romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska Bydgoszcz tel tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15"

Transkrypt

1

2

3 I znów te same emocje! Wielka sala Zamku Królewskiego w Warszawie wype niona po brzegi, za chwil kolejna Gala Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i kolejny werdykt w tej wspania ej rywalizacji. Nie wierz, by na tej sali by ktoê, komu serce przed og oszeniem tego werdyktu lekko nie przyspieszy o Bàdêmy szczerzy ka dy kto tu na t Gal przyje d a ma do koƒca nadziej, e to w aênie on z Warszawy wyjedzie ze statuetkà zwyci zcy. Gdy zaê okazuje si, e tej statuetki nie ma - pozostaje niedosyt. A czasami - po prostu zawód. Ale takimi prawami rzàdzi si ka da rywalizacja Miejsca na sportowym pudle sà tylko trzy. U nas jest jeszcze trudniej. Bo w ka dej kategorii jest tylko jeden tytu i jedno wyró nienie. Niezmiennie. Ale ja te niezmiennie, od lat ju kilkunastu przekonuj, e nie rywalizacja jest celem najwa niejszym w tym konkursie. Owszem, pomyêlana zosta a tak, by rozbudziç dobre emocje, by podkr ciç tych, którym w jednym roku si nie uda o byç najlepszym i zach ciç ich do kolejnej próby, bo o tytu najlepszego - zarówno w roli inwestora, jaki i projektanta czy wykonawcy - warto powalczyç. Ale przypominam, e w tym konkursie wcià najwa niejsze jest zwyci stwo idei, by ratowaç to, co kiedyê by o okaza e i pi kne, mo e tak e wartoêciowe, a co w ciàgu minionych lat to pi kno i wartoêç utraci o. Uleg o zniszczeniu i zosta o zapomniane. I co mnie cieszy szczególnie te ide coraz cz Êciej ka dy realizuje swoim sposobem. Tu nie ma utartych schematów, nie ma myêlenia kategoriami wielkich podchodów pod myêlenie i upodobania konkursowej komisji. Najpierw ratuj, a potem startuj w konkursie. Tak e dlatego, by pokazaç innym, e mia em jakiê oryginalny pomys, e znalaz em do pomocy kogoê, kto gotów by wy o yç gotówk lub wspar przedsi wzi cie w jakiê organizacyjny sposób, wreszcie - e zawzi li si wszyscy i zrealizowali wspólnie coê, co wydawa o si do realizacji niemo liwe. Najlepszym gratuluj. Ale za udzia w tym konkursie - dzi kuj wszystkim. Bo choç zabrzmi to górnolotnie - ratowanie tego naszego dziedzictwa materialnego, to efekt zmiany myêlenia wszystkich uczestników konkursowej Modernizacji. Kryzys zazwyczaj podcina skrzyd a. Ale nasze konkursowe doêwiadczenia przekonujà, e kryzys potrafi te coraz cz Êciej inspirowaç, zmusza do poszukiwaƒ, zach ca do kreowania zupe nie nowych zachowaƒ. A i zwyci stwo w kryzysie potrafi mieç bardziej wykwintny smak Zatem jeêli ktoê jeszcze si w tym zwyci stwie nie rozsmakowa - przed nami kolejna edycja Modernizacji Roku! I do udzia u w niej ju teraz serdecznie zapraszam! remont odbudowa modernizacja romdom Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane nr 30 sierpieƒ 2013 ISSN adres redakcji: ul. Hetmaƒska Bydgoszcz tel tel redaktor naczelny Marek K. Jankowiak tel. kom kierownik oddzia u w Warszawie: Andrzej Zieliƒski internet: wydawca: ZPU Romex Spó ka z o.o. ul. Hetmaƒska Bydgoszcz tel./fax: prezes: Roman Piku a dzia reklamy i promocji: Anna Wróblewska tel./fax: tel./fax: sk ad komputerowy / druk: Fotoman, Bydgoszcz tel Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian redakcyjnych w nades anych do publikacji materia ach oraz nie odpowiada za treêç zamieszczonych materia ów promocyjnych. W NUMERZE Zapiski Jurora 4 Modernizacja Roku Projekty zgodnie z psychologià i przestrzenià Feng Shui 48 Serce roêcie patrzàc na ten kraj 49 Dwa mocne filary Muzeum Wodociàgów 50 Rewitalizacja terenów Doliny Cybiny 51 Warte odwiedzenia i poznania 52 Nowa ods ona Ró anego Gaju 53 Dobra energia na skraju puszczy 54 Dobra ksià ka obok ciuchów 56 Nowe tereny inwestycyjne 58 SIOSTRY RESTAURO 59 Sportowe emocje do piwa 60 Turystyka, rekreacja i wypoczynek 61 Kroplówka z euro w Domu Dochodowym 63 Modernizacja w Warlubiu 64 W aêciwie mia pójêç na opa! 65 B onie - miasto na Mazowszu 66 Wspó czesny - zabytkowy hotel 67 Trainery sposobem na zdrowie 68 Szlachetne zdrowie do reperacji 70 romdom 3

4 Zapiski jurora Wyprawa do innej Polski Zdradz troch tajemnic kuchni prac jurorów w konkursie Modernizacja Roku. Nim zasiàdziemy do pracy nad ostatecznym werdyktem, ka dy z nas przygotowuje swojà list obiektów, które jego zdaniem nie majà wi kszych szans na nagrod czy wyró nienie. JeÊli te obiekty powtarzajà si na wykazach ka dego z jurorów, to, wiadomo, praca b dzie atwiejsza. W tym roku nie by o tak atwo. PrzyszliÊmy na to koƒcowe posiedzenie z czystymi kartkami. OczywiÊcie, przynieêliêmy tak e t drugà list, z kandydatami do nagród i wyró nieƒ, o które toczà si czasem wielogodzinne boje. No to toczyliêmy je, a efekty mogliêcie Paƒstwo zobaczyç podczas uroczystoêci rozdania nagród i wyró nieƒ. Inaczej ni w telewizjach Na wst pie uwaga generalna. Konkursowy szlak prowadzi ze ÂwinoujÊcia do Baligrodu, z Krynek do Boles awca. ZjeêdziliÊmy Polsk wzd u i wszerz. I wydawa o nam si, e jesteêmy w zupe nie innym kraju ni ten, który znamy z relacji we wszystkich naszych telewizjach. Polska nie jest krajem nieszcz Êç, katastrof czy beznadziejnoêci. JeêdziliÊmy dobrymi na ogó drogami, których budowa i remonty, byç mo e trwa y za d ugo, ale efekty - sà widoczne i zadowalajà. SpaliÊmy w hotelach i pensjonatach nale àcych do prywatnych osób, które zainwestowa y w nie, obok kredytów, wszystkie w asne rodzinne oszcz dnoêci i nie narzekajà. MijaliÊmy zadbane miasta i wioski, napotykaliêmy na materialne dowody spo ecznych inicjatyw, w które anga- owa o si niemal cale lokalne spo eczeƒstwo. Natomiast konkursowe obiekty, niezale nie czy by y wykonywane przez wielkie, renomowane przedsi biorstwa czy lokalne, mniejsze firmy, prezentowa y si tak, e dos ownie trudno by o znaleêç s abe punkty. Szkoda, e tego si nie pokazuje na co dzieƒ i nie daje satysfakcji tym, którzy sà dumni z tego, e uda o si im coê uratowaç od zniszczenia. Plebiscyt integracji Nie uprawiam w tym miejscu taniej propagandy sukcesu. Najlepszym argumentem przemawiajàcym za owà dumà mieszkaƒców, jest bez wàtpienia nasz plebiscyt na najpopularniejszy obiekt w konkursie. Prosz tylko zwróciç uwag jak bardzo chcieli si pochwaliç mieszkaƒcy Su owa swoim Bankiem Spó dzielczym mieszczàcym si dzisiaj w do niedawna zapuszczonym budynku starej wartowni! Jak wiele g osów zdoby drewniany spichlerz w Ryglicach skazany ongiê na rozbiórk, czy budynek Urz du Gminy w Paw owicach, nie mówiàc ju o Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w B dzinie. Mieszkaƒcy po kilka, a mo e nawet kilkanaêcie razy klikali aby ich obiekt sta si najpopularniejszà modernizacjà w Polsce. Modernizacja i rozbudowa budynku Urz du Gminy Paw owice 4 romdom

5 Termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej B dzin Dlaczego robili to tak ch tnie? Ano dlatego, e im na tym zale y! Bo chcà, eby wszyscy wiedzieli, e u nich coê si zmieni o. Pod tym wzgl dem konkursowy plebiscyt przeszed tym razem nasze najêmielsze oczekiwania. odwiedzanym przez szkolne wycieczki z Dolnego Âlàska. Z kolei nadleênictwa przeêcigajà si w uatrakcyjnianiu swoich placówek edukacji przyrodniczej, e wymieni tylko grot nietoperzy w Âwidnicy czy szlak historyczno - przyrodniczy wzd u zmodernizowanej leênej drogi w Poczopku. Atrakcyjna edukacja A teraz chcia bym si podzieliç swojà osobistà konkursowà refleksjà. Zaimponowa o mi, jak wiele czyni si dla edukacji spo eczeƒstwa. Zarówno doros ych, jak i dzieci. W Zabrzu rozpocz to prace nad udro nieniem sztolni, najd u szej budowli hydrotechnicznej w europejskim górnictwie w glowym. Na razie gotowy jest prowadzàcy do niej wylot. Ale w niezbyt odleg ej przysz oêci uruchomiony zostanie ca y 14,5 kilometrowy jej odcinek, zamieniony na tras edukacyjno - turystycznà. W Bielawie uruchomiono Centrum Poszanowania Energii, które sta o si ju miejscem Modernizacja budynku Interaktywne Centrum Poszanowania Energii Bielawa Rekonstrukcja wylotu G ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach projektu Europejski OÊrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemys owej Zabrze Ka dy z tych obiektów - to uratowana inwestycja. Czasem z przywróconà dawnà funkcjà, a czasem - z zupe nie nowà. Ka dy taki obiekt zatem, to trwa y Êlad na inwestycyjnej mapie kraju. I wreszcie - ka dy taki obiekt, to element trwa ej edukacji, cz sto pomyêlanej jako wabik dla potencjalnych turystów. Takie jednoczesne godzenie a tylu pomys ów i Êwiadomego dzia ania bardzo mi odpowiada. romdom 5

6 NowoÊci, nowoêci, nowoêci Jak zawsze w konkursie Modernizacja Roku, tak i w tej ocenianej przez nas edycji nie zabrak o oryginalnych propozycji. Po pierwsze - konkurs zszed pod ziemi, bo tak nale y okreêliç zg oszenie z Zabrza dotyczàce rekonstrukcji wylotu G ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Po drugie - konkurs dotar do galerii handlowych, a to m.in. za sprawà Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdaƒsku, która przystosowa a pomieszczenia w Centrum Handlowym Manhattan, dla potrzeb swojej filii. Po trzecie - pojawi o si zg oszenie niejako towarzyszàce obiektom sakralnym. W Ha cnowie zmodernizowano dom parafialny. Modernizacja i adaptacja budynku handlowo-us ugowego na mieszkalny Chorzów Nie oszcz dzajcie nas! Nagrody i wyró nienia zosta y rozdzielone. XVII edycja konkursu Modernizacja Roku zosta a uroczyêcie zakoƒczona w Zamku Królewskim w Warszawie. Teraz nadchodzi czas Modernizacji Roku To b dzie niejako wejêcie w doros oêç, w oficjalnà pe noletnioêç naszego konkursu. Po raz osiemnasty bowiem wyruszymy na konkursowe szlaki. Modernizacja Domu Parafialnego im. Jana Paw a II w Zespole Sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej Ha cnów Bielsko-Bia a OczywiÊcie, nie zabrak o nowatorskich rozwiàzaƒ technicznych i technologicznych w wielu wizytowanych obiektach. Umiej tne àczenie nowoczesnoêci z tradycjà przynosi o zaskakujàce ale i niezwykle skuteczne efekty. No ale po to w aênie jest ten konkurs, eby inspirowaç, podpowiadaç i nagradzaç umiej tne àczenie starej substancji z nowoczesnoêcià rozwiàzaƒ. Modernizacja ulicy KoÊciuszki oraz ronda na skrzy owaniu ul. 3 Maja, ul. T. KoÊciuszki i ul. Zamenhofa Pszczyna Modernizacja oczyszczalni Êcieków w Lubawie Mam w tym miejscu osobistà proêb do wszystkich, którzy zamierzajà podjàç decyzj o tym, by w kolejnej edycji stanàç do konkursowej rywalizacji. Nie oszcz dzajcie nas. Zg aszajcie coraz doskonalsze realizacje, coraz ciekawsze propozycje. Niech si jurorzy zdrowo nam czà przy typowaniu zwyci zców. Ale niech te przy tym majà satysfakcj, gdy podejmujà wa ne decyzje, e nagradzajà czyjê talent, pomys owoêç, inicjatyw czy techniczne mistrzostwo, których efektem jest m.in. zachowanie dziedzictwa materialnego, ale i lokalna duma i zwyczajna ludzka radoêç. Nie jest to apel samobójczy. To proêba aby pokazywaç Polsk coraz ciekawszà, coraz pi kniejszà i satysfakcjonowaç tych, którzy si do tego przyczyniajà. Andrzej Zieliƒski 6 romdom

7 Komisarz Konkursu - Prezes Targów Pomorskich Roman Piku a Szanowni Paƒstwo Zamykamy kolejnà edycj Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku. Nie mam zamiaru ukrywaç, e pod wzgl dem liczby zg oszeƒ uczestników nie by a ona tak satysfakcjonujàca, jak ta sprzed roku czy sprzed dwóch lat. Przyjmuj, e i nas w koƒcu jakiê kryzys dopaêç musia, skoro od pewnego czasu to s owo odmieniane jest przez wszystkich przez wszystkie niemal przypadki. I nie dochodz nawet czy rzeczywiêcie mniej by o remontów, renowacji czy modernizacji w 2012 roku, czy te mniej zg oszeƒ w tym konkursie to efekt zachowaƒ bardziej zachowawczych, szukania oszcz dnoêci czy mniejszego zainteresowania igrzyskami. Rok by s abszy i tyle. Ale na tym tle w moim przekonaniu zyskujà po dwakroç ci wszyscy, którzy nie baczàc na trudnoêci, których wokó pe no do tej rywalizacji stan li. Mieli wàtpliwoêci jak wszyscy. Zapewne nie raz zastanawiali si czy inwestycja warta jest ryzyka, nie raz dr eli czy za wykonanà przez nich robot inwestor zap aci w terminie, albo gorzej czy zap aci w ogóle. Inwestor z kolei nie raz rozwa a wszystkie za i przeciw czy wyzwania realizacji nowej inwestycji modernizacyjnej si podejmowaç. W takich warunkach nie atwo uzyskuje si satysfakcjonujàce wszystkich efekty. A jeêli nawet ju si je uzyskuje pojawia si obawa czy nale y si tym chwaliç. Przecie w takich trudnych czasach szczególnie, zawistnych wokó nie brakuje. Ale te wszystkie wàtpliwoêci najbardziej odwa nych nie zatrzyma y. I chwa a za to, e takich nie brakuje. Bo to dzi ki nim w aênie podczas tegorocznych wizyt na ocenianych obiektach odkrywaliêmy niezwykle pi kne miejsca, niezwyk e przedsi wzi cia, niesamowità pasj. Cz stokroç dopiero podczas takiej konfrontacji dochodziliêmy do wniosku, e chocia wokó sporo jest utyskujàcych i narzekajàcych, to jednak nasze otoczenie si zmienia, a ludzie coraz cz Êciej uto samiajà si z tezà, e dobry przyk ad inspiruje najbardziej. I, e nie dla nagród i honorów, ale dla samych siebie, dla wygody, ale i dla presti u warto podejmowaç najtrudniejsze nawet wyzwania. PodziwialiÊmy efekty tych wyzwaƒ. I znów z tej konkursowej trasy wróciliêmy z przekonaniem, e nic nas nie odwiedzie od tego, by otwieraç i zamykaç kolejne edycje naszego konkursu. Bo nie tylko wyzwala on zwyk e radoêci, czasem dum, ale przede wszystkim ugruntowuje przekonanie, e warto to nasze narodowe dziedzictwo materialne ratowaç przed ca kowitym zniszczeniem przede wszystkim dlatego, e jest nasze, wspólne. W czasach, w których cz Êciej myêlimy o wszystkim w kategoriach ja, moje, prywatne to wartoêç nieoceniona. Nawet wtedy, gdy w gr wchodzà indywidualne korzyêci z takiej wspólnej Modernizacji. Gratuluj wszystkim nagrodzonym i wyró nionym. Licz na to, e ich przyk ad podzia a najlepiej na tych, którzy w tym minionym roku pozostali jeszcze w roli obserwatorów. Komisarz Konkursu Roman Piku a Katalog Pokonkursowy 7

8 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII DROGI I OBIEKTY MOSTOWE Modernizacja i rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dàbrowskiego - RZESZÓW INWESTOR Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek Rzeszów WYKONAWCA STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska Pruszków AUTOR PROJEKTU Stowarzyszenie In ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddzia w Rzeszowie ul. Kopernika Rzeszów Modernizacja przedmiotowego odcinka drogi w znacznym stopniu poprawi a funkcjonalnoêç uk adu komunikacyjnego w mieêcie. Nale y zwróciç uwag na kompleksowoêç realizacji jednej z g ównych arterii Rzeszowa. 8 Katalog Pokonkursowy

9 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY HOTELOWO-SANATORYJNE Modernizacja Hotelu Ró any Gaj ul. Korzeniowskiego 19D - Gdynia INWESTOR Jastrz bska Spó ka W glowa S.A. Al. Jana Paw a II Jastrz bie Zdrój WYKONAWCA Przedsi biorstwo Budownictwa Ogólnego Skobud Sp. z o.o. ul. K. Tetmajera 89B ywiec AUTOR PROJEKTU Archiplan Sp. z o.o. ul. Starowiejska 17/7A Gdynia Za wykraczajàce poza zwyczajowe standardy rozwiàzania funkcjonalne dostosowujàce obiekt do wymogów XXI wieku oraz za ciekawà aran acj wn trz. Katalog Pokonkursowy 9

10 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY MIESZKALNE Modernizacja i adaptacja koszarów na budynki mieszkalne ul. KoÊciuszki 21 Ostrów Wlkp. INWESTOR MTM Consulting Al. Wojska Polskiego Kalisz WYKONAWCA MTM Consulting Al. Wojska Polskiego Kalisz AUTOR PROJEKTU Architektoniczne Biuro Projektowe Konopski & Konopski s.j. ul. Skarszewska Kalisz Za znakomite przekszta cenie obiektów koszarowych na budynki mieszkalne i dostosowanie ich do potrzeb mieszkaƒców. 10 Katalog Pokonkursowy

11 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY U YTECZNOÊCI PUBLICZNEJ Modernizacja i rozbudowa budynku dla potrzeb Zarzàdu Dróg Miejskich z Centrum Sterowania Ruchem ul. P owiecka 31 - Gliwice INWESTOR Zarzàd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. P owiecka Gliwice WYKONAWCA ML System Sp. z o.o. ul. Warszawska 50d Rzeszów Przedsi biorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomkà Gliwice AUTOR PROJEKTU Biuro Projektów In ynierskich ul. Umiƒskiego 25/ Poznaƒ Za nowoczesne rozwiàzania zastosowane w budynku poprawiajàce zarówno bezpieczeƒstwo ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakoêç korzystania z us ug urz du. Katalog Pokonkursowy 11

12 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY EDUKACYJNE modernizacja Zespo u Szkó nr 7 ul. Jaworowa 6 - Dàbrowa Górnicza INWESTOR Gmina Dàbrowa Górnicza ul. Graniczna Dàbrowa Górnicza WYKONAWCA Przedsi biorstwo Remontowo-Budowlane A. Piaskowski i S-ka Sp. z o.o. ul. Chopina Dàbrowa Górnicza AUTOR PROJEKTU Tomasz Moskalewicz EM-Projekt Pracownia Projektowa ul. Zapa y 8/ Sosnowiec Za wzorcowà modernizacj obiektów szko y wraz z nowoczesnym zagospodarowaniem otoczenia. 12 Katalog Pokonkursowy

13 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY ZABYTKOWE Modernizacja i rozbudowa budynku us ugowo - mieszkalnego, ul. Ma e Garbary Toruƒ INWESTOR WYKONAWCA RESTAURO M. Dobrzyƒska - Musiela Sp. K. ul. Ma e Garbary Toruƒ WYKONAWCA WEKTOR PPHU Janusz Surmacz ul. Bolimowska 14/18B lok owicz AUTOR PROJEKTU Studio Architektury Pro Arte Jerzy Matusiak-Tusiacki ul. Brzechwy Toruƒ Za umiej tne dostosowanie odnowionego zabytkowego budynku do wspó czesnych potrzeb i za wyjàtkowà starannoêç w odtworzeniu dawnych wn trz. Katalog Pokonkursowy 13

14 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY OCHRONY ÂRODOWISKA Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Âcieków Czajka ul. Czajki 4/6 - Warszawa fot.k.kowalski_aeromedia.pl INWESTOR Miejskie Przedsi biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza Warszawa WYKONAWCA Warbud S.A. Al. Jerozolimskie 162A Warszawa WYKONAWCA/AUTOR Veolia Water Systems Sp. z o.o. ul. Balicka 48, Kraków AUTOR PROJEKTU WTE Wassertechnik GmbH Niemcy WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. ul. Ry owa Warszawa Za szeroki zakres poczynionych inwestycji i zastosowanie najwy szej klasy technologii oczyszczania Êcieków. 14 Katalog Pokonkursowy

15 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII ELEWACJE I TERMOMODERNIZACJE Modernizacja Bramy Wy ynnej ul. Wa y Jagielloƒskie 2a - Gdaƒsk INWESTOR Muzeum Historyczne Miasta Gdaƒska ul. D uga 46/ Gdaƒsk WYKONAWCA Gdaƒska Pracownia Konserwatorska L. B. Brzuszkiewicz ul. Straganiarska 28/ Gdaƒsk Stabilator Sp. z o.o. ul. Nowy Âwiat 42/ Gdaƒsk AUTOR PROJEKTU Architektoniczna Pracownia Autorska Miros aw Fràszczak ul. Tatarczana 2B/ Gdynia Za wzorcowà restauracj zabytkowej elewacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem dba oêci o detale architektoniczne. Katalog Pokonkursowy 15

16 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY SPORTU I REKREACJI Modernizacja zbiornika wodnego ul. Turystyczna - Przedbórz INWESTOR Gmina Przedbórz ul. Mostowa Przedbórz WYKONAWCA Firma Us ugowo - Budowlana Jacek Ciapa a Sulejów 5, Bia a AUTOR PROJEKTU Us ugi Projektowo - Budowlane DK-PROJEKT Dariusz Kordziƒski ul. Lelewela 37/ Piotrków Trybunalski Za pomys owe rozwiàzania podnoszàce atrakcyjnoêç terenów rekreacyjnych wokó zbiornika wodnego. 16 Katalog Pokonkursowy

17 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY KULTURY MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW - Hali Pomp ul. Gdaƒska 242 ORAZ Wie y CiÊnieƒ, ul Filarecka 1 w Bydgoszczy I ICH ADAPATACJA NA Muzeum Wodociàgów INWESTOR Miejskie Wodociàgi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Toruƒska Bydgoszcz WYKONAWCA EBUD Przemys ówka Sp. z o.o. ul. Biskupiƒska Bydgoszcz AUTOR PROJEKTU Przedsi biorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa Pion Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 10/ Bydgoszcz Za szeroki program modernizacyjny pozwalajàcy stworzyç obiekty Âcie ki edukacji ekologicznej prezentujàce spo eczeƒstwu nie tylko zabytki techniki, ale równie informacje o roli wody w yciu codziennym i historii wodociàgów w Bydgoszczy oraz bardzo wysoki standard wykonawstwa. Katalog Pokonkursowy 17

18 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII NAJCIEKAWSZE WN TRZA Modernizacja Biblioteki Manhattan Al. Grunwaldzka 82 - Gdaƒsk INWESTOR Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego Targ Rakowy 5/ Gdaƒsk WYKONAWCA WAJP s.c. Wieczorek&Jakubczak ul. Wodociàgowa 1B Pr gowo AUTOR PROJEKTU Zb Studio Zbigniew ejmo ul. Beethovena Gdaƒsk Za Êmia e wizjonerskie rozwiàzania usadowienia biblioteki w nietypowych uwarunkowaniach galerii handlowej oraz nasycenia jej nowoczesnymi funkcjami. 18 Katalog Pokonkursowy

19 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII REWITALIZACJE TERENÓW ZIELENI I ZESPO ÓW URBANISTYCZNYCH Rewitalizacja Parku 1000-lecia ul. Parkowa 1 CHOJNICE INWESTOR Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek Chojnice WYKONAWCA Ekomel Sp. z o.o. PRMiOÂ ul. Angowicka 47, Chojnice Zak ad Ogólnobudowlany Józef Urbaniak ul. Angowicka 52a, Chojnice AUTOR PROJEKTU Pracownia Projektowa, Projektowanie i Nadzorowanie Zdzis aw Kufel ul. Sukienników Chojnice Za przystosowanie parku do ró norodnych potrzeb mieszkaƒców Chojnic, ze szczególnym uwzgl dnieniem ma ej architektury i ciekawych nasadzeƒ. Katalog Pokonkursowy 19

20 Tytu Modernizacja Roku 2012 W KATEGORII OBIEKTY BIUROWE Modernizacja siedziby NadleÊnictwa Bobolice ul. Polanowska 12 - Bobolice INWESTOR PGL LP NadleÊnictwo Bobolice ul. Polanowska Bobolice WYKONAWCA PPHU TERMEX Sp. z o.o. ul. Lniana Koszalin WYKONAWCA Marian Podsiod o ul. Gen. L. Okulickiego Wa cz Za bardzo staranne wykonanie modernizacji oraz rozwiàzania i aran- acje pomieszczeƒ przyjazne interesantom i u ytkownikowi dostosowane do wzrastajàcych potrzeb. 20 Katalog Pokonkursowy

21 WYRÓ NIENIE W KATEGORII DROGI I OBIEKTY MOSTOWE Rozbudowa przejêç dla pieszych ul. 3 Maja, ul. Piastowska - Bielsko-Bia a INWESTOR Miejski Zarzàd Dróg w Bielsku-Bia ej ul. Gra yƒskiego 10, Bielsko-Bia a WYKONAWCA Roboty Budowlane, In ynierskie SATBUD Robert Satlawa ul. Weso a 29, Gilowice Zak ad Budowlano-Monta owy PROBUD Sp. z o.o. ul. LeÊnianka 101, ywiec Bielskie Przedsi biorstwo Budownictwa Przemys owego S.A. ul. Warszawska 5, Bielsko-Bia a AUTOR PROJEKTU PILETEST Sp. z o.o. ul. Warszawska 153/123, Bielsko-Bia a Za Êmia à aran acj przejêç dla pieszych i wkomponowanie nowoczesnej architektury w zabytkowà zabudow miasta. Susu & Strama Architekci s.c. ul. Dàbrowskiego 30, OÊwi cim WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY HOTELOWO-SANATORYJNE Modernizacja i rozbudowa OÊrodka Wypoczynkowego LeÊnik - sala konferencyjna, ul. Chrobrego 10 - agów INWESTOR NadleÊnictwo Âwiebodzin ul. Wojska Polskiego 3, Âwiebodzin WYKONAWCA Butterfly Sp. z o.o. Sp. Kom. ul. Lotników 1, Zielona Góra AUTOR PROJEKTU ARCHIT Pracownia Projektowa Wies awa Klim, Janusz Klim ul. Reja 3/2, Zielona Góra Za umiej tne wkomponowanie obiektu w istniejàcy kompleks budynków, powsta ych w ró nych latach i stworzenie nowoczesnego centrum konferencyjno-hotelowego. Wykorzystanie elementów drewnianych np. wielkogabarytowych belek sosnowych wykonanych w ca ej d ugoêci z jednego pnia drzewa, to przyk ad po àczenia surowców naturalny z nowoczesnoêcià technologii, który podkreêla zwiàzek gospodarzy tego obiektu z lasem. Katalog Pokonkursowy 21

22 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY MIESZKALNE Rewitalizacja kwarta u C : ul. MarszA KA J. Pi sudskiego 101, 102, 103, ul. Wojska Polskiego 2, 4, 6, 8, ul. A. Mickiewicza 1a, 1b Stargard Szczeciƒski INWESTOR Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego Sp. z o.o., ul. Struga 29, Stargard Szczeciƒski WYKONAWCA Stargardzkie Przedsi biorstwo Budowlane Marbud Sp. z o.o. ul. Gdyƒska 28a, Stargard Szczeciƒski AUTOR PROJEKTU STUDIO A4 Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 20, Szczecin Za udane wykorzystanie ograniczonej budynkami przestrzeni co wp yn o w znacznym stopniu na standard ycia mieszkaƒców m.in. pod budynkami powsta y podziemne gara e, ma e ogródki na dachach, plac zabaw. WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY U YTECZNOÊCI PUBLICZNEJ Modernizacja Dworca PKP Warszawa Stadion ul. Sokola 1 - Warszawa INWESTOR PKP S.A. ul. Szcz Êliwicka 62, Warszawa WYKONAWCA ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki ul. Nowosielska 14a/3, Warszawa AUTOR PROJEKTU Pracownia Projektowa MB Micha B aszczyk Moszyn 7, Pu tusk Za stworzenie przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni publicznej w zabytkowym budynku. 22 Katalog Pokonkursowy

23 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY EDUKACYJNE Modernizacja i rozbudowa Szko y o Sal Gimnastycznà wraz Z zapleczem socjalno sanitarnym, Âwietlic Wiejskà oraz Remiz Stra ackà - WszechÊwi te gm. oleênica INWESTOR Gmina OleÊnica ul. 11 listopada 24, OleÊnica WYKONAWCA Przedsi biorstwo REM - BUD K. Krzysztof Kowal - Gàska ul. Reja 12, Rzeszów AUTOR PROJEKTU ARCHIGRA Biuro Projektowe Gra yna Rajewska ul. Wileƒska 3A/2, OleÊnica Realizacja àczy w sobie estetyk i funkcjonalnoêç. W pomieszczeniach stworzono przyjazne warunki dla rozwoju zarówno sportowego, jak i kulturalnego mieszkaƒców wsi. Ca oêç uatrakcyjniono kolorowymi elementami m.in. szybami, które dodajà radosnego wyglàdu obiektowi. WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY ZABYTKOWE Modernizacja zespo u obiektów Stara Zajezdnia ul. Wawrzyƒca 12 - KRAKÓW INWESTOR / WYKONAWCA DE SILVA HOUSE S.A. ul. Lompy Olesno AUTOR PROJEKTU Biuro Projektów i Ekspertyz Archikon mgr in. arch. Marcin St pniewski Janowski ul. Kaczorówka Kraków Za uratowanie od ostatecznej degradacji starej zabytkowej zajezdni tramwajowej, w której powsta o ciekawe miejsce dla spotkaƒ integracyjnych z najd u szym barem w Polsce. Katalog Pokonkursowy 23

24 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY OCHRONY ÂRODOWISKA Modernizacja elektrociep owni w zakresie budowy instalacji odsiarczania spalin al. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego 13 - Pu awy INWESTOR / WYKONAWCA Grupa Azoty Zak ady Azotowe Pu awy S.A. Al. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego Pu awy AUTOR PROJEKTU PROZAP Sp. z o.o. Al. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego Pu awy Za uzyskanie wysokich efektów ekologicznych, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. WYRÓ NIENIE W KATEGORII ELEWACJE I TERMOMODERNIZACJE Restauracja elewacji zabytkowego Ratusza ul. Rynek 6 - B ONIE INWESTOR Urzàd Miejski w B oniu ul. Rynek 6, B onie WYKONAWCA Firma Remontowo Budowlana Ryszard Warchulski ul. Rumuƒska 30a Micha owice AUTOR PROJEKTU Irena Walawska Projektowanie Architektoniczne ul. Hawajska 16/ Warszawa Za uparte dà enie do odnowy zabytkowego ratusza zwieƒczone sukcesem w postaci idealnie dopasowanej kolorystyki elewacji, odtworzonego detalu, stolarki okiennej. 24 Katalog Pokonkursowy

25 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY SPORTU I REKREACJI Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkó Samorzàdowych, ul. Po udniowa 13 - Dàbrowa Bia ostocka INWESTOR Gmina Dàbrowa Bia ostocka ul. SolidarnoÊci 1, Dàbrowa Bia ostocka Zespó Szkó Samorzàdowych ul. Po udniowa 13, Dàbrowa Bia ostocka WYKONAWCA Zak ad Murarski s.j. Wincenty Krahel, El bieta Krahel-Rowiƒska ul. S oneczna 9, Dàbrowa Bia ostocka AUTOR PROJEKTU mgr in. arch. Maciej Pokorski MULTIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 59, Bia ystok Za remont sali gimnastycznej z pomys em w tym m.in. za zastosowanie ceg y klinkierowej w pracach wykoƒczeniowych w sali oraz za atrakcyjne wykorzystanie oêwietlenia. WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY KULTURY Modernizacja Teatru Starego ul. Teatralna 1 Boles awiec INWESTOR Powiat Boles awiecki pl. marsz. J. Pi sudskiego 2, Boles awiec WYKONAWCA PRO-BUD Janusz Paw owski i Wspólnicy s.j. ul. Poznaƒska 12-13, Legnica BASSPOL Construction J drzychów ul. Jaskó cza 3, Nysa AUTOR PROJEKTU Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Rataja 26, Legnica Za rzetelnà ca oêciowà modernizacj obiektu i uratowanie zabytku przed degradacjà. Na uwag zas uguje ciekawa aran acja wn trz inspirowana w oskim wzornictwem np. w jednym z korytarzy stworzono uliczk teatralnà z iluzorycznà dekoracjà, Katalog Pokonkursowy 25

26 WYRÓ NIENIE W KATEGORII NAJCIEKAWSZE WN TRZA Modernizacja i adaptacja Domu Dochodowego Stra y Ogniowej na potrzeby Centrum Teatru Muzyki i Taƒca ul. Teatralna 1 - KUTNO INWESTOR Miasto Kutno pl. marsz. J. Pi sudskiego 18, Kutno WYKONAWCA Przedsi biorstwo K.J.S. ul. Konarskiego 26, Ko o AUTOR PROJEKTU Pracownia Projektowo Us ugowa MAGBUD Bogdan Krawczyk ul. Narutowicza 8, Kutno Za podtrzymanie i odnowienie tradycji Domu Stra aka, poprzez m.in. odnowienie malowide dotyczàcych stra y po arnej, jak równie za dobranie atrakcyjnej kolorystyki wn trz. WYRÓ NIENIE W KATEGORII REWITALIZACJE TERENÓW ZIELENI I ZESPO ÓW URBANISTYCZNYCH Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Zespo u Pa acowo Parkowego - KroÊnice Wierzchowice INWESTOR Gmina KroÊnice ul. Sportowa 4, KroÊnice WYKONAWCA GEMBIAK-MIKSTACKI s.j. ul. Transportowa 3, Krotoszyn AUTOR PROJEKTU Miros aw Musielak Pi kocin 26, Milicz Za pomys owà adaptacj dawnego parku pa acowego, w którym stworzono m.in. tras dla kolejki turystycznej ze stacjami wokó kompleksu. 26 Katalog Pokonkursowy

27 WYRÓ NIENIE W KATEGORII OBIEKTY BIUROWE Renowacja zabytkowego budynku biurowo-us ugowego ul. Bohaterów Westerplatte 32 - Zielona Góra INWESTOR Wies awa Pud owska ul. Piotra Micha owskiego Zielona Góra AUTOR PROJEKTU dr in. Grzegorz Cyrok ul. Klinkierowa Zielona Góra Za stworzenie przestrzeni biurowej w zabytkowej kamienicy, która bez wàtpienia b dzie dodawaç presti u firmom w niej rezydujàcym. NAGRODA Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Modernizacja Dworca PKP Gdynia G ówna Plac Konstytucji 1 - Gdynia dla PKP S.A. ul. Szcz Êliwicka Warszawa Katalog Pokonkursowy 27

28 NAGRODA Nagroda Pe nomocnika Rzàdu Do Spraw Osób Niepe nosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej Modernizacja i rozbudowa budynku Urz du Gminy, ul. Zjednoczenia 60 - Paw owice dla Gmina Paw owice ul. Zjednoczenia Paw owice NAGRODA G ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Âcieków Czajka ul. Czajki 4/6 w Warszawie dla Miejskie Przedsi biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza Warszawa 28 Katalog Pokonkursowy

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 TWORZENIE PRZESTRZENI DLA KULTURY I SZTUKI BEZ GRANIC MODERNIZACJA TEATRU LALEK W YLINIE oraz PA ACU CZECZÓW W KOZACH Projekt wspó

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. Termin nadsyłania ankiet upływa 9 marca 2011 r.

Biuro Konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. Termin nadsyłania ankiet upływa 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, który od czterech lat organizuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 Oferta inwestycyjna obiekty hotelowe W

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku III edycja konkursu Tarnów pełen blasku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy udziału w III edycji konkursu Tarnów pełen blasku. Domy, balkony, sklepy, firmy, biura, szkoły i przedszkola tarnowianie

Bardziej szczegółowo

3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza 1 000 000 zł Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych, wyposaŝenie w nowoczesny sprzęt i meble

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD Tabela 10. Drzewo celów i przedsięwzięć LSR dla LGD Zielony Pierścień (modyfikacja) Źródło: Opracowanie własne. WIZJA: Obszar działania LGD Zielony Pierścień najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia inwestycyjne Gdańska do 2020 roku. 22 kwietnia 2016 r.

Zamierzenia inwestycyjne Gdańska do 2020 roku. 22 kwietnia 2016 r. Zamierzenia inwestycyjne Gdańska do 2020 roku 22 kwietnia 2016 r. Cel Pozyskanie kolejnych funduszy, aby poprawić warunki życia Gdańszczan, zadbać o warunki życia w dzielnicach i kontynuować rozpoczęte

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie L.p.Tytuł Projektu 1 Centrum Kreatywnej Nauki 2 3 4 Aktywna przestrzeń - kontra cyber przestrzeń Akumulator ładowania pozytywnej energii Budynek komunalny w Wnioskodawca Krótki opis Zabytkowy budynek magazynu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.:

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: Fundusze europejskie dla kultury Kraków, 22 maja 2009 r. Finansowanie kultury Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: - Funduszy strukturalnych - Programów

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul.

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul. Regulamin konkursu krajowego pod tytułem: Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 1 Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.17.2013.TKus Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 8 umowy Nr 1/94/2012

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY NA RZECZ PROMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

DZIAŁALNOŚĆ FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY NA RZECZ PROMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY DZIAŁALNOŚĆ FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY NA RZECZ PROMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY "Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Lp Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin Konkursu WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 1. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Nr /2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2012 r. Regulamin Konkursu WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin niniejszy określa

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020 Rewitalizacja zgodnie z definicją, jaką podaje słownik języka polskiego to odbudowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta. Samo słowo rewitalizacja z łaciny oznacza re- na powrót + vita- życie = ożywienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Wrocławia 50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9

Prezydent Miasta Wrocławia 50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9 ZARZĄD OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI WE WROCŁAWIU ul. Stanisławowska 99,54-611 Wrocław E-mail: muchobor_wielki@osiedle.wroc.pl http://muchoborwielki.pl/rada-osiedla Wrocław, 23 czerwca 2016 rok. Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo