Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1

2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 2

3 3 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 5 DANE OGÓLNE... 7 DOCHODY MIASTA Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń WYDATKI MIASTA Wydatki inwestycyjne Miasta zrealizowane w 2009 roku Wydatki, które w 2008 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego RADY OSIEDLI DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZA 2009 ROK WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2009 ROK ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2009 ROK Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

4 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 4

5 5 WSTĘP Rok 2009 był rokiem wyjątkowym w historii Wrocławia. Światowa gospodarka znalazła się w najpoważniejszym kryzysie od lat dwudziestych poprzedniego wieku. Nie pozostało to bez wpływu na sytuację w naszym kraju i Mieście. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu były przyjmowane w warunkach dużej niepewności, zarówno w odniesieniu do stopnia rozwoju gospodarki PKB, jak również w zakresie poziomu stóp procentowych, kursu walutowego oraz inflacji. Katalog zadań i projektów ujętych w budżecie został przygotowany w oparciu o strategiczne założenia, przyjęte przez Radę Miejską Wrocławia na 2009 rok, których celem było zapewnienie ciągłości realizacji zadań, a także odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz jego mieszkańców. Wśród zadań ujęte zostały przede wszystkim te, które stanowią zadania własne samorządu, jak również projekty mające wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Wzięto pod uwagę także działania mające zapewnić w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego odpowiednie warunki dla rozpoczęcia i kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej na obszarze aglomeracji wrocławskiej. W budżecie Miasta na rok 2009 ujęte zostały zadania stanowiące kontynuację projektów już rozpoczętych, do których należą przede wszystkim projekty infrastrukturalne związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, zadania z zakresu ochrony środowiska współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, jak również projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków funduszy europejskich w ramach okresu programowania na lata Uwzględniono oczywiście także realizację nowych projektów, w szczególności związanych z budową infrastruktury komunalnej. Warto zaznaczyć, że wydatki inwestycyjne ponoszone na infrastrukturę stanowią najważniejszy czynnik dalszego rozwoju Miasta: mieszkalnictwa, kultury i nauki, zdrowia i oświaty, a także są zapleczem dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta. W 2009 roku ruszyła m.in. budowa kolejnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, nowego terminalu lotniska, dróg dojazdowych do portu lotniczego, nowego stadionu miejskiego, realizacja projektu Tramwaju Plus. W tym czasie kończył się gigantyczny projekt kanalizacji Złotnik, trwały prace kanalizacyjne na Ołtaszynie oraz remonty kilkunastu ważnych arterii komunikacyjnych. W trakcie roku budżetowego konieczne było elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w gospodarce, w związku z kryzysem, skutkujące wzrostem bezrobocia oraz wahaniami stóp procentowych i kursów walut, a w konsekwencji prowadzące do zmniejszenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. Przyjmując za priorytet realizację potrzeb mieszkańców Wrocławia i tworzenie odpowiednich warunków dla dalszego rozwoju, zaplanowano wysoki poziom nakładów inwestycyjnych, co przełożyło się na wzrost deficytu budżetowego i zadłużenia w z góry określonych, bezpiecznych granicach. Natomiast plan dochodów, jak również część przyjętych założeń makroekonomicznych do budżetu Miasta na 2009 rok, formułowane były w oparciu o wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów. Na wykonanie budżetu miały wpływ zmiany zachodzące w gospodarce w związku ze światowym kryzysem finansowym. Przede wszystkim należy zaliczyć do nich wzrost kursu EURO/PLN oraz zmniejszenie poziomu wykonanych dochodów, spowodowane spowolnieniem gospodarczym (m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych). W wyniku zmiany założeń Ministerstwa Finansów w związku ze spowolnieniem gospodarczym, którego konsekwencją były m.in. zawirowania na rynku międzybankowym, a co za tym idzie ograniczanie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw i osób fizycznych - pod koniec II kwartału 2009 roku przedłożono Wysokiej Radzie propozycję zmiany do uchwały. Z kolei korekta budżetu dokonana pod koniec roku, miała na Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

6 6 celu weryfikację przyjętych założeń planistycznych w zakresie poziomu wydatków i dochodów budżetowych. Konieczne było bowiem przeprowadzenie weryfikacji oraz ograniczenie planowanego poziomu dochodów Miasta, co do których także Ministerstwo Finansów sygnalizowało możliwość niższego wykonania (PIT, CIT). Ze względu na wysokość planowanego deficytu i poziomu zadłużenia, na bieżąco monitorowany był poziom wskaźników zadłużenia. Ścisłą kontrolą objęto realizację wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących przy założeniu dokonywania oszczędności w poszczególnych obszarach wydatków budżetowych. Z uwagi na uzyskiwane w postępowaniach przetargowych niższe oferty cenowe, a także przy konstruowaniu odpowiedniego harmonogramu realizacji poszczególnych działań, możliwe było zmniejszenie poziomu poszczególnych wydatków lub ich realizacja w kolejnych latach. Dzięki tak uzyskanym oszczędnościom możliwe było zaplanowanie prefinansowania zadań finansowanych ze środków europejskich, jak również przeniesienie środków na inne, ważne dla Miasta zadania. W 2009 roku do budżetu Miasta wpłynęły dochody w kwocie ,85 zł, a wydatki budżetowe ogółem wykonano w wysokości ,86 zł. Wysokość deficytu budżetowego kształtuje się na poziomie ,01 zł. wydatków inwestycyjnych w 2009 roku wyniosło ,60 zł. Część nakładów inwestycyjnych została sfinansowana z bezzwrotnych źródeł - funduszy europejskich. Ze względu na długotrwały proces uruchamiania tych środków, część wydatków poniesionych w 2009 roku podlegać będzie refundacji w kolejnym roku budżetowym. W niektórych przypadkach, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, spowodowało to konieczność zastąpienia planowanych środków unijnych środkami własnymi Miasta. Należy przy tym podkreślić, że dla Miasta niezwykle istotne jest wykorzystanie dostępności środków europejskich w okresie programowania unijnego na lata Dzięki możliwości skorzystania z europejskiego źródła finansowania poziom wydatków na inwestycje jest znacznie wyższy, niż nakłady, jakie mogłoby ponieść Miasto bez możliwości skorzystania z tych środków. Realizacja zadań zaplanowanych w budżecie na 2009 rok służyła tworzeniu odpowiedniej jakości życia społecznego, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, a także zwiększaniu atrakcyjności Wrocławia jako miejsca do życia i inwestowania. Podsumowując realizację budżetu w zeszłym roku jednym zdaniem, można powiedzieć: to był bardzo trudny, ale jednak dobry rok dla Wrocławia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

7 7 DANE OGÓLNE Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z dnia 20 grudnia 2005 roku), Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale na 2009 rok. Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Uchwałą Nr XXIX/997/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budżet Miasta na 2009 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono: A. Dochody budżetu Miasta w wysokości ,00 zł; - dochody bieżące ,00 zł, - dochody majątkowe ,00 zł. B. Wydatki budżetu Miasta w wysokości ,00 zł; - wydatki bieżące ,00 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł. C. Deficyt budżetu Miasta w wysokości ,00 zł. Wykaz podjętych uchwał i zarządzeń, w wyniku których poziom planowanych dochodów i wydatków Miasta ulegał zmianom, przedstawiono na końcu niniejszego Sprawozdania. Po dokonanych zmianach budżet ogółem Miasta Wrocławia i jego wykonanie na dzień roku przedstawia się następująco: A. Dochody, - dochody bieżące - dochody majątkowe B. Wydatki, - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Plan , , , , , , , , , , , ,85 C. Deficyt , ,01 Na dzień roku budżet ogółem Miasta Wrocławia zamknął się deficytem w wysokości ,01 zł. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

8 8 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK LP. TRE Plan wg uchwa y kwota BUD ET 2009 ROKU struktura kwota struktura 5 : A DOCHODY OGÓ EM (I+II+III+IV+V+VI+VII), ,76 100, ,85 100,00 100,7 I Dochody w asne, ,19 71, ,42 72,40 101,6 1 Wp ywy z podatków ,00 12, ,11 12,49 98,5 2 Wp ywy z op at ,00 2, ,44 2,61 98,7 3 Dochody z maj tku ,00 15, ,78 15,54 101,1 4 Dochody z us ug ,00 7, ,48 7,56 97,5 5 Pozosta e dochody ,19 3, ,77 4,10 115,7 Udzia w podatkach 6 stanowi cych dochód bud etu ,00 29, ,84 30,10 102,8 pa stwa II Subwencja ogólna, ,00 15, ,00 15,87 100,0 cz o wiatowa subwencji ,00 14, ,00 14,76 100,0 ogólnej cz równowa ca subwencji ,00 1, ,00 1,04 100,0 ogólnej 3 uzupe nienie subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,07 100,0 Dotacje celowe z bud etu III ,57 6, ,72 6,01 99,8 pa stwa, 1 na zadania w asne ,82 1, ,09 1,78 99,9 2 na zadania zlecone ,75 4, ,24 4,20 99,7 3 na zadania powierzone ,00 0, ,39 0,03 96,4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie IV porozumie mi dzy ,00 0, ,68 0,54 99,8 jednostkami samorz du terytorialnego rodki na zadania realizowane V na podstawie porozumie / umów pozyskane z innych ,00 0, ,08 0,25 90,2 róde rodki na zadania realizowane VI na podstawie porozumie / umów pozyskane z funduszy ,00 5, ,95 4,79 92,6 europejskich VII rodki z funduszy celowych ,00 0, ,00 0,14 87,2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

9 9 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK LP. TRE Plan wg uchwa y kwota BUD ET 2009 ROKU struktura kwota struktura 5 : WYDATKI OGÓ EM (I + II), B z tego kwota przypadaj ca na ,76 100, ,86 100,00 98,0 realizacj : 1 zada w asnych ,01 96, ,23 96,59 97,9 2 zada zleconych ,75 3, ,24 3,38 99,7 3 zada powierzonych ,00 0, ,39 0,03 96,4 Wydatki bie ce, I z tego kwota przypadaj ca na ,76 63, ,01 63,70 98,6 realizacj : 1 zada w asnych ,01 59, ,88 60,35 98,6 2 zada zleconych ,75 3, ,74 3,33 99,7 3 zada powierzonych ,00 0, ,39 0,02 95,3 Wydatki maj tkowe II (udzia y + inwestycje), ,00 36, ,85 36,30 96,9 z tego na: 1 zadania w asne ,00 36, ,35 36,24 96,9 2 zadania zlecone ,00 0, ,50 0,05 99,9 3 zadania powierzone ,00 0, ,00 0,01 100,0 C NADWY KA / DEFICYT (A - B) ,00 X ,01 X 90,5 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

10 10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia Dochody ogó em , ,85 100, , , , , , , , ,74 I Dochody w asne, , ,42 101, , , , , , , , ,11 98, , , Wp ywy z podatków, 1 podatek od nieruchomo ci , ,79 95, , , , ,12 119, , , podatek od czynno ci cywilnoprawnych , ,45 103, , , podatek od spadków i darowizn , ,59 95, , , podatek od rodków transportowych 4 5 podatek z karty podatkowej , ,97 90, , , podatek rolny , ,22 104, , , podatek le ny , ,97 103, , , , , wp ywy ze zniesionego podatku od posiadania psów 8 Wp ywy z op at, , ,44 98, , , , , op ata skarbowa , ,59 82, , , op aty lokalne, w tym: , ,60 109, , , ) op ata targowa , ,60 109, , ,

11 11 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,81 100, , , op ata za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu oraz op aty za korzystanie z tych zezwole 3 4 op ata komunikacyjna , ,49 99, , , , ,95 105, , , , , , 700, 750, 756, 801, 852, 900, 926 inne op aty pobierane na podstawie odr bnych ustaw , ,78 101, , , , , , , Dochody z maj tku, 1 wieczyste u ytkowanie , ,19 106, , , , ,64 103, , , , 750, 758, 801, 851, 900, 926 sprzeda sk adników maj tkowych gminy , ,61 100, , , , , , 600, 700, 750, 801, 851, 900, najem i dzier awa , ,34 96, , , , 750, 801, wp ywy z czynszów, a) za lokale mieszkalne , ,29 95, , , b) za lokale u ytkowe , ,18 98, , ,

12 12 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y c) za wynajem pomieszcze w budynkach Urz du Miejskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,25 123, , , d) za mieszkania nauczycieli , ,31 89, , , , ,31 101, , , e) pozosta e wp ywy z czynszów Dochody z us ug, , ,48 97, , , , , , ,72 101, , , wp ywy z komunikacji zbiorowej , ,03 79, , , dochody Zarz du Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego , ,40 99, , , dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego , ,53 117, , , dochody Wroc awskiego Toru Wy cigów Konnych , ,40 100, , , dochody z Domów Pomocy Spo ecznej , ,87 123, , , op aty za us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze , ,79 96, , , wp ywy z tytu u wynajmu powierzchni na reklamy 7

13 13 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,00 100, , , dochody M odzie owego Centrum Sportu , ,57 102, , , dochody Zarz du Zieleni Miejskiej , ,03 100, , , wp ywy z Dziennych Domów Pomocy Spo ecznej , ,62 97, , , wp ywy z op at za miejsca w o rodkach szkolnowychowawczych , ,64 131, , , , , , 750, 754, 852, pozosta e us ugi 13 wp ywy z op at za ywienie 801, , ,15 99, , , , , , ,81 99, , , wp ywy z op at za przedszkole wp ywy z op at za media , ,92 86, , , , , ,77 115, , , , , , , Pozosta e dochody, , ,69 96, , , , , , 750, 754, 852 wp ywy z tytulu dochodów zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej 1 2 dochody Stra y Miejskiej , ,57 102, , ,

14 14 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,50 108, , , , , , 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 925, odsetki , ,93 122, , , , , , , , 630, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, ró ne wp ywy , ,08 100, , , wp ata nadwy ki zak adów bud etowych , ,84 102, , , , , Udzia w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, , ,84 86, , , , , udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej CIT , ,00 105, , , , , udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 2

15 15 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia II Subwencja ogólna, , ,00 100, , , , , , , , ,00 100, , , , , cz o wiatowa subwencji ogólnej , ,00 100, , , cz równowa ca subwencji ogólnej , ,00 100, , , , ,00 uzupe nienie subwencji ogólnej , ,72 99, , , , , , , , ,50 Dotacje celowe z bud etu pa stwa, III 1 na zadania w asne, , ,09 99, , , , , , , , ,00 1) bie ce, , ,09 99, , , , , a) pomoc spo eczna , ,41 100, , , , , b) o wiata i wychowanie , ,02 98, , , , , , ,66 98, , , c) edukacyjna opieka wychowawcza 2) inwestycyjne, , ,00 100, , , , ,00 a) pomoc spo eczna , ,00 100, , ,00 b) o wiata i wychowanie , ,00 100, , , c) kultura fizyczna i sport , ,00 100, , , na zadania zlecone, , ,24 99, , , , , , ,50 1) bie ce, , ,74 99, , , , ,

16 16 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y a) gospodarka mieszkaniowa Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,79 97, , , , , b) dzia alno us ugowa , ,51 99, , , c) administracja publiczna , ,87 100, , , , , , ,98 91, , , d) urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa e) obrona narodowa , ,00 100, , , , ,35 100, , , , , f) bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa g) ochrona zdrowia , ,80 98, , , , , h) pomoc spo eczna , ,68 99, , , , , , ,90 91, , , , , i) pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej j) o wiata i wychowanie , ,85 100, , , k) rolnictwo i owiectwo , ,75 100, , , , ,26 98, , , l) edukacyjna opieka wychowawcza 2) inwestycyjne, , ,50 99, , ,50

17 17 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,50 99, , ,50 a) bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , ,39 96, , , , , , ,00 na zadania powierzone, 3 1) bie ce, , ,39 95, , , , , a) dzia alno us ugowa , ,74 100, , , , ,00 100, , , , , b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego c) o wiata i wychowanie , ,84 98, , , , ,10 84, , , d) pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej , ,71 93, , , e) edukacyjna opieka wychowawcza 2) inwestycyjne, , ,00 100, , , , ,00 100, , ,00 a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,68 99, , , , , , , , 851, 852, 853, 926 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego IV

18 18 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia , ,08 90, , , , , , , , ,22 600, 700, 710, 750, 801, 921, 926 rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie / umów pozyskane z innych róde V , ,95 92, , , , , , , , ,02 rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie / umów pozyskane z funduszy europejskich, VI 600, , ,02 122, , , ) rodki z Funduszu Spójno ci , ,08 70, , , , , , , , ,02 2) rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie / umów, , ,74 67, , , , ,02 600, 700, 750, 801, 921 a) inwestycyjne , ,34 92, , , , , , 750, 801, 852, 853, 900 b) bie ce , ,85 100, , , , 801, 852 3) rodki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego , ,00 87, , , , , , , rodki z funduszy celowych, VII

19 19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : Plan wg uchwa y Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia ) rodki z Funduszu Pracy , ,00 100, , , , ,00 100, , , ) rodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 77, , , ) rodki z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych

20 20 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

21 21 OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW Na 2009 rok Rada Miejska Wrocławia zaplanowała dochody budżetu Miasta na poziomie ,76 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie ,85 zł, czyli w 100,7. Stopień wykonania dochodów bieżących wyniósł 100,9, natomiast dochodów majątkowych - 99,2. Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem Dochody maj¹ majątkowe 13,79 Dochody bieżące bie ¹ce 86,21 Porównując realizację dochodów Miasta za 2007, 2008 i 2009 rok, można zauważyć, że po spadku dochodów w 2008 roku, w 2009 roku znowu nastąpił ich wzrost. Wpływy wykonane zwiększyły się w relacji do dochodów osiągniętych za 2008 rok o 4,4, czyli o ,58 zł, natomiast w stosunku do realizacji za 2007 rok dynamika wyniosła 2,6, czyli odnotowano wzrost w wysokości ,98 zł. Dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za trzy ostatnie lata zaprezentowano poniżej. Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów Miasta ogółem, w tym dochodów własnych za lata , , , , , , , , , , , ,00 0, rok 2008 rok 2009 rok Dochody ogó³em ogółem Dochody własne w³asne Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo