Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008"

Transkrypt

1 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i ścieki - "Orlik 2012" - Dzień Działkowca - Brylantowy Mikrofon - Kapliczka w Zalesiu - Seniorzy - Straż Miejska - Zużyte opony - Pożegnanie lata Promocja gminy - Pustki (Wyszki) - Powrót na ojcowiznę - Informacje Rady Miejskiej

2 2 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Projekt budżetu gminy na rok 2009 Projekt budżetu na 2009 rok sporządziłam na podstawie : - uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących, - informacji z Ministerstwa Finansów, o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania ustawy budżetowej na 2009 rok i przyjętych kwotach wstępnej wersji projektu budżetu państwa stanowiącej pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał budżetów gmin, - wniosków radnych, - wniosków rad sołeckich i sołtysów, - składanych przez mieszkańców gminy wniosków i skarg, - planów - projektów wydziałów UMiG i jednostek organizacyjnych gminy, - planu dochodów gminy na 2008 rok wraz ze zmianami wprowadzonymi do 30 września 2008 roku, - wielkości dochodów wykonanych za 9 miesięcy 2008 roku, - prognozy przewidywanego wykonania dochodów do końca 2008 roku, - stanu zobowiązań podatków i opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych, - kalkulacji, prognozowanego wymiaru podatku rolnego na 2009 rok, przeprowadzonej w oparciu o średnią cenę żyta, będącą podstawą ustalenia tegoż podatku, która za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku wynosi 55,80 zł a do celów kalkulacji obniżono ją do kwoty 52,00 zł, - kalkulacji prognozowanych podatków i opłat na 2009 rok w oparciu o stany gruntów, nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych na dzień 30 września 2008 roku, - przekazanej informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych gminie oraz ustaleniu takiej samej wysokości po stronie wydatków, - planu wydatków gminy na 2008 rok wraz ze zmianami wprowadzonymi do 30 września 2008 r., - realizacji wydatków na dzień 30 września 2008 roku, - przewidywanego wykonania wydatków do końca 2008 roku, - kalkulacji planowanych na 2009 rok wydatków dokonano przy założeniu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 3 %, natomiast wydatków rzeczowych o 2,9 %. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów dla nauczycieli założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 5,4% (wg MF od stycznia płace wzrosną o 5%,a od września o kolejne 5% ) I. Dochody Opracowując projekt budżetu nie miałam wpływu na niektóre źródła dochodów. Do takich źródeł należą: - subwencja wyrównawcza, - subwencja równoważąca, - subwencja oświatowa, - dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami budżetu będą: 1/ dochody z majątku gminy, 2/ wpływy z podatków - przyjęte wskaźniki jak na wstępie, stanowiły podstawę wyliczenia prognozowanego wymiaru podatków i opłat na 2009 rok, zakładając ich mniejszą realizację o powstające zaległości w granicy 10%. W większości przypadków ustaliłam plan w maksymalnych wysokościach w stosunku do prognozowanego wykonania wpływów z tytułu podatków i opłat. 3/ wpływy z opłat - we wpływach z opłat uwzględniłam wpływy z takich tytułów jak: - wpływy z opłaty skarbowej, - wpływy z opłaty targowej, - wpływy z opłaty miejscowej, - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., - wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów w szczególności za : a) wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, b) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan ustaliłam na podstawie wykazu proponowanej ilości wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pozyskania z tego tytułu opłat, c) wpływy z opłaty parkingowej. 4/ dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 5/ dochody bieżące z majątku gminy: - dzierżawy gruntów, lokali i obwodów łowieckich, - opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. 6/ dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach - zaplanowałam wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. 7/ dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaplanowałam prowizję w wysokości 5 % od kwoty należnej dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Środowiskowym oraz w wysokości 50% wpłaconych zaliczek alimentacyjnych, 8/ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - we wpływach tych zaplanowałam odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu rozłożonych na raty spłat ze sprzedaży składników majątku gminy. 9/ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy - zaplanowałam wpływy z tego tytułu biorąc pod uwagę stopy procentowe lokat i możliwości finansowe. 10/ inne dochody należne gminie - w planie ustaliłam prognozę dla dochodów z: - czynszu za mieszkania w budynkach OSP Gorzanów i Stara Łomnica, - odpłatności za szalet, 11/ wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - wysokość udziałów ustaliłam na podstawie przedstawionych prognoz zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów ustalającej udział dla naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będącym dochodem budżetu centralnego, 12/ wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy - wysokość udziałów ustaliłam na podstawie przedstawionej prognozy przedłożonej przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za 2008 rok. 13/ subwencje ogólne dla gmin - zaplanowałam otrzymanie subwencji składających się z części : a/ wyrównawczej, b/ równoważącej, c/ oświatowej. Plany subwencji przyjęłam na podstawie wielkości określonych przez Ministerstwo Finansów. Ze względu na brak określonego standardu na jednego ucznia i podwyższania o różnego rodzaju dodatki, nie jestem w stanie dokonać dokładnych wyliczeń dopłat do poszczególnych jednostek szkolnych. Plan subwencji oświatowej wynosi zł. 14/ Dotacje celowe z budżetu państwa w tym : a/ zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, b/ finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji wprowadziłam na podstawie informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. ciąg dalszy na stronie 3

3 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 3 Wysokość planowanych dochodów budżetu gminy na 2009 rok łącznie wynosi zł co stanowi 107 % w stosunku do prognozowanego wykonania dochodów za 2008 rok oraz 104 % w stosunku do planu na 30 września 2008 roku. II Wydatki Wysokość planowanych wydatków budżetu gminy na 2009 rok wynosi zł, co stanowi: - 103,8 % w stosunku do pierwotnego planu wydatków uchwalonych na 2008 rok - 91 % w stosunku do planu wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 30 września 2008 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie: zł stanowią: 16,3 % w stosunku do ogólnych wydatków planowanych na 2009 rok Przedłożony projekt budżetu na 2009 rok zakłada: - oszczędną realizację bieżących zadań niezbędnych, przypisanych gminie Projekt budżetu gminy na rok 2009 cd. Wyszczególnienie - wysoki poziom wydatków inwestycyjnych w kwocie: zł - wysokie nakłady na remonty bieżące dróg, ustalone na poziomie: zł - wysokie nakłady na remonty budynków komunalnych, ustalone na poziomie: zł - wysokie nakłady na remonty wiejskich ośrodków kultury i świetlic ustalone na poziomie: zł - realizację I etapu rewitalizacji starej części Bystrzycy Kłodzkiej i parku zdrojowego w Długopolu Zdroju Przy ustalaniu poziomu wydatków jednostek brano pod uwagę zmiany zadań rzeczowych np. spadek lub wzrost oddziałów w szkole, liczbę godzin nauczania indywidualnego, wzrost wynagrodzenia minimalnego z kwoty zł w 2008 roku na zł w 2009 roku oraz wzrost zatrudnienia np. w Straży Miejskiej o 1 osobę, w UMiG o 3 osoby. Realnie szacowane plany dochodów nie Planowane dochody budżetu według źródeł pozwalają w pełni zrealizować konieczne wydatki, w szczególności z powodu spłaty długu gminy, przypadającej na rok W związku z powyższym do budżetu zostają wprowadzone przychody z tytułu kredytów bankowych i pożyczek w kwocie: zł. Poziom obsługi długu na 2009 rok jest wysoki i wynosi : zł, w tym: - raty kredytów i pożyczek zł - odsetki od kredytów i pożyczek : zł - spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ: zł Wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne i remontowe dają gminie możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, funduszy celowych, a także z budżetu państwa. Przewidywane wykonanie w 2008 Renata Surma Burmistrz Plan na 2009 % (8/7) Dochody majątkowe % Dotacje i środki otrzymane na inwestycje % 1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł % *TFOGR remont drogi Pławnica-rekultywacja % Dochody ze sprzedaży majątku % 1.sprzedaż gruntów rolnych % 2.pozysk drzewa-sprzedaż % 3.wykup gruntów,lokali, budynków % Przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności % 1.przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności % Dochody bieżące % Wpływy z podatków % 1.podatek od nieruchomości osoby fizyczne % 2.podatek od nieruchomości osoby prawne % 2a.podatek od nieruchomości mienie gminne % 2b.podatek od nieruchomości osoby prawne % 2c.podatek od nieruchom.osoby prawne-zwik sp.o.o. x x 3.podatek rolny osoby fizyczne % 4.podatek rolny osoby prawne % 5.podatek leśny osoby fizyczne % 6.podatek leśny osoby prawne % 7.podatek od środków transportu osoby fizyczne , % 8.podatek od środków transportu- osoby prawne % 9.podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą % opłacany w formie karty podatkowej 10.podatek od posiadania psów % 11.podatek od spadków i darowizn % 12.podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym: , ,00 102% *osoby prawne *osoby fizyczne 3 500, , , ,00 100% 102% Wpływy z opłat 1.wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 102% 103% 2.wpływy z opłaty targowej 3.wpływy z opłaty miejscowej , , , ,00 100% 100% 4.wpływy z opłaty uzdrowiskowej , ,00 100% 5.wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 102% ciąg dalszy na stronie 4

4 4 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Projekt budżetu gminy na rok dochody cd. 6.wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie , ,00 102% odrębnych przepisów: *wpis do ewidencji działalności gospodarczej , ,00 100% *wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 103% *wpływy z opłaty parkingowej , ,00 100% *za udostępnienie danych osobowych 1 750, ,00 57% *koncesja taxi 118,00 100,00 85% Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych , ,00 94% zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 1.Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym: , ,00 72% *wpływy z usług , ,00 70% *pozostałe odsetki 3 000, ,00 83% 2.Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym: *wpływy z usług , , , ,00 115% 114% *pozostałe odsetki 1 600, ,00 125% 3.Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym: 5 267, ,00 99% *wpływy z usług 4 567, ,00 103% *pozstałe odsetki 700,00 500,00 71% 6.Szkoła Podstawowa Pławnica, w tym: *pozostałe odsetki 700,00 700,00 500,00 500,00 71% 71% 8.Przedszkole Nr 2, w tym: , ,00 108% *wpływy z usług 9.Gimnazjum Nr 2, w tym: , , , ,00 109% 73% *wpływy z usług 900,00 900,00 100% *pozostałe odsetki 1 200, ,00 96% *wpływy z różnych dochodów 1 600,00 634,00 40% 11.OPS, w tym: , ,00 101% *redundacja płac-roboty publiczne-gosp.leśna , ,00 158% *refundacja płac roboty publiczne drogi gminne , ,00 101% *odpłatność rodziców- dożywianie dzieci 900,00 900,00 100% *odsetki od środków na rachunku bankowym 9 000, ,00 111% *refundacja płac-ops , ,00 11% *zysk CIS *usługi opiekuńcze 862, , , ,00 116% 102% *refundacja płac-prace społecznie użyteczne , ,00 119% 12.BCKF, w tym: , ,00 71% *dochody z dzierżaw i sprzedaży , ,00 89% *wpływy z usług , ,00 55% *odsetki od środków na rachunku bankowym 500,00 700,00 140% 13.UMIG, w tym: *usługi geodezyjne , , , ,00 59% 120% *zwrot za rozmowy telefoniczne-umig 750,00 700,00 93% *sprzedaż składników majątkowych-tonery 233,59 300,00 128% *refundacja płac -UMIG *promocja i reklama , , ,00 750,00 8% 28% *sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama 7 700, ,00 26% *zwrot za rozmowy telefoniczne-straż Miejska 306,51 300,00 98% *zwrot pożyczek mieszkaniowych 2 400, ,00 285% *wynajem samochodów dowóz dzieci 8 991, ,00 100% *wynajem powierzchni wystawienniczych 0, ,00 0% Dochody z majątku gminy , ,00 107% 1.dzierżawa gruntów i lokali 2.dzierżawa obwody łowieckie , , , ,00 101% 100% 3.wieczyste użytkowanie , ,00 120% Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach , ,00 86% 3.mandaty nałożone przez Straż Miejską , ,00 112% Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z , ,00 36% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.prowizja 5% dowody osobiste 1 750, ,00 57% 2.prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia 700,00 800,00 114% 3.prowizja 50%-zaliczka alimentacyjna 8 000, ,00 25% Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody , ,00 49% gminy 2.karta podatkowa 486,04 255,00 52% 3.wpływy z podatków osoby prawne i jedn.org , ,00 83% 4.wpływy z podatków osoby fizyczne Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , , , ,00 47% 67% gminy ciąg dalszy na stronie 5

5 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 5 Projekt budżetu gminy na rok dochody cd. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów , ,00 9% 2.koszty postepowania egzekucyjnego w tym: 3 338, ,00 60% *wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne 2 900, ,00 69% 3.różne dochody, w tym: , ,00 75% *odsetki -sprzedaż mienia rozłożona na raty , ,00 82% 5.czynsze za mieszkania w budynkach OSP 2 200, ,00 96% 8.odpłatność za szalet 690,00 700,00 101% Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106% Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 103% Subwencje , ,00 113% 1.oświatowa 2.wyrównawcza , , , ,00 106% 124% 3.równoważąca , ,00 81% Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 74% 1.dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym: , ,00 95% *Urzędy Wojewódzkie , ,00 104% *aktualizacja rejestru wyborców 3 049, ,00 112% *obrona cywilna 1 000, ,00 100% *Ośrodki wsparcia , ,00 117% *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz , ,00 102% *składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 81% *zasiłki i pomoc w naturze , ,00 98% *usługi opiekuńcze , ,00 100% 2.dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin, w tym: , ,00 41% *dotacja na odbudowę imfrastruktury *zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska , ,00 82% *kształcenie młodocianych , ,00 69% *zasiłki i pomoc w naturze , ,00 87% *Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 101% *dożywianie uczniów , ,00 111% OGÓŁEM , ,00 107% Planowane wydatki w układzie działów i rozdziałów Dział Roz. Wyszczególnienie Projekt burmistrza 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na 2009r Izby Rolnicze Rozwój obszarów wiejskich Pozostała działalnośc LEŚNICTWO Gospodarka leśna TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakład gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieuchomosciami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność ciąg dalszy na stronie 6

6 6 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Projekt budżetu gminy na rok wydatki cd. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Urzędy naczel.organów władzy państwowej OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ Komendy Powiatowe Policji Komendy Powiatowe Strazy Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów,pożyczek Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST Różne rozliczenia Rozlicz.między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emer. i rentowe z ubezp.społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierajace niektóre świad. z pomocy Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.emeryt Dodatki mieszkaniowe Ośrodek pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa o ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność Ogółem

7 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 7 Podatki i opłaty lokalne na 2009 rok Na listopadowej sesji Rady Miejskiej, radni uchwalili zasady stosowania i wysokość niektórych podatków i opłat lokalnych na rok Zmienione zostały stawki: podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz średnia cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Pozostałe stawki nie ulegają zmianie i obowiązywać będą w takiej samej wysokości jak w roku bieżącym. Dla przypomnienia podajemy jednak pełny wykaz podatków i opłat lokalnych jakie będą obowiązywały w roku przyszłym. Podatek od nieruchomości 1. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,62 zł 2. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł 3. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych za wyjątkiem sprzedających alkohole powyżej 4,5 % - 15,00 zł 4. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł 5. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł 6. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 1/ gospodarczych zajętych na cele niezarobkowe osób fizycznych - 4,50 zł 2/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,64 zł 7. Od budowli - 2 % ich wartości 8. od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł 9. Od gruntów: 1/ pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 3,90 zł 2/ od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,30 zł 3/ pozostałych, będących w posiadaniu osób samotnie zamieszkujących, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura od 1 m 2 powierzchni - 0,15 zł 10. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 11. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 1) pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych; 2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych; 3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich; 4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. 12. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równo- cześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż mm; 2) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym; 3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego; 4) budynki gospodarcze lub ich części: a) służące działalności leśnej lub rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; 5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży; 6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych; 8) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody; 9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ciąg dalszy na stronie 8

8 8 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Podatki i opłaty lokalne na 2009 rok cd. przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe; 10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno- - sprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą; 13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim; 14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 13. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: 1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa; 3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej; 5) jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych; 7) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. c Opłata od posiadania psów Stawka roczna opłaty od posiadania psów pozostaje bez zmian i wynosi 40,00 zł od jednego psa. 1/ Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. 2/ W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek wniesienia opłaty. 3/ Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 4/ Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej lub na rachunek bankowy Gminy Bystrzyca Kłodzka. 5/ Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa w mieście Bystrzyca Kłodzka. Inkasentami opłaty są Strażnicy Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, a we wsiach - sołtysi oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. 6/ Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności; 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa; 3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; 4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. c Opłata miejscowa 1. Opłata miejscowa pozostaje również bez zmian i wynosi 1,20 zł za każdy dzień pobytu. 2. Opłaty miejscowej nie pobiera się: 1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) od osób przebywających w szpitalach; 3) od osób niewidomych i ich przewodników; 4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową; 5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. ciąg dalszy na stronie 9

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo