Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BN BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BN BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póź. zm.) zarządza się, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem instytucji kultury i informacją o stanie mienia i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach. 2. Sprawozdanie przedstawia się równocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 3. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy: Kazimierz Putyra

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr BN Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 26 marca 2012 r. S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2011 r. Budżet miasta i gminy na 2011 r. został przyjęty uchwałą nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości: dochody budżetu gminy wydatki budżetu gminy deficyt budżetu zł, zł, zł. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2011 r. wyniósł zł, a plan wydatków budżetowych zł. Budżet gminy za 2011 r. zamknął się nadwyżką w kwocie zł, przy planowanym deficycie zł. Plan po % Wyszczególnienie Wykonanie zmianach realizacji Dochody ,02 Wydatki ,91 -deficyt/+nadwyżka Przychody budżetowe w 2011 r. osiągnięto ogółem w wysokości zł, z tego z tytułu: zaciągniętych kredytów zł, zaciągniętych pożyczek zł, nadwyżki wolnych środków zł. Rozchody budżetowe w 2011 roku wyniosły zł i dotyczyły: spłat wcześniej zaciągniętych kredytów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek wykup obligacji komunalnych zł, zł, zł. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Jelcza-Laskowic: 1) uchwała Rady Miejskiej nr VIII z dnia 25 marca 2011 r. zwiększającą dochody i wydatki o zł, 2) uchwała Rady Miejskiej nr IX z dnia 15 kwietnia 2011 r. zwiększająca dochody o zł, wydatki o zł, i zwiększającą przychody o kwotę zł, 3) uchwała Rady Miejskiej nr X z dnia 30 maja 2011 r. zwiększająca wydatki o kwotę zł, i przychody o kwotę zł, 4) uchwała Rady Miejskiej nr XI z dnia 28 czerwca 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o zł, 5) uchwała Rady Miejskiej nr XIII z dnia 29 lipca 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę zł, 6) uchwała Rady Miejskiej nr XIV z dnia 21 września 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę zł, 7) uchwała Rady Miejskiej nr XVI z dnia 26 października 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę zł,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz ) uchwała Rady Miejskiej nr XVIII z dnia 26 października 2011 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 800 zł, 9) uchwała Rady Miejskiej nr XVI z dnia 26 października 2011 r. zmniejszająca dochody o kwotę zł, wydatki o kwotę zł, i zwiększająca rozchody o kwotę 28 zł. Zarządzenia; 1) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcz-Laskowic z dnia 15 marca 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 2) zarządzenie nr B.N /2011 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 5 kwietnia 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 3) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 10 maja 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 4) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 31 maja 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 5) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 czerwca 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 6) zarządzenie B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 18 czerwca 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 7) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 16 sierpnia 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 8) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 7 września 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 9) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 września 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 10) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 5 października 2011 r. zmniejszające dochody i wydatki o zł, 11) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 27 października 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 12) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejszające dochody i wydatki o zł, 13) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 6 grudnia 2011 r. zmniejszające dochody i wydatki o zł, 14) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 14 grudnia 2011 r. zwiększające dochody i wydatki o zł, 15) zarządzenie nr B.N Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 grudnia 2011 r. zmniejszające dochody i wydatki o zł. Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r. Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w 98,0%, w tym: Dochody własne 106,4% Subwencje 100,0% Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 99,9% Dotacje z funduszy celowych 78,8% Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją, rządową 100,0% Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 95,5% Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich 40,4% Pozostałe dotacje 25,8%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Dochody majątkowe ,2% Dochody bieżące ,9% Razem ,0% Dochody bieżące stanowią 94,4%, majątkowe 5,6% uzyskanych dochodów gminy. Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o zł, w tym z tytułu: podatków i opłat dotacji na zadania własne dotacji na zadania zlecone dotacji w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich z tytułu pomocy finansowej niewykorzystanych środków finansowych wydatków niewygasających za 2010 rok subwencji pozostałych dochodów oraz zmniejszony o zł, z tytułu sprzedaży mienia. Saldo zmian w planie dochodów wynosi: zł. Analiza wykonania planu dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Struktura podatki i opłaty lokalne ,45% 58,9% subwencje ,00% 18,2% dotacje na zadania zlecone ,87% 9,2% dotacji w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich ,36% 3,5% dochody z najmu, dzierżawy ,52% 3,1% dotacje na zadania własne ,51% 2,8% pozostałe dochody ,54% 1,7% dotacje z funduszy celowych ,84% 1,4% dochody ze sprzedaży mienia ,33% 1,0% pomocy finansowej ,12% 0,1% dotacje na zadania adm. rządowej ,00% 0,0% Razem ,02% Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią w dochodach ogółem 58,9% zostały wykonane w 107,45 % z tego: wpływy z podatków od osób prawnych w 103,6%, wpływy z podatków od osób fizycznych w 113,4%, wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej w 108,5%, wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw w 103,6%,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 110%. Podobnie jak i w latach poprzednich podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów Gminy. Realizacja dochodów z tych tytułów zarówno od osób prawnych jak i fizycznych przebiegała prawidłowo. Systematycznie prowadzone czynności z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych jak i też skuteczna egzekucja przez Urzędy Skarbowe spowodowała większe wykonanie podatków od osób fizycznych, a także o 3% większe wykonanie podatków od osób prawnych. Plan podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został przekroczony i wyniósł 147%. W zakresie podatku PCC od osób fizycznych dochody zostały zrealizowane w stosunku do planu wysokości 182% co jest oznaką ożywienia na rynku sprzedaży nieruchomości. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. Wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw tj. z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, przebiegały prawidłowo. Analiza wpływów z poszczególnych źródeł dochodów budżetowych wskazuje na prawidłową realizację dochodów, szczególnie tych, które nie są wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Zaległości ogółem wynoszą zł, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą zł i dotyczą: Wyszczególnienie Kwota Zahipotekowane podatku od nieruchomości zł zł podatku rolnego zł zł Podatku leśnego 493 zł 328 zł podatku od środków transportowych zł 182 zł pozostałe zł W zaległości podatkowe od firm w upadłości wynoszą zł. Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem zł. W celu zabezpieczenia tych należności, oprócz dokonanego wpisu w księgi wieczyste, prowadzona jest systematycznie egzekucja administracyjna, a także są realizowane inne skuteczne formy zabezpieczenia spłaty, m.in. w formie zastawów na pojazdach, zastawu na udziałach w spółkach lub notarialnego aktu poddania się egzekucji komorniczej. Zaległości od osób fizycznych wynoszą zł i dotyczą: podatku od nieruchomości zł, w tym objętych hipoteką zł, podatku rolnego zł, w tym objętych hipoteką zł, podatku leśnego zł, w tym objętych hipoteką 598 zł, podatku od środków transportowych zł, w tym objętych hipoteką zł, podatku od spadków i darowizn zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 772 zł, podatku od działalności gospodarczej zł, opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego zł, odsetek zł, kar umownych zł, pozostałych należności i opłat zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu wyniosły łącznie zł, w tym: dla osób prawnych zł, dla osób fizycznych zł. Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń wyniosły łącznie zł, w tym: umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym zł, umorzenie podatku od rolnego osobom prawnym zł, umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom prawnym zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób prawnych zł, umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym zł, umorzenie podatku od rolnego osobom fizycznym zł, umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom fizycznym zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób fizycznych zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły zł, w tym: podatek od nieruchomości zł, podatek leśny 301 zł. Należne gminie subwencje ustalone przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w pełnej wysokości tj zł. Dotacja na zadanie zlecone została wykonana w kwocie zł tj. 99,9% i dotyczyła ona następujących zadań: zwrot akcyzy dla rolników zł, realizacji zadań administracji rządowej zł, spis powszechny zł, aktualizacja spisów wyborców zł, wybory do sejmu i senatu zł, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe zł, pomoc społeczna zł. Mniejsze wykonanie dotyczy głównie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, ubezpieczeń zdrowotnych i mniejszych kosztów realizacji spisu powszechnego. Dotacja na zadanie własne została wykonana w kwocie zł tj. 99, 6% i dotyczyła ona następujących zadań: dofinansowanie budowy placu zabaw zł, dofinansowanie budowy lodowiska Biały Orlik zł, zwrot poniesionych kosztów funduszu sołeckiego zł, pomoc społeczna zł, pomoc materialna dla uczniów zł, dofinansowanie komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli 408 zł. Mniejsze wykonanie dotacji na zadania własne związane jest głównie z mniejszym kosztem wykonania placu zabaw, dofinansowaniem kosztów wyżywienia oraz mniejszymi kosztami związanymi z pomocą materialną dla uczniów. Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane podstawie porozumień dotyczy utrzymania mogiły wojennej i została wykonana w 100%. Dotacje z funduszy celowych zostały wykonane w kwocie zł tj. 78,8%. Dotacja na budowę kanalizacji w Chwałowicach i Dębinie została zrealizowana w 100%. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych zadań: budowa budynku socjalnego, utworzenie Społecznego Konserwatorium Edukacji Ekologicznej w Chwałowicach, dotacje zostały pomniejszone z tytułu mniejszych kosztów realizacji tych zadań. Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich zostały zrealizowane w kwocie zł tj 40,4%. W 2011 roku uzyskano dochody z następujących zadań: 1. modernizacja budynku przy ulicy Techników 12 oraz zakup wyposażenia do świetlicy OPTY wykonanie zł. tj. 14,8%, 2. modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1 9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych wykonanie zł tj. 56,2%, 3. przebudowa i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej i utworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci wykonanie zł tj. 82,4%,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19 21, 22 24, i 29 29A wykonanie zł tj. 53,5%, 5. utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla młodzieży i starszych celem integracji lokalnej społeczności i możliwości spędzenia wolnego czasu wykonanie zł, tj. 91,7%, 6. program Szkoła przyjazna uczniom mająca na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wykonanie zł tj. 98,9%, 7. program Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych wykonanie zł tj. 98,9%, 8. program Kapitał Ludzki Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa wykonanie zł tj. 99,7%, 9. modernizacja oświetlenia na obszarze wsparcia wykonanie zł tj. 7,8%. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przez instytucje zarządzające dokumentacji rozliczeniowych w 2012 roku. W ramach pomocy finansowej otrzymano kwotę zł tj. 46,1% na następujące zadania: dofinansowanie do konserwacji rowów i przepustu zł, dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu zł, dofinansowanie do rekultywacji boiska w Wójcicach zł, dofinansowanie zadania Śpiewająca Polska zł. Dofinansowanie do budowy drogi do gruntów rolnych w kwocie zł zostanie zrealizowane w 2012 roku. Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane ogółem w kwocie zł tj. 81,3%. Ogłoszone zostało 13 przetargów na sprzedaż nieruchomości wynikiem pozytywnym zakończyły się 2 przetargi. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą: sprzedaży gruntów w trybie przetargowym (2 przetargi) zł, w trybie bezprzetargowym i przetargu ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zł, z tytułu sprzedaży mieszkań zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności wykonano w kwocie zł. z tytułu sprzedaży składników majątkowych zł. Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego zostały wykonane w kwocie zł tj. 94,5%. Główne dochody z tego źródła to: czynsze za lokale mieszkalne zł, najem pozostałych lokali zł, dzierżawa gruntów zł, użytkowanie wieczyste zł, pozostałe w tym odsetki od nieterminowych wpłat zł. Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie zł tj. 115,5% i dotyczą: zwrotu na dochody środków z tytułu mniejszego wydatkowania wydatków niewygasających za 2010 rok zł, odsetki bankowe i z tytułu nieterminowej płatności zł, z tytułu świadczonych usług, opłat i refakturowania mediów, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych zł, otrzymane darowizny zł, za pobyt dzieci w przedszkolach, które mają miejsce zamieszkania w innej gminie zł, z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zł, pozostałe; odszkodowania, kary umowne, itp zł. Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynoszą zł.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2011 r. ogółem wynoszą zł, w tym z tytułu: podatków i opłat zł, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego zł, pozostałych należności zł. Realizacja wydatków budżetowych Wydatki budżetowe ogółem w 2011 r. wykonano w 89,9% na plan zł wykonano zł. Wydatki bieżące na plan zł wykonano zł tj. 89,4%, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi na plan zł wykonano zł tj. 93,2%, dotacje plan zł wykonano zł, tj. 97,1%, koszty energii plan zł wykonano zł, tj. 82,3%, remonty plan zł wykonano zł, tj. 73,7%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł wykonanie zł tj. 99,2%, obsługa długu publicznego na plan zł wykonano zł, tj. 53,8%, pozostałe wydatki bieżące na plan zł wykonano zł, tj. 87,9%. W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące zakupu materiałów, zakupu usług, koszty delegacji, szkoleń, opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne itp. Niższe o 12,1% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb. Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą zł. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, (ZUS, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień) oraz zobowiązań wynikających z dostarczonych mediów i wykonanych usług, których płatność została uregulowana w 2011 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku nie występują. Wydatki majątkowe na plan zł wykonano zł, tj. 91,6%. Dotacje na zadania inwestycyjne na plan zł wykonano zł, z tego: dofinansowano koncepcję budowy obwodnicy Jelcza-Laskowic w kwocie zł, dofinansowano przebudowę ulicy Oleśnickiej i ulicy Witosa w kierunku Miłoszyc w kwocie zł, dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w kwocie zł. Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2011 r. przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków ogółem zł wykonanie zł, tj. 96,0% Rozdział Melioracje wodne Zaplanowaną kwotę zł wykonano w wysokości zł tj. 92,3%. W ramach tej kwoty przekazano na składki na rzecz spółek wodnych w kwocie zł, za pozostałą kwotę wykonano remont przepustu oraz przeprowadzono konserwację rowów przy ul. Treski i Łąkowej. Rozdział Izby rolnicze Z zaplanowanej kwoty zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości zł. Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Rozdział Pozostała działalność Przyznaną dotację w kwocie zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości. Dział 600 Transport i łączność Plan zł wykonanie zł, tj., 86,4%. Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan zł, wykonanie zł, zobowiązanie z tytułu świadczonych usług za miesiąc grudzień 2011 r zł. Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Jelcz-Laskowic oraz przyległych miejscowości realizowało, w ramach zawartej umowy PKS S.A. w Oławie. Z przejazdów autobusami korzystają przede wszystkim uczniowie szkół oraz osoby zatrudnione w miejscowych zakładach pracy. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Na plan zł wykonano zł tj. 97,7%. W ramach tej kwoty udzielono pomocy finansowej na następujące zadania: koncepcja opracowania obwodnicy Jelcza-Laskowic zł, przebudowa ul. Oleśnickiej i ul. Witosa kierunku do miejscowości Miłoszyce. Rozdział Drogi publiczne gminne Na plan zł wykonano zł tj. 79,7% Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie zł wykonano zł tj. 68,7% w tym na: inwentaryzację dróg zł, zakup tłucznia na remont dróg w Brzezinkach ze środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej zł, Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie oraz remonty chodników przy ul. Drzewieckiego, ul. Bożka, ul. Techników i ul. Polnej w Jelczu-Laskowicach. Wykonano również remonty nawierzchni dróg tłuczniowych i żużlowych: ul. Wrzosowej oraz drogi do boiska i mostu na rzece Graniczna w Chwałowicach. Wyremontowano uszkodzone przepusty drogowe w ciągu ul. Zielonej w Dębinie, ul. Dębowej w Miłoszycach i ul. Treski w Jelczu-Laskowicach zł, rekultywację dróg gminnych zł, w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo bazaltowe do naprawy wewnętrznych dróg gruntowych i żużlowych należących do gminy. Przy udziale mieszkańców wykonano rekultywację dróg gruntowych i żużlowych w następujących miejscowościach: Miłocice, Dziuplina, Miłocice Małe, Wójcie ul. Dobrzyńską, Łęg ul. Polną, Miłoszyce ulice: Morelową, Nową, Słoneczną, Polną, Harcerską, Sadową, Czereśniową, Jelcz-Laskowice ulice: Kowalińskiego, Listowskiego, Łąkową, Sportową, Mleczną, Wiejską, Prusa, Sadową, Polną, Tymienieckiego, Biskupskiego, Klonową, Folwarczną, Bocianią, Świerkową, Bażantową, Sokolą, Chwałowice ul. Szkolną, Skowronkową, Jałowcową, Jodłową, Sokolą, Polną, Bławatkową, Słoneczną, Główną, Wrzosową, Kopalina ul. Leśną, Minkowice Oławskie ul. Kolejową i drogi wewnętrzne. oznakowanie pionowe uzupełniane było w miarę potrzeb na bieżąco zł, utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę zł wykonano zł tj. 84,6% planu. W ramach realizowanych inwestycji wykonano: Budowa ul. Polnej, Wąskopolnej i Sadowej Jelcz-Laskowice: wykonywana jest dokumentacja projektowa zł, budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach wykonano I etap projektu tj. rozbudowano istniejące oświetlenie zł, budowa ul. Prusa projekt zł, przebudowa ul. Bożka wykonano dokumentację projektową zł,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia zadanie zakończono zł, Zagospodarowanie placu w centrum Miłoszyc wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego zakończenia zadania nastąpi w 2012r zł. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupice Oławskie wykonano dokumentację projektową zł, W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające na łączną kwotę zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan zł wykonanie zł, tj. 83,4% Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł wykonanie zł tj. 77,7%. Na zadania bieżące związane gospodarką nieruchomościami poniesiono w 2011 r. wydatki w wysokości zł, w tym na: opłaty notarialne i sądowe zł podziały geodezyjne zł przygotowanie gruntów do sprzedaży zł usługi geodezyjne zł wyceny nieruchomości zł opłaty za użytkowanie wieczyste zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zł opracowanie projektów o warunkach zabudowy zł wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zł Wydatki inwestycyjne: Na planowaną wartość zł wykonano zł, tj. 98,9%, wydatek dotyczył zakupu infrastruktury w podstrefie WSSE (spłata zobowiązań) na kwotę zł, oraz wykupu nieruchomości na kwotę zł. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM TBS przeznaczono zł. Łącznie nabyto 66 udziałów po zł każdy. Rozdział Pozostała działalność Plan zł wykonanie zł tj. 87,8%. 1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM TBS wyniosły w 2011 r zł. Zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym dotyczące usług świadczonych w miesiącu grudniu wyniosły zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły: zakupu materiałów do remontu mieszkań zł opłat za energię zł remontów zł opłat za pozostałe media i usługi zł opłat za zarządzanie nieruchomościami zł pozostałe opłaty (ubezp. lokali, podatek VAT) zł 2. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły zł. 3. Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły zł.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Koszty remontów gminnych obiektów wyniosły zł, w ramach tej kwoty wykonano: Wykonano naprawę studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej, zamocowano balustradę schodową, naprawiono opierzenia na kominie z uszczelnieniem dachu na budynku Konserwatorium Ekologicznego w Chwałowicach. Zamontowano tablice ostrzegawcze na budynkach i wycięto suche gałęzie w Miłocicach. Naprawiono instalację wodociągową w budynku hali sportowej w Jelczu-Laskowicach. Wymieniono wybitą szybę w oknie świetlicy,,opty w Jelcz-Laskowicach. Wykonano remont instalacji ciepłej i zimnej wody z pracami wykończeniowymi w budynku świetlicy wiejskiej w Grędzinie. Wymieniono klamkę do drzwi zewnętrznych Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach. Wykonano urządzenia pomiarowe zabezpieczające dostawę energii elektrycznej do obsługi imprez masowych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach. Wykonano naprawę ogrodzenia boiska,,orlik 2012 przy PSP Nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wymieniono wodomierz w budynku świetlicy wiejskiej w Grędzinie. Wykonano naprawę ogrodzenia boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP i PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano naprawę ogrodzenia boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy PSP i PG w Minkowicach Oł. Wykonano przełożenie linii średniego napięcia na terenie targowiska miejskiego w Jelczu- Laskowicach. Wykonano naprawę ogrodzenia terenu Konserwatorium Ekologicznego w Chwałowicach. Wykonano wymianę okien w salce korekcyjnej PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano naprawę oświetlenia terenu PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano badanie nośności nasypu trybuny na stadionie MKS Czarni w Jelczu-Laskowicach. Wykonano projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku PG nr 1 przy ul. Szkolnej 1 w Jelczu-Laskowicach. Naprawiono dach nad gabinetem psychologa w PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano wymianę listew przypodłogowych oraz renowację drabinek do ćwiczeń w salce PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku PSP i PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano renowację parkietu w salce PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach. Zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy wiejskiej w Dębinie. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego kotłowni budynku w PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach. Wykonano projekt instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku PSP nr 3 w Jelczu- Laskowicach. Wykonano projekt instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku PSP nr 3 przy ul. Hirszfelda 92 w Jelczu-Laskowicach. Zakupiono krzesełka stadionowe na trybuny stadionu piłkarskiego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach. Wykonano zamurowanie przejścia w korytarzu świetlicy w Miłocicach Małych. Wykonano wymianę drzwi ppoż. w pomieszczeniu kotłowni PSP i PG w Minkowicach Oł. 5. Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano zł. W ramach tej kwoty wykonano: naprawę zdewastowanej wiaty przystankowej w Piekarach, przeniesienie do nowej lokalizacji wiaty w Chwałowicach oraz utwardzenie drogi i oznakowanie tego przystanku. Ponadto wykonano prace porządkowe na przystankach komunikacji miejskiej, zamontowano tablice na rozkłady jazdy, znaki drogowe oraz tablice informacyjne. 6. Na urządzenie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano zł.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz Na wydatki rad sołeckich i osiedlowych związane z zagospodarowaniem terenów gminnych wydatkowano zł. 8. Wyburzenie budynku przy Alei Wolności zł. 9. Prowadzenie zajęć w ramach LPR w budynku Opty zł. 10. Pozostałe wydatki: opłata za energię w obiektach gminnych, utrzymanie i porządkowanie terenów gminnych zł. Wydatki inwestycyjne: Na planowaną wartość zł wykonano zł tj. 92,9% planu. W wykonaniu ujęta jest kwota zł z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2011 roku. W ramach tej kwoty razem z wydatkami niewygasającymi wydatkowano: budowa budynku socjalnego przy ul. Techników w Jelczu-Laskowicach (zadanie zakończono) zł, modernizacja pokryć dach. budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1 9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych zł, modernizacja budynku przy ul. Techników 12 oraz zakup wyposażenia do świetlicy "Opty" zadanie zakończono zł, termomod. 4 budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19 21, 22 24, i 29 29A zł, wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia wykonano dokumentację projektową i wnioskową w ramach realizacji projektu LPR zł, budowa placu zabaw w miejscowości Dziuplina, Nowy Dwór, Grędzina os. Komunalne, Miłocice, Miłoszyce, Kopalina i Łęg zł w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego zł, poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych wykonano audyty energetyczne budynków szkół pod kątem poprawy efektywności energetycznej obiektów zł, Dział 710 Działalność usługowa Plan zł wykonanie zł. Rozdział Cmentarze Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa) Dział 750 Administracja publiczna Plan zł wykonanie zł tj. 83,4% Wydatkowane środki finansowe w kwocie zł zostały przeznaczone na: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł, utrzymanie Rady Miejskiej zł, utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zł, spis powszechny zł, promocję gminy zł. Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wydatkowano kwotę zł w tym na: diety radnych zł, pozostałe wydatki(materiały, usługi, delegacje, szkolenia) zł. Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano zł na plan zł, tj. 82,0% w tym na wydatki bieżące zł, inwestycyjne zł. Szczegółowa realizacja wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy przedstawia się następująco: 1. osobowy fundusz płac z pochodnymi zł 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz wynagrodzenie bezosobowe zł 4. delegacje służbowe zł 5. szkolenia pracowników zł 6. materiały i wyposażenie zł w tym: materiały biurowe zł materiały szkoleniowe, prenumerata zł olej opałowy zł paliwo i części zamienne do samochodu zł środki czystości zł pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, niszczarki, gabloty, flagi itp.) zł 7. wpłaty na PFRON zł 8. energia zł 9. badania okresowe pracowników zł 10. opłaty telefoniczne zł 11. zakup usług pozostałych zł w tym: prowizje od rachunków bankowych zł opłata za wynajem garażu 300 zł opłaty sądowe i inne zł opłaty pocztowe zł konserwacja urządzeń i sprzętu zł wywóz nieczystości zł naprawa samochodów służbowych zł koszty ochrony obiektu zł audyt energetyczny, koordynacja projektu EEMTE i RIEEB, promocja projektu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla wymienionych projektów zł pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, sporządzenie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniami ksera map, przeglądy roczne, oprawy introligatorskie i inne) zł opłata za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej zł 12. koszty dostępu do internetu zł 13. koszty ubezpieczeń rzeczowych zł 14. odpis na ZFŚS zł 15. odszkodowania i odsetki zł 16. pozostałe (tłumaczenia, ekspertyzy, podatek VAT, itp.) zł Wydatki inwestycyjne: W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dalszą komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy za kwotę zł oraz zakupiono samochód osobowy za kwotę zł. W ramach zaplanowanej kwoty na promocję gminy wydatkowano zł, tj. 99,9% na: organizację X Maratonu Jelcza-Laskowic oraz biegów towarzyszących, w tym: zakup pucharów, statuetek, medali, druk dyplomów, zakup koszulek, obsługa informatyczna, usługa masażysty, wyżywienie i napoje dla zawodników podczas biegu, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie uczestników zł, promocję Gminy podczas zawodów sportowych organizowanych w kraju i zagranicą umowy z reprezentantami Gminy zł, zakupy materiałów promocyjnych i gadżetów na potrzeby promocji Gminy; zakup pucharów, nagród, medali w konkursach organizowanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne, jak również

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz w pozostałych konkursach, w których występowali reprezentanci Gminy; zakup elementów świątecznego wystroju miasta zł, organizację Dożynek Gminnych Chwałowice 2011 wynajem i montaż hal namiotowych, ochrona imprezy, usługa cateringowa, nagrody dla sołectw w konkursach na najpiękniejszy wieniec i stoisko dożynkowe zł, organizację lub współorganizację uroczystości gminnych, koncertów, festiwali, przedstawień, itp.; międzynarodowa współpraca z miastami partnerskimi z Czech, Niemiec i Ukrainy; współpraca ze stowarzyszeniem Theatralia (dot. organizacji Festiwalu Teatralnego Melodrama); artykuły promocyjne w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej oraz na portalach internetowych; opracowanie projektu i wdrożenie strony internetowej Miasta i Gminy; współpraca z miastem Oława organizacja imprezy Piana Bosmana zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę zł. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu Na zadania zlecone związane z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wykorzystano kwotę zł tj. 100,0%. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan zł, wykonanie zł, tj. 86,1%. Rozdział Komendy wojewódzkie Policji Przekazano zł tj. 100,0% zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na: ponadnormatywne wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Policji zł, na zakup samochodu zł. Rozdział Komendy powiatowe Policji Zaplanowaną w budżecie kwotę zł przeznaczono na zakup nagród dla Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach. Rozdział Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowaną w budżecie kwotę zł przekazano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla JRG w Jelczu-Laskowicach. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Z planu ,00 zł, wykonano zł tj. 85,50%. Na bieżące utrzymanie OSP wykorzystano kwotę zł z tego na: dofinansowanie do zakupu sprzętu ekwiwalenty za udział w akcjach zł zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz wynagrodzenia i pochodne zł zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp zł zakup mundurów ochronnych zł zakup sprzętu pożarniczego zł zakup oleju opałowego zł zakup części zamiennych do sprzętu pożarniczego zł zakup wyposażenia remiz strażackich zł opłata za zużytą energię i wodę zł remonty samochodów pożarniczych i remiz strażackich zł badania okresowe zł zakup usług (naprawy samochodów, ekspertyzy, transport zawodników na zawody strażackie, badania tech. Pojazdów, itp. ) zł ubezpieczenia sprzętu i osób zł szkolenia strażaków 825 zł Wydatki inwestycyjne: Na rozbudowę remizy w Wójcicach wydatkowano zł. Wykonano i odebrano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową remizy z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską. Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku, drugi etap rozbudowy. Zakup sprzętu dla OSP Grędzina i Minkowice Oł. dofinansowano kwotą zł. Rozdział Obrona cywilna Plan zł wykonanie zł. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego oraz delegacje służbowe. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan zł, wykonanie zł tj. 56,1%. Rozdział Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Plan zł, wykonanie zł, tj. 56,1%. Wykorzystana kwota zł stanowi koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym: wynagrodzenie prowizyjne z pochodnymi zł, koszty egzekucji zł. Mniejsze od zaplanowanego wykorzystanie środków na ten cel spowodowane jest większą ilością wpłat podatków bezpośrednio na rachunek bankowy gminy. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Planowane wydatki w wysokości zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano w wysokości zł. W ramach tej kwoty wydatkowano na : odsetki od emisji obligacji zł, odsetki od kredytów z BOŚ zł, odsetek od kredytu PKO SA zł, odsetki od pożyczki WFOŚiGW zł, odsetki od zobowiązań wobec WSSE zł, Znacznie niższe od planowanego wykonanie odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynika z tego, że nie korzystano z zaplanowanego kredytu krótkoterminowego oraz zaplanowany kredyt w wysokości zł uruchomiony został w miesiącu grudniu 2011 r.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe 1) Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie zł rozdysponowano na: zwrot pobranej dotacji za 2010 rok (stypendia socjalne) wkład własny gminy stypendia dla uczniów remont w stołówce szkolnej przebudowę pomieszczeń kotłowni w PG nr 1 fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji remonty w szkołach podstawowych czynsz w gimnazjum nr zł zł zł zł zł zł zł 2) Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie zł wykorzystano na przebudowę pomieszczeń kotłowni w PG nr 1. 3) Rezerwę na ochronę i konserwacje zabytków wykorzystano w kwocie zł dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach. 4) Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w kwocie zł rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych. Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady osiedlowe przedstawia się następująco: 1. Rada Osiedla Laskowice (organizacja spotkania plenerowego, zakup tablic ogłoszeniowych) zł 2. Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (zakup słupów ogłoszeniowych) zł 3. Rada Osiedla Metalowców (organizacja dnia dziecka) zł 4. Rada Osiedla Piastowskiego (organizacja zabawy Mikołajowej) zł 5. Rada Osiedla Jelcz (organizacja dnia dziecka zakup ławek) zł 6. Rada Osiedla Fabrycznego (organizacja dnia dziecka) zł 7. Rada Osiedla Hirszfelda (organizacja festynu i Mikołaja) zł 8. Rada Osiedla Komunalnego (wyposażenie placu zabaw) zł 9. Rada Osiedla Europejskiego (zakup tablic ogłoszeniowych) zł Dział 801 Oświata i wychowanie Plan zł wykonanie zł tj. 93,8%. Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Z kwoty zł przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na: wynagrodzenia z pochodnymi zł, dotacje podmiotowa dla przedszkoli zł, wydatki w ramach projektów funduszy europejskich zł, bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Admin zł, dowożenie uczniów do szkół zł, remonty w szkołach zł, wydatki inwestycyjne zł, bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych zł. Rozdział Szkoły podstawowe

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Plan zł wykonanie zł, tj. 92,9%, z tego wykorzystano na: wynagrodzenia z pochodnymi zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, zakup energii zł, zakup materiałów i wyposażenia zł, remonty zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół zł. W szkołach podstawowych uczy się łącznie w 55 oddziałach uczniów najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr uczniów, najmniej w szkole podstawowej w Wójcicach 46 uczniów. Wydatki inwestycyjne: Na planowaną wartość zł wydatkowano zł tj.93,9%. W ramach tej kwoty wykonano: wybudowano plac zabaw przy PSP w Minkowicach Oł. zadanie zakończono zł, zmodernizowano plac zabaw przy PSP w Wójcicach zadanie zakończono zł, zmodernizowano plac zabaw przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach zadanie zakończono zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan zł wykonanie zł., tj. 93,9% Na wynagrodzenia z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych wykorzystano kwotę zł. Pozostałe koszty to: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń odpis na ZFŚS W 14 oddziałach przedszkolnych przygotowuje się do nauki 296 dzieci zł, zł. Rozdział Przedszkola Plan zł wykonanie zł, tj. 93,3% Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości zł, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności Żłobko-Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł. dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin zł, zł, zł, zł. Rozdział Gimnazja Plan zł wykonanie zł, tj. 95,2%, z tego wykorzystano na: wynagrodzenia z pochodnymi zł odpis na ZFŚS zł zakup energii zł materiały i wyposażenie zł remonty bieżące zł pozostałe bieżące koszty utrzymania zł W szkołach gimnazjalnych uczy się łącznie w 24 oddziałach 587 uczniów najwięcej uczniów jest w gimnazjum Nr uczniów, najmniej w gimnazjum w Minkowicach Oł. 86 uczniów. Wydatki inwestycyjne: Na planowaną wartość zł wydatkowano zł tj.99,4%. W ramach tej kwoty wykonano przebudowę pomieszczeń kotłowni przy gimnazjum nr 1.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem zł, w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych zł. Rozdział Zespoły ekonomiczno-administracyjne Plan zł wykonanie zł tj. 92,5%. Z wykonanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano zł, oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego zł. Podstawową działalnością zespołu jest obsługa księgowa, kadrowa i ekonomiczno-finansowa szkół prowadzonych przez Gminę. Ponadto ZEA realizuje większość zakupów materiałów, organizuje przetargi, a także rozlicza koszty utrzymania placówek oświatowych i wychowawczych. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Plan zł wykonanie zł tj. 94,3% z tego wydatkowano na: wynagrodzenia z pochodnymi odpis na ZFŚS zakup energii materiały i wyposażenie remonty bieżące pozostałe bieżące koszty utrzymania zł, zł, zł, zł, zł, zł. Rozdział Pozostała działalność Plan zł wykonanie zł tj. 96,9%. Z tego wydatkowano na: koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli 598 zł, elektroniczny nabór uczniów dotacja dla powiatu zł, podatek od nieruchomości zł, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zł, stypendia dla uczniów zł, realizacja programów z udziałem środków europejskich zł. Gmina realizuje 2 programy z udziałem funduszy europejskich: program Szkoła przyjazna uczniom mająca na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, program Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych. W ramach tych programów wydatkowano: na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i osób obsługujących projekty zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę zł, materiały i wyposażenie do realizacji programów za kwotę zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan zł wykonanie zł, tj. 100,0% Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne Na realizację zadania p.n. Prewencja pierwotna i wtórna niektórych chorób cywilizacyjnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu w mieście i gminie Jelcz-Laskowice przeznaczona została kwota zł zrealizowana zł. tj. 100%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan zł wykonanie zł., tj. 99,9%. Z tego wydatkowano na: a) wynagrodzenia zł, b) zakup materiałów i wyposażenia zł, c) pozostałe koszty zł, Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w świetlicy Top. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupiono: materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, Sprzęt RTV tj.: kamera, statyw, DVD zakupiono na nagrody w gminnym konkursie wiedzy o AIDS. materiały edukacyjno szkoleniowe tj. prenumeraty czasopism, książki, ulotki, sprzęt biurowy, audiowizualny, pomoce dydaktyczne zakupiono do klubu Opty. W ramach pozostałych kosztów wydatkowano na: wynajem hali sportowej na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z gminy Jelcz- -Laskowice, spektakl profilaktyczny (PSP Wójcice), transport młodzieży na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich, szkolenie z zakresu nowoczesnych metod terapii osób uzależnionych od narkotyków dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Minkowicach Oławskich. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan zł wykonanie zł, tj. 100,0% z tego wydatkowano na: a) wynagrodzenia i pochodne zł, b) zakup materiałów i wyposażenia zł, c) utrzymanie bieżące obiektów zł, d) szkolenia zł. Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą w Klubie Opty; prowadzenie zajęć plastycznych w świetlicach Top, Kuźnia; prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Socjoterapeutycznej Top; sprzątanie klubu Opty i świetlicy TOP; prowadzenie siłowni przy klubie Opty; zajęcia wakacyjne organizowane w świetlicy wiejskiej w Miłocicach; prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wynagrodzenia dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył: materiały edukacyjno szkoleniowe tj. czasopisma, książki, ulotki, broszury, filmy edukacyjne, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt biurowy kserokopiarka, drukarka zakupiono dla Klubu Opty. W ramach utrzymania bieżącego poniesiono następujące wydatki: opłata za funkcjonowanie Poradni Leczenia Odwykowego, opłata za telefon, energię, wodę w świetlicach Top, Kuźnia, Opty, czynsz za świetlicę Top utrzymanie obiektów, przegląd techniczny sprzętu ppoż. w świetlicy Top, Opty i Kuźnia, pranie krzeseł i wykładzin po remoncie Klub Opty, montaż systemu alarmującego oraz abonament miesięczny dot.: świetlicy Top i klubu Opty,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz bilety wstępu, transport, przewodnik organizacja ferii zimowych oraz wakacji w świetlicach Top, Opty, Kuźnia, transport wyjazd młodzieży na konkurs profilaktyczny do Nowej Rudy w ramach programu edukacyjno profilaktycznego Barwy Życia (PG nr 1) oraz wyjazd uczestników klubu AA do Częstochowy i Lichenia na dni trzeźwości, zajęcia psychoedukacyjne w klubie Opty i Kuźnia, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (PSP nr 2, PSP nr 3, PSP Miłoszyce, PSP Wójcice, ZS Minkowice, PG nr 1, PG nr 2), warsztaty fotograficzne dla klubu Kuźnia i Świetlicy Top, organizacja przekazu multimedialnego oraz wykonanie materiałów informacyjnych dot. działalności grup abstynenckich, organizacja spływu kajakowego rzeką Smotrawą dla młodzieży z Dziupliny, opłaty za przeprowadzenie badań stopnia uzależnienia od alkoholu (sporządzenie opinii psychiatryczno psychologicznej), opłaty sądowe do złożonych wniosków. Szkolenia: szkolenie członków GKPiRPA; szkolenie Zespołu ds. przemocy; szkolenie pracowników klubu Kuźnia; Dział 852 Pomoc społeczna Plan zł wykonanie zł tj. 98,3%. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z: dochodów własnych budżetu zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zł, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Kapitał Ludzki Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa ) zł. Zadania własne plan zł wykonanie zł tj. 96,2 %. Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wydatkowane zostały na: opłaty za pobyt 13 osób w domach pomocy społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne za 123 osób pobierających zasiłki stałe zasiłki celowe i w naturze skorzystało 287 rodzin dodatki mieszkaniowe zasiłki okresowe skorzystało 147 rodzin sprawienie pogrzebu dla 4 osobom zasiłki stałe wypłacone 130 osobom koszt utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej koszty działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych koszt Projektu Kapitał Ludzki koszt utrzymania 3 mieszkań chronionych koszt usług opiekuńczych dla 90 osób pomoc w dożywianiu ogółem w tym: koszt posiłków w szkołach dla 129 dzieci zł koszt posiłków w przedszkolu dla 3 dzieci zł koszt posiłków w internatach dla 3 dzieci zł koszt zasiłków celowych dla 714 osób zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo