1 Wprowadzenie Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wprowadzenie... 6. 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8"

Transkrypt

1

2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Podstawowe pojęcia dotyczące programu rewitalizacji Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sieradza Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Miasta Sieradza Położenie Historia miasta Analiza sfery społecznej Demografia Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Opieka zdrowotna i społeczna Oświata i wychowanie Kultura i sport Bezpieczeństwo Organizacje społeczne działające w Sieradzu Najważniejsze problemy w sferze społecznej Analiza sfery gospodarczej Struktura gospodarcza Turystyka Najważniejsze problemy w sferze gospodarczej

3 2.5 Analiza sfery przestrzennej Infrastruktura techniczna Wodociągi i kanalizacja Sieć energetyczna Sieć ciepłownicza Sieć gazowa Transport Sieć telekomunikacyjna Struktura użytkowania gruntów Mieszkalnictwo Ochrona konserwatorska Najważniejsze zabytki Najważniejsze problemy w sferze przestrzennej Środowisko przyrodnicze Zasoby naturalne Klimat Powietrze Wody Gleby Gospodarka odpadami i ściekowa Hałas Hałas przemysłowy Hałas drogowy

4 Hałas kolejowy Nawiązanie do dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju przestrzenno-gospodarczego kraju i regionu Strategia Rozwoju Kraju na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata Strategia Rozwoju Powiatu Sieradzkiego Strategia Rozwoju Sieradza do 2010 roku Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sieradza na lata Program Ochrony Środowiska Miasta Sieradza Program Zapobiegania Przestępczości oraz Zapewnienia Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Sieradzu na lata Bezpieczny Sieradz Analiza SWOT miasta Sieradza Społeczeństwo Gospodarka Przestrzeń Konsultacje społeczne Założenia dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza Okres programowania Cele rewitalizacji Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru Charakterystyka obecnej sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Sfera społeczna Sfera gospodarcza

5 7.3 Sfera przestrzenna Projekty realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza Projekty planowane na obszarze I Projekty planowane na obszarze II Projekty planowane na obszarze III Projekty planowane na obszarze IV i V Wskaźniki produktu i rezultatu dla projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza Plan finansowania inwestycji realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza Źródła finansowania projektów Analiza ekonomiczna System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Sposoby monitorowania realizacji i oceny programu Sposoby komunikacji społecznej Sposoby inicjowania współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi Promocja Podsumowanie Spis rycin Załączniki

6 1 Wprowadzenie Rewitalizacja jest długookresowym, wieloetapowym procesem, którego celem jest ożywienie społeczno-gospodarcze i przestrzenne zdegradowanych rejonów miasta. Rewitalizacja jest najnowszą z metod odnowy miejskiej, która ma być systemową odpowiedzią na zjawisko kryzysu miasta. Dewaluacja obszarów centralnych miasta, a w konsekwencji kryzys i upadek również innych dzielnic jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym z procesem urbanizacji. Po fazie koncentracji, rozbudowy i wzrostu liczby mieszkańców miasta, następuje etap dezurbanizacji. Zbyt uciążliwe życie w zatłoczonych miastach oraz zanik pełnionych przez nie wcześniej funkcji zachęcają do przesiedlania się w rejony podmiejskie. Opuszczone miasto centralne niszczeje i wymaga wsparcia systemowego. Zatrzymanie negatywnych zmian oraz wprowadzenie nowych funkcji wraz z odbudową tkanki urbanistycznej to cele, które mają zostać osiągnięte w ramach rewitalizacji miasta. Rewitalizacja jest też jednym z działań zmierzających do wprowadzenia miasta na drogę zrównoważonego rozwoju. Złożoność procesu rewitalizacji wymaga, aby był on programowany. Szczegółowe analizy, ustalenie planów i harmonogramów działań oraz ich monitoring i kontrola są niezbędne dla efektywnego i skutecznego prowadzenia działań w ramach rewitalizacji. Programując przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy pamiętać również, że, jako działanie wieloaspektowe, wymaga ono wiedzy i zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości różnicy interesów i konieczności godzenia sprzecznych stanowisk. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sieradza jest aktualizacją dokumentu sporządzonego dla miasta w 2007 roku. Aktualizacja wymuszona została przez nowe uwarunkowania prawne oraz ciągłe procesy przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych zachodzących w Sieradzu. 1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące programu rewitalizacji Rewitalizacja - to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, w celu wyprowadzenia tego obszaru ze 6

7 stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 1 Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. 2 Obszar zdegradowany zgodnie z Zasadami Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata jest to obszar, który spełnia minimum 3 spośród następujących kryteriów: a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, c) niekorzystne trendy demograficzne, d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji, e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska, g) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, h) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, i) niski poziom wydajności energetycznej budynków. 1 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa 2 ibidem 7

8 W województwie łódzkim dodatkowo należy obowiązkowo wykazać, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji istnieje możliwość wzrostu aktywności gospodarczej poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sieradza został opracowany zgodnie z Zasadami Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata , opublikowanymi w listopadzie 2008 roku. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wymaganym jako załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO dla Województwa Łódzkiego na lata zadania związane z rewitalizacją i mieszkalnictwem realizowane są w ramach osi priorytetowej VI: Odnowa obszarów miejskich, działania 6.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, oraz 6.2 Renowacja substancji mieszkaniowej. Podczas aktualizowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono dogłębną analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Sieradza. W konsekwencji zidentyfikowano szereg problemów występujących w mieście. W dalszej kolejności wyznaczony został obszar wymagający wsparcia. Dla obszaru rewitalizacji zaplanowano szereg projektów, będących odpowiedzią na zidentyfikowane problemy. Lokalny Program Rewitalizacji zawiera również plan finansowy dla sformułowanych działań i określa czas ich realizacji. Analiza sytuacji miasta przeprowadzona została na podstawie danych zebranych z wielu źródeł, w szczególności na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Miasta w Sieradzu. Aktualne dane statystyczne na potrzeby opracowania pozyskano również z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 3 Zasady Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

9 1.3 Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sieradza Poniżej zestawione zostały wszystkie źródła, które wykorzystane zostały do sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza: dane pozyskane z Urzędu Miasta Sieradza, dane pozyskane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata , dane pozyskane z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, dane Głównego Urzędu Statystycznego, strona internetowa Urzędu Miasta Sieradza (www.umsieradz.eu), biuletyn Informacji Publicznej Miasta Sieradza (www.umsieradz.finn.pl), strona internetowa powiatu sieradzkiego (www.powiat-sieradz.pl), Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2007 roku, wyd. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź 2008 uchwała Nr XXXII/278/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2009 (podział wolnych środków za 2008), uchwała Nr IV/162/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2008 roku. 2 Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Miasta Sieradza 2.1 Położenie Miasto Sieradz znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim. Położony nad rzeką Wartą Sieradz obejmuje dwa mezoregiony: Wysoczyznę Łaską (na północnym wschodzie) oraz Kotlinę Sieradzką (w centrum i na zachodzie). Pod względem geologicznym teren miasta zlokalizowany jest w zachodniej części Synklinorium Szczecińsko-Łódzko- Miechowskiego (na skraju Monokliny Przedsudeckiej). Sieradz leży w odległości 60 km od stolicy województwa- Łodzi. Odległość do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy aglomeracji śląskiej nie przekracza 200 km. Centralnie usytuowany w strukturze przestrzennej kraju Sieradz znajduje się 9

10 w odległości (Terespol). 360 km do granicy zachodniej państwa (Zgorzelec) oraz 378 km od wschodniej Ryc. 1: Położenie Sieradza w kraju i regionie Źródło: Urząd Miasta w Sieradzu 2.2 Historia miasta Sieradz należy do najstarszych miast Polski. Najdawniejsze ślady osadnictwa na terenach obecnego Sieradza pochodzą z VI-VII wieku. W XI wieku powstał tu gród kasztelański i podgrodzie. W źródłach pisanych wzmianka o Sieradzu pojawia się w 1136 roku, kiedy w Bulli Gnieźnieńskiej wymienia go papież Innocenty II. W owym czasie Sieradz wraz z Łęczycą stanowił zwarte terytorium łęczycko-sieradzkie, którego obszar obejmował około 20 tys. km 2. Dokument lokacyjny Sieradza zaginął. Według pisma z 1298 roku prawa miejskie nadał Sieradzowi książę Kazimierz Konradowic między 1247 a 1255 rokiem. W tym samym czasie Dominikanie założyli w mieście klasztor, co potwierdza ówczesną rangę Sieradza. W XIV wieku, na miejscu spalonego przez Krzyżaków w 1331 roku drewnianego grodu, król Kazimierz Wielki wzniósł zamek. Obok niego wybudowano kościół Św. Trójcy, który w XV wieku przekształcono w kolegiatę. Miasto zostało otoczone murami obronnymi, wałami i fosą. Do Sieradza prowadziły trzy bramy Warcka, Grodzka (zniszczone w II połowie XVIII wieku) i Krakowska (istniała do 1800 roku). Od XV wieku rozwój przestrzenny miasta koncentrował się na powstawaniu i rozbudowie przedmieść: 10

11 św. Mikołaja (wokół tzw. Poświstnej Górki), Porzecze nad rzeką Żegliną, Nowe Przedmieście (tzw. Nowe Miasto lub Nowy Rynek) rozwinięte koło Bramy Warckiej w połowie XVI wieku. Harmonijny rozwój Sieradza zakłócały najazdy Tatarów, Czechów oraz Krzyżaków. Mimo to od XIII do XV wieku w Sieradzu odbyło się 15 walnych zjazdów. Sześciu z nich przewodniczyli królowie polscy. W lutym 1383 roku na sejmie w Sieradzu zapewniono poselstwo węgierskie, iż królową Polski zostanie córka króla Ludwika Jadwiga. W 1432 roku na zjeździe sieradzkim zobowiązano się wybrać królem Polski po śmierci Władysława Jagiełły jego najstarszego syna Władysława Warneńczyka. W 1445 roku dokonano w mieście elekcji króla Kazimierza Jagiellończyka. Okres największego rozkwitu miasta przypadł na czasy Odrodzenia. Na początku XVI wieku żyło i pracowało tu 162 rzemieślników skupionych w 12 cechach, m. in. sukienników, kuśnierzy i krawców. Miasto było ważnym ośrodkiem handlu, czemu sprzyjało korzystne położenie na trasie trzech szlaków o znaczeniu krajowym, wchodzących w skład większych połączeń międzynarodowych. O znaczeniu Sieradza w owym czasie świadczy liczba domów (około 350) i mieszkańców (ponad 2000), co sytuowało go w czołówce miast średniej wielkości w Polsce. Wraz ze schyłkiem XVI wieku kończą się czasy świetności Sieradza i rozpoczyna okres kryzysu miasta. Największy regres w rozwoju miasta przypada na XVII wiek i pierwszą połowę XVIII wieku. Upadek miasta był konsekwencją wojen szwedzkich, pożarów i epidemii. Dopiero z końcem XVIII wieku rozpoczyna się powolna odbudowa Sieradza. Szczególnie duże zasługi w procesie odnowy miasta przypisuje się utworzonej w 1780 roku Komisji Dobrego Porządku, która zajmowała się finansami miasta, prawem i administracją miejską. W końcu XVIII wieku Sieradz liczył około 1,5 tysiąca mieszkańców zamieszkujących 191 domów i 80 rzemieślników, reprezentujących 21 zawodów. W okresie zaborów mieszkańcy Sieradza czynnie uczestniczyli w walce o odzyskanie niepodległości - 13 listopada 1806 roku zawiązano w Sieradzu akt powstania przeciwko Prusakom. W czasie powstania styczniowego miasto wraz z powiatem było terenem koncentracji powstańców oraz miejscem wielu bitew i potyczek. XIX wiek to dla Sieradza okres stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego. W 1823 roku powstała tutaj manufaktura Adolfa Harrera, w której zainstalowano jedną z pierwszych maszyn parowych na ziemiach polskich. Postęp przemysłu i rzemiosła doprowadził do utworzenia, w połowie XIX wieku, niedzielnej szkoły rzemieślniczej. Pod koniec XIX wieku otworzono pierwszą w regionie salę teatralną, a z inicjatywy dr Aleksandra Murzynowskiego wybudowano przystań wodną i założono Towarzystwo Wioślarskie. W 1906 roku utworzono bibliotekę, a trzy lata później założono Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne. W 1915 roku Czesław Bagieński 11

12 otworzył Gimnazjum Filologiczne. Na przestrzeni stu lat liczba mieszkańców Sieradza wzrosła ponad czterokrotnie, do 9,8 tys. osób w 1910 roku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak przed I wojną światową, w Sieradzu rozwijał się przemysł i rzemiosło. Miasto zachowało swój rolniczo-przemysłowy charakter. Jednocześnie dobrze rozwijało się życie kulturalne. W mieście działało Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rzemieślniczym Resursa oraz Koło Miłośników Sceny przy Towarzystwie Dźwignia. W 1923 roku wznowiło działalność Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne Lutnia. Cztery lata później otwarto gimnazjum miejskie, dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. W wyniku dalszych inwestycji rozbudowano budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wybudowano łaźnię miejską, elektrownię, uporządkowano teren Wzgórza Zamkowego, powiększono uliczne oświetlenie oraz obsadzono drzewami park miejski. W listopadzie 1939 roku Sieradz wraz z całym powiatem został wcielony do Rzeszy Niemieckiej. Okupanci usuwając ślady polskości zniszczyli wszystkie polskie napisy, dokonali zmiany nazw ulic, zniszczyli pomniki i tablice upamiętniające historyczne wydarzenia. Sieradz został zajęty przez Armię Czerwoną 23 stycznia 1945 roku. Okres powojenny to czas dalszego rozwoju miasta. W latach 50. XX wieku rozbudowano zakłady odzieżowe, zbożowo-młynarskie i spirytusowe. W 1957 roku oddano do użytku największy zakład dziewiarski Sira. Powstały także osiedla mieszkaniowe Dziewiarz i Polna. W 1975 roku Sieradz stał się ponownie siedzibą województwa. W mieście zaczęli osiedlać się mieszkańcy z całego regionu. W efekcie liczba ludności w ciągu kolejnych dwudziestu lat uległa podwojeniu i osiągnęła 45 tysięcy mieszkańców. Miasto ponownie zaczęło się dynamicznie rozwijać. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku Sieradz stał się siedzibą powiatu ziemskiego, w skład którego weszły gminy: Sieradz, Warta, Wróblew, Błaszki, Goszczanów, Złoczew, Burzenin, Klonowa, Brzeźnio i Brąszewice. 2.3 Analiza sfery społecznej Demografia Liczba ludności w Sieradzu w roku 2008 wynosiła osoby, z czego 52,7% ( osoby) to kobiety. Współczynnik feminizacji wynosił w tym roku 111 kobiet na 100 mężczyzn. Liczba mieszkańców od początku lat 90-tych systematycznie maleje. Przyrost naturalny w ostatnich latach oscyluje w okolicach 0. Spadek liczby ludności na przestrzeni ostatnich czterech lat prezentuje poniższy wykres. 12

13 Ryc. 2: Liczba ludności Sieradza w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) Przyczyn spadku liczby ludności upatrywać należy w: zubożeniu części gospodarstw domowych, zmniejszaniu liczby zawieranych małżeństw, występowaniu bariery mieszkaniowej w postaci znacznego niedoboru tańszych, przeznaczonych na wynajem lub kupno mieszkań, zwłaszcza w zasobach komunalnych, zmianie tradycyjnego modelu rodziny, przenoszeniu się mieszkańców Sieradza do gmin ościennych (suburbanizacja). Za spadek liczby mieszkańców miasta odpowiada również w dużej mierze ujemne saldo migracji. Zjawisko to związane jest przede wszystkim z emigracją młodzieży do większych miast na studia wyższe oraz w poszukiwaniu pracy. W 2007 roku saldo migracji wewnętrznych (zmiany miejsca zamieszkania stałego lub czasowego w obrębie kraju) wyniosło -279 osób. W tym samym roku saldo migracji zagranicznych wynosiło -11 osób. Zdecydowana większość mieszkańców Sieradza (66,1% mieszkańców ogółem) to osoby w wieku produkcyjnym. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18,8% ludności Sieradza. 15,1% Sieradzan to osoby w wieku poprodukcyjnym. 13

14 2.3.2 Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Podstawową grupą społeczną wymagającą wsparcia w ramach LPR są bezrobotni. W 2008 roku w Sieradzu zarejestrowanych było 2306 osób bezrobotnych w tym 1239 kobiet. Stopa bezrobocia wynosiła 8%. Analiza powyższych wielkości od roku 2005 wskazuje na pozytywny trend spadkowy zarówno liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia (wykresy poniżej). Ryc. 3: Bezrobotni zarejestrowani w Sieradzu w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) Ryc. 4: Stopa bezrobocia w Sieradzu w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) W Sieradzu znaczny jest udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej licznie osób pozostających bez pracy. W 2008 roku w mieście zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych, czyli osób pozostających bez pracy przez dłużej niż 12 miesięcy. Z bezrobociem wiążą się też problemy ubóstwa, alkoholizmu i przemocy w rodzinie. W roku 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14

15 w Sieradzu odnotował przypadków udzielenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa. W tym samym roku osoby skorzystały z zasiłków pomocy społecznej Opieka zdrowotna i społeczna Potrzeby mieszkańców Sieradza w zakresie ochrony zdrowia zaspokajają: szpital (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 2008 roku połączony z Wojewódzkim Szpitalem Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej), 20 przychodni i poradni specjalistycznych, w tym pięć podległych samorządowi terytorialnemu, 18 aptek. W Sieradzu funkcjonuje jeden żłobek, który podlega samorządowi terytorialnemu oraz dwa domy pomocy społecznej oferujące łącznie 307 miejsc dla najuboższych mieszkańców miasta Oświata i wychowanie Na infrastrukturę edukacyjną Sieradza składa się ponad 40 placówek oświatowych. W mieście działa 8 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 5 szkół ponadgimnazjalnych oraz 6 liceów ogólnokształcących oraz 5 wyższych uczelni. Szkoły podstawowe kształcą prawie 3000 uczniów. W gimnazjach uczy się około 2000 osób. Liczba uczniów liceów ogólnokształcących w Sieradzu wynosi około Ponadto funkcjonuje Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia, Policealne Studium Medyczne, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka oraz szkoły językowe. W 2007 roku prawie 89% szkół podstawowych i 71% gimnazjów wyposażonych było w komputery. Na jeden komputer przypadało 21,7 uczniów szkół podstawowych i 16,4 uczniów gimnazjów. W mieście funkcjonują zarówno państwowe, jak i prywatne uczelnie wyższe: Uniwersytet Łódzki- Zespół zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Sieradzu UŁ Politechnika Łódzka - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 15

16 Wyższa Szkoła Kupiecka Systematyczny wzrost poziomu wykształcenia ludności jest istotną szansą rozwoju miasta Kultura i sport W Sieradzu działają następujące obiekty kultury: 3 domy kultury: Miejski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury i Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Muzeum Okręgowe i Park Etnograficzny, Biuro Wystaw Artystycznych 3 biblioteki: Powiatowa Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna z 7 filiami na terenie dawnego województwa sieradzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna z 3 filiami, Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, 3 redakcje gazet: Dziennik Łódzki, tygodnik Siedem Dni, Niezależny Bezpłatny Dwutygodnik Sieradz News Radio Nasze Radio oraz Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi Radio ŁÓDŹ S. A. Studio w Sieradzu Telewizja TV Miejska Sieradz, Telewizja Sieradz Studio Filmowe, Sieradzka Telewizja Regionalna W mieście działają także: 2 zespoły ludowe: Sieradzanie i Mali Sieradzanie, kilkanaście stowarzyszeń i towarzystw kulturalno-oświatowych, m.in.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Towarzystwo Polsko- Austriackie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej. Potencjał kulturalny, z punktu widzenia potrzeb miasta, jest znaczny. Problemem jest nierównomierne rozmieszczenie placówek i działalności usługowych z zakresu kultury na terenie miasta, które skoncentrowane są głównie w śródmieściu. Stan techniczny większości obiektów kulturalnych jest dobry. W Sieradzu funkcjonuje szereg obiektów sportu i rekreacji: 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, na terenie którego znajdują się: 16

17 zespół sportowo-rekreacyjny z salą gimnastyczną, dwiema siłowniami, sauną, wypożyczalnią sprzętu turystycznego, pięcioma kortami tenisowymi, trzema boiskami piłkarskimi, bieżnią lekkoatletyczną, stadionem otwartym z trybunami na 2000 widzów, zespół noclegowo-gastronomiczny, amfiteatr; zespołów sportowo-rekreacyjnych na terenach szkolnych; 3. hala sportowo-widowiskowa na terenie Jednostki Wojskowej wyposażona w salę gimnastyczną z widownią (wymiary olimpijskie), salę gimnastyczną, salę do ćwiczeń, siłownię, sauny, zaplecze socjalne; 4. basen kryty przy SP nr 10; 5. ośrodek wypoczynkowy w Męce; 7. plaża nad rzeką Wartą o powierzchni 3,07 ha. W mieście działa założony w 1945 roku Klub Sportowy Warta Sieradz. Piłkarze Warty obecnie występują w trzeciej lidze, ale w przeszłości klub był popularny w całym kraju, gdy pokonywał w Pucharze Polski słynne zespoły Śląska Wrocław czy Widzewa Łódź Bezpieczeństwo Na podstawie danych Komendy Policji w Sieradzu stwierdzić należy, że miasto cechuje wysoki poziom przestępczości. W 2008 roku odnotowano w Sieradzu 529 przestępstw. Osoby nieletnie dokonały 179 czynów karalnych. Najwięcej przestępstw dokonywanych jest w rejonach ulic: Kościuszki, Rynek, Rycerska, Polna i 23 Stycznia Organizacje społeczne działające w Sieradzu Organizacje pozarządowe (non-profit) to ogół prywatnych organizacji działających społecznie i nie dla zysku (tzw. trzeci sektor ). Według aktualnego wykazu w Sieradzu zarejestrowanych jest 50 organizacji pozarządowych. Do najważniejszych organizacji należą: Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury Miasta Sieradza, Kajakowy Klub Sportowy Sieradz KKS-SIERADZ, Katolickie Stowarzyszenie ŚWIATEŁKO, Sieradz, ul. Dominikańska 16, Klub Sportowy UNIA Sieradz, Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe "WSPÓLNOTA", 17

18 Klub Sportowy WARTA, Klub Sportowy ŻEGLINA, Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Sieradzki Klub Tenisowy, Sieradzki Klub Muay Thai SKORPION, Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości PRZYJAŹŃ, Stowarzyszenie Muzyczne FERMATA, Stowarzyszenie Abstynentów Klubu PRZYSTAŃ, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Sieradzkiej, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie AMICUS, Stowarzyszenie Sieradzki Klub AMAZONKA, Polskie Towarzystwo Stawardnienia Rozsianego, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód Oddział Sieradz, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Zwykłe Sieradz-Męka z Przyszłością, Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej. Zakres oddziaływania organizacji jest bardzo szeroki. Wiele z nich prowadzi działania interdyscyplinarne, zaspokajające jednocześnie różne potrzeby, np.: oświatowe, kulturalne, rekreacyjne. Szczególnie istotne z punktu widzenia celów LPR są stowarzyszenia i fundacje, których cele statutowe są związane z oddziaływaniem na grupy społeczne wymagające wsparcia. Działalność ta polega na bezpośredniej pomocy w postaci opieki czy wsparcia finansowego. Dużą wagę dla realizacji celów związanych ze spadkiem przestępczości i aktywizacją społeczną ma działalność organizacji oświatowych, kulturalnych, sportowych. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców jest postrzegany jako istotna szansa rozwoju miasta. 18

19 2.3.8 Najważniejsze problemy w sferze społecznej Do najważniejszych problemów w sferze społecznej zaliczyć należy: niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz małą elastyczność na rynku pracy, niski przyrost naturalny, wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, wysoki udział młodych osób w ogólnej liczbie bezrobotnych, zwiększanie się liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym, wysoka przestępczość. 2.4 Analiza sfery gospodarczej Struktura gospodarcza W 2008 roku w Sieradzu zarejestrowane były 4322 podmioty gospodarcze, z czego 151 to przedsiębiorstwa państwowe. Zdecydowanie negatywnym zjawiskiem jest systematyczny spadek liczby zarejestrowanych w Sieradzu przedsiębiorstw (wykres poniżej). Ryc. 5: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Sieradzu w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) W Sieradzu zlokalizowanych jest kilka firm o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym: Medana Pharma Terpol Group SA, lider w zakresie produkcji leków pediatrycznych i preparatów witaminowych; 19

20 PARTNERTECH Sp. z o.o., zajmująca się produkcją kabli wysokiej częstotliwości oraz innych elektronicznych urządzeń do stacji bazowych telefonii komórkowej; Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Terplast Sp. z o.o., jeden z największych producentów wyrobów polipropylenowych w Polsce; CAS Crystal Agropoland; FEBER Grupa Inter Cars; Cornette Underwear; Grupa Inwar SA; Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp. z o.o. zajmujące się produkcją i sprzedażą kurków kulowych ze stali kwasoodpornych i węglowych; Xella Polska SA. W strukturze gospodarczej Sieradza przeważa działalność usługowa, głównie handel. Istotny jest też udział przetwórstwa przemysłowego. Szczegółowa struktura lokalnej gospodarki według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności 4 zaprezentowana została na poniższym wykresie. 4 A-Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B-Rybołówstwo i rybactwo, C-Górnictwo i kopalnictwo, D-Przetwórstwo przemysłowe, E-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, F-Budownictwo, G-Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H-Hotele i restauracje, I-Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J-Pośrednictwo finansowe, K-Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L-Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, M-Edukacja, N-Ochrona zdrowia i opieka społeczna, O-Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, P-Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, Q-Organizacja i zespoły eksterytorialne 20

21 Ryc. 6: Struktura działalności gospodarczej w Sieradzu wg sekcji PKD Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) Na terenie miasta działa kilkanaście banków, w tym: Bank Spółdzielczy, Bank Gospodarki Żywnościowej, Kredyt Bank S.A., Invest-Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności BP, Powszechny Bank Gospodarczy S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Powszechny Bank Kredytowy, Bank Pocztowy, GE Capital Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Millennium. W Sieradzu funkcjonuje również wiele podmiotów wspierających lokalnych przedsiębiorców: Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi/oddział w Sieradzu, Stowarzyszenie Kupców Ziemi Sieradzkiej, Zrzeszenie Kupców i Usługowców, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego (oddział terenowy w Sieradzu), Zespół Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii czy Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin (delegatura zamiejscowa). Sieradz prowadzi aktywną politykę pozyskiwania inwestorów. Oferowane są ulgi i ułatwienia inwestycyjne w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulgi w podatku dochodowym w ramach inwestycji lokalizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Na ofertę inwestycyjną Sieradza składają się zarówno tereny zlokalizowane w Miejskich Strefach Gospodarczych, jak i Podstrefie Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Miejskie Strefy Gospodarcze zlokalizowane są przy drogach krajowych (12,14, 83), głównie przy wyjazdach z Sieradza. Łączna powierzchnia obszarów wynosi ha. Składa się na nią 331 działek. Najatrakcyjniejszy teren to Miejska Strefa Gospodarcza Elewator 1, zlokalizowany bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12 i 14 w kierunku Łodzi. Na teren składa się 39 ha gruntu zlokalizowanego na 45 działkach. 21

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY PLAN ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY SIERADZ ZDUŃSKA WOLA ZAPOLICE 2014 Strona 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Kalisz, październik 2010 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Diagnoza sytuacji przestrzenno - społeczno

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 PROJEPp Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 Strategia opracowana

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 PROJEKT AKTUALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała,...2011 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo