Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu miasta Poznania na rok ñ nr XLVIII/284/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budøetu miasta i gminy Trzemeszno na 2002 r ñ nr XLVIII/285/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwa y nr XLVI/ /270/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie przyjícia Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2002 r ñ nr XXXV/228/2002 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoúci Dolsk SPRAWOZDANIE 1722 ñ sprawozdanie roczne z wykonania budøetu miasta i gminy Dolsk za 2001 r UCHWA A Nr LXXVI/926/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu miasta Poznania na 2002 Na podstawie: ñ art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), ñ art. 12 pkt 5 w zwiπzku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzπdzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), ñ art. 85 ustawy z dnia 13 paüdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajπce ustawy reformujπce administracjí publicznπ (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z pûünymi zmianami), ñ art. 109, 110, 116, 122, 124,128 ust. 2 oraz 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz z pûünymi zm.), ñ ß3 ust. 2 i 3 Rozporzπdzenia Ministra FinansÛw z 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegû owych zasad, trybu i terminûw opracowywania planûw finansowych zadaò z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaò zleconych jednostkom samorzπdu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorzπdu terytorialnego dotacji celowych na realizacjí tych zadaò (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1077), ñ art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), ñ art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), ñ art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz z pûünymi zmianami), Rada Miasta Poznania uchwala, co nastípuje: ß1 Ustala sií dochody budøetu na rok 2002 w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 1 z tego: ñ dochody gminy ,00 z ñ dochody powiatu ,00 z ß2 1. Dochody ustalone w ß1 obejmujπ rûwnieø: a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,00 z

2 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6888 ó b) dotacje na zadania realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej ,00 z c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieò z jednostkami samorzπdu terytorialnego ,00 z d) dotacje celowe na zadania powiatu z zakresu administracji rzπdowej ,00 z e) dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej ,00 z ß3 1. Ustala sií wydatki budøetu na rok 2002 w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem 2 i 3 z tego: ñ wydatki gminy ,00 z ñ wydatki powiatu ,00 z 2. Wydatki o ktûrych mowa w ust. 1 stanowiπ: ñ wydatki na zadania w asne gminy i powiatu: ,00 z 1) wydatki bieøπce w wysokoúci: ,00 z w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeò ,00 z b) dotacje: - dotacje podmiotowe dla publicznych szkû i innych publicznych placûwek oúwiatowo-wychowawczych ,00 z - dotacje przedmiotowe dla zak adûw budøetowych ,00 z - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ,00 z - dotacje dla podmiotûw nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych, realizujπcych zadania gminy i powiatu ,00 z - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkû i innych niepublicznych placûwek oúwiatowo- -wychowawczych ,00 z - dotacje dla samodzielnych publicznych Zak adûw Opieki Zdrowotnej ,00 z - dotacje podmiotowe dla szko y wyøszej ,00 z - dotacje celowe dla powiatu na zadania bieøπce realizowane na podstawie (umûw) miedzy jedn. sam. teryt ,00 z c) samorzπdy pomocnicze, zgodnie z za πcznikiem nr ,00 z d) obs ugí d ugu ,00 z e) waøniejsze remonty, zgodnie z za πcznikiem nr ,00 z f) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumieò (umûw) miídzy jednostkami samorzπdu terytorialnego: - z zakresu zadaò w asnych gminy ,00 z 2) wydatki majπtkowe w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 6 w tym: a) dotacje celowe na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansûw publicznych ,00 z b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztûw realizacji inwestycji i zakupûw inwestycyjnych zak adûw budøetowych ,00 z c) samorzπdy pomocnicze ,00 z ñ wydatki na zadania z zakresu administracji rzπdowej zlecone ustawami w wysokoúci: ,00 z z tego: 1) gmina ,00 z 2) powiat ,00 z ñ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej w wysokoúci: ,00 z z tego: 1) gmina ,00 z 2) powiat ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 16. ß4 Tworzy sií rezerwy: 1) ogûlnπ w wysokoúci: ,00 z 2) celowπ w wysokoúci: ,00 z z tego na: ñ ìfundusz Ratowniczyî ,00 z ñ wynajem pomieszczeò dla UrzÍdu Miasta ,00 z ñ samorzπdy pomocnicze ,00 z ñ restrukturyzacja ZOZ-Ûw ,00 z ñ uruchomienie hostelu przy ul. Dolne Chyby ,00 z ñ nieprzewidzialne wydatki zwiπzane z prawid owym funkcjonowaniem placûwek oúwiatowych ,00 z z tego na: - wynagrodzenia ,00 z - uszczerbek na zdrowiu ,00 z - wydatki rzeczowe ,00 z ñ inwestycje ñ przedsiíwziícia z udzia em innych inwestorûw ,00 z ñ inwestycje ñ budowa lodowiska ,00 z ñ inwestycje ñ przygotowanie pomieszczeò na GaleriÍ B. Piasecki Johnson ,00 z ñ inwestycje ñ zakup nieruchomoúci ,00 z. ß5 1. Deficyt budøetu okreúla sií na kwotí ,00 z 2. èrûd a pokrycia deficytu i sfinansowania wydatkûw nie znajdujπcych pokrycia w planowanych dochodach okreúla za πcznik nr 7. ß6 Ustala sií plany przychodûw i wydatkûw: ñ Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za πcznikiem nr 8

3 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6889 ó ñ ñ Powiatowego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za πcznikiem nr 9 Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z za πcznikiem nr 10. ß7 1. Okreúla sií plan przychodûw i wydatkûw zak adûw budøetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budøetowych i úrodkûw specjalnych w zakresie: ñ przychodûw w asnych z prowadzonej dzia alnoúci w wysokoúci: ,00 z ñ dotacji z budøetu w wysokoúci: ,00 z ñ rozchodûw w wysokoúci: ,00 z 2. UszczegÛ owienie kwot, o ktûrych mowa w ust. 1 okreúla za πcznik nr 11. ß8 Ustala sií wielkoúê dotacji dla instytucji kultury ,00 z z tego: a) dotacje na wydatki bieøπce ,00 z b) dotacje na wydatki majπtkowe ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 12. ß9 Ustala sií: ñ dochody z tytu u wydawania zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych w wysokoúci: ,00 z ñ wydatki na realizacjí zadaò okreúlonych w Programie Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w wysokoúci: ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 13. ß10 Ustala sií zakres dotacji przedmiotowych dla zak adûw budøetowych na πcznπ kwotí , z zgodnie z za πcznikiem nr 14. ß11 Ustala sií maksymalnπ wysokoúê poøyczek i kredytûw krûtkoterminowych zaciπganych przez Zarzπd Miasta w roku budøetowym do πcznej kwoty ,00 z ß12 Ustala sií limity wydatkûw na wieloletnie programy inwestycyjne na kwotí ,00 z zgodnie z za πcznikiem nr 15. ß13 Upowaønia sií Zarzπd Miasta do: 1) dokonywania zmian w budøecie polegajπcych na przeniesieniach w planie wydatkûw miídzy rozdzia ami: ñ w ramach dzia u, z wyjπtkiem úrodkûw przeznaczonych na dotacje, ñ w ramach dzia u, úrodkûw na wydatki bídπce w dyspozycji samorzπdûw pomocniczych, wy πcznie na podstawie uchwa y organu stanowiπcego samorzπdu pomocniczego lub uchwa y upowaønionego przez organ stanowiπcy organu wykonawczego samorzπdu pomocniczego, 2) zmiana zaplanowanych zadaò w zakresie wydatkûw majπtkowych: ñ w danym dziale do wysokoúci 15% planowanych nak adûw na poszczegûlne zadania, z wy πczeniem zadaò o ktûrych mowa w ß12, 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnieò do dokonywania przeniesieò planowanych wydatkûw w budøecie na 2002 rok w ramach rozdzia u klasyfikacji budøetowej z wy πczeniem: ñ paragrafûw: oraz , 4440, ñ wydatkûw majπtkowych, 4) zaciπgniícia d ugu i sp aty zobowiπzaò Miasta przypadajπcych na rok 2002 zgodnie z za πcznikiem nr 7, 5) zaciπgniícia zobowiπzaò na realizacjí zadaò majπtkowych okreúlonych w za πczniku nr 15, 6) lokowania w trakcie realizacji budøetu na rok 2002 wolnych úrodkûw budøetowych na rachunkach w innych bankach wykonujπcy obs ugí finansowπ Miasta. ß14 Plan dochodûw Miasta zwiπzanych z realizacjπ zadaò zleconych, zadaò z zakresu administracji rzπdowej i innych zadaò zleconych jednostce samorzπdu terytorialnego ustawami oraz plan finansowy wydatkûw zadaò z zakresu administracji rzπdowej i zadaò zleconych jednostce samorzπdu terytorialnego ustawami, okreúla za πcznik nr 16. ß15 Do uchwa y budøetowej do πcza sií prognozí d ugu miasta Poznania na lata , zgodnie z za πcznikiem nr 17. ß16 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miasta. ß17 Uchwa a wchodzi w øycie z dniem podjícia, z mocπ obowiπzujπcπ od 1 stycznia 2002 r. Przewodniczπcy Rady Miasta Poznania (ñ) Dariusz LipiÒski

4 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6890 ó DOCHODY BUDØETU Za πcznik Nr 1 do uchwa y Nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w z Poz. Dział Nazwa Plan na 2002 r Dochody ogółem ,00 Dochody gminy ogółem: ,00 z tego: Dochody własne gminy: ,00 I. Wpływy z podatków ,00 z tego: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Podatek od nieruchomości ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Podatek rolny ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Podatek leśny ,00 od osób fizycznych 2.120,00 od osób prawnych , Podatek od środków transportowych ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty ,00 podatkowej Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 od osób fizycznych ,00 od osób prawnych ,00 II. Wpływy z opłat ,00 z tego: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.000, Administracja publiczna , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku ,00 dochodowym 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej 001 od osób fizycznych , od osób prawnych ,00 IV. Dochody z majątku gminy ,00 z tego: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00

5 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6891 ó 700 Gospodarka mieszkaniowa , Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 075 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa , Opieka społeczna 9.120, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.900,00 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 076 użytkowania wieczystego przysługującego ,00 osobom fizycznym, w prawo własności 700 Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 V. Dochody komunalnych jednostek budżetowych ,00 z tego: Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Administracja publiczna , Grzywny, mandaty i inne kary od ludności , Administracja publiczna 3.000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Wpływy z różnych opłat , Rolnictwo i łowiectwo 4.200, Rybołówstwo i rybactwo 2.000, Administracja publiczna , Oświata i wychowanie , Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z usług , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Opieka społeczna , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1.000, Działalność usługowa 1.000, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,00 8. Wpływy do budżetu nadwyżki środków 242 obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz ,00 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 600 Transport i łączność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 VI. Odsetki ,00 z tego: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Gospodarka mieszkaniowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Pozostałe odsetki ,00

6 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6892 ó 600 Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa 5.000, Administracja publiczna , Różne rozliczenia Oświata i wychowanie , Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza 7.777, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej ,00 przyrody VII. 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 z tego: 758 Różne rozliczenia ,00 1. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin ,00 2. Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 3. Część rekompensująca ogólnej dla gmin ,00 z tego z tyt: - częściowej likwidacji podatku od środków transportowych ,00 - ulg i zwolnień ustawowych ,00 VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin ,00 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu 203 państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , Opieka społeczna ,00 IX. Inne dochody ,00 z tego: Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej Wpływy z usług , Administracja publiczna , Wpływy z różnych dochodów , Transport i łączność , Administracja publiczna , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie 5.640, Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań X. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z ,00 innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inw. 629 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z ,00 innych źródeł 801 Oświata i wychowanie ,00

7 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6893 ó XA. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane otrzymane na zadania realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta społecznego Warszawy na zadania 231 bieżące realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu XI. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin)ustawami z tego: 710 Działalność usługowa, z tego: , zadania realiz. na podstawie porozumień z organami , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.300, Opieka społeczna, z tego: , zadania bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zadania bieżące , zadania inwestycyjne ,00 Dochody powiatu ogółem: ,00 z tego: Dochody własne powiatu: ,00 III./P Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 w podatku dochodowym 001 od osób fizycznych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie ,00 posiadających osobowości prawnej V./P Dochody komunalnych jednostek budżetowych ,00 z tego: Wpływy z różnych opłat 4.650, Oświata i wychowanie 4.650, Wpływy z usług , Opieka społeczna ,00 3. Dochody jednostek samorządu 236 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 VI./P Odsetki ,00 z tego: 092 Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Opieka społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 VII./P 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 z tego:

8 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6894 ó 758 Różne rozliczenia ,00 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 3. Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw ,00 VIII./P Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań własnych powiatu ,00 z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu 020 Leśnictwo 2.500, Oświata i wychowanie , Opieka społeczna ,00 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 643 państwa na realizację inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych własnych powiatu 851 Ochrona zdrowia ,00 IX./P Inne dochody ,00 z tego: Wpływy z różnych dochodów 4.090, Oświata i wychowanie 3.990, Edukacyjna opieka wychowawcza 100,00 2. Dochody jednostek samorządu 236 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych ustawami 853 Opieka społeczna ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań X./p gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 0,00 pozyskane z innych źródeł XA./P Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu XI/P 211 państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 641 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 z tego: Rolnictwo i łowiectwo , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 z tego: zadania bieżące , zadania inwestycyjne , Oświata i wychowanie ,00 z tego: zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji ,00 rządowej Ochrona zdrowia ,00

9 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6895 ó 853 Opieka społeczna ,00 z tego: zadania bieżące , zadania inwestycyjne ,00 WYDATKI BUDØETU Za πcznik Nr 2 do uchwa y Nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w z z tego Dział wydatki bieżące Wyszczególnienie Plan 2002 r. Rozdział w tym: ważne. Wydatki ogółem remonty majątkowe WYDATKI OGÓŁEM , , , ,00 Wydatki na zadania gminy ogółem: , , , ,00 z tego: Wydatki na zadania własne gminy: , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , ,000 0, Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej , , ,00 0,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i 2.100, ,00 0,00 0,00 biologicznych w tkankach zwierząt i prod. poch. zw Izby rolnicze 5.000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Program Zielony Poznań Samorządy , ,00 0,00 0,00 pomocnicze , ,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0,00 0, Dostarczanie ciepła , ,00 0,00 0,00 Restrukturyzacja PEC S.A , ,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 0,00 0,00 Restrukturyzacja PWiK , ,00 0,00 0, transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 Usługi komunikacyjne , ,00 0,00 0,00 w tym: na pod. poroz. (umów) między jedn. san. teryt , ,00 0,00 0,00 Restrukturyzacja jednostek , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 ZDM , , , ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Opracowania ,00 0,00 0, ,00 Zakup akcji i udziałów w spółkach Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Turystyka , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00

10 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6896 ó Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu turystyki Samorządy pomocnicze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Działalność usługowa , , , , Biura planowania przestrzennego , , , , Administracja publiczna , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Pozostała działalność , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze Wspieranie przed. i ochrona konsum , , , , ,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa , ,00 0,00 0, Wojska Lądowe - dopłata do zad. zleconych , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0, Straż miejska , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Bezpieczne Miasto , ,00 0,00 0,00 Nagrody dla Najlepszego dzielnicowego i Strażaka Miasta , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 Prowizja z tyt. sprzedaży biletów MPK , ,00 0,00 0,00 Prowizja z tyt. poboru podatków i opłat lokalnych , ,00 0,00 0,00 Składki i opłaty , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólna i celowa , ,00 0, ,00 Rezerwa ogólna , ,00 0,00 0,00 Rezerwy celowe: , ,00 0, ,00 - Fundusz Ratowniczy , ,00 0,00 0,00 - na wynajem pomieszczeń dla UM , ,00 0,00 0,00 - restrukturyzacja ZOZ-ów , ,00 0,00 0,00 - na uruchomienie hostelu przy ul. Dolne Chyby , ,00 0,00 0,00 - na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestycji ,00 0,00 0, ,00 - na zakup nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 - Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 Placówki publiczne , , , ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Przedszkola przy szkołach podstawowych , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00

11 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 62 ó 6897 ó Rezerwa celowa , ,00 0,00 0, Gimnazja , , , ,00 Placówki publiczne , ,00 0, ,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0,00 Samorządy pomocnicze 7.802, ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0, Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu oświaty , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 1.100, ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, , Izby wytrzeźwień , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Programy zdrowotne , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 8.000, ,00 0,00 0, Opieka społeczna , , , , Ośrodki wsparcia , , , , Żłobki , , , ,00 w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Działania na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych , ,00 0,00 0,00 Środki na dożywianie uczniów , ,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , ,00 0,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze 5.000, ,00 0,00 0, Ośrodki szkolno-wychowawcze 2.000, ,00 0,00 0,00 w tym: Samorządy pomocnicze 2.000, ,00 0,00 0, Przedszkola , , , ,00 Przedszkola samorządowe zakłady budżetowe , , , ,00 w tym: na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu , ,00 0,00 0,00 terytorialnego Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Pozostałe inwestycje ,00 0,00 0, ,00 Samorządy pomocnicze 1.000, ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , , ,00 0,00 Placówki publiczne , ,00 0,00 0,00 Placówki niepubliczne , ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa , , ,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , ,00 0,00 0,00 szkolnej Kolonie , ,00 0,00 0,00 Samorządy pomocnicze , ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 3.000, ,00 0,00 0,00 w tym:

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo