Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO"

Transkrypt

1 Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6 (24) Czerwiec - Lipiec 2011 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO W NUMERZE Wa ny, oczekiwany, lubiany - Festiwal Kapel i Œpiewaków Ludowych wiêcej str. 14 Z PKS-em nam po drodze - tak czy nie? wiêcej str. 3 Bo muzyka niesie nas... wiêcej str. 15 Ze œmierciu sie k³ad³o spaæ i ze œmierciu sie wstawa³o Poni ej publikujemy II cz. wspomnieñ pana Józefa Ro ka z Krzemienia - wiêÿnia Zamku Lubelskiego i Obozu Koncentracyjnego na Majdanku (cd. z poprzedniego numeru). Uprzutaju cele, wywo u ludzi na Majdanek. Na Zamku to my mieli du e rozeznanie, bo tam by³ klucznik z Lublina, co to odmyko³ i zamyko³ cele, przyprowadzo³ do apelu. Ten klucznik po kryjomu przyniós nom casem ze dwa papirosy, casem przyniós gazeta pocytaæ, a casem pogado³ ze swojemi znajomemi wieÿniami cichutko we drzwiach, jak widzio³, e Niemców ni ma. No i przez nigo mielimy dobre rozeznanie, co sie dzieje. I on nom mówi³: Ch³opy, nie wiem, co bedzie, pirszy tydzieñ miesiuca, a oni cele uprzytaju, wywo u ludzi i wywo u (po 250 ludzi) na Majdanek - do krematorium, do pieca. A ten Majdanek to by³ przy drodze g³ównyj, a nad niem i nad ca³em Lublinem unosi³y sie takie cie kie, straœne dymy z tygo krematorium. Z tem wywo eniem ludzi z Zamku pare dni jem zesz³o, a my prawie ostatnie trafili na ten Majdanek. A tygo dnia, jak nas mieli wywiÿæ na ten Majdanek, po 5 tygodniach pobytu na tem Zamku, jak nigdy dotud, Niemcy przywieÿli nom z rana bia³u kawa (a zawsze by³a carna). Oho! - Józef Ro ek z Krzemienia; foto:alina Boœ wycytywanie, potem do kancelarii i na samochody, ale dzie?!wiêcej na str. mówiemy, coœ z nami bedu robiæ! Wypilimy ta kawa i tak! Zaceno sie 4,5 Wa ¹ siê losy janowskiej prokuratury Wa ¹ siê losy janowskiej prokuratury - jeœli dojdzie do jej likwidacji, placówka zostanie zamkniêta, prokuratorzy przeniesieni do prokuratury w Bi³goraju, a mieszkañcy Powiatu Janowskiego pokonaj¹ od 30 do 80 km, by za³atwiæ sprawê w Bi³goraju. O sprawie dyskutowano 14. czerwca br. na posiedzeniu Komisji Prawa i Porz¹dku, zwo³anym z inicjatywy Jerzego Bieleckiego - Starosty Janowskiego. WIÊCEJ na str. 3 Od lew ej: Jan Frania - Radny Wojewódzki, Ewa KuŸnicka - Prokurator, Janusz Kozik - podinspektor ds. obrony cywilnej i ppo. UG w Batorzu; foto: Alina Boœ W 67. rocznicê Bitwy pod Osuchami... Echem po Potockiej Ziemi Uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ 26. czerwca br. rozpoczê³y siê w Osuchach ko³o Bi³goraja (obok cmentarza partyzanckiego i Domu Pamiêci) rocznicowe uroczystoœci, upamiêtniaj¹ce tragiczne wydarzenia czerwca '44 roku, kiedy to oko³o o³nierzy Armii Krajowej i Batalionów Ch³opskich stoczy³o krwawe walki z licz¹cymi blisko 30 tys. oddzia³ami niemieckiego wojska i policji. Zginê³o oko³o 400. partyzantów, z których 235. spoczywa na miejscowym cmentarzu. Podczas uroczystoœci - Za wybitne zas³ugi w utrwalaniu pamiêci o ludziach i czynach w walce o niepodleg³oœæ Polski podczas II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu medalem Pro Memoria uhonorowano, m.in. Stanis³awa Szymulê ze Stalowej Woli, historyka, regionalistê, który publikuje w stalowowolskiej Sztafecie. WIÊCEJ na str. 7 Wa ne jest nie tylko to, co nowe, ale te to, co za nami. To co by³o wczoraj. Te wydarzenia mia³y i bêd¹ mieæ wp³yw na to, co jest dzisiaj, tu i teraz. Tu, czyli w Zespole Szkó³ w Potoczku im. Jana Paw³a II, terazczyli kolejna rocznica nadania szkole imienia, a w szczególnoœci I Diecezjalny Konkurs Pieœni Patriotyczno Religijnej. Dzieñ 8 czerwca br., dla tej szko³y zapisze siê nie tylko notatk¹ i podpisem Jego Ekscelencji ks. bs. Krzysztofa Nitkiewicza w ksiêdze pami¹tkowej szko³y, ale w pamiêci wszystkich zebranych. Zespó³ Szkó³ pod tak zacnym imieniem Naszego Wielkiego Rodaka, móg³ poszczyciæ siê zorganizowaniem i przeprowadzeniem tej uroczystoœci. WIÊCEJ na str. 13 Efekty sesyjnej debaty Dnia 22. czerwca br. na X sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, Zarz¹d Powiatu otrzyma³ absolutorium za wykonanie ubieg³orocznego bud etu. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za rok 2010 przedstawi³a Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu. Od lewej: W³odzimierz Gomó³ka - Wicestarosta, Jerzy Bielecki - Starosta; foto: Alina Boœ Radni powiatowi - po zapoznaniu siê z pozytywn¹ opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej i bieg³ego rewidenta, jak równie po zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej - jednog³oœnie zag³osowali za udzieleniem absolutorium Zarz¹dowi Powiatu. WIÊCEJ na str. 3 Karolina Graboœ wœród najlepszych Karolina Graboœ Ma osiem lat, s³owiañsk¹ urodê i zdolnoœci artystyczne. Jest ambitna, zdolna, pracowita i uparta. Ciekawa œwiata i ludzi, lubi czytaæ ksi¹ ki, ogl¹daæ programy muzyczne oraz deklamowaæ wiersze, które ostatnio przynios³y jej pierwsze miejsce w wojewódzkich eliminacjach Ma³ego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie. Jury, oceniaj¹c ma³ych wykonawców, bra³o pod uwagê interpretacjê, stopieñ pamiêciowego opanowania tekstu, dykcjê i modulacjê g³osu oraz ruch sceniczny i gestykulacjê. W konkursie wziê³o udzia³ oko³o 50. dzieci z ca³ego województwa lubelskiego, spoœród których Komisja wyró ni³a piêcioro najlepszych, przyznaj¹c im ex aequo pierwsze miejsce. WIÊCEJ na str. 10 Jak zgin¹³ W³adys³aw Ulanowski W³adka znali przed wojn¹ niemal wszyscy janowiacy. Mieszka³ przy g³ównej ulicy, ok. 100 m od rynku. By³ weso³ym ch³opakiem, bra³ udzia³ w wielu akcjach m³odzie owych. Dziœ mia³by 90 lat. Mia³by Urodzi³ siê w 1921 r., z zawodu fotograf. W okresie okupacji niemieckiej by³ w AK, m.in. jako ³¹cznik miêdzy strukturami AK a NSZ i SN. Po zakoñczeniu wojny pozosta³ nadal w konspiracji, by³ dowódc¹ oddzia³u PAS (Pogotowie Akcji Specjalnych), nosi³ pseudonim Warta. WIÊCEJ na str. 5 W³adys³aw Ulanowski W 67. rocznicê Bitwy na Porytowym Wzgórzu - Dzisiaj oddajemy ho³d walcz¹cym i poleg³ym partyzantom - patriotom. Zapalamy znicze, sk³adamy wieñce, a - dziêkuj¹c - mówimy, e pamiêtamy. Dzisiaj patriotyzm ma inny wymiar, dzisiaj Ojczyzna wymaga od nas poœwiêceñ i pracy dla dobra Ziemi Janowskiej, Lubelszczyzny i ca³ej Polski. W tej pracy starajmy siê dzia³aæ ponad podzia³ami, dla dobra wspólnego, bo Polska jest jedna, zw³aszcza jeœli chodzi o rozwój gospodarczy - mówi³ 12. czerwca br., w 67. rocznicê Bitwy na Porytowym Wzgórzu Jerzy Bielecki - Starosta Janowski. WIÊCEJ na str. 7

2 strona 2 Szkolenia obronne dla pracowników jst Od lewej: Artur Pizoñ, Janusz Mucha; foto: Alina Boœ Humanus w Kancelarii Prezydenta RP Pierwszego lipca br. w Kancelarii Prezydenta RP odby³a siê konferencja, pn.: Dobre prawo dla stowarzyszeñ, jakie zmiany s¹ konieczne? W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, Parlamentu, Rz¹du, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz eksperci Kancelarii Prezydenta, a tak e senator ukasz Abgarowicz i mecenas Jan Stefanowicz, którzy opowiadaj¹ siê za projektem ustawy o zrzeszeniach. Wœród goœci, zaproszonych przez Kancelariê Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, znalaz³ siê równie przedstawiciel Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lub. - Pawe³ Wiœniewski. Gospodarzem spotkania by³ Henryk Wujec - Doradca Prezydenta RP, który zapowiedzia³, e konferencja robocza to wstêp do dalszych prac nad zmian¹ regulacji prawnych, dotycz¹cych stowarzyszeñ. Podczas spotkania omówiono najwa niejsze obszary tematyczne mo liwych zmian w ustawie o stowarzyszeniach. Najwiêksze kontrowersje wœród przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych wzbudzi³y zagadnienia, zwi¹zane z iloœci¹ cz³onków, wymaganych do za³o enia stowarzyszenia oraz zasadnoœci i form istnienia organów nadzoru nad ich dzia³aniem. Zastanawiano siê m.in. nad tym, czy nadzór jest potrzebny i kto go powinien sprawowaæ. Tak wypracowane pytania bêd¹ musia³y zostaæ poddane d³u szym i szerszym konsultacjom spo³ecznym, ale wydaj¹ siê one byæ zasadnymi w kontekœcie mówienia o zmianach w prawie o stowarzyszeniach. Pod koniec spotkania Senator Abgarowicz oznajmi³, e Senatorowie podtrzymuj¹ chêæ prowadzenia dalszych prac nad ustaw¹ o zrzeszeniach, podkreœlaj¹c, e one nadal trwaj¹. Wyrazi³ chêæ w³¹czenia w nie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych oraz inne podmioty, zainteresowane wziêciem udzia³u w konsultacjach tego projektu. Ta wstêpna deklaracja zakoñczy³a konferencjê. Tekst; foto: Zarz¹d JSNP Humanus Polak - Chorwat - Dwa Bratanki Kilkuosobowa delegacja w³adz samorz¹dowych z 4,5-tysiêcznego chorwackiego miasteczka Lovran nad Adriatykiem 16. czerwca br. przyjecha³a do Janowa z kilkudniow¹ wizyt¹ w ramach nawi¹zuj¹cej siê wspó³pracy zagranicznej miêdzy Janowem Lub. a Lovranem. - Sk¹d taki pomys³? - To jest dzie³o przypadku i pracy Ewy Grabowskiej - córki doktora Sowiakowskiego, którego imieniem jest nazwana jedna z ulic w naszym mieœcie - mówi Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa. - Od pewnego czasu poszukiwaliœmy w Europie miasta partnerskiego, poniewa Janów Lubelski - w stosunku do innych miast powiatowych, jest ubogi pod tym wzglêdem. I tak oto uda³o nam siê nawi¹zaæ kontakt z Chorwatami. Nasza wspó³praca Kontynuacja dzia³alnoœci stowarzyszenia Spo³eczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego dla Szpitala w Janowie Lubelskim przez ca³y okres swojej dzia³alnoœci skupia³ uwagê na pozyskaniu œrodków finansowych z przeznaczeniem na zakup tomografu dla szpitala w Janowie Lubelskim. Jednoczeœnie stowarzyszenie zosta³o partnerem szpitala w ubieganiu siê o œrodki unijne z RPO Województwa Lubelskiego, w³¹czaj¹c posiadan¹ kwotê w tzw. wk³ad w³asny. Priorytetowy cel zosta³ osi¹gniêty. W ramach realizacji wygranego projektu szpital zakupi³ tomograf. W czasie trwania procedury, dotycz¹cej projektu, stowarzyszenie nadal prowadzi³o dzia³alnoœæ statutow¹, w wyniku której na koncie zosta³y zebrane znaczne œrodki. Decyzja o ich przeznaczeniu zapad³a w czasie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Cz³onków, dnia 15. kwietnia 2011r. Zgromadzenie podjê³o uchwa³ê w sprawie przekazania ,8 z³, zgromadzonych na rachunku bankowym, na zakup niezbêdnego sprzêtu i aparatury medycznej dla szpitala. Jednoczeœnie cz³onkowie i za³o yciele wyrazili chêæ kontynuowania pracy spo³ecznej oraz dalsze pozyskiwanie œrodków i wspieranie szpitala w zakupie sprzêtu, który przyczyni siê do poprawy sytuacji pacjentów, podniesie jakoœæ leczenia i dostêpnoœæ do œwiadczeñ. W zwi¹zku z tym podjêto uchwa³ê w sprawie zmian w statucie. Stowarzyszenie zmieni³o nazwê na Spo³eczny Komitet Zakupu Aparatury i Sprzêtu Medycznego dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim. Zarz¹d jeszcze raz serdecznie dziêkuje wszystkim dotychczasowym darczyñcom i zwraca siê z proœb¹ o dalsz¹ wspó³pracê i wspieranie dzia³alnoœci stowarzyszenia. Boles³aw Gzik - Prezes stowarzyszenia; foto: ukasz Spryszak Mo esz pomóc, pomó! Dnia 28 czerwca 2011 roku, w miejscowoœci Kiszki, w wyniku po aru, 10 - osobowa rodzina straci³a znaczn¹ czêœæ swego dobytku. Maj¹c na uwadze trudn¹ sytuacjê materialno - bytow¹ tej e rodziny, zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o pomoc. Forma pomocy dotyczy bezp³atnego przekazania: mebli (³ó ko piêtrowe, biurko, rega³ na ksi¹ ki, szafki na ubrania, itp.), œrodków czystoœci (proszek do prania, p³yny do mycia naczyñ i pod³ogi, œrodki higieny osobistej, itp.), art. szkolnych, art. malarskich (farby emulsyjne, pêdzle, szpachelki, itp.), odzie y i poœcieli. Zbiórkê darów na w/w cel prowadzi Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim ul. Boh. Poryt. Wzg. 23. Osoba odpowiedzialna za akcjê: pracownik socjalny - Micha³ Grzywacz, tel wewn. 28. Dziêkujemy. W dniach od 23. do 25. maja br. w Grabanowie ko³o Bia³ej Podlaskiej odby³o siê szkolenie dla pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego województwa lubelskiego, którzy realizuj¹ zadania obronne na terenie danego powiatu. Wœród szkolonych znalaz³o siê równie dwóch pracowników z Wydzia³u Spraw Spo³ecznych, Obywatelskich i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim: Artur Pizoñ - naczelnik i Janusz Mucha - podinspektor. Szkolenie przyjê³o formê gry kierowniczej, a w³aœciwie gry obronnej, w której testowano urzêdników, odpowiadaj¹cych za plany i dzia³ania w zakresie obronnoœci, zarz¹dzania kryzysowego i bezpieczeñstwa publicznego na szczeblu samorz¹du powiatowego. Scenariusz reagowania obronnego dotyczy³ konfliktu miêdzynarodowego, zaœ samo zagro enie - militarne, p³ynê³o z zewn¹trz. Æwicz¹cy w grze musieli zadbaæ m.in. o zabezpieczenie ujêæ wody, ci¹gów komunikacyjnych, szpitalnych miejsc zastêpczych, a przede wszystkim musieli udowodniæ, i w sytuacji prawdziwego zagro enia ich decyzje oka ¹ siê trafne, a dzia³ania - skuteczne. W programie szkoleniowym znalaz³y siê równie zawody strzeleckie w Hrudzie, w których nasi reprezentanci wystrzelali z pz-ki i ka³asznikowa drugie miejsce. - Puchar Wojewody Lubelskiego za zajêcie II miejsca w dwuboju strzeleckim w kategorii mê czyzn w szkoleniu obronnym pracowników samorz¹du terytorialnego województwa lubelskiego. Hrud 24. maj czytamy na grawerce pucharu. - Dopisa³o nam szczêœcie, a je eli po raz drugi nasze wyniki zostan¹ dostrze one (lub nie), to bêdzie mo na mówiæ o wrodzonym talencie lub o jego braku - artuje pan Artur. Alina Boœ nie jest jeszcze potwierdzona formalnie, poniewa jest to proces, który wymaga pewnego taktu, dyplomacji, a przede wszystkim czasu. Szczegó³y wspó³pracy zostan¹ ustalone, jeœli dojdzie do podpisania umowy partnerskiej (na pocz¹tek mog³aby to byæ wymiana dzieci i m³odzie y, zespo³ów muzycznych). Ta wspó³praca, prócz presti u, by³aby te promocj¹ Janowa, a Lovran by³by drugim naszym partnerem, po Kostopolu na Ukrainie - t³umaczy burmistrz. Po Europie kr¹ ¹ ró ne dowcipy, m.in. i taki: Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróci³a siê do wszystkich pañstw o szczer¹, uczciw¹ opiniê na temat braku ywnoœci na œwiecie. Niemcy zastanawiaj¹ siê, co znaczy brak, Afrykanie, co to jest ywnoœæ, Kubañczycy, co to jest opinia, Amerykanie, co to jest drugi œwiat, a Chorwaci? Chorwaci spieraj¹ siê o znaczenie s³owa szczery, uczciwy. Jacy s¹ Chorwaci? - To ciepli, yczliwi i goœcinni ludzie. Du o wycierpieli, ale s¹ otwarci na œwiat i ludzi, a utrzymuj¹ siê g³ównie z turystyki - odpowiada burmistrz. Ka dy, kto interesuje siê fotografi¹ i Chorwacj¹, fotograficzn¹ ekspozycjê Lovranu, przywiezion¹ przez Chorwatów, mo e obejrzeæ w Janowskim Oœrodku Kultury w ramach wystawy, zorganizowanej przez dyrekcjê i pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim (wystawa bêdzie czynna do paÿdziernika br.). Autor zdjêæ - Federiko Sterle pracuje jako kierowca, a jego prace zdobi¹ galerie w Chorwacji, Austrii, Watykanie i na Wêgrzech. - Dzisiaj, pokazujemy pañstwu nasz¹ ma³¹ ojczyznê, nasz piêkny Lovran, jak wygl¹da³ kiedyœ, a jak wygl¹da w dniu dzisiejszym - mówi³ na otwarciu wystawy, dziêkuj¹c za zaproszenie, Emil Grzin - Naczelnik Lovranu. Tego dnia, najpierw by³o powa nie o fotografii i historii, a potem... weso³o na ludowo, gwarno i tanecznie. Kiedy pop³ynê³o My Cyganie, wszyscy s³uchali, klaskali, przytupywali nog¹, ale kiedy orkiestranci zaczêli graæ polki i oberki, towarzystwo posz³o w tany. Nogi same nios³y i miejscowych, i goœci: Polka - Chorwat, Chorwatka - Polak - pary wirowa³y w szalonym tempie, kolorowe chusty tancerek - Janowianek tylko fruwa³y, podobnie jak i barwne krawaty tancerzy. Tu Lidka Tryka tañczy z Chorwatem, tam Burmistrz z Chorwatk¹, tu Maria Mêdrek wywija z Naczelnikiem, tam Ewa Janus przytupuje z goœciem, ale... co to?! Odbijany! ktoœ krzyczy. I tañcz¹ dalej, wiruj¹ woko³o, z przytupem, weso³o. I tak to w Janowie muzyka ludowa po³¹czy³a i ludzi, i obyczaje. Tekst; foto: Alina Boœ Zakup sprzêtu dla szpitala ustalaj¹ (od lewej): Halina Krzak - Skarbnik Stowarzyszenia (Zastêpca G³ównego Ksiêgowego), Zbigniew Widomski - Dyrektor Szpitala (by³y Wiceprezes Stowarzyszenia), Gra yna Szabat - Rzecznik Prasowy, Boles³aw Gzik - Prezes Stowarzyszenia, Bo ena Mróz - Wiceprezes Stowarzyszenia (Pielêgniarka Naczelna); w Zarz¹dzie Stowarzyszenia znajduje siê równie Danuta Sowa - Sekretarz (Kierownik Kancelarii) Og³oszenie Sprzedam dzia³ki bud. 14 i 13 arów przy ul. Ochotników Wêgierskich, blisko ul. Œwierdzowej, tel Og³oszenie Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Potoczku - 50 lat minê³o. Dnia paÿdziernika 2011 r. o godz. 11 w ZSCKR w Potoczku odbêd¹ siê uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia szko³y. Obchody bêd¹ po³¹czone z wrêczeniem i poœwiêceniem sztandaru oraz spotkaniem absolwentów. Szczegó³y dostêpne na stronie i pod tel Serdecznie zapraszamy na obchody jubileuszu wszystkich absolwentów szko³y rolniczej w Potoczku. Komitet Organizacyjny obchodów i dyrekcja szko³y

3 Wa ¹ siê losy janowskiej prokuratury Cd. ze str. 1 Pomys³ budzi kontrowersje, protestuj¹ prokuratorzy, samorz¹dowcy, radni, zwi¹zkowcy z NSZZ Solidarnoœæ, szefowie partii politycznych, a ich wspólne stanowisko, wypracowane na posiedzeniu Komisji Prawa i Porz¹dku, zosta³o wystosowane do premiera, wicepremiera, ministra sprawiedliwoœci, przewodnicz¹cego Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka, prokuratora generalnego, prokuratora okrêgowego w Zamoœciu i Lublinie oraz do parlamentarzystów z okrêgu lubelskiego. Podobne stanowiska wystosowali równie radni gminni z 7. gmin naszego powiatu. Co otrzymano w odpowiedzi? - W Ministerstwie Sprawiedliwoœci nie s¹ obecnie prowadzone prace legislacyjne nad zmian¹ rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okrêgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci, zwi¹zane z likwidacj¹ Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim - uspokaja w piœmie Grzegorz Wa³ejko - Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Sprawiedliwoœci. - W wypadku sformu³owania przez Prokuratora Generalnego postulatu likwidacji janowskiej prokuratury, ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie podejmie Minister Sprawiedliwoœci. Decyzja ta bêdzie nastêpstwem szczegó³owej analizy i oceny zarówno argumentów, przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, jak równie istotnych racji o charakterze spo³ecznym, w tym równie podniesionych w Stanowisku Rady Powiatu w Janowie Lubelskim - czytamy w koñcówce pisma. W tej sprawie, na mównicy sejmowej interweniowa³ równie Marian Starownik - Pose³ na Sejm RP. O zamiarze likwidacji rejonowych s¹dów i prokuratur g³oœno by³o ju w 2009 roku. Wówczas Ministerstwo zwraca³o uwagê na znaczne rozdrobnienie jednostek wymiaru sprawiedliwoœci, na liczbê wp³ywaj¹cych spraw, a co za tym idzie - na racjonalne wykorzystanie kadry resortu sprawiedliwoœci. Teraz sprawa o y³a w zwi¹zku z podjêciem przez Prokuraturê Generaln¹ dzia³añ, maj¹cych na celu reorganizacjê funkcjonowania oœrodków zamiejscowych prokuratur okrêgowych i rejonowych, jak równie samych prokuratur rejonowych o obsadzie od 3 do 5 etatów orzeczniczych. Nieoficjalnie mówi siê, e oko³o 40. tego typu placówek mo e znikn¹æ z mapy kraju. - Uwa am, e tam, gdzie jest s¹d rejonowy i komenda powiatowa policji, tam powinna byæ i prokuratura, bo te instytucje s¹ ze sob¹ powi¹zane. Nasza prokuratura obs³uguje oko³o 50 tys. mieszkañców powiatu janowskiego, a oprócz œcigania przestêpstw, œwiadczy równie pomoc prawn¹ z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i prawa pracy, czêsto osobom najbiedniejszym - t³umaczy prokurator Ewa KuŸnicka. Ogó³em, w kraju mamy 42. prokuratury okrêgowe, z których dwie: w Lublinie i Zamoœciu, znajduje siê w województwie lubelskim. Prokuraturze Okrêgowej w Lublinie podlegaj¹ 2 oœrodki zamiejscowe tej e prokuratury oraz 15 prokuratur rejonowych (m.in. Kraœnik), natomiast Prokuratura Okrêgowa w Zamoœciu skupia jedynie 6 prokuratur rejonowych, z których jedna - nasza, mo e zostaæ zlikwidowana. Jeœli do tego dojdzie, wszelkie sprawy bêdziemy musieli za³atwiæ w prokuraturze w Bi³goraju. Tam te znajdzie pracê z naszej prokuratury 5. prokuratorów oraz 5. urzêdników, którzy automatycznie stan¹ siê pracownikami tamtejszej prokuratury. Oszczêdnoœci (iluzoryczne) mog¹ byæ z tytu³u dodatku funkcyjnego. Warto tutaj zaznaczyæ, i Prokuratura w Janowie Lubelskim posiada w³asn¹ siedzibê w nowo zakupionym i wyremontowanym budynku, wiêc kosztów za wynajem lokalu nie ponosi adnych. Zapewne Ministerstwo Sprawiedliwoœci szuka oszczêdnoœci, choæ - zdaniem niektórych, w miejsce oszczêdnoœci pojawi¹ siê utrudnienia i koszty. - Planowane przeniesienie prokuratury do Bi³goraja utrudni wspó³pracê prokuratury z Komend¹ Powiatow¹ Policji i z S¹dem Rejonowym, a tak e zwiêkszy koszty prowadzonych postêpowañ (...). Nale y zaznaczyæ, e (...) pojawiaj¹ce siê coraz czêœciej informacje o likwidacji instytucji o zasiêgu powiatowym mog¹ doprowadziæ nasze spo³eczeñstwo do wyra enia swego niepokoju w bardzo zdecydowanych formach (...) - czytamy w liœcie protestacyjnym. Do bardziej zdecydowanej formy protestu nawo³ywa³ Ryszard Majkowski - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej, który stwierdzi³, e z tym problemem nale y wyjœæ na ulicê, eby zorganizowaæ protest spo³eczny, chocia by w postaci blokady drogi krajowej 19 i 74. Jego zdaniem nale y pamiêtaæ, e dzisiaj chc¹ nam zabraæ prokuraturê, a jutro mo e to byæ s¹d lub komenda policji, dlatego te trzeba temu zdecydowanie przeciwdzia³aæ, bo to, e powiat janowski jest powiatem ma³ym, nie oznacza, e s³abym. Formê protestu spo³ecznego, pod warunkiem, e zostanie przeprowadzony zgodnie z prawem, popar³ równie Krzysztof Ko³tyœ - Burmistrz Janowa. Z kolei Jan Frania - radny wojewódzki zaznaczy³, e w ratowaniu janowskiej prokuratury wa ny jest czas i wspólne, zwarte dzia³anie z Zarz¹dem Województwa Lubelskiego oraz liderami partii politycznych, dzia³aj¹cych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Doda³, e Sensownym jest zapis o zwiêkszeniu iloœci etatów i poszerzeniu obszaru dzia³ania janowskiej prokuratury o 3 dodatkowe gminy. W trakcie spotkania przewa a³y opinie, i likwidacja prokuratury wygeneruje dodatkowe koszty, m.in. transportu aresztantów, wezwañ œwiadków, zwrotu kosztów (prokuratorom) za dojazdy do pracy czy przyjazdu prokuratora na miejsce zdarzenia. Czy inne prokuratury rejonowe w województwie lubelskim s¹ zagro one? Okazuje siê, e nie. - Z oficjalnych informacji wynika, e w skali naszego województwa tylko jedna prokuratura rejonowa zosta³a wytypowana do likwidacji - nasza - zauwa a Grzegorz Krzysztoñ - Naczelnik Wydzia³u Organizacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Dlaczego nasza, skoro piêciu prokuratorów pracuje równie we W³odawie? Co bierze siê pod uwagê przy typowaniu danej prokuratury do likwidacji? Liczbê mieszkañców, statystyki policyjne, liczbê i rodzaj spraw, prowadzonych przez prokuraturê? - Sprawne dzia³anie prokuratury, s¹du oraz policji powoduje, i poziom przestêpczoœci na naszym terenie jest niski, ale fakt ten nie mo e byæ brany pod uwagê przy likwidacji naszej prokuratury - nie mo emy byæ karani za spokój i dobr¹ pracê - mówi Jerzy Bielecki - Starosta Janowski. A co z czasem? Wszak dzisiaj k³adziony jest nacisk na sprawne i efektywne dzia³anie urzêdów i instytucji, na rozpatrywanie sprawy bez uzasadnionej zw³oki. Ci¹gle s³yszymy o budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego, któremu sprzyja lokalna samorz¹dnoœæ i przemyœlana decentralizacja - jednym s³owem, dzisiaj urz¹d ma byæ bli ej obywatela, bo na pierwszym miejscu ma byæ dobro i po ytek obywateli. O sprawie zostali powiadomieni równie parlamentarzyœci, a - zdaniem Marka Piecha - Wójta gminy Dzwola - z racji zbli aj¹cych siê wyborów, aden z nich nie odmówi poparcia. Z informacji i doniesieñ prasowych wynika, e prokurator okrêgowy i apelacyjny negatywnie zaopiniowa³ likwidacjê janowskiej prokuratury. - Argumenty, przemawiaj¹ce za dalszym funkcjonowaniem Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim, przedstawione w przekazanym stanowisku (...), zostan¹ rozwa one w toku prac Zespo³u (ds. oceny zasadnoœci funkcjonowania niektórych prokuratur, a tak e celowoœci ich utrzymywania - przyp. red.). Prace Zespo³u zostan¹ zakoñczone sprawozdaniem i rekomendacj¹ dla Prokuratora Generalnego, który na ich podstawie podejmie decyzjê w przedmiocie podjêcia dzia³añ, zmierzaj¹cych do likwidacji jednostki lub do dalszego jej funkcjonowania - czytamy w piœmie Prokuratury Generalnej. Decyzje maj¹ zapaœæ do koñca roku. Alina Boœ Cd. ze str. 1 Efekty sesyjnej debaty Radni przyjêli sprawozdanie finansowe szpitala Na tej e sesji radni powiatowi przyjêli równie sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za 2010 r. Wczeœniej, sprawozdanie zosta³o zbadane przez bieg³ego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radê Spo³eczn¹ Szpitala. W trakcie dyskusji, Józef Zbytniewski (w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwoœci) zawnioskowa³ o wprowadzenie poprawki nastêpuj¹cej treœci: Negatywnie ocenia siê wykonanie planu finansowego szpitala za W ten sposób chcemy zwróciæ uwagê na trudn¹ sytuacjê finansow¹ szpitala, której skutki mog¹ byæ bardzo bolesne i dla szpitala, i dla ca³ego powiatu - mówi³ w uzasadnieniu. Co na to inni radni? - Jeœli w tym roku nie bêdzie oszczêdnoœci - powstanie strata, to w nastêpnym mo e siê okazaæ, e szpital - z mocy prawa - zostanie przekszta³cony w spó³kê, a zobowi¹zania przejmie Starostwo, jednak e Zarz¹d Powiatu stoi na stanowisku, aby s³u bê zdrowia utrzymaæ w obecnym kszta³cie prawnym - jako szpital powiatowy i publiczny - stwierdzi³ m.in. radny Grzegorz Pyrzyna. - Szpital to nie przedsiêbiorstwo, a zad³u enie szpitala jest win¹ pañstwa. Zaczê³o siê od wprowadzenia tzw. Ustawy 203, a teraz dosz³y do tego nadlimity, czyli wykonane us³ugi zdrowotne, za które NFZ nie chce zap³aciæ - mówi³ Zygmunt Wasilewski. - Dzisiaj, w sytuacji kryzysowej pañstwa, zarz¹dzaæ szpitalem nie jest ³atwo, dlatego te pozwólmy Dyrekcji szpitala normalnie pracowaæ - apelowa³ Stanis³aw Mazur. - Szpital jest zarz¹dzany prawid³owo, a zad³u enie szpitala powoduj¹ niezap³acone nadwykonania, bo przecie szpital nie mo e nie udzieliæ pomocy potrzebuj¹cemu - zaznaczy³ Micha³ KuŸnicki. - Nie mo emy przejœæ obojêtnie wzglêdem tych cyfr. Sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2010 zamyka siê strat¹ w wysokoœci oko³o 2,4 mln z³, a ³¹czne zobowi¹zania szpitala wynosz¹ oko³o 26 mln z³ (wed³ug nowych zasad ksiêgowania). Bieg³y pozytywnie ocenia wykonanie sprawozdania szpitala pod wzglêdem technicznym i merytorycznym, bada, czy wykazane w nim dane s¹ zgodne z ksiêgami rachunkowymi szpitala, ale w swojej ocenie zaznacza, m.in., e funkcjonowanie szpitala jest zagro one - zauwa y³ Jerzy Bielecki - Starosta Janowski. Radny Zenon Sydor pozytywnie oceni³ pracê Dyrekcji Szpitala, zwracaj¹c uwagê na szereg wa nych inwestycji (wykonanych w szpitalu na przestrzeni ostatnich lat), które pozwalaj¹ kontraktowaæ us³ugi lecznicze w Narodowym Funduszu Zdrowia. - Powiat nie ma z³ych intencji wobec szpitala, ale na bud et szpitala musi patrzeæ realnie, bo jeœli bud et siê nie domknie wynikiem dodatnim, to powiat bêdzie zobligowany do pokrycia straty, a powiatu nie staæ na takie dzia³anie, poniewa nie ma na ten cel przypisanych ustawowo dochodów. Dalej, jeœli strata finansowa nie zostanie pokryta przez powiat w ci¹gu 3 miesiêcy od daty przyjêcia sprawozdania finansowego, to w okresie 12 miesiêcy powiat zobligowany jest now¹ ustaw¹ do przekszta³cenia szpitala w spó³kê lub do jego likwidacji - zaznaczy³a Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu. Radny Józef Pachuta - w imieniu pacjentów, zaapelowa³ o powo³anie specjalnego zespo³u, który ratowa³by szpital. Po burzliwej dyskusji, radny Zbytniewski stwierdzi³, e Temat jest gor¹cy i e wymaga przeanalizowania na specjalnej sesji Rady Powiatu, poœwiêconej tylko i wy³¹cznie sprawom szpitala. Ostatecznie, Rada Powiatu przyjê³a sprawozdanie szpitala za rok Z myœl¹ o rolnikach Tego dnia radni powiatowi przyjêli równie wniosek w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, a w szczególnoœci wyrównania dop³at rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników pañstw, tzw. starej Unii. Nad podobnym wnioskiem pochylali siê równie radni gminni w ca³ym powiecie. Wniosek jest efektem listu Jaros³awa Kaczyñskiego - Prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci, skierowanego do samorz¹dów wszystkich szczebli. - W obliczu narastaj¹cego kryzysu ywnoœciowego na œwiecie i gwa³townego wzrostu cen ywnoœci, nie mo na sobie pozwoliæ na jakiekolwiek os³abienie bezpieczeñstwa ywnoœciowego Polaków, a to bezpieczeñstwo gwarantuj¹ wy³¹cznie polscy rolnicy, pod warunkiem, e bêd¹ mieli zapewnione równe z innymi rolnikami warunki funkcjonowania w Unii Europejskiej - czytamy w piœmie Prezesa Kaczyñskiego. Niektórzy radni w tej sprawie mieli swoje odrêbne zdanie, ale ostatecznie wniosek zosta³ przeg³osowany jednog³oœnie, a potem przes³any Donaldowi Tuskowi - Prezesowi Rady Ministrów. Alina Boœ Z PKS-em nam po drodze - tak czy nie? - Uwa am, e tak. PKS m¹drze zarz¹dzany móg³by przynosiæ zyski, tym bardziej, e na dzieñ dzisiejszy w s t a l o w o w o l s k i m P K S - i e z o s t a ³ a przeprowadzona restrukturyzacja, a wiêc koszty odpraw pracowniczych ponios³a Stalowa Wola. Poza tym, zwiêkszy³by siê maj¹tek trwa³y powiatu, a i nieruchomoœci z czasem zyska³yby na wartoœci - t³umaczy Stanis³aw Mazur - radny powiatowy. - Dodam, e wójtowie deklaruj¹, i nowo powsta³ej spó³ce zlec¹ kursy szkolne, natomiast Stalowa Wola deklaruje równie sprzeda CPN-u, którego dochody mo na by by³o zwiêkszyæ poprzez upusty i mar e dla sta³ych odbiorców. Dochody wzros³yby równie, gdyby wyprowadzono busy z ulicy Œwierdzowej na dworzec za op³at¹ za ka dorazowy wjazd. Nie bez znaczenia jest równie fakt utworzenia nowych miejsc pracy. Moim zdaniem, PKS janowski nale y odkupiæ i przekszta³ciæ w spó³kê prawa handlowego ze 100% udzia³em Starostwa Powiatowego. Sk¹d pieni¹dze? - Z kredytu pod zastaw nieruchomoœci. Kto by³by porêczycielem? - Powiat - t³umaczy radny. - W adnym razie! Powiatu nie staæ na zaci¹ganie kilkumilionowego kredytu na zakup maj¹tku PKS-u, poza tym, po co nam PKS, skoro mo emy mieæ obs³ugê kursów przez prywatnego przewoÿnika bezp³atnie?! Inna sprawa, e na g³owie mamy szpital i termo-modernizacjê obiektów szkolnych. Moim zdaniem, my powinniœmy schodziæ z kosztów, a nie ich tworzyæ, przecie wiadomo, e ten PKS na siebie nie wyrobi - oponuje Barbara Fuszara - Skarbnik Powiatu. - Stalowa Wola grozi³a, e z koñcem czerwca zlikwiduje kursy PKS-u, bo im siê to nie op³aca, i co, zlikwidowa³a?! Nie! Mamy koniec lipca, a PKS-y, jak kursowa³y, tak kursuj¹. Nie tak dawno zwróciliœmy siê z pismem do PKS-u w Stalowej Woli, eby - je eli nie chc¹ jeÿdziæ - zwrócili nam zezwolenia ( ebyœmy mogli innego przewoÿnika w to miejsce zatrudniæ), a tu raptem okazuje siê, e chc¹ jeÿdziæ nadal, czyli te kursy s¹ dla ich op³acalne i to bez naszego dofinansowania - informuje Boles³aw Radzik - Naczelnik Wydzia³u Komunikacji Starostwa. - Pomys³ przejêcia PKS-u to z³y pomys³. Dlaczego? Po pierwsze, powiat nie ma pieniêdzy, eby to kupiæ, po drugie - wójtowie nie chc¹ w to wchodziæ, a po trzecie - gdybyœmy go nawet przejêli, to wiadomo, e trzeba zadbaæ o tabor, zatrudniæ pracowników, utworzyæ Radê Nadzorcz¹, Zarz¹d Spó³ki (a wiadomo, ile takie osoby zarabiaj¹), czyli koszty wzrosn¹, a gdzie dochody?! Skoro taki PKS w Stalowej Woli, który funkcjonuje na rynku od ponad roku, by siê utrzymaæ na powierzchni sprzedaje maj¹tek i w Janowie, i w Stalowej Woli, to niby z jakiej racji u nas ma byæ inaczej? Jaki sens jest wydawaæ kilka milionów z³ na coœ, co za chwilê trzeba bêdzie restrukturyzowaæ albo sprzedawaæ, skoro mamy w tej chwili wszystkie kursy obs³ugiwane za darmo?! Na dzieñ dzisiejszy, PKS obs³uguje wszystkie gminy w naszym powiecie (oprócz gminy Potok Wielki, w której kursuje prywatny przewoÿnik), tak e w³aœciwa komunikacja, jeœli nie przez PKS, to przez prywatnego przewoÿnika, jest i bêdzie zapewniona - uspokaja Naczelnik Radzik. Alina Boœ; foto: Dorota Kozdra strona 3

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK WARMIŃSKO - MAZURSKIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2016 roku ZATWIERDZAM /organizator szkolenia/ URZĄD GMINY W WYDMINACH UZGADNIAM... /Wojewoda Warmińsko-Mazurski/

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Opisowa Dokumenty odniesienia: a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 416); b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo