TRZNE ROZWOJU TURYSTYKI...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRZNE ROZWOJU TURYSTYKI...7"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ROZWOJU TURYSTYKI Uwarunkowania Przestrzenne PołoŜenie gminy i dostępność komunikacyjna Walory przyrodnicze Struktura funkcjonalna i przestrzenna Uwarunkowania Gospodarcze Struktura gospodarcza gminy PodaŜ usług turystycznych Ruch turystyczny Uwarunkowania Społeczne Rozmieszczenie ludności Struktura społeczna i demograficzna Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, itp Uwarunkowania Kulturowe Stan infrastruktury kulturalnej w gminie Dziedzictwo kulturowe Przestrzeń turystyczna gminy Przestrzeń eksploracji Przestrzeń penetracji Przestrzeń asymilacji Przestrzeń kolonizacji Przestrzeń urbanizacji II. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU TURYSTYKI Atrakcyjność turystyczna regionu Północnych Kaszub Powiat Wejherowski Powiat Pucki Atrakcyjność turystyczna gmin regionu Pozycja Gminy Gniewino w regionie Aktualne i przyszłe trendy w turystyce Nowy turysta Trendy w turystyce europejskiej i światowej III. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gniewino...72 IV. PIERWSZE SPOTKANIE ROBOCZE. ANALIZA SWOT Pierwsze spotkanie robocze Analiza SWOT...77 V. ODBIORCY USŁUG TURYSTYCZNYCH. DRUGIE SPOTKANIE ROBOCZE Potrzeby i motywacje turystów Typologia ruchu turystycznego i typy turystów Turystyka wypoczynkowa Turystyka kulturowa, poznawcza Turystyka sportowa VI. ZAŁOśENIA ROZWOJOWE Sposoby wykorzystania walorów turystycznych gminy PołoŜenie gminy Gniewino, czerwiec

2 Region turystyczny Walory przyrodnicze Walory historyczne Inne walory kulturowe i społeczne Sport i wypoczynek aktywny Letniska Podstawowa infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Gastronomia Infrastruktura komunikacyjna Gościnność i jakość oferowanych usług Informacja turystyczna i główne działania marketingowe Zagospodarowanie przestrzenne Informacja turystyczna Działania marketingowe Główne działania społeczne Analiza i monitoring ruchu turystycznego Badanie postaw społeczności lokalnej wobec turystów i turystyki Badanie potencjalnego popytu na alternatywne usługi turystyczne i rekreacyjne wśród wypoczywających w pasie nadmorskim Efektywna struktura organizacyjna VII. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE. III SPOTKANIE ROBOCZE VIII. PROGRAMY ROZWOJOWE Program Rozwoju Produktów Turystycznych Zadanie realizacyjne Historia i Kultura Zadanie realizacyjne Rekreacja Aktywna Zadanie realizacyjne Agroturystyka I Ekoturystyka Program Rozwoju Infrastruktury Turystycznej Zadanie realizacyjne Baza Noclegowa Zadanie realizacyjne Gastronomia Zadanie realizacyjne Infrastruktura Komunikacyjna Program Zarządzania Atrakcyjnością Turystyczną Zadanie realizacyjne Gniewińskie Centrum Turystyki Zadanie realizacyjne Kreowanie Lokalnej Społeczności Proturystycznej IX. MOśLIWE SPOSOBY FINANSOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE Fundusze Strukturalne Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja I Modernizacja Sektora śywnościowego I Rozwój Obszarów Wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Interreg III Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Powiatowy Urząd Pracy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Zarząd Dróg Dla Powiatu Puckiego I Wejherowskiego Lasy Państwowe Totalizator Sportowy Lotto Indeks Rycin i Tablic Gniewino, czerwiec

3 WSTĘP Gniewino, czerwiec

4 Analiza atrakcyjności turystycznej gminy Gniewino w zasadniczej mierze opiera się na badaniu oraz wyznaczaniu kierunków i działań rozwojowych w oparciu o sieć wzajemnych powiązań pomiędzy elementami i czynnikami kształtującymi rzeczywistość, a ich wpływem na kształtowanie atrakcyjności turystycznej gminy w zaleŝności od rynku odbiorców. Atrakcyjność turystyczna jest istotnym, ale nie jedynym rodzajem ogólnej atrakcyjności gminy. Atrakcyjność turystyczna jest składową atrakcyjności ogólnej, jej zasadniczym komponentem, ale powiązanym jednakŝe szeregiem związków i zaleŝności z potrzebami wszystkich uŝytkowników przestrzeni lokalnej. Atrakcyjna gmina powinna zaspokajać potrzeby i oczekiwania: mieszkańców gminy (atrakcyjność rezydencjalna), inwestorów i przedsiębiorców (atrakcyjność inwestycyjna), mieszkańców regionu (atrakcyjność rekreacyjna), turystów (atrakcyjność turystyczna). NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe czynniki kształtujące atrakcyjność gminy dla poszczególnych grup odbiorców wzajemnie się warunkują i uzupełniają. Rozpatrując atrakcyjność turystyczną nie naleŝy zapominać, iŝ wszystkie grupy odbiorców i uŝytkowników przestrzeni wpływają na jej kształtowanie, a co więcej zdają się potrzebować siebie nawzajem. Inwestowanie w atrakcyjność turystyczną gminy powinno mieć na celu osiągnięcie następujących głównych celów: podniesienie jakości środowiska Ŝycia i atrakcyjności lokalizacyjnej dla nowych inwestycji (atrakcyjność rezydencjonalna, atrakcyjność inwestycyjna); wzmocnienie struktury gospodarczej; rozwoju nowych sektorów i wzrost liczby odwiedzających (atrakcyjność inwestycyjna, atrakcyjność rekreacyjna); podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców (atrakcyjność rezydencjalna, atrakcyjność rekreacyjna). Inwestowanie w atrakcyjną turystycznie gminę zazwyczaj nakierowane jest na osiągnięcie jednego lub więcej z wyŝej wymienionych celów. Pamiętać jednak naleŝy, Ŝe efekty jakie przynosi ich realizacja nie są izolowane. Z powyŝszego rozumienia pojęcia atrakcyjności wynika metodologiczne, wielodyscyplinarne podejście do elementów kształtujących rzeczywistość i ich wpływu na zespół cech rozumianych jako atrakcyjność turystyczna. Turystyka jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się form aktywności ludzkiej i dziedzin gospodarki na świecie. Stanowi istotny czynnik nie tylko rozwoju Gniewino, czerwiec

5 gospodarczego, ale i społecznego miejscowości i regionów. Turystyka jest specyficzną formą aktywności ludzkiej, która z jednej strony opiera swe funkcjonowanie na lokalnych zasobach przyrodniczych, gospodarczych społecznych i kulturowych, ale z drugiej strony istotnie wpływa na stan i kształtowanie się tych zasobów. Programy wzmacniania atrakcyjności turystycznej gminy muszą m.in. uwzględniać: istniejące walory i atrakcje turystyczne gminy i regionu, planowane przez Gminę, gminy sąsiednie oraz powiat, działania i inwestycje zmierzające do rozwoju atrakcyjności turystycznej, dostosowanie do zmian, jakie następowały będą wraz ze wzrostem atrakcyjności turystycznej, dostosowanie do moŝliwości finansowych gminy. PoniewaŜ współcześnie zjawisko turystyki obejmuje, oddziaływujące zarówno lokalnie jak i w skali ponadlokalnej, aspekty: psychologiczne społeczne kulturowe przestrzenne ekonomiczne budowa programów aktywizacji turystycznej opierać powinna się na szerokim rozumieniu pojęcia turystyka. Światowa Organizacja Turystyki (WTO) zaleca 1 następującą definicję turystyki: o turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróŝują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłuŝej niŝ rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyjątkiem wyjazdów, w których głównym celem jest podjęcie działalności zarobkowej. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 578 z późn. zm.), w art. 3 zawiera następujące definicje: o pkt 9) turysta osoba, która podróŝuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróŝy nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc, o pkt 10) odwiedzający osoba, która podróŝuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróŝy nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystająca z noclegu. 1 Definicja zalecana dla celów statystycznych. Gniewino, czerwiec

6 W niniejszym opracowaniu pojęcie turystyka obejmuje wszystkie formy aktywności związane: z turystyką wg definicji WTO, których odbiorcami są zarówno turyści jak i odwiedzający (w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych), z rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców gminy. Niniejsze opracowanie jest pierwszą fazą procesu wzmacniania atrakcyjności turystycznej gminy Gniewino. Jest to dokument przygotowany we współpracy ze społecznością lokalną, którego celami są: systematyzacja uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju turystyki w gminie Gniewino, przedstawienie w syntetycznej formie głównych cech wpływających potencjalnie na stan i rozwój turystyki w gminie, Analizą SWOT, identyfikacja i hierarchizacja celów rozwoju turystyki w gminie Gniewino, wyznaczenie programów rozwojowych wzmacniania atrakcyjności turystycznej Gminy Gniewino. Gniewino, czerwiec

7 I. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ROZWOJU TURYSTYKI Gniewino, czerwiec

8 Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju turystyki stanowią identyfikację czynników budujących obecnie lub mogących budować w przyszłości atrakcyjność turystyczną gminy, które to czynniki wynikają z indywidualnych cech obszaru gminy Gniewino. Rozdział ten zawiera systematyczne zestawienie walorów i istniejącej infrastruktury turystycznej na obszarze gminy. Ze względu na rozległość aspektów na jakie oddziałuje zjawisko turystyki dla kompleksowego ujęcia zagadnień związanych z atrakcyjnością gminy, a w szczególności atrakcyjnością turystyczną i gospodarka turystyczną uwarunkowania wewnętrzne zanalizowane i przedstawione zostały interdyscyplinarnie w czterech zasadniczych działach tematycznych: przestrzeń, gospodarka, społeczeństwo, kultura. Podsumowanie uwarunkowań wewnętrznych rozwoju turystyki stanowi wyznaczenie obszarów gminy, na których zachodzą obecnie lub zachodzić mogą w przyszłości charakterystyczne procesy związane z rozwojem aktywności turystycznych UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE PołoŜenie gminy i dostępność komunikacyjna PołoŜenie: w północnej części województwa pomorskiego; w północno - wschodniej części powiatu wejherowskiego; sąsiedztwo z czterema wiejskimi gminami powiatu wejherowskiego: - gminą wiejską Wejherowo od południowego wschodu, - gminą Luzino od południa, - gminą Łęczyce od południowego-zachodu, - gminą Choczewo od północnego-zachodu; sąsiedztwo z jedną gminą powiatu puckiego: - gminą Krokowa z powiatu puckiego od północnego-wschodu; południową część stanowi część kompleksu Lasów Lęborskich i pradolina rzeki Redy; poza Bychowską Strugą w zachodniej części przez obszar gminy nie przepływają Ŝadne inne większe rzeki; brak bezpośredniego kontaktu z wybrzeŝem morskim; lokalizacja gminy w odległości ok km od wybrzeŝa morza Bałtyckiego (nad którym znajdują się takie miejscowości wypoczynkowe jak Białogóra czy Dębki w gminie Krokowa). Gniewino, czerwiec

9 Dostępność komunikacyjna: przez obszar gminy nie przebiegają międzyregionalne trasy komunikacyjne (zarówno drogowe jak i kolejowe); droga krajowa relacji Gdynia Szczecin przebiega w odległości ok. 5 7 km od południowej granicy gminy; przez obszar gminy przebiega droga o randze regionalnej relacji Wejherowo Choczewo; odległości z centralnie połoŝonej w gminie miejscowości gminnej Gniewina: - do Wejherowa ok. 20 km, - do centrum Gdyni ok. 44 km, - do Gdańska ok. 70 km, - do Lęborka ok. 28 km, - do Dębek (najbliŝszej miejscowości nadmorskiej) ok. 19 km; przez obszar gminy przebiegają tory kolejowe niefunkcjonującej obecnie linii kolejowej relacji Wejherowo Gniewino Choczewo Lębork; linia kolejowa relacji Trójmiasto Szczecin przebiega niemalŝe równolegle do drogi relacji Gdańsk - Szczecin; codziennie z Gniewina kursują średnio 22 autobusy PKS do Wejherowa, z Nadola średnio 13 autobusów; brak bezpośredniego połączenia PKS z Trójmiastem; Region turystyczny: połoŝenie w regionie Kaszub Północnych, na północny zachód od Wejherowa i Trójmiasta; połoŝenie pomiędzy pasem nadmorskim a główną trasą komunikacyjną w regionie łączącą Szczecin z Trójmiastem; w granicach gminy znajduje się cały akwen Jeziora śarnowieckiego największego jeziora w regionie i jedynego, na którym moŝliwe jest uprawianie sportów motorowodnych; połoŝenie ok. 50 km od centrum aglomeracji Trójmiasta; przez teren gminy nie przebiegają Ŝadne szlaki ani trasy turystyczne piesze ani rowerowe; przez Jezioro śarnowieckie i dalej rzeką Piaśnicą wzdłuŝ rezerwatu przyrody Piaśnickie Łąki, do morza, biegnie kajakowy szlak turystyki wodnej; w sąsiedztwie gminy, na zachód i na północ od jej granic, przez obszar gminy Choczewo przebiega atrakcyjna turystycznie droga Szlak Cystersów przechodząca dalej w Drogę Nadmorską. Otoczenie gminy: Wpływ sąsiednich gmin moŝe być rozpatrywany zarówno jako konkurencja dla Gniewina, ale takŝe jako stymulatory rozwoju badanej gminy. Gmina Krokowa: - posiada największy potencjały turystyczny i rekreacyjny spośród gmin sąsiadujących; - na jej terenie znajduje się kilka znanych miejscowości nadmorskich: Dębki, Karwieńskie Błota i Białogóra; - na jej terenie znajduje się kilka znanych zabytków np.: w Krokowej i śarnowcu; Gmina wiejska Wejherowo: - typowy obszar urbanizacji submetropolitalnej; - graniczy z miastami Wejherowem, Redą, Rumią oraz Gdynią; - istotną funkcją tej gminy jest rola bezpośredniego zaplecza jednej z największych w Polsce aglomeracji miejskich Trójmiasta; Gmina Luzino: - najmniejsza powierzchniowo z gmin sąsiadujących; - bardzo dogodne połoŝenie na szlaku komunikacyjnym z Trójmiasta w kierunku Słupska i Szczecina; - atrakcyjny obszar osadniczy, dogodnie skomunikowany z Trójmiastem; Gniewino, czerwiec

10 Projekt Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej Gminy Gniewino Gmina Łęczyce: - największa powierzchniowo spośród gmin sąsiadujących; - połoŝona w sąsiedztwie znaczącego ośrodka regionalnego Lęborka; - bardzo dogodne połoŝenie na szlaku komunikacyjnym z Trójmiasta w kierunku Słupska i Szczecina; Gmina Choczewo: - połoŝona nad najmniej w skali kraju zagospodarowaną częścią wybrzeŝa Bałtyku; - posiada znaczny potencjał turystyczny, wykorzystywany jednakŝe w nieznaczny sposób Walory przyrodnicze Krajobraz naturalny duŝe zróŝnicowanie deniwelacji terenu: - w rejonie Jeziora śarnowieckiego min.: ok. 5 m.n.p.m. - max: ok. 100 m.n.p.m.; - na obszarze całej gminy (poza poziomem J. śarnowieckiego) min.: ok. 50 m.n.p.m. - max: ok. 150 m.n.p.m.; bogactwo form ukształtowania rzeźby terenu; w granicach gminy występują we fragmentach lub prawie w całości następujące mikroregiony 2 : - Równina Błot Przymorskich; - Dolina Redy; - Rynna Jeziora śarnowieckiego; - Dolina Bychowskiej Strugi; - Kępa Gniewinowska. północna część gminy jest znacznie słabiej zalesiona niŝ część południowa: - w części południowej szerokie panoramy i widoki na odległe nieraz o kilka kilometrów wsie i osiedla; - słabszy potencjał widokowy części południowej; - piękno krajobrazu części południowej gminy tkwi w bogatych, zdrowych lasach, urokliwych drogach i ścieŝkach leśnych, jeziorach ukrytych wśród lasów, polanach i polach otoczonych lasem, na których ukryły się samotne zabudowania; dwie odmienne, charakterystyczne formy krajobrazowe na obszarze gminy stanowią: - dolina Jeziora śarnowieckiego - od strony zachodniej jezioro otaczają wysokie wzgórza morenowe o często bardzo stromych stokach, pokryte lasami i przeorane jarami i wąwozami; wzgórza te szczególnie atrakcyjnie prezentują się ze wschodnich brzegów jeziora (obszar gminy Krokowa); - pradolina rzeki Redy - południowa, zalesiona część gminy przechodzi nagle w otwarty krajobraz pradoliny rzeki Redy; ze wzgórz na krawędzi doliny (okolice Chynowca, Słuszewa, Rybna) rozciąga się szereg malowniczych panoram na sąsiednie miejscowości, okoliczne wzgórza i na otwarte wnętrze samej doliny; dwa zorganizowane punkty widokowe: - na zbiorniku elektrowni w Czymanowie; - Skowroniak w zespole dworsko-parkowym w Bychowie; - istniejący potencjał pozwala na większe wykorzystanie walorów widokowych. Wody powierzchniowe Jezioro śarnowieckie szczególny obiekt przyrodniczy, zbiornik wodny całkowicie połoŝony w granicach gminy; - największe jezioro w regionie PobrzeŜa Kaszubskiego (22 wśród największych jezior w Polsce); - wydłuŝenie do 7765 m w najdłuŝszej północno-południowej osi, co powoduje równieŝ wysoką podatność mas wodnych na działanie wiatru; 2 według B. Augustowski Gniewino, czerwiec

11 Projekt Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej Gminy Gniewino - maksymalna głębokość jeziora to 19,4 m; - woda w jeziorze najcieplejsza jest w miesiącach od czerwca do lipca (ok o C), kiedy to średnie temperatury wody przekraczają wartości średnich temperatur powietrza w tym rejonie; dwa cieki wodne w zachodniej części gminy - Bychowska Struga i jej dopływ Salinka; w wschodniej części gminy rzeka Piaśnica; parametry największych rzek w granicach gminy: - Piaśnica długość górnego biegu wynosi 16,7 km, średni spadek 3,30/00, w dnie rynny subglacjalnej 1,30/00; - Bychowska Struga długość 20,1 km, średni spadek 2,2 0/00; inne, mniejsze jeziora to: - Jezioro Choczewskie; - jezioro Salińskie, Czarne; - jezioro Dąbrze - zaliczane do jezior wytopiskowych. Lasy główne skupiska leśne w południowej części gminy i wzdłuŝ brzegów Jeziora śarnowieckiego; stanowią ok. 40% powierzchni gminy; krajobraz tworzony przez lasy bukowe, bukowo-dębowe, bukowo-sosnowe, sosnowe, świerkowe; występujące chronione i rzadkie gatunki roślin, np: - storczyk plamisty, wawrzynek wilcze łyko, widłak jałowcowaty, bluszcz pospolity; występujące na terenie Nadleśnictwa Wejherowo chronione gatunki ptaków: - orzeł bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz, zimorodek; występujące gatunki zwierząt: - jeleń, sarna, daniel, - dzik, - lis, jenot, borsuk, kuna, - zając, - gęsi, kaczki. Formy ochrony przyrody gmina charakteryzuje się bardzo duŝymi walorami przyrodniczymi, czego wyrazem są znajdujące się na jej obszarze liczne formy ochrony przyrody: - rezerwat przyrody Długosz Królewski w Łęczynie; rezerwat florystyczny, o powierzchni 1,17 ha. Rezerwat ustanowiono w celu zachowania stanowiska gatunku paproci będącej przedstawicielem bardzo starej, prawie juŝ wymarłej rodziny długoszowatych; - Choczewsko-Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu; - Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy Łeby; - pomniki przyrody 17 pomników przyrody oŝywionej i 1 głaz; - liczne obszary i obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną przyrody; w sąsiedztwie gminy występuje wiele obszarów objętych ochroną przyrody; naleŝy wymienić tu przede wszystkim: - Nadmorski Park Krajobrazowy wraz z otuliną parku; - Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu; - Choczewsko Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu; - rezerwaty przyrody: Białogóra, Piaśnickie Łąki, Widawa, Zielono oraz obszary projektowane do objęcia ochroną rezerwatową. Klimat: w północnej części gminy posiada cechy klimatu morskiego charakteryzującego się: - najmniejszymi na całym polskim pobrzeŝu amplitudami rocznymi temperatur powietrza (16,5 0 C); - najwyŝszą średnią prędkością wiatru (6,1 m/s); ok. 40% częstotliwości przypada na Gniewino, czerwiec

12 Projekt Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej Gminy Gniewino wiatry z kierunku SW-W; - wiatrami wiejącymi wzdłuŝ dłuŝszej osi Jeziora śarnowieckiego, powodującymi częste i o duŝym nasileniu piętrzenia wiatrowe wody w zbiorniku; - znaczną roczną sumą opadów - ponad 700 mm; - duŝą liczbą dni z mgłą; południowa część gminy posiada odmienne cechy klimatyczne: - oddziaływanie morza na złagodzenie rocznej amplitudy temperatury powietrza; - mniejsza liczba dni mroźnych i gorących; - wysokie sumy opadów; - teren przechodzenia głównych szlaków gradowych Struktura funkcjonalna i przestrzenna Jednostki osadnicze: obszar o umiarkowanej koncentracji ludności; Gniewino - wieś gminną zamieszkuje ok. 27% ogółu ludności gminy; największe miejscowości, poza Gniewinem: - Nadole, - Rybno, - Chynowie, - Kostkowo, - Lisewo. Zabudowa letniskowa: trzy obszary koncentracji zabudowy letniskowej: - rejon wsi Nadole nad Jeziorem śarnowieckim; - rejon wsi Salino, Salinko, Mierzynko nad Jeziorem Salińskim; - rejon wsi Perlino i Perlinko nad Jeziorem Choczewskim; nie rozproszona zabudowa letniskowa. System komunikacyjny: przez obszar gminy nie przebiegają Ŝadne ponadregionalne trasy komunikacyjne drogowe ani kolejowe; główne drogi w gminie posiadają nawierzchnię utwardzoną, a ich stan techniczny jest dobry; parkingi leśne: - na trasie Czymanowo Gniewino, - na trasie Czymanowo Brzyno; - we wsi Dąbrówka, przy Chacie Baby Jagi ; - na skraju wsi Dąbrówka, przy plaŝy nad jeziorem; - przy leśniczówce w pobliŝu szosy Chynowie Kostkowo; - przy leśniczówce w Brodnicy; nieprzystosowanie systemu drogowego do ruchu turystycznego: - drogi są często zbyt wąskie; - brak zorganizowanych poboczy; - brak parkingów; - brak ścieŝek rowerowych; - brak turystycznych tablic informacyjnych. Gniewino, czerwiec

13 Usługi: Projekt Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej Gminy Gniewino miejscowość gminna Gniewino jest głównym ośrodkiem skupiającym większość usług w gminie; w pozostałych większych miejscowościach gminy oferowany jest podstawowy zakres usług handlu; brak usług w miejscowościach: - Płaczewo, - Jęczewo, - Strzebielinko, - Rybienko, - Opalino, - Rukowo, - Gniewinko, - Dąbrówka; usługi gastronomii oferowane są w miejscowościach: - Gniewino, - Bychowo, - Nadole, - Czymanowo; brak rozwiniętych usług rzemieślniczych; usługi zdrowia świadczy Gminny Ośrodek Zdrowia w Gniewinie (w Czymanowie znajduje się prywatny gabinet stomatologiczny). Struktura uŝytkowania terenów: grunty rolne - 42,3% ogólnej powierzchni gminy; stosunkowo duŝy jest udział terenów leśnych i parkowych - 40,8%; znaczna powierzchnia wód powierzchniowych w tym stawów - 11,2% powierzchni gminy; w granicach gminy Gniewino znajduje się kilka jezior, w tym cały akwen Jeziora śarnowieckiego w tym J. śarnowieckie (1470 ha), J. Czarne (60 ha) i J. Dąbrze (56 ha); tereny zabudowane i pod drogami - 4,4%; nieuŝytki 1,3%; Ryc. 1 Struktura uŝytkowania gruntów gminy 0,80% 10,40% 4,40% 1,30% UŜytki rolne Lasy i parki 42,30% Stawy Grunty pod wodami 40,80% Drogi i powierzchnie pod zabudowaniami NieuŜytki: Źródło: dane Urzędu Gminy Gniewino za rok Gniewino, czerwiec

14 1.2. UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE Struktura gospodarcza gminy Struktura gospodarki regionu stanowi szereg powiązań o charakterze interaktywnym; poszczególne działy gospodarki lokalnej są ze sobą ściśle powiązane, tworząc jedną, zazwyczaj o znacznej dozie spójności, strukturę przestrzenną. Turystyka, będąca jedną z gałęzi działalności ekonomicznej, jest takŝe ściśle powiązana z innymi działami gospodarki. Związki turystyki z pozostałymi działami gospodarki mogą mieć zarówno charakter komplementacyjny gdy pozostałe działy stają się walorami i przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności regionu, bądź teŝ konkurencyjny kiedy rozwój innych aktywności powoduje spadek atrakcyjności turystycznej gminy. Turystyka naleŝy do wyjątkowo wraŝliwych i podatnych na wahania koniunktury i uwarunkowań działów gospodarki. Stan i przemiany konkurencyjnych działów mogą być czynnikami wpływającymi na zahamowanie i ograniczenie napływu turystów. Ogólną strukturę gospodarki gminy moŝna przedstawić przy pomocy wskaźnika zatrudnienia w podziale na sekcje (Tab. 1, Ryc. 2) oraz poprzez strukturę uŝytkowania terenów w gminie (o czym mowa w pkt str. 12). W gminie Gniewino na turystykę oddziaływać mogą następujące cechy ogólnej struktury gospodarki gminy: relatywnie duŝa aktywność ekonomiczna mieszkańców; korzystna struktura przestrzenna gminy; brak wyraźnych i drastycznych konfliktów gospodarki nieturystycznej z turystyczną; bliskość aglomeracji gdańskiej; bliskość duŝych cenrtów turystycznych i obszarów o znacznym potencjale rozwojowym turystyki. Tab. 1 Struktura zatrudnienia w gminie Gniewino w wybranych sekcjach gospodarki narodowej w 2002 r. sekcje gospodarki narodowej liczba osób % rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo rybołówstwo, rybactwo 65 5 przemysł ,1 budownictwo 5 0,4 handel i naprawy 36 2,8 transport, gospodarka magazynowa, łączność 17 1,3 pośrednictwa finansowe 8 0,6 obsługa nieruchomości i firm, nauka 1 0,1 administracja publiczna i obrona narod., obowiązkowe ubezp. 44 3,4 społeczne i zdrowotne edukacja 128 9,9 ochrona zdrowia i opieka społeczna ,8 pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i 60 4,6 indywidualna Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego Gniewino, czerwiec

15 Ryc. 2 Struktura zatrudnienia w gminie Gniewino w wybranych sekcjach gospodarki narodowej w 2002 r. 4,60% 5% 10,80% 9,90% 3,40% 0,10% 0,60% 1,30% 2,80% 0,40% 61,10% rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo, rybactwo przemysł budownictwo handel i naprawy transport, gospodarka magazynowa, łączność pośrednictwa finansowe obsługa nieruchomości i firm, nauka administracja publiczna i obrona narod., obowiązkowe ubezp. społeczne i zdrowotne edukacja ochrona zdrowia i opieka społeczna pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna Źródło: na podstawie Tab. 1. Do głównych cech gospodarki gminy, obecnie lub potencjalnie oddziaływujących w pośredni bądź bezpośredni sposób na rozwój turystyki w gminie naleŝy zaliczyć: rolnictwo jest jedną z podstawowych gałęzi gospodarki lokalnej gminy: - licznie występujące w gminie Gniewino niewielkie i średnie gospodarstwa rolne; - relatywnie niski poziom chemizacji rolnictwa; - wysoki udział gruntów ornych oraz niewielki łąk i pastwisk; - kompleksy dobrych gleb w północno wschodniej części gminy i słabych w części centralnej; - zróŝnicowana struktura upraw oraz hodowli; - relatywnie duŝy areał gruntów odłogowanych (pow. 10 ha); leśnictwo, z uwagi na zajmowany przez lasy obszar oraz potencjał, moŝe stać się waŝnym czynnikiem wpływającym na gospodarkę turystyczną w gminie Gniewino: - znaczny udział lasów w powierzchni gminy (pow. 40%); - zwarte kompleksy lasów w południowej części gminy oraz w szczególnie atrakcyjnych Gniewino, czerwiec

16 Projekt Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej Gminy Gniewino obszarach nadjeziornych; - zróŝnicowanie gatunkowe lasów, zarówno drzew, jak i innych gatunków roślin; - występowanie licznych gatunków fauny leśnej; - gospodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Wejherowo i Nadleśnictwo Choczewo; - zagroŝenie poŝarowe w okresie letnim; przemysł nie pełni obecnie istotnych funkcji w strukturze gminy, choć moŝliwy jest rozwój średnich i małych firm zarówno w SSE, jak i innych miejscowościach południowo wschodniej części gminy: - elektrownia jako specyficzna atrakcja turystyki industrialnej; - na ogół nieatrakcyjna forma architektoniczna zabudowy przemysłowej; - eksploatacja surowców mineralnych powodująca dewastację środowiska naturalnego; - zagroŝenie zanieczyszczenia środowiska; system komunikacyjny gminy naleŝy do względnie dobrych, choć brak jest odpowiednich powiązań z potencjalnym obszarem popytu (aglomeracja i pas nadmorski): - relatywnie dobra lokalizacja komunikacyjna w pobliŝu aglomeracji gdańskiej; - dobrze rozwinięta sieć dróg kołowych; - zły stan nawierzchni na niektórych odcinakach dróg; - brak komunikacji kolejowej; - brak systemu ścieŝek rowerowych; handel i gastronomia są waŝnym elementem, zaliczanym często do infrastruktury turystycznej lub paraturystycznej: - rozwinięta sieć podstawowego handlu; - ograniczona struktura rodzajowa placówek; - ograniczona dostępność czasowa; pozostałe usługi - zaopatrzenie w podstawowe media w gminie wymaga dalszych inwestycji, zwłaszcza zaopatrzenie w wodę, gaz ziemny, a takŝe kanalizację oraz zaopatrzenie w ciepło; - oświata w gminie pełni podstawowe funkcje lokalne, brak jest jednakŝe działań zmierzających do edukacji proturystycznej PodaŜ usług turystycznych Baza noclegowa: Dwór w Bychowie: - spośród oferty noclegowej dostępnej w gminie Gniewino Dwór w Bychowie, będący hotelem i restauracją, ulokowany w budynku odremontowanego XVI wiecznego dworku, świadczy najwyŝszy standard oferowanych usług, w tym takŝe gastronomicznych; hotel dysponuje 43 miejscami noclegowymi w komfortowo urządzonych pokojach, wyposaŝonych w łazienki, TV, telefon i stały dostęp do internetu; Kaszubianka w Czymanowie: - niewielki hotelik posiada 18 miejsc noclegowych w 9 pokojach dwuosobowych, wyposaŝonych w łazienki i aneks kuchenny; średni standard; Ośrodek letnich domków Elektrowni Wodnej w Czymanowie: - 55 miejsc noclegowych w drewnianych, jednopiętrowych domkach letniskowych ze spadzistym dachem; funkcjonujące jedynie w sezonie letnim; domki o podstawowym standardzie, wyposaŝone w łazienki z WC; kwatery prywatne u mieszkańców Czymanowa; ośrodek wczasowy Cztery Wiatry w Nadolu - 10 miejsc noclegowych plus sezonowo pole namiotowe; średni standard; Gniewino, czerwiec

17 Projekt Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej Gminy Gniewino prywatny domek letniskowy do wynajęcia w Nadolu: - domek w zabudowie szeregowej, parterowy; trzy pokoje sypialnie, salon z aneksem kuchennym i kominkiem; 7 miejsc noclegowych; kuchnia z pełnym wyposaŝeniem; łazienka; TV; kwatery prywatne u mieszkańców Nadola: - wielu mieszkańców Nadola wynajmuje w sezonie kwatery dla letników; są to zazwyczaj pokoje w prywatnych domach; Zajazd Leśne Wrota w Kostkowie: - połoŝony przy lesie; standard dość wysoki; 20 miejsc noclegowych; obecnie tylko moŝliwość wynajęcia pokoi w sezonie; restauracja nieczynna. Tab. 2 Zestawienie miejsc noclegowych w gminie Gniewino Obiekt Ilość miejsc noclegowych ogółem % ilość miejsc całorocznych % ogółu Dwór w Bychowie 43 28, ,1 Kaszubianka w Czymanowie 18 11, ,8 Ośrodek letnich domków Elektrowni Wodnej w Czymanowie 55 35,9-0 Ośrodek wczasowy Cztery Wiatry w Nadolu 10 6,5 10 6,5 prywatny domek letniskowy do wynajęcia w Nadolu 7 4,6 7 4,6 Zajazd Leśne Wrota w Kostkowie: 20 13,1-0 Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów. Gastronomia: Restauracja i hotel Dwór w Bychowie: - elegancka restauracja, specjalizująca się w przyrządzaniu dań tradycyjnej kuchni polskiej; Restauracja Kaszubianka w Czymanowie: - restauracja o średnim standardzie, serwująca popularne dania; Restauracja i Pub Malwa w Gniewinie - Miejscowa restauracja i pub o niskim standardzie; Bar Kawowy U Ewy w Gniewinie: - bar serwujący przede wszystkim napoje alkoholowe; malutki, o bardzo niskim standardzie; Karczma Judyta w Rybnie: - nowo wybudowana, nieduŝa karczma, o wysokim standardzie; czynna w godzinach popołudniowych; serwująca popularne dania i napoje alkoholowe. Sport i rekreacja: Pływalnia kryta w Gniewinie: - funkcjonująca od 2001 roku pływalnia jest elementem kompleksu budynków szkoły podstawowej w Gniewinie; udostępniane są m.in. atrakcje: sauna fińska, hydromasaŝe, solarium czy kafejka internetowa; Stadion w Gniewinie: - pełno wymiarowy stadion, składający się z boisk, bieŝni, skoczni i rzutni; Stajnia w Dworze w Bychowie: - niewielka stajnia z 3 końmi, oferująca przejaŝdŝki; Stadnina koni w Salinie: - największy w gminie ośrodek jazdy konnej; Gniewino, czerwiec

18 Projekt Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej Gminy Gniewino Stadnina koni w Chynowiu: - funkcjonujący w sezonie ośrodek jazdy konnej. Usługi konferencyjne i kongresowe: Sale wielofunkcyjne Dworu w Bychowie: - organizatorzy zjazdów, konferencji i szkoleń mają do dyspozycji 4 sale wielofunkcyjne: myśliwską 20 miejsc, balową 50 miejsc, kominkową 80 miejsc oraz bankietową 100 miejsc; Trzy Korony w Gniewinie. Usługi turystyczne Nadleśnictw: Nadleśnictwo Choczewo: - wyznaczone ścieŝki i szlaki turystyczne turystyczne poza granicami gminy Gniewino, - Chata Baby Jagi - we wsi Dąbrówka, nad Jeziorem Dąbrze - jednoizbowy budynek z kominkiem, 2 miejsca na ognisko, ławostoły i toaleta; obiekt bez prądu elektrycznego i bieŝącej wody; warunki korzystania - nieodpłatnie, po zgłoszeniu u leśniczego Leśnictwa Dąbrówka; - usługi przewodnickie; Nadleśnictwo Wejherowo:. - organizuje na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny polowania dla myśliwych krajowych i dewizowych; - leśniczówka Sobieńczyce (gm. Krokowa): świadczenia pobytowe dla myśliwych krajowych i zagranicznych, - usługi dodatkowe w zakresie wędkowania; - Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Oliwsko DarŜlubskie: edukacja ekologiczna izba przyrodniczo leśna Muza (Kępino), 3 ścieŝki przyrodnicze, ogród dendrologiczny (Wejherowo); - przebiegające poza obszarem gminy Gniewino: trasy rowerowe, trasy do jazdy konnej, trasa narciarstwa biegowego, punkty widokowe; Informacja turystyczna: Ogólnych informacji turystycznych udzielają: - Gniewińskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji; - Gminny Ośrodek Informacyjny. Szlaki turystyczne: szlak kajakowy przez jezioro śarnowieckie jedyny szlak turystyczny przebiegający przez obszar gminy. Inne obiekty: Trzy Korony w Gniewinie: - otwarta w sierpniu 2002 roku, naleŝąca do gminy, sala do imprez okolicznościowych, słuŝy zarówno gminie i oficjalnym imprezom przez nią organizowanym, jak i prywatnym osobom np. na wesela, komunie, rocznice; Trzy Korony to budynek wolnostojący, drewniany, składający się z 2 duŝych sal z kominkami, sali bufetowej i zaplecza kuchennego; standard wysoki. Gniewino, czerwiec

19 Ruch turystyczny Liczba turystów odwiedzających gminę: brak aktualnych danych dotyczących ruchu turystycznego na obszarze gminy; ostatnie dane statystyczne pochodzą z 1999 roku, liczba osób, które skorzystały z noclegów na terenie gminy wyniosła wówczas 1516 osób, w tym 21 turystów zagranicznych 3 ; szacunkowo liczbę turystów odwiedzających gminę moŝna określić na poziom 2 3 tys. w miesiącach lipiec sierpień. Dominująca forma turystyki: turystyka wypoczynkowa, urlopowa 4 ; turystyka rekreacyjna, letniskowa: - zespoły zabudowy letniskowej: nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora śarnowieckiego Nadole, Czymanowo; nad południowo-wschodnim brzegiem Jeziora Choczewskiego Perlino, Perlinko; nad Jeziorem Salińskim Salino, Salinko, Mierzynko; w rejonie miejscowości Opalino; Sezon turystyczny: zwiększenie natęŝenia ruchu turystycznego występuje w miesiącach od lipca do sierpnia; sezon letniskowy wykorzystanie domków letniskowych, od maja do października. Organizacje i samorząd turystyczny: Gniewińskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji zajmuje się organizowaniem lokalnych imprez skierowanych przede wszystkim do społeczności gminy; Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Wejherowska z siedzibą w Wejherowie. PrzynaleŜność ma zapewnić sprawną promocję, tworzenie lokalnych produktów turystycznych oraz współpracę między przedsiębiorcami świadczącymi usługi dla turystów, samorządem, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami oraz przedsiębiorcami; Tradycje turystyczne: Tradycje turystyczne w gminie Gniewino to przede wszystkim turystyka wypoczynkowa w formie rekreacji indywidualnej. 3 Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego wg. kryteriów T. Lijewskiego, B. Mikułowskiego, J. Wyrzykowskiego, 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa Gniewino, czerwiec

20 1.3. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE Rozmieszczenie ludności Struktura przestrzenna rozmieszczenia ludności moŝe w pośredni sposób warunkować rozwój turystyki w regionie. Do najwaŝniejszych cech rozmieszczenia sieci osadniczej gminy Gniewino zaliczyć moŝna: umiarkowaną koncentrację ludności; zaplecze osadnicze zespołu miejskiego Trójmiasta oraz połoŝenie w strefie submetropolitalnej; wysoki poziom przestrzennej, ekonomicznej i społecznej urbanizacji centralnej i południowej części gminy; liczbę ludności gminy, na poziomie ok osób, nie wykazującą wyraźnych tendencji zmian w ostatnich latach; charakter zabudowy zdominowanej w większości wsi przez budownictwo indywidualne lat 70., 80., i 90. dwudziestego wieku oraz zabudowania byłych PGR-ów nie stanowiące w większości atrakcji turystycznej Struktura społeczna i demograficzna WaŜnym czynnikiem kształtującym rynek usług turystycznych jest struktura społeczna mieszkańców regionu. Od mieszkańców bowiem zaleŝy, w znacznej mierze, poziom atrakcyjności turystycznej. Oni tworzą społeczne ramy wypoczynku i rekreacji, stając się magnesem lub barierą dalszego rozwoju. Znaczenie struktury społecznej wzrasta wraz ze spadkiem atrakcyjności środowisk przyrodniczego czy kulturowego. Przyjazna turystom społeczność lokalna moŝe stać się istotnym walorem, przyciągającym licznych wypoczywających. Wśród cech demograficznych i społecznych warunkujących rozwój turystyki w gminie wyróŝnić moŝna: strukturę płci i wieku w nieznaczny sposób oddziałujące na rozwój turystyki; w gminie Gniewino w nieznaczny sposób odbiegają one od średnich dla obszarów wiejskich regionu i kraju; migracje są waŝnym wskaźnikiem demograficznym poza dynamicznymi zmianami we wczesnych latach 90., poziom migracji utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie, z napływem i odpływem wahającymi się w granicach osób rocznie, z chwilowymi przewagami bądź to imigracji, bądź to emigracji; brak jest wyraźnych trendów migracyjnych w gminie; wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie Gniewino wykazuje ostatnio pewien spadek, podobnie jak i wartość netto przyrostu naturalnego; pozostaje on wysoki i typowy dla obszarów wiejskich Polski północnej; tak wysoki wskaźnik przyrostu świadczy o młodej i produktywnej strukturze demograficznej lokalnej społeczności; zauwaŝalny jest takŝe stopniowy spadek wskaźnika przyrostu naturalnego; poziom wykształcenia jest istotną cechą tworzącą warunki dla rozwoju turystyki wykształcona społeczność lokalna moŝe w pełni wykorzystywać walory otoczenia; strukturę wykształcenia przedstawia Ryc. 3; Gniewino, czerwiec

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino

Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Nazwa projektu: Budowa kompleksu turystyczno rekreacyjnego z wieŝą widokową KASZUBSKIE OKO w gminie Gniewino Program Operacyjny w ramach, którego inwestycja jest realizowana: Zintegrowany Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Ośrodek Wypoczynkowy Słok 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Lokalizacja N 51 16 44 E 19 21 55. Odległość z ośrodka: Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław 185 km Nieruchomość stanowiąca OW

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Ankieta A. Słabe strony i zagroŝenia. PROBLEMY, SŁABE STRONY I ZAGROśENIA

Ankieta A. Słabe strony i zagroŝenia. PROBLEMY, SŁABE STRONY I ZAGROśENIA Ankieta A PROBLEMY, SŁABE STRONY I ZAGROśENIA HIERARCHIZACJA (USTALENIE WAśNOŚCI) PROBLEMÓW - SŁABE STRONY ORAZ ZAGROśENIA Proszę o ocenę poniŝszych zagadnień w kontekście waŝności u jaki stanowią one

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃSK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAMIEŃSK KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AKTUALIZACJA OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago

Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago Model koncentryczny BCD (Central Business District) Burgessa 1924 - Chicago ETAPY Etap I Centrum gospodarcze, pierwotnie przemysłowe (CBD) przekształca się w miasto strefa przemysłowa toŝsama z miastem

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 PROTOKÓŁ Nr 1 Ostrowice, dnia 23.09.2013 r. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 W dniach 18 19.09.2013 r. w Czaplinku, zespoły robocze z trzech gmin: Ostrowice,

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 16 Ankieta Nazwa ankiety: Strategia 2011-2020 - Ankieta A Tytuł ankiety: Strategia Powiatu Wejherowskiego na lata 2011-2020 Status: Zakończona Maksymalna liczba respondentów: 100000 Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW ZAŁĄCZNIK NR DO UCHWAŁY NR RADY GMINY W BAŁTOWIE Z DNIA. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW OPRACOWAŁ ZESPÓŁ INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA:

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu YATENGA to: innowacyjny i wyjątkowy pomysł unikalność architektury na skalę światową wyjątkowa technologia i ekologiczne spojrzenie na środowisko doskonała lokalizacja dla rozwoju gospodarczego Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Nr umowy: UDA-RPPM /09-00 z dnia r.

Nr umowy: UDA-RPPM /09-00 z dnia r. Nazwa projektu: Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej Etap I Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-013/09-00

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ. na lata 2013-2020. WARSZTATY REGIONALNE POWIAT LĘBORSKI, PUCKI, WEJHEROWSKI WEJHEROWO, 23 maja 2012 r.

KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ. na lata 2013-2020. WARSZTATY REGIONALNE POWIAT LĘBORSKI, PUCKI, WEJHEROWSKI WEJHEROWO, 23 maja 2012 r. KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na lata 2013-2020 WARSZTATY REGIONALNE POWIAT LĘBORSKI, PUCKI, WEJHEROWSKI WEJHEROWO, 23 maja 2012 r. Program spotkania Wprowadzenie: omówienie

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych

Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych KONFERENCJA Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa 25-26 VI 2013 Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych Dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys Politechnika Gdańska Wydział

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo