KONCEPCJA KOMPLEKSOWEJ INWENTARYZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA KOMPLEKSOWEJ INWENTARYZACJI"

Transkrypt

1 KONCEPCJA KOMPLEKSOWEJ INWENTARYZACJI POTENCJAŁU REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO OBSZARU GMINY OKONEK NA LATA

2 Okonek, marzec 2008 Spis treści 1 WSTĘP Wprowadzenie Metodologia DIAGNOZA STRATEGICZNA Położenie Walory turystyczne Walory przyrodnicze Walory antropogeniczne Infrastruktura turystyczna Baza podstawowa Baza towarzysząca Struktura demograficzna mieszkańców Jednostki i programy w obszarze turystyki Instytucje i organizacje, lokalne zarządzanie turystyką Programy, projekty, partnerstwa ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Strategia rozwoju Gminy Okonek na lata Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Okonek Strategia rozwoju społeczno gospodarczego powiatu złotowskiego na lata Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim Projekt Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata ANALIZA SWOT PROGRAM STRATEGICZNY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TURYSTYKI Fundusze zagraniczne Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Fundusze krajowe Programy Operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WDRAŻANIE I MONITORING LITERATURA

3 SPIS TABEL SPIS RYCIN SPIS FOTOGRAFII ANEKS WSTĘP 1.1 Wprowadzenie Decyzja wyboru turystyki, jako głównej bądź jednej z głównych dróg rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, jest obecnie bardzo popularna i powszechnie akceptowana. Wskazuje się bowiem, iż rozwój turystyki wpływa m.in. na lepszy rozwój regionu i zmniejszanie bezrobocia. Prowadzi więc do rozwiązania ważniejszych problemów gminy i pomaga w realizacji jej podstawowego zadania, jakim jest poprawa warunków oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców. Jednakże osiągnięcie powyższych rezultatów, nie nastąpi samoczynnie bądź w wyniku doraźnie podejmowanych inicjatyw w zakresie turystyki, którymi są np. wytyczenie szlaku czy wydanie folderu. Podane przykłady mogą być ważnymi działaniami, ale w momencie, gdy wynikają z analizy posiadanych warunków i rysujących się możliwości oraz stanowią część kompleksowej koncepcji. Tylko dobrze przemyślane, uzasadnione i systematycznie wdrażane działania mogą realnie wpływać na rozwój. Stąd opracowanie koncepcji kompleksowej inwentaryzacji potencjału rekreacyjno turystycznego obszaru, wskazującej potencjał i kierunki działań, w sytuacji istnienia ku temu konkretnych przesłanek przede wszystkim walorów i infrastruktury turystycznej, jest decyzją ważną i konieczną. Niezbędna jest także akceptacja zaproponowanego, turystycznego kierunku rozwoju gminy przez mieszkańców, ciągły dialog z lokalną społecznością, badanie jej potrzeb oraz podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. Podstawą sukcesu jest bowiem zaangażowanie i współpraca wszystkich lokalnych środowisk związanych z turystyką, w tym organizacji, firm i mieszkańców. Chcąc rozwijać turystykę, należy mieć świadomość, iż jest to dziedzina interdyscyplinarna. Obejmuje bowiem i wpływa na szeroki krąg zagadnień, stąd wymaga koordynacji i realizacji wielu zadań. Podkreślić należy także, że efekty działań w zakresie turystyki nie będą następowały od razu, albowiem wymaga to czasu. W związku tym ważne jest więc, by jak najwcześniej przystąpić do realizacji zaplanowanych działań. W toku prac nad Koncepcją kompleksowej inwentaryzacji potencjału rekreacyjno turystycznego obszaru Gminy Okonek na lata dostrzeżono zarówno bariery rozwoju turystyki, jak i fundament, na którym można ją budować. Wskazano, iż głównym walorem turystycznym gminy jest czyste środowisko przyrodnicze, natomiast podstawowy problem to przede 1 Koncepcja kompleksowej inwentaryzacji potencjału rekreacyjno turystycznego obszaru Gminy Okonek na lata , w opracowaniu zamiennie będzie stosowana skrócona nazwa: Koncepcja Turystyki 3

4 wszystkim niewystarczająca infrastruktura turystyczna. Następnie wspólnie z zainteresowanymi rozwojem turystyki w gminie, wypracowano niezbędne działania. W ten sposób Koncepcja Turystyki jest odpowiedzią na sytuację i potrzeby gminy oraz trendy panujące w otoczeniu, stanowiąc całościowe podejście do spraw związanych z turystyką w Mieście i Gminie Okonek. 1.2 Metodologia Celem wypracowania właściwych kierunków i działań prowadzących do rozwoju turystyki, dokonano szczegółowej analizy Miasta i Gminy Okonek. W pracach korzystano przede wszystkim z dokumentów operacyjnych i strategicznych dotyczących gminy, a także powiatu, województwa i kraju. Skorzystano z opracowań ogólnorozwojowych jak i branżowych, danych o trendach w turystyce oraz informacji z programów będących podstawą do pozyskania krajowych i zagranicznych środków finansowych. Przeprowadzono również wizję lokalną z przewodnikiem, podczas której odwiedzono najciekawsze miejsca gminy, m.in. kościół w Brokęcinie, dolinę rzeki Gwdy, jezioro Bąk oraz okolice elektrowni wodnej w Węgorzewie. Podczas całego procesu pisania dokumentu, prowadzono systematyczne konsultacje z pracownikami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Okonku, Nadleśnictwa Okonek, Fundacji LGD Naszyjnik Północy, Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Wykorzystano także informacje z wydawnictw dostarczonych przez gminę i Nadleśnictwo Okonek oraz dokonano przeglądu stron internetowych. Pełen spis wykorzystanych źródeł został zawarty w rozdziale Literatura. O opinie na temat rozwoju turystyki w Mieście i Gminie Okonek poproszono także lokalną społeczność, gdyż to ona najlepiej zna swój teren i może zaprezentować jego tożsamość. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 108 przypadkowo wybranych mieszkańców, reprezentujących m.in.: Borki, Borucino, Chwalimie, Ciosaniec, Kruszkę, Lędyczek, Lotyń, Łomczewo, Okonek, Pniewo, Podgaje, Skoki i Węgorzewo (aneks, załącznik 2). W ten sposób uzyskano propozycje działań mieszkańców w zakresie turystyki, które zostały włączone do dokumentu oraz informacje potwierdzające wyniki analizy dokumentów w zakresie walorów i infrastruktury turystycznej. Istotną rolę w procesie budowania Koncepcji Turystyki odegrały również warsztaty, w których uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Urzędu Miejskiego w Okonku, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku, Nadleśnictwa Okonek, lokalnej gastronomii, gospodarstwa agroturystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich, Fundacji LGD Naszyjnik Północy, Stowarzyszenia Lędyczek Nasza Przyszłość, Klubu Miłośników Gwdy w Lędyczku. Spotkania poświęcone były zebraniu opinii osób zaangażowanych w rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Okonek. Ponadto wspólnie sporządzono analizę SWOT, wskazującą szanse i zagrożenia, silne i słabe strony gminy w zakresie turystyki, a następnie 4

5 wypracowano przyszłe kierunki i działania w ramach Koncepcji Turystyki. 2 DIAGNOZA STRATEGICZNA 2.1 Położenie Okonek to gmina miejsko-wiejska, zajmująca powierzchnię 326 km 2. 2 Zgodnie z podziałem Kondrackiego 3 obszar znajduje się na terenie Pojezierza Szczecineckiego oraz Doliny Gwdy, wchodzących w skład Pojezierza Południowopomorskiego. Takie położenie, na styku wysoczyzny morenowej oraz doliny rzecznej, wpłynęło istotnie na zróżnicowanie wysokości omawianego terenu, prezentując w efekcie urozmaicony krajobraz. Administracyjnie Miasto i Gmina Okonek znajdują się w powiecie złotowskim i stanowią najdalej na północ wysuniętą część województwa wielkopolskiego. Ma to swoje odzwierciedlenie w różnorodnym sąsiedztwie. Miasto i Gmina Okonek graniczą bowiem z 6 gminami z 3 województw (woj. wielkopolskie: gm. Jastrowie, gm. Złotów; woj. pomorskie: gm. Debrzno, gm. Czarne; woj. zachodniopomorskie: gm. Szczecinek, gm. Borne Sulinowo). Ryc. 1 Lokalizacja Miasta i Gminy Okonek Źródło: Lokalizacja omawianego obszaru w części województwa wielkopolskiego 4, uznanej za bardzo atrakcyjną turystycznie, korzystnie wpisuje się w plany rozwoju nowej funkcji gminy. Natomiast 2 Dane GUS, stan na J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Ocena według Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, Poznań,

6 bliskość popularnych destynacji turystycznych takich jak: Czaplinek, Szczecinek czy Drawski Park Krajobrazowy, niekoniecznie musi stanowić konkurencję, raczej powinna stać się zachętą do partnerstwa i budowania wspólnej oferty dla turystów. Ponadto, gmina Okonek znajduje się na trasie przejazdu udających się m.in. z Poznania, Piły w kierunku wybrzeża, a szczególnie do Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Druga znacząca arteria prowadzi od granicy z Niemcami do Gdańska, Malborka i Elbląga (ryc.1). Korzystny jest również fakt, iż ważne szlaki komunikacyjne, które mogą sprzyjać przejęciu i dłuższemu pobytowi turystów w gminie, są nie tylko samochodowe, ale także kolejowe i wodne. 2.2 Walory turystyczne Walory przyrodnicze Pod względem przyrodniczo-leśnym obszar należy do Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej 5. Zgodnie ze wskazaniami gminnego programu ochrony środowiska 6, głównymi atutami środowiskowymi Miasta i Gminy Okonek są wysokie walory krajobrazowe, wynikające z urozmaiconej rzeźby terenu, obecności lasów, a także stojących i płynących wód powierzchniowych. Ponadto obszar gminy charakteryzuje się zróżnicowaniem siedliskowym i dużą bioróżnorodnością. Geologia i rzeźba terenu 7 W budowie geologicznej gminy Okonek można wyróżnić 2 zasadnicze części: przedkenozoiczną i kenozoiczną. Pierwszą z nich tworzą głębokie struktury tektonicznosedymentacyjne, natomiast druga uformowała się głównie w wyniku działalności lądolodu skandynawskiego, wód roztopowych i wód rzecznych, przepływających przez teren gminy. Na analizowanym obszarze znajdują się następujące formy ukształtowania terenu i powiązane z nimi utwory geologiczne: Wał czołowo morenowy (tzw. moreny Okonka) jest to strefa złożona z trzech ciągów, wzniesień i obniżeń. W budowie geologicznej występują bezstrukturalne, różnoziarniste piaski, żwiry i gliny zwałowe. Natomiast lokalnie w zagłębieniach współczesne osady biogeniczne. Wał obejmuje zalesione tereny na zachód od Okonka (wraz z terenem 5 Plan Urządzania Gospodarstwa Leśnego obowiązującego na lata , Nadleśnictwo Okonek 6 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek,

7 dawnego poligonu). Wysoczyzna morenowa płaska i falista tworzy ją ciągły poziom glin zwałowych, nadbudowanych pagórkami morenowymi, kemami, a także poprzecinany dolinami. Wysoczyzna rozpościera się na północ od Okonka, na obszarze rolniczym, pomiędzy lasami na zachodzie i doliną Gwdy na wschodzie. Częściowo występuje także na obszarze od wsi Podgaje do Ciosańca na południu gminy. Kemy pochodzą z okresu deglacjacji arealnej od subfazy krajeńskiej do fazy pomorskiej; zbudowane są z piasków drobnoziarnistych dobrze wysortowanych. Nagromadzenie tych form znajduje się pomiędzy Okonkiem a Brokęcinem (np. Góra Tecława, Grabowa Góra i okoliczne wzniesienia). Sandry na obszarze opracowania wykształcone zostały dwa poziomy sandrowe: pierwszy obejmuje dolinę rzeki Czarnej ( m n.p.m.), drugi stanowi dolina Gwdy ( m n.p.m.). Poziomy te zbudowane są z serii piaszczystych i żwirowych pochodzenia fluwioglacjalnego. Łączy je dolina rzeki Czarnej, przebiegająca lateralnie wzdłuż wałów czołowomorenowych i wysoczyzny morenowej w kierunku Lędyczka. Forma ta urozmaicona jest licznymi rynnami i dolinami rzecznymi, utworzonymi najprawdopodobniej w okresie późnego glacjału i holocenu (szczególnie dobrze widoczne w okolicy Lędyczka). Doliny rzeczne główne szlaki odpływu wód z lądolodu. Miejscowość Okonek położona jest w dolinie rzeki Czarnej, pogłębionej erozyjnie, wypełnionej osadami piaszczystymi, pod którymi zalega glina zwałowa, poprzedzielana licznymi wkładkami otoczaków. Poniżej znajduje się seria piasków fluwioglacjalnych, a głębiej mioceńskie piaski drobnoziarniste z domieszką mik i pyłów buro-węglowych. Jeziora polodowcowe. Najwyższym wzniesieniem na terenie gminy jest Góra Tecława 191 m n.p.m., na której znajduje się wieża Bismarcka. Z jej szczytu rozciąga się piękny widok na miasto i okolice. Obecnie wieża jest wykorzystywana jako dostrzegalnia przeciwpożarowa 8, podczas gdy dawniej stanowiła wieżę widokową. Na terenie gminy znajdują się czynne wyrobiska surowców budowlanych. Do największych należy żwirownia w Lędyczku o powierzchni ok. 7,5 ha i maksymalnej głębokości sięgającej do 10 m p.p.t. Klimat 9 Klimat gminy Okonek cechuje się przejściowością i zmiennością (tab.1). Pozostaje on pod wpływem mas powietrza chłodnego, wilgotnego klimatu atlantyckiego oraz ciepłego, suchego klimatu 8 Plan Urządzania Gospodarstwa Leśnego obowiązującego na lata , Nadleśnictwo Okonek 9 Przygotowane na podstawie: Opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek; Informatora turystycznego Perły Naszyjnika Północy 7

8 kontynentalnego i kształtuje się w zależności od położenia wysokościowego. Łagodniejszy klimat występuje na wysoczyznach i równinach, zaś znacznie bardziej surowy w dolinach i rynnach. Stosunkowo często występują dni z zachmurzeniem (tab.2). Tab. 1 Parametry charakteryzujące klimat terenu gminy Okonek Parametry Wartość - średnia roczna suma opadów 621 mm - maksymalna roczna suma opadów 806 mm - minimalna roczna suma opadów 430 mm - udział śr. opadu okresu wegetacyjnego w rocznej sumie opadów 65 % - średnia liczba dni z pokrywą śnieżną 68,9 dnia - występowanie pokrywy śnieżnej średnia temperatura roku 8,1 st. C - średnia temperatura okresu ciepłego 13,1 st. C - średnia temperatura okresu chłodnego 2,6 st. C - średnia wilgotność powietrza 86% - kierunki wiatrów w okresie letnim NW, W, NE - kierunki wiatrów w okresie zimowym: SW, W - pokrycie nieba chmurami w skali roku na terenach o urozmaiconej rzeźbie ok. 70% Źródło: tabela własna na podstawie Opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek Tab. 2 Częstość występowania różnych rodzajów pogody Przeciętna Rodzaj pogody liczba dni w roku bardzo ciepła, słoneczną bez opadu 11 umiarkowanie ciepła z dużym zachmurzeniem 60 dni z dużym zachmurzeniem 132 dni z opadem 171,1 chłodna i deszczowa 26 pogoda przymrozkowa, bardzo chłodna z dużym zachmurzeniem 19 Źródło: tabela własna na podstawie Opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek Na terenie gminy brak znaczących źródeł zanieczyszczeń powietrza. Do zagrożeń jego jakości należy zaliczyć domowe paleniska opalane węglem oraz zanieczyszczenia komunikacyjne, szczególnie w pobliżu ważnych tras komunikacyjnych, wiodących przez teren gminy. Potwierdza to systematycznie prowadzony monitoring jakości powietrza, który uwidacznia powiązanie wzrostu emisji zanieczyszczeń z sezonem grzewczym, a także wyniki z punktu pomiarowego, zlokalizowanego w sąsiedztwie drogi krajowej. W małym stopniu wskazuje się na emitory technologiczne, związane z funkcją produkcyjną. Mimo wspomnianych zagrożeń, średni poziom zanieczyszczeń powietrza pozostaje na bardzo niskim poziomie, stąd stan czystości atmosfery można określić jako bardzo dobry. Pozwala to zaliczyć gminę Okonek do obszarów o najwyższej jakości powietrza w województwie wielkopolskim. 8

9 Prowadzone badania wykazały również niewielkie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego, odczuwalnego na tych terenach gminy, przez które prowadzą drogi krajowe. Proponowanym rozwiązaniem tego problemu 10 może być wymiana nawierzchni i modernizacja dróg oraz wprowadzenie zieleni. Wody powierzchniowe 11 Gminę Okonek charakteryzuje bogata sieć hydrograficzna. Obszar znajduje się w zasięgu dorzecza Gwdy, będącej prawobrzeżnym dopływem Noteci. Inne cieki gminy to: Osoka, Czarna, Chrząstawa, Czernica, Szczyra i Debrzynka, uchodzące do głównej rzeki tego obszaru. Dolina Gwdy ma układ południkowy, a rzeka płynie z północy na południe. Wspomniane cieki, a także kilka mniejszych jak Struga Siedlicka (dopływ Osoki) i Glinki (dopływ Czarnej), charakteryzują się dużą krętością, płynąc mocno wciętymi korytami, wyraźnie zaznaczającymi się w rzeźbie terenu. Ponadto występują tu stosunkowo duże spadki lustra wody, które miejscami dochodzą do 3. Rzeki cechuje śnieżno-deszczowy reżim zasilania. Wahania stanów oraz zmienność przepływów większości cieków są niewielkie. Znacznie wyższe wartości obserwowane są w miesiącach półrocza zimowego niż w półroczu letnim. Stany maksymalne przypadają na marzec oraz kwiecień, ale pojawiają się także w styczniu. Amplitudy wahań stanów wody na Gwdzie (poniżej Lędyczka) w ciągu roku hydrologicznego dochodzą do 1,5 m, natomiast na jej dopływach oscylują w granicach 1 m, rzadko przekraczając tę wartość. Na rzece przepływ jest regulowany sztucznie, w efekcie reżim odpływu jest wyraźnie zaburzony i najczęściej nie obserwuje się charakterystycznego kształtu fali wezbraniowej. Okres, w którym pojawiają się typowe wezbrania roztopowe to przełom marca i kwietnia. Niżówki natomiast obserwowane są w okresie zimowym najczęściej na początku stycznia i kończą w połowie lutego. Trochę odmienny przebieg zmienności stanów i przepływów wykazuje w swoim hydrogramie Szczyra. Niskie stany występują tutaj często w okresie od lutego do czerwca, a następnie stosunkowo szybko wzrastają, aż do osiągnięcia swego maksimum, najczęściej przypadającego w sierpniu. Obszar gminy Okonek charakteryzuje duża liczba małych zbiorników wodnych. Dominują bowiem niewielkie jeziora i stawy oraz tzw. oczka wodne. Największymi jeziorami są: Kacko i Pniewo (tab.3). Większość zbiorników nie ma jednak nazw, a ich powierzchnie nie przekraczają 2 ha. Szczególnie duże nagromadzenie jezior znajduje się na południowy zachód od wsi Brokęcino. Największym sztucznym akwenem jest zbiornik Grudna, który powstał na skutek rozszerzenia Gwdy. Powierzchnia akwenu jest zmienna i zależy od stopnia piętrzenia wody, maksymalnie nawet 110 ha. Na rzece znajduje się zapora wodna o długości 520 m oraz kanał wyrównawczy poziomu 10 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata Opracowane na podstawie: Opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek; Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata ; Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu złotowskiego na lata

10 wody. Średnia szerokość akwenu to 360 m, a długość 16,1 km. Ponadto wskazuje się na wyjątkowe otoczenie akwenu, które stanowią wysokie skarpy. 12 Tab. 3 Zbiorniki wodne w Mieście i Gminie Okonek 13 Zbiorniki wodne Powierzchnia (ha) Głębokość (m) Rybacki typ jeziora Pochodzenie zbiornik wodny Grudna 106,5, (przy maksymalnym spiętrzeniu nawet 110) średnia 6-8 maksymalna jezioro Kacko 40,26 2,6 6,1 sandaczowe jezioro Pniewo 15,51 linowo - szczupakowe jezioro Borowe 14,92 30,2 linowo - szczupakowe jezioro Zimne 14,16 0,3 1,4 linowo szczupakowi zbiornik Podgaje 8,91 linowo szczupakowi jezioro Brokęcino 8,37 1,9 4,1 linowo szczupakowi jezioro Bąk 6,93 karasiowe jezioro Leśne 5,91 8,5 28,1 karasiowe jezioro Lędyczek 3,20 karasiowe jezioro Kruszki 2,90 karasiowe jezioro Anielin 2,32 karasiowe jezioro Lotyń 1,70 karasiowe jezioro rynnowe jezioro rynnowe jezioro rynnowe jezioro rynnowe Źródło: Urząd Miejski w Okonku; Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek; folder: Okonek: miasto i gmina, wydany przez Burmistrza Miasta i Gminy Okonek, 2006 Wyniki badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegaturę w Pile oraz WIOŚ Zachodniopomorski 14, które objęły główne rzeki gminy, w większości przypadków wskazały na systematyczną poprawę jakości wód w rzekach w okresie (tab.4). Efekt ten udało się osiągnąć dzięki stopniowemu porządkowaniu spraw gospodarki ściekowej na terenie zlewni. Obecnie jakość wód utrzymuje się na poziomie III klasy czystości. Należy zatem podjąć dalsze działania celem poprawy jakości wód, tym bardziej w perspektywie rozwoju turystyki. Urząd Miejski w Okonku nie zlecał wykonania analiz jakości wód wszystkich jezior gminy. Systematyczne badania prowadzone są jedynie w odniesieniu do akwenów, w ramach których funkcjonują kąpieliska. Według Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego woda odpowiada tam II klasie czystości 15. Należy także zwrócić uwagę na gospodarkę wodno-ściekową analizowanego obszaru, 12 Dane Urzędu Miejskiego w Okonku 13 Opracowane na podstawie: danych Urzędu Miejskiego w Okonku; Opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek 14 Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek 15 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata

11 w związku z jej wpływem na stan środowiska naturalnego. Miasto i Gmina Okonek są zwodociągowane w 97,7% 16, a średnie skanalizowanie wynosi 56,9%. W 100% skanalizowana jest miejscowość Borucino, w 78,2% Okonek, a w 76,2% Lotyń 17. Na terenie gminy funkcjonują 3 komunalne, mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków (w Okonku, Lotyniu i Borucinie), które jednak nie są w stanie obsłużyć wszystkich mieszkańców 18. Tab. 4 Stan czystości rzek w gminie Okonek Czystość rzek Rzeka Gwda (pomiar w miejscowości Tarnówka) wody pozaklasowe III klasa III klasa III klasa III klasa Szczyra b.d. II klasa III klasa III klasa III klasa Debrzynka Czarna b.d. b.d. wody pozaklasowe wody pozaklasowe III klasa III klasa III klasa III klasa III klasa III klasa Wyjaśnienie: b.d. brak danych Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek; dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu; Tak jak wspomniano wcześniej, na skutek porządkowania spraw gospodarki ściekowej w gminie, jakość wód uległa poprawie. Jednakże zgodnie z wnioskami strategii rozwoju gminy 19, lokalnego programu ochrony środowiska 20 oraz konsultacji społecznych, uporządkowanie gospodarki ściekowej jest nadal niewystarczające. Obok słabo rozwiniętej kanalizacji i niewystarczającej ilości oczyszczalni ścieków, jako źródła zagrożeń wskazuje się 21 : nielegalne zrzuty ścieków, spływy obszarowe z pól uprawnych, brak wyposażenia gospodarstw rolnych z produkcją zwierzęcą w płyty obornikowe i szczelne zbiorniki na gnojowicę, ścieki bytowe z nieszczelnych szamb oraz niedostatecznie oczyszczone wody pościekowe. W związku z powyższym, chociaż stan środowiska naturalnego na tym terenie określa się jako dobry 22, zarówno w opracowaniu ekofizjograficznym jak i programie ochrony środowiska gminy 23, wskazuje się na podjęcie zdecydowanych działań w celu zapobieżenia zanieczyszczeniom, które mogą być rezultatem wspomnianych zagrożeń. Dlatego jako uzasadnione traktuje się zaplanowanie środków w budżecie gminy na 2008 r., celem sporządzenia szczegółowego i kompleksowego planu rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej, w tym kolektorów sanitarnych (tłocznych lub podciśnieniowych), 16 Opracowane na podstawie: Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu złotowskiego na lata Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata Informacja z konsultacji społecznych. 19 Strategia rozwoju gminy Okonek na lata (Jeden z celów Strategii gminy w dziedzinie Środowisko przyrodnicze i infrastruktura to rozbudowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowanie.) 20 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek 22 Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek 23 Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek; Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata

12 jak i na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 24. Do niezbędnych inwestycji powinny należeć zatem m.in.: 25 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, odpowiednia edukacja i promocja w zakresie ekologicznych praktyk rolniczych, a także ograniczenie rolniczego użytkowania gruntów w najbliższym otoczeniu rzek i jezior. Użytkowanie terenów Jednym z głównych czynników podwyższających atrakcyjność obszaru jest systematycznie wzrastający stopień lesistości. W 2006 r. lasy zajmowały 41,3% (tab.5) powierzchni gminy, znacznie przekraczając średnią krajową, gdyż dla Polski wskaźnik ten wynosił 28,8%. 26 Ponadto drzewostan wykazuje dobry stan zdrowotny (słaba defoliacja na poziomie 10-25%) 27. Największe skupiska leśne występują w południowej i południowo-zachodniej części omawianego obszaru, szczególnie wzdłuż Gwdy i zwane są Puszczą nad Gwdą 28. Występujące tu typy siedliskowe lasu (tab.6) to przede wszystkim: bór mieszany świeży (BMśw, 45%), bór świeży (Bśw, 31%) i las mieszany świeży (LMśw, 14,5%), ale także bór mieszany wilgotny (BMw, 3,6%), las świeży (Lśw, 2,7%), ols (Ol, 1,1%). Pozostałe typy siedliskowe lasu stanowią poniżej 1% powierzchni lasów. 29 W drzewostanach dominuje sosna zwyczajna (87%) obok której występują także: brzoza brodawkowata i omszona, buk zwyczajny, dąb, olcha czarna i świerk pospolity 30. Tab. 5 Użytkowanie gruntów w Mieście i Gminie Okonek Użytkowanie gruntów ha % ha % ha % Lasy , , ,3 Użytki rolne , , ,9 Pozostałe grunty, nieużytki , , , , , ,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Urzędu Miejskiego w Okonku Zieleń urządzona Okonka obejmuje: parki, zieleńce, cmentarze, zieleń uliczną oraz tereny zieleni osiedlowej. Na wyszczególnienie zasługuje park podworski w Lotyniu z wielowiekowym, głównie osiemdziesięcioletnim, różnorodnym i dobrze zachowanym drzewostanem (lipy, dęby, buki, 24 Dane Urzędu Miejskiego w Okonku 25 Szczegółowe cele i kierunki działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zawarte są w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata oraz Opracowaniu ekofizjograficznym do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek 26 Dane GUS, stan na Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Okonek 28 Opracowane na podstawie: Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu złotowskiego na lata Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Okonek 30 Plan Urządzania Gospodarstwa Leśnego obowiązującego na lata , Nadleśnictwo Okonek 12

13 jawory, brzozy, jesiony, klony, robinie akacjowe, wiązy, świerki i sosny). Wśród zamierzeń gminy znajduje się powiększenie powierzchni zieleni miejskiej oraz rewitalizacja parków wiejskich 31. Tab. 6 Główne typy siedliskowe lasu w Mieście i Gminie Okonek oraz ich przydatność dla turystyki i rekreacji Typy siedliskowe lasu Specyfika Udział typów siedliskowych lasu Ogólna charakterystyka lasów BMśw Bśw LMśw 45% 31% 14,5% Dość widne, wysokopienne lasy sosnowe z domieszką buka, dębu i brzóz. Widne, wysokopienne lasy sosnowe. Wielogatunkowe, zwykle wysokopienne, dość widne z przewagą buka lub dębu i udziałem sosny. Podszycie niezbyt bogate: żarnowiec i jałowiec. Na obrzeżach także jeżyny, tarnina i róże. Warstwa krzewów luźna: podrosty, brzozy, jałowce. W podszycie: klon polny, róże, głóg, tarnina, szakłak, wiąz polny, ligust, dereń, grusza, czeremcha amerykańska, jeżyny. Oddziaływanie zdrowotne Runo różne: gatunki borowe (borówki), albo zwarte darnie śmiałka darniowego lub trzcinnika. Na drogach leśnych i przydrożach mszyste wrzosowiska. przeciwastmatyczne, przeciwgruźlicze, przeciwbronchitowe, odkażające, wzmacniające odporność organizmu, lecznicze działanie na choroby układu oddechowego Runo ubogie, składające się z chrobotków, borówki brusznicy i czernicy. Brak zwartej pokrywy traw i gatunków innych niż borowe. uspokajające, obniżające ciśnienie krwi, przeciwastmatyczne, przeciwgruźlicze, przeciwbronchitowe, odkażające, wzmacniające odporność organizmu Runo obfite: łany trzcinnika, darń śmiałka pogiętego. odkażające, wzmagające odporność organizmu, pobudzające Przeciwwskazania: niskie ciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy, osoby podatne na migreny. Przeciwwskazania: alergicy (w okresie znacznego nagromadzenia pyłków roślinnych). Odporność gleb i runa dość znaczna mała dość znaczna Przydatność rekreacyjna Nadają się do wszystkich form wypoczynku, dla osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Warunki tych zbiorowisk sprzyjają lokalizacji w ich okolicach W związku ze stosunkowo małą odpornością siedliska, bory świeże są predysponowane do ograniczonej penetracji swobodnej. Natomiast ze Zbiorowiska te mogą być wykorzystywane jako miejsca rekreacji ruchowej, nadają się do wypoczynku dla wszystkich ludzi bez względu na wiek i stan zdrowia. drugich domów, sanatoriów, domów wypoczynkowych, itp. względu na swoje walory zdrowotne, mogą mieć istotne znaczenie jako np. miejsce lokalizacji sanatoriów i szpitali. Wyjaśnienia: BMśw bór mieszany świeży, Bśw bór świeży, LMśw las mieszany świeży; Źródło: opracowano na podstawie: A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 oraz Opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek Północna część gminy to przede wszystkim tereny rolnicze. Na tle całego powiatu złotowskiego Okonek wyróżnia się najlepszymi glebami, posiadając grunty orne II klasy. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oceniony przy pomocy bonitacji punktowej, 31 Opracowane na podstawie: Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata ; Opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek 13

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXV/203/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 grudnia 2012 r. Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020 Łobez, grudzień 2012 Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Gmina Świebodzin Gmina Szczaniec Gmina Skąpe Gmina Lubrza ŚWIEBODZIN, 27 listopada 2008 1 Motto dla naszych działań. Jeśli możesz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SĘDZISZÓW 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SĘDZISZÓW 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY SĘDZISZÓW 2013-2020 Opracowanie: Zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Sędziszowie pod kierownictwem Sekretarz Gminy Ewy Kubas-Samociuk SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I 1. CHARAKTER I CEL

Bardziej szczegółowo

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na GMINA KALISZ POMORSKI Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020 Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Wrocław Kalisz Pomorski 2014 1 Spis treści WSTĘP... 4 I. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 3542 Nr XVIII/174/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania 1. INFORMACJE PORZĄDKOWE 1.1 Podstawa opracowania Niniejsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BARTOSZYCE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BARTOSZYCE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/271/2009 z dnia 7 sierpnia 2009r zmieniającej Uchwałę Nr XIV/91/2007 z dnia 30.10.2007r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 2015

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 2015 Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 2015 Borne Sulinowo, styczeń 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 METODOLOGIA ORAZ ŹRÓDŁA DANYCH 3 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY BORNE SULINOWO...

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY PLAN ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY SIERADZ ZDUŃSKA WOLA ZAPOLICE 2014 Strona 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Gminy Kluki na lata 2006-2013 Kluki 2006 1 Spis treści: Wprowadzenie.3 I. Wstęp...5 A. Obszar i czas realizacji Programu.6 II. III. IV. Programowanie rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo