Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008"

Transkrypt

1 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i ścieki - "Orlik 2012" - Dzień Działkowca - Brylantowy Mikrofon - Kapliczka w Zalesiu - Seniorzy - Straż Miejska - Zużyte opony - Pożegnanie lata Promocja gminy - Pustki (Wyszki) - Powrót na ojcowiznę - Informacje Rady Miejskiej

2 2 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Projekt budżetu gminy na rok 2009 Projekt budżetu na 2009 rok sporządziłam na podstawie : - uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących, - informacji z Ministerstwa Finansów, o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania ustawy budżetowej na 2009 rok i przyjętych kwotach wstępnej wersji projektu budżetu państwa stanowiącej pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał budżetów gmin, - wniosków radnych, - wniosków rad sołeckich i sołtysów, - składanych przez mieszkańców gminy wniosków i skarg, - planów - projektów wydziałów UMiG i jednostek organizacyjnych gminy, - planu dochodów gminy na 2008 rok wraz ze zmianami wprowadzonymi do 30 września 2008 roku, - wielkości dochodów wykonanych za 9 miesięcy 2008 roku, - prognozy przewidywanego wykonania dochodów do końca 2008 roku, - stanu zobowiązań podatków i opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych, - kalkulacji, prognozowanego wymiaru podatku rolnego na 2009 rok, przeprowadzonej w oparciu o średnią cenę żyta, będącą podstawą ustalenia tegoż podatku, która za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku wynosi 55,80 zł a do celów kalkulacji obniżono ją do kwoty 52,00 zł, - kalkulacji prognozowanych podatków i opłat na 2009 rok w oparciu o stany gruntów, nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych na dzień 30 września 2008 roku, - przekazanej informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych gminie oraz ustaleniu takiej samej wysokości po stronie wydatków, - planu wydatków gminy na 2008 rok wraz ze zmianami wprowadzonymi do 30 września 2008 r., - realizacji wydatków na dzień 30 września 2008 roku, - przewidywanego wykonania wydatków do końca 2008 roku, - kalkulacji planowanych na 2009 rok wydatków dokonano przy założeniu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 3 %, natomiast wydatków rzeczowych o 2,9 %. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów dla nauczycieli założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 5,4% (wg MF od stycznia płace wzrosną o 5%,a od września o kolejne 5% ) I. Dochody Opracowując projekt budżetu nie miałam wpływu na niektóre źródła dochodów. Do takich źródeł należą: - subwencja wyrównawcza, - subwencja równoważąca, - subwencja oświatowa, - dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami budżetu będą: 1/ dochody z majątku gminy, 2/ wpływy z podatków - przyjęte wskaźniki jak na wstępie, stanowiły podstawę wyliczenia prognozowanego wymiaru podatków i opłat na 2009 rok, zakładając ich mniejszą realizację o powstające zaległości w granicy 10%. W większości przypadków ustaliłam plan w maksymalnych wysokościach w stosunku do prognozowanego wykonania wpływów z tytułu podatków i opłat. 3/ wpływy z opłat - we wpływach z opłat uwzględniłam wpływy z takich tytułów jak: - wpływy z opłaty skarbowej, - wpływy z opłaty targowej, - wpływy z opłaty miejscowej, - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., - wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów w szczególności za : a) wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, b) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan ustaliłam na podstawie wykazu proponowanej ilości wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pozyskania z tego tytułu opłat, c) wpływy z opłaty parkingowej. 4/ dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 5/ dochody bieżące z majątku gminy: - dzierżawy gruntów, lokali i obwodów łowieckich, - opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. 6/ dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach - zaplanowałam wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. 7/ dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaplanowałam prowizję w wysokości 5 % od kwoty należnej dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Środowiskowym oraz w wysokości 50% wpłaconych zaliczek alimentacyjnych, 8/ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - we wpływach tych zaplanowałam odsetki od nieterminowo przekazywanych należności z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu rozłożonych na raty spłat ze sprzedaży składników majątku gminy. 9/ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy - zaplanowałam wpływy z tego tytułu biorąc pod uwagę stopy procentowe lokat i możliwości finansowe. 10/ inne dochody należne gminie - w planie ustaliłam prognozę dla dochodów z: - czynszu za mieszkania w budynkach OSP Gorzanów i Stara Łomnica, - odpłatności za szalet, 11/ wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - wysokość udziałów ustaliłam na podstawie przedstawionych prognoz zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów ustalającej udział dla naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będącym dochodem budżetu centralnego, 12/ wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy - wysokość udziałów ustaliłam na podstawie przedstawionej prognozy przedłożonej przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za 2008 rok. 13/ subwencje ogólne dla gmin - zaplanowałam otrzymanie subwencji składających się z części : a/ wyrównawczej, b/ równoważącej, c/ oświatowej. Plany subwencji przyjęłam na podstawie wielkości określonych przez Ministerstwo Finansów. Ze względu na brak określonego standardu na jednego ucznia i podwyższania o różnego rodzaju dodatki, nie jestem w stanie dokonać dokładnych wyliczeń dopłat do poszczególnych jednostek szkolnych. Plan subwencji oświatowej wynosi zł. 14/ Dotacje celowe z budżetu państwa w tym : a/ zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, b/ finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Wysokość dotacji wprowadziłam na podstawie informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. ciąg dalszy na stronie 3

3 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 3 Wysokość planowanych dochodów budżetu gminy na 2009 rok łącznie wynosi zł co stanowi 107 % w stosunku do prognozowanego wykonania dochodów za 2008 rok oraz 104 % w stosunku do planu na 30 września 2008 roku. II Wydatki Wysokość planowanych wydatków budżetu gminy na 2009 rok wynosi zł, co stanowi: - 103,8 % w stosunku do pierwotnego planu wydatków uchwalonych na 2008 rok - 91 % w stosunku do planu wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 30 września 2008 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie: zł stanowią: 16,3 % w stosunku do ogólnych wydatków planowanych na 2009 rok Przedłożony projekt budżetu na 2009 rok zakłada: - oszczędną realizację bieżących zadań niezbędnych, przypisanych gminie Projekt budżetu gminy na rok 2009 cd. Wyszczególnienie - wysoki poziom wydatków inwestycyjnych w kwocie: zł - wysokie nakłady na remonty bieżące dróg, ustalone na poziomie: zł - wysokie nakłady na remonty budynków komunalnych, ustalone na poziomie: zł - wysokie nakłady na remonty wiejskich ośrodków kultury i świetlic ustalone na poziomie: zł - realizację I etapu rewitalizacji starej części Bystrzycy Kłodzkiej i parku zdrojowego w Długopolu Zdroju Przy ustalaniu poziomu wydatków jednostek brano pod uwagę zmiany zadań rzeczowych np. spadek lub wzrost oddziałów w szkole, liczbę godzin nauczania indywidualnego, wzrost wynagrodzenia minimalnego z kwoty zł w 2008 roku na zł w 2009 roku oraz wzrost zatrudnienia np. w Straży Miejskiej o 1 osobę, w UMiG o 3 osoby. Realnie szacowane plany dochodów nie Planowane dochody budżetu według źródeł pozwalają w pełni zrealizować konieczne wydatki, w szczególności z powodu spłaty długu gminy, przypadającej na rok W związku z powyższym do budżetu zostają wprowadzone przychody z tytułu kredytów bankowych i pożyczek w kwocie: zł. Poziom obsługi długu na 2009 rok jest wysoki i wynosi : zł, w tym: - raty kredytów i pożyczek zł - odsetki od kredytów i pożyczek : zł - spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ: zł Wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne i remontowe dają gminie możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, funduszy celowych, a także z budżetu państwa. Przewidywane wykonanie w 2008 Renata Surma Burmistrz Plan na 2009 % (8/7) Dochody majątkowe % Dotacje i środki otrzymane na inwestycje % 1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł % *TFOGR remont drogi Pławnica-rekultywacja % Dochody ze sprzedaży majątku % 1.sprzedaż gruntów rolnych % 2.pozysk drzewa-sprzedaż % 3.wykup gruntów,lokali, budynków % Przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności % 1.przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności % Dochody bieżące % Wpływy z podatków % 1.podatek od nieruchomości osoby fizyczne % 2.podatek od nieruchomości osoby prawne % 2a.podatek od nieruchomości mienie gminne % 2b.podatek od nieruchomości osoby prawne % 2c.podatek od nieruchom.osoby prawne-zwik sp.o.o. x x 3.podatek rolny osoby fizyczne % 4.podatek rolny osoby prawne % 5.podatek leśny osoby fizyczne % 6.podatek leśny osoby prawne % 7.podatek od środków transportu osoby fizyczne , % 8.podatek od środków transportu- osoby prawne % 9.podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą % opłacany w formie karty podatkowej 10.podatek od posiadania psów % 11.podatek od spadków i darowizn % 12.podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym: , ,00 102% *osoby prawne *osoby fizyczne 3 500, , , ,00 100% 102% Wpływy z opłat 1.wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 102% 103% 2.wpływy z opłaty targowej 3.wpływy z opłaty miejscowej , , , ,00 100% 100% 4.wpływy z opłaty uzdrowiskowej , ,00 100% 5.wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 102% ciąg dalszy na stronie 4

4 4 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Projekt budżetu gminy na rok dochody cd. 6.wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie , ,00 102% odrębnych przepisów: *wpis do ewidencji działalności gospodarczej , ,00 100% *wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 103% *wpływy z opłaty parkingowej , ,00 100% *za udostępnienie danych osobowych 1 750, ,00 57% *koncesja taxi 118,00 100,00 85% Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych , ,00 94% zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 1.Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym: , ,00 72% *wpływy z usług , ,00 70% *pozostałe odsetki 3 000, ,00 83% 2.Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym: *wpływy z usług , , , ,00 115% 114% *pozostałe odsetki 1 600, ,00 125% 3.Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym: 5 267, ,00 99% *wpływy z usług 4 567, ,00 103% *pozstałe odsetki 700,00 500,00 71% 6.Szkoła Podstawowa Pławnica, w tym: *pozostałe odsetki 700,00 700,00 500,00 500,00 71% 71% 8.Przedszkole Nr 2, w tym: , ,00 108% *wpływy z usług 9.Gimnazjum Nr 2, w tym: , , , ,00 109% 73% *wpływy z usług 900,00 900,00 100% *pozostałe odsetki 1 200, ,00 96% *wpływy z różnych dochodów 1 600,00 634,00 40% 11.OPS, w tym: , ,00 101% *redundacja płac-roboty publiczne-gosp.leśna , ,00 158% *refundacja płac roboty publiczne drogi gminne , ,00 101% *odpłatność rodziców- dożywianie dzieci 900,00 900,00 100% *odsetki od środków na rachunku bankowym 9 000, ,00 111% *refundacja płac-ops , ,00 11% *zysk CIS *usługi opiekuńcze 862, , , ,00 116% 102% *refundacja płac-prace społecznie użyteczne , ,00 119% 12.BCKF, w tym: , ,00 71% *dochody z dzierżaw i sprzedaży , ,00 89% *wpływy z usług , ,00 55% *odsetki od środków na rachunku bankowym 500,00 700,00 140% 13.UMIG, w tym: *usługi geodezyjne , , , ,00 59% 120% *zwrot za rozmowy telefoniczne-umig 750,00 700,00 93% *sprzedaż składników majątkowych-tonery 233,59 300,00 128% *refundacja płac -UMIG *promocja i reklama , , ,00 750,00 8% 28% *sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama 7 700, ,00 26% *zwrot za rozmowy telefoniczne-straż Miejska 306,51 300,00 98% *zwrot pożyczek mieszkaniowych 2 400, ,00 285% *wynajem samochodów dowóz dzieci 8 991, ,00 100% *wynajem powierzchni wystawienniczych 0, ,00 0% Dochody z majątku gminy , ,00 107% 1.dzierżawa gruntów i lokali 2.dzierżawa obwody łowieckie , , , ,00 101% 100% 3.wieczyste użytkowanie , ,00 120% Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach , ,00 86% 3.mandaty nałożone przez Straż Miejską , ,00 112% Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z , ,00 36% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.prowizja 5% dowody osobiste 1 750, ,00 57% 2.prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia 700,00 800,00 114% 3.prowizja 50%-zaliczka alimentacyjna 8 000, ,00 25% Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody , ,00 49% gminy 2.karta podatkowa 486,04 255,00 52% 3.wpływy z podatków osoby prawne i jedn.org , ,00 83% 4.wpływy z podatków osoby fizyczne Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , , , ,00 47% 67% gminy ciąg dalszy na stronie 5

5 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 5 Projekt budżetu gminy na rok dochody cd. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów , ,00 9% 2.koszty postepowania egzekucyjnego w tym: 3 338, ,00 60% *wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne 2 900, ,00 69% 3.różne dochody, w tym: , ,00 75% *odsetki -sprzedaż mienia rozłożona na raty , ,00 82% 5.czynsze za mieszkania w budynkach OSP 2 200, ,00 96% 8.odpłatność za szalet 690,00 700,00 101% Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106% Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 103% Subwencje , ,00 113% 1.oświatowa 2.wyrównawcza , , , ,00 106% 124% 3.równoważąca , ,00 81% Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 74% 1.dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym: , ,00 95% *Urzędy Wojewódzkie , ,00 104% *aktualizacja rejestru wyborców 3 049, ,00 112% *obrona cywilna 1 000, ,00 100% *Ośrodki wsparcia , ,00 117% *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz , ,00 102% *składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 81% *zasiłki i pomoc w naturze , ,00 98% *usługi opiekuńcze , ,00 100% 2.dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin, w tym: , ,00 41% *dotacja na odbudowę imfrastruktury *zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska , ,00 82% *kształcenie młodocianych , ,00 69% *zasiłki i pomoc w naturze , ,00 87% *Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 101% *dożywianie uczniów , ,00 111% OGÓŁEM , ,00 107% Planowane wydatki w układzie działów i rozdziałów Dział Roz. Wyszczególnienie Projekt burmistrza 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na 2009r Izby Rolnicze Rozwój obszarów wiejskich Pozostała działalnośc LEŚNICTWO Gospodarka leśna TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakład gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieuchomosciami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność ciąg dalszy na stronie 6

6 6 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Projekt budżetu gminy na rok wydatki cd. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Urzędy naczel.organów władzy państwowej OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ Komendy Powiatowe Policji Komendy Powiatowe Strazy Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów,pożyczek Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST Różne rozliczenia Rozlicz.między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emer. i rentowe z ubezp.społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierajace niektóre świad. z pomocy Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.emeryt Dodatki mieszkaniowe Ośrodek pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa o ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność Ogółem

7 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 7 Podatki i opłaty lokalne na 2009 rok Na listopadowej sesji Rady Miejskiej, radni uchwalili zasady stosowania i wysokość niektórych podatków i opłat lokalnych na rok Zmienione zostały stawki: podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz średnia cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Pozostałe stawki nie ulegają zmianie i obowiązywać będą w takiej samej wysokości jak w roku bieżącym. Dla przypomnienia podajemy jednak pełny wykaz podatków i opłat lokalnych jakie będą obowiązywały w roku przyszłym. Podatek od nieruchomości 1. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,62 zł 2. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł 3. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych za wyjątkiem sprzedających alkohole powyżej 4,5 % - 15,00 zł 4. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł 5. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł 6. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 1/ gospodarczych zajętych na cele niezarobkowe osób fizycznych - 4,50 zł 2/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,64 zł 7. Od budowli - 2 % ich wartości 8. od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł 9. Od gruntów: 1/ pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 3,90 zł 2/ od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,30 zł 3/ pozostałych, będących w posiadaniu osób samotnie zamieszkujących, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura od 1 m 2 powierzchni - 0,15 zł 10. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 11. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 1) pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych; 2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych; 3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich; 4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. 12. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równo- cześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż mm; 2) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym; 3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego; 4) budynki gospodarcze lub ich części: a) służące działalności leśnej lub rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; 5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży; 6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych; 8) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody; 9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ciąg dalszy na stronie 8

8 8 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Podatki i opłaty lokalne na 2009 rok cd. przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe; 10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno- - sprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą; 13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim; 14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 13. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: 1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa; 3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej; 5) jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych; 7) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. c Opłata od posiadania psów Stawka roczna opłaty od posiadania psów pozostaje bez zmian i wynosi 40,00 zł od jednego psa. 1/ Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. 2/ W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek wniesienia opłaty. 3/ Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 4/ Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej lub na rachunek bankowy Gminy Bystrzyca Kłodzka. 5/ Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa w mieście Bystrzyca Kłodzka. Inkasentami opłaty są Strażnicy Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, a we wsiach - sołtysi oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. 6/ Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności; 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa; 3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; 4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. c Opłata miejscowa 1. Opłata miejscowa pozostaje również bez zmian i wynosi 1,20 zł za każdy dzień pobytu. 2. Opłaty miejscowej nie pobiera się: 1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) od osób przebywających w szpitalach; 3) od osób niewidomych i ich przewodników; 4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową; 5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. ciąg dalszy na stronie 9

9 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 9 Podatki i opłaty lokalne na 2009 rok cd. 6/ od przebywających indywidualnie dzieci i młodzieży szkolnej, 3. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej. 4. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Lasówka, Międzygórze, Mostowice, Rudawa, Spalona, Wójtowice i miasto Bystrzyca Kłodzka. c Opłata uzdrowiskowa 1. Na terenie miejscowości Długopole Zdrój pozostaje bez zmian opłata uzdrowiskowa w wysokości 2,00 zł za każdy dzień pobytu. 2. Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od tych samych osób, które są zwolnione z opłaty miejscowej. 3. Opłatę uzdrowiskową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Długopole Zdrój. c Opłata targowa Stawki dziennej opłaty targowej pozostają bez zmian i wynoszą: 1/ Samochód ciężarowy powyżej 1 tony i ciągnik rolniczy z przyczepą: 64 zł za artykuły spożywcze i 77 zł za artykuły pozostałe. 2/ Samochód ciężarowy do 1 tony i ciągnik rolniczy: 42 zł za artykuły spożywcze i 56 zł za art. pozostałe. 3/ Samochód osobowy: 35 zł za artykuły spożywcze i 49 zł za artykuły pozostałe. 4/ Zaprzęg konny: 22 zł za artykuły spożywcze i 30 zł za artykuły pozostałe. 5/ Sprzedaż ze stołu, od jednego stanowiska (1,5 m): 24 zł za artykuły spożywcze i 32 zł za artykuły pozostałe. 6/ Z własnego stolika: 20 zł za artykuły spożywcze i 24 zł za artykuły pozostałe. Zwolnieni z opłaty zostali wszyscy sprzedający z kosza, wiaderka, ręki itp. Informuję równocześnie, że obok domu towarowego BIEDRONKA (dawny PLUS) jest wydzielone targowisko wyłącznie dla rolników zamieszkałych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, na którym nie obowiązują dla nich opłaty targowe. c Podatek od środków transportowych Niektóre stawki podatku zostały zmienione i będą wynosić: 1/ Od samochodów ciężarowych o DMC: a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie zł c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton zł 2/ Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o DMC: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi: - dwie zł - trzy oraz cztery i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton - o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery i więcej zł c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton - o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery i więcej zł d) równej lub wyższej niż 29 ton, o liczbie osi : - dwie oraz trzy zł - cztery lub więcej zł 3/ Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o DMC : a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi: - dwie zł - trzy oraz cztery i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton - o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery i więcej zł c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton - o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery i więcej zł d) równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery lub więcej zł 4/ Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC : a) od 3,5 tony, a mniejszej niż 5,5 tony zł b) od 5,5 tony, a mniejszej niż 9 ton zł c) od 9 ton, a mniejszej niż 12 ton zł 5/ Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o DMC zespołu pojazdów : a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi dwie oraz trzy zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi: - dwie zł - trzy zł c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - o liczbie osi: - dwie zł - trzy i więcej zł d) powyżej 36 ton - o dwu osiach zł e) powyżej 36 ton, do 40 ton włącznie o liczbie osi - trzy i więcej zł f) powyżej 40 ton, o liczbie osi trzy i więcej zł 6/ Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o DMC zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton, o liczbie osi: - dwie zł - trzy zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi: - dwie zł - trzy zł c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie o liczbie osi: ciąg dalszy na stronie 10

10 10 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 - dwie zł - trzy zł d) powyżej 36 ton o liczbie osi dwie zł e) powyżej 36 ton - do 40 ton włącznie o liczbie osi trzy i więcej zł f) powyżej 40 ton o liczbie osi trzy i więcej zł 7/ Od przyczep i naczep, które łącznie z zespołem pojazdów silnikowych posiadają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, od 7 ton, a mniejszej niż 12 ton zł 8/ Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne O DMC zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton o liczbie osi: - jedna zł - dwie zł - trzy zł b) od 18 ton do 36 ton włącznie o liczbie osi jedna zł c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton o liczbie osi: - dwie zł - trzy zł d) od 28 ton do 36 ton włącznie o liczbie osi: - dwie zł - trzy zł e) powyżej 36 ton o liczbie osi: - jedna zł - dwie zł - trzy i więcej zł Podatki i opłaty lokalne na 2009 rok cd. 9/ Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o DMC zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton, o liczbie osi: - jedna zł - dwie zł - trzy zł b) od 18 ton do 36 ton włącznie, o liczbie osi jedna zł c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton o liczbie osi: - dwie zł - trzy zł d) od 28 ton do 36 ton włącznie, o liczbie osi: - dwie zł - trzy zł e) powyżej 36 ton, o liczbie osi: - jedna zł - dwie zł - trzy i więcej zł 10/ Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 1) pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; 3) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. c Średnia cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Średnią cenę skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok przyjęto w kwocie 52,00 zł za 1 q. c Średnia cena sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego Średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2009 rok przyjęto w kwocie ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi - 152,53 zł za 1 m 3 KKK Zasady zbywania i nabywania lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy 1. Budynki i lokale mieszkalne mogą być przeznaczone do sprzedaży na podstawie zarządzenia Burmistrza Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu budynków mieszkalnych i lokali ich najemcom niezależnie od daty wstąpienia w stosunek najmu. 2. Burmistrz przeznaczy do sprzedaży budynki mieszkalne i lokale mieszkalne w przypadku nie zalegania przez najemców z płatnością czynszu za najem. 3. Nieruchomość sprzedaje się na rzecz najemcy za cenę równą wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu przynależnego do lokalu (udział w nieruchomości wspólnej) oraz przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do lokalu, na rzecz najemcy udziela się bonifikaty od ustalonej ceny w następującej wysokości: 1/ w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku w wysokości - 99 % ceny, 2/ w przypadku indywidualnej sprzedaży za gotówkę i na raty w wysokości - 98 % ceny. 3/ najemcy wykupującemu lokal mieszkalciąg dalszy na stronie 11

11 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 11 Zasady zbywania i nabywania lokali mieszkalnych, budynków... cd ny oraz grunt do niego przynależny (udział w nieruchomości wspólnej) i ubiegającemu się o zwrot kaucji mieszkaniowej w wysokości - 50 % ceny, 4/ w przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego wraz z gruntem (dotyczy to także tzw. bliźniaków) na rzecz najemcy - w wysokości 80 % ceny. 2. Zasada określona w ust. 1, pkt 1 nie dotyczy sprzedaży domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych, w których wcześniej nastąpiła sprzedaż jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego. 3. Zasady określone w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczą sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych udziałów w kotłowniach oraz hydroforniach, które nie stanowią części wspólnych budynków, a ponadto wszelkich urządzeń we wskazanych pomieszczeniach, o ile są one niezbędne do normalnego używania sprzedawanych lokali mieszkalnych oraz znajdują się w obrębie tej samej nieruchomości gruntowej. 4. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1, są stosowane wobec osób składających wnioski o wykup lokali mieszkalnych bądź budynków mieszkalnych do dnia 31 grudnia 2009 r. 5. Najemcy, którzy złożą wnioski o wykup lokali mieszkalnych bądź budynków mieszkalnych po dniu 31 grudnia 2009 r., będą uprawnieni do bonifikaty od ustalonej ceny w następujących wysokościach: 1/ w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku w wysokości - 80 % ceny, 2/ w przypadku indywidualnej sprzedaży za gotówkę i na raty w wysokości - 80 % ceny, 3/ najemcy wykupującemu lokal mieszkalny oraz grunt do niego przynależny (udział w nieruchomości wspólnej) i ubiegającemu się o zwrot kaucji mieszkaniowej w wysokości - 50 % ceny, 4/ w przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego wraz z gruntem (dotyczy to także tzw. bliźniaków) na rzecz najemcy - w wysokości 50 % ceny. 4. Rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu rocznemu przy zastosowaniu umownej stawki oprocentowania w wysokości: 1/ 5% - przy sprzedaży w systemie dwóch rocznych rat; 2/ 7% - przy sprzedaży w systemie trzech rocznych rat; 3/ 10% - w pozostałych przypadkach Ustala się bonifikatę przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków do 90 % ceny tej nieruchomości. 2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na wniosek nabywcy może być rozłożona na raty roczne przez 10 lat płatne do 31 marca każdego roku. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. 3. W przypadku rozłożenia zapłaty na raty wysokość pierwszej raty wynosi minimum 10% ustalonej ceny sprzedaży płatnej przed zawarciem aktu notarialnego. 4. Przy sprzedaży nieruchomości drogą przetargową należność jest płatna gotówką przed zawarciem aktu notarialnego. 5. Z obowiązku zbycia w drodze przetargu zwalnia się te nieruchomości, których sprzedaż następuje na rzecz dzierżawcy na podstawie umowy zawartej co najmniej na okres 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana przez dzierżawcę na podstawie zezwolenia na budowę Nabywca ponosi koszty związane ze sporządzeniem wyceny nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej. 2. Najemca na wniosek którego zostało wszczęte postępowanie dotyczące sprzedaży lokalu mieszkalnego zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) w kasie Urzędu Miasta i Gminy w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, iż przedmiotowy lokal będzie przedmiotem sprzedaży. 3. W wypadku gdy wzrosną koszty prac geodezyjnych Burmistrz może w drodze zarządzenia zmienić wielkość powyższej kwoty. 4. Wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. 5. Wpłacona kwota przepada w przypadku gdy wnioskodawca zrezygnuje z wykupu lokalu mieszkalnego lub budynku, po opracowaniu przez Gminę dokumentacji do sprzedaży. 7. Nie podlegają sprzedaży pojedyncze lokale w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego, wyburzenia lub w których przewidywana jest zmiana funkcji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zbywany jest cały budynek Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. 2. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi: 1/ 15% ceny nieruchomości gruntowej, w przypadku sprzedaży na cele mieszkaniowe; 2/ 25 % ceny nieruchomości w przypadku sprzedaży na cele usługowo - handlowe lub przemysłowe. 3. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego ustala się zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej ustalonej na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynoszącą; 1/ 1% na cele mieszkaniowe; 2/ 3% na cele usługowo - handlowe lub przemysłowe. 4. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS, udziela się bonifikaty w wysokości 50% od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe (art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Na rzecz dzierżawców może być sprzedana w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowana małym domem jednorodzinnym wraz z działką gruntu niezbędną do korzystania z niego o ile nieruchomość była dzierżawiona co najmniej 3 lata. 2. Do przypadku opisanego w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy 5 ust. 2 i Nabyta nieruchomość zabudowana lub lokal mieszkalny, może być zwrócony za zgodą Burmistrza gminie drogą aktu notarialnego na wniosek nabywcy, o ile cena została rozłożona na raty a nabywca z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie ma możliwości spłaty rat. 11. Burmistrz może odmówić sprzedaży lokalu w: 1/ budynkach wpisanych do rejestru zabytków; 2/ budynkach, w których powierzchnia lokali użytkowych przewyższa powierzchnię lokali mieszkalnych; 3/ budynkach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej; 4/ budynkach, w których przewidywana jest zmiana funkcji budynku. ciąg dalszy na stronie 12

12 12 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Zasady zbywania i nabywania lokali mieszkalnych, budynków... cd 12. Lokale mieszkalne, budynki mieszkalne a także nieruchomości zabudowane i niezabudowane mogą być odpłatnie lub nieodpłatnie przejęte na własność gminy na podstawie zarządzenia Burmistrza Użytkownik wieczysty na wniosek którego wszczyna się procedurę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ponosi koszty związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 200,00 zł na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 3. Wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 4. Wpłacona kwota przepada w przypadku gdy wnioskodawca zrezygnuje z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po ustaleniu opłaty za przekształcenie Ustaloną opłatę za przekształcenie będzie można rozłożyć na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Pierwsza rata opłaty wnoszona będzie najpóźniej w dniu przekształcenia, następne raty wraz z oprocentowaniem będą spłacane w terminie do 31 marca każdego roku. 2. W przypadku rozłożenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na raty stosuje się przepisy 4 niniejszego załącznika. 15. Przy wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stosuje się bonifikatę w wysokości 90 %. Powyższe "Zasady sprzedaży..." stanowią załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 lutego 2000 r. - w treści ujednoliconej uwzględniającej ostatnie zmiany przyjęte uchwałą nr XXVIII/234/08 z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. Uchwała Rady Miejskiej z 25 lipca br. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w związku z tym "Zasady..." przedstawione wyżej obowiązują już od dnia 9 października 2008 r. 1. Nadaje się statut Sołectwu... Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Sołectwo... jest jednostką pomocniczą Gminy Bystrzyca Kłodzka obejmującą miejscowość Niniejszy statut określa organizację i zakres działania sołectwa, w tym: 1/ jego zadania i zakres działania; 2/ organizację i zasady działania jego organów; 3/ zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania; 4/ uprawnienia sołectwa względem składników mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania; 5/ zasady gospodarki finansowej; 6/ zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów. 4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 1/ gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bystrzyca Kłodzka; 2/ sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w 2 niniejszego statutu; 3/ statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa; 4/ sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa; Statut sołectwa 5/ radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający sołtysa; 6/ radzie należy przez to rozumieć Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej; 7/ zebraniu sołeckim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa; 8/ burmistrzu - należy przez to rozumieć burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. 5. Siedzibą władz sołectwa jest miejscowość... Rozdział 2 ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy. 2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez: 1/ inicjowanie działań organów gminy; 2/ opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy; 3/ podejmowanie rozstrzygnięć; 4/ podejmowanie innych czynności i działań. 3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym statutem. 7. Zadania sołectwa obejmują w szczególności: 1/ współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedz kiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia; 2/ działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie; 3/ organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz; 4/ zapewnienie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 5/ współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 8. Sołectwo jest właściwe w sprawach: 1/ mienia komunalnego powierzonego sołectwu na podstawie porozumienia oraz bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu; 2/ przeznaczenia środków finansowych znajdujących się w jego dyspozycji; ciąg dalszy na stronie 13

13 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 13 Statut sołectwa cd. 3/ utrzymania, konserwacji i remontu mienia komunalnego w ramach porozumienia oraz budżetu gminy. 9. Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych i może wyrażać opinię w sprawach dotyczących: 1/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa; 2/ lokalizacji inwestycji; 3/ remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych; 4/ zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji publicznej, przebiegu tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków; 5/ zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie sołectwa; 6/ określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na obszarze sołectwa; 7/ działań proekologicznych. Rozdział 3 ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI 10. Organami sołectwa są: zebranie sołeckie - jako organ uchwałodawczy oraz sołtys - jako organ wykonawczy Prawo uczestniczenia i wybierania w zebraniu sołeckim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, zameldowani lub stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do rad gmin. 2. Uczestnictwo w zebraniu sołeckim upoważnia, zgodnie z jego regulaminem, do: 1/ zabierania głosu w dyskusji; 2/ przedstawiania wniosków i projektów uchwał; 3/ głosowania; 4/ składania oświadczeń, żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia bądź deklaracji itp. 3. W zebraniu sołeckim mogą uczestniczyć: burmistrz lub jego przedstawiciele, zabierać głos i składać oświadczenia poza regulaminowym porządkiem obrad. 4. W zebraniu sołeckim mogą również uczestniczyć radni gminy i inne osoby zaproszone. 5. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania sołeckiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie sołeckie - jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień Zebranie sołeckie zwołuje sołtys: 1/ z własnej inicjatywy; 2/ na wniosek rady sołeckiej; 3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu sołeckim; 4/ na wniosek burmistrza; 2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu, do zwołania zebrania sołeckiego upoważnia się wskazanego członka rady sołeckiej na mocy zarządzenia burmistrza O zebraniu sołeckim powiadamia się mieszkańców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, zamieszczając w szczególności proponowany porządek obrad. 2. W każdym przypadku ogłoszenie - zawiadomienie o zwołaniu zebrania sołeckiego wywiesza się przed siedzibą sołtysa i w miejscach zwyczajowo przyjętych. 3. Zebranie sołeckie jest prawomocne, jeżeli: 1/ uczestniczy w nim co najmniej 10 % mieszkańców, o których mowa w 11 ust. 1; 2/ uczestniczy w nim mniej, niż 10 % mieszkańców, ale odbywa się w II terminie, co najmniej 15 minut po ustalonej godzinie zebrania Do zakresu działania zebrania sołeckiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w 7, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 2. Do wyłącznych kompetencji zebrania sołeckiego należy: 1/ wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwoływanie; 2/ uchylony; 3/ określanie przeznaczenia składników mienia komunalnego przekazanych sołectwu, oraz dochodów z tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych sołectwu przez radę; 4/ określanie przeznaczenia środków finansowych, wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień przyznanych sołectwu; 5/ wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi organ gminy Do zakresu działania zebrania sołeckiego należy także sprawowanie kontroli działalności sołtysa i rady sołeckiej. 2. Zebranie sołeckie zwoływane jest przez sołtysa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku Obradom zebrania sołeckiego przewodniczy sołtys. 2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania sołeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej upoważniony przez sołtysa. 3. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zwołanego zebrania sołeckiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków rady sołeckiej, obradom zebrania sołeckiego przewodniczy członek rady sołeckiej najstarszy wiekiem Przewodniczenie obradom zebrania sołeckiego uprawnia do decydowania o: 1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców; 2/ udzieleniu głosu poza kolejnością; 3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców; 4/ odebraniu głosu; 5/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad; 6/ żądaniu zachowania powagi od uczestników zebrania sołeckiego. 2. Przewodniczący zebrania sołeckiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad Sołtys lub osoby, o których mowa w 16 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad zebrania sołeckiego. 2. Na osobach, o których mowa w ust. 1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno - biurowej zebrania sołeckiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, uchwały zebrania sołeckiego zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych w nim. ciąg dalszy na stronie 14

14 14 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Statut sołectwa cd. 2. Uzyskanie równej liczby głosów za i przeciw oznacza niepodjęcie uchwały lub nieprzyjęcie wniosku Sołtys wykonuje uchwały zebrania sołeckiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy. 2. Do zadań sołtysa należy w szczególności: 1/ przygotowywanie projektów uchwał zebrania sołeckiego; 2/ wykonywanie uchwał zebrania sołeckiego; 3/ gospodarowanie mieniem przekazanym sołectwu; 4/ wykonywanie zarządzeń burmistrza; 5/ współudział w akcji pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych; 6/ występowanie z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, przyznawania zasiłków i opiniowania ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody gminy; 7/ współdziałanie z Radą Miejską przy przeprowadzaniu referendum i konsultacji społecznych; 8/ wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych; 3. Rada Miejska może upoważnić sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej W zakresie określonym w 20 ust. 2 pkt 1-3 działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 2. Rada sołecka składa się z 3 lub 5 osób. 3. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 1/ zastępowanie sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w 13-16; 2/ wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii; 3/ udzielanie sołtysowi pomocy w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego oraz administrowanie majątkiem będącym w dyspozycji sołectwa; 4/ występowanie z inicjatywami działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców; 5/ współpracowanie z organizacjami pozarządowymi Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania sołeckiego i następuje przy obecności 1/10 uprawnionych do głosowania. 2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania sołeckiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź rady sołeckiej albo poszczególnych jej członków wydaje burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. 3. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania. 4. Wnioski o odwołanie kierowane są do burmistrza. 5. O odwołanie mogą występować: 1/ rada bądź burmistrz; 2/ organizacja społeczna, polityczna, stowarzyszenie, instytucja gospodarcza, spółdzielcza itp., działające na terenie sołectwa; 3/ mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. 6. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. 7. Wnioski nie zawierające uzasadnienia pozostawia się bez rozpatrzenia. 8. Rozpatrywane są wnioski: 1/ stawiające zarzuty niewywiązywania się z obowiązków statutowych; 2/ nierespektowania uchwał zebrania sołeckiego; 3/ wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej. 9. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn. 10. Zebranie sołeckie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 11. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego, w tym celu zebranie powołuje komisję skrutacyjną powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania. 12. Wyniki uchwał zebrania sołeckiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa. 13. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 14. uchylony. 23. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 24. Sołtys może uczestniczyć w pracach rady na zasadach określonych w statucie gminy Obsługę techniczno - biurową organów sołectwa zapewnia Urząd Miasta i Gminy. 2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy. Rozdział 4 ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ Zebranie sołeckie wybiera sołtysa i radę sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Miejskiej. 2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad: 1/ tajności; 2/ bezpośredniości; 3/ powszechności; 4/ równości Zarządzenie wyborów 1/ Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza rada w terminie przewidzianym w 28 niniejszego statutu, a organizuje burmistrz; 2/ Burmistrz w zarządzeniu o wyborach określa: a/ miejsce, godzinę i dzień zebrania sołeckiego, b/ propozycję porządku obrad, a w szczególności: - wyborów przewodniczącego zebrania, - sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję, - dyskusja nad sprawozdaniem, - powołanie komisji wyborczej, - zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej, - przeprowadzanie głosowania, - ogłoszenie wyników wyborów. 2. Komisja wyborcza 1/ Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania; 2/ Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa; 3/ Do zadań komisji wyborczej należy: a/ przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, b/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów, c/ przygotowanie warunków organizacyjnych (urna wyborcza, karty do głosowania) i przeprowadzenie tajnego głosowania, d/ ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich ogłoszenia, e/ sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują prze- ciąg dalszy na stronie 15

15 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 15 Statut sołectwa cd. wodniczący zebrania oraz wszyscy członkowie komisji wyborczej. 3. Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandydatów 1/ Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród kandydatów zgłaszanych na zebraniu; 2/ Liczba kandydatów na sołtysa i poszczególnych członków rady sołeckiej jest nieograniczona. Lista zgłoszeń na kandydatów może być zamknięta dopiero na mocy uchwały zebrania. 3/ głosowanie na sołtysa i członków rady sołeckiej odbywa się wyłącznie osobiście. 4. Karty do tajnego głosowania 1/ Uprawnieni uczestnicy zebrania sołeckiego głosują kartami do głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady; 2/ Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak X obok nazwiska wybieranego kandydata; 3/ Nieważne są głosy na kartach: a/ całkowicie przedartych, b/ inne niż wymienione w pkt Ustalenie wyników głosowania i wyborów Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 6. Tryb odwoławczy i rozstrzyganie protestów 1/ protesty i odwołania wyborcze kierowane są do Rady Miejskiej; 2/ celem rozpatrzenia protestów i odwołań, o których mowa w punkcie 1, przewodniczący rady kieruje je do Komisji Rewizyjnej celem wypracowania przez nią wniosków i przedstawienia ich radzie. Rada podejmuje rozstrzygnięcie w formie odpowiedniej uchwały Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji rady, licząc od daty ich wyborów. 2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada w terminie do 6 miesięcy po upływie ich kadencji. 3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 4. Uchwała, o jakiej mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie. Rozdział 5 MIENIE PRZEKAZANE SOŁECTWU Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodem z tego źródła za pośrednictwem budżetu gminy. 2. Wykaz składników mienia komunalnego przekazanych sołectwu określa zarządzenie burmistrza i spisany na jego podstawie protokół. Rozdział 6 GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA 30. uchylony Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 2. Zebranie sołeckie może zgłaszać wnioski do projektu budżetu gminy w części dotyczącej sołectwa. 3. Dochodami sołectwa są przychody własne pochodzące z wpływów określonej działalności, w tym: 1/ dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym, przekazanym sołectwu, 2/ dochody z najmu lub dzierżawy obiektów przekazanych sołectwu, 3/ dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4/ dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych. 4. Środki finansowe z budżetu gminy przeznacza się sołectwu na: 1/ utrzymanie, konserwację i remonty mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwu; 2/ zieleń i estetyzację wsi. Rozdział 7 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA 32. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 33. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada i Burmistrz Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa. 2. Do wykonywania czynności o jakich mowa w ust. 1 organy wymienione w 33 mogą delegować swych przedstawicieli Sołtys obowiązany jest do przedłożenia burmistrzowi uchwał zebrania sołeckiego w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia. 2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka burmistrz w formie zarządzenia Uchwała zebrania sołeckiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności będzie uchylona przez burmistrza. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania sołeckiego i może żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy. 37. uchylony. 38. uchylony. Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 39. O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz sołectwa decyduje rada w drodze odrębnej uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Zmian niniejszego statutu dokonuje rada. 2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć uchwałę zebrania sołeckiego w sprawie zmiany statutu sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu wniosku. 41. Traci moc uchwała Nr...Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 43. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. W statutach sołectw i osiedli zostały w ramach nadzoru zakwestionowane, przez Wojewodę Dolnośląskiego niektóre zapisy w 14, 20,22,30,36, 37 i 38. Treść powyższego statutu uwzględnia uwagi wojewody. Statuty zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2008 r. Nr 247 pod pozycjami

16 16 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Ocalić od zapomnienia... Tragedia polskiego Wołynia Mieszkańcy Polskich Kresów po 1939 r. przeżyli prawdziwą gehennę. Ich losy potoczyły się różnymi drogami. Dzisiaj kolejna Wołyń to historyczna kraina o bogatej i burzliwej historii, będąca przez kilka wieków przedmiotem rywalizacji Rusi, Litwy i Polski. Żywioł polski przenikał na Wołyń od dawna, przybywających tu kolonistów z terenów Korony nazywano często Mazurami, chociaż pochodzili oni nie tylko z Mazowsza, ale także z Podlasia i Małopolski. W czasie I wojny światowej Wołyń przez kilka lat był terenem zaciekłych walk między Rosjanami, Austriakami i Niemcami. Jesienią 1915 r. i wiosną 1916 r. na linii rzeki Styr pod słynną Kościuchnówką toczyły się zażarte walki z udziałem Legionów Polskich. Wołyń wrócił do Polski we wrześniu 1920 r., tworząc drugie co do wielkości województwo, po poleskim. Był to region o charakterze zdecydowanie rolniczym, o żyznych i urodzajnych glebach, z którego utrzymywało się około 80% ludności. Lasy zajmowały 1/4 powierzchni. Polacy na Wołyniu stanowili mniejszość - w 1939 r. było 17% Polaków, 68% Ukraińców, 10% Żydów, pozostali to Niemcy i Czesi (osadnicy). W okresie międzywojennym stosunki między Polakami a Ukraińcami układały się na ogół poprawnie, często przyjaźnie. Zawierano małżeństwa, powstawały rodziny mieszane, nie było wrogości. Dzieci chodziły do wspólnych szkół, była wzajemna pomoc sąsiedzka. Różnice były jednak znaczne, zarówno religijne, jak i kulturowe, a przede wszystkim ekonomiczne. Przed wojną na Wołyniu było 48% analfabetów (na wsi 53%), stąd poczucie krzywdy wśród Ukraińców i niedowartościowanie ich roli, mimo znacznej przewagi liczebnej. Groziło to eksplozją, która ze zdwojoną siłą wybuchła w czasie II wojny światowej, a najtragiczniejszy był rok W trakcie tej wojny na Wołyniu dokonywane były zbrodnie ludobójstwa na Polakach, Żydach i Romach. Wykonawcami byli okupanci: sowiecki i niemiecki, a także ukraińskie organizacje zbrojne wspierane przez miejscową ludność - dotychczasowych sąsiadów. Filipina Wiatr i jej brat Antoni 22 czerwca 1941 r. okupacja sowiecka została zamieniona na niemiecką. Za zgodą Niemców powstała policja ukraińska, a w 1942 r. Ukraińska Powstańcza Armia. W miejscowościach ukraińskich odbywały się zebrania, na których uświadamiano, że dopóki choć jeden Polak będzie na ukraińskiej ziemi, nigdy nie będzie niepodległej Ukrainy, a Polska jest największym wrogiem. fot. 1 - Zdjęcie ślubne Filipiny Wiatr z Antonim Felińskim Jak potoczyły się dalsze wypadki pokażemy na przykładzie jednej rodziny ze wsi Siedlisko, gmina Stepań, powiat Kostopol, parafia Wyrka. Wieś Siedlisko powstała w XVIII w., a w wieku XIX nosiła nazwę Słoboda Siedliska. W 1943 r. we wsi było około 60 zagród i ponad 300 mieszkańców. Od niepamiętnych czasów mieszkańcami Siedliska była ziemiańska rodzina Wiatrów. Kazimierz i Waleria (z d. Janicka) Wiatrowie gospodarzyli na 20 ha żyznej, urodzajnej ziemi. Uprawiali dużo pszenicy i kukurydzy. Hodowali wiele bydła i owiec, których pastuchami byli Ukraińcy. Trzymano również wiele kaczek, gęsi i kur, a świnie wyprawiały się do niedalekiego lasu, pod dęby, aby pozbierać żołędzie. Po takich wyprawach same wracały do zagrody. Drewniane ściany domów malowano na biało. W pobliskiej rzece rosła rogoża, którą kryło się dachy domów. Wiatrowie, podobnie jak sąsiedzi, mieli też duży sad, pełen jabłoni, grusz i innych drzew owocowych - szczepień drzew dokonywał sam gospodarz. Jabłka zimowe sypano do drewnianych beczek, w których dobrze się przechowywały. W lasach było bardzo dużo grzybów, zwłaszcza rydzów, które przyrządzano na różne sposoby, a także kiszono. Na zimę kiszono również kapustę i ogórki, które bardzo się udawały na tamtych glebach. Samogon pędzono ze zboża (jęczmień) oraz z ziemniaków. Kazimierz i Waleria Wiatrowie dochowali się ośmiorga dzieci. Najstarszy Aleksander Wiatr w wieku 16 lat, bez zgody matki wstąpił do Legionów Polskich. Był bardzo silny, brał 2 worki zboża pod pachy i bez wysiłku wnosił po schodach na strych. Jego siłę i odwagę doceniono też w Legionach. Po jednej z bitew z Rosjanami uratował swojego dowódcę, który bardzo głośno jęczał z powodu odniesionych ran. Aleksander wciągnął go na olbrzymią gruszę, gdzie razem doczekali przyjścia swoich. Za ten czyn został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Obraz Aleksandra z tym odznaczeniem wisiał w domu rodzinnym na honorowym miejscu. W kolejnej bitwie Aleksander został poważnie ranny, a następnie po przeprawieniu się przez rzekę nabawił się suchot i wkrótce zmarł. W tym domu, dzieci wychowane na lekturach Sienkiewicza i Kraszewskiego, wyrastały w atmosferze patriotyzmu, poczucia obowiązku i obywatelskiej troski. Ojciec Kazimierz należał do Związku Strzeleckiego, a mama Waleria podobnie jak później córki, szkolona była na sanitariuszkę. Aleksander Wiatr miał siedmioro rodzeństwa dwóch braci i pięć sióstr: - Marcelina (po mężu Onuchowska,1902 r. - zm r. Bystrzyca Kłodzka), ciąg dalszy na stronie 17

17 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 17 - Władysław (27 czerwiec 1910 r. - zm r. Bystrzyca Kłodzka), - Antoni ( r. - zm r. Bystrzyca Kłodzka), - Mieczysława (po mężu Kopij, 1907 r.- żyje we Francji, 101 lat!), - Rozalia (po mężu Naumowicz), - Józefa (1912 r. zm r. Bystrzyca Kłodzka), - Filipina (po mężu Felińska, r. mieszka w Bystrzycy Kłodzkiej, 91 lat). W roku 1928 r. umiera ich ojciec Kazimierz. Wdowa Waleria sama wychowuje dzieci. Jak potoczyły się losy rodziny Wiatrów oraz innych Polaków na Wołyniu pokażemy na przykładzie Antoniego Wiatra i jego najmłodszej siostry Filipiny (o nich mamy trochę dokumentów). 18 kwietnia 1937 r. Filipina wychodzi za mąż za Antoniego Felińskiego, mieszkańca sąsiedniej wioski - Wyrka. Tam też biorą ślub w kościele parafialnym. Prezentujemy oryginalne ślubne zdjęcie młodej pary (fot. 1) jest to jedyna pamiątka jaką zabrano z Wyrki w trakcie panicznej ucieczki po napadzie Ukraińców i spaleniu wioski. Z ich związku do końca wojny rodzą się trzy Tragedia polskiego Wołynia cd. Polacy mieszkający na Wołyniu, zwłaszcza na wsi, byli całkowicie nieprzygotowani, aby przeciwstawić się zbliżającej zagładzie. Istniejący od 1942 r. Związek Walki Zbrojnej (później Armia Krajowa), był nastawiony na walkę z Niemcami. Coraz częściej sły- fot. 2 - Filipina i Antoni Felińscy dziewczynki, Danuta (1938 r.), Krystyna z dziećmi na robotach w Niemczech (1941 r.) oraz Stefania ( r.). W ich domu do 1943 r. przechowywano rodzinę Żydów z Rafałówki, którzy mieli chać było o napadach na domy Polaków, tam duży sklep bławatny. Był to Kichman paleniu leśniczówek i domów stojących z żoną Beatą oraz ich syn (ok. 4 lata). pojedynczo, na uboczu. Wtedy w polskich Kichman miał ok. 30 lat, ona była bardzo osiedlach zaczęto organizować placówki piękna, o blond włosach i nie była wcale samoobrony. Czyniono usilne starania o podobna do Żydówki. Byli ukryci najpierw broń i amunicję. Samoobronę zorganizowano w Siedlisku, Wyrce, Ostrówku, Peres- w stodole, w sianie, następnie w ziemiance - schowku, na wierzchu którego leżały kartofle. Przeszli następnie do partyzantki. na czele samoobrony stanął wachmistrz pie, Sosznikach i Wyrobkach. W Siedlisku Wróćmy Gracjan Wiatr. Dokonano oceny sytuacji, zaczęto koordynować działania Polakach było w powiecie kostopolskim i sarneńskim. Apogeum ludobójstwa na Wołyniu przypada na lipiec i sierpień. Celem ukraińskich akcji terrorystycznych było spowodowanie wyjazdu Polaków na ziemie rdzennie polskie. Nacjonalistom ukraińskim udało się rozpętać atmosferę terroru i zastraszenia ludności polskiej. W dniu 16 lipca 1943 r. uderzyli na Wyrkę i Siedlisko, część mieszkańców uciekła do Huty Stepańskiej. Pozostali zostali wymordowani i w ciągu jednej nocy spalono obie wsie. Napady na polskie miejscowości były przeprowadzane według tego samego schematu. Ukraińskie oddziały działały z zaskoczenia, okrążając daną miejscowość przy użyciu znacznych sił. Założeniem było wymordowanie wszystkich. Strzelano do uciekających Polaków, gdy w tym samym czasie pozostali napastnicy, także sąsiedzi uzbrojeni w widły, siekiery, noże i inne narzędzia gospodarskie mordowali Polaków znajdujących się wewnątrz kordonu. Ofiarami byli wszyscy, od niemowlaków po wiek sędziwy, bez wyjątku. Jedyną przewiną było to, że się jest Polakiem. Następnie plądrowano zabudowania, grabiono cały dobytek, wyłapywano tych co się ukrywali w piwnicach, ziemiankach i również mordowano. W kolejnym etapie nienawiści palono całe wsie, wszystko puszczano z dymem. Praktykowano powszechnie okrucieństwo, nie było litości dla Lachów. W dniach lipca 1943 r. został rozbity jeden z ostatnich na tym terenie ośrodek samoobrony polskiej w Hucie Stepańskiej. W panicznej ucieczce, wobec przeważających sił wroga, ocalała ludność polska opuściła swoje fot. 3 - odznaczenia jednak do wioski Siedlisko i wydarzeń, które nastąpiły na Wołyniu w powiecie Kostopol. Po zgładzeniu Żydów przez Niemców i Ukraińców, jeszcze bardziej wzrastało napięcie. Słychać było o bestialskich mordach dokonywanych na Polakach. polskiej samoobrony. Pojawiły się informacje o kolejnych napadach, morderstwach i spaleniach zabudowań Polaków. Rok 1943 był najbardziej tragiczny - w marcu i kwietniu najwięcej mordów na rodzinne strony, ewakuując się do Grabiny, przy linii kolejowej Rafałówka Sarny, skąd większość została wywieziona na roboty do Niemiec. ciąg dalszy na stronie 18

18 18 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 W powyższych wydarzeniach uczestniczą nasi bohaterowie, rodzina Wiatrów. Antoni Wiatr (który w 1928 r. ukończył 7. klasową Szkołę Powszechną w Hucie Stepańskiej), w wojsku miał stopień podoficerski (kapral).przed wojną, r. został przydzielony do 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, w 4 szwadronie był celowniczym CKM. Pułk ten w kampanii wrześniowej walczył w ramach Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Pod Mokrą (1 września) i Ostrowami (2 września) pułk utracił 85% stanu osobowego. Działał aktywnie w samoobronie w Siedlisku oraz Hucie Stepańskiej. Był szalenie odważny, silny i zdecydowany. Wielokrotnie był w składzie grup wypadowych działających na terytorium wroga. Należał do najbardziej zaufanych ludzi por. Bomby - Władysława Kochańskiego, używającego również pseudonimu Wujek, dowódcy obrony Huty Stepańskiej. W samoobronie uczestniczył też jego brat Władysław Wiatr. Opiekowali się także swoimi rodzinami (matką i siostrami z rodzinami) w czasie ewakuacji z Huty Stepańskiej. Cała rodzina Wiatrów (matka, siostry oraz brat Władysław mający żonę i małe dzieci) zdecydowali się na wyjazd na roboty do Niemiec, zabierając ze sobą tylko to, co mieli przy sobie. Wozy i konie zostawiono Niemcom. Z rodziny tylko Antoni Wiatr postanowił zostać w oddziale AK porucznika Bomby, aktywnie uczestnicząc w zbieraniu broni od tych, którzy postanowili wyjechać. Podobnie jak inni, bez dzieci i żon, chcieli dalej walczyć z Niemcami oraz tymi, którzy ich rodziny skazali na śmierć lub wygnanie. W roku 1944 r. sytuacja Polaków na Wołyniu jeszcze się pogorszyła, w styczniu i lutym Niemcy zaczęli się wycofywać na Zachód. Polacy stali się bezbronni, co wykorzystywali Ukraińcy, dokonując kolejnych mordów. Po opuszczeniu Huty Stepańskiej porucznik Bomba stworzył oddział partyzancki, w którym od początku był Antoni Wiatr Tragedia polskiego Wołynia cd. ps. Tygrys. Toczono walki z Niemcami i Ukraińcami. Pewnego dnia doszło w oddziale do tragedii. Wówczas już plutonowy Antoni Wiatr Tygrys był dowódcą fot. 4 - Antoni Wiatr po wyjściu z więzienia drużyny w I plutonie. Na swym uzbrojeniu miał rkm Diektiarowa z magazynkiem fot. 5 - w Idzikowie, stoją: Irena i Jan Onuchowscy, Ignacy Dębski, Stefania Wiatr, Antoni Wiatr z synem Czesławem (na rękach) Siedzą: Franciszka Dębska, Aniela Janicka z dziećmi: Danutą i Marianem oraz Helena Wiatr talerzowym. W czasie czyszczenia broni przyszła do niego w odwiedziny jego narzeczona, Gienia S. z plutonu sanitarnego Brzózka, która usiadła obok na kłodzie drzewa. Z niezrozumiałych powodów, przy zakładaniu magazynka, nastąpiła cała seria wystrzałów, pociski ją przeszyły i zginęła na miejscu. Zrozpaczony Antek chciał popełnić samobójstwo, później szukał śmierci w walce Nigdy, nawet swoim dzieciom o tym nie mówił. Wiemy o tym z relacji jego kolegów zamieszczonych w opublikowanych po wojnie książkach. Na początku 1944 r. w zachodniej części Wołynia sformowano z luźnych oddziałów partyzanckich 27. Wołyńską Dywizję Piechoty AK, której zadaniem było zrealizowanie akcji Burza, tj. uderzenie na tyły Niemców wycofujących się z frontu wschodniego. Po wielu walkach część 27 Dywizji, która zdołała się wydostać z okrążenia niemieckiego przebiła się przez Prypeć i została wcielona do armii sowieckiej. Tygrys także przeprawia się przez rzekę Prypeć, 27 maja 1944 r. i zostaje wówczas ranny w pierś. Kiedy batalion kapitana Gardy był już na środku rzeki, żołnierze sowieccy otworzyli do nich ogień. Później usprawiedliwiali się, że sądzili, iż są to Niemcy. Mimo odniesionych ran, silny, już starszy sierżant Antoni Wiatr przepłynął jednak rzekę. Druga część 27 Dywizji AK przekroczyła rzekę Bug i po ciężkich bojach z Niemcami została następnie rozbrojona przez wojska radzieckie r. w Skrobowie na Lubelszczyźnie. Nieznane są zaraz powojenne dalsze losy Antoniego Wiatra Tygrysa. Czy po wyleczeniu walczył w oddziałach WiN (Wolność i Niezawisłość) tak jak jego niektórzy koledzy? Nie wiemy. Z książki Władysława Kobylańskiego pt. W s z p o n a c h trzech wrogów - Chicago 1988 r., dowiadujemy się, że spotkał kolegę Tygrysa z oddziału Bomby w więzieniu na Zamku Lubelskim, w tzw. trzeciej baszcie. Autor na stronie 177 wspomina o walce jaką stoczyli razem z Antkiem Wiatrem i Henrykiem Radzimowskim przeciwko oprawcom z UB, wydziału specjalnego na baszcie. Walkę w celi wygrali, ale skazano ich za to dodatkowo na 2 tygodnie karceru, ciąg dalszy na stronie 19

19 4/67/08 Biuletyn Bystrzycki 19 gdzie była woda po kostki. UB stosowało różne brutalne metody. Po całonocnych przesłuchaniach, biciu i maltretowaniu urządzano więźniom różne szykany. Kazano np. siadać na odwróconym do góry nogami taborecie, na jednej nodze tego taboretu W rodzinnych pamiątkach zachowało się zdjęcie (fot. 4) z charakterystycznym opisem na rewersie: Na pamiątkę drogiej rodzinie zasyła Antoni, dnia r. Miesiąc po wyjściu. Prawdopodobnie w więzieniu na Zamku Lubelskim był przetrzymywany dwa lata. Po wypuszczeniu na wolność odnalazł rodzinę w Idzikowie. Rozmawiałem z nim kilkakrotnie. Nie chciał mówić, bał się, nie informował o szczegółach. Ten bohaterski, nieustraszony żołnierz, silny, szalenie odważny, został zapewne zastraszony przez ubowców. Założył rodzinę, urodziło się siedmioro dzieci (fot. 6). Cieszył się ogromnym szacunkiem tych wszystkich, którzy znali jego dokonania na Wołyniu i w 27 Dywizji AK. Tragedia polskiego Wołynia cd. do Niemiec. Skierowano ich do różnych prac w gospodarstwach rolnych oraz na kolei w Rzeszy niemieckiej. Najmłodsza siostra Filipina wspomina, że nigdy nie zapomni, jak w małym miasteczku, na rynku, Polacy wypędzeni z Kresów W s c h o d n i c h b y l i zabierani na roboty przez Niemców. Było tak jak na targu niewolników. Dotykano, sprawdzano mięśnie, najchętniej brano młodych, zdrowych i silnych. Jej i męża z trójką malutkich dzieci (Danuta 5 lat, Krystyna 2 lata, Stefania 3 miesiące!) nikt nie chciał za dużo gęb do żywienia (fot. 2). Ulitował się w końcu, pod koniec dnia jeden z gospodarzy, Jakob Schrober z Geberskirchen w Bawarii. Filipina pracowała w fot. 7 - Antoni Wiatr z siostrą Filipiną i jej mężem Antonim Felińskim, na weselu w Idzikowie ma 91 lat. Reasumując, stwierdzić należy, że polski świat na Wołyniu uległ bezpowrotnej zagładzie. Na Wołyniu działy się takie rzeczy, że najstarsi ludzie tego nie pamiętali. Szacuje fot. 6 - Antoni Wiatr z córką Marianną się, że w wyniku ludobójczych działań nacjonalistów ukraińskich w latach zginęło tysięcy Polaków. Spośród wywiezionych na roboty do Rzeszy większość po wojnie wróciła do kraju i osiedliła się na Zachodzie Polski. Część pozostała za granicą. W naszej Gminie najwięcej Wołyniaków jest w Idzikowie i Pławnicy (fot. 5 i 7). Może warto zorganizować rocznicowe spotkanie, powspominać, aby starsze pokolenie mogło przekazać te fakty młodzieży? Może w przyszłym roku zorganizujemy wystawę? Proszę o osobisty kontakt poprzez redakcję Biuletynu. Nie dlatego aby jątrzyć, należy jednak znać przeszłość, aby myśląc o przyszłości uczyć się i nie popełniać wcześniejszych błędów. W tym roku przypada 65. rocznica tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Mam nadzieję, że wolna obecnie Ukraina oceni ten tragiczny exodus Polaków z Wołynia obiektywnie, że kiedyś nastąpi wzajemne porozumienie w tej bolesnej sprawie Przez 35 lat pracował w tartaku w Bystrzycy Kłodzkiej, ani razu nie spóźnił się do pracy, nigdy też nie był na zwolnieniu lekarskim. Godnie i z honorem dożył ostatnich dni. W roku 1990 został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, wcześniej otrzymał Krzyż Armii Krajowej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (fot. 3) Zmarł w roku 1991 w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej, pochowany jest w Idzikowie. A jak potoczyły się losy jego rodziny? Po opuszczeniu Wołynia jego mama i rodzeństwo zostało wywiezione na roboty domu i oborze, mąż w gospodarstwie. Postawił jako cieśla dwie stodoły dla Niemca, pędził mu także bimber. Pracowali u niego prawie 3 lata do 1946 r., kiedy wrócili do Polski i zamieszkali w Pławnicy. Z robót w Niemczech powrócili także: Marcelina, Rozalia, Józefa i Władysław. Zamieszkali w Bystrzycy Kłodzkiej już nie żyją. Siostra Mieczysława została we Francji, ma 101 lat. Jej córka wyszła za mąż za Francuza, który był więziony w obozie w Niemczech. Filipina mieszka w Bystrzycy Kłodzkiej, Z wyrazami szacunku dla wszystkich WO- ŁYNIAKÓW - Andrzej Wziątek Bibliografia: 1. Władysław, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia Czesław Piotrowski, Przez Wołyń i Polesie na Podlasie 3. Władysław Kobylański, W szponach trzech wrogów

20 20 Biuletyn Bystrzycki 4/67/08 Wycieczka do Legolandu Z Środowiskowego Ognika TPD w Bystrzycy Kłodzkiej zostało wysłanych 9 prac: - 3 prace Jakuba Stępień - lat 7-2 prace Mateusza Woźniaka - lat12-1 praca Marcela Woźniak - lat 9-1 praca Mateusza Goli - lat 6-1 praca Macieja Kruka - lat 6-1 praca Norberta Plantary -lat 6 4 sierpnia br. zostaliśmy poinformowani, że praca Macieja Kruka została nagrodzona pośród wszystkich 23 nagrodzonych prac dzieci. Nagrodą była 1 dniowa wycieczka do Legolandu w Billund (Dania), prócz tego laureat mógł zaprosić na wycieczkę kolegę lub kogoś z rodzeństwa. Planowany I termin wycieczki został przesunięty i ostatecznie wylot nastąpił w dniu r. a Maciek zaprosił swojego brata Jakuba Kruka. Ewa Grabowska Kierownik Biura TPD W miesiącu maju 2008 r. Sky Taxi, Box 1 Wrocław ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z placówek opiekuńczo- wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu było umożliwienie dzieciom zaprezentowanie ich talentu oraz zainteresowanie dzieci lotnictwem. Na zdjęciach: Maciek Kruk z dyplomem oraz poniżej z bratem Jakubem podczas niezapomnianego pobytu w Legolandzie

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości w Polsce

Podatek od nieruchomości w Polsce Podatek od nieruchomości w Polsce Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NIP Podstawa Prawna Składający Termin Składania Miejsce

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich

D o c h o d y. 020 Leśnictwo 953, Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich D o c h o d y Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Paragraf Nazwy działów i paragrafów Plan na 2007 rok 020 Leśnictwo 953,- 0690 Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich 953,- 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DN-1

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/83/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015 r. DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 ROK Podstawa prawna : Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Węgrowa za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Węgrowie 07-100 Węgrów, Rynek Mariacki 16

Burmistrz Miasta Węgrowa za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Węgrowie 07-100 Węgrów, Rynek Mariacki 16 DN NIP DN DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI. Podstawa Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pózn. Prawna zmianami ) Składający

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo