Wstawić okładkę (osobny plik PDF)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstawić okładkę (osobny plik PDF)"

Transkrypt

1 Wstawić okładkę (osobny plik PDF)

2 Współautorzy (Urząd Miasta Włocławka oraz Remarket Doradztwo Sp. z o.o.) dziękują wszystkim, którzy wyrazili wolę i chęć współpracy przy przygotowaniu danych oraz konsultacjach merytorycznych, których wynikiem jest niniejsze opracowanie. Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/ Włocławek tel.: (0..54) , fax: Remarket Doradztwo Sp. z o.o. ul. Puszczyka 10 lok Warszawa tel.: (0..22) fax: tel. kom.: Niniejsze opracowanie jest dokumentem przygotowanym zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławka i może być wykorzystane wyłącznie przez osoby uprawnione do tego decyzją Prezydenta Miasta. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji rzeczowych, finansowych i organizacyjnych dostarczonych przez Urząd Miasta Włocławka. Przedmiotowe dane zostały przyjęte w dobrej wierze co do zgodności z ich stanem faktycznym i prawnym, kompletności i pełnej wiarygodności. 2

3 Spis treści: 1. WPROWADZENIE Misja i wizja rewitalizacji Miasta Włocławka Włocławek kluczowe płaszczyzny rozwoju miasta Wizja Włocławka Założenia do misji Włocławka Waga rewitalizacji Cele rewitalizacji we Włocławku Innowacyjność programu Priorytety rewitalizacji Włocławka Kompleksowość rewitalizacji Szczególne przesłanki uspołecznienia procesu rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławka Struktura prac zmierzających do sporządzenia programu rewitalizacji Włocławka Twórcy programu rewitalizacji Włocławka KLUCZOWE PROBLEMY UTRUDNIAJĄCE MIASTU REALIZACJĘ CELU ZPORR WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI OBSZARÓW MIASTA DIAGNOZA JAKOŚCIOWA POTENCJALNYCH PŁASZCZYZN ROZWOJU WŁOCŁAWKA ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU (WYZNACZENIE GRANIC) WRAZ Z UZASADNIENIEM Wyznaczenie granic rewitalizowanego obszaru Wyznaczenie priorytetowych i pilotażowych projektów Miasta Projekty angażujące mieszkańców PODOKRESY PROGRAMOWANIA KLUCZOWE PROGRAMY W OBSZARZE REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA Poprawa stanu technicznego oraz zagospodarowania substancji mieszkalnej i rozwoju infrastruktury w obszarze Śródmieścia Program Małych Ulepszeń Program Nasz Dom Program Adaptacji i Nadbudów Strychów Program Dokumentacja techniczna Programy Wzorowy gospodarz, Kolorowy balkon, Zgrana wspólnota Program Kamienica czynszowa Zabezpieczenie lokali zamiennych i rotacyjnych Program Puszka Farby Za Złotówkę Adaptacja zabytków na Szlaku Obiektów Zabytkowych dla celów rozwoju turystyki

4 6.3 Program kwater turystycznych w systemie Bed & Breakfast & Hobby (BBH) PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Rewitalizacja Fabryki Fajansu Informacja Turystyczna Zagospodarowanie Bulwarów nad Wisłą Weekendowy Czarter Jachtów Żaglowych na Jeziorze Włocławskim Baza Weekendowej Turystyki Żeglarskiej Budowa Przystani Wodnej na Dolnej Wiśle Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12A Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności społecznej i kulturalnej mających za zadanie odbudowę więzi społecznych wśród mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12A Budowa Przystani Wodnej na Dolnej Wiśle Adaptacja Amfiteatru i Budynku dla celów Włocławskiego Klubu Bokserskiego "START" Rewitalizacja Fabryki Fajansu Galeria Sztuki Współczesnej Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławskie Centrum Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Towarzystwo Miłośników Włocławka Rewitalizacja Fabryki Fajansu pozostałe instytucje kultury Modernizacja budynku Starej Remizy przy ul. Żabiej Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Adaptacja Bursy szkolnej przy ul. Ogniowej Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Remont Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego Remont Czarnego Spichrza Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12A Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej Adaptacja Bursy szkolnej przy ul. Ogniowej Remont budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji i integrację osób niepełnosprawnych Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12A

5 7.4.2 Modernizacja budynku Starej Remizy przy ul. Żabiej Modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej Adaptacja Bursy szkolnej przy ul. Ogniowej Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności opiekuńczej oraz zdrowotnej Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych Budowa Przystani Wodnej na Dolnej Wiśle Weekendowy Czarter Jachtów Żaglowych na Jeziorze Włocławskim Baza Weekendowej Turystyki Żeglarskiej Adaptacja Amfiteatru i Budynku dla celów Włocławskiego Klubu Bokserskiego "START" Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Zagospodarowanie Bulwarów nad Wisłą Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez wyburzenia i odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków mieszkalnych lub użytkowych o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Prace konserwatorskie i remonty historycznych obiektów poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do zachowania dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenia stałych miejsc pracy Rewitalizacja Fabryki Fajansu Informacja Turystyczna Rewitalizacja Fabryki Fajansu Galeria Sztuki Współczesnej Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławskie Centrum Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Towarzystwo Miłośników Włocławka Rewitalizacja Fabryki Fajansu pozostałe instytucje kultury Modernizacja budynku Starej Remizy przy ul. Żabiej Remont Czarnego Spichrza Zagospodarowanie zdegradowanych gruntów po-przemysłowych bądź po-wojskowych Prace konserwatorskie i remonty zabytków oraz obiektów sakralnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do rozwoju turystyki i tworzenia stałych miejsc pracy

6 Rewitalizacja Fabryki Fajansu - Informacja Turystyczna Rewitalizacja Fabryki Fajansu Galeria Sztuki Współczesnej Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Włocławskie Centrum Kultury Rewitalizacja Fabryki Fajansu Towarzystwo Miłośników Włocławka Rewitalizacja Fabryki Fajansu pozostałe instytucje kultury Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Remont Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana ul. Maślana Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Zagospodarowanie Bulwarów nad Wisłą Remont mostu na rzece Zgłowiączce Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej szczególnie w zakresie tworzenia miejsc pracy i ochrony środowiska Budowa sieci cieplnej w ulicach: Łęgska, Tumska, Wyszyńskiego, Rzeczna i Szpitalna Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Śródmieściu Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach Utworzenie systemu bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości Rozbudowa systemu monitoringu ulic Włocławka Rewitalizacja Parku Sienkiewicza Ogródek Jordanowski Adaptacja boisk przyszkolnych przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI Przewidywane źródła finansowania zadań Plan finansowy realizacji rewitalizacji w latach oraz następnych obciążenie budżetu Miasta Włocławek SYSTEM WDRAŻANIA LPR SYSTEM OKRESOWEJ AKTUALIZACJI WE WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI Kategorie beneficjentów Procedura wyboru projektów do LPR projektów zgłaszanych przez zewnętrznych (w stosunku do gminy) beneficjentów Procedura wyboru i hierarchizacji w LPR projektów zgłaszanych przez gminę oraz podmioty zależne od gminy System okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi

7 11. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Cele okresowej analizy i oceny realizacji LPR System okresowej analizy i monitorowania Wskaźniki wkładu, produktu i rezultatu Wskaźniki wkładu Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Nowe wskaźniki Kanały komunikacji społecznej ZAŁĄCZNIKI Rewitalizacja lista typowych działań Wskaźniki produktu i rezultatu (działanie 3.3 ZPORR) Karta projektu do LPR Formularz oceny finansowej zgłoszenia projektu przez beneficjenta zewnętrznego do LPR Formularz oceny finansowej i merytorycznej zgłoszenia projektu przez gminę bądź jej jednostkę do LPR Wybrane karty zgłoszenia projektów Ankieta potrzeb remontowych

8 SPIS TABEL 1. Tabela oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Włocławka Plan finansowy realizacji rewitalizacji we Włocławku w latach i następnych Wskaźniki produktu i rezultatu (działanie 3.3 ZPORR) Ankieta potrzeb i możliwości remontowych

9 SPIS RYSUNKÓW 1. Odpowiedź ogółu ankietowanych osób na pytanie: Czy Miastu potrzebny jest LPR? Priorytetowe typy działań w obszarze infrastruktury Priorytetowe typy działań w obszarze gospodarczym Priorytetowe typy działań w obszarze społecznym Potrzeba stworzenia programu rewitalizacji w ocenie internatów Warsztaty zrealizowane , poświęcone stworzeniu wspólnej oferty dla mieszkańców Włocławka przez kilka instytucji kultury Problemy w obszarze infrastruktury i obiektów budowlanych Problemy w obszarze gospodarczym Problemy w obszarze społecznym Mocne strony Miasta Granice obszaru rewitalizacji Widok nieruchomości zabudowanej przy ul. Żabiej 12A od frontu Widok nieruchomości zabudowanej przy ul. Żabiej 12A od strony parkingu Najbardziej atrakcyjne projekty z obszaru infrastruktury, w których wzięliby udział uczestnicy sondażu Najbardziej atrakcyjne projekty z obszaru gospodarczego, w których wzięliby udział uczestnicy sondażu Najbardziej atrakcyjne projekty z obszaru społecznego, w których wzięliby udział uczestnicy sondażu Wzór Karty projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wzór formularza oceny finansowej zgłoszenia projektu przez beneficjenta zewnętrznego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wzór formularza oceny finansowej i merytorycznej zgłoszenia projektu przez gminę bądź jej jednostkę do Lokalnego Programu Rewitalizacji Karta projektu Przebudowa budynku przy ul. Żabiej Karta projektu Budowa Przystani Wodnej na Dolnej Wiśle Karta projektu Remont w klubie Stara Remiza Karta projektu Weekendowy czarter jachtów żaglowych na Jeziorze Włocławskim. Baza weekendowej turystyki żeglarskiej Karta projektu Remont Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana we Włocławku, ul. Maślana Karta projektu Remont Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego Karta projektu Modernizacja i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych i tarasu widokowego w budynku Starostwa powiatowego we Włocławku Karta projektu Utworzenie strefy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości. Montaż systemu monitoringu i modernizacja oświetlenia Karta projektu Remont mostu na rzece Zgłowiączce

10 Spis najczęściej używanych skrótów EFRR EFS EOG EQUAL INTERREG Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Obszar Gospodarczy Inicjatywa wspólnotowa wspierająca realizację projektów transnarodowych skierowanych na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Inicjatywa Unii Europejskiej wspierająca współpracę obszarów przygranicznych dwóch państw członkowskich LPR Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławka Na Lata i następne MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy MSP Małe i średnie przedsiębiorstwa NPR Narodowy Program Rozwoju OOŚ Ocena Oddziaływania na Środowisko PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PHARE Program pomocy w przebudowie gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej PWW Podstawy Wsparcia Wspólnoty SIMIK System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw SWOT Analiza czynników rozwojowych mocnych i słabych stron podmiotu analizy oraz szans i zagrożeń wynikających z wpływu otoczenia. UE Unia Europejska ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Szersze wytłumaczenie powyższych oraz definicje pozostałych skrótów zamieszczono w Słowniczku zawartym w dokumencie Diagnoza faktograficzna do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na Lata i następne. 10

11 1. WPROWADZENIE 1.1 Misja i wizja rewitalizacji Miasta Włocławka Rewitalizacja stanowi odpowiedź na skumulowany przez lata, kompleksowy proces równoległej degradacji materialnej, społecznej i ekonomicznej Miasta Włocławka. Rewitalizacja jest zintegrowanym, świadomie inicjowanym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach Włocławka, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju kultury, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych, a także przywrócenia ładu przestrzennego Rewitalizacja jest kompleksowym programem remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranych obszarach miasta, bezpośrednio powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym Włocławka. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych wyburzeń, remontów, adaptacji, ulepszeń itp. z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących we wskazanych obszarach: bezrobociem, przestępczością, zanikiem więzi rodzinnych i ucieczką wykształconej młodzieży do innych, lepiej rozwiniętych gospodarczo miast. Rewitalizacja będzie realizowana z krajowych środków publicznych i prywatnych z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławka zostało poprzedzone następującymi działaniami o charakterze przygotowawczym: podjęciem w dniu 17 listopada 2003 roku Uchwały Nr 82/XIV/2003 Rady Miasta Włocławka w sprawie podjęcia wstępnych działań do programu Rewitalizacji Śródmieścia Włocławka oraz przyjęciu granic obszaru rewitalizacji, Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 53/2004 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławka, Zaproszeniem do udziału w konsultacjach poszczególnych etapów prac nad realizacją LPR przedstawicieli lokalnej społeczności, podjęciem współpracy z firmą konsultingową wspierającej opracowanie LPR, nawiązaniem współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku w zakresie sondażu społecznego i współpracy z młodzieżą studencką. 11

12 1.2 Włocławek kluczowe płaszczyzny rozwoju miasta Wizja Włocławka Włocławek miastem zadbanym, ekologicznym i życzliwym mieszkańcom, miastem rozwijającym swe funkcje gospodarcze poprzez odbudowę zasobów ludzkich i struktury urbanistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kulturowych, miastem wspierającym rozwój regionu poprzez współpracę międzygminną w zakresie turystyki, rekreacji i edukacji Założenia do misji Włocławka Przesłaniem misji Włocławka jest rozwój społeczno-gospodarczy regionu Zalewu Włocławskiego dzięki skutecznej absorpcji funduszy unijnych, poprzez zaoferowanie wartościowych atrakcji środowiska kulturowego i naturalnego dla masowego, średnio zamożnego turysty. Misją Miasta jest takie wzbogacenie atrakcji turystycznych i umiejętna ich promocja, aby zatrzymać turystów odwiedzających subregion przynajmniej na jeden nocleg, gdyż to dopiero będzie impulsem dla rozwoju usług okołoturystycznych i generować będzie znaczącą liczbę nowych miejsc pracy. Zważywszy, że turystyka staje się coraz silniejszą gałęzią gospodarki, a zagrożenie światowym terroryzmem zniechęca do dalekich wyjazdów zagranicznych można przyjąć, że konsekwentna realizacja programu doprowadzi do poprawy sytuacji gospodarczej i społecznej w subregionie. 1.3 Waga rewitalizacji Harmonijny oraz trwały rozwój obszarów miejskich jest kluczem do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Dlatego też idea harmonijnego rozwoju miast i aglomeracji jest szeroko propagowana na forum wspólnotowym oraz poszczególnych Państw Członkowskich. Wychodząc na przeciw toczącej się debacie Komisja Europejska stwierdziła, iż: Kwestia rozwoju obszarów miejskich (...) jest sercem przemian gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Miasta są kluczowym czynnikiem dla prowadzenia strategii spójności i zrównoważonego rozwoju Problematykę harmonijnego rozwoju tkanki miejskiej zauważył również Parlament Europejski, który w swojej rezolucji dotyczącej Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II zwrócił uwagę, iż: położenie znacznego nacisku na potrzebę zintegrowanego podejścia rozwoju polityki miejskiej jako bieżącej wygląda na jedyną drogę do zaakcentowania problemów gospodarczych, społecznych, i środowiskowych w strefach miejskich. Poza tym Komitet Regionów w opinii dotyczącej ram działań, podkreślił: de- 12

13 cydującą rolę miast we wdrażaniu głównych celów UE spójności gospodarczej i społecznej, zatrudnienia, konkurencyjności i równowagi środowiskowej. Zdaniem Komitetu Regionów (...) demonstruje to potrzebę bliższego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w formułowaniu przyszłej polityki i poznania, że miasta (...) powinny być prawdziwymi partnerami w tym procesie. Problemy degradacji gospodarczej, przestrzennej i społecznej obserwowane są zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i poszczególnych Państw Członkowskich. Dlatego też przygotowywanie kompleksowych programów rewitalizacji, łączących powyższe elementy jest nieuniknioną drogą w kierunku poprawy jakości życia oraz rozwoju lokalnego miast i aglomeracji w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 1.4 Cele rewitalizacji we Włocławku Zasadniczym celem rewitalizacji Włocławka jest: Ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, a także zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych Powyższy cel zasadniczy zostanie zrealizowany poprzez zaprogramowanie rozwoju infrastrukturalnego, gospodarczego i społecznego miasta jako elementu większego programu rozwojowego realizowanego dla aglomeracji miejskich i gmin wiejskich położonych wzdłuż Dolnej Wisły. Rewitalizacja obejmie więc realizację następujących celów cząstkowych: 1. Opracowaną Strategię Rozwoju Zintegrowanego Markowego Produktu Turystycznego Trakt Dolnej Wisły 2. Opracowany dokument Subregionalnego Programu Rewitalizacji Regionu Dolnej Wisły na lata Stworzone kompletne wnioski skierowane do funduszy Unii Europejskiej (EFRR, EFS), EOG i źródeł krajowych (fundusze publiczne, środki prywatne) oraz pozyskanie finansowania zadań zaplanowanych do realizacji w programie (do realizacji w latach ) 4. Zrealizowane i rozliczone przedsięwzięcia inwestycyjne oraz projekty społeczne i gospodarcze w okresie Zrealizowane aktualizacje Subregionalnego Programu Rewitalizacji w latach Efekty rewitalizacji można czytelnie przedstawić w rozbiciu na trzy kluczowe sfery gospodarkę, społeczeństwo oraz infrastrukturę i obiekty budowlane. Efekty rewitalizacji w płaszczyźnie gospodarczej: 1. Stworzony zintegrowany, markowy produkt turystyczny obejmujący Miasto Włocławek oraz inne aglomeracje znajdujące się w obszarze Dolnej Wisły począwszy od Warszawy a skończywszy na Trójmieście. 13

14 2. Opracowany i wdrożony system zarządzania produktem turystycznym stworzonym w ramach programu. 3. Wykreowana marka produktu turystycznego regionu. 4. Wyższe dochody z rozwoju turystyki czerpane przez lokalne społeczności (MSP, mieszkańców) uczestniczące w projekcie. 5. Wyższa jakość obsługi turystów oraz mieszkańców. 6. Stworzone narzędzia wsparcia MŚP i mikroprzedsiębiorców (inkubatory przedsiębiorczości i inne). 7. Stworzone nowe oraz umocnione istniejące miejsca pracy w sferze usług turystycznych i okołoturystycznych. 8. Pozyskani inwestorzy instytucjonalni przez gminy uczestniczące w projekcie. 9. Absorpcja funduszy pomocowych UE w projektach związanych z rozwojem gospodarczym subregionu. Efekty rewitalizacji w płaszczyźnie społecznej: 1. Aktywizacja instytucji kultury wdrożenia zmian skierowanych na zarządzanie marketingowe podporządkowane nastawieniu organizacji na klienta turystę, mieszkańca, przechodnia. 2. Uatrakcyjnienie działalności kulturalnej i edukacyjnej na obszarze objętym programem. 3. Zwiększona liczba oraz atrakcyjniejsza oferta organizacji sportowych i rekreacyjnych. 4. Stworzone narzędzia wsparcia organizacji pozarządowych (inkubatory NGO). 5. Absorpcja funduszy pomocowych UE w projektach związanych z rozwojem społecznym subregionu. 6. Aktywizacja zagrożonych bądź zdegradowanych środowisk dziecięcych, młodzieżowych, rodziny, przestępczych, patologicznych (narkotyki, alkoholizm), po-produkcyjnych. 7. Umocnienie tożsamości narodowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego subregionu dla przyszłych pokoleń. 8. Poprawiony dostęp do służby zdrowia i wyższa jakość usług medycznych. 9. Poprawione bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. 10. Zintegrowane społeczeństwo. Efekty rewitalizacji w płaszczyźnie infrastruktury i obiektów budowlanych: 1. Remonty i modernizacje infrastruktury oraz obiektów budowlanych w szczególności rewaloryzacje zabytków dziedzictwa kulturowego i przemysłowego. 2. Zachowanie ładu przestrzennego oraz wzrost estetyki miast i wsi subregionu. 3. Rozwój (budowa, adaptacja, modernizacja) infrastruktury niezbędnej do rozwoju gospodarczego i społecznego. 14

15 4. Poprawione warunki mieszkaniowe. 5. Absorpcja funduszy pomocowych UE w projektach związanych z rozwojem infrastrukturalnym subregionu. 6. Przywrócona wartość zdegradowanemu środowisku naturalnemu. Zatrzymane postępujące procesy degradacji środowiska. Pamiętać przy tym należy, iż rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków bytowych społeczności zamieszkującej na rewitalizowanym obszarze. Należy podkreślić, że nie będzie możliwe zakończenie procesu rewitalizacji w ciągu roku, czy dwóch lat. Owoce programu nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest przygotowanie długotrwałego programu, który będzie konsekwentnie realizowany przez Władze i mieszkańców Włocławka w trakcie nadchodzących kilkudziesięciu lat. 1.5 Innowacyjność programu Można wskazać 5 płaszczyzn innowacyjności programu rewitalizacji Włocławka jako elementu rozwoju całego regionu: 1. Intensywne wsparcie szkolenia, oraz pisanie wniosków pod konkretne przedsięwzięcia w ramach funduszy europejskich w trakcie opracowywania programu skierowane do branży turystycznej, tak aby już od startu budować jej potencjał do sprostania wyzwaniu, jakie stworzy wykreowanie marki produktu turystycznego (inkubator branży turystycznej). 2. Tworzenie dynamicznych elementów stanowiących składowe markowego produktu turystycznego, opartych na tożsamości regionu, gmin i poszczególnych osób tworzących oferty (pakiety) turystyczne, opartych na statycznych atrakcjach które będą wzbogacane multimedialnie tak aby przyciągnąć turystów w każdym wieku od dzieci po młodzież emerytalną. 3. Kompleksowość rewitalizacji połączenie inwestycji infrastrukturalnych (np. w przywrócenie dziedzictwa przemysłowego) ze wsparciem organizacji pozarządowych które powinny na bazie przywróconego dziedzictwa realizować swoje "miękkie" projekty. Podobnie jak w przypadku wsparcia branży turystycznej będą realizowane szkolenia, budowanie strategii działania organizacji pozarządowych, pisanie wniosków, wsparcie w trakcie realizacji inwestycji (inkubator organizacji pozarządowych). 4. Tworzenie markowego produktu turystycznego ścieżką uspołecznioną, na bazie zbudowanego partnerstwa wielu organizacji i podmiotów, na trzech poziomach każdej instytucji kultury, gminy oraz subregionu, w sposób umożliwiający zarówno wsparcie konkretnej instytucji w realizacji jej indywidualnych celów (muzeum, biblioteki itp.) jak i uruchomienie procesu wspólnego spojrzenia wielu instytucji na produkt, który mogą razem opracować z korzyścią zarówno dla tych dużych gmin (mocna baza lokalowa), jak i tych małych gmin wiejskich (jednostkowe atrakcje, które samodzielnie nie są w stanie wygenerować ruchu turystycznego). 5. Realizacja programu przy współpracy z grupą kilkudziesięciu studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy będą uczestniczyli w realizacji warszta- 15

16 tów, towarzyszyli pracy eksperckiej profesjonalnych konsultantów, współpracowali z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi przez co nabierali doświadczenia zawodowego, zdobywali praktykę i, co najważniejsze, możliwość późniejszego zatrudnienia w trakcie realizacji kolejnych projektów. W trakcie realizacji programu zostanie nawiązana współpraca ze szkołami średnimi. Uczniowie będą angażowani do skatalogowania (opis narracyjny, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja artystyczna) lokalnych atrakcji turystycznych. 1.6 Priorytety rewitalizacji Włocławka Wstępne priorytety rewitalizacji Włocławka zdefiniowano poprzez współpracę z lokalnymi partnerami w trakcie: prac warsztatowych i badań ankietowych członków Zespołu Zadaniowego (przeprowadzonych r. oraz Zespołu Doradczego (przeprowadzonych r.), spotkań warsztatowych z instytucjami kultury ( ) oraz właścicielami nieruchomości ( ), sondażu społecznego zrealizowanego w miesiącach grudniu 2004 luty 2005 na przedsiębiorcach, osobach bezrobotnych oraz młodzieży studenckiej Włocławka, sondażu zrealizowanego za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Włocławek. Pierwszy sondaż został zrealizowany w sumie na 279 osobach. W trakcie sondażu uczestnicy biorący udział w warsztatach bądź osoby, z którymi nawiązali bezpośredni kontakt ankieterzy odpowiadali na zasadnicze pytanie Czy ich zdaniem Miastu potrzebny jest program rewitalizacji. 99% ankietowanych osób potwierdziło potrzebę podjęcia działań związanych z przygotowaniem programu rewitalizacji. Następne pytania dotyczyły wskazania maksymalnie trzech najważniejszych zdaniem uczestników sondażu typów działań charakterystycznych dla rewitalizacji w trzech obszarach infrastruktury i obiektów budowlanych (14 typowych działań), gospodarczym (6 typowych działań) i społecznym (10 typowych działań) 1. Wyniki powyższych działań wskazują na konieczność priorytetowego podejścia do następujących działań w obszarze infrastruktury i obiektów budowlanych 2 : Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych umożliwiających integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych wskazania 212 osób tj. 76% ankietowanych 1 2 Listę wszystkich typowych zadań z zakresu rewitalizacji przedstawiono w Załączniku. Jako priorytetowe uznano te typy działań, które wybrało minimum 30% z 279 osób uczestniczących w konsultacjach społecznych. 16

17 Raczej TAK 63 23% Czy miastu potrzebny jest LPR? (ogół uczestników) Raczej NIE 2 1% Zdecydowanie TAK % Rys. 1: Odpowiedź ogółu ankietowanych osób na pytanie: Czy Miastu potrzebny jest LPR? Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości wskazania 165 osób tj. 59% ankietowanych Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych wskazania 128 osób tj. 46% ankietowanych Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności społecznej i kulturalnej, w tym mających za zadanie odbudowę więzi społecznych wśród mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym wskazania 105 osób tj. 38% ankietowanych Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wskazanie 98 osób tj. 35% ankietowanych Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy bądź rozwoju kultury wskazania 88 osób tj. 32% ankietowanych Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach wskazania 86 osób tj. 31% ankietowanych 17

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK ` Raport z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ Wstęp sierpień U R Z Ą D M I A S T A W Ł O C Ł A W E K, Z I E L O N Y R Y N E K 1 1

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013 Jeżeli człowiek sam nie wie do jakiego zmierza portu, żaden wiatr nie jest pomyślny /SENEKA/ Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 Dębica, marzec 2006 Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Podrêcznik rewitalizacji Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo