1 Wprowadzenie Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wprowadzenie... 6. 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8"

Transkrypt

1

2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Podstawowe pojęcia dotyczące programu rewitalizacji Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sieradza Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Miasta Sieradza Położenie Historia miasta Analiza sfery społecznej Demografia Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Opieka zdrowotna i społeczna Oświata i wychowanie Kultura i sport Bezpieczeństwo Organizacje społeczne działające w Sieradzu Najważniejsze problemy w sferze społecznej Analiza sfery gospodarczej Struktura gospodarcza Turystyka Najważniejsze problemy w sferze gospodarczej

3 2.5 Analiza sfery przestrzennej Infrastruktura techniczna Wodociągi i kanalizacja Sieć energetyczna Sieć ciepłownicza Sieć gazowa Transport Sieć telekomunikacyjna Struktura użytkowania gruntów Mieszkalnictwo Ochrona konserwatorska Najważniejsze zabytki Najważniejsze problemy w sferze przestrzennej Środowisko przyrodnicze Zasoby naturalne Klimat Powietrze Wody Gleby Gospodarka odpadami i ściekowa Hałas Hałas przemysłowy Hałas drogowy

4 Hałas kolejowy Nawiązanie do dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju przestrzenno-gospodarczego kraju i regionu Strategia Rozwoju Kraju na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata Strategia Rozwoju Powiatu Sieradzkiego Strategia Rozwoju Sieradza do 2010 roku Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sieradza na lata Program Ochrony Środowiska Miasta Sieradza Program Zapobiegania Przestępczości oraz Zapewnienia Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Sieradzu na lata Bezpieczny Sieradz Analiza SWOT miasta Sieradza Społeczeństwo Gospodarka Przestrzeń Konsultacje społeczne Założenia dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza Okres programowania Cele rewitalizacji Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru Charakterystyka obecnej sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Sfera społeczna Sfera gospodarcza

5 7.3 Sfera przestrzenna Projekty realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza Projekty planowane na obszarze I Projekty planowane na obszarze II Projekty planowane na obszarze III Projekty planowane na obszarze IV i V Wskaźniki produktu i rezultatu dla projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza Plan finansowania inwestycji realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza Źródła finansowania projektów Analiza ekonomiczna System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Sposoby monitorowania realizacji i oceny programu Sposoby komunikacji społecznej Sposoby inicjowania współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi Promocja Podsumowanie Spis rycin Załączniki

6 1 Wprowadzenie Rewitalizacja jest długookresowym, wieloetapowym procesem, którego celem jest ożywienie społeczno-gospodarcze i przestrzenne zdegradowanych rejonów miasta. Rewitalizacja jest najnowszą z metod odnowy miejskiej, która ma być systemową odpowiedzią na zjawisko kryzysu miasta. Dewaluacja obszarów centralnych miasta, a w konsekwencji kryzys i upadek również innych dzielnic jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym z procesem urbanizacji. Po fazie koncentracji, rozbudowy i wzrostu liczby mieszkańców miasta, następuje etap dezurbanizacji. Zbyt uciążliwe życie w zatłoczonych miastach oraz zanik pełnionych przez nie wcześniej funkcji zachęcają do przesiedlania się w rejony podmiejskie. Opuszczone miasto centralne niszczeje i wymaga wsparcia systemowego. Zatrzymanie negatywnych zmian oraz wprowadzenie nowych funkcji wraz z odbudową tkanki urbanistycznej to cele, które mają zostać osiągnięte w ramach rewitalizacji miasta. Rewitalizacja jest też jednym z działań zmierzających do wprowadzenia miasta na drogę zrównoważonego rozwoju. Złożoność procesu rewitalizacji wymaga, aby był on programowany. Szczegółowe analizy, ustalenie planów i harmonogramów działań oraz ich monitoring i kontrola są niezbędne dla efektywnego i skutecznego prowadzenia działań w ramach rewitalizacji. Programując przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy pamiętać również, że, jako działanie wieloaspektowe, wymaga ono wiedzy i zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości różnicy interesów i konieczności godzenia sprzecznych stanowisk. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sieradza jest aktualizacją dokumentu sporządzonego dla miasta w 2007 roku. Aktualizacja wymuszona została przez nowe uwarunkowania prawne oraz ciągłe procesy przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych zachodzących w Sieradzu. 1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące programu rewitalizacji Rewitalizacja - to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, w celu wyprowadzenia tego obszaru ze 6

7 stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 1 Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. 2 Obszar zdegradowany zgodnie z Zasadami Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata jest to obszar, który spełnia minimum 3 spośród następujących kryteriów: a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, c) niekorzystne trendy demograficzne, d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji, e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska, g) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, h) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, i) niski poziom wydajności energetycznej budynków. 1 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa 2 ibidem 7

8 W województwie łódzkim dodatkowo należy obowiązkowo wykazać, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji istnieje możliwość wzrostu aktywności gospodarczej poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sieradza został opracowany zgodnie z Zasadami Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata , opublikowanymi w listopadzie 2008 roku. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wymaganym jako załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO dla Województwa Łódzkiego na lata zadania związane z rewitalizacją i mieszkalnictwem realizowane są w ramach osi priorytetowej VI: Odnowa obszarów miejskich, działania 6.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, oraz 6.2 Renowacja substancji mieszkaniowej. Podczas aktualizowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono dogłębną analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Sieradza. W konsekwencji zidentyfikowano szereg problemów występujących w mieście. W dalszej kolejności wyznaczony został obszar wymagający wsparcia. Dla obszaru rewitalizacji zaplanowano szereg projektów, będących odpowiedzią na zidentyfikowane problemy. Lokalny Program Rewitalizacji zawiera również plan finansowy dla sformułowanych działań i określa czas ich realizacji. Analiza sytuacji miasta przeprowadzona została na podstawie danych zebranych z wielu źródeł, w szczególności na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Miasta w Sieradzu. Aktualne dane statystyczne na potrzeby opracowania pozyskano również z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 3 Zasady Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

9 1.3 Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sieradza Poniżej zestawione zostały wszystkie źródła, które wykorzystane zostały do sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sieradza: dane pozyskane z Urzędu Miasta Sieradza, dane pozyskane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata , dane pozyskane z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, dane Głównego Urzędu Statystycznego, strona internetowa Urzędu Miasta Sieradza (www.umsieradz.eu), biuletyn Informacji Publicznej Miasta Sieradza (www.umsieradz.finn.pl), strona internetowa powiatu sieradzkiego (www.powiat-sieradz.pl), Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2007 roku, wyd. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź 2008 uchwała Nr XXXII/278/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2009 (podział wolnych środków za 2008), uchwała Nr IV/162/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2008 roku. 2 Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Miasta Sieradza 2.1 Położenie Miasto Sieradz znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim. Położony nad rzeką Wartą Sieradz obejmuje dwa mezoregiony: Wysoczyznę Łaską (na północnym wschodzie) oraz Kotlinę Sieradzką (w centrum i na zachodzie). Pod względem geologicznym teren miasta zlokalizowany jest w zachodniej części Synklinorium Szczecińsko-Łódzko- Miechowskiego (na skraju Monokliny Przedsudeckiej). Sieradz leży w odległości 60 km od stolicy województwa- Łodzi. Odległość do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy aglomeracji śląskiej nie przekracza 200 km. Centralnie usytuowany w strukturze przestrzennej kraju Sieradz znajduje się 9

10 w odległości (Terespol). 360 km do granicy zachodniej państwa (Zgorzelec) oraz 378 km od wschodniej Ryc. 1: Położenie Sieradza w kraju i regionie Źródło: Urząd Miasta w Sieradzu 2.2 Historia miasta Sieradz należy do najstarszych miast Polski. Najdawniejsze ślady osadnictwa na terenach obecnego Sieradza pochodzą z VI-VII wieku. W XI wieku powstał tu gród kasztelański i podgrodzie. W źródłach pisanych wzmianka o Sieradzu pojawia się w 1136 roku, kiedy w Bulli Gnieźnieńskiej wymienia go papież Innocenty II. W owym czasie Sieradz wraz z Łęczycą stanowił zwarte terytorium łęczycko-sieradzkie, którego obszar obejmował około 20 tys. km 2. Dokument lokacyjny Sieradza zaginął. Według pisma z 1298 roku prawa miejskie nadał Sieradzowi książę Kazimierz Konradowic między 1247 a 1255 rokiem. W tym samym czasie Dominikanie założyli w mieście klasztor, co potwierdza ówczesną rangę Sieradza. W XIV wieku, na miejscu spalonego przez Krzyżaków w 1331 roku drewnianego grodu, król Kazimierz Wielki wzniósł zamek. Obok niego wybudowano kościół Św. Trójcy, który w XV wieku przekształcono w kolegiatę. Miasto zostało otoczone murami obronnymi, wałami i fosą. Do Sieradza prowadziły trzy bramy Warcka, Grodzka (zniszczone w II połowie XVIII wieku) i Krakowska (istniała do 1800 roku). Od XV wieku rozwój przestrzenny miasta koncentrował się na powstawaniu i rozbudowie przedmieść: 10

11 św. Mikołaja (wokół tzw. Poświstnej Górki), Porzecze nad rzeką Żegliną, Nowe Przedmieście (tzw. Nowe Miasto lub Nowy Rynek) rozwinięte koło Bramy Warckiej w połowie XVI wieku. Harmonijny rozwój Sieradza zakłócały najazdy Tatarów, Czechów oraz Krzyżaków. Mimo to od XIII do XV wieku w Sieradzu odbyło się 15 walnych zjazdów. Sześciu z nich przewodniczyli królowie polscy. W lutym 1383 roku na sejmie w Sieradzu zapewniono poselstwo węgierskie, iż królową Polski zostanie córka króla Ludwika Jadwiga. W 1432 roku na zjeździe sieradzkim zobowiązano się wybrać królem Polski po śmierci Władysława Jagiełły jego najstarszego syna Władysława Warneńczyka. W 1445 roku dokonano w mieście elekcji króla Kazimierza Jagiellończyka. Okres największego rozkwitu miasta przypadł na czasy Odrodzenia. Na początku XVI wieku żyło i pracowało tu 162 rzemieślników skupionych w 12 cechach, m. in. sukienników, kuśnierzy i krawców. Miasto było ważnym ośrodkiem handlu, czemu sprzyjało korzystne położenie na trasie trzech szlaków o znaczeniu krajowym, wchodzących w skład większych połączeń międzynarodowych. O znaczeniu Sieradza w owym czasie świadczy liczba domów (około 350) i mieszkańców (ponad 2000), co sytuowało go w czołówce miast średniej wielkości w Polsce. Wraz ze schyłkiem XVI wieku kończą się czasy świetności Sieradza i rozpoczyna okres kryzysu miasta. Największy regres w rozwoju miasta przypada na XVII wiek i pierwszą połowę XVIII wieku. Upadek miasta był konsekwencją wojen szwedzkich, pożarów i epidemii. Dopiero z końcem XVIII wieku rozpoczyna się powolna odbudowa Sieradza. Szczególnie duże zasługi w procesie odnowy miasta przypisuje się utworzonej w 1780 roku Komisji Dobrego Porządku, która zajmowała się finansami miasta, prawem i administracją miejską. W końcu XVIII wieku Sieradz liczył około 1,5 tysiąca mieszkańców zamieszkujących 191 domów i 80 rzemieślników, reprezentujących 21 zawodów. W okresie zaborów mieszkańcy Sieradza czynnie uczestniczyli w walce o odzyskanie niepodległości - 13 listopada 1806 roku zawiązano w Sieradzu akt powstania przeciwko Prusakom. W czasie powstania styczniowego miasto wraz z powiatem było terenem koncentracji powstańców oraz miejscem wielu bitew i potyczek. XIX wiek to dla Sieradza okres stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego. W 1823 roku powstała tutaj manufaktura Adolfa Harrera, w której zainstalowano jedną z pierwszych maszyn parowych na ziemiach polskich. Postęp przemysłu i rzemiosła doprowadził do utworzenia, w połowie XIX wieku, niedzielnej szkoły rzemieślniczej. Pod koniec XIX wieku otworzono pierwszą w regionie salę teatralną, a z inicjatywy dr Aleksandra Murzynowskiego wybudowano przystań wodną i założono Towarzystwo Wioślarskie. W 1906 roku utworzono bibliotekę, a trzy lata później założono Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne. W 1915 roku Czesław Bagieński 11

12 otworzył Gimnazjum Filologiczne. Na przestrzeni stu lat liczba mieszkańców Sieradza wzrosła ponad czterokrotnie, do 9,8 tys. osób w 1910 roku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak przed I wojną światową, w Sieradzu rozwijał się przemysł i rzemiosło. Miasto zachowało swój rolniczo-przemysłowy charakter. Jednocześnie dobrze rozwijało się życie kulturalne. W mieście działało Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rzemieślniczym Resursa oraz Koło Miłośników Sceny przy Towarzystwie Dźwignia. W 1923 roku wznowiło działalność Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne Lutnia. Cztery lata później otwarto gimnazjum miejskie, dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. W wyniku dalszych inwestycji rozbudowano budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wybudowano łaźnię miejską, elektrownię, uporządkowano teren Wzgórza Zamkowego, powiększono uliczne oświetlenie oraz obsadzono drzewami park miejski. W listopadzie 1939 roku Sieradz wraz z całym powiatem został wcielony do Rzeszy Niemieckiej. Okupanci usuwając ślady polskości zniszczyli wszystkie polskie napisy, dokonali zmiany nazw ulic, zniszczyli pomniki i tablice upamiętniające historyczne wydarzenia. Sieradz został zajęty przez Armię Czerwoną 23 stycznia 1945 roku. Okres powojenny to czas dalszego rozwoju miasta. W latach 50. XX wieku rozbudowano zakłady odzieżowe, zbożowo-młynarskie i spirytusowe. W 1957 roku oddano do użytku największy zakład dziewiarski Sira. Powstały także osiedla mieszkaniowe Dziewiarz i Polna. W 1975 roku Sieradz stał się ponownie siedzibą województwa. W mieście zaczęli osiedlać się mieszkańcy z całego regionu. W efekcie liczba ludności w ciągu kolejnych dwudziestu lat uległa podwojeniu i osiągnęła 45 tysięcy mieszkańców. Miasto ponownie zaczęło się dynamicznie rozwijać. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku Sieradz stał się siedzibą powiatu ziemskiego, w skład którego weszły gminy: Sieradz, Warta, Wróblew, Błaszki, Goszczanów, Złoczew, Burzenin, Klonowa, Brzeźnio i Brąszewice. 2.3 Analiza sfery społecznej Demografia Liczba ludności w Sieradzu w roku 2008 wynosiła osoby, z czego 52,7% ( osoby) to kobiety. Współczynnik feminizacji wynosił w tym roku 111 kobiet na 100 mężczyzn. Liczba mieszkańców od początku lat 90-tych systematycznie maleje. Przyrost naturalny w ostatnich latach oscyluje w okolicach 0. Spadek liczby ludności na przestrzeni ostatnich czterech lat prezentuje poniższy wykres. 12

13 Ryc. 2: Liczba ludności Sieradza w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) Przyczyn spadku liczby ludności upatrywać należy w: zubożeniu części gospodarstw domowych, zmniejszaniu liczby zawieranych małżeństw, występowaniu bariery mieszkaniowej w postaci znacznego niedoboru tańszych, przeznaczonych na wynajem lub kupno mieszkań, zwłaszcza w zasobach komunalnych, zmianie tradycyjnego modelu rodziny, przenoszeniu się mieszkańców Sieradza do gmin ościennych (suburbanizacja). Za spadek liczby mieszkańców miasta odpowiada również w dużej mierze ujemne saldo migracji. Zjawisko to związane jest przede wszystkim z emigracją młodzieży do większych miast na studia wyższe oraz w poszukiwaniu pracy. W 2007 roku saldo migracji wewnętrznych (zmiany miejsca zamieszkania stałego lub czasowego w obrębie kraju) wyniosło -279 osób. W tym samym roku saldo migracji zagranicznych wynosiło -11 osób. Zdecydowana większość mieszkańców Sieradza (66,1% mieszkańców ogółem) to osoby w wieku produkcyjnym. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18,8% ludności Sieradza. 15,1% Sieradzan to osoby w wieku poprodukcyjnym. 13

14 2.3.2 Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Podstawową grupą społeczną wymagającą wsparcia w ramach LPR są bezrobotni. W 2008 roku w Sieradzu zarejestrowanych było 2306 osób bezrobotnych w tym 1239 kobiet. Stopa bezrobocia wynosiła 8%. Analiza powyższych wielkości od roku 2005 wskazuje na pozytywny trend spadkowy zarówno liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia (wykresy poniżej). Ryc. 3: Bezrobotni zarejestrowani w Sieradzu w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) Ryc. 4: Stopa bezrobocia w Sieradzu w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) W Sieradzu znaczny jest udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej licznie osób pozostających bez pracy. W 2008 roku w mieście zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych, czyli osób pozostających bez pracy przez dłużej niż 12 miesięcy. Z bezrobociem wiążą się też problemy ubóstwa, alkoholizmu i przemocy w rodzinie. W roku 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14

15 w Sieradzu odnotował przypadków udzielenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa. W tym samym roku osoby skorzystały z zasiłków pomocy społecznej Opieka zdrowotna i społeczna Potrzeby mieszkańców Sieradza w zakresie ochrony zdrowia zaspokajają: szpital (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 2008 roku połączony z Wojewódzkim Szpitalem Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej), 20 przychodni i poradni specjalistycznych, w tym pięć podległych samorządowi terytorialnemu, 18 aptek. W Sieradzu funkcjonuje jeden żłobek, który podlega samorządowi terytorialnemu oraz dwa domy pomocy społecznej oferujące łącznie 307 miejsc dla najuboższych mieszkańców miasta Oświata i wychowanie Na infrastrukturę edukacyjną Sieradza składa się ponad 40 placówek oświatowych. W mieście działa 8 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 5 szkół ponadgimnazjalnych oraz 6 liceów ogólnokształcących oraz 5 wyższych uczelni. Szkoły podstawowe kształcą prawie 3000 uczniów. W gimnazjach uczy się około 2000 osób. Liczba uczniów liceów ogólnokształcących w Sieradzu wynosi około Ponadto funkcjonuje Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia, Policealne Studium Medyczne, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka oraz szkoły językowe. W 2007 roku prawie 89% szkół podstawowych i 71% gimnazjów wyposażonych było w komputery. Na jeden komputer przypadało 21,7 uczniów szkół podstawowych i 16,4 uczniów gimnazjów. W mieście funkcjonują zarówno państwowe, jak i prywatne uczelnie wyższe: Uniwersytet Łódzki- Zespół zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Sieradzu UŁ Politechnika Łódzka - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 15

16 Wyższa Szkoła Kupiecka Systematyczny wzrost poziomu wykształcenia ludności jest istotną szansą rozwoju miasta Kultura i sport W Sieradzu działają następujące obiekty kultury: 3 domy kultury: Miejski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury i Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Muzeum Okręgowe i Park Etnograficzny, Biuro Wystaw Artystycznych 3 biblioteki: Powiatowa Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna z 7 filiami na terenie dawnego województwa sieradzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna z 3 filiami, Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, 3 redakcje gazet: Dziennik Łódzki, tygodnik Siedem Dni, Niezależny Bezpłatny Dwutygodnik Sieradz News Radio Nasze Radio oraz Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi Radio ŁÓDŹ S. A. Studio w Sieradzu Telewizja TV Miejska Sieradz, Telewizja Sieradz Studio Filmowe, Sieradzka Telewizja Regionalna W mieście działają także: 2 zespoły ludowe: Sieradzanie i Mali Sieradzanie, kilkanaście stowarzyszeń i towarzystw kulturalno-oświatowych, m.in.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Towarzystwo Polsko- Austriackie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej. Potencjał kulturalny, z punktu widzenia potrzeb miasta, jest znaczny. Problemem jest nierównomierne rozmieszczenie placówek i działalności usługowych z zakresu kultury na terenie miasta, które skoncentrowane są głównie w śródmieściu. Stan techniczny większości obiektów kulturalnych jest dobry. W Sieradzu funkcjonuje szereg obiektów sportu i rekreacji: 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, na terenie którego znajdują się: 16

17 zespół sportowo-rekreacyjny z salą gimnastyczną, dwiema siłowniami, sauną, wypożyczalnią sprzętu turystycznego, pięcioma kortami tenisowymi, trzema boiskami piłkarskimi, bieżnią lekkoatletyczną, stadionem otwartym z trybunami na 2000 widzów, zespół noclegowo-gastronomiczny, amfiteatr; zespołów sportowo-rekreacyjnych na terenach szkolnych; 3. hala sportowo-widowiskowa na terenie Jednostki Wojskowej wyposażona w salę gimnastyczną z widownią (wymiary olimpijskie), salę gimnastyczną, salę do ćwiczeń, siłownię, sauny, zaplecze socjalne; 4. basen kryty przy SP nr 10; 5. ośrodek wypoczynkowy w Męce; 7. plaża nad rzeką Wartą o powierzchni 3,07 ha. W mieście działa założony w 1945 roku Klub Sportowy Warta Sieradz. Piłkarze Warty obecnie występują w trzeciej lidze, ale w przeszłości klub był popularny w całym kraju, gdy pokonywał w Pucharze Polski słynne zespoły Śląska Wrocław czy Widzewa Łódź Bezpieczeństwo Na podstawie danych Komendy Policji w Sieradzu stwierdzić należy, że miasto cechuje wysoki poziom przestępczości. W 2008 roku odnotowano w Sieradzu 529 przestępstw. Osoby nieletnie dokonały 179 czynów karalnych. Najwięcej przestępstw dokonywanych jest w rejonach ulic: Kościuszki, Rynek, Rycerska, Polna i 23 Stycznia Organizacje społeczne działające w Sieradzu Organizacje pozarządowe (non-profit) to ogół prywatnych organizacji działających społecznie i nie dla zysku (tzw. trzeci sektor ). Według aktualnego wykazu w Sieradzu zarejestrowanych jest 50 organizacji pozarządowych. Do najważniejszych organizacji należą: Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury Miasta Sieradza, Kajakowy Klub Sportowy Sieradz KKS-SIERADZ, Katolickie Stowarzyszenie ŚWIATEŁKO, Sieradz, ul. Dominikańska 16, Klub Sportowy UNIA Sieradz, Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe "WSPÓLNOTA", 17

18 Klub Sportowy WARTA, Klub Sportowy ŻEGLINA, Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Sieradzki Klub Tenisowy, Sieradzki Klub Muay Thai SKORPION, Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości PRZYJAŹŃ, Stowarzyszenie Muzyczne FERMATA, Stowarzyszenie Abstynentów Klubu PRZYSTAŃ, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Sieradzkiej, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie AMICUS, Stowarzyszenie Sieradzki Klub AMAZONKA, Polskie Towarzystwo Stawardnienia Rozsianego, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód Oddział Sieradz, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Zwykłe Sieradz-Męka z Przyszłością, Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej. Zakres oddziaływania organizacji jest bardzo szeroki. Wiele z nich prowadzi działania interdyscyplinarne, zaspokajające jednocześnie różne potrzeby, np.: oświatowe, kulturalne, rekreacyjne. Szczególnie istotne z punktu widzenia celów LPR są stowarzyszenia i fundacje, których cele statutowe są związane z oddziaływaniem na grupy społeczne wymagające wsparcia. Działalność ta polega na bezpośredniej pomocy w postaci opieki czy wsparcia finansowego. Dużą wagę dla realizacji celów związanych ze spadkiem przestępczości i aktywizacją społeczną ma działalność organizacji oświatowych, kulturalnych, sportowych. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców jest postrzegany jako istotna szansa rozwoju miasta. 18

19 2.3.8 Najważniejsze problemy w sferze społecznej Do najważniejszych problemów w sferze społecznej zaliczyć należy: niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz małą elastyczność na rynku pracy, niski przyrost naturalny, wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, wysoki udział młodych osób w ogólnej liczbie bezrobotnych, zwiększanie się liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym, wysoka przestępczość. 2.4 Analiza sfery gospodarczej Struktura gospodarcza W 2008 roku w Sieradzu zarejestrowane były 4322 podmioty gospodarcze, z czego 151 to przedsiębiorstwa państwowe. Zdecydowanie negatywnym zjawiskiem jest systematyczny spadek liczby zarejestrowanych w Sieradzu przedsiębiorstw (wykres poniżej). Ryc. 5: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Sieradzu w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) W Sieradzu zlokalizowanych jest kilka firm o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym: Medana Pharma Terpol Group SA, lider w zakresie produkcji leków pediatrycznych i preparatów witaminowych; 19

20 PARTNERTECH Sp. z o.o., zajmująca się produkcją kabli wysokiej częstotliwości oraz innych elektronicznych urządzeń do stacji bazowych telefonii komórkowej; Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Terplast Sp. z o.o., jeden z największych producentów wyrobów polipropylenowych w Polsce; CAS Crystal Agropoland; FEBER Grupa Inter Cars; Cornette Underwear; Grupa Inwar SA; Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp. z o.o. zajmujące się produkcją i sprzedażą kurków kulowych ze stali kwasoodpornych i węglowych; Xella Polska SA. W strukturze gospodarczej Sieradza przeważa działalność usługowa, głównie handel. Istotny jest też udział przetwórstwa przemysłowego. Szczegółowa struktura lokalnej gospodarki według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności 4 zaprezentowana została na poniższym wykresie. 4 A-Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B-Rybołówstwo i rybactwo, C-Górnictwo i kopalnictwo, D-Przetwórstwo przemysłowe, E-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, F-Budownictwo, G-Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H-Hotele i restauracje, I-Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J-Pośrednictwo finansowe, K-Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L-Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, M-Edukacja, N-Ochrona zdrowia i opieka społeczna, O-Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, P-Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, Q-Organizacja i zespoły eksterytorialne 20

21 Ryc. 6: Struktura działalności gospodarczej w Sieradzu wg sekcji PKD Źródło: Opracowanie własne na podstawie stat.gov.pl (BDR) Na terenie miasta działa kilkanaście banków, w tym: Bank Spółdzielczy, Bank Gospodarki Żywnościowej, Kredyt Bank S.A., Invest-Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności BP, Powszechny Bank Gospodarczy S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Powszechny Bank Kredytowy, Bank Pocztowy, GE Capital Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Millennium. W Sieradzu funkcjonuje również wiele podmiotów wspierających lokalnych przedsiębiorców: Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi/oddział w Sieradzu, Stowarzyszenie Kupców Ziemi Sieradzkiej, Zrzeszenie Kupców i Usługowców, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego (oddział terenowy w Sieradzu), Zespół Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii czy Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin (delegatura zamiejscowa). Sieradz prowadzi aktywną politykę pozyskiwania inwestorów. Oferowane są ulgi i ułatwienia inwestycyjne w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulgi w podatku dochodowym w ramach inwestycji lokalizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Na ofertę inwestycyjną Sieradza składają się zarówno tereny zlokalizowane w Miejskich Strefach Gospodarczych, jak i Podstrefie Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Miejskie Strefy Gospodarcze zlokalizowane są przy drogach krajowych (12,14, 83), głównie przy wyjazdach z Sieradza. Łączna powierzchnia obszarów wynosi ha. Składa się na nią 331 działek. Najatrakcyjniejszy teren to Miejska Strefa Gospodarcza Elewator 1, zlokalizowany bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12 i 14 w kierunku Łodzi. Na teren składa się 39 ha gruntu zlokalizowanego na 45 działkach. 21

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, 30 marca 2016r. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŚCIERZYNA OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI REWITALIZACJA W RPO 2014-2020 KALENDARIUM DZIAŁAŃ 1. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD GPR

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2 Ludność wg wieku

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2 Ludność wg wieku Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo