹zkowcy z NSZZ Solidarnoœæ, szefowie partii politycznych, a ich wspólne stanowisko, wypracowane na posiedzeniu Komisji Prawa i Porz¹dku, zosta³o wystosowane do premiera, wicepremiera, ministra sprawiedliwoœci, przewodnicz¹cego Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka, prokuratora generalnego, prokuratora okrêgowego w Zamoœciu i Lublinie oraz do parlamentarzystów z okrêgu lubelskiego. Podobne stanowiska wystosowali równie radni gminni z 7. gmin naszego powiatu. Co otrzymano w odpowiedzi? - W Ministerstwie Sprawiedliwoœci nie s¹ obecnie prowadzone prace legislacyjne nad zmian¹ rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okrêgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci, zwi¹zane z likwidacj¹ Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim - uspokaja w piœmie Grzegorz Wa³ejko - Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Sprawiedliwoœci. - W wypadku sformu³owania przez Prokuratora Generalnego postulatu likwidacji janowskiej prokuratury, ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie podejmie Minister Sprawiedliwoœci. Decyzja ta bêdzie nastêpstwem szczegó³owej analizy i oceny zarówno argumentów, przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, jak równie istotnych racji o charakterze spo³ecznym, w tym równie podniesionych w Stanowisku Rady Powiatu w Janowie Lubelskim - czytamy w koñcówce pisma. W tej sprawie, na mównicy sejmowej interweniowa³ równie Marian Starownik - Pose³ na Sejm RP. O zamiarze likwidacji rejonowych s¹dów i prokuratur g³oœno by³o ju w 2009 roku. Wówczas Ministerstwo zwraca³o uwagê na znaczne rozdrobnienie jednostek wymiaru sprawiedliwoœci, na liczbê wp³ywaj¹cych spraw, a co za tym idzie - na racjonalne wykorzystanie kadry resortu sprawiedliwoœci. Teraz sprawa o y³a w zwi¹zku z podjêciem przez Prokuraturê Generaln¹ dzia³añ, maj¹cych na celu reorganizacjê funkcjonowania oœrodków zamiejscowych prokuratur okrêgowych i rejonowych, jak równie samych prokuratur rejonowych o obsadzie od 3 do 5 etatów orzeczniczych. Nieoficjalnie mówi siê, e oko³o 40. tego typu placówek mo e znikn¹æ z mapy kraju. - Uwa am, e tam, gdzie jest s¹d rejonowy i komenda powiatowa policji, tam powinna byæ i prokuratura, bo te instytucje s¹ ze sob¹ powi¹zane. Nasza prokuratura obs³uguje oko³o 50 tys. mieszkañców powiatu janowskiego, a oprócz œcigania przestêpstw, œwiadczy równie pomoc prawn¹ z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i prawa pracy, czêsto osobom najbiedniejszym - t³umaczy prokurator Ewa KuŸnicka. Ogó³em, w kraju mamy 42. prokuratury okrêgowe, z których dwie: w Lublinie i Zamoœciu, znajduje siê w województwie lubelskim. Prokuraturze Okrêgowej w Lublinie podlegaj¹ 2 oœrodki zamiejscowe tej e prokuratury oraz 15 prokuratur rejonowych (m.in. Kraœnik), natomiast Prokuratura Okrêgowa w Zamoœciu skupia jedynie 6 prokuratur rejonowych, z których jedna - nasza, mo e zostaæ zlikwidowana. Jeœli do tego dojdzie, wszelkie sprawy bêdziemy musieli za³atwiæ w prokuraturze w Bi³goraju. Tam te znajdzie pracê z naszej prokuratury 5. prokuratorów oraz 5. urzêdników, którzy automatycznie stan¹ siê pracownikami tamtejszej prokuratury. Oszczêdnoœci (iluzoryczne) mog¹ byæ z tytu³u dodatku funkcyjnego. Warto tutaj zaznaczyæ, i Prokuratura w Janowie Lubelskim posiada w³asn¹ siedzibê w nowo zakupionym i wyremontowanym budynku, wiêc kosztów za wynajem lokalu nie ponosi adnych. Zapewne Ministerstwo Sprawiedliwoœci szuka oszczêdnoœci, choæ - zdaniem niektórych, w miejsce oszczêdnoœci pojawi¹ siê utrudnienia i koszty. - Planowane przeniesienie prokuratury do Bi³goraja utrudni wspó³pracê prokuratury z Komend¹ Powiatow¹ Policji i z S¹dem Rejonowym, a tak e zwiêkszy koszty prowadzonych postêpowañ (...). Nale y zaznaczyæ, e (...) pojawiaj¹ce siê coraz czêœciej informacje o likwidacji instytucji o zasiêgu powiatowym mog¹ doprowadziæ nasze spo³eczeñstwo do wyra enia swego niepokoju w bardzo zdecydowanych formach (...) - czytamy w liœcie protestacyjnym. Do bardziej zdecydowanej formy protestu nawo³ywa³ Ryszard Majkowski - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej, który stwierdzi³, e z tym problemem nale y wyjœæ na ulicê, eby zorganizowaæ protest spo³eczny, chocia by w postaci blokady drogi krajowej 19 i 74. Jego zdaniem nale y pamiêtaæ, e dzisiaj chc¹ nam zabraæ prokuraturê, a jutro mo e to byæ s¹d lub komenda policji, dlatego te trzeba temu zdecydowanie przeciwdzia³aæ, bo to, e powiat janowski jest powiatem ma³ym, nie oznacza, e s³abym. Formê protestu spo³ecznego, pod warunkiem, e zostanie przeprowadzony zgodnie z prawem, popar³ równie Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa. Z kolei Jan Frania - radny wojewódzki zaznaczy³, e w ratowaniu janowskiej prokuratury wa ny jest czas i wspólne, zwarte dzia³anie z Zarz¹dem Województwa Lubelskiego oraz liderami partii politycznych, dzia³aj¹cych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Doda³, e Sensownym jest zapis o zwiêkszeniu iloœci etatów i poszerzeniu obszaru dzia³ania janowskiej prokuratury o 3 dodatkowe gminy. W trakcie spotkania przewa a³y opinie, i likwidacja prokuratury wygeneruje dodatkowe koszty, m.in. transportu aresztantów, wezwañ œwiadków, zwrotu kosztów (prokuratorom) za dojazdy do pracy czy przyjazdu prokuratora na miejsce zdarzenia. Czy inne prokuratury rejonowe w województwie lubelskim s¹ zagro one? Okazuje siê, e nie. - Z oficjalnych informacji wynika, e w skali naszego województwa tylko jedna prokuratura rejonowa zosta³a wytypowana do likwidacji - nasza - zauwa a Grzegorz Krzysztoñ - Naczelnik Wydzia³u Organizacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Dlaczego nasza, skoro piêciu prokuratorów pracuje równie we W³odawie? Co bierze siê pod uwagê przy typowaniu danej prokuratury do likwidacji? Liczbê mieszkañców, statystyki policyjne, liczbê i rodzaj spraw, prowadzonych przez prokuraturê? - Sprawne dzia³anie prokuratury, s¹du oraz policji powoduje, i poziom przestêpczoœci na naszym terenie jest niski, ale fakt ten nie mo e byæ brany pod uwagê przy likwidacji naszej prokuratury - nie mo emy byæ karani za spokój i dobr¹ pracê - mówi Jerzy Bielecki - Starosta Janowski. A co z czasem? Wszak dzisiaj k³adziony jest nacisk na sprawne i efektywne dzia³anie urzêdów i instytucji, na rozpatrywanie sprawy bez uzasadnionej zw³oki. Ci¹gle s³yszymy o budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego, któremu sprzyja lokalna samorz¹dnoœæ i przemyœlana decentralizacja - jednym s³owem, dzisiaj urz¹d ma byæ bli ej obywatela, bo na pierwszym miejscu ma byæ dobro i po ytek obywateli. O sprawie zostali powiadomieni równie parlamentarzyœci, a - zdaniem Marka Piecha - Wójta gminy Dzwola - z racji zbli aj¹cych siê wyborów, aden z nich nie odmówi poparcia. Z informacji i doniesieñ prasowych wynika, e prokurator okrêgowy i apelacyjny negatywnie zaopiniowa³ likwidacjê janowskiej prokuratury. - Argumenty, przemawiaj¹ce za dalszym funkcjonowaniem Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim, przedstawione w przekazanym stanowisku (...), zostan¹ rozwa one w toku prac Zespo³u (ds. oceny zasadnoœci funkcjonowania niektórych prokuratur, a tak e celowoœci ich utrzymywania - przyp. red.). Prace Zespo³u zostan¹ zakoñczone sprawozdaniem i rekomendacj¹ dla Prokuratora Generalnego, który na ich podstawie podejmie decyzjê w przedmiocie podjêcia dzia³añ, zmierzaj¹cych do likwidacji jednostki lub do dalszego jej funkcjonowania - czytamy w piœmie Prokuratury Generalnej. Decyzje maj¹ zapaœæ do koñca roku. Alina Boœ Cd. ze str. 1 Efekty sesyjnej debaty Radni przyjêli sprawozdanie finansowe szpitala Na tej e sesji radni powiatowi przyjêli równie sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za 2010 r. Wczeœniej, sprawozdanie zosta³o zbadane przez bieg³ego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radê Spo³eczn¹ Szpitala. W trakcie dyskusji, Józef Zbytniewski (w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwoœci) zawnioskowa³ o wprowadzenie poprawki nastêpuj¹cej treœci: Negatywnie ocenia siê wykonanie planu finansowego szpitala za W ten sposób chcemy zwróciæ uwagê na trudn¹ sytuacjê finansow¹ szpitala, której skutki mog¹ byæ bardzo bolesne i dla szpitala, i dla ca³ego powiatu - mówi³ w uzasadnieniu. Co na to inni radni? - Jeœli w tym roku nie bêdzie oszczêdnoœci - powstanie strata, to w nastêpnym mo e siê okazaæ, e szpital - z mocy prawa - zostanie przekszta³cony w spó³kê, a zobowi¹zania przejmie Starostwo, jednak e Zarz¹d Powiatu stoi na stanowisku, aby s³u bê zdrowia utrzymaæ w obecnym kszta³cie prawnym - jako szpital powiatowy i publiczny - stwierdzi³ m.in. radny Grzegorz Pyrzyna. - Szpital to nie przedsiêbiorstwo, a zad³u enie szpitala jest win¹ pañstwa. Zaczê³o siê od wprowadzenia tzw. Ustawy 203, a teraz dosz³y do tego nadlimity, czyli wykonane us³ugi zdrowotne, za które NFZ nie chce zap³aciæ - mówi³ Zygmunt Wasilewski. - Dzisiaj, w sytuacji kryzysowej pañstwa, zarz¹dzaæ szpitalem nie jest ³atwo, dlatego te pozwólmy Dyrekcji szpitala normalnie pracowaæ - apelowa³ Stanis³aw Mazur. - Szpital jest zarz¹dzany prawid³owo, a zad³u enie szpitala powoduj¹ niezap³acone nadwykonania, bo przecie szpital nie mo e nie udzieliæ pomocy potrzebuj¹cemu - zaznaczy³ Micha³ KuŸnicki. - Nie mo emy przejœæ obojêtnie wzglêdem tych cyfr. Sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2010 zamyka siê strat¹ w wysokoœci oko³o 2,4 mln z³, a ³¹czne zobowi¹zania szpitala wynosz¹ oko³o 26 mln z³ (wed³ug nowych zasad ksiêgowania). Bieg³y pozytywnie ocenia wykonanie sprawozdania szpitala pod wzglêdem technicznym i merytorycznym, bada, czy wykazane w nim dane s¹ zgodne z ksiêgami rachunkowymi szpitala, ale w swojej ocenie zaznacza, m.in., e funkcjonowanie szpitala jest zagro one - zauwa y³ Jerzy Bielecki - Starosta Janowski. Radny Zenon Sydor pozytywnie oceni³ pracê Dyrekcji Szpitala, zwracaj¹c uwagê na szereg wa nych inwestycji (wykonanych w szpitalu na przestrzeni ostatnich lat), które pozwalaj¹ kontraktowaæ us³ugi lecznicze w Narodowym Funduszu Zdrowia. - Powiat nie ma z³ych intencji wobec szpitala, ale na bud et szpitala musi patrzeæ realnie, bo jeœli bud et siê nie domknie wynikiem dodatnim, to powiat bêdzie zobligowany do pokrycia straty, a powiatu nie staæ na takie dzia³anie, poniewa nie ma na ten cel przypisanych ustawowo dochodów. Dalej, jeœli strata finansowa nie zostanie pokryta przez powiat w ci¹gu 3 miesiêcy od daty przyjêcia sprawozdania finansowego, to w okresie 12 miesiêcy powiat zobligowany jest now¹ ustaw¹ do przekszta³cenia szpitala w spó³kê lub do jego likwidacji - zaznaczy³a Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu. Radny Józef Pachuta - w imieniu pacjentów, zaapelowa³ o powo³anie specjalnego zespo³u, który ratowa³by szpital. Po burzliwej dyskusji, radny Zbytniewski stwierdzi³, e Temat jest gor¹cy i e wymaga przeanalizowania na specjalnej sesji Rady Powiatu, poœwiêconej tylko i wy³¹cznie sprawom szpitala. Ostatecznie, Rada Powiatu przyjê³a sprawozdanie szpitala za rok Z myœl¹ o rolnikach Tego dnia radni powiatowi przyjêli równie wniosek w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, a w szczególnoœci wyrównania dop³at rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników pañstw, tzw. starej Unii. Nad podobnym wnioskiem pochylali siê równie radni gminni w ca³ym powiecie. Wniosek jest efektem listu Jaros³awa Kaczyñskiego - Prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci, skierowanego do samorz¹dów wszystkich szczebli. - W obliczu narastaj¹cego kryzysu ywnoœciowego na œwiecie i gwa³townego wzrostu cen ywnoœci, nie mo na sobie pozwoliæ na jakiekolwiek os³abienie bezpieczeñstwa ywnoœciowego Polaków, a to bezpieczeñstwo gwarantuj¹ wy³¹cznie polscy rolnicy, pod warunkiem, e bêd¹ mieli zapewnione równe z innymi rolnikami warunki funkcjonowania w Unii Europejskiej - czytamy w piœmie Prezesa Kaczyñskiego. Niektórzy radni w tej sprawie mieli swoje odrêbne zdanie, ale ostatecznie wniosek zosta³ przeg³osowany jednog³oœnie, a potem przes³any Donaldowi Tuskowi - Prezesowi Rady Ministrów. Alina Boœ Z PKS-em nam po drodze - tak czy nie? - Uwa am, e tak. PKS m¹drze zarz¹dzany móg³by przynosiæ zyski, tym bardziej, e na dzieñ dzisiejszy w s t a l o w o w o l s k i m P K S - i e z o s t a ³ a przeprowadzona restrukturyzacja, a wiêc koszty odpraw pracowniczych ponios³a Stalowa Wola. Poza tym, zwiêkszy³by siê maj¹tek trwa³y powiatu, a i nieruchomoœci z czasem zyska³yby na wartoœci - t³umaczy Stanis³aw Mazur - radny powiatowy. - Dodam, e wójtowie deklaruj¹, i nowo powsta³ej spó³ce zlec¹ kursy szkolne, natomiast Stalowa Wola deklaruje równie sprzeda CPN-u, którego dochody mo na by by³o zwiêkszyæ poprzez upusty i mar e dla sta³ych odbiorców. Dochody wzros³yby równie, gdyby wyprowadzono busy z ulicy Œwierdzowej na dworzec za op³at¹ za ka dorazowy wjazd. Nie bez znaczenia jest równie fakt utworzenia nowych miejsc pracy. Moim zdaniem, PKS janowski nale y odkupiæ i przekszta³ciæ w spó³kê prawa handlowego ze 100% udzia³em Starostwa Powiatowego. Sk¹d pieni¹dze? - Z kredytu pod zastaw nieruchomoœci. Kto by³by porêczycielem? - Powiat - t³umaczy radny. - W adnym razie! Powiatu nie staæ na zaci¹ganie kilkumilionowego kredytu na zakup maj¹tku PKS-u, poza tym, po co nam PKS, skoro mo emy mieæ obs³ugê kursów przez prywatnego przewoÿnika bezp³atnie?! Inna sprawa, e na g³owie mamy szpital i termo-modernizacjê obiektów szkolnych. Moim zdaniem, my powinniœmy schodziæ z kosztów, a nie ich tworzyæ, przecie wiadomo, e ten PKS na siebie nie wyrobi - oponuje Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu. - Stalowa Wola grozi³a, e z koñcem czerwca zlikwiduje kursy PKS-u, bo im siê to nie op³aca, i co, zlikwidowa³a?! Nie! Mamy koniec lipca, a PKS-y, jak kursowa³y, tak kursuj¹. Nie tak dawno zwróciliœmy siê z pismem do PKS-u w Stalowej Woli, eby - je eli nie chc¹ jeÿdziæ - zwrócili nam zezwolenia ( ebyœmy mogli innego przewoÿnika w to miejsce zatrudniæ), a tu raptem okazuje siê, e chc¹ jeÿdziæ nadal, czyli te kursy s¹ dla ich op³acalne i to bez naszego dofinansowania - informuje Boles³aw Radzik - Naczelnik Wydzia³u Komunikacji Starostwa. - Pomys³ przejêcia PKS-u to z³y pomys³. Dlaczego? Po pierwsze, powiat nie ma pieniêdzy, eby to kupiæ, po drugie - wójtowie nie chc¹ w to wchodziæ, a po trzecie - gdybyœmy go nawet przejêli, to wiadomo, e trzeba zadbaæ o tabor, zatrudniæ pracowników, utworzyæ Radê Nadzorcz¹, Zarz¹d Spó³ki (a wiadomo, ile takie osoby zarabiaj¹), czyli koszty wzrosn¹, a gdzie dochody?! Skoro taki PKS w Stalowej Woli, który funkcjonuje na rynku od ponad roku, by siê utrzymaæ na powierzchni sprzedaje maj¹tek i w Janowie, i w Stalowej Woli, to niby z jakiej racji u nas ma byæ inaczej? Jaki sens jest wydawaæ kilka milionów z³ na coœ, co za chwilê trzeba bêdzie restrukturyzowaæ albo sprzedawaæ, skoro mamy w tej chwili wszystkie kursy obs³ugiwane za darmo?! Na dzieñ dzisiejszy, PKS obs³uguje wszystkie gminy w naszym powiecie (oprócz gminy Potok Wielki, w której kursuje prywatny przewoÿnik), tak e w³aœciwa komunikacja, jeœli nie przez PKS, to przez prywatnego przewoÿnika, jest i bêdzie zapewniona - uspokaja Naczelnik Radzik. Alina Boœ; foto: Dorota Kozdra strona 3

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo