romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska Bydgoszcz tel tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15"

Transkrypt

1

2

3 I znów te same emocje! Wielka sala Zamku Królewskiego w Warszawie wype niona po brzegi, za chwil kolejna Gala Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i kolejny werdykt w tej wspania ej rywalizacji. Nie wierz, by na tej sali by ktoê, komu serce przed og oszeniem tego werdyktu lekko nie przyspieszy o Bàdêmy szczerzy ka dy kto tu na t Gal przyje d a ma do koƒca nadziej, e to w aênie on z Warszawy wyjedzie ze statuetkà zwyci zcy. Gdy zaê okazuje si, e tej statuetki nie ma - pozostaje niedosyt. A czasami - po prostu zawód. Ale takimi prawami rzàdzi si ka da rywalizacja Miejsca na sportowym pudle sà tylko trzy. U nas jest jeszcze trudniej. Bo w ka dej kategorii jest tylko jeden tytu i jedno wyró nienie. Niezmiennie. Ale ja te niezmiennie, od lat ju kilkunastu przekonuj, e nie rywalizacja jest celem najwa niejszym w tym konkursie. Owszem, pomyêlana zosta a tak, by rozbudziç dobre emocje, by podkr ciç tych, którym w jednym roku si nie uda o byç najlepszym i zach ciç ich do kolejnej próby, bo o tytu najlepszego - zarówno w roli inwestora, jaki i projektanta czy wykonawcy - warto powalczyç. Ale przypominam, e w tym konkursie wcià najwa niejsze jest zwyci stwo idei, by ratowaç to, co kiedyê by o okaza e i pi kne, mo e tak e wartoêciowe, a co w ciàgu minionych lat to pi kno i wartoêç utraci o. Uleg o zniszczeniu i zosta o zapomniane. I co mnie cieszy szczególnie te ide coraz cz Êciej ka dy realizuje swoim sposobem. Tu nie ma utartych schematów, nie ma myêlenia kategoriami wielkich podchodów pod myêlenie i upodobania konkursowej komisji. Najpierw ratuj, a potem startuj w konkursie. Tak e dlatego, by pokazaç innym, e mia em jakiê oryginalny pomys, e znalaz em do pomocy kogoê, kto gotów by wy o yç gotówk lub wspar przedsi wzi cie w jakiê organizacyjny sposób, wreszcie - e zawzi li si wszyscy i zrealizowali wspólnie coê, co wydawa o si do realizacji niemo liwe. Najlepszym gratuluj. Ale za udzia w tym konkursie - dzi kuj wszystkim. Bo choç zabrzmi to górnolotnie - ratowanie tego naszego dziedzictwa materialnego, to efekt zmiany myêlenia wszystkich uczestników konkursowej Modernizacji. Kryzys zazwyczaj podcina skrzyd a. Ale nasze konkursowe doêwiadczenia przekonujà, e kryzys potrafi te coraz cz Êciej inspirowaç, zmusza do poszukiwaƒ, zach ca do kreowania zupe nie nowych zachowaƒ. A i zwyci stwo w kryzysie potrafi mieç bardziej wykwintny smak Zatem jeêli ktoê jeszcze si w tym zwyci stwie nie rozsmakowa - przed nami kolejna edycja Modernizacji Roku! I do udzia u w niej ju teraz serdecznie zapraszam! remont odbudowa modernizacja romdom Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane nr 30 sierpieƒ 2013 ISSN adres redakcji: ul. Hetmaƒska Bydgoszcz tel tel redaktor naczelny Marek K. Jankowiak tel. kom kierownik oddzia u w Warszawie: Andrzej Zieliƒski internet: wydawca: ZPU Romex Spó ka z o.o. ul. Hetmaƒska Bydgoszcz tel./fax: prezes: Roman Piku a dzia reklamy i promocji: Anna Wróblewska tel./fax: tel./fax: sk ad komputerowy / druk: Fotoman, Bydgoszcz tel Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian redakcyjnych w nades anych do publikacji materia ach oraz nie odpowiada za treêç zamieszczonych materia ów promocyjnych. W NUMERZE Zapiski Jurora 4 Modernizacja Roku Projekty zgodnie z psychologià i przestrzenià Feng Shui 48 Serce roêcie patrzàc na ten kraj 49 Dwa mocne filary Muzeum Wodociàgów 50 Rewitalizacja terenów Doliny Cybiny 51 Warte odwiedzenia i poznania 52 Nowa ods ona Ró anego Gaju 53 Dobra energia na skraju puszczy 54 Dobra ksià ka obok ciuchów 56 Nowe tereny inwestycyjne 58 SIOSTRY RESTAURO 59 Sportowe emocje do piwa 60 Turystyka, rekreacja i wypoczynek 61 Kroplówka z euro w Domu Dochodowym 63 Modernizacja w Warlubiu 64 W aêciwie mia pójêç na opa! 65 B onie - miasto na Mazowszu 66 Wspó czesny - zabytkowy hotel 67 Trainery sposobem na zdrowie 68 Szlachetne zdrowie do reperacji 70 romdom 3

4 Zapiski jurora Wyprawa do innej Polski Zdradz troch tajemnic kuchni prac jurorów w konkursie Modernizacja Roku. Nim zasiàdziemy do pracy nad ostatecznym werdyktem, ka dy z nas przygotowuje swojà list obiektów, które jego zdaniem nie majà wi kszych szans na nagrod czy wyró nienie. JeÊli te obiekty powtarzajà si na wykazach ka dego z jurorów, to, wiadomo, praca b dzie atwiejsza. W tym roku nie by o tak atwo. PrzyszliÊmy na to koƒcowe posiedzenie z czystymi kartkami. OczywiÊcie, przynieêliêmy tak e t drugà list, z kandydatami do nagród i wyró nieƒ, o które toczà si czasem wielogodzinne boje. No to toczyliêmy je, a efekty mogliêcie Paƒstwo zobaczyç podczas uroczystoêci rozdania nagród i wyró nieƒ. Inaczej ni w telewizjach Na wst pie uwaga generalna. Konkursowy szlak prowadzi ze ÂwinoujÊcia do Baligrodu, z Krynek do Boles awca. ZjeêdziliÊmy Polsk wzd u i wszerz. I wydawa o nam si, e jesteêmy w zupe nie innym kraju ni ten, który znamy z relacji we wszystkich naszych telewizjach. Polska nie jest krajem nieszcz Êç, katastrof czy beznadziejnoêci. JeêdziliÊmy dobrymi na ogó drogami, których budowa i remonty, byç mo e trwa y za d ugo, ale efekty - sà widoczne i zadowalajà. SpaliÊmy w hotelach i pensjonatach nale àcych do prywatnych osób, które zainwestowa y w nie, obok kredytów, wszystkie w asne rodzinne oszcz dnoêci i nie narzekajà. MijaliÊmy zadbane miasta i wioski, napotykaliêmy na materialne dowody spo ecznych inicjatyw, w które anga- owa o si niemal cale lokalne spo eczeƒstwo. Natomiast konkursowe obiekty, niezale nie czy by y wykonywane przez wielkie, renomowane przedsi biorstwa czy lokalne, mniejsze firmy, prezentowa y si tak, e dos ownie trudno by o znaleêç s abe punkty. Szkoda, e tego si nie pokazuje na co dzieƒ i nie daje satysfakcji tym, którzy sà dumni z tego, e uda o si im coê uratowaç od zniszczenia. Plebiscyt integracji Nie uprawiam w tym miejscu taniej propagandy sukcesu. Najlepszym argumentem przemawiajàcym za owà dumà mieszkaƒców, jest bez wàtpienia nasz plebiscyt na najpopularniejszy obiekt w konkursie. Prosz tylko zwróciç uwag jak bardzo chcieli si pochwaliç mieszkaƒcy Su owa swoim Bankiem Spó dzielczym mieszczàcym si dzisiaj w do niedawna zapuszczonym budynku starej wartowni! Jak wiele g osów zdoby drewniany spichlerz w Ryglicach skazany ongiê na rozbiórk, czy budynek Urz du Gminy w Paw owicach, nie mówiàc ju o Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w B dzinie. Mieszkaƒcy po kilka, a mo e nawet kilkanaêcie razy klikali aby ich obiekt sta si najpopularniejszà modernizacjà w Polsce. Modernizacja i rozbudowa budynku Urz du Gminy Paw owice 4 romdom

5 Termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej B dzin Dlaczego robili to tak ch tnie? Ano dlatego, e im na tym zale y! Bo chcà, eby wszyscy wiedzieli, e u nich coê si zmieni o. Pod tym wzgl dem konkursowy plebiscyt przeszed tym razem nasze najêmielsze oczekiwania. odwiedzanym przez szkolne wycieczki z Dolnego Âlàska. Z kolei nadleênictwa przeêcigajà si w uatrakcyjnianiu swoich placówek edukacji przyrodniczej, e wymieni tylko grot nietoperzy w Âwidnicy czy szlak historyczno - przyrodniczy wzd u zmodernizowanej leênej drogi w Poczopku. Atrakcyjna edukacja A teraz chcia bym si podzieliç swojà osobistà konkursowà refleksjà. Zaimponowa o mi, jak wiele czyni si dla edukacji spo eczeƒstwa. Zarówno doros ych, jak i dzieci. W Zabrzu rozpocz to prace nad udro nieniem sztolni, najd u szej budowli hydrotechnicznej w europejskim górnictwie w glowym. Na razie gotowy jest prowadzàcy do niej wylot. Ale w niezbyt odleg ej przysz oêci uruchomiony zostanie ca y 14,5 kilometrowy jej odcinek, zamieniony na tras edukacyjno - turystycznà. W Bielawie uruchomiono Centrum Poszanowania Energii, które sta o si ju miejscem Modernizacja budynku Interaktywne Centrum Poszanowania Energii Bielawa Rekonstrukcja wylotu G ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach projektu Europejski OÊrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemys owej Zabrze Ka dy z tych obiektów - to uratowana inwestycja. Czasem z przywróconà dawnà funkcjà, a czasem - z zupe nie nowà. Ka dy taki obiekt zatem, to trwa y Êlad na inwestycyjnej mapie kraju. I wreszcie - ka dy taki obiekt, to element trwa ej edukacji, cz sto pomyêlanej jako wabik dla potencjalnych turystów. Takie jednoczesne godzenie a tylu pomys ów i Êwiadomego dzia ania bardzo mi odpowiada. romdom 5

6 NowoÊci, nowoêci, nowoêci Jak zawsze w konkursie Modernizacja Roku, tak i w tej ocenianej przez nas edycji nie zabrak o oryginalnych propozycji. Po pierwsze - konkurs zszed pod ziemi, bo tak nale y okreêliç zg oszenie z Zabrza dotyczàce rekonstrukcji wylotu G ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Po drugie - konkurs dotar do galerii handlowych, a to m.in. za sprawà Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdaƒsku, która przystosowa a pomieszczenia w Centrum Handlowym Manhattan, dla potrzeb swojej filii. Po trzecie - pojawi o si zg oszenie niejako towarzyszàce obiektom sakralnym. W Ha cnowie zmodernizowano dom parafialny. Modernizacja i adaptacja budynku handlowo-us ugowego na mieszkalny Chorzów Nie oszcz dzajcie nas! Nagrody i wyró nienia zosta y rozdzielone. XVII edycja konkursu Modernizacja Roku zosta a uroczyêcie zakoƒczona w Zamku Królewskim w Warszawie. Teraz nadchodzi czas Modernizacji Roku To b dzie niejako wejêcie w doros oêç, w oficjalnà pe noletnioêç naszego konkursu. Po raz osiemnasty bowiem wyruszymy na konkursowe szlaki. Modernizacja Domu Parafialnego im. Jana Paw a II w Zespole Sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej Ha cnów Bielsko-Bia a OczywiÊcie, nie zabrak o nowatorskich rozwiàzaƒ technicznych i technologicznych w wielu wizytowanych obiektach. Umiej tne àczenie nowoczesnoêci z tradycjà przynosi o zaskakujàce ale i niezwykle skuteczne efekty. No ale po to w aênie jest ten konkurs, eby inspirowaç, podpowiadaç i nagradzaç umiej tne àczenie starej substancji z nowoczesnoêcià rozwiàzaƒ. Modernizacja ulicy KoÊciuszki oraz ronda na skrzy owaniu ul. 3 Maja, ul. T. KoÊciuszki i ul. Zamenhofa Pszczyna Modernizacja oczyszczalni Êcieków w Lubawie Mam w tym miejscu osobistà proêb do wszystkich, którzy zamierzajà podjàç decyzj o tym, by w kolejnej edycji stanàç do konkursowej rywalizacji. Nie oszcz dzajcie nas. Zg aszajcie coraz doskonalsze realizacje, coraz ciekawsze propozycje. Niech si jurorzy zdrowo nam czà przy typowaniu zwyci zców. Ale niech te przy tym majà satysfakcj, gdy podejmujà wa ne decyzje, e nagradzajà czyjê talent, pomys owoêç, inicjatyw czy techniczne mistrzostwo, których efektem jest m.in. zachowanie dziedzictwa materialnego, ale i lokalna duma i zwyczajna ludzka radoêç. Nie jest to apel samobójczy. To proêba aby pokazywaç Polsk coraz ciekawszà, coraz pi kniejszà i satysfakcjonowaç tych, którzy si do tego przyczyniajà. Andrzej Zieliƒski 6 romdom

7 Komisarz Konkursu - Prezes Targów Pomorskich Roman Piku a Szanowni Paƒstwo Zamykamy kolejnà edycj Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku. Nie mam zamiaru ukrywaç, e pod wzgl dem liczby zg oszeƒ uczestników nie by a ona tak satysfakcjonujàca, jak ta sprzed roku czy sprzed dwóch lat. Przyjmuj, e i nas w koƒcu jakiê kryzys dopaêç musia, skoro od pewnego czasu to s owo odmieniane jest przez wszystkich przez wszystkie niemal przypadki. I nie dochodz nawet czy rzeczywiêcie mniej by o remontów, renowacji czy modernizacji w 2012 roku, czy te mniej zg oszeƒ w tym konkursie to efekt zachowaƒ bardziej zachowawczych, szukania oszcz dnoêci czy mniejszego zainteresowania igrzyskami. Rok by s abszy i tyle. Ale na tym tle w moim przekonaniu zyskujà po dwakroç ci wszyscy, którzy nie baczàc na trudnoêci, których wokó pe no do tej rywalizacji stan li. Mieli wàtpliwoêci jak wszyscy. Zapewne nie raz zastanawiali si czy inwestycja warta jest ryzyka, nie raz dr eli czy za wykonanà przez nich robot inwestor zap aci w terminie, albo gorzej czy zap aci w ogóle. Inwestor z kolei nie raz rozwa a wszystkie za i przeciw czy wyzwania realizacji nowej inwestycji modernizacyjnej si podejmowaç. W takich warunkach nie atwo uzyskuje si satysfakcjonujàce wszystkich efekty. A jeêli nawet ju si je uzyskuje pojawia si obawa czy nale y si tym chwaliç. Przecie w takich trudnych czasach szczególnie, zawistnych wokó nie brakuje. Ale te wszystkie wàtpliwoêci najbardziej odwa nych nie zatrzyma y. I chwa a za to, e takich nie brakuje. Bo to dzi ki nim w aênie podczas tegorocznych wizyt na ocenianych obiektach odkrywaliêmy niezwykle pi kne miejsca, niezwyk e przedsi wzi cia, niesamowità pasj. Cz stokroç dopiero podczas takiej konfrontacji dochodziliêmy do wniosku, e chocia wokó sporo jest utyskujàcych i narzekajàcych, to jednak nasze otoczenie si zmienia, a ludzie coraz cz Êciej uto samiajà si z tezà, e dobry przyk ad inspiruje najbardziej. I, e nie dla nagród i honorów, ale dla samych siebie, dla wygody, ale i dla presti u warto podejmowaç najtrudniejsze nawet wyzwania. PodziwialiÊmy efekty tych wyzwaƒ. I znów z tej konkursowej trasy wróciliêmy z przekonaniem, e nic nas nie odwiedzie od tego, by otwieraç i zamykaç kolejne edycje naszego konkursu. Bo nie tylko wyzwala on zwyk e radoêci, czasem dum, ale przede wszystkim ugruntowuje przekonanie, e warto to nasze narodowe dziedzictwo materialne ratowaç przed ca kowitym zniszczeniem przede wszystkim dlatego, e jest nasze, wspólne. W czasach, w których cz Êciej myêlimy o wszystkim w kategoriach ja, moje, prywatne to wartoêç nieoceniona. Nawet wtedy, gdy w gr wchodzà indywidualne korzyêci z takiej wspólnej Modernizacji. Gratuluj wszystkim nagrodzonym i wyró nionym. Licz na to, e ich przyk ad podzia a najlepiej na tych, którzy w tym minionym roku pozostali jeszcze w roli obserwatorów. Komisarz Konkursu Roman Piku a Katalog Pokonkursowy 7

8 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII DROGI I OBIEKTY MOSTOWE Modernizacja i rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dàbrowskiego - RZESZÓW INWESTOR Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek Rzeszów WYKONAWCA STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska Pruszków AUTOR PROJEKTU Stowarzyszenie In ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddzia w Rzeszowie ul. Kopernika Rzeszów Modernizacja przedmiotowego odcinka drogi w znacznym stopniu poprawi a funkcjonalnoêç uk adu komunikacyjnego w mieêcie. Nale y zwróciç uwag na kompleksowoêç realizacji jednej z g ównych arterii Rzeszowa. 8 Katalog Pokonkursowy

9 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY HOTELOWO-SANATORYJNE Modernizacja Hotelu Ró any Gaj ul. Korzeniowskiego 19D - Gdynia INWESTOR Jastrz bska Spó ka W glowa S.A. Al. Jana Paw a II Jastrz bie Zdrój WYKONAWCA Przedsi biorstwo Budownictwa Ogólnego Skobud Sp. z o.o. ul. K. Tetmajera 89B ywiec AUTOR PROJEKTU Archiplan Sp. z o.o. ul. Starowiejska 17/7A Gdynia Za wykraczajàce poza zwyczajowe standardy rozwiàzania funkcjonalne dostosowujàce obiekt do wymogów XXI wieku oraz za ciekawà aran acj wn trz. Katalog Pokonkursowy 9

10 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY MIESZKALNE Modernizacja i adaptacja koszarów na budynki mieszkalne ul. KoÊciuszki 21 Ostrów Wlkp. INWESTOR MTM Consulting Al. Wojska Polskiego Kalisz WYKONAWCA MTM Consulting Al. Wojska Polskiego Kalisz AUTOR PROJEKTU Architektoniczne Biuro Projektowe Konopski & Konopski s.j. ul. Skarszewska Kalisz Za znakomite przekszta cenie obiektów koszarowych na budynki mieszkalne i dostosowanie ich do potrzeb mieszkaƒców. 10 Katalog Pokonkursowy

11 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY U YTECZNOÊCI PUBLICZNEJ Modernizacja i rozbudowa budynku dla potrzeb Zarzàdu Dróg Miejskich z Centrum Sterowania Ruchem ul. P owiecka 31 - Gliwice INWESTOR Zarzàd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. P owiecka Gliwice WYKONAWCA ML System Sp. z o.o. ul. Warszawska 50d Rzeszów Przedsi biorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomkà Gliwice AUTOR PROJEKTU Biuro Projektów In ynierskich ul. Umiƒskiego 25/ Poznaƒ Za nowoczesne rozwiàzania zastosowane w budynku poprawiajàce zarówno bezpieczeƒstwo ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakoêç korzystania z us ug urz du. Katalog Pokonkursowy 11

12 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY EDUKACYJNE modernizacja Zespo u Szkó nr 7 ul. Jaworowa 6 - Dàbrowa Górnicza INWESTOR Gmina Dàbrowa Górnicza ul. Graniczna Dàbrowa Górnicza WYKONAWCA Przedsi biorstwo Remontowo-Budowlane A. Piaskowski i S-ka Sp. z o.o. ul. Chopina Dàbrowa Górnicza AUTOR PROJEKTU Tomasz Moskalewicz EM-Projekt Pracownia Projektowa ul. Zapa y 8/ Sosnowiec Za wzorcowà modernizacj obiektów szko y wraz z nowoczesnym zagospodarowaniem otoczenia. 12 Katalog Pokonkursowy

13 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY ZABYTKOWE Modernizacja i rozbudowa budynku us ugowo - mieszkalnego, ul. Ma e Garbary Toruƒ INWESTOR WYKONAWCA RESTAURO M. Dobrzyƒska - Musiela Sp. K. ul. Ma e Garbary Toruƒ WYKONAWCA WEKTOR PPHU Janusz Surmacz ul. Bolimowska 14/18B lok owicz AUTOR PROJEKTU Studio Architektury Pro Arte Jerzy Matusiak-Tusiacki ul. Brzechwy Toruƒ Za umiej tne dostosowanie odnowionego zabytkowego budynku do wspó czesnych potrzeb i za wyjàtkowà starannoêç w odtworzeniu dawnych wn trz. Katalog Pokonkursowy 13

14 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY OCHRONY ÂRODOWISKA Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Âcieków Czajka ul. Czajki 4/6 - Warszawa fot.k.kowalski_aeromedia.pl INWESTOR Miejskie Przedsi biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza Warszawa WYKONAWCA Warbud S.A. Al. Jerozolimskie 162A Warszawa WYKONAWCA/AUTOR Veolia Water Systems Sp. z o.o. ul. Balicka 48, Kraków AUTOR PROJEKTU WTE Wassertechnik GmbH Niemcy WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. ul. Ry owa Warszawa Za szeroki zakres poczynionych inwestycji i zastosowanie najwy szej klasy technologii oczyszczania Êcieków. 14 Katalog Pokonkursowy

15 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII ELEWACJE I TERMOMODERNIZACJE Modernizacja Bramy Wy ynnej ul. Wa y Jagielloƒskie 2a - Gdaƒsk INWESTOR Muzeum Historyczne Miasta Gdaƒska ul. D uga 46/ Gdaƒsk WYKONAWCA Gdaƒska Pracownia Konserwatorska L. B. Brzuszkiewicz ul. Straganiarska 28/ Gdaƒsk Stabilator Sp. z o.o. ul. Nowy Âwiat 42/ Gdaƒsk AUTOR PROJEKTU Architektoniczna Pracownia Autorska Miros aw Fràszczak ul. Tatarczana 2B/ Gdynia Za wzorcowà restauracj zabytkowej elewacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem dba oêci o detale architektoniczne. Katalog Pokonkursowy 15

16 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY SPORTU I REKREACJI Modernizacja zbiornika wodnego ul. Turystyczna - Przedbórz INWESTOR Gmina Przedbórz ul. Mostowa Przedbórz WYKONAWCA Firma Us ugowo - Budowlana Jacek Ciapa a Sulejów 5, Bia a AUTOR PROJEKTU Us ugi Projektowo - Budowlane DK-PROJEKT Dariusz Kordziƒski ul. Lelewela 37/ Piotrków Trybunalski Za pomys owe rozwiàzania podnoszàce atrakcyjnoêç terenów rekreacyjnych wokó zbiornika wodnego. 16 Katalog Pokonkursowy

17 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY KULTURY MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW - Hali Pomp ul. Gdaƒska 242 ORAZ Wie y CiÊnieƒ, ul Filarecka 1 w Bydgoszczy I ICH ADAPATACJA NA Muzeum Wodociàgów INWESTOR Miejskie Wodociàgi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Toruƒska Bydgoszcz WYKONAWCA EBUD Przemys ówka Sp. z o.o. ul. Biskupiƒska Bydgoszcz AUTOR PROJEKTU Przedsi biorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa Pion Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 10/ Bydgoszcz Za szeroki program modernizacyjny pozwalajàcy stworzyç obiekty Âcie ki edukacji ekologicznej prezentujàce spo eczeƒstwu nie tylko zabytki techniki, ale równie informacje o roli wody w yciu codziennym i historii wodociàgów w Bydgoszczy oraz bardzo wysoki standard wykonawstwa. Katalog Pokonkursowy 17

18 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII NAJCIEKAWSZE WN TRZA Modernizacja Biblioteki Manhattan Al. Grunwaldzka 82 - Gdaƒsk INWESTOR Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego Targ Rakowy 5/ Gdaƒsk WYKONAWCA WAJP s.c. Wieczorek&Jakubczak ul. Wodociàgowa 1B Pr gowo AUTOR PROJEKTU Zb Studio Zbigniew ejmo ul. Beethovena Gdaƒsk Za Êmia e wizjonerskie rozwiàzania usadowienia biblioteki w nietypowych uwarunkowaniach galerii handlowej oraz nasycenia jej nowoczesnymi funkcjami. 18 Katalog Pokonkursowy

19 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII REWITALIZACJE TERENÓW ZIELENI I ZESPO ÓW URBANISTYCZNYCH Rewitalizacja Parku 1000-lecia ul. Parkowa 1 CHOJNICE INWESTOR Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek Chojnice WYKONAWCA Ekomel Sp. z o.o. PRMiOÂ ul. Angowicka 47, Chojnice Zak ad Ogólnobudowlany Józef Urbaniak ul. Angowicka 52a, Chojnice AUTOR PROJEKTU Pracownia Projektowa, Projektowanie i Nadzorowanie Zdzis aw Kufel ul. Sukienników Chojnice Za przystosowanie parku do ró norodnych potrzeb mieszkaƒców Chojnic, ze szczególnym uwzgl dnieniem ma ej architektury i ciekawych nasadzeƒ. Katalog Pokonkursowy 19

20 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY BIUROWE Modernizacja siedziby NadleÊnictwa Bobolice ul. Polanowska 12 - Bobolice INWESTOR PGL LP NadleÊnictwo Bobolice ul. Polanowska Bobolice WYKONAWCA PPHU TERMEX Sp. z o.o. ul. Lniana Koszalin WYKONAWCA Marian Podsiod o ul. Gen. L. Okulickiego Wa cz Za bardzo staranne wykonanie modernizacji oraz rozwiàzania i aran- acje pomieszczeƒ przyjazne interesantom i u ytkownikowi dostosowane do wzrastajàcych potrzeb. 20 Katalog Pokonkursowy

21 WYRÓ NIENIE W KATEGORII DROGI I OBIEKTY MOSTOWE Rozbudowa przejêç dla pieszych ul. 3 Maja, ul. Piastowska - Bielsko-Bia a INWESTOR Miejski Zarzàd Dróg w Bielsku-Bia ej ul. Gra yƒskiego 10, Bielsko-Bia a WYKONAWCA Roboty Budowlane, In ynierskie SATBUD Robert Satlawa ul. Weso a 29, Gilowice Zak ad Budowlano-Monta owy PROBUD Sp. z o.o. ul. LeÊnianka 101, ywiec Bielskie Przedsi biorstwo Budownictwa Przemys owego S.A. ul. Warszawska 5, Bielsko-Bia a AUTOR PROJEKTU PILETEST Sp. z o.o. ul. Warszawska 153/123, Bielsko-Bia a Za Êmia à aran acj przejêç dla pieszych i wkomponowanie nowoczesnej architektury w zabytkowà zabudow miasta. Susu & Strama Architekci s.c. ul. Dàbrowskiego 30, OÊwi cim WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY HOTELOWO-SANATORYJNE Modernizacja i rozbudowa OÊrodka Wypoczynkowego LeÊnik - sala konferencyjna, ul. Chrobrego 10 - agów INWESTOR NadleÊnictwo Âwiebodzin ul. Wojska Polskiego 3, Âwiebodzin WYKONAWCA Butterfly Sp. z o.o. Sp. Kom. ul. Lotników 1, Zielona Góra AUTOR PROJEKTU ARCHIT Pracownia Projektowa Wies awa Klim, Janusz Klim ul. Reja 3/2, Zielona Góra Za umiej tne wkomponowanie obiektu w istniejàcy kompleks budynków, powsta ych w ró nych latach i stworzenie nowoczesnego centrum konferencyjno-hotelowego. Wykorzystanie elementów drewnianych np. wielkogabarytowych belek sosnowych wykonanych w ca ej d ugoêci z jednego pnia drzewa, to przyk ad po àczenia surowców naturalny z nowoczesnoêcià technologii, który podkreêla zwiàzek gospodarzy tego obiektu z lasem. Katalog Pokonkursowy 21

22 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY MIESZKALNE Rewitalizacja kwarta u C : ul. MarszA KA J. Pi sudskiego 101, 102, 103, ul. Wojska Polskiego 2, 4, 6, 8, ul. A. Mickiewicza 1a, 1b Stargard Szczeciƒski INWESTOR Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego Sp. z o.o., ul. Struga 29, Stargard Szczeciƒski WYKONAWCA Stargardzkie Przedsi biorstwo Budowlane Marbud Sp. z o.o. ul. Gdyƒska 28a, Stargard Szczeciƒski AUTOR PROJEKTU STUDIO A4 Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 20, Szczecin Za udane wykorzystanie ograniczonej budynkami przestrzeni co wp yn o w znacznym stopniu na standard ycia mieszkaƒców m.in. pod budynkami powsta y podziemne gara e, ma e ogródki na dachach, plac zabaw. WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY U YTECZNOÊCI PUBLICZNEJ Modernizacja Dworca PKP Warszawa Stadion ul. Sokola 1 - Warszawa INWESTOR PKP S.A. ul. Szcz Êliwicka 62, Warszawa WYKONAWCA ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki ul. Nowosielska 14a/3, Warszawa AUTOR PROJEKTU Pracownia Projektowa MB Micha B aszczyk Moszyn 7, Pu tusk Za stworzenie przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni publicznej w zabytkowym budynku. 22 Katalog Pokonkursowy

23 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY EDUKACYJNE Modernizacja i rozbudowa Szko y o Sal Gimnastycznà wraz Z zapleczem socjalno sanitarnym, Âwietlic Wiejskà oraz Remiz Stra ackà - WszechÊwi te gm. oleênica INWESTOR Gmina OleÊnica ul. 11 listopada 24, OleÊnica WYKONAWCA Przedsi biorstwo REM - BUD K. Krzysztof Kowal - Gàska ul. Reja 12, Rzeszów AUTOR PROJEKTU ARCHIGRA Biuro Projektowe Gra yna Rajewska ul. Wileƒska 3A/2, OleÊnica Realizacja àczy w sobie estetyk i funkcjonalnoêç. W pomieszczeniach stworzono przyjazne warunki dla rozwoju zarówno sportowego, jak i kulturalnego mieszkaƒców wsi. Ca oêç uatrakcyjniono kolorowymi elementami m.in. szybami, które dodajà radosnego wyglàdu obiektowi. WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY ZABYTKOWE Modernizacja zespo u obiektów Stara Zajezdnia ul. Wawrzyƒca 12 - KRAKÓW INWESTOR / WYKONAWCA DE SILVA HOUSE S.A. ul. Lompy Olesno AUTOR PROJEKTU Biuro Projektów i Ekspertyz Archikon mgr in. arch. Marcin St pniewski Janowski ul. Kaczorówka Kraków Za uratowanie od ostatecznej degradacji starej zabytkowej zajezdni tramwajowej, w której powsta o ciekawe miejsce dla spotkaƒ integracyjnych z najd u szym barem w Polsce. Katalog Pokonkursowy 23

24 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY OCHRONY ÂRODOWISKA Modernizacja elektrociep owni w zakresie budowy instalacji odsiarczania spalin al. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego 13 - Pu awy INWESTOR / WYKONAWCA Grupa Azoty Zak ady Azotowe Pu awy S.A. Al. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego Pu awy AUTOR PROJEKTU PROZAP Sp. z o.o. Al. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego Pu awy Za uzyskanie wysokich efektów ekologicznych, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. WYRÓ NIENIE W KATEGORII ELEWACJE I TERMOMODERNIZACJE Restauracja elewacji zabytkowego Ratusza ul. Rynek 6 - B ONIE INWESTOR Urzàd Miejski w B oniu ul. Rynek 6, B onie WYKONAWCA Firma Remontowo Budowlana Ryszard Warchulski ul. Rumuƒska 30a Micha owice AUTOR PROJEKTU Irena Walawska Projektowanie Architektoniczne ul. Hawajska 16/ Warszawa Za uparte dà enie do odnowy zabytkowego ratusza zwieƒczone sukcesem w postaci idealnie dopasowanej kolorystyki elewacji, odtworzonego detalu, stolarki okiennej. 24 Katalog Pokonkursowy

25 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY SPORTU I REKREACJI Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkó Samorzàdowych, ul. Po udniowa 13 - Dàbrowa Bia ostocka INWESTOR Gmina Dàbrowa Bia ostocka ul. SolidarnoÊci 1, Dàbrowa Bia ostocka Zespó Szkó Samorzàdowych ul. Po udniowa 13, Dàbrowa Bia ostocka WYKONAWCA Zak ad Murarski s.j. Wincenty Krahel, El bieta Krahel-Rowiƒska ul. S oneczna 9, Dàbrowa Bia ostocka AUTOR PROJEKTU mgr in. arch. Maciej Pokorski MULTIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 59, Bia ystok Za remont sali gimnastycznej z pomys em w tym m.in. za zastosowanie ceg y klinkierowej w pracach wykoƒczeniowych w sali oraz za atrakcyjne wykorzystanie oêwietlenia. WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY KULTURY Modernizacja Teatru Starego ul. Teatralna 1 Boles awiec INWESTOR Powiat Boles awiecki pl. marsz. J. Pi sudskiego 2, Boles awiec WYKONAWCA PRO-BUD Janusz Paw owski i Wspólnicy s.j. ul. Poznaƒska 12-13, Legnica BASSPOL Construction J drzychów ul. Jaskó cza 3, Nysa AUTOR PROJEKTU Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Rataja 26, Legnica Za rzetelnà ca oêciowà modernizacj obiektu i uratowanie zabytku przed degradacjà. Na uwag zas uguje ciekawa aran acja wn trz inspirowana w oskim wzornictwem np. w jednym z korytarzy stworzono uliczk teatralnà z iluzorycznà dekoracjà, Katalog Pokonkursowy 25

26 WYRÓ NIENIE W KATEGORII NAJCIEKAWSZE WN TRZA Modernizacja i adaptacja Domu Dochodowego Stra y Ogniowej na potrzeby Centrum Teatru Muzyki i Taƒca ul. Teatralna 1 - KUTNO INWESTOR Miasto Kutno pl. marsz. J. Pi sudskiego 18, Kutno WYKONAWCA Przedsi biorstwo K.J.S. ul. Konarskiego 26, Ko o AUTOR PROJEKTU Pracownia Projektowo Us ugowa MAGBUD Bogdan Krawczyk ul. Narutowicza 8, Kutno Za podtrzymanie i odnowienie tradycji Domu Stra aka, poprzez m.in. odnowienie malowide dotyczàcych stra y po arnej, jak równie za dobranie atrakcyjnej kolorystyki wn trz. WYRÓ NIENIE W KATEGORII REWITALIZACJE TERENÓW ZIELENI I ZESPO ÓW URBANISTYCZNYCH Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Zespo u Pa acowo Parkowego - KroÊnice Wierzchowice INWESTOR Gmina KroÊnice ul. Sportowa 4, KroÊnice WYKONAWCA GEMBIAK-MIKSTACKI s.j. ul. Transportowa 3, Krotoszyn AUTOR PROJEKTU Miros aw Musielak Pi kocin 26, Milicz Za pomys owà adaptacj dawnego parku pa acowego, w którym stworzono m.in. tras dla kolejki turystycznej ze stacjami wokó kompleksu. 26 Katalog Pokonkursowy

27 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY BIUROWE Renowacja zabytkowego budynku biurowo-us ugowego ul. Bohaterów Westerplatte 32 - Zielona Góra INWESTOR Wies awa Pud owska ul. Piotra Micha owskiego Zielona Góra AUTOR PROJEKTU dr in. Grzegorz Cyrok ul. Klinkierowa Zielona Góra Za stworzenie przestrzeni biurowej w zabytkowej kamienicy, która bez wàtpienia b dzie dodawaç presti u firmom w niej rezydujàcym. NAGRODA Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Modernizacja Dworca PKP Gdynia G ówna Plac Konstytucji 1 - Gdynia dla PKP S.A. ul. Szcz Êliwicka Warszawa Katalog Pokonkursowy 27

28 NAGRODA Nagroda Pe nomocnika Rzàdu Do Spraw Osób Niepe nosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej Modernizacja i rozbudowa budynku Urz du Gminy, ul. Zjednoczenia 60 - Paw owice dla Gmina Paw owice ul. Zjednoczenia Paw owice NAGRODA G ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Âcieków Czajka ul. Czajki 4/6 w Warszawie dla Miejskie Przedsi biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza Warszawa 28 Katalog Pokonkursowy

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom.

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom. B e z p a t n y i n f o r m a t o r P K M K a t o w i c e NR 2 (19) luty 2008 www.pkm.katowice.pl Nr. rej.: Pr. 1862 Mys owice Park stary i nowy STRONA 6 POLA A SI KREW Katowice Pod koszem STRONA 7 Tylko

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan W numerze 1 Z ostatniej chwili 2 O nas... Rozbiór Wielkopolski 3 List z kancelarii Premiera 5 Ruch Regionalny Wielkopolan - Deklaracja 6 Deklaracja gospodarcza 7 Prawda po trzy z ote od ebka 8 OÊwiadczenia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo