Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BN BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BN BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póź. zm.) zarządza się, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem instytucji kultury i informacją o stanie mienia i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach. 2. Sprawozdanie przedstawia się równocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 3. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy: Kazimierz Putyra

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr BN Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 26 marca 2012 r. S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2011 r. Budżet miasta i gminy na 2011 r. został przyjęty uchwałą nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości: dochody budżetu gminy wydatki budżetu gminy deficyt budżetu zł, zł, zł. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2011 r. wyniósł zł, a plan wydatków budżetowych zł. Budżet gminy za 2011 r. zamknął się nadwyżką w kwocie zł, przy planowanym deficycie zł. Plan po % Wyszczególnienie Wykonanie zmianach realizacji Dochody ,02 Wydatki ,91 -deficyt/+nadwyżka Przychody budżetowe w 2011 r. osiągnięto ogółem w wysokości zł, z tego z tytułu: zaciągniętych kredytów zł, zaciągniętych pożyczek zł, nadwyżki wolnych środków zł. Rozchody budżetowe w 2011 roku wyniosły zł i dotyczyły: spłat wcześniej zaciągniętych kredytów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek wykup obligacji komunalnych zł, zł, zł. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Jelcza-Laskowic: 1) uchwała Rady Miejskiej nr VIII z dnia 25 marca 2011 r. zwiększającą dochody i wydatki o zł, 2) uchwała Rady Miejskiej nr IX z dnia 15 kwietnia 2011 r. zwiększająca dochody o zł, wydatki o zł, i zwiększającą przychody o kwotę zł, 3) uchwała Rady Miejskiej nr X z dnia 30 maja 2011 r. zwiększająca wydatki o kwotę zł, i przychody o kwotę zł, 4) uchwała Rady Miejskiej nr XI z dnia 28 czerwca 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o zł, 5) uchwała Rady Miejskiej nr XIII z dnia 29 lipca 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę zł, 6) uchwała Rady Miejskiej nr XIV z dnia 21 września 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę zł, 7) uchwała Rady Miejskiej nr XVI z dnia 26 października 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę zł,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz ) uchwała Rady Miejskiej nr XVIII z dnia 26 października 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 800 zł, 9) uchwała Rady Miejskiej nr XVI z dnia 26 października 2011 r. zmniejszająca dochody o kwotę zł, wydatki o kwotę zł, i zwiększająca rozchody o kwotę 28 zł. Zarządzenia; 1) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcz-Laskowic z dnia 15 marca 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 2) zarządzenie nr B.N /2011 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 5 kwietnia 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 3) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 10 maja 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 4) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 31 maja 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 5) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 czerwca 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 6) zarządzenie B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 18 czerwca 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 7) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 16 sierpnia 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 8) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 7 września 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 9) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 września 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 10) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 5 października 2011 r. zmniejszające dochody i wydatki o zł, 11) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 27 października 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 12) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejszające dochody i wydatki o zł, 13) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 6 grudnia 2011 r. zmniejszające dochody i wydatki o zł, 14) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 14 grudnia 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 15) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 grudnia 2011 r. zmniejszające dochody i wydatki o zł. Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r. Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w 98,0%, w tym: Dochody własne 106,4% Subwencje 100,0% Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 99,9% Dotacje z funduszy celowych 78,8% Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją, rządową 100,0% Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 95,5% Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich 40,4% Pozostałe dotacje 25,8%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Dochody majątkowe ,2% Dochody bieżące ,9% Razem ,0% Dochody bieżące stanowią 94,4%, majątkowe 5,6% uzyskanych dochodów gminy. Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o zł, w tym z tytułu: podatków i opłat dotacji na zadania własne dotacji na zadania zlecone dotacji w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich z tytułu pomocy finansowej niewykorzystanych środków finansowych wydatków niewygasających za 2010 rok subwencji pozostałych dochodów oraz zmniejszony o zł, z tytułu sprzedaży mienia. Saldo zmian w planie dochodów wynosi: zł. Analiza wykonania planu dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Struktura podatki i opłaty lokalne ,45% 58,9% subwencje ,00% 18,2% dotacje na zadania zlecone ,87% 9,2% dotacji w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich ,36% 3,5% dochody z najmu, dzierżawy ,52% 3,1% dotacje na zadania własne ,51% 2,8% pozostałe dochody ,54% 1,7% dotacje z funduszy celowych ,84% 1,4% dochody ze sprzedaży mienia ,33% 1,0% pomocy finansowej ,12% 0,1% dotacje na zadania adm. rządowej ,00% 0,0% Razem ,02% Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią w dochodach ogółem 58,9% zostały wykonane w 107,45 % z tego: wpływy z podatków od osób prawnych w 103,6%, wpływy z podatków od osób fizycznych w 113,4%, wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej w 108,5%, wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw w 103,6%,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 110%. Podobnie jak i w latach poprzednich podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów Gminy. Realizacja dochodów z tych tytułów zarówno od osób prawnych jak i fizycznych przebiegała prawidłowo. Systematycznie prowadzone czynności z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych jak i też skuteczna egzekucja przez Urzędy Skarbowe spowodowała większe wykonanie podatków od osób fizycznych, a także o 3% większe wykonanie podatków od osób prawnych. Plan podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został przekroczony i wyniósł 147%. W zakresie podatku PCC od osób fizycznych dochody zostały zrealizowane w stosunku do planu wysokości 182% co jest oznaką ożywienia na rynku sprzedaży nieruchomości. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. Wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw tj. z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, przebiegały prawidłowo. Analiza wpływów z poszczególnych źródeł dochodów budżetowych wskazuje na prawidłową realizację dochodów, szczególnie tych, które nie są wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Zaległości ogółem wynoszą zł, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą zł i dotyczą: Wyszczególnienie Kwota Zahipotekowane podatku od nieruchomości zł zł podatku rolnego zł zł Podatku leśnego 493 zł 328 zł podatku od środków transportowych zł 182 zł pozostałe zł W zaległości podatkowe od firm w upadłości wynoszą zł. Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem zł. W celu zabezpieczenia tych należności, oprócz dokonanego wpisu w księgi wieczyste, prowadzona jest systematycznie egzekucja administracyjna, a także są realizowane inne skuteczne formy zabezpieczenia spłaty, m.in. w formie zastawów na pojazdach, zastawu na udziałach w spółkach lub notarialnego aktu poddania się egzekucji komorniczej. Zaległości od osób fizycznych wynoszą zł i dotyczą: podatku od nieruchomości zł, w tym objętych hipoteką zł, podatku rolnego zł, w tym objętych hipoteką zł, podatku leśnego zł, w tym objętych hipoteką 598 zł, podatku od środków transportowych zł, w tym objętych hipoteką zł, podatku od spadków i darowizn zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 772 zł, podatku od działalności gospodarczej zł, opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego zł, odsetek zł, kar umownych zł, pozostałych należności i opłat zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu wyniosły łącznie zł, w tym: dla osób prawnych zł, dla osób fizycznych zł. Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń wyniosły łącznie zł, w tym: umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym zł, umorzenie podatku od rolnego osobom prawnym zł, umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom prawnym zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób prawnych zł, umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym zł, umorzenie podatku od rolnego osobom fizycznym zł, umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom fizycznym zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób fizycznych zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły zł, w tym: podatek od nieruchomości zł, podatek leśny 301 zł. Należne gminie subwencje ustalone przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w pełnej wysokości tj zł. Dotacja na zadanie zlecone została wykonana w kwocie zł tj. 99,9% i dotyczyła ona następujących zadań: zwrot akcyzy dla rolników zł, realizacji zadań administracji rządowej zł, spis powszechny zł, aktualizacja spisów wyborców zł, wybory do sejmu i senatu zł, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe zł, pomoc społeczna zł. Mniejsze wykonanie dotyczy głównie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, ubezpieczeń zdrowotnych i mniejszych kosztów realizacji spisu powszechnego. Dotacja na zadanie własne została wykonana w kwocie zł tj. 99, 6% i dotyczyła ona następujących zadań: dofinansowanie budowy placu zabaw zł, dofinansowanie budowy lodowiska Biały Orlik zł, zwrot poniesionych kosztów funduszu sołeckiego zł, pomoc społeczna zł, pomoc materialna dla uczniów zł, dofinansowanie komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli 408 zł. Mniejsze wykonanie dotacji na zadania własne związane jest głównie z mniejszym kosztem wykonania placu zabaw, dofinansowaniem kosztów wyżywienia oraz mniejszymi kosztami związanymi z pomocą materialną dla uczniów. Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane podstawie porozumień dotyczy utrzymania mogiły wojennej i została wykonana w 100%. Dotacje z funduszy celowych zostały wykonane w kwocie zł tj. 78,8%. Dotacja na budowę kanalizacji w Chwałowicach i Dębinie została zrealizowana w 100%. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych zadań: budowa budynku socjalnego, utworzenie Społecznego Konserwatorium Edukacji Ekologicznej w Chwałowicach, dotacje zostały pomniejszone z tytułu mniejszych kosztów realizacji tych zadań. Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich zostały zrealizowane w kwocie zł tj 40,4%. W 2011 roku uzyskano dochody z następujących zadań: 1. modernizacja budynku przy ulicy Techników 12 oraz zakup wyposażenia do świetlicy OPTY wykonanie zł. tj. 14,8%, 2. modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1 9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych wykonanie zł tj. 56,2%, 3. przebudowa i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej i utworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci wykonanie zł tj. 82,4%,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19 21, 22 24, i 29 29A wykonanie zł tj. 53,5%, 5. utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla młodzieży i starszych celem integracji lokalnej społeczności i możliwości spędzenia wolnego czasu wykonanie zł, tj. 91,7%, 6. program Szkoła przyjazna uczniom mająca na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wykonanie zł tj. 98,9%, 7. program Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych wykonanie zł tj. 98,9%, 8. program Kapitał Ludzki Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa wykonanie zł tj. 99,7%, 9. modernizacja oświetlenia na obszarze wsparcia wykonanie zł tj. 7,8%. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przez instytucje zarządzające dokumentacji rozliczeniowych w 2012 roku. W ramach pomocy finansowej otrzymano kwotę zł tj. 46,1% na następujące zadania: dofinansowanie do konserwacji rowów i przepustu zł, dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu zł, dofinansowanie do rekultywacji boiska w Wójcicach zł, dofinansowanie zadania Śpiewająca Polska zł. Dofinansowanie do budowy drogi do gruntów rolnych w kwocie zł zostanie zrealizowane w 2012 roku. Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane ogółem w kwocie zł tj. 81,3%. Ogłoszone zostało 13 przetargów na sprzedaż nieruchomości wynikiem pozytywnym zakończyły się 2 przetargi. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą: sprzedaży gruntów w trybie przetargowym (2 przetargi) zł, w trybie bezprzetargowym i przetargu ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zł, z tytułu sprzedaży mieszkań zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności wykonano w kwocie zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych zł. Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego zostały wykonane w kwocie zł tj. 94,5%. Główne dochody z tego źródła to: czynsze za lokale mieszkalne zł, najem pozostałych lokali zł, dzierżawa gruntów zł, użytkowanie wieczyste zł, pozostałe w tym odsetki od nieterminowych wpłat zł. Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie zł tj. 115,5% i dotyczą: zwrotu na dochody środków z tytułu mniejszego wydatkowania wydatków niewygasających za 2010 rok zł, odsetki bankowe i z tytułu nieterminowej płatności zł, z tytułu świadczonych usług, opłat i refakturowania mediów, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych zł, otrzymane darowizny zł, za pobyt dzieci w przedszkolach, które mają miejsce zamieszkania w innej gminie zł, z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zł, pozostałe; odszkodowania, kary umowne, itp zł. Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynoszą zł.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2011 r. ogółem wynoszą zł, w tym z tytułu: podatków i opłat zł, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego zł, pozostałych należności zł. Realizacja wydatków budżetowych Wydatki budżetowe ogółem w 2011 r. wykonano w 89,9% na plan zł wykonano zł. Wydatki bieżące na plan zł wykonano zł tj. 89,4%, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi na plan zł wykonano zł tj. 93,2%, dotacje plan zł wykonano zł, tj. 97,1%, koszty energii plan zł wykonano zł, tj. 82,3%, remonty plan zł wykonano zł, tj. 73,7%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł wykonanie zł tj. 99,2%, obsługa długu publicznego na plan zł wykonano zł, tj. 53,8%, pozostałe wydatki bieżące na plan zł wykonano zł, tj. 87,9%. W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów, zakupu usług, koszty delegacji, szkoleń, opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne itp. Niższe o 12,1% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb. Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą zł. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, (ZUS, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień) oraz zobowiązań wynikających z dostarczonych mediów i wykonanych usług, których płatność została uregulowana w 2011 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku nie występują. Wydatki majątkowe na plan zł wykonano zł, tj. 91,6%. Dotacje na zadania inwestycyjne na plan zł wykonano zł, z tego: dofinansowano koncepcję budowy obwodnicy Jelcza-Laskowic w kwocie zł, dofinansowano przebudowę ulicy Oleśnickiej i ulicy Witosa w kierunku Miłoszyc w kwocie zł, dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w kwocie zł. Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2011 r. przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków ogółem zł wykonanie zł, tj. 96,0% Rozdział Melioracje wodne Zaplanowaną kwotę zł wykonano w wysokości zł tj. 92,3%. W ramach tej kwoty przekazano na składki na rzecz spółek wodnych w kwocie zł, za pozostałą kwotę wykonano remont przepustu oraz przeprowadzono konserwację rowów przy ul. Treski i Łąkowej. Rozdział Izby rolnicze Z zaplanowanej kwoty zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości zł. Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Rozdział Pozostała działalność Przyznaną dotację w kwocie zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości. Dział 600 Transport i łączność Plan zł wykonanie zł, tj., 86,4%. Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan zł, wykonanie zł, zobowiązanie z tytułu świadczonych usług za miesiąc grudzień 2011 r zł. Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Jelcz-Laskowic oraz przyległych miejscowości realizowało, w ramach zawartej umowy PKS S.A. w Oławie. Z przejazdów autobusami korzystają przede wszystkim uczniowie szkół oraz osoby zatrudnione w miejscowych zakładach pracy. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Na plan zł wykonano zł tj. 97,7%. W ramach tej kwoty udzielono pomocy finansowej na następujące zadania: koncepcja opracowania obwodnicy Jelcza-Laskowic zł, przebudowa ul. Oleśnickiej i ul. Witosa kierunku do miejscowości Miłoszyce. Rozdział Drogi publiczne gminne Na plan zł wykonano zł tj. 79,7% Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie zł wykonano zł tj. 68,7% w tym na: inwentaryzację dróg zł, zakup tłucznia na remont dróg w Brzezinkach ze środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej zł, Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie oraz remonty chodników przy ul. Drzewieckiego, ul. Bożka, ul. Techników i ul. Polnej w Jelczu-Laskowicach. Wykonano również remonty nawierzchni dróg tłuczniowych i żużlowych: ul. Wrzosowej oraz drogi do boiska i mostu na rzece Graniczna w Chwałowicach. Wyremontowano uszkodzone przepusty drogowe w ciągu ul. Zielonej w Dębinie, ul. Dębowej w Miłoszycach i ul. Treski w Jelczu-Laskowicach zł, rekultywację dróg gminnych zł, w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo bazaltowe do naprawy wewnętrznych dróg gruntowych i żużlowych należących do gminy. Przy udziale mieszkańców wykonano rekultywację dróg gruntowych i żużlowych w następujących miejscowościach: Miłocice, Dziuplina, Miłocice Małe, Wójcie ul. Dobrzyńską, Łęg ul. Polną, Miłoszyce ulice: Morelową, Nową, Słoneczną, Polną, Harcerską, Sadową, Czereśniową, Jelcz-Laskowice ulice: Kowalińskiego, Listowskiego, Łąkową, Sportową, Mleczną, Wiejską, Prusa, Sadową, Polną, Tymienieckiego, Biskupskiego, Klonową, Folwarczną, Bocianią, Świerkową, Bażantową, Sokolą, Chwałowice ul. Szkolną, Skowronkową, Jałowcową, Jodłową, Sokolą, Polną, Bławatkową, Słoneczną, Główną, Wrzosową, Kopalina ul. Leśną, Minkowice Oławskie ul. Kolejową i drogi wewnętrzne. oznakowanie pionowe uzupełniane było w miarę potrzeb na bieżąco zł, utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę zł wykonano zł tj. 84,6% planu. W ramach realizowanych inwestycji wykonano: Budowa ul. Polnej, Wąskopolnej i Sadowej Jelcz-Laskowice: wykonywana jest dokumentacja projektowa zł, budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach wykonano I etap projektu tj. rozbudowano istniejące oświetlenie zł, budowa ul. Prusa projekt zł, przebudowa ul. Bożka wykonano dokumentację projektową zł,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia zadanie zakończono zł, Zagospodarowanie placu w centrum Miłoszyc wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego zakończenia zadania nastąpi w 2012r zł. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupice Oławskie wykonano dokumentację projektową zł, W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające na łączną kwotę zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan zł wykonanie zł, tj. 83,4% Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł wykonanie zł tj. 77,7%. Na zadania bieżące związane gospodarką nieruchomościami poniesiono w 2011 r. wydatki w wysokości zł, w tym na: opłaty notarialne i sądowe zł podziały geodezyjne zł przygotowanie gruntów do sprzedaży zł usługi geodezyjne zł wyceny nieruchomości zł opłaty za użytkowanie wieczyste zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zł opracowanie projektów o warunkach zabudowy zł wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zł Wydatki inwestycyjne: Na planowaną wartość zł wykonano zł, tj. 98,9%, wydatek dotyczył zakupu infrastruktury w podstrefie WSSE (spłata zobowiązań) na kwotę zł, oraz wykupu nieruchomości na kwotę zł. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM TBS przeznaczono zł. Łącznie nabyto 66 udziałów po zł każdy. Rozdział Pozostała działalność Plan zł wykonanie zł tj. 87,8%. 1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM TBS wyniosły w 2011 r zł. Zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym dotyczące usług świadczonych w miesiącu grudniu wyniosły zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły: zakupu materiałów do remontu mieszkań zł opłat za energię zł remontów zł opłat za pozostałe media i usługi zł opłat za zarządzanie nieruchomościami zł pozostałe opłaty (ubezp. lokali, podatek VAT) zł 2. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły zł. 3. Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły zł.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Koszty remontów gminnych obiektów wyniosły zł, w ramach tej kwoty wykonano: Wykonano naprawę studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej, zamocowano balustradę schodową, naprawiono opierzenia na kominie z uszczelnieniem dachu na budynku Konserwatorium Ekologicznego w Chwałowicach. Zamontowano tablice ostrzegawcze na budynkach i wycięto suche gałęzie w Miłocicach. Naprawiono instalację wodociągową w budynku hali sportowej w Jelczu-Laskowicach. Wymieniono wybitą szybę w oknie świetlicy,,opty w Jelcz-Laskowicach. Wykonano remont instalacji ciepłej i zimnej wody z pracami wykończeniowymi w budynku świetlicy wiejskiej w Grędzinie. Wymieniono klamkę do drzwi zewnętrznych Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach. Wykonano urządzenia pomiarowe zabezpieczające dostawę energii elektrycznej do obsługi imprez masowych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach. Wykonano naprawę ogrodzenia boiska,,orlik 2012 przy PSP Nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wymieniono wodomierz w budynku świetlicy wiejskiej w Grędzinie. Wykonano naprawę ogrodzenia boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP i PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano naprawę ogrodzenia boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP i PG w Minkowicach Oł. Wykonano przełożenie linii średniego napięcia na terenie targowiska miejskiego w Jelczu- Laskowicach. Wykonano naprawę ogrodzenia terenu Konserwatorium Ekologicznego w Chwałowicach. Wykonano wymianę okien w salce korekcyjnej PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano naprawę oświetlenia terenu PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano badanie nośności nasypu trybuny na stadionie MKS Czarni w Jelczu-Laskowicach. Wykonano projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku PG nr 1 przy ul. Szkolnej 1 w Jelczu-Laskowicach. Naprawiono dach nad gabinetem psychologa w PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano wymianę listew przypodłogowych oraz renowację drabinek do ćwiczeń w salce PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku PSP i PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano renowację parkietu w salce PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach. Zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy wiejskiej w Dębinie. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego kotłowni budynku w PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano projekt instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku PSP nr 3 w Jelczu- Laskowicach. Wykonano projekt instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku PSP nr 3 przy ul. Hirszfelda 92 w Jelczu-Laskowicach. Zakupiono krzesełka stadionowe na trybuny stadionu piłkarskiego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach. Wykonano zamurowanie przejścia w korytarzu świetlicy w Miłocicach Małych. Wykonano wymianę drzwi ppoż. w pomieszczeniu kotłowni PSP i PG w Minkowicach Oł. 5. Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano zł. W ramach tej kwoty wykonano: naprawę zdewastowanej wiaty przystankowej w Piekarach, przeniesienie do nowej lokalizacji wiaty w Chwałowicach oraz utwardzenie drogi i oznakowanie tego przystanku. Ponadto wykonano prace porządkowe na przystankach komunikacji miejskiej, zamontowano tablice na rozkłady jazdy, znaki drogowe oraz tablice informacyjne. 6. Na urządzenie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano zł.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz Na wydatki rad sołeckich i osiedlowych związane z zagospodarowaniem terenów gminnych wydatkowano zł. 8. Wyburzenie budynku przy Alei Wolności zł. 9. Prowadzenie zajęć w ramach LPR w budynku Opty zł. 10. Pozostałe wydatki: opłata za energię w obiektach gminnych, utrzymanie i porządkowanie terenów gminnych zł. Wydatki inwestycyjne: Na planowaną wartość zł wykonano zł tj. 92,9% planu. W wykonaniu ujęta jest kwota zł z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2011 roku. W ramach tej kwoty razem z wydatkami niewygasającymi wydatkowano: budowa budynku socjalnego przy ul. Techników w Jelczu-Laskowicach (zadanie zakończono) zł, modernizacja pokryć dach. budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1 9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych zł, modernizacja budynku przy ul. Techników 12 oraz zakup wyposażenia do świetlicy "Opty" zadanie zakończono zł, termomod. 4 budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19 21, 22 24, i 29 29A zł, wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia wykonano dokumentację projektową i wnioskową w ramach realizacji projektu LPR zł, budowa placu zabaw w miejscowości Dziuplina, Nowy Dwór, Grędzina os. Komunalne, Miłocice, Miłoszyce, Kopalina i Łęg zł w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego zł, poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych wykonano audyty energetyczne budynków szkół pod kątem poprawy efektywności energetycznej obiektów zł, Dział 710 Działalność usługowa Plan zł wykonanie zł. Rozdział Cmentarze Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa) Dział 750 Administracja publiczna Plan zł wykonanie zł tj. 83,4% Wydatkowane środki finansowe w kwocie zł zostały przeznaczone na: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł, utrzymanie Rady Miejskiej zł, utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zł, spis powszechny zł, promocję gminy zł. Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wydatkowano kwotę zł w tym na: diety radnych zł, pozostałe wydatki(materiały, usługi, delegacje, szkolenia) zł. Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano zł na plan zł, tj. 82,0% w tym na wydatki bieżące zł, inwestycyjne zł. Szczegółowa realizacja wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy przedstawia się następująco: 1. osobowy fundusz płac z pochodnymi zł 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz wynagrodzenie bezosobowe zł 4. delegacje służbowe zł 5. szkolenia pracowników zł 6. materiały i wyposażenie zł w tym: materiały biurowe zł materiały szkoleniowe, prenumerata zł olej opałowy zł paliwo i części zamienne do samochodu zł środki czystości zł pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, niszczarki, gabloty, flagi itp.) zł 7. wpłaty na PFRON zł 8. energia zł 9. badania okresowe pracowników zł 10. opłaty telefoniczne zł 11. zakup usług pozostałych zł w tym: prowizje od rachunków bankowych zł opłata za wynajem garażu 300 zł opłaty sądowe i inne zł opłaty pocztowe zł konserwacja urządzeń i sprzętu zł wywóz nieczystości zł naprawa samochodów służbowych zł koszty ochrony obiektu zł audyt energetyczny, koordynacja projektu EEMTE i RIEEB, promocja projektu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla wymienionych projektów zł pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, sporządzenie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniami ksera map, przeglądy roczne, oprawy introligatorskie i inne) zł opłata za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej zł 12. koszty dostępu do internetu zł 13. koszty ubezpieczeń rzeczowych zł 14. odpis na ZFŚS zł 15. odszkodowania i odsetki zł 16. pozostałe (tłumaczenia, ekspertyzy, podatek VAT, itp.) zł Wydatki inwestycyjne: W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dalszą komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy za kwotę zł oraz zakupiono samochód osobowy za kwotę zł. W ramach zaplanowanej kwoty na promocję gminy wydatkowano zł, tj. 99,9% na: organizację X Maratonu Jelcza-Laskowic oraz biegów towarzyszących, w tym: zakup pucharów, statuetek, medali, druk dyplomów, zakup koszulek, obsługa informatyczna, usługa masażysty, wyżywienie i napoje dla zawodników podczas biegu, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie uczestników zł, promocję Gminy podczas zawodów sportowych organizowanych w kraju i zagranicą umowy z reprezentantami Gminy zł, zakupy materiałów promocyjnych i gadżetów na potrzeby promocji Gminy; zakup pucharów, nagród, medali w konkursach organizowanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne, jak również

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz w pozostałych konkursach, w których występowali reprezentanci Gminy; zakup elementów świątecznego wystroju miasta zł, organizację Dożynek Gminnych Chwałowice 2011 wynajem i montaż hal namiotowych, ochrona imprezy, usługa cateringowa, nagrody dla sołectw w konkursach na najpiękniejszy wieniec i stoisko dożynkowe zł, organizację lub współorganizację uroczystości gminnych, koncertów, festiwali, przedstawień, itp.; międzynarodowa współpraca z miastami partnerskimi z Czech, Niemiec i Ukrainy; współpraca ze stowarzyszeniem Theatralia (dot. organizacji Festiwalu Teatralnego Melodrama); artykuły promocyjne w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej oraz na portalach internetowych; opracowanie projektu i wdrożenie strony internetowej Miasta i Gminy; współpraca z miastem Oława organizacja imprezy Piana Bosmana zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę zł. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu Na zadania zlecone związane z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wykorzystano kwotę zł tj. 100,0%. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan zł, wykonanie zł, tj. 86,1%. Rozdział Komendy wojewódzkie Policji Przekazano zł tj. 100,0% zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na: ponadnormatywne wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Policji zł, na zakup samochodu zł. Rozdział Komendy powiatowe Policji Zaplanowaną w budżecie kwotę zł przeznaczono na zakup nagród dla Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach. Rozdział Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowaną w budżecie kwotę zł przekazano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla JRG w Jelczu-Laskowicach. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Z planu ,00 zł, wykonano zł tj. 85,50%. Na bieżące utrzymanie OSP wykorzystano kwotę zł z tego na: dofinansowanie do zakupu sprzętu ekwiwalenty za udział w akcjach zł zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz wynagrodzenia i pochodne zł zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp zł zakup mundurów ochronnych zł zakup sprzętu pożarniczego zł zakup oleju opałowego zł zakup części zamiennych do sprzętu pożarniczego zł zakup wyposażenia remiz strażackich zł opłata za zużytą energię i wodę zł remonty samochodów pożarniczych i remiz strażackich zł badania okresowe zł zakup usług (naprawy samochodów, ekspertyzy, transport zawodników na zawody strażackie, badania tech. Pojazdów, itp. ) zł ubezpieczenia sprzętu i osób zł szkolenia strażaków 825 zł Wydatki inwestycyjne: Na rozbudowę remizy w Wójcicach wydatkowano zł. Wykonano i odebrano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową remizy z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską. Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku, drugi etap rozbudowy. Zakup sprzętu dla OSP Grędzina i Minkowice Oł. dofinansowano kwotą zł. Rozdział Obrona cywilna Plan zł wykonanie zł. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego oraz delegacje służbowe. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan zł, wykonanie zł tj. 56,1%. Rozdział Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Plan zł, wykonanie zł, tj. 56,1%. Wykorzystana kwota zł stanowi koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym: wynagrodzenie prowizyjne z pochodnymi zł, koszty egzekucji zł. Mniejsze od zaplanowanego wykorzystanie środków na ten cel spowodowane jest większą ilością wpłat podatków bezpośrednio na rachunek bankowy gminy. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Planowane wydatki w wysokości zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano w wysokości zł. W ramach tej kwoty wydatkowano na : odsetki od emisji obligacji zł, odsetki od kredytów z BOŚ zł, odsetek od kredytu PKO SA zł, odsetki od pożyczki WFOŚiGW zł, odsetki od zobowiązań wobec WSSE zł, Znacznie niższe od planowanego wykonanie odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynika z tego, że nie korzystano z zaplanowanego kredytu krótkoterminowego oraz zaplanowany kredyt w wysokości zł uruchomiony został w miesiącu grudniu 2011 r.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe 1) Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie zł rozdysponowano na: zwrot pobranej dotacji za 2010 rok (stypendia socjalne) wkład własny gminy stypendia dla uczniów remont w stołówce szkolnej przebudowę pomieszczeń kotłowni w PG nr 1 fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji remonty w szkołach podstawowych czynsz w gimnazjum nr zł zł zł zł zł zł zł 2) Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie zł wykorzystano na przebudowę pomieszczeń kotłowni w PG nr 1. 3) Rezerwę na ochronę i konserwacje zabytków wykorzystano w kwocie zł dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach. 4) Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w kwocie zł rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych. Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady osiedlowe przedstawia się następująco: 1. Rada Osiedla Laskowice (organizacja spotkania plenerowego, zakup tablic ogłoszeniowych) zł 2. Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (zakup słupów ogłoszeniowych) zł 3. Rada Osiedla Metalowców (organizacja dnia dziecka) zł 4. Rada Osiedla Piastowskiego (organizacja zabawy Mikołajowej) zł 5. Rada Osiedla Jelcz (organizacja dnia dziecka zakup ławek) zł 6. Rada Osiedla Fabrycznego (organizacja dnia dziecka) zł 7. Rada Osiedla Hirszfelda (organizacja festynu i Mikołaja) zł 8. Rada Osiedla Komunalnego (wyposażenie placu zabaw) zł 9. Rada Osiedla Europejskiego (zakup tablic ogłoszeniowych) zł Dział 801 Oświata i wychowanie Plan zł wykonanie zł tj. 93,8%. Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Z kwoty zł przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na: wynagrodzenia z pochodnymi zł, dotacje podmiotowa dla przedszkoli zł, wydatki w ramach projektów funduszy europejskich zł, bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Admin zł, dowożenie uczniów do szkół zł, remonty w szkołach zł, wydatki inwestycyjne zł, bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych zł. Rozdział Szkoły podstawowe

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Plan zł wykonanie zł, tj. 92,9%, z tego wykorzystano na: wynagrodzenia z pochodnymi zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, zakup energii zł, zakup materiałów i wyposażenia zł, remonty zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół zł. W szkołach podstawowych uczy się łącznie w 55 oddziałach uczniów najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr uczniów, najmniej w szkole podstawowej w Wójcicach 46 uczniów. Wydatki inwestycyjne: Na planowaną wartość zł wydatkowano zł tj.93,9%. W ramach tej kwoty wykonano: wybudowano plac zabaw przy PSP w Minkowicach Oł. zadanie zakończono zł, zmodernizowano plac zabaw przy PSP w Wójcicach zadanie zakończono zł, zmodernizowano plac zabaw przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach zadanie zakończono zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan zł wykonanie zł., tj. 93,9% Na wynagrodzenia z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych wykorzystano kwotę zł. Pozostałe koszty to: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń odpis na ZFŚS W 14 oddziałach przedszkolnych przygotowuje się do nauki 296 dzieci zł, zł. Rozdział Przedszkola Plan zł wykonanie zł, tj. 93,3% Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości zł, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności Żłobko-Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł. dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin zł, zł, zł, zł. Rozdział Gimnazja Plan zł wykonanie zł, tj. 95,2%, z tego wykorzystano na: wynagrodzenia z pochodnymi zł odpis na ZFŚS zł zakup energii zł materiały i wyposażenie zł remonty bieżące zł pozostałe bieżące koszty utrzymania zł W szkołach gimnazjalnych uczy się łącznie w 24 oddziałach 587 uczniów najwięcej uczniów jest w gimnazjum Nr uczniów, najmniej w gimnazjum w Minkowicach Oł. 86 uczniów. Wydatki inwestycyjne: Na planowaną wartość zł wydatkowano zł tj.99,4%. W ramach tej kwoty wykonano przebudowę pomieszczeń kotłowni przy gimnazjum nr 1.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem zł, w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych zł. Rozdział Zespoły ekonomiczno-administracyjne Plan zł wykonanie zł tj. 92,5%. Z wykonanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano zł, oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego zł. Podstawową działalnością zespołu jest obsługa księgowa, kadrowa i ekonomiczno-finansowa szkół prowadzonych przez Gminę. Ponadto ZEA realizuje większość zakupów materiałów, organizuje przetargi, a także rozlicza koszty utrzymania placówek oświatowych i wychowawczych. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Plan zł wykonanie zł tj. 94,3% z tego wydatkowano na: wynagrodzenia z pochodnymi odpis na ZFŚS zakup energii materiały i wyposażenie remonty bieżące pozostałe bieżące koszty utrzymania zł, zł, zł, zł, zł, zł. Rozdział Pozostała działalność Plan zł wykonanie zł tj. 96,9%. Z tego wydatkowano na: koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli 598 zł, elektroniczny nabór uczniów dotacja dla powiatu zł, podatek od nieruchomości zł, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zł, stypendia dla uczniów zł, realizacja programów z udziałem środków europejskich zł. Gmina realizuje 2 programy z udziałem funduszy europejskich: program Szkoła przyjazna uczniom mająca na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, program Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych. W ramach tych programów wydatkowano: na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i osób obsługujących projekty zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę zł, materiały i wyposażenie do realizacji programów za kwotę zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan zł wykonanie zł, tj. 100,0% Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne Na realizację zadania p.n. Prewencja pierwotna i wtórna niektórych chorób cywilizacyjnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu w mieście i gminie Jelcz-Laskowice przeznaczona została kwota zł zrealizowana zł. tj. 100%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan zł wykonanie zł., tj. 99,9%. Z tego wydatkowano na: a) wynagrodzenia zł, b) zakup materiałów i wyposażenia zł, c) pozostałe koszty zł, Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w świetlicy Top. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupiono: materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, Sprzęt RTV tj.: kamera, statyw, DVD zakupiono na nagrody w gminnym konkursie wiedzy o AIDS. materiały edukacyjno szkoleniowe tj. prenumeraty czasopism, książki, ulotki, sprzęt biurowy, audiowizualny, pomoce dydaktyczne zakupiono do klubu Opty. W ramach pozostałych kosztów wydatkowano na: wynajem hali sportowej na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z gminy Jelcz- -Laskowice, spektakl profilaktyczny (PSP Wójcice), transport młodzieży na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich, szkolenie z zakresu nowoczesnych metod terapii osób uzależnionych od narkotyków dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Minkowicach Oławskich. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan zł wykonanie zł, tj. 100,0% z tego wydatkowano na: a) wynagrodzenia i pochodne zł, b) zakup materiałów i wyposażenia zł, c) utrzymanie bieżące obiektów zł, d) szkolenia zł. Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą w Klubie Opty; prowadzenie zajęć plastycznych w świetlicach Top, Kuźnia; prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Socjoterapeutycznej Top; sprzątanie klubu Opty i świetlicy TOP; prowadzenie siłowni przy klubie Opty; zajęcia wakacyjne organizowane w świetlicy wiejskiej w Miłocicach; prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wynagrodzenia dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył: materiały edukacyjno szkoleniowe tj. czasopisma, książki, ulotki, broszury, filmy edukacyjne, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt biurowy kserokopiarka, drukarka zakupiono dla Klubu Opty. W ramach utrzymania bieżącego poniesiono następujące wydatki: opłata za funkcjonowanie Poradni Leczenia Odwykowego, opłata za telefon, energię, wodę w świetlicach Top, Kuźnia, Opty, czynsz za świetlicę Top utrzymanie obiektów, przegląd techniczny sprzętu ppoż. w świetlicy Top, Opty i Kuźnia, pranie krzeseł i wykładzin po remoncie Klub Opty, montaż systemu alarmującego oraz abonament miesięczny dot.: świetlicy Top i klubu Opty,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz bilety wstępu, transport, przewodnik organizacja ferii zimowych oraz wakacji w świetlicach Top, Opty, Kuźnia, transport wyjazd młodzieży na konkurs profilaktyczny do Nowej Rudy w ramach programu edukacyjno profilaktycznego Barwy Życia (PG nr 1) oraz wyjazd uczestników klubu AA do Częstochowy i Lichenia na dni trzeźwości, zajęcia psychoedukacyjne w klubie Opty i Kuźnia, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (PSP nr 2, PSP nr 3, PSP Miłoszyce, PSP Wójcice, ZS Minkowice, PG nr 1, PG nr 2), warsztaty fotograficzne dla klubu Kuźnia i Świetlicy Top, organizacja przekazu multimedialnego oraz wykonanie materiałów informacyjnych dot. działalności grup abstynenckich, organizacja spływu kajakowego rzeką Smotrawą dla młodzieży z Dziupliny, opłaty za przeprowadzenie badań stopnia uzależnienia od alkoholu (sporządzenie opinii psychiatryczno psychologicznej), opłaty sądowe do złożonych wniosków. Szkolenia: szkolenie członków GKPiRPA; szkolenie Zespołu ds. przemocy; szkolenie pracowników klubu Kuźnia; Dział 852 Pomoc społeczna Plan zł wykonanie zł tj. 98,3%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z: dochodów własnych budżetu zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zł, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Kapitał Ludzki Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa ) zł. Zadania własne plan zł wykonanie zł tj. 96,2 %. Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wydatkowane zostały na: opłaty za pobyt 13 osób w domach pomocy społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne za 123 osób pobierających zasiłki stałe zasiłki celowe i w naturze skorzystało 287 rodzin dodatki mieszkaniowe zasiłki okresowe skorzystało 147 rodzin sprawienie pogrzebu dla 4 osobom zasiłki stałe wypłacone 130 osobom koszt utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej koszty działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych koszt Projektu Kapitał Ludzki koszt utrzymania 3 mieszkań chronionych koszt usług opiekuńczych dla 90 osób pomoc w dożywianiu ogółem w tym: koszt posiłków w szkołach dla 129 dzieci zł koszt posiłków w przedszkolu dla 3 dzieci zł koszt posiłków w internatach dla 3 dzieci zł koszt zasiłków celowych dla 714 osób zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo