Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu miasta Poznania na rok ñ nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budøetu miasta i gminy Trzemeszno na 2002 r ñ nr XLVIII/285/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwa y nr XLVI/ /270/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie przyjícia Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2002 r ñ nr XXXV/228/2002 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoúci Dolsk SPRAWOZDANIE 1722 ñ sprawozdanie roczne z wykonania budøetu miasta i gminy Dolsk za 2001 r UCHWA A Nr LXXVI/926/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu miasta Poznania na 2002 Na podstawie: ñ art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), ñ art. 12 pkt 5 w zwiπzku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzπdzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), ñ art. 85 ustawy z dnia 13 paüdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajπce ustawy reformujπce administracjí publicznπ (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z pûünymi zmianami), ñ art. 109, 110, 116, 122, 124,128 ust. 2 oraz 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz z pûünymi zm.), ñ ß3 ust. 2 i 3 Rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegû owych zasad, trybu i terminûw opracowywania planûw finansowych zadaò z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaò zleconych jednostkom samorzπdu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorzπdu terytorialnego dotacji celowych na realizacjí tych zadaò (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1077), ñ art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), ñ art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), ñ art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz z pûünymi zmianami), Rada Miasta Poznania uchwala, co nastípuje: ß1 Ustala sií dochody budøetu na rok 2002 w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 1 z tego: ñ dochody gminy ,00 z ñ dochody powiatu ,00 z ß2 1. Dochody ustalone w ß1 obejmujπ rûwnieø: a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,00 z

2 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6888 ó b) dotacje na zadania realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej ,00 z c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieò z jednostkami samorzπdu terytorialnego ,00 z d) dotacje celowe na zadania powiatu z zakresu administracji rzπdowej ,00 z e) dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej ,00 z ß3 1. Ustala sií wydatki budøetu na rok 2002 w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem 2 i 3 z tego: ñ wydatki gminy ,00 z ñ wydatki powiatu ,00 z 2. Wydatki o ktûrych mowa w ust. 1 stanowiπ: ñ wydatki na zadania w asne gminy i powiatu: ,00 z 1) wydatki bieøπce w wysokoúci: ,00 z w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeò ,00 z b) dotacje: - dotacje podmiotowe dla publicznych szkû i innych publicznych placûwek oúwiatowo-wychowawczych ,00 z - dotacje przedmiotowe dla zak adûw budøetowych ,00 z - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ,00 z - dotacje dla podmiotûw nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych, realizujπcych zadania gminy i powiatu ,00 z - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkû i innych niepublicznych placûwek oúwiatowo- -wychowawczych ,00 z - dotacje dla samodzielnych publicznych Zak adûw Opieki Zdrowotnej ,00 z - dotacje podmiotowe dla szko y wyøszej ,00 z - dotacje celowe dla powiatu na zadania bieøπce realizowane na podstawie (umûw) miedzy jedn. sam. teryt ,00 z c) samorzπdy pomocnicze, zgodnie z za πcznikiem nr ,00 z d) obs ugí d ugu ,00 z e) waøniejsze remonty, zgodnie z za πcznikiem nr ,00 z f) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumieò (umûw) miídzy jednostkami samorzπdu terytorialnego: - z zakresu zadaò w asnych gminy ,00 z 2) wydatki majπtkowe w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 6 w tym: a) dotacje celowe na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansûw publicznych ,00 z b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztûw realizacji inwestycji i zakupûw inwestycyjnych zak adûw budøetowych ,00 z c) samorzπdy pomocnicze ,00 z ñ wydatki na zadania z zakresu administracji rzπdowej zlecone ustawami w wysokoúci: ,00 z z tego: 1) gmina ,00 z 2) powiat ,00 z ñ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej w wysokoúci: ,00 z z tego: 1) gmina ,00 z 2) powiat ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 16. ß4 Tworzy sií rezerwy: 1) ogûlnπ w wysokoúci: ,00 z 2) celowπ w wysokoúci: ,00 z z tego na: ñ ìfundusz Ratowniczyî ,00 z ñ wynajem pomieszczeò dla UrzÍdu Miasta ,00 z ñ samorzπdy pomocnicze ,00 z ñ restrukturyzacja ZOZ-Ûw ,00 z ñ uruchomienie hostelu przy ul. Dolne Chyby ,00 z ñ nieprzewidzialne wydatki zwiπzane z prawid owym funkcjonowaniem placûwek oúwiatowych ,00 z z tego na: - wynagrodzenia ,00 z - uszczerbek na zdrowiu ,00 z - wydatki rzeczowe ,00 z ñ inwestycje ñ przedsiíwziícia z udzia em innych inwestorûw ,00 z ñ inwestycje ñ budowa lodowiska ,00 z ñ inwestycje ñ przygotowanie pomieszczeò na GaleriÍ B. Piasecki Johnson ,00 z ñ inwestycje ñ zakup nieruchomoúci ,00 z. ß5 1. Deficyt budøetu okreúla sií na kwotí ,00 z 2. èrûd a pokrycia deficytu i sfinansowania wydatkûw nie znajdujπcych pokrycia w planowanych dochodach okreúla za πcznik nr 7. ß6 Ustala sií plany przychodûw i wydatkûw: ñ Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za πcznikiem nr 8

3 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6889 ó ñ ñ Powiatowego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za πcznikiem nr 9 Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z za πcznikiem nr 10. ß7 1. Okreúla sií plan przychodûw i wydatkûw zak adûw budøetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budøetowych i úrodkûw specjalnych w zakresie: ñ przychodûw w asnych z prowadzonej dzia alnoúci w wysokoúci: ,00 z ñ dotacji z budøetu w wysokoúci: ,00 z ñ rozchodûw w wysokoúci: ,00 z 2. UszczegÛ owienie kwot, o ktûrych mowa w ust. 1 okreúla za πcznik nr 11. ß8 Ustala sií wielkoúê dotacji dla instytucji kultury ,00 z z tego: a) dotacje na wydatki bieøπce ,00 z b) dotacje na wydatki majπtkowe ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 12. ß9 Ustala sií: ñ dochody z tytu u wydawania zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych w wysokoúci: ,00 z ñ wydatki na realizacjí zadaò okreúlonych w Programie Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 13. ß10 Ustala sií zakres dotacji przedmiotowych dla zak adûw budøetowych na πcznπ kwotí , z zgodnie z za πcznikiem nr 14. ß11 Ustala sií maksymalnπ wysokoúê poøyczek i kredytûw krûtkoterminowych zaciπganych przez Zarzπd Miasta w roku budøetowym do πcznej kwoty ,00 z ß12 Ustala sií limity wydatkûw na wieloletnie programy inwestycyjne na kwotí ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 15. ß13 Upowaønia sií Zarzπd Miasta do: 1) dokonywania zmian w budøecie polegajπcych na przeniesieniach w planie wydatkûw miídzy rozdzia ami: ñ w ramach dzia u, z wyjπtkiem úrodkûw przeznaczonych na dotacje, ñ w ramach dzia u, úrodkûw na wydatki bídπce w dyspozycji samorzπdûw pomocniczych, wy πcznie na podstawie uchwa y organu stanowiπcego samorzπdu pomocniczego lub uchwa y upowaønionego przez organ stanowiπcy organu wykonawczego samorzπdu pomocniczego, 2) zmiana zaplanowanych zadaò w zakresie wydatkûw majπtkowych: ñ w danym dziale do wysokoúci 15% planowanych nak adûw na poszczegûlne zadania, z wy πczeniem zadaò o ktûrych mowa w ß12, 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnieò do dokonywania przeniesieò planowanych wydatkûw w budøecie na 2002 rok w ramach rozdzia u klasyfikacji budøetowej z wy πczeniem: ñ paragrafûw: oraz , 4440, ñ wydatkûw majπtkowych, 4) zaciπgniícia d ugu i sp aty zobowiπzaò Miasta przypadajπcych na rok 2002 zgodnie z za πcznikiem nr 7, 5) zaciπgniícia zobowiπzaò na realizacjí zadaò majπtkowych okreúlonych w za πczniku nr 15, 6) lokowania w trakcie realizacji budøetu na rok 2002 wolnych úrodkûw budøetowych na rachunkach w innych bankach wykonujπcy obs ugí finansowπ Miasta. ß14 Plan dochodûw Miasta zwiπzanych z realizacjπ zadaò zleconych, zadaò z zakresu administracji rzπdowej i innych zadaò zleconych jednostce samorzπdu terytorialnego ustawami oraz plan finansowy wydatkûw zadaò z zakresu administracji rzπdowej i zadaò zleconych jednostce samorzπdu terytorialnego ustawami, okreúla za πcznik nr 16. ß15 Do uchwa y budøetowej do πcza sií prognozí d ugu miasta Poznania na lata , zgodnie z za πcznikiem nr 17. ß16 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miasta. ß17 Uchwa a wchodzi w øycie z dniem podjícia, z mocπ obowiπzujπcπ od 1 stycznia 2002 r. Przewodniczπcy Rady Miasta Poznania (ñ) Dariusz LipiÒski

4 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6890 ó DOCHODY BUDØETU Za πcznik Nr 1 do uchwa y Nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w z Poz. Dział Nazwa Plan na 2002 r Dochody ogółem ,00 Dochody gminy ogółem: ,00 z tego: Dochody własne gminy: ,00 I. Wpływy z podatków ,00 z tego: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Podatek od nieruchomości ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Podatek rolny ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Podatek leśny ,00 od osób fizycznych 2.120,00 od osób prawnych , Podatek od środków transportowych ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty ,00 podatkowej Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych ,00 II. Wpływy z opłat ,00 z tego: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.000, Administracja publiczna , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku ,00 dochodowym 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej 001 od osób fizycznych , od osób prawnych ,00 IV. Dochody z majątku gminy ,00 z tego: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00

5 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6891 ó 700 Gospodarka mieszkaniowa , Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 075 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa , Opieka społeczna 9.120, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.900,00 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 076 użytkowania wieczystego przysługującego ,00 osobom fizycznym, w prawo własności 700 Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 V. Dochody komunalnych jednostek budżetowych ,00 z tego: Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Administracja publiczna , Grzywny, mandaty i inne kary od ludności , Administracja publiczna 3.000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Wpływy z różnych opłat , Rolnictwo i łowiectwo 4.200, Rybołówstwo i rybactwo 2.000, Administracja publiczna , Oświata i wychowanie , Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z usług , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Opieka społeczna , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1.000, Działalność usługowa 1.000, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,00 8. Wpływy do budżetu nadwyżki środków 242 obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz ,00 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 600 Transport i łączność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 VI. Odsetki ,00 z tego: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Gospodarka mieszkaniowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Pozostałe odsetki ,00

6 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6892 ó 600 Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa 5.000, Administracja publiczna , Różne rozliczenia Oświata i wychowanie , Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza 7.777, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej ,00 przyrody VII. 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 z tego: 758 Różne rozliczenia ,00 1. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin ,00 2. Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 3. Część rekompensująca ogólnej dla gmin ,00 z tego z tyt: - częściowej likwidacji podatku od środków transportowych ,00 - ulg i zwolnień ustawowych ,00 VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin ,00 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu 203 państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , Opieka społeczna ,00 IX. Inne dochody ,00 z tego: Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Wpływy z usług , Administracja publiczna , Wpływy z różnych dochodów , Transport i łączność , Administracja publiczna , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie 5.640, Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań X. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z ,00 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inw. 629 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z ,00 innych źródeł 801 Oświata i wychowanie ,00

7 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6893 ó XA. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane otrzymane na zadania realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta społecznego Warszawy na zadania 231 bieżące realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu XI. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin)ustawami z tego: 710 Działalność usługowa, z tego: , zadania realiz. na podstawie porozumień z organami , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.300, Opieka społeczna, z tego: , zadania bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zadania bieżące , zadania inwestycyjne ,00 Dochody powiatu ogółem: ,00 z tego: Dochody własne powiatu: ,00 III./P Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 w podatku dochodowym 001 od osób fizycznych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej V./P Dochody komunalnych jednostek budżetowych ,00 z tego: Wpływy z różnych opłat 4.650, Oświata i wychowanie 4.650, Wpływy z usług , Opieka społeczna ,00 3. Dochody jednostek samorządu 236 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 VI./P Odsetki ,00 z tego: 092 Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 VII./P 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 z tego:

8 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6894 ó 758 Różne rozliczenia ,00 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 3. Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw ,00 VIII./P Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań własnych powiatu ,00 z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu 020 Leśnictwo 2.500, Oświata i wychowanie , Opieka społeczna ,00 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 643 państwa na realizację inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych własnych powiatu 851 Ochrona zdrowia ,00 IX./P Inne dochody ,00 z tego: Wpływy z różnych dochodów 4.090, Oświata i wychowanie 3.990, Edukacyjna opieka wychowawcza 100,00 2. Dochody jednostek samorządu 236 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych ustawami 853 Opieka społeczna ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań X./p gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 0,00 pozyskane z innych źródeł XA./P Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu XI/P 211 państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 641 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 z tego: Rolnictwo i łowiectwo , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 z tego: zadania bieżące , zadania inwestycyjne , Oświata i wychowanie ,00 z tego: zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji ,00 rządowej Ochrona zdrowia ,00

9 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6895 ó 853 Opieka społeczna ,00 z tego: zadania bieżące , zadania inwestycyjne ,00 WYDATKI BUDØETU Za πcznik Nr 2 do uchwa y Nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w z z tego Dział wydatki bieżące Wyszczególnienie Plan 2002 r. Rozdział w tym: ważne. Wydatki ogółem remonty majątkowe WYDATKI OGÓŁEM , , , ,00 Wydatki na zadania gminy ogółem: , , , ,00 z tego: Wydatki na zadania własne gminy: , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , ,000 0, Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej , , ,00 0,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i 2.100, ,00 0,00 0,00 biologicznych w tkankach zwierząt i prod. poch. zw Izby rolnicze 5.000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Program Zielony Poznań Samorządy , ,00 0,00 0,00 pomocnicze , ,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0,00 0, Dostarczanie ciepła , ,00 0,00 0,00 Restrukturyzacja PEC S.A , ,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 0,00 0,00 Restrukturyzacja PWiK , ,00 0,00 0, transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 Usługi komunikacyjne , ,00 0,00 0,00 w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. san. teryt , ,00 0,00 0,00 Restrukturyzacja jednostek , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 ZDM , , , ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Opracowania ,00 0,00 0, ,00 Zakup akcji i udziałów w spółkach Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Turystyka , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00

10 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6896 ó Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu turystyki Samorządy pomocnicze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Działalność usługowa , , , , Biura planowania przestrzennego , , , , Administracja publiczna , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Pozostała działalność , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze Wspieranie przed. i ochrona konsum , , , , ,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa , ,00 0,00 0, Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0, Straż miejska , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Bezpieczne Miasto , ,00 0,00 0,00 Nagrody dla Najlepszego dzielnicowego i Strażaka Miasta , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 Prowizja z tyt. sprzedaży biletów MPK , ,00 0,00 0,00 Prowizja z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych , ,00 0,00 0,00 Składki i opłaty , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólna i celowa , ,00 0, ,00 Rezerwa ogólna , ,00 0,00 0,00 Rezerwy celowe: , ,00 0, ,00 - Fundusz Ratowniczy , ,00 0,00 0,00 - na wynajem pomieszczeń dla UM , ,00 0,00 0,00 - restrukturyzacja ZOZ-ów , ,00 0,00 0,00 - na uruchomienie hostelu przy ul. Dolne Chyby , ,00 0,00 0,00 - na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestycji ,00 0,00 0, ,00 - na zakup nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 - Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 Placówki publiczne , , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Przedszkola przy szkołach podstawowych , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00

11 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6897 ó Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Gimnazja , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze 7.802, ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0, Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu oświaty , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 1.100, ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, , Izby wytrzeźwień , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Programy zdrowotne , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 8.000, ,00 0,00 0, Opieka społeczna , , , , Ośrodki wsparcia , , , , Żłobki , , , ,00 w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Działania na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych , ,00 0,00 0,00 Środki na dożywianie uczniów , ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 5.000, ,00 0,00 0, Ośrodki szkolno-wychowawcze 2.000, ,00 0,00 0,00 w tym: Samorządy pomocnicze 2.000, ,00 0,00 0, Przedszkola , , , ,00 Przedszkola samorządowe zakłady budżetowe , , , ,00 w tym: na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu , ,00 0,00 0,00 terytorialnego Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Pozostałe inwestycje ,00 0,00 0, ,00 Samorządy pomocnicze 1.000, ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , , ,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , ,00 0,00 0,00 szkolnej Kolonie , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 3.000, ,00 0,00 0,00 w tym:

12 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6898 ó Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 w tym: Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna , ,00 0, ,00 Ochrona środowiska , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze 1.560, ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, ,00 WOK , ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,00 0,00 Porządkowanie terenów miejskiej , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach , , , ,00 ZZM , , , ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , ,00 0,00 Usługi Komunalne Schronisko dla zwierząt , , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 ZDM , ,00 0, ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 Usługi komunalne , ,00 0,00 0,00 Ochrona środowiska , , ,00 0,00 Gospodarowanie mieniem komunalnym , , , ,00 Zakup akcji i udziałów w spółkach ,00 0,00 0, ,00 Opracowanie: pomniki , , ,00 0,00 Konkurs ekologiczny , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0,00 ODK Stokrotka , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Galerie i biura wystaw artystycznych , , , , Centra kultury i sztuki , , , ,00 Centrum Kultury Zamek , , , , Biblioteki , , , ,00 Biblioteka Raczyńskich , , , , Muzea , , , ,00 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych , , , ,00 Archeologiczne , , , , Ochrona i konserwacja zabytków , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 Zadania z zakresu kultury , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa ,00 0,00 0, ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej , , , ,00 przyrody Ogrody botaniczne o zoologiczne , , , ,00 ZOO , , , ,00 Palmiarnia Poznańska , , , ,00 Ogród Botaniczny , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 0, , Obiekty sportowe 7.000, ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 7.000, ,00 0,00 0,00

13 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6899 ó Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 POSiR , ,00 0, ,00 Rezerwa celowa ,00 0,00 0, ,00 Gospodarowanie mieniem komunalnym przekształcenia , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,00 0, ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0, ,00 Wydatki na zadania zlecone gminom , ,00 0, , Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 0,00 w tym: na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, Spis powszechny i inne , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 0,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.300, ,00 0,00 0, Obrona cywilna 9.300, ,00 0,00 0, Opieka społeczna , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre , ,00 0,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 Wydatki na zadania powiatu ogółem: , , , ,00 z tego: Wydatki na zadania własne powiatu; , , , , Leśnictwo 2.500, ,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 2.500, ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , ,00 ZDM , , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Komisje poborowe , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Komendy powiatowe Policji ,00 0,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0, , Obrona cywilna , ,00 0, , Pozostała działalność 7.600, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00

14 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6900 ó Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Gimnazja specjalne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,206,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Szkoły artystyczne , , , ,00 Placówki publiczne , , , ,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Szkoły pomaturalne i policealne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , ,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0,00 0, , Opieka społeczna , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Usamodzielnieni wychowanków , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , ,00 Domy pomocy społecznej , , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0, Jednostki specjalistyczne poradnictwa mieszkania, chronionej ośrodki , ,00 0,00 0,00 interwencji kryzysowej Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 0,00 0, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , , , ,00 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy , , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , ,00 0,00 0, Pomoc dla repatriantów , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00

15 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6901 ó Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne por. specj , , ,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego , , , ,00 Młodzieżowe Domy Kultury , , , ,00 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy , ,00 0,00 0,00 Ogrody Jordanowski i Świetlica Dworcowa , , ,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Internaty i bursy szkolne , , ,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,0 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0,00 0,00 Ochrona środowiska , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0, ,00 ZDM ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Ochrona środowiska , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Teatry dramatyczne i lakowe , , , ,00 Teatr Animacji , , ,00 0,00 Teatr Polski , , , ,00 Teatr Ósmego Dnia , ,00 0, , Teatry muzyczne, opera, operetki , ,00 0, ,00 Teatr Muzyczny , ,00 0, , Centra kultury i sztuki , ,00 0, ,00 Centrum Sztuki Dziecka , ,00 0, ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat , ,00 0, , Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0, Inspekcja Weterynaryjna , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) , ,0 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, Komisje poborowe , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , ,00 0,00 0,00 w tym: na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0,00 0,00

16 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6902 ó Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 w tym: na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0, Składki na ubezp. zdrow. oraz świadcz. nie objętych obow. ubezp. zdrowotn , ,00 0,00 0, Opieka społeczne , ,00 0, , Ośrodki wsparcia , ,00 0, , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,00 0,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 0,00 0, Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 0,00 0,00 WYDATKI BUDØETU GMINY I POWIATU NA ROK 2002 ñ ZBIORCZO, W UK ADZIE KLASYFIKACJI BUDØETOWEJ Za πcznik Nr 3 do uchwa y Nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. Gmina Powiat Dział w tym zadania w tym Nazwa Ogółem w tym zadania Rozdział zlecone ogółem Ogółem zadania zlecone zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Inspekcja Weterynaryjna Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie wody Transport i łączność w tym: wydatki majątkowe Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w z

17 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6903 ó Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja przedmiot. z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa w tym: wydatki majątkowe Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa w tym: wydatki majątkowe Biura planowania przestrzennego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Administracja publiczna w tym: wydatki majątkowe Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy U d gmin i (miast i i miast i na prawach h powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje poborowe Spis powszechny i inne Pozostała działalność Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

18 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6904 ó 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ochrona narodowa Wojska Lądowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym na wydatki majątkowe Komendy powiatowe Policji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Straż miejska Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsług papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek Różne rozliczenia w tym wydatki majątkowe Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty gmin na zwiększenie części wyrównawczej i części dostosowawczej subwencji ogólnej Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie w tym wydatki majątkowe: Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy

19 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6905 ó 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola przy szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu la niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące specjalne Rezerwy Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły artystyczne Rezerwy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły pomaturalne i policealne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Szkoły zawodowe specjalne Rezerwy

20 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6906 ó Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcenia zawodowego Rezerwy Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia w tym wydatki majątkowe: Szpitale ogólne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2810 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym Izby wytrzeźwień Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocn Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Opieka społeczna w tym wydatki majątkowe: Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1095 Pozostała działalność 1.500,00 1095 690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 20 Leśnictwo 23.000,00 2001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo