Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu miasta Poznania na rok ñ nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budøetu miasta i gminy Trzemeszno na 2002 r ñ nr XLVIII/285/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwa y nr XLVI/ /270/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie przyjícia Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2002 r ñ nr XXXV/228/2002 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoúci Dolsk SPRAWOZDANIE 1722 ñ sprawozdanie roczne z wykonania budøetu miasta i gminy Dolsk za 2001 r UCHWA A Nr LXXVI/926/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu miasta Poznania na 2002 Na podstawie: ñ art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), ñ art. 12 pkt 5 w zwiπzku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzπdzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), ñ art. 85 ustawy z dnia 13 paüdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajπce ustawy reformujπce administracjí publicznπ (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z pûünymi zmianami), ñ art. 109, 110, 116, 122, 124,128 ust. 2 oraz 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz z pûünymi zm.), ñ ß3 ust. 2 i 3 Rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegû owych zasad, trybu i terminûw opracowywania planûw finansowych zadaò z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaò zleconych jednostkom samorzπdu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorzπdu terytorialnego dotacji celowych na realizacjí tych zadaò (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1077), ñ art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), ñ art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), ñ art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz z pûünymi zmianami), Rada Miasta Poznania uchwala, co nastípuje: ß1 Ustala sií dochody budøetu na rok 2002 w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 1 z tego: ñ dochody gminy ,00 z ñ dochody powiatu ,00 z ß2 1. Dochody ustalone w ß1 obejmujπ rûwnieø: a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,00 z

2 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6888 ó b) dotacje na zadania realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej ,00 z c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieò z jednostkami samorzπdu terytorialnego ,00 z d) dotacje celowe na zadania powiatu z zakresu administracji rzπdowej ,00 z e) dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej ,00 z ß3 1. Ustala sií wydatki budøetu na rok 2002 w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem 2 i 3 z tego: ñ wydatki gminy ,00 z ñ wydatki powiatu ,00 z 2. Wydatki o ktûrych mowa w ust. 1 stanowiπ: ñ wydatki na zadania w asne gminy i powiatu: ,00 z 1) wydatki bieøπce w wysokoúci: ,00 z w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeò ,00 z b) dotacje: - dotacje podmiotowe dla publicznych szkû i innych publicznych placûwek oúwiatowo-wychowawczych ,00 z - dotacje przedmiotowe dla zak adûw budøetowych ,00 z - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ,00 z - dotacje dla podmiotûw nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych, realizujπcych zadania gminy i powiatu ,00 z - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkû i innych niepublicznych placûwek oúwiatowo- -wychowawczych ,00 z - dotacje dla samodzielnych publicznych Zak adûw Opieki Zdrowotnej ,00 z - dotacje podmiotowe dla szko y wyøszej ,00 z - dotacje celowe dla powiatu na zadania bieøπce realizowane na podstawie (umûw) miedzy jedn. sam. teryt ,00 z c) samorzπdy pomocnicze, zgodnie z za πcznikiem nr ,00 z d) obs ugí d ugu ,00 z e) waøniejsze remonty, zgodnie z za πcznikiem nr ,00 z f) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumieò (umûw) miídzy jednostkami samorzπdu terytorialnego: - z zakresu zadaò w asnych gminy ,00 z 2) wydatki majπtkowe w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 6 w tym: a) dotacje celowe na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansûw publicznych ,00 z b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztûw realizacji inwestycji i zakupûw inwestycyjnych zak adûw budøetowych ,00 z c) samorzπdy pomocnicze ,00 z ñ wydatki na zadania z zakresu administracji rzπdowej zlecone ustawami w wysokoúci: ,00 z z tego: 1) gmina ,00 z 2) powiat ,00 z ñ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej w wysokoúci: ,00 z z tego: 1) gmina ,00 z 2) powiat ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 16. ß4 Tworzy sií rezerwy: 1) ogûlnπ w wysokoúci: ,00 z 2) celowπ w wysokoúci: ,00 z z tego na: ñ ìfundusz Ratowniczyî ,00 z ñ wynajem pomieszczeò dla UrzÍdu Miasta ,00 z ñ samorzπdy pomocnicze ,00 z ñ restrukturyzacja ZOZ-Ûw ,00 z ñ uruchomienie hostelu przy ul. Dolne Chyby ,00 z ñ nieprzewidzialne wydatki zwiπzane z prawid owym funkcjonowaniem placûwek oúwiatowych ,00 z z tego na: - wynagrodzenia ,00 z - uszczerbek na zdrowiu ,00 z - wydatki rzeczowe ,00 z ñ inwestycje ñ przedsiíwziícia z udzia em innych inwestorûw ,00 z ñ inwestycje ñ budowa lodowiska ,00 z ñ inwestycje ñ przygotowanie pomieszczeò na GaleriÍ B. Piasecki Johnson ,00 z ñ inwestycje ñ zakup nieruchomoúci ,00 z. ß5 1. Deficyt budøetu okreúla sií na kwotí ,00 z 2. èrûd a pokrycia deficytu i sfinansowania wydatkûw nie znajdujπcych pokrycia w planowanych dochodach okreúla za πcznik nr 7. ß6 Ustala sií plany przychodûw i wydatkûw: ñ Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za πcznikiem nr 8

3 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6889 ó ñ ñ Powiatowego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za πcznikiem nr 9 Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z za πcznikiem nr 10. ß7 1. Okreúla sií plan przychodûw i wydatkûw zak adûw budøetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budøetowych i úrodkûw specjalnych w zakresie: ñ przychodûw w asnych z prowadzonej dzia alnoúci w wysokoúci: ,00 z ñ dotacji z budøetu w wysokoúci: ,00 z ñ rozchodûw w wysokoúci: ,00 z 2. UszczegÛ owienie kwot, o ktûrych mowa w ust. 1 okreúla za πcznik nr 11. ß8 Ustala sií wielkoúê dotacji dla instytucji kultury ,00 z z tego: a) dotacje na wydatki bieøπce ,00 z b) dotacje na wydatki majπtkowe ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 12. ß9 Ustala sií: ñ dochody z tytu u wydawania zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych w wysokoúci: ,00 z ñ wydatki na realizacjí zadaò okreúlonych w Programie Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 13. ß10 Ustala sií zakres dotacji przedmiotowych dla zak adûw budøetowych na πcznπ kwotí , z zgodnie z za πcznikiem nr 14. ß11 Ustala sií maksymalnπ wysokoúê poøyczek i kredytûw krûtkoterminowych zaciπganych przez Zarzπd Miasta w roku budøetowym do πcznej kwoty ,00 z ß12 Ustala sií limity wydatkûw na wieloletnie programy inwestycyjne na kwotí ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 15. ß13 Upowaønia sií Zarzπd Miasta do: 1) dokonywania zmian w budøecie polegajπcych na przeniesieniach w planie wydatkûw miídzy rozdzia ami: ñ w ramach dzia u, z wyjπtkiem úrodkûw przeznaczonych na dotacje, ñ w ramach dzia u, úrodkûw na wydatki bídπce w dyspozycji samorzπdûw pomocniczych, wy πcznie na podstawie uchwa y organu stanowiπcego samorzπdu pomocniczego lub uchwa y upowaønionego przez organ stanowiπcy organu wykonawczego samorzπdu pomocniczego, 2) zmiana zaplanowanych zadaò w zakresie wydatkûw majπtkowych: ñ w danym dziale do wysokoúci 15% planowanych nak adûw na poszczegûlne zadania, z wy πczeniem zadaò o ktûrych mowa w ß12, 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnieò do dokonywania przeniesieò planowanych wydatkûw w budøecie na 2002 rok w ramach rozdzia u klasyfikacji budøetowej z wy πczeniem: ñ paragrafûw: oraz , 4440, ñ wydatkûw majπtkowych, 4) zaciπgniícia d ugu i sp aty zobowiπzaò Miasta przypadajπcych na rok 2002 zgodnie z za πcznikiem nr 7, 5) zaciπgniícia zobowiπzaò na realizacjí zadaò majπtkowych okreúlonych w za πczniku nr 15, 6) lokowania w trakcie realizacji budøetu na rok 2002 wolnych úrodkûw budøetowych na rachunkach w innych bankach wykonujπcy obs ugí finansowπ Miasta. ß14 Plan dochodûw Miasta zwiπzanych z realizacjπ zadaò zleconych, zadaò z zakresu administracji rzπdowej i innych zadaò zleconych jednostce samorzπdu terytorialnego ustawami oraz plan finansowy wydatkûw zadaò z zakresu administracji rzπdowej i zadaò zleconych jednostce samorzπdu terytorialnego ustawami, okreúla za πcznik nr 16. ß15 Do uchwa y budøetowej do πcza sií prognozí d ugu miasta Poznania na lata , zgodnie z za πcznikiem nr 17. ß16 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miasta. ß17 Uchwa a wchodzi w øycie z dniem podjícia, z mocπ obowiπzujπcπ od 1 stycznia 2002 r. Przewodniczπcy Rady Miasta Poznania (ñ) Dariusz LipiÒski

4 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6890 ó DOCHODY BUDØETU Za πcznik Nr 1 do uchwa y Nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w z Poz. Dział Nazwa Plan na 2002 r Dochody ogółem ,00 Dochody gminy ogółem: ,00 z tego: Dochody własne gminy: ,00 I. Wpływy z podatków ,00 z tego: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Podatek od nieruchomości ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Podatek rolny ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Podatek leśny ,00 od osób fizycznych 2.120,00 od osób prawnych , Podatek od środków transportowych ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty ,00 podatkowej Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych ,00 II. Wpływy z opłat ,00 z tego: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.000, Administracja publiczna , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku ,00 dochodowym 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej 001 od osób fizycznych , od osób prawnych ,00 IV. Dochody z majątku gminy ,00 z tego: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00

5 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6891 ó 700 Gospodarka mieszkaniowa , Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 075 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa , Opieka społeczna 9.120, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.900,00 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 076 użytkowania wieczystego przysługującego ,00 osobom fizycznym, w prawo własności 700 Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 V. Dochody komunalnych jednostek budżetowych ,00 z tego: Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Administracja publiczna , Grzywny, mandaty i inne kary od ludności , Administracja publiczna 3.000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Wpływy z różnych opłat , Rolnictwo i łowiectwo 4.200, Rybołówstwo i rybactwo 2.000, Administracja publiczna , Oświata i wychowanie , Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z usług , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Opieka społeczna , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1.000, Działalność usługowa 1.000, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,00 8. Wpływy do budżetu nadwyżki środków 242 obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz ,00 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 600 Transport i łączność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 VI. Odsetki ,00 z tego: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Gospodarka mieszkaniowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Pozostałe odsetki ,00

6 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6892 ó 600 Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa 5.000, Administracja publiczna , Różne rozliczenia Oświata i wychowanie , Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza 7.777, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej ,00 przyrody VII. 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 z tego: 758 Różne rozliczenia ,00 1. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin ,00 2. Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 3. Część rekompensująca ogólnej dla gmin ,00 z tego z tyt: - częściowej likwidacji podatku od środków transportowych ,00 - ulg i zwolnień ustawowych ,00 VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin ,00 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu 203 państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , Opieka społeczna ,00 IX. Inne dochody ,00 z tego: Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Wpływy z usług , Administracja publiczna , Wpływy z różnych dochodów , Transport i łączność , Administracja publiczna , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie 5.640, Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań X. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z ,00 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inw. 629 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z ,00 innych źródeł 801 Oświata i wychowanie ,00

7 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6893 ó XA. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane otrzymane na zadania realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta społecznego Warszawy na zadania 231 bieżące realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu XI. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin)ustawami z tego: 710 Działalność usługowa, z tego: , zadania realiz. na podstawie porozumień z organami , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.300, Opieka społeczna, z tego: , zadania bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zadania bieżące , zadania inwestycyjne ,00 Dochody powiatu ogółem: ,00 z tego: Dochody własne powiatu: ,00 III./P Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 w podatku dochodowym 001 od osób fizycznych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej V./P Dochody komunalnych jednostek budżetowych ,00 z tego: Wpływy z różnych opłat 4.650, Oświata i wychowanie 4.650, Wpływy z usług , Opieka społeczna ,00 3. Dochody jednostek samorządu 236 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 VI./P Odsetki ,00 z tego: 092 Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 VII./P 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 z tego:

8 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6894 ó 758 Różne rozliczenia ,00 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 3. Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw ,00 VIII./P Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań własnych powiatu ,00 z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu 020 Leśnictwo 2.500, Oświata i wychowanie , Opieka społeczna ,00 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 643 państwa na realizację inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych własnych powiatu 851 Ochrona zdrowia ,00 IX./P Inne dochody ,00 z tego: Wpływy z różnych dochodów 4.090, Oświata i wychowanie 3.990, Edukacyjna opieka wychowawcza 100,00 2. Dochody jednostek samorządu 236 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych ustawami 853 Opieka społeczna ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań X./p gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 0,00 pozyskane z innych źródeł XA./P Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu XI/P 211 państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 641 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 z tego: Rolnictwo i łowiectwo , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 z tego: zadania bieżące , zadania inwestycyjne , Oświata i wychowanie ,00 z tego: zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji ,00 rządowej Ochrona zdrowia ,00

9 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6895 ó 853 Opieka społeczna ,00 z tego: zadania bieżące , zadania inwestycyjne ,00 WYDATKI BUDØETU Za πcznik Nr 2 do uchwa y Nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w z z tego Dział wydatki bieżące Wyszczególnienie Plan 2002 r. Rozdział w tym: ważne. Wydatki ogółem remonty majątkowe WYDATKI OGÓŁEM , , , ,00 Wydatki na zadania gminy ogółem: , , , ,00 z tego: Wydatki na zadania własne gminy: , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , ,000 0, Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej , , ,00 0,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i 2.100, ,00 0,00 0,00 biologicznych w tkankach zwierząt i prod. poch. zw Izby rolnicze 5.000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Program Zielony Poznań Samorządy , ,00 0,00 0,00 pomocnicze , ,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0,00 0, Dostarczanie ciepła , ,00 0,00 0,00 Restrukturyzacja PEC S.A , ,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 0,00 0,00 Restrukturyzacja PWiK , ,00 0,00 0, transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 Usługi komunikacyjne , ,00 0,00 0,00 w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. san. teryt , ,00 0,00 0,00 Restrukturyzacja jednostek , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 ZDM , , , ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Opracowania ,00 0,00 0, ,00 Zakup akcji i udziałów w spółkach Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Turystyka , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00

10 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6896 ó Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu turystyki Samorządy pomocnicze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Działalność usługowa , , , , Biura planowania przestrzennego , , , , Administracja publiczna , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Pozostała działalność , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze Wspieranie przed. i ochrona konsum , , , , ,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa , ,00 0,00 0, Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0, Straż miejska , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Bezpieczne Miasto , ,00 0,00 0,00 Nagrody dla Najlepszego dzielnicowego i Strażaka Miasta , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 Prowizja z tyt. sprzedaży biletów MPK , ,00 0,00 0,00 Prowizja z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych , ,00 0,00 0,00 Składki i opłaty , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólna i celowa , ,00 0, ,00 Rezerwa ogólna , ,00 0,00 0,00 Rezerwy celowe: , ,00 0, ,00 - Fundusz Ratowniczy , ,00 0,00 0,00 - na wynajem pomieszczeń dla UM , ,00 0,00 0,00 - restrukturyzacja ZOZ-ów , ,00 0,00 0,00 - na uruchomienie hostelu przy ul. Dolne Chyby , ,00 0,00 0,00 - na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestycji ,00 0,00 0, ,00 - na zakup nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 - Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 Placówki publiczne , , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Przedszkola przy szkołach podstawowych , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00

11 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6897 ó Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Gimnazja , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze 7.802, ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0, Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu oświaty , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 1.100, ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, , Izby wytrzeźwień , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Programy zdrowotne , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 8.000, ,00 0,00 0, Opieka społeczna , , , , Ośrodki wsparcia , , , , Żłobki , , , ,00 w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Działania na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych , ,00 0,00 0,00 Środki na dożywianie uczniów , ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 5.000, ,00 0,00 0, Ośrodki szkolno-wychowawcze 2.000, ,00 0,00 0,00 w tym: Samorządy pomocnicze 2.000, ,00 0,00 0, Przedszkola , , , ,00 Przedszkola samorządowe zakłady budżetowe , , , ,00 w tym: na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu , ,00 0,00 0,00 terytorialnego Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Pozostałe inwestycje ,00 0,00 0, ,00 Samorządy pomocnicze 1.000, ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , , ,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , ,00 0,00 0,00 szkolnej Kolonie , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 3.000, ,00 0,00 0,00 w tym:

12 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6898 ó Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 w tym: Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna , ,00 0, ,00 Ochrona środowiska , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze 1.560, ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, ,00 WOK , ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,00 0,00 Porządkowanie terenów miejskiej , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach , , , ,00 ZZM , , , ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , ,00 0,00 Usługi Komunalne Schronisko dla zwierząt , , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 ZDM , ,00 0, ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 Usługi komunalne , ,00 0,00 0,00 Ochrona środowiska , , ,00 0,00 Gospodarowanie mieniem komunalnym , , , ,00 Zakup akcji i udziałów w spółkach ,00 0,00 0, ,00 Opracowanie: pomniki , , ,00 0,00 Konkurs ekologiczny , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0,00 ODK Stokrotka , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Galerie i biura wystaw artystycznych , , , , Centra kultury i sztuki , , , ,00 Centrum Kultury Zamek , , , , Biblioteki , , , ,00 Biblioteka Raczyńskich , , , , Muzea , , , ,00 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych , , , ,00 Archeologiczne , , , , Ochrona i konserwacja zabytków , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 Zadania z zakresu kultury , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa ,00 0,00 0, ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej , , , ,00 przyrody Ogrody botaniczne o zoologiczne , , , ,00 ZOO , , , ,00 Palmiarnia Poznańska , , , ,00 Ogród Botaniczny , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 0, , Obiekty sportowe 7.000, ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 7.000, ,00 0,00 0,00

13 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6899 ó Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 POSiR , ,00 0, ,00 Rezerwa celowa ,00 0,00 0, ,00 Gospodarowanie mieniem komunalnym przekształcenia , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,00 0, ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0, ,00 Wydatki na zadania zlecone gminom , ,00 0, , Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 0,00 w tym: na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, Spis powszechny i inne , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 0,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.300, ,00 0,00 0, Obrona cywilna 9.300, ,00 0,00 0, Opieka społeczna , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre , ,00 0,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 Wydatki na zadania powiatu ogółem: , , , ,00 z tego: Wydatki na zadania własne powiatu; , , , , Leśnictwo 2.500, ,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 2.500, ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , ,00 ZDM , , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Komisje poborowe , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Komendy powiatowe Policji ,00 0,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0, , Obrona cywilna , ,00 0, , Pozostała działalność 7.600, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00

14 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6900 ó Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Gimnazja specjalne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,206,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Szkoły artystyczne , , , ,00 Placówki publiczne , , , ,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Szkoły pomaturalne i policealne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , ,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0,00 0, , Opieka społeczna , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Usamodzielnieni wychowanków , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , ,00 Domy pomocy społecznej , , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0, Jednostki specjalistyczne poradnictwa mieszkania, chronionej ośrodki , ,00 0,00 0,00 interwencji kryzysowej Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 0,00 0, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , , , ,00 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy , , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , ,00 0,00 0, Pomoc dla repatriantów , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00

15 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6901 ó Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne por. specj , , ,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego , , , ,00 Młodzieżowe Domy Kultury , , , ,00 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy , ,00 0,00 0,00 Ogrody Jordanowski i Świetlica Dworcowa , , ,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Internaty i bursy szkolne , , ,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,0 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0,00 0,00 Ochrona środowiska , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0, ,00 ZDM ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Ochrona środowiska , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Teatry dramatyczne i lakowe , , , ,00 Teatr Animacji , , ,00 0,00 Teatr Polski , , , ,00 Teatr Ósmego Dnia , ,00 0, , Teatry muzyczne, opera, operetki , ,00 0, ,00 Teatr Muzyczny , ,00 0, , Centra kultury i sztuki , ,00 0, ,00 Centrum Sztuki Dziecka , ,00 0, ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat , ,00 0, , Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0, Inspekcja Weterynaryjna , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) , ,0 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 0, Nadzór budowlany , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, Komisje poborowe , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , ,00 0,00 0,00 w tym: na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0,00 0,00

16 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6902 ó Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 w tym: na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0, Składki na ubezp. zdrow. oraz świadcz. nie objętych obow. ubezp. zdrowotn , ,00 0,00 0, Opieka społeczne , ,00 0, , Ośrodki wsparcia , ,00 0, , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,00 0,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 0,00 0, Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 0,00 0,00 WYDATKI BUDØETU GMINY I POWIATU NA ROK 2002 ñ ZBIORCZO, W UK ADZIE KLASYFIKACJI BUDØETOWEJ Za πcznik Nr 3 do uchwa y Nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. Gmina Powiat Dział w tym zadania w tym Nazwa Ogółem w tym zadania Rozdział zlecone ogółem Ogółem zadania zlecone zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Inspekcja Weterynaryjna Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie wody Transport i łączność w tym: wydatki majątkowe Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w z

17 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6903 ó Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow. 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja przedmiot. z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa w tym: wydatki majątkowe Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa w tym: wydatki majątkowe Biura planowania przestrzennego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Administracja publiczna w tym: wydatki majątkowe Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy U d gmin i (miast i i miast i na prawach h powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje poborowe Spis powszechny i inne Pozostała działalność Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

18 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6904 ó 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ochrona narodowa Wojska Lądowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym na wydatki majątkowe Komendy powiatowe Policji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Straż miejska Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsług papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek Różne rozliczenia w tym wydatki majątkowe Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty gmin na zwiększenie części wyrównawczej i części dostosowawczej subwencji ogólnej Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie w tym wydatki majątkowe: Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy

19 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6905 ó 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola przy szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu la niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące specjalne Rezerwy Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły artystyczne Rezerwy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły pomaturalne i policealne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowowychowawczej Rezerwy Szkoły zawodowe specjalne Rezerwy

20 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6906 ó Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcenia zawodowego Rezerwy Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia w tym wydatki majątkowe: Szpitale ogólne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2810 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym Izby wytrzeźwień Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocn Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Opieka społeczna w tym wydatki majątkowe: Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 429/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2003roku

Zarządzenie Nr 429/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2003roku Zarządzenie Nr 429/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2003roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dokonywanych w miesiącach październik, listopad, grudzień 2003

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo